Samordnad vårdplanering v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordnad vårdplanering v"

Transkript

1 Samordnad vårdplanering v i Västra GötalandG Ett gräns nsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt Christina Wisser 49 kommuner, 125 VC, 17 sjukhusorter

2 Nu och framåt Var står vi nu. Stegvisa leveranser Ny rutin och KLARA SVPL i ett sammanhang Organisation för förvaltnings- fasen Supportorganisation Katalogarbetet nu och sen Säkerhetsarbete Nät och kommunikation Vad kommer vi att behöva lägga tid på

3 Preliminär tidplan för införande Implementations-projektet/fasen Förvaltningsfas 2008 Sommar Vårdsamverkan i Skaraborg Pilot nov Ca Förberedelser införande Acceptans -tester Införanden Acceptans -tester Acce tester 1,5 år införande period

4 Okt 08 6 mån 12 mån BAS mån 18 mån Leveranser av IT-tjänsten Innebär arbete med acceptanstester Fortsatt utveckling

5 Flera processer i en Betalningsperspektivet Samordnad vårdplanering Vård o omsorgsperspektivet Avvikelseperspektivet

6 Avvikelsehantering (MedControl) Vårdportalen 1177 Katalog (HSA) En ny rutin och KLARA SVPL har landat i vården Läkemedel Samtycke, behörigheter... (BIF-tjänster) Epikriser mm (Vårddok system) Pat.adm (Elvis-> Surf)

7 Integrationer En är beslutad Elvis KLARA SVPL för VGR (ej personella resurser tillgängliga) En önskas mycket starkt Melior KLARA SVPL (aktuella läkemedel, slutanteckningar) (ej finansiella resurser) En tror vi det kommer att finnas ett stort behov av åtminstone tillgång till att läsa (LISA, listningssystemet).(ej prioriterad) Tillgång till information mellan olika system är lämpligt - integrationsnivå bör diskuteras..

8 Förslag på övergripande förvaltningsorganisation Det stora ansvaret ligger ute i linjen F O A -v ård Linjeansvar inom resp huvudm ans område A ns v ar för införande av S V P L rutin oc h IT -tjäns t S V P L S tyrgrupp förvaltning C entralt projekt S A M O R D N IN G S A N S V A R S ty rgrupp V årdsamverkan K O LA S ty rgrupp V årdsamverkan LG S S ty rgrupp V årdsam verkan S IM B A S ty rgrupp v årds am v erk an R ek o S ty rgrupp V årdsamverkan F y rbodal S ty rgrupp V årdsamverkan S k araborg SAMSA Förvalt ningsgrupp F unk tions k oordinator för V G R oc h k om m un inkl privata vg Lokala förvaltare Lokala förvaltare Lokala förvaltare Lokala förvaltare Lokala förvaltare Lokala förvaltare Leverantö rer S ärskilda an svarso m råd en U tp ekat fö rvaltarskap D rift/förvaltn/support V G R -IT A pplikationsfö rvaltare Leverantör av IT tjänst och viss s upport S iem ens U tbildning T es t Teknik /S äkerhet F örvaltare Infospec F örv altare R utin Förvaltare A vtal Förslaget är inte taget utan diskuteras A npasning/vidareutv ec k ling Förvaltningsdirektiv

9 Support organisation Idag eskalering 3:e linjens support 2:a linjens support Hos leverantöre n 1:a linjens support Nära användarna T ex på sjukhuset/ Kliniken Kommunen Inom VG

10 3:e linjens support 2:a linjens support Hos leverantören Inom VG 1:a linjens support Nära användarna T ex på sjukhuset/ Kliniken Kommunen Rutin och IT-tjänst 1:a linjens Kommun support Vård och omsorg Pirvata Sjukhus/Primärvår d

11 Ny supportlinje kommun S a m ordnad vå rdplanering - su pportlinje ko m m u n(fetstilsm a rkerade stre ck är önkvä rd supportlinje) Kommunanvändare Norm al användning av KLARA Inc i d e n t 1:a linjens support Krävs resurs från K LA RA -användare S uperanvändare Kommun supporten K o m m u n h e lp d e s k Ringer Telia K rä v s re s u rs frå n HelpDesk VGR-IT A n v ä n d a rn a k a n rin g a vilk e t s o m h e ls t a v n u m re n <= Prim ärvå rde n s h elpd e sk i VG R <=Ska S h elp d e sk R inger V G R -IT itse rvice. ska vg re g io n.se sup p o rt.p tit.ska ra b vg reg io n.se H e lp D e s k V G R -IT H elpd es k ärendelogg Krävs resurs från H e lp -d e sk T e lia So n era te l: IT -drift V G R -IT - drift TeliaSonera Kom.torget 200 s t får ringa totalt S iem ens T elia H e lp D e s k T e lia Kom torg et Siemens 25 s t får ringa totalt H e lp D e s k S ie m e n s K rä vs re su rs frå n S IE M E NS

12 Ny version supportlinje VGR S a m ordnad vå rdplanering - su pportlinje V G R (fe tstilsm arkera de streck är supportlin je ) VGR användare sjukhus/pv Norm al användning av KLARA K LA RA -användare In ci de nt 1:a linjens support S uperanvändare Krävs resurs från Kommun supporten V G R _IT ett telefonnum m er A n v ä n d a rn a k a n rin g a vilk e t s o m h e ls t a v n u m re n <= Prim ärvå rde n s h elpd e sk i VG R <=Ska S h elp d e sk itservice.ska vgre gion.se sup p o rt.p tit.ska ra b vg reg io n.se HelpDesk VGR-IT H e lp D e s k V G R -IT HelpD esk ärendelogg Krävs resurs från IT -drift V G R -IT - drift TeliaSonera Kom.torget * F ö rb in d e ls e n u m m e r a n g e s vid k o n ta k t m e d T e lia S o n e ra - T id a h o lm F N T F a lk ö p in g s t får ringa S iem ens H elp -desk T elia Sonera tel: H e lp D e s k T e lia Ko m torg et Siemens 25 s t får ringa H e lp D e sk S ie m e n s K rä v s re s u rs frå n S IE M E NS

13 Ny version supportlinje Privata vårdgivare S a m ordnad vå rdplanering - su pportlinje P rivata vårdgivare i V G R (fetstilsm a rke ra de streck ä r su pportlinje) Privata vårdgivare IiVGR Norm al användning av KLARA In ci de nt 1:a linjens support Krävs resurs från H elp -desk Sjunet K LA RA -användare S uperanvändare A n v ä n d a rn a k a n rin g a vilke t s o m h e lst av n u m re n <= Prim ä rvå rd en s h e lp de sk i VG R <=Ska S h elpd e sk itse rvice.ska vg re g io n.se su pp o rt. ptit.ska ra b o vgre gion. se V G R -IT HelpDesk VGR-IT H e lp D e s k V G R -IT HelpD esk ärendelogg Krävs resurs från IT -drift V G R -IT - drift TeliaSonera Kom.torget * F ö rb in d e ls e n u m m e r a n g e s 200 s t får ringa S iem ens S V R H e lp D e s k S ju n e t Sjun e t SV R Siemens 25 s t får ringa H e lp D e sk S ie m e n s K rä v s re s u rs frå n S IE M E NS

14 Varför gör vi detta? Vi vill öka kvalitet och säkerhet i den samordnade vårdplaneringsprocessen samt förenkla processen kring de planerat utskrivningsklara och utskrivningsklara patienterna. Vi arbetar för efter ett standardiserat utbyte av information och en gemensam rutin för hela Västra Götaland. Vi arbetar också för att uppfylla den nationella ITstrategin

15 Katalog en verksamhetsfråga Hemmet Apotek Ambulans Sjukhus Vårdcentral Privata vårdgivare Försäkringskassan Kommunal vård VGR ITSE Inger Wejerfelt Sökning av uppgifter om enheter och personer: att säkert och entydigt finna namn, adresser mm för vårdgivare och enheter utifrån olika sökkriterier för VGR, kommuner, andra landsting och patienter

16 Generell katalogstruktur Länsnivå KIV/VGL Organisation KIV/Kommuner Organisation KIV/VGR Organisation KIV/Privata vårdg Enhet nivå 1 Förvaltning Enhet nivå 1 Förvaltning Enhet nivå 1 Förvaltning Enhet nivå 2-10 VGR ITC Carina Franzén Personer Anställning

17 Katalog och KLARA SVPL Länsnivå KIV/VGL KLARA SVPL Organisation KIV/Kommuner Organisation KIV/VGR Enhet nivå 1Enhet nivå 1 Enhet nivå 1 Förvaltning Förvaltning Förvaltning Enhet nivå 2-10 Personer Organisation KIV/Privata vårdg Anställning Inkorgar Samtycke /spärr Användare ndare Historik Behörig- heter Sam- arbete Arbetar VGR ITC Carina Franzén

18 Huvudkatalog är viktig Kommun Vård och omsorg Privata vårdgivare (kommun, landsting) Sjukhus och primärvård Det som har tagit mycket tid är att dokumentera organisation och användare, Alla parter har inte färdiga katalogstrukturer idag, Mycket arbete manuellt.

19 Säkerhetsarbete Patientdatalagen 2008 Krav på starkt autentisering I VGR beslutat om SITHS-certifikat, SOSFS 2008:14 Systemadministrationsarbete

20 Kommunikation inom VG Gemensam Hälso & Sjukvårdsportal Internet VGR användare VGR Vårdsystem Information till invånare VGRnet Apoteket Leverantörer Praktikertjänst RFV Kommunnät A SVPL Västfolket KIV Kommun KIV Gemensamt Kommunikationstorg Kommunnät B Användare kommun Vårdhem Kommunnät C Leif Ytterström 2006 Kommunhus

21 Vad är det som kommer att ta tid även i framgent Införandet Katalogarbete- underhålla katalog Säkerhetsarbete Krav och önskemål anpassningar, vidareutveckling Integrationer Utbildning Medverka i förvaltningsarbete med t ex tester Arbeta med termer och begrepp anpassa rutinen..

22 Tack

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Berit Lindell, Marie Winesh, Gunilla Augustsson, Maria Skön, Iris Lang, Gunilla Höglind, Lena Larsson, Inga-Lill Wikström, Gulli Lissledal,

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

2010-09-21 Åke Rosandher

2010-09-21 Åke Rosandher 2010-09-21 Åke Rosandher 2010-09-21 sid 2 Disposition Bakgrund Uppdrag för 2010-2012 Nuläge och inför 2011 2010-09-21 sid 3 Hälso- och sjukvård: Riksdag lagstiftning Landsting/regioner (21) huvudmän och

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Handlingsplan för. Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07

Handlingsplan för. Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07 Handlingsplan för Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Verksamhetsprojekt inom vård och omsorg

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

ehälsa i landstingen

ehälsa i landstingen ehälsa i landstingen Augusti 2014 Inventering på uppdrag av SLIT-gruppen Sammanställd av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson 1(20) Innehåll Sammanfattning... 3 Fakta i sammadrag.... 3 Bakgrund... 4 Förutsättningar

Läs mer

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Närvarande: Lena Johansson(ordf.), Sven Bergelind, Karin Hallberg, Eva Källén, Inger

Läs mer

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Identifieringstjänst SITHS Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1. Objektbeskrivning... 3 2. Uppdrag och period...

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt 2009 Tieto Corporation Nationell patientöversikt IT Vårdgalan 2009 NPÖ i praktisk vardag Christer Bergh Manager HCSC Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Nationell IT-strategi Vården

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Liftarens Guide till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Sid 1/29 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Revisionshistorik... 4 2. Inledning... 6 3. Översikt...

Läs mer

VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering

VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering INFORMATIONSPECIFIKATION 1(93) VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering Magnus Fogelberg, VGR Christina Wisser, Meditik AB INFORMATIONSPECIFIKATION 2(93) Vid elektroniskt

Läs mer

Regionrapport. Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionrapport. Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen Regionrapport Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen Videokommunikationssystem samt möjlighet till delad vårdinformation, beslutsstöd och uppföljning i Cosmic Slutrapport

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Slutrapport: Utredning av Integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) på Inera AB 2012-10-31

Slutrapport: Utredning av Integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) på Inera AB 2012-10-31 Slutrapport: Utredning av Integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) på Inera AB 2012-10-31 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)8 Godkänt av : Godk datum: Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 2010-08-20 Version 1.2 Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 Bilaga 1 till HSA Policytillämpning i Landstinget Gävleborg Förvaltningsorganisation för

Läs mer

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t I T-vi s i o n och stra t eg i In f o rmationsteknik (IT) är den teknik som används för att samla in, lagr a, bearbeta, kommunicera samt presentera

Läs mer

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker 21(52) Doseringslogiken i Pascal ordinationsverktyg ska utvecklas med målsättningen att ordinatören ska ordinera på "samma sätt och i samma ordinationsvy" oavsett hur läkemedlet administreras (dos eller

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS

Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS 28 januari 2015 Henrika Littorin henrika.littorin@inera.se Tjänsterna i sitt sammanhang HSA SITHS 3 SITHS-kort Uppfyller kraven

Läs mer