Installationsmanual. SE / Installationsmanualen / IM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsmanual. SE / Installationsmanualen / IM-1449-1"

Transkript

1 Installationsmanual SE / Installationsmanualen / IM

2 Sida 2 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

3 1 Förord Absolents filterenheter finns idag installerade över hela världen. Beroende på var och vem som utfört installationen finns det olika lösningar på hur våra filterenheter och därtill anslutna kanalsystem hanteras och installeras. Kvalitet och Ansvar är två av Absolents värdeord och byggstenar. Vi känner ett stort ansvar att så långt som möjligt hjälpa våra kunder runt om i världen att få maximal vinning av sin filterinstallation. Kvalitet för oss är inte bara att sälja den bästa filterenheten för uppgiften. Kvalitet är att ge kunden den funktion som han önskat, och lite till. I ett försök att standardisera och belysa de viktigaste delarna i en filterinstallation har vi tagit fram denna Installationsmanual. Den är tänkt som ett uppslagsverk till installatörer och distributörer runt om i världen men kan även ses som utbildningsmaterial till nyanställda eller installatörer som tidigare inte arbetat med processventilation. Viktigt att tänka på är att lagstiftning eller standarder kan skilja sig beroende på var i världen vi befinner oss. En bra processventilation tar hand om den förorenade luften vid dess källa. För att veta vilken filterenhet och hur mycket luft som behövs måste man noga projektera anläggningen innan val av filtertyp och filterstorlek görs. Hur processventilationen installeras är också av stor betydelse för hur bra den fungerar. Lyckas man inte kapsla in bearbetningsmaskinen/erna rätt, bygga ett fungerande vätskelås samt få kanalsystem och anslutningar vätsketäta m.m. så finns det risk att man faller på målsnöret. Vårt mål är att kunden ska få exakt den funktion som eftersträvats och därigenom grunden för en god arbetsmiljö och luftkvalitet. I en lokal där det alstras mycket föroreningar i form av gaser, partiklar och värme krävs att såväl process- som allmänventilation är väl utfört. Då finns förutsättningarna för att arbetsmiljö och luftkvalitet i en industrilokal blir minst lika god som i ett kontor eller i ett klassrum. Kan de båda systemen dessutom optimeras kan stora besparingar genereras, både i form av energi och pengar. Lidköping, december 2014 Annika Sedwall Försäljnings- och Marknadschef Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

4 Den information som ges i denna skrift bör uppfattas som en vägledning. Alla rättigheter förbehålls. Kopiering, avskrift, översättning eller andra former av återgivning tillåts endast efter skriftligt tillstånd av Absolent AB. Sida 4 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

5 2 Innehållsförteckning 1 Förord Innehållsförteckning Allmänt Säkerhet Allmänt Risker Identifierade faror Identifierade faror till följd av elektrisk energi Lokala bestämmelser Brand Heta arbeten Ankomst av kolli Mottagningskontroll Förvaring, mellanförvaring Ej monterade tillbehör Hantering av filter Transport av filterenhet Lyft/resning av filterenhet Uppställning Placering av filter Golvmonterat Maskinmonterat Väggmonterat Hängandes Utomhusplacering Installation av tillbehör Förlängningsben/Stativ Returoljeanslutning Allmänt Utformning av vätskelås Val av returoljeanslutningar Pump Allmänt Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

6 8.3.2 Pump val Oljemängd Motorskydd Allmänt Kabeldimensionering och För-säkring Kontaktormotorskydd Inställning Elritning motorskydd (exempel inklusive A.monitor) Rördimensionering Dimensionering av rörsystem Allmänt Kapsling av maskin Beräkning externt tryckfall Lufthastighet i cirkulära rör Rörtjocklek Rörsystem Allmänt Spiro Rör med Spännbandskant/fläns Rostfritt rörsystem (Spiro) Plaströr Slang Val av rörsystem Rekommendationer Spjäll Allmänt Injusteringsspjäll Avstängningsspjäll/Motordrivna spjäll Brandspjäll Installation Principskiss på installation Placering av spjäll Montering av rörsystem Tätning av rörsystem - Allmänt: Godkända fästelement Tätning av Spiro-rör: Tätning av Längs falsade/helsvetsade rör: Tätning av Plaströr: Upphängning av rörsystem Sida 6 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

7 Lutning av rörsystem Dränerings av rörsystem Anslutning till filterenhet Anslutning till maskin Allmänt Stänkplåt Lufthastighet i sugpunkt Efter filterenheten Återföring till lokalen Kanalanslutning Elinstallation Allmänt Första start Checklista Injustering Injustering av flöde - Diagram Felsökning De vanligaste felen Maskinskylt Helpdesk - Support Egna Anteckningar Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

8 Sida 8 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

9 3 Allmänt All berörd personal ska ta del av filterenhetens bruksanvisning innan arbetet påbörjas. Denna installationsmanual ska mer ses som ett hjälpmedel som underlättar och säkerställer att installationen blir rätt. Säkerhetsföreskrifterna syftar till att förhindra personskador, skador på utrustning och egendom, samt funktionsfel av produkten. Skada på enheten eller del därav orsakat av felaktigt handhavande av köpare eller installatör kan ej anses vara föremål för garanti om givna instruktioner ej följs. Alla anvisningar och säkerhetsföreskrifter är att betrakta som en del av produkten. En maskinskylt är placerad på sidan av filterenheten. Ange uppgifterna från maskinskylten vid kontakt med Absolent, eller en av Absolents distributörer. Enhetens bruksanvisning återfinns i dokumentficka på sidan av filterenheten. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

10 4 Säkerhet 4.1 Allmänt Alla Absolents filterenheter är konstruerade enligt senaste teknik och gällande säkerhetstekniska regler. Trots detta kan de vid felaktig eller ej föreskiftsmässig användning orsaka skada för användaren eller skador på utrustning och annan egendom. Utrustningen får endast användas när den är i tekniskt felfritt skick samt om arbetet sker med hänsyn till säkerhet och risker. Störningar som kan påverka säkerheten måste åtgärdas omgående. Filterenhetens bruksanvisning ska läsas före installation och driftstart av all berörd personal. All personal som deltar i installation och underhåll, samt handhavande av denna produkt bör vara fullt medvetna om de farliga situationer som kan uppstå. Vid egenmäktiga respektive otillåtna ändringar och modifieringar på utrustning och inställningar upphör tillverkarens garanti att gälla. Garantin gäller inte heller om reservdelar, så som kassetter, fläkt eller dylikt byts ut mot annat fabrikat. 4.2 Risker Enheten får aldrig öppnas under drift! Vänta tills alla roterande delar har stannat. Utvärdera alltid alla risker i alla situationer som kräver installations- eller servicesarbete samt rådfråga och/eller anlita kvalificerad personal. Vänligen kontakta Absolent eller en av Absolents distributörer vid ytterligare frågor och/eller support. (www.absolent.com eller se kapitel. 12.3, Helpdesk - Support) Identifierade faror 1. Samtliga filterenheter har hög tyngdpunkt varvid vältrisk föreligger, var mycket aktsam vid transport och lyft. Kontrollera alltid filterenhetens vikt och dess lyftinstruktioner innan lyft påbörjas. 2. Klämrisk när filterenhetens dörrar öppnas och stängs. 3. Klämrisk vid kassettbyte, tänk på att kassetterna är både tunga, smutsiga och fulla med olja vid byte. 4. Elektriska felkopplingar kan leda till att komponenter förstörs. 5. Vid drift, håll aldrig händerna i närheten av fläktens roterande delar. 6. Lösa eller ej åtsittande kläder i närheten av insugningsöppningar och fläkt kan leda till livsfarliga skador. 7. Använd erforderlig personlig skyddsutrustning vid alla typer av servicearbeten, då filterenheten kan innehålla hälsovådliga vätskor. 8. Filterkassetter är tunga. Kontrollera alltid den aktuella filterkassettens vikt i bruksanvisningen före handhavande. 9. Håll rent från oljespill för att undvika halkskador. 10. Om ljudnivån på arbetsplatsen överstiger 75 db(a) skall hörselskydd användas Identifierade faror till följd av elektrisk energi 1. Risk för kortslutning vid anslutning av elkomponenter. 2. Eftersom spänning och strömstyrka är farlig ska all service- och installationsarbete ske spänningsfritt. 3. Kontrollera att enheten är jordad. 4. Samtliga kablar ska kontrolleras före driftstart för att upptäcka ev. monteringsskador. 5. Anslut ej filterenheten till maskin med bearbetning som kan medföra explosionsrisk. 6. Föreligger brandrisk i maskinen, måste detta beaktas och förebyggas för att minimera eventuella skador. Sida 10 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

11 4.3 Lokala bestämmelser Innan någon form av installation och/eller service påbörjas är det av största vikt att ta reda på vilka lokala bestämmelser respektive företag har. 4.4 Brand I elektriska maskiner föreligger alltid viss risk för brand. Det är viktigt att alltid analysera hur stor risken för respektive maskin är. Vid installationer där brandrisk föreligger är det viktigt att kontakta certifierat företag som kan utreda vilken typ av brandspjäll, detekterings-, och släckningsutrustning som ska användas, samt hur rördragning och spjällplacering skall utformas. Läs mer kapitel Brandspjäll Heta arbeten I de fall installationer kräver arbete som utförs med verktyg som avger gnistor och/eller värme är det av största vikt att de regler och lagkrav som finns i respektive land följs. I Sverige kallas denna typ av arbete för Heta Arbeten. För att genomföra ett "Hett Arbete" i Sverige måste det alltid finnas två personer inblandade: tillståndsansvarig (beställaren) och personen som ska utföra jobbet. Om den tillståndsansvarige bedömer att jobbet som ska utföras är brandfarligt, ska han/hon ge ett skriftligt tillstånd till personen som ska utföra jobbet och även bedöma om det behövs en brandvakt. Alla inblandade - tillståndsansvarige, utföraren och brandvakten - ska ha giltigt certifikat för att få utföra Heta arbeten. Samtliga inblandade har ett ansvar för att förhindra att brand uppstår! OBSERVERA! Ta reda på vilka regler och lagkrav som finns i respektive land! Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

12 5 Ankomst av kolli 5.1 Mottagningskontroll Absolents filterenheter levereras stående på träpall eller liggande i en trälåda. Observera att alla stående filterenheter har en hög tyngdpunkt, så vältrisk föreligger. Några av Absolents större filter, t.ex. A.mist 80TF levereras i två eller flera olika delar och monteras ihop på plats. Kontrollera att rätt antal kollin har levererats och att godset ser helt ut. Vid en eventuell transportskada skall chauffören omgående anteckna detta på fraktsedeln. Hinner chauffören lämnat området innan skadan upptäcks skall transportbolaget meddelas så fort som möjligt, dock senast inom 5 dagar för att skadan skall ersättas. 5.2 Förvaring, mellanförvaring Filterenheter, komponenter och tillbehör måste skyddas mot väder och vind, fukt, damm och skador vid förvaring. Filterenhet och komponenter måste alltid förvaras på ett jämt och säkert underlag. Installeras inte filterenheten direkt bör emballaget sitta på tills installation sker för att undvika skador. 5.3 Ej monterade tillbehör En del av filterenhetens tillbehör levereras omonterat. Dessa är antingen packeterade i ett eget kolli eller är placerade inne i filterenheten, en orange slips markerar var delarna återfinns. Vänligen kontakta Absolent eller en av Absolents distributörer vid ytterligare frågor och/eller support. Sida 12 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

13 6 Hantering av filter 6.1 Transport av filterenhet Innan Absolents filterenhet lyfts av från pall - överväg om ytterligare transport till uppställningsplatsen skall ske med truck/pallyftare. Innan/under transport: Säkra filterenheten ordentligt. Kontrollera att samtliga luckor är stängda och låsta. Kontrollera att transportpallen är hel och funktionsduglig. Kontrollera att all personal befinner sig på behövligt avstånd för att förhindra personskador. Se filterenhets bruksanvisning om hur respektive enhet bör hanteras. 6.2 Lyft/resning av filterenhet Beroende på filterenhetens storlek samt hur den levereras finns olika lyftalternativ. De mindre filterenheterna kan lyftas i lyftöglor eller med hjälp av stroppar som förankras i enheten enligt gällande lyftinstruktioner i respektive bruksanvisning. Bild A.smoke 5 Bild A.mist 20 (Lyftöglor ingår ej som standard.) Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

14 De mindre stående filterenheterna går även bra att hantera med truck. Eftersom A.mist 10 och A.mist 20 har lutande bottenplan kan de inte lyftas i underkant! OBSERVERA! A.mist 10 och A.mist 20 får inte lyftas med truck från undersidan. Filterenheterna har lutande bottenplan! Ta ur filterkassett och lyft under tvärbalkarna med hjälp av en truck. Var mycket aktsam så gafflarna inte skadar ryggen på filterenheten samt säkerställ att gafflarna har fått fäste även under den inre tvärbalken. OBSERVERA! Så här får filterenheten endast lyftas under mycket korta sträckor. Sida 14 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

15 Till de större filterenheterna används lyftöglorna vid resning från liggande till stående position. Det går även bra att lyfta/flytta filterenheten en kortare sträcka i lyftöglorna eller med hjälp av en truck. Används truck lyfts filterenheten från undersidan. Bild A.smoke 40 Bild A.smoke 40 OBSERVERA! Ska filterenheten transporteras en längre sträcka ska alltid en hel och funktionsduglig pall användas för en säker transport. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

16 7 Uppställning 7.1 Placering av filter Absolent erbjuder olika monteringsalternativ för respektive filterenhet. Övergripande är dock att all montering av filterenheten ska vara i våg mot plan, samt att underlaget ska vara konstruerat för att bära upp filterenhetens egenvikt (se respektive filterenhets bruksanvisning). Det är även viktigt att placera filtret så att åtkomst vid reparations- och servicearbete garanteras. Tänk på att dörrar ska kunna öppnas helt och att det finns utrymme för kassettbyte Golvmonterat Golvmonterat är ett alternativ för samtliga filterenheter. De större filterenheterna placeras direkt på golvet, medans de mindre kan förhöjas med förlängningsben eller stativ som finns som tillbehör. Vänligen kontakta Absolent eller en av Absolents distributörer för att se vilka tillbehör som finns till respektive filterenhet, eller kolla i filterenhetens bruksanvisning. Bild A.smoke 5 på stativ Bild A.smoke 20 inkl. förlängningsben Sida 16 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

17 Bild : 2st parallellkopplade A.smoke 40 Bild A.smoke 320 OBSERVERA! Underlagets konstruktion avgör lämpliga infästningsdetaljer och bifogas därför ej med enheten/stativet. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

18 7.1.2 Maskinmonterat Absolents kompakta filterenheter kan med fördel monteras i direkt anslutning till maskin, antingen genom att placera filterenheten på maskinen eller på utrustning runt omkring. Detta sparar inte bara golvyta utan medför även korta rörledningar vilket genererar ett lågt externtryckfall i rörsystemet. Bild A.smoke 5 Bild : A.mist 10C Både A.smoke 5 och A.mist 10C står på en fot med slitsade hål i nederkant för att förenkla och säkra fastsättningen av enheten. Se bild nedan. OBSERVERA! Underlagets konstruktion avgör lämpliga infästningsdetaljer vilka därför ej bifogas med enheten/stativet. Sida 18 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

19 7.1.3 Väggmonterat Absolents kompakta enheter går även att montera direkt på vägg eller på sidan av en maskin med hjälp av väggfästen som finns som tillbehör till filterenheterna. Vänligen kontakta Absolent eller en av Absolents distributörer för att se vilka tillbehör som finns till respektive filterenhet, eller kolla i filterenhetens bruksanvisning. Bild : A.mist 10C inkl. väggfäste OBSERVERA! Väggens konstruktion avgör lämpliga infästningsdetaljer vilka därför ej bifogas med enheten/stativet Hängandes Flera av Absolents filterenheter går att installera hängandes från taket. Infästning sker på olika sätt beroende på takets konstruktion. Ett alternativ är 4 st. gängstänger som skruvas i de fästen som finns på respektive enhet. Lämpliga infästningsdetaljer avgörs dock av takets konstruktion. Säkerställ att infästningsdetaljer och takkonstruktion är dimensionerade för att bära filterenheten. Se respektive bruksanvisning för vikten på den oljefyllda filterenheten. Bild : A.mist 10C med exempel på takuppfästning OBSERVERA! Absolent ansvarar ej för felaktig utförd infästning. Taket konstruktion avgör lämpliga infästningsdetaljer vilka därför ej bifogas med enheten/stativet. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

20 7.1.5 Utomhusplacering Absolents filterenheter går bra att placera utomhus förutsatt att de väderskyddas. I länder med kalla vintrar rekommenderar vi inte att filterenheter med emulsion (vattenbaserad skärvätska) placeras utomhus då det finns risk att skärvätskan fryser i systemet under vinterhalvåret. OBSERVERA! Placera inte filterenheter med emulsion utomhus i länder med kalla vintrar. Sida 20 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

21 8 Installation av tillbehör 8.1 Förlängningsben/Stativ Till filterenheter som inte utrustas med pump finns förlängningsben eller stativ som tillbehör för att få en väl fungerande dränering. Säkerställ att filterenheten skruvas fast ordentligt i stativ/förlängningsben, som i sin tur förankras ner i golvet. Tänk även på att säkra upp området runt förlängningsben/stativ med påkörningsskydd för truck. Bild A.mist 10C inkl. stativ Bild A.mist 20 inkl. förlängningsben Bild A.smoke 5 inkl. stativ Bild A.smoke 40 inkl. stativ Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

22 B B A A 8.2 Returoljeanslutning Allmänt Alla Absolents filterkassetter är självdränerande, varvid någon form av returoljeanslutning behövs för att leda bort/samla upp all vätska som dräneras ut ur filterenheten. På grund av det undertryck som fläkten skapar i filterenheten måste dräneringen vara slutet för att undvika ett baksug. Antingen används ett slutet (tätt) kärl, ett vätskelås eller en pump för att förhindra detta. För att få en fungerande dränering måste returoljeanslutningen blir rätt installerad. Om returoljeanslutningen inte blir tät uppstår ett baksug, som förhindrar oljan att rinna ut ur filtret. OBSERVERA! Används slanganslutning utan tätslutande dunk/kärl är det viktigt att slangens mynning ligger helt under ytan för att förhindra baksug och vätskelåset ska fungera Utformning av vätskelås Köper man inte ett färdigt vätskelås från Absolent är det viktigt att det utformas på rätt sätt. Förhållandet mellan undertyck och avstånd ska vara följande: Höjden A måste vara minst lika stor i millimeter [mm] som undertrycket i enheten är i mm vp *). Höjden B måste vara minst lika stort i millimeter [mm] som halva undertrycket i enheten i mm vp *). min Ø i 32 I tabellen nedan har höjden A och B räknats fram för respektive undertryck. Aggregatets undertryck Höjd A Höjd B [Pa] [mm vp] [Inch wg] [mm] [Inch] [mm] [Inch] , ,02 76,5 3, , , , , ,04 127,5 5, , , , , ,06 178,5 7, , , , , ,07 229,5 9, , , ,04 *) mm vp = Millimeter vattenpelare 1 mm vp 10 Pa Sida 22 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

23 8.2.3 Val av returoljeanslutningar Absolent erbjuder flera olika varianter av returoljeanslutningar som tillbehör. Se filterenhetens bruksanvisning för utförligare beskrivning. Vattenlås, Dunk Transparant dunk så man lätt kan se vätskenivån. Förlängningsben måste användas. Kopplingen måste bli tät. Vattenlås, Plåtkärl Flottör som visar när plåtkärlet skall tömmas. Förläningsben måste användas. Kopplingen måste bli tät. Klarar högre undertryck än plast dunken. Vattenlås, PVC Förlängningsben måste användas Kopplingen måste bli tät Måste fyllas på med vätska innan filterenheten startas Vattenlås, Slang Förlängningsben måste användas Kopplingen måste bli tät Slangens mynning måste vara helt under vätskenivå OBSERVERA! Filterenheter med returoljeanslutningar måste alla kompletteras med förlängningsben eller stativ, som finns som tillbehör till respektive enhet. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

24 8.3 Pump Allmänt Till filterenheter som dränerar ut en stor mängd olja från filterkassetterna bör en pump installeras. Oljan kan antingen pumpas till en central oljereningsanläggning eller till ett oljefat/behållare som placeras i närheten av filterenheten. Pumpen styrs normalt av en nivågivare. Alla Absolents filterenheter går att beställa med pump/pumphus (skruvade vid eftermontage). Alla A.smoke 40 är förberedda för pump och ofta utrustade med pump från start. Vänligen kontakta Absolent eller en av Absolents distributörer för att se vilka pumpalternativ som finns till respektive filterenhet, eller kolla i filterenhetens bruksanvisning. Bild A.smoke 40 inkl. returoljekärl Pumpval Absolent tillhandahåller två olika fabrikat av pumpar, en Sacemi- och en Brinkmanpump. Sacemi är en enklare pump med en kapacitet att transportera oljan till ett närliggande uppsamlingskärl/oljefat. (Maximal lyfthöjd över golv är 2,5 m). Brinkmannpumpen har en större kapacitet som klarar en högre lyfthöjd och kan därför transportera oljan till en oljereningsanläggning eller dylikt. (Vid lyfthöjd över 6 m bör funktionen kontrolleras). Sida 24 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

25 Lyfthöjden i diagrammen nedan avser olja för skärande bearbetning med en viskositet på ca 24 mm 2 /s. En högre viskositet minskar pumpens kapacitet. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

26 8.3.3 Oljemängd Bild A.smoke 40 med pump och nivågivare. Bilden visar vilka oljemängder som pumpen jobbar efter. Oljan samlas i bottendelen på samtliga filterenheter. Används en nivågivare startar pumpen när oljan har nått en viss nivå. Tänk på att våra större filerenheter rymmer en hel del olja innan pumpen startar, så utrusta filterenheten med ett tillräckligt stort uppsamlingskärl. Ur en A.smoke 40 pumpas närmare 85 liter/22 gallon när pumpen startar. Motsvarande siffra för en A.smoke 80 är det dubbla, d.v.s. 170 liter/44 gallon. Pumpen styrs av en nivågivare. OBSERVERA! Pumpen startar när oljan har nått en viss nivå i filterenheten. Tänk på att ha ett tillräckligt stort uppsamlingskärl/oljefat eftersom det är en stor mängd olja som evakueras varje gång pumpen startar Sida 26 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

27 8.4 Motorskydd Allmänt När en elektrisk motor kopplas in på ett elnät måste någon form av motorskydd installeras. På vissa av Absolents filterenheter ingår motorskyddet som standard medans på andra måste det köpas till som ett tillbehör. Kontrollera alltid om startutrustningen ingår i leveransen från Absolent. Motorskyddet skyddar inte bara motor och nätet vid eventuella haverier, utan fungerar även som till- och frånslag, dvs. start och stopp Kabeldimensionering och För-säkring När en filterenhet kopplas in måste anslutningar, kablar och För-säkringar vara rätt dimensionerade i förhållande till dess motor/fläkt (effekt). Rekommenderad storlek på Försäkringen står angiven i respektive bruksanvisning. OBSERVERA! Kontrollera att motorskyddet är inställt på rätt effekt/ström för respektive filterenhet innan nätanslutning sker Kontaktormotorskydd Absolent använder s.k. kontaktormotorskydd. I ett kontaktormotorskydd är det som namnet indikerar en kontaktor som sluter respektive bryter spänningen. Motorskyddet sluter genom att en hjälpbrytare drar kontaktorn. Hjälpbrytaren aktiveras manuellt via en tryckknapp (grön) eller ett vred. Kontaktormotorskyddet består även av en motorskyddsdel som bryter spänning vid hög ström eller värme. Motorskyddet kan brytas på flera sätt: Manuellt med knapp (röd) eller vred. Spänningsbortfall på en eller flera faser Överström Värme (hög ström eller låg spänning) Inställning Motorskydd har en justerbar gräns för när de bryter spänningen t.ex. 4,0-6,3A (motorskyddet till A.mist 20 /2,2 kw). Därför måste motorskyddet ställas in på motorns märkström som står på filterenhetens maskinskylt. Har Absolent monterat motorskyddet är denna inställning gjord vid provkörningen. 1. Kontaktor 2. Hjälpbrytare/Startknapp 3. Ströminställning 4. Motorskydd 5. Stoppknapp Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

28 8.4.5 Elritning motorskydd (exempel inklusive A.monitor) Sida 28 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

29 9 Rördimensionering 9.1 Dimensionering av rörsystem Allmänt I rörsystemet mellan bearbetningsmaskin/-er och Absolents filterenhet transporteras den smutsiga luften som sugs ut från maskinen. Detta rörsystem måste vara av vätsketät karaktär och det är av allra största vikt att samtliga skarvar och anslutningar tätas ordentligt för att förhindra läckage. Den luft som sugs ut från maskinen innehåller en stor mängd olja. OBSERVERA! Rörsystem mellan bearbetningsmaskin och filterenhet måste vara av vätsketät karaktär samt att samtliga skarvar måste tätas ordentligt. Om luften inte ska släppas tillbaka till lokalen installeras en kanalanslutning och ett rörsystem på filterenhetens utlopp som transporterar den nu rena luften ut ur lokalen eller till ett ventilationsaggregat (med eller utan värmeåtervinning). Detta rörsystem behöver inte vara av vätsketät karaktär eftersom luften som transporteras är ren och fri från skadliga oljepariklar. Rörsystem efter filterenheten, samt för allmänventilation behöver bara dimensioneras för lägsta tryckfall (minimera energiförbrukning) medans ett rörsystem avsett för processventilation måste dimensioneras både för bästa funktion och lägsta tryckfall. Lufthastigheten i ett rörsystem avsett för processventilation måste vara tillräcklig hög så föroreningen inte ansamlas med läckage som följd. Det är även viktigt hur rörsystemet dimensioneras och utformas för att få bästa funktion och minimalt tryckfall. Undvik skarpa 90 böjar och skarpa T-rör, använd istället rörböjar med lång radie, två stycken 45 -böjar eller ett avstick ihop med en 45 böj. Se bilder. T-rör -90 T-rör med avstick Byx-rör Funkar i vissa fall Absolent rekommenderar Absolent rekommenderar Undvik att använda kortböjar, d.v.s. rördelar med liten innerradie. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

30 OBSERVERA! Undvik rörsystem med skarpa 90 böjar och skarpa T-rör för att minimera rörsystemets tryckfall. Rörböj, 90 Kort Rörböj, 90 Standard Rörböj, 90 Lång r m 0,6 x d 1 r m 1 x d 1 r m 1,5 x d 1 Funkar i vissa fall Absolent rekommenderar Absolent rekommenderar Istället för att använda en 90 rörböj är det att föredra att använda två stycken 45 rörböjar istället, vilket ger ett lägre extern tryckfall i rörsystemet. Tänk på att även här använda rördelar med stor radie för att minimera tryckfallet. De två 45 -böjarna går bra att montera med eller utan rörbit i mellan. Rörböj, 45 Standard Rörböj, 45 Lång r m 1 x d 1 r m 1,5 x d 1 Funkar i vissa fall Absolent rekommenderar Sida 30 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

31 9.1.2 Kapsling av maskin För att få en bra arbetsmiljö i verkstan är det viktigt att ha en väl fungerande allmän- och processventilation, samt att de är optimerade i förhållande till varandra. En annan förutsättning är att alla bearbetningsmaskiner är så väl inkapslade som det bara går, detta för att minimera luftbehovet och risken att nersmutsad processluftläcker ut. Försök så långt som möjligt att stänga alla öppningar, går inte det måste processventilationens flöde ökas eller att öppningen avskärmas med hjälp av en ridåblås etc. Maskinens kapsling ingår normalt inte i installationen av Absolents filterenheten och tillhörande rördragning. Vänligen kontakta Absolent eller en av Absolents distributörer för rådgivning på hur Er maskin lättast kan inkapslas. De finns många olika lösningar beroende på maskinens förutsättningar. Kontrollera röranslutningens placering på maskinen. Önskvärt är att ha den i taket, så långt bort från bearbetningszonen och dörren som möjligt. Placera gärna en stänkplåt framför sughålet så inte onödigt mycket olja sprutar eller sugs ut från maskinen, se kapitel , Stänkplåt. OBSERVERA! Placera röranslutningen till maskinen så långt bort från bearbetningszonen och dörren som möjligt, och gärna i taket Beräkning externt tryckfall Med externt tryckfall menas summan av det motstånd som skapas då luften transporteras till och från filterenheten. För Absolents filterenheter med inbyggd fläkt finns ett maximalt externt tryckfall som filterenheten klarar utan att luftflöde minskas, angivet i respektive datablad. Om filterenheten placeras på eller i anslutning till maskinen behöver det externa tryckfallet inte beräknas/kontrolleras. Om flera maskiner kopplas till en filterenhet, och/eller filterenheten placeras en bit ifrån maskinerna måste det externa tryckfallet beräknas/kontrolleras. Detsamma gäller vid kanalanslutning av filterenhetens utlopp. Vid en tryckfalls-beräkning/kontroll behöver man bara räkna på den maskin som genererar högst tryckfall vilket oftast är den som står placerad längst ifrån filterenheten Rörsystemets externa tryckfallet beräknas genom summering av alla ingående delars tryckfall. Tryckfallen för de olika delarna finns specificerade i respektive rörtillverkarens katalog. Se exempel nedan. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

32 2 000 m³/h cfm m³/h 589 cfm m³/h 589 cfm m³/h 589 cfm Part Nr Tryckfall 1 Maskin 1 st 100 Pa / 0,402 in WC 2 Rörböj 90 (Ø 160mm/6 ) 1 st 35 Pa / 0,141 in WC 3 Rör (Ø 160mm/6 ) 3 m / 10 foot 40 Pa / 0,161 in WC 4 Dimensionsändring (Ø 200=>160mm / 8 => 6 ) 1 st 26 Pa / 0,104 in WC 5 T-rör (Ø 200 mm/8 ) 1 st 15 Pa / 0,060 in WC 6 Rör (Ø 200 mm/8 ) 3 m / 10 foot 50 Pa / 0,201 in WC 7 Rörböj 90 (Ø 200 mm/8 ) 1 st 48 Pa / 0,193 in WC 8 Rör (Ø 200 mm/8 ) 2 m / 6,7 foot 40 Pa / 0,161 in WC 9 Rörböj 90 (Ø 200 mm/8 ) 1 st 48 Pa / 0,193 in WC Totala tryckfall. 402 Pa/1,614 in WC OBSERVERA! Om flera maskiner kopplas till en filterenhet, och/eller filterenheten placeras en bit ifrån maskinerna måste det externa tryckfallet beräknas/kontrolleras Sida 32 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

33 Lufthastighet i cirkulära rör Nedanstående tabeller visar lufthastigheten i cirkulära rör vid olika luftflöden och rördiametrar. För att undvika oljeansamlingar i rören med risk för läckage som följd bör lufthastigheten vara 15 m/s vilket motsvarar 2952 foot per minute, max lufthastighet är 18 m/s / 3510 foot per minute. Lufthastigheten i rör som monteras efter filterenheten kan vara hur låg som helst. Luftflöde, [m³/h] Tabell 9-1: Lufthastighet i m/s, fetmarkerad text visar standardvärden för Absolents filterenheter. Luftflöde, [cfm] Rördiameter [mm] Rördiameter [in] Tabell 9-2: Lufthastighet i fpm (foot/minute), fetmarkerad text visar standardvärden för Absolents filterenheter. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

34 9.1.5 Rörtjocklek Ventilationsrör har olika materialtjocklek beroende på diameter och leverantör. Olika typer och fabrikat av rör tål olika mycket undertryck innan de kollapsar (sugs ihop). Om ett rörsystem är väldigt långt eller att man av andra anledningar kan förvänta sig stora undertryck måste rörsystemets hållfasthet kontrolleras. Föreligger risk får man gå upp i rörtjocklek eller förstärka rörsystemet. Ett annat sätt är använda två mindre rör istället för ett stort. Tabellerna nedan ger en indikation på vilka undertryck Spirorör ( Lindab) tål. Kontrollera med er rörleverantör vilka undertyck respektive rörsystem/diameter klarar. Rördiameter, [mm] Plåttjocklek, [mm] Max. tillåtet undertryck [Pa] 100 0, , , , , , , , , , , Tabell 9-3: Maximalt tillåtet undertryck i Spirorör ( Lindab). OBSERVERA! Tillåtet undertryck varierar mellan olika rörsystem och dess dimensioner. Kontrollera alltid med er rörlevernatör vilka undertryck deras rördimensioner klarar. OBSERVERA! Ett rörsystem med stort undertryck riskerar att kollapsa, sugas ihop, om det inte är rätt dimensionerat. Kontrollera hur stort undertryck respektive rör-dimension och tjocklek klarar. Sida 34 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

35 Rördiameter, [inch] Plåttjocklek, [gauge] Max. tillåtet undertryck [inwc] Tabell 9-4: Maximalt tillåtet undertryck Spirorör (Lindab) för USA Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

36 9.2 Rörsystem Allmänt Vid val av rörsystem till processventilation krävs en hel del eftertanke. Luften som transporteras i rörsystemet innehåller en stor mängd föroreningar i form av olja som inte får börja läcka ut. Det är också viktigt att minimera rörsystemets tryckfall för att inte tappa luftkapacitet i filterenheten, se kapitel: 9.1, Dimensionering av rörsystem Spiro Ett av världens vanligaste rörsystem för allmänventilation är Spirorör. Ska det användas till processventilation måste det vara Spirorör av vätsketät karaktär. De är lätta att montera och det finns många olika delar att använda. OBSERVERA! Används Spirorör i rörsystem före Absolents filterenhet måste de alltid vara av vätsketät karaktär Rör med Spännbandskant/fläns Rör med spännbandskant/fläns går också bra att använda till rörsystem för oljedimma/rök. Det finns en rad olika utförande samt leverantörer av dess runt om i världen, men tätning och anslutning sker på liknande sätt. Övergripande för dessa rörsystem är att en falsmaskin behövs vid montage för att få rätt längd på rören. Det finns två olika tillverkningsmetoder, Längdfalsade- och Svetsade rör Längd falsat rör/lasersvetsat rör Detta rörsystem finns i flera utföranden där 1 mm galvaniserad plåt är det vanligaste. Vanligt förekommande leverantörer är Lajac och Scandab. Sida 36 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

37 Svetsat rör/svart plåt Även svetsade rör finns i olika utförande och dimensioner, 2 mm svartplåt är de vanligaste. I många delar i världen målas även dessa rör. Vanligt förekommande leverantörer är Jacob och S&W Rostfritt rörsystem (Spiro) Ett rostfritt kanalsystem bör användas om man vet att det finns risk för korrosion. Även här är det noga med att de skall vara av vätsketät karaktär om det skall användas till processventilation Plaströr Rörsystem i plast används till applikationer med mycket fukt t.ex. tvättar. Vi rekommenderar rörsystem i Poly propylen med inbyggt flamskyddsmedel (PPs). Här används en hetluftssvets för att montera ihop rördelarna. Detta medför att det inte är fullt lika enkelt och flexibelt att montera eller bygga om nya och/eller befintliga rörsystem. I Sverige krävs även att montören har rätt behörighet (Heta Arbeten) för att få utföra detta arbete. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

38 9.2.6 Slang En del rörsystem kan inte anslutas direkt mot en maskin, utan kräver en mer flexibel anslutning. I dessa fall används en slang, det kan t.ex. vara om anslutningen sitter på en rörlig dörr mm. Försök att använda så lite slang som möjligt eftersom de genererar höga tryckfall. Slangen är lätt att montera och sätts på plats med hjälp av slangklämmor. För att få en fungerande installation är det viktigt att ta bort spiralen ca 5-7 cm från kanten på slangens båda ändar. Vi rekommenderar att man använder Polyuretanslang. OBSERVERA! Slang genererar höga tryckfall och ska användas så lite som möjligt! Glöm inte att ta bort spiralen i slangens båda ändar! OBSERVERA! Säkerställ att slangen blir sträckt så inte oönskade vätskelås bildas. Sida 38 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

39 9.2.7 Val av rörsystem Rekommendationer Absolent rekommendation av rörsystem baserat på typ av Process Skärande bearbetning - Emulsion Skärande bearbetning - Rak olja Spirorör Spirorör Vätsketäta Rör med spännbandkant/fläns Rostfria Vätsketäta Plaströr Slang 1) x x Slipning x Pressgjutning Al x x Utsug på tvätt x Svarvning x Fräsning x Härdning x Fleroperationsmaskin x Borrning x Kalldragning x Kallformning x Varmformning x Kuggskärning x Mat processer x Efter filterenhet = Absolent rekommenderar = Fungerar X = Fungerar ej 1) Slang används alltid i kombination med annat rörsystem. Det är bara vid krav av flexibla anslutningar som slang skall användas korta sträckor. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

40 Absolent rekommendation av rörsystem baserat på önskade Egenskaper/Förutsättningar Spirorör Spirorör Vätsketäta Rör med spännbandkant/fläns Rostfria Vätsketäta Plaströr Slang 1) Vikt x Korrosions beständigt x Kemikaliebeständighet 2) x Täthet x Genererar låga tryckfall x x Klarar höga undertryck x x Klarar temperatur x 80 C Klarar temperatur > 80 C 3) x Lätt att renhålla x Flexibilitet enkelt att x bygga/flytta om. Enkelt montage x Urval av komponenter x Monteras efter filterenhet x x Kräver ingen special kompetens = Absolent rekommenderar = Fungerar X = Fungerar ej 1) Slang används alltid i kombination med annat rörsystem. Det är bara vid krav av flexibla anslutningar som slang skall användas korta sträckor. 2) Viktigt att alltid kolla vad som gäller för respektive kemikalie. 3) Vid temperaturer över 80 krävs specialpackningar. Kolla med er rörleverantör vad de har att erbjuda. Sida 40 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

41 9.3 Spjäll Allmänt För att evakuera rätt mängd luft från en bearbetningsmaskin måste rätt flöde ställas in. Det är av största vikt att flödet blir rätt injusterat för respektive maskin. Ett för lågt flöde innebära att smutsig luft kommer läcka ut från maskinen ut i lokalen, medans ett för högt flöde kan medföra att maskinen töms på olja och en onödig hög belastning på kassetterna uppstår med en förkortad livslängd som följd. EcoDrive = En optimerad funktion som genererar energi- och miljöbesparingar samt ger en lägre kostnad (LCC). I installtioner utan EcoDrive ställs rätt flöde in manuellt med injusteringsspjäll som är monterat vid filterenheten eller vid respektive maskin. Betjänas en maskin av en filterenhet utrustad med EcoDrive används den för injustering av flödet. Betjänas två eller flera maskiner av en filterenhet utrustad med EcoDrive bör både injusterings- och avstängningsspjäll installeras. För att justera in rätt flödet från respektive maskin använder man ett injusteringsspjäll. Mer information om hur avstängningsspjäll fungerar finns, kapitel Avstängningsspjäll/Motordrivna spjäll Injusteringsspjäll Injusteringsspjäll ska monteras så nära sugpunkten som möjligt för respektive maskin för att ställa in rätt flöde. På marknaden finns en uppsjö av olika varianter och fabrikat av injusteringsspjäll. Till processventilation fungerar inte injusteringsspjäll av tätslutande utförande då det föreligger risk att rörsystemet sugs ihop om spjällen stängs. Inom allmänventilationen används ofta Irisspjäll för injustering av luft, dessa är inte heller att rekommendera då de fungerar dåligt i smutsig miljö. Ej tätslutande injusteringsspjäll Tätslutande inregleringsspjäll Irisspjäll Absolent rekommenderar Ej godkänd av Absolent Ej godkänd av Absolent OBSERVERA! Injusteringsspjäll får inte vara av tätslutande utförande. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

42 9.3.3 Avstängningsspjäll/Motordrivna spjäll Till filterenheter utrustade med EcoDrive som betjänar två eller fler maskiner bör man installera både avstängningsspjäll och injusteringsspjället till respektive maskin. När en av flera maskiner på samma rörsystem stängs av, skickas en signal till avstängningsspjället för just den maskinen, som då stänger sig. Detta gör att fläkten varvar ner och det totala flödet minskar medans flödet från de övriga maskinerna är oförändrat. Detta genererar mindre energiförbrukning samt förlänger livslängden på kassetterna, vilket båda bidrar till miljö- och kostnadsbesparingar Brandspjäll I elektriska maskiner föreligger alltid en risk för brand, en del större andra mindre. Det är alltid viktigt att analysera hur stor den risken är för respektive maskin. I en maskin med brandrisk ska detekteringsutrustning samt brandspjäll installeras för att minimera eventuell skadorna vid en brand. Vid en brand och/eller kraftig värmeutveckling skickas en signal från detekteringsutrustningen i maskinen till brandspjället på sugledning som automatiskt stänger spjället och förhindrar fortsatt spridning. Signalen ska också vara kopplad till filtrets fläkt som automatiskt stängs av. Bild : Exempel på detekteringsutrustning och brandspjäll OBSERVERA! Vid installationer där brandrisk föreligger, kontakta certifierat företag som utreder vilken typ av detekteringsutrustning och brandspjäll som ska användas, samt hur rördragning och spjällplacering skall utformas. Sida 42 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

43 Injusteringsspjäl l 10 Installation 10.1 Principskiss på installation Utan EcoDrive Injusteringsspjäl l Injusteringsspjäl l Med EcoDrive Tryckgivare Injusteringsspjäll Tillval: Avstängningsspjäll Injusteringsspjäll Tillval: Avstängningsspjäll Maskinen skickar signal som styr Avstängningsspjället. Maskinen skickar signal som styr Avstyrningsspjället. Tryckgivaren skickar signal till EcoDrive som justeras vid behov Placering av spjäll Alla typer av spjäll ska placeras så nära sugpunkten på maskinen som möjligt. Tänk på att spjällets axel skall vara vågrät för att minimera risken för läckage. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

44 10.3 Montering av rörsystem Tätning av rörsystem - Allmänt: Samtliga skarvar i ett rörsystem för processfilter måste tätas innan de monteras ihop för att förhindra läckage. De olika rörsystemen tätas på olika sätt. Vi rekommenderar ett tätningsmedel som har MS-polymerbas. Absolent använder Marin & Teknik från Casco vid all tätning av såväl rörsystem som i filterenheter. Vänligen kontakta Absolent eller en Absolents distributörer för ytterligare förslag på fungerande tätningsmedel. Absolent tillhandahåller Marin ochteknik som tillbehör Godkända fästelement Det är viktigt att använda rätt skruv vid hopsättning av rörsystem. Används fel fästelement föreligger läckagerisk. Det är också viktigt var skruven placeras, inga skruvar får sitta på undersidan av rören. Skruv med vass spets Skruv med reducerad borrspets Skruv med borrspets Mycket tät. Stark, då den formar en krage i den tunna plåten. Mycket tät. Stark, då den borrar bort endast en liten del av den tunna plåten. Inte tät. Svag, då den borrar bort en stor del av den tunna plåten. Godkänd avabsolent Godkänd avabsolent Ej godkänd av Absolent Sida 44 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

45 Tätning av Spiro-rör: På Spiro s rörsystem sitter en gummipackning på samtliga delar som sticks in i röret. Denna packning räcker dock inte för tätning av rörsystem avsedd för oljedimma eller oljerök. Lägg en jämn sträng av tätningsmedel ca 1 cm in i röret. Det är av största vikt att strängen blir jämn och löper hela vägen runt insidan av röret. Stick in nästkommande detalj in i röret. Skruva sedan fast delarna med självgängande skruv. Säkerställ att inga skruvar hamnar på röret undersida, pga. läckagerisk. Gummipackning OBSERVERA! Det får inte vara någon skruv i mitten på undersidan. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

46 Tätning av Längs falsade/helsvetsade rör: Beroende på vilken typ av spännband som används för hopsättning/låsning av rörsystemet finns flera olika alternativ. Till de flesta alternativen rekommenderar vi att delarna först tejpas ihop med en mjuk plasttejp. Antal varv varierar beroende på vilken typ av spännband som används. Tejpen hjälper både till att hålla ihop delarna men framför allt minskas risken för läckage. Alternativ 1 - Spännband Rör och rördelar har en spännbandskant i ändarna och sätts ihop med hjälp av ett snabbspännband utan packning. Innan rördelarna placeras mot varandra träs en gummitätning på falsningen för respektive rördel. Placera rörändarna mot varandra Skruva sedan ihop spännbandet med skruv och mutter. Spännbandskant med påsatt gummitätning Sida 46 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

47 Alternativ 2 - Enkel spännband Rör och rördelar har en spännbandskant i ändarna och sätts ihop med hjälp av ett enkelpännband utan packning. Placera rörändarna mot varandra Tejpa ihop spännbandskanterna med en plasttejp som viras minst 2-3 varv runt skarven. Skruva sedan ihop enkel spännbandet med skruv och mutter. Tejpa minst 2-3 varar runt de skarvade delarna. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

48 Alternativ 3 - Snabb spännband Rör och rördelar har en spännbandskant i ändarna och sätts ihop med hjälp av ett snabbspännband med inbyggd packning. Placera rörändarna mot varandra Tejpa ihop spännbandskanterna med en plasttejp som viras drygt 1 varv runt skarven. Sätt sedan dit snabbspännbandet Kräver stor noggrannhet för att anslutningar ska bli täta och rätt installerade. Tejpa drygt 1 varar runt de skarvade delarna. OBSERVERA! Det är viktigt att spännbandet hamnar vågrätt mot röret. Sida 48 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

49 Alternativ 4 - Flänsar Rör och rördelar har flänsanslutningar i ändarna och en flänspackning placeras mellan flänsarna. Flänspackningen har hål som passar mot hålen på metallflänsarna. Alternativ 1 Spännband Alternativ 2 Enkel spännband Alternativ 3 Snabb spännband Alternativ 4 Flänsar Ingen tejp 2-3 varv med tejp 1 varv med tejp Ingen tejp 2 st gummipackningar som sätts på respektive rördel Ingen extra gummipackning Ingen extra gummipackining 1 st flänspackning mellan flänsarna. Absolent rekommenderar Funkar Funkar Funkar Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

50 Tätning av Plaströr: Vid tätning av plaströr sätts delarna först ihop med varandra för att sedan värmas ihop hela vägen runt, sedan avslutar man med att svetsa fast svetstråden över det man värmt ihop Upphängning av rörsystem Det är viktigt att upphägningen av ett rörsystem för processventilation blir rätt, så rören inte börjar svikta eller vibrera. Stabilisera och/eller fäst rörsystemet mot Absolents filterenhet, väggar eller i tak (se nedan). Långa rörsystem bör ha upphängning/avlastning efter varje rörböj, avstick eller anslutning. Vid långa raka rörledningar bör en avlastning finnas efter varje rörskarv. (Delning mellan upphängning/avlastning cirka 3 meter/10foot.) För att avlasta anslutningen in i Absolents filterenheten bör en upphängning sättas så nära första böjen på det vågräta röret som möjligt. Strax innan en vågrät böj bör det också finnas upphängning för att avlasta. L 3 m/10ft Avlastning Stabilisering OBSERVERA! Avståndet mellan upphängning/avlastning bör vara cirka 3 meter/10 foot, samt att det sitter en efter varje rörböj, avstick eller anslutning. Används plaströr bör upphängningar/avlastningar sättas tätare, detta pga. att rörsystem i plast sviktar med tiden. Vi rekommenderar ett avstånd mellan upphängning/avlastning på cirka 1,5 2 meter/5-6,5 foot. OBSERVERA! Rörsystemets egenvikt måste alltid bäras upp av dess upphängning, d.v.s. den får aldrig belasta filerenheten eller bearbetningsmaskinen! Sida 50 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

51 Lutning av rörsystem Rörsystem mellan bearbetningsmaskin och filterenhet, d.v.s. rören som transporterar den nersmutsade processluften bör alltid installeras med en svag lutning på rörsystemet för att förhindra ansamlingar av olja i kanalerna. Oljeansamlingar leder ofta till läckage med en massa onödigt arbete som följd. Beroende på installationens utformning ska rören antingen luta tillbaka mot maskinen eller mot Absolents filterenhet. Betjänar filterenheten en maskin ska rörsystemet luta så oljan rinner tillbaka till maskinen. Lutning 1-2 cm/m tillbaka till maskin. (~ 1 ) Betjänar filterenheten två eller flera maskiner ska huvudstammen luta så oljan rinner till Absolents filterenheten, övriga rör skall luta så oljan rinner tillbaka till respektive maskin. Även här ska lutningen vara ca 1-2cm/m. Huvudstam; Lutning 1-2 cm/m mot filterenheten. (~ 1 ) Påstick; Lutning 1-2 cm/m tillbaka till maskin. (~ 1 ) OBSERVERA! Rörsystemet ska ha en lutning för att oljan inte ska bli stående och börja läcka. Lutningen ska vara 1-2 cm/m och luta antingen så oljan rinner till Absolents filterenheten eller tillbaka till maskinen beroende på installationens utformning Dränerings av rörsystem Långa rörsystem kan i vissa fall behöva dräneras på olja för att undvika oljeansamlingar med läckage som följd. Lägg en svag lutning på rören och anslut en dräneringsslang på ett T.-rör eller avstick. Glöm inte att göra ett vätskelås för att förhindra att baksug uppstår. Se kapitel 8.2 Returoljeanslutning. I de fall ett rörsystem måste byggas runt en balk eller dylikt i en lokal måste en dränering anslutas. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

52 10.4 Anslutning till filterenhet Absolent levererar filterenheter både med och utan anslutningar. I de enheter där det ingår används ILU-stosar. Önskas andra anslutningar går de att få på begäran. Filterenheterna med betäckning kompakt (C) har en anslutningspunkt, medans de större filterenheterna har två anslutningspunkter. Önskas fler och/eller på någon annat ställen på filterenheten går det att få på begäran Anslutning till maskin Allmänt I många bearbetningsmaskiner finns ofta anslutningshål för processfilter förberett. I de fall de saknas sågas ett hål upp. Placera gärna hålet på ovansidan av bearbetningsmaskinen så långt från bearbetningszonen och dörren som möjligt, detta för att förhindra att spån åker in i filterenheten samt att minska mängden olja som sugs med. Sitter hålet för nära kan skärvätskan/oljan/spånor spruta in i hålet och filtret kommer dränera ut för mycket olja från maskinen. För att förhindra detta sätts en stänkplåt upp som skyddar anslutningen från direkt sprut av olja och spån. Vid egen håltagning ska alltid någon form av anslutning/stos användas. Röret ska ligga i nivå med innertaket, d.v.s. det får inte sticka ner i maskinen. Tänk på att använda en anslutning/stos med en radie för att undvika skarpa 90 hörn, som skapar turbolens. Sida 52 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

53 Lufthastigheten in i röret bestäms av dess anslutningsdiameter. Ju större diameter desto lägre hastighet in i rörsystemet. Absolent rekommenderar en lufthastighet på ca 5m/s (985fpm) in i röret och ca m/s ( fpm) i rörsystemet. Hastigheten in i röret får inte överstiga 10m/s (1970fpm). Hastigheten kan sänkas eller ökas genom att diametern ändras. Vid för hög ingångshastigheten är det risk att för mycket skärvätska/olja sugs ut från maskinen. Är lufthastigheten däremot för låg i rörsystemet är det risk för oljeansamlingar i systemet med läckage som följd. OBSERVERA! Placera anslutningen så långt från bearbetningszonen och dörren som möjligt. Använd en stänkplåt för att förhindra att spån och onödigt mycket olja hamnar i filterenheten. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

54 Stänkplåt Sitter anslutningshålet/utsuget i maskinen nära bearbetningszonen ska en stänkplåt skruvas framför utsugspunkten så att inte onödigt mycket olja sugs ut ur bearbetningsmaskinen. Det är bara oljedimman och oljeröken som skall evakueras in i filterenheten. Stänkplåt används även för att sänka lufthastigheten in i rörsystemet. Vi rekommendera en hastighet på ca 5 m/s (<10m/s) för att inte suga in för mycket olja i rörsystemet. Anslutningsdiameter, Ø [mm] Flöde, q [m³/h] Höjd, a [mm] Bredd, b [mm] Spalt, c [mm] Sida 54 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

55 Anslutningsdiameter, Ø [mm] Flöde, q [m³/h] Höjd, a [mm] Bredd, b [mm] Spalt, c [mm] Lufthastighet i sugpunkt Finns det inte möjlighet att ansluta ett stänkskydd över anslutningspunkten i maskinen eller att det inte går att få den önskade storleken på anslutningen kan man öka diametern på röret ca 1-2 m (3,5-6,5 ft) ner till maskinen för att minimera onödig evakuering av vätska. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

56 10.6 Efter filterenheten Återföring till lokalen Alla Absolents filterenheter i A.mist och A.smoke familjerna har ett H13- filter som standard vilket gör att luften är så ren att den normalt kan släppas tillbaka i lokalen Kanalanslutning Ska den rena, filtrerade luften ledas till en annan lokal, ut ur byggnaden eller till en värmeväxlare utrustas filterenheten med en utlopps huv från Absolent. Genom att installera ett spjäll på rörledningen efter kanalanslutningen ges möjligheten att välja om luften ska återföras till lokalen eller skickas vidare. Under vinterhalvåret när verkstadslokalerna behövs värmas upp är det fördelaktigt att ta vara på den varma, rena processluften, medans under sommarhalvåret finns möjlighet att skicka den vidare ut ur lokalen. Rör som kopplas på filterenhetens utlopp påverkar det externa tryckfallet och indirekt filterenhetens luftflöde, se kapitel 9.1.3, Beräkning externt tryckfall. Sida 56 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

57 Ska luften transporteras vidare till en värmeväxlare med sugande fläkt måste det finnas ett dragavbrott på ledningen för att inte ventilationsaggregatets fläkt skall påverka fläkten i filterenheten. Dragavbrott måste vara konstruerat så att ingen luft läcker ut i lokalen, dvs ha rätt storlek och luftflöde. OBSERVERA! Ska filterenhetens frånluft kopplas på ett allmänventilationsaggregat måste det finnas ett dragavbrott på ledningen för att förhindra att fläktarna påverkar varandra. OBSERVERA! Rörsystemet efter Absolents filterenheten behöver inte vara av vätsketät karaktär. Det behöver inte heller vara en lutning på rörsystemet samt att anslutningar och skarvar behöver längre inte tätas eftersom luften som transporteras i systemet nu är ren från skadliga oljepartiklar. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

58 11 Elinstallation 11.1 Allmänt För att garantin skall gälla, måste alla elektriska inkopplingar utföras av en behörig person samt enligt gällande bestämmelser i respektive land. Fläktmotorns elektriska data finns angivet på filterenhetens masinskylt. I de fall filterenheten är extrautrustad med annan elektrisk utrustning, skall denna kopplas in enligt bifogat kopplingsschema. Absolent oljedim- och oljerökfilter kan anpassas till kundens behov och olika applikationer. I tillbehörssortimentet finns såväl startutrustning samt annan elektrisk kringutrustning. Absolents filterenheter levereras som standard med fläktens elkablar utdragna till en kopplingsplint på sidan av filterenheten Första start Checklista Sitter filterkassetter på rätt plats Är filterkassetterna uppspännda Roterar fläkten åt rätt håll Visar A. monitorn grönt på alla filterstegen Är dränering/pump korrekt ansluten Injustering När hela installationen av filterenheter och rörsystem är klar justeras flödena från respektive maskin in för att få en optimal funktion. Flödena injusteras efter Absolent uträkningar där behovet för respektive maskin finns angivet. Borra ett mäthål i anslutningsröret till maskinen och stick in en flödesmätare av varmtrådstyp. Borra på ovansidan av ett vågrätt rör alt på sidan av ett lodrätt rör. Borra aldrig på undersidan av ett vågrätt rör. När injusteringen är klar pluggas hålen igen med en plastplugg för att undvika läckage. OBSERVERA! Borra aldrig hål på undersidan av ett vågrätt rör! Har man inte tillgång till en flödesmätare går det även bra att justera in flödet med hjälp av nya H13-filter (Hepafilter). Placera kassetten/-erna i filterenheten och starta. Läs sedan av den elektriska manometern och justera ner flödet till rätt värde. Sida 58 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

59 Injustering av flöde - Diagram Nedan visas injusteringsdiagrammen av flödet för samtliga Absolents standardenheter med nya H13-kassetter. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

60 Sida 60 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

61 Vid temperaturer över 40ᵒC går det inte att använda en flödesmätare för att mäta luftmängden. Istället använder man sig av en termometer och ett prandtlrör för att beräkna flödet från respektive maskin. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

62 12 Felsökning 12.1 De vanligaste felen Fel beskrivning Låg kapacitet (Luft flöde) Möjliga orsaker Fläkten roterar åt fel håll Med EcoDrive (frekvensstyrning) Högt externtryckfall (tryckfall i rörsystemet) Luftläckage Åtgärd Kontrollera om fläkten roterar åt samma håll som pilen på motorn visar. Kontrollera/justera fläktens varvtal [rpm/hz] 1. Mät filterenhetens undertryck i bottendelen (före steg 1) 2. Jämför med tillgängligt externtryckfall. (se respektive bruksanvisning) 3. Kontrollera/ändra injusteringsspjäll 4. Är rörsystemet rätt dimensionerat för det aktuella luftflödet och filterenheten? 5. Kontrollera att inget blockerar inloppet i maskinen, t.ex. galler som har satts igen. Kontrollera efter stora luftläckage i rörsystemet Täta filterkassetter. Onormalt korta För mycket olja i bottendelen serviceintervall på pga. ingen dränering eller tät HEPA filtret: dränering från filterenheten En felaktig placerad eller skadad tätningslist på något filter kan leda till läckage: Smutsig luft kan därigenom komma upp i HEPA filtret Om filterkassetterna inte är uppspännda kommer det att smita förbi smutsig luft till HEPA filtret Kontrollera tryckfallet. Om den gula eller röda lampan lyser på A.monitorn för något av filterstegen skall detta filter bytas ut. Kontrollera så att dräneringen är korrekt enligt något av alternativen i kapitel 8.2 Returoljeanslutning Kontrollera så att tätningslisten är uppåt på filtersteg 1 och 2. Kontrollera också att tätningslisten inte är Kontrollera att alla filterkassetter är uppspännda Onormalt korta serviceintervall på filter steg 1: För hög belastning(mg/m³) Mät belastningen I bottendelen(före steg 1), efter mot vad filterkassetterna klara steg 1 och efter steg 2 av eller för stor del små partiklar Kontrollera mot guiden och/eller Absolent om detta är rätt filterenhet för just denna applikation och vad som kan göras Klibbiga eller fasta partiklar fastnar på första steget och bildar en tät kaka Titta var utsugspunkten i maskinen sitter. Är det möjligt att flytta utsugspunkten eller finns det möjlighet att skydda utsugspunkten med en stänkplåt för att minska mängden av klibbiga eller fasta partiklar? Grovfilter För mycket olja i bottendelen pga. ingen dränering eller tät dränering från filterenheten Spraysystem Kontrollera så att dräneringen är korrekt enligt något av alternativen i kapitel 8.2, Returoljeanslutning Sida 62 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

63 Onormalt korta serviceintervall på filter steg 2: Dålig dränering från kassetten pga. hög viskositet Spånor sugs in i filterenheten. Föroreningen är för torr Se onormalt korta serviceintervall för HEPA Om emulsion används kan kassetten sättas igen om fläkten fortsätter att snurra efter det att maskinen stängts av, vilket får kassetten att torka ut(vattnet avdunstar). Stäng alltid av filtret om maskinen står stilla. Om emulsionen har hög viskositet måste man tillföra vätska med ett spraysystem. Titta var utsugspunkten i maskinen sitter. Är det möjligt att flytta utsugspunkten eller finns det möjlighet att skydda utsugspunkten med en stänkplåt för att minska mängden av klibbiga eller fasta partiklar? Grovfilter Titta var utsugspunkten I maskinen sitter. Går det att flytta den närmare så att mer vätska kommer in i filterenheten. Spray system Se onormalt korta serviceintervall för HEPA Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Sida Absolent AB

64 12.2 Maskinskylt På filterenhetens sida sitter en maskinskylt. Vid eventuella funderingar/frågeställningar titta först på maskinskylten och anteckna Benämning och Serienr innan ni kontaktar Absolent. Detta för att vi snabbare och enklare ska kunna hjälpa er. Förutom Artikelnr, Benämning och Serienr, finns även motordata för aktuell filterenhet Helpdesk - Support Frågor och funderingar kring hantering och/eller installation av Absolents filterenheter skickas med fördel via mail till vår serviceavdelning. Det går också bra att kontakta respektive säljare eller en Absolents distributörer för att få support och vidare instruktioner. Alla ärenden följs upp och ni får ett svar tillbaka. Sida 64 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Absolent AB

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7)

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7) Användarmanual 1(7) INDEX Sida Produkttyp och varumottagning 3 Montering 4 Transport- och lyftanvisning 5 Drift och underhåll 6 Säkerhetsföreskrifter 7 2(7) PRODUKTTYP Kyl värmeyta omtalas i texten som

Läs mer

Bruksanvisning i original Oljedim- och oljerökfilter A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Inklusive Heat Treat Version

Bruksanvisning i original Oljedim- och oljerökfilter A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Inklusive Heat Treat Version SE Bruksanvisning i original Oljedim- och oljerökfilter A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Inklusive Heat Treat Version A smoke 40 1 (22) 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Läs och förstå bruksanvisning före ingrepp

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Monteringsanvisning flexmatningssystem

Monteringsanvisning flexmatningssystem Thermia Pelletsvärme 9710-53192001 Monteringsanvisning flexmatningssystem 1 llmänt Viktig information 2 2 Ingående delar flexmatningssystem rt.nr på ingående delar 3 Flexmatningssystemet 4-8 Ritningsunderlag

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI www.lajac.se LAJAC PRODUKTER FÖR METALLINDUSTRI. Lajac är marknadsledare inom modern processventilation. Med produkter och systemlösningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa.

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa. SPILLOLJA / PUMPAR Pumputrustning för spillolja för väggmontage med sugsondsats och kolvpump Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Sugpump med tryckförhållande 1:1 med vakuummeter för sugning av spillolja, diesel,

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Mini

Monteringsanvisning MAFA Mini Monteringsanvisning MAFA Mini Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Mini_SE_rev3 100-33 2014-02-24 3 12 Garanti: MAFA Mini silo

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20 1 Priser pooler 2014 Ett standardpoolpaket innehåller: Poolstomme av HD polyeten med 40 års garanti. Bottenmall/matta i skala 1:1 för bygghjälp och poollinerunderlag, gäller ej rund och basic rektangulär.

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar: Minex Minette Minor Major Master Matador Master S Maxi Magnum Slampumpar:

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB Q-Serien En- och flerstegs spoltvättmaskiner Q-Serien Frontmatad en- eller flerstegs alkalisk spoltvättmaskin för medeltunga eller tunga gods (upp till 1 000 kg). Utrustad som standard med roterande spolsystem

Läs mer

Erbjudande! Se priset! efter ROT-avdrag* TJÄNSTER OCH PRISER GÖR SÅ HÄR: Installationskostnad

Erbjudande! Se priset! efter ROT-avdrag* TJÄNSTER OCH PRISER GÖR SÅ HÄR: Installationskostnad Erbjudande! Installationserbjudande för QLIMA värmepumpar Installation av värmepump måste genomföras av certifierad installatör. Gör det enkelt boka vårt QLIMA-erbjudande direkt i ditt Julavaruhus! GÖR

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer