SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)"

Transkript

1 Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Salfvedals hembygdsgård, kl Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Carl Donner, (M) Lars-Åke Bergstrand, (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Tjänstgörande ersättare Anders Byström (FP) ersätter Bo Hasseblad (M) Övriga närvarande ersättare Närvarorätt Övriga närvarande Justering Utses att justera Kerstin Skarin, kommunchef Rikard Spalle, förvaltningschef samhällsbyggnad Anna-Lena Grusell-Landenberg, turism- och kulturchef Daniel Tornberg, ekonom 55 Martin Gustafsson, sekreterare Astrid-Marie Jonsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Justerande paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Martin Gustafsson Elisabeth Edlund Astrid-Marie Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Anita Sjöstrand

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(9) Förteckning över styrelsens/nämndens/utskottets ärenden Ärende Sidnummer 55 Ekonomi uppföljning 3 56 Personal uppföljning 4 57 Delegationsbeslut redovisning 5 58 Information från verksamheten 6 59 Yxnerums hembygdsförening presentation 8 60 Lånekort 9

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(9) KoS 55 Ekonomi - uppföljning Kultur och s beslut Utskottet godkänner informationen. Daniel Tornberg, ekonom, redovisar förvaltningens ekonomi för perioden januari till juli Pågående budgetarbete och viss eftersläpning på grund av semester gör att redovisningen inte är fullständigt analyserad. En mer djuplodad ekonomisk analys presenteras efter tertialbokslutet per den 31/8. Verksamhet - Gata, park och fritid Prognosen är att verksamheten Gata, park och fritid håller sin årsbudget. Verksamhet - Samhällsplanering och kommunikationer Prognosen är att verksamheten håller sin årsbudget. Verksamhet - Stab Kostnaderna följer budget. Kostnaderna på denna post rör mestadels personaltjänster. Verksamhet - Kultur och turism Förhoppning om att budgeten kommer gå ihop på helåret.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(9) KoS 56 Personal - uppföljning Kultur och s beslut Utskottet godkänner informationen. Kerstin informerar om att det ska öppna ett nytt hem för ensamkommande barn. Till detta hem behöver det anställas personal och rekryteringsarbete avseende detta pågår.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(9) KoS 57 Delegationsbeslut redovisning Kultur och s beslut Utskottet godkänner redovisningen. Redovisningen av förvaltningens delegationsbeslut skickas vidare till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en förteckning över delegationsbeslut

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(9) KoS 58 Information från verksamheten Kultur och s beslut Utskottet godkänner informationen. Information från verksamheten Turism och kultur Anna-Lena informerar om verksamheten Turism och kultur. Flera olika evenemang kommer genomföras i höst och det finns kopplingar mellan evenemangen och Åtvidaberg satsar. Första evenemanget är i form av ett Pop-up evenemang och det är en superloppis som kommer vara Åssas innergård kl den 31 augusti. Detta sker i samverkan med loppisarna i kommunen. Tanken är att vem som helst får boka bord och vara med och sälja saker. Det kommer finnas fika och musikunderhållning i samband med evenemanget och museerna kommer ha öppet denna dag. Marknadsföring kommer gå ut i media. Andra evenemanget är Östgötadagarna 6-7 september. Östgötadagarna syftar till att främja landsbygden och temat för i år är mat. I år kommer betydligt fler event att genomföras i jämförelse med förra året. En bussresa kommer anordnas för personer som är nyfikna på lära känna Åtvidabergs kommun ytterligare. Bussresan är mellan kl på söndagen 7 september. Mat och skördemarknad är det på Åssa innergård den 21 september. Bland annat kommer bondens marknad vara där och det kommer finnas möjlighet till ponnyridning. Pop-up dygn är det den oktober. Pop up dygnet är en omarbetning av kulturveckan. Tanken är att alla typer av verksamheter ska känna sig välkomna att delta i detta event. Det finns en kreativ arbetsgrupp som jobbar med evenemanget. Bland annat arbetar gymnasieskolan med att engagera elever på bygg- och fotbollsprogrammet att delta. Vidare kommer det vara midnattsopera och street art. Besökare till Turistbyrån och kommunens museer har ökat något i sommar i jämförelse med förra året. Besökare till Turistbyrån har mestadels frågat om boende, camping, matställen, aktiviteter och besöksmål i kommunen. Information från verksamheten Samhällsbyggnad Rikard Spalle, samhällsbyggnadschef, informerar utskottat om verksamhetens arbete. Angående Bysjöstrandprojektet. Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti om konvertering av exploateringsbudget till investeringsbudget och dedicera denna post för Bysjöstrand-projektet. Kommunstyrelsen beslutade att kommunens försäljningspris per tomt till Peab ska utgöra kronor, ärendet behandlas vidare vid kommunfullmäktige 27 augusti. Därefter skrivs

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(9) samarbets/exploateringsavtal med Peab, vilka ytterligare ska marknadsföra och undersöka intresset för husen under hösten. Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti att godkänna projektplanen för upprättande av översiktsplan för Åtvidabergs kommun. Konsult Bengt Gustavsson har på kommunens uppdrag tagit fram projektplan för Åtvidabergs kommuns fortsatta översiktsplanearbete. Projektplanen visar i ett inledningsskede i processen givna direktiv, motiv, inriktning, mål och arbetsorganisation. Projektplanen är även upprättad som ett hjälpmedel att styra projektet utifrån givna direktiv och politiska beslut samt ekonomi. Arbetet med den nya översiktsplanen påbörjas snarast efter att Mikael Henriksson (ansvarig projektledare) är åter efter föräldraledighet v.35. Ridklubbens hyresavtal med kommunen går ut vid årsskiftet. En diskussion om nytt avtal pågår mellan kommunen och ridklubben. Kommunen har för avsikt att ta fram några olika alternativa avtal som ridklubben kan ta ställning till.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(9) KoS 59 Presentation Yxnerums hemgårdsförening Kultur och s beslut Utskottet godkänner informationen. Magnus Lindbergh från Yxnerums hembygdsförening hälsar utskottet välkomna till Salfvedal. Magnus börjar med att berätta om Salfvedals gård. Platsen Salfvedal är känd som gästgiveri och hästskjutshåll sedan slutet av 1700-talet och de byggnader som i dag finns på hembydgsgården är byggnadsminnesförklarade. Samlingslokalen är en imponerande byggnation som föreningen på senare år och med ideella krafter skapat. Hembygdsföreningens syfte är att värna och vårda bygdens kultur- och naturarv och föra detta vidare. Föreningens målsättning är att få ut folk till Salfvedal och försöka få folk att förstå hur man levde förr. Hembygdsföreningen ordnar många aktiviteter. Här ute firas valborg och midsommar (cirka 300 personer deltog i årets midsommarfirande). Varje dag under fruntimmersveckan serveras kaffe och namnsdagstårta i hembygdsgården och i samband med Borkhultsdagen hade föreningen 40 ideellt arbetande människor. Hembygdsgården håller öppet under Östgötadagarna och i oktober ordnar föreningen en skördefest. Vidare har föreningen bildvisningskvällar, serverar adventskaffe och har en egen teater. Årets sommarteater bjöd på fem föreställningar som alla vara fullsatta. Hembygdsgården är också ett populärt stopp på olika typer av rundresor. Föreningen har inte brist på idéer om hur verksamheten kan utvecklas i framtiden utan bristen är snarare tid och pengar. En annan utmaning för förening i framtiden är de underhållsbehov som finns. Utskottet tackar Magnus för presentationen och för att utskottet fått vara på Salfvedal.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(9) KoS 60 Lånekort Kultur och s beslut Med anledning av uppkommen utskottsdiskussion ges samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda förutsättningarna i ärendet. För att få ett lånekort för lån av böcker och annan service på biblioteken krävs idag fotolegitimation/personnummer. De som t.ex. fått avslag på en asylansökan och befinner sig i landet utan tillstånd har inte tillgång till detta och de har oftast inte möjlighet att ange någon fast adress, varför de, idag, inte fullt ut omfattas av den service som ges på våra bibliotek. Det är tydligt i målsättningar och uppdrag att Åtvidabergs kommuns stadsbibliotek ska ge fri och jämlik tillgång till information och upplevelser och att användarnas behov ska vara utgångspunkten för biblioteksarbetet. Alla ska ha tillgång till det samlade mediebeståndet och folkbibliotekens samlade kompetens. Det bör vara en målsättning att ge papperslösa en så långt möjligt likvärdig behandling som andra Åtvidabergsbor. Det finns ingen statistik över antalet papperslösa i varken Sverige eller specifikt i Åtvidaberg. En siffra som nämns för hela Sverige är personer. Idag kan biblioteken utfärda ett temporärt lånekort, som ges till vuxna, 16 år och äldre, asylsökande m.fl. som saknar pass eller identifikation. Kortet är begränsat till fem lån och det går inte att reservera medier, däremot är det möjligt att boka program, låna e-böcker och få åtkomst till databaser. Giltighetstiden är 2 år. För att göra det möjligt för papperslösa att få lånekort på mer lika villkor som andra låntagare, föreslås att en speciell, tidsbegränsad överenskommelse kan träffas som ger papperslösa tillgång till ett lånekort med 6 månaders giltighetstid. Respektive biblioteks adress används som låntagarens adress, tillsammans med låntagarens e- postadress. Giltighetstiden för kortet kan vid behov förlängas. Då Åtvidabergs bibliotek ingår i det gemensamma bibliotekssystem Göta, med gemensamma låneregler, kan det inte självständigt besluta om detta. Länsbibliotek Östergötland är ägare till systemet och därmed personuppgiftsansvariga. Frågan har behandlats av Götabibliotekens styrgrupp och i bibliotekschefsgruppen. Andra kommuner i länet har röstat Motsvarande lösning tillämpas idag på folkbiblioteken i Göteborg och Malmö och det bedöms att modellen även kommer att fungera i Åtvidaberg. Ett införande av tillfälligt lånekort enligt förslaget bedöms inte orsaka biblioteken några extra kostnader.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-11-13 09:00

Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-11-13 09:00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-11-13 09:00 Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2015-03-26 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 19 maj kl. 09.00-16.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Göran Ohlsson, nämndsekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 79-98

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl 15.30-17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer