INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation... 3 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 Omvärldsanalys...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation... 3 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten 2014... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 Omvärldsanalys..."

Transkript

1 Årsredovisning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation... 3 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 Omvärldsanalys... 6 Befolkning, arbetsmarknad och näringsliv... 6 Övergripande mål... 8 Att vända befolkningstrenden... 8 Näringslivet växer och diversifieras... 8 Ökande befolkning i bra boendemiljö... 9 Goda livsvillkor genom hela livet... 9 Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald... 9 Stimulerande fritid och god folkhälsa Ett aktivt och rikt kulturliv God tillgänglighet En god miljö Ekonomi i balans Effektiv organisation Delaktiga och engagerade kommuninvånare Samverkan Kompetensförsörjning Effektiva arbetsmetoder Social investeringsfond Sammanfattande finansiell analys Sammanfattande finansiell analys, Koncernen Driftredovisning Investeringsredovisning Personalekonomisk redovisning EKONOMISK REDOVISNING Modell för finansiell analys Fördjupad finansiell analys kommunen Finansiell analys koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Redovisningsprinciper REDOVISNING FRÅN KOMMUNENS VERKSAMHETER Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Servicenämnden Vatten- och avloppsverksamhet Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Folkhälsonämnden Gymnasienämnden Överförmyndarnämnden Bergslagens räddningstjänst REDOVISNING FRÅN KOMMUNENS FÖRETAG Degerforsbolagen AB Degerfors Energi AB Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB REVISORERNA Specificerad investeringsredovisning med ombudgeteringar

3 Kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I fullmäktige finns 31 ordinarie ledamöter och 20 ersättare. Sammansättningen bestäms genom allmänna val av medborgarna i Degerfors kommun. Antalet mandat har minskat med 10 st jämfört med förra mandatperioden. Mandatfördelning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centerpartiet 2 2 Folkpartiet 1 0 Moderata samlingspartiet 3 2 Kristdemokraterna 1 1 Miljöpartiet de gröna 1 1 Sverigedemokraterna* 1 2 Summa *Mandatet är ej besatt Nämnderna Degerfors kommun har antagit regler, reglemente, för respektive nämnd. Reglementet reglerar nämndernas och kommunstyrelsens ansvarsområde. Nämnderna skall följa de direktiv och riktlinjer kommunfullmäktige beslutat om. De är dessutom skyldiga att tillse att verksamheterna bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Återrapportering ska ske till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens roll Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som ska leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen leds av ett kommunalråd. Degerfors Energi AB Kommunstyrelsen Valnämnden Revisorer Kultur- och utbildningsnämnden Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB Degerforsbolagen AB Gymnasienämnden* KOMMUN- FULLMÄKTIGE Servicenämnden Socialnämnden Folkhälsonämnden* Bygg- och miljönämnden *Gemensamma nämnder Över- förmyndarnämnden* Taxe- och Avgiftsnämnd* Från och med bedrivs de frivilliga skolformerna i en gemensam gymnasienämnd tillsammans med Karlskoga kommun. Folkhälsonämnden är även den en gemensam nämnd med Karlskoga kommun där, förutom folkhälsofrågor, kost och städverksamhet bedrivs utifrån. Överförmyndarnämnden består av följande kommuner; Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn samt Storfors. Från och med 2014 ingår även Degerfors kommun i en gemensam taxe- och avgiftsnämnd med kommuner i Sydnärke där Hallsbergs kommun är värdkommun. Räddningstjänsten bedrivs genom Bergslagens Räddningstjänstförbund där Degerfors kommuns andel är 11,8 %. I samband med ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Örebro län har kommunens andelar i Länstrafiken sålts till Örebro Läns Landsting. 3

4 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten 2014 Degerfors kommuns strategiska plan innehåller tre huvudpunkter. 1) Den negativa befolkningskurvan ska brytas. 2) Alla elever som går ut årskurs 9 ska vara behöriga att söka ett nationellt program i gymnasiet. 3) Den kommunala ekonomin ska vara i balans. För andra året i rad uppfylldes 2014 det första målet att bryta den negativa befolkningskurvan. Befolkningen ökade med sammanlagt 31 personer. I budgetupplägget inför 2014 ingick en beräknad minskning av befolkningen med 30 personer. Förutom att en befolkningsökning är positiv ur många andra synvinklar innebär den även att den kommunala ekonomin förbättras, då det nuvarande skatteutjämningssystemet ger cirka tkr per invånare. Emellertid innebär det även att kostnaderna för barnomsorg och skola ökar under kommande år. Kommunens sammanlagda sparbeting för 2014 uppgick 4,5 mkr. Liksom tidigare år har stora ansträngningar gjorts i förvaltningarna för att reducera kostnadsläget i hela kommunen. Till skillnad mot de två tidigare åren utgick 2014 inte någon återbetalning från sjukförsäkringssystemet AGS, vilket delvis bidrog till att resultatet för kommunen slutade på ett minus på - 1,3 mkr. Däremot har kommunens bolagskoncern under året ett mycket gott resultat. Resultaten för 2014 uppgick till sammanlagt drygt + 11 mkr, vilket medger en extra utdelning till kommunen på 0,7 mkr under Under året har många åtgärder som syftar till göra kommunen mer attraktiv för att på så vis leva upp till målet om ökad befolkning genomförts. I samarbete med Arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsprojekt som startades 2013 fortgått under 2014, däribland Vägen vidare, och tillsammans Finsam, Samordnat stöd för unga och Totala livssituationen. Syftet med de olika projekten är dels att skapa meningsfull sysselsättning, dels att minska arbetslösheten, framför allt ungdomsarbetslösheten, och att reducera försörjningsstödet. I juni fortsatte utsmyckningen av Degerfors genom att Annika Nielsen och Jennifer Olsson tillsammans med feriearbetande elever från högstadiet utförde ett konstverk på västra sidan av COOP huset. De arbeten som inleddes i slutet på 2013 på Västra Möckelnstranden fortgick under Grävningarna för utbyggnad av VA, bredband, elledningar, reservvatten gick under året in i etapp 2 för att avslutas i etapp 3 under innevarande år. Flera nya tomter styckades av och ingår i nya detaljplanen inom etapp 1 området. Arbetet med att iordningställa cykelvägen mellan Degerfors och Karlskoga pågick under året i form av att slutförhandla avtal med fastighetsägare och upprätta andra tekniska handlingar för att kunna påbörja det faktiska bygget under innevarande år. Under våren slutfördes bygget av läktare Stora Valla för att uppfylla Svenska fotbollsförbundets krav för att DIF ska kunna spela elitfotboll. Besiktning av förbundet har utförts och arenan har godkänts av SFF för spel i Superettan. Under hösten avslutades även arbetet med att upprätta avtal om att Stora Valla IP skulle övergå i kommunens ägo. Beslut om övertagandet togs i fullmäktige i december. Upprustningen för att öka tillgängligheten i närområdet till Degerfors järnvägsstation påbörjades under våren. Pga. stark kyla i december kunde arbetet inte slutföras under året utan fortsätter i vår. I maj påbörjades inflyttningen i nya gruppboendet enligt LSS på Odelbergsvägen. Invigningen skedde i augusti. Degerfors Energi har under året genomfört ett åtgärdsprogram som dels ökat lönsamheten på fjärrvärmen kraftigt, utan att höja fjärrvärmeavgiften, dels medfört att fjärrvärmen i Degerfors är till 99 % fossilfri. Flera områden i Degerfors, bl.a. delar av Karlshagen och Hästhagen, har under 2014 försetts med fiber, liksom Letälvsgårdens äldreboende. Dessutom har en strategisk plan för fiberutbyggnad fram till 2020 utarbetats av Degerfors energi. Degerfors Byggen och Degerfors Industrihus har under året utfört ett omfattande arbete vad gäller ambitionen att fylla tomma industrilokaler med ny verksamhet. Bl.a har en betydande yta av lokalerna i Högbergstorp fyllts med annan industriell verksamhet efter NTD:s flytt I juni anställdes en samordnare i det finska förvaltningsområdet som bildades Han 4

5 har under året åstadkommit stor aktivitet med bl.a. olika kulturarrangemang och renovering av finska bastun på Bruket. Under året har delar av Ängebäck och Montörsgatan i Strömtorp försetts V/A. Andra halvåret 2014 öppnades ett nytt särskilt boende på Västergården, Solrosen, dels för att avlasta Slussen, dels för att undvika dyra kostnader för färdigbehandlade vårdtagare på lasarettet i Karlskoga. Solrosen har platser för sammanlagt åtta vårdtagare. Under sommaren iordningställdes tre beachvolleyplaner på Stora Vallaområdet, dessutom byttes badbryggor vid Degernäs camping och Svartåbadet. En ny angöring för fordonstrafik vid Stora Vallaskolan och förskolan Tallbacken anlades under sommaren 2014, vilket innebär en säkrare trafikmiljö i området. Under våren slutfördes arbetet med kommunal vattenförsörjning till Outokumpu, vilket medför ökade intäkter till VA kollektivet. Det utökade programmet för asfaltering av lokalgator och gallring av tätortsnära pågick under året, samtidigt som en ny åretvinningslinje på Industrigatan anlades. Ett antal verksamheter i kommunen har fått goda betyg i nationella jämförelser. Några exempel: För att uppfylla den andra punkten i den strategiska planen, att eleverna i årskurs 9 ska kunna söka till ett nationellt program på gymnasiet, har KUN sedan 2011 systematematiskt arbetat med att höja meritvärdena i 9: an. Detta arbete fortgick under året. Enligt aktuell statistik har meritvärdena succesivt höjts från 175 i meritvärde 2011 till över 200 år Enligt KKIK är personaltätheten i förskolan hög. I den planerade verksamheten går det 5,2 barn per personal och 3,5 barn per barn i den faktiska verksamheten. I de nationella proven i årskurs 6 ligger resultaten enligt KKIK på rikssnittet, vilket är en uppgång jämförelse med tidigare år. 91 procent av vårdtagarna hemtjänsten är enligt KKIK nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten. I fråga om personalkontinuitet i hemtjänsten ligger kommunen bra till. Enligt KKIK besöks den äldre av 13 personer, vilket är få relativt sett, i ett kontinuerligt dyngnetruntschema under en 14 dagarsperiod. 87 procent av medborgarna som skickar in en fråga till kommunen får svar inom 2 dagar och 92 procent att de får ett gott bemötande vid kontakter med kommunen. Tack för det gångna året. Roland Halvarsson Kommunstyrelsens ordförande 5

6 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Omvärldsanalys 1 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfter fram att det är god skatteunderlagstillväxt. Under 2014 steg antalet arbetade timmar betydligt mer än Även under 2015 spår SKL att antalet arbetade timmar ger ett sort bidrag till skatteunderlagstillväxten. Även 2015 fortsätter den konjunkturella återhämtningen med ytterligare ökning av antalet arbetade timmar och stigande timlöner. Slutavräkningen för 2015 spår SKL bli högre än den av regeringen fastställda uppräkningsfaktorn. Skulle SKL:s prognos slå in väntas slutavräkningen bli positiv med 160 kr/invånare. För Degerfors kommuns del motsvara det ca 1,5 mkr. Kostnaden för arbetskraft och övrig förbrukning gör att prisförändringarna väntas stiga med 2,4 % för 2015 och mellan 2,7 % och 3,1 % från Under 2012 och 2013 skedde återbetalning från AFA försäkring. För 2013 uppgick återbetalningen till 8,6 miljarder kronor. Under 2014 gjordes ingen återbetalning. Under 2015 har AFA försäkrings styrelse beslutat att återbetala de inbetalningar som gjordes avseende Premiernas storlek år 2004 var 2,25 procent av lönesumman. Totalt sett handlar det om cirka fem miljarder kronor, varav 3,7 miljarder avser kommunerna och 1,4 miljard landstingen. Befolkning, arbetsmarknad och näringsliv Kommunen ökade sin befolkning med 31 personer under Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick den till (9 500) invånare Antalet inflyttade under 2014 var 1 Omvärldsanalysen är till största del hämtad från Budgetförutsättningar , cirkulär från SKL (496) och antalet utflyttade var 494 (438). Nettoinflyttningen var därmed +76 (+58) personer. Av nettoinflyttningen var invandringsöverskottet +31 (+35) personer. Under 2014 avled 117 (124) personer och 71 (89) föddes, vilket ger ett födelsenetto på -46 (-35) personer Invånarantal Flyttnetto Födelsenetto Arbetslöshet Gruppen andel av den registrerade arbetskraften totalt har minskat med -0,4 procentenheter jämfört med december Inom gruppen har det dock skett en ökning avseende öppet arbetslösa. Den totala nivån för Degerfors kommun ligger något högre än snittet för Örebro län och något lägre än Karlskoga Kommun. Jämfört med kommunerna i Östra Värmland är arbetslösheten i både Degerfors och Karlskoga kommuner lägre. 6

7 Andel av den registrerade arbetskraften tot % Arbetslösgram I pro- Totalt December ,4 6,0 10,4 December ,5 6,2 9,7 December ,4 5,4 9,3 +25,7% -12,9% - 4,1% Förändring,% Gruppen ungdomar år har minskat med -5,0 procentenheter jämfört med december 2013, Inom gruppen har det skett en ökning vad gäller öppet arbetslösa ungdomar. Vad gäller andelen ungdomar år ligger Degerfors kommun över snittet i Örebro län och i jämförelse med Karlskoga kommun. Jämfört med kommunerna i Östra Värmland är arbetslösheten i gruppen ungdomar år lägre i Degerfors. AB Allson Kyl & Fryslager fortsätter att expandera och är i slutfasen av att färdigställa ytterligare en utbyggnation. På minussidan kan nämnas att den ansökan som Degerfors Laboratorium AB (D-lab) och Degerfors- Karlskoga Lärcentrum lämnat in till Yrkeshögskolemyndigheten om YH-utbildning avslogs. Under året har stora förbättringsåtgärder gjorts vid järnvägsstationen. Förbättrad tillgänglighet, inhägnad bil- och cykelparkering, cykelvägar med mera. Åtgärderna finansieras i sin helhet med de så kallade Citybanemedlen. Arbetet slutförs under våren Ett antal företagsträffar har hållits på lokal nivå och mest välbesökta har de som förlagts ute på företag varit. För handeln har flera aktiviteter i Degerfors centrum arrangerats i samarbete mellan kommunens näringslivskontor och Vulkan Promotion. Ungdomar år % Arbetslösgram I pro- Totalt December ,3 18,2 25,5 December ,8 18,8 24,6 December ,2 12,4 19,6 Förändring, % +24,1% -34,0% -20,3% Näringsliv De senaste åren har den globala finanskrisen kraftigt påverkat svensk exportindustri, vilket haft återverkningar på våra verkstadsföretag. En viss förbättring har skett, men konjunkturen är fortfarande mycket instabil. Även under 2014 har arbetet med att fylla lediga industrilokaler fortsatt. Den arbetsgrupp som startades upp 2013 har under året genomfört 14 företagsbesök. Två företag har flyttat in på Högbergstorp; Degeref AB och Protek och ett antal av de kommunala fackföreningarna har flyttat in i kontorslokalerna. De finns idag m 2 ledig yta startades 24 företag i kommunen. 7

8 Övergripande mål Kommunfullmäktige beslutade under 2011 om en vision och en strategisk inriktning. Visionen är: Degerfors - kommunen som blir vald, om och om igen, av medborgare, företag och besökare Vi är attraktiva och uppmärksammade Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Vi åstadkommer en daglig service som överträffar förväntningarna Vi förmår att leva i visionen och inte bara prata om den I den strategiska inriktningen finns tre mål upptagna som mer prioriterade än övriga. Dessa är: Degerfors måste bryta den negativa befolkningstrenden. Alla elever ska ha behörighet att kunna söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet. Alla större beslut, som kommunfullmäktige fattar under mandatperioden , ska vara utformade så att de två ovan prioriterade målen för perioden beaktas. Dessa, och andra mål, ska förverkligas samtidigt som kommunens ekonomi ska vara i balans. Det som tas upp i den strategiska inriktningen ska också följas upp regelbundet. De olika punkterna är: Att vända befolkningstrenden Näringslivet växer och diversifieras Ökande befolkning i bra boendemiljö Goda livsvillkor genom hela livet Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald Stimulerande fritid och god folkhälsa Ett aktivt och rikt kulturliv God tillgänglighet En god miljö Ekonomi i balans Effektiv organisation Delaktiga och engagerade kommuninvånare Samverkan Kompetensförsörjning Effektiva arbetsmetoder Degerfors kommun är delaktig i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämförelseprojekt kallat Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blir allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor ojämlikhet i valdeltagande mellan olika områden och förtroendet för politiker minskar. Projektet kom till utifrån ett behov av att ge de förtroendevalda en god bild av kommunens kvalitet. Allt för att förstärka medborgarperspektivet hos de förtroendevalda och deras behov av att förbättra kommunikationen med medborgarna om hur effektivt skattemedel används och vilka kvalitativa resultat det leder till för att skapa ett gott samhälle att leva i. De numrerade mått som finns med i årsredovisningen kommer från detta jämförelseprojekt. Att vända befolkningstrenden Under året har antalet kommuninvånare ökat med 31 personer. Även föregående år ökade antalet kommuninvånare. Målet bedöms vara uppfyllt. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Näringslivet växer och diversifieras Kommunkoncernens huvudsakliga uppgift i tillväxtfrågor är att ge goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas, differentieras och expandera. Viktigt är att stimulera innovationer och entreprenörskap, jobba för nya etableringar samt verka för att befintliga företag utvecklas och stannar kvar. Två företag har flyttat in på Högbergstorp startades 24 företag i kommunen. AB Allson Kyl & Fryslager fortsätter att expandera och är i slutfasen av att färdigställa ytterligare en utbyggnation. 8

9 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Ett antal företagsträffar har hållits på lokal nivå och mest välbesökta har de som förlagts ute på företag varit. För handeln har flera aktiviteter i Degerfors centrum arrangerats i samarbete mellan kommunens näringslivskontor och Vulkan Promotion. Ökande befolkning i bra boendemiljö Degerfors utveckling är beroende av dess invånare. En växande befolkning innebär möjlighet till fortsatt utveckling och tryggad framtid. Goda kommunikationer, bra infrastruktur, god tillgång till bra bostäder, bra markberedskap och en attraktiv stadsmiljö lockar allt fler att bosätta sig i Degerfors. Under året har stora förbättringsåtgärder gjorts vid järnvägsstationen. Förbättrad tillgänglighet, inhägnad bil- och cykelparkering, cykelvägar med mera. Arbetet slutförs under våren Gräsytor har haft en fin standard under Målet har uppnåtts vad gäller snöröjning och halkbekämpning. Belysningsstandarden är god och uppnår målen. Badplatser uppnår målen, ett bekymmer är dock att livräddningsutrustningen stjäls. Även tömning av papperskorgar och hundlatriner uppnår målen. Goda livsvillkor genom hela livet I detta mål ligger bl.a. det prioriterade målet att alla elever ska ha behörighet att kunna söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet. Detta mål har inte uppnåtts. Andelen behöriga till nationellt program på gymnasiet har minskat från 82,2 % 2013 till 78,9 % Målet bedöms inte vara uppnått i det avseendet. Ett nedbrutet mål är att alla elever sak vara godkända i alla ämnen. Även här har måluppfyllelsen sjunkit från 68,0% 2013 till 62,4 % Målet kan inte anses uppnått. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Skolan är grunden för Degerfors framtida kompetensförsörjning, för hela samhällets utveckling och inte minst för enskilda individers möjlighet till ett bra liv. Barn och unga ska få en gedigen grundutbildning som lockar till kunskapsfördjupning, fritt från könstraditionellt tänkande. Det finns flera skäl till ställningstagandet att kunskapslyft för barn och unga är ett avgörande utvecklingsområde. Det är ett område där vi i dag inte har den nivå och utveckling som säkerställer en god framtid för människor i vår kommun. Utbildning och kunskap är en viktig bakomliggande faktor för att nå en bättre folkhälsa. Det finns också en koppling mellan kunskap och demokrati. Ungdomsverksamheterna ska utvecklas i samarbete med ungdomarna själva. Föreningsverksamheterna är en förutsättning för ett välmående samhälle och ska stöttas. Föreningarnas nolltaxor vid hyra av fastställda lokaler har legat fast under året. Kopplat till målet Goda livsvillkor genom hela livet har ett utvecklingsarbete för att öka delaktigheten inom hemvården har avslutats. Arbetssättet/resultatet innebär att en verksamhetsanpassad genomförandeplan är utarbetad liksom arbetssätt för att göra den enskilde personen delaktig vid upprättande av genomförandeplanen som ska vägleda insatserna. Detta kommer under 2015 att implementeras i övriga vårdlag. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald Jämställdhet och mångfald är en grundläggande rättighet och en strategisk fråga för Degerfors kommun. Jämställdhet och mångfald är en självklar del av kommunens personalpolitik och en kvalitetsfråga då det gäller kommunens tjänster. 9

10 Med jämställdhet och mångfald menar vi: Alla människor har lika värde oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. En jämn fördelning av makt och inflytande för kvinnor och män. Främja att alla individer har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Möjlighet till självständighet för försörjningsstödstagare är ett nedbrutet mål under Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald. Särskilda insatser ska erbjudas gruppen ungdomar år som varit aktuella för försörjningsstöd mer än ett år och som har psykisk ohälsa. 124 hushåll i åldersgruppen år har under 2014 erhållit försörjningsstöd under kortare eller längre tid. Av dessa 124 hushåll har ca erhållit någon form av insats/åtgärd eller anställning inom arbetsmarknadsverksamhetens projekt eller ordinarie verksamhet. 26 ungdomar var vid årets slut inskrivna i projekt Samordnat stöd för unga som vänder sig till personer med funktionshinder. Övervägande delen av dessa saknar egen försörjning. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Degerfors kommun har sedan många år en jämställd snöröjning. I första hand plogas gång- cykelvägar i anslutning till skolor samt skolgårdar. Sandning utförs vid behov efter avslutad snöröjning med prioritet på gångcykelvägar, skolgårdar, parkeringar och gångytor i centrum. Målet har uppnåtts vad gäller snöröjning och halkbekämpning. Ett annat nedbrutet mål är att en god belysningsstandard ska upprätthållas med hänsyn till bl.a. personlig säkerhet. Detta har uppnåtts. Stimulerande fritid och god folkhälsa En livsstil med goda vanor och stimulerande fritid bidrar till god folkhälsa. Kommunkoncernen har ett ansvar för att skapa goda förutsättningar och att ge möjligheter till detta. Ett nedbrutet mål är Ökad delaktighet inom missbruksvården. Öppenvårdsalternativ för målgruppen 50 år och uppåt ska finnas. Detta har tillskapats i form av avtal med RIA Hela människan om boendelösningar och öppenvårdsinsatser för enskilda. Samverkan mellan biståndsenhet och missbruksgrupp har förstärkts genom att fler gemensamma planeringar skett och att de är två handläggare, en från varje grupp, i komplicerade ärenden. Ett ytterligare öppenvårdsalternativ som pågått under året är att det hållits två grupper i återfallsprevention. Målen för stimulerande fritid och god folkhälsa ska också uppnås bl.a. genom kontinuerlig kontroll, utbyte och förnyelse av lekutrustning på lekplatser. Kontroll sker inte varje år och har inte skett under Däremot har utbyte och förnyelse av lekutrustning skett på flera lekplatser. Ett aktivt och rikt kulturliv Degerfors ska bedriva en aktivt och rikt kulturliv, med kreativa mötesplatser och upplevelser som berör. Kultur betyder mycket för en kommuns dragningskraft och möjlighet att utvecklas. Därför behöver samspelet mellan kultur och andra samhällsområden fördjupas. Kulturen är en viktig del i det långsiktiga folkhälsoarbetet. Kulturell kompetens ska tas tillvara i den konkreta samhällsplaneringen. Under året har ett samarbete funnits mellan Musikskolan och Studiefrämjandet vilket lett till att flera musikelever fått möjlighet att spela det instrument de önskat. Övriga aktiviteter under året har varit ett flertal musik- /dansföreställningar. På biblioteket har anordnats författarbesök och utställningar av både etablerade konstnärer och amatörer. Alltsammans i syfte att göra kommunen attraktivare och skapa ett rikare kulturliv. God tillgänglighet Den fysiska miljön, med allmänna lokaler, gaturum och trafik samt den kommunala servicen ska vara välkomnande samt anpassas till kommuninvånares behov i alla åldrar. God tillgänglighet innebär också anpassade öppettider, snabba svarstider, e-tjänster samt insyn i beslut och verksamheter. Kommunala handlingar inför möten i demokratiska organ ska 10

11 finnas lättillgängliga på nätet, precis som protokoll från dessa sammanträden. God tillgänglighet handlar dessutom om goda kunskaper och gott bemötande hos medarbetare. En rad verksamheter visar på uppfyllda mål på denna punkt. Bl.a. kan nämnas: 95 % av telefonsamtalen till växeln besvarades inom en minut enligt en servicemätning gjord under hösten 2014 Tillståndsansökningar, anmälningar, klagomål, remisser, årsrapporter och förfrågningar inom Bygg- och miljöområdet har handlagts med korta handläggningstider. I några fall har förvaltningen valt att lyfta frågor till nämnden vilket medfört en fördröjning i handläggningstiderna Enligt servicemätning gjord under hösten får medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post 87 % svar inom två arbetsdagar, att jämföra med snittet för samtliga kommuner som ligger på 83 %. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Enligt samma servicemätning upplever 92 % att de fått ett gott bemötande när de ställt en enkel fråga till kommunen via telefon. Snittet för riket ligger på 86 %. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Handlingar ska färdigställas och skickas ut/vara tillgänglig på lämpligt sätt i god tid inför sammanträden så att de förtroendevalda har tillräckligt med tid att sätta sig in i ärendena. I allt väsentligt har målet klarats, både vad gäller utskick till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Extra utskick har dock gjorts med anledning av att handläggare inte fått sina handlingar färdiga till utsatt stoppdatum. En god miljö Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utgångspunkten för arbetet är den miljöpåverkan som naturen tål och anger det tillstånd för den lokala miljön som miljöarbetet ska sikta mot. Ett nedbrutet mål är att det ska levereras ett vatten med hög kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning. Målet är att med god leveranssäkerhet förse kommunens abonnenter med vatten av god kvalitet, samt att avloppsvattnet tas om hand på ett miljöriktigt sätt och enligt gällande direktiv och lagar. Målet är att omhänderta avlopp och dagvatten på ett sätt som uppfyller lagens krav på säkerhet och miljö. Målet ska uppnås genom en fortsatt VAsanering, utbyggnad av ledningsnätet och förnyelse av våra vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer. Uppföljning ska ske bl.a. genom rapportering av mängd nickel och krom i avloppsslammet. Målnivån ska vara tjänligt utan anmärkning i samtliga mätningar. Kromvärdena håller sig inom målet medan nickelhalten ligger strax över. Målet kan anses till största delen uppnått och arbetet fortsätter. Ytterligare ett nedbrutet mål är att en bra renhållning erbjuds inom de lagar och regler som gäller för kommunal verksamhet. Målet är att kunna erbjuda alla hushåll differentierad renhållning med utbyggd källsortering samt verka för en ökad reduktion av avfall och en ökad återvinning av emballage och förpackningar. Målen ska uppnås genom avfallsplaner och renhållningsordning, aktiv information, god tillgänglighet på återvinningscentralen. Servicenämnden ska medverka till att fastighetsbolag och FTI (samarbetsorganisationen Förpacknings- och Tidningsinsamling) utvecklar fastighetsnära källsortering. Uppföljning ska ske genom kundenkät till renhållningskunderna där målet ska vara minst 80 % kundnöjdhet En kundenkät har genomförts under året och 81 respektive 85 % (lägenheter/villor) hade förtroende för kommunens avfallshantering. 97 % respektive 95 % upplevde systemet ganska eller mycket bra. Målet är således uppfyllt. 11

12 Ekonomi i balans Kommunens ekonomi ska vara i balans. En långsiktig planering och ansvarsfull hushållning ger möjlighet till offensiva satsningar i en stark ekonomi och goda förutsättningar att klara lågkonjunktur. Det är viktigt att ha balans mellan kostnader och intäkter på såväl lång som kort sikt. Ett nedbrutet mål är att den outhyrda lokalytan ska minska varje år. Under året har fastigheten på Herrgårdsgatan där Kamraten haft sin verksamhet sålts. Kamratens verksamhet har flyttats till Slingan där det tidigare var förskoleverksamhet. Under mars 2015 har också Gamla Badhuset i Kanada sålts Det kan därmed konstaterats att målet nåtts. Positivt resultat Ett över åren positivt resultat ger stabilitet i verksamheterna och möjlighet att hantera oförutsägbarheter och konjunkturmässiga svängningar. En förutsättning för detta är säkra prognoser och en stark budgetdisciplin i hela organisationen. Den långsiktiga målsättningen är att resultatet återigen skall uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden. Årets resultat är negativt vilket innebär att målet inte uppnåtts i denna del. Det justerade resultatet efter balanskravsavstämningen är däremot positivt. Inför 2016 har det påtalats behov från verksamheterna om ramförstärkningar. Dessa ökade behov medför sannolikt att kommunen under 2015 får fortsätta sitt arbete med nettokostnadsanpassningar. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Ansvarsfull investeringsnivå Varje beslut om en investering ska kopplas till de driftkostnader som investeringen medför i framtiden. De löpande investeringarna skall understiga avskrivningarna. Större strategiska investeringar kan finansieras via lån. Den totala investeringsvolymen skall anpassas så nyupplåning minimeras. Under 2014 har nya mål antagits av kommunfullmäktige om en maximal investeringsnivå för mandatperioden om 90 mkr. Årets investeringsnivå överstiger avskrivningarna. Under året har flera större strategiska investeringar pågått. Det är dels utbyggnad av VA längs Västra Möckelnstranden och VA till bl.a. Outokumpu. Dessutom har arbetet med en ny räddningstjänststation påbörjats. Ansvar för pensionsskulden Kommunen har ingen specifik pensionsmedelsförvaltning. Kommunen har ej heller gjort så kallade förtida inlösen av äldre pensionsförpliktelser. Detta innebär att varje verksamhetsår framöver måste finansiera de ökade kostnaderna för pensioner. Effektiv organisation Kommunkoncernens verksamhet består huvudsakligen av tjänsteproduktion. Det betyder att alla medarbetares kompetens och insatser i arbetet är en avgörande framgångsfaktor för Degerfors utveckling. För att utveckla en effektiv organisation krävs att uppdrag, ansvar och befogenheter är tydliga och kommunicerade. En effektiv organisation är en förutsättning för att kommuninvånarnas pengar, kommunalskatten, ska användas på bästa sätt. Ingen uppföljning finns direkt kopplade till detta mål. Enligt kommunallagen ska organisationen vara effektiv och ligger naturligt med i det dagliga arbetet och framför allt vid personalförändringar görs en bedömning om tjänsten ska återbesättas och till vilken grad. Delaktiga och engagerade kommuninvånare Kommunkoncernen ska ha en snabb handläggning av medborgarförslag och alla förslag ska behandlas respektfullt. Välinformerade och delaktiga invånare är Degerfors bästa ambassadörer. Degerfors kommuns valdeltagande var högt vid 2014 års riksdagsval (84,1 %, ca 1 % mer är snittet för riket). Tyvärr möjliggör inte kommunen särskilt väl för sina medborgare att delta i kommunens utveckling (30 poäng av 100 möjliga vid en mätning gjord under året). Kommunens webbinformation till medborgar- 12

13 na är inte heller speciellt god. 70 % av 100 möjliga vid en extern mätning. Detta är två förbättringsområden. Däremot utdelades en Årsredovisning i populärutgåva till samtliga hushåll under året där en sammanfattning av årsredovisningen för 2013 återfanns tillsammans med övrig aktuell information om kommunen. Skriften har mottagits positivt av kommunmedborgarna. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Samverkan Kommunkoncernen ska verka för samverkan som är utvecklande och god för inblandade parter. Sådan samverkan främjar kommunens utveckling, möjliggör en ökad kvalitet och ett effektivare arbetssätt. Samverkan ska ske såväl internt, inom kommunens förvaltningsorganisation och mellan tjänstemän och politiker som externt med andra kommuner och organisationer. På arbetsmarknadsområdet har olika projekt i samverkan med arbetsförmedlingen och Finsam (Finansiella samordningsförbundet) påbörjats. Vägen Vidare finansieras genom kommunens sociala investeringsfond och Samordnat stöd har delvis finansierats genom anslag från Finsam. Kompetensförsörjning Våra kommuninvånare ska mötas av kompetenta medarbetare som är stolta över sitt yrke och det arbete vi utför. Med rätt kompetens kan kommunen erbjuda kommuninvånarna kvalitativa tjänster med en god och effektiv service som överträffar förväntningarna. Med rätt kompetens skapas förutsättningar för utveckling i organisationen på både lång och kort sikt. För att attrahera arbetskraft är faktorer som en trygg anställning, en rättvis lön, meningsfulla arbetsuppgifter, bra ledarskap, möjlighet att påverka sin arbetssituation, rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckling av betydelse. Kommunen ska ta tillvara på de anställdas erfarenheter och kunskaper. Kommunens medarbetare förväntas delta i utvecklingsarbete där strävan efter största möjliga medborgarnytta och effektivt arbetssätt är i fokus. Effektiva arbetsmetoder Arbetsgivaren ska utveckla arbetssätt för effektiva tjänster med hög kvalitet och största möjliga medborgarnytta genom att systematiskt planera, utföra, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Genom processinriktning, kvalitetssäkring och helhetssyn ska kommunen skapa mervärde för invånarna Social investeringsfond Under 2013 fattade kommunfullmäktige beslut att inrätta en social investeringsfond och att öronmärka 3,0 mkr för ändamålet. I samband med årsredovisning under våren 2014 avsattes ytterligare 3,0 mkr. Sammanlagt har fullmäktige fattat beslut om att sätta av 6,0 mkr i den sociala investeringsfonden. De avsatta medlen för sociala investeringar ska användas för arbete med förebyggande och tidiga insatser. Ansökningarna ska syfta till att motverka utanförskap i samhället och sikta mot ett gott liv för de personer som insatsen avser. Med det menas att motverka risker att personer hamnar i arbetslöshet, missbruk, kriminalitet, eller sjukdom. Ansökan kan enbart göras av nämnder inom Degerfors kommun. Samverkan över nämndgränserna är önskvärt och det är även önskvärt med samverkan med de gemensamma nämnder kommunen har. Samverkan med övriga aktörer kan också ske. Det gäller exempelvis kommunala bolag såsom landstinget/region/ kommun, arbetsförmedling, försäkringskassan, föreningar, organisationer eller företag. Varje projekt ska följas kontinuerligt. För att bättre säkerställa ett lärande i utvecklingsarbetet ska varje ansökan beskriva hur uppföljningen ska gå till. Det ska finnas en plan för hur resultatet ska följas upp och redovisas, utvärderas och analyseras. Erfarenheter och slutsatser ska sammanställas i en slutrapport som ska 13

14 möjliggöra spridning av resultaten och generellt genomförande. Under 2013 beslöt fullmäktige att avsätta 2,3 mkr i projektet Vägen Vidare. Under 2014 beviljades ytterligare 2,6 mkr i form av en Särskild Undervisningsgrupp. Bägge projekten löper till Social investeringsfond (tkr) 2014 Avsatt belopp 2013 och Vägen vidare Beviljat belopp Ianspr belopp, Ianspr belopp, Återstår Vägen vidare Särskild undervisningsgrupp beviljat belopp Ianspråktaget belopp Återstår Särskild underisningsgrupp Till förfogande stående medel Sammanfattande finansiell analys Resultat kapacitet Degerfors kommun redovisar ett resultat om -1,3 mkr. Resultatet innebär en negativ budgetavvikelse om -3,1 mkr. Jämfört med 2013 är resultatet 8,9 mkr sämre. I 2013 års resultat ingick dock en återbetalning 8,6 mkr avseende tidigare pensionsförsäkringsinbetalning, AGS. Kommunens justerade resultat för 2014 uppgår till 0,4 mkr. I det justerade resultatet har hänsyn tagits till ianspråktagande ur den sociala investeringsfonden med 2,2 mkr avseende projekten Särskild undervisningsgrupp och Vägen Vidare. Nettoinvesteringarna uppgår till 48,9 mkr vilket är ca 15,4 mkr mer än nivån för Nivån för 2014 överskrider avskrivningarna med ca 26,7 mkr. Den långfristiga låneskulden avseende anläggningslån under 2014 ökat med 14,9 mkr jämfört med Skulden uppgår nu till ca 176,6 mkr. Soliditeten har minskat med ca 2 % till 29%. Ekonomisk information och uppföljning lämnas på samtliga sammanträden med kommunstyrelsen. Under årets första månader är information av enklare slag. I den prognos som lämnades i samband med delårsrapporten prognostiserades ett nollresultat vilket kan jämföras med det slutliga om -1,3 mkr. Nämndernas skattefinansierade verksamheter prognostiserade sammantaget underskott om 1,5 mkr (exklusive projekt inom den sociala investeringsfonden). De sammantagna underskottet för nämndernas verksamhet uppgår till -1,8 mkr (exklusive projekt inom den sociala investeringsfonden). Det är framför allt servicenämnden och socialnämnden som redovisar betydligt större underskott än det som förutsågs vid delårsrapporten. Kommunstyrelsen visar en stor positiv avvikelse beroende på en engångsintäkt om 1,7 mkr. För att klara kommunens ekonomi på sikt är det ett krav att nämnderna håller sin budget. Kommunen i siffror Bruttoomsättning, tkr Balansomslutning, tkr Investeringsvolym, tkr Primärkommunal skattesats kr 22,33 22,33 22,33 Risk - kontroll Kassalikviditeten uppgick på balansdagen till 12,0 % (18,6%). Detta är en minskning jämfört med I måttet balanslikviditet tas även hänsyn till de kortfristiga fordringarna och detta mått uppgår till 56,2 % vilket också en försämring jämfört med förra året. Den låga likviditetsnivån förklaras av den höga investeringsnivån. Kommunens pensionsförpliktelser är omfattande. Om kommunens ansvarsförbindelse avseende pensioner skulle redovisas i balansräkningen skulle det innebära en negativ soliditet och ett eget kapital om ca mkr. Degerfors kommun har borgensåtaganden på 375 mkr (383 mkr) eller ca 39,3 tkr/invånare. Sänkningen går att finna i att de kommunala bolagen sammantaget amorterat 7,5 mkr (26 mkr). Trots minskningen är nivån på kommunens borgensåtagande hög jämfört med både riket och med länet. I samband med byggnation av ny fjärrvärmepanna av Degerfors Energi kommer nyupplåning behövas i bolaget. Finansiella nyckeltal, kommunen Resultat och kapacitet Nettokostnadsandel inkl finansnetto, % 98,67% 98,06% 100,27% Verksamhetens nettokostnad, exkl synnerl Årets resultat, tkr Årets resultat/skatter och statsbidrag % 1,33% 1,94% -0,27% Självfinansieringsgrad av investeringar, % -72% -64% -43% Soliditet 30,26% 31,04% 28,96% Risk och kontroll Kassalikviditet 19,61% 18,62% 12,00% Finansiella nettotillgångar Borgensåtagande Budgetavvikelse Balanskrav uppfyllt Ja Ja Ja 14

15 Sammanfattande finansiell analys, Koncernen Koncernen Degerfors kommun omsätter ca 684 mkr (660 mkr) på kostnadssidan. Koncernen uppvisar ett positivt resultat. Resultatet uppgår till + 8,3 mkr (+18,4 mkr). Försämringen går att finna i att främst kommunen redovisar ett betydligt lägre resultat än Investeringarna (materiella anläggningstillgångar) i koncernen uppgick till ca 75 mkr (48 mkr) varav kommunens andel är ca 49 mkr (33 mkr). Koncernens soliditet har ökat med ca 0,5 procentenheter till 18,3 % jämfört med föregående år. Koncernens samlade externa långfristiga låneskuld uppgår till 547 mkr (536 mkr). Under 2014 har de långfristiga skulderna netto ökat med 11 mkr. I detta belopp ingår kommunens nyupplåning om 15 mkr. Av den totala låneskulden avser 32 % kommunen, Degerforsbolagen AB, 5 %, Degerforsbyggen AB, 40 %, Degerfors Industrihus AB, 11 %, samt Degerfors Energi AB, 12 %. Såväl kommunens som bolagens likvida medel är på balansdagen på en tillfredsställande nivå. Koncernens balanslikviditet har minskat från 109 % till 90 %. Sammanställd redovisning, mkr Bruttoomsättning Balansomslutning Investeringsvolym Årets resultat för respektive företag, mkr Degerfors kommun 6,2 9,2-1,3 Degerforsbolagen AB 2,2 0,4 0,1 Degerforsbyggen AB 2,0 1,2 3,6 Degerfors Industrihus AB 0,3 0,3 0,3 Degerfors Energi AB 0 0 3,9 Finansiella nyckeltal, mkr Resultat och kapacitet Årets resultat 13,8 18,4 8,3 Soliditet 15,8% 17,8 18,3 Risk och kontroll Balanslikviditet, % Åtorp 15

16 Driftredovisning Driftredovisning Redovisning Budget Avvikelse Redovisning Redovisning i tkr. Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Servicenämnden varav Skattefinansierat: Avgiftsfinansierat - VA: Avgiftsfinansierat - Renhållning: Kultur och utbildningsnämnden* Socialnämnden* Nämndernas kostnader Varav VA Varav Renhållning Skattefinansierade kostnader *Exkl kostnader för projekt inom den sociala investeringsfonden. Utöver ovanstående redovisning har Särskild undervisningsgrupp kostat tkr och Vägen Vidare har kostat 948 tkr under Kommentar till driftredovisningen Verksamheternas budgetavvikelse uppgår 2014 till + 0,8 mkr, avgiftskollektiven inkluderade. Den skattefinansierade verksamhetens budgetavvikelse uppgår till -1,8 mkr. Kommunstyrelsens verksamheter lämnar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 1,9 mkr. I överskottet ingår en obudgeterad intäkt om 1,7 mkr avseende bidrag till iordningsställande av järnvägsstationen i Degerfors. Övriga större avvikelser 2014 är: Folkhälsonämnd Bostadsanpassning Gymnasienämnd Nedskrivning fin tillgång - 0,3 mkr - 0,2 mkr - 0,4 mkr - 0,4 mkr Dessa underskott vägs upp av överskott inom: Vakanser, föräldraledighet + 0,4 mkr Räddningstjänst + 0,3 mkr PA-åtgärder + 0,2 mkr Servicenämndens skattefinansierade del redovisar ett underskott om -1,5 mkr. Underskottet består till stor del av underskott av fastigheter, vaktmästeri och skogsfastigheter. VA-verksamheten lämnar ett positivt resultat om 274 tkr och renhållningsverksamheten ett överskott om 352 tkr. De båda sistnämndas resultat tillförs respektive resultatutjämningsfond vilka efter detta uppgår till 3,7 resp 3,1 mkr. Kultur- och utbildningsnämndens överskott 2014 uppgår till totalt 0,6 mkr. Samtliga verksamheter förutom de på central nivå lämnar ett överskott. Det centrala verksamhetsområdets underskott på 4,8 mkr består av interkommunala kostnader som överstiger budget samt merkostnader i form av extra lönekostnader, sjukkostnader och sparbeting som inte lyckats hållas. Socialnämnden redovisar för 2014 ett underskott om knappt 3,8 mkr, varav ca 1 mkr härleds till projektet Vägen vidare för vilket socialnämnden har fått tillåtelse att redovisa ett underskott. Resultatet skall ses mot bakgrund av att Socialförvaltningen tagit medel om 2,4 mkr i anspråk enligt beslut av kommunfullmäktige (KF 162) för att reducera årets underskott i verksamheterna. De största avvikelserna beror på extraordinära

17 kostnader för externa vårdplatser inom Individoch familjeomsorgen, familjehemsplaceringar och minskade intäkter för bidragsanställningar. Dessa tre områden visar ett sammantaget underskott om 3,5 mkr. Förvaltningen har under året brottats med bristande platstillgång avseende särskilt boende och korttidsvård inom Vård och omsorg. Under slutet av mars tvingades socialförvaltningen att tillfälligt öppna ytterligare åtta korttidsvårdsplatser för att kunna tillgodose det ökade behovet. De tillfälliga platserna fanns kvar fram till att det nya boendet öppnade. Detta resulterade i ett underskott om drygt 1 mkr. Prognossäkerhet I den prognos som lämnades i samband med delårsrapporten prognostiserades ett nollresultat vilket kan jämföras med det slutliga om -1,3 mkr. Nämndernas skattefinansierade verksamheter prognostiserade sammantaget underskott om 1,5 mkr (exklusive projekt inom den sociala investeringsfonden). I uppföljningen per sista november uppgick det prognostiserade resultatet till -2,2 mkr. Nämndeeras avvikelser prognostiserades till -2,7 mkr. Nämndernas sammantagna avvikelse vid årets slut uppgår till -1,8 mkr. Hade inte en engångsintäkt om 1,7 mkr inom kommunstyrelsens verksamhetsområde redovisats hade nämndernas sammantagna avvikelse uppgått till -3,5 mkr. De nämnder som redovisar underskott är servicenämnden med -1,5 mkr och socialnämnden med -2,8 mkr. Jämfört med novemberprognosen har servicenämndens underskott ökat med 1,2 mkr och socialnämndens med 0,4 mkr. Framför allt servicenämndens underskott borde uppmärksammats tidigare under året och rutinerna måste förbättras. Driftredovisning, vht Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning i tkr Gemensamma verksamheter Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm Fritid och Kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet varav Va-kollektivet Renhållningskollektivet Verksamhetens resultat Varav avgiftskollektivet Kommentar till driftredovisningen på övergripande verksamhetsnivå Av ovanstående tabell kan man utläsa hur kommunens ekonomiska resurser fördelats på de övergripande verksamhetsgrenarna de senaste fem åren. Kostnaderna för de gemensamma verksamheterna har minskat relativt mycket jämfört med Till största del förklaras minskningen med att det under 2014 betalades ut ett bidrag till renoveringen av järnvägsstationen i Degerfors med 1,7 mkr. Kostnadsnivån för Politisk verksamhet är ungefär på samma nivå som för Inom infrastruktur, skydd mm redovisas en kraftig ökning på gator och vägar 2013 och 2014 jämfört med Denna ökning förklarar hela skillnaden mellan 2012 och Verksamheterna Fritid och Kulturs ökning mellan 2013 och 2014 beror på att Stora Vallahallen förts över från verksamheten pedagogisk verksamhet. Pedagogisk verksamhet redovisar en ökad nettokostnad om 1,4 %. Inom verksamhetsområdet 17

18 visar både förskola och grundskola kostnadsökningar om drygt 3 % medans kostnaderna för de frivilliga skolformerna minskat med -1,4%. Kostnadsökningen för hela verksamheten Vård och omsorg är 4,7 %. Under 2014 har bland annat en ny boendeenhet öppnat Kostnadsökningen inom Särskilt riktade insatser avser i sin helhet arbetsmarknadsåtgärder. Inom området affärsverksamhet redovisade både VAkollektivet och Renhållningskollektivet ett mindre överskott. Redov Budget +/- Redov Budget +/ Kommunstyrelsen Affärsverksamhet SRN Nämnd- och styrelseverksamh Vatten- och avloppshantering Stöd t politiska partier Avfallshantering Revision Övrig verksamhet Kost och städ Kultur- och utbildn nämnd Näringslivsfrämjande åtg Nämnd- och styrelseverks Turistverksamhet Övrig verksamhet Gator och vägar Allmän fritidsverksamhet Miljö- och hälsoskydd Allmän kulturverksamhet Räddningstjänst Bibliotek Allmän fritidsverksamhet Musikskola Allmän kulturverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsgårdar Barnomsorg Barnomsorg Fritidshem Pedagogisk omsorg Gymn skola, gymn särskola Fritidshem Ej fördelade kostnader Förskoleklass Övr vård,behandl,service Grundskola Vård, behandl, service Gymn skola, gymn särskola Ej fördelade kostnader Ej fördelade kostnader Affärsverksamhet Vård och omsorg Kommersiell verksamhet Barn- och ungdomsvård Kommersiell verksamhet Finansförvaltning Socialnämnd Förvaltningslokaler Nämnd- och styrelseverks Gemensamma verksamheter Turistverksamhet Miljö- och hälsoskydd Bygg o miljönämnd Allmän fritidsverksamhet Nämnd- och styrelseverks Vård och omsorg Övr vård,behandl,service Servicenämnd Vård, behandl, service Nämnd- och styrelseverks Individ o familjeomsorg Kost och städ Barn- och ungdomsvård Turistverksamhet Ekonomiskt bistånd Gator och vägar Övr individ o familjeomsorg Parker Ej fördelade kostnader Räddningstjänst Flyktingmottagande Allmän kulturverksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Idrotts- och fritidsanläggningar Ej fördelade kostnader Totaler Affärsverksamhet Kommersiell verksamhet Förvaltningslokaler Gemensamma verksamheter

19 Investeringsredovisning Redovisning Budget Avvikelse Redovisning i tkr Kommunstyrelsen varav, Strömtorpsskolan Räddningstjänststation Stora Valla IP Bygg- och miljönämnden Servicenämnden varav Skattefinansierat Skattefinansierat- fastigheter Avgiftsfinansierat - VA Avgiftsfinansierat - Renhållning Kultur och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa investeringar Kommentar till investeringsredovisningen 2014 De totala nettoinvesteringarna 2014 uppgick till 48,9 mkr. I budgeten för 2014 fanns avsatt 60,5 mkr för investeringsändamål. Av överskottet om 11,6 mkr avser 8,5 mkr Räddningstjänststation 2,5 mkr VA, Västra Möckeln Begäran om ombudgetering har överlämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande. Förslaget till ombudgeteringar framgår i sin helhet av den detaljerade investeringsredovisningen. Kommunens totala investeringar motsvarar 220 % (161 %) av avskrivningarna. Kommunstyrelsens investeringsbudget lämnar ett överskott om 5,0 mkr. Överskottet hänför sig i stort till projektet Räddningstjänststation som sammantaget redovisar överskott om 8,5 mkr. 19 Projektet Stora Valla IP visar ett underskott om 2,6 mkr. Även projektet ombyggnad järnvägsstation visar ett underskott om 1,7 mkr då det regionala investeringsbidraget inte får kvittas mot investeringskostnaderna utan skall bokföras i driftredovisningen. Inom Servicenämndens skattefinansierade område återfinns de största investeringarna inom fastigheter och nya gatuöverbyggnader. Underskottet om 0,8 mkr beror på nödvändiga ITinvesteringar (350 tkr) samt åtgärder inom fastighetsområdet, ny gatuöverbyggnad och kostnader för fiber till Ängebäcksområdet som inte fanns i investeringsbudgeten för Vad avser de avgiftsfinansierade verksamheternas överskott om 6,5 mkr beror detta på att Västra Möckelnstranden, 2,5 mkr, inte skulle vara klart förrän en bit in på Dessutom har

20 viss återhållsamhet rått då medel behöver tillföras till projekt Degerfors vattenverk under Kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget uppgick till 4,6 mkr för Nämndens redovisade överskott om 0,3 mkr består av flera olika projekt som lämnat överskott och flera som lämnat underskott. Socialnämndens investeringsbudget uppgick till 1,5 mkr för Av detta belopp har 0,5 mkr lämnats orört avseende främst tidmätning Vård och omsorg och maskiner till Kvarnberg. Flerårig investeringsredovisning (mkr) Projekt Total Budget Redovisat t o m 2013 Redovisat 2014 Återstår 2015 Total utgift Beräknad avvikelse Ny räddningstjänststation 15,0 0,8 5,7 8,5 15,0 0 Stora Valla IP 25,0 19,4 8,2 0 27,6-2,6 Västra Möckelnstranden, VA 19,0 1,7 8,5 8,8 19,0 0 En specificerad investeringsredovisning med ombudgeteringar återfinns sist i årsredovisningen Personalekonomisk redovisning Underlag till den personalekonomiska redovisningen är hämtad ur kommunens personal- och lönesystem och avser förhållanden den 31 december Om inget annat anges avser materialet tillsvidareanställda i Degerfors kommun. Med begreppet visstidsanställda avses alla med tidsbegränsad anställning med månadslön (minst tre månaders anställning och en sysselsättningsgrad om minst 40 %). Tabellerna nedan redogör för antalet tillsvidareanställda inom Degerfors kommun och antalet månadsavlönade inom Degerfors kommun vid samma tidpunkt. I begreppet månadsavlönad ingår tillsvidareanställda (inkl sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga) samt alla visstidsanställda. Antalet tillsvidareanställda är i det närmaste oförändrat, antalet månadsanställda har dock ökat något jämfört med samma tidpunkt Fortsatt återhållsamhet råder vid återbesättningar av vakanta tjänster. Tillsvidareanställda Skillnad Tillsvidareanställda Omräknat i heltider Månadsavlönade Datum Skillnad Månadsavlönade* omräknat i heltider * månadsavlönade tillsvidareanst, (inkl sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga) samt alla visstidsanställda Anställda per nämnd Tabellen visar antalet tillsvidareanställda män och kvinnor per nämnd. Vid årsskiftet 2014/2015 var totalt 657 personer tillsvidareanställda i Degerfors kommun. Av de tillsvidareanställda medarbetarna inom kommunen är 15 % män och 85 % kvinnor. Kultur & Utbildning har 10 färre tillsvidareanställda än föregående år. Socialnämnden har 10 tillsvidareanställda fler än föregående år. Antal tillsvidareanställda /nämnd KS BMN SVN KUN SN totalt kvinnor män totalt Anställda heltid/deltid Av tabellen framgår att 53 % av kvinnorna och 81 % av männen har heltidstjänst vilket innebär att andelen heltidsanställningar ökat något jämfört med föregående år. Heltid och deltid, % Kön Kvinnor Män Kvinnor Män Heltid Deltid Åldersstruktur Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda är 49 år. De stora grupperna är framförallt inom åldersintervallet och år. Med den åldersstruktur som idag råder kommer en tredjedel av kommunens nuvarande medarbetare gå i pens- 20

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Årsredovisning i populärutgåva

Årsredovisning i populärutgåva Årsredovisning i populärutgåva Vi har gjort en sammanfattning av kommunens årsredovisning 2013 Året som gått Du håller nu i din hand ett blad som på ett enkelt sätt vill beskriva vad som hänt i Degerfors

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunens organisation... 1 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten Förvaltningsberättelse... 4

Kommunens organisation... 1 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten Förvaltningsberättelse... 4 Årsredovisning 2016 Innehållsförteckning Kommunens organisation... 1 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten 2016... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Omvärldsanalys... 4 Befolkning, arbetsmarknad och

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årsredovisning 2013 26 51 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation... 3 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten 2013... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 Omvärldsanalys... 6 Befolkning, arbetsmarknad

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor Agenda Prel bokslutsiffror 2014 Reviderad Budget 2015 Övriga frågor Prel Resultat 2014 Prel. resultat före dispositioner + 31 Mkr VA verksamhet + 1,5 Mkr Renhållningsverksamhet + 2 Mkr Förändring Eget

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2012» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer