SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337"

Transkript

1 SLUTRAPPORT /LOMMA Kontakt; Robert Olsson Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, Malmö

2 1. En projektbeskrivning Under sommaren 2012 startade sin satsning inom Digidel Projektet vände sig till de i regionen som av sociala eller ekonomiska skäl aldrig fått chansen att lära sig om IT och Internet, till de som aldrig haft möjlighet att bli digitalt delaktiga. Målet med projektet var att ge dessa människor just den möjligheten, en chans till att få kunskap om den digitala världens alla fördelar, tjänster och platser. Idag vet vi att det finns en stor grupp i Sverige som aldrig eller sällan använder Internet och samhällets digitala tjänster. De flesta icke-användare återfinns bland äldre, men icke-användarna finns även särskilt bland personer som har det ekonomiskt och/eller socialt svårt. Den som är upptagen med att få vardagen att gå ihop, har sällan tid eller möjlighet att lära sig om ny teknik, än mindre till att använda den. Kunskapsbristen sammanfaller också med att allt mer information och tjänster sköts via nätet, vilket ofta gör vägarna tillbaka till jobb, skola, bostad ännu krokigare. Det är mot denna bakgrund önskade och fortfarande önskar att göra en skillnad, att vidga möjligheterna. De första cirklarna startade i september 2012 och fram till juni 2013 har 45 studiecirklar genomförts i Malmö ledda av duktiga pedagoger som cirkelledare. 281 personer har under sammanlagt 810 studietimmar lärt sig grunderna i datorkunskap, fått skapa en e-post, mailat, sökt information, jobb, bostad och besökt och lärt sig om viktiga digitala tjänster. Alla cirklar har varit helt kostnadsfria. Uppskattningen har varit stor och många har också fortsatt med ABF s fortsättningscirklar, Inom projektet använder vi oss av folkbildningens metodik och har ett nödvändigt samarbete med en mängd aktörer runt om i staden som arbetar med samma fokus, så som olika stadsdelsbibliotek, träffpunkter, socialsekreterare och brukarorganisationer i Malmö och Lomma. Dessutom har vi bra samarbeten med olika organisationer och mötesplatser så som Aktivitetshuset, Fontänhuset, caféet Yalla trappan och många fler. I november startade vi också våra första studiecirkel på arabiska och somaliska. Behovet är stort och det är många som önskar sig sätta sig in i den digitala världen. Vi på ABF Malmö tillsammans med alla våra samarbetspartner är därför oerhört glada att vi fått möjligheten att inleda en mer kvalitativ och bredare verksamhet inom detta utbildningsfält.

3 2. En utvärdering och analys av resultatet Kvantitativt; Resultatet av projektet har varit över förväntan och vi har till och med lyckats arrangera fler studiecirklar än planerat. Målet för projektet var att genomföra 37 studiecirklar totalt på 18 timmar vardera. Totalt antal studietimmar skulle då uppnå 666. Resultatet landade dock på 45 studiecirklar totalt med 810 sammanlagda studietimmar. Under höstterminen genomfördes 15 av dessa cirklar och under våren 30. Anledningen till att det blev fler under våren var som väntat uppstartstid under hösten då mycket av tiden gick åt till att knyta nya kontaktytor med samarbetspartners. Ett nytt samarbete som också bidrog stort till det ökande antalet cirklar på våren var med JobbMalmö som fokuserar långtidsarbetslösa, där vi genomförde 8 studiecirklar bara under ett par månader. Dock, bör poängteras, fortfarande frivilligt och utan koppling till arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. En annan anledning till det stora antalet studiecirklar var också att vi lyckades bra att nå ut till flera mötesplatser, organisationer och föreningar än väntat. Vårt nära samarbete med stadsbiblioteken spelade självklart en viktig roll då vi på dessa hade majoriteten av cirklarna, men dessa relationer har funnits mellan ABF och biblioteken sedan lång tid tillbaka. Dessa var därför förväntade och likaså samarbetet med flera av brukarorganisationerna i Malmö. De nya samarbetena som knöts kring just IT-frågor var dock en stor anledning till det större antalet genomförda cirklar och även hur vi kunde nå ut till fler i målgruppen. Några av dessa aktörer var till exempel Yalla trappan, Fontänhuset, Aktivitetshuset och Personalstrategerna. Det som var svårt i rekrytering och kontakt med målgruppen var framför allt hur vi skulle nå ut. Personer i socialt eller ekonomiskt utanförskap är självfallet inte alltid helt öppna med att de befinner sig i denna situationen, mot flera bakgrunder. Dessutom är det inte så att en bara kan gå fram till en person och fråga denna om den befinner sig i socioekonomiskt utanförskap. I denna process har därför dels ABFs erfarenheter med målgruppen spelat en stor roll, och dels våra samarbetspartners expertis. Den största svårigheten har dock varit på just stadsdelsbiblioteken där verksamheten annars vanligtvis går ut till allmänheten. Särskilt har denna process varit svår i de områden där det finns en hög genomsnittsinkomst och i vissa av dessa stadsdelar har till och med bibliotekspersonalen sagt att det varit för svårt för att nå ut till målgruppen via biblioteken. I dessa fall och även i övriga områden har det dock skapats ett bra samarbete med socialtjänsten för att nå ut till målgruppen. Villiga socialsekreterare är då ofta villiga att motivera besökare att kontakta ABF. I många fall har det också visat sig att det finns ett stort önskemål efter dessa cirklar bland socialtjänstens besökare. En anledning till att vi också hade och kunde ha fler cirklar än planerat var att deltagarantalet i varje cirkel sällan nådde upp till 8 stycken så som skrivet i projektplanen. Ofta av den enkla orsaken att det är en svårnådd målgrupp som kräver lång tid till att nå ut till, samt att det är svårt att få en kontinuitet. Många gånger kanske det var fler deltagare i början av studieperioden men att de sedan inte fortsatte, eller att de dök upp slumpmässigt. Detta är självfallet något som ett arbete med denna målgrupp måste ha i beräkningen, samtidigt som ett parallellt motiveringsarbete pågår. Kvalitativt bedömer vi också att kunskapsspridningen har gått bra och de mål som satts upp oftast

4 lyckats nå upp till. På grund av detta har uppskattningen bland deltagarna varit stor. Det svåra i pedagogiken i denna form är så klart att kunskapsnivåerna ofta kan skilja sig åt ganska mycket inom gruppen. Vissa har självfallet mer kunskaper än andra och medan några redan kan skicka epost, vill andra lära sig att sätta på datorn. Detta är en utmaning alla cirkelledare har uttryckt vara svår att hantera men att det går att finna lösningar på. Eftersom projektet uttryckligen centrerar grundläggande cirklar i IT och Internet har ju därför takten fått anpassas efter de som kan minst. Dock går det att lösa med individuella övningar och målsättningar, även om de deltagare med bredare kunskaper ibland då får arbeta själva. Samtidigt ligger det ju i studiecirkelns natur att alla deltagare hjälper varandra i gruppen, finner lösningar tillsammans och att det därmed sker en snabbare kunskapsutjämning. Detta är också något alla våra cirkelledare försöker lyfta fram och inspirera till. Förutom detta har det inte funnits mycket hinder i pedagogiken. Det finns gott om studiematerial och övningar redan framarbetade, inte minst på Digidels hemsida. Dessutom var det många cirkelledare som arbetade fram egna övningar och studieplaner. Under projektets gång hade vi också träffar mellan alla ledare för att utbyta tankar, tips och erfarenheter i pedagogiken, något som blev mycket uppskattat och värdefullt i arbetet. Kvalitetsmässigt har våra studiecirklar också förstärkts då det har kunnat vara två cirkelledare i flera av cirklarna, där den andra har finansierats av ABF Malmö. Detta har gällt de cirklar vi har bedömt att det finns ett extra behov, till exempelvis på grund av exempelvis språksvårigheter, funktionshinder eller andra sociala behov. Kommunikationen i en arabisktalande grupp kan till exempel underlättas av att en cirkelledare pratar framme vid en projektorbild, medan en annan förtydligar på enskildas skärm då operativsystem och programvara ofta är på engelska eller svenska. 3. En sammanställning av erfarenheterna från projektet och förslag på förbättringar Sammanställt har vi fått bra och viktiga erfarenheter av projektet. Vi har lyckats skapa flera värdefulla samarbeten kring ett arbete med grundläggande IT för personer i socioekonomiskt utanförskap, och därmed öppnat upp för en mer effektiv och bred verksamhet i frågan på lokal nivå. En av de främsta slutsatserna vi kan dra är att ett nära samarbete med personalen med expertis inom området och kännedom och kontakter med målgruppen är en ovärderlig förutsättning. Tillsammans har vi också fått utveckla flera nya och breda pedagogiska lärdomar och metoder. Tålamod, individuella målsättningar, motivation, teambuilding och målgruppsanpassade metoder har vi lärt oss är några nyckelförutsättningar för en lyckad studiecirkel inom IT och Internet för målgruppen. Under året har vi även lärt oss att en fundamental grund för ett lyckat pedagogiskt arbete med denna målgrupp, kanske mer än någon annan, kräver personlig trygghet och en inspirerande stämning inom gruppen. Självfallet finns det dock mycket som skulle kunna förbättra en sådan här verksamhet. När det kommer till resurser så skulle det så klart underlätta om det fanns flera fullt utrustade datorsalar med projektor, bra luftventilation och snabb internetuppkoppling på fler ställen i kommunen. Trots

5 år 2013 finns det förvånansvärt lite duglig tekniska och digitala resurser för denna typ av arbete, tillgänglig för målgruppen. Förutom på JobbMalmö, biblioteket Garaget, och på ABF finns det knappt dugliga datorsalar med kapacitet för mer än 6 personer tillgängliga och detta har så klart försvårat vårt arbete väsentligt. Det ska tilläggas att alla tre ovan nämnda lokaler ligger placerade i centrala Malmö och liknande resurser går inte att finna i de fattigare stadsdelarna där den största delen av målgruppen bor och befinner sig. Möjligtvis med medborgarkontoret Varda i Rosengård som begränsat går att tillgå. I ovan nämnda samarbete har ABF spelat en nyckelroll och under projektets gång har vi projektoch cirkelledare ofta varit de som fått störst möjlighet och rum i utbytet av de specialkunskaper som skapas inom de olika samarbetsorganisationerna. Självfallet försöker vi i denna roll att sprida dessa kunskaper mellan alla samarbetsorganisationer så gott det går. Ändå tror vi att ett förslag på en förbättring i arbetet med grundläggande IT och Internet inom Malmö för målgruppen kan vara fler och bredare kunskapsutbyte och diskussioner. Utökade och mer kontinuerliga nätverksträffar mellan alla som arbetar inom just mötet med IT och Internet och socioekonomiskt utanförskap skulle därför kunna vara en värdefull idé att utveckla. En av de svåraste problematiken i arbetet är deltagarnas ojämna kunskapsnivåerna som ofta finns inom grupperna. En idé för att kunna underlätta detta och kanske undvika allt för stora kunskapsnivåer och därmed lättare kunna anpassa studietempo, material och fokus, skulle vara djupare utvecklade frågeformulär kring kunskapsnivå innan cirkelns start. Detta skulle kunna ge möjlighet till en bättre gruppindelning efter kunskapsnivå. Alternativt skulle något form av kunskapstest eller diskussion med varje deltagare vara en bra idé, så att denna kan komma in i den grupp den passar bäst. I många fall under projektets gång har det funnits för lite resurser och möjlighet till sådana indelningar. Slutligen finns det en del som skulle kunna göras inom studiematerial och då främst inom flerspråkiga studiematerial. Även om det finns en poäng att ha cirklarna i så hög grad som möjligt på svenska som en del i språkträning/introduktionen för nyanlända, skulle det underlätta med fler flerspråkiga övningssajter, där informationen skulle kunna gå att läsas på flera språk. Detta är ofta motiverande för flera flerspråkiga deltagare och underlätta också i pedagogiken så att den snarare kan fokusera IT och Internet i stället för språk och översättning. 4. Planer och önskemål på framtida arbeten Utifrån s satsning inom kampanjen Digidel 2013 har vi nu planer och önskemål om att vidareutveckla vårt nuvarande koncept att sprida kunskaper inom digital delaktighet hos målgruppen människor i ekonomiskt och socialt utanförskap. Detta önskar vi göra på två sätt. Ett, vi önskar att avgränsa verksamheten ytterligare och primärt fokusera fyra inriktningar inom målgruppen och utveckla de samarbeten vi funnit speciellt lyckade och där

6 behovet noterats vara extra stort. Två, vi önskar att parallellt producera en studie i vilken vi lyfter fram röster och tankar om digital delaktighet av personer i socialt och ekonomiskt utanförskap, samt av personer som arbetar med socialt arbete. Det senaste finner vi högst relevant då befintliga studier inom detta specifika område är näst intill ickeexisterande. Vid en fortsättning av verksamheten önskar vi att fokusera fyra specifika inriktningar; 1) Kvinnor i svåra situationer. Då vi utifrån erfarenheter av fjolårets arbete inom Digidel har noterat att det finns ett stort behov av utrymmen och studiecirklar i digital delaktighet som riktar sig enbart till kvinnor, önskar vi att utveckla arbetet med detta koncept. Bakgrunden till detta är av flera anledningar, så som att en del kvinnor inte känner sig säkra i sällskap av män, eller enbart att vissa män ofta stor plats och lämnar lite över till andra. Vi önskar därför att starta kvinnoseparatistiska studiecirklar med olika kvinnojourer samt socialtjänsten i Malmö som primära samarbetspartners. 2) Under projektets gång 2012 blev det uppenbart hur studiecirklar i digital delaktighet kan vara en mycket uppskattad, givande och nyttig process inom behandling av drog- och alkoholberoende. Ofta finns ett behov av stimulerande aktiviteter samtidigt som beroendeproblematik inte sällan leder till att du inte håller dig uppdaterad inom den digitala utvecklingen. Inte sällan blir även kommunikativa digitala metoder inom denna grupp extremt populära då kontakt med familj och vänner lättare kan återupptas. Vi vill därför utveckla vårt nuvarande samarbete med olika behandlingshem runt om i Malmö. 3) Vidare önskar vi på ABF Malmö att fortsätta vårt arbete med studiecirklar på flera språk, med främst fokus på nyanlända. I detta skulle då vårt nuvarande samarbete med Invandrarservice i Malmö utvecklas, där språken arabiska, somaliska och dari är mest förekommande. Inom socialt och ekonomiskt utanförskap är ofta språkbarriärer ett stort problem för att nå en bredare digital delaktighet. Det kan handla om att mycket hjälpinformation ofta är på engelska eller svenska, eller bara att tangentbord och operativsystem är annorlunda i Sverige. Då vi i skrivande stund använder oss av cirkelledare som både har bra kunskaper i både svenska och andraspråk skapas det även ett stort mervärde i att både språk- och digitala kunskaper utvecklas parallellt. 4) Under våren 2013 har ABF Malmö knutit ett nära samarbete med JobbMalmö som arbetar med långtidsarbetslösa. Upplägget består av att ABF erbjuder cirklar på plats för grundläggande IT och Internetkunskaper. Därefter tar JobbMalmö över med sin expertis och erbjuder kurser i jobbsökande, t ex CV-skrivande. Upplägget har varit mycket lyckat och eftersom kunskaperna utav studiecirklarna direkt måste tillämpas i arbetssökande skapas det bättre förutsättningar för en fortsatt digital delaktighet. I detta samarbete går också JobbMalmö in med datorer och så klart kontaktytor till alla de ca 1500 inskrivna de har.

7 En annan ny idé som fötts under ABF Malmös projektsatsning inom Digidel är att producera en rapport kring mötet mellan digitalt deltagande och socioekonomiskt utanförskap. Rapporten syftar till att genom en enkätstudie utgå från deltagarnas perspektiv när det gäller fördelar med ett digitalt deltagande och hinder för att kunna få tillgång till ett sådant. Då redan flera kontaktytor är etablerade mellan ABF Malmö och centrala sociala verksamheter blir också förutsättningarna för en sådan studie mycket bra. Då det även finns ett stort kunskapsgap om mötet mellan digital delaktighet och socioekonomiskt utanförskap är behovet för en sådan här studie skrikande stort. 5. En sammanställning av kursutvärderingar Vi har efter genomförda studiecirklar erbjudit deltagarna att ta del av en kortare utvärdering. Denna utvärdering har bestått av de frågor som följer: Hur tycker ni att studiecirkeln har varit? Vad har varit bra / dåligt? Har ni under studiecirkeln fått ett större intresse för IT och Internet? Har ni under studiecirkeln fått bredare kunskaper inom IT och Internet? Skulle något kunna förbättras angående; Studiematerial, upplägg på cirkeln, cirkelledaren, lokal, tider? Har ni saknat något? De svar som vi fått in är redovisade i ett bifogat dokument. Rent generellt kan vi konstatera att en överväldigande majoritet av de som deltagit i utvärderingen varit nöjda och i vissa fall mer därtill. Samtliga av de som deltog i undersökningen och svarade på frågorna om de fått ett större intresse för och bredare kunskaper inom IT och Internet svarade ja. Några av de svarande har påpekat att de vill ha en längre studiecirkel eftersom de känner att de vill lära sig mer. Detta är något som också framgått i muntliga samtal mellan cirkelledare och deltagare. Förutom vissa specifika önskemål som enskilda deltagare önskat att det skulle tas upp under cirkeln har innehållet i cirkeln uppskattats av deltagarna. Detta vågar vi nog påstå beror mycket på att studiecirkelns pedagogik bygger på att cirkelledaren utgår från deltagarnas egna behov och lägger upp en studieplan efter detta. Vissa av deltagarna har dock påpekat att tempot varit för högt och att de inte riktigt hängt med. Detta visar i sig hur svårt det är att sätta samman en grupp människor med olika förutsättningar, trots att cirkelledarna är lyhörda inför allas olika startpunkter och målsättningar. Vi kan bara

8 beklaga att vi i vissa av dessa cirklar misslyckats med detta. 6. Deltagarlistor Antalet deltagare på våra 45 genomförda studiecirklar var 281st. Då vårt mål var 300 deltagare har vi granskat de delar i projektet som vi anser kunnat förbättrat resultatet. Om vi tex arbetat mer med att nå ut i lokal press hade förmodligen antalet deltagare ökat påtagligt. Deltagarantalsnittet har legat på ungefär samma nivå under hösten och våren. Under hösten genomfördes 15 cirklar med totalt 93 deltagare under hela hösten. Det ger ett snitt på 6,2 deltagare per cirkel. Under våren genomfördes 30 cirklar med totalt 188 deltagare, vilket ger ett snitt på 6,3 deltagare per cirkel. Som vi påpekat tidigare har en av svårigheterna med vår målgrupp varit kontinuerligheten, dvs att kunna återkomma till cirkeln under sex tillfällen framåt. Detta har också gjort att antalet deltagare i vissa av cirklarna förändrats från gång till gång. 7. En sammanfattning av projektet Vi har under Digidelprojektet på ABF i Malmö/Lomma genomfört 45 studiecirklar, á 18 timmar inom grundläggande IT och Internet. Projektet har riktats till människor i ekonomiskt och socialt utanförskap. Under projektet har vi nått 281 deltagare och genomfört 810 studiecirkeltimmar. Vi har använt oss av folkbildningens pedagogik och bedrivit samarbeten med stadsbibliotek, medborgarkontor, mötesplatser, organisationer och föreningar i Malmö. Under hösten genomfördes 15 studiecirklar, medan det under våren hamnade på 30 studiecirklar. Deltagarantalets snitt låg under hösten på 6,2 men under våren steg det lite till 6,3 deltagare. Totalt har det varit 281 deltagare som varit aktiva på studiecirklarna, varav 93 under hösten och 188 under våren. Under projektets gång har ABF Malmö stått för rekrytering av studiecirkelledare med kunskaper i IT, medan våra samarbetspartners stått för den lokala förankringen, rekryteringen och i många fall även lokaler med teknisk utrustning. När våra samarbetspartners inte kunnat stå för lokal och utrustning har ABF kunnat erbjuda flertalet datasalar mitt i Malmö. De fall där det kunnat erbjudas lokal men ingen teknisk utrustning har ABF kunnat låna ut bärbara datorer. För att genomföra detta köptes 10 st bärbara datorer på tidig basis i projektet, som sedan använts under flertalet genomförda studiecirklar. Vi har under projektets gång haft samarbete med ett flertal olika aktörer. De stadsbibliotek vi jobbat

9 med är Garaget, Oxie bibliotek, Kirsebergs bibliotek och Limhamns bibliotek. Vi har också utvecklat ett väl fungerande samarbete med olika mötesplatser i Malmö, där vi då finner Fontänhuset, Aktivitetshuset, RSMH, Yalla Trappan och Limhamns mötesplats. Förutom dessa finner vi också en blandning mellan föreningar, företag och kommunal verksamhet som vi samarbetat med, Sverigefinska pensionärsföreningen, Invandrarservice, Mötesplats Seved, Medborgarkontoret Varda, Personalstrategerna, Jobb Malmö, Internationella Kvinnoföreningen och Holma Folkets hus. I och med denna oerhörda blandning av olika sorters samarbetspartners lyckades vi nå en väldigt bred grupp deltagare, samtidigt som vår inriktning mot människor i socialt och ekonomiskt utanförskap kunde säkras. Vi tror att vi genom dessa samarbeten lyckats med får målsättning att öppna Internets alla möjligheter för de som har minst.

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Rapport februari 2011

Rapport februari 2011 Rapport februari 2011 Nytta & nöje på nätet: Digitalt medborgarskap i Östergötland Viktiga händelser under den gånga månaden Sex kommuner har anmält intresse för deltagande i projektet: Finspång Kinda

Läs mer

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial Sammanställning ENKÄTER - INFORMATIONSTEKNOLOGI FÖR ÄLDRE ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 73 11 34 Stockholm 8-412 48 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Gilla svenska på nätet

Gilla svenska på nätet Gilla svenska på nätet Projektägare: Folkuniversitetet 2014-01-15 Projektledare : Anna-Karin Sjöström annakarin.sjostrom@folkuniversitetet.se 035-260 69 32 2. Projektets syfte Erfarenheter från kommuner

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE Studiehandledning gör en annan värld möjlig Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller hur man

Läs mer

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård Studiehandledning Riktlinjer för god njursjukvård Välkommen till......en studiecirkel om våra riktlinjer Det här är en studiehandledning som kan användas för att planera och hålla i en studiecirkel kring

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Studieförbundet Vuxenskolan Avdelning Internationellt Kulturcentrum Projektledare Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

Läs mer

Rapport oktober/november 2011

Rapport oktober/november 2011 Rapport oktober/november 2011 Nytta och Nöje på nätet: för digitalt medborgarskap i Östergötland Viktiga händelser under de gångna månaderna Strategimöte inför Digidel 2013 i Östergötland Representanter

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. Äldreprojektet - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. Äldreprojektet - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm Projektmaterial ATT UTTRYCKA SIG I TEXT OCH BILD Studiefrämjandet i Stockholm Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projekbeskrivning IT- och teknikcoach Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flykting och nationella minoritetsfrågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-02 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08-508 35480 Karolina Landowska Telefon: 08-508

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

UTMANINGEN 2013 Bidrag från Härryda kommun. Teknikmässan med mänskliga möten och vad som hände sedan

UTMANINGEN 2013 Bidrag från Härryda kommun. Teknikmässan med mänskliga möten och vad som hände sedan UTMANINGEN 2013 Bidrag från Härryda kommun Teknikmässan med mänskliga möten och vad som hände sedan Det började med en viktig mässa för en hel kommun Efter en uppstartskonferens angående Digidel i Västra

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om barnfattigdom. Syftet är att öka

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011 SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 1.Ett stort tack till.se! Ett stort tack till.se som gett oss medel för tredje gången att utbilda 60 vuxna

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Ledare i praktiken. LIM STEG 1C ansluten verksamhet PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE VAD OCH HUR

Ledare i praktiken. LIM STEG 1C ansluten verksamhet PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE VAD OCH HUR Ledare i praktiken PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE Deltagarinflytande är en grundläggande tanke i all folkbildning och i Medborgarskolans pedagogiska GRUNDSYN. Att ta vara på varje människas unika erfarenheter

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Med det virtuella

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg PROJEKTMATERIAL ABF Gävleborg s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Introduktionskursen på 7 poäng som ingår i receptarieutbildningen på 120 poäng vid Umeå

Läs mer

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm 1 Inledning Vart än vi går i Sverige möter vi någon form av förening. Det svenska föreningslivet har en lång tradition och historia. Våra föreningar

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Att Köpa Hund. Inledning

Att Köpa Hund. Inledning Inledning At köpa hund är ett webbaserat studiematerial för den som funderar på att skaffa hund och vill veta mer om vad man ska tänka på när det gäller val av ras, hur man ska uppfostra en hund och vad

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Utvecklingsarbete som inspirerar

Utvecklingsarbete som inspirerar Utvecklingsarbete som inspirerar Exempel från Malmö Stad i samarbete med Malmö Högskola Åsa Ljunggren Ansvariga för forskningscirkeln Cirkelledare Åsa Ljunggren f.d. utvecklingssamordnare Malmö Stad, fil.

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN 2009 1.0 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015 12 Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

[Titel på arbetsplan]

[Titel på arbetsplan] [Titel på arbetsplan] [Arbetsplan ämne] (Nedan en kort informationstext om studiecirkel och arbetsplan.) En studiecirkel kan läggas upp på många olika sätt, här är ett förslag på arbetsplan och upplägg,

Läs mer

Rapport april 2010. Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport april 2010. Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport april 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Arbetsmöte lärmiljöprojektet 27 april Temat för det gemensamma nätverksmötet

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Studiehandledning beredskap i kris STUDIEHANDLEDNING. Beredskap i kris. Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

Studiehandledning beredskap i kris STUDIEHANDLEDNING. Beredskap i kris. Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Beredskap i kris Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 1 Studiehandledning Studieplan för studiecirkel om fem träffar om svensk försörjningsberedskap beträffande

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Kommunicera mera på äldre dar! Slutrapport

Kommunicera mera på äldre dar! Slutrapport Slutrapport Projektbeskrivning Projektet Kommunicera mera på äldre dar! har haft som syfte att öppna upp för digital kommunikation mellan personer boendes på omsorgsboenden och dess anhöriga. Projektets

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Slutrapport Våga med oss, december 2013

Slutrapport Våga med oss, december 2013 Kultur-, Fritids- och Utbildningsförvaltningen 2013-12-12 Pernilla Rydmark Internetfonden samt internetfonden@iis.se Slutrapport Våga med oss, december 2013 1. Projektbeskrivning Målgruppen för kurserna

Läs mer

Den lokala DIGIDEL-kampanjen i Botkyrka

Den lokala DIGIDEL-kampanjen i Botkyrka 1 [16] Demokrati, mänskliga rättigheter och interkulturell Referens Marie Jean-Simon Mottagare Kommunstyrelsen Botkyrka kommuns slutrapport angående kampanjen Digidel Den lokala DIGIDEL-kampanjen i Botkyrka

Läs mer

Digital delaktighet i Områdesprogram Herrgården

Digital delaktighet i Områdesprogram Herrgården Digital delaktighet i Områdesprogram Herrgården Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2012-09-14 1.0 Julia Magnusson Rosengård stadsdelsförvaltning Innehållsförteckning Sökande... 3 Projektbeskrivning...

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Studiecirklar. Våren 2016. Kulturarrangemang och föreläsningar

Studiecirklar. Våren 2016. Kulturarrangemang och föreläsningar Studiecirklar Våren 2016 Kulturarrangemang och föreläsningar För personer med egen erfarenhet av funktionsvariationer. För personal och anhöriga som har kontakt med personer inom LSS målgrupp. Studieförbundet

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

Introduktionsutbildning för cirkelledare

Introduktionsutbildning för cirkelledare Introduktionsutbildning för cirkelledare 1 Introduktion till utbildaren En gemensam introduktionsutbildning för cirkelledare som ska kunna användas av alla distrikt har tagits fram. Folkbildningsrådet

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet på Dina villkor

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet på Dina villkor STUDIEHANDLEDNING Kvalitet på Dina villkor Studiehandledning: Kvalitet på Dina villkor 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Att göra en studieplan

Att göra en studieplan 1 Att göra en studieplan Stöd och hjälp! Denna studieplan är gjord som ett stöd för studiecirklar. Den ska fungera som hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med studiematerialet och som

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Communities Folkbildning på ungdomars vis (?)

Communities Folkbildning på ungdomars vis (?) Hur når vi ungdomarna? Det är en fråga som ofta känns rätt sliten, och upprepas i en rad sammanhang. Men för folkbildningen handlar det på sikt om överlevnad. Idag samlas snart sagt alla yngre människor

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001 PROJEKTMATERIAL Birka folkhögskola April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning... 3 A. Projektledare... 3 B.

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

-Studier i Linköping hösten 2010-

-Studier i Linköping hösten 2010- Jägarcirkel ABFs utbildningsavdelning, Snickaregatan 20, LINKÖPING Jägaskola i studiecirkelform för dig som vill lära dig om jakt och ekologi samt samla kunskaper för att kunna ta jägarexamen. Vi använder

Läs mer

ABF-BLANKETTER - LATHUND

ABF-BLANKETTER - LATHUND ABF-BLANKETTER - LATHUND ARBETSPLAN ÄMNE: STARTDATUM: MINST 3 3 TRÄFFAR 9 STUDIETIMMAR ARRANGÖR/ ORGANISATION: LOKAL/ DAG/ DAGAR: TID: EN STUDIETIMME ÄR 45 MINUTER Vi erbjuder utbildning till våra cirkelledare

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande Ny kunskap och kontakt Att leda studiecirklar med asylsökande 2 TRÄFF 2 Bemötande Vägledning och hållbarhet 2 Ett material för cirkelledare i svenska och samhälle Den andra träffen är inriktad på hur du

Läs mer

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING Kontaktpersoner: Åsa Sebelius asa.sebelius@stockholm.se Målgrupp: Alla undervisande lärare i år 1 9 oavsett ämne. Alla lärare måste

Läs mer

Svenska Handbollförbundet. Handslaget. och. Handslagsdagboken. att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn

Svenska Handbollförbundet. Handslaget. och. Handslagsdagboken. att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn Svenska Handbollförbundet och Handslaget Handslagsdagboken att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn Välkommen till Handslagsdagboken och den studiecirkel som ska följa och följa

Läs mer

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016 Pict-O-stat maj 06. Bakgrund Under perioden 06-0-0 har en pilotundersökning genomförts för att undersöka om det webbaserade programmet Pict-O-Stat kan fungera som brukarundersökning inom Attendo Skandinavien

Läs mer