VERKSAMHETER. Kommunstyrelsen. Kommunens nämnder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETER. Kommunstyrelsen. Kommunens nämnder"

Transkript

1 VERKSAMHETER Kommunens nämnder I detta avsnitt kommenteras vissa uppgifter från kommunens olika nämnder. Vad avser ekonomi och nyckeltal finns i avsnitt Verksamheternas ekonomiska utfall och nyckeltal en fullständig redovisning av nämndernas ekonomiska utrymme och hur det har disponerats samt samtliga av respektive nämnd redovisade nyckeltal. Respektive nämnd har för sitt verksamhetsområde dessutom utformat en heltäckande verksamhetsberättelse, vilken återfinns i särskilt dokument. Kommunstyrelsen Styrelsen och dess förvaltning, kommunledningskontoret, har att leda och övergripande samordna den kommunala verksamheten. Till stor del är därför organisationen inriktad på intern service och stöd till de direkta verksamheterna, men några verksamhetsområden under kommunstyrelsen är också direkt inriktade på konkret verksamhet. De ekonomiska resurser som ställts till kommunstyrelsens förfogande uppgick till 71,6 mkr netto varav 68,8 mkr har förbrukats. Totalt redovisas ett överskott mot anslag med 2,8 mkr. Av det positiva resultatet avser 0,8 mkr kollektivtrafik och 0,4 mkr invandrarservice. Kommunens avtal med Integrationsverket om mottagning av flyktingar är numera löpande och omfattar för närvarande 30 personer årligen. Under 2002 mottogs 52 flyktingar inklusive de som erhållit permanent uppehållstillstånd efter att ha varit boende en tid i kommunen som asylsökande. Sekundärinflyttningen till kommunen var också omfattande under 2002 då 20 personer togs emot för vilka kommunen ägde rätt till statsbidrag. Bristen på lägenheter har ökat under året och placering av nya flyktingar har i största utsträckning skett utanför tätorten. Antalet personer som var utrikes födda eller utländska medborgare uppgick den 1 jan 2002 till 4 453, en ökning med 125 personer från år Av dessa är utländska medborgare uppdelade på 50 olika nationaliteter. Den största minoritetsgruppen kommer från forna Jugoslavien och där Bosnien-Hercegovina. Den enskilt största anledningen till ökningen av invandrarbefolkningen är den goda arbetsmarknaden i regionen trots en viss avmattning under senare delen av året Friskvården har under året utvecklats på flera områden. Friskvårdskonsulentens tjänst på 75 % har utökats med 25 % i ett samverkansprojekt med Värnamo sjukvårdsområde. Dessa 25 % är inriktade på att ta emot patienter för motion på recept. Under året har 20 patienter tagits emot för bedömning och rådgivning. För långtidssjukskrivna kommunanställda har under året en aktiveringsgrupp startats. Motionsverksamheten har fortsatt med stavgång. Under hösten startades en viktgrupp med motionsinriktning. Rökavvänjning har också bedrivits under hösten. Under hösten har politiker och förvaltningschefer haft en friskvårdsdag i sporthallen. För friskvårdsinspiratörer har två kurser anordnats samt en inspiratörsträff, med erfarenhetsutbyte, för alla inspiratörer. Totalt är 142 friskvårdsinspiratörer utbildade i kommunen. Genom friskvårdens initiativ har en kommunsångkör startats under hösten. Ett bilpoolssystem drogs igång i september och skall prövas under 12 månader i samarbete med extern part, därefter görs en utvärdering om ett framtida system skall vara internt eller externt. I inledningsskedet har två bilar placerats vid stadshuset och tjänsten sköts av Mabi Hyrbilar/Apladalens Biluthyrning AB. Priset baserades från början på ett 50 procentigt utnyttjande och hamnade totalt på 100 kr/tim.

2 Arbetet med Uppdrag Värnamo har pågått under året. Planen skall i sitt färdiga skick visa de utvecklingsvisioner som finns för Värnamo tätort. Under 2002 har en trafikutredning genomförts. Denna behandlar i första hand trafiksituationen i centrum. Belysningsprogrammet, som ger förslag och riktlinjer för belysning av de centrala delarna av staden, har också tagits fram under året. I övrigt pågår inventeringsarbete och detta material kommer att kompletteras i erforderlig omfattning. Arbetet med planen siktar på att en skiss ska finnas framme till sommaren. Med syfte att lyfta fram informationsverksamhetens strategiska betydelse har kommunens personella resurser för informationsverksamhet förstärkts från och med år Informationsverksamheten bedrivs numera av en informationsassistent och en informatör, båda på heltid. En informationsredaktion med två representanter från varje förvaltning har skapats för att åstadkomma en bättre samordning och enhetlighet i Värnamo kommuns informations- och kommunikationsarbete. Gruppen utgör också redaktion för personaltidningen Allehanda. Informationsredaktionen har träffats nio gånger under året och har arbetat bland annat med förslag till grafisk profil. Syftet med den grafiska profilen är att åstadkomma tydliga riktlinjer för framställning av informationsmaterial i Värnamo kommun. Förslaget har godkänts av förvaltningschefsgruppen och är numera antagen av kommunstyrelsen. Den nya grafiska profilen kommer att gälla från och med 1 april Under året har arbetet med upphandling av ett webbpubliceringsverktyg genomförts. Syftet med verktyget är att decentralisera uppdateringen av kommunens webbplats så att förvaltningarna själva kan lägga in information på webbsidan och på intranätet. Upphandlingen har avslutats och verktyget ska installeras under första kvartalet Demokratikommittén har beslutat att det ska inrättas ett s k demokratitorg på kommunens webbplats. En tillfredsställande teknisk lösning har tagits fram i form av en frågepanel. Frågepanelen har dock inte driftsatts på grund av förändringar i nämndernas presidier i samband med valet. Utbildning för nämndernas presidier kommer att genomföras i februari 2003 och därefter driftsätts frågepanelen i mars Som ett första steg i att skapa förutsättningar för en samordnad och effektiv marknadsföring av Värnamo kommun har planerings- och informationsavdelningen genomfört ett seminarium inom områdena omvärldsbevakning, marknadsplaner och varumärkesstrategier. På seminariet, som genomfördes den 24 juni, har närmare 50 representanter för kommun, näringsliv, turism och landsbygdsintressen deltagit. Avdelningen har också arbetat med genomförandet av en visionsdag om Värnamo kommuns framtid som anordnades den 25 juni i anslutning till varumärkesseminariet och även ansvarat för dokumentationen som har distribuerats till alla seminariedeltagare. I samband med seminariet Värnamo kommun som varumärke har planerings- och informationsavdelningen initierat en diskussion om behovet av en varumärkesstrategi för Värnamo kommun. Under år 2003 planerar avdelningen att lämna in ett förslag till kommunstyrelsen om genomförandet av en förstudie kring ett varumärkesarbete. Inom datorområdet har antalet servrar ökat från 28 till 45 och antalet användare från 462 till 522. Ökningen av antalet servrar beror i stor utsträckning på att nya program har införts, t ex pågår arbetet med att föra över ekonomisystemet från entreprenad till lokal drift. En annan viktig orsak är en medveten satsning på att inte samköra system i samma server för att på så sätt minska antalet användare som påverkas vid en eventuell driftstörning.

3 Ökningen av antalet användare beror i huvudsak på att socialförvaltningen har försett samtliga sina sjuksköterskor och personal på flera serviceboende med datorer. Eftersom dessa personalkategorier har dygnet-runt tjänstgöring har diskussioner pågått kring helgberedskapstjänstgöring för IT-tekniker. Under året har ett så kallat Helpdesk-system installerats. Via detta system registreras alla felanmälningar som ärenden vilket ger en betydligt bättre överblick och en bättre grund för verksamhetsstyrning. Programmet bygger dessutom med tiden upp en kunskapsdatabas och automatiserar även arbetet med att skriva ut fakturaunderlag. Värnamo kommun har tillsammans med Gislaved och Gnosjö kommuner under året arbetat med att ta fram varsitt IT-infrastrukturprogram. Arbetet har skett i samarbete med en konsult från AU-system i Göteborg. IT-infrastrukturprogrammet syftar till att ge en bild av nuläget samt beskriva vart man vill nå och hur man vill prioritera utbyggnaden av IT-infrastruktur. Med ett av länsstyrelsen godkänt program kan man ta del av de statliga bidragspengarna. Under året har en upphandling gjorts av ekonomisystem för kommunen. Efter anbudsgenomgång, systemvisning, studiebesök, referenstagning samt workshops föll valet på WM-Datas ekonomisystem Raindance. Under hösten har en projektorganisation skapats. Tillsammans med WM-Datas konsulter har en förstudie gjorts. Under januari till mars 2003 kommer implementering att ske. Planerad driftstart är den 1 april. Den under hösten genomförda bankupphandlingen, vilken innefattade såväl kommunen som de kommunala bolagen, innebar att betalningsströmmar, löneförmedling och koncernkonto för i kommunkoncernen ingående enheter sker via SE-banken från och med den 1 mars Några nyckeltal Antal tolkuppdrag Antal tolktimmar Antal teleanknytningar Bruttokostnad per anknytning, kr Antal reprotryck, tusental Kostnad per tryck, kr 0:17 0:32 Antal administrativa datoranvändare Kostnad per användare, kr Pensionering, personalförsäkring och övriga övergripande driftkostnader Årets utbetalningar av pensioner inklusive löneskatt till tidigare anställda enligt äldre pensionsavtal utgjorde ett totalbelopp om 20,1 mkr. Den upparbetade individuella delen enligt PFA 98 uppgick inklusive löneskatt till hela 29,2 mkr. Insättning till den förvaltare som den enskilde arbetstagare själv valt sker årligen i mars månad. Utbetalningen av 2002 års inarbetade pensionsrätt skedde den 26 mars Under år 2001 gjorde GGVV-kommunerna tillsammans upphandling av försäkringslösning för infriande av kompletterande ålderspension för anställda med årslön över 7,5 basbelopp samt efterlevandepension enligt gällande pensionsavtal års försäkringspremie inkl skatt är nära 3 mkr.

4 Arbetsgivaravgifter och avtalsmässiga försäkringar om 211,1 mkr har utbetalats under Täckning av intjänade nya pensioner, arbetsgivaravgifter och försäkringar sker genom påslag vid löneutbetalning på varje enskild nämnds delverksamhet. Under året har kommunen erhållit 20,4 mkr i statsbidrag till LSS-verksamheten, av detta har 4,6 mkr tillförts socialnämnden. Med anledning av kommunrevisorernas rapport hösten 2001 om fastighetsförvaltningen fattades beslut om att avsätta extra medel för underhåll av kommunens fastigheter. Totalbeloppet som avsattes 2002 var 6 mkr. Förskjutningar i vissa byggnationer medförde att budgeterade tillkommande hyreskostnader om 2,8 mkr blev 1,5 mkr lägre. Vid årets slut återstod 2,3 mkr av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Till ovan nämnda övergripande verksamheter var nettokostnaderna budgeterade till 28 mkr och nettoredovisningen blev 15,1 mkr. Kommunrevisorerna Kommunrevisorerna har förutom sedvanlig granskning av löpande redovisning, verifikationer samt delårs- och årsredovisning även genomfört ett antal riktade granskningar av utvalda delar av den kommunala verksamheten. Bland dessa ingår bland annat granskning av strategisk personal- och ledarförsörjning, översyn av socialförvaltningens nya organisation och miljöanpassad upphandling. Granskning har även gjorts av körjournaler för kommunens bilar samt införande av scanningrutin för inkommande fakturor mm. Som ett led i revisionsuppdraget att årligen granska all verksamhet har kommunens revisorer under året haft överläggningar med samtliga styrelser och nämnder. Vid överläggningar med kommunfullmäktiges presidium har såväl aktuella frågor som framtida revisionsprojekt diskuterats. För kommunrevisorernas arbete var tillgängliga medel 921,1 kkr och den faktiska förbrukningen för 2002 års verksamhet 901,7 kkr. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva kontroll över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning av huvudmannens egendom. Tingsrätten anordnar godmanskap och förvaltarskap samt utser god man eller förvaltare första gången. Därefter fattar överförmyndarnämnden erforderliga beslut vid eventuella byten av dessa. Nämnden hade vid årets slut tillsyn av 246 godmanskap, 17 förvaltarskap samt 21 förmyndarskap som avser förvaltning av minderårigas medel. Tyngdpunkten i verksamheten är granskning av årsredovisningar, nyrekrytering av gode män samt informationsverksamhet. En del av det kommande årets verksamhet kommer att få inriktas på att rekrytera flera gode män i olika åldrar samt att tillskapa nya verksamhetsformer för samverkan mellan olika myndigheter som på olika sätt kommer i kontakt med huvudmännen.

5 Nämnden har också till uppgift att på olika sätt informera och undervisa gode män och förvaltare om sådant som berör deras uppdrag. Under februari genomfördes en heldagsutbildning för gode män och förvaltare. För verksamheten under 2002 förbrukades 839 kkr mot anvisade 846 kkr. Tekniska nämnden Nämndens och därmed dess förvaltnings, tekniska kontoret, mest framträdande uppgifter i den kommunala organisationen omfattar fastighetsförvaltning, gatu- och parkförvaltning, vatten- och avloppsverksamhet och omhändertagande av avfall. Tekniska nämnden var av kommunfullmäktige tilldelade ett nettoanslag om 41,4 mkr. Årets nettodriftkostnader var 43 mkr. Nettounderskottet består av såväl över- som underskott inom nämndens delverksamheter. Störst redovisade avvikelse avser fastighetsförvaltningen med 2 mkr. Denna avvikelse utgörs till allra största delen av kostnader för driftövervakningssystem som enligt beslut skall tas av förvaltningens rörelsekapital. Under 2002 har många investeringsprojekt pågått. Sammanlagda investeringsvolymen var drygt 80,2 mkr. Linneberg är det enskilt största investeringsobjektet. För de närmaste åren förväntas inte lika stora investeringar krävas på fastighetssidan utan investeringarna inom VA-sidan kommer att bli mera dominerande. Nytt reningsverk i Värnamo centralort, utbyggnad av VA runt Vidöstern samt överföringsledningar Bredaryd Forsheda är exempel på detta. Under sommaren var förslaget till policy för VA runt Vidöstern ute på remiss. Förslaget väckte stort intresse och det kom in många synpunkter, en del av dem kritiska. Ett omarbetat förslag skickades ut under hösten. Det mottogs mer positivt och under våren 2003 beräknas en policy kunna fastställas i kommunfullmäktige. Två projekt har pågått under året nämligen en översyn av internhyressystemet och en utredning avseende förutsättningarna för införande av en förvaltarorganisation i fastighetsverksamheten. Projekten skall slutredovisas i början av Arbetet med utredning om framtida avloppsreningsverk för Värnamo stad fortsatte under året. I slutet av 2001 gav kommunstyrelsen direktiv om att i första hand utreda ett läge öster om E4an och då helst på kommunens egen mark. Den fortsatta utredningen har visat att det är svårt att hitta tjänlig mark för att rymma en anläggning i det aktuella området. I samråd med kommunstyrelsen har utredningen därför vidgats till att även titta närmare på en eventuell lokalisering vid Stomsjö. Nuvarande målsättning är att under våren ha underlag för att uppnå enighet om var anläggningen skall ligga för att till hösten kunna färdigställa en tillståndsansökan. Fr o m transporteras hushållsavfallet till Ljungby för förbränning enligt avtal som tecknats med Ljungby Energi. Målen för avfallshanteringen är angivna i avfallsplanen som antagits av kommunfullmäktige. Ett antal beslut centralt, påverkar i allra högsta grad kommunens avfallshantering. Vid årsskiftet 2001 infördes en avfallsskatt på 250 kr/ton för avfall som deponeras. Vid årsskiftet 2002 ökade denna skatt till 288 kr/ton. Efter år 2002 får inte ett utsorterat brännbart avfall deponeras och efter år 2005 får inte komposterbart avfall deponeras. Producentansvaret för förpackningar, däck, vitvaror och fr o m 1 juni 2001 el- och elektroniskskrot påverkar också kommunens avfallsstrategi. Dessutom har kommunen ansvar för insamling och omhändertagande av kylmöbler för freon, batterier samt lysrör/kvicksilverlampor. Omställningsplan har lämnats in till Länsstyrelsen med förslag till sluttäckning, ev fortsatt deponering efter 2008 mm.

6 Miljöprogram för Värnamo kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober. I programmet har de femton nationella miljömålen förenats med lokala miljömål i tidigare kretsloppsprogram. En gemensam åtgärdsplan för miljöprogram, miljöplan och översiktsplan antogs av fullmäktige under Tekniska kontorets kretsloppsarbete är att utöver ekologiavdelningens projekt och informationsinsatser skapa verksamhetsrutiner av miljöprogrammets målsättningar. Under året har förvaltningen arbetat speciellt med följande områden: Avfallshantering och återvinning, förbättrad naturnära rening av avloppsvatten och förhöjd slamkvalitet, ökad naturlig rening och fördröjning av dagvatten, energieffektivisering i kommunens fastigheter, återvinning av byggnads-, grus-, jord- och vägmaterial, minskad saltanvändning vid halkbekämpning, tystare och mindre förorenande arbetsmaskiner samt utbyggnad av gång- och cykelvägssystemet. EcoDriving är ett körsätt som minskar bensinförbrukningen och vinsten är både ekonomisk och ekologisk. Efter beslut i kommunfullmäktige har ekologiavdelningen fått i uppdrag att samordna utbildning i EcoDriving för 225 anställda i Värnamo kommun. Under 2002 har uppföljning gjorts. Efter första utbildningstillfället hade bränsleförbrukningen i genomsnitt minskat med 2,55 liter/10 mil (resultat baserat på 201 personer). Vid en körsträcka på mil/år och ett bensinpris på 9,50 kr/l innebär detta en genomsnittlig besparing på kr/person och år! När en liter bensin förbränns släpps 2,36 kg koldioxid ut. Detta innebär att koldioxidutsläppen har minskat med 903 kg/person och år! Vid uppföljningskörningen efter ca 6 månader hade bränsleförbrukningen i genomsnitt minskat sammanlagt 3,97 liter/10 mil (resultat baserat på 90 personer). Detta innebär en besparing på kr/person och år - om körsträckan är densamma - samt en koldioxidminskning med kg/person och år! I slutet av 1970-talet togs en områdesplan för Värnamo centrum fram. De intentioner som framfördes där är i många fall nu förverkligade. Det är återigen aktuellt att titta på centrum för att planera hur Värnamo bör utvecklas som stad och regionalt centrum. Därför har en utredning startats, på uppdrag av kommunstyrelsen, med syfte att ta fram en områdesplan och ett handlingsprogram. En fråga som har hög aktualitet och som nu prioriteras är trafiksituationen i centrum och speciellt vid Centralplan. Viaduktens framtid och tredje bron är andra viktiga trafikfrågor som måste behandlas i centrumutredningen. Förnyelse av Storgatsbacken och Åbroparken, användningen för Västra skolan är exempel på andra frågor som är av stor vikt för kommunen i allmänhet och för tekniska kontoret i synnerhet. Belysningens betydelse för att göra staden vackrare, tryggare, mera spännande m m behandlas också i centrumplaneringen. Tekniska chefen har ingått i den interimsstyrelse som kommunfullmäktige utsett för att se över Apladalens organisation. Interimsstyrelsen har föreslagit ett utökat ansvar för tekniska kontoret i en samordnarfunktion. En utvecklingsplan för Apladalen är under utarbetande som beskriver de nyinvesteringar som initierats av interimsstyrelsen. Dessa kommer sedan att prövas i tekniska kontorets investeringsprogram. Tekniska kontoret har sedan i början av 90-talet ansvar för hela kommunens fastighetsförvaltning.

7 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Nämndens och därmed även förvaltningsorganisationens arbetsuppgifter regleras i huvudsak i miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, plan- och bygglagen samt räddningstjänstlagen. Undantaget är den översiktliga fysiska planeringen som utförs inom förvaltningen men där ansvaret åvilar kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden/miljö- och stadsbyggnadskontoret Kontoret som är organiserad i myndighetsenhet, planenhet, kart- och mätningsenhet samt stab handlägger miljö- och hälsoskyddsfrågor samt plan- och byggfrågor. Förvaltningens nettoanslag var 14,5 mkr och anslagsförbrukningen under år 2002 uppgick till 14,0 mkr. Miljöskydd Under året har 65 miljö-/årsrapporter kommit in till miljö- och stadsbyggnadskontoret för granskning. Under perioden januari t o m mars genomfördes ett tillsynsprojekt riktat mot den mekaniska verkstadsindustrin. En utbildning i egenkontroll för anmälnings- och tillståndspliktiga företag har genomförts. Köldmedier En årlig kontrollrapport om freonanvändningen ska lämnas från ca 130 anläggningar. HCFC som påverkar både ozonskiktet och växthuseffekten får inte nyinstalleras eller fyllas på i befintliga aggregat. HFC påverkar växthuseffekten och får i nuläget användas utan inskränkningar. Miljö- och stadsbyggnadskontoret medverkar i en arbetsgrupp för framtagning av regionala miljömål för ett skyddande ozonskikt. Livsmedel Under året har livsmedelsverket gjort en inspektion av den kommunala livsmedelstillsynen i Värnamo kommun samt en normerade inspektion. Djurskydd och lantbrukets miljöfrågor Under 2002 har ca 60 inspektioner gjorts vilket är betydligt mindre än de föregående åren. Inspektionsverksamheten har under året inriktats på att följa upp pågående ärenden. Inkomna klagomål och anmälningar har utretts och följts upp. I samband med djurskyddstillsyn kontrolleras även lantbrukets miljöfrågor. Vatten Under hösten upptäcktes ett fall av legionärssjuka där den troliga smittkällan var bostadsfastighetens duschvatten. Badvattenproverna vid bassängbaden har under året varit bra. Under 2002 har 105 badvattenprov på strandbadvatten tagits. 10 har varit tjänliga med anmärkning (prov tagna i Färjans damm i Gällaryd, Hyltan i sjön Furen samt vid Osudden) övriga prov har varit tjänliga. Hälsoskydd övrigt 18 serveringar är helt rökfria enligt Guldgaffeln.

8 Utredningar Under våren 2002 tog miljö- och stadsbyggnadskontoret tillsammans med tekniska kontoret fram ett förslag till policy för hur man skall lösa vatten- och avloppsfrågorna för bebyggelsen runt Vidöstern. Under året har miljö- och stadsbyggnadskontoret utfört inventering av inomhusmiljön i kommunens skolor. Under projektets gång har sammanlagt 23 skolor inventerats. Projektet som påbörjades hösten 2000 kommer att avslutas i början av mars Bygglovsverksamheten Det har under verksamhetsåret beviljats bygglov för industri- och lagerlokaler på totalt m 2. Under perioden har också beviljats bygglov för affärs- och restaurangbyggnader på m 2. Bygglov har också beviljats för bostäder som totalt skapar 150 nya lägenheter. Av dessa är 21 st lägenheter i småhus, 12 st på landsbygden och 10 inom planlagt område på Gröndal och Västhorja. Lägenheterna i flerfamiljshusen är 23 st, nybyggnad på Spjutet 1, och resten, 106 nya lägenheter efter ombyggnad på Ling 3, Kärleken 5 och Snipen 13. Nyckeltal Antal behandlade bygglovsansökningar Antal mätningsförrättningar Bostadsanpassningsbidrag Antalet ärenden 135 st är 16 st mer än för samma period 2001 och kostnaden uppgick till kronor, vilket är kronor under årets budget. Ett ärende som är beräknat till kronor för ett funktionshindrat barn i Rydaholm påbörjades under året. Nyckeltal Antal bostadsanpassningsbeslut Genomsnittligt bidragsbelopp/beslut, kr Mätningsverksamheten Samarbete sker med Värnamo Energi AB avseende inmätning och upprättande av ledningskarta och register för fjärrvärme i centrala Värnamo samt överföring av analogt ritade fjärrvärmekartor till digitalt lagrade kartor. På uppdrag av Lantmäteriverket ajourhåller miljö- och stadsbyggnadskontoret byggnadsregistret och adressregistret för de planlagda delarna av kommunen. I samarbete med Posten pågår ett arbete med att upprätta ett adressregister med unika adresser för fastigheter på landsbygden. Av kommunens 14 socknar är 12 i princip klara. Översiktlig planering m m Arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen är klart. Planen antogs Den pågående centrumplaneringen för Värnamo har införlivats med en fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad som påbörjats och ska delredovisas under Detaljplanering Under 2002 har 7 plansamråd och 8 utställningar genomförts. 9 detaljplaner har antagits. Dessa har berört bostäder, industrier samt utvidgning av en golfbana. Närmast i framtiden ligger drygt 20 st kommande projekt/uppdrag av olika dignitet, där bl a detaljplan för nytt avloppsreningsverk ska påbörjas. Nämnas kan också att planarbetet för konstmuseet Vandalorum nyligen avslutats.

9 Luftmätning Under sommaren 2002 har månadsvisa mätningar av ozon och kvävedioxid utförts i urbannätstationen vid Kyrkogatan 12 samt i bakgrundstationerna vid Tuddabo och Nästa. I urbannätstationen har även veckovisa mätningar (dygnsprov) utförts avseende stoft PM 10, PM 2,5 och PM 1 samt VOC (veckoprov) en vecka per månad under sommaren. Mätningarna i urbannätstationen vinterhalvåret 2001/2002 visar i stort på en fortsatt minskning av halterna. Minskningen är inte så tydlig som tidigare. Bensenhalten ligger på 1,5 µg/m 3, vilket marginellt överstiger IMM:s föreslagna värde för lågrisknivå, 1,3 µg/m 3. Stofthalten, stoft PM 10, ligger under miljökvalitetsnormen (gäller fr o m ). Under perioden har en övergång skett från trafikljus till rondell i korsningen Lasarettsgatan/Pilgatan. Dessutom har förbud med genomfartstrafik för tunga fordon införts på Lasarettsgatan - Köpmansgatan. Nämnda trafikåtgärder torde haft viss betydelse för minskningen av luftföroreningarna. Riktlinjer för eldning med träpellets och ved Under året har miljö- och stadsbyggnadskontoret tagit fram förslag till riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning (högst 50 kw) för träpellets samt för vanlig ved. Kommunfullmäktige beslöt i juni 2002 om antagande av dessa riktlinjer. Marksanering m m I Värnamo kommun finns hos länsstyrelsen ca 80 registrerade misstänkta eller konstaterade föroreningsobjekt. Några objekt är i behov av efterbehandling (sanering). De registrerade objekten består i huvudsak av nedlagda kommunala avfallsupplag, industritomter och industritippar. En översyn av objekten har påbörjats. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har informerat företagen om aktuella miljöfrågor, bl a genom s k MILJÖFIKA vid tre tillfällen under året. Installatörer av fastbränsleanläggningar har informerats om bl a installationsteknik och mätning av rökgaser. Miljö och stadsbyggnadsnämnden/räddningstjänsten Räddningstjänsten i Värnamo kommun skall arbeta för att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar för alla som bor, vistas eller verkar i kommunen, såväl i fred, kris som under höjd beredskap, så att Värnamo är en säker och trygg kommun. Arbetet skall ske kostnadseffektivt med hög kvalité, kunskap och motivation samt präglas av samverkan och miljöhänsyn och utföras så att vi har uppdragsgivarens och omvärldens förtroende. Räddningstjänstens nettobudget 2002 var 23,7 mkr medan 26,5 mkr förbrukats för årets verksamhet har varit ett omtumlande år för räddningstjänsten i Värnamo. Ny räddningschef och stf räddningschef har rekryterats. Ett införande av en ny operativ ledningsfunktion har påverkat den administrativa organisationen. Skolprojektet En trygg och säker skola i en säker och trygg kommun har planerats och genomförts. Det har också varit stora utbildningsinsatser mot äldreomsorgen. Jönköpings län har satsat på att räddningstjänsterna vid olika larm- och olycksnivåer skall kunna samarbeta på ett effektivt sätt. För Värnamos del innebar detta att vi, som sista räddningstjänst i länet, under år 2002, omorganiserade oss i överensstämmelse med övriga räddningstjänster i länet.

10 Organisationen innebär att sju insatsledartjänster infördes i ett jourdygnssystem kombinerat med övrig tid för olika dagtidsuppgifter. I denna organisation blev också förmännen utsedda till styrkeledare och gruppchefer för brandgrupperna. Systemet bygger på olika larmnivåer nivå 5, 10, 20 resp 30 med olika ledningsuppgifter för styrkeledare, insatsledare samt brandingenjör i beredskap. Dessa nivåer är också kopplade till utryckningsstyrkornas sammansättning. I organisationsförändringen påverkades även den administrativa verksamheten genom att tre enheter infördes med en insatsledare som enhetschef - förebyggandeenheten, räddningstjänstenheten samt utbildningsenheten. En stor satsning har gjorts mot skolvärlden för att inom förskolan samt årskurserna 2, 5, 8 och 1 på gymnasiet ge en adekvat utbildning och bred kunskap inom området Skydd mot olyckor. Arbetet planerades under våren och började genomföras under hösten. Detta är ett treårigt projekt med stöd från kommunstyrelsen som anslår särskilda pengar. Efter de tre åren skall projektet utvärderas och förhoppningsvis övergå till att vara en verksamhet i linjeorganisationen. Brandsyn har utförts av 187 av totalt 199 brandsyneobjekt. Resterande 12 har överförts till Nyckeltal Brandskydd Antal brand- och tillsyner Utryckningsstatistik Under det gångna året har räddningstjänsten i Värnamo kommun larmats vid 376 tillfällen, en ökning med 4 % från föregående år (360 larm). Utryckningar fördelade på resp. räddningsstyrka Utryckningar Bredaryd Bor Rydaholm Värnamo

11 Bränder Räddningstjänsten har vid 41 tillfällen larmats om bränder i byggnader. Det är en minskning med 15 bränder från föregående år. Värnamo kommun har tyvärr inte varit förskonade från dödsbränder under det gångna året. Vid en villabrand i Lerdala, omkom en äldre ensamstående man vid en häftig brand. Branden misstänks ha orsakats av överhettning från ett äldre strålelement. Vid en omfattande brand i en Pizzeria i Bredaryd, totalförstördes en hyresfastighet efter ett explosionsartat brandförlopp. Turligt nog fanns inga hyresgäster hemma vid branden. Fastigheten fick så svåra skador att den senare revs. De vanligaste brandorsakerna i våra bostäder under det gångna året är elektriska fel och att man glömt att stänga av spisar. Automatiska brandlarm Vid 158 tillfällen larmades räddningstjänsten av automatiska brandlarm utan att brand förelåg. Detta är en ökning med 44 larm från En ökning som kommer att analyseras i ett särskilt projekt Säkra larm, under En del av förklaringen ligger i att ett par större nyinstallerade anläggningar tagits i bruk under året, vilket genererat ett antal fellarm under inkörningsfasen. Trafikolyckor Räddningstjänsten larmades till sammanlagt 61 trafikolyckor, vilket är samma antal som föregående år. Vid en trafikolycka i Fryele i juli, återfanns en död man i ett brinnande bilvrak. Bilen hade demolerats när den i hög hastighet körts av vägen. Fritidsnämnden Nämnden skall ansvara för fritidsverksamheten och med uppmärksamhet följa utvecklingen av fritidsfrågorna i kommunen men även handha verkställigheten avseende den turistverksamhet som bedrivs. Fritidsverksamheten består dels av direkt av kommunen bedriven verksamhet och dels av stöd genom bidrag eller på annat sätt till föreningar m fl som i sin tur tillhandahåller olika fritidsaktiviteter. Fritidsnämnden hade för sin verksamhet 2002 anvisats totalt 35,7 mkr. Medelsförbrukningen enligt årets redovisning uppgår till 36,1 mkr. Det fritidspolitiska programmet reviderades senast Avsikten med programmet är att den antagna målsättningen skall vara föremål för kontinuerlig omprövning för att på så sätt fortlöpande förbättra den totala verksamheten. Under år 2003 kommer arbetet med en ny revidering av programmet att inledas. Fritidsgårdsverksamheten har under året omorganiserats till två enheter mot tidigare tre. Verksamheten leds av en föreståndare i respektive enhet. En översyn av öppettiderna på fritidsgårdarna i centralorten har medfört att det alltid finns en öppen fritidsgård alla veckodagar. De två fritidsgårdarna i centralorten är Navet och Vråens fritidsgård. Den nya organisationen har även positivt påverkat arbetsmiljöaspekter och ensamarbete under kvällstid har kunnat undvikas. Fritidsgården Navet har besöksmässigt utvecklats positivt och haft närmare besök under året mot besök under 2001, vilket uttryckt i procent är en ökning med hela 45 procent. Genom olika aktiviteter har en positiv bild av verksamheten skapats. Den tidigare fritidsgården i Mossleområdet ersattes vid öppnandet av Navet med en mindre kvartersgård med fritidsklubb och viss öppen verksamhet för yngre barn. Antalet barn i fritidsklubben vid kvartersgården har minskat så kraftigt att den verksamheten avvecklades under hösten 2002.

12 I ytterområdena bedrivs fritidsgårdsverksamhet en kväll i veckan i Rydaholm, Bor, Forsheda och Bredaryd. I viss utsträckning sker det i samarbete med det lokala föreningslivet. Fritidstillsyn enligt LSS har bedrivits för 10 ungdomar i åldern år. Antalet besök är närmare 1 800, med 220 tillsynsdagar. Verksamheten har omfattat olika fritidsaktiviteter men även lägerverksamhet och social träning ute i samhället. Nyckeltal Fritidsgårdar, antal besök Nettokostnad per öppettimme, kr Nettokostnad per besök, kr Särskilda insatser för ungdomar anordnades under sommaren I samarbete med föreningar, föräldrasammanslutningar, andra kommunala förvaltningar m fl genomfördes riktade fritidsinsatser under sommarperioden. Fritidsförvaltningen anställde även ungdomar som ett led i dessa insatser. Tillsammans med stiftelser och simhallen har också det s k sommarpasset genomförts med cirka aktivitetstillfällen. Hösten 2000 startade projektet Grannar och Vänner för bostadsområdet Doktorn. Målsättningen med arbetet är bland annat att öka delaktigheten och vuxenansvaret, skapa fler föreningsaktiviteter samt stärka samverkan mellan olika organisationer och andra aktörer i området. Under 2001 har projektet tagit fastare former och utvecklats på ett mycket positivt sätt. En konferens under temat Livet på Mossle 2006 genomfördes i januari 2002 för att ytterligare engagera människor i området samt att söka finna hållbara utvecklingsidéer. Projektet som ursprungligen var planerat att pågå under två år har förlängts fram till juni Målsättningen är att en ekonomisk förening kan bildas för att överta ansvaret för den utveckling som skapats inom projektets ram. Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar används under dagtid från måndag till fredag främst för skolornas behov. Efter klockan 17 vardagar samt under lördagar och söndagar sker abonnemangsuthyrning till föreningsliv och privatpersoner eller till olika arrangemang. Efter renoveringen av simhallen i Värnamo har antalet besökande ökat. Den utökade motionsanläggningen har också visat sig vara en lyckad satsning, som vänder sig till nya målgrupper och utgör ett bra komplement till simhallen i övrigt. En fördjupad utredningsskiss till en utbyggnad av simhallen och Aplarinken med utemiljön har presenterats. Viss svårighet föreligger att nå hög nyttjandegrad i de mindre gymnastiksalarna utanför centralorten. Däremot kan konstateras en ökning av utnyttjandet av de mindre utomhusanläggningarna som finns för olika typer av fritidsverksamhet; is/tennisbanor, elljusspår, friluftsbad mm. Det tempererade utomhusbadet Värnamobadet hyrs på ett femårigt avtal av Landstingsfastigheter. Genom avtal med Värnamo Simsällskap bedrivs sedan verksamheten under sommarmånaderna. Medel har anslagits för att utreda en mer långsiktig lösning och eventuell inbyggnad av badet för att uppnå tillgänglighet hela året.

13 Bidragsgivning till föreningslivet, för att stödja deras utbud av olika fritidsaktiviteter, är en viktig del av fritidsnämndens ansvar. Den under några år på 90-talet negativa trenden beträffande ledarutbildning har bromsats och det kan med tillfredsställelse konstateras att ett ökat antal ledare utbildas. Extra medel har fördelats till de föreningar som driver egna anläggningar. Detta i syfte att stödja dessa föreningar och att stimulera andra till att överta och driva fritidsanläggningar i egen regi. Inom nämndens kompetensområde ligger också bidragsgivning till olika stiftelser med inriktning på fritidsverksamhet. Kulturnämnden Kulturnämnden svarar för den allmänkulturella verksamheten och biblioteken och ska samtidigt verka för att på olika sätt bevara och levandegöra kulturarvet. Nämnden skall i samverkan med andra verka för ett rikt kulturliv och till kommuninvånarna förmedla upplevelser, kunskap, medvetenhet och kritisk överblick samt främja mångsidigheten och visa öppenhet till kreativa strömningar Kulturnämnden hade tilldelats 18,4 mkr för årets verksamhet varav 18 mkr förbrukades. Under året har en medieplan upprättats för biblioteksverksamheten och denna plan kommer fortlöpande att följas upp varje år. Arrangemang som författarbesök, föredrag, debatter anordnades vid 20 tillfällen och samlade cirka personer. Under år 2002 genomfördes 11 musikprogram, som hade ungefär 950 åhörare, i olika delar av kommunen. Bland utställningsverksamheten kan nämnas I rosornas och liljornas tid som producerades tillsammans med stadsbyggnadskontoret och dessutom kompletterades med en föreläsningsserie om medeltiden och trädgårdar. Den under 2001 påbörjade satsningen att lyfta fram fotot som konstart fortsatte även under Utställningar med lokala fotografer anordnades i såväl Forsheda, Bredaryd som Värnamo. Utställningen i Värnamo, benämnd Värnamobrudpar, bröllopsfoton anordnades i Kulturhuset Cupolens utställningslokal Blickfånget. Antalet besökare på biblioteken har ökat liksom utlåningsverksamheten. Huvudbiblioteket står för den största ökningen med till över besökande under år 2002 och en total utlåning på drygt mot lån året innan men även de flesta filialerna visar ökade utlåningssiffror. Barnverksamheten är prioriterad och omfattande på samtliga bibliotek. Ny verksamhet för året på stadsbiblioteket är bokklubben Bokslukarna som vänder sig till barn mellan 9 och 13 år. Bokklubben brukar samla mellan 40 och 50 barn vid de månadsvisa träffarna. Även i Hånger finns en bokklubb som träffas regelbundet. Populära repriser för barn var två Harry Potterkvällar, liksom besöket av barnboksförfattaren Ulf Sindt. Dessutom har sex proffessionella teaterföreställningar visats samt flera mindre musik- och berättarföreställningar. Ett av de stora utvecklingsprojekten under året har varit inrättandet av fyra lärcentra på stadsbiblioteket samt vid biblioteken i Bor, Bredaryd och Rydaholm. Detta har skett i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och vuxenutbildningscentrum. De statliga medel som erhållits för att bygga upp Infrastruktur för vuxnas lärande har bekostat investeringarna.

14 Kommuninvånarna kan genom bibliotekens försorg erbjudas konsumentvägledning. Fyra bibliotekarier har utbildats av konsumentverket och vägledning kan nu ges på biblioteken i Värnamo, Bor, Forsheda och Rydaholm. Ett läsrörelseprojekt för vuxna Läsfrossa som startades hösten 2001 och rönt stor uppskattning har fortsatt som en del i nämndens läsrörelseprojekt. Populära pocketböcker erbjuds till olika arbetsplatser och böckerna presenteras av kulturförvaltningens personal på respektive arbetsplats under någon kafferast. Biblioteksverksamhet Totalt utlånade media Genomsnittligt antal lån per invånare 9,10 8,48 Kostnad per lån, kr 40:37 40:58 Biblioteket kan erbjuda Boken kommer-service till kommuninvånare som av ålderseller hälsoskäl ej själva kan uppsöka biblioteken. Men verksamheten har ännu inte funnit sina former. Talboksverksamheten fortsätter att öka. Teknikskiftet till DAYSY (från kassett till cdrom) planeras noga från bibliotekets sida. Handikappföreningar har bjudits in till information och demonstration av den nya tekniken för talböcker. LL-verksamheten, som sker i samarbete med socialförvaltningen, har fortsatt under året. LL står för lättläst och vänder sig till vuxna funktionshindrade inom omsorgen. Integrationsprojektet Läsa och växa har medfört ökat intresse från olika invandrargrupper, föreningar och modersmålslärare att påverka mediebeståndet på invandrarspråken. Som en del i projektet har pensionärer med invandrarbakgrund deltagit i träffar på stadsbiblioteket, där även företrädare för pensionärsföreningar, försäkringskassa och socialförvaltning medverkat. Kulturnämnden har själva, eller tillsammans med andra intressenter, anordnat ett stort antal aktiviteter inom kulturområdet. Bland annat kan förutom tidigare nämnda utställningar och musikcaféer även nämnas filmfestivalen. Den sistnämnda samlade 650 besökare under de 11 filmvisningar som skedde under fem dagar. Bidrag till föreningar, studieförbund och andra som bedriver verksamhet inom områdena musik, teater, dans, konst, kulturminnesvård och övrig folkbildning har utbetalats med 3,4 mkr

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun REGION JÖNKÖPINGS LÄN I SAMVERKAN MED VÄRNAMO KOMMUN Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun från FaR till Hälsocenter Styrgruppen, FaR Värnamo 2015-03-17 Projektplanen innefattar förslag på

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Inkomna synpunkter 2012 efter nämnd

Inkomna synpunkter 2012 efter nämnd Sammanställning av till kommunen inkomna synpunkter 2012 Bakgrund Genom att tillvarata medborgarnas synpunkter kan verksamheterna i Flens kommun hålla god kvalitet och utvecklas i linje med invånarnas

Läs mer

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin 2012-05-09 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Pension. Policyuttalande. Bakgrund

Pension. Policyuttalande. Bakgrund Pension Policyuttalande 1. Lidköpings kommun vill möjliggöra för den anställde att pensionera sig på deltid och att utnyttja möjligheten att ta ut pensionsförmåner flexibelt samtidigt som vi vill värna

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Robertsfors Verksamhetsledningssystem - VLS Teknisk plattform Flexite Rapporteringssystem och dokumenthanteringssystem ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 Föreningar Idrott Kultur Natur Kommunala

Läs mer

Mindre granskningar - förstudier

Mindre granskningar - förstudier Revisionsrapport* Mindre granskningar - förstudier Krokoms kommun 31 oktober 2007 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking 2007-10-31 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer