INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation... 3 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 Omvärldsanalys...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation... 3 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten 2014... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 Omvärldsanalys..."

Transkript

1 Årsredovisning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation... 3 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 Omvärldsanalys... 6 Befolkning, arbetsmarknad och näringsliv... 6 Övergripande mål... 8 Att vända befolkningstrenden... 8 Näringslivet växer och diversifieras... 8 Ökande befolkning i bra boendemiljö... 9 Goda livsvillkor genom hela livet... 9 Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald... 9 Stimulerande fritid och god folkhälsa Ett aktivt och rikt kulturliv God tillgänglighet En god miljö Ekonomi i balans Effektiv organisation Delaktiga och engagerade kommuninvånare Samverkan Kompetensförsörjning Effektiva arbetsmetoder Social investeringsfond Sammanfattande finansiell analys Sammanfattande finansiell analys, Koncernen Driftredovisning Investeringsredovisning Personalekonomisk redovisning EKONOMISK REDOVISNING Modell för finansiell analys Fördjupad finansiell analys kommunen Finansiell analys koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Redovisningsprinciper REDOVISNING FRÅN KOMMUNENS VERKSAMHETER Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Servicenämnden Vatten- och avloppsverksamhet Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Folkhälsonämnden Gymnasienämnden Överförmyndarnämnden Bergslagens räddningstjänst REDOVISNING FRÅN KOMMUNENS FÖRETAG Degerforsbolagen AB Degerfors Energi AB Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB REVISORERNA Specificerad investeringsredovisning med ombudgeteringar

3 Kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I fullmäktige finns 31 ordinarie ledamöter och 20 ersättare. Sammansättningen bestäms genom allmänna val av medborgarna i Degerfors kommun. Antalet mandat har minskat med 10 st jämfört med förra mandatperioden. Mandatfördelning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centerpartiet 2 2 Folkpartiet 1 0 Moderata samlingspartiet 3 2 Kristdemokraterna 1 1 Miljöpartiet de gröna 1 1 Sverigedemokraterna* 1 2 Summa *Mandatet är ej besatt Nämnderna Degerfors kommun har antagit regler, reglemente, för respektive nämnd. Reglementet reglerar nämndernas och kommunstyrelsens ansvarsområde. Nämnderna skall följa de direktiv och riktlinjer kommunfullmäktige beslutat om. De är dessutom skyldiga att tillse att verksamheterna bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Återrapportering ska ske till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens roll Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som ska leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen leds av ett kommunalråd. Degerfors Energi AB Kommunstyrelsen Valnämnden Revisorer Kultur- och utbildningsnämnden Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB Degerforsbolagen AB Gymnasienämnden* KOMMUN- FULLMÄKTIGE Servicenämnden Socialnämnden Folkhälsonämnden* Bygg- och miljönämnden *Gemensamma nämnder Över- förmyndarnämnden* Taxe- och Avgiftsnämnd* Från och med bedrivs de frivilliga skolformerna i en gemensam gymnasienämnd tillsammans med Karlskoga kommun. Folkhälsonämnden är även den en gemensam nämnd med Karlskoga kommun där, förutom folkhälsofrågor, kost och städverksamhet bedrivs utifrån. Överförmyndarnämnden består av följande kommuner; Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn samt Storfors. Från och med 2014 ingår även Degerfors kommun i en gemensam taxe- och avgiftsnämnd med kommuner i Sydnärke där Hallsbergs kommun är värdkommun. Räddningstjänsten bedrivs genom Bergslagens Räddningstjänstförbund där Degerfors kommuns andel är 11,8 %. I samband med ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Örebro län har kommunens andelar i Länstrafiken sålts till Örebro Läns Landsting. 3

4 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten 2014 Degerfors kommuns strategiska plan innehåller tre huvudpunkter. 1) Den negativa befolkningskurvan ska brytas. 2) Alla elever som går ut årskurs 9 ska vara behöriga att söka ett nationellt program i gymnasiet. 3) Den kommunala ekonomin ska vara i balans. För andra året i rad uppfylldes 2014 det första målet att bryta den negativa befolkningskurvan. Befolkningen ökade med sammanlagt 31 personer. I budgetupplägget inför 2014 ingick en beräknad minskning av befolkningen med 30 personer. Förutom att en befolkningsökning är positiv ur många andra synvinklar innebär den även att den kommunala ekonomin förbättras, då det nuvarande skatteutjämningssystemet ger cirka tkr per invånare. Emellertid innebär det även att kostnaderna för barnomsorg och skola ökar under kommande år. Kommunens sammanlagda sparbeting för 2014 uppgick 4,5 mkr. Liksom tidigare år har stora ansträngningar gjorts i förvaltningarna för att reducera kostnadsläget i hela kommunen. Till skillnad mot de två tidigare åren utgick 2014 inte någon återbetalning från sjukförsäkringssystemet AGS, vilket delvis bidrog till att resultatet för kommunen slutade på ett minus på - 1,3 mkr. Däremot har kommunens bolagskoncern under året ett mycket gott resultat. Resultaten för 2014 uppgick till sammanlagt drygt + 11 mkr, vilket medger en extra utdelning till kommunen på 0,7 mkr under Under året har många åtgärder som syftar till göra kommunen mer attraktiv för att på så vis leva upp till målet om ökad befolkning genomförts. I samarbete med Arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsprojekt som startades 2013 fortgått under 2014, däribland Vägen vidare, och tillsammans Finsam, Samordnat stöd för unga och Totala livssituationen. Syftet med de olika projekten är dels att skapa meningsfull sysselsättning, dels att minska arbetslösheten, framför allt ungdomsarbetslösheten, och att reducera försörjningsstödet. I juni fortsatte utsmyckningen av Degerfors genom att Annika Nielsen och Jennifer Olsson tillsammans med feriearbetande elever från högstadiet utförde ett konstverk på västra sidan av COOP huset. De arbeten som inleddes i slutet på 2013 på Västra Möckelnstranden fortgick under Grävningarna för utbyggnad av VA, bredband, elledningar, reservvatten gick under året in i etapp 2 för att avslutas i etapp 3 under innevarande år. Flera nya tomter styckades av och ingår i nya detaljplanen inom etapp 1 området. Arbetet med att iordningställa cykelvägen mellan Degerfors och Karlskoga pågick under året i form av att slutförhandla avtal med fastighetsägare och upprätta andra tekniska handlingar för att kunna påbörja det faktiska bygget under innevarande år. Under våren slutfördes bygget av läktare Stora Valla för att uppfylla Svenska fotbollsförbundets krav för att DIF ska kunna spela elitfotboll. Besiktning av förbundet har utförts och arenan har godkänts av SFF för spel i Superettan. Under hösten avslutades även arbetet med att upprätta avtal om att Stora Valla IP skulle övergå i kommunens ägo. Beslut om övertagandet togs i fullmäktige i december. Upprustningen för att öka tillgängligheten i närområdet till Degerfors järnvägsstation påbörjades under våren. Pga. stark kyla i december kunde arbetet inte slutföras under året utan fortsätter i vår. I maj påbörjades inflyttningen i nya gruppboendet enligt LSS på Odelbergsvägen. Invigningen skedde i augusti. Degerfors Energi har under året genomfört ett åtgärdsprogram som dels ökat lönsamheten på fjärrvärmen kraftigt, utan att höja fjärrvärmeavgiften, dels medfört att fjärrvärmen i Degerfors är till 99 % fossilfri. Flera områden i Degerfors, bl.a. delar av Karlshagen och Hästhagen, har under 2014 försetts med fiber, liksom Letälvsgårdens äldreboende. Dessutom har en strategisk plan för fiberutbyggnad fram till 2020 utarbetats av Degerfors energi. Degerfors Byggen och Degerfors Industrihus har under året utfört ett omfattande arbete vad gäller ambitionen att fylla tomma industrilokaler med ny verksamhet. Bl.a har en betydande yta av lokalerna i Högbergstorp fyllts med annan industriell verksamhet efter NTD:s flytt I juni anställdes en samordnare i det finska förvaltningsområdet som bildades Han 4

5 har under året åstadkommit stor aktivitet med bl.a. olika kulturarrangemang och renovering av finska bastun på Bruket. Under året har delar av Ängebäck och Montörsgatan i Strömtorp försetts V/A. Andra halvåret 2014 öppnades ett nytt särskilt boende på Västergården, Solrosen, dels för att avlasta Slussen, dels för att undvika dyra kostnader för färdigbehandlade vårdtagare på lasarettet i Karlskoga. Solrosen har platser för sammanlagt åtta vårdtagare. Under sommaren iordningställdes tre beachvolleyplaner på Stora Vallaområdet, dessutom byttes badbryggor vid Degernäs camping och Svartåbadet. En ny angöring för fordonstrafik vid Stora Vallaskolan och förskolan Tallbacken anlades under sommaren 2014, vilket innebär en säkrare trafikmiljö i området. Under våren slutfördes arbetet med kommunal vattenförsörjning till Outokumpu, vilket medför ökade intäkter till VA kollektivet. Det utökade programmet för asfaltering av lokalgator och gallring av tätortsnära pågick under året, samtidigt som en ny åretvinningslinje på Industrigatan anlades. Ett antal verksamheter i kommunen har fått goda betyg i nationella jämförelser. Några exempel: För att uppfylla den andra punkten i den strategiska planen, att eleverna i årskurs 9 ska kunna söka till ett nationellt program på gymnasiet, har KUN sedan 2011 systematematiskt arbetat med att höja meritvärdena i 9: an. Detta arbete fortgick under året. Enligt aktuell statistik har meritvärdena succesivt höjts från 175 i meritvärde 2011 till över 200 år Enligt KKIK är personaltätheten i förskolan hög. I den planerade verksamheten går det 5,2 barn per personal och 3,5 barn per barn i den faktiska verksamheten. I de nationella proven i årskurs 6 ligger resultaten enligt KKIK på rikssnittet, vilket är en uppgång jämförelse med tidigare år. 91 procent av vårdtagarna hemtjänsten är enligt KKIK nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten. I fråga om personalkontinuitet i hemtjänsten ligger kommunen bra till. Enligt KKIK besöks den äldre av 13 personer, vilket är få relativt sett, i ett kontinuerligt dyngnetruntschema under en 14 dagarsperiod. 87 procent av medborgarna som skickar in en fråga till kommunen får svar inom 2 dagar och 92 procent att de får ett gott bemötande vid kontakter med kommunen. Tack för det gångna året. Roland Halvarsson Kommunstyrelsens ordförande 5

6 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Omvärldsanalys 1 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfter fram att det är god skatteunderlagstillväxt. Under 2014 steg antalet arbetade timmar betydligt mer än Även under 2015 spår SKL att antalet arbetade timmar ger ett sort bidrag till skatteunderlagstillväxten. Även 2015 fortsätter den konjunkturella återhämtningen med ytterligare ökning av antalet arbetade timmar och stigande timlöner. Slutavräkningen för 2015 spår SKL bli högre än den av regeringen fastställda uppräkningsfaktorn. Skulle SKL:s prognos slå in väntas slutavräkningen bli positiv med 160 kr/invånare. För Degerfors kommuns del motsvara det ca 1,5 mkr. Kostnaden för arbetskraft och övrig förbrukning gör att prisförändringarna väntas stiga med 2,4 % för 2015 och mellan 2,7 % och 3,1 % från Under 2012 och 2013 skedde återbetalning från AFA försäkring. För 2013 uppgick återbetalningen till 8,6 miljarder kronor. Under 2014 gjordes ingen återbetalning. Under 2015 har AFA försäkrings styrelse beslutat att återbetala de inbetalningar som gjordes avseende Premiernas storlek år 2004 var 2,25 procent av lönesumman. Totalt sett handlar det om cirka fem miljarder kronor, varav 3,7 miljarder avser kommunerna och 1,4 miljard landstingen. Befolkning, arbetsmarknad och näringsliv Kommunen ökade sin befolkning med 31 personer under Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick den till (9 500) invånare Antalet inflyttade under 2014 var 1 Omvärldsanalysen är till största del hämtad från Budgetförutsättningar , cirkulär från SKL (496) och antalet utflyttade var 494 (438). Nettoinflyttningen var därmed +76 (+58) personer. Av nettoinflyttningen var invandringsöverskottet +31 (+35) personer. Under 2014 avled 117 (124) personer och 71 (89) föddes, vilket ger ett födelsenetto på -46 (-35) personer Invånarantal Flyttnetto Födelsenetto Arbetslöshet Gruppen andel av den registrerade arbetskraften totalt har minskat med -0,4 procentenheter jämfört med december Inom gruppen har det dock skett en ökning avseende öppet arbetslösa. Den totala nivån för Degerfors kommun ligger något högre än snittet för Örebro län och något lägre än Karlskoga Kommun. Jämfört med kommunerna i Östra Värmland är arbetslösheten i både Degerfors och Karlskoga kommuner lägre. 6

7 Andel av den registrerade arbetskraften tot % Arbetslösgram I pro- Totalt December ,4 6,0 10,4 December ,5 6,2 9,7 December ,4 5,4 9,3 +25,7% -12,9% - 4,1% Förändring,% Gruppen ungdomar år har minskat med -5,0 procentenheter jämfört med december 2013, Inom gruppen har det skett en ökning vad gäller öppet arbetslösa ungdomar. Vad gäller andelen ungdomar år ligger Degerfors kommun över snittet i Örebro län och i jämförelse med Karlskoga kommun. Jämfört med kommunerna i Östra Värmland är arbetslösheten i gruppen ungdomar år lägre i Degerfors. AB Allson Kyl & Fryslager fortsätter att expandera och är i slutfasen av att färdigställa ytterligare en utbyggnation. På minussidan kan nämnas att den ansökan som Degerfors Laboratorium AB (D-lab) och Degerfors- Karlskoga Lärcentrum lämnat in till Yrkeshögskolemyndigheten om YH-utbildning avslogs. Under året har stora förbättringsåtgärder gjorts vid järnvägsstationen. Förbättrad tillgänglighet, inhägnad bil- och cykelparkering, cykelvägar med mera. Åtgärderna finansieras i sin helhet med de så kallade Citybanemedlen. Arbetet slutförs under våren Ett antal företagsträffar har hållits på lokal nivå och mest välbesökta har de som förlagts ute på företag varit. För handeln har flera aktiviteter i Degerfors centrum arrangerats i samarbete mellan kommunens näringslivskontor och Vulkan Promotion. Ungdomar år % Arbetslösgram I pro- Totalt December ,3 18,2 25,5 December ,8 18,8 24,6 December ,2 12,4 19,6 Förändring, % +24,1% -34,0% -20,3% Näringsliv De senaste åren har den globala finanskrisen kraftigt påverkat svensk exportindustri, vilket haft återverkningar på våra verkstadsföretag. En viss förbättring har skett, men konjunkturen är fortfarande mycket instabil. Även under 2014 har arbetet med att fylla lediga industrilokaler fortsatt. Den arbetsgrupp som startades upp 2013 har under året genomfört 14 företagsbesök. Två företag har flyttat in på Högbergstorp; Degeref AB och Protek och ett antal av de kommunala fackföreningarna har flyttat in i kontorslokalerna. De finns idag m 2 ledig yta startades 24 företag i kommunen. 7

8 Övergripande mål Kommunfullmäktige beslutade under 2011 om en vision och en strategisk inriktning. Visionen är: Degerfors - kommunen som blir vald, om och om igen, av medborgare, företag och besökare Vi är attraktiva och uppmärksammade Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Vi åstadkommer en daglig service som överträffar förväntningarna Vi förmår att leva i visionen och inte bara prata om den I den strategiska inriktningen finns tre mål upptagna som mer prioriterade än övriga. Dessa är: Degerfors måste bryta den negativa befolkningstrenden. Alla elever ska ha behörighet att kunna söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet. Alla större beslut, som kommunfullmäktige fattar under mandatperioden , ska vara utformade så att de två ovan prioriterade målen för perioden beaktas. Dessa, och andra mål, ska förverkligas samtidigt som kommunens ekonomi ska vara i balans. Det som tas upp i den strategiska inriktningen ska också följas upp regelbundet. De olika punkterna är: Att vända befolkningstrenden Näringslivet växer och diversifieras Ökande befolkning i bra boendemiljö Goda livsvillkor genom hela livet Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald Stimulerande fritid och god folkhälsa Ett aktivt och rikt kulturliv God tillgänglighet En god miljö Ekonomi i balans Effektiv organisation Delaktiga och engagerade kommuninvånare Samverkan Kompetensförsörjning Effektiva arbetsmetoder Degerfors kommun är delaktig i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämförelseprojekt kallat Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blir allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor ojämlikhet i valdeltagande mellan olika områden och förtroendet för politiker minskar. Projektet kom till utifrån ett behov av att ge de förtroendevalda en god bild av kommunens kvalitet. Allt för att förstärka medborgarperspektivet hos de förtroendevalda och deras behov av att förbättra kommunikationen med medborgarna om hur effektivt skattemedel används och vilka kvalitativa resultat det leder till för att skapa ett gott samhälle att leva i. De numrerade mått som finns med i årsredovisningen kommer från detta jämförelseprojekt. Att vända befolkningstrenden Under året har antalet kommuninvånare ökat med 31 personer. Även föregående år ökade antalet kommuninvånare. Målet bedöms vara uppfyllt. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Näringslivet växer och diversifieras Kommunkoncernens huvudsakliga uppgift i tillväxtfrågor är att ge goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas, differentieras och expandera. Viktigt är att stimulera innovationer och entreprenörskap, jobba för nya etableringar samt verka för att befintliga företag utvecklas och stannar kvar. Två företag har flyttat in på Högbergstorp startades 24 företag i kommunen. AB Allson Kyl & Fryslager fortsätter att expandera och är i slutfasen av att färdigställa ytterligare en utbyggnation. 8

9 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Ett antal företagsträffar har hållits på lokal nivå och mest välbesökta har de som förlagts ute på företag varit. För handeln har flera aktiviteter i Degerfors centrum arrangerats i samarbete mellan kommunens näringslivskontor och Vulkan Promotion. Ökande befolkning i bra boendemiljö Degerfors utveckling är beroende av dess invånare. En växande befolkning innebär möjlighet till fortsatt utveckling och tryggad framtid. Goda kommunikationer, bra infrastruktur, god tillgång till bra bostäder, bra markberedskap och en attraktiv stadsmiljö lockar allt fler att bosätta sig i Degerfors. Under året har stora förbättringsåtgärder gjorts vid järnvägsstationen. Förbättrad tillgänglighet, inhägnad bil- och cykelparkering, cykelvägar med mera. Arbetet slutförs under våren Gräsytor har haft en fin standard under Målet har uppnåtts vad gäller snöröjning och halkbekämpning. Belysningsstandarden är god och uppnår målen. Badplatser uppnår målen, ett bekymmer är dock att livräddningsutrustningen stjäls. Även tömning av papperskorgar och hundlatriner uppnår målen. Goda livsvillkor genom hela livet I detta mål ligger bl.a. det prioriterade målet att alla elever ska ha behörighet att kunna söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet. Detta mål har inte uppnåtts. Andelen behöriga till nationellt program på gymnasiet har minskat från 82,2 % 2013 till 78,9 % Målet bedöms inte vara uppnått i det avseendet. Ett nedbrutet mål är att alla elever sak vara godkända i alla ämnen. Även här har måluppfyllelsen sjunkit från 68,0% 2013 till 62,4 % Målet kan inte anses uppnått. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Skolan är grunden för Degerfors framtida kompetensförsörjning, för hela samhällets utveckling och inte minst för enskilda individers möjlighet till ett bra liv. Barn och unga ska få en gedigen grundutbildning som lockar till kunskapsfördjupning, fritt från könstraditionellt tänkande. Det finns flera skäl till ställningstagandet att kunskapslyft för barn och unga är ett avgörande utvecklingsområde. Det är ett område där vi i dag inte har den nivå och utveckling som säkerställer en god framtid för människor i vår kommun. Utbildning och kunskap är en viktig bakomliggande faktor för att nå en bättre folkhälsa. Det finns också en koppling mellan kunskap och demokrati. Ungdomsverksamheterna ska utvecklas i samarbete med ungdomarna själva. Föreningsverksamheterna är en förutsättning för ett välmående samhälle och ska stöttas. Föreningarnas nolltaxor vid hyra av fastställda lokaler har legat fast under året. Kopplat till målet Goda livsvillkor genom hela livet har ett utvecklingsarbete för att öka delaktigheten inom hemvården har avslutats. Arbetssättet/resultatet innebär att en verksamhetsanpassad genomförandeplan är utarbetad liksom arbetssätt för att göra den enskilde personen delaktig vid upprättande av genomförandeplanen som ska vägleda insatserna. Detta kommer under 2015 att implementeras i övriga vårdlag. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald Jämställdhet och mångfald är en grundläggande rättighet och en strategisk fråga för Degerfors kommun. Jämställdhet och mångfald är en självklar del av kommunens personalpolitik och en kvalitetsfråga då det gäller kommunens tjänster. 9

10 Med jämställdhet och mångfald menar vi: Alla människor har lika värde oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. En jämn fördelning av makt och inflytande för kvinnor och män. Främja att alla individer har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Möjlighet till självständighet för försörjningsstödstagare är ett nedbrutet mål under Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald. Särskilda insatser ska erbjudas gruppen ungdomar år som varit aktuella för försörjningsstöd mer än ett år och som har psykisk ohälsa. 124 hushåll i åldersgruppen år har under 2014 erhållit försörjningsstöd under kortare eller längre tid. Av dessa 124 hushåll har ca erhållit någon form av insats/åtgärd eller anställning inom arbetsmarknadsverksamhetens projekt eller ordinarie verksamhet. 26 ungdomar var vid årets slut inskrivna i projekt Samordnat stöd för unga som vänder sig till personer med funktionshinder. Övervägande delen av dessa saknar egen försörjning. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Degerfors kommun har sedan många år en jämställd snöröjning. I första hand plogas gång- cykelvägar i anslutning till skolor samt skolgårdar. Sandning utförs vid behov efter avslutad snöröjning med prioritet på gångcykelvägar, skolgårdar, parkeringar och gångytor i centrum. Målet har uppnåtts vad gäller snöröjning och halkbekämpning. Ett annat nedbrutet mål är att en god belysningsstandard ska upprätthållas med hänsyn till bl.a. personlig säkerhet. Detta har uppnåtts. Stimulerande fritid och god folkhälsa En livsstil med goda vanor och stimulerande fritid bidrar till god folkhälsa. Kommunkoncernen har ett ansvar för att skapa goda förutsättningar och att ge möjligheter till detta. Ett nedbrutet mål är Ökad delaktighet inom missbruksvården. Öppenvårdsalternativ för målgruppen 50 år och uppåt ska finnas. Detta har tillskapats i form av avtal med RIA Hela människan om boendelösningar och öppenvårdsinsatser för enskilda. Samverkan mellan biståndsenhet och missbruksgrupp har förstärkts genom att fler gemensamma planeringar skett och att de är två handläggare, en från varje grupp, i komplicerade ärenden. Ett ytterligare öppenvårdsalternativ som pågått under året är att det hållits två grupper i återfallsprevention. Målen för stimulerande fritid och god folkhälsa ska också uppnås bl.a. genom kontinuerlig kontroll, utbyte och förnyelse av lekutrustning på lekplatser. Kontroll sker inte varje år och har inte skett under Däremot har utbyte och förnyelse av lekutrustning skett på flera lekplatser. Ett aktivt och rikt kulturliv Degerfors ska bedriva en aktivt och rikt kulturliv, med kreativa mötesplatser och upplevelser som berör. Kultur betyder mycket för en kommuns dragningskraft och möjlighet att utvecklas. Därför behöver samspelet mellan kultur och andra samhällsområden fördjupas. Kulturen är en viktig del i det långsiktiga folkhälsoarbetet. Kulturell kompetens ska tas tillvara i den konkreta samhällsplaneringen. Under året har ett samarbete funnits mellan Musikskolan och Studiefrämjandet vilket lett till att flera musikelever fått möjlighet att spela det instrument de önskat. Övriga aktiviteter under året har varit ett flertal musik- /dansföreställningar. På biblioteket har anordnats författarbesök och utställningar av både etablerade konstnärer och amatörer. Alltsammans i syfte att göra kommunen attraktivare och skapa ett rikare kulturliv. God tillgänglighet Den fysiska miljön, med allmänna lokaler, gaturum och trafik samt den kommunala servicen ska vara välkomnande samt anpassas till kommuninvånares behov i alla åldrar. God tillgänglighet innebär också anpassade öppettider, snabba svarstider, e-tjänster samt insyn i beslut och verksamheter. Kommunala handlingar inför möten i demokratiska organ ska 10

11 finnas lättillgängliga på nätet, precis som protokoll från dessa sammanträden. God tillgänglighet handlar dessutom om goda kunskaper och gott bemötande hos medarbetare. En rad verksamheter visar på uppfyllda mål på denna punkt. Bl.a. kan nämnas: 95 % av telefonsamtalen till växeln besvarades inom en minut enligt en servicemätning gjord under hösten 2014 Tillståndsansökningar, anmälningar, klagomål, remisser, årsrapporter och förfrågningar inom Bygg- och miljöområdet har handlagts med korta handläggningstider. I några fall har förvaltningen valt att lyfta frågor till nämnden vilket medfört en fördröjning i handläggningstiderna Enligt servicemätning gjord under hösten får medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post 87 % svar inom två arbetsdagar, att jämföra med snittet för samtliga kommuner som ligger på 83 %. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Enligt samma servicemätning upplever 92 % att de fått ett gott bemötande när de ställt en enkel fråga till kommunen via telefon. Snittet för riket ligger på 86 %. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Handlingar ska färdigställas och skickas ut/vara tillgänglig på lämpligt sätt i god tid inför sammanträden så att de förtroendevalda har tillräckligt med tid att sätta sig in i ärendena. I allt väsentligt har målet klarats, både vad gäller utskick till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Extra utskick har dock gjorts med anledning av att handläggare inte fått sina handlingar färdiga till utsatt stoppdatum. En god miljö Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utgångspunkten för arbetet är den miljöpåverkan som naturen tål och anger det tillstånd för den lokala miljön som miljöarbetet ska sikta mot. Ett nedbrutet mål är att det ska levereras ett vatten med hög kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning. Målet är att med god leveranssäkerhet förse kommunens abonnenter med vatten av god kvalitet, samt att avloppsvattnet tas om hand på ett miljöriktigt sätt och enligt gällande direktiv och lagar. Målet är att omhänderta avlopp och dagvatten på ett sätt som uppfyller lagens krav på säkerhet och miljö. Målet ska uppnås genom en fortsatt VAsanering, utbyggnad av ledningsnätet och förnyelse av våra vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer. Uppföljning ska ske bl.a. genom rapportering av mängd nickel och krom i avloppsslammet. Målnivån ska vara tjänligt utan anmärkning i samtliga mätningar. Kromvärdena håller sig inom målet medan nickelhalten ligger strax över. Målet kan anses till största delen uppnått och arbetet fortsätter. Ytterligare ett nedbrutet mål är att en bra renhållning erbjuds inom de lagar och regler som gäller för kommunal verksamhet. Målet är att kunna erbjuda alla hushåll differentierad renhållning med utbyggd källsortering samt verka för en ökad reduktion av avfall och en ökad återvinning av emballage och förpackningar. Målen ska uppnås genom avfallsplaner och renhållningsordning, aktiv information, god tillgänglighet på återvinningscentralen. Servicenämnden ska medverka till att fastighetsbolag och FTI (samarbetsorganisationen Förpacknings- och Tidningsinsamling) utvecklar fastighetsnära källsortering. Uppföljning ska ske genom kundenkät till renhållningskunderna där målet ska vara minst 80 % kundnöjdhet En kundenkät har genomförts under året och 81 respektive 85 % (lägenheter/villor) hade förtroende för kommunens avfallshantering. 97 % respektive 95 % upplevde systemet ganska eller mycket bra. Målet är således uppfyllt. 11

12 Ekonomi i balans Kommunens ekonomi ska vara i balans. En långsiktig planering och ansvarsfull hushållning ger möjlighet till offensiva satsningar i en stark ekonomi och goda förutsättningar att klara lågkonjunktur. Det är viktigt att ha balans mellan kostnader och intäkter på såväl lång som kort sikt. Ett nedbrutet mål är att den outhyrda lokalytan ska minska varje år. Under året har fastigheten på Herrgårdsgatan där Kamraten haft sin verksamhet sålts. Kamratens verksamhet har flyttats till Slingan där det tidigare var förskoleverksamhet. Under mars 2015 har också Gamla Badhuset i Kanada sålts Det kan därmed konstaterats att målet nåtts. Positivt resultat Ett över åren positivt resultat ger stabilitet i verksamheterna och möjlighet att hantera oförutsägbarheter och konjunkturmässiga svängningar. En förutsättning för detta är säkra prognoser och en stark budgetdisciplin i hela organisationen. Den långsiktiga målsättningen är att resultatet återigen skall uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden. Årets resultat är negativt vilket innebär att målet inte uppnåtts i denna del. Det justerade resultatet efter balanskravsavstämningen är däremot positivt. Inför 2016 har det påtalats behov från verksamheterna om ramförstärkningar. Dessa ökade behov medför sannolikt att kommunen under 2015 får fortsätta sitt arbete med nettokostnadsanpassningar. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Ansvarsfull investeringsnivå Varje beslut om en investering ska kopplas till de driftkostnader som investeringen medför i framtiden. De löpande investeringarna skall understiga avskrivningarna. Större strategiska investeringar kan finansieras via lån. Den totala investeringsvolymen skall anpassas så nyupplåning minimeras. Under 2014 har nya mål antagits av kommunfullmäktige om en maximal investeringsnivå för mandatperioden om 90 mkr. Årets investeringsnivå överstiger avskrivningarna. Under året har flera större strategiska investeringar pågått. Det är dels utbyggnad av VA längs Västra Möckelnstranden och VA till bl.a. Outokumpu. Dessutom har arbetet med en ny räddningstjänststation påbörjats. Ansvar för pensionsskulden Kommunen har ingen specifik pensionsmedelsförvaltning. Kommunen har ej heller gjort så kallade förtida inlösen av äldre pensionsförpliktelser. Detta innebär att varje verksamhetsår framöver måste finansiera de ökade kostnaderna för pensioner. Effektiv organisation Kommunkoncernens verksamhet består huvudsakligen av tjänsteproduktion. Det betyder att alla medarbetares kompetens och insatser i arbetet är en avgörande framgångsfaktor för Degerfors utveckling. För att utveckla en effektiv organisation krävs att uppdrag, ansvar och befogenheter är tydliga och kommunicerade. En effektiv organisation är en förutsättning för att kommuninvånarnas pengar, kommunalskatten, ska användas på bästa sätt. Ingen uppföljning finns direkt kopplade till detta mål. Enligt kommunallagen ska organisationen vara effektiv och ligger naturligt med i det dagliga arbetet och framför allt vid personalförändringar görs en bedömning om tjänsten ska återbesättas och till vilken grad. Delaktiga och engagerade kommuninvånare Kommunkoncernen ska ha en snabb handläggning av medborgarförslag och alla förslag ska behandlas respektfullt. Välinformerade och delaktiga invånare är Degerfors bästa ambassadörer. Degerfors kommuns valdeltagande var högt vid 2014 års riksdagsval (84,1 %, ca 1 % mer är snittet för riket). Tyvärr möjliggör inte kommunen särskilt väl för sina medborgare att delta i kommunens utveckling (30 poäng av 100 möjliga vid en mätning gjord under året). Kommunens webbinformation till medborgar- 12

13 na är inte heller speciellt god. 70 % av 100 möjliga vid en extern mätning. Detta är två förbättringsområden. Däremot utdelades en Årsredovisning i populärutgåva till samtliga hushåll under året där en sammanfattning av årsredovisningen för 2013 återfanns tillsammans med övrig aktuell information om kommunen. Skriften har mottagits positivt av kommunmedborgarna. Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Samverkan Kommunkoncernen ska verka för samverkan som är utvecklande och god för inblandade parter. Sådan samverkan främjar kommunens utveckling, möjliggör en ökad kvalitet och ett effektivare arbetssätt. Samverkan ska ske såväl internt, inom kommunens förvaltningsorganisation och mellan tjänstemän och politiker som externt med andra kommuner och organisationer. På arbetsmarknadsområdet har olika projekt i samverkan med arbetsförmedlingen och Finsam (Finansiella samordningsförbundet) påbörjats. Vägen Vidare finansieras genom kommunens sociala investeringsfond och Samordnat stöd har delvis finansierats genom anslag från Finsam. Kompetensförsörjning Våra kommuninvånare ska mötas av kompetenta medarbetare som är stolta över sitt yrke och det arbete vi utför. Med rätt kompetens kan kommunen erbjuda kommuninvånarna kvalitativa tjänster med en god och effektiv service som överträffar förväntningarna. Med rätt kompetens skapas förutsättningar för utveckling i organisationen på både lång och kort sikt. För att attrahera arbetskraft är faktorer som en trygg anställning, en rättvis lön, meningsfulla arbetsuppgifter, bra ledarskap, möjlighet att påverka sin arbetssituation, rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckling av betydelse. Kommunen ska ta tillvara på de anställdas erfarenheter och kunskaper. Kommunens medarbetare förväntas delta i utvecklingsarbete där strävan efter största möjliga medborgarnytta och effektivt arbetssätt är i fokus. Effektiva arbetsmetoder Arbetsgivaren ska utveckla arbetssätt för effektiva tjänster med hög kvalitet och största möjliga medborgarnytta genom att systematiskt planera, utföra, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Genom processinriktning, kvalitetssäkring och helhetssyn ska kommunen skapa mervärde för invånarna Social investeringsfond Under 2013 fattade kommunfullmäktige beslut att inrätta en social investeringsfond och att öronmärka 3,0 mkr för ändamålet. I samband med årsredovisning under våren 2014 avsattes ytterligare 3,0 mkr. Sammanlagt har fullmäktige fattat beslut om att sätta av 6,0 mkr i den sociala investeringsfonden. De avsatta medlen för sociala investeringar ska användas för arbete med förebyggande och tidiga insatser. Ansökningarna ska syfta till att motverka utanförskap i samhället och sikta mot ett gott liv för de personer som insatsen avser. Med det menas att motverka risker att personer hamnar i arbetslöshet, missbruk, kriminalitet, eller sjukdom. Ansökan kan enbart göras av nämnder inom Degerfors kommun. Samverkan över nämndgränserna är önskvärt och det är även önskvärt med samverkan med de gemensamma nämnder kommunen har. Samverkan med övriga aktörer kan också ske. Det gäller exempelvis kommunala bolag såsom landstinget/region/ kommun, arbetsförmedling, försäkringskassan, föreningar, organisationer eller företag. Varje projekt ska följas kontinuerligt. För att bättre säkerställa ett lärande i utvecklingsarbetet ska varje ansökan beskriva hur uppföljningen ska gå till. Det ska finnas en plan för hur resultatet ska följas upp och redovisas, utvärderas och analyseras. Erfarenheter och slutsatser ska sammanställas i en slutrapport som ska 13

14 möjliggöra spridning av resultaten och generellt genomförande. Under 2013 beslöt fullmäktige att avsätta 2,3 mkr i projektet Vägen Vidare. Under 2014 beviljades ytterligare 2,6 mkr i form av en Särskild Undervisningsgrupp. Bägge projekten löper till Social investeringsfond (tkr) 2014 Avsatt belopp 2013 och Vägen vidare Beviljat belopp Ianspr belopp, Ianspr belopp, Återstår Vägen vidare Särskild undervisningsgrupp beviljat belopp Ianspråktaget belopp Återstår Särskild underisningsgrupp Till förfogande stående medel Sammanfattande finansiell analys Resultat kapacitet Degerfors kommun redovisar ett resultat om -1,3 mkr. Resultatet innebär en negativ budgetavvikelse om -3,1 mkr. Jämfört med 2013 är resultatet 8,9 mkr sämre. I 2013 års resultat ingick dock en återbetalning 8,6 mkr avseende tidigare pensionsförsäkringsinbetalning, AGS. Kommunens justerade resultat för 2014 uppgår till 0,4 mkr. I det justerade resultatet har hänsyn tagits till ianspråktagande ur den sociala investeringsfonden med 2,2 mkr avseende projekten Särskild undervisningsgrupp och Vägen Vidare. Nettoinvesteringarna uppgår till 48,9 mkr vilket är ca 15,4 mkr mer än nivån för Nivån för 2014 överskrider avskrivningarna med ca 26,7 mkr. Den långfristiga låneskulden avseende anläggningslån under 2014 ökat med 14,9 mkr jämfört med Skulden uppgår nu till ca 176,6 mkr. Soliditeten har minskat med ca 2 % till 29%. Ekonomisk information och uppföljning lämnas på samtliga sammanträden med kommunstyrelsen. Under årets första månader är information av enklare slag. I den prognos som lämnades i samband med delårsrapporten prognostiserades ett nollresultat vilket kan jämföras med det slutliga om -1,3 mkr. Nämndernas skattefinansierade verksamheter prognostiserade sammantaget underskott om 1,5 mkr (exklusive projekt inom den sociala investeringsfonden). De sammantagna underskottet för nämndernas verksamhet uppgår till -1,8 mkr (exklusive projekt inom den sociala investeringsfonden). Det är framför allt servicenämnden och socialnämnden som redovisar betydligt större underskott än det som förutsågs vid delårsrapporten. Kommunstyrelsen visar en stor positiv avvikelse beroende på en engångsintäkt om 1,7 mkr. För att klara kommunens ekonomi på sikt är det ett krav att nämnderna håller sin budget. Kommunen i siffror Bruttoomsättning, tkr Balansomslutning, tkr Investeringsvolym, tkr Primärkommunal skattesats kr 22,33 22,33 22,33 Risk - kontroll Kassalikviditeten uppgick på balansdagen till 12,0 % (18,6%). Detta är en minskning jämfört med I måttet balanslikviditet tas även hänsyn till de kortfristiga fordringarna och detta mått uppgår till 56,2 % vilket också en försämring jämfört med förra året. Den låga likviditetsnivån förklaras av den höga investeringsnivån. Kommunens pensionsförpliktelser är omfattande. Om kommunens ansvarsförbindelse avseende pensioner skulle redovisas i balansräkningen skulle det innebära en negativ soliditet och ett eget kapital om ca mkr. Degerfors kommun har borgensåtaganden på 375 mkr (383 mkr) eller ca 39,3 tkr/invånare. Sänkningen går att finna i att de kommunala bolagen sammantaget amorterat 7,5 mkr (26 mkr). Trots minskningen är nivån på kommunens borgensåtagande hög jämfört med både riket och med länet. I samband med byggnation av ny fjärrvärmepanna av Degerfors Energi kommer nyupplåning behövas i bolaget. Finansiella nyckeltal, kommunen Resultat och kapacitet Nettokostnadsandel inkl finansnetto, % 98,67% 98,06% 100,27% Verksamhetens nettokostnad, exkl synnerl Årets resultat, tkr Årets resultat/skatter och statsbidrag % 1,33% 1,94% -0,27% Självfinansieringsgrad av investeringar, % -72% -64% -43% Soliditet 30,26% 31,04% 28,96% Risk och kontroll Kassalikviditet 19,61% 18,62% 12,00% Finansiella nettotillgångar Borgensåtagande Budgetavvikelse Balanskrav uppfyllt Ja Ja Ja 14

15 Sammanfattande finansiell analys, Koncernen Koncernen Degerfors kommun omsätter ca 684 mkr (660 mkr) på kostnadssidan. Koncernen uppvisar ett positivt resultat. Resultatet uppgår till + 8,3 mkr (+18,4 mkr). Försämringen går att finna i att främst kommunen redovisar ett betydligt lägre resultat än Investeringarna (materiella anläggningstillgångar) i koncernen uppgick till ca 75 mkr (48 mkr) varav kommunens andel är ca 49 mkr (33 mkr). Koncernens soliditet har ökat med ca 0,5 procentenheter till 18,3 % jämfört med föregående år. Koncernens samlade externa långfristiga låneskuld uppgår till 547 mkr (536 mkr). Under 2014 har de långfristiga skulderna netto ökat med 11 mkr. I detta belopp ingår kommunens nyupplåning om 15 mkr. Av den totala låneskulden avser 32 % kommunen, Degerforsbolagen AB, 5 %, Degerforsbyggen AB, 40 %, Degerfors Industrihus AB, 11 %, samt Degerfors Energi AB, 12 %. Såväl kommunens som bolagens likvida medel är på balansdagen på en tillfredsställande nivå. Koncernens balanslikviditet har minskat från 109 % till 90 %. Sammanställd redovisning, mkr Bruttoomsättning Balansomslutning Investeringsvolym Årets resultat för respektive företag, mkr Degerfors kommun 6,2 9,2-1,3 Degerforsbolagen AB 2,2 0,4 0,1 Degerforsbyggen AB 2,0 1,2 3,6 Degerfors Industrihus AB 0,3 0,3 0,3 Degerfors Energi AB 0 0 3,9 Finansiella nyckeltal, mkr Resultat och kapacitet Årets resultat 13,8 18,4 8,3 Soliditet 15,8% 17,8 18,3 Risk och kontroll Balanslikviditet, % Åtorp 15

16 Driftredovisning Driftredovisning Redovisning Budget Avvikelse Redovisning Redovisning i tkr. Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Servicenämnden varav Skattefinansierat: Avgiftsfinansierat - VA: Avgiftsfinansierat - Renhållning: Kultur och utbildningsnämnden* Socialnämnden* Nämndernas kostnader Varav VA Varav Renhållning Skattefinansierade kostnader *Exkl kostnader för projekt inom den sociala investeringsfonden. Utöver ovanstående redovisning har Särskild undervisningsgrupp kostat tkr och Vägen Vidare har kostat 948 tkr under Kommentar till driftredovisningen Verksamheternas budgetavvikelse uppgår 2014 till + 0,8 mkr, avgiftskollektiven inkluderade. Den skattefinansierade verksamhetens budgetavvikelse uppgår till -1,8 mkr. Kommunstyrelsens verksamheter lämnar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 1,9 mkr. I överskottet ingår en obudgeterad intäkt om 1,7 mkr avseende bidrag till iordningsställande av järnvägsstationen i Degerfors. Övriga större avvikelser 2014 är: Folkhälsonämnd Bostadsanpassning Gymnasienämnd Nedskrivning fin tillgång - 0,3 mkr - 0,2 mkr - 0,4 mkr - 0,4 mkr Dessa underskott vägs upp av överskott inom: Vakanser, föräldraledighet + 0,4 mkr Räddningstjänst + 0,3 mkr PA-åtgärder + 0,2 mkr Servicenämndens skattefinansierade del redovisar ett underskott om -1,5 mkr. Underskottet består till stor del av underskott av fastigheter, vaktmästeri och skogsfastigheter. VA-verksamheten lämnar ett positivt resultat om 274 tkr och renhållningsverksamheten ett överskott om 352 tkr. De båda sistnämndas resultat tillförs respektive resultatutjämningsfond vilka efter detta uppgår till 3,7 resp 3,1 mkr. Kultur- och utbildningsnämndens överskott 2014 uppgår till totalt 0,6 mkr. Samtliga verksamheter förutom de på central nivå lämnar ett överskott. Det centrala verksamhetsområdets underskott på 4,8 mkr består av interkommunala kostnader som överstiger budget samt merkostnader i form av extra lönekostnader, sjukkostnader och sparbeting som inte lyckats hållas. Socialnämnden redovisar för 2014 ett underskott om knappt 3,8 mkr, varav ca 1 mkr härleds till projektet Vägen vidare för vilket socialnämnden har fått tillåtelse att redovisa ett underskott. Resultatet skall ses mot bakgrund av att Socialförvaltningen tagit medel om 2,4 mkr i anspråk enligt beslut av kommunfullmäktige (KF 162) för att reducera årets underskott i verksamheterna. De största avvikelserna beror på extraordinära

17 kostnader för externa vårdplatser inom Individoch familjeomsorgen, familjehemsplaceringar och minskade intäkter för bidragsanställningar. Dessa tre områden visar ett sammantaget underskott om 3,5 mkr. Förvaltningen har under året brottats med bristande platstillgång avseende särskilt boende och korttidsvård inom Vård och omsorg. Under slutet av mars tvingades socialförvaltningen att tillfälligt öppna ytterligare åtta korttidsvårdsplatser för att kunna tillgodose det ökade behovet. De tillfälliga platserna fanns kvar fram till att det nya boendet öppnade. Detta resulterade i ett underskott om drygt 1 mkr. Prognossäkerhet I den prognos som lämnades i samband med delårsrapporten prognostiserades ett nollresultat vilket kan jämföras med det slutliga om -1,3 mkr. Nämndernas skattefinansierade verksamheter prognostiserade sammantaget underskott om 1,5 mkr (exklusive projekt inom den sociala investeringsfonden). I uppföljningen per sista november uppgick det prognostiserade resultatet till -2,2 mkr. Nämndeeras avvikelser prognostiserades till -2,7 mkr. Nämndernas sammantagna avvikelse vid årets slut uppgår till -1,8 mkr. Hade inte en engångsintäkt om 1,7 mkr inom kommunstyrelsens verksamhetsområde redovisats hade nämndernas sammantagna avvikelse uppgått till -3,5 mkr. De nämnder som redovisar underskott är servicenämnden med -1,5 mkr och socialnämnden med -2,8 mkr. Jämfört med novemberprognosen har servicenämndens underskott ökat med 1,2 mkr och socialnämndens med 0,4 mkr. Framför allt servicenämndens underskott borde uppmärksammats tidigare under året och rutinerna måste förbättras. Driftredovisning, vht Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning i tkr Gemensamma verksamheter Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm Fritid och Kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet varav Va-kollektivet Renhållningskollektivet Verksamhetens resultat Varav avgiftskollektivet Kommentar till driftredovisningen på övergripande verksamhetsnivå Av ovanstående tabell kan man utläsa hur kommunens ekonomiska resurser fördelats på de övergripande verksamhetsgrenarna de senaste fem åren. Kostnaderna för de gemensamma verksamheterna har minskat relativt mycket jämfört med Till största del förklaras minskningen med att det under 2014 betalades ut ett bidrag till renoveringen av järnvägsstationen i Degerfors med 1,7 mkr. Kostnadsnivån för Politisk verksamhet är ungefär på samma nivå som för Inom infrastruktur, skydd mm redovisas en kraftig ökning på gator och vägar 2013 och 2014 jämfört med Denna ökning förklarar hela skillnaden mellan 2012 och Verksamheterna Fritid och Kulturs ökning mellan 2013 och 2014 beror på att Stora Vallahallen förts över från verksamheten pedagogisk verksamhet. Pedagogisk verksamhet redovisar en ökad nettokostnad om 1,4 %. Inom verksamhetsområdet 17

18 visar både förskola och grundskola kostnadsökningar om drygt 3 % medans kostnaderna för de frivilliga skolformerna minskat med -1,4%. Kostnadsökningen för hela verksamheten Vård och omsorg är 4,7 %. Under 2014 har bland annat en ny boendeenhet öppnat Kostnadsökningen inom Särskilt riktade insatser avser i sin helhet arbetsmarknadsåtgärder. Inom området affärsverksamhet redovisade både VAkollektivet och Renhållningskollektivet ett mindre överskott. Redov Budget +/- Redov Budget +/ Kommunstyrelsen Affärsverksamhet SRN Nämnd- och styrelseverksamh Vatten- och avloppshantering Stöd t politiska partier Avfallshantering Revision Övrig verksamhet Kost och städ Kultur- och utbildn nämnd Näringslivsfrämjande åtg Nämnd- och styrelseverks Turistverksamhet Övrig verksamhet Gator och vägar Allmän fritidsverksamhet Miljö- och hälsoskydd Allmän kulturverksamhet Räddningstjänst Bibliotek Allmän fritidsverksamhet Musikskola Allmän kulturverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsgårdar Barnomsorg Barnomsorg Fritidshem Pedagogisk omsorg Gymn skola, gymn särskola Fritidshem Ej fördelade kostnader Förskoleklass Övr vård,behandl,service Grundskola Vård, behandl, service Gymn skola, gymn särskola Ej fördelade kostnader Ej fördelade kostnader Affärsverksamhet Vård och omsorg Kommersiell verksamhet Barn- och ungdomsvård Kommersiell verksamhet Finansförvaltning Socialnämnd Förvaltningslokaler Nämnd- och styrelseverks Gemensamma verksamheter Turistverksamhet Miljö- och hälsoskydd Bygg o miljönämnd Allmän fritidsverksamhet Nämnd- och styrelseverks Vård och omsorg Övr vård,behandl,service Servicenämnd Vård, behandl, service Nämnd- och styrelseverks Individ o familjeomsorg Kost och städ Barn- och ungdomsvård Turistverksamhet Ekonomiskt bistånd Gator och vägar Övr individ o familjeomsorg Parker Ej fördelade kostnader Räddningstjänst Flyktingmottagande Allmän kulturverksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Idrotts- och fritidsanläggningar Ej fördelade kostnader Totaler Affärsverksamhet Kommersiell verksamhet Förvaltningslokaler Gemensamma verksamheter

19 Investeringsredovisning Redovisning Budget Avvikelse Redovisning i tkr Kommunstyrelsen varav, Strömtorpsskolan Räddningstjänststation Stora Valla IP Bygg- och miljönämnden Servicenämnden varav Skattefinansierat Skattefinansierat- fastigheter Avgiftsfinansierat - VA Avgiftsfinansierat - Renhållning Kultur och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa investeringar Kommentar till investeringsredovisningen 2014 De totala nettoinvesteringarna 2014 uppgick till 48,9 mkr. I budgeten för 2014 fanns avsatt 60,5 mkr för investeringsändamål. Av överskottet om 11,6 mkr avser 8,5 mkr Räddningstjänststation 2,5 mkr VA, Västra Möckeln Begäran om ombudgetering har överlämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande. Förslaget till ombudgeteringar framgår i sin helhet av den detaljerade investeringsredovisningen. Kommunens totala investeringar motsvarar 220 % (161 %) av avskrivningarna. Kommunstyrelsens investeringsbudget lämnar ett överskott om 5,0 mkr. Överskottet hänför sig i stort till projektet Räddningstjänststation som sammantaget redovisar överskott om 8,5 mkr. 19 Projektet Stora Valla IP visar ett underskott om 2,6 mkr. Även projektet ombyggnad järnvägsstation visar ett underskott om 1,7 mkr då det regionala investeringsbidraget inte får kvittas mot investeringskostnaderna utan skall bokföras i driftredovisningen. Inom Servicenämndens skattefinansierade område återfinns de största investeringarna inom fastigheter och nya gatuöverbyggnader. Underskottet om 0,8 mkr beror på nödvändiga ITinvesteringar (350 tkr) samt åtgärder inom fastighetsområdet, ny gatuöverbyggnad och kostnader för fiber till Ängebäcksområdet som inte fanns i investeringsbudgeten för Vad avser de avgiftsfinansierade verksamheternas överskott om 6,5 mkr beror detta på att Västra Möckelnstranden, 2,5 mkr, inte skulle vara klart förrän en bit in på Dessutom har

20 viss återhållsamhet rått då medel behöver tillföras till projekt Degerfors vattenverk under Kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget uppgick till 4,6 mkr för Nämndens redovisade överskott om 0,3 mkr består av flera olika projekt som lämnat överskott och flera som lämnat underskott. Socialnämndens investeringsbudget uppgick till 1,5 mkr för Av detta belopp har 0,5 mkr lämnats orört avseende främst tidmätning Vård och omsorg och maskiner till Kvarnberg. Flerårig investeringsredovisning (mkr) Projekt Total Budget Redovisat t o m 2013 Redovisat 2014 Återstår 2015 Total utgift Beräknad avvikelse Ny räddningstjänststation 15,0 0,8 5,7 8,5 15,0 0 Stora Valla IP 25,0 19,4 8,2 0 27,6-2,6 Västra Möckelnstranden, VA 19,0 1,7 8,5 8,8 19,0 0 En specificerad investeringsredovisning med ombudgeteringar återfinns sist i årsredovisningen Personalekonomisk redovisning Underlag till den personalekonomiska redovisningen är hämtad ur kommunens personal- och lönesystem och avser förhållanden den 31 december Om inget annat anges avser materialet tillsvidareanställda i Degerfors kommun. Med begreppet visstidsanställda avses alla med tidsbegränsad anställning med månadslön (minst tre månaders anställning och en sysselsättningsgrad om minst 40 %). Tabellerna nedan redogör för antalet tillsvidareanställda inom Degerfors kommun och antalet månadsavlönade inom Degerfors kommun vid samma tidpunkt. I begreppet månadsavlönad ingår tillsvidareanställda (inkl sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga) samt alla visstidsanställda. Antalet tillsvidareanställda är i det närmaste oförändrat, antalet månadsanställda har dock ökat något jämfört med samma tidpunkt Fortsatt återhållsamhet råder vid återbesättningar av vakanta tjänster. Tillsvidareanställda Skillnad Tillsvidareanställda Omräknat i heltider Månadsavlönade Datum Skillnad Månadsavlönade* omräknat i heltider * månadsavlönade tillsvidareanst, (inkl sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga) samt alla visstidsanställda Anställda per nämnd Tabellen visar antalet tillsvidareanställda män och kvinnor per nämnd. Vid årsskiftet 2014/2015 var totalt 657 personer tillsvidareanställda i Degerfors kommun. Av de tillsvidareanställda medarbetarna inom kommunen är 15 % män och 85 % kvinnor. Kultur & Utbildning har 10 färre tillsvidareanställda än föregående år. Socialnämnden har 10 tillsvidareanställda fler än föregående år. Antal tillsvidareanställda /nämnd KS BMN SVN KUN SN totalt kvinnor män totalt Anställda heltid/deltid Av tabellen framgår att 53 % av kvinnorna och 81 % av männen har heltidstjänst vilket innebär att andelen heltidsanställningar ökat något jämfört med föregående år. Heltid och deltid, % Kön Kvinnor Män Kvinnor Män Heltid Deltid Åldersstruktur Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda är 49 år. De stora grupperna är framförallt inom åldersintervallet och år. Med den åldersstruktur som idag råder kommer en tredjedel av kommunens nuvarande medarbetare gå i pens- 20

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Årsredovisning i populärutgåva

Årsredovisning i populärutgåva Årsredovisning i populärutgåva Vi har gjort en sammanfattning av kommunens årsredovisning 2013 Året som gått Du håller nu i din hand ett blad som på ett enkelt sätt vill beskriva vad som hänt i Degerfors

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

ÅRSREDOV ISNING 2009

ÅRSREDOV ISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisningen vänder sig till kommuninnevånare, kommunens politiker, anställda samt externa intressenter. Kommunstyrelsen är ansvarig för redovisningen som tas fram av ekonomi- och

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Månadsuppföljning. September 2008

Månadsuppföljning. September 2008 A Månadsuppföljning September 2008 Månadsuppföljning 1 januari - 30 september 2008 Jämfört med budget visar skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 1. Invånare totalt, antal (index (basår = 100)) U Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB, SKL, Kolada N01951 40 av 290 40 av 290 41 av 290 Befolkningsökningen vi haft i Falun

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Finansiell analys. Svenska utmaningar

Finansiell analys. Svenska utmaningar Finansiell analys KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar Den finansiella profilen

Läs mer