EXAMENSARBETE. Hur grupprogram kan underlätta användarstödsorganisationens arbete. benefits from groupware in the usersupport organization

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Hur grupprogram kan underlätta användarstödsorganisationens arbete. benefits from groupware in the usersupport organization"

Transkript

1 1997:029 SHU EXAMENSARBETE Hur grupprogram kan underlätta användarstödsorganisationens arbete benefits from groupware in the usersupport organization Fredrik Stöckel, Örjan Lundberg Data- och systemvetenskapliga programmet Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Systemvetenskap 1997:029 SHU - ISSN: ISRN: LTU-SHU-EX--97/029--SE

2 Hur grupprogram kan underlätta användarstödsorganisationens arbete Benefits from groupware in the usersupport organization Örjan Lundberg Fredrik Stöckel

3 Hur grupprogram kan underlätta användarstödsorganistionens arbete Benefits from groupware in the user support organization Examensarbete inom ämnesområdet systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet av: Örjan Lundberg Fredrik Stöckel Luleå Handledare: Lars Furberg, IES/DSV, Luleå tekniska universitet

4 Förord Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete på 10 poäng, som innefattas i en kandidatexamen i systemvetenskap (120 poäng) vid Luleå tekniska universitet. Vi vill här passa på att tacka några personer utan vilkas hjälp detta arbete inte kunnat genomföras: Vår handledare Lars Furberg, för visat förtroende, kommentarer och uppmuntran! Kerstin Kemlén, för stöd under arbetets gång. Ludvig A. Norin och Kjell Harila, för mycket givande diskussioner under de träffar vi haft. Anders Edlund, för stor hjälp och bra synpunkter. Adobe Incorporated för ordbehandlingsprogrammet FrameMaker5. AIC Conferenses för att vi fick besöka konferensen Helpdesk 97, speciellt tack till Jenny Börjesson som ordnade detta. Information om AIC Conferences i Sverige finns på URL: Luleå den 20 Maj 1997 Örjan Lundberg Fredrik Stöckel

5 Sammanfattning Det har idag blivit vanligt att använda Informationsteknik (IT) som stöd till arbete av olika former. Företag lägger idag ned mycket tid och pengar på att datorisera sina verksamheter. När det uppstår problem i företagens system och applikationer, krävs det att hjälp finns att tillgå. Uppsatsen syftar till att se hur användarstödsorganisationernas arbete kan underlättas med hjälp av grupprogram. En fallstudie visar att det i den decentraliserade användarstödsorganisationen finns kommunikations och informationsdelningsproblem. Vi har kommit fram till att grupprogram kan lösa många av de kommunikationsproblem som den decentraliserade organisationen har. Grupprogram passar mycket bra in som stöd för användarstöd eftersom grupprogram bidrar till ett ökat samarbete i och mellan grupper.

6 Abstract Today, it has become common to use Information Technology (IT) to support different kinds of work. Companies today spends a lot of time and money on computerizing their businesses. When problems emerges in the companies systems and applications, it calls for obtainable help. The Barchelor Thesis aims at perceiving how the usersupport organisations work can be can be made easier with the help of groupware systems. A case study shows that there are problems with communication and informationsharing in the decentralized usersupport organisations. We have come to the conclusion that groupware can solve a lot of the communicationproblems that the decentralized organisation has. Groupware is suitable as support for usersupport since groupware contributes to an increased collaboration within and between groups.

7 Innehållsförteckning 1.Introduktion Inledning Problemområde Syfte, avgränsningar, metod Syfte Avgränsningar och definitioner Vetenskapsteoretisk grund Tillvägagångsätt Målgrupp/förkunskaper CSCW Historik Definition Samarbete Tids- och rumsdimensionerna Grupprogram Uppdelning av grupprogram Grupprogram och kommunikation Gruppstöd Stöd för kommunikation och samarbete Avstämning Användarstöd Historik Vad är användarstöd Användarstöd i organisationen Användarstödsfunktionen Utförande av användarstöd Användarstöd - ett grupparbete Avstämning Empiri - Fallstudier Observationer Observation I: problem med att hantera problem Analys: observation I Observation II: decentraliserat användarstöd Analys: observation II Observation III: information om problem och lösningar Analys: observation III Avslutning CSCW och användarstöd

8 Kommunikation, koordination och samarbete Slutsats Avslutande diskussion Metodiskussion Förslag till vidare studier Frågor: Företag A Företag B Företag C Företag D Foretag E Företag F Referenser Bilagor: bilaga 2a-2f Företagspresentationer.

9 1. Introduktion Här introducerar vi läsaren i uppsatsens ämnesområde och förklarar varför vi anser ämnet intressant. Inledning Det har idag blivit vanligt att använda informationsteknik (IT) som stöd till arbete av olika former. Dagligen använder företagens anställda elektronisk post för att kommunicera med varandra, de skriver rapporter i ordbehandlingsprogram och hanterar pengar med hjälp av ekonomisystem. Företagens anställda har blivit beroende av IT i sitt dagliga arbete. Företagens anställda tar dessutom för givet att ordbehandlaren och ekonomisystemet alltid fungerar. Vad händer då när ordbehandlings- eller kalkylprogrammet slutat fungera som det är tänkt? När användaren inte förstår hur applikationerna skall användas? När den elektroniskaposten inte kommer fram till rätt destination eller datorn inte fungerar som tänkt? Detta genererar ofta avbrott i arbetet och hjälp behövs för att kunna fortsätta igen. Användaren kanske städar skrivbordet i väntan på denna hjälp, men vad händer om den dröjer eller uteblir? Kanske blir användaren irriterad eller försöker lösa problemet själv, vilket i sin tur förhindrar dem från att arbeta effektivt. När arbetet avbryts eller andra typer av problem uppstår skapas kostnader bland annat i form av förlorad arbetstid [Ri96]. Det är därför viktigt att hjälp finns tillgänglig när problemsituationer uppstår. Den frekventa användningen av IT i arbetet samt de kostnader som uppstår när program eller ITsystem brister i sin funktion har bidragit till att kravet på och behovet av användarstöd ökat [Ho97]. Problemområde Den grupp människor som skall bistå användarna med hjälp, har ofta en mängd problem från alla håll och kanter att tacklas med. Dels skall de försöka att förebygga problem, men även hjälpa användare som har problem. Användarstödsgruppen arbetar mot samma mål och behöver samarbeta och kommunicera för att kunna uppnå ett effektivt arbete [Ru96]. 1

10 2. Syfte, avgränsningar, metod Här redogör vi för uppsatsens syfte och vetenskapliga hemvist. Att vi ser på uppsatsen som en explorativ och kvalitativ studie. Vi berättar också vilken målgrupp vi riktar oss till. Syfte Uppsatsens syfte är att se hur grupprogram kan underlätta användarstödsorganisationers arbete. Avgränsningar och definitioner Med informationsteknik (IT) avser vi den datorbaserade teknik som inbegriper datorer och telekommunikation. Användare (slutanvändare) är de personer som nyttjar informationssystem eller IT som verktyg för att utföra sina arbetsuppgifter [Ka95]. Vi definerar därför användarstöd som hjälp och service till de som nyttjar informationssystemet som verktyg i sitt dagliga arbete. Detta gör vi eftersom vi ej hittat någon definition i den litteratur vi har undersökt. Med användarstödspersonal avser vi de personer i den organisation som arbetar med att bistå andra människor med hjälp när de har problem med informationssystem. Vi har avgränsat oss till enbart de som utför användarstöd. Vi har ej undersökt specifika grupprogram utan istället valt att använda oss av de generella egenskaper som defineras i litteraturen. Vi väljer i vår fallstudie att prioritera bredden före djupet i studien eftersom vi vill få en översikt i problem som användarstödsfunktionen har, samt att uppsatsens omfattning om 10 poäng ej ger möjlighet till fördjupning inom hela området. De företag som medverkat i vår undersökning är icke namgivna, detta eftersom vi bedömde sannolikheten att få ärliga svar vid intervjutillfällerna som större om vi kunde lova de intervjuade anonymitet. Vetenskapsteoretisk grund Ett vetenskapligt arbete kan ha olika syften såsom explorativt, deskriptivt etc. Det kan ligga nära till hands att betrakta vår uppsats som deskriptiv, det vill säga rent beskrivande av ett fenomen. Vi anser dock att uppsatsen främst är explorativ. Målet med en explorativ studie går bortom den rena beskrivningen och innebär att man söker insikt i och förståelse för och idéer om ett fenomen. Studien blir då naturligt kvalitativ och inte kvantitativ [Id95]. 2

11 Den kvalitativa metoden har vi valt eftersom vi vill se hur grupprogram kan underlätta användarstödsorganisationers arbete utifrån egenskaper som användarstödsfunktionen har. Enligt Malin Bergvall stämmer detta in med den kvalitativa metoden. Bergvall beskriver den kvalitativa metoden sålunda: Kvalitativa metoder syftar till att karaktärisera. Själva ordet kvalitativ står för kvaliteter, d v s egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen (Repstad, 1988). Kvalitativa metoder syftar vidare till att bl a undersöka människors uppfattningar, terminologi, tolkningar och erfarenheter (Goldkuhl, 1993) [...] Vid kvalitativa studier försöker man nå en variation i det insamlade materialet. Det innebär att man väljer ut fall som bedöms ge olika aspekter på verkligheten. Antalet fall avgörs av mättnaden, d v s vad varje nytt fall ger för bidrag till undersökningen(gummerson, 1985). Systemförvaltning i Praktiken [Be95] Kvalitativa metoder utgår alltså från en verklig företeelse som man vill förstå. Utgångspunkten är de observationer man gjort och skall göra om företeelsen i verkligheten. Målet är att man efter att ha samlat och ordnat dessa observationer skall kunna förstå fenomenet bättre. Tillvägagångsätt Vi ansåg det nödvändigt att först bekanta oss med området användarstöd för att kunna specificera ett problemområde. Detta gjorde vi bland annat genom att delta på en konferens: Helpdesk 97, om användarstöd som ägde rum i Stockholm 4-5 mars 1997 [He97]. Problemområdets bredd visade sig vara omfattande och har lett till att vi successivt under arbetets gång byggt upp vår förförståelse. Vi har därför till stor del arbetat efter ett hermeneutiskt synsätt [Th91]. 1. val av Syfte 2. teori intervju 3. Slutsats analys Figur 1: metod Med syftet i åtanke har vi valt lämpliga organisationer för fallstudien (figur 1, steg 1) Eftersom vi inte haft för avsikt att angripa problemområdet sett utifrån någon specifik verksamhet, är företagen i undersökningen av skiftande karaktär. Representerade finns 3

12 företag från såväl offentliga sektorn som den privata (Tabell 1 ) Deras verksamhetsområden är också skiljda varandra. Tabell 1: Verksamhet och företagstyp Verksamhet/ Företagstyp Statlig Kommunal Utbildning Bank Industri Media Offentlig X X X Privat X X X De krav vi ställt på företagen är att de skall ha minst 50 användare, vara datoriserade och ha en systemförvaltningsorganisation eller dataavdelning. Skälet till att detta var att vi ansåg det enklare att upptäcka problem med användastödsarbetet i organisationer av denna storlek. Vi valde alltså dessa företag eftersom vi ansåg dessa vara tillräckligt komplexa för att användarstödsrelaterade problem skulle kunna upptäckas. De personer vi intervjuat har som arbetsuppgift att förvalta systemen och/eller bistå användare med hjälp. För att belysa undersökningsobjektet från flera aktörsperspektiv har vi haft som mål att intervjua minst två aktörer på varje företag. Det huvudsakliga arbetssättet har varit besöksintervju men i två fall har intervjun skett med elektronisk post och telefon. Det andra steget (figur 1, steg 2) har varit att förbereda oss för våra intervjuer. Det har vi gjort genom teoristudier. Intervjuerna har genomförts med en kvalitativ ansats. Detta därför att vi ville få direkt respons på hur våra frågor och för att kunna fylla på med följdfrågor där erhållna svar varit otillräckliga. För att förvissa oss om att inte intervjuerna skulle driva iväg från vår avsikt med dessa eller att vi missat viktiga frågor, har vi använt oss av en frågemall som vi använt som minneslista (se bilaga 1). Genom att hålla två pilotintervjuer kunde vi förbättra våra frågor. Följdfrågor har eftersom de uppstått lagts in i frågemallen. Vi har försökt få ett djup på intervjuerna vilket tenderat till att själva intervjuerna närmast kan beskrivas som diskussioner mellan intervjuare och intervjuobjekt [Id95]. De resultat vi erhållit från intervjuerna har vi sedan tolkat och analyserat. Vi har drivit en forskningsfråga av undersökande och delvis argumenterande natur. Vi har utifrån det analyserade materialet försökt att förstå och hitta teoretiska samt praktiska lösningar på problemområdet vilket innebär att vi varvat litteratur och empiri. Det avslutande steget (figur 1, steg 3) i arbetsmetoden, är det steg där vi samlat ihop den kunskap vi erhållit från intervjuer och teorier. Resultatet av detta arbete är grunden till våra slutsatser. Målgrupp/förkunskaper Vår målgrupp är i huvudsak personer intresserade av användarstöd, såväl studenter som drift- och användarstödspersonal. En grundläggande förståelse för ADB-området ses som ett krav för att kunna förstå och få ut ett mervärde av uppsatsen. För personer som jobbar med eller på något annat sätt kommit i kontakt med användarstöd ökar värdet av denna uppsats, eftersom uppsatsen kan relateras till egna erfarenheter. 4

13 3. CSCW Här ger vi en allmän teoretisk beskrivning av Computer Supported Cooperative Work (hädanefter förkortat CSCW) och grupprogram. Historik Under början av 1980-talet hade försök att stödja grupparbete med hjälp av datorer tappat luften. Utvecklare började förstå att tekniken inte ensam kan förbättra grupparbete [Gr96]. Människan och dess beteende måste undersökas noggrant innan arbete i grupperkan stödjas. Magnus Ramage beskriver ett sådant samarbetssystem: a combination of technology, people and organisations that facilitates the communication and coordination necessary for a group to effectively work together in the pursuit of a shared goal, and to achieve gain for all its members. On Cooperative Systems [Ra96] Termen CSCW uppkom då två forskare anordnade ett antal seminarier med temat hur teknologi kan stödja människor som arbetar i grupp. Deltagarna kom från flera olika vetenskapliga områden med ett gemensamt intresse; hur människor arbetar. De skapade tillsammans begreppet Computer Supported Cooperative Work för att beskriva sitt gemensamma intresseområde [Gr96,Lj97]. Definition Sedan 1984 har CSCW använts som ett begrepp, men andra förkortningar har försökt beskriva samma fenomen; CSC för computer-supported collaboration, TWS för Team Work Systems och CSCW med tolkningen Computer Supported Collaborative Work. Detta beror på att forskningsområdet CSCW består av människor representerade från en rad olika vetenskapliga områden med delade åsikter om vad som är det mest fundamentala inom CSCW. Den förklaring av Computer Supported Cooperative Work som vi oftast sett citeras i den litteratur vi undersökt har kommit från Ellis C. Gibbs S. och Rein G. :...CSCW look at how groups work and seeks to discover how technology (especially computers) can help them work. Groupware Some issues and experiences [El91] CSCW är alltså ett multidisciplinärt forskningsområde där forskare från bland annat områderna Informatik, Datavetenskap, Sociologi, Psykologi, Organisation och Arbetsvetenskap undersöker hur grupparbete kan stödjas av informations och kommunikations teknologi. Det är viktigt att poängtera att CSCW inte enbart är fokuserat på teknologi, teknologin är ej den drivande kraften bakom disciplinen. CSCW som helhet framhäver 5

14 istället de sociala aspekterna och definierar rättesnören för hur teknologin skall designas för att stödja samarbete i grupp [Cm93,Lj94]. Forskning inom CSCW tenderar dock ofta att fokusera sig på antingen de tekniska eller de mänskliga aspekterna, sällan väger dessa lika tungt [Wh92]. Samarbete CSCW syftar till att stödja samarbete. Samarbete betyder att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Människor samarbetar eftersom det är tillfredställande eller produktivt vid ett visst tillfälle. Samarbetet kan både vara tillfälligt eller specifikt för en viss arbetsprocess [Sh92,Ra96]. Ben Schneiderman beskriver sju olika mål för samarbete: Kompletterande partners - En person har en fråga den andre har svaret. Undervisning eller demonstration - En person delar med sig (av information) till ett flertal andra. Nödvändiga partners - Två eller flera personer är beroende av varandra för att nå ett gemensamt mål. Konferens - Diskussion mellan fler än 2 personer. Riktad konferens - En ledare dirigerar/modererar en konferens mot ett mål. Strukturerad arbetsprocess - Ett grupp människor med distinkta roller som samarbetar i en arbetsuppgift. Elektroniskt klassrum eller mötesrum - Stöd som underlättar presentation av material och ger möjligheter till interaktion mellan personerna i grupperna. Schneiderman påpekar även att samarbete med hjälp av CSCW kan ske anonymt, att någon kan informera andra anonymt. Schneiderman ser positivt på den möjligheten, eftersom åsikter kan framföras som annars aldrig skulle bli hörda [Sh92]. 6

15 Tids- och rumsdimensionerna Det samarbetstöd som CSCW-applikationer kan ge en grupp, delas ofta upp i en matris (figur 2) bestående av dimensionerna tid och plats. Genom att titta på var gruppens medlemmar befinner sig i matrisen, kan man få en översiktsbild av olika typer av Grupprogram. Dessutom visar matrisen på några av de praktiska kommunikations problem som uppträder när grupper skall samarbeta. Tid Samma Olika Samma Synkront centraliserat Asynkront centraliserat Rum Olika Synkront distribuerat Asynkront distribuerat Figur 2: Tidsrumsmatris [Lj94,Sh92,Cm93] CSCW stödet delas alltså enligt matrisen upp i: - Synkront stöd - när kommunikation sker i samma tid. - Asynkront stöd - när kommunikation sker på olika tider. - Centraliserat stöd - när personer möts på samma plats. - Distribuerat stöd - när personerna som möts befinner sig på olika platser. Tid och rum är de dimensioner som särskiljer cellerna i matrisen. Målet för CSCW är att med datorstöd förbättra grupparbetet genom att underlätta sammarbete i grupper mellan tids- och rumsdimensionerna [Ba93]. Genom att minska de problem som tids- och rumsdimensionerna för med sig med CSCW-applikationer kan användarna arbeta utan att de förhindras av de restriktioner som uppkommer av att de befinner sig på olika platser eller tid. Om detta kan uppnås så får vi en figur (figur 3) med bara ett fält som beskriver samarbetstödet [Lj94,Cm93]. oberoende av tid oberoende av plats Figur 3: Tidsrumsmatris [Cm93] 7

16 Grupprogram Grupprogram definieras av Johansen som:... a generic term for specialised computer aids that are designed for the use of collaborative work groups. Typically, these groups are small, project-oriented teams that have important tasks and tight deadlines. Groupware can involve software, hardware, services, and/or group process support [Lj94] Grupprogram är alltså ett samlingsnamn på den teknologi som strävar efter att förverkliga det stöd som CSCW forskningen efterlyser. Kännetecknande för grupprogram är enligt Docherty att de [Do92]: Ger samtidig tillgång till en arbetsprocess. Möjliggör kommunikation mellan de berörda aktörerna i en arbetsprocess. Underlättar organiseringen av resurser och personal involverade i en arbetsprocess. Uppdelning av grupprogram En uppdelning av grupprogram enligt tids- och rumsmatrisen är enligt Shneiderman och Fielding [Fi96,Sh92]: Samma plats, Samma tid (Synkront Centraliserad) Grupprogram som stödjer möten ansikte mot ansikte placeras i denna cell. De vanligaste verktygen är overhead-projektorer som används för att presentera bilder för en grupp. Mer avancerade verktyg är så kallade mötesrum, där alla deltagare har var sin dator. Deltagarna kan samarbeta på flera olika sätt, bland annat genom att arbeta tillsammans på en stor huvudskärm eller att flera personers skärmar visar samma information [Sh92]. Användningsområden är bland annat diskussion, problemlösning, röstning samt delning av dokument. Ordinära kontorsapplikationer t.ex ordbehandlare kan också användas som gruppsystem genom att två eller flera applikationer kopplas samman. Denna typ av applikationer kallas What You See Is What I See (WYSIWIS) applikationer, exempel på denna typ av applikationer är Netscape Communicator, där människor tillsammans kan utforska World Wide Web, från varsin dator [Fi96,Sh92]. Samma tid, olika plats (Synkront distribuerat) Grupprogram för synkron kommunikation mellan människor som befinner sig på olika platser är vanliga i den vardagliga miljön, i form av radio, tv och telekommunikation. Vanligast är stöd för konferenser med text, ljud eller bild. Delade arbetsytor där ett dokument kan bearbetas samtidigt av flera personer är också vanligt förekommande. WYSI- WIS används för att deltagarna skall kunna skaffa sig en uppfattning om vad de andra deltagarna gör. [Sh92] De mest kända applikationerna i denna genré är bl.a UNIX Talkkommando, Internet Relay Chat (ofta förkortat IRC), CU-SeeMe (White Pine Software, Inc.), GroupSystems (Ventana Corp.) och RoundTable (ForeFront Group, Inc) [Fi96]. 8

17 Olika tid, samma plats (Asynkron centraliserad) Datorer har traditionellt användts för att förbättra administrativa rutiner, lagring och filtrering. Ibland kan det vara viktigt att överföra information mellan olika grupper som till exempel går på olika arbetsskift eller när någon blir sjuk. Genom att underhålla ett gruppminne där information om vad som skett sparas, kan övergången mellan grupperna ske smärtfritt. Grupprogram som låter användarna spara information i en central kunskapsdatabas och sedan låter användarna söka fritt i databasen är vanligt [Sh92]. Grupprogram kan även stödja Workflow dvs hjälp och stöd för att analysera affärsprocesser eller kontrollera arbetsflöden. Sådana arbetsflöden ger till exempel överblick över vem som har ett visst dokument, vem som ligger bakom arbetet och vem som härnäst skall ta hand om en uppgift. Andra användningsområden är gruppkalendrar, schemaläggning och Att göra listor, vilket hjälper grupper att koordinera sitt arbete [Fi96,Sh92]. Verktyg som stödjer dokumenthantering är till exempel, Lotus Notes (Lotus/IBM), Groupwise (Novell). Kalenderprogram representeras exempelvis av CaLANdar (Microsystems Software), TeamManager (Microsoft). Workflow av ActionWorkflow (Action Technologies) och StaffWare (StaffWare inc.) [Fi96]. Olika tid, olika plats (Asynkron decentraliserad) Kommunikation mellan människor på olika platser vid olika tidpunkter med hjälp av datorer sker oftast med elektronisk post. Elektronisk post överför inte bara text utan även dokument. Gruppdiskussioner passar dock bättre i så kallade elektroniska konferenssystem (BBS) eftersom diskussioner mellan flera personer med hjälp av elektronisk post leder till ett överflöde av post och ofta blir svåröverskådligt [Sh92]. Några exempel på verktyg för gruppdiskussioner är Lotus Notes (Lotus/IBM), FirstClass (SoftArc, Inc.) och WebBoard (O Reilly & Associates) [Fi96]. Grupprogram och kommunikation Grupprogram stimulerar och stödjer informationsutbytet på olika nivåer. Kommunikationen kan ske mellan [Do92]: En till en: via exempelvis elektronisk post. En till många: via exempelvis elektronisk post och sändlistor. Många till en: via exempelvis rapporteringar eller begäran av information. Många till många: via exempelvis olika typer av konferenssystem. Grupprogram underlättar kommunikation och gör det lätt att nå ut till ett flertal personer snabbt, bekvämt och enkelt. Detta leder ofta till att informationsmängden som når oss blir stor. Problemet är inte främst att informationsmängden är stor utan att delar av den inte har betydelse för oss, den är meningslös. Detta leder till att vi slösar tid med att sortera bort onödig information. Därför är det viktigt att Grupprogram stödjer sortering så att man kan särskilja kommunikationens mål. Alltså att användarna lätt skall kunna söka reda på den information som de är intresserade av [Lj96]. 9

18 Gruppstöd Det grundläggande stödet från Grupprogram kan enligt Ellis m.fl delas upp i tre aspekter: Kommunikation - stödjer kommunikation mellan gruppmedlemmar både synkront och asynkront. - stödjer informationsförsörjning och informationsspridning. Samarbete - möjliggör att medlemmarna i en grupp kan dela på information och kunna söka i gemensamma databaser, dvs ett organisatoriskt minne. Koordinering - hjälper till att koordinera arbetet i en grupp och därmed undvika såväl dubbelarbete som konflikter. Detta största anledningarna för att använda Grupprogram är bland annat en ökad produktivitet, bättre kundservice, koordination och stöd för Total Quality Management (TQM 1 ), detta genom att rutiner kan automatiseras eller stödjas. Möten inom och mellan grupper blir färre eftersom gruppmedlemmarna själva kan leta i arbetsmaterialet. Dessutom kan organisationen utvidgas så att både kunder och leverantörer inkluderas. Geografiskt spridda grupper kan också bättre integreras [Co95]. Stöd för kommunikation och samarbete Genom ett centralt informationslager stödjer grupprogram delning av kunskap. Där kan gruppen dela erfarenheter och därmed minska onödigt arbete inom gruppen, eftersom man alltid kan ta del av det arbete som är dokumenterat. Om dokumentationen kontinuerligt uppdateras så kan detta fungera som ett gruppminne, vilket minskar redundant arbete och misstag. Dessutom fungerar det gemensamma informationslagret som en förmedlare av potentiella problem, det vill säga att problem som kommer smygande och inte uppfattas som problem kan upptäckas. Detta kan hjälpa en servicegrupp att samla in information om sin omgivning så att de lättare kan förutsäga tendenser till ökade behov eller problem [Kr96]. Informationen som samlas in i informationslagret passar också utmärkt till att användas som studiematerial när nya medlemmar skall introduceras i gruppens arbete eller när personer byter arbetsuppgifter. Nackdelen med ett gemensamt informationslager är att det endast fungerar om alla medlemmarna i gruppen aktivt deltar i både insamlingen och användandet av informationen [Kr96]. Grupprogram kan effektivt hjälpa en grupp att fördela och koordinera sitt arbete, genom att [Kr96]: Sprida specialisters kunskap - genom att göra det lättare att kontakta specialister och undersöka deras dokument. Öka uppfinningsrikedomen - genom att kunna diskutera förbättringar inom och utom gruppen. 1. Principer och metoder för att leda och genomföra kundorienterad kvalitetsutveckling (Terry Ehresman; Totalkvalitet för mindre företag, (1997), Studentlitteratur, ISBN ) 10

19 Förbättra gruppdynamiken - genom att kunna fördela arbetsbelastningen inom gruppen. - fördela rätt arbetsuppgifter till rätt person. - en allmän problemsamling där man kan se vad som är viktigt för stunden. Öka tillgängligheten - inom gruppen och mellan andra grupper. Avstämning Detta kapitel har handlat om att CSCW är ett multidiciplinärt forskningsområde där man undersöker hur grupparbete kan stödjas av informations- och kommunikationsteknologi. Vi diskuterar möjligheterna till att arbeta som en grupp oberoende av tid och rum. Grupprogram är slutprodukten av denna forskning och det finns olika typer av grupprogram som stödjer olika samarbetssituationer. Det främsta stödet som grupper kan få från grupprogram är stöd för samarbete, koordinering och kommunikation. 11

20 4. Användarstöd I detta kapitel ger vi läsaren en kort historik om användarstöd och vad som sägs i litteraturen om användarstöd innan vi presenterar de observationer vi gjort i vår fallstudie. Historik I datoriseringens början var datorresurserna centralt placerade på arbetsplatserna. Det fanns en datorcentral som vårdade en eller flera mini/stordatorer, som i sin tur styrde all datoranvändning på arbetsplatsen. Användandet av dessa var ofta komplicerat och allt tog lång tid. När persondatorerna och terminalerna sedan tågade in i organisationerna upptäcktes snabbt fördelarna med distribuerade system. Användarna kunde nu snabbt utföra det de ville utan att beställa bearbetningar på datavdelningen. Diagram och kalkyler fanns nu på några tangentnedslags avstånd. I och med detta förlorades den centrala kontrollen över IT-resurserna och den centrala datavdelningen inriktade istället sin verksamhet på centrala register [He97:Cap Gemini]. I och med persondatorboomen i slutet av 1980-talet har persondatorn blivit en självklarhet hos på de flesta kontor. Detta har höjt kraven på användarstödet eftersom problemen kan orsakas av persondatorns maskinvara och mjukvara, från att förut som mest vara en terminal mot en central dator. Det har i sin tur gjort att användarens roll blivit mer utsatt eftersom antalet möjligheter till fel blivit fler [Ho97]. Vad är användarstöd Det traditionella användarstödet introducerar och utbildar användarna i de system som används i deras dagliga arbete, för att sedan se till att funktionen upprätthålls och förbättras [An97]. Målet för användarstödet är att leverera nöjda användare. Alltså att kunna lösa användares problem när de uppstår samt att arbeta förebyggande för att se till att de inte får några problem i framtiden [Ho97]. Användarstöd är i sig inte något intäktsgivande arbete utan endast ett stöd för andra arbetsprocesser som i sin tur är intäktsgivande. Detta innebär att användarstöd redovisas som en kostnad i bokslutet. Det kan därför vara svårt att få ledningen att inse den tillgång som ett fungerande användarstöd är [Cz94]. Att användarstöd dock är viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv visar en undersökning gjord av CAP Gemini/Rinfo Research under mars 1996 som visar att kostnaderna för förlorad arbetstid på grund av datorproblem är stora. Denna undersökning hävdar att den genomsnittliga förlusten i en organisation med 1000 persondatoranvändare är 23 miljoner svenska kronor per år. CAP Geminis undersökning samt en undersökning utförd av Gartner Group pekar vidare på att den förändringen från centraliserade system till distribuerade system har skapat stora ökningar i kostnader för användarstödet [He97: Cap Gemini; Gartner Group,Ri96]. 12

21 Användarstöd i organisationen Användarstöd är en del av systemförvaltningen. Systemförvaltning är enligt Bergvall och Welander: Arbetet med att kontinuerligt ändra och styra informationsystem, i syfte att säkerställa systemets nytta i verksamheten. Affärsmässig systemförlvaltning [Be96]. Systemförvaltningen utförs av en förvaltningsorganisation som är uppbyggd av de som arbetar eller styr i verksamheten där systemet används, samt den tekniska organisation som ser till att systemet är funktionsdugligt. Nedanstående tabell exemplifierar en uppdelning mellan verksamhet och teknisk organisation. Tabell 2: Förvaltningsorganisationen efter [Be96] Verksamhet Företagsledning VD Systemägare Systemansvarig Kontaktperson Slutanvändare IT IT - Ledning, IT - Strateg Systemområdesansvarig IT - ansvarig IT - tekniker Driftstekniker Enligt Bergwall m.fl bör personer som utför användarstöd vara samma personer som jobbar med underhåll och drift av systemen. Större organisationer brukar dock ofta dela upp stödorganisationen i en hierarkisk struktur där den direkta slutanvändarkontakten utförs av den lokala kontaktpersonen som i sin tur samarbetar med en central användarstödsavdelning ofta kallad helpdesk eller kundstödsavdelning [Be96]. Systemförvaltningens övriga aktiviteter är enligt Bergwall m.fl följande [Be96]: ändringshantering - den största av systemförvaltningens aktiviteter. - rättning, anpassning, förbättring och sanering. utbildning - att lära nya användare systemet. drift - att ur teknisk synvinkel, säkerhetsställa verksamhetens tillgänglighet till informationssystemet. utvärdering - utvärdering av informationssystemet eller systemförvaltningsarbetet. 13

22 Användarstödsfunktionen Helpdesk är ett av de mest kända modeorden när det gäller användarstöd. Helpdesk syftar till en central stödservice som man skall kunna kontakta för att få hjälp med IT problem. Användarstöd utförs dock ofta av ett flertal olika personer i organisationen, ibland också av de som inte skall utföra det, exempelvis den närmaste person som fanns tillhanda när ett problem uppkom. De primära funktionerna för en helpdesk är enligt Howard Kendall att [Ke97]: Ta emot och logga alla kontakter med användare. Diagnostisera, tilldela och prioritera frågor och problem. Koordinera lösningar samt vidareförmedla ärenden som användarstödet ej har lösningar på till experter. Följa upp, avsluta och rapportera samtal. Utvärdera och följa upp problem. Ge statistiska rapporter om vanligt förekommande problem. En helpdesk fungerar också som ett ansikte utåt för den övriga systemförvaltningsorganisationen, så att användarna alltid vet var de skall vända sig för att få hjälp. Utan att behöva fundera på systemförvaltningens organisation eller struktur [Wi93]. Från drift och underhållsavdelningarnas sida fungerar helpdesken som ett filter (figur 4) för att inte bli störda av triviala frågor från användare. Det vill säga att användarfel eller frågor som t. ex hur gör jag, hur fungerar det tas om hand av användarstödet och stör ej experterna i deras arbete [Lj97]. I stället kan frågorna samlas och ge färre avbrott och ge bättre indikationer på svårigheter i verksamheten. S L U T A N V Ä N D A R E Använd arstöd Experter Användarstödsorganisation Figur 4: Användarstödet som filter Samtidigt som det material som användarstödet registrerar så ger det information om vad som behöver förändras i systemen och systemförvaltningen. Genom att analysera detta material kan man exempelvis få ett bättre begrepp om vilken utbildning som saknas hos användarna [He97:LKAB]. Detta benämns problemhantering. Genom att organisera problemhantering och uppföljning på en central nivå kan man enligt Ruediger Vossen och Thomas Curtin [Vo90]: Upptäcka problem tidigt. - Små problem kan snabbt växa till stora om de ignoreras, exempelvis virus som snabbt kan sprida sig i en organisation om det ej upptäcks. Hitta huvudproblemet till ett symtom. - exempelvis obefintlig utbildning. 14

23 Endast behöva lösa problem en gång, ett löst problem måste inte lösas igen. Lättare prioritera rätt och lösa de viktigaste problemen först. Lättare hitta rätt person som kan lösa ett specifikt problem. Ett exempel (figur 5) av problemlösning då den inte fungerar: Nya Ärenden Orsakar andra problem Blir brådskande Organisation Nytt Ärende Släpp pågående ärende Olösta Ärenden Figur 5: Problemlösningens onda cirkel [Cz94] Här har problemen tagit överhanden. Organisationen hinner inte lösa problemen förrän nya problem strömmar in som anses viktigare. De olösta ärendena läggs på hög tills de blir akuta, samtidigt som de orsakar följdfel, eller fler frågor från användare om varför problemet ej är löst. Denna situation är svår att undkomma när den infunnit sig, eftersom omständigheterna gör att problemen ger upphov till sig själva. Att prioritera om problemen utan att veta exakt varför de uppstått är alltså inte en klok idé [Cz94]. Utförande av användarstöd Användarstöd kan indelas i proaktivt och reaktivt stöd. Proaktivt stöd syftar till att utbilda användare, upptäcka feltendenser för att förebygga uppkomsten av fel bland annat genom information, förändringar och förbättringar av systemen. Det proaktiva arbetet försöker att gruppera incidenter för att identifiera större huvudproblem, samt undersöka delarna av systemen för att hitta felaktigheter. Reaktivt stöd är åtgärder som vidtas för att avhjälpa uppkomna fel och problem. Det reaktiva arbetet tar hand om incidenter och svarar på frågor. Användarstöd handlar dock främst om att reagera på användarnas omedelbara behov av hjälp. Ofta blir användarstöds personalen tilldelade arbete som de måste lösa direkt [Lj96]. Vanligtvis gör detta att det proaktiva arbetet konstant blir avbrutet och gör det väldigt svårt att tillägna någon längre tid till proaktivt stöd [Kr96]. 15

24 Användarstöd - ett grupparbete Användarstöd är ett grupparbete där gruppmedlemmarna tillsammans strävar efter att uppfylla gruppens mål med att stödja användarna i arbetet med IT-verktyg. Målet för gruppen är att snabbt kunna bistå användarna med hjälp när problem uppstår. En grupp kan definieras som: Two or more persons who are interacting with one another in such a manner that each person influences and is influenced by each other person The psychology of small group behaviour [Sa76] Shaw menar att ett grupparbete kännetecknas av att två eller flera personer samarbetar med varandra på ett sådant sätt att varje person influerar och blir influerad av de/den andra. I användarstödssamanhang betyder detta att gruppmedlemmarna i användarstödsgruppen kommunicerar med varandra genom att till exempel utbyta information och ta del av varandras erfarenheter. Medlemmarna i användarstödsgruppen är berörda av varandras arbete och bör därför vara medvetna om varandras arbete, detta eftersom arbetet i sig kan medföra effekter som berör alla system [Ru96]. Avstämning Detta kapitel har beskrivit användarstödsfunktionens roll i organisationen och användarstöd som ett grupparbete som syftar till att hjälpa användarna vid problem. För att kunna göra detta så måste man kunna hantera problemen systematiskt och strukturerat. När vi då i nästa kapitel vänder oss mot företagens användarstödsfunktion är det således utifrån två frågeställningar som vi ställer upp utifrån det stöd grupprogram kan ge en grupp: - Hur ser företagets användarstödsfunktion ut? - Vilka problem finns med samarbete, koordinering och kommunikation mellan de personer som ingår i användarstödsfunktionen? 16

25 5. Empiri - Fallstudier I empiridelen presenterar vi de observationer vi gjort på de företag vi intervjuat. I bilaga 2 a-f finns beskrivningar av företagen. Det vi tittat efter i användarstödsverksamheten är problem som beror på kommunikation, koordinering och samarbete. Observationer Här presenterar vi de tre observationer som vi gjort gällande företagens användarstödsverksamhet. Dessa är gemensamma i utförandet av användarstöd i de undersökta företagen. Observationerna har vi grupperat enligt följande: Observation I: Problem med att hantera problem. Observation II: Decentraliserat användarstöd. Observation III: Information om problem och lösningar. Tabell 3: Observationer Företag: A B C D E F Observation I Observation II Observation III X (X) X (X) X (X) X X X X X X X X X De med "X" markerade fälten i tabellen innebär att vi observerat problemet i företaget. De med "(X)" markerade fälten innebär att vi observerat problemet i det företaget men att företaget använt sig av ett verktyg för att lätta på konsekvenserna. De tomma fälten innebär att problemet inte observerats. Företag C avvek markant, vi anser att det var storleken på företaget och användarstödsgruppen som gjorde att vi inte kunde märka problemen där. Vi anser också att datainsamlingen försvårades av att en del av de intervjuade var mycket stressade och inte lade ner så mycken tid på våra frågor. Observation I: problem med att hantera problem Tre av företagen ansåg att det var krävande att organisera de felrapporter som strömmar in från användare. De tyckte att det var svårt att samordna och följa upp rapporterna för att kunna se vilka jobb som var uppklarade, vem som gjort jobben och när det var gjort. De övriga tre företagen hade samma åsikter och hade nyligen infört registersystem för att hantera detta. Alla problem som kom in togs dock (nästan) alltid omhand och bearbetades, få "föll mellan stolarna". Svårigheten framställdes som att det var krävande att få en kontinuerlig 18

26 uppdatering av vilka problem som var aktuella inom gruppen, alltså att få en överblick över vilka problem som var åtgärdade och vem som arbetade med vad. Detta utan att behöva kontakta alla i gruppen eller hålla ett möte. Företagen registrerade och dokumenterade inte heller alla de problem som kom in. Enkla problem som direkt kunde lösas registrerades sällan eller aldrig. En kundstödsansvarig beskriver problemet med detta: "Det händer ibland att fem olika personer svarar på exakt samma fråga inom loppet av en timme utan att någon reflekterar över att det skulle vara ett spritt problem. Om vi istället direkt kunde få klart för oss att problemet är så pass utspritt kunde vi prioritera om detta problem eller gå ut med information. [...] man uppfinner hjulet flera gånger, ett problem som är löst borde väl inte vara ett problem längre?" Kundstödsansvarig företag A De företag som använde sig av registersystem för att dokumentera de inkomna felrapporterna tyckte även de att det var svårt och tidskrävande att dokumentera allt som är viktigt: Det är jobbigt att dokumentera vad man har gjort. Om man är ute och hjälper flera olika användare är det svårt att minnas vad man har gjort så att man kan registrera det. Driftspersonal vid företag D Analys: Observation I Företagen har inte problem med att arbetsuppgifter glöms bort eller försvinner, utan snarare med det arbete och den disciplin som krävs för att undvika detta. Att hantera felrapporter kräver alltså extra och mödosamt arbete. Det är också svårt att hålla användarstödsgruppen uppdaterad och att undvika att information om ärenden stannar hos den eller de personer som tar emot frågan eller felanmälan. Rutinerna för att följa upp ärenden och informera vad som händer i gruppen försvagades av detta. Annat arbete som till exempel dokumentation av felrapporter och lösningar blir lidande på grund av att användarpersonalen alltid har inströmmande ärenden att arbeta med. Det uppstår lätt en "ond cirkel" som innebär att förebyggande arbete som dokumentation lätt läggs åt sidan. Det ansågs också vara svårt att urskilja problem som har något gemensamt, alltså att det är svårt att upptäcka när de inrapporterade ärenderna endast är symtom på ett stort problem som berör många personer. För att kunna förbereda sig för framtida klagomål och problem gäller det att alla ärenden registreras och kategoriseras. Detta gjordes endast på ett av företagen. De andra såg sig inte ha tid för detta. 19

27 Observation II: decentraliserat användarstöd På fem av företagen var användarstödsorganisationen uppdelad i ett centralt användarstöd och i ett lokalt användarstöd. Det lokala användarstödet bestod av vanliga anställda som dels jobbade med enklare användarstöd men även med andra arbetsuppgifter. Det lokala användarstödet fanns på företagens olika avdelningar (figur 6). När användare behövde hjälp tog de i första hand kontakt med det lokala användarstödet. Klarade inte det lokala användarstödet av att lösa detta problem tog de i sin tur kontakt med en central användarstödsgrupp, vars uppgift var att lösa, prioritera och vidarebefordra problem. Om användarstödsgruppen inte klarade av att lösa problemen vidarebefodras dessa till experter, vars främsta arbetsuppgifter var att förvalta, utveckla och sköta om den dagliga driften av systemen. I de mindre företagen innebar detta oftast att de köpte lösningar av utomstående företag, men också de större företagen använder sig av utomstående experthjälp. Användarstödsorganisationen Slutanvändare Lokalt användarstöd Experthjälp Slutanvändare Lokalt användarstöd Central samordning Experthjälp Lokalt användarstöd Slutanvändare Experthjälp Figur 6: Exempel på decentraliserat användarstöd Det företag där användarstödet inte var decentraliserat hade en driftsavdelning som fungerade som användarstöd. När användarna behövde hjälp kontaktade de driftavdelningen som försökte lösa problemen, antingen direkt eller senare beroende på hur allvarliga problemen var. Analys: Observation II Ett problem som uppstår på lokal nivå och skall lösas på central nivå måste "vandra" lång väg innan det kommer fram till den som skall lösa problemet. Eftersom användarstödsorganisationen är decentraliserad (figur 6) innebär detta att kommunikationen mellan det lokala och centrala användarstödet bör fungera på ett sätt som möjliggör att man kan kommunicera med varandra obehindrat av tid och rum. Om användarstödet är geografiskt utspritt vilket det är i det decentraliserade användarstödet, ställer det alltså höga krav på kommunikationsmöjligheterna mellan de som utför användarstöd. Kommunikationskraven i en organisation med enbart centralt användarstöd är inte lika höga med avseende på möjligheterna till att kommunicera. I det centrala användarstödet kan muntlig diskussion räcka. 20

28 Observation III: information om problem och lösningar Fyra av företagen påpekade att när något på central nivå inträffade så var informationen om den händelsen bristfällig. De tyckte att de inte fick ta del av all information som berörde deras verksamhetsområde. I detta fall systemförvaltningen och användarstödsavdelningen: "Ibland känner man sig överkörd av förvaltningsavdelningen då man inte känner till ändringar som har skett i systemet, så att man kan förbereda sig på att det kanske blir problem" Driftspersonal vid företag A Det var även svårt att veta om någon hade eller vem som hade kunskap om ett visst problem eller om någon löst ett liknande problem tidigare. Det var svårt att veta vilka som skulle informeras om en ändring eller händelse i systemet. När informationen väl skulle ut så skickades den ofta ut via elektronisk post utan att ta hänsyn till om personerna var berörda eller inte. Något som förvånade oss var att tre av företagen påpekade att användare ibland inte "vågar" ta kontakt med användarstödspersonalen när de anser att problemen är bagatellartade. Analys: Observation III Företagen som upplevde att de inte blev informerad när något som rörde dem uppstod och som tyckte att det var svårt att hitta information, var alla fyra företag med decentraliserade användarstödsorganisationer. Därför kan det vara svårt att hålla reda på vad andra jobbar med och att gå ut med information till alla som är berörda av företagens centrala system. Den decentraliserade organisationen gör att flera som har del i användarstödsfunktionen sitter utspridda på företagets olika avdelningar. Vi tolkar det som att kommunikationen var dålig. Det var också problem att hålla informationen aktuell. Information som härör till användarstödsfrågor går ofta inte endast till de berörda, den riktas istället till alla som tros vara berörda, vilket kan ge upphov till att personer tröttnar på att läsa post om händelser i system som inte berör dem. 21

29 6. Avslutning I detta kapitel presenterar vi de resultat och de slutsatser vi kommit fram till. Vi försöker utifrån teoriramen CSCW och analysresultaten från fallstudien visa på hur grupprogram kan underlätta användarstödsorganisationens arbete. CSCW och användarstöd I kapitlet om CSCW (kapitel 3) beskriver vi Ben Shneidermans sju mål för samarbete. Tittar vi på hur användarstödsorganisationen ser ut ser vi att många av de målen överensstämmer med användarstödets behov. Det finns behov av att kunna ta del av andras arbete för att exempelvis lösa sitt eget arbete. Det finns behov av att rådfråga andra om problemsituationer och bli informerad när något som påverkar arbetet inträffar. Vad är det som möjliggör att människor till exempel ska kunna ta del av andras arbete? Det finnas säkerligen många svar. Ett är möjlighet till kommunikation dem emellan. Ett annat är viljan att dela med sig av sitt arbete. Rèmy Edward beskriver vikten av god kommunikation mellan medlemmar i grupper enligt följande: "In any organization, communication between its members dictates how well the group functions. This is true of a community in any size" Collaborative Networked Communication: MUDs as Systems Tools [Rm93] Tittar vi på det stöd som finns från grupprogram, som alltså är den tekniska realiteten av forskningsområdet CSCW så ser vi att stöd för Shneidermans sju mål finns. Detta i form av att grupprogram stödjer kommunikation, koordinering, och samarbete [El91]. Kommunikationsstödet är både synkront och asynkront. Man kan alltså med hjälp av grupprogram kommunicera oberoende av tid och rum. Lyfter vi in detta i användarstödssamanhang skulle det innebära att användarstödsorganisationen som helhet skulle kunna utbyta information med varandra obehindrat av att de befinner sig på olika platser och vid olika tidpunkter. Ser vi på kommunikationstödet i form av att samla in och sprida information stöds detta genom gemensam tillgång till databaser och "automatisk" lagring av utförda ärenden.[kr96,el91] Användarstödsgruppen skulle kunna upprätthålla en "elektronisk anslagstavla" dit information från verksamheten skickas. Ett sådant förfarande skulle innebära att användarstödsgruppen vet var information finns att tillgå utan att behöva ta kontakt med andra människor men ändå ge möjlighet till samarbete och tillgång till "färsk" information. Om alla ärenden som utförs lagras i exempelvis en databas skulle detta öka möjligheten till att ta del och lära av varandras arbete. Detta skulle kunna fungera som en kunskapsdatabas eller ett kompetensutvecklingshjälpmedel, och ett indirekt samarbete gruppmedlemmarna emellan. En annan möjlighet med att lagra alla ärenden som utförs, är möjligheten till att kunna följa upp och överblicka det arbete som utförs i användarstödsorganisationen. Även tillgång till underlag för statistiskt material möjliggörs. 22

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Reflektion & Mindfulness

Reflektion & Mindfulness Reflektion & Mindfulness Charlotte Almkvist-Hall & Sofia Sandersson 2011-12-13 Vad betyder Reflektion för dig? Definitioner av Reflektion Ordet reflektion härstammar från den latinska termen refléctere

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

IbisSoft Cutting edge business solutions

IbisSoft Cutting edge business solutions IbisSoft Cutting edge business solutions Effekter från introduktion av processtödsystem och hur de kan mätas Preliminär rapport version 0.9 IbisSoft Cutting edge business solutions 2005-11-15 IbisSoft

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Metodbeskrivning. Dataföreningen i Sverige. estimera METODBESKRIVNING 1

Metodbeskrivning. Dataföreningen i Sverige. estimera METODBESKRIVNING 1 Metodbeskrivning Dataföreningen i Sverige estimera METODBESKRIVNING 1 Dataföreningen i Sverige Servi-Data AB Box 451 53, 104 30 Stockholm Tel:08-506 40 400 e-post:estimera@dfs.se www.dfs.se estimera är

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Projektledning i virtuella teams

Projektledning i virtuella teams Projektledning i virtuella teams Förtroende, gemensam förståelse och groupwares Project management in virtual teams Trust, shared understanding and groupwares Sofia Martinsson Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Myter om projekt. Jesper Blomberg Docent

Myter om projekt. Jesper Blomberg Docent Myter om projekt Docent Närmaste 1,25 timme Kritisera en gängse bild av projekt - krossa myterna om projekt! Skissa på en alternativ, mer sann och bättre bild av projekt Ge exempel på praktiska tillämpningar

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer