Rapport rörande framtida verksamhet och organisation. för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport rörande framtida verksamhet och organisation. för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket"

Transkript

1 KUN , p 12 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2013/470 Handläggare: Kristina Solberg Rapport rörande framtida verksamhet och organisation för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att godkänna rapport rörande framtida verksamhet och organisation för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket att uppdra åt kulturförvaltningen att återkomma till kulturnämnden med förslag på åtgärder med anledning av rapporten 2 Bakgrund I september 2013 beslutade kulturnämnden att utreda framtida verksamhet och organisation för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket. Förvaltningen har anlitat Annette Johansson vid AnnJo Konsulteri AB som är expert på biblioteksverksamhet för att genomföra utredningen. 2.1 Uppdraget Förvaltningens uppdrag till konsulten var att utifrån nya bibliotekslagen föreslå en framtida utformning av Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket (IB) avseende uppdrag, mål, organisation, insatser, resurser och budget med utgångspunkt i förslaget till ny bibliotekslag. Möjligheten att organisatoriskt och verksamhetsmässigt integrera Regionbiblioteket och IB skulle särskilt prövas och nuvarande huvudmannaskap skulle ses över. Bilaga: Regional biblioteksverksamhet i Stockholms län. Rapport av Anette Johansson, AnnJo Konsulteri AB.

2 KUN , p 12 2 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2013/470 Vidare skulle utredningen ge förslag till en inriktning för en kompletterande medieförsörjning inom Stockholms län med avvägning mot såväl kommunernas behov som det nationella mediesamarbetets utveckling. Inriktningen för ett framtida regionalt medieuppdrag skulle även prövas gentemot nuvarande insatser inom IB:s publika verksamhet. Möjligheten till stärkt samverkan med övriga länskulturfunktioner inom SLL och med andra aktörer skulle utredas samt premisserna för biblioteksverksamheternas möjlighet att ansvara för nationella uppdrag. Utredningen skulle utföras med stöd av omvärldsanalys, med avsikten att uppmärksamma förändringar som rör ansvar och utförande av det regionala biblioteksuppdraget. Utredningen skulle även beakta pågående förändringsarbete inom den nuvarande huvudmannen Stockholms stadsbibliotek. 2.2 Nuvarande huvudmannaskap och organisation Kulturnämnden har avtal med Stockholms stadsbibliotek både för driften av Regionbibliotek Stockholm och för medfinansieringen av Internationella biblioteket. Båda biblioteken erhåller verksamhetsstöd för regional kulturverksamhet från kulturnämnden. Stödet för 2014 beslutas av kulturnämnden i annat ärende Den nya bibliotekslagen Enligt bibliotekslagen är landstinget huvudman för den regionala biblioteksverksamheten och varje landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet och upprätta en regional biblioteksplan. Den nuvarande regionala biblioteksplanen gäller för och beslutades av kulturnämnden Den nya bibliotekslagen beslutades av riksdagen och träder i kraft Sammanfattning av rapporten Den nya bibliotekslagen träder i kraft den 1 januari, I det regionala biblioteksuppdraget ingår att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i länet. Landstinget är huvudman för uppdraget och varje landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet. Utredningen föreslår att det samlade regionala biblioteksuppdraget inkl. det mångspråkiga uppdraget, tillskrivs Regionbibliotek Stockholm. Vidare föreslås att Stockholms läns landsting, genom landstingets kulturnämnd och kulturförvaltning, övertar det administrativa ansvaret och huvudmannaskapet för

3 KUN , p 12 3 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2013/470 Regionbibliotek Stockholm samt att Regionbibliotek Stockholm utgör en del av kulturförvaltningens organisation. Både regionala och nationella direktiv understryker behovet av ökad samverkan mellan kommunerna och mellan landsting, kommuner och andra aktörer. I Stockholms län ska de regionala biblioteks- och kulturverksamheterna verka i enlighet med visionerna i RUFS. En utveckling i den riktningen behöver en gemensam utgångspunkt och målsättning. Utredningen pekar därför på behovet av en regional kultur- och biblioteksplan i samverkan Stockholms läns landsting/regionbiblioteket och representanter för kommunbiblioteken och de lokala kulturverksamheterna. 3.1 Förslag till uppdrag Uppdragsbeskrivningen för Regionbibliotek Stockholm syftar till att stärka sambandet till de regionala visionerna och samtidigt behålla fokus på kommunbibliotekens behov. Uppdraget föreslås vara att: särskilt samverkar med biblioteksverksamheter inom Stockholms län och Östra Mellansverige. särskilt samverkar med verksamheter inom landstingets kulturförvaltning med utgångspunkt i gemensamma mål och strategier för regional biblioteks- och kulturutveckling. bedriver omvärldsbevakning med avsikten att introducerar samverkan, projekt med mera med olika aktörer som tillför bredd, djup och nya perspektiv på biblioteksverksamheten i länet. prioriterar strategisk utveckling av det mångspråkig biblioteksuppdraget. stödjer och initierar insatser som främjar en interkulturell utveckling där lokala bibliotek utgör viktiga kontakytor och mötesplatser. prioriterar strategisk utveckling av det regionala mediesamarbetet. prioriterar ett fortsatt forskningsanknutet utvecklingsarbete. vidareutvecklar nätverksmöten för kommunbiblioteken. vidareutvecklar lässtimulerande insatser. tar initiativ till strategiska samverkande insatser som kan främja utvecklingen av skolbibliotek i Stockholms län Medieförsörjningen i Stockholms län Ledord för modellen bör vara helhetssyn, samverkan, decentralisering, effektivt resursutnyttjande och strategisk utveckling. En strävan bör vara att decentralisera det regionala mediestödet, så att insatserna finns närmare invånarna. En möjlighet är att utgå ifrån delregionala mediekluster, exempelvis norra, södra och mellersta länet. En prioriterad uppgift inom den regionala modellen för mediesamarbete är att utveckla strategier som stärker det lokala

4 KUN , p 12 4 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2013/470 utbudet av mångspråkiga medier. En målsättning bör vara att det i Stockholms län ska finnas åtminstone ett Internationellt bibliotek i varje kommun. Utredningen föreslår att Regionbiblioteket tillsammans med kommunbiblioteken, Internationella biblioteket och Stockholms stadsbibliotek utvecklar en modell för ett regionalt mediesamarbete med målsättning att stimulera mediesamverkan mellan kommunbiblioteken. Modellen omfattar insatser som ökar länsinvånarnas tillgång till det samlade medieutbudet genom till exempel flytande bestånd, samverkan om depositioner mångspråkiga medier, kurslitteratur med mer. Modellen omfattar förslag till regionala eller delregionala medieplaner. Modellen omfattar samordning av medietransporter exempelvis med andra kommunala transporter (gäller även bokbåten). Modellen omfattar införandet av ett gemensamt bibliotekskort i länet Resurser Utredningen föreslår att kulturnämnden ser över de ekonomiska resurserna i samband med en fördjupad översyn av det framtida mediesamarbetet. 4 Förvaltningens synpunkter Kulturförvaltningen uppskattar att utredningen har beaktat den komplexitet och särskilda situation som Regionbiblioteket i Stockholms län har och att de lämnade förslagen ger en god utgångspunkt för att gå vidare och lösa de problem som finns idag. I den utvärdering som gjorts av Länskulturfunktionernas verksamhet under 2013 fick Regionbiblioteket de bästa vitsord från kommunerna i länet. Under det fortsatta arbetet med samverkan mellan Länskulturfunktionerna har Regionbiblioteket också varit en samlande aktör och plats för lokala aktiviteter. En förutsättningslös diskussion om den administrativa placeringen av Regionbilioteket är därför önskvärd. För att möjliggöra för en eventuell överflyttning av driftsansvar på annan part än Stockholms stad inom rimlig tid är det önskvärt att driftavtalet med Stockholms stads kulturförvaltning sägs upp innan årets slut, då uppsägningstiden är så lång som 18 månader. Kulturförvaltningen anser att förslaget att flytta det regionala mångkulturella uppdraget från Internationella biblioteket till Regionbibliotek Stockholm är intressant ur ett regionalt utvecklings- och mångkulturperspektiv. Då flera

5 KUN , p 12 5 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2013/470 organisationer berörs behöver frågan utredas mer för att se hur en sådan övergång ska kunna göras och få en överblick över de effekter och konsekvenser som kan uppstå, både positiva och negativa. Kulturförvaltningen ser rapporten som ett utmärkt verktyg för fortsatt diskussion och utveckling av den regionala biblioteksverksamheten. Enligt kulturförvaltningens avtal med konsulten skulle slutrapport lämnas så att den kan redovisas på kulturnämndens sammanträde den 21 november I detta skede har förvaltningen inga konkreta förslag till åtgärder. Förvaltningen föreslås i stället få nämndens uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder med anledning av rapporten. I praktiken blir det i början av Kerstin Olander

6 Regional biblioteksverksamhet i Stockholms län En översyn av Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket Annette Johansson AnnJo Konsulteri AB November, 2013

7 Innehåll 1. Inledning... 4 Översynens uppdrag... 4 Tidigare utredningar Nationella och regionala perspektiv Bibliotekslagen Litteraturutredningen Kultursamverkansmodellen Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Stockholms läns landstings kulturnämnd Regionala biblioteksplanen Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Nuvarande regionala biblioteksverksamhet Regionbibliotek Stockholm Regionala uppdraget Nationella uppdraget Lokala uppdraget Resurser Kommunbibliotekens behov Internationella biblioteket Regionala uppdraget Nationella uppdragetet Lokala uppdrag Resurser Kommunbibliotekens behov Stockholms stadsbibliotek Kompletterande medieförsörjning Stockholms län Nationellt perspektiv E-böcker Sammanfattande reflektion och analys Uppdrag och mål Samverkan Verksamheternas innehåll Kompletterande medieförsörjning Huvudman Förslag till regional biblioteksverksamhet i Stockholms län Ett regionalt uppdrag en regional biblioteksverksamhet Huvudmannaskap Uppdrag och mål Bibliotekslagen Uppdrag Stockholms läns landstings kulturförvaltning Uppdrag Regionbibliotek Stockholm Nationella åtaganden Medieförsörjningen i Stockholms län Resurser Sida 2 av 29

8 Sammanfattning Utredningen ska föreslå en framtida utformning av den regionala biblioteksverksamheten med utgångspunkt i omvärlden, den nya bibliotekslagen och Stockholms läns landstings övergripande mål för regional utveckling. Förslaget ska omfatta huvudmannaskap, uppdrag och mål, organisation och resurser, samverkan och nationella åtaganden. Den nya bibliotekslagen träder i kraft den 1 januari, I det regionala biblioteksuppdraget ingår att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i länet. Landstinget är huvudman för uppdraget och varje landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet. Utredningen föreslår att det samlade regionala biblioteksuppdraget inkl. det mångspråkiga uppdraget, tillskrivs Regionbibliotek Stockholm. Vidare föreslås att Stockholms läns landsting, genom landstingets kulturnämnd och kulturförvaltning, övertar det administrativa ansvaret och huvudmannaskapet för Regionbibliotek Stockholm samt att Regionbibliotek Stockholm utgör en del av kulturförvaltningens organisation. Både regionala och nationella direktiv understryker behovet av ökad samverkan mellan kommunerna och mellan landsting, kommuner och andra aktörer. I Stockholms län ska de regionala biblioteks- och kulturverksamheterna verka i enlighet med visionerna i RUFS. En utveckling i den riktningen behöver en gemensam utgångspunkt och målsättning. Därför behöver Stockholms läns landsting formulera en regional kultur- och biblioteksplan i samverkan med representanter för kommunbiblioteken och de lokala kulturverksamheterna. Uppdragsbeskrivningen för Regionbibliotek Stockholm syftar till att stärka sambandet till de regionala visionerna och samtidigt behålla fokus på kommunbibliotekens behov. Uppdraget föreslås vara att: särskilt samverka med biblioteksverksamheter inom Stockholms län och Östra Mellansverige. särskilt samverka med verksamheter inom landstingets kulturförvaltning med utgångspunkt i gemensamma mål och strategier för regional biblioteks- och kulturutveckling. bedriva omvärldsbevakning med avsikten att introducerar samverkan, projekt m.m. med olika aktörer som tillför bredd, djup och nya perspektiv på biblioteksverksamheten i länet. prioritera strategisk utveckling av det mångspråkig biblioteksuppdraget. stödja och initierar insatser som främjar en interkulturell utveckling där lokala bibliotek utgör viktiga kontakytor och mötesplatser. prioritera strategisk utveckling av det regionala mediesamarbetet. prioritera ett fortsatt forskningsanknutet utvecklingsarbete. vidareutveckla nätverksmöten för kommunbiblioteken. vidareutveckla lässtimulerande insatser. ta initiativ till strategiska samverkande insatser som kan främja utvecklingen av skolbiblioteken i Stockholms län. Landstinget bör avveckla nuvarande form för samverkan med Internationella biblioteket inkl. det publika biblioteket. Utredningen föreslår istället att landstinget utvecklar en ny modell för ett regionalt mediesamarbete med målsättningen att stimulera mediesamverkan mellan kommunbiblioteken. Ledord för modellen bör vara helhetssyn, samverkan, decentralisering, effektivt resursutnyttjande och strategisk utveckling. En strävan bör vara att decentralisera det regionala mediestödet, så att insatserna finns närmare invånarna. En möjlighet är att utgå ifrån delregionala mediekluster, exempelvis norra, södra och mellersta länet. En prioriterad uppgift inom den regionala modellen för mediesamarbete är att utveckla strategier som stärker det lokala utbudet av mångspråkiga medier. En målsättning bör vara att det i Stockholms län ska finnas åtminstone ett Internationellt bibliotek i varje kommun. Utredningens förslag till omfördelning av det regionala biblioteksuppdraget kräver en omfördelning av landstingets nuvarande anslag till regional biblioteksverksamhet. Omfördelningen behöver anpassas till utormningen av den nya modellen för regionalt mediesamarbete. Sida 3 av 29

9 1. Inledning Den regionala biblioteksverksamheten i Stockholms län utgörs av två verksamheter: Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket. Stockholms läns landsting är huvudman för Regionbibliotek Stockholm och medfinansierar verksamheten vid Internationella biblioteket. Den 24 oktober 2013 fattade riksdagen beslut om en ny bibliotekslag. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari Anledningen till lagförändringen har bl.a. varit att omvärlden väsentligt förändrats sedan lagens tillkomst 1996, och att uppföljningen inom biblioteksområdet behöver tillgodoses. 1 Kulturnämnden inom Stockholms läns landsting har beslutat att, med utgångspunkt i den nya bibliotekslagen, genomföra en översyn av den regionala biblioteksverksamheten i Stockholms län. 1.1 Översynens uppdrag Utredningen ska, med utgångspunkt i den nya bibliotekslagen och i landstingets visioner och mål för utvecklingen i länet, föreslå en framtida utformning av den regionala biblioteksverksamheten. Förslaget ska omfatta: Huvudmannaskap Uppdrag och mål Organisation och resurser Utredningen ska särskilt beakta möjligheten att organisatoriskt och verksamhetsmässigt integrera Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket. Vidare ska utredningen ge förslag till en inriktning för den kompletterande medieförsörjningen i länet med avvägning mot kommunernas behov och mot en nationell överblick av mediesamarbeten. Förslaget ska även prövas gentemot nuvarande regionala insatser inom Internationella bibliotekets publika verksamhet. Uppdraget omfattar även förslag till stärkt samverkan med övriga länskulturfunktioner inom Stockholms läns landsting och med andra aktörer. Utredningens förslag ska även omfatta premisser för verksamheternas nationella åtaganden. Utredningens förslag ska prövas mot kända förändringar inom biblioteksområdet och andra förändringar i omvärlden som bedöms påverka ansvar och utförande av det regionala biblioteksuppdraget. Utredningens underlag har utgjorts av nationella och regionala styrdokument, uppdragsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad samt olika utredningar som rör biblioteksområdet. I materialet ingår även samtal med bibliotekschefer i länet och med chefer och medarbetare på Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket. Samtal har även förts med företrädare för regionala biblioteksverksamheter i landet och med Statens kulturråd och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utredningen har genomförts under perioden augusti-oktober, 2013, av biblioteks- och organisationskonsult Annette Johansson, AnnJo Konsulteri AB. I utredningen benämns Regionbibliotek Stockholm genomgående som Regionbiblioteket. 1.2 Tidigare utredningar Det regionala biblioteksuppdraget har under senare år diskuterats utifrån olika frågeställningar. Det mediekompletterande uppdraget ingick i den nationella fjärrlåneutredning som Kungl. biblioteket och Kulturrådet genomförde Utredningen visade på en successivt minskad efterfrågan på fjärrlån 3 under det senaste decenniet, med undantag för mångspråkiga medier. Färre fjärrlån betyder inte per automatik att behovet av medier och information minskat. Snarare visar det på ett förändrat beteende hos enskilda biblioteksanvändare, som i högre grad söker och finner information på egen hand bl.a. via 1 Lagrådsremiss: Ny bibliotekslag. Stockholm den 7 mars, Lätt att hitta lätt att låna. Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån. KB:s dnr Den allmänna definitionen av ett fjärrlån är ett lån mellan två bibliotek som inte har samma huvudman. Sida 4 av 29

10 bibliotekens webbkataloger. Den minskade efterfrågan på regionala fjärrlån kan även förklaras med att fler mediesamarbeten utvecklats mellan kommunbiblioteken i olika län och regioner. Utredningen visade på brister i den regionala fjärrlånestatistiken, vilket försvårade möjligheterna att följa upp och tolka insatser och effekter. Som en direkt konsekvens av fjärlåneutredningen genomförde Kungl. biblioteket en översyn av de fyra statligt finansierade lånecentralerna 4. Av dessa utgör Internationella bibliotekets lånecentral (IBLC) en och Informations- och lånecentralen i Stockholm (ILS Stockholm) en annan. Utredningen ledde fram till beslut om ett fortsatt nationellt mediekompletterande uppdrag för IBLC och för Sveriges Depåbibliotek och lånecentral i Umeå. För ILS Stockholm och ILS Malmö gäller att successivt under perioden avveckla de mediekompletterande insatserna och istället utveckla andra strategiska nationella insatser. Hösten 2012 genomförde Stockholms stadsbibliotek en utredning om samverkan mellan den egna verksamheten, Internationella biblioteket och Regionbiblioteket, avseende medieförsörjning, konsultativa insatser och kompetensutveckling. 5 Utredningen föranleddes dels av ovanstående förändrade nationella uppdrag för IBLC och ILS Stockholm, dels av en intern strävan att stärka det mångspråkiga uppdraget inom Stockholms stadsbibliotek som helhet, med Internationella biblioteket som bas. Parallellt pågick dessutom översynen av bibliotekslagen med signaler om ett förändrat regionalt biblioteksuppdrag. Utredningen menade att nuvarande samverkan i mindre utsträckning kunde hänvisas till avtal, uppdrag eller mål, utan mer till hävd och geografisk närhet. En möjlig orsak som lyftes fram var de statliga och regionala bibliotekshuvudmännens frånvarande engagemang, vilket medfört att verksamheterna själva behövt anpassa sina uppdrag till förändringar i staden, länet och landet. Då Kungl. biblioteket 2011 tog över huvudmannaskapet för lånecentralerna från Statens kulturråd, valde man att radikalt förändra innehållet i de nationella uppdragen, vilket även kom att påverkar det lokala och regionala biblioteksarbetet. Våren 2013 genomförde kulturnämnden vid Stockholms läns landsting en utvärdering av länskulturfunktionerna. 6 Avsikten var att få en uppfattning om hur verksamheterna når ut till länets invånare. Regionbiblioteket var den länsfunktion som erhöll de högsta värdena. En majoritet av kommunerna uppgav att de samarbetade med Regionbiblioteket och överlag var nöjda med tjänsterna. Utredaren lyfte fram behov om ökad samverkan mellan länskulturfunktionerna, en mer långsiktig planering av verksamheternas insatser och mål och en tydligare styrning från landstinget. Internationella biblioteket är inte en länskulturfunktion och omfattades därmed inte av utvärderingen. 4 Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbibliotek och internationella biblioteket översyn och förslag. Dnr 109-KB Börja om från början. En utredning av framtida möjligheter till samverkan för Stockholms stadsbibliotek, Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket (2012) 6 Utvärdering av Länsfunktionerna. Slutrapport , sid. 18 Sida 5 av 29

11 2. Nationella och regionala perspektiv Denna översyn har två utgångspunkter: bibliotekslagen och Stockholms läns landstings visioner för regional utveckling. I detta avsnitt sammanfattas nationella och regionala direktiv och riktlinjer med bäring på den regionala biblioteksverksamheten. 2.1 Bibliotekslagen Det regionala biblioteksuppdraget har sedan 1996 utförts inom ramen för Bibliotekslag SFS1996:1956, där uppdraget formulerats på följande sätt: Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter( 4). Landstingen ansvarar för länsbiblioteken ( 7). Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261) ( 7a) Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice ( 10). Den 24 oktober 2013 fattade riksdagen beslut om en ny bibliotekslag enligt Ny bibliotekslag (Prop. 2012/13:147). Lagen träder i kraft den 1 januari 2014 och omfattar det allmänna biblioteksväsendet d.v.s. folkbibliotek, skolbibliotek, regional biblioteksverksamhet, högskolebibliotek, lånecentraler och övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. I detta avsnitt redovisas de delar av lagen som omfattar regional biblioteksverksamhet. Bibliotekslagen som helhet finns i en bilaga till denna rapport (Bilaga 1). Det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska vara tillgänglig för alla. Bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning samt åt de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska ( 2, 4, 5). Varje landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbiblioteken i länet ( 11). För att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka och bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande ( 14, 15). Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet och de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna ska, tillsammans med den myndighet regeringen utser, följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används ( 16, 17). 2.2 Litteraturutredningen Litteraturutredningen Läsandets kultur (SOU 2012:65) överlämnades till regeringen år 2012 och i september 2013 presenterade regeringen propositionen Läsa för livet (Prop. 2013/14:3). Riksdagen fattar beslut i frågan den 11 december, Regeringen föreslår nationella mål för litteratur- och läsfrämjande, vilka syftar till att alla personer i Sverige, oavsett bakgrund eller förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. De nationella målen är att läsförmågan förbättras jämfört med i dag, att fler än i dag regelbundet tar del av både fack- och skönlitteratur, och att kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet ökar jämfört med i dag. Sida 6 av 29

12 Regeringen föreslår att Statens kulturråd får i uppdrag att driva, samordna och följa upp de litteratur- och lässtimulerande insatser som genomförs utanför skolans område. Vidare anser regeringen att regionala och lokala aktörers arbete behöver stärkas och samordnas och föreslår därför att området litteratur- och läsfrämjande fr.o.m. år 2015 utgör en del av det statliga stödet inom kultursamverkansmodellen. Syftet med att knyta insatserna till de regionala kulturplanerna är att det kan bidra till effektivisering och bättre samordning av regionala och lokala insatser. Regeringen motiverar förslaget med hänvisning till att läsfrämjande insatser utanför skolan framför allt bedrivs lokalt, inte minst av folkbibliotek. Det ger kunskap om lokala behov, men medför brister i möjlighet till erfarenhetsutbyte på regional och nationell nivå. Dessutom behöver uppföljningen av läsfrämjande insatser förbättras, vilket är möjligt i samband med uppföljningen av de regionala kulturplanerna. 2.3 Kultursamverkansmodellen Idén om en regional samverkansmodell introducerades i Betänkande av kulturutredningen (SOU 2009:16) och utgjorde en del av regeringens proposition Tid för kultur (Prop. 2009/10:3). I december 2009 fattade riksdagen beslut att införa en kultursamverkansmodell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Modellen vidareutvecklades i utredningen Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Syftet är att öka både ansvaret och friheten för landsting och regioner i genomförandet av den nationella kulturpolitiken. Enligt modellen ska landstingen och regionerna, i dialog och samverkan med kommuner, civilsamhälle och kulturliv, formulera en regional kulturplan som underlag för fördelning av det statliga stödet. I planerna prioriteras utvecklingsområden och strategier formuleras för hur insatser ska genomföras i samverkan mellan landsting, kommuner och andra aktörer. Samverkansmodellen infördes 2011 och tillämpas idag inom samtliga län och regioner med undantag för Stockholms län. Myndigheten för kulturanalys utvärderar löpande modellen och har hittills publicerat två rapporter: Kultursamverkansmodellen. En första utvärdering. Rapport 2012:1; Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013:2. Erfarenheterna visar på både möjligheter och svårigheter med modellen. Arbetssättet uppfattas som administrativt krävande och det finns demokratiska dilemman i fråga om vilka parter som ska bjudas in till dialogerna. Samtidigt upplever representanter som medverkat i dialogprocessen att deras frågor uppmärksammats mer jämfört med tidigare. Statens styrning av den regionala kulturpolitiken uppfattas som fortsatt stark och fördelningen av det statliga stödet upplevs inte har förändrats nämnvärt. I den senaste utvärderingen finns dock förändringar i arbetssätt och attityd, som visar att det regionala och lokala inflytandet ökat och att det går att genomföra regionala prioriteringar. Svensk Biblioteksförening har undersökt hur biblioteksperspektivet hanterats i de fem första regionala kulturplanerna som togs fram inom ramen för samverkansmodellen. 7 Här framgår att tidplanen var snäv och att kulturplanerna formulerades samtidigt som dialogmodellerna utarbetades. Ytterligare en konsekvens av tidplanen var att regioner och landsting prioriterade dialoger med politiker, civilsamhälle och kulturutövare, medan företrädare för kommunernas biblioteks- och kulturverksamheter deltog i mindre utsträckning. De regionala biblioteksverksamheterna upplevde dock en fördjupad dialog med såväl regionala politiker som företrädare för andra regionala kulturverksamheter, vilket bidrog till ökade kunskaper om biblioteksverksamhet hos omgivningen. 2.4 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Stockholms läns landsting har antagit en plan för den regionala utvecklingen: Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS : Så blir vi Europas mest attraktiva storstadsregion. För närvarande pågår ett aktualiseringsarbete av planen, vilket ska vara klart i december Det regionala utvecklingsarbetet bedrivs utifrån två perspektiv. Det ena är Östra Mellansverige, vilket omfattar sju län som samverkar om RUFS: Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Östergötland. Det andra perspektivet är Stockholmsregionen, den administrativa regionen 7 Verka samman. En undersökning av samverkansmodellen utifrån biblioteksperspektivet (Svensk Biblioteksförenings skriftserie. Mot en starkare biblioteksnation) Sida 7 av 29

13 Stockholms län, där RUFS har sin formella giltighet. Det regionala utvecklingsarbetet ska bedrivas utifrån fyra övergripande mål: En öppen och tillgänglig region En ledande tillväxtregion En region med god livsmiljö En resurseffektiv region Utifrån målen har ett antal strategier formulerats: Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn: Förvalta och utveckla befintliga resurser. Förbättra kapacitet och kvalitet. Utveckla idéer och förnyelseförmåga: Skapa generella förutsättningar och robusta miljöer för förnyelse, innovationer och entreprenörskap. Kultur är en viktig faktor som gör regionen attraktiv. Ett rikt kulturliv skapar även en öppenhet och en tolerans som är viktig för hela det lokala näringslivet, eftersom innovativa miljöer oftast baseras på just mångfald, öppenhet och idéer. Säkra värden för framtidens behov: Förvalta och utveckla kultur-, rekreations- och naturvärden samt värden i den bebyggda miljön. Utveckla effektiva tekniska försörjnings- och transportsystem som minskar klimatpåverkan. Vidareutveckla en flerkärnig och tät region: Eftersträva en koncentration av boende, verksamheter och funktioner genom en flerkärnig och tät region, såväl inom Stockholms län som i Östra Mellansverige. Stärk sammanhållningen: Förstärk processer för en sammanhållen region med en social och kulturell mångfald bryt segregerande processer. Frigör livschanser: Ta bort barriärer så att människor kan tillvarata sin fulla livspotential. I strategierna betonas att samverkan mellan kommunerna är en viktig drivkraft för länets utveckling och att kommunerna ofta är huvudmän för de insatser som ryms inom det regionala utvecklingsarbetet. Bibliotek nämns explicit i rollen som viktiga mötesplatser i lokalsamhället och för att, tillsammans med andra kulturverksamheter, öka attraktionskraften till länet och skapa balans mot kommersiella miljöer Stockholms läns landstings kulturnämnd Kulturnämndens mål och uppdrag är att stödja det fria kulturlivet i Stockhsolms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. De verksamheter som erhåller stöd ska ha en hög kvalitet och verka i enlighet med landstingets övergripande mål för demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Dessutom ska verksamheter med stöd över 500 tkr arbeta aktivit med miljöfrågor. Kulturnämndens verksamhetsidé och vision är att Kulturen ska stärka humanistiska och demokratiska ideal i samhället. Kultur är även hälsa. Kultur ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, funktionsförutsättning, etnisk bakgrund eller utbildning. Kulturnämndens stöd ska utgöra en skillnad så tillvida att länsinvånarna erbjuds ett större utbud av kultur och föreningsverksamhet av god kvalitet än vad som varit möjligt utan nämndens stöd. Verksamhet för barn och unga prioriteras. Därigenom ges de möjlighet att ta del av kultur och föreningsliv oavsett föräldrars intresse och ekonomiska förutsättningar. I Mål och budget 2014 är kulturnämndens övergripande mål att erbjuda ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet. Målet är nedbrutet till tre prioriterade områden: barn och unga, kultur i vården och samverkande insatser inom ramen för handlingsprogrammet Kreativa Stockholm. Vidare framhålls behovet av ökad samverkan för att landstinget ska kunna bidra till ett rikt kulturliv i hela länet. Landstinget kan t.ex. hjälpa kulturutövare och kommuner med olika samverkansprojekt. En viktig princip är att den offentligt finansierade kulturverksamheten mobilseras underifrån och att landstinget därför behöver samarbeta och föra dialog med kulturutövare, kommuner och organisationer i hela länet. Vidare Sida 8 av 29

14 hänvisas till målen i RUFS om kulturlivets positiva effekter för tillväxt, attraktionskraft, öppenhet och tolerans Regionala biblioteksplanen Den regionala biblioteksplanen är - i likhet med kommunernas biblioteksplaner - ett styrdokument som anger huvudmannens viljeinriktning för biblioteksutvecklingen inom sitt ansvarsområde. Stockholms regionala biblioteksplan framhåller möjligheter med samverkan mellan olika biblioteksaktörer i länet. Ett biblioteksråd med representanter från olika bibliotek har inrättats, utifrån ett förslag i den tidigare biblioteksplanen. Nuvarande biblioteksplan har identifierat ett antal utmaningar för biblioteken i länet, där det kan vara relevant att samverka: omvärldsorientering, kompetensutveckling, tekniskt samarbete, virtuellt referensarbete, digital delaktighet, medieförsörjning, kvalificerat arbete med skönlitteratur, kommunbiblioteken som arena för kultur, stöd och hjälp till barn och vuxna med läshinder, statistik och kvalitetsarbete, nytt klassifikationssystem och stöd till nationella minoriteternas språk och kultur. Planen anger inte några strategier för hur samverkan ska drivas eller utformas Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Det skärgårdspolitiska programmet uppmärksammas eftersom Regionbiblioteket administrerar, finansierar och bemannar länets bokbåt. Det är TMR (Tillväxt, miljö och regionplanering) inom landstingsstyrelsens förvaltning, som ansvarar för det skärgårdspolitiska programmet. Ett mål är att skärgården ska erbjuda behovsanpassad, tillgänglig och resurseffektiv offentlig service av god kvalitet. Ett annat att skapa möjligheter för kulturmöten och att öka samarbetet mellan aktörer inom kulturområdet. Det skärgårdspolitiska programmet är en uppmaning till landstingets verksamheter att inom ramen för sina ordinarie uppdrag och resurser även omfatta skärgårdsinvånarnas behov. Sida 9 av 29

15 3. Nuvarande regionala biblioteksverksamhet I detta avsnitt ges en beskrivning av de regionala biblioteksverksamheternas nuvarande uppdrag och insatser inkl. medieförsörjning, samt kommunbibliotekens synpunkter. Stockholms län har ca 2,1 miljoner invånare, vilket motsvarar drygt 20 % av landets totala befolkning. Invånarna är fördelade mellan 26 kommuner. Stockholm är störst med närmare invånare, följt av Huddinge ca invånare, Nacka ca invånare, Södertälje ca invånare och Botkyrka med ca invånare. Ca 38 % av invånarna i länet är födda utomlands eller har en eller två föräldrar födda utomlands. 8 I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det finns ingen statistik över invånare utifrån etnicitet, men uppskattningsvis identifierar sig mellan invånare i landet med en eller flera nationella minoriteter. 9 Utifrån antagandet att ca en femtedel av dessa bor i Stockholms län (jmf med befolkningen i stort) tillhör länsinvånare en eller flera nationella minoriteter. Kommunbibliotekens uppdrag kan sammanfattas som att på olika sätt stödja invånarnas läs-, språk- och kunskapsutveckling utifrån individens behov och förmåga och med stöd av fysiska och digitala resurser. I kommunernas biblioteksplaner preciseras och prioriteras det lokala biblioteksuppdraget. I Stockholms län finns 26 kommunala huvudbibliotek och ytterligare drygt 100 filialer, integrerade folk- och skolbibliotek, gymnasiebibliotek m.fl. bibliotek uppgick de fysiska biblioteksbesöken i länet till totalt 14,5 miljoner och de virtuella till 6,5 miljoner. Utlånen uppgick till totalt 11 miljoner. 3.1 Regionbibliotek Stockholm Regionbibliotek Stockholm bildades den 1 januari 2005, genom en sammanslagning av Länsbibliotek Stockholm och den nationella lånecentralen ILS Stockholm. På Regionbiblioteket arbetar 13 personer, varav sju är utvecklingsledare med ansvarområden som t.ex. barn och unga, tillgänglighet och anpassade medier, skönlitteratur, sociala medier och referensarbete. En övergripande strategi för Regionbiblioteket är att vidareutveckla ett forskningsbaserat synsätt där vetenskapligt utarbetade metoder och resultat integreras i det regionala utvecklingsarbetet Regionala uppdraget Regionbiblioteket är en av landstingets sju länskulturfunktioner. Det regionala uppdraget är beskrivet i ett avtal mellan Stockholms läns kulturförvaltning och Stockholms stads kulturförvaltning från Avtalet löper tillsvidare med 18 månaders förlängning och har inte omförhandlats under perioden. Enligt avtalet är Stockholms stadsbibliotek värdbibliotek 11 för Regionbiblioteket och ansvarar för utförander av det regionala uppdraget i enlighet med landstingets mål om jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och miljö. Det regionala biblioteksuppdraget är att bistå folkbiblioteken i länet och arbeta för en utveckling av den samlade biblioteksverksamheten. Regionbiblioteket ska bidra till en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning genom att: Samarbeta med centrala och regionala institutioner, organisationer och myndigheter. Vara en del av det nationella biblioteksnätverket och via nätverket samordna regional biblioteksutveckling. Svara för rådgivning inom de kommunala bibliotekens olika verksamhetsområden. Initiera, driva och stödja olika utvecklingsprojekt inom biblioteksspecifika områden. Omvärldsorientera och informera de kommunala biblioteken. Samordna olika marknadsföringsinsatser. Komplettera de kommunala bibliotekens mediebestånd med fjärrlån. 8 Samtliga uppgifter är hämtade från Statistiska Centralbyråns statistik för första halvåret Enligt uppgift hos Länsstyrelsen Stockholm ( ) 10 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stads kulturförvaltning, Ett värdbibliotek utgör basen för regionens gemensamma litteratur- och medieförsörjning. Sida 10 av 29

16 Anordna utbildning, fortbildning och konferenser inom biblioteksspecifika området. I det regionala medieuppdraget ingår även att erbjuda kompletterande medieförsörjning via bokbåten två veckor per år till fyra av länets kommuner. Det regionala kompletterande medieuppdraget har i praktiken utförts av ILS Stockholm. Ett par exempel på samverkande insatser är Regionbibliotekets nätverksmöten för bibliotekschefer och för medarbetare på folkbibliotek och gymnasiebibliotek, samordning av projekt mellan bibliotek i Stockholm län och med bibliotek i andra regioner, föreläsningsserier om skönlitteratur och medier med externa aktörer. Regionbiblioteket erbjuder en webbaserad samsökningsfunktion inom regionen, ABkatalogsök, där samtliga kommunbibliotekens kataloger ingår, men även vissa special- och forskningsbiblioteks kataloger. Regionbiblioteket samarbetar även med Film i Stockholm, en av de övriga länskulturfunktionerna. En liten utvikning angående chefsnätverk så pågår samtal om att skapa ytterligare ett nätverk för bibliotekschefer i länet, inom Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF). Det är en regional samverkansgrupp för kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län och Region Gotland, med syfte att etablera regional samverkan. FSKF har bl.a. en koppling till SKL, vilket kommunbiblioteken saknar Nationella uppdraget Enligt avtalet mellan landstinget och staden kan Regionbiblioteket åta sig andra finansierade uppdrag, om de inte påverkar avtalet. Under perioden har Regionbiblioteket haft ett nationellt ansvar på uppdrag av Kulturrådet (t.o.m. 2010) och Kungl. biblioteket (fr.o.m. 2011) för kompletterande medieförsörjning på kommunbiblioteken i mellersta Sverige. Uppdraget har utförts av ILS Stockholm. Kungl. biblioteket har omformulerat det nationella uppdraget. Det mediekompletterande arbetet fasas ut under perioden och istället ska Regionbiblioteket utveckla en funktion som partner till Kungl. biblioteket i arbetet att ha nationell överblick över Biblioteksstatistik Metodutveckling, konsultativt stöd och kompetensutveckling kring statistik och kvalitetsarbete. Utveckla nationella kvalitetskriterier Lokala uppdraget Under avtalsperioden har Regionbiblioteket utfört lokala uppdrag för Stockholms stadsbibliotek. Dels har Regionbiblioteket administrerat och utfört fjärrlån som skickats från Stockholm till andra bibliotek i landet. Dels har den s.k. Uppdragsenheten organisatoriskt varit placerad på Regionbiblioteket. Enheten utför externt finansierade biblioteksuppdrag för Stockholms stadsbibliotek och har egen finansiering. Ovanstående uppdrag har inte varit reglerade i avtal Resurser Regionbiblioteket finansieras med regionala och statliga medel. Landstingets ger Regionbiblioteket verksamhetsstöd med det belopp kulturnämnden årligen fastställer. Som underlag för beslut formulerar Regionbiblioteket årliga verksamhetsplaner. Regionbiblioteket erhåller även statsbidraget till regional biblioteksverksamhet, vilket fördelas av Statens kulturråd. Regionbiblioteket ansvarar för rekvireringen av dessa medel. Regionbiblioteket erhåller även statliga medel från Kungl. biblioteket för sina nationella åtaganden. Mellan Regionbiblioteket och Stockholms stadsbibliotek regleras årligen avtal avseende kostnader för Regionbibliotekets lokalhyra, administration (inkl. IT-kostnader) och boktransporter. Under 2013 har Regionbiblioteket haft följande kostnader och intäkter: Kostnader Summa Personal Lokalkostnader IT-kostnader Medier Sida 11 av 29

17 Böcker E-böcker Databaser Bokbåten Utbildningar Transporter Övriga kostnader (publiceringskostnader, trycksaker, porto, leasing kopiator, kontorsmaterial m.m.) TOTALT Intäkter Stockholms läns landsting Statens kulturråd (stöd till regional biblioteksverk.) Kungl. biblioteket E-böcker Avgifter, försäljning av tjänster TOTALT Kungl. bibliotekets anslag minskar i takt med att det statliga medieuppdraget fasas ut minskar anslaget till 1,4 mkr och fr.o.m beräknas det uppgå till ca 700 tkr per år, vilket motsvarar en heltidstjänst. Kostnader för arbetsgivaransvar, lokaler, datorer och annan utrustning ingår inte i det statliga anslaget, utan förväntas bekostas av värdbiblioteket, d.v.s. Stockholms stadsbibliotek. Som nämnts regleras Regionbibliotekets kostnader för lokalhyra, IT, transporter m.m. i ett särskilt avtal med Stockholms stadsbibliotek, vilket i praktiken betyder att Regionbiblioteket bär samtliga kostnader utöver de som kan hänvisas till stadens arbetsgivaransvar Kommunbibliotekens behov Kommunbiblioteken är mycket nöjda med Regionbibliotekets verksamhet, vilket även konstaterades i den utvärdering av länskulturfunktionerna som landstinget nyligen genomförde. Det som biblioteken främst värdesätter är nätverksmötena för chefer och medarbetare. Det evidensbaserade utvecklingsarbetet framhålls också som unikt och värdefullt, likaså omvärldsbevakningen inkl. studieresor. Regionbibliotekets arbetssätt där varje bibliotek har en utvecklingsledare som kontaktperson är också uppskattat, liksom de regelbundna besöken på de lokala biblioteken. En insats som inte omnämns är den kompletterande medieförsörjningen, kanske för att den är så självklar? Det kommunbiblioteken gärna ser att Regionbiblioteket gör annorlunda är att mer aktivt driva strategiska biblioteksfrågor på nationell nivå. Det finns även behov av ett mer samlat strategiskt anslag i mediefrågan, med utgångspunkt i dagens komplexa medielandskap. Biblioteken behöver integrera alla aspekter av medier såsom språk, format, läsvanor, leverantörer m.m., i sitt utvecklingsarbete. Andra viktiga frågor i länet är ett gemensamt bibliotekskort och en regional webbplats. Kommunbiblioteken upplever inte någon konflikt mellan Regionbibliotekets nationella uppdrag (statistik och kvalitet) och de egna, lokala behoven, snarare tvärtom. Dessa områden behöver utvecklas även inom länets bibliotek. 3.2 Internationella biblioteket Internationella biblioteket invigdes i maj 2000 och var ett resultat av flera års diskussioner mellan framför allt Statens kulturråd, Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Basen i verksamheten utgjordes av mediesamlingen i den dåvarande statliga Invandrarlånecentralen (ILC), vilken kompletterades med medieresurser från Regionbiblioteket och Stockholms stadsbibliotek. Det unika i samarbetet var att 12 Regionbiblioteket administrerar avtalet med leverantören av kommunbibliotekens e-böcker, men kommunerna står själva för kostnaderna (se motsvarande post under Intäkter). Sida 12 av 29

18 medierna tillgängliggjordes för allmänheten i ett särskilt publikt bibliotek. Stockholms stadsbibliotek, som var värdbibliotek för ILC, utsågs till huvudman för verksamheten. På Internationella biblioteket arbetar idag ca 30 personer, som tillsammans har kunskap i 27 olika språk. Tre personer är utvecklingsledare med fokus på gymnasiebiblioteken och att utveckla strategier för den nationella mångspråkiga medieförsörjningen, där bibliotekets webbplats utgör en central funktion. Annars är verksamhetens huvudsakliga fokus medieförsörjning i form av inköp och förmedling av medier till användarna i det publika biblioteket och till bibliotek i länet och landet genom fjärrlån och depositioner. Den grundläggande principen för Internationella bibliotekets uppdrag är att det primärkommunala medieuppdraget ska vara uppfyllt innan Internationella biblioteket kan bidra med kompletterande insatser Regionala uppdraget I avtalet mellan staden och landstinget framgår att Stockholms stads kulturnämnd ska vara huvudman för Internationella biblioteket och att verksamheten ska organiseras som en enhet inom Stockholms stadsbibliotek samt vara placerad i Annexet, vid Odenplan. Vad gäller verksamhetens innehåll nämns endast att biblioteket ska tillhandahålla medier på drygt 100 språk. Avtalet trädde i kraft den 1 januari, 2000, med 18 månaders förlängning och har inte omförhandlats under perioden. 13 Internationella biblioteket är inte en länskulturfunktion, utan erhåller ett årligt verksamhetsstöd från landstingets kulturnämnd. Den regionala insatsen har hittills främst omfattat: Kompletterande medieförsörjning till biblioteken i länet. Utbilda medarbetare på kommunbiblioteken i inköp av mångspråkiga medier. Utöver detta erbjuder Internationella biblioteket samma tjänster till länets bibliotek som till landets. Det är studiedagar på det mångspråkiga temat, en Internationell barnboksvecka varje år samt konsultativt stöd. Dessutom producerar Internationella biblioteket informationsmaterial på olika språk, som biblioteken kan använda i sin lokala verksamhet. Ett par gånger per år samverkar Internationella biblioteket och Regionbiblioteket med nätverksträffar för medarbetare på kommunbiblioteken i länet. Det publika Internationella biblioteket är en resurs även för länets invånare. En kundundersökning som Stockholms stadsbibliotek genomförde 2011 visar att ca 75 % av användarna är invånare i Stockholms stad medan ca 25 % bor i kommuner i länet eller i övriga landet uppgick det totala antalet besök på Internationella biblioteket till ca och antalet utlån till ca Om länsinvånarna stod för motsvarande 25 % av besöken och lånen skulle dessa uppgå till ca besök (ca 3 % av länets totala antal invånare) och ca lån Nationella uppdragetet I likhet med ILS Stockholm har IBLC ett nationellt uppdrag, med Kungl. biblioteket som uppdragsman. Uppdraget omfattar kompletterande medieförsörjning till kommunbibliotek i hela landet i form av fjärrlån, framför allt depositioner, men även enstaka lån. Utöver mediestödet omfattar det nationella uppdraget att Utveckla internationella samarbeten. Katalogisera i LIBRIS 15. Utveckla det konsultativa stödet till folk- och skolbibliotek. Metod- och kompetensutveckling. Under 2013 har ett särskilt uppdrag varit att utveckla en ny webbresurs. På sikt ser Kungl. biblioteket att innehållet i det nationella uppdraget förskjuts från medieförsörjning mot fler strategiska insatser. 13 Avtal mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting rörande Internationella biblioteket i Stockholm (Världsbiblioteket), maj Program för nytt Stadsbibliotek 2011 (rev ) 15 Den nationella samkatalogen som Kungl. biblioteket ansvarar för. Sida 13 av 29

19 3.2.3 Lokala uppdrag I det lokala uppdraget ingår att sprida språk- och litteraturkompetens inom Stockholms stadsbibliotek samt att erbjuda programverksamhet och ett publikt bibliotek öppet 58 timmar per vecka. Sedan en tid pågår samtal inom Stockholms stadsbibliotek om att stärka det mångspråkiga uppdraget inom organisationen som helhet, med Internationella biblioteket som bas Resurser Internationella biblioteket finansieras gemensamt av staden, staten och landstinget. I avtalet från år 2000 finns en fördelningsprincip där staten bidrar med 33 %, staden med 29 % och landstinget med 38 %. Av landstingets anslag utgjordes en fjärdedel av resurser som Regionbiblioteket tidigare erhållit för internationell biblioteksverksamhet. 16 Under åren har den ekonomiska ansvarsfördelningen förändrats. Innevarande år har staten bidragit med ca 28 %, staden med ca 48 % och landstinget med ca 24 %. Det finns inget avtal mellan Stockholms stadsbibliotek och Internationella biblioteket som reglerar regionala kostnader för lokaler, transporter eller administration. Däremot ingår alla kostnader utom transporter i verksamhetens lokala budget. Under 2013 har Internationella biblioteket haft följande kostnader och intäkter: Kostnader Summa Personal Lokalkostnader IT-kostnader Medier: Publika biblioteket inkl. tidningar och tidskrifter Medier: Nationella och regionala medieuppdraget Utbildningar, program Transporter 18 0 Portokostnader Övriga kostnader (produktionskostnader, marknadsföring, externa konsulter, kontorsmaterial m.m.) TOTALT Intäkter Stockholms läns landsting Kungl. biblioteket Stockholms stad Övriga statliga bidrag Egna intäkter (bl.a. försäljning, ersättning förkomna medier) TOTALT Det är i nuläget oklart hur det statliga bidraget kommer se ut efter Klart är dock att det inte omfattar kostnader för arbetsgivaransvar, lokaler, datorer eller dylikt. Här tillämpas samma princip som för Regionbiblioteket d.v.s. att värdbiblioteket ska stå för de kostnaderna Kommunbibliotekens behov Kommunbibliotekens behov av Internationella biblioteket rör nästan uteslutande kompletterande medieförsörjning, främst depositioner. Flera kommunbibliotek hänvisar bl.a. till behovet att tillfälligt kunna erbjuda medier till flyktingar på tillfälliga boenden, personer som sedan flyttar till andra kommuner i länet eller landet. Behovet avspeglar sig i 2012 års statistik, där 25 % av de totala utlånen från IBLC gick 16 Avtal mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting rörande Internationella biblioteket i Stockholm (Världsbiblioteket), maj Avser enbart Internationella bibliotekets yta, ej övriga biblioteksytor i Annexet 18 Enligt Internationella bibliotekets ansökan om verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2014 har verksamheten tilldelats kostnader för de regionala transporter, vilka tidigare helt finansierades av Regionbiblioteket.. Sida 14 av 29

20 till kommunbiblioteken i Stockholms län. Statistiken visar även att behovet av depositioner varit mer eller mindre konstant de senaste tre åren. Biblioteken sätter även stort värde på den personliga konsultation som erbjuds vid frågor som rör lokala medieinköp. Kommunbiblioteken hänvisar i viss mån lokala besökare till det publika Internationella biblioteket, men generellt upplevs det vara ett mindre attraktivt alternativ. Det är vanligt att besökarna hellre ber om att få medier skickat från Internationella biblioteket till sitt lokala bibliotek. Även Internationella bibliotekets nationella åtaganden är i linje med kommunbibliotekens behov, framför allt komplettering av medier, men det finns även efterfrågan på metodstöd för att bryta interna arbetssätt och attityder som medför att det mångspråkiga uppdraget inte integreras i biblioteksuppdraget som helhet. Bibliotek som köper in större volymer mångspråkiga medier är positiva till att fler katalogposter tillgängliggörs i LIBRIS. En uppdatering av Internationella bibliotekets webbplats välkomnas också, eftersom den utgör ett viktigt verktyg i det lokala mångspråkiga mediearbetet. 3.3 Stockholms stadsbibliotek Stockholms stadsbibliotek har varit värdbiblioteket för Regionbiblioteket sedan 1982 och huvudman för Internationella biblioteket sedan Utöver de avtal som beskrivits ovan finns inga formaliserade överenskommelser mellan parterna vad gäller samarbeten eller åtaganden, utöver de ekonomiska avtal som årligen reglerar delar av Regionbibliotekets kostnader. När det gäller medieförsörjningen betraktas det icke mångspråkiga mediebeståndet på Stockholms stadsbibliotek som gemensamt för staden, länet och landet, vilket är den allmänna funktionen för ett värdbibliotek. Stockholms stadsbibliotek har även utfört de medieinköp som ingått i Regionbibliotekets regionala och nationella uppdrag. Internationella biblioteket är en enhet inom Stockholms stadsbibliotek med ett särskilt uppdrag att erbjuda ett publikt bibliotek till invånarna i staden. Medarbetare från Stockholms stadsbibliotek medverkar i mindre utsträckning i de nätverksmöten och projekt Regionbiblioteket erbjuder. Däremot kommer många till Regionbibliotekets föreläsningar och bibliotekscheferna i staden följer gärna med på studieresor. Ett par av stadens bibliotekschefer medverkar även på chefsmötena, dock inte Internationella bibliotekets chef. Den verksamhet stadens bibliotek främst har behov av från Internationella biblioteket är kompletterande medieförsörjning samt litteraturoch inköpskompetens. 3.4 Kompletterande medieförsörjning Kompletterande medieförsörjning har under flera decennier utgjort basen i det regionala stödet till kommunbiblioteken. Enligt nuvarande bibliotekslag har både Regionbiblioteket och Internationella biblioteket ett uppdrag att bistå kommunbiblioteken medieförsörjning. Den lag som träder i kraft den 1 januari 2014 öppnar upp för olika tolkningar om, och i vilken omfattning, de regionala verksamheterna ska erbjuda mediestöd. Nedan följer en sammanfattande beskrivning av den regionala medieförsörjningen i länet idag och hur motsvarande verksamhet ser ut i andra delar av landet Stockholms län Till området regional medieförsörjning hör främst inköp och utlån av medier (depositioner eller enstaka lån) samt olika infrastrukturer. Dels finns en regional transportslinga för medier mellan kommunbiblioteken. Dels erbjuder Regionbiblioteket en webbaserad samsökningsfunktion, ABkatalogsök. Biblioteken uppmuntras även att använda andra systemtekniska infrastrukturer för fjärrlån, som LIBRIS fjärrlånesystem och Stockholms stadsbiblioteks fjärrlånemodul. Dels erbjuder Internationella biblioteket en webbplats med information om inköpskanaler m.m. Kommunbiblioteken ger uttryck för ett fortsatt stort behov av mediestöd från Internationella biblioteket. Det finns även behov av verksamhetens litteraturkunskaper och unika inköpskanaler. Här ska tilläggas att det idag finns stora möjligheter för kommunbiblioteken att själva köpa in medier via den kommersiella medieleverantören BTJ. De mest utlånade språken från Internationella biblioteket under var persiska, ryska, kinesiska, arabiska, polska, somali, tigrinja, litauiska, turkiska, serbokroatiska, kroatiska, Sida 15 av 29

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014 Kulturnämnden Kristina Elding Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 39 Kristina.Elding@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-05-14 Dnr 1400765 1 (5) Kulturnämnden Regionalt mediesamarbete för biblioteken

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Yttrande över remissen Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

Yttrande över remissen Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 LS 1205-0695 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-ör-re CCG51 J Yttrande över remissen Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Regionalt mediesamarbete i Skåne. Internationella biblioteket

Regionalt mediesamarbete i Skåne. Internationella biblioteket Regionalt mediesamarbete i Skåne Internationella biblioteket 130905 Regionalt mediesamarbete i Skåne Kultur Skånes webbplats http://www.skane.se/kultur/mediesamarbete Bibliotek, bildning och medias blogg

Läs mer

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Vad betyder bibliotekslagen och de internationella manifesten för gymnasiebiblioteken? Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Artikel 19

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

Framtida verksamhet och organisation för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket

Framtida verksamhet och organisation för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket KUN 2013-09-26, p 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-11 KUN 2013/470 Framtida verksamhet och organisation för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016 Kulturnämnden Annelien van der Tang Eliasson Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 40 Annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-14 Dnr 1502892 1 (5) Kulturnämnden Regionalt

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2016-04-25 Referens KN 160098 Kulturnämnden Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Remissvar på kulturdepartementets förslag till ny bibliotekslag, DS 2012:13

Remissvar på kulturdepartementets förslag till ny bibliotekslag, DS 2012:13 Remissvar på kulturdepartementets förslag till ny bibliotekslag, DS 2012:13 Sammanfattning Sveriges Länsbibliotekarier (i texten förkortat SLB) ställer sig bakom lagens anda att tydliggöra synen på teknikneutralitet

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov.

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Verksamhetsidé för Länsbibliotek Sydost Genom att verka

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Två av de nya uppdragen 2011

Två av de nya uppdragen 2011 cecilia.ranemo@kb.se http://biblioteksstatistik.kb.se Två av de nya uppdragen 2011 CD-rom, spel 2% Video, DVD 11% Musik-fonogram 25% E-musik 0% Talböcker 20% Ljudböcker 24% E-böcker Övr. AV-media 8% 9%

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Verktyg för biblioteksplaner -

Verktyg för biblioteksplaner - Cecilia.Ranemo@kb.se Maria.Telenius@kulturradet.se Verktyg för biblioteksplaner - Sidnummer 1 Idag tar vi på oss läsfrämjandeglasögonen Sidnummer 2 The Librarian av @aussiegall (CC BY) Ny bibliotekslag

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kunskap för evigheten Lag om pliktleverans av tryckt material 1661 Lag om pliktleverans av radio och TV - 1979 Lag om pliktleverans av e-material

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Regionalt biblioteksråd tillsättning av nya ledamöter t o m 2014

Regionalt biblioteksråd tillsättning av nya ledamöter t o m 2014 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-09-26, p 19 KUN 2013/181 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-06 Handläggare: Kristina Solberg Regionalt biblioteksråd tillsättning av nya ledamöter t o m 2014 1 Förslag

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen. 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare

Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen. 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare TRF = Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Del av Stockholms

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65

Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 Remissvar Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 utredningens bedömning att det krävs kraftfulla åtgärder för att vända den negativa utvecklingen vad gäller läsning och läsfärdighet.

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering RUFS 2010 - erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering Reglab 3 september 2014 Bette Malmros och Ulrika Palm TMR i Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Dagens presentation

Läs mer

Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket

Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2016-09-14 KFN 2016/0136 50635 Kultur- och fritidsnämnden Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län 2017-2021

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information Länsbibliotek Östergötland Verksamhetsplan 2003 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Uppdraget om planerna

Uppdraget om planerna Uppdraget om planerna Cecilia Ranemo blogg http://biblioteksstatistik.kb.se e-post biblioteksstatistik@kb.se Sidnummer 1 Nytt uppdrag i KBs instruktion 1 augusti 2011 A. Tillsammans med länsbiblioteken

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 1 April 2015 Grafisk form: A. Olas Foto: Fredrik Hjerling ISBN: 978-91-976012-6-9 2 För det demokratiska samhällets utveckling

Läs mer

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken 2 Innehåll Regional biblioteksplan 2015 2017... 1 Västernorrland... 1 REGIONAL

Läs mer

Biblioteksplan för Luleå kommun

Biblioteksplan för Luleå kommun Biblioteksplan för Luleå kommun NLL Dnr 01810-2015 Luleå kommun Ärendenummer 2014.26-88 Bakgrund I enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner och landsting upprätta biblioteksplaner för sin

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Handläggare Carina Heurlin Fernold Nationell bibliotekssamverkan Publik verksamhet Datum 2015-09-30 Dnr Dnr 6.7 2015-923 Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Del 2 grupper (bilaga 2 till

Läs mer