Attraktiva bibliotek. Strategi för Nässjös biblioteksutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attraktiva bibliotek. Strategi för Nässjös biblioteksutveckling"

Transkript

1 Attraktiva bibliotek Strategi för Nässjös biblioteksutveckling Biblioteksplan

2 Så vill vi arbeta: En sammanfattning Biblioteken har en stark gemensam värdegrund och en gemensam utvecklingsinriktning. Nu vill vi förstärka detta genom en profilering av fyra roller kunskap, upplevelse, möte och språkutveckling. Den grundläggande strukturen består, eventuellt med någon mindre justering. Huvudbiblioteket får en starkare profilering och bredare användningsområde genom en om- och tillbyggnad. Biblioteket som mötesplats, studieplats och arena för kulturupplevelser utvecklas. De övriga biblioteken kan också förstärka sin profil genom omdisponering av lokaler, förtätning av samlingar och ändrade riktlinjer för samlingarnas utveckling vad gäller biblioteksdelen. Här sker givetvis även samverkan med mbk vad gäller lokalerna i stort. En plan upprättas hur bibliotek och Café Corner ska samarbeta när det gäller ungdomar och kultur. Särskilt vad gäller ungdomars egna skapande. Samtidigt sker en utveckling av de nätbaserade tjänsterna och av de ITresurser som kan användas i biblioteken. Profileringen får ett tydligt uttryck i samarbetet med skolorna på temat lärande och med förskolorna på temat språkutveckling. Sammantaget innebär de förändringar som anges i strategin att Nässjös bibliotek kommer att spela en viktig roll för en kunskapsbaserad utveckling i kommun. 2

3 Plan Genomfört år Om och tillbyggnad av huvudbiblioteket, vilket ger större möjligheter för arrangemang, möten o. a. kulturaktiviteter. En utveckling av samarbetet med Café Corner under Ungkulturåret Ny bokbuss införskaffas 2010 Ökad självbetjäning och service på biblioteken med RFID-tekniken Ett tätare samarbete med biblioteksverksamheten på grundskolorna och hb; personal, medier, datasystem, avtal upprättas. En vidgad organisation med bibliotek och allmänkultur. Individuella kompetensplaner för all personal. Ekonomiska kalkyler upprättas löpande för varje planerad åtgärd. Ulf Moberg, Bibliotekschef, Augusti,

4 UTGÅNGSPUNKTER Denna utredning och biblioteksplan har arbetats fram på följande vis. Konsulten Sven Nilsson, bl.a. mångårig chef för Malmö stadsbibliotek, inledde med en halvdags föreläsning för delar av personalen. Därefter följde en workshop med Sven och delar av stadsbibliotekets personal, ett par från filialerna, tre deltagare från skolan samt en representant från länsbiblioteket. Dagen utmynnade i ett dokument från Sven; skelettet till denna skrift Attraktiva bibliotek. Under en halvdag strax därefter samlades nästan all personal från biblioteken och SBC (skolbibliotekscentralen) för en genomgång av dokumentet. En del ändringar, strykningar och förtydliganden genomfördes. Till grund för dokumentet har även en enkät som genomfördes bland bibliotekets brukare under februari Regelbundna träffar med brukarrådet, fem politiker från Kultur och Fritidsnämnden samt förvaltningschefen har också spelat in. Skriften har däremellan varit ute på remiss hos de som under processen varit delaktig i formandet av densamma. Inledning Järnväg och andra kommunikationer samt näringar baserade på skog och trä har utgjort grunden för Nässjös utveckling. Också i framtiden ska Nässjö vara en attraktiv kommun för företag och för invånarna att bo och leva i. Grunden för en gynnsam utveckling kommer att vara invånarnas kunskaper och arbetsförmåga. I framtiden kommer all varu- och tjänsteproduktion att vara kunskapsbaserad i ännu högre grad än idag. Ett livslångt lärande kommer att vara förutsättningen för att alla hela tiden ska kunna behålla och bygga på sina kompetenser. Utbildning och fördjupning av kunskaper och kompetens blir något vi håller på med av och till under hela livet. Biblioteken ingår i kunskapens infrastruktur. Ungdomsskola, kompletterande vuxenutbildning, högskole- och distansutbildning, företagsutbildning och informella bildningsvägar blir olika delar i ett livslångt lärande med krav på att ha tillgång till böcker och andra dokument samt till expertis som kan vägleda och ge råd om lämplig litteratur och informationskällor med hög relevans och kvalitet. Biblioteken är också platser för läslust, upplevelser och möten. Här finns både den stora litteraturen, de fantasirika barnböckerna och den goda underhållningen. Biblioteken är med sitt generösa öppethållande platser, där människor kan mötas och utbyta tankar och åsikter. Ett brett och varierat utbud av kulturaktiviteter inom många olika områden bidrar till att skapa ett vitalt kulturklimat för invånarna. 4

5 Biblioteken idag I kommunen finns huvudbiblioteket och fyra kommundelsbibliotek i Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck. Samarbetet med skolan är väl utvecklat. I Anneberg, Bodafors och Malmbäck är folkbibliotek och skolbibliotek integrerade. På samtliga filialorter är medborgarkontoren integrerade med biblioteken och ligger organisatoriskt under Kommunledningskontoret. Biblioteksverksamheten är reglerad genom avtal mellan Kommunledningskontoret och Kultur och Fritid. Skolbibliotekscentralen stöder och samordnar skolbiblioteken i Nässjö. Sbc ligger organisatoriskt idag under Barn och utbildningsförvaltningen. Bokbussen når de delar av kommunen som inte har egna bibliotek i närheten. Främst är det de mindre barnen som får del av servicen, men också många äldre på landsbygden använder bokbussen. Förskolan är en viktig samarbetspartner för denna verksamhet. Kommunen hyr ut bussen en dag per vecka till Eksjö kommun. Folkbiblioteken präglas idag av ett stort nyttjande, särskilt när det gäller lån och antal besökare. I en enkätundersökning gjord i februari 2006 på stadsbiblioteket och filialerna fick besökarna / brukarna tycka till om sina bibliotek; vad man tyckte men även hur man använde biblioteken under sina besök och där fick vi på biblioteken höga betyg överlag. Omvärld och framtid Framöver kan vi räkna med att utbildningsnivån stiger och att det blir fler studerande på alla nivåer. Mer varierade fritids- och kulturvanor betyder sannolikt ökade individuella krav från besökare på biblioteken. Nu lever vi i en tid av snabb teknisk utveckling. Finns det behov av bibliotek i en värld, där allt verkar vara tillgängligt via nätet? Framtidens bibliotek kommer att vara både platser att besöka och en rikt utvecklad service på nätet. Det fullt utvecklade internetbiblioteket är en nödvändighet, om biblioteken ska utvecklas. Det lokala bibliotekets styrka kommer att vara möjligheten att ge personlig service, beställa material för leverans direkt till kunden eller en plats i närheten, frågeservice och vägledning, rådgivning i samband med studier och projekt med mera. Biblioteken kommer också att vara det tekniken inte kan erbjuda verkliga mötesplatser. Sådana mötesplatser är själva grunden för en levande demokrati. Vår värdegrund Biblioteken ska vara öppna, synliga och lätt tillgängliga. De ska finnas nära medborgarna och ha generösa öppettider. De ska vara öppna för alla och ge fri tillgång till böcker och andra medier. Biblioteken ska vara lokala kunskaps- och kulturcentra och ha nära samarbete med skolor och andra utbildningar. Nässjös bibliotek samverkar med andra bibliotek i regionen och länsbiblioteket. 5

6 Biblioteken ska stödja barn, unga och vuxna i deras språkutveckling. Biblioteken har avgörande betydelse för läshandikappade genom lämpliga medier, hjälpmedel och pedagogiskt stöd. Biblioteken är mötesplatser för ett levande demokratiskt samtal. De står fria från censur och påtryckningar utifrån. Våra roller Visionen för framtidens bibliotek är att de ska vara attraktiva platser för kunskap, upplevelser och möten. Nässjö kommun ska ge sina invånare optimala förutsättningar för lärande och språkutveckling. Nässjös bibliotek förverkligar denna vision genom att utveckla olika roller: Dessa roller bestämmer var tyngdpunkten ska ligga. I rollen som kunskapscentrum betonas facklitteratur och tidskrifter samt bibliotekariernas informationsexpertis. Rollen som kulturcentrum framhäver skönlitteratur, film och musik samt utbudet av olika slags kulturprogram i biblioteken. Som mötesplats ska biblioteken ha möteslokaler, gott om sittplatser för möten och samtal, debatter med mera. Som centrum för språkutveckling ska biblioteket ha lämpliga medier, olika läshjälpmedel och expertis på språkutveckling, lästräning och läshandikapp och ett bra samarbete med skolorna. Vad innebär de olika rollerna? Kunskapscentrum. Det livslånga lärandet är en realitet. Nya studieformer, problembaserat lärande, projektarbete, distansutbildning samt fortlöpande kompetensutveckling inom företag och organisationer innebär att systematisk informationssökning, informationsvägledning och informationsrådgivning blir allt viktigare. Även om mycket av detta organiseras direkt i utbildningarna eller företagen, finns det stort behov av och utrymme för en öppen institution som biblioteken. En av folkbibliotekens styrkor är att de är öppna för alla. Folkbibliotekens huvudansvar är riktat mot allmänheten. Men de samspelar också nära med biblioteks-, dokumentations- och informationsresurser inom skolor, högskolor, kommunala organ, privata företag, studieförbund och många andra 6

7 aktörer. Ett gemensamt ansvar för lärandet är grunden för samarbete mellan utbildningarna och biblioteken. Mötesplats. Biblioteken är lokala, nära och lättillgängliga. De har en stor och ökande betydelse för människors möjlighet att mötas. För rollen som mötesplats är den lokala förankringen viktig. Att bli sedd, igenkänd och bekräftad stärker relationen mellan medborgaren och biblioteket. Det ska finnas många anledningar att gå dit, t.ex. att låna eller lämna böcker eller andra medier, läsa tidningar, slå upp eller fråga om något eller delta i någon aktivitet. Folkbiblioteken är snart de enda platser där allmänheten möter fackutbildade informationsspecialister som bara finns där för att vägleda och svara på frågor. I Nässjö kommun finns glädjande nog även medborgarkontoren med liknande funktioner. Kulturcentrum. Skönlitteratur, andra böcker och tidskrifter samt musik och film gör stadsbiblioteket till ett centrum för kulturella och konstnärliga upplevelser. Denna roll förstärks av olika slags aktiviteter och arrangemang, debatter, författarmöten, musikoch teaterevenemang med mera. Litteratur, uppläsningar, författarbesök och andra kulturmöten är en självklar del av profilen. Innehållet formas nära brukarnas uttalade intressen. Barn och unga är en prioriterad grupp. Rollen som kulturcentrum kräver kontinuitet och marknadsföring. I de mindre biblioteken dominerar rollen som öppen mötesplats i kombination med barnaktiviteter och återkommande vuxenaktiviteter. Huvudbiblioteket utvecklar sin profil i samspel med andra aktörer i staden och har ett särskilt ansvar för litteratur och debatt. Detta förutsätter att lokaliteterna byggs ut och anpassas efter dessa breddade kulturuppgifter. Detta breddade arbete kommer att underlättas av att bibliotek och allmänkultur samorganiseras fr.o.m. andra halvåret Centrum för språkutveckling. Språkutveckling, läsförståelse och läslust är nyckelkompetenser i kunskapssamhället. Klyftorna i språklig kompetens och läsförståelse ökar. Internationella studier visar att andra länder lyckas bättre än Sverige när det gäller att bygga upp dessa kompetenser. Biblioteken bör tillsammans med förskolan och skolan skapa ett starkt och hållbart partnerskap för språkutveckling och läslust. Målet är en systematisk satsning på språkutveckling, läsförståelse, berättande och läslust i samarbete mellan biblioteket och andra aktörer. Biblioteken ger också stöd åt personer med dyslexi, afasi eller andra språkoch läshinder. I skrivande stund är ca. 8% av Nässjös befolkning utlandsfödda, 2300 personer. Givetvis är det viktigt att fortsätta uppmärksamma dessa besökares behov, detta är personer som ofta söker sig till folkbiblioteken. Och att i samarbete med SFI och andra hitta bra metoder och former för att nå och serva dessa kommuninvånare. För biblioteket innebär detta krav på kompetensutveckling bl.a. inom språkutvecklingens lingvistiska, psykosociala och kulturella aspekter. Strategier och prioriterade områden En utveckling av biblioteken inom ramen för dessa roller kräver utvecklingsinsatser på en rad olika områden. I det följande anges de strategiska utvecklingsfrågorna i ett fyraårsperspektiv, alltså för perioden Då har vi närmat oss ett förverkligande av vår vision. Biblioteken är attraktiva och spännande mötesplatser med ett rikt kulturellt innehåll och har fördjupat sina uppdrag inom 7

8 informationssökning, kunskapsuppbyggnad och språkutveckling. I det följande preciseras insatser och prioriteringar inom olika delar av biblioteksområdet under denna period. Stycket är indelat i två delar; Biblioteksplaneringen under de kommande 4 åren samt i Samverkan där vi försöker precisera hur vi tillsammans med andra ska skapa ett bra och levande folkbibliotek för de närmsta fyra åren. Den följande handlingsplanen är uppdelad på liknande sätt med preciseringar i årtal där det är möjlig att göra. 1. Biblioteksplanering i Nässjö Biblioteken har en framtid, men de måste hela tiden utvecklas och förändras för att motsvara brukarnas krav. Även om biblioteken idag lyder under olika kommunala organ, måste inriktning och förnyelse följa samma kurs och ske i samma takt Besökarna Nässjös befolkning kommer att vara i stort sett oförändrad eller öka endast långsamt under perioden. De äldre blir fler, samtidigt som antalet barn och unga också ökar genom inflyttning av barnfamiljer. Utbildningsnivån stiger generellt, och det kommer att finnas ett ökat antal kommuninvånare som studerar i ungdomsskolan, på högskolan eller i fria former. Variationen i fritids- och kulturvanor kommer att fortsätta att öka. Efterfrågan på olika slags medier blir därmed ännu mer skiftande, vilket påverkar såväl inköp som fjärrlånesamarbetet. Redan idag består utlånen, särskilt på stadsbiblioteket, av mycket mer än böcker. Denna utveckling förväntas fortsätta. De mer varierade behoven och det breddade utbudet slår också igenom i krav på ökat öppethållande, större tillgänglighet och service i nya former, t.ex. tätare leveranser av beställda medier. Strukturen Den nuvarande biblioteksstrukturen blir i stort sett oförändrad. En mindre utredning kan visa om det finns behov av exakt samma enheter som idag och om rollfördelningen mellan dem ska vara densamma. Pengar för en ny bokbuss budgeteras. Den gamla planeras kunna rulla till cirka år Bokbussen arbetar med att hitta nya former för att nå ut, använda bussen bredare, t.ex. i marknadsförings sammanhang och hitta fler samarbetspartners. Samarbetet mellan skola och bibliotek förstärks, och man bör utreda om det är möjligt att i större utsträckning integrera skolbibliotekscentralen och stadsbiblioteket för att kunna utnyttja kommunens biblioteksresurser på bästa vis. Dessutom se över de enskilda skolbiblioteken samt göra en inventering gällande yta, innehåll, kompetens och bemanning. Därefter ett förslag på hur skolbiblioteken ev. kan förändras och uppgraderas. För att utveckla biblioteken som lokala kulturcentra ökar samarbetet mellan biblioteken och kulturenheten genom att bibliotek och allmänkultur blir en organisatorisk enhet

9 En viktig målgrupp är kommunens ungdomar och med etableringen av Café Corner finns nu möjligheter att tillsammans försöka utveckla ungdomars kulturintresse. Det kan ske med insatser som främjar ungdomars eget skapande som Demoteket och medieverkstad men också programverksamhet i olika former. För att finna långsiktigt hållbara former för den uppsökande verksamheten genomförs en mindre utredning. Målet är att se om smart logistik kan ersätta personalkrävande individuell service. Här utreds också hur vi kan hitta samarbetsformer med sociala myndigheter för att nå låntagare som har svårt att ta sig till biblioteket. Lokaler Huvudbiblioteket är i starkt behov av en tillbyggnad för att klara de utvidgade roller som studieplats, informationsnätverk, arrangemangsarena, utställningsyta och mötesplats medför. Enkäten som genomfördes i februari gav besked om att en av sakerna som besökarna på stadsbiblioteket saknade var lugna läsplatser. För att klara detta ytmässigt krävs dels att biblioteket arbetar tätt ihop med en allmänkulturdel inga vattentäta skott - men också att biblioteket tillförs mer yta för biblioteksspecifika uppgifter som studieplatser och informationsnätverk och ytor för att exponera media, minst 200 kvm. Lokaldispositionen ändras även genom förtätning och ändrad uppställning av samlingarna. I skolorna görs en genomgång av lokalerna. Även när det gäller personalutrymme för stadsbiblioteket, bokbussen och skolbibliotekscentralen görs en utvärdering och undersökning angående eventuella omdisponeringar av kontorsutrymmena. En samordning med allmänkultur och skolbibliotekscentralen kräver minst 100 kvm ytterligare. En medieverkstad en plats där ungdomar och allmänhet skulle kunna skapa egna verk skulle givetvis också kräva plats. Samlingar Arbetet med strategisk medieplanering fortsätter. Riktlinjer för mediesamlingarnas utveckling fastställs och tillämpas; här kan t.ex. prövas ett närmare samarbete mellan höglandskommunerna. Ett öppet magasin kan prövas för de mindre nyttjade delarna av samlingarna. E-medier (böcker, film och musik) blir en ännu mer självklar del av samlingarna på folkbiblioteken. Villkor och principer för inköp, lagring och nerladdning utarbetas i samarbete med andra bibliotek i syfte att hitta hållbara former. Personal Biblioteken utvecklar nya tjänster inom lärande, språkutveckling, marknadsföring, samhällsinformation med mera. Personalbesparingar vid rutinjobb som utlån och återlämning samt en ambition att mediehanteringen effektiviseras gör att personalen blir mer tillgänglig för arbete när det gäller t.ex. vägledning och information, vad gäller att utveckla webbaserade tjänster, när det gäller att hitta samarbetsparter och jobba över ett bredare kulturspektra. 9

10 För att personalen ska motsvara nya krav görs en kompetensanalys med individuella utvecklingsplaner för varje anställd. Vid nyrekryteringar eftersträvas personal med högskoleexamen. IT Internetbiblioteket med service hela dygnet blir verklighet; 24/24 biblioteket. Man ska kunna söka information, beställa och reservera medier och ladda ner dokument. Redan idag kan man utföra en mängd tjänster i vår bibliotekskatalog, t.ex. beställa och reservera media. I framtiden kommer allt mer att kunna laddas ner i form av text, ljud och bild. Även information och rådgivning på nätet kommer att bli alltmer betydelsefullt. Ny teknik i form av automatisk utlåning och återlämning bör bli verklighet under de närmsta åren. En ny metod som bygger på att man sätter magnetchips i medierna finns redan på några håll i landet. Systemet heter RFID (Radio Frequency Identification) och finns i dagsläget på ett par folkbibliotek och flera universitetsbibliotek och är nästa generations sätt att hantera medieströmmen på biblioteken. Metoden innebär flera saker; att låntagarna själva på ett enkelt vis registrerar och återlämnar, medierna är samtidigt stöldskyddade och dessutom möjliga att lokalisera i rummet genom att man tack vare taggen (en radiosändare) kan se var boken för tillfället befinner sig i lokalerna! En sådan teknik skulle innebära oerhört mycket arbetsmässigt eftersom personalen skulle kunna lägga mer tid på förmedlande, kunskapsintensiva arbetsuppgifter framför rutinarbete. Dessutom möjliggör tekniken att flera funktioner på ett enkelt sätt byggs in i den. Vid nästa teknikuppdatering när det gäller självbetjäningen bör denna teknik vara aktuell, standardiserad och konkurrenskraftig! Det blir fler sökdatorer i biblioteken och trådlöst nätverk för den som har med en egen enhet. Bibliotekskatalogen utvecklas till en multimedieprodukt med kompletterande information, ljud- och bildillustrationer, länkar med mera. Barn bör ha ett eget gränssnitt till bibliotekets informationssystem. Biblioteket erbjuder tillgång till en ateljé där ungdomar, studerande m.fl. kan utarbeta presentationer och rapporter samt publicera och mångfaldiga sina alster. Logistik Kraven på snabb service innebär att det måste bli tätare leveranser av beställda medier och dokument både i kommunen och regionen (länsbiblioteket). En utredning görs av länsbiblioteket av hur detta kan ske. Här kan även nämnas en strategi för mediesamverkan som kommunerna tillsammans länsbiblioteket arbetar på och som ska komma att innebära att biblioteksservicen blir snabbare och effektivare - för alla länsinnevånare. 2. Samverkan Biblioteken samverkar med många olika aktörer i och utanför kommunen. Dessa utvecklade samarbetsrelationer är en del av bibliotekens öppenhet och tillgänglighet. 10

11 Historiskt har samarbetet oftast vuxit fram ur bibliotekets ambition att bredda intresset för litteratur, böcker och läsning; biblioteket har så att säga missionerat för att öka läsintresset. Framöver kan dessa relationer i vissa fall få en tydligare karaktär av partnerskap, där de olika intressenterna definierar sina åtaganden och bekräftar dem i gemensamma planer och överenskommelser med bindande karaktär. I övrigt sker samarbetet mer spontat och sporadiskt och är oftast av tillfällighetskaraktär. Skissen anger vilka som är de viktigaste samarbetsparterna: Länsbibliotek och övriga kommunbibliotek Samarbetet med länsbiblioteket bygger på att länsbiblioteket har en konsultroll inom alla delar av verksamheten med en tyngdpunkt på kompetensutveckling, kompletterande medieförsörjning och medielogistik. Vi ska även tillsammans med länsbiblioteket försöka hitta nya former för att utveckla biblioteksverksamheten i Nässjö. När det gäller samarbetet med de andra höglandskommunerna står gemensamma datasystem, medieplanering och kulturevenemang i centrum. Café Corner Att stadsbiblioteket tillsammans med Café Corner under perioden försöker hitta former för att utveckla och stimulera ungdomars egna kreativa förmågor i olika former. Skolan Skolan och biblioteken behöver utveckla en gemensam syn på lärande utifrån moderna principer om lärstilar, problembaserat lärande, informationskompetens och kompetensmiljöer. Dessutom med en samsyn på hur biblioteken kan spela en roll när det gäller kunskapssökande och upplevelseläsning. Utifrån gemensamma principer inom dessa områden kan skolan och biblioteken ingå överenskommelser om innehåll, samarbetsformer, kompetensutvecklling med mera. Detta gäller även för vuxenskolan och arbetet med vuxnas lärande. 11

12 Biblioteken bör ses som en grundläggande resurs för allt lärande. Det innebär att biblioteket och dess informationssystem ska vara tillgängligt överallt i skolan. De olika datasystemen bör samspela utan hinder. Förskolan Det gemensamma temat för samarbete mellan förskolan och biblioteken är barnens språkutveckling. Förskolan och biblioteken bör därför ha en gemensam syn på språkutveckling och metodik för språkträning. Här behövs ett gemensamt utvecklingsarbete och gemensam fortbildning. Biblioteken är också en bas för läs- och upplevelsematerial. Biblioteken kan bygga upp en bokpool med temalådor för förskolorna. Biblioteken är också lokala kulturcentra som kan stödja förskolorna med olika slags aktiviteter såsom film, teater, utställningar med mera. Socialtjänst, vård och omsorg Handikappolitikens mål är att uppnå full delaktighet och jämlikhet för gamla, sjuka och funktionshindrade. De ska ha tillgång till samma kultur. Särskilda åtgärder ska vidtas för dem som på grund av funktionshinder är utestängda från viss kulturell verksamhet. Även om dessa principer är allmänna bör det vara en gemensam uppgift för biblioteken samt socialtjänst, vård och omsorg att formulera vilka rättigheter till service den enskilde har under olika vård- och serviceformer. En handlingsplan för ökad tillgänglighet för Nässjö stadsbibliotek upprättas under hösten En utredning görs angående bibliotekets engagemang på den sociala arenan. Det gäller vår nuvarande Boken kommer verksamhet, men också hur vi ska jobba med olika institutioner på det sociala området. Hur pensionärs - och handikapporganisationerna kan kunna fungera som kontaktorgan och informationsspridare m.m. Folkbildning, vuxnas lärande och invandrare Biblioteket bör sträva efter samarbete med studieförbund och försöka att i nära samarbete med vuxenutbildningen i kommunen vara en resurs för de kommuninvånare som bedriver studier, vuxnas lärande. Biblioteken är av tradition en viktig plats för nya svenskar och vi bör tillsammans med vuxenutbildningen för invandrare hitta former för att underlätta deras integration i samhället. Kommunens IT-enhet Biblioteket har genom sin öppenhet och sitt stora öppethållande en särställning i kommunen. IT-strukturen utgör en ryggrad i bibliotekets verksamhet med stora krav på mycket hög funktionalitet under hela öppethållandet. Medborgarna kräver också mer och mer att kunna använda sina egna enheter direkt i biblioteket. Bibliotekens kurser i informationskompetens kräver att deltagarna kan använda både interna och externa informationsresurser. 12

13 Utvecklingen mot en fullt utvecklad nätbaserad biblioteksverksamhet internetbiblioteket innebär också att biblioteket måste kunna utveckla och uppdatera sina nättjänster kontinuerligt. Den IT-service och IT-kompetens detta kräver måste finnas tillgänglig i biblioteket eller tillhandahållas på villkor som tillgodoser behoven av funktionalitet och öppenhet. Övrigt Biblioteken samverkar med en lång rad andra organ eller föreningar, t.ex. samhällsplanering, turism, företag, folkbildningar och föreningsliv. Här bygger samverkan på att man klargjort vilka de gemensamma intressena är och vilken roll biblioteken kan spela. Det handlar om att arbeta utåtriktat och om att fånga upp initiativ och se möjligheter. 13

14 Förslag Handlingsplan Nässjö bibliotek Åtgärd År Biblioteksplanering Biblioteksstruktur o Bokbusservicen bibehålls, ny buss införskaffas o Skolbibliotekscentralen inordnas i bibliotekets organisation, avtal upprättas o Den uppsökande biblioteksverksamheten utreds för att finna långsiktigt hållbara former för servicen Lokaler o Om- och tillbyggnad av huvudbiblioteket vilket ger större möjligheter för arrangemang, möten och övriga kulturaktiviteter o Översyn av skolbibliotekens lokaler o Ändrad lokaldisposition: förtätning, bättre exponering, tematisk uppställning av samlingar o Fler studieplatser o Fler datorer integrerade med samlingar och studieplatser Samlingar o En strategisk medieplan revideras och tillämpas o Mindre nyttjade delar av samlingarna får förtätad uppställning, ev. i öppet magasin o Uppställning, exponering och skyltning sker utifrån naturliga ämnesområden och nyttjande o E-medier (böcker, film, musik) blir en naturlig del av samlingarna; principer för inköp, lagring och lån utarbetas vid medieplansarbetet Personal o Ökad automatisering och översyn av mediehanteringsarbetet innebär ändrade arbetsuppgifter mot information, vägledning etc. o Kompetensanalys och utarbetande av individuella kompetensplaner IT o Fler sökdatorer o Trådlöst nätverk för uppkoppling av egna datorer o Utveckling av bibliotekskatalogen o Ateljé för produktion och it - stöd för allmänheten o Ökad självbetjäning på huvudbiblioteket, RFID. o Biblioteket utvecklar sin hemsida och internetbiblioteket på egen hand

15 Samverkan Biblioteksnätverket o Tätare samarbete med länsbiblioteket vad gäller: Kompetensutveckling Biblioteksutveckling Logistik: tätare leveranser o Tätare samarbete med höglandskommunerna Kulturevenemang Datasystem Medieplanering o Utveckla samarbete med Nässjö lärcenter och vägledningscenter, högskola och folkhögskolor Cafe Corner Utveckla ett samarbete när det gäller ungdomars kreativa skaparådror och kulturella upplevelser. Skolan o Utveckla en gemensam syn på bibliotekens roll i lärandet och förankra den politiskt o Avtal om samarbete, SBC - stadsbibliotek o Införa gemensamt (kompatibelt) datasystem för folk och skolbiblioteken o Gemensam fortbildning för skolbibliotek och folkbibliotek Förskolan o Utveckla en gemensam syn på bibliotekens roll i språkutveckling och lästräning o Avtal om samarbete: definition av åtaganden och ansvarsfördelning. o Bredda medie- och aktivitetsutbudet: film, teater, utställningar mm. o Bygga upp en bokpool för förskolan med temalådor

Biblioteksplan för Malmö stad

Biblioteksplan för Malmö stad Biblioteksplan för Malmö stad 2011-2014 Inledning Ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Biblioteken är som garanter för

Läs mer

Bibliotek 2016. Strategi för utveckling av Sundsvalls stadsbibliotek. Kultur- och Fritidsnämnden 2007-03-28

Bibliotek 2016. Strategi för utveckling av Sundsvalls stadsbibliotek. Kultur- och Fritidsnämnden 2007-03-28 Bibliotek 2016 Strategi för utveckling av Sundsvalls stadsbibliotek Kultur- och Fritidsnämnden 2007-03-28 Fotografier: Sid 3: Åsa Grip Sid 12: Svanhte Harström Övrga: Sundsvalls stadsbibliotek 2 Inledning

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Strategi för Eslövs bibliotek. På väg

Strategi för Eslövs bibliotek. På väg Strategi för Eslövs bibliotek På väg Antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2005 Innehållsförteckning På väg...4 Omvärlden...4 Våra värderingar...5 Vår vision...5 Våra roller...6 Mötesplats...6

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Biblioteksplan för Vellinge kommun Vellinge.se

Biblioteksplan för Vellinge kommun Vellinge.se Biblioteksplan för Vellinge kommun 2013 2016 Vellinge.se Inledning Bakgrund och syfte Biblioteksplan för Vellinge kommun är en strategiskt övergripande plan, som utgår från kommuninvånarnas behov av biblioteksservice.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek 2006-2015

Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek 2006-2015 Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN för Enköpings bibliotek 2006-2015 Inledning Handel och industri har varit grunden för Enköpings utveckling sedan medeltiden. Idag dominerar tjänstesektorn, framför allt

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun BIBLIOTEKSPLAN 2007 2011 Lessebo kommun I bibliotekslagens 7 står: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 1 (9) Typ: Plan Giltighetstid: 2015-2018 Version: 4.0 Fastställd: KF 2015-11-11, 109 Uppdateras: Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Finansiering,

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Biblioteksplan för Solna

Biblioteksplan för Solna SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-03 SID 1 (2) KFN/2016:57 Biblioteksplan för Solna 2017-2023 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden gav 2016-04-21 förvaltningen i

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 1 Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 Inledning Föreliggande plan är en uppdatering av den biblioteksplan som antogs 2011 och avser Landskrona folk- och skolbibliotek. Planen fokuserar endast

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-08 2016-08-31 11.13 Version1 Biblioteksplan för Norberg Syftet med biblioteksplanen är att stärka biblioteksverksamheten, ge struktur

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Biblioteksplan Kumla kommun

Biblioteksplan Kumla kommun Biblioteksplan Kumla kommun 2016 2019 Biblioteksplan Kumla bibliotek Inledning Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för kommunens samlade biblioteksverksamhet och

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer