Attraktiva bibliotek. Strategi för Nässjös biblioteksutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attraktiva bibliotek. Strategi för Nässjös biblioteksutveckling"

Transkript

1 Attraktiva bibliotek Strategi för Nässjös biblioteksutveckling Biblioteksplan

2 Så vill vi arbeta: En sammanfattning Biblioteken har en stark gemensam värdegrund och en gemensam utvecklingsinriktning. Nu vill vi förstärka detta genom en profilering av fyra roller kunskap, upplevelse, möte och språkutveckling. Den grundläggande strukturen består, eventuellt med någon mindre justering. Huvudbiblioteket får en starkare profilering och bredare användningsområde genom en om- och tillbyggnad. Biblioteket som mötesplats, studieplats och arena för kulturupplevelser utvecklas. De övriga biblioteken kan också förstärka sin profil genom omdisponering av lokaler, förtätning av samlingar och ändrade riktlinjer för samlingarnas utveckling vad gäller biblioteksdelen. Här sker givetvis även samverkan med mbk vad gäller lokalerna i stort. En plan upprättas hur bibliotek och Café Corner ska samarbeta när det gäller ungdomar och kultur. Särskilt vad gäller ungdomars egna skapande. Samtidigt sker en utveckling av de nätbaserade tjänsterna och av de ITresurser som kan användas i biblioteken. Profileringen får ett tydligt uttryck i samarbetet med skolorna på temat lärande och med förskolorna på temat språkutveckling. Sammantaget innebär de förändringar som anges i strategin att Nässjös bibliotek kommer att spela en viktig roll för en kunskapsbaserad utveckling i kommun. 2

3 Plan Genomfört år Om och tillbyggnad av huvudbiblioteket, vilket ger större möjligheter för arrangemang, möten o. a. kulturaktiviteter. En utveckling av samarbetet med Café Corner under Ungkulturåret Ny bokbuss införskaffas 2010 Ökad självbetjäning och service på biblioteken med RFID-tekniken Ett tätare samarbete med biblioteksverksamheten på grundskolorna och hb; personal, medier, datasystem, avtal upprättas. En vidgad organisation med bibliotek och allmänkultur. Individuella kompetensplaner för all personal. Ekonomiska kalkyler upprättas löpande för varje planerad åtgärd. Ulf Moberg, Bibliotekschef, Augusti,

4 UTGÅNGSPUNKTER Denna utredning och biblioteksplan har arbetats fram på följande vis. Konsulten Sven Nilsson, bl.a. mångårig chef för Malmö stadsbibliotek, inledde med en halvdags föreläsning för delar av personalen. Därefter följde en workshop med Sven och delar av stadsbibliotekets personal, ett par från filialerna, tre deltagare från skolan samt en representant från länsbiblioteket. Dagen utmynnade i ett dokument från Sven; skelettet till denna skrift Attraktiva bibliotek. Under en halvdag strax därefter samlades nästan all personal från biblioteken och SBC (skolbibliotekscentralen) för en genomgång av dokumentet. En del ändringar, strykningar och förtydliganden genomfördes. Till grund för dokumentet har även en enkät som genomfördes bland bibliotekets brukare under februari Regelbundna träffar med brukarrådet, fem politiker från Kultur och Fritidsnämnden samt förvaltningschefen har också spelat in. Skriften har däremellan varit ute på remiss hos de som under processen varit delaktig i formandet av densamma. Inledning Järnväg och andra kommunikationer samt näringar baserade på skog och trä har utgjort grunden för Nässjös utveckling. Också i framtiden ska Nässjö vara en attraktiv kommun för företag och för invånarna att bo och leva i. Grunden för en gynnsam utveckling kommer att vara invånarnas kunskaper och arbetsförmåga. I framtiden kommer all varu- och tjänsteproduktion att vara kunskapsbaserad i ännu högre grad än idag. Ett livslångt lärande kommer att vara förutsättningen för att alla hela tiden ska kunna behålla och bygga på sina kompetenser. Utbildning och fördjupning av kunskaper och kompetens blir något vi håller på med av och till under hela livet. Biblioteken ingår i kunskapens infrastruktur. Ungdomsskola, kompletterande vuxenutbildning, högskole- och distansutbildning, företagsutbildning och informella bildningsvägar blir olika delar i ett livslångt lärande med krav på att ha tillgång till böcker och andra dokument samt till expertis som kan vägleda och ge råd om lämplig litteratur och informationskällor med hög relevans och kvalitet. Biblioteken är också platser för läslust, upplevelser och möten. Här finns både den stora litteraturen, de fantasirika barnböckerna och den goda underhållningen. Biblioteken är med sitt generösa öppethållande platser, där människor kan mötas och utbyta tankar och åsikter. Ett brett och varierat utbud av kulturaktiviteter inom många olika områden bidrar till att skapa ett vitalt kulturklimat för invånarna. 4

5 Biblioteken idag I kommunen finns huvudbiblioteket och fyra kommundelsbibliotek i Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck. Samarbetet med skolan är väl utvecklat. I Anneberg, Bodafors och Malmbäck är folkbibliotek och skolbibliotek integrerade. På samtliga filialorter är medborgarkontoren integrerade med biblioteken och ligger organisatoriskt under Kommunledningskontoret. Biblioteksverksamheten är reglerad genom avtal mellan Kommunledningskontoret och Kultur och Fritid. Skolbibliotekscentralen stöder och samordnar skolbiblioteken i Nässjö. Sbc ligger organisatoriskt idag under Barn och utbildningsförvaltningen. Bokbussen når de delar av kommunen som inte har egna bibliotek i närheten. Främst är det de mindre barnen som får del av servicen, men också många äldre på landsbygden använder bokbussen. Förskolan är en viktig samarbetspartner för denna verksamhet. Kommunen hyr ut bussen en dag per vecka till Eksjö kommun. Folkbiblioteken präglas idag av ett stort nyttjande, särskilt när det gäller lån och antal besökare. I en enkätundersökning gjord i februari 2006 på stadsbiblioteket och filialerna fick besökarna / brukarna tycka till om sina bibliotek; vad man tyckte men även hur man använde biblioteken under sina besök och där fick vi på biblioteken höga betyg överlag. Omvärld och framtid Framöver kan vi räkna med att utbildningsnivån stiger och att det blir fler studerande på alla nivåer. Mer varierade fritids- och kulturvanor betyder sannolikt ökade individuella krav från besökare på biblioteken. Nu lever vi i en tid av snabb teknisk utveckling. Finns det behov av bibliotek i en värld, där allt verkar vara tillgängligt via nätet? Framtidens bibliotek kommer att vara både platser att besöka och en rikt utvecklad service på nätet. Det fullt utvecklade internetbiblioteket är en nödvändighet, om biblioteken ska utvecklas. Det lokala bibliotekets styrka kommer att vara möjligheten att ge personlig service, beställa material för leverans direkt till kunden eller en plats i närheten, frågeservice och vägledning, rådgivning i samband med studier och projekt med mera. Biblioteken kommer också att vara det tekniken inte kan erbjuda verkliga mötesplatser. Sådana mötesplatser är själva grunden för en levande demokrati. Vår värdegrund Biblioteken ska vara öppna, synliga och lätt tillgängliga. De ska finnas nära medborgarna och ha generösa öppettider. De ska vara öppna för alla och ge fri tillgång till böcker och andra medier. Biblioteken ska vara lokala kunskaps- och kulturcentra och ha nära samarbete med skolor och andra utbildningar. Nässjös bibliotek samverkar med andra bibliotek i regionen och länsbiblioteket. 5

6 Biblioteken ska stödja barn, unga och vuxna i deras språkutveckling. Biblioteken har avgörande betydelse för läshandikappade genom lämpliga medier, hjälpmedel och pedagogiskt stöd. Biblioteken är mötesplatser för ett levande demokratiskt samtal. De står fria från censur och påtryckningar utifrån. Våra roller Visionen för framtidens bibliotek är att de ska vara attraktiva platser för kunskap, upplevelser och möten. Nässjö kommun ska ge sina invånare optimala förutsättningar för lärande och språkutveckling. Nässjös bibliotek förverkligar denna vision genom att utveckla olika roller: Dessa roller bestämmer var tyngdpunkten ska ligga. I rollen som kunskapscentrum betonas facklitteratur och tidskrifter samt bibliotekariernas informationsexpertis. Rollen som kulturcentrum framhäver skönlitteratur, film och musik samt utbudet av olika slags kulturprogram i biblioteken. Som mötesplats ska biblioteken ha möteslokaler, gott om sittplatser för möten och samtal, debatter med mera. Som centrum för språkutveckling ska biblioteket ha lämpliga medier, olika läshjälpmedel och expertis på språkutveckling, lästräning och läshandikapp och ett bra samarbete med skolorna. Vad innebär de olika rollerna? Kunskapscentrum. Det livslånga lärandet är en realitet. Nya studieformer, problembaserat lärande, projektarbete, distansutbildning samt fortlöpande kompetensutveckling inom företag och organisationer innebär att systematisk informationssökning, informationsvägledning och informationsrådgivning blir allt viktigare. Även om mycket av detta organiseras direkt i utbildningarna eller företagen, finns det stort behov av och utrymme för en öppen institution som biblioteken. En av folkbibliotekens styrkor är att de är öppna för alla. Folkbibliotekens huvudansvar är riktat mot allmänheten. Men de samspelar också nära med biblioteks-, dokumentations- och informationsresurser inom skolor, högskolor, kommunala organ, privata företag, studieförbund och många andra 6

7 aktörer. Ett gemensamt ansvar för lärandet är grunden för samarbete mellan utbildningarna och biblioteken. Mötesplats. Biblioteken är lokala, nära och lättillgängliga. De har en stor och ökande betydelse för människors möjlighet att mötas. För rollen som mötesplats är den lokala förankringen viktig. Att bli sedd, igenkänd och bekräftad stärker relationen mellan medborgaren och biblioteket. Det ska finnas många anledningar att gå dit, t.ex. att låna eller lämna böcker eller andra medier, läsa tidningar, slå upp eller fråga om något eller delta i någon aktivitet. Folkbiblioteken är snart de enda platser där allmänheten möter fackutbildade informationsspecialister som bara finns där för att vägleda och svara på frågor. I Nässjö kommun finns glädjande nog även medborgarkontoren med liknande funktioner. Kulturcentrum. Skönlitteratur, andra böcker och tidskrifter samt musik och film gör stadsbiblioteket till ett centrum för kulturella och konstnärliga upplevelser. Denna roll förstärks av olika slags aktiviteter och arrangemang, debatter, författarmöten, musikoch teaterevenemang med mera. Litteratur, uppläsningar, författarbesök och andra kulturmöten är en självklar del av profilen. Innehållet formas nära brukarnas uttalade intressen. Barn och unga är en prioriterad grupp. Rollen som kulturcentrum kräver kontinuitet och marknadsföring. I de mindre biblioteken dominerar rollen som öppen mötesplats i kombination med barnaktiviteter och återkommande vuxenaktiviteter. Huvudbiblioteket utvecklar sin profil i samspel med andra aktörer i staden och har ett särskilt ansvar för litteratur och debatt. Detta förutsätter att lokaliteterna byggs ut och anpassas efter dessa breddade kulturuppgifter. Detta breddade arbete kommer att underlättas av att bibliotek och allmänkultur samorganiseras fr.o.m. andra halvåret Centrum för språkutveckling. Språkutveckling, läsförståelse och läslust är nyckelkompetenser i kunskapssamhället. Klyftorna i språklig kompetens och läsförståelse ökar. Internationella studier visar att andra länder lyckas bättre än Sverige när det gäller att bygga upp dessa kompetenser. Biblioteken bör tillsammans med förskolan och skolan skapa ett starkt och hållbart partnerskap för språkutveckling och läslust. Målet är en systematisk satsning på språkutveckling, läsförståelse, berättande och läslust i samarbete mellan biblioteket och andra aktörer. Biblioteken ger också stöd åt personer med dyslexi, afasi eller andra språkoch läshinder. I skrivande stund är ca. 8% av Nässjös befolkning utlandsfödda, 2300 personer. Givetvis är det viktigt att fortsätta uppmärksamma dessa besökares behov, detta är personer som ofta söker sig till folkbiblioteken. Och att i samarbete med SFI och andra hitta bra metoder och former för att nå och serva dessa kommuninvånare. För biblioteket innebär detta krav på kompetensutveckling bl.a. inom språkutvecklingens lingvistiska, psykosociala och kulturella aspekter. Strategier och prioriterade områden En utveckling av biblioteken inom ramen för dessa roller kräver utvecklingsinsatser på en rad olika områden. I det följande anges de strategiska utvecklingsfrågorna i ett fyraårsperspektiv, alltså för perioden Då har vi närmat oss ett förverkligande av vår vision. Biblioteken är attraktiva och spännande mötesplatser med ett rikt kulturellt innehåll och har fördjupat sina uppdrag inom 7

8 informationssökning, kunskapsuppbyggnad och språkutveckling. I det följande preciseras insatser och prioriteringar inom olika delar av biblioteksområdet under denna period. Stycket är indelat i två delar; Biblioteksplaneringen under de kommande 4 åren samt i Samverkan där vi försöker precisera hur vi tillsammans med andra ska skapa ett bra och levande folkbibliotek för de närmsta fyra åren. Den följande handlingsplanen är uppdelad på liknande sätt med preciseringar i årtal där det är möjlig att göra. 1. Biblioteksplanering i Nässjö Biblioteken har en framtid, men de måste hela tiden utvecklas och förändras för att motsvara brukarnas krav. Även om biblioteken idag lyder under olika kommunala organ, måste inriktning och förnyelse följa samma kurs och ske i samma takt Besökarna Nässjös befolkning kommer att vara i stort sett oförändrad eller öka endast långsamt under perioden. De äldre blir fler, samtidigt som antalet barn och unga också ökar genom inflyttning av barnfamiljer. Utbildningsnivån stiger generellt, och det kommer att finnas ett ökat antal kommuninvånare som studerar i ungdomsskolan, på högskolan eller i fria former. Variationen i fritids- och kulturvanor kommer att fortsätta att öka. Efterfrågan på olika slags medier blir därmed ännu mer skiftande, vilket påverkar såväl inköp som fjärrlånesamarbetet. Redan idag består utlånen, särskilt på stadsbiblioteket, av mycket mer än böcker. Denna utveckling förväntas fortsätta. De mer varierade behoven och det breddade utbudet slår också igenom i krav på ökat öppethållande, större tillgänglighet och service i nya former, t.ex. tätare leveranser av beställda medier. Strukturen Den nuvarande biblioteksstrukturen blir i stort sett oförändrad. En mindre utredning kan visa om det finns behov av exakt samma enheter som idag och om rollfördelningen mellan dem ska vara densamma. Pengar för en ny bokbuss budgeteras. Den gamla planeras kunna rulla till cirka år Bokbussen arbetar med att hitta nya former för att nå ut, använda bussen bredare, t.ex. i marknadsförings sammanhang och hitta fler samarbetspartners. Samarbetet mellan skola och bibliotek förstärks, och man bör utreda om det är möjligt att i större utsträckning integrera skolbibliotekscentralen och stadsbiblioteket för att kunna utnyttja kommunens biblioteksresurser på bästa vis. Dessutom se över de enskilda skolbiblioteken samt göra en inventering gällande yta, innehåll, kompetens och bemanning. Därefter ett förslag på hur skolbiblioteken ev. kan förändras och uppgraderas. För att utveckla biblioteken som lokala kulturcentra ökar samarbetet mellan biblioteken och kulturenheten genom att bibliotek och allmänkultur blir en organisatorisk enhet

9 En viktig målgrupp är kommunens ungdomar och med etableringen av Café Corner finns nu möjligheter att tillsammans försöka utveckla ungdomars kulturintresse. Det kan ske med insatser som främjar ungdomars eget skapande som Demoteket och medieverkstad men också programverksamhet i olika former. För att finna långsiktigt hållbara former för den uppsökande verksamheten genomförs en mindre utredning. Målet är att se om smart logistik kan ersätta personalkrävande individuell service. Här utreds också hur vi kan hitta samarbetsformer med sociala myndigheter för att nå låntagare som har svårt att ta sig till biblioteket. Lokaler Huvudbiblioteket är i starkt behov av en tillbyggnad för att klara de utvidgade roller som studieplats, informationsnätverk, arrangemangsarena, utställningsyta och mötesplats medför. Enkäten som genomfördes i februari gav besked om att en av sakerna som besökarna på stadsbiblioteket saknade var lugna läsplatser. För att klara detta ytmässigt krävs dels att biblioteket arbetar tätt ihop med en allmänkulturdel inga vattentäta skott - men också att biblioteket tillförs mer yta för biblioteksspecifika uppgifter som studieplatser och informationsnätverk och ytor för att exponera media, minst 200 kvm. Lokaldispositionen ändras även genom förtätning och ändrad uppställning av samlingarna. I skolorna görs en genomgång av lokalerna. Även när det gäller personalutrymme för stadsbiblioteket, bokbussen och skolbibliotekscentralen görs en utvärdering och undersökning angående eventuella omdisponeringar av kontorsutrymmena. En samordning med allmänkultur och skolbibliotekscentralen kräver minst 100 kvm ytterligare. En medieverkstad en plats där ungdomar och allmänhet skulle kunna skapa egna verk skulle givetvis också kräva plats. Samlingar Arbetet med strategisk medieplanering fortsätter. Riktlinjer för mediesamlingarnas utveckling fastställs och tillämpas; här kan t.ex. prövas ett närmare samarbete mellan höglandskommunerna. Ett öppet magasin kan prövas för de mindre nyttjade delarna av samlingarna. E-medier (böcker, film och musik) blir en ännu mer självklar del av samlingarna på folkbiblioteken. Villkor och principer för inköp, lagring och nerladdning utarbetas i samarbete med andra bibliotek i syfte att hitta hållbara former. Personal Biblioteken utvecklar nya tjänster inom lärande, språkutveckling, marknadsföring, samhällsinformation med mera. Personalbesparingar vid rutinjobb som utlån och återlämning samt en ambition att mediehanteringen effektiviseras gör att personalen blir mer tillgänglig för arbete när det gäller t.ex. vägledning och information, vad gäller att utveckla webbaserade tjänster, när det gäller att hitta samarbetsparter och jobba över ett bredare kulturspektra. 9

10 För att personalen ska motsvara nya krav görs en kompetensanalys med individuella utvecklingsplaner för varje anställd. Vid nyrekryteringar eftersträvas personal med högskoleexamen. IT Internetbiblioteket med service hela dygnet blir verklighet; 24/24 biblioteket. Man ska kunna söka information, beställa och reservera medier och ladda ner dokument. Redan idag kan man utföra en mängd tjänster i vår bibliotekskatalog, t.ex. beställa och reservera media. I framtiden kommer allt mer att kunna laddas ner i form av text, ljud och bild. Även information och rådgivning på nätet kommer att bli alltmer betydelsefullt. Ny teknik i form av automatisk utlåning och återlämning bör bli verklighet under de närmsta åren. En ny metod som bygger på att man sätter magnetchips i medierna finns redan på några håll i landet. Systemet heter RFID (Radio Frequency Identification) och finns i dagsläget på ett par folkbibliotek och flera universitetsbibliotek och är nästa generations sätt att hantera medieströmmen på biblioteken. Metoden innebär flera saker; att låntagarna själva på ett enkelt vis registrerar och återlämnar, medierna är samtidigt stöldskyddade och dessutom möjliga att lokalisera i rummet genom att man tack vare taggen (en radiosändare) kan se var boken för tillfället befinner sig i lokalerna! En sådan teknik skulle innebära oerhört mycket arbetsmässigt eftersom personalen skulle kunna lägga mer tid på förmedlande, kunskapsintensiva arbetsuppgifter framför rutinarbete. Dessutom möjliggör tekniken att flera funktioner på ett enkelt sätt byggs in i den. Vid nästa teknikuppdatering när det gäller självbetjäningen bör denna teknik vara aktuell, standardiserad och konkurrenskraftig! Det blir fler sökdatorer i biblioteken och trådlöst nätverk för den som har med en egen enhet. Bibliotekskatalogen utvecklas till en multimedieprodukt med kompletterande information, ljud- och bildillustrationer, länkar med mera. Barn bör ha ett eget gränssnitt till bibliotekets informationssystem. Biblioteket erbjuder tillgång till en ateljé där ungdomar, studerande m.fl. kan utarbeta presentationer och rapporter samt publicera och mångfaldiga sina alster. Logistik Kraven på snabb service innebär att det måste bli tätare leveranser av beställda medier och dokument både i kommunen och regionen (länsbiblioteket). En utredning görs av länsbiblioteket av hur detta kan ske. Här kan även nämnas en strategi för mediesamverkan som kommunerna tillsammans länsbiblioteket arbetar på och som ska komma att innebära att biblioteksservicen blir snabbare och effektivare - för alla länsinnevånare. 2. Samverkan Biblioteken samverkar med många olika aktörer i och utanför kommunen. Dessa utvecklade samarbetsrelationer är en del av bibliotekens öppenhet och tillgänglighet. 10

11 Historiskt har samarbetet oftast vuxit fram ur bibliotekets ambition att bredda intresset för litteratur, böcker och läsning; biblioteket har så att säga missionerat för att öka läsintresset. Framöver kan dessa relationer i vissa fall få en tydligare karaktär av partnerskap, där de olika intressenterna definierar sina åtaganden och bekräftar dem i gemensamma planer och överenskommelser med bindande karaktär. I övrigt sker samarbetet mer spontat och sporadiskt och är oftast av tillfällighetskaraktär. Skissen anger vilka som är de viktigaste samarbetsparterna: Länsbibliotek och övriga kommunbibliotek Samarbetet med länsbiblioteket bygger på att länsbiblioteket har en konsultroll inom alla delar av verksamheten med en tyngdpunkt på kompetensutveckling, kompletterande medieförsörjning och medielogistik. Vi ska även tillsammans med länsbiblioteket försöka hitta nya former för att utveckla biblioteksverksamheten i Nässjö. När det gäller samarbetet med de andra höglandskommunerna står gemensamma datasystem, medieplanering och kulturevenemang i centrum. Café Corner Att stadsbiblioteket tillsammans med Café Corner under perioden försöker hitta former för att utveckla och stimulera ungdomars egna kreativa förmågor i olika former. Skolan Skolan och biblioteken behöver utveckla en gemensam syn på lärande utifrån moderna principer om lärstilar, problembaserat lärande, informationskompetens och kompetensmiljöer. Dessutom med en samsyn på hur biblioteken kan spela en roll när det gäller kunskapssökande och upplevelseläsning. Utifrån gemensamma principer inom dessa områden kan skolan och biblioteken ingå överenskommelser om innehåll, samarbetsformer, kompetensutvecklling med mera. Detta gäller även för vuxenskolan och arbetet med vuxnas lärande. 11

12 Biblioteken bör ses som en grundläggande resurs för allt lärande. Det innebär att biblioteket och dess informationssystem ska vara tillgängligt överallt i skolan. De olika datasystemen bör samspela utan hinder. Förskolan Det gemensamma temat för samarbete mellan förskolan och biblioteken är barnens språkutveckling. Förskolan och biblioteken bör därför ha en gemensam syn på språkutveckling och metodik för språkträning. Här behövs ett gemensamt utvecklingsarbete och gemensam fortbildning. Biblioteken är också en bas för läs- och upplevelsematerial. Biblioteken kan bygga upp en bokpool med temalådor för förskolorna. Biblioteken är också lokala kulturcentra som kan stödja förskolorna med olika slags aktiviteter såsom film, teater, utställningar med mera. Socialtjänst, vård och omsorg Handikappolitikens mål är att uppnå full delaktighet och jämlikhet för gamla, sjuka och funktionshindrade. De ska ha tillgång till samma kultur. Särskilda åtgärder ska vidtas för dem som på grund av funktionshinder är utestängda från viss kulturell verksamhet. Även om dessa principer är allmänna bör det vara en gemensam uppgift för biblioteken samt socialtjänst, vård och omsorg att formulera vilka rättigheter till service den enskilde har under olika vård- och serviceformer. En handlingsplan för ökad tillgänglighet för Nässjö stadsbibliotek upprättas under hösten En utredning görs angående bibliotekets engagemang på den sociala arenan. Det gäller vår nuvarande Boken kommer verksamhet, men också hur vi ska jobba med olika institutioner på det sociala området. Hur pensionärs - och handikapporganisationerna kan kunna fungera som kontaktorgan och informationsspridare m.m. Folkbildning, vuxnas lärande och invandrare Biblioteket bör sträva efter samarbete med studieförbund och försöka att i nära samarbete med vuxenutbildningen i kommunen vara en resurs för de kommuninvånare som bedriver studier, vuxnas lärande. Biblioteken är av tradition en viktig plats för nya svenskar och vi bör tillsammans med vuxenutbildningen för invandrare hitta former för att underlätta deras integration i samhället. Kommunens IT-enhet Biblioteket har genom sin öppenhet och sitt stora öppethållande en särställning i kommunen. IT-strukturen utgör en ryggrad i bibliotekets verksamhet med stora krav på mycket hög funktionalitet under hela öppethållandet. Medborgarna kräver också mer och mer att kunna använda sina egna enheter direkt i biblioteket. Bibliotekens kurser i informationskompetens kräver att deltagarna kan använda både interna och externa informationsresurser. 12

13 Utvecklingen mot en fullt utvecklad nätbaserad biblioteksverksamhet internetbiblioteket innebär också att biblioteket måste kunna utveckla och uppdatera sina nättjänster kontinuerligt. Den IT-service och IT-kompetens detta kräver måste finnas tillgänglig i biblioteket eller tillhandahållas på villkor som tillgodoser behoven av funktionalitet och öppenhet. Övrigt Biblioteken samverkar med en lång rad andra organ eller föreningar, t.ex. samhällsplanering, turism, företag, folkbildningar och föreningsliv. Här bygger samverkan på att man klargjort vilka de gemensamma intressena är och vilken roll biblioteken kan spela. Det handlar om att arbeta utåtriktat och om att fånga upp initiativ och se möjligheter. 13

14 Förslag Handlingsplan Nässjö bibliotek Åtgärd År Biblioteksplanering Biblioteksstruktur o Bokbusservicen bibehålls, ny buss införskaffas o Skolbibliotekscentralen inordnas i bibliotekets organisation, avtal upprättas o Den uppsökande biblioteksverksamheten utreds för att finna långsiktigt hållbara former för servicen Lokaler o Om- och tillbyggnad av huvudbiblioteket vilket ger större möjligheter för arrangemang, möten och övriga kulturaktiviteter o Översyn av skolbibliotekens lokaler o Ändrad lokaldisposition: förtätning, bättre exponering, tematisk uppställning av samlingar o Fler studieplatser o Fler datorer integrerade med samlingar och studieplatser Samlingar o En strategisk medieplan revideras och tillämpas o Mindre nyttjade delar av samlingarna får förtätad uppställning, ev. i öppet magasin o Uppställning, exponering och skyltning sker utifrån naturliga ämnesområden och nyttjande o E-medier (böcker, film, musik) blir en naturlig del av samlingarna; principer för inköp, lagring och lån utarbetas vid medieplansarbetet Personal o Ökad automatisering och översyn av mediehanteringsarbetet innebär ändrade arbetsuppgifter mot information, vägledning etc. o Kompetensanalys och utarbetande av individuella kompetensplaner IT o Fler sökdatorer o Trådlöst nätverk för uppkoppling av egna datorer o Utveckling av bibliotekskatalogen o Ateljé för produktion och it - stöd för allmänheten o Ökad självbetjäning på huvudbiblioteket, RFID. o Biblioteket utvecklar sin hemsida och internetbiblioteket på egen hand

15 Samverkan Biblioteksnätverket o Tätare samarbete med länsbiblioteket vad gäller: Kompetensutveckling Biblioteksutveckling Logistik: tätare leveranser o Tätare samarbete med höglandskommunerna Kulturevenemang Datasystem Medieplanering o Utveckla samarbete med Nässjö lärcenter och vägledningscenter, högskola och folkhögskolor Cafe Corner Utveckla ett samarbete när det gäller ungdomars kreativa skaparådror och kulturella upplevelser. Skolan o Utveckla en gemensam syn på bibliotekens roll i lärandet och förankra den politiskt o Avtal om samarbete, SBC - stadsbibliotek o Införa gemensamt (kompatibelt) datasystem för folk och skolbiblioteken o Gemensam fortbildning för skolbibliotek och folkbibliotek Förskolan o Utveckla en gemensam syn på bibliotekens roll i språkutveckling och lästräning o Avtal om samarbete: definition av åtaganden och ansvarsfördelning. o Bredda medie- och aktivitetsutbudet: film, teater, utställningar mm. o Bygga upp en bokpool för förskolan med temalådor

Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek 2006-2015

Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek 2006-2015 Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN för Enköpings bibliotek 2006-2015 Inledning Handel och industri har varit grunden för Enköpings utveckling sedan medeltiden. Idag dominerar tjänstesektorn, framför allt

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Förord... 3 1 Styrande dokument... 4 1.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (bilaga 1)... 4 1.2 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (bilaga 2)... 4 1.

Förord... 3 1 Styrande dokument... 4 1.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (bilaga 1)... 4 1.2 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (bilaga 2)... 4 1. 1 Förord... 3 1 Styrande dokument... 4 1.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (bilaga 1)... 4 1.2 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (bilaga 2)... 4 1.3 Bibliotekslagen (bilaga 3)... 4 1.4 Barnkonventionen...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA Bibliotekslag (SFS 1996:1596) Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Läs mer

Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008

Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008 Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008 Margareta de Fine Licht BIBLIOTEKSPLAN FÖR KLIPPANS KOMMUN Bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek inom

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun NORSJÖ KOMMUN för Norsjö kommun 2015-08-17 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Styrdokument... 3 NULÄGET PÅ NORSJÖ BIBLIOTEK... 4 Filialer... 5 VISIONER OCH MÅL...

Läs mer

Utveckla och bevara Biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun

Utveckla och bevara Biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun Utveckla och bevara Biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun Sigtuna kommun Kultur och Fritid Monica Dahlgren 2006-06-01 UTVECKLA OCH BEVARA... 2 DEL I: BIBLIOTEKSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN 20060511... 2 1

Läs mer

Plan för. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN i Lunds kommun

Plan för. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN i Lunds kommun Plan för BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN i Lunds kommun Förslag till plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun Innehåll Förslag till plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun... 3 1. Biblioteken i Lund

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2013-2017

SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2013-2017 SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2013-2017 2013-01-15 Handläggare Monica Dahlgren Kultur- och fritidsförvaltningen Sigtuna kommun 2013-01-15 Förord 2011-03-24 fick Kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget

Läs mer

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun Enheten för kultur och fritid Biblioteksplan för folkbiblioteken i Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förslag till biblioteksplan 3 Inriktningsmål. 3 Åldersanpassad biblioteksservice...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Nätverkstan Kultur AB Lagerhuset Box 31120, 40032 Göteborg, www.natverkstan.net Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm

Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Verksamhetsprogram 2014 1 Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Verksamhetsprogram 2014 Det förnyade Stadsbiblioteket ska spegla och möta det mångspråkiga, mångkulturella

Läs mer

Att tänka i förväg och röra sig framåt

Att tänka i förväg och röra sig framåt TJÄNSTESKRIVELSE 1 av 27 2008-05-20 Att tänka i förväg och röra sig framåt Ett underlag för att tänka strategiskt kring Umeås biblioteksverksamhet Version 1.0 Umeå Kommun Kulturförvaltningen Postadress

Läs mer