INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation... 3 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 Omvärldsanalys...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation... 3 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten 2014... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 Omvärldsanalys..."

Transkript

1 Årsredovisning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation... 3 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 Omvärldsanalys... 6 Befolkning, arbetsmarknad och näringsliv... 6 Övergripande mål... 8 Att vända befolkningstrenden... 8 Näringslivet växer och diversifieras... 8 Ökande befolkning i bra boendemiljö... 9 Goda livsvillkor genom hela livet... 9 Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald... 9 Stimulerande fritid och god folkhälsa Ett aktivt och rikt kulturliv God tillgänglighet En god miljö Ekonomi i balans Effektiv organisation Delaktiga och engagerade kommuninvånare Samverkan Kompetensförsörjning Effektiva arbetsmetoder Social investeringsfond Sammanfattande finansiell analys Sammanfattande finansiell analys, Koncernen Driftredovisning Investeringsredovisning Personalekonomisk redovisning EKONOMISK REDOVISNING Modell för finansiell analys Fördjupad finansiell analys kommunen Finansiell analys koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Redovisningsprinciper REDOVISNING FRÅN KOMMUNENS VERKSAMHETER Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Servicenämnden Vatten- och avloppsverksamhet Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Folkhälsonämnden Gymnasienämnden Överförmyndarnämnden Bergslagens räddningstjänst REDOVISNING FRÅN KOMMUNENS FÖRETAG Degerforsbolagen AB Degerfors Energi AB Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB REVISORERNA Specificerad investeringsredovisning med ombudgeteringar

3 Kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I fullmäktige finns 31 ordinarie ledamöter och 20 ersättare. Sammansättningen bestäms genom allmänna val av medborgarna i Degerfors kommun. Antalet mandat har minskat med 10 st jämfört med förra mandatperioden. Mandatfördelning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centerpartiet 2 2 Folkpartiet 1 0 Moderata samlingspartiet 3 2 Kristdemokraterna 1 1 Miljöpartiet de gröna 1 1 Sverigedemokraterna* 1 2 Summa *Mandatet är ej besatt Nämnderna Degerfors kommun har antagit regler, reglemente, för respektive nämnd. Reglementet reglerar nämndernas och kommunstyrelsens ansvarsområde. Nämnderna skall följa de direktiv och riktlinjer kommunfullmäktige beslutat om. De är dessutom skyldiga att tillse att verksamheterna bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Återrapportering ska ske till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens roll Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som ska leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen leds av ett kommunalråd. Degerfors Energi AB Kommunstyrelsen Valnämnden Revisorer Kultur- och utbildningsnämnden Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB Degerforsbolagen AB Gymnasienämnden* KOMMUN- FULLMÄKTIGE Servicenämnden Socialnämnden Folkhälsonämnden* Bygg- och miljönämnden *Gemensamma nämnder Över- förmyndarnämnden* Taxe- och Avgiftsnämnd* Från och med bedrivs de frivilliga skolformerna i en gemensam gymnasienämnd tillsammans med Karlskoga kommun. Folkhälsonämnden är även den en gemensam nämnd med Karlskoga kommun där, förutom folkhälsofrågor, kost och städverksamhet bedrivs utifrån. Överförmyndarnämnden består av följande kommuner; Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn samt Storfors. Från och med 2014 ingår även Degerfors kommun i en gemensam taxe- och avgiftsnämnd med kommuner i Sydnärke där Hallsbergs kommun är värdkommun. Räddningstjänsten bedrivs genom Bergslagens Räddningstjänstförbund där Degerfors kommuns andel är 11,8 %. I samband med ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Örebro län har kommunens andelar i Länstrafiken sålts till Örebro Läns Landsting. 3

4 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten 2014 Degerfors kommuns strategiska plan innehåller tre huvudpunkter. 1) Den negativa befolkningskurvan ska brytas. 2) Alla elever som går ut årskurs 9 ska vara behöriga att söka ett nationellt program i gymnasiet. 3) Den kommunala ekonomin ska vara i balans. För andra året i rad uppfylldes 2014 det första målet att bryta den negativa befolkningskurvan. Befolkningen ökade med sammanlagt 31 personer. I budgetupplägget inför 2014 ingick en beräknad minskning av befolkningen med 30 personer. Förutom att en befolkningsökning är positiv ur många andra synvinklar innebär den även att den kommunala ekonomin förbättras, då det nuvarande skatteutjämningssystemet ger cirka tkr per invånare. Emellertid innebär det även att kostnaderna för barnomsorg och skola ökar under kommande år. Kommunens sammanlagda sparbeting för 2014 uppgick 4,5 mkr. Liksom tidigare år har stora ansträngningar gjorts i förvaltningarna för att reducera kostnadsläget i hela kommunen. Till skillnad mot de två tidigare åren utgick 2014 inte någon återbetalning från sjukförsäkringssystemet AGS, vilket delvis bidrog till att resultatet för kommunen slutade på ett minus på - 1,3 mkr. Däremot har kommunens bolagskoncern under året ett mycket gott resultat. Resultaten för 2014 uppgick till sammanlagt drygt + 11 mkr, vilket medger en extra utdelning till kommunen på 0,7 mkr under Under året har många åtgärder som syftar till göra kommunen mer attraktiv för att på så vis leva upp till målet om ökad befolkning genomförts. I samarbete med Arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsprojekt som startades 2013 fortgått under 2014, däribland Vägen vidare, och tillsammans Finsam, Samordnat stöd för unga och Totala livssituationen. Syftet med de olika projekten är dels att skapa meningsfull sysselsättning, dels att minska arbetslösheten, framför allt ungdomsarbetslösheten, och att reducera försörjningsstödet. I juni fortsatte utsmyckningen av Degerfors genom att Annika Nielsen och Jennifer Olsson tillsammans med feriearbetande elever från högstadiet utförde ett konstverk på västra sidan av COOP huset. De arbeten som inleddes i slutet på 2013 på Västra Möckelnstranden fortgick under Grävningarna för utbyggnad av VA, bredband, elledningar, reservvatten gick under året in i etapp 2 för att avslutas i etapp 3 under innevarande år. Flera nya tomter styckades av och ingår i nya detaljplanen inom etapp 1 området. Arbetet med att iordningställa cykelvägen mellan Degerfors och Karlskoga pågick under året i form av att slutförhandla avtal med fastighetsägare och upprätta andra tekniska handlingar för att kunna påbörja det faktiska bygget under innevarande år. Under våren slutfördes bygget av läktare Stora Valla för att uppfylla Svenska fotbollsförbundets krav för att DIF ska kunna spela elitfotboll. Besiktning av förbundet har utförts och arenan har godkänts av SFF för spel i Superettan. Under hösten avslutades även arbetet med att upprätta avtal om att Stora Valla IP skulle övergå i kommunens ägo. Beslut om övertagandet togs i fullmäktige i december. Upprustningen för att öka tillgängligheten i närområdet till Degerfors järnvägsstation påbörjades under våren. Pga. stark kyla i december kunde arbetet inte slutföras under året utan fortsätter i vår. I maj påbörjades inflyttningen i nya gruppboendet enligt LSS på Odelbergsvägen. Invigningen skedde i augusti. Degerfors Energi har under året genomfört ett åtgärdsprogram som dels ökat lönsamheten på fjärrvärmen kraftigt, utan att höja fjärrvärmeavgiften, dels medfört att fjärrvärmen i Degerfors är till 99 % fossilfri. Flera områden i Degerfors, bl.a. delar av Karlshagen och Hästhagen, har under 2014 försetts med fiber, liksom Letälvsgårdens äldreboende. Dessutom har en strategisk plan för fiberutbyggnad fram till 2020 utarbetats av Degerfors energi. Degerfors Byggen och Degerfors Industrihus har under året utfört ett omfattande arbete vad gäller ambitionen att fylla tomma industrilokaler med ny verksamhet. Bl.a har en betydande yta av lokalerna i Högbergstorp fyllts med annan industriell verksamhet efter NTD:s flytt I juni anställdes en samordnare i det finska förvaltningsområdet som bildades Han 4

5 har under året åstadkommit stor aktivitet med bl.a. olika kulturarrangemang och renovering av finska bastun på Bruket. Under året har delar av Ängebäck och Montörsgatan i Strömtorp försetts V/A. Andra halvåret 2014 öppnades ett nytt särskilt boende på Västergården, Solrosen, dels för att avlasta Slussen, dels för att undvika dyra kostnader för färdigbehandlade vårdtagare på lasarettet i Karlskoga. Solrosen har platser för sammanlagt åtta vårdtagare. Under sommaren iordningställdes tre beachvolleyplaner på Stora Vallaområdet, dessutom byttes badbryggor vid Degernäs camping och Svartåbadet. En ny angöring för fordonstrafik vid Stora Vallaskolan och förskolan Tallbacken anlades under sommaren 2014, vilket innebär en säkrare trafikmiljö i området. Under våren slutfördes arbetet med kommunal vattenförsörjning till Outokumpu, vilket medför ökade intäkter till VA kollektivet. Det utökade programmet för asfaltering av lokalgator och gallring av tätortsnära pågick under året, samtidigt som en ny åretvinningslinje på Industrigatan anlades. Ett antal verksamheter i kommunen har fått goda betyg i nationella jämförelser. Några exempel: För att uppfylla den andra punkten i den strategiska planen, att eleverna i årskurs 9 ska kunna söka till ett nationellt program på gymnasiet, har KUN sedan 2011 systematematiskt arbetat med att höja meritvärdena i 9: an. Detta arbete fortgick under året. Enligt aktuell statistik har meritvärdena succesivt höjts från 175 i meritvärde 2011 till över 200 år Enligt KKIK är personaltätheten i förskolan hög. I den planerade verksamheten går det 5,2 barn per personal och 3,5 barn per barn i den faktiska verksamheten. I de nationella proven i årskurs 6 ligger resultaten enligt KKIK på rikssnittet, vilket är en uppgång jämförelse med tidigare år. 91 procent av vårdtagarna hemtjänsten är enligt KKIK nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten. I fråga om personalkontinuitet i hemtjänsten ligger kommunen bra till. Enligt KKIK besöks den äldre av 13 personer, vilket är få relativt sett, i ett kontinuerligt dyngnetruntschema under en 14 dagarsperiod. 87 procent av medborgarna som skickar in en fråga till kommunen får svar inom 2 dagar och 92 procent att de får ett gott bemötande vid kontakter med kommunen. Tack för det gångna året. Roland Halvarsson Kommunstyrelsens ordförande 5

6 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Omvärldsanalys 1 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfter fram att det är god skatteunderlagstillväxt. Under 2014 steg antalet arbetade timmar betydligt mer än Även under 2015 spår SKL att antalet arbetade timmar ger ett sort bidrag till skatteunderlagstillväxten. Även 2015 fortsätter den konjunkturella återhämtningen med ytterligare ökning av antalet arbetade timmar och stigande timlöner. Slutavräkningen för 2015 spår SKL bli högre än den av regeringen fastställda uppräkningsfaktorn. Skulle SKL:s prognos slå in väntas slutavräkningen bli positiv med 160 kr/invånare. För Degerfors kommuns del motsvara det ca 1,5 mkr. Kostnaden för arbetskraft och övrig förbrukning gör att prisförändringarna väntas stiga med 2,4 % för 2015 och mellan 2,7 % och 3,1 % från Under 2012 och 2013 skedde återbetalning från AFA försäkring. För 2013 uppgick återbetalningen till 8,6 miljarder kronor. Under 2014 gjordes ingen återbetalning. Under 2015 har AFA försäkrings styrelse beslutat att återbetala de inbetalningar som gjordes avseende Premiernas storlek år 2004 var 2,25 procent av lönesumman. Totalt sett handlar det om cirka fem miljarder kronor, varav 3,7 miljarder avser kommunerna och 1,4 miljard landstingen. Befolkning, arbetsmarknad och näringsliv Kommunen ökade sin befolkning med 31 personer under Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick den till (9 500) invånare Antalet inflyttade under 2014 var 1 Omvärldsanalysen är till största del hämtad från Budgetförutsättningar , cirkulär från SKL (496) och antalet utflyttade var 494 (438). Nettoinflyttningen var därmed +76 (+58) personer. Av nettoinflyttningen var invandringsöverskottet +31 (+35) personer. Under 2014 avled 117 (124) personer och 71 (89) föddes, vilket ger ett födelsenetto på -46 (-35) personer Invånarantal Flyttnetto Födelsenetto Arbetslöshet Gruppen andel av den registrerade arbetskraften totalt har minskat med -0,4 procentenheter jämfört med december Inom gruppen har det dock skett en ökning avseende öppet arbetslösa. Den totala nivån för Degerfors kommun ligger något högre än snittet för Örebro län och något lägre än Karlskoga Kommun. Jämfört med kommunerna i Östra Värmland är arbetslösheten i både Degerfors och Karlskoga kommuner lägre. 6

7 Andel av den registrerade arbetskraften tot % Arbetslösgram I pro- Totalt December ,4 6,0 10,4 December ,5 6,2 9,7 December ,4 5,4 9,3 +25,7% -12,9% - 4,1% Förändring,% Gruppen ungdomar år har minskat med -5,0 procentenheter jämfört med december 2013, Inom gruppen har det skett en ökning vad gäller öppet arbetslösa ungdomar. Vad gäller andelen ungdomar år ligger Degerfors kommun över snittet i Örebro län och i jämförelse med Karlskoga kommun. Jämfört med kommunerna i Östra Värmland är arbetslösheten i gruppen ungdomar år lägre i Degerfors. AB Allson Kyl & Fryslager fortsätter att expandera och är i slutfasen av att färdigställa ytterligare en utbyggnation. På minussidan kan nämnas att den ansökan som Degerfors Laboratorium AB (D-lab) och Degerfors- Karlskoga Lärcentrum lämnat in till Yrkeshögskolemyndigheten om YH-utbildning avslogs. Under året har stora förbättringsåtgärder gjorts vid järnvägsstationen. Förbättrad tillgänglighet, inhägnad bil- och cykelparkering, cykelvägar med mera. Åtgärderna finansieras i sin helhet med de så kallade Citybanemedlen. Arbetet slutförs under våren Ett antal företagsträffar har hållits på lokal nivå och mest välbesökta har de som förlagts ute på företag varit. För handeln har flera aktiviteter i Degerfors centrum arrangerats i samarbete mellan kommunens näringslivskontor och Vulkan Promotion. Ungdomar år % Arbetslösgram I pro- Totalt December ,3 18,2 25,5 December ,8 18,8 24,6 December ,2 12,4 19,6 Förändring, % +24,1% -34,0% -20,3% Näringsliv De senaste åren har den globala finanskrisen kraftigt påverkat svensk exportindustri, vilket haft återverkningar på våra verkstadsföretag. En viss förbättring har skett, men konjunkturen är fortfarande mycket instabil. Även under 2014 har arbetet med att fylla lediga industrilokaler fortsatt. Den arbetsgrupp som startades upp 2013 har under året genomfört 14 företagsbesök. Två företag har flyttat in på Högbergstorp; Degeref AB och Protek och ett antal av de kommunala fackföreningarna har flyttat in i kontorslokalerna. De finns idag m 2 ledig yta startades 24 företag i kommunen. 7

8 Övergripande mål Kommunfullmäktige beslutade under 2011 om en vision och en strategisk inriktning. Visionen är: Degerfors - kommunen som blir vald, om och om igen, av medborgare, företag och besökare Vi är attraktiva och uppmärksammade Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Vi åstadkommer en daglig service som överträffar förväntningarna Vi förmår att leva i visionen och inte bara prata om den I den strategiska inriktningen finns tre mål upptagna som mer prioriterade än övriga. Dessa är: Degerfors måste bryta den negativa befolkningstrenden. Alla elever ska ha behörighet att kunna söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet. Alla större beslut, som kommunfullmäktige fattar under mandatperioden , ska vara utformade så att de två ovan prioriterade målen för perioden beaktas. Dessa, och andra mål, ska förverkligas samtidigt som kommunens ekonomi ska vara i balans. Det som tas upp i den strategiska inriktningen ska också följas upp regelbundet. De olika punkterna är: Att vända befolkningstrenden Näringslivet växer och diversifieras Ökande befolkning i bra boendemiljö Goda livsvillkor genom hela livet Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald Stimulerande fritid och god folkhälsa Ett aktivt och rikt kulturliv God tillgänglighet En god miljö Ekonomi i balans Effektiv organisation Delaktiga och engagerade kommuninvånare Samverkan Kompetensförsörjning Effektiva arbetsmetoder Degerfors kommun är delaktig i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämförelseprojekt kallat Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blir allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor ojämlikhet i valdeltagande mellan olika områden och förtroendet för politiker minskar. Projektet kom till utifrån ett behov av att ge de förtroendevalda en god bild av kommunens kvalitet. Allt för att förstärka medborgarperspektivet hos de förtroendevalda och deras behov av att förbättra kommunikationen med medborgarna om hur effektivt skattemedel används och vilka kvalitativa resultat det leder till för att skapa ett gott samhälle att leva i. De numrerade mått som finns med i årsredovisningen kommer från detta jämförelseprojekt. Att vända befolkningstrenden Under året har antalet kommuninvånare ökat med 31 personer. Även föregående år ökade antalet kommuninvånare. Målet bedöms vara uppfyllt. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Näringslivet växer och diversifieras Kommunkoncernens huvudsakliga uppgift i tillväxtfrågor är att ge goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas, differentieras och expandera. Viktigt är att stimulera innovationer och entreprenörskap, jobba för nya etableringar samt verka för att befintliga företag utvecklas och stannar kvar. Två företag har flyttat in på Högbergstorp startades 24 företag i kommunen. AB Allson Kyl & Fryslager fortsätter att expandera och är i slutfasen av att färdigställa ytterligare en utbyggnation. 8

9 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Ett antal företagsträffar har hållits på lokal nivå och mest välbesökta har de som förlagts ute på företag varit. För handeln har flera aktiviteter i Degerfors centrum arrangerats i samarbete mellan kommunens näringslivskontor och Vulkan Promotion. Ökande befolkning i bra boendemiljö Degerfors utveckling är beroende av dess invånare. En växande befolkning innebär möjlighet till fortsatt utveckling och tryggad framtid. Goda kommunikationer, bra infrastruktur, god tillgång till bra bostäder, bra markberedskap och en attraktiv stadsmiljö lockar allt fler att bosätta sig i Degerfors. Under året har stora förbättringsåtgärder gjorts vid järnvägsstationen. Förbättrad tillgänglighet, inhägnad bil- och cykelparkering, cykelvägar med mera. Arbetet slutförs under våren Gräsytor har haft en fin standard under Målet har uppnåtts vad gäller snöröjning och halkbekämpning. Belysningsstandarden är god och uppnår målen. Badplatser uppnår målen, ett bekymmer är dock att livräddningsutrustningen stjäls. Även tömning av papperskorgar och hundlatriner uppnår målen. Goda livsvillkor genom hela livet I detta mål ligger bl.a. det prioriterade målet att alla elever ska ha behörighet att kunna söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet. Detta mål har inte uppnåtts. Andelen behöriga till nationellt program på gymnasiet har minskat från 82,2 % 2013 till 78,9 % Målet bedöms inte vara uppnått i det avseendet. Ett nedbrutet mål är att alla elever sak vara godkända i alla ämnen. Även här har måluppfyllelsen sjunkit från 68,0% 2013 till 62,4 % Målet kan inte anses uppnått. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Skolan är grunden för Degerfors framtida kompetensförsörjning, för hela samhällets utveckling och inte minst för enskilda individers möjlighet till ett bra liv. Barn och unga ska få en gedigen grundutbildning som lockar till kunskapsfördjupning, fritt från könstraditionellt tänkande. Det finns flera skäl till ställningstagandet att kunskapslyft för barn och unga är ett avgörande utvecklingsområde. Det är ett område där vi i dag inte har den nivå och utveckling som säkerställer en god framtid för människor i vår kommun. Utbildning och kunskap är en viktig bakomliggande faktor för att nå en bättre folkhälsa. Det finns också en koppling mellan kunskap och demokrati. Ungdomsverksamheterna ska utvecklas i samarbete med ungdomarna själva. Föreningsverksamheterna är en förutsättning för ett välmående samhälle och ska stöttas. Föreningarnas nolltaxor vid hyra av fastställda lokaler har legat fast under året. Kopplat till målet Goda livsvillkor genom hela livet har ett utvecklingsarbete för att öka delaktigheten inom hemvården har avslutats. Arbetssättet/resultatet innebär att en verksamhetsanpassad genomförandeplan är utarbetad liksom arbetssätt för att göra den enskilde personen delaktig vid upprättande av genomförandeplanen som ska vägleda insatserna. Detta kommer under 2015 att implementeras i övriga vårdlag. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald Jämställdhet och mångfald är en grundläggande rättighet och en strategisk fråga för Degerfors kommun. Jämställdhet och mångfald är en självklar del av kommunens personalpolitik och en kvalitetsfråga då det gäller kommunens tjänster. 9

10 Med jämställdhet och mångfald menar vi: Alla människor har lika värde oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. En jämn fördelning av makt och inflytande för kvinnor och män. Främja att alla individer har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Möjlighet till självständighet för försörjningsstödstagare är ett nedbrutet mål under Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald. Särskilda insatser ska erbjudas gruppen ungdomar år som varit aktuella för försörjningsstöd mer än ett år och som har psykisk ohälsa. 124 hushåll i åldersgruppen år har under 2014 erhållit försörjningsstöd under kortare eller längre tid. Av dessa 124 hushåll har ca erhållit någon form av insats/åtgärd eller anställning inom arbetsmarknadsverksamhetens projekt eller ordinarie verksamhet. 26 ungdomar var vid årets slut inskrivna i projekt Samordnat stöd för unga som vänder sig till personer med funktionshinder. Övervägande delen av dessa saknar egen försörjning. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Degerfors kommun har sedan många år en jämställd snöröjning. I första hand plogas gång- cykelvägar i anslutning till skolor samt skolgårdar. Sandning utförs vid behov efter avslutad snöröjning med prioritet på gångcykelvägar, skolgårdar, parkeringar och gångytor i centrum. Målet har uppnåtts vad gäller snöröjning och halkbekämpning. Ett annat nedbrutet mål är att en god belysningsstandard ska upprätthållas med hänsyn till bl.a. personlig säkerhet. Detta har uppnåtts. Stimulerande fritid och god folkhälsa En livsstil med goda vanor och stimulerande fritid bidrar till god folkhälsa. Kommunkoncernen har ett ansvar för att skapa goda förutsättningar och att ge möjligheter till detta. Ett nedbrutet mål är Ökad delaktighet inom missbruksvården. Öppenvårdsalternativ för målgruppen 50 år och uppåt ska finnas. Detta har tillskapats i form av avtal med RIA Hela människan om boendelösningar och öppenvårdsinsatser för enskilda. Samverkan mellan biståndsenhet och missbruksgrupp har förstärkts genom att fler gemensamma planeringar skett och att de är två handläggare, en från varje grupp, i komplicerade ärenden. Ett ytterligare öppenvårdsalternativ som pågått under året är att det hållits två grupper i återfallsprevention. Målen för stimulerande fritid och god folkhälsa ska också uppnås bl.a. genom kontinuerlig kontroll, utbyte och förnyelse av lekutrustning på lekplatser. Kontroll sker inte varje år och har inte skett under Däremot har utbyte och förnyelse av lekutrustning skett på flera lekplatser. Ett aktivt och rikt kulturliv Degerfors ska bedriva en aktivt och rikt kulturliv, med kreativa mötesplatser och upplevelser som berör. Kultur betyder mycket för en kommuns dragningskraft och möjlighet att utvecklas. Därför behöver samspelet mellan kultur och andra samhällsområden fördjupas. Kulturen är en viktig del i det långsiktiga folkhälsoarbetet. Kulturell kompetens ska tas tillvara i den konkreta samhällsplaneringen. Under året har ett samarbete funnits mellan Musikskolan och Studiefrämjandet vilket lett till att flera musikelever fått möjlighet att spela det instrument de önskat. Övriga aktiviteter under året har varit ett flertal musik- /dansföreställningar. På biblioteket har anordnats författarbesök och utställningar av både etablerade konstnärer och amatörer. Alltsammans i syfte att göra kommunen attraktivare och skapa ett rikare kulturliv. God tillgänglighet Den fysiska miljön, med allmänna lokaler, gaturum och trafik samt den kommunala servicen ska vara välkomnande samt anpassas till kommuninvånares behov i alla åldrar. God tillgänglighet innebär också anpassade öppettider, snabba svarstider, e-tjänster samt insyn i beslut och verksamheter. Kommunala handlingar inför möten i demokratiska organ ska 10

11 finnas lättillgängliga på nätet, precis som protokoll från dessa sammanträden. God tillgänglighet handlar dessutom om goda kunskaper och gott bemötande hos medarbetare. En rad verksamheter visar på uppfyllda mål på denna punkt. Bl.a. kan nämnas: 95 % av telefonsamtalen till växeln besvarades inom en minut enligt en servicemätning gjord under hösten 2014 Tillståndsansökningar, anmälningar, klagomål, remisser, årsrapporter och förfrågningar inom Bygg- och miljöområdet har handlagts med korta handläggningstider. I några fall har förvaltningen valt att lyfta frågor till nämnden vilket medfört en fördröjning i handläggningstiderna Enligt servicemätning gjord under hösten får medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post 87 % svar inom två arbetsdagar, att jämföra med snittet för samtliga kommuner som ligger på 83 %. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Enligt samma servicemätning upplever 92 % att de fått ett gott bemötande när de ställt en enkel fråga till kommunen via telefon. Snittet för riket ligger på 86 %. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Handlingar ska färdigställas och skickas ut/vara tillgänglig på lämpligt sätt i god tid inför sammanträden så att de förtroendevalda har tillräckligt med tid att sätta sig in i ärendena. I allt väsentligt har målet klarats, både vad gäller utskick till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Extra utskick har dock gjorts med anledning av att handläggare inte fått sina handlingar färdiga till utsatt stoppdatum. En god miljö Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utgångspunkten för arbetet är den miljöpåverkan som naturen tål och anger det tillstånd för den lokala miljön som miljöarbetet ska sikta mot. Ett nedbrutet mål är att det ska levereras ett vatten med hög kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning. Målet är att med god leveranssäkerhet förse kommunens abonnenter med vatten av god kvalitet, samt att avloppsvattnet tas om hand på ett miljöriktigt sätt och enligt gällande direktiv och lagar. Målet är att omhänderta avlopp och dagvatten på ett sätt som uppfyller lagens krav på säkerhet och miljö. Målet ska uppnås genom en fortsatt VAsanering, utbyggnad av ledningsnätet och förnyelse av våra vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer. Uppföljning ska ske bl.a. genom rapportering av mängd nickel och krom i avloppsslammet. Målnivån ska vara tjänligt utan anmärkning i samtliga mätningar. Kromvärdena håller sig inom målet medan nickelhalten ligger strax över. Målet kan anses till största delen uppnått och arbetet fortsätter. Ytterligare ett nedbrutet mål är att en bra renhållning erbjuds inom de lagar och regler som gäller för kommunal verksamhet. Målet är att kunna erbjuda alla hushåll differentierad renhållning med utbyggd källsortering samt verka för en ökad reduktion av avfall och en ökad återvinning av emballage och förpackningar. Målen ska uppnås genom avfallsplaner och renhållningsordning, aktiv information, god tillgänglighet på återvinningscentralen. Servicenämnden ska medverka till att fastighetsbolag och FTI (samarbetsorganisationen Förpacknings- och Tidningsinsamling) utvecklar fastighetsnära källsortering. Uppföljning ska ske genom kundenkät till renhållningskunderna där målet ska vara minst 80 % kundnöjdhet En kundenkät har genomförts under året och 81 respektive 85 % (lägenheter/villor) hade förtroende för kommunens avfallshantering. 97 % respektive 95 % upplevde systemet ganska eller mycket bra. Målet är således uppfyllt. 11

12 Ekonomi i balans Kommunens ekonomi ska vara i balans. En långsiktig planering och ansvarsfull hushållning ger möjlighet till offensiva satsningar i en stark ekonomi och goda förutsättningar att klara lågkonjunktur. Det är viktigt att ha balans mellan kostnader och intäkter på såväl lång som kort sikt. Ett nedbrutet mål är att den outhyrda lokalytan ska minska varje år. Under året har fastigheten på Herrgårdsgatan där Kamraten haft sin verksamhet sålts. Kamratens verksamhet har flyttats till Slingan där det tidigare var förskoleverksamhet. Under mars 2015 har också Gamla Badhuset i Kanada sålts Det kan därmed konstaterats att målet nåtts. Positivt resultat Ett över åren positivt resultat ger stabilitet i verksamheterna och möjlighet att hantera oförutsägbarheter och konjunkturmässiga svängningar. En förutsättning för detta är säkra prognoser och en stark budgetdisciplin i hela organisationen. Den långsiktiga målsättningen är att resultatet återigen skall uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden. Årets resultat är negativt vilket innebär att målet inte uppnåtts i denna del. Det justerade resultatet efter balanskravsavstämningen är däremot positivt. Inför 2016 har det påtalats behov från verksamheterna om ramförstärkningar. Dessa ökade behov medför sannolikt att kommunen under 2015 får fortsätta sitt arbete med nettokostnadsanpassningar. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Ansvarsfull investeringsnivå Varje beslut om en investering ska kopplas till de driftkostnader som investeringen medför i framtiden. De löpande investeringarna skall understiga avskrivningarna. Större strategiska investeringar kan finansieras via lån. Den totala investeringsvolymen skall anpassas så nyupplåning minimeras. Under 2014 har nya mål antagits av kommunfullmäktige om en maximal investeringsnivå för mandatperioden om 90 mkr. Årets investeringsnivå överstiger avskrivningarna. Under året har flera större strategiska investeringar pågått. Det är dels utbyggnad av VA längs Västra Möckelnstranden och VA till bl.a. Outokumpu. Dessutom har arbetet med en ny räddningstjänststation påbörjats. Ansvar för pensionsskulden Kommunen har ingen specifik pensionsmedelsförvaltning. Kommunen har ej heller gjort så kallade förtida inlösen av äldre pensionsförpliktelser. Detta innebär att varje verksamhetsår framöver måste finansiera de ökade kostnaderna för pensioner. Effektiv organisation Kommunkoncernens verksamhet består huvudsakligen av tjänsteproduktion. Det betyder att alla medarbetares kompetens och insatser i arbetet är en avgörande framgångsfaktor för Degerfors utveckling. För att utveckla en effektiv organisation krävs att uppdrag, ansvar och befogenheter är tydliga och kommunicerade. En effektiv organisation är en förutsättning för att kommuninvånarnas pengar, kommunalskatten, ska användas på bästa sätt. Ingen uppföljning finns direkt kopplade till detta mål. Enligt kommunallagen ska organisationen vara effektiv och ligger naturligt med i det dagliga arbetet och framför allt vid personalförändringar görs en bedömning om tjänsten ska återbesättas och till vilken grad. Delaktiga och engagerade kommuninvånare Kommunkoncernen ska ha en snabb handläggning av medborgarförslag och alla förslag ska behandlas respektfullt. Välinformerade och delaktiga invånare är Degerfors bästa ambassadörer. Degerfors kommuns valdeltagande var högt vid 2014 års riksdagsval (84,1 %, ca 1 % mer är snittet för riket). Tyvärr möjliggör inte kommunen särskilt väl för sina medborgare att delta i kommunens utveckling (30 poäng av 100 möjliga vid en mätning gjord under året). Kommunens webbinformation till medborgar- 12

13 na är inte heller speciellt god. 70 % av 100 möjliga vid en extern mätning. Detta är två förbättringsområden. Däremot utdelades en Årsredovisning i populärutgåva till samtliga hushåll under året där en sammanfattning av årsredovisningen för 2013 återfanns tillsammans med övrig aktuell information om kommunen. Skriften har mottagits positivt av kommunmedborgarna. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Samverkan Kommunkoncernen ska verka för samverkan som är utvecklande och god för inblandade parter. Sådan samverkan främjar kommunens utveckling, möjliggör en ökad kvalitet och ett effektivare arbetssätt. Samverkan ska ske såväl internt, inom kommunens förvaltningsorganisation och mellan tjänstemän och politiker som externt med andra kommuner och organisationer. På arbetsmarknadsområdet har olika projekt i samverkan med arbetsförmedlingen och Finsam (Finansiella samordningsförbundet) påbörjats. Vägen Vidare finansieras genom kommunens sociala investeringsfond och Samordnat stöd har delvis finansierats genom anslag från Finsam. Kompetensförsörjning Våra kommuninvånare ska mötas av kompetenta medarbetare som är stolta över sitt yrke och det arbete vi utför. Med rätt kompetens kan kommunen erbjuda kommuninvånarna kvalitativa tjänster med en god och effektiv service som överträffar förväntningarna. Med rätt kompetens skapas förutsättningar för utveckling i organisationen på både lång och kort sikt. För att attrahera arbetskraft är faktorer som en trygg anställning, en rättvis lön, meningsfulla arbetsuppgifter, bra ledarskap, möjlighet att påverka sin arbetssituation, rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckling av betydelse. Kommunen ska ta tillvara på de anställdas erfarenheter och kunskaper. Kommunens medarbetare förväntas delta i utvecklingsarbete där strävan efter största möjliga medborgarnytta och effektivt arbetssätt är i fokus. Effektiva arbetsmetoder Arbetsgivaren ska utveckla arbetssätt för effektiva tjänster med hög kvalitet och största möjliga medborgarnytta genom att systematiskt planera, utföra, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Genom processinriktning, kvalitetssäkring och helhetssyn ska kommunen skapa mervärde för invånarna Social investeringsfond Under 2013 fattade kommunfullmäktige beslut att inrätta en social investeringsfond och att öronmärka 3,0 mkr för ändamålet. I samband med årsredovisning under våren 2014 avsattes ytterligare 3,0 mkr. Sammanlagt har fullmäktige fattat beslut om att sätta av 6,0 mkr i den sociala investeringsfonden. De avsatta medlen för sociala investeringar ska användas för arbete med förebyggande och tidiga insatser. Ansökningarna ska syfta till att motverka utanförskap i samhället och sikta mot ett gott liv för de personer som insatsen avser. Med det menas att motverka risker att personer hamnar i arbetslöshet, missbruk, kriminalitet, eller sjukdom. Ansökan kan enbart göras av nämnder inom Degerfors kommun. Samverkan över nämndgränserna är önskvärt och det är även önskvärt med samverkan med de gemensamma nämnder kommunen har. Samverkan med övriga aktörer kan också ske. Det gäller exempelvis kommunala bolag såsom landstinget/region/ kommun, arbetsförmedling, försäkringskassan, föreningar, organisationer eller företag. Varje projekt ska följas kontinuerligt. För att bättre säkerställa ett lärande i utvecklingsarbetet ska varje ansökan beskriva hur uppföljningen ska gå till. Det ska finnas en plan för hur resultatet ska följas upp och redovisas, utvärderas och analyseras. Erfarenheter och slutsatser ska sammanställas i en slutrapport som ska 13

14 möjliggöra spridning av resultaten och generellt genomförande. Under 2013 beslöt fullmäktige att avsätta 2,3 mkr i projektet Vägen Vidare. Under 2014 beviljades ytterligare 2,6 mkr i form av en Särskild Undervisningsgrupp. Bägge projekten löper till Social investeringsfond (tkr) 2014 Avsatt belopp 2013 och Vägen vidare Beviljat belopp Ianspr belopp, Ianspr belopp, Återstår Vägen vidare Särskild undervisningsgrupp beviljat belopp Ianspråktaget belopp Återstår Särskild underisningsgrupp Till förfogande stående medel Sammanfattande finansiell analys Resultat kapacitet Degerfors kommun redovisar ett resultat om -1,3 mkr. Resultatet innebär en negativ budgetavvikelse om -3,1 mkr. Jämfört med 2013 är resultatet 8,9 mkr sämre. I 2013 års resultat ingick dock en återbetalning 8,6 mkr avseende tidigare pensionsförsäkringsinbetalning, AGS. Kommunens justerade resultat för 2014 uppgår till 0,4 mkr. I det justerade resultatet har hänsyn tagits till ianspråktagande ur den sociala investeringsfonden med 2,2 mkr avseende projekten Särskild undervisningsgrupp och Vägen Vidare. Nettoinvesteringarna uppgår till 48,9 mkr vilket är ca 15,4 mkr mer än nivån för Nivån för 2014 överskrider avskrivningarna med ca 26,7 mkr. Den långfristiga låneskulden avseende anläggningslån under 2014 ökat med 14,9 mkr jämfört med Skulden uppgår nu till ca 176,6 mkr. Soliditeten har minskat med ca 2 % till 29%. Ekonomisk information och uppföljning lämnas på samtliga sammanträden med kommunstyrelsen. Under årets första månader är information av enklare slag. I den prognos som lämnades i samband med delårsrapporten prognostiserades ett nollresultat vilket kan jämföras med det slutliga om -1,3 mkr. Nämndernas skattefinansierade verksamheter prognostiserade sammantaget underskott om 1,5 mkr (exklusive projekt inom den sociala investeringsfonden). De sammantagna underskottet för nämndernas verksamhet uppgår till -1,8 mkr (exklusive projekt inom den sociala investeringsfonden). Det är framför allt servicenämnden och socialnämnden som redovisar betydligt större underskott än det som förutsågs vid delårsrapporten. Kommunstyrelsen visar en stor positiv avvikelse beroende på en engångsintäkt om 1,7 mkr. För att klara kommunens ekonomi på sikt är det ett krav att nämnderna håller sin budget. Kommunen i siffror Bruttoomsättning, tkr Balansomslutning, tkr Investeringsvolym, tkr Primärkommunal skattesats kr 22,33 22,33 22,33 Risk - kontroll Kassalikviditeten uppgick på balansdagen till 12,0 % (18,6%). Detta är en minskning jämfört med I måttet balanslikviditet tas även hänsyn till de kortfristiga fordringarna och detta mått uppgår till 56,2 % vilket också en försämring jämfört med förra året. Den låga likviditetsnivån förklaras av den höga investeringsnivån. Kommunens pensionsförpliktelser är omfattande. Om kommunens ansvarsförbindelse avseende pensioner skulle redovisas i balansräkningen skulle det innebära en negativ soliditet och ett eget kapital om ca mkr. Degerfors kommun har borgensåtaganden på 375 mkr (383 mkr) eller ca 39,3 tkr/invånare. Sänkningen går att finna i att de kommunala bolagen sammantaget amorterat 7,5 mkr (26 mkr). Trots minskningen är nivån på kommunens borgensåtagande hög jämfört med både riket och med länet. I samband med byggnation av ny fjärrvärmepanna av Degerfors Energi kommer nyupplåning behövas i bolaget. Finansiella nyckeltal, kommunen Resultat och kapacitet Nettokostnadsandel inkl finansnetto, % 98,67% 98,06% 100,27% Verksamhetens nettokostnad, exkl synnerl Årets resultat, tkr Årets resultat/skatter och statsbidrag % 1,33% 1,94% -0,27% Självfinansieringsgrad av investeringar, % -72% -64% -43% Soliditet 30,26% 31,04% 28,96% Risk och kontroll Kassalikviditet 19,61% 18,62% 12,00% Finansiella nettotillgångar Borgensåtagande Budgetavvikelse Balanskrav uppfyllt Ja Ja Ja 14

15 Sammanfattande finansiell analys, Koncernen Koncernen Degerfors kommun omsätter ca 684 mkr (660 mkr) på kostnadssidan. Koncernen uppvisar ett positivt resultat. Resultatet uppgår till + 8,3 mkr (+18,4 mkr). Försämringen går att finna i att främst kommunen redovisar ett betydligt lägre resultat än Investeringarna (materiella anläggningstillgångar) i koncernen uppgick till ca 75 mkr (48 mkr) varav kommunens andel är ca 49 mkr (33 mkr). Koncernens soliditet har ökat med ca 0,5 procentenheter till 18,3 % jämfört med föregående år. Koncernens samlade externa långfristiga låneskuld uppgår till 547 mkr (536 mkr). Under 2014 har de långfristiga skulderna netto ökat med 11 mkr. I detta belopp ingår kommunens nyupplåning om 15 mkr. Av den totala låneskulden avser 32 % kommunen, Degerforsbolagen AB, 5 %, Degerforsbyggen AB, 40 %, Degerfors Industrihus AB, 11 %, samt Degerfors Energi AB, 12 %. Såväl kommunens som bolagens likvida medel är på balansdagen på en tillfredsställande nivå. Koncernens balanslikviditet har minskat från 109 % till 90 %. Sammanställd redovisning, mkr Bruttoomsättning Balansomslutning Investeringsvolym Årets resultat för respektive företag, mkr Degerfors kommun 6,2 9,2-1,3 Degerforsbolagen AB 2,2 0,4 0,1 Degerforsbyggen AB 2,0 1,2 3,6 Degerfors Industrihus AB 0,3 0,3 0,3 Degerfors Energi AB 0 0 3,9 Finansiella nyckeltal, mkr Resultat och kapacitet Årets resultat 13,8 18,4 8,3 Soliditet 15,8% 17,8 18,3 Risk och kontroll Balanslikviditet, % Åtorp 15

16 Driftredovisning Driftredovisning Redovisning Budget Avvikelse Redovisning Redovisning i tkr. Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Servicenämnden varav Skattefinansierat: Avgiftsfinansierat - VA: Avgiftsfinansierat - Renhållning: Kultur och utbildningsnämnden* Socialnämnden* Nämndernas kostnader Varav VA Varav Renhållning Skattefinansierade kostnader *Exkl kostnader för projekt inom den sociala investeringsfonden. Utöver ovanstående redovisning har Särskild undervisningsgrupp kostat tkr och Vägen Vidare har kostat 948 tkr under Kommentar till driftredovisningen Verksamheternas budgetavvikelse uppgår 2014 till + 0,8 mkr, avgiftskollektiven inkluderade. Den skattefinansierade verksamhetens budgetavvikelse uppgår till -1,8 mkr. Kommunstyrelsens verksamheter lämnar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 1,9 mkr. I överskottet ingår en obudgeterad intäkt om 1,7 mkr avseende bidrag till iordningsställande av järnvägsstationen i Degerfors. Övriga större avvikelser 2014 är: Folkhälsonämnd Bostadsanpassning Gymnasienämnd Nedskrivning fin tillgång - 0,3 mkr - 0,2 mkr - 0,4 mkr - 0,4 mkr Dessa underskott vägs upp av överskott inom: Vakanser, föräldraledighet + 0,4 mkr Räddningstjänst + 0,3 mkr PA-åtgärder + 0,2 mkr Servicenämndens skattefinansierade del redovisar ett underskott om -1,5 mkr. Underskottet består till stor del av underskott av fastigheter, vaktmästeri och skogsfastigheter. VA-verksamheten lämnar ett positivt resultat om 274 tkr och renhållningsverksamheten ett överskott om 352 tkr. De båda sistnämndas resultat tillförs respektive resultatutjämningsfond vilka efter detta uppgår till 3,7 resp 3,1 mkr. Kultur- och utbildningsnämndens överskott 2014 uppgår till totalt 0,6 mkr. Samtliga verksamheter förutom de på central nivå lämnar ett överskott. Det centrala verksamhetsområdets underskott på 4,8 mkr består av interkommunala kostnader som överstiger budget samt merkostnader i form av extra lönekostnader, sjukkostnader och sparbeting som inte lyckats hållas. Socialnämnden redovisar för 2014 ett underskott om knappt 3,8 mkr, varav ca 1 mkr härleds till projektet Vägen vidare för vilket socialnämnden har fått tillåtelse att redovisa ett underskott. Resultatet skall ses mot bakgrund av att Socialförvaltningen tagit medel om 2,4 mkr i anspråk enligt beslut av kommunfullmäktige (KF 162) för att reducera årets underskott i verksamheterna. De största avvikelserna beror på extraordinära

17 kostnader för externa vårdplatser inom Individoch familjeomsorgen, familjehemsplaceringar och minskade intäkter för bidragsanställningar. Dessa tre områden visar ett sammantaget underskott om 3,5 mkr. Förvaltningen har under året brottats med bristande platstillgång avseende särskilt boende och korttidsvård inom Vård och omsorg. Under slutet av mars tvingades socialförvaltningen att tillfälligt öppna ytterligare åtta korttidsvårdsplatser för att kunna tillgodose det ökade behovet. De tillfälliga platserna fanns kvar fram till att det nya boendet öppnade. Detta resulterade i ett underskott om drygt 1 mkr. Prognossäkerhet I den prognos som lämnades i samband med delårsrapporten prognostiserades ett nollresultat vilket kan jämföras med det slutliga om -1,3 mkr. Nämndernas skattefinansierade verksamheter prognostiserade sammantaget underskott om 1,5 mkr (exklusive projekt inom den sociala investeringsfonden). I uppföljningen per sista november uppgick det prognostiserade resultatet till -2,2 mkr. Nämndeeras avvikelser prognostiserades till -2,7 mkr. Nämndernas sammantagna avvikelse vid årets slut uppgår till -1,8 mkr. Hade inte en engångsintäkt om 1,7 mkr inom kommunstyrelsens verksamhetsområde redovisats hade nämndernas sammantagna avvikelse uppgått till -3,5 mkr. De nämnder som redovisar underskott är servicenämnden med -1,5 mkr och socialnämnden med -2,8 mkr. Jämfört med novemberprognosen har servicenämndens underskott ökat med 1,2 mkr och socialnämndens med 0,4 mkr. Framför allt servicenämndens underskott borde uppmärksammats tidigare under året och rutinerna måste förbättras. Driftredovisning, vht Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning i tkr Gemensamma verksamheter Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm Fritid och Kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet varav Va-kollektivet Renhållningskollektivet Verksamhetens resultat Varav avgiftskollektivet Kommentar till driftredovisningen på övergripande verksamhetsnivå Av ovanstående tabell kan man utläsa hur kommunens ekonomiska resurser fördelats på de övergripande verksamhetsgrenarna de senaste fem åren. Kostnaderna för de gemensamma verksamheterna har minskat relativt mycket jämfört med Till största del förklaras minskningen med att det under 2014 betalades ut ett bidrag till renoveringen av järnvägsstationen i Degerfors med 1,7 mkr. Kostnadsnivån för Politisk verksamhet är ungefär på samma nivå som för Inom infrastruktur, skydd mm redovisas en kraftig ökning på gator och vägar 2013 och 2014 jämfört med Denna ökning förklarar hela skillnaden mellan 2012 och Verksamheterna Fritid och Kulturs ökning mellan 2013 och 2014 beror på att Stora Vallahallen förts över från verksamheten pedagogisk verksamhet. Pedagogisk verksamhet redovisar en ökad nettokostnad om 1,4 %. Inom verksamhetsområdet 17

18 visar både förskola och grundskola kostnadsökningar om drygt 3 % medans kostnaderna för de frivilliga skolformerna minskat med -1,4%. Kostnadsökningen för hela verksamheten Vård och omsorg är 4,7 %. Under 2014 har bland annat en ny boendeenhet öppnat Kostnadsökningen inom Särskilt riktade insatser avser i sin helhet arbetsmarknadsåtgärder. Inom området affärsverksamhet redovisade både VAkollektivet och Renhållningskollektivet ett mindre överskott. Redov Budget +/- Redov Budget +/ Kommunstyrelsen Affärsverksamhet SRN Nämnd- och styrelseverksamh Vatten- och avloppshantering Stöd t politiska partier Avfallshantering Revision Övrig verksamhet Kost och städ Kultur- och utbildn nämnd Näringslivsfrämjande åtg Nämnd- och styrelseverks Turistverksamhet Övrig verksamhet Gator och vägar Allmän fritidsverksamhet Miljö- och hälsoskydd Allmän kulturverksamhet Räddningstjänst Bibliotek Allmän fritidsverksamhet Musikskola Allmän kulturverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsgårdar Barnomsorg Barnomsorg Fritidshem Pedagogisk omsorg Gymn skola, gymn särskola Fritidshem Ej fördelade kostnader Förskoleklass Övr vård,behandl,service Grundskola Vård, behandl, service Gymn skola, gymn särskola Ej fördelade kostnader Ej fördelade kostnader Affärsverksamhet Vård och omsorg Kommersiell verksamhet Barn- och ungdomsvård Kommersiell verksamhet Finansförvaltning Socialnämnd Förvaltningslokaler Nämnd- och styrelseverks Gemensamma verksamheter Turistverksamhet Miljö- och hälsoskydd Bygg o miljönämnd Allmän fritidsverksamhet Nämnd- och styrelseverks Vård och omsorg Övr vård,behandl,service Servicenämnd Vård, behandl, service Nämnd- och styrelseverks Individ o familjeomsorg Kost och städ Barn- och ungdomsvård Turistverksamhet Ekonomiskt bistånd Gator och vägar Övr individ o familjeomsorg Parker Ej fördelade kostnader Räddningstjänst Flyktingmottagande Allmän kulturverksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Idrotts- och fritidsanläggningar Ej fördelade kostnader Totaler Affärsverksamhet Kommersiell verksamhet Förvaltningslokaler Gemensamma verksamheter

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 213 HÄNT UNDER 213... Nytt centralt föräldrarråd Ett centralt föräldrarråd skapades under våren 213 med syfte att skapa en större transparens i den kommunala verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från ÅRSREDOVISNING 2012 osby årsredovisning 2012 Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från byggherren Ulf

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 2 Målområden... 4 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet... 15 Finansiell analys - kommunkoncernen... 16 Finansiell

Läs mer

ÅRSBUDGET 2014 FLERÅRSPLAN 2015-2017

ÅRSBUDGET 2014 FLERÅRSPLAN 2015-2017 ÅRSBUDGET 2014 FLERÅRSPLAN 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning Övergripande mål för Ystads Kommun 3 Fem år i sammandrag 4 Vad används skattepengarna till? 5 Ekonomisk översikt/omvärldsanalys/budgetförutsättningar

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

2012 Ett händelserikt år.

2012 Ett händelserikt år. ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Ett händelserikt år. Förra året var ett händelserikt år. Det var då det första spadtaget togs för vår nya handelsplats Entré Båstad och året då ungdomarnas skejtpark invigdes.

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 1

Årsredovisning 2013 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 1 Årsredovisning 2013 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 1 2 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra Göinge

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehållsförteckning. Räkenskaper. Resultaträkning... 92 Finansieringsanalys... 93 Balansräkning... 94 Noter... 95

Innehållsförteckning. Räkenskaper. Resultaträkning... 92 Finansieringsanalys... 93 Balansräkning... 94 Noter... 95 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande... 3 Fem år i sammandrag... 4 Ekonomisk analys... 5 Personal... 12 Vision, mål och omvärldsanalys... 17 Servicedeklarationer... 20 Verksamheter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

SUNDSVALLS KOMMUN. Årsredovisning

SUNDSVALLS KOMMUN. Årsredovisning SUNDSVALLS KOMMUN Årsredovisning Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 4 Kommunens organisation... 6 Kommunens ekonomi... 8 Fem år i sammandrag... 9 Sundsvalls kommuns årsredovisning Produktion: Addera

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer