FÖRSTUDIERAPPORT. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIERAPPORT. Innehållsförteckning"

Transkript

1 FÖRSTUDIERAPPORT Ny trafikförsäkringsmodell: Vad kan Svensk trafiksäkerhet lära av Norwich Union, Ålborg m.fl Beteckning: EK 50 A 2007: Anders S Nilsson Innehållsförteckning 0. Sammanfattning Bakgrund Syfte med projektet Metod Resultatredovisning och disposition Erfarenheter från Norwich Union Erfarenheter från Octo Telematics Erfarenhet från försök i Ålborg Överblick över försök i andra länder Slutsatser/diskussion Vad lär vi för det försök som planeras i Sverige Vilka lärdomar drar vi för att skapa ett bra incitamentsystem för förbättrat förarbeteende via försäkringen Trafiksäkerhetsnytta och spridning av resultatet

2 Ny trafikförsäkringsmodell: Vad kan Svensk trafiksäkerhet lära av Norwich Union, Ålborg m.fl Beteckning: EK 50 A 2007: Anders S Nilsson Tel: eller Sammanfattning Under de senaste åren har i ett antal länder nya upplägg tagits fram för premiesättningen av trafikförsäkringar, vilka har utnyttjat de möjligheter som dagens telematiklösningar ger. Försäkringslösningar erbjuds av bl.a. Norwich Union i England och i Italien har försäkringsbolaget Unipol installerat över system som levererats av Octo Telematics. Dessa försäkringslösningar benämns Pay as you drive och som titeln antyder så går det ut på att betala en rättvis premie enligt körsträcka, tid på dygnet etc. dvs. var, när och hur långt ett fordon har körts. Norwich Union har enbart utvecklat systemet från sitt försäkringsbolagsperspektiv och sina intressen. Deras lösning är inte fokuserad på förbättrat förarbeteende. Det är däremot de försök som görs på Jylland via Ålborgs universitet och på Karmöy i Norge som också beaktar hastighetsanpassning och körstil dvs hur fordonet körts. När man börjar undersöka Pay as you drive och Usage based insurance som finns i ett flertal länder, så framgår det att de har fokus på usage based insurance where fixed cost become variable costs. Men det finns också referenser till att miljö- och trafiksäkerhetsmyndigheter i bl.a. USA uppmuntrar och sponsrar pay as you drivelösningar i och med att det skapar drivkrafter för mindre bilåkande. Det senare indikerar att lösningar som skall tas fram behöver statligt stöd och initiativ från ett samlat samhällsperspektiv. I Sverige och Norge, finns information tillgänglig som möjliggör att även ta hänsyn till om föraren följer de hastighetsgränser som gäller. Denna information hämtas från Nationella Vägdatabasen (NVDB), ett informationssystem som innehåller uppgifter beskrivande såväl det statliga som det kommunala vägnätet. Därför föreslås att det svenska försöket går ett steg längre än de Pay as you drive -lösningar som studerats och även beaktar hur fordonet körts. Ett i dessa avseenden förbättrat förarbeteende skulle även leda till lägre bränsleförbrukning och därmed en minskning av trafikens miljöbelastning. Harry Lahrmann från Universitet i Ålborg uppgav att simuleringar har visat att om 15% av fordonen kör enligt hastighetsgränsen så fås en lugnare trafikrytm och lägre medelhastighet på hela vägnätet. De övergripande frågorna i denna studie är: Vad är erfarenheterna från andra länder av försäkringslösningar som bygger på att förarbeteendet registreras? Vad lär vi för det försök som planeras i Sverige ? Kärnfrågan är att klara ut syftet med det Svenska försöket: Pay as you drive eller Rewarding smart driving. Svaret på den frågan har avgörande betydelse för systemlösning, teknik och projektupplägg samt om samhällsintresse i form av lägre antal olyckor skall eftersträvas eller om målet begränsas till rättvisare premie baserat på bättre riskdata för försäkringsbolagen. I Sverige kan samverkan mellan Vägverket som tillhandahåller NVDB, fordonsindustri, systemleverantörer m.fl. utveckla lösningar som påverkar förarbeteende och därmed antal olyckor som i sin tur minskar samhällets totala olyckskostnader och också möjliggör för ägaren att påverka premiekostnad med sin körstil. 2

3 Ny trafikförsäkringsmodell: Vad kan Svensk trafiksäkerhet lära av Norwich Union, Ålborg m.fl Beteckning: EK 50 A 2007: Anders S Nilsson Andersson & Bydler 1. Bakgrund En ny trafikförsäkringslagstiftning är på gång men än har vi i Sverige inte sett några försäkringsupplägg där man utnyttjar ITS-teknik till innovativa försäkringar som ger föraren incitament till klok körning. Försök görs av bl.a. Norwich Union i England och på Jylland via Ålborgs universitet. Norwich Union bedriver sitt försök med titeln Pay as you drive och som titeln antyder så går det ut på att betala en rättvis premie enligt körsträcka, tid på dygnet etc. "Pay As You Drive insurance, which is a new and fairer way to insure your car, is designed for people who don't use their car as much as others. You simply pay variable costs based on when and where and how far you drive plus a fixed monthly fee. De pågående försöken på Jylland beskrivs på följande sätt: Traffic SafeYoung Car Drivers - preparation of an experiment with young drivers and intelligent speed adaptation in the County of Northern Jutland - based on former experiences and financial incitement Sedan ursprunglig ansökan har jag också deltagit i ett seminarium ordnat av Vägverket där det Italienska försäkringsbolaget Unipol och systemleverantören Octo-Telamatics presenterade sin lösning. Även deras erfarenheter skall studeras. Min ursprungliga föreställning när ansökan till Skyltfonden skrevs var: Vi tror att om denna typ av system skall leda till önskad effekt så skall de ses som stöd till föraren och skapa incitament för ett förbättrat förarbeteende samt stödja lärande. Denna tes får stöd i de försök som drivs i Ålborg sedan flera år. Genom att kombinera information till föraren (ISA) med reducerad premie om man håller hastighetsgräns samt möjlighet att följa upp sina data via Webb så har man reducerat hastigheten och inte minst på landsbygdsvägar. Liknande ansats har också de försök som görs på Karmöy i Norge på uppdrag av Norska Vägverket och försäkringsbolaget Gjensidige. Övriga Pay as you Drive lösningar har fokuserats på försäkringsbolagens intresse av att få bättre data för att beräkna risker och att utveckla premiesättningen till att inkludera var, när och hur långt du kör och därmed en rättvisare premie genom att undvika risk, som att köra i rusningstrafik, på vissa vägar eller nattetid, men inte att påverka körstilen. 2. Syfte med projektet Den övergripande frågan i denna studie är: Vad är erfarenheterna från andra länder av försäkringslösningar som bygger på att förarbeteendet registreras? Vad lär vi för det försök som planeras i Sverige ? Försök görs av bl.a. av Norwich Union, av Octo Telematics och på Jylland via Ålborgs universitet samt i ett flertal andra länder. Samlade erfarenheter från dessa skall sammanställas i denna rapport. 3

4 3. Metod Kontakt etablerades med Norwich Union via If och forskare i Ålborg via IVSS i syfte att ta del av deras erfarenheter och forskningsresultat via intervjuer. Seminariet som arrangerades av Vägverket i oktober 2007 gav också tillfälle till kontakt med Octo Telematics i Italien. Därefter har resultatet sammanställts med kärnfrågan: Vad kan vi lära av dessa erfarenheter? Och som bifrågor: - Vad hindrar oss i Sverige från att göra liknande försök? - Vilka nya möjligheter ges av ecall, Volvo och Scanias fordonsdatorer etc? Sökning på Internet och via rapporten Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar från VTI daterad 2006 har gett inblick i försök som gjorts i fler länder. De danska erfarenheterna insamlades dels via forskningsrapporter, dels via ett personligt besök hos Prof. Harry Lahrmann, Universitet i Ålborg, som gav en summerande beskrivning av deras erfarenheter men också tillfälle till att få synpunkter på vårt förslag till försök i Sverige. Han gav också information om ett pågående försök på Karmöy i Norge. 4. Resultatredovisning och disposition Resultatredovisningen sker genom redovisning av: 4.1. Erfarenheter från Norwich Union 4.2. Erfarenheter från Octo Telematics 4.3. Erfarenhet från försök i Ålborg 4.4. Överblick över försök i andra länder Detta följs av en diskussion/slutsatser under rubrikerna 5.1. Vad lär vi för det försök som planeras i Sverige Vilka lärdomar drar vi för att skapa ett bra incitamentsystem via försäkringen 4.1. Erfarenheter från Norwich Union Kontakten med Norwich Union förmedlades via If som tidigare haft kontakt med Iain Napier som nu hänvisade till Doug Vallgren. Materialet är insamlat via två möten med: - Doug Vallgren, Norwich Union Doug Vallgren och Martin Otter från Norwich Union En kort resume Deras koncept och system beskrivs på:www.payasyoudriveinsurance.co.uk Jag gör här en kort resume av deras försäkringskoncept Pay as you drive Pay as you drive som ett led i strategisk positionering Försäkringar är som bekant en commodity och Norwich Unions satsning på 50M på Pay as you drive som inleddes 2001 kom till bl.a. för att differentiera sig jämfört med sina konkurrenter. Andra drivkrafter var ökande olyckskostnader bl.a. till följd av whiplashskador och önskan om stärkt kundlojalitet. Inom EU pågår flera utvecklingsprojekt som på sikt kan bli intressant för försäkringsbolag: - Emergency call (Nödsamtal/Nödanrop) 4

5 - Electronic Data Recall - Veronica II Norwich Union har med denna satsning byggt upp en stor kompetens och ett strukturkapital som gör dem mycket väl förberedda för framtida teknikutveckling. Doug Vallgren har deltagit i ett flertal möten i Bryssel för att bidra med sin erfarenhet. Grunden för traditionell premiesättning är ålder, biltyp, kön och ort. Uppläggningen är naturligtvis en återspegling av de data som finns tillgängliga. Men det finns kundönskemål om en rättvis premie baserat på var och när samt hur långt man kör, vilket kräver andra data. Lärprocess Bättre förståelse för risker är grunden för ett rättvisare pris och det har man fått tack vare systemet som startades i slutet av 2001 med ett försök på 5000 bilar med ett representativt urval av olika försäkringstagare för att få en bred kunskapsbas. Man köpte kunnande från det amerikanska försäkringsbolaget Progressive som har som ide : Usage based insurance where fixed costs become varaible costs. Försöket följdes av ett begräsat försök 2004 med 1500 unga förare. Det har varit mycket värdefullt att göra en pilotversion innan full lansering: - mycket lärande och kunskapsgenerering Vi vet inte vad vi inte vet - teknikutveckling - positiv PR och medial uppmärksamhet Intresset från kunder var stort att delta i pilotförsöket, man hade på väntelistan. Som nämndes ovan så utnyttjar Norwich Union en licens för att få använda ett patent från Progressive Insurance i USA. Det är en Variable Insurance vilket betyder Pay for Use. Försäkringsavgiften varierar beroende på: - när - var - hur långt du kör. Telematikutrustningen kommer från Trafficmaster. Man har inte ansett att kunderna är mogna för hur du kör och då t.ex. vilken hastighet, ej heller har man tillgång till tillförlitliga data om hastighetsgräns. Projektmodellen indelades i följande steg: - Förstudie - Pilot - Affärsmodell - Lansering Nuvarande försäkringserbjudanden Under 2006 gjordes en full lansering av Pay as you Drive och då till två olika kundgrupper: år som får differentierade försäkringar baserat på var, när, hur långt fordonet körts. Man vill få folk att undvika körning i rusningstid år som får differentierad premium baserat på när och hur långt. Man vill få yngre att minska sitt nattliga bilkörande. Det kostar 1pund per mile mellan och 06:00. Pay as You Drive innebär att försäkringsbolaget skriver ut en detaljerad månadsfaktura, jämförbar med mobiltelefonräkning, som visar var, när och hur långt man kört. Detta ställer 5

6 stora krav på datainsamling och serverlösning eftersom detta system då i praktiken blir ett Billing System. Denna typ av system är mycket transaktionsintensiva och komplexa. För vagnparksägare erbjuds produkten Fleet (Vagnpark) baserat på telametikutrustning från Octo Telematics. Systemet ger den fordonsansvarige bättre informationsunderlag för att följa upp fordonet med avseende på: - verklig hastighet (medel och maxhastighet) - frekvensen av hårda inbromsningar - duration dvs hur länge man kört - sträcka etc Här ger man belöning Premium loading (Premiebelöning) om den aktuella flottan har en bra körprofil. Problemförare får specialundervisning. Pay as you drive - beskrivning Fokus i deras upplägg är Pay for use/pay as you drive och nyttan för försäkringsbolaget beskrivs på följande sätt: - Bättre förståelse för riskfaktorer - Rättvis premie som återspeglar risk - Reducerade skadehanteringskostnader - Skapa förarengagemang - G-kraftmätare som ger indication om hur allvarlig olyckan var - Kundlojalitet och attrahera kunder med bra riskprofil; Self selection of good risks - Behålla kunder - Snabbare spårning av stulna fordon - Merförsäljning av andra försäkringstjänster Man har endast anekdotiska bevis på förändrat körbeteende. Marknadsföring av Pay As You Drive sker bl.a. genom kunden som ambassadör vilket 75% av kunderna gör. Kunden får en voucher på 50 GBP för nya kunder som man lockar in. Att så många kunder fungerar som ambassadör tolkar man som att kunderna uppskattar denna typ av försäkringslösning. Försäkringskostnad är ca 6000 kr i genomsnitt i UK med stor variation och ca 3ggr så mycket för yngre bilförare. Försäkringsbolaget får minskade kostnader för skadeadministration och skador tack vare bättre tillgång på data om tidpunkt, färdriktning och position. Skadehantering har förenklats tack vare data över vad som faktiskt hände vid olyckan dvs var, när, hur fort man körde. Att snabbare återfinna stulna bilar betraktas som en extra bonus och då också minskning av de allvarliga olyckor som är förknippade med stulna fordon. Data som underlag för trafiksäkerhetsarbete och vägplanering Databasen har visat sig vara mycket värdefull för analys av beteenden vid olika vägavsnitt som t.ex. Av- och påfartsanalys. I OH-materialet visades bl.a. riktningsförändring i grader via GPS för en viss vägsträcka där hög förändring visar osäkerhet att välja rätt fil från början. Motsvarande analys kan göras av inbromsning och acceleration. Mycket tyder på att denna typ av data är värdefulla för Brittiska Vägverkets planering av t.ex. skyltar, design av av- och 6

7 påfarter, analys av köer och hur dessa uppstår. Dataförsäljning till myndigheter ser lovande ut även om deras köpprocess tar längre tid än väntat. De data man fått fram ger ökad förståelse för risker, vägsäkerhet och trängsel - hur kör folk vid en viss avfart eller påfart - fungerade en viss förändring av t.ex. skyltning dvs. hur kör folk efter förändringen jämfört med före - vilka fordon och kundgrupper har förändrat sitt beteende - vem, när, var utnyttjas genvägar för att undvika trängsel - resmönster och resvanor som underlag för vägplanering - fakta om körbeteende på en viss vägsträcka och tidpunkt Alla data har hittills sparats hela tiden. Systemet kan användas för flera syften Systemet har också använts för test i London för Vägavgift (Road pricing) med bra resultat. Några hundra bilar har parallellt kört i Londontrafiken och data har samlats in dels via det officiella vägavgiftssystemet som baseras på kameror dels via Norwich Unions GPSbaserade system. Data har visat hög grad av samstämmighet med slutsatsen att GPS-systemet mycket väl även skulle gå att använda för vägavgift/vägskatt. För samhället finns möjlighet att använda systemet till att beskatta trängsel och därmed minska belastningen på våra vägar. Personlig integritet Vi trodde att frågan om personlig integritet var ett allvarligt problem men det var det inte. 90% av kunderna har inga synpunkter på frågor rörande integritet och Storebror ser dig. Man har i sin tur hanterat detta med en mycket proaktiv marknadsföring. Man kommunicerar varför, hur, etc försäkringskonceptet fungerar samt att det är valfritt och har hög dataintegritet. Som en effekt har man fått en mycket positiv exponering i media. Kundfördelar Kundfördelar bestående av säkerhet, minskad bränsleförbrukning och mindre CO2 är samstämmiga mål och kan användas som försäljningsargument. Dessutom en 30% lägre försäkringskostnad för många kunder och framförallt de som kör kort körsträcka. Hindrande faktorer: Även om kostnad per enhet är på väg ner så är ändå installationskostnaden på ca 1000 kr av betydelse. På sikt kommer denna typ av utrustning att bli standard i våra bilar. Kostnaden för utrustning och databas har följande element: - installation - utrustning - lagring (ca 1 Mb for cars per month) - datatrafik 4.2. Erfarenheter från Octo Telematics Besöket gjordes i syfte att få en fördjupad beskrivning av deras system som komplement till den presentation som gavs på seminariet i World Trade Center 30 oktober Se Helpdesksystem Octo Telematics utnyttjar samma utrustning och samma övervaknings-/helpdeskcentraler för samtliga marknader. De får alltså skalfördelar genom att använda samma system på många 7

8 marknader. Men vissa försäkringsbolag som Alliantz Lloyd Adriatica använder sin egen helpdesk men med Octo Telematics utrustning i bilarna. Centralen eller som de kallar dem Service center kan hantera fordonsdata även från de Fiatbilar som har originalmonterad telematikutrustning. En viktig uppgift för service center är att följa upp att GPRSkommunikationen fungerar. De har utlovat ett SLA till försäkringsbolagen på 99,95 %. De höga SLA-värdet motiveras av att detta i praktiken är ett Billing system. Man uppger sig ha samma Datasäkerhetsstandard som i banker. Samarbete sker med lokala säkerhets- /räddningstjänstföretag som även de har access till systemet men med lokal personal. Datainsamling Deras fordonsdator är designad som en tunn klient med liten processor för databaearbetning. Huvuddelen av databearbetning görs vid den centrala databasen. Data insamlas vid 2 km intervall sedan överförs data batchvis till den centrala servern. Buffertminnet kan lagra data under km. Följande data sänds från fordonet: - Position (long, lat) - Tid - ID - Hastighet via GPS - Sträcka - Status Installation görs hos specialiserade installationsfirmor och tar ca ½ timma. Installatören ansluter + och ström samt tändström. För BMW görs koppling till CAN-bus vilket möjliggör insamling av felkoder, bränsleförbrukning, bromsning etc. Köp och installationsprocess Processen från köp till installation har utformats så att varje steg och varje användningsfall har informationsstöd via webb: - Försäkringsagent talar med kund och registrerar sedan kundens beställning via webb - En voucher med uppgifter om den aktuella kunden och installationen skickas till installatör - Utrustning skickas till installatör - Installatör klistrar på en lapp med streckkod och klartext som anger: Serienummer, Kontraktnr, Försäkringsbolag, Kund - Installation av fordonsdatorn vilket tar ca min - Kontrakt som signeras och skickas till kundcenter som aktiverar datorn. Olycksfallsförlopp och Skadehantering En viktig nytta för försäkringsbolagen är en förenklad och mera faktabaserad skadehanteringsprocess med data från deras Svarta låda som under 7 sek med 100hz registrerar olycksförloppets G-krafter i fyra olika riktningar vilket presenteras grafiskt. Data sammanställs i en Skademapp som innehåller alla väsentliga uppgifter för skadeärendet. Ett syfte är att det minskar försäkringsbolagets kostnader för falska skadeanmälningar. Ett annat syfte är att sända rätt räddningsåtgärd grundat på data om hur stora krafter som fångats upp i olycksförloppet. Följande data sänds till larm centralen: - Datum 8

9 - G-kraft - Klassning av krocken (Liten, medelsvår, svår) - Hastighet - Dossier nummer - GPS-ens funktionalitet - Karta över vägarna där olyckan skett - Hur olyckan gått till (Riktning) vilket presenteras grafiskt Samma system under flera olika varumärken Data presenteras till respektive försäkringsbolags kunder via försäkringsbolagets hemsida och under försäkringsbolagets varumärke men det är Octo telematics som står för innehållet. Octo erbjuder lösningar för ett flertal försäkringsbolag som Sara, Axa Autometrica, Unipol, Uniqa, Alliantz Lloyd Adriatico, Mapfree, Norwich Union men vanligtvis under respektive försäkringsbolags varumärke. Utrustningen är vanligtvis betald via försäkringsbolaget och naturligtvis ytterst av kunden genom att skriva av kostnaden på 3 år. Respektive försäkringsbolag har olika målgrupper och inriktning i sina erbjudanden: - Norwich Union for Vagnparksägare - Mapfree in Spain har fokus på yngre bilförare - Uniqa följer upp sträcka och om man kör i stad eller landsbygd Luftföroreningsprognos Genom att kombinera data om respektive fordons förbränning och angivna bränsleförbrukning vid körning i stad resp. landsbygd kan CO2 och andra utsläpp beräknas och med det som grund kan man göra luftföroreningsprognos för en viss stad. (Oklart om detta var genomfört i praktiken.) Samma utrustning används för ett flertal tjänster Octo Telematics system erbjuder nu också tjänster för - Vägtull/Vägavgift med betalning per km eller från punkt till punkt - Floating Car data där man följer upp trafiken runt Rom, Milano, Bologna etc. Enligt uppgift räcker det med att 1-2% av fordonen har systemet installerat för att få fram tillförlitliga data. - Telediagnostic som man gör för BMW där man anslutit till CAN och får data om bränlseförbrukning, felkoder, max-hastighet mm. - Visa resmönster på en karta med resvägar inritade med olika tjocklek beroende på frekvens 4.3. Erfarenhet från försök i Ålborg Prof Harry Lahrman vid Universitet i Ålborg började 2001 med ett projekt kallat INFATI se Detta projekt har sedan följts av det projekt som nu pågår under namnet Spaar på Farten, Projektet bedrivs tillsammans med försäkringsbolaget Topdanmark med en marknadsndel på 20% I Jylland. Försöket var ursprungligen inriktat på unga bilister men nu är det öppet för alla. Anledningen är att man haft svårt att få tag på försökspersoner. Nuvarande försök omfattar 125 användare som får straffpoäng enligt definierade kriterier om man överstiger fartgränsen. Preliminära resultat visar att andelen hastighetsöverträdelser hade minskat från 28% till 2% på 80-vägar. 9

10 Det har visat sig att bäst effekt på hastighetsanpassningen får man genom en kombination av ISA och incitament via 30% rabatt på försäkringen om man inte överskrider hastighetsgränsen. Via en ISA-klient får föraren röstuppmaning Du kör för fort efter 6 sek då fartgränsen överskrids. Röststämma har visat sig bättre än enbart en pip-signal. Försöket förutsätter en karta innehållande hastighetsgränser och mycket arbete har lagts ned på att åstadkomma denna eftersom i Danmark finns ingen NVDB. Länsmyndigheten hade tidigare denna roll men sedan länen lades ned har man tvingats gör detta själv och det har varit mycket arbetskrävande vilket gjort att man tvingats begränsa vilka vägar som har registrerade hastighetsregler. I senaste versionen utnyttjas Google Maps för presentation av hastighetsdata. Harry Lahrmanns erfarenhet är att hög kvalitet på hastighetsinformation är en kritisk framgångsfaktor för att skapa tilltro till systemet från bilisterna och därmed beteendepåverkan. Harry Lahrmann gjorde följande reflektion apropå vem vilka som väljer denna försäkringsform: De som inte behöver denna typ av försäkringslösning köper den. De som behöver den köper den inte. Och detta sett från ett körstils- och riskbeteendeperaspektiv. Men simuleringsförsök har visat att om 15% av trafikanterna håller hastighetsgränserna så får det en allmänt reducerande inverkan på hastigheten i hela trafiksystemet. Därför ansåg han att det ändå finns bärande motiv för att få så många bilister som möjligt att köra lugnt och incitament genom försäkringen är ett av få frivilliga styrmedel. Systemet snabbar upp mognadsprocessen och insikten bland yngre bilförare att olycksrisken minskas om man spar på farten. Men den kritiska framgångsfaktorn är att utforma, och kommunicera försäkringserbjudandet så attraktivt att bilägaren köper det: Bra bonus, ingen kostnad för försäkringstagaren och en möjlighet ett kliva av om man inte är nöjd samt frivillighet Överblick över försök i andra länder Via Harry Lahrmann fick jag en forskningsrapport från ett försök på Karmöy i Norge som presenterades under trafikdagarna på Ålborgs universitet Försöket förefaller mycket intressant i så måtto att det har likartad inriktning jämfört med vad vi föreslår i Sverige. Försöket omfattar 50 unga förare som har ISA-utrustning som via NVDB informerar om hastighetsgräns samtidigt som verklig hastighet loggas och görs tillgänglig på en server. Om kriterierna är uppfyllda får de en bonus på försäkringen på 30%. Körstilen följs upp med avseende på körstils-indikatorer som kraftig acceleration, retardation, kurvhastighet mm samt verklig hastighet jämfört med hastighetsgräns. Försöket genomförs av International research institute of Stavanger (IRIS) på vegne av Gjensidige forsikring og Statens vegvesen Vejdirektoratet. Referenser till försäkringslösningar i olika länder: När man börjar undersöka Pay as you drive och Usage based insurance på nätet och Wikipedia så fås många träffar och det kan konstateras att försök och även reguljär marknadsföring av denna typ av försäkringslösningar förekommer i en rad länder. Här avser jag göra en kort resume inklusive länkreferenser. 10

11 De försök och permanenta erbjudanden som beskrivs har focus på usage based insurance where fixed cost become variable costs. Men det finns också referenser till att miljö- och trafiksäkerhetsmyndigheter uppmuntrar och sponsrar pay as you drivelösningar i och med att det skapar drivkrafter för mindre bilåkande. Ett flertal tester pågår eller är nyligen avslutade i flera länder. Bland annat nämns 5000 personers test med Unigard Insurance med US$ 1.9 I statligt stöd. Det senare indikerar att lösningar som skall tas fram behöver statligt stöd och initiativ från ett samlat samhällsperspektiv. Det finns flera referenser till att miljö- eller trafiksäkerhetsmyndigheter i USA uppmuntrar denna typ av försäkringslösningar. RSA i England som enligt uppgift från Trygg Hansa utformat ett riktat försäkringserbjudande till yngre bilförare och personer med prickar i körkortsregistret. Aioi Insurance i Japan har tagit fram ett försäkringskoncept som baserar premien på verkligt körd sträcka. Via en telematikenhet i fordonet sänds km-uppgifter till försäkringsbolaget. Finland; Det finska telematikföretaget Aplicom är involverade i uppstart av ett försök i Finland tillsammans med Finska Vägverket, ett försäkringsbolag samt Nokia med liknande inriktning som vi diskuterat i Sverige. Kontaktperson har förmedlats till Vägverket. Italien, Spanien, Tyskland, Österrike; I alla dessa länder finns lösningar med Octo Telematics som tjänsteleverantör. Se separat skrivning. I Irland har enligt VTI-rapporten försäkringsbolaget Axa erbjudit en försäkringsprodukt Traksure med fokus på yngre bilförare. Jag sände en fråga om detta fortfarande var fallet via deras kundcenter med svarat: Dessvärre ingår inte längre Traksure i vårt sortiment. I USA förekommer ett flertal försök under rubriken: Usage-Based Vehicle Charges och Pay-As-You-Drive (PAYD). Det primära är att göra försäkringsavgiften till en rörlig kostnad som beror av körsträcka med incitamentet att köra mindre. I ett försök i Georgia så kommer man in på hur fordonet körs. Artikeln talar om försäkringsrabatt baserat på var, när, och hur fordonet körs. Jag har skickat frågor via mail, men ej fått svar på, vilka kriterier som gäller för hur fordonet körts. En teknisk lösning som prövas i några stater är TripSense som är ett försäkringsrabattsystem som tagits fram av försäkringsbolaget Progressive. Programmet utvärderas i Michigan, Minnesota, and Oregon. Försäkringstagaren får rabatt om han utrustar sin bil med ett körminne kallat Tripsence från företaget Davis Instruments. Körminnet ansluts till fordonets OBDII-uttag (standardiserat uttag på alla bilar efter 1996 års modell för att ansluta felsökningsdatorer i verkstäder). Under färd så loggar körminnet hastighet, varvtal, acceleration och retardation samt sträcka. Ingen GPS och därmed ingen information om var fordonet körts. En gång i månaden ansluter ägaren körminnet till USB-uttaget på sin dator och sänder informationen till försäkringsbolaget. När uppladdningen är klar får ägaren uppgift om vilken försäkringsrabatt som kommer att ges. På länken finner man en mängd läsning om is pay-as-you-drive car insurance (PAYD). Syftet är att drastiskt minska 11

12 bilkörande och trängsel och miljöproblem som en följd därav. Bland annat nämns en test i King County, Washington State med 5000 personer med försäkringsbolaget Unigard med US$ 1.9 million i federalt stöd. Andra försök i Nordvästra USA är i Oregon där deras miljömyndighet kommer att finansiera ett försök tillsammans med ett försäkringsbolag som är intresserade av PAYD. Andra lovande PAYD-försök som nämns är National insurance association som tillsammans med miljömyndigheter arbetar med att förmå försäkringsbolag att ge rabatt till ägare med låg körsträcka. Även i Massachusetts är miljömyndigheten involverad i att få fram PAYD-lösningar. På flera ställe nämns att Miljömyndigheten, The Environmental Protection Agency, EPA, tar fram frivilliga offentliga-privata partnerskap med försäkringsbolag som erbjuder PAYD. Som framgår ovan finns flera referenser till att miljö- eller trafiksäkerhetsmyndigheter i USA uppmuntrar denna typ av försäkringslösningar. Aviva in Canada använder ett OBDII-based system År 2004 inledde försäkringsbolaget Aviva, ägare av Norwich Union, ett försök där försäkringstagaren får rabatt genom att installera Trip Sence-utrustning. Praktisk går det till så att TripSense device tas ur fordonet i gång per månad. Ägaren ansluter den till sin PC via USB-uttaget för att överföra km-uppgifter till försäkringsbolagets databas. I Sydafrika finns försäkringsbolaget Hollard Systemet bygger på GPS och GPRS-kommunikation och innehåller förutom Pay as you drive with a monthly premium tjänster för att spåra stulna fordon, nödassistans, kidnappningshjälp, räddningstjänst mm. Tjänster som man kan förmoda återspeglar behov i Sydafrika. The Online TDM Encyclopedia utges av Victoria Transport och Policy institu beläget I Victoria, British Columbia, Canada. Här beskrivs olika frågeställningar kring Transport Data Management (TDM) och då bland annat PAYD intressanta artiklar med både djup och bredd. I ett papper av Todd Alexander Litman 17 May 2004 beskrivs PAYD som ett sätt att åstadkomma en rättvisare premie baserat på att bilar som körs längre sträckor innebär högre risk än bilar med låg körsträcka. PAYD ger incitament för att köra mindre och därmed blir försäkringen också en del av strategier för att minska trängsel, miljöförstöring, energiförbrukning och vägkostnader. General Motors i USA har sedan flera år en stor telematiksatsning under namnet On Star Här hittar man bl.a. följande rubrik: Auto Insurance First: Technology Lets Americans who Drive Less, Pay Less GMAC Insurance rolls out nationwide discount program for low-mileage driving; leverages in-vehicle OnStar by GM technology to save up to 54% on premiums. GM har via OnStar telematikutrustning i bilarna sedan flera år och mycket tyder på att liknande utrustning kommer i Europeiska bilar i form av ecall-lösningar. 12

13 5. Slutsatser/diskussion Det övergripande frågan i denna studie är: Vad är erfarenheterna från andra länder av försäkringslösningar som bygger på att förarbeteendet registreras? Erfarenheterna från Norwich Union, Octo Telematics, Alborg och Norge samt överblicken från andra länder beskrivs utifrån frågeställningen Vad lär vi för det försök som planeras i Sverige Slutsatser och diskussion sammanställs under följande rubriker: 5.1 Vad lär vi för det försök som planeras i Sverige Vilka lärdomar drar vi för att skapa ett bra incitamentsystem via försäkringen 5.1. Vad lär vi för det försök som planeras i Sverige Min ursprungliga föreställning när ansökan till Skyltfonden skrevs var: Vi tror att om denna typ av system skall leda till önskad effekt så skall de ses som stöd till föraren och skapa incitament för ett förbättrat förarbeteende samt stödja lärande. Den gjorda studien visar att denna föreställning inte stämde med verkligheten. Det har förvånat mig att de Pay as you Drive lösningar som jag hittat har enbart fokuserats på försäkringsbolagens intresse av att få bättre data för att beräkna risker och att utveckla premiesättningen till att inkludera var, när och hur långt du kör och därmed en rättvisare premie genom att undvika risk, som att köra i rusningstrafik, på vissa vägar eller nattetid. Men inte att påverka körstilen. Det innebär att lärdomar om beteendefrågor inte kunnat göras annat än via de försök som drivs i Ålborg sedan flera år. Genom att kombinera information till föraren (ISA) med reducerad premie om man håller hastighetsgräns samt möjlighet att följa upp sina data via Webb så har man reducerat hastigheten och inte minst på landsbygdsvägar. Liknande ansats har också de försök som görs på Karmöy i Norge på uppdrag av Norska Vägverket och försäkringsbolaget Gjensidige. Pay as you drive eller Rewarding smart driving Som framgått av tidigare skrivning så har Norwich Union har enbart utvecklat systemet från sitt försäkringsbolagsperspektiv och sina intressen: - rättvis premie - kunskap om risker Man hade liten kunskap om fordon och om telematiklösningar när man startade och då fanns få/inga utvecklade system på marknaden. Deras lösning är inte fokuserat på förbättrat förarbeteende. Man har endast anekdotiska bevis på förändrat körbeteende. Därför finns det inget att lära vad gäller förbättrat förarbeteende och incitamentsmodeller från vare sig Norwich Union eller Octo Telematics. En förklaring till detta var att tillförlitliga hastighetsgränsdata saknades liknande det som finns i NVDB. En annan torde vara att försäkringsbolagets syfte har varit att få bättre kunskap om risk och med det som grund kunnat ändra sin premiesättning så att priset bättre återspeglar risk. I Sverige kan samverkan mellan Vägverket, fordonsindustri, systemleverantörer m.fl. utveckla lösningar som påverkar förarbeteende och därmed antal olyckor som i sin tur minskar samhällets totala olyckskostnader. Kärnfrågan är därför att klara ut syftet med svenska försöket: Pay as you drive eller Rewarding smart driving. Svaret på den frågan har avgörande betydelse för systemlösning, 13

14 teknik och projektupplägg samt om samhällsintresse i form av lägre antal olyckor skall eftersträvas eller om målet begränsas till rättvisare premie baserat på bättre riskdata för försäkringsbolagen. Förslaget är att utveckla lösningar som i likhet med såväl försök i Ålborg som i Karmöy påverkar förarbeteende dvs Rewarding Smart Driving. Innovation baserat på kunskapsgenerering och lärande Acceptera att Vi vet inte vad vi inte vet. Utveckla system och koncept som ett kunskapsgenererings- och lärprojekt. Börja med måstekrav och gör systemet sedan mera sofistikerat, grundat på reell erfarenhet och verkliga kundkrav. T.ex. addera uppgift om säkerhetsbälte, alkolås i ett senare steg då klara krav föreligger. Börja med känd teknik som integreras ihop till en körbar lösning. Denna lösning görs sedan robust steg för steg. Bygg systemet skalbart och med en flexibel arkitektur där teknik kan förnyas successivt. Organisera projektet med förebild från pulsmöten med en tydlig målbild och milstolpar. Fatta beslut om nästa steg först när respektive etapp eller milstolpe uppnåtts. Acceptera att vi inte har fullständig kunskap om alla detaljer och alla effekter utan vi lär och får erfarenhet under projektets gång. Prototypingansatsen innebär att vi gör iterationer baserat på erfarenhet och kunskap från tidigare systemversion. Systemarkitektur och teknik Undvik komplexa Billing-systems och ta inte för givet att fakturan skall vara (enda) kommunikationen med kunden. Kärnan i Norwich Unions och Octo Telematics lösning är en detaljerad faktura liknande en mobiltelefonlösning som visar varje resa från punkt till punkt inklusive tidpunkter. Men inget som motiverar ett bättre förarbeteende. Utnyttja web och för kommunikation med kunden för att hålla kostnaderna nere. Även om det är få samtal till help desk så gavs rådet att bilda ett service center som kan hantera alla frågor från kunder och installatörer. Norwich Union rekommenderar att all väsentlig information läggs upp på webb för att kunderna kan nå den själva. Utnyttja känd teknik med hög tillförlitlighet och utforma en systemarkitektur med systemkomponenter som är teknikoberoende. Arkitekturen skall ha väl avgränsade delsystem med väl definierade gränssnitt vilket möjliggör hög flexibilitet och anpassningsförmåga. Kostnad för kommunikation och lagring går stadigt ner men det är ändå viktigt att koncentrera data via algoritmer i fordonsenheten för att få in data från sampling varje sekund men samtidigt begränsa GPRS-trafiken och lagring på kördatabasen. Detta ställer krav på tillräcklig processorkraft i fordonsenheten. Kritiska framgångsfaktorer är - Interface med försäkringsbolagens system vilka tenderar att vara mycket rigida. Välj en arkitektur med klara gränssnitt och väldefinierade meddelanden för olika syften. - Sträva mot en modulär arkitektur där det gamla systemet och dess tariffer lämnas intakt och istället lägger man till en bonusdel baserat på hur, var, när man kör. - Gör systemet teknikoberoende med programkomponenter som kan återanvändas i takt med snabb teknikutveckling och att tekniken kommer in i bilarna som standard. - Finkorniga GPS-data är viktigt. Datorn i bilen fångar data via GPS och samplar data varje sekund. Det är viktigt att hitta bra algoritmer för att reducera mängden data som skickas från fordonet vilket kräver processorkraft för att komprimera data. 14

15 Installationsprocess Hitta en bra installatör. I Norwich Union så äger/ägde man road vägassistansföretaget RAC som utför alla installationer. Octo Telematics har ett nätverk av ca 1500 installationsfirmor som utför installationen, testar och lägger upp kunddata via webben via en strukturerad installationsprocess. För personbilar föreslås att lösningar liknande Aviva i Canada med ODB II- och CAN-buskoppling undviks i och med att detta kräver mera installationstid och kompetens för att underhålla tolkningsprotokoll. Personlig Integritet Frågan om integritet och Storebror ser dig har visat sig betydligt mindre än man trodde. Frågan om personlig integritet var en icke-fråga men detta delvis tack vare på en genomtänkt kommunikationsstrategi. Det är alltså viktigt med en genomtänkt kommunikationsplan. Förklara syfte och upplägg. I extern kommunikation med media så skall principer om frivillighet, rättvisa sett ur kundens perspektiv och sekretess framhållas. Samma system under flera olika varumärken Data presenteras till respektive försäkringsbolags kunder via försäkringsbolagets hemsida och under försäkringsbolagets varumärke men det är Octo Telematics som står för innehållet. Octo erbjuder lösningar för ett flertal försäkringsbolag som Sara, Axa Autometrica, Unipol, Uniqa, Alliantz Lloyd Adriatico, Mapfree, Norwich Union men vanligtvis under respektive försäkringsbolags varumärke. Utrustningen är vanligtvis betald via försäkringsbolaget och naturligtvis ytterst av kunden genom att fördela kostnaden under 3 år. Respektive försäkringsbolag har olika målgrupper och inriktning i sina erbjudanden: - Norwich Union for Fleet Customers. - Mapfree in Spain har fokus på yngre bilförare. - Uniqa följer upp sträcka och om man kör i stad eller landsbygd. Samma utrustning används för ett flertal tjänster Octo Telematics erbjuder nu också tjänster för - Vägtull/Vägavgift med betalning per km eller från punkt till punkt. - Floating Car data där man följer upp trafiken runt, Rom, Milano, Bologna etc. Det räcker med att 1-2% av fordonen har systemet installerat för att få fram tillförlitliga data. - Telediagnostic som man gör för BMW där man anslutit till CAN och får data om bränlseförbrukning, felkoder, max-hastighet mm. - Visa gjorda resor som ett resmönster på en karta med resvägar inritade med olika tjocklek beroende på frekvens. Norwich union erbjuder data till Brittiska Vägverket som underlag för trafikplanering och de har också visat att trängselavgift kan insamlas via deras system. Teknikutveckling inom EU Inom EU pågår flera utvecklingsområden som på sikt kan bli intressanta för försäkringsbolag: - Emergency call/ecall - Electronic Data Recall - Veronica II Norwich Union har med denna satsning byggt upp en stor kompetens och ett strukturkapital som gör dem mycket väl förberedda för framtida teknikutveckling. Min bedömning är att den 15

16 ecall-standard som diskuteras inom EU i kombination med navigationssystem kan med enkla medel vidareutvecklas till en plattform för innovativa försäkringar. Kvalitet på NVDB-data De danska försöken har baserats på en egen kartlösning där mycket arbete har lagts ned för att få fram hastighet kopplat till GIS-positioner. I Norge har man haft problem med kvalitet på NVDB-data. Om nu de svenska försöken skall innefatta även förarbeteende och hastighetsanpassning så krävs tillförlitliga data från NVDB och Triss där förare har fullt förtroende för data och om man upptäcker ett fel snabbt får det rättat. 16

17 5.2. Vilka lärdomar drar vi för att skapa ett bra incitamentsystem för förbättrat förarbeteende via försäkringen Denna frågeställning visade sig inte vara aktuell varken för Norwich Union eller Octo Telematics men däremot i Danmark och i Norge. Pay as you Drive har utformats ur ett försäkringsbolagsperspektiv med ambition att få bättre kunskap om risk för att i sin tur prissätta risker. Men risker definieras i termer av var, när och hur långt du kör men däremot inte hur du kör. Det betyder att endast incitament att undvika att köra i rusningstid, eller på natten etc finns med. I Norwich Unions Vagnparks-lösning finns mjukare incitament med i form av dialog med kunden och extra förarträning till de förare som har en dålig körstil. Försöken i Danmark pekar på att för att göra försäkringserbjudandet attraktivt så behövs en bra bonus 30-50% om man uppnår uppsatta mål. Försöken i Norge utnyttjar både yttre belöning i form av lägre försäkringskostnad och inre drivkraft att utveckla sin körstil som motiv att delta i försöket. Personligen tror jag, baserat på generell erfarenhet av målstyrning, att normännen är inne på ett intressant spår genom att bygga på individens inre motivation att förbättra sig. Samtidigt kan det konstateras både från Italien med över installationer och från Norwich Union som överträffat sin volymmål att kundintresset är stort att minska sina försäkringskostnader genom denna typ av försäkringslösningar. Olika lösningar och erbjudanden från olika försäkringsbolag kommer att ge empirisk erfarenhet av vad som skapar intresse hos olika kundgrupper. Olika erbjudanden bör prövas för att ge kunskap vad som fungerar resp inte fungerar. 6. Trafiksäkerhetsnytta och spridning av resultatet Detta arbete har gjorts parallellt med en förstudie av innovativa försäkringssystem och dess resultat och slutsatser har påverkat förslag till hur försöket skall läggas upp. Om försäkringsbolag är intresserade kan resultatet redovisas individuellt för varje försäkringsbolag i workshopform med frågeställningarna: - Är detta tillämpligt på Svenska förhållanden? - Vad håller ni med om resp inte håller inte med? - Vad betyder detta för er? - Hur skall ni utforma ett attraktivt kunderbjudande som leder till följande mål.? Artikel kan skrivas som presenterar internationella erfarenheter av Pay as you drive Uppgifter om författaren Utredningen har utförts av Ek.Lic. Anders S Nilsson under december 2007 till mars 2008 Adress: Anders S Nilsson Andersson & Bydler AB Box Stockholm Tel: eller

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

ASN IT & Management. Projektet Voluntary Driving Information, VDI Diarienummer: EK50-A 2004:19104

ASN IT & Management. Projektet Voluntary Driving Information, VDI Diarienummer: EK50-A 2004:19104 1 ASN IT & Management Projektet Voluntary Driving Information, VDI Diarienummer: EK50-A 2004:19104 ASN IT & Management Consulting AB Hägersten 2006-04-20 Namn, adress, telefon, mail till kontaktperson

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

2015-09-03 MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS) IDAG OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR

2015-09-03 MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS) IDAG OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR SJÄLVKÖRANDE FORDON PÅVERKAS TRAFIK- OCH STADSPLANERING? Grandseminariet, 2 sept 2015 Christer Ljungberg MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR Nivå 1: Ingen automatisering (som de

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Ny føreropplæring ny retning eller gammelt arvegods i ny innpakning? GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Forum

Läs mer

Intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem Disposition Kort presentation Intelligenta transportsystem Vad innebär det eller vad kan det innebära? Varför ska använda oss utav systemen? Möjliga problemområden Gran Taralrud 2011 1 Presentation Kenneth

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

För livet, miljön och plånboken.

För livet, miljön och plånboken. För livet, miljön och plånboken. 2 3 Grönt ljus Det världsunika forskingsprojektet Grönt ljus initierades av MHF som ville erbjuda sina ansvarsfulla medlermmar en billigare bilförsäkring. Tillsammans med

Läs mer

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 PRESS info P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 Nya Scanialösningar sammankopplar förare, transportör och fordon Scaniaappar för vagnparksövervakning Målförbrukning Ledande teknik för förarstöd Personlig

Läs mer

Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon. Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet

Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon. Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 5 Vältriskminimering... 5 Artificiell

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Förbifart Stockholm Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Vad är samverkande Intelligenta Transportsystem (ITS)? Tekniska system för att kommunicera mellan

Läs mer

INVERKAN AV PRIORITERING FÖR UTRYCKNINGSFORDON I TRAFIKSIGNALER CASE ULEÅBORG, FINLAND

INVERKAN AV PRIORITERING FÖR UTRYCKNINGSFORDON I TRAFIKSIGNALER CASE ULEÅBORG, FINLAND INVERKAN AV PRIORITERING FÖR UTRYCKNINGSFORDON I TRAFIKSIGNALER CASE ULEÅBORG, FINLAND ABSTRAKT Beskrivning av systemet Studien Konsekvensanalys av systemet Resultaten TÄCKNING 2013-7 KOMMUNER - 1 VÄGMYNDIGHETER

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

NTF-Bladet nr 14 2012

NTF-Bladet nr 14 2012 NTF-Bladet nr 14 2012 Informationsblad för verksamma i NTF-organisationen. 2012-09-27 VD har ordet ISO 39001 en viktig milstolpe Att arbeta för en säkrare trafik handlar väldigt mycket om att ständigt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Att få hjälp F: Hur kontaktar jag Volvo On Call? S: Tryck på On Call-knappen i bilen, använd funktionen Assistance (Assistans) i mobilapplikationen

Läs mer

Fordonssystem. en översiktlig marknadsanalys. Andreas Nordström 2013-11-19. 1 Trivector Traffic

Fordonssystem. en översiktlig marknadsanalys. Andreas Nordström 2013-11-19. 1 Trivector Traffic 1 PM 2013:42 Max Hanander Andreas Nordström 2013-11-19 Fordonssystem en översiktlig marknadsanalys Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se

Läs mer

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal SeeMe är ett helt webbaserat GPS verktyg som finns att tillgå i olika modulnivåer och abonnemangsformer för effektiv hantering av dina fordon, dina

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

Svar till ÖVNING 4. SVAR

Svar till ÖVNING 4. SVAR Svar till ÖVNING 4. 1. Förklara varför en lagstiftning om att arbetsgivaren inte får fråga en arbetssökande om dennes eventuella föräldraledighet torde vara meningslös. SVAR: Arbetsgivaren vill hellre

Läs mer

Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna

Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna 2006-07-20 Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna En rapport om högeralliansens förslag till ny trafikförsäkring 2(9) Sammanfattning Alla ska få en god kvalitativ vård med hög tillgänglighet

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SÅ MÅNGA ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... SMS:AR SMS- KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SLÅR ETT NUMMER PÅ MOBILEN LÄSER EN BOK ELLER TIDNING ÄTER TALAR I MOBIL DU HÅLLER

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Kan en säkrare trafik uppnås med hjälp av ISA (Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) kopplad till en bonusgrundad bilförsäkring?

Kan en säkrare trafik uppnås med hjälp av ISA (Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) kopplad till en bonusgrundad bilförsäkring? Kan en säkrare trafik uppnås med hjälp av ISA (Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) kopplad till en bonusgrundad bilförsäkring? Helena Stigson, Maria Krafft, Anders Kullgren och Matteo Rizzi Folksam

Läs mer

Säkrare trafik med smarta försäkringar

Säkrare trafik med smarta försäkringar Säkrare trafik med smarta försäkringar Lars Hultkrantz är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Han forskar bl a om styrmedel och samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.

Läs mer

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag Hastighets gränser ur ett svenskt perspektiv Trafikdag 2012 TIDIGARE HASTIGHETSSYSTEM I SVERIGE UTOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE: kommunen beslutar om tättbebyggt område generellt 70 km/tim och på motorväg 110

Läs mer

Smarta försäkringar ger färre trafikolyckor

Smarta försäkringar ger färre trafikolyckor Smarta försäkringar ger färre trafikolyckor SARA ARVIDSSON OCH JAN-ERIC NILSSON Sara Arvidsson är doktorand i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna och arbetar med en avhandling om trafiksäkerhet och försäkringar.

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40.

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Magnus: Hej och välkomna till denna hearing. För att kunna ställa frågor måste ni vara inloggade som deltagare. Bistro: Vem/vilka

Läs mer

Försäkringsjämförelse

Försäkringsjämförelse Försäkringsjämförelse Vår jämförelse sparar tid och pengar åt försäkringsbolagen och möjliggör högre kundräddning och nyteckning. ANVÄND PROGRAMMET FÖR ATT JÄMFÖRA ERA PRODUKTER MED KONKURREN- TERNAS OCH

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Birgitta Thorslund The Swedish National Road and Transport Research Institute HEAD Graduate School (Hearing and Deafness)

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status Fr. FUF /km t. CBM Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status FUF Förebyggande underhåll fordon Idag underhålls alla fordon baserat på

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

BVFF dynamiska farthinder

BVFF dynamiska farthinder 1 (4) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-12-02 Dnr Sbn 2013-517 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Eleonor Mörk Samhällsbyggnadsnämnden BVFF dynamiska farthinder FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Linköpings

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Fysisk resursteori Chalmers Presentation vid Forskningsarena Katrineholm 26-27 aug 2009 Sten Karlsson, Forskningsarena, Katrineholm,

Läs mer

Fältprov av skyddssystem (sensordelen) för cyklister och fotgängare vid personbilskollision

Fältprov av skyddssystem (sensordelen) för cyklister och fotgängare vid personbilskollision Fältprov av skyddssystem (sensordelen) för cyklister och fotgängare vid personbilskollision Rikard Fredriksson 2012-03-30 Fordons- & Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

2014-04-24 TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV. Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim

2014-04-24 TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV. Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim Christer Ljungberg, CEO Trivector AB Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda,

Läs mer

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metod för effektivisering av för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Den metod som vi arbetat

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Elektrifiering av tunga vägtransporter

Elektrifiering av tunga vägtransporter Elektrifiering av tunga vägtransporter Harry Frank Per Ranch Presentation för Riksdagens Trafikutskott den 6 april 2010 Agenda Sammanfattning Projektformalia Antaganden Diskussion Resultat Invändningar

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

SLUTRAPPORT MOBILE ISA

SLUTRAPPORT MOBILE ISA 1 (18) SLUTRAPPORT MOBILE ISA 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 1.1 Förutsättningar och bakgrund... 5 1.2 Syfte och målgrupp... 5 1.3 Omfattning och avgränsning... 5 2 Metod...

Läs mer

AutoTrader LE. Användarmanual. Autostock AB, 2013

AutoTrader LE. Användarmanual. Autostock AB, 2013 AutoTrader LE Användarmanual Autostock AB, 2013 Table of Contents Inledning 3 Installera AT LE 4 Att komma igång 6 Ändra utseende 7 Support och uppdatering 8 Lägg till nya instrument 10 Ändra loginuppgifter

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken 2009-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer