Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator"

Transkript

1 Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator

2 Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är ett skyddsobjekt gränsen går där passerkort måste användas (Propellern och biblioteket öppet 8-17, annars är byggnadens väggar gräns). Inga gäster får medtagas innanför gränsen.

3 Terminsöversikt 4 delkurser Ledningsvetenskap översikt (12 hp) Martin Holmberg Sensemaking (6 hp) Isabell Andersson Datainsamling (6 hp) Jan Kuylenstierna Planering (6 hp) Anders Josefsson Förhoppningsvis kommer vi i januari avsluta med ett spel där ni får tillämpa era kunskaper

4 Upplägg delkurs 1 31/8 Introduktion * 1/9 Militär ledning (OBS! läs kompendium!) ÖvLt Håkan Forsmark * 5/9 Civil krisledning Dr Christian Uhr, MSB * 9/9 Seminarium Seminarieuppgifter och grupper delas ut 5/9 14/9 (Militär) Ledning i historien

5 Upplägg delkurs 1 19/9 DOODA 20/9 Osäkerhet, Dynamiskt beslutsfattande 23/9 Ledning i nätverk 3/10 Sammanfattning - frågetimme 7/10 Skriftlig tentamen

6 Målsättning Ge grundläggande kunskap om insatsledning Civil Militär Orientera om civil och militär insatsmiljö Ge förmåga att karakterisera ledning med hjälp av designlogik

7 Vad är ledning? Många olika definitioner Exempel från FM Grundsyn Ledning: den funktion som inriktar och samordnar de resurser som står till förfogande för att åstadkomma de effekter som definieras i uppdraget och dess syfte. Ibland definieras ledning som vad man gör en process med planering, genomförande, uppföljning Command & Control (även här finns flera definitioner) Command - Chefens utövande av sin auktoritet Control - Processen för att omsätta chefens vilja Det finns olika typer av verksamheter som ska ledas, och därmed olika typer av ledning Kontinuerlig verksamhet (ex företag) Projekt Insatser

8 Vad behövs för att leda? Heliga Birgittas bön om Guds ledning: Herre, visa mig din väg, och gör mig villig att vandra den Vad ska göras Ledningsvetenskap Hur inriktning och samordning faktiskt kan och bör åstadkommas är ledningsvetenskapens problem Få folk villiga att göra detta Ledarskap Varför skilja på detta? Det är olika förmågor hos människan Tekniska ledningssystem kan vara utformade för att stödja endast en del (vad:et, men inte ledarskapet) Kommunikation

9 Varför studera ledning? Vi leder i mångt och mycket på samma sätt sedan lång tid tillbaka Omvärlden har förändrats drastiskt Tekniska utvecklingen har varit enorm Människors attityder har förändrats Hur ska vi leda i krig och kris i framtiden?

10 Insatsledning Syftar till att kunna kontrollera en händelseutveckling Händelsen karakteriseras av: Osäkerhet Vad har hänt? Vad kommer hända? Hur ska detta åtgärdas? Tidsbegränsad Dynamisk

11 Vad är militär ledning? Ledning kan ses som en funktion i det militära systemet Det är den funktion som åstadkommer den inriktning och samordning som behövs för att uppnå syftet med verksamheten Betraktar vi istället ledning som en verksamhet är det att åstadkomma inriktning och samordning för att uppnå syftet med verksamheten Ledningssystemens syfte är att bidra till inriktning och samordning Det behövs inte nödvändigtvis ledare för att åstadkomma ledning

12 Vad är ett ledningssystem? Ett ledningssystem består av organisation, metoder, procedurer och stödsystem som kommer till användning i ledning och, naturligtvis, människor All ledning sker inom ett ledningssystem Förmåga till ledning är därför inte (bara) en personlig egenskap hos chefer, det är en egenskap hos ledningssystemet Det betyder inte att cheferna är oviktiga. Men de är en del av ett ledningssystem

13 Ledningens landskap Insatsmiljö Organisation Etik och moral Tekniskt stöd Ledning Lagkrav Uppdrag Samverkan Personal

14 Olika militära ledningsnivåer Taktisk Lös uppgift Upprätta markoperativ kontroll i södra Sverige Öppna väg mellan Ystad och Kristianstad Framryck över A, ta B, var beredd på C Operativ Led större insats Skydda civila i Libyen Skydda Södra Sverige Första nivån där olika truppslag används Strategisk Starkt kopplad till politik Upprätthåll förmåga över lång tid Ha beredskap för framtida uppgifter från politiken

15 Ledningsnivåer Civilt kallas ofta de två första nivåerna för operativ ledning Ledningsnivåerna är inte isolerade Taktiske generalen Strategiske korpralen Många skillnader och likheter mellan nivåerna Ex. Informationsinhämtning och tolkning Kommer delvis behandlas i nästa seminarium

16 Lägesbild Många definitioner Syftar till att ge användaren underlag så att rätt beslut kan fattas Karta Text Bilder Dynamik Osäkerhet Användare på olika nivåer behöver olika information Lägesbilder för olika användare i samma insats bör inte vara motsägelsefulla

17 Dynamiskt beslutsfattande Målsättningen med insatsen är att ta nuläget till ett önskat slutläge Typiskt för insatsledning är att besluten som fattas har vissa egenskaper Många beslut krävs vid olika tidpunkter för att nå målen Besluten är inte oberoende av tidigare beslut Beslutsunderlaget förändras med tiden, både till följd av externa faktorer och av tidigare beslut Tiden är en väsentlig faktor

18 Dynamiskt beslutsfattande Vi människor är dåliga på att kontrollera återkopplade system Erfarenhet är väldigt viktigt I vissa fall uppfattar erfarna personer det som att man aldrig fattar några beslut Hur ska man träna för beslutsfattande under kriser?

19 Osäkerhet Att fatta beslut kan tyckas lätt, men Läget är osäkert Vilken inverkan besluten får är osäkert Nya faktorer kan komma in Ny tillgänglig information är osäker Detta tillstånd är typiskt för en kris, och det påverkar hur vi agerar Eftersom tid är en kritisk faktor hinner vi inte skaffa så mycket information att vi är säkra

20 Organisation Ledning sker ofta i en grupp av människor, inte bara av en chef Både ledningsgruppen och verksamheten måste organiseras Olika organisation ställer olika krav på Utbildning Procedurer Rapportering Tolkning Beslut Mind-set Interaktion med andra organisationer

21 Organisation av verksamheten Ur insatsledningsperspektiv kan man se organisationen av ledningen som en spegling av hur man vill hantera osäkerhet Centraliserad ledning All info till en central punkt som bearbetar, fattar beslut och delegerar uppgifter I order definieras hur uppgiften ska genomföras (resurser, när och var dessa ska sättas in, etc) noggrant Garanterar att alla inblandade har gemensam lägesbild Potentiellt långsam Uppdragstaktik Tron att lokala befälhavare har bäst lokal lägesbild är central I order definieras uppgiften noggrant, ej hur den ska genomföras

22 Organisation av stabsarbete Syftar till att öka förmågan att leda Tid Rum Antal enheter En stab stödjer en chef Specialister utför deluppgifter för att ge chefen beslutsunderlag Personalfrågor Informationsinhämtning och bearbetning Implementera en plan

23 Organisation av stabsarbete Hur staben ska vara sammansatt beror på Vem staben ska stödja Stabens organisatoriska placering Vilka uppgifter staben har Vilka staben ska samverka med Metoder och rutiner måste anpassas efter respektive stab FM arbetar regelmässigt i staber Räddningstjänsten går i stab vid större händelser (kriser) Samverkan mellan organisationer med olika vana vid stabsarbete kan ge upphov till friktioner

24 Hur studera ledning? Normativt Hur bör ledning gå till? Deskriptivt Hur går ledning till i verkligheten? Kan göras t.ex. för att utvärdera om ledningens processer verkligen går till på det sättet som det är tänkt i reglementet Man kan inte härleda det normativa från det deskriptiva

25 Normativ ledningsvetenskap Hur ska jag leda mina resurser? Vad karakteriserar effektiv ledning? Vad kan jag leda? Hur ska verksamheten organiseras för att kunna ledas? Kontrollspann

26 Modeller för att beskriva ledning Systemperspektiv Designlogik Processbeskrivning Beskrivs i respektive organisation

27 Systemperspektiv Ett system är en uppsättning objekt (systemets beståndsdelar) med relationer mellan objekten och mellan deras egenskaper Systemteori kan användas i t.ex. tekniska, biologiska, politiska och sociala system Ett fotbollslag kan ses som ett system Genom samverkan mellan delarna blir helheten mer effektiv än vad summan av de ingående delarna blir

28 Definiera ett system Utgå från vilka uppgifter som systemet har Funktion vad är systemet till för? För vem? Resurs Omgivning Aktiviteter som systemet ska utföra Ledning hur ska systemet styras? Ledningssystemet delas upp i olika delar Ej organisatorisk uppdelning! Uppdelning sker efter vad man anser vara praktiskt Relationen mellan delarna är väsentlig

29 Litteratur fram till seminariet Håkan Forsmarks kompendium Försvarsmaktens Grundsyn Ledning Grunder för ledning Taktik, ledning, ledarskap Samverkan för säkerhets skull

Taktik, ledning, ledarskap

Taktik, ledning, ledarskap Taktik, ledning, ledarskap Stefan Svensson Stefan Svensson (red.), Erik (red.), Cedergårdh, Erik Cedergårdh, Ola Mårtensson, Ola Mårtensson, Thomas Thomas Winnberg Winnberg Taktik, ledning, ledarskap MSB

Läs mer

Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum

Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum Sida 1 Isabell Andersson MVI/LVA I en rapport inom ramen för projektet Operativ ledning med titeln Vad kan man åstadkomma med ledning när man möter en

Läs mer

Kunskapsöversikt Beslutsstöd. Henrik Eriksson Linköpings universitet 581 83 Linköping E-mail: her@ida.liu.se

Kunskapsöversikt Beslutsstöd. Henrik Eriksson Linköpings universitet 581 83 Linköping E-mail: her@ida.liu.se Kunskapsöversikt Beslutsstöd Henrik Eriksson Linköpings universitet 581 83 Linköping E-mail: her@ida.liu.se Förord Denna kunskapsöversikt beskriver utmaningar och forskningsbehov för beslutsstöd inom MSBs

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

STAB vad är det? En stab är aktörsintern

STAB vad är det? En stab är aktörsintern vad är det? När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av stöd. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Min syn på ledarskap i produktutvecklingsfasen Individuell inlämningsuppgift

Min syn på ledarskap i produktutvecklingsfasen Individuell inlämningsuppgift Min syn på ledarskap i produktutvecklingsfasen Individuell inlämningsuppgift [I denna essä behandlar jag begreppet ledarskap, vilken betydelse den har, ledarskapsstilar och hur ett bra ledarskap ser ut

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Ledning i Försvarsmakten

Ledning i Försvarsmakten Ledning i Försvarsmakten Svenska militära chefers erfarenheter MAGDALENA GRANÅSEN, LINDA SJÖDIN, HELENA GRANLUND FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2012-2013 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser

Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår

Läs mer

VAD VILL JAG HA OM JAG FÅR VÄLJA?

VAD VILL JAG HA OM JAG FÅR VÄLJA? Hälsa och samhälle 4 januari 2010 VAD VILL JAG HA OM JAG FÅR VÄLJA? KOMPETENSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN MARIA JÖNSSON Examensarbete i socialt arbete Malmö högskola 15 hp Hälsa och samhälle Socionomprogrammet

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer