Landstingets IT-Service Årsredovisning 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets IT-Service Årsredovisning 2002"

Transkript

1 Gunilla Gustafsson (12) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Årsredovisning 2002 Landstingets IT-Service (LIS) mål är att: IT-infrastrukturen ska fungera, såväl tekniskt korrekt och administrativt smidigt, till den nivå och innehåll som beslutats inför varje år. IT-infrastrukturen ska vara av likvärdig kvalitet och omfattning för varje enhet i landstinget. Avvägning måste dock göras i förhållande till tekniska och ekonomiska möjligheter. IT-infrastrukturen ska löpande optimeras tekniskt och ekonomiskt inom ramen för de riktlinjer som beslutats för den. Enheten ska ha ett gott förtroende hos sina kunder. Funktionalitet och rutinhantering i ADAPT och ATIS ska, på systemägarnas uppdrag, hållas på samma (dvs motsvarande) nivå och vara anpassad till beslutade termer och begrepp. LIS verksamhet består av: Driva de funktionsområden som ingår i IT-infrastrukturen, under 2002 var det: Nät och kommunikation Infrasystem Support Klient Resurstjänster Telefoni Drift- och förvaltning av patientöversikten IRIS. Aktivt värdera och förändra metoder och teknik inom infrastrukturen i syfte att effektivisera. Svara för realisering, drift och underhåll av säkerhetsverktyg-/system. Svara för drift och förvaltning av ADAPT, ATIS, BMS och Swedestar samt, i de fall särskild överenskommelse träffats med systemägaren, även andra applikationer inom landstinget. Svara för specifika konsultuppdrag när de ligger i linje med enhetens syfte.

2 Gunilla Gustafsson (12) Under 2002 har LIS också tagit över ansvaret för telefoni i samband med att telefonistverksamheten överfördes till Proffice, och driften av växeln till Dotcom. Utvecklingen inom LIS har under året präglats av de befintliga områdenas allt mer verksamhetskritiska drift och behovet av strategiskt tänkande inför nästa generation av system och programvaror. Vi har också utökat vår support till 24 timmar. Inledningsvis gäller det enbart radiologiavdelningen vid Universitetssjukhuset. Organisation 2002 Kundperspektivet Under 2002 påbörjades 24-timmars support av IT-infrastrukturen, inledningsvis för Röntgen-systemen på US. I samband med bytet av driftleverantör till CSC utökade LIS 24-timmars supporten att även gälla hårdvaran på system placerade på CSC. Även kritiska nätfunktioner för personsökarsystemet har tillförts beredskapsverksamheten. Diskussioner pågår med övrig röntgenverksamhet om utökning av beredskapen. I slutet av året gjordes ett antal system tillgängliga för privata vårdgivare genom en Citrix-lösning. IT-akuten har arbetat med att förbättra tillgängligheten och minska åtgärdstiderna ytterligare. Bemanningen har anpassats till de tider där behovet är som störst. LIS har arbetat aktivt med att förbättra kundinformationen under IT på LISA Under hösten lanserades IT-driftstörningar på LISA. Antal besök på sidan ligger mellan per månad vilket tyder på att många användare har fått vana att söka sig till den informationen. Det medför att användarna får snabbare information om

3 Gunilla Gustafsson (12) Processperspektivet kommande och pågående driftstörningar. IT-akuten har också fått utökad funktionalitet gällande röstmeddelanden samt köhantering via telefoni. Efter önskemål från verksamheten har ett nytt inloggningsscript tagit fram samt flera nya funktioner under System o Applikationer tillskapats på LISA. Vid årsskiftet fanns följande nya funktioner att tillgå: Sökmöjligheter direkt i LIS invernateriesystem VITAL. Sökmöjligheter avseende information om NT-grupper, NT-konton och annan användarinformation i domänen. En samlad sida för länkar till verksamhetssystem. Funktion för installation av vissa standardprogramvaror, verksamhetsspecifika system samt specialprogam. Inom nät och kommunikationsområdet har under året ett antal kapacitetshöjande åtgärder vidtagits: Utbyggnad av switchportar till användare inom sjukhusen (ca 90 % fn anslutna) 100 Mb/s (fiber) till VC inom centralorterna klart i Motala o Linköping Minst 10 Mb/s till alla VC med Röntgenenheter Utökningar för att hantera fler servrar med Gb-kapacitet Nytt Sjunet där de flesta landsting kan nås med 10Mb/s (tidigare 4Mb/s) Inom webbgruppen slutfördes arbetet med att alla vårdcentraler och sjukhuskliniker skall ha formulär för meddelande/fråga till vårdcentralen/kliniken på Internet. Under 2002 bytte vi driftleverantör för flera av våra system. Det gäller Adapt (patientadministration), Master (befolkningsregister), Exchange (e-posten), Amtrix och landstingets webbservrar. Detta har medfört att vi har ändrat flera av våra interna rutiner. En kartläggning av LIS huvudprocesser har startats under året och vi arbetar ständigt med att förbättra flödet i processerna mellan avdelningarna inom LIS. Arbete har också genomförts kring rutiner för uppgradering av programvara samt stödsystem för detta. Ett systematiskt arbete har under året bedrivits med att förbättra PC-leveranserna genom material- och produktionsstyrning där målet är att säkra hela denna process och minska den totala kostnaden. Högre krav har satts på leverantörer vid leverans av PC och skärmar vilket ger en minskning av felaktigheter och leveransförseningar. Teknisk Drift har även arbetat med processerna kring server-hanteringen vilket inneburit att vi skapat ett lager av reservdelar för Standard-servrar och personal har under året blivit certifierade på IBM-servrar och kan därmed svara för garantiärenden. Detta leder till minskad åtgärdstid vid serverhaverier.

4 Gunilla Gustafsson (12) Säkerhet Utvecklingsperspektivet Under hela 2002 har en ny automatisk hantering vid anslutning av datorer i vårt nätverk och domän (infrastruktur-pc) varit i drift över hela landstinget. Detta innebär en likhet över alla orter. Ett nytt inloggningsscript som bla innebär att Outlook konfigureras med automatik, har byggts för att alla användare ska få tillgång till gemensamma resurser på ett likvärdigt sätt. Successivt under året har enheter gått över till det nya inloggningsscriptet. Målet är att alla enheter ska använda det nya scriptet under nästa år. Ett överläggningsarbete av hemkataloger till en gemensam fileserver från olika servrar i landstinget har pågått under året hemkataloger har flyttats. Syftet med överflyttningen av hemkataloger och det nya inloggningsscriptet, är förutom bättre kvalité för användare, standardisering, effektivare infrastruktur och att förbereda för övergången till Windows XP. I februari angreps LiÖ:s datorer av Nimnda-viruset. Det medförde mycket extraarbete dygnet runt under tre veckor. Därefter har virusskyddet ytterligare ökats på PC och servrar. Varje Standard-PC får virusskydd med automatik direkt vid inlevereras till LiÖ och därmed levereras inga Standard-PC ut till verksamheten utan ett fullgott virusskydd. Virusskyddet på PC, Sweep, varnade i medeltal ca 50 gånger i månaden under 2002 med en konstaterad infektion. I 97% av fallen var det infektioner som kommer direkt ifrån Internet. Det var filer som medvetet eller omedvetet tankats hem av användaren. Resterande 3% kom från lösmedia (disketter, cd-rom) som innehåller virus. LIS åtgärdade samtliga de inrapporterade fallen under 2002, genom manuell säkerställning av PC:n. Säkerhetspatchar och servicepackar för OS och Explorer mm levereras nu via LISA till klienter. Begreppet systemägare och systemförvaltare definierades inom landstinget och systemförvaltarråd infördes för de system som används av mer än en produktionsenhet. ATIS och Adapt införde systemförvaltarråd och det har bidragit till att uppdragen inom utveckling och förändring av systemen hanteras och prioriteras i dessa forum, vilket ger en bättre struktur och högre kvalitet på förändringarna. Förvaltningen av den nya plattformen, katalogen och behörighetsadministration har tagit fart under året. Rutiner för att minska ärendetider för kontobeställningar har setts över. Resultatet blev ett nytt system som genererar konton enklare och smidigare för medarbetarna.

5 Gunilla Gustafsson (12) IT-Akutens helpdesksystem har fått nya funktioner och utvecklas ytterligare. Systemet används nu aktivt av systemförvaltargrupperna för Palett och Effica. Förutom utvecklingen av kapacitet i WAN o LAN-miljöer har nya accessmetoder (via sk VPN-teknik) för distansanvändare införts. Utbyggnaden av switchportar är förutom kapaciteten nödvändig för att realisera kommande separationer av Nät. Tester pågår med sk radio-lan, i första hand för läkemedelsprojektet. Möjligheter till Video-överföringar via Sjunet (via Gatekeeper) har införts. Under våren har omfattande utvecklingsarbete skett för automatisk installation och uppdatering av klienter och programvara. Ett större projekt har pågått under året för att ytterligare automatisera inom IT-infrastrukturen vad gäller inloggningsförfarande för användare. Rutiner kring grundinstallation av standard-pc har utvecklats och satts i produktion, detta innebär bla att vissa delar i uppsättningsarbetet av PC i NT-tätverket sker maskinellt samt att antivirusklienten installeras automatiskt. TD har utvecklat ett system som ger möjlighet att styra utrullning av nya system vid breddinförande över hela landstinget. Detta leder till att vi kan minimera störningar för verksamheten. Genom detta system har uppdatering skett av Explorer för att klara de nya vårdsystemens krav. Systemet har under året även byggts ut med funktioner: för att kunna hantera licenser som stöd för verksamheten. för att kunna hantera flera olika miljöer, vilket möjliggör för användare att arbeta på flera orter i samma system. Virtuellt skrivbord för system. TD har utvecklat ett beställningssystem för beställning av PC och skrivare inom ITinfrastrukturen via LISA. Systemet innehåller funktioner för leveransbevakning och kommer att driftsättas under första kvartalet Detta kommer att förbättra interna rutiner och öka kvalitén för våra kunder. TD har under året utvecklat ett system för inleveranser från leverantör, lagerhantering och fakturakontroll inom PC-hantering. Systemet togs i drift under december. LIS har tagit fram en Citrix-lösning, för att erbjuda privata vårdgivare tillgång till en del av LiÖ:s system. Anpassningar av ATIS, Adapt, Swedestar och BMS för patientöversikten IRIS har genomförts och testats. Samtliga system utom BMS är tillgängliga i IRIS.

6 Gunilla Gustafsson (12) Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet LIS genomförde en arbetsmiljöenkät under våren. Den visade att vi har en otydlighet om vår struktur och våra mål. Samma slutsats kan vi dra av personalenkäten. Vi kommer alltså att arbeta mycket med att tydliggöra vilka mål LIS har. LIS är fortfarande en ung organisation och har inte riktigt hittat formerna ännu. Under hösten genomförde vi ett seminarium om stresshantering. Inom Teknisk Drift har organisationen utvecklats med funktionella grupper och funktionsansvariga, där ett flertal funktioner arbetar över hela landstinget och andra funktioner är lokalt anpassade för de olika länsdelarna. Organisationens mål är att uppnå hög flexibilitet för att snabbt kunna förändras efter verksamhetens behov. Organisationsförändringen har genomförts successivt under året. Totalt för LIS redovisas ett överskott på 409 tkr vilket innebär att vi vid årets slut har ett eget kapital på sammanlagt 1,2 mkr. Jämfört med budget för 2002 redovisas avvikelse för landstingsbidrag vilket beror på att 5,3 mkr har överförts till LandstingsTele med anledning av förändringar inom telefoni. Intäkter för klienthyror har, jämfört med budget, ökat med 4,4 mkr vilket främst beror på ökat antal klienter. Avvikelser inom personalkostnader beror i första hand på tidsmässiga förskjutningar vid anställning av nya medarbetare. I redovisningen görs uppdelning av kostnader och intäkter för IT-infrastrukturen och övrig verksamhet pga att de finansieras på olika sätt. IT-infrastrukturen finansieras med bidrag samt klienthyror medan övrig verksamhet finansieras via överenskommelser direkt med våra kunder. IT-infrastruktur Ekonomiskt utgör landstingets IT-infrastruktur den största delen av LIS verksamhet. Bruttoomslutningen för år 2002 uppgår till 142 mkr vilket är en ökning med 16 mkr jämfört med För år 2002 redovisades ett överskott på sammanlagt 0,3 mkr, vilket har återbetalats till Finansförvaltningen. Den virusattack som drabbade landstinget i februari innebar ökade direkta kostnader på

7 Gunilla Gustafsson (12) sammanlagt 1,2 mkr vilket har finansierats inom fastställd budget. Klientblocket redovisar ett underskott på 1,1 mkr, vilket kan förklaras med att antalet nyinköpta PC även i år överstiger budgeterat antal. Den största delen täcks dock genom att hyresintäkterna stiger i motsvarande grad. Inom IT-infrastrukturens övriga områden redovisas mindre över- och underskott. IT-infrastrukturen har under år 2002 finansierats med landstingsbidrag på 84 mkr och klienthyror 58 mkr. Övrig verksamhet Denna verksamhet består av enheterna för Vårdsystem och Teknisk drift med en sammanlagd bruttoomslutning på ca 30 mkr. För år 2002 redovisas ett sammanlagt överskott på 409 tkr. Verksamhetens intäkter bygger på avtal med våra kunder. I vissa fall har intäkterna baserats på tidigare kostnadsfördelningar. Arbete med att teckna avtal med samtliga kunder och inom samtliga områden pågår. Arbete beräknas vara slutfört under år Vissa överskott som uppstod under år 2002 har i likhet med tidigare år återbetalats till kunderna. Linköping Gunilla Gustafsson Produktionsenhetschef

8 Gunilla Gustafsson (12) Resultaträkning Intäkter Bokslut Budget Bokslut Landstingsbidrag ) Koncernbidrag Ersättning klienthyror Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Bidrag för personal Övirga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Verksamhetsnära material och varor Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Landstingsskatt Generella statsbidrag Finansiella intäkter 1 Finansiella kostnader Utbetalt koncernbidrag Resultat före extraord poster Årets resultat ) tkr avser bidrag för täckande av kostnader för avskrivning och utrangering av äldre PC 2) 5,7 mkr av bidraget har överförts till LandstingsTele med anledning av ändrad organisation

9 Gunilla Gustafsson (12) Finansieringsanalys Tillförda medel Resultat efter finansnetto Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillgångar(bokfört värde) Minskning av långdristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande 534 1) poster Summa använda medel Förändring av likvida medel ) Avser från andra PE övertagna investeringar Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier 14 Datorutrustning Medicinsk apparatur Byggnadsinventarier Fordon Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner

10 Gunilla Gustafsson (12) Konstverk Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital se not Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Prelskatt o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Not till eget kapital varav rörelsekapital varav anläggningskapital

11 Gunilla Gustafsson (12) Investeringar Belopp Belopp tkr tkr LIS, Teknisk drift IT-infrastruktur, Klient IT-infrastruktur, IT-Akuten 100 IT-infrastruktur, Infrasystem IT-infrastruktur, Resurstjänster IT-infrastruktur, Nättjänster IT-infrastruktur, IRIS IT-Infrastruktur Webb-gruppen 125 Totalt Verksamhetsstatistik Antal Budget Antal Inköpta klienter - Stationära PC Bärbara PC Avancerad PC Skrivare Debiterade månadshyror - Stationär PC Bärbar PC Avancerad PC Lätt-PC stationär/bärbar skrivare Klienter, dec dec Stationär PC ) - Bärbar PC ) - Avancerad PC Skrivare ) 1) Beräknade värden utifrån debitering för jan Viss osäkerhet finns. E-post E-postbrevlådor, personliga ) E-postbrevlådor, funktions ) 450 Externa mail (in och ut) per timme E-postmeddelanden/månad interna ) E-postmeddelanden/månad externa ) 2) Exkl dolda och oanvända 3) Avser värden för december 2002

12 Gunilla Gustafsson (12) Filöverföringar medelvärde/mån Behöriga IRIS patientöversikt 710 4) 4) Avser antal den 31 december 2002 Hemkataloger Installerade standardprogram via LISA 5) Avser perioden maj-dec ) Ärenden IT-Akuten Internet/intranet Unika besökare internetwebbplatsen/ ) vardag Kontakt VC/klinik avseende ) receptförnyelse Kontakt VC/klinik avseende avbokning ) Övr kontakter med vårdcentral/klinik ) Beställningar patientkort ) 6) Uppgifter saknas för år 2001

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång www.lio.se Närsjukvården i Finspång 2002 1 Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland Årsredovisning 2006 Resurscentrum i Östergötland 2 Årsredovisning 2006 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2006...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET...4 Resurscentrum

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN

ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Vd har ordet:... 4 Våra avdelningschefer om året som gått:... 5 IT samverkan... 6 Lokal

Läs mer

Årsredovisning 2012. Göliska IT. Göliska IT. Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 0510-771800. Göliska IT

Årsredovisning 2012. Göliska IT. Göliska IT. Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 0510-771800. Göliska IT Årsredovisning 2012 Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 0510-771800 Innehållsförteckning Några ord från VD..1 Organisation 2012..2 s uppdrag 3 Tjänsteutbudet..4 Miljöperspektivet 5 Förvaltningsberättelse.6

Läs mer

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Nämndens delårsrapport, delår 2

Nämndens delårsrapport, delår 2 Nämndens delårsrapport, delår 2 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 11-115 GNVO 11-023 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 4 Medborgare

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget FC 2009-1619 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet

Läs mer

Helårsbedömning 08 2009

Helårsbedömning 08 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2009-10-07 LiÖ 2009-29 Delårsrapport 08 år 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 08 är en samlad rapportering till landstingsfullmäktige från

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Bilagor: - ärende 4 - ärende 6 - ärende 21 - ärende 22 - ärende 27

Bilagor: - ärende 4 - ärende 6 - ärende 21 - ärende 22 - ärende 27 Bilagor: - ärende 4 - ärende 6 - ärende 21 - ärende 22 - ärende 27 Kommunalförbundet ITSAM Revisorerna Till kommunfullmäktige i: Boxholms kommun Kinda kommun Ydre kommun Vimmerby kommun Åtvidabergs kommun

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer