Utsatta barn - att se, höra, märka och hjälpa det utsatta barnet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utsatta barn - att se, höra, märka och hjälpa det utsatta barnet"

Transkript

1 Utsatta barn - att se, höra, märka och hjälpa det utsatta barnet Annlis Söderholm MKD, barnläkare Nationella dagar för elev- och studerandevård Utbildningsstyrelsen i Helsingfors

2 Kränkningar mot barn (Lapsen kaltoinkohtelu, child maltreatment, child abuse and neglect) Kränkningar mot barn är alla former av fysiskt och emotionellt våld, sexuella övergrepp, försummelse eller vanvård, kommersiell eller annan exploatering, som resulterar i verklig eller potentiell fara för barnets hälsa, liv, utveckling eller människovärde i relationer som bygger på ansvar, tillit och makt (WHO). Annlis Söderholm

3 Gilbert R, Widom CS, Browne K, Ferguson D, Webb E, Jansson S. Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. Lancet 2009;373: En förälders eller annan vårdgivares kränkningar mot barn kan även definierats som en avsiktlig eller oavsiktlig handling som för barnet innebär skada, potentiell skada eller hot om skada. Annlis Söderholm

4 Kränkningar mot barn är en mänskorättsfråga och ett folkhälsoproblem. Kan orsaka livslånga effekter på såväl fysisk och psykisk hälsa som sociala och kognitiva färdigheter. Försummelse av och våld mot barn kan vara fatala. Enligt finsk lag och FN:s Barnkonvention får inte barn utsättas för kränkningar av något slag - många barn kränks trots det av komplexa orsaker. Annlis Söderholm

5 Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt Syftet med vårdnaden om barn är att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt dess individuella behov och önskemål. Vårdnaden bör trygga positiva och nära människokontakter i synnerhet mellan barnet och föräldrarna. Barn skall ges en god vård och uppfostran samt ägnas en med hänsyn till barnets ålder och utveckling behövlig tillsyn och omsorg. Barnet bör såvitt möjligt ges en trygg och stimulerande uppväxtmiljö samt en utbildning som motsvarar dess anlag och önskemål. Barn bör uppfostras så att det får förståelse, trygghet och ömhet. Barnet får inte undertryckas, agas eller utsättas för annan kränkande behandling. Barnet bör stödas och uppmuntras i sin utveckling till självständighet, ansvarsfullhet och vuxenhet. Annlis Söderholm

6 Barnkonventionen Ratificerad av Finland 1991 Ett barn är varje individ under 18 år. Centralt: 1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde (förbud mot diskriminering) 2. Barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som rör barnet 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling 4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. Annlis Söderholm

7 Barnkonventionens tilläggsprotokoll 1. Barn under 18 år få inte indras i väpnade konflikter (ratificerat av Finland 2002) 2. Konventionsstaterna skall förbjuda försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi (trädde i kraft i Finland ) godkände FN:s generalförsamling ett tredje tilläggsprotokoll. Protokollet ger barn, eller deras ombud, möjlighet att lämna in klagomål till FN:s kommitté för barnets rättigheter (Barnrättskommittén) om deras rättigheter enligt konventionen blivit kränkta och de inte har haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet. Tio länder har ratificerat protokollet (Albanien, Bolivia, Spanien, Gabon, Montenegro, Portugal, Tyskland, Slovakien, Thailand och Costa Rica) Annlis Söderholm

8 BARNSKYDDSLAGEN 1 Lagens syfte Lagens syfte är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Annlis Söderholm

9 25 ( /88) Anmälningsskyldighet De som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag hos 1) social- och hälsovården och barndagvården, 2) undervisningsväsendet, 3) ungdomsväsendet, 4) polisväsendet, 5) Brottspåföljdsmyndigheten, 6) brand- och räddningsväsendet, 7) en producent av socialservice, barndagvård eller hälso- och sjukvårdstjänster, 8) en undervisnings- eller utbildningsanordnare, 9) en församling eller något annat religiöst samfund, 10) en förläggning eller flyktingsluss som avses i 3 i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011), 11) en enhet som bedriver nödcentralsverksamhet, eller hos 12) en enhet som ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever Annlis Söderholm

10 25 ( /88) Anmälningsskyldighet eller de som utför motsvarande uppgifter i uppdragsförhållanden eller som självständiga yrkesutövare samt alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att utan dröjsmål och trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att behovet av barnskydd utreds. Annlis Söderholm

11 25 ( /88) Anmälningsskyldighet Även andra personer än de som avses i 1 mom. kan göra en sådan anmälan, utan hinder av de sekretessbestämmelser som eventuellt gäller dem. De personer som avses i 1 mom. är skyldiga att trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till polisen, när de på grund av omständigheter som de har fått kännedom om i sin uppgift har skäl att misstänka att ett barn utsatts för en gärning som är straffbar enligt 20 kap. i strafflagen. Annlis Söderholm

12 25 c ( /88) Föregripande barnskyddsanmälan Om det finns grundad anledning att misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet ska de personer som nämns i 25 1 mom. utan hinder av sekretessbestämmelserna före barnets födelse göra en föregripande barnskyddsanmälan. Annlis Söderholm

13 Gilbert R, Kemp A, Thoburn J, Sidebotham P, Radford L, Glaser D, MacMillan H. Recognising and responding to child maltreatment. Lancet 2009;373: Exakta uppgifter om förkomst finns inte från något land men det har beräknats att i de så kallade rika länderna försummas ca 10 % av barnen 4-16 % är offer för fysiskt våld 5-10 % av flickorna och 5 % av pojkarna är offer för allvarliga sexuella övergrepp Underrapportering och underdiagnostisering av barn utsatta för olika former av kränkningar gäller även i länder med lagstadgad anmälningsplikt till barnskyddet. Annlis Söderholm

14 Gilbert R, Widom CS, Browne K, Ferguson D, Webb E, Jansson S. Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. Lancet 2009;373: I de rikare länderna är det större risk för flickor att utnyttjas sexuellt andra former av kränkningar fördelas mer eller mindre jämnt mellan könen. I utvecklingsländerna är der större risk för att flickor skall försummas eller dödas medan pojkar oftare än flickor kan bli offer för allvarligt fysiskt våld. Annlis Söderholm

15 Unicef Hidden in plain sight Internationell studie om utsatta barn Data från 190 länder Våld mot barn vanligast i hemmiljön Tre av tio vuxna i världen anser att fysisk bestraffning i uppfostran är nödvändig Nära hälften av alla flickor mellan 15 och 19 år (126 milj) anser att en man har rätt att slå sin hustru under vissa omständigheter Ca 120 milj flickor <20 år (en av tio) uppges att ha utsatts för sexuella övergrepp En femtedel av alla mordoffer är barn och ungdomar Annlis Söderholm

16 THL 2013: BARNSKYDDET 2012 hela landet Som barn anses i barnskyddslagen en person som inte fyllt 18 år och som ung en person som är år anmälningar rörde barn (1,6 anmälningar per barn) barn omhändertogs av dem 3944 brådskande barn och unga var placerade utom hemmet, hälften av dem i fosterhem barn och unga var klienter i barnskyddets öppenvård 1190 fall av föregripande barnskyddsanmälan Annlis Söderholm

17 Anmälningar från skolan Kanada: 23,6 % - de flesta anmälningarna kommer från skolan x) USA: 16,6 % (2012) nästmesta anmälare Även i StorBritanninen och Spanien är skolan en viktig anmälare Helsingfors 9,1 % (2013) x) King CB, Scott KL. Why are suspected cases of child maltreatment referred by educators so often unsubstantiated. Child Abuse Negl 2014;38:1-10 Annlis Söderholm

18 Anmälningar från skolan var 9,1 % av alla anmälningar 2013 i Helsingfors tiedot antanut: erityissuunnittelija Maria Kahila, Helsingin kaupunki Annlis Söderholm

19 THL: Barnskyddsstatistik 2012 hela landet Andelen barn per åldersgrupp som var klienter i det öppna barnskyddet 2012, % 0-2 år 4,8 3-6 år 6, år 7, år 8, år 9, år 4,8 Omhändertagna barn Knappt 3 % av åringarna Knappt 1,5 % av åringarna Knappt 1 % av 7-12 åringarna Annlis Söderholm

20 Barnet kan kränkas genom Försummelse - otillfredsställda basbehov Fysiskt våld Sexuella övergrepp Fabricerad eller orsakad sjukdom hos barnet (även kallad Munchausen syndrome by proxy) Barnhandel, kommersiell exploatering Söderholm A & Kivitie-Kallio S (red). Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Duodecim 2012 Annlis Söderholm

21 Annlis Söderholm & Satu Kivitie-Kallio (red) Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim 2012 Mångprofessionell lärobok om kränkningar mot barn Bokens skribenter representerar pediatrik, barn- och ungdomspsykiatri, barnneurologi, barnortopedi, gynekologi, radiologi, odontologi, rättsmedicin, psykologi, pedagogik, socialt arbete, sociologi, juridik och polisväsende. Annlis Söderholm

22 Polyviktimisering Inte ovanligt att enskilt barn utsätts för mera än en form av kränkning - polyviktimisering. Emotionell försummelse/emotionellt våld finns i någon form med i alla former av kränkning och kan förekomma fristående i sin egen svårgripbara form. Finkelhor D, o.a. Poly-victimization: A neglected component in child victimization. Child Abuse & Neglect 2007;31:7-26 Claussen AH & Crittenden PM. Physical and psychological maltreatment: relations among types of maltreatment. Child Abuse Negl 1991;15:5-18. Glaser D. How to deal with emotional abuse and neglect Further development of a conceptual framework (FRAMEA). Child Abuse Negl 2011; Annlis Söderholm

23 Barnens basbehov o Kärlek, att bli sedda, hörda bekräftade och respekterade o Vård och omsorg o tillräcklig och adekvat näring o adekvat boende, klädsel och hygien o tillsyn, trygghet och skydd o emotionell och intellektuell stimulans, uppmuntran o Hälsovård o Skolgång Annlis Söderholm

24 Emotionella kränkningar betyder hållningar som kan skada barnets självuppfattning 0ch kan innebära att föräldrar eller andra nära barnet ger barnet en känsla av att vara oälskat, oönskat och värdelöst genom att osynliggöra avvisa, tysta undvika fysisk kontakt verbalt kränka (hån, förlöjligande, hot, ständigt klander, skällande, skrämsel) isolera terrorisiera korrumpera (t.ex involvera barnet i kriminell verksamhet) Annlis Söderholm

25 Kränkningar Till försummelse av barn kan man också räkna allt vad vi som individer gör eller låter bli att göra, vad institutioner och samhälle gör eller låter bli att göra som direkt eller indirekt kan skada barnen och deras möjligheter till en trygg uppväxt och utveckling. Walby C. Child Abuse Review 1998;7:77-86 Annlis Söderholm

26 Fysiskt våld Våld i uppfostran (kroppslig aga, kuritusväkivalta (fi), corporal punishment (eng)) Fysisk misshandel skakning av ett litet barn - skakvåld annan fysisk misshandel Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Söderholm A. Lapsen fyysinen pahoinpitely. I boken Söderholm A, Kivitie-Kallio S (red). Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Duodecim 2012, s THL. Pahoinpitelyepäily. Lastensuojelun käsikirja Tillgänglig på finska på nätet. Annlis Söderholm

27 Kroppslig aga (1) Syfte: för att straffa eller kontrollera barnets beteende strävar förövaren att genom kroppsaga förorsaka barnet smärta eller obehag men inte fysisk skada. Det stora flertalet forskare har konstaterat endast en önskad effekt av kroppsaga: ökad omedelbar lydnad. Gershoff ET. Corporal punishment by parents and associated child behaviours and experiences: A meta-analytic and theoretical review. Psychol Bull 2002:128: Annlis Söderholm

28 Kroppslig aga (2) Ofta hårfin skillnad mellan fysisk bestraffning och misshandel även straff i form av kroppslig aga kan leda till fysiska skador eller allvarliga problem såsom aggressivitet, rädslor och ångest, sociala svårigheter, osäkerhet om vad som är rätt eller fel, nedsatta kognitiva färdigheter. Gershoff ET. Corporal punishment by parents and associated child behaviours and experiences: A meta-analytic and theoretical review. Psychol Bull 2002:128: Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2011:12. Slå inte barnet. Nationella handlingsprogrammet för att minska kroppslig aga mot barn Publikationen finns på nätet. Annlis Söderholm

29 Yahya Hassan f YAHYA HASSAN. DIKTER. NORSTEDTS. Översättning av Johanne Lykke Holm BARNDOM FEM BARN PÅ RAD OCH EN PAPPA MED EN PÅK FLERGRÅTERI OCH EN PÖL MED PISS VI STRÄCKER VÄXELVIS FRAM EN HAND FÖR FÖRUTSÄGBARHETENS SKULL DET DÄR LJUDET NÄR SLAGEN TRÄFFAR SYSTER SOM HOPPAR SÅ SNABBT FRÅN DEN ENA FOTEN TILL DEN ANDRA PISSET ÄR ETT VATTENFALL LÄNGS HENNES BEN FÖRST DEN ENA HANDEN FRAM SEDAN DEN ANDRA TAR DET FÖR LÅNG TID TRÄFFAR SLAGEN GODTYCKLIGT ETT SLAG ETT SKRIK EN SIFFRA IBLAND 30 ELLER 40 IBLAND 50 OCH ETT SISTA SLAG I RÖVEN PÅ VÄG UT GENOM DÖRREN HAN TAR BROR OM AXLARNA RÄTAR UPP HONOM FORSÄTTER MED ATT SLÅ OCH RÄKNA JAG TITTAR NER OCH VÄNTAR PÅ MIN TUR Annlis Söderholm

30 Yahya Hassan f YAHYA HASSAN. DIKTER. NORSTEDTS Översatt från danska av Johanne Lykke Holm MAMMA KROSSAR TALLRIKAR I UPPGÅNGEN SAMTIDIGT SOM AL JAZIRA TEVETRANSMITTERAR HYPERAKTIVA BULLDOZRAR OCH FÖRBITTRADE KROPPSDELAR GAZAREMSAN I SOLSKEN FLAGGOR SOM BRÄNNS OM EN SIONIST INTE ERKÄNNER VÅR EXISTENS OM VI ÖVERHUVUDTAGET EXISTERAR NÄR VI FLÄMTAR SKRÄCKEN OCH SMÄRTAN NÄR VI KIPPAR EFTER ANDAN ELLER MENINGEN I SKOLAN FÅR VI INTE PRATA ARABISKA HEMMA FÅR VI INTE PRATA DANSKA ETT SLAG ETT SKRIK EN SMÄRTA Annlis Söderholm

31 VÅLD I UPPFOSTRAN (KROPPSAGA) ÄR KRIMINALISERAD i 38 LÄNDER: 1. Sverige (1979) 2. Finland (1983) 3. Norge (1987) 4. Österrike (1989) 5. Cypern (1994) 6. Danmark (1997) 7. Lettland (1998) 8. Kroatien (1999) 9. Bulgarien (2000) 10. Israel (2000) 11. Tyskland (2000) 12. Turkmenistan (2002) 13. Island (2003) 14. Ukraina (2004) 15. Rumäninen (2004) 16. Ungern (2005) 17. Grekland (2006) 18. Holland (2007) 19. Nya Zeeland (2007) 20. Portugal (2007) 21. Venezuela (2007) 22. Spanien (2007) 23. Uruguay (2007) 24. Togo (2007) 25. Costa Rica (2008) 26. Moldavien (2008) 27. Luxenburg (2009) 28. Lichtenstein (2010) 29. Tunisien (2010) 30. Polen (2010) 31. Kenia (2010) 32. Albanien (2010) 33. Republiken Kongo (2010) 34. Södra Sudan (2011) 35. Honduras (2013) 36. Makedonien (2013) 37. Brazilien (2014) 38. Malta (2014) Annlis Söderholm

32 Att lära sig se med barnets ögon När Astrid Lindgren var 20 år berättade en gammal prästfru om en händelse som utspelats när hon var ung mamma till sin då 4-5 åriga son, som gjort något som mamman ville bestraffa. Hon sa åt honom att han själv skulle gå ut och hämta ett ett ris åt henne. Den lille pojken gick och var borta länge. Till sist kom han gråtande tillbaka och sa: - Jag hittade inget ris men här har du en sten som du kan kasta på mig. Då började mamman också gråta, för hon såg plötsligt allting med barnets ögon Sedan satte hon stenen på en hylla i köket till evig påminnelse för henne själv: aldrig våld. Ur Astrid Lindgrens tal Niemals Gewalt då hon mottog Tyska Bokhandlarnas Fredspris Annlis Söderholm

33 Sexuellt övergrepp Kan vara en isolerad händelse men ofta är det en process, där övergreppet upprepas på ett tämligen förutsägbart sätt ibland under en tidsrymd av flera år. Prepubertala barn blir oftast utnyttjade av någon inom familjekretsen. Barn som kränks sexuellt via Internet känner ofta inte förövaren (ref 19) Flickor är vad man vet idag oftare offer än pojkar. Ca en femtedel av förövarna är under 18 år. Annlis Söderholm

34 Hur avslöjas eller misstänks sexuella övergrepp barnet berättar (hörnsten vid diagnosen!) barnets beteende kan inge misstanke fysiska fynd vid klinisk undersökning x) laboratorie- och rättsmedicinska fynd x) familjens tidigare historia föräldrars, släktingars eller någon annans misstanke pedofilverksamhet avslöjas Barnet skall utredas på Rättspsykiatriskt kunskapscenter för barn och unga. Verkar vid universitetssjukhusen (ref 7,11). x) Avsaknad av fysiska fynd, laboratorie- eller rättsmedicinska fynd utesluter inte auomatiskt ett sexuellt övergrepp! Annlis Söderholm

35 Handel med barn (child trafficking) berör över 1,2 milj. barn i världen Barnen utnyttjas inom prostitution och pornografi Tvångsarbete Tvångsäktenskap Olagliga adoptioner Handel med organ och vävnader Knarkkurirer Den nationella mänskohandelsrapportörens rapport. Mänskohandel och relaterade fenomen samt tillgodoseendet av offrens rättigheter i Finland. Minoritetsombudsmannen UNICEF Innocenti Research Center. Study on child trafficking in the Nordic countries Annlis Söderholm

36 Försummade och våldsutsatta barn Har alltid förkommit Förekommer i alla länder och socialgrupper Ett allvarligt problem vars förekomst det genom tiderna har varit lättare att förneka än att medge och åtgärda Bedömning av risker och orsaker samt behandling och prevention skall göras ur ett ekologiskt perspektiv. Annlis Söderholm

37 Riskfaktorer och orsaker ekologisk modell Ingen enskild faktor förklarar varför ett barn behandlas illa. Det ekologiska perspektivet betyder att man ser på faktorer hos individen (barnet, föräldrar) hos familjen i barnets och familjens olika miljöer i det omgivande samhället och analyserar samspelet mellan olika faktorer och system. Bronfenbrenner U. The ecology of human development. Cambridge MA: Harvard University Press Belsky J. Child maltreatment: An ecological integration. American Psychologist 1980;35: Söderholm A, Politi J. Lapsen laiminlyönti. I boken: Söderholm A, Kivitie-Kallio S (red). Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Duodecim 2012, s Annlis Söderholm

38 Ålder försummelse och fysiskt våld är vanligast och farligast hos små barn Kön Barnen risker För tidigt född eller låg födelsevikt (?) Fysiskt eller mentalt funktionshinder (ref 8) Placerade barn (ref 4,9,13,16) men enbart egenskaper eller tillstånd hos barnet självt förklarar inte varför ett barn utsätts för försummelse eller olika former av våld Annlis Söderholm

39 Föräldrar risker Missbruk (ref 23) Mentala problem (ref 18) Allvarliga kränkningar under egen barndom Socioekonomisk utsatthet 1) och (ref 12,22) Arbetslöshet och låg utbildning Ensamförsörjare Intellektuellt handicap 2) Kriminalitet 1) Mörk E, Sjögren A, Svaleryd H. Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund och barns hälsa. SNS Förlag SNS=Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. 2) Lisbeth Pipping. Kärlek och stålull att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. Stockholm: Gothia Förlag Annlis Söderholm

40 10 Barnskyddslagen Beaktande av barn i service som riktar sig till vuxna Barnets behov av vård och stöd ska utredas och barnet garanteras tillräcklig vård och tillräckligt stöd då barnets förälder, vårdnadshavare eller någon annan som svarar för barnets vård och fostran 1) får missbrukarvårds- eller mentalvårdstjänster eller andra social- och hälsovårdstjänster och hans eller hennes förmåga att under denna tid fullt ut svara för barnets vård och fostran anses försvagad, 2) är häktad, eller 3) avtjänar ett fängelsestraff Annlis Söderholm

41 Familjen risker Familjens struktur ensamförsörjare + andra riskfaktorer (socioekonomisk utsatthet, ingen eller bristfällig utbildning, låg ålder) förekomsten av en styvförälder i familjen (ref 6) stort barnantal + andra riskfaktorer Våld mellan vuxna i familjen (IPV=intimate partner violence) (ref 15,20) Föräldrarnas svårigheter att kombinera familj och arbetsliv x) x) Johanna Lammi-Taskula, & Sakari Karvonen (red.). Lapsiperheiden hyvinvointi THL, Teema 21, Annlis Söderholm

42 Våld mellan vuxna i familjen försätter barnen i ett tillstånd av ständig rädsla och oro. Det påverkar deras beteende, hälsa och deras sociala och kognitiva kompetens både på kortsikt och på långsikt även i de fall där barnen själva inte utsätts för fysiskt våld. Våld i närrelationen är inte symmetriskt. Kvinnor är mera utsatta. Annlis Söderholm

43 Omgivningen risker Kvaliteten på barnens dagvårds- och skolmiljö (gruppstorlek, skolbarnens hälsovårds-, psykolog- och kuratorsresurser etc). Ackumulation av problemfamiljer till vissa områden. Otillräckliga kunskaper om varför barn far illa och på vilket sätt de kan uppvisa symptom på det kan leda till att ett kränkt barn kan råka ut för kränkningar även utanför hemmet. Eller - bestraffning i stället för hjälp. Annlis Söderholm

44 Samhälleliga, strukturella faktorer lagar och lagstiftning kultur, religioner, normer, attityder hälso-, social- och utbildningspolitik samhällets ekonomiska politik (obs. fattigdom!) Ett samhälle som negligerar fattigdom är ett samhälle som försummar barn Garbarino J, Collins CC. Child neglect. The family with a hole in the middle. In H. Dubowitz (red). Neglected children. Research, practice and policy. Thousand Oaks, CA: Sage Publications 1999, s EU:s definition av "risk för fattigdom" innebär att familjens samlade inkomst, inklusive kapitalinkomster och bidrag är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Antalet fattiga barn i Finland är ca Barnfattigdomen är idag nästan tre gånger så stor som för 20 år sedan och har en tendens att gå i arv. Risken är störst i familjer med många barn och i familjer med en försörjare. (ref 12) Annlis Söderholm

45 Riskfaktorer är inte = indikatorer Största riskerna är socioekonomisk utsatthet i familjen kombinerad med faktorer i föräldrarnas egen bakgrund. Sidebotham P, Heron J, The ALSPAC Study Team. Child maltreatment in the Children of the nineties : A cohort study of risk factors. Child Abuse Negl 2006;30: Brist på skyddande faktorer. Studier har mera koncentrerat sig på risker hos mödrarna medan både risker och skyddande faktorer hos fäderna eller mödrarnas partners har negligerats. Smith TK o.a. Systematic review of fathers' involvement in programs for the primary prevention of child maltreatment. Child Abuse Review 2012;21: Annlis Söderholm

46 Den ekologiska modellen Dynamiska ekologiska modeller må vara väsentliga för förståelsen av roten till hälsa och ohälsa vilket är centralt för kunskapen om psykopatologin i utvecklingen. Om vi tror att det är enkelt är det en villfarelse. Sameroff AJ. Developmental systems of psychopathology. Development and Psychopathology 2000;12: I likhet med alla vetenskapliga modeller kan den ekologiska modellen som bäst vara endast ett närmevärde av sanningen, som i sig kan undfly vårt förnuft hur mycket vi än strävar efter den. Sidebotham P. An ecological approach to child abuse: a creative use of scientific models in research and practice. Child Abuse Review 2001;10: Annlis Söderholm

47 Följder (1) Negativa både fysiska och psykiska hälsoeffekter, skadad kognitiv förmåga och brister i sociala färdigheter är relaterade till alla former av försummelse och våld. Risken är stor om tillståndet har varit kroniskt och barnet levt i en miljö där det förekommit missbruk, mentala problem eller intimt partnervåld (IPV). Vanskligt är dock att bestämma förhållandet mellan risk och form av kränkning. Enbart barnens beteende förklarar oftast inte heller vilken form av kränkning de varit utsatta för. Annlis Söderholm

48 Följder (2) Grava kränkningar antas verka negativt på hjärnans kemi, struktur och funktion speciellt känslig period är små barn hos vilka hjärnan ännu inte är fullt utvecklad. Skadad förmåga att reglera tankar, emotioner och beteende kan vara följden. Förändringen kan vara bestående speciellt om kränkningen varit kronisk. På sikt påverkas barnens kognitiva färdigheter negativt. Psykobiologisk forskning om barn som far illa är i sig svår då ett barn kan vara utsatt för många former av kränkning, vilket försvårar tolkningen av neuropsykologiska och psykologiska följder av en enskild kränkning. DeBellis MD. The psychobiology of neglect. Child Maltreat 2005;10: DeBellis MD, Woolley DP, Hooper SR. Neuropsychological findings in pediatric maltreatment: Relationships of PTSD, dissociative symptoms, and abuse/neglect indices to neurocognitive outcomes. Child Maltreat 2013;18: Annlis Söderholm

49 Romens S, McDonald J, Svaren J, Pollak SD. Associations Between Early Life Stress and Gene Methylation in Children. Child Development, 2014; DOI: /cdev.122 Kroppens system för att bestämma vilka av de ca generna skall vara påslagna kallas epigenetik en växande forskningsgren, som studerar hur uttrycket av vår arvsmassa påverkas av faktorer i miljön. Hjärnans och nervsystemets adaption till miljön kallas neuroplasticitet. Kränkningarnas effekter på fysisk och mental hälsa kan bero på sådana DNA-förändringar som underminerar en individs förmåga att återhämta sig från stress. Barn som far kroniskt illa lever i en kronisk stress-situation som kan leda till genetisk sårbarhet. Annlis Söderholm

50 Följder (3) Kronisk försummelse under barnets två första år kan senare leda till ett aggressivt beteende mera än vad försummelse senare eller fysisk misshandel i någon ålder gör. Allvarlig fysisk och emotionell försummelse/emotionellt våld kan senare leda till mentala hälsoproblem åtminstone i samma grad som fysisk misshandel och sexuella övergrepp. Kotch JB, Lewis T, Hussey JM, o.a. Importance of early neglect for childhood aggression. Pediatrics 2008;121: Mills R, o.a. Child maltreatment and adolescent mental health problems in a large birth cohort. Child Abuse Negl 2013;37: Annlis Söderholm

51 Möjliga följder hos ett litet skolbarn Barnet har inga positiva förväntningar Svag självkänsla och svagt självförtroende Aggressioner Nedstämdhet depression Ljug- eller snattningssymtom Barnet har svårt att leka och lära sig Svag själbevarelsedrift. Barnet kan snabbt fästa sig vid vem som helst Annlis Söderholm

52 Försvagad självbevarelsedrift kan leda till att försummade eller våldsutsatta barn förtvivlat söker närhet, uppmärksamhet och trygghet hos helt främmande personer och de riskerar då att bli på olika sätt allvarligt kränkta få någonting som de verkligen inte begärt. you can spot the child who is unsure of himself and target him with compliments and positive attention Elliott M, o.a. Child sexual abuse prevention: what offenders tell us. Child Abuse Negl 1995;19: Annlis Söderholm

53 Möjliga följder hos en tonåring (1) Problem i klassrummet koncentrationssvårigheter inlärningsproblem stökighet svag impulskontroll agresssioner, våld påfallande tillbakadragenhet och ängslighet mobbar/mobbas x) svårigheter i social kommunikation skolkning svag självkänsla och svagt självförtroende x) Lereya ST, Samara M, Wolke D. Parenting behaviour and the risk of becoming a victim and a bully/victim: A meta-analytic study. Child Abuse Negl 2013;37: Annlis Söderholm

54 Möjliga följder hos en tonåring Fysiska och psykosomatiska besvär Mentala problem depressioner - självmordstankar - PTSD ångest, rädslor självskadebeteende Alkohol och drogmissbruk Kränker eller kränks sexuellt Kriminalitet Problem med att ta emot hjälp eller ger sken av det Annlis Söderholm

55 Allvarliga kränkningar som barn kan leda till allvarliga problem och sjukdomsbilder som vuxen mentala problem (t.ex depression, ångest, ätstörningar, PTSD) fysiska och psykosomatiska symptom eller sjukdomar missbruk relationsproblem våldsproblematik Adverse Childhood Experience (ACE) Study. Publications by Health Outcomes. Centers for Disease Control and Prevention, USA. Kirkengen AL. Hvordan krenkede barn blir syke voksne. (2. Utgave) Oslo: Universitetsforlaget, Annlis Söderholm

56 Effekterna av kränkningar mot barn beror på (1) Riskfaktorer (en-flera) kompensatoriska faktorer Barnets kön, ålder och utvecklingsnivå Kränkningarnas natur Om kränkningen är tillfällig eller kronisk Graden av släktskap mellan barnet och den som gör barnet illa Graden av sekretess Annlis Söderholm

57 Effekterna av kränkningar mot barn beror på (2) Tidig eller sen hjälp - ett ingripande sker ofta först när barnet har symptom som märks Tillgängliga vård- och hjälpinstanser och kompetensen vid handläggningen Om barnet har någon stödjande person i sina olika miljöer Barnets resiliens Annlis Söderholm

58 Resiliens (1) Begreppet resiliens (eng. resilience ) har speciellt använts om barn som växer upp i utsatta miljöer. Det är ett psykologiskt begrepp som innebär en sorts motståndskraft, okuvlighet eller potential, som gör att endel utsatta, kränkta barn klarar sig väl trots att deras livsbetingelser har inneburit risker för välbefinnandet. Annlis Söderholm

59 Resiliens (2) En positiv kognitiv bearbetning av negativa erfarenheter är viktig för barnets resiliens barnet godkänner vad som hänt (förnekar eller förvränger inte) fokusering på positiva saker och händelser Annlis Söderholm

60 Suokas-Cunliffe A, Maaranen P. Traumapsykoterapia auttaa varhaisvaiheen kiintymyssuhteissa traumatisoituneita. Suomen Lääkärilehti 2014;41: Dittman I, Jensen TK. Giving a voice to traumatized youth-experiences with traumafocused cognitive behavioral therapy. Child Abuse Negl 2014; 38: Stadier i traumapsykoterapin Hjälp med att bli förankrad i nuet Genomgång och behandling av själva traumat Hjälp med att se framåt, att se att förändring är möjlig Annlis Söderholm

61 Ungar M. Resilience after maltreatment. The importance of social services as facilitators of positive adaptation. Child Abuse Negl 2013,37: Palmeri J. Child maltreatment and resilence in the academic environment. Applied Psychology OPUS Nyu Steinhardt. Resiliens är ett resultat av många skyddande faktorer hos barnet självt och i hens olika sociala miljöer såsom i skolan Personlighet, temperament, intelligens och psykologisk mästringsförmåga hos barnet. Tillgänglighet av interventioner för kränkta barn och deras familjer och förebyggande åtgärder för barn som befinner sig i risksituationer. Socialt stöd exempelvis modifierar verkningar hos vuxna som farit illa som barn. en socialt och emotionellt stödjande och uppmuntrande vuxen inom eller utom familjen kan göra skillnad. Annlis Söderholm

62 Dilemman hos det kränkta barnet (1) Ingen frågar något. Fysiska fynd saknas ofta och barnet har inte tillräckligt alarmerande psykososiala symtom kan gälla exempelvis försummelse som barnet har svårt att greppa och tala om. Barnets signaler och symtom uppfattas inte eller tolkas fel. Om den som gör barnet illa är barnets mor eller far eller någon annan närstående innebär det en stor lojalitetskonflikt för barnet. Annlis Söderholm

63 Dilemman hos det kränkta barnet (2) Barnet kan ha förbjudits att tala om situationen hemma eller förmår eller vill inte tala om den på grund av skam, skuldkänslor, rädsla och osäkerhet. Barnet berättar men ingen tar barnet på allvar. Vuxna runt barnet tar inte sin oro på allvar. Barnets verklighet kan vara så svår att även professionella aktörer förtränger eller förnekar vad de fått veta, glömmer bort. Annlis Söderholm

64 Förnekande Många läkare har svårt att tro att ett sådant angrepp kan ha hänt och tenderar att utplåna sådana misstankar från sitt sinne, även ansikte mot ansikte med uppenbara bevis C.Henry Kempe ym. JAMA 1962;181:17-24 Det största hindret för att effektivt skydda kränkta barn, fortsätter att vara förnekandet i alla dess former Chris Hobbs. Child Abuse Review 1992;1:5-17 Tyvärr har endel läkare fortfarande avsevärd svårighet att medge att barn misshandlas Robert M Reece andra läkare. BMJ 2004;328: Annlis Söderholm

65 Dilemman hos det kränkta barnet (3) Osäker vardag. Vid utredning får barnet nödvändigtvis inte stöd av sina föräldrar eller andra närstående. Vuxna har en tendens att vara mera solidariska med andra vuxna än med barn. Barnens röst är marginaliserad systemens röst är starkare och barn skuldbelägger ofta sig själv. Barnet saknar förespråkare. Annlis Söderholm

66 Om ett barn anförtror sig... (1) Atmosfären i det professionella rummet är viktig. Om barnet berättar om upplevelser av exempelvis missbruk och våld i familjen säg att du träffat andra barn med liknande upplevelser. Lyssna noga. Undvik frågan varför. Ställ inte ledande frågor. Pressa inte barnet. Annlis Söderholm

67 Om ett barn anförtror sig... (2) Handla inte panikartat och gör inga snabba beslut. Kolla att du förstått rätt; anteckna noggrannt med barnets egna ord använd citationstecken. Lova inte att inte berätta för någon det kan behövas barnskyddsanmälan eller hjälp från andra professionella. Agera inte ensam konsultera. Träffa barnet på nytt. Annlis Söderholm

68 Om du är orolig så fråga för att även barnet skall få möjlighet att berätta om eventuell oro, rädsla eller andra problem kunna dela sina upplevelser och tankar skall få hjälp med att förstå de motstridiga känslor som exempelvis våld eller missbruk hemma ger upphov till (legitimering av barnets känskor) kunna få hjälp för sina problem Närvaro, lyssnande och ett genuint intresse för vad barnet har att säga, väcker förtroende, tillit och hopp hos barnet Annlis Söderholm

69 Skolan Lärarnas främsta uppgift är att undervisa men! Barns symptom på att fara illa syns ofta även i klassrummet och ibland bara där. Skolpersonal har en unik utsiktspost när det gäller barns väl och ve och bidrar på sikt i hög grad till om ett utsatt barn senare klarar sig eller inte. En ökad kunskap hos lärarna och annan skolpersonal om utsatta barn bidrar till en miljö där barn kan finna någon som förstår problemen en vuxen i skolan kan vara den enda vuxna som barnet anförtror sig åt eller som ser barnet i ordets verkliga bemärkelse Tarr J o.a. Safeguarding children and child protection education for UK trainee teachers in higher education. Child Abuse Review 2013;22: Annlis Söderholm

70 Att se barnet Att hjälpa ett kränkt barn kräver systematiskt och ofta långvarigt samarbete mellan många professionella aktörer. Därför skall ingen övervärdera sin egen betydelse. Men! Inte heller undervärdera den. Vem som helst av oss kan vara den första vuxna som barnet anförtror sig åt - den vuxna som hör och ser barnet i verklig bemärkelse och som genom sitt bemötande positivt kan påverka barnets självbild och på sikt barnets resiliens. (ref 22) Annlis Söderholm

71 Arbetet med utsatta barn och deras familjer skall ha som mål att ge barnet hållbara upplevelser av att bli sedda, hörda och bekräftade samt upplevelser av att världen även kan vara en trygg, pålitlig, säker och vänlig plats. Annlis Söderholm

72 Susanna Alakoski Augustpriset 2006 Se text om skolans betydelse i boken Svinalängorna. Sid 100 och 212 Annlis Söderholm

73 Lisbeth Pipping Författare till böckerna: Kärlek och stålull. Att växa upp med en utvecklingsstörd mamma Jag mobbar inte Läs text från boken Kärlek och stålull om hur mycket hennes lärare Gunvor betydde för henne. Sidan 144 och 176. Annlis Söderholm

74 Harry Martinson Nobelpriset i litteratur 1974 Karl-Johan Staaf i Nebbeboda skola i Blekinge var Harry Martinsons lärare. Ja, Stav var en levande människa, och efter hans död gungade hans skola tacksamt bevarad av all min själ omkring på havet. Den blev tämligen gränslös och dess lektion blev oändlig [ ] Ibland kände jag en sådan tacksamhet mot Stav, att jag för min personliga del placerade honom bland sådana män som Columbus, Magellan, Livingstone, John Ericsson, Sitting Bull, snapphanehövdingen och Jack London. Annlis Söderholm

75 Albert Camus Nobelpriset i litteratur 1957 Annlis Söderholm

76 Albert Camus. Le premier homme. Éditions Gallimard Bibliothèque Nationale 199 Nedan brevet till läraren Monsieur Germain efter att han fått nobelpriset. Kära Monsieur Germain 19 november 1957 Jag har låtit bullret som har omgivit mig alla dessa dagar lägga sig en aning innan jag nu kommer att tala till er av mitt fullaste hjärta. Man har nyligen gjort mig en alltför stor ära, som jag varken eftersträvat eller anhållit om. Men när jag fick underrättelsen om den, gick min första tanke, efter min mor, till er. Utan er, utan den vänliga hand ni sträckt det lilla fattiga barn jag var, utan er undervisning och ert exempel skulle ingenting av detta ha hänt. Jag gör mig ingen överdriven uppfattning om denna sorts ärebetygelser. Men den här är åtminstone för mig ett tillfälle att säga er vad ni har varit och fortfarande är för mig och att försäkra er att era ansträngningar, ert arbete och det frikostiga hjärta med vilket ni utförde dem alltjämt lever hos en del av era små skolgossar som trots åldern inte har upphört att vara er tacksamme lärjunge. Jag omfamnar er av alla mina krafter. Albert Camus Annlis Söderholm

77 Litteratur 1. Cater AK, Andersshed A-K, Andershed H. Youth victimization in Sweden: Prevalence, characteristics and relation to mental health and behavioral problemss in young adulthood. Child Abuse Negl 2014; 38: Coohey C, Renner LM, Hua L, Zhang YJ, Whitney SD. Academic achievement despite child maltreatment: A longitudinal study. Child Abuse Negl 2011;35: Coohey C, o.a. Strain, depressed mood and suicidal thoughts among maltreated adolescents in the United States. Child Abuse Negl 2014; 38: Ellonen N, Pösö T. Violence experiences in care: Some methdological remarks based on the Finnish child victim survey. Child Abuse Review 2011;20: Heikkilä E, Söderling I. Yksintulleet pakolaislapset - Unaccompanied refugee minors. Siirtolaisuus-Migration Supplement van Ijzendoorn MH, o.a. Elevated risk of child maltreatment in families with stepparents but not with adoptive parents. Child Maltreat 2009;14: Joki-Erkkilä M, o.a. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. I boken: Söderholm A, Kivitie- Kallio S (red). Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Duodecim 2012, s Jones L, o.a. Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Lancet 2012;380: Kanger Thomas. Stulen barndom. Vanvården på svenska barnhem. Ett reportage. Albert Bonniers Förlag Katz C, Barnetz Z. The behaviour patterns of abused children as described in their testimones. Child Abuse Negl 2014;38: Annlis Söderholm

78 Litteratur 11. Korkman J. Lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn selvittäminen. Suomen Lääkärilehti 2012;20: Lammi-Taskula J, Karvonen S (red). Lapsiperheiden hyvinvointi THL, Teema 21, Lueger-Schuster B, o.a. Institutional abuse of children in the Austrian catholic church: Types of abuse and impact on adult survivors. Child Abuse Negl 2014;38: Lönnerblad V, Eriksson L. Respekten för mänskliga rättigheter del av skolans huvuduppdrag. se (2014) 15. Oranen M. Lapsi ja perheväkivalta. I boken Söderholm A & Kivitie-Kallio S (red). Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki:.Duodecim 2012, s Oswald SH o.a. History of maltreatment and mental health problems in foster children. A review of the literature. Journal of Pediatric Psyhology 2010;35: Reading R, o.a. Promotion if children s rights and prevention of child maltreatment. Lancet 2009;373: Solantaus T. Lapsi ja vanhemman mielenterveyden häiriöt. I boken: Söderholm A & Kivitie-Kallio S (red). Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Duodecim 2012, s Statens mediaråd, Sverige. Ungar och medier 2012/ STM. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma. Sosiaali ja terveysministeriön julkaisuja. Julkaisuja Söderholm A. När barn far illa. Finska Läkaresällskapets Handlingar 2006;2: Söderholm A, Politi J. Lapsen laiminlyönti. I boken: Söderholm A & Kivitie-Kallio S (red). Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Duodecim 2012, s Wells K. Substance abuse and child maltreatment. Pediatr Clin N Am 2009;56: Annlis Söderholm

79 Axplock av skönlitteratur som även behandlar situationen för utsatta barn Susanna Alakoski. Svinalängorna, Oktober i fattigsverige Emily Brontë. Svindlande höjder Suzanne Brøgger. Jadekatten Albert Camus. Den första människan Charles Dickens. David Copperfield Fjodor Dostojevski. Idioten, Bröderna Karamazov, Brott och straff Yahya Hassan. YAHYA HASSAN. DIKTER. NORSTEDTS 2014 Tove Jansson. Det osynliga barnet Åsa Linderborg. Mig äger ingen Kalevala 23 sången Kristian Lundberg. En hemstad: Berättelsen om att färdas genom klassmörkret Frank Mac Court. Ängeln på sjunde trappsteget Harry Martinson. Nässlorna blomma Irène Némirovsky. Balen Joyce Carol Oates. Blonde Kreetta Onkeli. Iloinen talo Annlis Söderholm

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Våldsutsatta barn - långtidseffekter på den psykiska och fysiska hälsan

Våldsutsatta barn - långtidseffekter på den psykiska och fysiska hälsan Våldsutsatta barn - långtidseffekter på den psykiska och fysiska hälsan Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, Med dr Akademiska barnsjukhuset Uppsala När far barn far illa? Fysiskt våld Sexuella övergrepp

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld Tiden läker inte alla sår Information om barn som upplevt våld Barn och våld inom familjen Med våld i par- och närrelationer avses i vid bemärkelse våld som någon använder inom familjen eller i andra släkt-

Läs mer

Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd. Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog. Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll.

Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd. Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog. Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll. Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll.se BUP Traumaenhet, Stockholm Behandling & kunskapsspridning 1. Barn och unga

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Indelning av kriser Utvecklingskriser; normativa brytpunkter vid utveckling och förändring i livet, under vilka man måste avstå från

Läs mer

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Kent W. Nilsson, professor Centrum för klinisk forskning Uppsala universitet Landstinget Västmanland Först av allt; livet är långt ifrån rättvist!

Läs mer

en fyrkantig himmel en film om barnmisshandel

en fyrkantig himmel en film om barnmisshandel en fyrkantig himmel en film om barnmisshandel Denna handledning är tänkt som ett hjälpmedel för dig som förbereder visning av En fyrkantig himmel. Om filmen ska visas för ungdomar behöver man förbereda

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Barnets rätt till hälsa och välfärd

Barnets rätt till hälsa och välfärd Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Ingemar Kjellmer Centrum för barns rätt till hälsa Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kunskapscentrum för Barnkonventionen

Läs mer

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE www.josefingrande.se Våld och hälsa en befolkningsundersökning, Nationellt Centrum för Kvinnofrid 2014 10 000 kvinnor och 10 000 män 18-74 år Enkät Viktat

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1(5) mars 2011 De flesta av oss har en

Läs mer

Regler om barnskydd. World Vision Finland

Regler om barnskydd. World Vision Finland Regler om barnskydd World Vision Finland Vi ber att du som vår fadder eller samarbetspartner: Är noggrann med hur du pratar, beter dig och umgås med barn. Vuxnas uppförande bör respektera barn och deras

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1 De flesta av oss har en tendens att

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com Salutogent tänkande Att jobba med det friska hos barn och ungdomar BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset Salutogenes Utveckling mot hälsa Stress- sårbarhetsmodellen STRESS Hög - Livshändelser ohälsa

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Anteckningar Alla barn har samma rättigheter

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

upprättad av: Giltighetstid Fastställd av Version nr Dokumenttyp Solveig Olofsson, Folktandvården 20130815-20150815 Styrgruppen 2,0 Riktlinjer

upprättad av: Giltighetstid Fastställd av Version nr Dokumenttyp Solveig Olofsson, Folktandvården 20130815-20150815 Styrgruppen 2,0 Riktlinjer Barn som far illa INNEHÅLL: Anmälningsskyldighet... 3 Vad menas med att ett barn far illa?... 4 Vad kan tandvårdspersonal möta?... 5 Rutin vid aktualisering till Socialtjänsten... 7 Rutiner vid upprepade

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna!

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna! Idag har vi ca 400 000 barn 1 som lever med ökad risk till psykiskt och fysisk ohälsa, stadigvarande hos endast en förälder (oftast mamman). Samtidigt ser vi tydliga ökningar av vårdnadstvister där pappan

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Barn som far illa ur ett barnperspektiv

Barn som far illa ur ett barnperspektiv Barn som far illa ur ett barnperspektiv Handledning för personal inom Hälso- och sjukvården och Folktandvården Foto: Ulrica Törning VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter

Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter 1000 Möjligheter Startade som Järfälla Tjejjour 2005 2011 omvandlingen till 1000 Möjligheter klar och vi arbetar nu med alla,

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Karin Lundén Socialt Arbete, Göteborgs Universitet Karin.Lunden@socwork.gu.se Att beröra Erfarenheter från ett forskningsprojekt Vad är omsorgssvikt Hur vanligt

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år.

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år. Vårt arbete Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan 89 barn och unga, mellan 7-20 år Barnet som expert Metoden Unga Direkt - läs mer på: www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Anknytning hos barn till mödrar med utvecklingsstörning

Anknytning hos barn till mödrar med utvecklingsstörning Anknytning hos barn till mödrar med utvecklingsstörning pehr.granqvist@psychology.su.se Presenterat vid Intras 10-årsjubileum, Stockholm, 2015-09-21 DN Debatt 2015-06-08 Stoppa övergreppen mot funktionsnedsatta

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn har rätt att bli lyssnade på Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter. BRIS I en dialog som fungerar finns jag tillsammans med andra. Där finns någon som lyssnar på mig och där får jag möjlighet

Läs mer

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Hot och kränkningar Stöd och hjälp Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Du kan vara utsatt för våld i nära relation om du...... får höra att du är ful, värdelös, korkad eller äcklig....

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Riktlinjer våld i nära relationer Våld i nära relationer är en bred och värdeneutral samlingsbenämning för allt våld som sker mellan personer som står varandra nära. Syftet med riktlinjerna

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till HANDLEDNING I skuggan av våldet är en film om barns utsatthet i familjer där våld förekommer. En film om barn som växer upp i ett hem där mamman utsätts för våld av pappan, om en grupp barn som ofta glöms

Läs mer

Jag finns! OM VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR

Jag finns! OM VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR Jag finns! OM VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR Ett informationsmaterial från Roks Vi har upplevt att äldre kvinnor dragit sig för att söka hjälp när de utsatts för våld av sin man. De har

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa.

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Handlingsplanen är antagen av: Kyrkoherde Monica Göransson Ort datum Innehåll Inledning...3 Vad gör jag när jag

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Handlingsplan socialtjänstlagen. Förskolan/Skolan LÄR

Handlingsplan socialtjänstlagen. Förskolan/Skolan LÄR Handlingsplan socialtjänstlagen Förskolan/Skolan LÄR Läsåret 2010-2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 2 Vad säger lagen om anmälningsplikt? 3 Vad innebär detta i praktiken? 3 Anmälan

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

Münchausen Syndrome by Proxy - MSbP. Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom - BGFS

Münchausen Syndrome by Proxy - MSbP. Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom - BGFS Münchausen Syndrome by Proxy - MSbP Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom - BGFS Münchausen Syndrome by Proxy - MSbP Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom - BGFS Historik Richard Asher; Lancet

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

KIBB KOGNITIV INTEGRERAD BEHANDLING VID

KIBB KOGNITIV INTEGRERAD BEHANDLING VID KIBB KOGNITIV INTEGRERAD BEHANDLING VID BARNMISSHANDEL Emma Andersson, socionom, KIBB-behandlare och utbildare, Prisma familjecentrum, Kristianstad Johanna Thulin, socionom, doktorand socialt arbete Linnéuniversitetet

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

KIBB KOGNITIV INTEGRERAD BEHANDLING VID

KIBB KOGNITIV INTEGRERAD BEHANDLING VID KIBB KOGNITIV INTEGRERAD BEHANDLING VID BARNMISSHANDEL Emma Andersson, socionom, familjebehandlare Prisma Kristianstad Johanna Thulin, socionom, doktorand socialt arbete Linnéuniversitetet 10000 9000 8000

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

En fyrkantig himmel fördjupningsmaterial Ett komplement till filmhandledningen Inger Ekbom & Åsa Landberg En fyrkantig himmel Detta fördjupningsmaterial är till för er som vill ha mer kunskap om hur situationen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Barn som far illa. Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB

Barn som far illa. Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB Barn som far illa Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB Inledning För att barn som far illa eller riskerar att fara illa tidigt ska kunna upptäckas och få det skydd och det stöd de behöver har

Läs mer

Ensamkommande men inte ensamma

Ensamkommande men inte ensamma Ensamkommande men inte ensamma Att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar i praktik och teori Marie Hessle Fil.dr.,leg.psykolog,spec.i klinisk psykologi, Valsta VC Märsta marie.hessle@gmail.com 2013-10-30

Läs mer

Hur kan man i skolan upptäcka ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp? Stockholm 13 01 30

Hur kan man i skolan upptäcka ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp? Stockholm 13 01 30 Hur kan man i skolan upptäcka ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp? Stockholm 13 01 30 Bakgrund Innehåll Definition, förekomst, följder Fallbeskrivningar (fiktiva) Hur kan man upptäcka utsatta?

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING För Vindelns fritidsgård och övrig kommunal ungdomsverksamhet Fastställd av utbildnings- och fritidsnämnden 2008-12-12, 87. Reviderad av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Björn Kadesjö UPP-centrum, Socialstyrelsen, Stockholm och ö. l. Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Björn

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Våga berätta. Utdrag ur: om mammor som blir utsatta för psykiskt och fysiskt våld och deras barn. Barbro Metell

Våga berätta. Utdrag ur: om mammor som blir utsatta för psykiskt och fysiskt våld och deras barn. Barbro Metell Utdrag ur: Det pågår psykiskt och fysiskt våld mot mammor och barn i många hem. Våldet är ett allvarligt hot mot mammors och barns liv och välbefinnande. Den här skriften ger inblick i hur mammor och barn

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

FRIHET FRÅN VÅLD VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE MED GENUSPERSPEKTIV. Peter Söderström peter.soderstrom@mfj.se Män för Jämställdhet www.ffv.me www.mfj.

FRIHET FRÅN VÅLD VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE MED GENUSPERSPEKTIV. Peter Söderström peter.soderstrom@mfj.se Män för Jämställdhet www.ffv.me www.mfj. FRIHET FRÅN VÅLD VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE MED GENUSPERSPEKTIV Peter Söderström peter.soderstrom@mfj.se Män för Jämställdhet www.ffv.me www.mfj.se TOUGH GUISE Förväntningar på våld Från barndomen är killar

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Läs följande text Konflikt mellan principer och diskutera: 1. Vilken av principerna: självbestämmande, principen att inte skada, göra gott principen och rättviseprincipen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer