Rapport rörande framtida verksamhet och organisation. för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport rörande framtida verksamhet och organisation. för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket"

Transkript

1 KUN , p 12 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2013/470 Handläggare: Kristina Solberg Rapport rörande framtida verksamhet och organisation för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att godkänna rapport rörande framtida verksamhet och organisation för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket att uppdra åt kulturförvaltningen att återkomma till kulturnämnden med förslag på åtgärder med anledning av rapporten 2 Bakgrund I september 2013 beslutade kulturnämnden att utreda framtida verksamhet och organisation för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket. Förvaltningen har anlitat Annette Johansson vid AnnJo Konsulteri AB som är expert på biblioteksverksamhet för att genomföra utredningen. 2.1 Uppdraget Förvaltningens uppdrag till konsulten var att utifrån nya bibliotekslagen föreslå en framtida utformning av Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket (IB) avseende uppdrag, mål, organisation, insatser, resurser och budget med utgångspunkt i förslaget till ny bibliotekslag. Möjligheten att organisatoriskt och verksamhetsmässigt integrera Regionbiblioteket och IB skulle särskilt prövas och nuvarande huvudmannaskap skulle ses över. Bilaga: Regional biblioteksverksamhet i Stockholms län. Rapport av Anette Johansson, AnnJo Konsulteri AB.

2 KUN , p 12 2 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2013/470 Vidare skulle utredningen ge förslag till en inriktning för en kompletterande medieförsörjning inom Stockholms län med avvägning mot såväl kommunernas behov som det nationella mediesamarbetets utveckling. Inriktningen för ett framtida regionalt medieuppdrag skulle även prövas gentemot nuvarande insatser inom IB:s publika verksamhet. Möjligheten till stärkt samverkan med övriga länskulturfunktioner inom SLL och med andra aktörer skulle utredas samt premisserna för biblioteksverksamheternas möjlighet att ansvara för nationella uppdrag. Utredningen skulle utföras med stöd av omvärldsanalys, med avsikten att uppmärksamma förändringar som rör ansvar och utförande av det regionala biblioteksuppdraget. Utredningen skulle även beakta pågående förändringsarbete inom den nuvarande huvudmannen Stockholms stadsbibliotek. 2.2 Nuvarande huvudmannaskap och organisation Kulturnämnden har avtal med Stockholms stadsbibliotek både för driften av Regionbibliotek Stockholm och för medfinansieringen av Internationella biblioteket. Båda biblioteken erhåller verksamhetsstöd för regional kulturverksamhet från kulturnämnden. Stödet för 2014 beslutas av kulturnämnden i annat ärende Den nya bibliotekslagen Enligt bibliotekslagen är landstinget huvudman för den regionala biblioteksverksamheten och varje landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet och upprätta en regional biblioteksplan. Den nuvarande regionala biblioteksplanen gäller för och beslutades av kulturnämnden Den nya bibliotekslagen beslutades av riksdagen och träder i kraft Sammanfattning av rapporten Den nya bibliotekslagen träder i kraft den 1 januari, I det regionala biblioteksuppdraget ingår att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i länet. Landstinget är huvudman för uppdraget och varje landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet. Utredningen föreslår att det samlade regionala biblioteksuppdraget inkl. det mångspråkiga uppdraget, tillskrivs Regionbibliotek Stockholm. Vidare föreslås att Stockholms läns landsting, genom landstingets kulturnämnd och kulturförvaltning, övertar det administrativa ansvaret och huvudmannaskapet för

3 KUN , p 12 3 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2013/470 Regionbibliotek Stockholm samt att Regionbibliotek Stockholm utgör en del av kulturförvaltningens organisation. Både regionala och nationella direktiv understryker behovet av ökad samverkan mellan kommunerna och mellan landsting, kommuner och andra aktörer. I Stockholms län ska de regionala biblioteks- och kulturverksamheterna verka i enlighet med visionerna i RUFS. En utveckling i den riktningen behöver en gemensam utgångspunkt och målsättning. Utredningen pekar därför på behovet av en regional kultur- och biblioteksplan i samverkan Stockholms läns landsting/regionbiblioteket och representanter för kommunbiblioteken och de lokala kulturverksamheterna. 3.1 Förslag till uppdrag Uppdragsbeskrivningen för Regionbibliotek Stockholm syftar till att stärka sambandet till de regionala visionerna och samtidigt behålla fokus på kommunbibliotekens behov. Uppdraget föreslås vara att: särskilt samverkar med biblioteksverksamheter inom Stockholms län och Östra Mellansverige. särskilt samverkar med verksamheter inom landstingets kulturförvaltning med utgångspunkt i gemensamma mål och strategier för regional biblioteks- och kulturutveckling. bedriver omvärldsbevakning med avsikten att introducerar samverkan, projekt med mera med olika aktörer som tillför bredd, djup och nya perspektiv på biblioteksverksamheten i länet. prioriterar strategisk utveckling av det mångspråkig biblioteksuppdraget. stödjer och initierar insatser som främjar en interkulturell utveckling där lokala bibliotek utgör viktiga kontakytor och mötesplatser. prioriterar strategisk utveckling av det regionala mediesamarbetet. prioriterar ett fortsatt forskningsanknutet utvecklingsarbete. vidareutvecklar nätverksmöten för kommunbiblioteken. vidareutvecklar lässtimulerande insatser. tar initiativ till strategiska samverkande insatser som kan främja utvecklingen av skolbibliotek i Stockholms län Medieförsörjningen i Stockholms län Ledord för modellen bör vara helhetssyn, samverkan, decentralisering, effektivt resursutnyttjande och strategisk utveckling. En strävan bör vara att decentralisera det regionala mediestödet, så att insatserna finns närmare invånarna. En möjlighet är att utgå ifrån delregionala mediekluster, exempelvis norra, södra och mellersta länet. En prioriterad uppgift inom den regionala modellen för mediesamarbete är att utveckla strategier som stärker det lokala

4 KUN , p 12 4 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2013/470 utbudet av mångspråkiga medier. En målsättning bör vara att det i Stockholms län ska finnas åtminstone ett Internationellt bibliotek i varje kommun. Utredningen föreslår att Regionbiblioteket tillsammans med kommunbiblioteken, Internationella biblioteket och Stockholms stadsbibliotek utvecklar en modell för ett regionalt mediesamarbete med målsättning att stimulera mediesamverkan mellan kommunbiblioteken. Modellen omfattar insatser som ökar länsinvånarnas tillgång till det samlade medieutbudet genom till exempel flytande bestånd, samverkan om depositioner mångspråkiga medier, kurslitteratur med mer. Modellen omfattar förslag till regionala eller delregionala medieplaner. Modellen omfattar samordning av medietransporter exempelvis med andra kommunala transporter (gäller även bokbåten). Modellen omfattar införandet av ett gemensamt bibliotekskort i länet Resurser Utredningen föreslår att kulturnämnden ser över de ekonomiska resurserna i samband med en fördjupad översyn av det framtida mediesamarbetet. 4 Förvaltningens synpunkter Kulturförvaltningen uppskattar att utredningen har beaktat den komplexitet och särskilda situation som Regionbiblioteket i Stockholms län har och att de lämnade förslagen ger en god utgångspunkt för att gå vidare och lösa de problem som finns idag. I den utvärdering som gjorts av Länskulturfunktionernas verksamhet under 2013 fick Regionbiblioteket de bästa vitsord från kommunerna i länet. Under det fortsatta arbetet med samverkan mellan Länskulturfunktionerna har Regionbiblioteket också varit en samlande aktör och plats för lokala aktiviteter. En förutsättningslös diskussion om den administrativa placeringen av Regionbilioteket är därför önskvärd. För att möjliggöra för en eventuell överflyttning av driftsansvar på annan part än Stockholms stad inom rimlig tid är det önskvärt att driftavtalet med Stockholms stads kulturförvaltning sägs upp innan årets slut, då uppsägningstiden är så lång som 18 månader. Kulturförvaltningen anser att förslaget att flytta det regionala mångkulturella uppdraget från Internationella biblioteket till Regionbibliotek Stockholm är intressant ur ett regionalt utvecklings- och mångkulturperspektiv. Då flera

5 KUN , p 12 5 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2013/470 organisationer berörs behöver frågan utredas mer för att se hur en sådan övergång ska kunna göras och få en överblick över de effekter och konsekvenser som kan uppstå, både positiva och negativa. Kulturförvaltningen ser rapporten som ett utmärkt verktyg för fortsatt diskussion och utveckling av den regionala biblioteksverksamheten. Enligt kulturförvaltningens avtal med konsulten skulle slutrapport lämnas så att den kan redovisas på kulturnämndens sammanträde den 21 november I detta skede har förvaltningen inga konkreta förslag till åtgärder. Förvaltningen föreslås i stället få nämndens uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder med anledning av rapporten. I praktiken blir det i början av Kerstin Olander

6 Regional biblioteksverksamhet i Stockholms län En översyn av Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket Annette Johansson AnnJo Konsulteri AB November, 2013

7 Innehåll 1. Inledning... 4 Översynens uppdrag... 4 Tidigare utredningar Nationella och regionala perspektiv Bibliotekslagen Litteraturutredningen Kultursamverkansmodellen Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Stockholms läns landstings kulturnämnd Regionala biblioteksplanen Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Nuvarande regionala biblioteksverksamhet Regionbibliotek Stockholm Regionala uppdraget Nationella uppdraget Lokala uppdraget Resurser Kommunbibliotekens behov Internationella biblioteket Regionala uppdraget Nationella uppdragetet Lokala uppdrag Resurser Kommunbibliotekens behov Stockholms stadsbibliotek Kompletterande medieförsörjning Stockholms län Nationellt perspektiv E-böcker Sammanfattande reflektion och analys Uppdrag och mål Samverkan Verksamheternas innehåll Kompletterande medieförsörjning Huvudman Förslag till regional biblioteksverksamhet i Stockholms län Ett regionalt uppdrag en regional biblioteksverksamhet Huvudmannaskap Uppdrag och mål Bibliotekslagen Uppdrag Stockholms läns landstings kulturförvaltning Uppdrag Regionbibliotek Stockholm Nationella åtaganden Medieförsörjningen i Stockholms län Resurser Sida 2 av 29

8 Sammanfattning Utredningen ska föreslå en framtida utformning av den regionala biblioteksverksamheten med utgångspunkt i omvärlden, den nya bibliotekslagen och Stockholms läns landstings övergripande mål för regional utveckling. Förslaget ska omfatta huvudmannaskap, uppdrag och mål, organisation och resurser, samverkan och nationella åtaganden. Den nya bibliotekslagen träder i kraft den 1 januari, I det regionala biblioteksuppdraget ingår att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i länet. Landstinget är huvudman för uppdraget och varje landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet. Utredningen föreslår att det samlade regionala biblioteksuppdraget inkl. det mångspråkiga uppdraget, tillskrivs Regionbibliotek Stockholm. Vidare föreslås att Stockholms läns landsting, genom landstingets kulturnämnd och kulturförvaltning, övertar det administrativa ansvaret och huvudmannaskapet för Regionbibliotek Stockholm samt att Regionbibliotek Stockholm utgör en del av kulturförvaltningens organisation. Både regionala och nationella direktiv understryker behovet av ökad samverkan mellan kommunerna och mellan landsting, kommuner och andra aktörer. I Stockholms län ska de regionala biblioteks- och kulturverksamheterna verka i enlighet med visionerna i RUFS. En utveckling i den riktningen behöver en gemensam utgångspunkt och målsättning. Därför behöver Stockholms läns landsting formulera en regional kultur- och biblioteksplan i samverkan med representanter för kommunbiblioteken och de lokala kulturverksamheterna. Uppdragsbeskrivningen för Regionbibliotek Stockholm syftar till att stärka sambandet till de regionala visionerna och samtidigt behålla fokus på kommunbibliotekens behov. Uppdraget föreslås vara att: särskilt samverka med biblioteksverksamheter inom Stockholms län och Östra Mellansverige. särskilt samverka med verksamheter inom landstingets kulturförvaltning med utgångspunkt i gemensamma mål och strategier för regional biblioteks- och kulturutveckling. bedriva omvärldsbevakning med avsikten att introducerar samverkan, projekt m.m. med olika aktörer som tillför bredd, djup och nya perspektiv på biblioteksverksamheten i länet. prioritera strategisk utveckling av det mångspråkig biblioteksuppdraget. stödja och initierar insatser som främjar en interkulturell utveckling där lokala bibliotek utgör viktiga kontakytor och mötesplatser. prioritera strategisk utveckling av det regionala mediesamarbetet. prioritera ett fortsatt forskningsanknutet utvecklingsarbete. vidareutveckla nätverksmöten för kommunbiblioteken. vidareutveckla lässtimulerande insatser. ta initiativ till strategiska samverkande insatser som kan främja utvecklingen av skolbiblioteken i Stockholms län. Landstinget bör avveckla nuvarande form för samverkan med Internationella biblioteket inkl. det publika biblioteket. Utredningen föreslår istället att landstinget utvecklar en ny modell för ett regionalt mediesamarbete med målsättningen att stimulera mediesamverkan mellan kommunbiblioteken. Ledord för modellen bör vara helhetssyn, samverkan, decentralisering, effektivt resursutnyttjande och strategisk utveckling. En strävan bör vara att decentralisera det regionala mediestödet, så att insatserna finns närmare invånarna. En möjlighet är att utgå ifrån delregionala mediekluster, exempelvis norra, södra och mellersta länet. En prioriterad uppgift inom den regionala modellen för mediesamarbete är att utveckla strategier som stärker det lokala utbudet av mångspråkiga medier. En målsättning bör vara att det i Stockholms län ska finnas åtminstone ett Internationellt bibliotek i varje kommun. Utredningens förslag till omfördelning av det regionala biblioteksuppdraget kräver en omfördelning av landstingets nuvarande anslag till regional biblioteksverksamhet. Omfördelningen behöver anpassas till utormningen av den nya modellen för regionalt mediesamarbete. Sida 3 av 29

9 1. Inledning Den regionala biblioteksverksamheten i Stockholms län utgörs av två verksamheter: Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket. Stockholms läns landsting är huvudman för Regionbibliotek Stockholm och medfinansierar verksamheten vid Internationella biblioteket. Den 24 oktober 2013 fattade riksdagen beslut om en ny bibliotekslag. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari Anledningen till lagförändringen har bl.a. varit att omvärlden väsentligt förändrats sedan lagens tillkomst 1996, och att uppföljningen inom biblioteksområdet behöver tillgodoses. 1 Kulturnämnden inom Stockholms läns landsting har beslutat att, med utgångspunkt i den nya bibliotekslagen, genomföra en översyn av den regionala biblioteksverksamheten i Stockholms län. 1.1 Översynens uppdrag Utredningen ska, med utgångspunkt i den nya bibliotekslagen och i landstingets visioner och mål för utvecklingen i länet, föreslå en framtida utformning av den regionala biblioteksverksamheten. Förslaget ska omfatta: Huvudmannaskap Uppdrag och mål Organisation och resurser Utredningen ska särskilt beakta möjligheten att organisatoriskt och verksamhetsmässigt integrera Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket. Vidare ska utredningen ge förslag till en inriktning för den kompletterande medieförsörjningen i länet med avvägning mot kommunernas behov och mot en nationell överblick av mediesamarbeten. Förslaget ska även prövas gentemot nuvarande regionala insatser inom Internationella bibliotekets publika verksamhet. Uppdraget omfattar även förslag till stärkt samverkan med övriga länskulturfunktioner inom Stockholms läns landsting och med andra aktörer. Utredningens förslag ska även omfatta premisser för verksamheternas nationella åtaganden. Utredningens förslag ska prövas mot kända förändringar inom biblioteksområdet och andra förändringar i omvärlden som bedöms påverka ansvar och utförande av det regionala biblioteksuppdraget. Utredningens underlag har utgjorts av nationella och regionala styrdokument, uppdragsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad samt olika utredningar som rör biblioteksområdet. I materialet ingår även samtal med bibliotekschefer i länet och med chefer och medarbetare på Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket. Samtal har även förts med företrädare för regionala biblioteksverksamheter i landet och med Statens kulturråd och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utredningen har genomförts under perioden augusti-oktober, 2013, av biblioteks- och organisationskonsult Annette Johansson, AnnJo Konsulteri AB. I utredningen benämns Regionbibliotek Stockholm genomgående som Regionbiblioteket. 1.2 Tidigare utredningar Det regionala biblioteksuppdraget har under senare år diskuterats utifrån olika frågeställningar. Det mediekompletterande uppdraget ingick i den nationella fjärrlåneutredning som Kungl. biblioteket och Kulturrådet genomförde Utredningen visade på en successivt minskad efterfrågan på fjärrlån 3 under det senaste decenniet, med undantag för mångspråkiga medier. Färre fjärrlån betyder inte per automatik att behovet av medier och information minskat. Snarare visar det på ett förändrat beteende hos enskilda biblioteksanvändare, som i högre grad söker och finner information på egen hand bl.a. via 1 Lagrådsremiss: Ny bibliotekslag. Stockholm den 7 mars, Lätt att hitta lätt att låna. Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån. KB:s dnr Den allmänna definitionen av ett fjärrlån är ett lån mellan två bibliotek som inte har samma huvudman. Sida 4 av 29

10 bibliotekens webbkataloger. Den minskade efterfrågan på regionala fjärrlån kan även förklaras med att fler mediesamarbeten utvecklats mellan kommunbiblioteken i olika län och regioner. Utredningen visade på brister i den regionala fjärrlånestatistiken, vilket försvårade möjligheterna att följa upp och tolka insatser och effekter. Som en direkt konsekvens av fjärlåneutredningen genomförde Kungl. biblioteket en översyn av de fyra statligt finansierade lånecentralerna 4. Av dessa utgör Internationella bibliotekets lånecentral (IBLC) en och Informations- och lånecentralen i Stockholm (ILS Stockholm) en annan. Utredningen ledde fram till beslut om ett fortsatt nationellt mediekompletterande uppdrag för IBLC och för Sveriges Depåbibliotek och lånecentral i Umeå. För ILS Stockholm och ILS Malmö gäller att successivt under perioden avveckla de mediekompletterande insatserna och istället utveckla andra strategiska nationella insatser. Hösten 2012 genomförde Stockholms stadsbibliotek en utredning om samverkan mellan den egna verksamheten, Internationella biblioteket och Regionbiblioteket, avseende medieförsörjning, konsultativa insatser och kompetensutveckling. 5 Utredningen föranleddes dels av ovanstående förändrade nationella uppdrag för IBLC och ILS Stockholm, dels av en intern strävan att stärka det mångspråkiga uppdraget inom Stockholms stadsbibliotek som helhet, med Internationella biblioteket som bas. Parallellt pågick dessutom översynen av bibliotekslagen med signaler om ett förändrat regionalt biblioteksuppdrag. Utredningen menade att nuvarande samverkan i mindre utsträckning kunde hänvisas till avtal, uppdrag eller mål, utan mer till hävd och geografisk närhet. En möjlig orsak som lyftes fram var de statliga och regionala bibliotekshuvudmännens frånvarande engagemang, vilket medfört att verksamheterna själva behövt anpassa sina uppdrag till förändringar i staden, länet och landet. Då Kungl. biblioteket 2011 tog över huvudmannaskapet för lånecentralerna från Statens kulturråd, valde man att radikalt förändra innehållet i de nationella uppdragen, vilket även kom att påverkar det lokala och regionala biblioteksarbetet. Våren 2013 genomförde kulturnämnden vid Stockholms läns landsting en utvärdering av länskulturfunktionerna. 6 Avsikten var att få en uppfattning om hur verksamheterna når ut till länets invånare. Regionbiblioteket var den länsfunktion som erhöll de högsta värdena. En majoritet av kommunerna uppgav att de samarbetade med Regionbiblioteket och överlag var nöjda med tjänsterna. Utredaren lyfte fram behov om ökad samverkan mellan länskulturfunktionerna, en mer långsiktig planering av verksamheternas insatser och mål och en tydligare styrning från landstinget. Internationella biblioteket är inte en länskulturfunktion och omfattades därmed inte av utvärderingen. 4 Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbibliotek och internationella biblioteket översyn och förslag. Dnr 109-KB Börja om från början. En utredning av framtida möjligheter till samverkan för Stockholms stadsbibliotek, Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket (2012) 6 Utvärdering av Länsfunktionerna. Slutrapport , sid. 18 Sida 5 av 29

11 2. Nationella och regionala perspektiv Denna översyn har två utgångspunkter: bibliotekslagen och Stockholms läns landstings visioner för regional utveckling. I detta avsnitt sammanfattas nationella och regionala direktiv och riktlinjer med bäring på den regionala biblioteksverksamheten. 2.1 Bibliotekslagen Det regionala biblioteksuppdraget har sedan 1996 utförts inom ramen för Bibliotekslag SFS1996:1956, där uppdraget formulerats på följande sätt: Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter( 4). Landstingen ansvarar för länsbiblioteken ( 7). Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261) ( 7a) Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice ( 10). Den 24 oktober 2013 fattade riksdagen beslut om en ny bibliotekslag enligt Ny bibliotekslag (Prop. 2012/13:147). Lagen träder i kraft den 1 januari 2014 och omfattar det allmänna biblioteksväsendet d.v.s. folkbibliotek, skolbibliotek, regional biblioteksverksamhet, högskolebibliotek, lånecentraler och övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. I detta avsnitt redovisas de delar av lagen som omfattar regional biblioteksverksamhet. Bibliotekslagen som helhet finns i en bilaga till denna rapport (Bilaga 1). Det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska vara tillgänglig för alla. Bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning samt åt de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska ( 2, 4, 5). Varje landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbiblioteken i länet ( 11). För att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka och bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande ( 14, 15). Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet och de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna ska, tillsammans med den myndighet regeringen utser, följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används ( 16, 17). 2.2 Litteraturutredningen Litteraturutredningen Läsandets kultur (SOU 2012:65) överlämnades till regeringen år 2012 och i september 2013 presenterade regeringen propositionen Läsa för livet (Prop. 2013/14:3). Riksdagen fattar beslut i frågan den 11 december, Regeringen föreslår nationella mål för litteratur- och läsfrämjande, vilka syftar till att alla personer i Sverige, oavsett bakgrund eller förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. De nationella målen är att läsförmågan förbättras jämfört med i dag, att fler än i dag regelbundet tar del av både fack- och skönlitteratur, och att kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet ökar jämfört med i dag. Sida 6 av 29

12 Regeringen föreslår att Statens kulturråd får i uppdrag att driva, samordna och följa upp de litteratur- och lässtimulerande insatser som genomförs utanför skolans område. Vidare anser regeringen att regionala och lokala aktörers arbete behöver stärkas och samordnas och föreslår därför att området litteratur- och läsfrämjande fr.o.m. år 2015 utgör en del av det statliga stödet inom kultursamverkansmodellen. Syftet med att knyta insatserna till de regionala kulturplanerna är att det kan bidra till effektivisering och bättre samordning av regionala och lokala insatser. Regeringen motiverar förslaget med hänvisning till att läsfrämjande insatser utanför skolan framför allt bedrivs lokalt, inte minst av folkbibliotek. Det ger kunskap om lokala behov, men medför brister i möjlighet till erfarenhetsutbyte på regional och nationell nivå. Dessutom behöver uppföljningen av läsfrämjande insatser förbättras, vilket är möjligt i samband med uppföljningen av de regionala kulturplanerna. 2.3 Kultursamverkansmodellen Idén om en regional samverkansmodell introducerades i Betänkande av kulturutredningen (SOU 2009:16) och utgjorde en del av regeringens proposition Tid för kultur (Prop. 2009/10:3). I december 2009 fattade riksdagen beslut att införa en kultursamverkansmodell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Modellen vidareutvecklades i utredningen Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Syftet är att öka både ansvaret och friheten för landsting och regioner i genomförandet av den nationella kulturpolitiken. Enligt modellen ska landstingen och regionerna, i dialog och samverkan med kommuner, civilsamhälle och kulturliv, formulera en regional kulturplan som underlag för fördelning av det statliga stödet. I planerna prioriteras utvecklingsområden och strategier formuleras för hur insatser ska genomföras i samverkan mellan landsting, kommuner och andra aktörer. Samverkansmodellen infördes 2011 och tillämpas idag inom samtliga län och regioner med undantag för Stockholms län. Myndigheten för kulturanalys utvärderar löpande modellen och har hittills publicerat två rapporter: Kultursamverkansmodellen. En första utvärdering. Rapport 2012:1; Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013:2. Erfarenheterna visar på både möjligheter och svårigheter med modellen. Arbetssättet uppfattas som administrativt krävande och det finns demokratiska dilemman i fråga om vilka parter som ska bjudas in till dialogerna. Samtidigt upplever representanter som medverkat i dialogprocessen att deras frågor uppmärksammats mer jämfört med tidigare. Statens styrning av den regionala kulturpolitiken uppfattas som fortsatt stark och fördelningen av det statliga stödet upplevs inte har förändrats nämnvärt. I den senaste utvärderingen finns dock förändringar i arbetssätt och attityd, som visar att det regionala och lokala inflytandet ökat och att det går att genomföra regionala prioriteringar. Svensk Biblioteksförening har undersökt hur biblioteksperspektivet hanterats i de fem första regionala kulturplanerna som togs fram inom ramen för samverkansmodellen. 7 Här framgår att tidplanen var snäv och att kulturplanerna formulerades samtidigt som dialogmodellerna utarbetades. Ytterligare en konsekvens av tidplanen var att regioner och landsting prioriterade dialoger med politiker, civilsamhälle och kulturutövare, medan företrädare för kommunernas biblioteks- och kulturverksamheter deltog i mindre utsträckning. De regionala biblioteksverksamheterna upplevde dock en fördjupad dialog med såväl regionala politiker som företrädare för andra regionala kulturverksamheter, vilket bidrog till ökade kunskaper om biblioteksverksamhet hos omgivningen. 2.4 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Stockholms läns landsting har antagit en plan för den regionala utvecklingen: Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS : Så blir vi Europas mest attraktiva storstadsregion. För närvarande pågår ett aktualiseringsarbete av planen, vilket ska vara klart i december Det regionala utvecklingsarbetet bedrivs utifrån två perspektiv. Det ena är Östra Mellansverige, vilket omfattar sju län som samverkar om RUFS: Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Östergötland. Det andra perspektivet är Stockholmsregionen, den administrativa regionen 7 Verka samman. En undersökning av samverkansmodellen utifrån biblioteksperspektivet (Svensk Biblioteksförenings skriftserie. Mot en starkare biblioteksnation) Sida 7 av 29

13 Stockholms län, där RUFS har sin formella giltighet. Det regionala utvecklingsarbetet ska bedrivas utifrån fyra övergripande mål: En öppen och tillgänglig region En ledande tillväxtregion En region med god livsmiljö En resurseffektiv region Utifrån målen har ett antal strategier formulerats: Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn: Förvalta och utveckla befintliga resurser. Förbättra kapacitet och kvalitet. Utveckla idéer och förnyelseförmåga: Skapa generella förutsättningar och robusta miljöer för förnyelse, innovationer och entreprenörskap. Kultur är en viktig faktor som gör regionen attraktiv. Ett rikt kulturliv skapar även en öppenhet och en tolerans som är viktig för hela det lokala näringslivet, eftersom innovativa miljöer oftast baseras på just mångfald, öppenhet och idéer. Säkra värden för framtidens behov: Förvalta och utveckla kultur-, rekreations- och naturvärden samt värden i den bebyggda miljön. Utveckla effektiva tekniska försörjnings- och transportsystem som minskar klimatpåverkan. Vidareutveckla en flerkärnig och tät region: Eftersträva en koncentration av boende, verksamheter och funktioner genom en flerkärnig och tät region, såväl inom Stockholms län som i Östra Mellansverige. Stärk sammanhållningen: Förstärk processer för en sammanhållen region med en social och kulturell mångfald bryt segregerande processer. Frigör livschanser: Ta bort barriärer så att människor kan tillvarata sin fulla livspotential. I strategierna betonas att samverkan mellan kommunerna är en viktig drivkraft för länets utveckling och att kommunerna ofta är huvudmän för de insatser som ryms inom det regionala utvecklingsarbetet. Bibliotek nämns explicit i rollen som viktiga mötesplatser i lokalsamhället och för att, tillsammans med andra kulturverksamheter, öka attraktionskraften till länet och skapa balans mot kommersiella miljöer Stockholms läns landstings kulturnämnd Kulturnämndens mål och uppdrag är att stödja det fria kulturlivet i Stockhsolms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. De verksamheter som erhåller stöd ska ha en hög kvalitet och verka i enlighet med landstingets övergripande mål för demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Dessutom ska verksamheter med stöd över 500 tkr arbeta aktivit med miljöfrågor. Kulturnämndens verksamhetsidé och vision är att Kulturen ska stärka humanistiska och demokratiska ideal i samhället. Kultur är även hälsa. Kultur ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, funktionsförutsättning, etnisk bakgrund eller utbildning. Kulturnämndens stöd ska utgöra en skillnad så tillvida att länsinvånarna erbjuds ett större utbud av kultur och föreningsverksamhet av god kvalitet än vad som varit möjligt utan nämndens stöd. Verksamhet för barn och unga prioriteras. Därigenom ges de möjlighet att ta del av kultur och föreningsliv oavsett föräldrars intresse och ekonomiska förutsättningar. I Mål och budget 2014 är kulturnämndens övergripande mål att erbjuda ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet. Målet är nedbrutet till tre prioriterade områden: barn och unga, kultur i vården och samverkande insatser inom ramen för handlingsprogrammet Kreativa Stockholm. Vidare framhålls behovet av ökad samverkan för att landstinget ska kunna bidra till ett rikt kulturliv i hela länet. Landstinget kan t.ex. hjälpa kulturutövare och kommuner med olika samverkansprojekt. En viktig princip är att den offentligt finansierade kulturverksamheten mobilseras underifrån och att landstinget därför behöver samarbeta och föra dialog med kulturutövare, kommuner och organisationer i hela länet. Vidare Sida 8 av 29

14 hänvisas till målen i RUFS om kulturlivets positiva effekter för tillväxt, attraktionskraft, öppenhet och tolerans Regionala biblioteksplanen Den regionala biblioteksplanen är - i likhet med kommunernas biblioteksplaner - ett styrdokument som anger huvudmannens viljeinriktning för biblioteksutvecklingen inom sitt ansvarsområde. Stockholms regionala biblioteksplan framhåller möjligheter med samverkan mellan olika biblioteksaktörer i länet. Ett biblioteksråd med representanter från olika bibliotek har inrättats, utifrån ett förslag i den tidigare biblioteksplanen. Nuvarande biblioteksplan har identifierat ett antal utmaningar för biblioteken i länet, där det kan vara relevant att samverka: omvärldsorientering, kompetensutveckling, tekniskt samarbete, virtuellt referensarbete, digital delaktighet, medieförsörjning, kvalificerat arbete med skönlitteratur, kommunbiblioteken som arena för kultur, stöd och hjälp till barn och vuxna med läshinder, statistik och kvalitetsarbete, nytt klassifikationssystem och stöd till nationella minoriteternas språk och kultur. Planen anger inte några strategier för hur samverkan ska drivas eller utformas Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Det skärgårdspolitiska programmet uppmärksammas eftersom Regionbiblioteket administrerar, finansierar och bemannar länets bokbåt. Det är TMR (Tillväxt, miljö och regionplanering) inom landstingsstyrelsens förvaltning, som ansvarar för det skärgårdspolitiska programmet. Ett mål är att skärgården ska erbjuda behovsanpassad, tillgänglig och resurseffektiv offentlig service av god kvalitet. Ett annat att skapa möjligheter för kulturmöten och att öka samarbetet mellan aktörer inom kulturområdet. Det skärgårdspolitiska programmet är en uppmaning till landstingets verksamheter att inom ramen för sina ordinarie uppdrag och resurser även omfatta skärgårdsinvånarnas behov. Sida 9 av 29

15 3. Nuvarande regionala biblioteksverksamhet I detta avsnitt ges en beskrivning av de regionala biblioteksverksamheternas nuvarande uppdrag och insatser inkl. medieförsörjning, samt kommunbibliotekens synpunkter. Stockholms län har ca 2,1 miljoner invånare, vilket motsvarar drygt 20 % av landets totala befolkning. Invånarna är fördelade mellan 26 kommuner. Stockholm är störst med närmare invånare, följt av Huddinge ca invånare, Nacka ca invånare, Södertälje ca invånare och Botkyrka med ca invånare. Ca 38 % av invånarna i länet är födda utomlands eller har en eller två föräldrar födda utomlands. 8 I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det finns ingen statistik över invånare utifrån etnicitet, men uppskattningsvis identifierar sig mellan invånare i landet med en eller flera nationella minoriteter. 9 Utifrån antagandet att ca en femtedel av dessa bor i Stockholms län (jmf med befolkningen i stort) tillhör länsinvånare en eller flera nationella minoriteter. Kommunbibliotekens uppdrag kan sammanfattas som att på olika sätt stödja invånarnas läs-, språk- och kunskapsutveckling utifrån individens behov och förmåga och med stöd av fysiska och digitala resurser. I kommunernas biblioteksplaner preciseras och prioriteras det lokala biblioteksuppdraget. I Stockholms län finns 26 kommunala huvudbibliotek och ytterligare drygt 100 filialer, integrerade folk- och skolbibliotek, gymnasiebibliotek m.fl. bibliotek uppgick de fysiska biblioteksbesöken i länet till totalt 14,5 miljoner och de virtuella till 6,5 miljoner. Utlånen uppgick till totalt 11 miljoner. 3.1 Regionbibliotek Stockholm Regionbibliotek Stockholm bildades den 1 januari 2005, genom en sammanslagning av Länsbibliotek Stockholm och den nationella lånecentralen ILS Stockholm. På Regionbiblioteket arbetar 13 personer, varav sju är utvecklingsledare med ansvarområden som t.ex. barn och unga, tillgänglighet och anpassade medier, skönlitteratur, sociala medier och referensarbete. En övergripande strategi för Regionbiblioteket är att vidareutveckla ett forskningsbaserat synsätt där vetenskapligt utarbetade metoder och resultat integreras i det regionala utvecklingsarbetet Regionala uppdraget Regionbiblioteket är en av landstingets sju länskulturfunktioner. Det regionala uppdraget är beskrivet i ett avtal mellan Stockholms läns kulturförvaltning och Stockholms stads kulturförvaltning från Avtalet löper tillsvidare med 18 månaders förlängning och har inte omförhandlats under perioden. Enligt avtalet är Stockholms stadsbibliotek värdbibliotek 11 för Regionbiblioteket och ansvarar för utförander av det regionala uppdraget i enlighet med landstingets mål om jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och miljö. Det regionala biblioteksuppdraget är att bistå folkbiblioteken i länet och arbeta för en utveckling av den samlade biblioteksverksamheten. Regionbiblioteket ska bidra till en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning genom att: Samarbeta med centrala och regionala institutioner, organisationer och myndigheter. Vara en del av det nationella biblioteksnätverket och via nätverket samordna regional biblioteksutveckling. Svara för rådgivning inom de kommunala bibliotekens olika verksamhetsområden. Initiera, driva och stödja olika utvecklingsprojekt inom biblioteksspecifika områden. Omvärldsorientera och informera de kommunala biblioteken. Samordna olika marknadsföringsinsatser. Komplettera de kommunala bibliotekens mediebestånd med fjärrlån. 8 Samtliga uppgifter är hämtade från Statistiska Centralbyråns statistik för första halvåret Enligt uppgift hos Länsstyrelsen Stockholm ( ) 10 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stads kulturförvaltning, Ett värdbibliotek utgör basen för regionens gemensamma litteratur- och medieförsörjning. Sida 10 av 29

16 Anordna utbildning, fortbildning och konferenser inom biblioteksspecifika området. I det regionala medieuppdraget ingår även att erbjuda kompletterande medieförsörjning via bokbåten två veckor per år till fyra av länets kommuner. Det regionala kompletterande medieuppdraget har i praktiken utförts av ILS Stockholm. Ett par exempel på samverkande insatser är Regionbibliotekets nätverksmöten för bibliotekschefer och för medarbetare på folkbibliotek och gymnasiebibliotek, samordning av projekt mellan bibliotek i Stockholm län och med bibliotek i andra regioner, föreläsningsserier om skönlitteratur och medier med externa aktörer. Regionbiblioteket erbjuder en webbaserad samsökningsfunktion inom regionen, ABkatalogsök, där samtliga kommunbibliotekens kataloger ingår, men även vissa special- och forskningsbiblioteks kataloger. Regionbiblioteket samarbetar även med Film i Stockholm, en av de övriga länskulturfunktionerna. En liten utvikning angående chefsnätverk så pågår samtal om att skapa ytterligare ett nätverk för bibliotekschefer i länet, inom Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF). Det är en regional samverkansgrupp för kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län och Region Gotland, med syfte att etablera regional samverkan. FSKF har bl.a. en koppling till SKL, vilket kommunbiblioteken saknar Nationella uppdraget Enligt avtalet mellan landstinget och staden kan Regionbiblioteket åta sig andra finansierade uppdrag, om de inte påverkar avtalet. Under perioden har Regionbiblioteket haft ett nationellt ansvar på uppdrag av Kulturrådet (t.o.m. 2010) och Kungl. biblioteket (fr.o.m. 2011) för kompletterande medieförsörjning på kommunbiblioteken i mellersta Sverige. Uppdraget har utförts av ILS Stockholm. Kungl. biblioteket har omformulerat det nationella uppdraget. Det mediekompletterande arbetet fasas ut under perioden och istället ska Regionbiblioteket utveckla en funktion som partner till Kungl. biblioteket i arbetet att ha nationell överblick över Biblioteksstatistik Metodutveckling, konsultativt stöd och kompetensutveckling kring statistik och kvalitetsarbete. Utveckla nationella kvalitetskriterier Lokala uppdraget Under avtalsperioden har Regionbiblioteket utfört lokala uppdrag för Stockholms stadsbibliotek. Dels har Regionbiblioteket administrerat och utfört fjärrlån som skickats från Stockholm till andra bibliotek i landet. Dels har den s.k. Uppdragsenheten organisatoriskt varit placerad på Regionbiblioteket. Enheten utför externt finansierade biblioteksuppdrag för Stockholms stadsbibliotek och har egen finansiering. Ovanstående uppdrag har inte varit reglerade i avtal Resurser Regionbiblioteket finansieras med regionala och statliga medel. Landstingets ger Regionbiblioteket verksamhetsstöd med det belopp kulturnämnden årligen fastställer. Som underlag för beslut formulerar Regionbiblioteket årliga verksamhetsplaner. Regionbiblioteket erhåller även statsbidraget till regional biblioteksverksamhet, vilket fördelas av Statens kulturråd. Regionbiblioteket ansvarar för rekvireringen av dessa medel. Regionbiblioteket erhåller även statliga medel från Kungl. biblioteket för sina nationella åtaganden. Mellan Regionbiblioteket och Stockholms stadsbibliotek regleras årligen avtal avseende kostnader för Regionbibliotekets lokalhyra, administration (inkl. IT-kostnader) och boktransporter. Under 2013 har Regionbiblioteket haft följande kostnader och intäkter: Kostnader Summa Personal Lokalkostnader IT-kostnader Medier Sida 11 av 29

17 Böcker E-böcker Databaser Bokbåten Utbildningar Transporter Övriga kostnader (publiceringskostnader, trycksaker, porto, leasing kopiator, kontorsmaterial m.m.) TOTALT Intäkter Stockholms läns landsting Statens kulturråd (stöd till regional biblioteksverk.) Kungl. biblioteket E-böcker Avgifter, försäljning av tjänster TOTALT Kungl. bibliotekets anslag minskar i takt med att det statliga medieuppdraget fasas ut minskar anslaget till 1,4 mkr och fr.o.m beräknas det uppgå till ca 700 tkr per år, vilket motsvarar en heltidstjänst. Kostnader för arbetsgivaransvar, lokaler, datorer och annan utrustning ingår inte i det statliga anslaget, utan förväntas bekostas av värdbiblioteket, d.v.s. Stockholms stadsbibliotek. Som nämnts regleras Regionbibliotekets kostnader för lokalhyra, IT, transporter m.m. i ett särskilt avtal med Stockholms stadsbibliotek, vilket i praktiken betyder att Regionbiblioteket bär samtliga kostnader utöver de som kan hänvisas till stadens arbetsgivaransvar Kommunbibliotekens behov Kommunbiblioteken är mycket nöjda med Regionbibliotekets verksamhet, vilket även konstaterades i den utvärdering av länskulturfunktionerna som landstinget nyligen genomförde. Det som biblioteken främst värdesätter är nätverksmötena för chefer och medarbetare. Det evidensbaserade utvecklingsarbetet framhålls också som unikt och värdefullt, likaså omvärldsbevakningen inkl. studieresor. Regionbibliotekets arbetssätt där varje bibliotek har en utvecklingsledare som kontaktperson är också uppskattat, liksom de regelbundna besöken på de lokala biblioteken. En insats som inte omnämns är den kompletterande medieförsörjningen, kanske för att den är så självklar? Det kommunbiblioteken gärna ser att Regionbiblioteket gör annorlunda är att mer aktivt driva strategiska biblioteksfrågor på nationell nivå. Det finns även behov av ett mer samlat strategiskt anslag i mediefrågan, med utgångspunkt i dagens komplexa medielandskap. Biblioteken behöver integrera alla aspekter av medier såsom språk, format, läsvanor, leverantörer m.m., i sitt utvecklingsarbete. Andra viktiga frågor i länet är ett gemensamt bibliotekskort och en regional webbplats. Kommunbiblioteken upplever inte någon konflikt mellan Regionbibliotekets nationella uppdrag (statistik och kvalitet) och de egna, lokala behoven, snarare tvärtom. Dessa områden behöver utvecklas även inom länets bibliotek. 3.2 Internationella biblioteket Internationella biblioteket invigdes i maj 2000 och var ett resultat av flera års diskussioner mellan framför allt Statens kulturråd, Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Basen i verksamheten utgjordes av mediesamlingen i den dåvarande statliga Invandrarlånecentralen (ILC), vilken kompletterades med medieresurser från Regionbiblioteket och Stockholms stadsbibliotek. Det unika i samarbetet var att 12 Regionbiblioteket administrerar avtalet med leverantören av kommunbibliotekens e-böcker, men kommunerna står själva för kostnaderna (se motsvarande post under Intäkter). Sida 12 av 29

18 medierna tillgängliggjordes för allmänheten i ett särskilt publikt bibliotek. Stockholms stadsbibliotek, som var värdbibliotek för ILC, utsågs till huvudman för verksamheten. På Internationella biblioteket arbetar idag ca 30 personer, som tillsammans har kunskap i 27 olika språk. Tre personer är utvecklingsledare med fokus på gymnasiebiblioteken och att utveckla strategier för den nationella mångspråkiga medieförsörjningen, där bibliotekets webbplats utgör en central funktion. Annars är verksamhetens huvudsakliga fokus medieförsörjning i form av inköp och förmedling av medier till användarna i det publika biblioteket och till bibliotek i länet och landet genom fjärrlån och depositioner. Den grundläggande principen för Internationella bibliotekets uppdrag är att det primärkommunala medieuppdraget ska vara uppfyllt innan Internationella biblioteket kan bidra med kompletterande insatser Regionala uppdraget I avtalet mellan staden och landstinget framgår att Stockholms stads kulturnämnd ska vara huvudman för Internationella biblioteket och att verksamheten ska organiseras som en enhet inom Stockholms stadsbibliotek samt vara placerad i Annexet, vid Odenplan. Vad gäller verksamhetens innehåll nämns endast att biblioteket ska tillhandahålla medier på drygt 100 språk. Avtalet trädde i kraft den 1 januari, 2000, med 18 månaders förlängning och har inte omförhandlats under perioden. 13 Internationella biblioteket är inte en länskulturfunktion, utan erhåller ett årligt verksamhetsstöd från landstingets kulturnämnd. Den regionala insatsen har hittills främst omfattat: Kompletterande medieförsörjning till biblioteken i länet. Utbilda medarbetare på kommunbiblioteken i inköp av mångspråkiga medier. Utöver detta erbjuder Internationella biblioteket samma tjänster till länets bibliotek som till landets. Det är studiedagar på det mångspråkiga temat, en Internationell barnboksvecka varje år samt konsultativt stöd. Dessutom producerar Internationella biblioteket informationsmaterial på olika språk, som biblioteken kan använda i sin lokala verksamhet. Ett par gånger per år samverkar Internationella biblioteket och Regionbiblioteket med nätverksträffar för medarbetare på kommunbiblioteken i länet. Det publika Internationella biblioteket är en resurs även för länets invånare. En kundundersökning som Stockholms stadsbibliotek genomförde 2011 visar att ca 75 % av användarna är invånare i Stockholms stad medan ca 25 % bor i kommuner i länet eller i övriga landet uppgick det totala antalet besök på Internationella biblioteket till ca och antalet utlån till ca Om länsinvånarna stod för motsvarande 25 % av besöken och lånen skulle dessa uppgå till ca besök (ca 3 % av länets totala antal invånare) och ca lån Nationella uppdragetet I likhet med ILS Stockholm har IBLC ett nationellt uppdrag, med Kungl. biblioteket som uppdragsman. Uppdraget omfattar kompletterande medieförsörjning till kommunbibliotek i hela landet i form av fjärrlån, framför allt depositioner, men även enstaka lån. Utöver mediestödet omfattar det nationella uppdraget att Utveckla internationella samarbeten. Katalogisera i LIBRIS 15. Utveckla det konsultativa stödet till folk- och skolbibliotek. Metod- och kompetensutveckling. Under 2013 har ett särskilt uppdrag varit att utveckla en ny webbresurs. På sikt ser Kungl. biblioteket att innehållet i det nationella uppdraget förskjuts från medieförsörjning mot fler strategiska insatser. 13 Avtal mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting rörande Internationella biblioteket i Stockholm (Världsbiblioteket), maj Program för nytt Stadsbibliotek 2011 (rev ) 15 Den nationella samkatalogen som Kungl. biblioteket ansvarar för. Sida 13 av 29

19 3.2.3 Lokala uppdrag I det lokala uppdraget ingår att sprida språk- och litteraturkompetens inom Stockholms stadsbibliotek samt att erbjuda programverksamhet och ett publikt bibliotek öppet 58 timmar per vecka. Sedan en tid pågår samtal inom Stockholms stadsbibliotek om att stärka det mångspråkiga uppdraget inom organisationen som helhet, med Internationella biblioteket som bas Resurser Internationella biblioteket finansieras gemensamt av staden, staten och landstinget. I avtalet från år 2000 finns en fördelningsprincip där staten bidrar med 33 %, staden med 29 % och landstinget med 38 %. Av landstingets anslag utgjordes en fjärdedel av resurser som Regionbiblioteket tidigare erhållit för internationell biblioteksverksamhet. 16 Under åren har den ekonomiska ansvarsfördelningen förändrats. Innevarande år har staten bidragit med ca 28 %, staden med ca 48 % och landstinget med ca 24 %. Det finns inget avtal mellan Stockholms stadsbibliotek och Internationella biblioteket som reglerar regionala kostnader för lokaler, transporter eller administration. Däremot ingår alla kostnader utom transporter i verksamhetens lokala budget. Under 2013 har Internationella biblioteket haft följande kostnader och intäkter: Kostnader Summa Personal Lokalkostnader IT-kostnader Medier: Publika biblioteket inkl. tidningar och tidskrifter Medier: Nationella och regionala medieuppdraget Utbildningar, program Transporter 18 0 Portokostnader Övriga kostnader (produktionskostnader, marknadsföring, externa konsulter, kontorsmaterial m.m.) TOTALT Intäkter Stockholms läns landsting Kungl. biblioteket Stockholms stad Övriga statliga bidrag Egna intäkter (bl.a. försäljning, ersättning förkomna medier) TOTALT Det är i nuläget oklart hur det statliga bidraget kommer se ut efter Klart är dock att det inte omfattar kostnader för arbetsgivaransvar, lokaler, datorer eller dylikt. Här tillämpas samma princip som för Regionbiblioteket d.v.s. att värdbiblioteket ska stå för de kostnaderna Kommunbibliotekens behov Kommunbibliotekens behov av Internationella biblioteket rör nästan uteslutande kompletterande medieförsörjning, främst depositioner. Flera kommunbibliotek hänvisar bl.a. till behovet att tillfälligt kunna erbjuda medier till flyktingar på tillfälliga boenden, personer som sedan flyttar till andra kommuner i länet eller landet. Behovet avspeglar sig i 2012 års statistik, där 25 % av de totala utlånen från IBLC gick 16 Avtal mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting rörande Internationella biblioteket i Stockholm (Världsbiblioteket), maj Avser enbart Internationella bibliotekets yta, ej övriga biblioteksytor i Annexet 18 Enligt Internationella bibliotekets ansökan om verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2014 har verksamheten tilldelats kostnader för de regionala transporter, vilka tidigare helt finansierades av Regionbiblioteket.. Sida 14 av 29

20 till kommunbiblioteken i Stockholms län. Statistiken visar även att behovet av depositioner varit mer eller mindre konstant de senaste tre åren. Biblioteken sätter även stort värde på den personliga konsultation som erbjuds vid frågor som rör lokala medieinköp. Kommunbiblioteken hänvisar i viss mån lokala besökare till det publika Internationella biblioteket, men generellt upplevs det vara ett mindre attraktivt alternativ. Det är vanligt att besökarna hellre ber om att få medier skickat från Internationella biblioteket till sitt lokala bibliotek. Även Internationella bibliotekets nationella åtaganden är i linje med kommunbibliotekens behov, framför allt komplettering av medier, men det finns även efterfrågan på metodstöd för att bryta interna arbetssätt och attityder som medför att det mångspråkiga uppdraget inte integreras i biblioteksuppdraget som helhet. Bibliotek som köper in större volymer mångspråkiga medier är positiva till att fler katalogposter tillgängliggörs i LIBRIS. En uppdatering av Internationella bibliotekets webbplats välkomnas också, eftersom den utgör ett viktigt verktyg i det lokala mångspråkiga mediearbetet. 3.3 Stockholms stadsbibliotek Stockholms stadsbibliotek har varit värdbiblioteket för Regionbiblioteket sedan 1982 och huvudman för Internationella biblioteket sedan Utöver de avtal som beskrivits ovan finns inga formaliserade överenskommelser mellan parterna vad gäller samarbeten eller åtaganden, utöver de ekonomiska avtal som årligen reglerar delar av Regionbibliotekets kostnader. När det gäller medieförsörjningen betraktas det icke mångspråkiga mediebeståndet på Stockholms stadsbibliotek som gemensamt för staden, länet och landet, vilket är den allmänna funktionen för ett värdbibliotek. Stockholms stadsbibliotek har även utfört de medieinköp som ingått i Regionbibliotekets regionala och nationella uppdrag. Internationella biblioteket är en enhet inom Stockholms stadsbibliotek med ett särskilt uppdrag att erbjuda ett publikt bibliotek till invånarna i staden. Medarbetare från Stockholms stadsbibliotek medverkar i mindre utsträckning i de nätverksmöten och projekt Regionbiblioteket erbjuder. Däremot kommer många till Regionbibliotekets föreläsningar och bibliotekscheferna i staden följer gärna med på studieresor. Ett par av stadens bibliotekschefer medverkar även på chefsmötena, dock inte Internationella bibliotekets chef. Den verksamhet stadens bibliotek främst har behov av från Internationella biblioteket är kompletterande medieförsörjning samt litteraturoch inköpskompetens. 3.4 Kompletterande medieförsörjning Kompletterande medieförsörjning har under flera decennier utgjort basen i det regionala stödet till kommunbiblioteken. Enligt nuvarande bibliotekslag har både Regionbiblioteket och Internationella biblioteket ett uppdrag att bistå kommunbiblioteken medieförsörjning. Den lag som träder i kraft den 1 januari 2014 öppnar upp för olika tolkningar om, och i vilken omfattning, de regionala verksamheterna ska erbjuda mediestöd. Nedan följer en sammanfattande beskrivning av den regionala medieförsörjningen i länet idag och hur motsvarande verksamhet ser ut i andra delar av landet Stockholms län Till området regional medieförsörjning hör främst inköp och utlån av medier (depositioner eller enstaka lån) samt olika infrastrukturer. Dels finns en regional transportslinga för medier mellan kommunbiblioteken. Dels erbjuder Regionbiblioteket en webbaserad samsökningsfunktion, ABkatalogsök. Biblioteken uppmuntras även att använda andra systemtekniska infrastrukturer för fjärrlån, som LIBRIS fjärrlånesystem och Stockholms stadsbiblioteks fjärrlånemodul. Dels erbjuder Internationella biblioteket en webbplats med information om inköpskanaler m.m. Kommunbiblioteken ger uttryck för ett fortsatt stort behov av mediestöd från Internationella biblioteket. Det finns även behov av verksamhetens litteraturkunskaper och unika inköpskanaler. Här ska tilläggas att det idag finns stora möjligheter för kommunbiblioteken att själva köpa in medier via den kommersiella medieleverantören BTJ. De mest utlånade språken från Internationella biblioteket under var persiska, ryska, kinesiska, arabiska, polska, somali, tigrinja, litauiska, turkiska, serbokroatiska, kroatiska, Sida 15 av 29

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

KU LTU R RA DET Yttrande

KU LTU R RA DET Yttrande KU LTU R RA DET Yttrande Dnr KUR 2015/2659 2015-05-11 GDnr 2015:124 Kungliga biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Yttrande over KB:s samverkansstruktur. Forslag pa ny form for nationell bibliotekssamverkan

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns biblioteksplan 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-21 167 Växjö kommuns biblioteksplan är upprättad enligt Bibliotekslagen

Läs mer

Att sätta upp hängrännor

Att sätta upp hängrännor Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro Län Att sätta upp hängrännor Mot framtidens länsbibliotek Länsbiblioteket i Örebro län har som arbetsuppgifter att svara för regional biblioteksverksamhet och skiljer

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015 Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Innehåll Inledning... 2 Länsbibliotek Sörmland... 4 Bibliotek vid landstingets

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Seminarium i Stockholm, Serafen, den 15 januari 2009 Deltagare: Se bilaga Maria Törnfeldt, ordförande i Sveriges Länsbibliotekarier, hälsade

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Biblioteksplan. 1 Bakgrund

Biblioteksplan. 1 Bakgrund Biblioteksplan 2010-2015 1 Biblioteksplan 1 Bakgrund... 3 Bibliotekslagen... 3 Biblioteken och Lidingös vision... 3 Arbetsprocessen... 3 2 Förutsättningar och genomförande... 4 Bibliotekens roll i en föränderlig

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014

Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Torbjörn Nilsson Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen... 1...

Läs mer

En resurs för regional biblioteksutveckling?

En resurs för regional biblioteksutveckling? En resurs för regional biblioteksutveckling? En genomlysning av Länsbiblioteket i Örebro Län, på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Fia Söderberg 30 november 2007 Innehåll Sammanfattning 3 A. Introduktion

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket Det mångspråkiga skolbiblioteket Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol-

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

En dag på biblioteken

En dag på biblioteken En dag på biblioteken Idag möter Harry Potter Harry Martinson. Bland hyllorna ryms både Geniet av Ivar Lo-Johansson och Idioten av Dostojevskij. Här hittar bibliotekens besökare såväl Vår ekonomi av Klas

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer