Attraktiva bibliotek. Strategi för Nässjös biblioteksutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attraktiva bibliotek. Strategi för Nässjös biblioteksutveckling"

Transkript

1 Attraktiva bibliotek Strategi för Nässjös biblioteksutveckling Biblioteksplan

2 Så vill vi arbeta: En sammanfattning Biblioteken har en stark gemensam värdegrund och en gemensam utvecklingsinriktning. Nu vill vi förstärka detta genom en profilering av fyra roller kunskap, upplevelse, möte och språkutveckling. Den grundläggande strukturen består, eventuellt med någon mindre justering. Huvudbiblioteket får en starkare profilering och bredare användningsområde genom en om- och tillbyggnad. Biblioteket som mötesplats, studieplats och arena för kulturupplevelser utvecklas. De övriga biblioteken kan också förstärka sin profil genom omdisponering av lokaler, förtätning av samlingar och ändrade riktlinjer för samlingarnas utveckling vad gäller biblioteksdelen. Här sker givetvis även samverkan med mbk vad gäller lokalerna i stort. En plan upprättas hur bibliotek och Café Corner ska samarbeta när det gäller ungdomar och kultur. Särskilt vad gäller ungdomars egna skapande. Samtidigt sker en utveckling av de nätbaserade tjänsterna och av de ITresurser som kan användas i biblioteken. Profileringen får ett tydligt uttryck i samarbetet med skolorna på temat lärande och med förskolorna på temat språkutveckling. Sammantaget innebär de förändringar som anges i strategin att Nässjös bibliotek kommer att spela en viktig roll för en kunskapsbaserad utveckling i kommun. 2

3 Plan Genomfört år Om och tillbyggnad av huvudbiblioteket, vilket ger större möjligheter för arrangemang, möten o. a. kulturaktiviteter. En utveckling av samarbetet med Café Corner under Ungkulturåret Ny bokbuss införskaffas 2010 Ökad självbetjäning och service på biblioteken med RFID-tekniken Ett tätare samarbete med biblioteksverksamheten på grundskolorna och hb; personal, medier, datasystem, avtal upprättas. En vidgad organisation med bibliotek och allmänkultur. Individuella kompetensplaner för all personal. Ekonomiska kalkyler upprättas löpande för varje planerad åtgärd. Ulf Moberg, Bibliotekschef, Augusti,

4 UTGÅNGSPUNKTER Denna utredning och biblioteksplan har arbetats fram på följande vis. Konsulten Sven Nilsson, bl.a. mångårig chef för Malmö stadsbibliotek, inledde med en halvdags föreläsning för delar av personalen. Därefter följde en workshop med Sven och delar av stadsbibliotekets personal, ett par från filialerna, tre deltagare från skolan samt en representant från länsbiblioteket. Dagen utmynnade i ett dokument från Sven; skelettet till denna skrift Attraktiva bibliotek. Under en halvdag strax därefter samlades nästan all personal från biblioteken och SBC (skolbibliotekscentralen) för en genomgång av dokumentet. En del ändringar, strykningar och förtydliganden genomfördes. Till grund för dokumentet har även en enkät som genomfördes bland bibliotekets brukare under februari Regelbundna träffar med brukarrådet, fem politiker från Kultur och Fritidsnämnden samt förvaltningschefen har också spelat in. Skriften har däremellan varit ute på remiss hos de som under processen varit delaktig i formandet av densamma. Inledning Järnväg och andra kommunikationer samt näringar baserade på skog och trä har utgjort grunden för Nässjös utveckling. Också i framtiden ska Nässjö vara en attraktiv kommun för företag och för invånarna att bo och leva i. Grunden för en gynnsam utveckling kommer att vara invånarnas kunskaper och arbetsförmåga. I framtiden kommer all varu- och tjänsteproduktion att vara kunskapsbaserad i ännu högre grad än idag. Ett livslångt lärande kommer att vara förutsättningen för att alla hela tiden ska kunna behålla och bygga på sina kompetenser. Utbildning och fördjupning av kunskaper och kompetens blir något vi håller på med av och till under hela livet. Biblioteken ingår i kunskapens infrastruktur. Ungdomsskola, kompletterande vuxenutbildning, högskole- och distansutbildning, företagsutbildning och informella bildningsvägar blir olika delar i ett livslångt lärande med krav på att ha tillgång till böcker och andra dokument samt till expertis som kan vägleda och ge råd om lämplig litteratur och informationskällor med hög relevans och kvalitet. Biblioteken är också platser för läslust, upplevelser och möten. Här finns både den stora litteraturen, de fantasirika barnböckerna och den goda underhållningen. Biblioteken är med sitt generösa öppethållande platser, där människor kan mötas och utbyta tankar och åsikter. Ett brett och varierat utbud av kulturaktiviteter inom många olika områden bidrar till att skapa ett vitalt kulturklimat för invånarna. 4

5 Biblioteken idag I kommunen finns huvudbiblioteket och fyra kommundelsbibliotek i Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck. Samarbetet med skolan är väl utvecklat. I Anneberg, Bodafors och Malmbäck är folkbibliotek och skolbibliotek integrerade. På samtliga filialorter är medborgarkontoren integrerade med biblioteken och ligger organisatoriskt under Kommunledningskontoret. Biblioteksverksamheten är reglerad genom avtal mellan Kommunledningskontoret och Kultur och Fritid. Skolbibliotekscentralen stöder och samordnar skolbiblioteken i Nässjö. Sbc ligger organisatoriskt idag under Barn och utbildningsförvaltningen. Bokbussen når de delar av kommunen som inte har egna bibliotek i närheten. Främst är det de mindre barnen som får del av servicen, men också många äldre på landsbygden använder bokbussen. Förskolan är en viktig samarbetspartner för denna verksamhet. Kommunen hyr ut bussen en dag per vecka till Eksjö kommun. Folkbiblioteken präglas idag av ett stort nyttjande, särskilt när det gäller lån och antal besökare. I en enkätundersökning gjord i februari 2006 på stadsbiblioteket och filialerna fick besökarna / brukarna tycka till om sina bibliotek; vad man tyckte men även hur man använde biblioteken under sina besök och där fick vi på biblioteken höga betyg överlag. Omvärld och framtid Framöver kan vi räkna med att utbildningsnivån stiger och att det blir fler studerande på alla nivåer. Mer varierade fritids- och kulturvanor betyder sannolikt ökade individuella krav från besökare på biblioteken. Nu lever vi i en tid av snabb teknisk utveckling. Finns det behov av bibliotek i en värld, där allt verkar vara tillgängligt via nätet? Framtidens bibliotek kommer att vara både platser att besöka och en rikt utvecklad service på nätet. Det fullt utvecklade internetbiblioteket är en nödvändighet, om biblioteken ska utvecklas. Det lokala bibliotekets styrka kommer att vara möjligheten att ge personlig service, beställa material för leverans direkt till kunden eller en plats i närheten, frågeservice och vägledning, rådgivning i samband med studier och projekt med mera. Biblioteken kommer också att vara det tekniken inte kan erbjuda verkliga mötesplatser. Sådana mötesplatser är själva grunden för en levande demokrati. Vår värdegrund Biblioteken ska vara öppna, synliga och lätt tillgängliga. De ska finnas nära medborgarna och ha generösa öppettider. De ska vara öppna för alla och ge fri tillgång till böcker och andra medier. Biblioteken ska vara lokala kunskaps- och kulturcentra och ha nära samarbete med skolor och andra utbildningar. Nässjös bibliotek samverkar med andra bibliotek i regionen och länsbiblioteket. 5

6 Biblioteken ska stödja barn, unga och vuxna i deras språkutveckling. Biblioteken har avgörande betydelse för läshandikappade genom lämpliga medier, hjälpmedel och pedagogiskt stöd. Biblioteken är mötesplatser för ett levande demokratiskt samtal. De står fria från censur och påtryckningar utifrån. Våra roller Visionen för framtidens bibliotek är att de ska vara attraktiva platser för kunskap, upplevelser och möten. Nässjö kommun ska ge sina invånare optimala förutsättningar för lärande och språkutveckling. Nässjös bibliotek förverkligar denna vision genom att utveckla olika roller: Dessa roller bestämmer var tyngdpunkten ska ligga. I rollen som kunskapscentrum betonas facklitteratur och tidskrifter samt bibliotekariernas informationsexpertis. Rollen som kulturcentrum framhäver skönlitteratur, film och musik samt utbudet av olika slags kulturprogram i biblioteken. Som mötesplats ska biblioteken ha möteslokaler, gott om sittplatser för möten och samtal, debatter med mera. Som centrum för språkutveckling ska biblioteket ha lämpliga medier, olika läshjälpmedel och expertis på språkutveckling, lästräning och läshandikapp och ett bra samarbete med skolorna. Vad innebär de olika rollerna? Kunskapscentrum. Det livslånga lärandet är en realitet. Nya studieformer, problembaserat lärande, projektarbete, distansutbildning samt fortlöpande kompetensutveckling inom företag och organisationer innebär att systematisk informationssökning, informationsvägledning och informationsrådgivning blir allt viktigare. Även om mycket av detta organiseras direkt i utbildningarna eller företagen, finns det stort behov av och utrymme för en öppen institution som biblioteken. En av folkbibliotekens styrkor är att de är öppna för alla. Folkbibliotekens huvudansvar är riktat mot allmänheten. Men de samspelar också nära med biblioteks-, dokumentations- och informationsresurser inom skolor, högskolor, kommunala organ, privata företag, studieförbund och många andra 6

7 aktörer. Ett gemensamt ansvar för lärandet är grunden för samarbete mellan utbildningarna och biblioteken. Mötesplats. Biblioteken är lokala, nära och lättillgängliga. De har en stor och ökande betydelse för människors möjlighet att mötas. För rollen som mötesplats är den lokala förankringen viktig. Att bli sedd, igenkänd och bekräftad stärker relationen mellan medborgaren och biblioteket. Det ska finnas många anledningar att gå dit, t.ex. att låna eller lämna böcker eller andra medier, läsa tidningar, slå upp eller fråga om något eller delta i någon aktivitet. Folkbiblioteken är snart de enda platser där allmänheten möter fackutbildade informationsspecialister som bara finns där för att vägleda och svara på frågor. I Nässjö kommun finns glädjande nog även medborgarkontoren med liknande funktioner. Kulturcentrum. Skönlitteratur, andra böcker och tidskrifter samt musik och film gör stadsbiblioteket till ett centrum för kulturella och konstnärliga upplevelser. Denna roll förstärks av olika slags aktiviteter och arrangemang, debatter, författarmöten, musikoch teaterevenemang med mera. Litteratur, uppläsningar, författarbesök och andra kulturmöten är en självklar del av profilen. Innehållet formas nära brukarnas uttalade intressen. Barn och unga är en prioriterad grupp. Rollen som kulturcentrum kräver kontinuitet och marknadsföring. I de mindre biblioteken dominerar rollen som öppen mötesplats i kombination med barnaktiviteter och återkommande vuxenaktiviteter. Huvudbiblioteket utvecklar sin profil i samspel med andra aktörer i staden och har ett särskilt ansvar för litteratur och debatt. Detta förutsätter att lokaliteterna byggs ut och anpassas efter dessa breddade kulturuppgifter. Detta breddade arbete kommer att underlättas av att bibliotek och allmänkultur samorganiseras fr.o.m. andra halvåret Centrum för språkutveckling. Språkutveckling, läsförståelse och läslust är nyckelkompetenser i kunskapssamhället. Klyftorna i språklig kompetens och läsförståelse ökar. Internationella studier visar att andra länder lyckas bättre än Sverige när det gäller att bygga upp dessa kompetenser. Biblioteken bör tillsammans med förskolan och skolan skapa ett starkt och hållbart partnerskap för språkutveckling och läslust. Målet är en systematisk satsning på språkutveckling, läsförståelse, berättande och läslust i samarbete mellan biblioteket och andra aktörer. Biblioteken ger också stöd åt personer med dyslexi, afasi eller andra språkoch läshinder. I skrivande stund är ca. 8% av Nässjös befolkning utlandsfödda, 2300 personer. Givetvis är det viktigt att fortsätta uppmärksamma dessa besökares behov, detta är personer som ofta söker sig till folkbiblioteken. Och att i samarbete med SFI och andra hitta bra metoder och former för att nå och serva dessa kommuninvånare. För biblioteket innebär detta krav på kompetensutveckling bl.a. inom språkutvecklingens lingvistiska, psykosociala och kulturella aspekter. Strategier och prioriterade områden En utveckling av biblioteken inom ramen för dessa roller kräver utvecklingsinsatser på en rad olika områden. I det följande anges de strategiska utvecklingsfrågorna i ett fyraårsperspektiv, alltså för perioden Då har vi närmat oss ett förverkligande av vår vision. Biblioteken är attraktiva och spännande mötesplatser med ett rikt kulturellt innehåll och har fördjupat sina uppdrag inom 7

8 informationssökning, kunskapsuppbyggnad och språkutveckling. I det följande preciseras insatser och prioriteringar inom olika delar av biblioteksområdet under denna period. Stycket är indelat i två delar; Biblioteksplaneringen under de kommande 4 åren samt i Samverkan där vi försöker precisera hur vi tillsammans med andra ska skapa ett bra och levande folkbibliotek för de närmsta fyra åren. Den följande handlingsplanen är uppdelad på liknande sätt med preciseringar i årtal där det är möjlig att göra. 1. Biblioteksplanering i Nässjö Biblioteken har en framtid, men de måste hela tiden utvecklas och förändras för att motsvara brukarnas krav. Även om biblioteken idag lyder under olika kommunala organ, måste inriktning och förnyelse följa samma kurs och ske i samma takt Besökarna Nässjös befolkning kommer att vara i stort sett oförändrad eller öka endast långsamt under perioden. De äldre blir fler, samtidigt som antalet barn och unga också ökar genom inflyttning av barnfamiljer. Utbildningsnivån stiger generellt, och det kommer att finnas ett ökat antal kommuninvånare som studerar i ungdomsskolan, på högskolan eller i fria former. Variationen i fritids- och kulturvanor kommer att fortsätta att öka. Efterfrågan på olika slags medier blir därmed ännu mer skiftande, vilket påverkar såväl inköp som fjärrlånesamarbetet. Redan idag består utlånen, särskilt på stadsbiblioteket, av mycket mer än böcker. Denna utveckling förväntas fortsätta. De mer varierade behoven och det breddade utbudet slår också igenom i krav på ökat öppethållande, större tillgänglighet och service i nya former, t.ex. tätare leveranser av beställda medier. Strukturen Den nuvarande biblioteksstrukturen blir i stort sett oförändrad. En mindre utredning kan visa om det finns behov av exakt samma enheter som idag och om rollfördelningen mellan dem ska vara densamma. Pengar för en ny bokbuss budgeteras. Den gamla planeras kunna rulla till cirka år Bokbussen arbetar med att hitta nya former för att nå ut, använda bussen bredare, t.ex. i marknadsförings sammanhang och hitta fler samarbetspartners. Samarbetet mellan skola och bibliotek förstärks, och man bör utreda om det är möjligt att i större utsträckning integrera skolbibliotekscentralen och stadsbiblioteket för att kunna utnyttja kommunens biblioteksresurser på bästa vis. Dessutom se över de enskilda skolbiblioteken samt göra en inventering gällande yta, innehåll, kompetens och bemanning. Därefter ett förslag på hur skolbiblioteken ev. kan förändras och uppgraderas. För att utveckla biblioteken som lokala kulturcentra ökar samarbetet mellan biblioteken och kulturenheten genom att bibliotek och allmänkultur blir en organisatorisk enhet

9 En viktig målgrupp är kommunens ungdomar och med etableringen av Café Corner finns nu möjligheter att tillsammans försöka utveckla ungdomars kulturintresse. Det kan ske med insatser som främjar ungdomars eget skapande som Demoteket och medieverkstad men också programverksamhet i olika former. För att finna långsiktigt hållbara former för den uppsökande verksamheten genomförs en mindre utredning. Målet är att se om smart logistik kan ersätta personalkrävande individuell service. Här utreds också hur vi kan hitta samarbetsformer med sociala myndigheter för att nå låntagare som har svårt att ta sig till biblioteket. Lokaler Huvudbiblioteket är i starkt behov av en tillbyggnad för att klara de utvidgade roller som studieplats, informationsnätverk, arrangemangsarena, utställningsyta och mötesplats medför. Enkäten som genomfördes i februari gav besked om att en av sakerna som besökarna på stadsbiblioteket saknade var lugna läsplatser. För att klara detta ytmässigt krävs dels att biblioteket arbetar tätt ihop med en allmänkulturdel inga vattentäta skott - men också att biblioteket tillförs mer yta för biblioteksspecifika uppgifter som studieplatser och informationsnätverk och ytor för att exponera media, minst 200 kvm. Lokaldispositionen ändras även genom förtätning och ändrad uppställning av samlingarna. I skolorna görs en genomgång av lokalerna. Även när det gäller personalutrymme för stadsbiblioteket, bokbussen och skolbibliotekscentralen görs en utvärdering och undersökning angående eventuella omdisponeringar av kontorsutrymmena. En samordning med allmänkultur och skolbibliotekscentralen kräver minst 100 kvm ytterligare. En medieverkstad en plats där ungdomar och allmänhet skulle kunna skapa egna verk skulle givetvis också kräva plats. Samlingar Arbetet med strategisk medieplanering fortsätter. Riktlinjer för mediesamlingarnas utveckling fastställs och tillämpas; här kan t.ex. prövas ett närmare samarbete mellan höglandskommunerna. Ett öppet magasin kan prövas för de mindre nyttjade delarna av samlingarna. E-medier (böcker, film och musik) blir en ännu mer självklar del av samlingarna på folkbiblioteken. Villkor och principer för inköp, lagring och nerladdning utarbetas i samarbete med andra bibliotek i syfte att hitta hållbara former. Personal Biblioteken utvecklar nya tjänster inom lärande, språkutveckling, marknadsföring, samhällsinformation med mera. Personalbesparingar vid rutinjobb som utlån och återlämning samt en ambition att mediehanteringen effektiviseras gör att personalen blir mer tillgänglig för arbete när det gäller t.ex. vägledning och information, vad gäller att utveckla webbaserade tjänster, när det gäller att hitta samarbetsparter och jobba över ett bredare kulturspektra. 9

10 För att personalen ska motsvara nya krav görs en kompetensanalys med individuella utvecklingsplaner för varje anställd. Vid nyrekryteringar eftersträvas personal med högskoleexamen. IT Internetbiblioteket med service hela dygnet blir verklighet; 24/24 biblioteket. Man ska kunna söka information, beställa och reservera medier och ladda ner dokument. Redan idag kan man utföra en mängd tjänster i vår bibliotekskatalog, t.ex. beställa och reservera media. I framtiden kommer allt mer att kunna laddas ner i form av text, ljud och bild. Även information och rådgivning på nätet kommer att bli alltmer betydelsefullt. Ny teknik i form av automatisk utlåning och återlämning bör bli verklighet under de närmsta åren. En ny metod som bygger på att man sätter magnetchips i medierna finns redan på några håll i landet. Systemet heter RFID (Radio Frequency Identification) och finns i dagsläget på ett par folkbibliotek och flera universitetsbibliotek och är nästa generations sätt att hantera medieströmmen på biblioteken. Metoden innebär flera saker; att låntagarna själva på ett enkelt vis registrerar och återlämnar, medierna är samtidigt stöldskyddade och dessutom möjliga att lokalisera i rummet genom att man tack vare taggen (en radiosändare) kan se var boken för tillfället befinner sig i lokalerna! En sådan teknik skulle innebära oerhört mycket arbetsmässigt eftersom personalen skulle kunna lägga mer tid på förmedlande, kunskapsintensiva arbetsuppgifter framför rutinarbete. Dessutom möjliggör tekniken att flera funktioner på ett enkelt sätt byggs in i den. Vid nästa teknikuppdatering när det gäller självbetjäningen bör denna teknik vara aktuell, standardiserad och konkurrenskraftig! Det blir fler sökdatorer i biblioteken och trådlöst nätverk för den som har med en egen enhet. Bibliotekskatalogen utvecklas till en multimedieprodukt med kompletterande information, ljud- och bildillustrationer, länkar med mera. Barn bör ha ett eget gränssnitt till bibliotekets informationssystem. Biblioteket erbjuder tillgång till en ateljé där ungdomar, studerande m.fl. kan utarbeta presentationer och rapporter samt publicera och mångfaldiga sina alster. Logistik Kraven på snabb service innebär att det måste bli tätare leveranser av beställda medier och dokument både i kommunen och regionen (länsbiblioteket). En utredning görs av länsbiblioteket av hur detta kan ske. Här kan även nämnas en strategi för mediesamverkan som kommunerna tillsammans länsbiblioteket arbetar på och som ska komma att innebära att biblioteksservicen blir snabbare och effektivare - för alla länsinnevånare. 2. Samverkan Biblioteken samverkar med många olika aktörer i och utanför kommunen. Dessa utvecklade samarbetsrelationer är en del av bibliotekens öppenhet och tillgänglighet. 10

11 Historiskt har samarbetet oftast vuxit fram ur bibliotekets ambition att bredda intresset för litteratur, böcker och läsning; biblioteket har så att säga missionerat för att öka läsintresset. Framöver kan dessa relationer i vissa fall få en tydligare karaktär av partnerskap, där de olika intressenterna definierar sina åtaganden och bekräftar dem i gemensamma planer och överenskommelser med bindande karaktär. I övrigt sker samarbetet mer spontat och sporadiskt och är oftast av tillfällighetskaraktär. Skissen anger vilka som är de viktigaste samarbetsparterna: Länsbibliotek och övriga kommunbibliotek Samarbetet med länsbiblioteket bygger på att länsbiblioteket har en konsultroll inom alla delar av verksamheten med en tyngdpunkt på kompetensutveckling, kompletterande medieförsörjning och medielogistik. Vi ska även tillsammans med länsbiblioteket försöka hitta nya former för att utveckla biblioteksverksamheten i Nässjö. När det gäller samarbetet med de andra höglandskommunerna står gemensamma datasystem, medieplanering och kulturevenemang i centrum. Café Corner Att stadsbiblioteket tillsammans med Café Corner under perioden försöker hitta former för att utveckla och stimulera ungdomars egna kreativa förmågor i olika former. Skolan Skolan och biblioteken behöver utveckla en gemensam syn på lärande utifrån moderna principer om lärstilar, problembaserat lärande, informationskompetens och kompetensmiljöer. Dessutom med en samsyn på hur biblioteken kan spela en roll när det gäller kunskapssökande och upplevelseläsning. Utifrån gemensamma principer inom dessa områden kan skolan och biblioteken ingå överenskommelser om innehåll, samarbetsformer, kompetensutvecklling med mera. Detta gäller även för vuxenskolan och arbetet med vuxnas lärande. 11

12 Biblioteken bör ses som en grundläggande resurs för allt lärande. Det innebär att biblioteket och dess informationssystem ska vara tillgängligt överallt i skolan. De olika datasystemen bör samspela utan hinder. Förskolan Det gemensamma temat för samarbete mellan förskolan och biblioteken är barnens språkutveckling. Förskolan och biblioteken bör därför ha en gemensam syn på språkutveckling och metodik för språkträning. Här behövs ett gemensamt utvecklingsarbete och gemensam fortbildning. Biblioteken är också en bas för läs- och upplevelsematerial. Biblioteken kan bygga upp en bokpool med temalådor för förskolorna. Biblioteken är också lokala kulturcentra som kan stödja förskolorna med olika slags aktiviteter såsom film, teater, utställningar med mera. Socialtjänst, vård och omsorg Handikappolitikens mål är att uppnå full delaktighet och jämlikhet för gamla, sjuka och funktionshindrade. De ska ha tillgång till samma kultur. Särskilda åtgärder ska vidtas för dem som på grund av funktionshinder är utestängda från viss kulturell verksamhet. Även om dessa principer är allmänna bör det vara en gemensam uppgift för biblioteken samt socialtjänst, vård och omsorg att formulera vilka rättigheter till service den enskilde har under olika vård- och serviceformer. En handlingsplan för ökad tillgänglighet för Nässjö stadsbibliotek upprättas under hösten En utredning görs angående bibliotekets engagemang på den sociala arenan. Det gäller vår nuvarande Boken kommer verksamhet, men också hur vi ska jobba med olika institutioner på det sociala området. Hur pensionärs - och handikapporganisationerna kan kunna fungera som kontaktorgan och informationsspridare m.m. Folkbildning, vuxnas lärande och invandrare Biblioteket bör sträva efter samarbete med studieförbund och försöka att i nära samarbete med vuxenutbildningen i kommunen vara en resurs för de kommuninvånare som bedriver studier, vuxnas lärande. Biblioteken är av tradition en viktig plats för nya svenskar och vi bör tillsammans med vuxenutbildningen för invandrare hitta former för att underlätta deras integration i samhället. Kommunens IT-enhet Biblioteket har genom sin öppenhet och sitt stora öppethållande en särställning i kommunen. IT-strukturen utgör en ryggrad i bibliotekets verksamhet med stora krav på mycket hög funktionalitet under hela öppethållandet. Medborgarna kräver också mer och mer att kunna använda sina egna enheter direkt i biblioteket. Bibliotekens kurser i informationskompetens kräver att deltagarna kan använda både interna och externa informationsresurser. 12

13 Utvecklingen mot en fullt utvecklad nätbaserad biblioteksverksamhet internetbiblioteket innebär också att biblioteket måste kunna utveckla och uppdatera sina nättjänster kontinuerligt. Den IT-service och IT-kompetens detta kräver måste finnas tillgänglig i biblioteket eller tillhandahållas på villkor som tillgodoser behoven av funktionalitet och öppenhet. Övrigt Biblioteken samverkar med en lång rad andra organ eller föreningar, t.ex. samhällsplanering, turism, företag, folkbildningar och föreningsliv. Här bygger samverkan på att man klargjort vilka de gemensamma intressena är och vilken roll biblioteken kan spela. Det handlar om att arbeta utåtriktat och om att fånga upp initiativ och se möjligheter. 13

14 Förslag Handlingsplan Nässjö bibliotek Åtgärd År Biblioteksplanering Biblioteksstruktur o Bokbusservicen bibehålls, ny buss införskaffas o Skolbibliotekscentralen inordnas i bibliotekets organisation, avtal upprättas o Den uppsökande biblioteksverksamheten utreds för att finna långsiktigt hållbara former för servicen Lokaler o Om- och tillbyggnad av huvudbiblioteket vilket ger större möjligheter för arrangemang, möten och övriga kulturaktiviteter o Översyn av skolbibliotekens lokaler o Ändrad lokaldisposition: förtätning, bättre exponering, tematisk uppställning av samlingar o Fler studieplatser o Fler datorer integrerade med samlingar och studieplatser Samlingar o En strategisk medieplan revideras och tillämpas o Mindre nyttjade delar av samlingarna får förtätad uppställning, ev. i öppet magasin o Uppställning, exponering och skyltning sker utifrån naturliga ämnesområden och nyttjande o E-medier (böcker, film, musik) blir en naturlig del av samlingarna; principer för inköp, lagring och lån utarbetas vid medieplansarbetet Personal o Ökad automatisering och översyn av mediehanteringsarbetet innebär ändrade arbetsuppgifter mot information, vägledning etc. o Kompetensanalys och utarbetande av individuella kompetensplaner IT o Fler sökdatorer o Trådlöst nätverk för uppkoppling av egna datorer o Utveckling av bibliotekskatalogen o Ateljé för produktion och it - stöd för allmänheten o Ökad självbetjäning på huvudbiblioteket, RFID. o Biblioteket utvecklar sin hemsida och internetbiblioteket på egen hand

15 Samverkan Biblioteksnätverket o Tätare samarbete med länsbiblioteket vad gäller: Kompetensutveckling Biblioteksutveckling Logistik: tätare leveranser o Tätare samarbete med höglandskommunerna Kulturevenemang Datasystem Medieplanering o Utveckla samarbete med Nässjö lärcenter och vägledningscenter, högskola och folkhögskolor Cafe Corner Utveckla ett samarbete när det gäller ungdomars kreativa skaparådror och kulturella upplevelser. Skolan o Utveckla en gemensam syn på bibliotekens roll i lärandet och förankra den politiskt o Avtal om samarbete, SBC - stadsbibliotek o Införa gemensamt (kompatibelt) datasystem för folk och skolbiblioteken o Gemensam fortbildning för skolbibliotek och folkbibliotek Förskolan o Utveckla en gemensam syn på bibliotekens roll i språkutveckling och lästräning o Avtal om samarbete: definition av åtaganden och ansvarsfördelning. o Bredda medie- och aktivitetsutbudet: film, teater, utställningar mm. o Bygga upp en bokpool för förskolan med temalådor

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek 2006-2015

Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek 2006-2015 Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN för Enköpings bibliotek 2006-2015 Inledning Handel och industri har varit grunden för Enköpings utveckling sedan medeltiden. Idag dominerar tjänstesektorn, framför allt

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Biblioteksplan. 1 Bakgrund

Biblioteksplan. 1 Bakgrund Biblioteksplan 2010-2015 1 Biblioteksplan 1 Bakgrund... 3 Bibliotekslagen... 3 Biblioteken och Lidingös vision... 3 Arbetsprocessen... 3 2 Förutsättningar och genomförande... 4 Bibliotekens roll i en föränderlig

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Denna presentation tillhör Diversity Group och får inte spridas utan skaparens medgivande.

Denna presentation tillhör Diversity Group och får inte spridas utan skaparens medgivande. Definitioner Definitioner Krav på jämställdhet Krav på jämställdhet Varför jämställdhet? Övning Statistik - kommunbiblioteken 180 160 140 120 100 80 Övrig personal, män Övrig personal, kvinnor Bibliotekarier,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Dalarnas län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer