VERKSAMHETER. Kommunstyrelsen. Kommunens nämnder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETER. Kommunstyrelsen. Kommunens nämnder"

Transkript

1 VERKSAMHETER Kommunens nämnder I detta avsnitt kommenteras vissa uppgifter från kommunens olika nämnder. Vad avser ekonomi och nyckeltal finns i avsnitt Verksamheternas ekonomiska utfall och nyckeltal en fullständig redovisning av nämndernas ekonomiska utrymme och hur det har disponerats samt samtliga av respektive nämnd redovisade nyckeltal. Respektive nämnd har för sitt verksamhetsområde dessutom utformat en heltäckande verksamhetsberättelse, vilken återfinns i särskilt dokument. Kommunstyrelsen Styrelsen och dess förvaltning, kommunledningskontoret, har att leda och övergripande samordna den kommunala verksamheten. Till stor del är därför organisationen inriktad på intern service och stöd till de direkta verksamheterna, men några verksamhetsområden under kommunstyrelsen är också direkt inriktade på konkret verksamhet. De ekonomiska resurser som ställts till kommunstyrelsens förfogande uppgick till 71,6 mkr netto varav 68,8 mkr har förbrukats. Totalt redovisas ett överskott mot anslag med 2,8 mkr. Av det positiva resultatet avser 0,8 mkr kollektivtrafik och 0,4 mkr invandrarservice. Kommunens avtal med Integrationsverket om mottagning av flyktingar är numera löpande och omfattar för närvarande 30 personer årligen. Under 2002 mottogs 52 flyktingar inklusive de som erhållit permanent uppehållstillstånd efter att ha varit boende en tid i kommunen som asylsökande. Sekundärinflyttningen till kommunen var också omfattande under 2002 då 20 personer togs emot för vilka kommunen ägde rätt till statsbidrag. Bristen på lägenheter har ökat under året och placering av nya flyktingar har i största utsträckning skett utanför tätorten. Antalet personer som var utrikes födda eller utländska medborgare uppgick den 1 jan 2002 till 4 453, en ökning med 125 personer från år Av dessa är utländska medborgare uppdelade på 50 olika nationaliteter. Den största minoritetsgruppen kommer från forna Jugoslavien och där Bosnien-Hercegovina. Den enskilt största anledningen till ökningen av invandrarbefolkningen är den goda arbetsmarknaden i regionen trots en viss avmattning under senare delen av året Friskvården har under året utvecklats på flera områden. Friskvårdskonsulentens tjänst på 75 % har utökats med 25 % i ett samverkansprojekt med Värnamo sjukvårdsområde. Dessa 25 % är inriktade på att ta emot patienter för motion på recept. Under året har 20 patienter tagits emot för bedömning och rådgivning. För långtidssjukskrivna kommunanställda har under året en aktiveringsgrupp startats. Motionsverksamheten har fortsatt med stavgång. Under hösten startades en viktgrupp med motionsinriktning. Rökavvänjning har också bedrivits under hösten. Under hösten har politiker och förvaltningschefer haft en friskvårdsdag i sporthallen. För friskvårdsinspiratörer har två kurser anordnats samt en inspiratörsträff, med erfarenhetsutbyte, för alla inspiratörer. Totalt är 142 friskvårdsinspiratörer utbildade i kommunen. Genom friskvårdens initiativ har en kommunsångkör startats under hösten. Ett bilpoolssystem drogs igång i september och skall prövas under 12 månader i samarbete med extern part, därefter görs en utvärdering om ett framtida system skall vara internt eller externt. I inledningsskedet har två bilar placerats vid stadshuset och tjänsten sköts av Mabi Hyrbilar/Apladalens Biluthyrning AB. Priset baserades från början på ett 50 procentigt utnyttjande och hamnade totalt på 100 kr/tim.

2 Arbetet med Uppdrag Värnamo har pågått under året. Planen skall i sitt färdiga skick visa de utvecklingsvisioner som finns för Värnamo tätort. Under 2002 har en trafikutredning genomförts. Denna behandlar i första hand trafiksituationen i centrum. Belysningsprogrammet, som ger förslag och riktlinjer för belysning av de centrala delarna av staden, har också tagits fram under året. I övrigt pågår inventeringsarbete och detta material kommer att kompletteras i erforderlig omfattning. Arbetet med planen siktar på att en skiss ska finnas framme till sommaren. Med syfte att lyfta fram informationsverksamhetens strategiska betydelse har kommunens personella resurser för informationsverksamhet förstärkts från och med år Informationsverksamheten bedrivs numera av en informationsassistent och en informatör, båda på heltid. En informationsredaktion med två representanter från varje förvaltning har skapats för att åstadkomma en bättre samordning och enhetlighet i Värnamo kommuns informations- och kommunikationsarbete. Gruppen utgör också redaktion för personaltidningen Allehanda. Informationsredaktionen har träffats nio gånger under året och har arbetat bland annat med förslag till grafisk profil. Syftet med den grafiska profilen är att åstadkomma tydliga riktlinjer för framställning av informationsmaterial i Värnamo kommun. Förslaget har godkänts av förvaltningschefsgruppen och är numera antagen av kommunstyrelsen. Den nya grafiska profilen kommer att gälla från och med 1 april Under året har arbetet med upphandling av ett webbpubliceringsverktyg genomförts. Syftet med verktyget är att decentralisera uppdateringen av kommunens webbplats så att förvaltningarna själva kan lägga in information på webbsidan och på intranätet. Upphandlingen har avslutats och verktyget ska installeras under första kvartalet Demokratikommittén har beslutat att det ska inrättas ett s k demokratitorg på kommunens webbplats. En tillfredsställande teknisk lösning har tagits fram i form av en frågepanel. Frågepanelen har dock inte driftsatts på grund av förändringar i nämndernas presidier i samband med valet. Utbildning för nämndernas presidier kommer att genomföras i februari 2003 och därefter driftsätts frågepanelen i mars Som ett första steg i att skapa förutsättningar för en samordnad och effektiv marknadsföring av Värnamo kommun har planerings- och informationsavdelningen genomfört ett seminarium inom områdena omvärldsbevakning, marknadsplaner och varumärkesstrategier. På seminariet, som genomfördes den 24 juni, har närmare 50 representanter för kommun, näringsliv, turism och landsbygdsintressen deltagit. Avdelningen har också arbetat med genomförandet av en visionsdag om Värnamo kommuns framtid som anordnades den 25 juni i anslutning till varumärkesseminariet och även ansvarat för dokumentationen som har distribuerats till alla seminariedeltagare. I samband med seminariet Värnamo kommun som varumärke har planerings- och informationsavdelningen initierat en diskussion om behovet av en varumärkesstrategi för Värnamo kommun. Under år 2003 planerar avdelningen att lämna in ett förslag till kommunstyrelsen om genomförandet av en förstudie kring ett varumärkesarbete. Inom datorområdet har antalet servrar ökat från 28 till 45 och antalet användare från 462 till 522. Ökningen av antalet servrar beror i stor utsträckning på att nya program har införts, t ex pågår arbetet med att föra över ekonomisystemet från entreprenad till lokal drift. En annan viktig orsak är en medveten satsning på att inte samköra system i samma server för att på så sätt minska antalet användare som påverkas vid en eventuell driftstörning.

3 Ökningen av antalet användare beror i huvudsak på att socialförvaltningen har försett samtliga sina sjuksköterskor och personal på flera serviceboende med datorer. Eftersom dessa personalkategorier har dygnet-runt tjänstgöring har diskussioner pågått kring helgberedskapstjänstgöring för IT-tekniker. Under året har ett så kallat Helpdesk-system installerats. Via detta system registreras alla felanmälningar som ärenden vilket ger en betydligt bättre överblick och en bättre grund för verksamhetsstyrning. Programmet bygger dessutom med tiden upp en kunskapsdatabas och automatiserar även arbetet med att skriva ut fakturaunderlag. Värnamo kommun har tillsammans med Gislaved och Gnosjö kommuner under året arbetat med att ta fram varsitt IT-infrastrukturprogram. Arbetet har skett i samarbete med en konsult från AU-system i Göteborg. IT-infrastrukturprogrammet syftar till att ge en bild av nuläget samt beskriva vart man vill nå och hur man vill prioritera utbyggnaden av IT-infrastruktur. Med ett av länsstyrelsen godkänt program kan man ta del av de statliga bidragspengarna. Under året har en upphandling gjorts av ekonomisystem för kommunen. Efter anbudsgenomgång, systemvisning, studiebesök, referenstagning samt workshops föll valet på WM-Datas ekonomisystem Raindance. Under hösten har en projektorganisation skapats. Tillsammans med WM-Datas konsulter har en förstudie gjorts. Under januari till mars 2003 kommer implementering att ske. Planerad driftstart är den 1 april. Den under hösten genomförda bankupphandlingen, vilken innefattade såväl kommunen som de kommunala bolagen, innebar att betalningsströmmar, löneförmedling och koncernkonto för i kommunkoncernen ingående enheter sker via SE-banken från och med den 1 mars Några nyckeltal Antal tolkuppdrag Antal tolktimmar Antal teleanknytningar Bruttokostnad per anknytning, kr Antal reprotryck, tusental Kostnad per tryck, kr 0:17 0:32 Antal administrativa datoranvändare Kostnad per användare, kr Pensionering, personalförsäkring och övriga övergripande driftkostnader Årets utbetalningar av pensioner inklusive löneskatt till tidigare anställda enligt äldre pensionsavtal utgjorde ett totalbelopp om 20,1 mkr. Den upparbetade individuella delen enligt PFA 98 uppgick inklusive löneskatt till hela 29,2 mkr. Insättning till den förvaltare som den enskilde arbetstagare själv valt sker årligen i mars månad. Utbetalningen av 2002 års inarbetade pensionsrätt skedde den 26 mars Under år 2001 gjorde GGVV-kommunerna tillsammans upphandling av försäkringslösning för infriande av kompletterande ålderspension för anställda med årslön över 7,5 basbelopp samt efterlevandepension enligt gällande pensionsavtal års försäkringspremie inkl skatt är nära 3 mkr.

4 Arbetsgivaravgifter och avtalsmässiga försäkringar om 211,1 mkr har utbetalats under Täckning av intjänade nya pensioner, arbetsgivaravgifter och försäkringar sker genom påslag vid löneutbetalning på varje enskild nämnds delverksamhet. Under året har kommunen erhållit 20,4 mkr i statsbidrag till LSS-verksamheten, av detta har 4,6 mkr tillförts socialnämnden. Med anledning av kommunrevisorernas rapport hösten 2001 om fastighetsförvaltningen fattades beslut om att avsätta extra medel för underhåll av kommunens fastigheter. Totalbeloppet som avsattes 2002 var 6 mkr. Förskjutningar i vissa byggnationer medförde att budgeterade tillkommande hyreskostnader om 2,8 mkr blev 1,5 mkr lägre. Vid årets slut återstod 2,3 mkr av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Till ovan nämnda övergripande verksamheter var nettokostnaderna budgeterade till 28 mkr och nettoredovisningen blev 15,1 mkr. Kommunrevisorerna Kommunrevisorerna har förutom sedvanlig granskning av löpande redovisning, verifikationer samt delårs- och årsredovisning även genomfört ett antal riktade granskningar av utvalda delar av den kommunala verksamheten. Bland dessa ingår bland annat granskning av strategisk personal- och ledarförsörjning, översyn av socialförvaltningens nya organisation och miljöanpassad upphandling. Granskning har även gjorts av körjournaler för kommunens bilar samt införande av scanningrutin för inkommande fakturor mm. Som ett led i revisionsuppdraget att årligen granska all verksamhet har kommunens revisorer under året haft överläggningar med samtliga styrelser och nämnder. Vid överläggningar med kommunfullmäktiges presidium har såväl aktuella frågor som framtida revisionsprojekt diskuterats. För kommunrevisorernas arbete var tillgängliga medel 921,1 kkr och den faktiska förbrukningen för 2002 års verksamhet 901,7 kkr. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva kontroll över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning av huvudmannens egendom. Tingsrätten anordnar godmanskap och förvaltarskap samt utser god man eller förvaltare första gången. Därefter fattar överförmyndarnämnden erforderliga beslut vid eventuella byten av dessa. Nämnden hade vid årets slut tillsyn av 246 godmanskap, 17 förvaltarskap samt 21 förmyndarskap som avser förvaltning av minderårigas medel. Tyngdpunkten i verksamheten är granskning av årsredovisningar, nyrekrytering av gode män samt informationsverksamhet. En del av det kommande årets verksamhet kommer att få inriktas på att rekrytera flera gode män i olika åldrar samt att tillskapa nya verksamhetsformer för samverkan mellan olika myndigheter som på olika sätt kommer i kontakt med huvudmännen.

5 Nämnden har också till uppgift att på olika sätt informera och undervisa gode män och förvaltare om sådant som berör deras uppdrag. Under februari genomfördes en heldagsutbildning för gode män och förvaltare. För verksamheten under 2002 förbrukades 839 kkr mot anvisade 846 kkr. Tekniska nämnden Nämndens och därmed dess förvaltnings, tekniska kontoret, mest framträdande uppgifter i den kommunala organisationen omfattar fastighetsförvaltning, gatu- och parkförvaltning, vatten- och avloppsverksamhet och omhändertagande av avfall. Tekniska nämnden var av kommunfullmäktige tilldelade ett nettoanslag om 41,4 mkr. Årets nettodriftkostnader var 43 mkr. Nettounderskottet består av såväl över- som underskott inom nämndens delverksamheter. Störst redovisade avvikelse avser fastighetsförvaltningen med 2 mkr. Denna avvikelse utgörs till allra största delen av kostnader för driftövervakningssystem som enligt beslut skall tas av förvaltningens rörelsekapital. Under 2002 har många investeringsprojekt pågått. Sammanlagda investeringsvolymen var drygt 80,2 mkr. Linneberg är det enskilt största investeringsobjektet. För de närmaste åren förväntas inte lika stora investeringar krävas på fastighetssidan utan investeringarna inom VA-sidan kommer att bli mera dominerande. Nytt reningsverk i Värnamo centralort, utbyggnad av VA runt Vidöstern samt överföringsledningar Bredaryd Forsheda är exempel på detta. Under sommaren var förslaget till policy för VA runt Vidöstern ute på remiss. Förslaget väckte stort intresse och det kom in många synpunkter, en del av dem kritiska. Ett omarbetat förslag skickades ut under hösten. Det mottogs mer positivt och under våren 2003 beräknas en policy kunna fastställas i kommunfullmäktige. Två projekt har pågått under året nämligen en översyn av internhyressystemet och en utredning avseende förutsättningarna för införande av en förvaltarorganisation i fastighetsverksamheten. Projekten skall slutredovisas i början av Arbetet med utredning om framtida avloppsreningsverk för Värnamo stad fortsatte under året. I slutet av 2001 gav kommunstyrelsen direktiv om att i första hand utreda ett läge öster om E4an och då helst på kommunens egen mark. Den fortsatta utredningen har visat att det är svårt att hitta tjänlig mark för att rymma en anläggning i det aktuella området. I samråd med kommunstyrelsen har utredningen därför vidgats till att även titta närmare på en eventuell lokalisering vid Stomsjö. Nuvarande målsättning är att under våren ha underlag för att uppnå enighet om var anläggningen skall ligga för att till hösten kunna färdigställa en tillståndsansökan. Fr o m transporteras hushållsavfallet till Ljungby för förbränning enligt avtal som tecknats med Ljungby Energi. Målen för avfallshanteringen är angivna i avfallsplanen som antagits av kommunfullmäktige. Ett antal beslut centralt, påverkar i allra högsta grad kommunens avfallshantering. Vid årsskiftet 2001 infördes en avfallsskatt på 250 kr/ton för avfall som deponeras. Vid årsskiftet 2002 ökade denna skatt till 288 kr/ton. Efter år 2002 får inte ett utsorterat brännbart avfall deponeras och efter år 2005 får inte komposterbart avfall deponeras. Producentansvaret för förpackningar, däck, vitvaror och fr o m 1 juni 2001 el- och elektroniskskrot påverkar också kommunens avfallsstrategi. Dessutom har kommunen ansvar för insamling och omhändertagande av kylmöbler för freon, batterier samt lysrör/kvicksilverlampor. Omställningsplan har lämnats in till Länsstyrelsen med förslag till sluttäckning, ev fortsatt deponering efter 2008 mm.

6 Miljöprogram för Värnamo kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober. I programmet har de femton nationella miljömålen förenats med lokala miljömål i tidigare kretsloppsprogram. En gemensam åtgärdsplan för miljöprogram, miljöplan och översiktsplan antogs av fullmäktige under Tekniska kontorets kretsloppsarbete är att utöver ekologiavdelningens projekt och informationsinsatser skapa verksamhetsrutiner av miljöprogrammets målsättningar. Under året har förvaltningen arbetat speciellt med följande områden: Avfallshantering och återvinning, förbättrad naturnära rening av avloppsvatten och förhöjd slamkvalitet, ökad naturlig rening och fördröjning av dagvatten, energieffektivisering i kommunens fastigheter, återvinning av byggnads-, grus-, jord- och vägmaterial, minskad saltanvändning vid halkbekämpning, tystare och mindre förorenande arbetsmaskiner samt utbyggnad av gång- och cykelvägssystemet. EcoDriving är ett körsätt som minskar bensinförbrukningen och vinsten är både ekonomisk och ekologisk. Efter beslut i kommunfullmäktige har ekologiavdelningen fått i uppdrag att samordna utbildning i EcoDriving för 225 anställda i Värnamo kommun. Under 2002 har uppföljning gjorts. Efter första utbildningstillfället hade bränsleförbrukningen i genomsnitt minskat med 2,55 liter/10 mil (resultat baserat på 201 personer). Vid en körsträcka på mil/år och ett bensinpris på 9,50 kr/l innebär detta en genomsnittlig besparing på kr/person och år! När en liter bensin förbränns släpps 2,36 kg koldioxid ut. Detta innebär att koldioxidutsläppen har minskat med 903 kg/person och år! Vid uppföljningskörningen efter ca 6 månader hade bränsleförbrukningen i genomsnitt minskat sammanlagt 3,97 liter/10 mil (resultat baserat på 90 personer). Detta innebär en besparing på kr/person och år - om körsträckan är densamma - samt en koldioxidminskning med kg/person och år! I slutet av 1970-talet togs en områdesplan för Värnamo centrum fram. De intentioner som framfördes där är i många fall nu förverkligade. Det är återigen aktuellt att titta på centrum för att planera hur Värnamo bör utvecklas som stad och regionalt centrum. Därför har en utredning startats, på uppdrag av kommunstyrelsen, med syfte att ta fram en områdesplan och ett handlingsprogram. En fråga som har hög aktualitet och som nu prioriteras är trafiksituationen i centrum och speciellt vid Centralplan. Viaduktens framtid och tredje bron är andra viktiga trafikfrågor som måste behandlas i centrumutredningen. Förnyelse av Storgatsbacken och Åbroparken, användningen för Västra skolan är exempel på andra frågor som är av stor vikt för kommunen i allmänhet och för tekniska kontoret i synnerhet. Belysningens betydelse för att göra staden vackrare, tryggare, mera spännande m m behandlas också i centrumplaneringen. Tekniska chefen har ingått i den interimsstyrelse som kommunfullmäktige utsett för att se över Apladalens organisation. Interimsstyrelsen har föreslagit ett utökat ansvar för tekniska kontoret i en samordnarfunktion. En utvecklingsplan för Apladalen är under utarbetande som beskriver de nyinvesteringar som initierats av interimsstyrelsen. Dessa kommer sedan att prövas i tekniska kontorets investeringsprogram. Tekniska kontoret har sedan i början av 90-talet ansvar för hela kommunens fastighetsförvaltning.

7 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Nämndens och därmed även förvaltningsorganisationens arbetsuppgifter regleras i huvudsak i miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, plan- och bygglagen samt räddningstjänstlagen. Undantaget är den översiktliga fysiska planeringen som utförs inom förvaltningen men där ansvaret åvilar kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden/miljö- och stadsbyggnadskontoret Kontoret som är organiserad i myndighetsenhet, planenhet, kart- och mätningsenhet samt stab handlägger miljö- och hälsoskyddsfrågor samt plan- och byggfrågor. Förvaltningens nettoanslag var 14,5 mkr och anslagsförbrukningen under år 2002 uppgick till 14,0 mkr. Miljöskydd Under året har 65 miljö-/årsrapporter kommit in till miljö- och stadsbyggnadskontoret för granskning. Under perioden januari t o m mars genomfördes ett tillsynsprojekt riktat mot den mekaniska verkstadsindustrin. En utbildning i egenkontroll för anmälnings- och tillståndspliktiga företag har genomförts. Köldmedier En årlig kontrollrapport om freonanvändningen ska lämnas från ca 130 anläggningar. HCFC som påverkar både ozonskiktet och växthuseffekten får inte nyinstalleras eller fyllas på i befintliga aggregat. HFC påverkar växthuseffekten och får i nuläget användas utan inskränkningar. Miljö- och stadsbyggnadskontoret medverkar i en arbetsgrupp för framtagning av regionala miljömål för ett skyddande ozonskikt. Livsmedel Under året har livsmedelsverket gjort en inspektion av den kommunala livsmedelstillsynen i Värnamo kommun samt en normerade inspektion. Djurskydd och lantbrukets miljöfrågor Under 2002 har ca 60 inspektioner gjorts vilket är betydligt mindre än de föregående åren. Inspektionsverksamheten har under året inriktats på att följa upp pågående ärenden. Inkomna klagomål och anmälningar har utretts och följts upp. I samband med djurskyddstillsyn kontrolleras även lantbrukets miljöfrågor. Vatten Under hösten upptäcktes ett fall av legionärssjuka där den troliga smittkällan var bostadsfastighetens duschvatten. Badvattenproverna vid bassängbaden har under året varit bra. Under 2002 har 105 badvattenprov på strandbadvatten tagits. 10 har varit tjänliga med anmärkning (prov tagna i Färjans damm i Gällaryd, Hyltan i sjön Furen samt vid Osudden) övriga prov har varit tjänliga. Hälsoskydd övrigt 18 serveringar är helt rökfria enligt Guldgaffeln.

8 Utredningar Under våren 2002 tog miljö- och stadsbyggnadskontoret tillsammans med tekniska kontoret fram ett förslag till policy för hur man skall lösa vatten- och avloppsfrågorna för bebyggelsen runt Vidöstern. Under året har miljö- och stadsbyggnadskontoret utfört inventering av inomhusmiljön i kommunens skolor. Under projektets gång har sammanlagt 23 skolor inventerats. Projektet som påbörjades hösten 2000 kommer att avslutas i början av mars Bygglovsverksamheten Det har under verksamhetsåret beviljats bygglov för industri- och lagerlokaler på totalt m 2. Under perioden har också beviljats bygglov för affärs- och restaurangbyggnader på m 2. Bygglov har också beviljats för bostäder som totalt skapar 150 nya lägenheter. Av dessa är 21 st lägenheter i småhus, 12 st på landsbygden och 10 inom planlagt område på Gröndal och Västhorja. Lägenheterna i flerfamiljshusen är 23 st, nybyggnad på Spjutet 1, och resten, 106 nya lägenheter efter ombyggnad på Ling 3, Kärleken 5 och Snipen 13. Nyckeltal Antal behandlade bygglovsansökningar Antal mätningsförrättningar Bostadsanpassningsbidrag Antalet ärenden 135 st är 16 st mer än för samma period 2001 och kostnaden uppgick till kronor, vilket är kronor under årets budget. Ett ärende som är beräknat till kronor för ett funktionshindrat barn i Rydaholm påbörjades under året. Nyckeltal Antal bostadsanpassningsbeslut Genomsnittligt bidragsbelopp/beslut, kr Mätningsverksamheten Samarbete sker med Värnamo Energi AB avseende inmätning och upprättande av ledningskarta och register för fjärrvärme i centrala Värnamo samt överföring av analogt ritade fjärrvärmekartor till digitalt lagrade kartor. På uppdrag av Lantmäteriverket ajourhåller miljö- och stadsbyggnadskontoret byggnadsregistret och adressregistret för de planlagda delarna av kommunen. I samarbete med Posten pågår ett arbete med att upprätta ett adressregister med unika adresser för fastigheter på landsbygden. Av kommunens 14 socknar är 12 i princip klara. Översiktlig planering m m Arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen är klart. Planen antogs Den pågående centrumplaneringen för Värnamo har införlivats med en fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad som påbörjats och ska delredovisas under Detaljplanering Under 2002 har 7 plansamråd och 8 utställningar genomförts. 9 detaljplaner har antagits. Dessa har berört bostäder, industrier samt utvidgning av en golfbana. Närmast i framtiden ligger drygt 20 st kommande projekt/uppdrag av olika dignitet, där bl a detaljplan för nytt avloppsreningsverk ska påbörjas. Nämnas kan också att planarbetet för konstmuseet Vandalorum nyligen avslutats.

9 Luftmätning Under sommaren 2002 har månadsvisa mätningar av ozon och kvävedioxid utförts i urbannätstationen vid Kyrkogatan 12 samt i bakgrundstationerna vid Tuddabo och Nästa. I urbannätstationen har även veckovisa mätningar (dygnsprov) utförts avseende stoft PM 10, PM 2,5 och PM 1 samt VOC (veckoprov) en vecka per månad under sommaren. Mätningarna i urbannätstationen vinterhalvåret 2001/2002 visar i stort på en fortsatt minskning av halterna. Minskningen är inte så tydlig som tidigare. Bensenhalten ligger på 1,5 µg/m 3, vilket marginellt överstiger IMM:s föreslagna värde för lågrisknivå, 1,3 µg/m 3. Stofthalten, stoft PM 10, ligger under miljökvalitetsnormen (gäller fr o m ). Under perioden har en övergång skett från trafikljus till rondell i korsningen Lasarettsgatan/Pilgatan. Dessutom har förbud med genomfartstrafik för tunga fordon införts på Lasarettsgatan - Köpmansgatan. Nämnda trafikåtgärder torde haft viss betydelse för minskningen av luftföroreningarna. Riktlinjer för eldning med träpellets och ved Under året har miljö- och stadsbyggnadskontoret tagit fram förslag till riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning (högst 50 kw) för träpellets samt för vanlig ved. Kommunfullmäktige beslöt i juni 2002 om antagande av dessa riktlinjer. Marksanering m m I Värnamo kommun finns hos länsstyrelsen ca 80 registrerade misstänkta eller konstaterade föroreningsobjekt. Några objekt är i behov av efterbehandling (sanering). De registrerade objekten består i huvudsak av nedlagda kommunala avfallsupplag, industritomter och industritippar. En översyn av objekten har påbörjats. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har informerat företagen om aktuella miljöfrågor, bl a genom s k MILJÖFIKA vid tre tillfällen under året. Installatörer av fastbränsleanläggningar har informerats om bl a installationsteknik och mätning av rökgaser. Miljö och stadsbyggnadsnämnden/räddningstjänsten Räddningstjänsten i Värnamo kommun skall arbeta för att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar för alla som bor, vistas eller verkar i kommunen, såväl i fred, kris som under höjd beredskap, så att Värnamo är en säker och trygg kommun. Arbetet skall ske kostnadseffektivt med hög kvalité, kunskap och motivation samt präglas av samverkan och miljöhänsyn och utföras så att vi har uppdragsgivarens och omvärldens förtroende. Räddningstjänstens nettobudget 2002 var 23,7 mkr medan 26,5 mkr förbrukats för årets verksamhet har varit ett omtumlande år för räddningstjänsten i Värnamo. Ny räddningschef och stf räddningschef har rekryterats. Ett införande av en ny operativ ledningsfunktion har påverkat den administrativa organisationen. Skolprojektet En trygg och säker skola i en säker och trygg kommun har planerats och genomförts. Det har också varit stora utbildningsinsatser mot äldreomsorgen. Jönköpings län har satsat på att räddningstjänsterna vid olika larm- och olycksnivåer skall kunna samarbeta på ett effektivt sätt. För Värnamos del innebar detta att vi, som sista räddningstjänst i länet, under år 2002, omorganiserade oss i överensstämmelse med övriga räddningstjänster i länet.

10 Organisationen innebär att sju insatsledartjänster infördes i ett jourdygnssystem kombinerat med övrig tid för olika dagtidsuppgifter. I denna organisation blev också förmännen utsedda till styrkeledare och gruppchefer för brandgrupperna. Systemet bygger på olika larmnivåer nivå 5, 10, 20 resp 30 med olika ledningsuppgifter för styrkeledare, insatsledare samt brandingenjör i beredskap. Dessa nivåer är också kopplade till utryckningsstyrkornas sammansättning. I organisationsförändringen påverkades även den administrativa verksamheten genom att tre enheter infördes med en insatsledare som enhetschef - förebyggandeenheten, räddningstjänstenheten samt utbildningsenheten. En stor satsning har gjorts mot skolvärlden för att inom förskolan samt årskurserna 2, 5, 8 och 1 på gymnasiet ge en adekvat utbildning och bred kunskap inom området Skydd mot olyckor. Arbetet planerades under våren och började genomföras under hösten. Detta är ett treårigt projekt med stöd från kommunstyrelsen som anslår särskilda pengar. Efter de tre åren skall projektet utvärderas och förhoppningsvis övergå till att vara en verksamhet i linjeorganisationen. Brandsyn har utförts av 187 av totalt 199 brandsyneobjekt. Resterande 12 har överförts till Nyckeltal Brandskydd Antal brand- och tillsyner Utryckningsstatistik Under det gångna året har räddningstjänsten i Värnamo kommun larmats vid 376 tillfällen, en ökning med 4 % från föregående år (360 larm). Utryckningar fördelade på resp. räddningsstyrka Utryckningar Bredaryd Bor Rydaholm Värnamo

11 Bränder Räddningstjänsten har vid 41 tillfällen larmats om bränder i byggnader. Det är en minskning med 15 bränder från föregående år. Värnamo kommun har tyvärr inte varit förskonade från dödsbränder under det gångna året. Vid en villabrand i Lerdala, omkom en äldre ensamstående man vid en häftig brand. Branden misstänks ha orsakats av överhettning från ett äldre strålelement. Vid en omfattande brand i en Pizzeria i Bredaryd, totalförstördes en hyresfastighet efter ett explosionsartat brandförlopp. Turligt nog fanns inga hyresgäster hemma vid branden. Fastigheten fick så svåra skador att den senare revs. De vanligaste brandorsakerna i våra bostäder under det gångna året är elektriska fel och att man glömt att stänga av spisar. Automatiska brandlarm Vid 158 tillfällen larmades räddningstjänsten av automatiska brandlarm utan att brand förelåg. Detta är en ökning med 44 larm från En ökning som kommer att analyseras i ett särskilt projekt Säkra larm, under En del av förklaringen ligger i att ett par större nyinstallerade anläggningar tagits i bruk under året, vilket genererat ett antal fellarm under inkörningsfasen. Trafikolyckor Räddningstjänsten larmades till sammanlagt 61 trafikolyckor, vilket är samma antal som föregående år. Vid en trafikolycka i Fryele i juli, återfanns en död man i ett brinnande bilvrak. Bilen hade demolerats när den i hög hastighet körts av vägen. Fritidsnämnden Nämnden skall ansvara för fritidsverksamheten och med uppmärksamhet följa utvecklingen av fritidsfrågorna i kommunen men även handha verkställigheten avseende den turistverksamhet som bedrivs. Fritidsverksamheten består dels av direkt av kommunen bedriven verksamhet och dels av stöd genom bidrag eller på annat sätt till föreningar m fl som i sin tur tillhandahåller olika fritidsaktiviteter. Fritidsnämnden hade för sin verksamhet 2002 anvisats totalt 35,7 mkr. Medelsförbrukningen enligt årets redovisning uppgår till 36,1 mkr. Det fritidspolitiska programmet reviderades senast Avsikten med programmet är att den antagna målsättningen skall vara föremål för kontinuerlig omprövning för att på så sätt fortlöpande förbättra den totala verksamheten. Under år 2003 kommer arbetet med en ny revidering av programmet att inledas. Fritidsgårdsverksamheten har under året omorganiserats till två enheter mot tidigare tre. Verksamheten leds av en föreståndare i respektive enhet. En översyn av öppettiderna på fritidsgårdarna i centralorten har medfört att det alltid finns en öppen fritidsgård alla veckodagar. De två fritidsgårdarna i centralorten är Navet och Vråens fritidsgård. Den nya organisationen har även positivt påverkat arbetsmiljöaspekter och ensamarbete under kvällstid har kunnat undvikas. Fritidsgården Navet har besöksmässigt utvecklats positivt och haft närmare besök under året mot besök under 2001, vilket uttryckt i procent är en ökning med hela 45 procent. Genom olika aktiviteter har en positiv bild av verksamheten skapats. Den tidigare fritidsgården i Mossleområdet ersattes vid öppnandet av Navet med en mindre kvartersgård med fritidsklubb och viss öppen verksamhet för yngre barn. Antalet barn i fritidsklubben vid kvartersgården har minskat så kraftigt att den verksamheten avvecklades under hösten 2002.

12 I ytterområdena bedrivs fritidsgårdsverksamhet en kväll i veckan i Rydaholm, Bor, Forsheda och Bredaryd. I viss utsträckning sker det i samarbete med det lokala föreningslivet. Fritidstillsyn enligt LSS har bedrivits för 10 ungdomar i åldern år. Antalet besök är närmare 1 800, med 220 tillsynsdagar. Verksamheten har omfattat olika fritidsaktiviteter men även lägerverksamhet och social träning ute i samhället. Nyckeltal Fritidsgårdar, antal besök Nettokostnad per öppettimme, kr Nettokostnad per besök, kr Särskilda insatser för ungdomar anordnades under sommaren I samarbete med föreningar, föräldrasammanslutningar, andra kommunala förvaltningar m fl genomfördes riktade fritidsinsatser under sommarperioden. Fritidsförvaltningen anställde även ungdomar som ett led i dessa insatser. Tillsammans med stiftelser och simhallen har också det s k sommarpasset genomförts med cirka aktivitetstillfällen. Hösten 2000 startade projektet Grannar och Vänner för bostadsområdet Doktorn. Målsättningen med arbetet är bland annat att öka delaktigheten och vuxenansvaret, skapa fler föreningsaktiviteter samt stärka samverkan mellan olika organisationer och andra aktörer i området. Under 2001 har projektet tagit fastare former och utvecklats på ett mycket positivt sätt. En konferens under temat Livet på Mossle 2006 genomfördes i januari 2002 för att ytterligare engagera människor i området samt att söka finna hållbara utvecklingsidéer. Projektet som ursprungligen var planerat att pågå under två år har förlängts fram till juni Målsättningen är att en ekonomisk förening kan bildas för att överta ansvaret för den utveckling som skapats inom projektets ram. Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar används under dagtid från måndag till fredag främst för skolornas behov. Efter klockan 17 vardagar samt under lördagar och söndagar sker abonnemangsuthyrning till föreningsliv och privatpersoner eller till olika arrangemang. Efter renoveringen av simhallen i Värnamo har antalet besökande ökat. Den utökade motionsanläggningen har också visat sig vara en lyckad satsning, som vänder sig till nya målgrupper och utgör ett bra komplement till simhallen i övrigt. En fördjupad utredningsskiss till en utbyggnad av simhallen och Aplarinken med utemiljön har presenterats. Viss svårighet föreligger att nå hög nyttjandegrad i de mindre gymnastiksalarna utanför centralorten. Däremot kan konstateras en ökning av utnyttjandet av de mindre utomhusanläggningarna som finns för olika typer av fritidsverksamhet; is/tennisbanor, elljusspår, friluftsbad mm. Det tempererade utomhusbadet Värnamobadet hyrs på ett femårigt avtal av Landstingsfastigheter. Genom avtal med Värnamo Simsällskap bedrivs sedan verksamheten under sommarmånaderna. Medel har anslagits för att utreda en mer långsiktig lösning och eventuell inbyggnad av badet för att uppnå tillgänglighet hela året.

13 Bidragsgivning till föreningslivet, för att stödja deras utbud av olika fritidsaktiviteter, är en viktig del av fritidsnämndens ansvar. Den under några år på 90-talet negativa trenden beträffande ledarutbildning har bromsats och det kan med tillfredsställelse konstateras att ett ökat antal ledare utbildas. Extra medel har fördelats till de föreningar som driver egna anläggningar. Detta i syfte att stödja dessa föreningar och att stimulera andra till att överta och driva fritidsanläggningar i egen regi. Inom nämndens kompetensområde ligger också bidragsgivning till olika stiftelser med inriktning på fritidsverksamhet. Kulturnämnden Kulturnämnden svarar för den allmänkulturella verksamheten och biblioteken och ska samtidigt verka för att på olika sätt bevara och levandegöra kulturarvet. Nämnden skall i samverkan med andra verka för ett rikt kulturliv och till kommuninvånarna förmedla upplevelser, kunskap, medvetenhet och kritisk överblick samt främja mångsidigheten och visa öppenhet till kreativa strömningar Kulturnämnden hade tilldelats 18,4 mkr för årets verksamhet varav 18 mkr förbrukades. Under året har en medieplan upprättats för biblioteksverksamheten och denna plan kommer fortlöpande att följas upp varje år. Arrangemang som författarbesök, föredrag, debatter anordnades vid 20 tillfällen och samlade cirka personer. Under år 2002 genomfördes 11 musikprogram, som hade ungefär 950 åhörare, i olika delar av kommunen. Bland utställningsverksamheten kan nämnas I rosornas och liljornas tid som producerades tillsammans med stadsbyggnadskontoret och dessutom kompletterades med en föreläsningsserie om medeltiden och trädgårdar. Den under 2001 påbörjade satsningen att lyfta fram fotot som konstart fortsatte även under Utställningar med lokala fotografer anordnades i såväl Forsheda, Bredaryd som Värnamo. Utställningen i Värnamo, benämnd Värnamobrudpar, bröllopsfoton anordnades i Kulturhuset Cupolens utställningslokal Blickfånget. Antalet besökare på biblioteken har ökat liksom utlåningsverksamheten. Huvudbiblioteket står för den största ökningen med till över besökande under år 2002 och en total utlåning på drygt mot lån året innan men även de flesta filialerna visar ökade utlåningssiffror. Barnverksamheten är prioriterad och omfattande på samtliga bibliotek. Ny verksamhet för året på stadsbiblioteket är bokklubben Bokslukarna som vänder sig till barn mellan 9 och 13 år. Bokklubben brukar samla mellan 40 och 50 barn vid de månadsvisa träffarna. Även i Hånger finns en bokklubb som träffas regelbundet. Populära repriser för barn var två Harry Potterkvällar, liksom besöket av barnboksförfattaren Ulf Sindt. Dessutom har sex proffessionella teaterföreställningar visats samt flera mindre musik- och berättarföreställningar. Ett av de stora utvecklingsprojekten under året har varit inrättandet av fyra lärcentra på stadsbiblioteket samt vid biblioteken i Bor, Bredaryd och Rydaholm. Detta har skett i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och vuxenutbildningscentrum. De statliga medel som erhållits för att bygga upp Infrastruktur för vuxnas lärande har bekostat investeringarna.

14 Kommuninvånarna kan genom bibliotekens försorg erbjudas konsumentvägledning. Fyra bibliotekarier har utbildats av konsumentverket och vägledning kan nu ges på biblioteken i Värnamo, Bor, Forsheda och Rydaholm. Ett läsrörelseprojekt för vuxna Läsfrossa som startades hösten 2001 och rönt stor uppskattning har fortsatt som en del i nämndens läsrörelseprojekt. Populära pocketböcker erbjuds till olika arbetsplatser och böckerna presenteras av kulturförvaltningens personal på respektive arbetsplats under någon kafferast. Biblioteksverksamhet Totalt utlånade media Genomsnittligt antal lån per invånare 9,10 8,48 Kostnad per lån, kr 40:37 40:58 Biblioteket kan erbjuda Boken kommer-service till kommuninvånare som av ålderseller hälsoskäl ej själva kan uppsöka biblioteken. Men verksamheten har ännu inte funnit sina former. Talboksverksamheten fortsätter att öka. Teknikskiftet till DAYSY (från kassett till cdrom) planeras noga från bibliotekets sida. Handikappföreningar har bjudits in till information och demonstration av den nya tekniken för talböcker. LL-verksamheten, som sker i samarbete med socialförvaltningen, har fortsatt under året. LL står för lättläst och vänder sig till vuxna funktionshindrade inom omsorgen. Integrationsprojektet Läsa och växa har medfört ökat intresse från olika invandrargrupper, föreningar och modersmålslärare att påverka mediebeståndet på invandrarspråken. Som en del i projektet har pensionärer med invandrarbakgrund deltagit i träffar på stadsbiblioteket, där även företrädare för pensionärsföreningar, försäkringskassa och socialförvaltning medverkat. Kulturnämnden har själva, eller tillsammans med andra intressenter, anordnat ett stort antal aktiviteter inom kulturområdet. Bland annat kan förutom tidigare nämnda utställningar och musikcaféer även nämnas filmfestivalen. Den sistnämnda samlade 650 besökare under de 11 filmvisningar som skedde under fem dagar. Bidrag till föreningar, studieförbund och andra som bedriver verksamhet inom områdena musik, teater, dans, konst, kulturminnesvård och övrig folkbildning har utbetalats med 3,4 mkr

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 PERSTORPS PERSTORPS KOMMUN KOMMUN Torget Torget 1 1 284 284 8585 Perstorp Perstorp 0435-390 0435-390 0000 0435-355 0435-355 5151 kommunhuset@perstorp.se kommunhuset@perstorp.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet

Årsredovisning 2012. Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet Årsredovisning 2012 Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet Innehåll 1 VERKSAMHETERNAS BERÄTTELSER I KORTHET... 3 1.1 Kommunstyrelsen (inkl. Räddningstjänst)... 3 1.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden...

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bilaga 2. Verksamhetsberättelse. Nämnder och Bolag. Projektplan kommunen

Årsredovisning 2011. Bilaga 2. Verksamhetsberättelse. Nämnder och Bolag. Projektplan kommunen Årsredovisning 2011 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Nämnder och Bolag Projektplan kommunen NÄMNDER ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen 3. 2. Arbetet med kommunens ekonomi 2005 8 3. Ekonomiska förändringar och iakttagelser 8

Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen 3. 2. Arbetet med kommunens ekonomi 2005 8 3. Ekonomiska förändringar och iakttagelser 8 Årsredovisning Bengtsfors kommun 2005 Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen 3 1.1 Befolkningsutveckling 3 1.2 Arbetsmarknaden 4 1.3 Näringsliv 7 1.4 Omvärldsförhållanden och utvecklingsarbete

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan 2010-12. Trelleborgs kommun

Verksamhetsplan 2010-12. Trelleborgs kommun Verksamhetsplan 2010-12 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Läsanvisningar 2 Resultatplan 3 Kommunstyrelsen 4 Revision 16 Överförmyndarnämnden 19 Valnämnden 23 Fritidsnämnden 25 Kulturnämnden 34 Miljönämnden

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga. Nämnd. der och

Bilaga. Nämnd. der och Årsredovisning 2012 Bilaga 2 Nämnd der och bolag Sida 2 av 3 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsberättelse 2012 VIKTIGA HÄNDELSER Arbetet med att centralisera stödfunktioner

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 2 3 Kommunstyrelsens ordförande Året har också inneburit positiva saker för Hörby kommun. För våra insatser på idrottsområdet utsågs vi 2009 till årets Skånska Idrottskommun.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 Omslagsbild: Prisutdelning när Mora kommun utsågs till Årets ungdomskommun. Övriga bilder om inte annat anges: Sven-Erik Nilsson, Mora kommun Produktion: Riesbeck Reklam

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omslag: Ljusinvigning, 28 september INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Sammanfattning 4 Övergripande mål 5 Ekonomiska läget 6 Utveckling i kommunen 8 Förvaltningsberättelse 9 Personalredovisning 12 Verksamheternas

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer