VERKSAMHETER. Kommunstyrelsen. Kommunens nämnder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETER. Kommunstyrelsen. Kommunens nämnder"

Transkript

1 VERKSAMHETER Kommunens nämnder I detta avsnitt kommenteras vissa uppgifter från kommunens olika nämnder. Vad avser ekonomi och nyckeltal finns i avsnitt Verksamheternas ekonomiska utfall och nyckeltal en fullständig redovisning av nämndernas ekonomiska utrymme och hur det har disponerats samt samtliga av respektive nämnd redovisade nyckeltal. Respektive nämnd har för sitt verksamhetsområde dessutom utformat en heltäckande verksamhetsberättelse, vilken återfinns i särskilt dokument. Kommunstyrelsen Styrelsen och dess förvaltning, kommunledningskontoret, har att leda och övergripande samordna den kommunala verksamheten. Till stor del är därför organisationen inriktad på intern service och stöd till de direkta verksamheterna, men några verksamhetsområden under kommunstyrelsen är också direkt inriktade på konkret verksamhet. De ekonomiska resurser som ställts till kommunstyrelsens förfogande uppgick till 71,6 mkr netto varav 68,8 mkr har förbrukats. Totalt redovisas ett överskott mot anslag med 2,8 mkr. Av det positiva resultatet avser 0,8 mkr kollektivtrafik och 0,4 mkr invandrarservice. Kommunens avtal med Integrationsverket om mottagning av flyktingar är numera löpande och omfattar för närvarande 30 personer årligen. Under 2002 mottogs 52 flyktingar inklusive de som erhållit permanent uppehållstillstånd efter att ha varit boende en tid i kommunen som asylsökande. Sekundärinflyttningen till kommunen var också omfattande under 2002 då 20 personer togs emot för vilka kommunen ägde rätt till statsbidrag. Bristen på lägenheter har ökat under året och placering av nya flyktingar har i största utsträckning skett utanför tätorten. Antalet personer som var utrikes födda eller utländska medborgare uppgick den 1 jan 2002 till 4 453, en ökning med 125 personer från år Av dessa är utländska medborgare uppdelade på 50 olika nationaliteter. Den största minoritetsgruppen kommer från forna Jugoslavien och där Bosnien-Hercegovina. Den enskilt största anledningen till ökningen av invandrarbefolkningen är den goda arbetsmarknaden i regionen trots en viss avmattning under senare delen av året Friskvården har under året utvecklats på flera områden. Friskvårdskonsulentens tjänst på 75 % har utökats med 25 % i ett samverkansprojekt med Värnamo sjukvårdsområde. Dessa 25 % är inriktade på att ta emot patienter för motion på recept. Under året har 20 patienter tagits emot för bedömning och rådgivning. För långtidssjukskrivna kommunanställda har under året en aktiveringsgrupp startats. Motionsverksamheten har fortsatt med stavgång. Under hösten startades en viktgrupp med motionsinriktning. Rökavvänjning har också bedrivits under hösten. Under hösten har politiker och förvaltningschefer haft en friskvårdsdag i sporthallen. För friskvårdsinspiratörer har två kurser anordnats samt en inspiratörsträff, med erfarenhetsutbyte, för alla inspiratörer. Totalt är 142 friskvårdsinspiratörer utbildade i kommunen. Genom friskvårdens initiativ har en kommunsångkör startats under hösten. Ett bilpoolssystem drogs igång i september och skall prövas under 12 månader i samarbete med extern part, därefter görs en utvärdering om ett framtida system skall vara internt eller externt. I inledningsskedet har två bilar placerats vid stadshuset och tjänsten sköts av Mabi Hyrbilar/Apladalens Biluthyrning AB. Priset baserades från början på ett 50 procentigt utnyttjande och hamnade totalt på 100 kr/tim.

2 Arbetet med Uppdrag Värnamo har pågått under året. Planen skall i sitt färdiga skick visa de utvecklingsvisioner som finns för Värnamo tätort. Under 2002 har en trafikutredning genomförts. Denna behandlar i första hand trafiksituationen i centrum. Belysningsprogrammet, som ger förslag och riktlinjer för belysning av de centrala delarna av staden, har också tagits fram under året. I övrigt pågår inventeringsarbete och detta material kommer att kompletteras i erforderlig omfattning. Arbetet med planen siktar på att en skiss ska finnas framme till sommaren. Med syfte att lyfta fram informationsverksamhetens strategiska betydelse har kommunens personella resurser för informationsverksamhet förstärkts från och med år Informationsverksamheten bedrivs numera av en informationsassistent och en informatör, båda på heltid. En informationsredaktion med två representanter från varje förvaltning har skapats för att åstadkomma en bättre samordning och enhetlighet i Värnamo kommuns informations- och kommunikationsarbete. Gruppen utgör också redaktion för personaltidningen Allehanda. Informationsredaktionen har träffats nio gånger under året och har arbetat bland annat med förslag till grafisk profil. Syftet med den grafiska profilen är att åstadkomma tydliga riktlinjer för framställning av informationsmaterial i Värnamo kommun. Förslaget har godkänts av förvaltningschefsgruppen och är numera antagen av kommunstyrelsen. Den nya grafiska profilen kommer att gälla från och med 1 april Under året har arbetet med upphandling av ett webbpubliceringsverktyg genomförts. Syftet med verktyget är att decentralisera uppdateringen av kommunens webbplats så att förvaltningarna själva kan lägga in information på webbsidan och på intranätet. Upphandlingen har avslutats och verktyget ska installeras under första kvartalet Demokratikommittén har beslutat att det ska inrättas ett s k demokratitorg på kommunens webbplats. En tillfredsställande teknisk lösning har tagits fram i form av en frågepanel. Frågepanelen har dock inte driftsatts på grund av förändringar i nämndernas presidier i samband med valet. Utbildning för nämndernas presidier kommer att genomföras i februari 2003 och därefter driftsätts frågepanelen i mars Som ett första steg i att skapa förutsättningar för en samordnad och effektiv marknadsföring av Värnamo kommun har planerings- och informationsavdelningen genomfört ett seminarium inom områdena omvärldsbevakning, marknadsplaner och varumärkesstrategier. På seminariet, som genomfördes den 24 juni, har närmare 50 representanter för kommun, näringsliv, turism och landsbygdsintressen deltagit. Avdelningen har också arbetat med genomförandet av en visionsdag om Värnamo kommuns framtid som anordnades den 25 juni i anslutning till varumärkesseminariet och även ansvarat för dokumentationen som har distribuerats till alla seminariedeltagare. I samband med seminariet Värnamo kommun som varumärke har planerings- och informationsavdelningen initierat en diskussion om behovet av en varumärkesstrategi för Värnamo kommun. Under år 2003 planerar avdelningen att lämna in ett förslag till kommunstyrelsen om genomförandet av en förstudie kring ett varumärkesarbete. Inom datorområdet har antalet servrar ökat från 28 till 45 och antalet användare från 462 till 522. Ökningen av antalet servrar beror i stor utsträckning på att nya program har införts, t ex pågår arbetet med att föra över ekonomisystemet från entreprenad till lokal drift. En annan viktig orsak är en medveten satsning på att inte samköra system i samma server för att på så sätt minska antalet användare som påverkas vid en eventuell driftstörning.

3 Ökningen av antalet användare beror i huvudsak på att socialförvaltningen har försett samtliga sina sjuksköterskor och personal på flera serviceboende med datorer. Eftersom dessa personalkategorier har dygnet-runt tjänstgöring har diskussioner pågått kring helgberedskapstjänstgöring för IT-tekniker. Under året har ett så kallat Helpdesk-system installerats. Via detta system registreras alla felanmälningar som ärenden vilket ger en betydligt bättre överblick och en bättre grund för verksamhetsstyrning. Programmet bygger dessutom med tiden upp en kunskapsdatabas och automatiserar även arbetet med att skriva ut fakturaunderlag. Värnamo kommun har tillsammans med Gislaved och Gnosjö kommuner under året arbetat med att ta fram varsitt IT-infrastrukturprogram. Arbetet har skett i samarbete med en konsult från AU-system i Göteborg. IT-infrastrukturprogrammet syftar till att ge en bild av nuläget samt beskriva vart man vill nå och hur man vill prioritera utbyggnaden av IT-infrastruktur. Med ett av länsstyrelsen godkänt program kan man ta del av de statliga bidragspengarna. Under året har en upphandling gjorts av ekonomisystem för kommunen. Efter anbudsgenomgång, systemvisning, studiebesök, referenstagning samt workshops föll valet på WM-Datas ekonomisystem Raindance. Under hösten har en projektorganisation skapats. Tillsammans med WM-Datas konsulter har en förstudie gjorts. Under januari till mars 2003 kommer implementering att ske. Planerad driftstart är den 1 april. Den under hösten genomförda bankupphandlingen, vilken innefattade såväl kommunen som de kommunala bolagen, innebar att betalningsströmmar, löneförmedling och koncernkonto för i kommunkoncernen ingående enheter sker via SE-banken från och med den 1 mars Några nyckeltal Antal tolkuppdrag Antal tolktimmar Antal teleanknytningar Bruttokostnad per anknytning, kr Antal reprotryck, tusental Kostnad per tryck, kr 0:17 0:32 Antal administrativa datoranvändare Kostnad per användare, kr Pensionering, personalförsäkring och övriga övergripande driftkostnader Årets utbetalningar av pensioner inklusive löneskatt till tidigare anställda enligt äldre pensionsavtal utgjorde ett totalbelopp om 20,1 mkr. Den upparbetade individuella delen enligt PFA 98 uppgick inklusive löneskatt till hela 29,2 mkr. Insättning till den förvaltare som den enskilde arbetstagare själv valt sker årligen i mars månad. Utbetalningen av 2002 års inarbetade pensionsrätt skedde den 26 mars Under år 2001 gjorde GGVV-kommunerna tillsammans upphandling av försäkringslösning för infriande av kompletterande ålderspension för anställda med årslön över 7,5 basbelopp samt efterlevandepension enligt gällande pensionsavtal års försäkringspremie inkl skatt är nära 3 mkr.

4 Arbetsgivaravgifter och avtalsmässiga försäkringar om 211,1 mkr har utbetalats under Täckning av intjänade nya pensioner, arbetsgivaravgifter och försäkringar sker genom påslag vid löneutbetalning på varje enskild nämnds delverksamhet. Under året har kommunen erhållit 20,4 mkr i statsbidrag till LSS-verksamheten, av detta har 4,6 mkr tillförts socialnämnden. Med anledning av kommunrevisorernas rapport hösten 2001 om fastighetsförvaltningen fattades beslut om att avsätta extra medel för underhåll av kommunens fastigheter. Totalbeloppet som avsattes 2002 var 6 mkr. Förskjutningar i vissa byggnationer medförde att budgeterade tillkommande hyreskostnader om 2,8 mkr blev 1,5 mkr lägre. Vid årets slut återstod 2,3 mkr av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Till ovan nämnda övergripande verksamheter var nettokostnaderna budgeterade till 28 mkr och nettoredovisningen blev 15,1 mkr. Kommunrevisorerna Kommunrevisorerna har förutom sedvanlig granskning av löpande redovisning, verifikationer samt delårs- och årsredovisning även genomfört ett antal riktade granskningar av utvalda delar av den kommunala verksamheten. Bland dessa ingår bland annat granskning av strategisk personal- och ledarförsörjning, översyn av socialförvaltningens nya organisation och miljöanpassad upphandling. Granskning har även gjorts av körjournaler för kommunens bilar samt införande av scanningrutin för inkommande fakturor mm. Som ett led i revisionsuppdraget att årligen granska all verksamhet har kommunens revisorer under året haft överläggningar med samtliga styrelser och nämnder. Vid överläggningar med kommunfullmäktiges presidium har såväl aktuella frågor som framtida revisionsprojekt diskuterats. För kommunrevisorernas arbete var tillgängliga medel 921,1 kkr och den faktiska förbrukningen för 2002 års verksamhet 901,7 kkr. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva kontroll över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning av huvudmannens egendom. Tingsrätten anordnar godmanskap och förvaltarskap samt utser god man eller förvaltare första gången. Därefter fattar överförmyndarnämnden erforderliga beslut vid eventuella byten av dessa. Nämnden hade vid årets slut tillsyn av 246 godmanskap, 17 förvaltarskap samt 21 förmyndarskap som avser förvaltning av minderårigas medel. Tyngdpunkten i verksamheten är granskning av årsredovisningar, nyrekrytering av gode män samt informationsverksamhet. En del av det kommande årets verksamhet kommer att få inriktas på att rekrytera flera gode män i olika åldrar samt att tillskapa nya verksamhetsformer för samverkan mellan olika myndigheter som på olika sätt kommer i kontakt med huvudmännen.

5 Nämnden har också till uppgift att på olika sätt informera och undervisa gode män och förvaltare om sådant som berör deras uppdrag. Under februari genomfördes en heldagsutbildning för gode män och förvaltare. För verksamheten under 2002 förbrukades 839 kkr mot anvisade 846 kkr. Tekniska nämnden Nämndens och därmed dess förvaltnings, tekniska kontoret, mest framträdande uppgifter i den kommunala organisationen omfattar fastighetsförvaltning, gatu- och parkförvaltning, vatten- och avloppsverksamhet och omhändertagande av avfall. Tekniska nämnden var av kommunfullmäktige tilldelade ett nettoanslag om 41,4 mkr. Årets nettodriftkostnader var 43 mkr. Nettounderskottet består av såväl över- som underskott inom nämndens delverksamheter. Störst redovisade avvikelse avser fastighetsförvaltningen med 2 mkr. Denna avvikelse utgörs till allra största delen av kostnader för driftövervakningssystem som enligt beslut skall tas av förvaltningens rörelsekapital. Under 2002 har många investeringsprojekt pågått. Sammanlagda investeringsvolymen var drygt 80,2 mkr. Linneberg är det enskilt största investeringsobjektet. För de närmaste åren förväntas inte lika stora investeringar krävas på fastighetssidan utan investeringarna inom VA-sidan kommer att bli mera dominerande. Nytt reningsverk i Värnamo centralort, utbyggnad av VA runt Vidöstern samt överföringsledningar Bredaryd Forsheda är exempel på detta. Under sommaren var förslaget till policy för VA runt Vidöstern ute på remiss. Förslaget väckte stort intresse och det kom in många synpunkter, en del av dem kritiska. Ett omarbetat förslag skickades ut under hösten. Det mottogs mer positivt och under våren 2003 beräknas en policy kunna fastställas i kommunfullmäktige. Två projekt har pågått under året nämligen en översyn av internhyressystemet och en utredning avseende förutsättningarna för införande av en förvaltarorganisation i fastighetsverksamheten. Projekten skall slutredovisas i början av Arbetet med utredning om framtida avloppsreningsverk för Värnamo stad fortsatte under året. I slutet av 2001 gav kommunstyrelsen direktiv om att i första hand utreda ett läge öster om E4an och då helst på kommunens egen mark. Den fortsatta utredningen har visat att det är svårt att hitta tjänlig mark för att rymma en anläggning i det aktuella området. I samråd med kommunstyrelsen har utredningen därför vidgats till att även titta närmare på en eventuell lokalisering vid Stomsjö. Nuvarande målsättning är att under våren ha underlag för att uppnå enighet om var anläggningen skall ligga för att till hösten kunna färdigställa en tillståndsansökan. Fr o m transporteras hushållsavfallet till Ljungby för förbränning enligt avtal som tecknats med Ljungby Energi. Målen för avfallshanteringen är angivna i avfallsplanen som antagits av kommunfullmäktige. Ett antal beslut centralt, påverkar i allra högsta grad kommunens avfallshantering. Vid årsskiftet 2001 infördes en avfallsskatt på 250 kr/ton för avfall som deponeras. Vid årsskiftet 2002 ökade denna skatt till 288 kr/ton. Efter år 2002 får inte ett utsorterat brännbart avfall deponeras och efter år 2005 får inte komposterbart avfall deponeras. Producentansvaret för förpackningar, däck, vitvaror och fr o m 1 juni 2001 el- och elektroniskskrot påverkar också kommunens avfallsstrategi. Dessutom har kommunen ansvar för insamling och omhändertagande av kylmöbler för freon, batterier samt lysrör/kvicksilverlampor. Omställningsplan har lämnats in till Länsstyrelsen med förslag till sluttäckning, ev fortsatt deponering efter 2008 mm.

6 Miljöprogram för Värnamo kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober. I programmet har de femton nationella miljömålen förenats med lokala miljömål i tidigare kretsloppsprogram. En gemensam åtgärdsplan för miljöprogram, miljöplan och översiktsplan antogs av fullmäktige under Tekniska kontorets kretsloppsarbete är att utöver ekologiavdelningens projekt och informationsinsatser skapa verksamhetsrutiner av miljöprogrammets målsättningar. Under året har förvaltningen arbetat speciellt med följande områden: Avfallshantering och återvinning, förbättrad naturnära rening av avloppsvatten och förhöjd slamkvalitet, ökad naturlig rening och fördröjning av dagvatten, energieffektivisering i kommunens fastigheter, återvinning av byggnads-, grus-, jord- och vägmaterial, minskad saltanvändning vid halkbekämpning, tystare och mindre förorenande arbetsmaskiner samt utbyggnad av gång- och cykelvägssystemet. EcoDriving är ett körsätt som minskar bensinförbrukningen och vinsten är både ekonomisk och ekologisk. Efter beslut i kommunfullmäktige har ekologiavdelningen fått i uppdrag att samordna utbildning i EcoDriving för 225 anställda i Värnamo kommun. Under 2002 har uppföljning gjorts. Efter första utbildningstillfället hade bränsleförbrukningen i genomsnitt minskat med 2,55 liter/10 mil (resultat baserat på 201 personer). Vid en körsträcka på mil/år och ett bensinpris på 9,50 kr/l innebär detta en genomsnittlig besparing på kr/person och år! När en liter bensin förbränns släpps 2,36 kg koldioxid ut. Detta innebär att koldioxidutsläppen har minskat med 903 kg/person och år! Vid uppföljningskörningen efter ca 6 månader hade bränsleförbrukningen i genomsnitt minskat sammanlagt 3,97 liter/10 mil (resultat baserat på 90 personer). Detta innebär en besparing på kr/person och år - om körsträckan är densamma - samt en koldioxidminskning med kg/person och år! I slutet av 1970-talet togs en områdesplan för Värnamo centrum fram. De intentioner som framfördes där är i många fall nu förverkligade. Det är återigen aktuellt att titta på centrum för att planera hur Värnamo bör utvecklas som stad och regionalt centrum. Därför har en utredning startats, på uppdrag av kommunstyrelsen, med syfte att ta fram en områdesplan och ett handlingsprogram. En fråga som har hög aktualitet och som nu prioriteras är trafiksituationen i centrum och speciellt vid Centralplan. Viaduktens framtid och tredje bron är andra viktiga trafikfrågor som måste behandlas i centrumutredningen. Förnyelse av Storgatsbacken och Åbroparken, användningen för Västra skolan är exempel på andra frågor som är av stor vikt för kommunen i allmänhet och för tekniska kontoret i synnerhet. Belysningens betydelse för att göra staden vackrare, tryggare, mera spännande m m behandlas också i centrumplaneringen. Tekniska chefen har ingått i den interimsstyrelse som kommunfullmäktige utsett för att se över Apladalens organisation. Interimsstyrelsen har föreslagit ett utökat ansvar för tekniska kontoret i en samordnarfunktion. En utvecklingsplan för Apladalen är under utarbetande som beskriver de nyinvesteringar som initierats av interimsstyrelsen. Dessa kommer sedan att prövas i tekniska kontorets investeringsprogram. Tekniska kontoret har sedan i början av 90-talet ansvar för hela kommunens fastighetsförvaltning.

7 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Nämndens och därmed även förvaltningsorganisationens arbetsuppgifter regleras i huvudsak i miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, plan- och bygglagen samt räddningstjänstlagen. Undantaget är den översiktliga fysiska planeringen som utförs inom förvaltningen men där ansvaret åvilar kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden/miljö- och stadsbyggnadskontoret Kontoret som är organiserad i myndighetsenhet, planenhet, kart- och mätningsenhet samt stab handlägger miljö- och hälsoskyddsfrågor samt plan- och byggfrågor. Förvaltningens nettoanslag var 14,5 mkr och anslagsförbrukningen under år 2002 uppgick till 14,0 mkr. Miljöskydd Under året har 65 miljö-/årsrapporter kommit in till miljö- och stadsbyggnadskontoret för granskning. Under perioden januari t o m mars genomfördes ett tillsynsprojekt riktat mot den mekaniska verkstadsindustrin. En utbildning i egenkontroll för anmälnings- och tillståndspliktiga företag har genomförts. Köldmedier En årlig kontrollrapport om freonanvändningen ska lämnas från ca 130 anläggningar. HCFC som påverkar både ozonskiktet och växthuseffekten får inte nyinstalleras eller fyllas på i befintliga aggregat. HFC påverkar växthuseffekten och får i nuläget användas utan inskränkningar. Miljö- och stadsbyggnadskontoret medverkar i en arbetsgrupp för framtagning av regionala miljömål för ett skyddande ozonskikt. Livsmedel Under året har livsmedelsverket gjort en inspektion av den kommunala livsmedelstillsynen i Värnamo kommun samt en normerade inspektion. Djurskydd och lantbrukets miljöfrågor Under 2002 har ca 60 inspektioner gjorts vilket är betydligt mindre än de föregående åren. Inspektionsverksamheten har under året inriktats på att följa upp pågående ärenden. Inkomna klagomål och anmälningar har utretts och följts upp. I samband med djurskyddstillsyn kontrolleras även lantbrukets miljöfrågor. Vatten Under hösten upptäcktes ett fall av legionärssjuka där den troliga smittkällan var bostadsfastighetens duschvatten. Badvattenproverna vid bassängbaden har under året varit bra. Under 2002 har 105 badvattenprov på strandbadvatten tagits. 10 har varit tjänliga med anmärkning (prov tagna i Färjans damm i Gällaryd, Hyltan i sjön Furen samt vid Osudden) övriga prov har varit tjänliga. Hälsoskydd övrigt 18 serveringar är helt rökfria enligt Guldgaffeln.

8 Utredningar Under våren 2002 tog miljö- och stadsbyggnadskontoret tillsammans med tekniska kontoret fram ett förslag till policy för hur man skall lösa vatten- och avloppsfrågorna för bebyggelsen runt Vidöstern. Under året har miljö- och stadsbyggnadskontoret utfört inventering av inomhusmiljön i kommunens skolor. Under projektets gång har sammanlagt 23 skolor inventerats. Projektet som påbörjades hösten 2000 kommer att avslutas i början av mars Bygglovsverksamheten Det har under verksamhetsåret beviljats bygglov för industri- och lagerlokaler på totalt m 2. Under perioden har också beviljats bygglov för affärs- och restaurangbyggnader på m 2. Bygglov har också beviljats för bostäder som totalt skapar 150 nya lägenheter. Av dessa är 21 st lägenheter i småhus, 12 st på landsbygden och 10 inom planlagt område på Gröndal och Västhorja. Lägenheterna i flerfamiljshusen är 23 st, nybyggnad på Spjutet 1, och resten, 106 nya lägenheter efter ombyggnad på Ling 3, Kärleken 5 och Snipen 13. Nyckeltal Antal behandlade bygglovsansökningar Antal mätningsförrättningar Bostadsanpassningsbidrag Antalet ärenden 135 st är 16 st mer än för samma period 2001 och kostnaden uppgick till kronor, vilket är kronor under årets budget. Ett ärende som är beräknat till kronor för ett funktionshindrat barn i Rydaholm påbörjades under året. Nyckeltal Antal bostadsanpassningsbeslut Genomsnittligt bidragsbelopp/beslut, kr Mätningsverksamheten Samarbete sker med Värnamo Energi AB avseende inmätning och upprättande av ledningskarta och register för fjärrvärme i centrala Värnamo samt överföring av analogt ritade fjärrvärmekartor till digitalt lagrade kartor. På uppdrag av Lantmäteriverket ajourhåller miljö- och stadsbyggnadskontoret byggnadsregistret och adressregistret för de planlagda delarna av kommunen. I samarbete med Posten pågår ett arbete med att upprätta ett adressregister med unika adresser för fastigheter på landsbygden. Av kommunens 14 socknar är 12 i princip klara. Översiktlig planering m m Arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen är klart. Planen antogs Den pågående centrumplaneringen för Värnamo har införlivats med en fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad som påbörjats och ska delredovisas under Detaljplanering Under 2002 har 7 plansamråd och 8 utställningar genomförts. 9 detaljplaner har antagits. Dessa har berört bostäder, industrier samt utvidgning av en golfbana. Närmast i framtiden ligger drygt 20 st kommande projekt/uppdrag av olika dignitet, där bl a detaljplan för nytt avloppsreningsverk ska påbörjas. Nämnas kan också att planarbetet för konstmuseet Vandalorum nyligen avslutats.

9 Luftmätning Under sommaren 2002 har månadsvisa mätningar av ozon och kvävedioxid utförts i urbannätstationen vid Kyrkogatan 12 samt i bakgrundstationerna vid Tuddabo och Nästa. I urbannätstationen har även veckovisa mätningar (dygnsprov) utförts avseende stoft PM 10, PM 2,5 och PM 1 samt VOC (veckoprov) en vecka per månad under sommaren. Mätningarna i urbannätstationen vinterhalvåret 2001/2002 visar i stort på en fortsatt minskning av halterna. Minskningen är inte så tydlig som tidigare. Bensenhalten ligger på 1,5 µg/m 3, vilket marginellt överstiger IMM:s föreslagna värde för lågrisknivå, 1,3 µg/m 3. Stofthalten, stoft PM 10, ligger under miljökvalitetsnormen (gäller fr o m ). Under perioden har en övergång skett från trafikljus till rondell i korsningen Lasarettsgatan/Pilgatan. Dessutom har förbud med genomfartstrafik för tunga fordon införts på Lasarettsgatan - Köpmansgatan. Nämnda trafikåtgärder torde haft viss betydelse för minskningen av luftföroreningarna. Riktlinjer för eldning med träpellets och ved Under året har miljö- och stadsbyggnadskontoret tagit fram förslag till riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning (högst 50 kw) för träpellets samt för vanlig ved. Kommunfullmäktige beslöt i juni 2002 om antagande av dessa riktlinjer. Marksanering m m I Värnamo kommun finns hos länsstyrelsen ca 80 registrerade misstänkta eller konstaterade föroreningsobjekt. Några objekt är i behov av efterbehandling (sanering). De registrerade objekten består i huvudsak av nedlagda kommunala avfallsupplag, industritomter och industritippar. En översyn av objekten har påbörjats. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har informerat företagen om aktuella miljöfrågor, bl a genom s k MILJÖFIKA vid tre tillfällen under året. Installatörer av fastbränsleanläggningar har informerats om bl a installationsteknik och mätning av rökgaser. Miljö och stadsbyggnadsnämnden/räddningstjänsten Räddningstjänsten i Värnamo kommun skall arbeta för att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar för alla som bor, vistas eller verkar i kommunen, såväl i fred, kris som under höjd beredskap, så att Värnamo är en säker och trygg kommun. Arbetet skall ske kostnadseffektivt med hög kvalité, kunskap och motivation samt präglas av samverkan och miljöhänsyn och utföras så att vi har uppdragsgivarens och omvärldens förtroende. Räddningstjänstens nettobudget 2002 var 23,7 mkr medan 26,5 mkr förbrukats för årets verksamhet har varit ett omtumlande år för räddningstjänsten i Värnamo. Ny räddningschef och stf räddningschef har rekryterats. Ett införande av en ny operativ ledningsfunktion har påverkat den administrativa organisationen. Skolprojektet En trygg och säker skola i en säker och trygg kommun har planerats och genomförts. Det har också varit stora utbildningsinsatser mot äldreomsorgen. Jönköpings län har satsat på att räddningstjänsterna vid olika larm- och olycksnivåer skall kunna samarbeta på ett effektivt sätt. För Värnamos del innebar detta att vi, som sista räddningstjänst i länet, under år 2002, omorganiserade oss i överensstämmelse med övriga räddningstjänster i länet.

10 Organisationen innebär att sju insatsledartjänster infördes i ett jourdygnssystem kombinerat med övrig tid för olika dagtidsuppgifter. I denna organisation blev också förmännen utsedda till styrkeledare och gruppchefer för brandgrupperna. Systemet bygger på olika larmnivåer nivå 5, 10, 20 resp 30 med olika ledningsuppgifter för styrkeledare, insatsledare samt brandingenjör i beredskap. Dessa nivåer är också kopplade till utryckningsstyrkornas sammansättning. I organisationsförändringen påverkades även den administrativa verksamheten genom att tre enheter infördes med en insatsledare som enhetschef - förebyggandeenheten, räddningstjänstenheten samt utbildningsenheten. En stor satsning har gjorts mot skolvärlden för att inom förskolan samt årskurserna 2, 5, 8 och 1 på gymnasiet ge en adekvat utbildning och bred kunskap inom området Skydd mot olyckor. Arbetet planerades under våren och började genomföras under hösten. Detta är ett treårigt projekt med stöd från kommunstyrelsen som anslår särskilda pengar. Efter de tre åren skall projektet utvärderas och förhoppningsvis övergå till att vara en verksamhet i linjeorganisationen. Brandsyn har utförts av 187 av totalt 199 brandsyneobjekt. Resterande 12 har överförts till Nyckeltal Brandskydd Antal brand- och tillsyner Utryckningsstatistik Under det gångna året har räddningstjänsten i Värnamo kommun larmats vid 376 tillfällen, en ökning med 4 % från föregående år (360 larm). Utryckningar fördelade på resp. räddningsstyrka Utryckningar Bredaryd Bor Rydaholm Värnamo

11 Bränder Räddningstjänsten har vid 41 tillfällen larmats om bränder i byggnader. Det är en minskning med 15 bränder från föregående år. Värnamo kommun har tyvärr inte varit förskonade från dödsbränder under det gångna året. Vid en villabrand i Lerdala, omkom en äldre ensamstående man vid en häftig brand. Branden misstänks ha orsakats av överhettning från ett äldre strålelement. Vid en omfattande brand i en Pizzeria i Bredaryd, totalförstördes en hyresfastighet efter ett explosionsartat brandförlopp. Turligt nog fanns inga hyresgäster hemma vid branden. Fastigheten fick så svåra skador att den senare revs. De vanligaste brandorsakerna i våra bostäder under det gångna året är elektriska fel och att man glömt att stänga av spisar. Automatiska brandlarm Vid 158 tillfällen larmades räddningstjänsten av automatiska brandlarm utan att brand förelåg. Detta är en ökning med 44 larm från En ökning som kommer att analyseras i ett särskilt projekt Säkra larm, under En del av förklaringen ligger i att ett par större nyinstallerade anläggningar tagits i bruk under året, vilket genererat ett antal fellarm under inkörningsfasen. Trafikolyckor Räddningstjänsten larmades till sammanlagt 61 trafikolyckor, vilket är samma antal som föregående år. Vid en trafikolycka i Fryele i juli, återfanns en död man i ett brinnande bilvrak. Bilen hade demolerats när den i hög hastighet körts av vägen. Fritidsnämnden Nämnden skall ansvara för fritidsverksamheten och med uppmärksamhet följa utvecklingen av fritidsfrågorna i kommunen men även handha verkställigheten avseende den turistverksamhet som bedrivs. Fritidsverksamheten består dels av direkt av kommunen bedriven verksamhet och dels av stöd genom bidrag eller på annat sätt till föreningar m fl som i sin tur tillhandahåller olika fritidsaktiviteter. Fritidsnämnden hade för sin verksamhet 2002 anvisats totalt 35,7 mkr. Medelsförbrukningen enligt årets redovisning uppgår till 36,1 mkr. Det fritidspolitiska programmet reviderades senast Avsikten med programmet är att den antagna målsättningen skall vara föremål för kontinuerlig omprövning för att på så sätt fortlöpande förbättra den totala verksamheten. Under år 2003 kommer arbetet med en ny revidering av programmet att inledas. Fritidsgårdsverksamheten har under året omorganiserats till två enheter mot tidigare tre. Verksamheten leds av en föreståndare i respektive enhet. En översyn av öppettiderna på fritidsgårdarna i centralorten har medfört att det alltid finns en öppen fritidsgård alla veckodagar. De två fritidsgårdarna i centralorten är Navet och Vråens fritidsgård. Den nya organisationen har även positivt påverkat arbetsmiljöaspekter och ensamarbete under kvällstid har kunnat undvikas. Fritidsgården Navet har besöksmässigt utvecklats positivt och haft närmare besök under året mot besök under 2001, vilket uttryckt i procent är en ökning med hela 45 procent. Genom olika aktiviteter har en positiv bild av verksamheten skapats. Den tidigare fritidsgården i Mossleområdet ersattes vid öppnandet av Navet med en mindre kvartersgård med fritidsklubb och viss öppen verksamhet för yngre barn. Antalet barn i fritidsklubben vid kvartersgården har minskat så kraftigt att den verksamheten avvecklades under hösten 2002.

12 I ytterområdena bedrivs fritidsgårdsverksamhet en kväll i veckan i Rydaholm, Bor, Forsheda och Bredaryd. I viss utsträckning sker det i samarbete med det lokala föreningslivet. Fritidstillsyn enligt LSS har bedrivits för 10 ungdomar i åldern år. Antalet besök är närmare 1 800, med 220 tillsynsdagar. Verksamheten har omfattat olika fritidsaktiviteter men även lägerverksamhet och social träning ute i samhället. Nyckeltal Fritidsgårdar, antal besök Nettokostnad per öppettimme, kr Nettokostnad per besök, kr Särskilda insatser för ungdomar anordnades under sommaren I samarbete med föreningar, föräldrasammanslutningar, andra kommunala förvaltningar m fl genomfördes riktade fritidsinsatser under sommarperioden. Fritidsförvaltningen anställde även ungdomar som ett led i dessa insatser. Tillsammans med stiftelser och simhallen har också det s k sommarpasset genomförts med cirka aktivitetstillfällen. Hösten 2000 startade projektet Grannar och Vänner för bostadsområdet Doktorn. Målsättningen med arbetet är bland annat att öka delaktigheten och vuxenansvaret, skapa fler föreningsaktiviteter samt stärka samverkan mellan olika organisationer och andra aktörer i området. Under 2001 har projektet tagit fastare former och utvecklats på ett mycket positivt sätt. En konferens under temat Livet på Mossle 2006 genomfördes i januari 2002 för att ytterligare engagera människor i området samt att söka finna hållbara utvecklingsidéer. Projektet som ursprungligen var planerat att pågå under två år har förlängts fram till juni Målsättningen är att en ekonomisk förening kan bildas för att överta ansvaret för den utveckling som skapats inom projektets ram. Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar används under dagtid från måndag till fredag främst för skolornas behov. Efter klockan 17 vardagar samt under lördagar och söndagar sker abonnemangsuthyrning till föreningsliv och privatpersoner eller till olika arrangemang. Efter renoveringen av simhallen i Värnamo har antalet besökande ökat. Den utökade motionsanläggningen har också visat sig vara en lyckad satsning, som vänder sig till nya målgrupper och utgör ett bra komplement till simhallen i övrigt. En fördjupad utredningsskiss till en utbyggnad av simhallen och Aplarinken med utemiljön har presenterats. Viss svårighet föreligger att nå hög nyttjandegrad i de mindre gymnastiksalarna utanför centralorten. Däremot kan konstateras en ökning av utnyttjandet av de mindre utomhusanläggningarna som finns för olika typer av fritidsverksamhet; is/tennisbanor, elljusspår, friluftsbad mm. Det tempererade utomhusbadet Värnamobadet hyrs på ett femårigt avtal av Landstingsfastigheter. Genom avtal med Värnamo Simsällskap bedrivs sedan verksamheten under sommarmånaderna. Medel har anslagits för att utreda en mer långsiktig lösning och eventuell inbyggnad av badet för att uppnå tillgänglighet hela året.

13 Bidragsgivning till föreningslivet, för att stödja deras utbud av olika fritidsaktiviteter, är en viktig del av fritidsnämndens ansvar. Den under några år på 90-talet negativa trenden beträffande ledarutbildning har bromsats och det kan med tillfredsställelse konstateras att ett ökat antal ledare utbildas. Extra medel har fördelats till de föreningar som driver egna anläggningar. Detta i syfte att stödja dessa föreningar och att stimulera andra till att överta och driva fritidsanläggningar i egen regi. Inom nämndens kompetensområde ligger också bidragsgivning till olika stiftelser med inriktning på fritidsverksamhet. Kulturnämnden Kulturnämnden svarar för den allmänkulturella verksamheten och biblioteken och ska samtidigt verka för att på olika sätt bevara och levandegöra kulturarvet. Nämnden skall i samverkan med andra verka för ett rikt kulturliv och till kommuninvånarna förmedla upplevelser, kunskap, medvetenhet och kritisk överblick samt främja mångsidigheten och visa öppenhet till kreativa strömningar Kulturnämnden hade tilldelats 18,4 mkr för årets verksamhet varav 18 mkr förbrukades. Under året har en medieplan upprättats för biblioteksverksamheten och denna plan kommer fortlöpande att följas upp varje år. Arrangemang som författarbesök, föredrag, debatter anordnades vid 20 tillfällen och samlade cirka personer. Under år 2002 genomfördes 11 musikprogram, som hade ungefär 950 åhörare, i olika delar av kommunen. Bland utställningsverksamheten kan nämnas I rosornas och liljornas tid som producerades tillsammans med stadsbyggnadskontoret och dessutom kompletterades med en föreläsningsserie om medeltiden och trädgårdar. Den under 2001 påbörjade satsningen att lyfta fram fotot som konstart fortsatte även under Utställningar med lokala fotografer anordnades i såväl Forsheda, Bredaryd som Värnamo. Utställningen i Värnamo, benämnd Värnamobrudpar, bröllopsfoton anordnades i Kulturhuset Cupolens utställningslokal Blickfånget. Antalet besökare på biblioteken har ökat liksom utlåningsverksamheten. Huvudbiblioteket står för den största ökningen med till över besökande under år 2002 och en total utlåning på drygt mot lån året innan men även de flesta filialerna visar ökade utlåningssiffror. Barnverksamheten är prioriterad och omfattande på samtliga bibliotek. Ny verksamhet för året på stadsbiblioteket är bokklubben Bokslukarna som vänder sig till barn mellan 9 och 13 år. Bokklubben brukar samla mellan 40 och 50 barn vid de månadsvisa träffarna. Även i Hånger finns en bokklubb som träffas regelbundet. Populära repriser för barn var två Harry Potterkvällar, liksom besöket av barnboksförfattaren Ulf Sindt. Dessutom har sex proffessionella teaterföreställningar visats samt flera mindre musik- och berättarföreställningar. Ett av de stora utvecklingsprojekten under året har varit inrättandet av fyra lärcentra på stadsbiblioteket samt vid biblioteken i Bor, Bredaryd och Rydaholm. Detta har skett i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och vuxenutbildningscentrum. De statliga medel som erhållits för att bygga upp Infrastruktur för vuxnas lärande har bekostat investeringarna.

14 Kommuninvånarna kan genom bibliotekens försorg erbjudas konsumentvägledning. Fyra bibliotekarier har utbildats av konsumentverket och vägledning kan nu ges på biblioteken i Värnamo, Bor, Forsheda och Rydaholm. Ett läsrörelseprojekt för vuxna Läsfrossa som startades hösten 2001 och rönt stor uppskattning har fortsatt som en del i nämndens läsrörelseprojekt. Populära pocketböcker erbjuds till olika arbetsplatser och böckerna presenteras av kulturförvaltningens personal på respektive arbetsplats under någon kafferast. Biblioteksverksamhet Totalt utlånade media Genomsnittligt antal lån per invånare 9,10 8,48 Kostnad per lån, kr 40:37 40:58 Biblioteket kan erbjuda Boken kommer-service till kommuninvånare som av ålderseller hälsoskäl ej själva kan uppsöka biblioteken. Men verksamheten har ännu inte funnit sina former. Talboksverksamheten fortsätter att öka. Teknikskiftet till DAYSY (från kassett till cdrom) planeras noga från bibliotekets sida. Handikappföreningar har bjudits in till information och demonstration av den nya tekniken för talböcker. LL-verksamheten, som sker i samarbete med socialförvaltningen, har fortsatt under året. LL står för lättläst och vänder sig till vuxna funktionshindrade inom omsorgen. Integrationsprojektet Läsa och växa har medfört ökat intresse från olika invandrargrupper, föreningar och modersmålslärare att påverka mediebeståndet på invandrarspråken. Som en del i projektet har pensionärer med invandrarbakgrund deltagit i träffar på stadsbiblioteket, där även företrädare för pensionärsföreningar, försäkringskassa och socialförvaltning medverkat. Kulturnämnden har själva, eller tillsammans med andra intressenter, anordnat ett stort antal aktiviteter inom kulturområdet. Bland annat kan förutom tidigare nämnda utställningar och musikcaféer även nämnas filmfestivalen. Den sistnämnda samlade 650 besökare under de 11 filmvisningar som skedde under fem dagar. Bidrag till föreningar, studieförbund och andra som bedriver verksamhet inom områdena musik, teater, dans, konst, kulturminnesvård och övrig folkbildning har utbetalats med 3,4 mkr

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL KOMMUNSTYRELSEN INKL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 7 136 7 455-319 Övergripande utredningar 4 164 3 956 208 Kommunledningskontor 25

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020 Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Kommunens vision och övergripande mål Efter valet startade ett

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur Våra kulturpolitiska mål: Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse Att främja ett levande kulturarv

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-11-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-16.50 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Ibrahim Candemir (KD), vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2015:272 Arkiv och museer Nils Mossberg, 016-710 29 90 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen -

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Fallprevention är framtaget av arbetsgruppen för fallprevention och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011 Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (9) Plats och tid Räddningsstationen, Åbacken Gnosjö, kl 14.00 16.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S)

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

SAMMANFATTNING. Läsanvisningar

SAMMANFATTNING. Läsanvisningar 2 SAMMANFATTNING I Uppdrag Värnamo har kommunen valt att i ett första skede särskilt visa på de generella, strategiska exploateringsmöjligheter som finns för staden, både på kort och lång sikt. De beskrivs

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2015 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Uppföljning intern kontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-02-04 KFN 2015/0077 50661 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Motion om översyn av bidrag till föreningar

Motion om översyn av bidrag till föreningar 2010 05 31 84 206 Kommunstyrelsen 2011 08 15 162 354 Arbets och personalutskottet 2011 06 07 120 238 Dnr 10.356 008 majkf25 Motion om översyn av bidrag till föreningar Bilaga: Bestämmelser om bidrag till

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Lokala miljömål för Älmhults kommun

Lokala miljömål för Älmhults kommun Lokala miljömål för Älmhults kommun Bilaga 6 1. Inledning... 2 2. Vision... 2 3. Översiktsplan... 3 4. Åtgärdsprogram för Älmhults kommun... 4 5. Regional klimat- och energistrategi 2009 för Kronobergs

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Holmgren Ulla Datum 2016-08-30 Diarienummer KSN-2015-2455 Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun REGION JÖNKÖPINGS LÄN I SAMVERKAN MED VÄRNAMO KOMMUN Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun från FaR till Hälsocenter Styrgruppen, FaR Värnamo 2015-03-17 Projektplanen innefattar förslag på

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer