Foto: Lena Söderquist. Verksamhetsberättelse 2012 Noaks Ark Skåne. Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Lena Söderquist. Verksamhetsberättelse 2012 Noaks Ark Skåne. Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark"

Transkript

1 Foto: Lena Söderquist Verksamhetsberättelse 2012 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark

2 Innehåll 1. Noaks Ark Skånes verksamhet 2012 s Arbetssätt och verksamhetsområden s Organisationsutveckling s Basverksamheten s Stödverksamhet s Informations- och utbildningsverksamhet s Opinionsbildningsverksamhet s Volontärsverksamhet s Målgrupps- och projektinriktad verksamhet s Att möta migranter ur ett hälso- och hivperspektiv s Minskat riskbeteende hos missbrukare s Preventionsprojekt till utlandsresenärer s MSM, hiv- och STI-kunskap s Samarbete och samverkan s Reflektioner s. 34 Bilaga: Noaks Ark Skåne Kalendarium 2012 s. 38 2

3 1. Noaks Ark Skånes verksamhet 2012 Noaks Ark Skåne är en politiskt och religiöst obunden frivilligorganisation som startade 1987 för att begränsa hivepidemin och dess konsekvenser. Föreningen grundades för att förebygga spridningen av hiv och STI samt öka välbefinnandet hos personer som lever med hiv och deras närstående. Utgångspunkten är den enskilde individens specifika behov och livssituation. Arbetet sker enligt en modell som binder samman information och utbildning, stöd till hivpositiva och närstående samt samhällelig attitydpåverkan. Detta speglas i verksamhetsplanen och genom de olika projekt som Noaks Ark Skåne bedriver. Noaks Ark Skåne har under sina 25 år utvecklats som en konsekvens av framsteg inom medicin och behandling. Föreningen har alltid prioriterat målgruppens behov som grund för verksamheten. Under 2012 har verksamheten bedrivits med stort engagemang och ambition av anställda och volontärer var ett betydelsefullt år för Noaks Ark Skåne då organisationen på olika sätt uppmärksammade 25 år som förening och 30 år med hiv/aids i Sverige. Jubileumsåret präglades av aktiviteter inriktade på samhällspåverkan och att motverka stigmatisering. En seminarieserie på temat Tala inte om oss, tala med oss i samarbete med Positiva Gruppen Syd (PG Syd), aktivt volontärsarbete och utgivning av Miguel Ángel Fragas bok Hivernation för att nämna några exempel. Noaks Ark Skåne har under året genomgått ett antal organisatoriska förändringar. En ny verksamhetschef började i mars och styrelsens sammansättning förändrades i oktober. På grund av hög arbetsbelastning i organisationen tillsattes ytterligare två tjänster i oktober. Utvecklingsarbetet har getts hög prioritet och har bland annat omfattat arbete med implementering av Kontigos rekommendationer från rapporten Utvärdering av Noaks Ark Skåne och Positiva Gruppen Syd från oktober 2011 i föreningens verksamhet. Noaks Ark Skånes lokal i Helsingborg avvecklades den 1 juli 2011 på grund av minskade ekonomiska resurser. Det lokala arbetet med hivpositiva har under 2012 fortsatt i samarbete med Sensus Studieförbund i Helsingborg. Noaks Ark Skåne har under 2012 haft 165 medlemmar. Föreningen Noaks Ark Skånes styrelse och revisorer under 2012 Styrelsen har under året genomgått förändringar. Vid ett extra årsmöte i oktober utsågs en ny ordförande. Styrelsen har under året genomfört sju stycken protokollförda ordinarie sammanträden samt årsmöte, extra årsmöte och två konstituerande styrelsemöten. Styrelsens uppgifter under 2012 har innefattat bland annat planering och uppföljning av verksamheten utifrån de mål och grundförutsättningar som budget och verksamhetsplan tillåtit. Inget arvode utgår till styrelsens ledamöter. Under 2012 bestod föreningens valberedning av Hans-Bertil Hansson, Svante Malmström och Sven-Olov Orback. Föreningens ekonomi har skötts av Lennart Mårtensson, Reko redovisning i Malmö och auktoriserad revisor var Annika Bern, Baker Tilly Malmö KB samt lekmannarevisor Glen Eliasson. 3

4 Styrelsens sammansättning mars oktober 2012 oktober 2012 Ordförande Christine Fernström Pernilla Berlin Vice ordförande Annie Haraldsson Ann Johansson Ledamöter Pernilla Berlin Christine Fernström Anna Thim Isaac Isaacson Pia Svensson Ann Johansson Anna Thim Isaac Isaacson Knut Bergknut Cecilia Widgren (entledigad) Föreningen Noaks Ark Skånes personal Personalstyrkan vid årets slut uppgick till 12 personer fördelade på 9,75 tjänster samt en behovsanställd. Två av tjänsterna finansierades med lönebidrag och en tjänst av nystartjobb. Andersson, Anna Projektledare Utlandsresenärer, ansvarig alternativ finansiering, 75% (6 månader från oktober) Bendkia, Mehdi Projektledare MSM-projekt, 100% Carlsson, Bengt Receptionist, 50% Foly Lawson, Povi Projektledare Migrantprojekt och ansvarig för stöd till migranter, 100% Gilvad, Tove Ansvarig hemsida och kommunikation, stöd till missbruksprojekt samt till stödverksamhet, 75% (6 månader från oktober) Högberg, Suzanne Husvärdinna, ansvarig support till projekt/aktiviteter, 75% Ivarsson, Jytte Pensionerades under hösten 2012, men fortsätter som timanställd med stöd i Helsingborg Lindbom, Sigrid Informatör samt projektassistent Migrantprojekt, Volontärsamordnare, 100%. (Tjänstledig från september och arbetar 25%) López, Margarita Verksamhetschef, 100% Malm Christensen, Anna Ansvarig information och utbildning, projektledare Missbruksprojekt, Volontärsamordnare, 75% Söderquist, Lena Ansvarig psykosocialt stöd och rådgivning, leg. psykolog och grundutbildad KBT-terapeut, 100% Widgren, Cecilia Projektassistent Migrantprojekt, ansvarig för sociala evenemang/aktiviteter barnfamiljer, 50% (3 månader från oktober) Föreningens ekonomi Föreningen var under verksamhetsåret 2012 huvudsakligen finansierat genom statliga medel förmedlade genom Region Skåne för insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Bidraget från Region Skåne har från 2007 minskat från kronor till för Vid ett möte med Region Skåne under hösten 2012 aviserades sänkningar inför nästa verksamhetsår, Anslaget har varit och är helt avgörande för föreningens arbete 4

5

6 2. Arbetssätt och verksamhetsområden Noaks Ark Skåne har 25 års erfarenhet av att arbeta med hivprevention och stödinsatser till hivpositiva och närstående. Verksamheten syftar till att arbeta primär- och sekundärpreventivt mot spridning av hiv och att stödja hivpositiva utifrån deras behov. Föreningens verksamhet grundar sig i föreningens stadgar och omfattar basverksamhet och målgrupps- och projektinriktad verksamhet med tydlig ansvarsfördelning. Båda delarna samverkar för ökad måluppfyllelse av föreningens långsiktiga mål. Det innebär att behov som identifierats i en del av verksamheten kan tas upp och utvecklas i en annan. Oavsett vilken ingång personen har i föreningens verksamhet eller målgruppstillhörighet, ska personen få den service och det stöd som efterfrågas. Tanken är att den enskilde individen inte ska hamna mellan stolarna. Det operativa arbetet leds av verksamhetschefen. Det dagliga arbetet utgår från en arbetsmodell som genom åren utvecklats och anpassats efter omvärldens krav och målgruppens behov. Modellen binder samman information och utbildning, stöd till hivpositiva och deras närstående samt samhällelig attitydpåverkan. Detta återspeglas i föreningens arbete och i de projekt som genomfördes under Noaks Ark Skånes arbetsmodell Noaks Ark Skånes verksamhet finansieras i huvudsak med ekonomiskt stöd från statsanslaget, Insatser mot hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar, som syftar till att nå målen i Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60). Utvärdering av Noaks Ark Skånes verksamhet Under 2011 har Kontigo på uppdrag av Region Skåne genomfört en utvärdering för att säkerställa att verksamheten bidrar till att nå de mål som anges i: - nationell strategi mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar - regional strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne - Socialstyrelsens anvisningar Utvärderingen visar att föreningen uppfattas som en professionell aktör inom det hivpreventiva arbetet i Skåne med hög legitimitet bland målgrupperna. Enligt Kontigo 6

7 genomför Noaks Ark Skåne planerade insatser på ett tillfredställande sätt. Vidare anser Kontigo att organisationens arbete ligger i linje med Socialstyrelsens/SMIs anvisningar och bidrar till att uppfylla målen i den nationella strategin. Det finns dock potential till utveckling av verksamheten. Kontigo rekommenderar att Noaks Ark Skåne: - utvecklar indikatorer som på ett tydligare sätt kan verka som styrande för verksamheten och de övergripande målen - ser över om någon del av verksamheten kan följas upp och utvärderas på ett mer djupgående sätt för att undersöka resultat och effekter och därmed effektiviteten i insatserna - genomför en målgruppsanalys för att säkerställa att rätt målgrupper nås av informationsinsatserna - fortsätter samverka med infektionskliniker, Migrationsverket och SFI-skolor samt att Noaks Ark undersöker hur man bättre kan nå ut till unga hivpositiva - tar fram gemensamma riktlinjer för överlämning - ser över sina processer kring hur styrelsemedlemmar rekryteras - undersöker alternativa finansieringskällor - utreder möjlighet till permanent finansiering av invandrarprojektet inom ordinarie strukturer. Utredningen bör undersöka vem som ska stå för huvudmannaskapet, samt vilken/vilka aktörer som ska finansiera verksamheten. 2.1 Organisationsutveckling Under 2012 har Noaks Ark Skåne, inom ramen för de resurser som föreningen mottagit, arbetat med att utveckla föreningen i enlighet med Kontigos rekommendationer. Noaks Arks-modellen för stödverksamhet i hivarbetet Det har länge funnits ett behov av att systematiskt beskriva och sätta ord på föreningens arbetssätt. Arbetet med att utveckla Noaks Ark-modellen för stödverksamheten har pågått under de senaste åren och resulterade under 2012 i en skrift. Skriften är i linje med Kontigos rekommendationer. Utgångspunkten är den enskilde individens behov och aktuella livssituation. Stödverksamheten har på ett systematiskt sätt beskrivit det arbete som genomförs och som arbetats upp genom åren. Modellen har under året reviderats i samarbete mellan Noaks Ark Skåne, Noaks Ark Stockholm och RNA. Alla Noaks Arks föreningar har varit behjälpliga och kan känna igen sig i arbetssättet, även om arbetet till fullo inte kan möjliggöras på respektive ort. Skriften beskriver erfarenheter och arbetsmetoder som används för att uppnå mål om både förebyggande insatser och välbefinnande för hivpositiva och deras närstående. Det är ett levande dokument som över tid kan revideras och anpassas efter rådande situation och behov. 7

8 Hivfrågor och samhällelig attitydpåverkan Noaks Ark Skåne har under 2012 deltagit i olika event och kampanjer för att uppmärksamma hivfrågor. Inom projektet Utlandsresenärer genomfördes en varumärkesundersökning med hjälp av SweMa. Detta för att ta reda på hur varumärket Noaks Ark Skåne uppfattades inför kontakten med företag. Resultatet från denna undersökning används inom projektet, men också som en del i marknadsföringen av föreningen var ett speciellt år för föreningen. Föreningen uppmärksammade på olika sätt sina 25 år som förening och 30 år med hiv/aids i Sverige. I samband med Noaks Ark Skånes 25- årsjubileum genomfördes i samarbete med PG Syd en seminarieserie på temat Tala inte om oss, tala med oss. Vid dessa tillfällen har föreningen fördjupat arbetet med att skapa ett nätverk av samarbetspartners, politiker och media. Under 2012 har Noaks Ark Skåne arbetat med att förbättra föreningens hemsida. Hemsidan har inventerats och arbetet med att förändra innehållet har inletts i samarbete med RNA. Vidare har diskussioner förts om att skapa en nationell plan för deltagande i sociala medier. Nyhetsbrevet som föreningen arbetat med under många år har under 2012 utvecklats som marknadsföringskanal och kommunikationsmedel. Frekvensen på utskicken har ökat och förutom till medlemmar skickas breven även till föreningens vänner och samarbetspartners. Diskussioner förs också med RNA kring framtiden för föreningens 90-konto som verktyg för marknadsföring och insamling. Målgruppsanalys för riktade insatser En av rekommendationerna från Kontigo var att genomföra en målgruppsanalys för att säkerställa att rätt målgrupper nås av insatserna. Detta skulle med fördel genomföras i samarbete med Region Skåne och övriga frivilligorganisationer. Arbetet med att genomföra en målgruppsanalys påbörjades under Föreningen har haft ett möte med representanter från Region Skåne, men vid detta tillfälle kunde inte planerna konkretiseras. Däremot har initiativ från Region Skåne, efter önskan från frivilligorganisationer i regionen om samarbete, lett till uppbyggnad av ett organisationsforum. Första mötet genomfördes i november tillsammans med representant från Region Skåne. Detta anser vi utgör en bra grund för att genomföra den efterfrågade målgruppsanalysen. Målstyrning av Noaks Ark Skånes verksamhet Arbetet med att utveckla indikatorer för målstyrning av Noaks Ark Skånes verksamhet inleddes under Under 2013 planeras kompetensutveckling av personalen för att utveckla arbetet med målstyrning. Kompetensutveckling personal Under 2012 har personalen deltagit i utbildningsdagar med utgångspunkt i personalens behov. Bland annat har utbildningarna omfattat sekretesslagen och Noaks Ark-modellen. Vidare har personal deltagit i externa utbildningstillfällen angående bland annat MI-samtal, sexualitet, barn som lever med hiv, stigma och migranter och sexuell hälsa för unga och unga vuxna. Personal har också deltagit i en tvådagars konferens i Köpenhamn, HIV in Europe. 8

9 Inom stödverksamheten har personal haft regelbunden extern process- och ärendehandledning. Regelbundna personalmöten har ägt rum under året för ökad transparens och organisationsutveckling. På mötena gavs möjlighet att diskutera frågor som rör exempelvis organisation, aktiviteter och projekt. 3. Basverksamheten Basverksamheten lägger grunden för föreningens arbete och omfattar stödverksamhet, information och utbildning, opinionsbildning samt volontärverksamhet. Basverksamheten utgör också en plattform för hivpositiva att mötas. Speciell vikt läggs på bemötande redan vid första kontakten. Målet är att bemöta och se personen där den är vilket innebär att arbetet anpassas efter individens specifika behov. Många personer som vi möter lever under ekonomiskt ansträngda förhållanden eller upplever begränsningar på grund av sitt sjukdomstillstånd. Inom ramen för basverksamheten har föreningen öppet hus i vår lokal fyra dagar i veckan med möjlighet till personlig rådgivning om man har frågor om hiv/sti, smittvägar, riskbeteende och risksituationer. Det går också att kontakta oss för rådgivning via telefon och e-post. Allmänheten kan också genom föreningen få information om var det går att testa sig. 3.1 Stödverksamhet Psykosocialt stöd och rådgivning har sin grund i en helhetssyn på individen och hans/hennes behov av självkänsla och fungerande relationer. Föreningen är öppen för alla hivpositiva och deras närstående. Föreningen erbjuder informativt, emotionellt och praktiskt stöd och är ett komplement till de insatser som erbjuds av kommun och andra myndigheter inom Region Skåne. Ur ett samhällsperspektiv är målsättningen att främja och skapa goda förutsättningar för individer som lever med hiv att ta ansvar för sin hivinfektion. Stödverksamheten erbjuder individuella samtal, samtalsgrupper och handledning. För migranter erbjuds även stöd inom Migrantprojektet. Stödverksamheten erbjuder också socialt stöd och aktivitetsgemenskap. Det omfattar sociala aktiviteter och social samvaro som exempelvis föreläsningar, yoga, lunch och middagar. Professionellt psykosocialt stöd och rådgivning Noaks Ark Skånes målsättning är att förhindra smittspridning och bidra till att öka det psykiska och fysiska välbefinnandet hos hivpositiva och närstående. Genom vårt arbete skapas förutsättningar för en effektivare prevention. Verksamheten lägger stor vikt vid samverkan med bland annat sjukvård, intressegrupper för hivpositiva samt övriga Noaks Arkföreningar i Sverige. En betydande del av arbetet med psykosocialt stöd och rådgivning sker genom samtal individuellt eller i grupp. Samtalen som både varit inbokade och skett spontant har haft varierande karaktär. Spontana samtal omfattas inte av statistiken och för att anses som bokat samtal ska det ägt rum vid minst tre tillfällen. Det har handlat om hiv och de förändringar och begränsningar som personen upplever, socialt, fysiskt, psykiskt, sexuellt 9

10 och existentiellt. Samtalen handlade exempelvis om problematik kring relationer, sexuella frågor, isolering, ekonomi, familj, barn, sorg- och krisbearbetning, social ångest, depression, efter suicidförsök, bemötande och problem kring operation. Stödet har också varit av mer praktisk karaktär som att vara behjälplig vid intygsskrivande, med att förstå myndighetspapper, i kontakt med läkare och andra myndigheter, vid diverse överklagande samt inför asylsituationen och migrationsproblem. Stödverksamheten omfattar även närstående och anhörigas livssituation kring hiv. Uppföljning KBT-projektet Föreningen beviljades under 2011 ett ettårigt KBT-projekt som efter revidering och förlängning av startdatum avslutades i mars månad med uppföljning under våren. Projektet omfattade ett internat för hivpositiva i oktober Deltagarna i KBT-projektet fortsatte att träffas under våren En arbetsgrupp bildades för att fortsätta den process som påbörjats under internatet. Syftet var att dela erfarenheter och att bryta tystnaden. Dessa möten resulterade i texter på temat bryta tystnaden som sammanställdes och framfördes i samband med 25-årsjubileum och vid öppet hus på WAD i samarbete med Rätt Sätt/PG Syd. Måluppfyllelse Under året har föreningen haft 35 nya kontakter varav 21 hivpositiva (12 män, 8 kvinnor och 1 barn) samt 14 närstående (8 vuxna och 6 barn). Under året har tre stödkontakter avlidit och föreningen har deltagit vid två begravningar. Aktivitet/målgrupp Antal tillfällen Totalt antal personer som nåtts vid dessa tillfällen Bokade samtal Individuella samtal Tolksamtal 3 2 Parsamtal 7 6 Familjesamtal 4 5 Hembesök KBT (uppföljning) 1 (heldag) 15 Totalt Socialt stöd och aktivitetsgemenskap För att bryta en eventuell isolering och få stöd med att komma igång är olika aktiviteter viktiga. Särskilt i kombination med allmänmänskligt stödjande verksamhet. Att möta andra i samma livssituation kan skapa trygghet i relation till sig själv och till omgivningen, vilket i sin tur skapar förutsättningar att ta ansvar för sin livssituation och att ta steget ut i samhället. Noaks Ark Skåne lägger stor vikt vid att erbjuda sociala aktiviteter under avslappnande former. Under 2012 har en rad aktiviteter och middagar ägt rum i Malmö och Helsingborg. Aktiviteter i Helsingborg I Helsingborg har regelbundna sociala träffar för möte och samtal med volontärer och stödkontakter genomförts i Sensus lokaler. Vid träffarna deltog en psykolog. Träffarna har varit på fredagar under våren och på torsdagar under hösten. Totalt genomfördes 35 träffar 10

11 under Arbetet i Helsingborg har lett till utveckling av en metod byggd på erfarenheter från arbetet. Detta utgör grund för implementering av arbetsmetoden i resten av regionen. Sociala träffar, luncher, middagar och högtider Måltider skapar en social samvaro och ger tillfällen till möten under avslappnande former. Under 2012 erbjöds luncher varje tisdag och torsdag anordnat av en aktiv volontär. Detta skedde fram till november då verksamheten pausade på grund av sjukdom. Första fredagen i månaden, med paus för sommaren, arrangerade Noaks Ark Skåne sociala träffar i form av middag. Vid dessa middagar deltog personal, volontärer och medlemmar för att umgås och knyta kontakter. Varje social träff inleddes med ett volontärsmöte. I samband med högtider erbjuder Noaks Ark Skåne tillfällen till social samvaro. Under 2012 arrangerades påsklunch, midsommarlunch och julmiddag. Rehabyoga Noaks Ark Skåne är i daglig kontakt med hivpositiva och närstående och vet av erfarenhet att hälsofrågor inte alltid prioriteras. Samtidigt vet vi att med fokus på hälsa mår också individen bättre vilket leder till ökad livskvalitet. För att främja hälsa har föreningen under året möjliggjort deltagande i Rehabyoga med instruktör utbildad i medicinsk yoga. Totalt deltog sju personer i Rehabyoga vid sju tillfällen under våren. Planer och diskussioner finns att utveckla och starta upp denna aktivitet under Retreatdag i Arild Noaks Ark Skåne arrangerade en heldag i Arild riktad till stödkontakter i Helsingborg. Syftet var att diskutera framtiden för Helsingborgsverksamheten i samband med lokalavdelningens nedläggning. Elva personer deltog tillsammans med en anställd och sjukhuspräst Mats Persson. Dagen finansierades av Svenska kyrkan. Våga Vara barn- och familjeaktiviteter Under 2010 inleddes ett projekt riktat till barn och unga som lever med hiv, Våga Vara. Det omfattar både de som själva bär på en hivinfektion och de som har föräldrar, syskon eller närstående som är hivpositiva. Syftet med projektet är att förbättra den sociala situationen genom att hjälpa dem att få bra kompisrelationer, bli delaktiga i trygga och utvecklande aktiviteter samt öka sin livskvalitet och förbättra sin livssituation vad gäller förskola, skola och fritidsaktiviteter. Projektet har genom finansiering från olika fonder kunnat genomföra aktiviteter även under Bland annat genomfördes ett familjeläger på Kolmården under sommaren. I samband med aktiviteterna har deltagarna uttryckt behov av fler aktiviteter då dessa resulterat i att barn och ungas självförtroende stärkts. Därför har föreningen under 2012 sökt ytterligare medel från olika fonder för att kunna utveckla och fortsätta arbetet med barn och unga. Under 2012 har föreningen inlett samarbete med Region Skånes Kunskapscentrum för barnhälsovård. Detta för att stärka barnperspektivet och öka kunskapen om barn och ungas behov och situation kring hiv och hepatit. En studie i samarbete med Socialhögskolan, Lunds Universitet kommer att genomföras under 2013 och resultatet utgör grund för framtida arbete inom Våga Vara. 11

12 Stödfonden Hivpositiva kan ansöka om ekonomiska bidrag ur Noaks Ark Skånes stödfond. Bidraget ska vara av engångskaraktär och syftar till att underlätta den hivpositivas livssituation. Medel till stödfonden kommer från insamlade medel och donationer. Stödfondskommittéen består av tre personer, en från Noaks Ark Skånes styrelse samt två anställda som arbetar inom stödverksamheten. Trettiosju ansökningar behandlades varav tre avslogs. Många ansökningar skickas in av ensamstående föräldrar med ett eller flera barn. I jämförelse med föregående år har antalet ansökningar fördubblats. Förutom möjligheten att ansöka om visst ekonomiskt stöd via föreningens stödfond erbjuds också mer konkret och direkt hjälp i form av subventionerade eller kostnadsfria matportioner. Måluppfyllelse Aktivitet/målgrupp Antal tillfällen Totalt antal personer som nåtts vid dessa tillfällen Social samvaro Luncher Middagar Högtider (Påsk, midsommar, jul) Aktiviteter i Helsingborg 35 Genomsnitt 7 per träff Våga Vara barn- och familjeaktiviteter Påsk 1 11 barn Sommarläger på Kolmården 1 (3 dagar) 40 deltagare varav 15 barn Jul 1 5 barn Rehabyoga 7 7 per tillfälle Retreatdag i Arild 1 (heldag) Informations- och utbildningsverksamhet Informations- och utbildningsverksamhetens huvudsakliga uppgift är kunskapsspridning och kunskapsutveckling. Det innebär bland annat att sprida relevant och målgruppsanpassad information om hiv/sti samt arbeta preventivt gentemot definierade grupper i samhället. Insatserna riktas både till de av SMI prioriterade målgrupperna samt till yrkesverksamma som i sin yrkesroll kommer i kontakt med prioriterade målgrupper. Under 2012 inleddes ett samarbete med RNA och övriga lokala föreningar för att utveckla gemensam metod och material för information och utbildning. Noaks Ark erbjuder möjlighet att boka föreläsningar med informatörer och föreläsare som har mångårig erfarenhet. Innehållet i föreläsningarna målgruppsanpassas med hänsyn till gruppen av deltagare och efterfrågat tema. Vi erbjuder även möjlighet till studiebesök i vår lokal för olika verksamheter, skolor och studerande. Under 2012 har verksamheten inte erbjudit skolinformationer i samma utsträckning som tidigare. Detta på grund av minskade resurser och direktiv från Region Skåne vilket lett till omprioriteringar i arbetet med ungdomar. 12

13 Kunskapsspridning och kunskapsutveckling Noaks Ark Skåne har sedan många år tillbaka erbjudit basutbildning, Kunskap om hiv, för allmänheten fyra gånger per år. Basutbildningen erbjuds som en tvådagars helgutbildning på svenska och engelska. Den är öppen för alla som vill lära sig mer om hiv, oavsett om det gäller ett privat eller professionellt intresse. Noaks Ark Skåne erbjuder också utbildningar om hiv till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som lever med hiv. Detta med syfte att öka kunskaperna i ämnet och motverka stigmatisering av personer som lever med denna sjukdom. Utbildningarna riktar sig till personalgrupper som exempelvis hemtjänstpersonal, fotterapeuter, AT-läkare och skolpersonal. Det kan också handla om företag där någon hivpositiv är anställd. Utbildningarna skräddarsys efter varje målgrupps behov, men innehåller alltid ett block med grundläggande kunskaper i hiv/sti och i bemötande av personer som lever med hiv. Satsningen på att utbilda verksam och blivande personal inom olika delar av vårdsektorn har slagit väl ut och har varit uppskattat av deltagarna själva. Noaks Ark Skåne har ett samarbete med Malmö Stad för personal inom socialhemtjänst angående utbildningar om hiv och hepatit. Under 2012 har fyra utbildningar genomförts. Samtliga utbildningar utvärderades. I utvärderingen beskriver deltagarna hur de planerar att tillämpa kunskaperna i sin profession. Resultatet visade att personalen efter utbildningen känner sig säkrare och tryggare i sin yrkesroll i kontakt med hiv och hepatit. De känner inte samma oro som tidigare. Detta bekräftas också av cheferna för den personal som genomgått utbildningarna. Måluppfyllelse Aktivitet/målgrupp Antal tillfällen Totalt antal deltagare Basutbildning (2 dagar) 4 61 Utbildning till personalgrupper Externa informationer Studiebesök Totalt Samarbeten för målgruppsanpassad information Under 2012 har Noaks Ark Skåne samverkat med olika föreningar angående information till olika målgrupper. Genom arbetet med MSM-projektet har Noaks Ark Skåne exempelvis identifierat behov av information om sexuell identitet, stigmatisering, tabun och kondomanvändning bland nyanlända och migranter med särskilda behov såsom post traumatic stress disorder (PTSD) och ensamkommande tonårskillar. Syftet var att informera målgruppen, framförallt män i migrationsprocess, om sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter i Sverige. Noaks Ark Skåne har i detta sammanhang informerat män med PTSD i samarbete med Röda Korset och Komvux Södervärn. I samarbete med Internationella Kvinnoföreningen i Malmö har Noaks Ark Skåne informerat på SFI-skolor och på Invandrarservice i Malmö Stad om ämnen kopplade till MSM och hivkomplexitet bland annat likabehandling, skillnaden mellan sexuell identitet och sexuellt beteende, tabu och stigma. 13

14 Noaks Ark Skåne har också drivit ett pilotprojekt i samarbete med flyktingboendet Flintevångsgården i Staffanstorp. Pilotprojektet har initierats på flyktingboendets initiativ då de upplever ett behov av att arbeta med de ensamma unga flyktingarna utifrån kulturtillhörighet, livssituation och utsatthet. Projektet riktar sig till ensamkommande tonårskillar för att informera om sex och samlevnad, jämställdhet, maskulinitet, tabu, stigmatisering, hiv/sti smittvägar och sexuell riskutsatthet. Pilotprojektet arbetade med en metod med utgångspunkt i teori, praktik och interaktion. För att på bästa sätt etablera relation med målgruppen användes en utbildad tolk. Pilotprojektet har genomförts vid två tillfällen och förhoppningen är att det kan utvecklas till ett långsiktigare projekt då det finns ett uttalat behov i målgruppen. Måluppfyllelse Aktivitet/målgrupp Antal tillfällen Totalt antal deltagare Invandrarservice 8 57 SFI-skolor PTSD-center 2 16 Flintevångsgården 2 9 Totalt Opinionsbildningsverksamhet Noaks Ark Skåne har under 2012 genomfört och deltagit i olika kampanjer, både inom ramen för basverksamheten och inom målgruppsanpassade projekt. Detta för att nå de personer som vi i vår dagliga verksamhet inte når med information om hiv/sti, säkrare sex och förståelse för hur det är att leva med hiv. Genom att delta i utåtriktade aktiviteter kan föreningen medverka till att skapa ett ökat medvetande och främja samhällsintresset angående hiv/sti. Inför varje enskilt evenemang genomförs en analys för att på bästa sätt anpassa aktiviteterna. Under evenemangen delade föreningen ut kondomer, broschyrer om hiv samt om Noaks Ark Skånes verksamhet med kontaktinformation. I dessa sammanhang fick föreningen i möten med målgruppen rikliga möjligheter till samtal om vikten av att skydda sig och att vara rädda om varandra. I samtalen kom ofta frågan om möjlighet till mer lättillgänglig testning och snabbtestning upp. IDAHOT Internationella dagen mot homofobi och transfobi IDAHOT är den Internationella dagen mot homofobi och transfobi och har arrangerats sedan Arrangemanget hålls den 17 maj för att uppmärksamma dagen, 17 maj 1990, då homosexualitet inte längre klassificerades som sjukdom enligt WHO. Noaks Ark Skåne uppmärksammade dagen inom ramen för MSM-projektet som i samarbete med referensgruppen valde att fokusera på anti-stigmatisering. Under en vecka genomfördes aktiviteter för att visa kopplingen mellan uttryck av homofobi och transfobi och hivriskutsatthet. Aktiviteter genomfördes i Malmö och Kristianstad i samarbete med Malmös och Kristianstads studentkårer, RFSL Kristianstad, RFSU Kristianstad och Genusvetenskapligt centrum vid Lunds universitet. Kampanjen inkluderade information, broschyr- och kondomutdelning, radio- och tidningsintervjuer, föreläsningar, filmvisningar och informationsbord. 14

15 Candlelight AIDS Candlelight Memorial är ett internationellt arrangemang som startades 1983 för att öka medvetenheten och kunskapen om hiv och aids. Det äger rum den tredje söndagen i maj månad. Föreningen har tillsammans med PG Syd uppmärksammat denna dag under ett flertal år. Under dagen var det öppet hus med omkring 60 besökare. Miguel Ángel Fraga föreläste om Ett meningsfullt liv. Sång och musik framfördes av medlemmar ur Simple Opera. Almedalsveckan Almedalsveckan är ett årligt återkommande arrangemang på Gotland där politiker, intresseorganisationer och företag samlas och diskuterar politik och samhällsfrågor. Under Almedalsveckan 2012 deltog Noaks Ark Skåne i samarbete med RNA och övriga lokala föreningar. Deltagandet resulterade i många tillfällen till dialog med allmänheten, politiker och samarbetspartners. Ett konkret resultat av detta var ett nytt samarbete med Doktorn.com. Personal från Noaks Ark Skåne var med under tre dagar och delade ut informationsmaterial, nyckelringar, godis och kondomer. Representanter för föreningen besökte olika seminarier och deltog i diskussionsforum. Upplevelsen var att Almedalsveckan var ett givande arrangemang som Noaks Ark Skåne i samarbete med RNA kommer att medverka i fler tillfällen för att lyfta hivfrågor på agendan. Sommarkampanj Sedan ett par år tillbaka har Noaks Ark Skåne i samarbete med RNA bedrivit en sommarkampanj. Under sommarkampanjen åker anställda och volontärer runt med en minibuss på gator och torg för att dela ut informationsmaterial, kondomer och svara på frågor om hiv/sti. Projektet har RNA som huvudman. Inför sommarkampanjen genomfördes analys och kartläggning av arrangemang i Skåne. Med utgångspunkt i detta planerades aktiviteter till vecka 28. Prioriterade platser för aktiviteter var Malmö, Kristianstad, Helsingborg, Båstad och Svedala. Totalt deltog 11 volontärer och fyra anställda som arbetade totalt 374 arbetstimmar. Under sommarkampanjen delades ca kondomer samt broschyrmaterial ut till den skånska befolkningen. Även under sommarkampanjen kom många förfrågningar från allmänheten om Noaks Ark Skåne erbjöd möjlighet till snabbtest på plats, eftersom många ville testa sig. KIT-kampanj Kondom, Information och Testning Noaks Ark Skåne genomförde inom ramen för MSM-projektet en Kondom, Information och Testningskampanj, KIT-Kampanj. Syftet med kampanjen var att öka kunskapen om hiv/sti och mäns sexuella hälsa, normalisera hiv/sti-testning och främja säkrare sexbeteende. Kampanjen bestod av utdelning av material i närheten av tågstationer, shoppinggator och torg i 16 skånska kommuner vid åtta tillfällen. Material som delades ut var kondomer, information om smittvägar för hiv och om mäns sexuella hälsa samt en lista över tillgängliga testningsplatser. Catwalk for HIV Awareness Catwalk for HIV Awareness arrangerades i Folkets Park av Ungdomskultur Rosengård. Projektets syfte var att uppmärksamma hiv och att öka kunskap och medvetenhet om hiv bland ungdomar genom ett kulturevenemang med musik, dans och modevisning. Noaks Ark Skåne deltog i projektet. Föreningen samarbetade med Ungdomskultur Rosengård och 15

16 ställde upp ett informationstält till deltagare. På scenen läste en representant från föreningen en livsberättelse från skriften Ung och positiv. Dessutom delades informationsmaterial och kondomer ut till publiken i Folkets Park. Det fanns många möjligheter till samtal och med hjälp av volontärer delade Noaks Ark Skåne ut närmare 300 kondomer. The International AIDS Conference, Washington Vartannat år genomförs en internationell konferens, The International AIDS Conference, för alla som arbetar med hiv/aids-frågor. Konferensen har arrangerats sedan I juli 2012 hölls konferensen i Washington på temat Turning the tide together. Noaks Ark Skåne deltog med representanter tillsammans med övriga lokalföreningar och RNA. Förutom att delta i föreläsningar, seminarier och workshops hade föreningen en monter vid Global Village. Här kunde Noaks Ark förmedla information både till konferensdeltagare och till utomstående besökare. En rapport och en informationsutställning om konferensen presenterades vid föreningens sociala träff den 5 oktober med omkring 20 deltagare. Regnbågsfestivalen Regnbågsfestivalen arrangeras av RFSL Malmö och syftar till att synliggöra en mångfald av uttryck genom konst och kultur. Tanken är att påverka samhället i positiv riktning, för öppenhet och mot diskriminering och heteronormativitet. I samband med Regnbågsfestivalen arrangerade Noaks Ark Skåne inom MSM-projektet en kväll på temat Kriminalisering av hiv i världen. Denna kväll deltog även representanter från Cross Over i Köpenhamn och Arabiska Initiativet i Stockholm. Kvällen startade med middag och fortsatte med en föreläsning om konsekvenserna av kriminalisering av hiv. Arrangemanget avslutades med en diskussion om smittskyddslagen i Sverige och Danmark. Noaks Ark Skåne deltog också i regnbågsparaden och hade ett informationsbord med utdelning av kondomer och informationsmaterial om hiv. 25-årsjubileum 2012 var ett betydelsefullt år för Noaks Ark Skåne då organisationen på olika sätt uppmärksammade 25 år som förening och 30 år med hiv/aids i Sverige. Noaks Ark Skåne genomförde en rad aktiviteter inriktade på samhällspåverkan och att motverka stigmatisering. I samarbete med PG Syd arrangerades en seminarieserie fördelat på tre tillfällen på temat Tala inte om oss, tala med oss år med hiv och 25 år med två föreningar Vad har hänt? - Att bryta tystnaden samtal och öppen diskussion om hiv idag. - Smittskyddslagen olika perspektiv. Upplägget var föredrag, samtal och avslutande paneldebatt. Deltagare i panelen var politiker, sakkunniga samt beslutsfattare i hivfrågor. Jubileumsdagen inleddes med rundabordsdiskussion, kallad Think Tank, i samarbete med RNA och läkemedelsföretag. Syftet var att identifiera vilka faktorer som behöver bearbetas för att uppnå målet att i ett tidigare stadium identifiera hivpositiva. Målet är att öka livskvaliten för personer som lever med hiv. Resultatet av Think Tank är tänkt att utmynna i en Road Show för att öka medvetenheten om hiv och effektivisera resursanvändningen i 16

17 preventionsarbetet. Detta ska förhoppningsvis leda till ökad testning för att identifiera hivdiagnos tidigt och öka möjligheten till tidigare behandling. På eftermiddagen hölls ett seminarium Att bryta tystnaden samtal och öppen diskussion om hiv idag från seminarieserien Tala inte om oss, tala med oss. Vid detta tillfälle delades ett texthäfte ut författat och sammanställt av deltagarna vid stödverksamhetens KBT-projekt och Rätt Sätt/PG Syd. Inför jubileet sammanställdes material om Noaks Ark Skåne och PG Syd i en minnesskrift som delades ut under dagen. Jubileumsåret nådde sin höjdpunkt på Malmö Rådhus med utställning, mingel, middag och underhållning. Kammarkonsert på Malmö Opera Malmö Opera har under en längre tid diskuterat och planerat ett arrangemang kring hiv. Det resulterade i en kammarkonsert den 24 november på Malmö Opera med musik och sång på temat hiv, bland annat från musikalen RENT. Till arrangemanget inviterades Noaks Ark Skåne för att tillsammans med PG Syd marknadsföra World Aids Day och dela ut röda bandet. Konserten inleddes med en kort presentation om föreningarnas verksamhet samt information om World Aids Day. Före konserten och i pausen utdelades broschyrer om föreningen, Red Ribbons samt flyers om boken Hivernation. En volontär fanns tillgänglig för försäljning av smycken där en del av intäkterna tillfaller stödfonden. World Aids Day World Aids Day (WAD), Internationella aidsdagen, initierades 1988 av FN för att uppmärksamma den globala hivpandemin. Temat för är Getting to Zero. Noll nya infektioner. Noll diskriminering. Noll aidsrelaterade dödsfall. Inför, under och i samband med den 1 december arrangerade Noaks Ark Skåne aktiviteter på flera håll i Skåne. I arrangemangen deltog personal från Noaks Ark Skåne samt många aktiva volontärer. Vidare har Noaks Ark Skåne deltagit i andra arrangemang som andra aktörer organiserat. I ett antal av dessa aktiviteter har Noaks Ark Skåne även deltagit aktivt i planeringen i samverkan med andra. Dagarna innan 1 december delade personal och volontärer ut Red Ribbons till förbipasserande för att uppmärksamma allmänheten om WAD. Inför Internationella aidsdagen märktes ett ökat intresse för hivfrågor. Föreningen blev under veckan vid ett flertal tillfällen kontaktad av media för att svara på frågor. En representant från föreningen deltog också vid ett morgonprogram i radio P4 tillsammans med en hivpositiv. Dessutom offentliggjordes samarbetet mellan Noaks Ark Skåne och Doktorn.com med en pressrelease från Erlandsson & Bloom AB. Malmö I Malmö uppmärksammades Internationella aidsdagen i samarbete med PG Syd. Av tradition bjöds det in till öppet hus på Barkgatan med minnesrum, utställningar och smyckesförsäljning från Åse Nilssons röda bandet-kollektion. Öppet hus inleddes med lunch och under dagen bjöds bland annat på glögg och fika. Miguel Ángel Fraga lanserade sin bok Hivernation vid ett fullsatt arrangemang. Därtill hölls en reading på temat bryta tystnaden. Texter om hiv, författade av deltagare från stödverksamhetens KBT-projekt och Rätt Sätt/PG Syd, lästes upp och ackompanjerades av sång och musik av Matilda Espmarker. Därefter följde utdelning av Peos minnesfond. 17

18 Vid Triangeln genomfördes den traditionella ljuständningen där det bjöds på glögg och pepparkakor till förbipasserande. Det gavs också möjlighet att få svar på frågor. Ljuständningen uppmärksammades på riksnyheterna, Rapport, med ett inslag samma kväll. På kvällen hade Noaks Ark Skåne utdelning av omkring 300 kondomer och informationsbord på nattklubben Wonk som bemannades av personal och volontärer. Till öppet hus kom cirka 140 besökare till föreningens lokal och dagen var mycket uppskattad. Helsingborg I Helsingborg anordnade Noaks Ark Skåne ett flertal aktiviteter under veckan inför Internationella aidsdagen tillsammans med 15 andra föreningar. Dessa aktiviteter bestod bland annat av informationsbord, ungdomssamling, konsertkväll och gospelmässa. I samband med aktiviteterna delades information ut tillsammans med volontärer. Den 1 december arrangerade Noaks Ark Skåne öppet hus i Sensus lokaler. Därtill hölls det årliga fackeltåget och marschalltändning. Kvällen avslutades med en meditativ gudstjänst i S:ta Maria kyrka med över 200 besökare. Lund I Lund arrangerades genom MSM-projektet ett flertal aktiviteter i samarbete med tre andra organisationer; Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet, Projekt 6 Lund och Lunds studentteater. Den 27 december deltog Noaks Ark Skåne i en dokumentärfilmsvisning samt samtal med en hivpositiv. Den 29 december deltog personal och volontärer i en flashmob för att uppmärksamma World Aids Day. Denna aktivitet uppmärksammades bland annat av media. Övriga Skåne I samarbete med RFSL och RFSU i Kristianstad deltog Noaks Ark Skåne i en temakväll med hivpositiva den 28 november. I Trelleborg berättade Noaks ark om föreningens arbete i Rådhuset den 30 november. Noaks Ark Skåne har, förutom att delta i evenemang och kampanjer, flera plattformar för kommunikation och marknadsföring, som nyhetsbrev och hemsida. Nyhetsbrev och hemsida Nyhetsbrevet har under 2012 skickats ut till medlemmar och nätverk varannan månad med ett extra utskick i samband med jubileum och World Aids Day. Hemsidan uppdateras regelbundet med aktiviteter och annan relevant information. Under året har Noaks Ark Skåne arbetat aktivt med att utveckla hemsidan för att ytterligare stärka den som kommunikationsplattform, vilket sker i samarbete med RNA. 18

19 Måluppfyllelse Aktivitet/målgrupp Antal tillfällen Utfall IDAHOT 1 (fem dagar) 900 utdelande kondomer Candlelight 1 60 besökare Almedalsveckan 1 (tre dagar) infomaterial Sommarkampanj 1 (fem dagar) Infomaterial och kondomer KIT-kampanj 8 16 kommuner besökta, kondomer utdelade Catwalk for HIV Awareness 1 60 besökare på arrangemang, 300 kondomer till besökare Konferens Washington 1 Bemannad monter, 3 personer från Noaks Ark Skåne i 40 timmar Regnbågsfestivalen 1 20 deltagare på temakväll, 500 kondomer till besökare 25-års jubileum 1 (tre tillfällen) 250 deltagare Kammarkonsert åhörare Internationella aidsdagen 1 (sju dagar) Uppskattningsvis besökare Nyhetsbrev 7 ca 180 mottagare per utskick 3.4 Volontärsverksamhet Ideologin bakom frivilligorganisationer är att möjliggöra frivilligt engagemang genom insatser i samhällsviktiga frågor. Noaks Ark Skåne har sedan föreningen bildades arbetat aktivt med att utbilda volontärer med syfte att möta ökande behov från hivpositiva och närstående samt omvärlden. Under året har Noaks Ark Skåne arbetat med att utveckla och revidera föreningens volontärpolicy. Representanter för volontärerna har aktivt deltagit i policyrevisionen. Den nya policyn innebär att personer som vill vara volontär på Noaks Ark Skåne måste genomgå föreningens basutbildning samt delta aktivt i verksamheten under minst 10 timmar per år. Under 2012 har vi haft 49 aktiva volontärer som tillsammans bidragit med volontärstimmar vilket ungefär motsvarar en heltidstjänst under ett år. Noaks Ark Skåne anordnade under 2012 nio volontärmöten för att diskutera, planera och genomföra volontärsinsatser. Mötena avslutades med en social träff som var öppen för medlemmar och volontärer. Volontärer har under året utfört insatser och varit behjälpliga vid kamratstöd, samtal, hembesök, kampanjer, informationstillfällen, bakning, matlagning och social samvaro i Malmö och Helsingborg. Föreningen har även haft stor hjälp av volontärer i samband med evenemang och kampanjer så som sommarkampanjen och Internationella aidsdagen. I förberedelse inför Internationella aidsdagen tillverkades Red Ribbons som delades ut tillsammans med informationsmaterial om aktiviteter i Skåne till allmänheten i Malmö och Lund. Under 2012 lanserades boken Hivernation vilket har inneburit närmare 200 engagerade volontärstimmar. Tryckningen av boken möjliggjordes genom bidrag från Region Skåne. 19

20 Även styrelsens arbete är volontärt och inget arvode utgår till ledamöterna. Fördelning av volontärstimmar visas i nedanstående diagram. Basverksamhet inkl. WAD 1167 Hivernation 191 Sommarkampanj 374 MSM 237 Fördelning av volontärstimmar Att arbeta som volontär på Noaks Ark Skåne en personlig berättelse Jag heter Frida och är en av Arkens nyaste volontärer. Sedan många år tillbaka har jag hyst ett brinnande intresse för Afrika och mänskliga rättigheter. När jag började studera MR på universitetet märkte jag tydligt att engagemang i föreningar var något som varmt rekommenderades och i mitt sökande efter en passande förening hittade jag Noaks Ark Skåne. Som volontär möter jag fantastiska människor varje gång jag besöker verksamheten och det känns bra att jag kan bidra med min tid till något som bringar många människor glädje i vardagen. Att vara volontär på Arken blir lite vad man väljer att göra det till. Ibland behövs man för att laga mat till de utbildningar som hålls här, ibland kanske man måste avlasta personalen med monotont pappersarbete för att de i sin tur ska kunna ha tid med bättre saker. Det krävs mycket förberedelser och energi av oss volontärer inför sommarkampanjer och World Aids Day. Kondomer som ska packas, papper som ska vikas och Red Ribbons som ska tillverkas! Trots allt som ska göras visas en stor respekt över att vi volontärer också har ett annat liv, att vår tid inte räcker till för att alltid kunna stå till hands. Hos Arken är det främst viljan att göra skillnad som värdesätts och detta gör att jag som volontär också VILL ge min tid till Arken! 20

21 4. Målgrupps- och projektinriktad verksamhet Utöver basverksamheten arbetar Noaks Ark Skåne med målgrupps- och projektinriktad verksamhet. I basverksamheten arbetar Noaks Ark Skåne utifrån ett brett perspektiv. Det är i projekten det sker ett mer målgruppsinriktat arbete. De målgrupper Noaks Ark Skåne arbetade med under 2012 motsvarar i huvudsak SMIs prioriterade preventionsgrupper. Under 2012 har föreningen bedrivit projekt riktade till migranter, missbrukare, utlandsresenärer och MSM samt yrkesverksamma, som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa målgrupper. 4.1 Att möta migranter ur ett hälso- och hivperspektiv Migrantprojektet har i över tio år på uppdrag av Region Skåne bedrivit målgruppsinriktad information och stöd till målgruppen migranter. Migranter lever ofta i en osäker och utsatt situation i det nya landet. En konsekvens av att befinna sig en riskutsatt miljö är att det kan resultera i en ökad benägenhet att leva ett mer riskfyllt liv. I samband med ett utbildningstillfälle under våren betonade en representant från SMI betydelsen av det arbete som föreningen genomför inom ramen för projektet. Migrantprojektet bidrar enligt representanten med en signifikant och relevant insats i det nationella preventionsarbetet. Projektet arbetar målgruppsnära med information om sexuell hälsa och våld i nära relationer till nyanlända och asylsökande, parallellt med stödjande insatser till hivpositiva med utländsk härkomst. I projektet ligger fokus på att individen ska bli bemött med förståelse utifrån kultur och den utsatta situation man befinner sig i. Både under migrationsprocessen och i integrationen i det nya samhället. 21

22 Mål för projektet är att: påverka migranter i Skåne till ett hälsosamt preventivt tänkande och agerande ge anpassat stöd, rådgivning och vägledning till migranter som lever med hiv och/eller har blivit utsatt för våld i en relation minska stigmatiseringen av personer som lever med hiv Projektets målgrupper är: nyanlända migranter i Skåne yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen invandrargrupper i föreningar och andra verksamheter migranter som lever med hiv och deras närstående Migrantprojektet arbetar med att nå ut till olika migrantgrupper med målgruppsanpassad information om hiv/sti och riskutsatthet i samband med migrationsprocessen. Informationen skall vara lättförståelig, lättillgänglig, tydlig och kunna förstås väl ur ett multikulturellt perspektiv. Med hjälp av diskussioner och en multikulturell arbetsmodell belyses problematiken på ett sätt som passar målgruppen. Projektet har som del i detta under 2012 satsat på utbildning till auktoriserade tolkar för att kvalitetssäkra information och bemötande i känsliga situationer. Under året har en arbetsmodell för Migrantprojektet färdigställts där erfarenheter och kompetens som byggts upp under åren samlats. Projekt om våld i nära relationer, prostitution och människohandel Under 2011 startades ett informationsprojekt i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne län om våld i nära relationer, prostitution och människohandel för att förstärka arbetet mot utsatthet i samband med migrationsprocessen. Projektet har under 2012 fortlöpt med specialanpassad information till asylsökande och nyanlända om våld i nära relationer och utsatthet i samband med migrationsprocessen. Under året har även nätverksträffar för lärare och kuratorer på Svenska för invandrare (SFI) genomförts med målet att öka medvetenheten och kunskapen om ämnet för yrkespersoner som kommer i kontakt med målgruppen. Informationsspridning till målgruppen Under 2012 har projektet vid 105 tillfällen nått ut med information om sexuell hälsa och våld i nära relationer till personer, yrkesverksamma, asylsökande, nyanlända och andra invandrare som exempelvis internationella studenter. Nyanlända och asylsökande 40 informationsinsatser har hållits runt om i Skåne på SFI-skolor och på Migrationsverkets introduktion för asylsökande. Informationen som förmedlas till nyanlända är kultur- och språkanpassad för att kunna tas väl emot av målgruppen. Ambitionen är att nå individen på ett så tidigt stadium som möjligt efter ankomst till Sverige. Inom ramen för projektet har även ett heldagsseminarium om hälsa och integration genomförts för 50 nyanlända i Kristianstad. 22

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark 2 Innehåll 1. Styrelsen berättar s. 3 2. Om Noaks Ark Skåne s. 4 2.1 Vår vision s. 4 2.2 Vår långsiktiga strategi

Läs mer

Verksamhetsplan. Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan. Noaks Ark Skåne 1 Verksamhetsplan 2012 Noaks Ark Skåne 2 Innehåll Introduktion s. 3 Plan för arbetssätt och verksamhetsområden s. 5 1. Organisationsutveckling s.5 2. Basverksamhet s. 6 2.1 Psykosocialt stöd och rådgivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Noaks Ark Skåne

Verksamhetsberättelse. Noaks Ark Skåne Verksamhetsberättelse 2011 Noaks Ark Skåne Innehåll Noaks Ark Skånes verksamhet 2011 s. 3 Basverksamheten s. 6 Psykosocialt stöd och rådgivning s. 6 Information och utbildning s. 8 Kampanjer och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 NOAKS ARK STOCKHOLM Förslag TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 Noaks Ark Stockholm Kunskap och stöd Noaks Arks förebyggande och stödjande arbete i Stockholmsregionen är av

Läs mer

Handlingsplan inom folkhälsoområdet

Handlingsplan inom folkhälsoområdet Handlingsplan inom folkhälsoområdet SEXUELL HÄLSA 2012-2014 Målet med denna handlingsplan Det övergripande målet med handlingsplanen är att uppnå ett effektivt och verkningsfullt preventivt arbete som

Läs mer

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter.

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Ungefär var femte person som bor i Skåne är utlandsfödd.

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-01-07 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012 Noaks Ark Stockholm Org.nr. 802454-3517 Verksamhetsplan 2012 Kunskap och stöd med fokus på prioriterade målgrupper Från i början av 2011 har Noaks Arks rikstäckande verksamhet bedrivits under ledning av

Läs mer

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Förslag

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Mind effektrapport 2017

Mind effektrapport 2017 Mind effektrapport 2017 Mind har 90-konto och är medlemmar i insamlingsorganisationernas branschorgan FRII. Som FRII-medlem ska vi varje år avge en effektrapport, i vilken vi besvarar nedanstående 6 frågor.

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsår 2017

Verksamhetsplan Verksamhetsår 2017 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2017 RSMH Trelleborg c/o Loes Vollenbroek Hallasvängen 37A 231 65 Trelleborg Org nr 847000-4386 www.rsmhtrelleborg.se rsmhtrelleborg@gmail.com Organisation Riksförbundet för

Läs mer

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Aktivitet Har utfört Har ej utfört Kommentar Personal och organisatorisk samverkan 2015 har varit det första året som föreningen stått som avsändare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

Hiv och Rättigheter. Rapport från Open Space om

Hiv och Rättigheter. Rapport från Open Space om Rapport från Open Space om Hiv och Rättigheter Inför Världsaidsdagen 2011 samlades en lång rad organisationer, offentliga verksamheter och privatpersoner för att hitta nya perspektiv och strategier i arbetet

Läs mer

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 VERKSAMHETSPLAN 2015 17 Utkast inför årsmötet 23 mars 2015 Prevention och stöd Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning?

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Välkomna till dagens diskussion om Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Projekt Sexuell hälsa 2011 2013 Marie Sand & Sanna Malmros Hålltider 13.15 Inledning Jelica Ugricic 13.20 Projekt Sexuell

Läs mer

Datum Aktörer inom sexuell och reproduktiv hälsa(srhr) i Skåne. Aktörer Målgrupp Huvudsaklig verksamhet inom område sexuell hälsa

Datum Aktörer inom sexuell och reproduktiv hälsa(srhr) i Skåne. Aktörer Målgrupp Huvudsaklig verksamhet inom område sexuell hälsa Koncernkontoret Johanna Schmidt Avdelning för Hälso-och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragstyrning Hälso- och sjukvårdsstrateg Johanna.Schmidt@skane.se Leif Persson Avdelning för Regional utveckling

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0533/2012 SON 2012-11-27 SID 1 (11) 2012-10-30 Förslag

Läs mer

Sverige tillsammans regionala konferenser

Sverige tillsammans regionala konferenser Sida 1 av 5 22 februari 2016 Ser mejlet konstigt ut, klicka här. Webbplats Tipsa om nyhetsbrevet Prenumerera Avregistrera I detta nummer finns nyheter om: Jämställdhet Flyktingmottagning och ensamkommande

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

HIV-SVERIGES VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2015

HIV-SVERIGES VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2015 HIV-SVERIGES VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2015 HIV-Sverige 2012 2 FÖRORD Hiv-Sveriges ansökan om verksamhetsbidrag för åren 2013-2016 utgår i från regeringens nationella strategi och är vårt bidrag till en

Läs mer

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter 201-03-21 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-807 Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick 141206 Vice ordf och ordf fr 141206 Suzanne

Läs mer

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås.

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2010 Socialstyrelsen ansvarar för att fördela statsbidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna Smittskyddsinstitutet Enheten för hivprevention och sexuell hälsa 171 82 Solna RFSU:s yttrande om Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 Bakgrund Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Verksamhetsplan Adlon 2015. Reviderad 2015-03-11

Verksamhetsplan Adlon 2015. Reviderad 2015-03-11 Verksamhetsplan Adlon 2015 Reviderad 2015-03-11 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Förutsättningar för Adlons verksamhet... 1 Styrdokument för verksamheten... 2 Utgångspunkter för Adlons verksamhet...

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR. SRHR:s rapport 2009:2

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR. SRHR:s rapport 2009:2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR 2008 SRHR:s rapport 2009:2 SRHR, Socialmedicinska enheten, UMAS, Region Skåne Tryckt hos Medicinsk Informationsteknik, Malmö mars 2009 Omslag Lotta Norstedt, grafisk-form.nu

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Bilaga 2. Statsbidragets mål Insatser/projekt ska leda/bidra till att uppnå följande mål:

Bilaga 2. Statsbidragets mål Insatser/projekt ska leda/bidra till att uppnå följande mål: Bilaga 2 Föreliggande dokument är framtaget som ett stöd vid ifyllande av ansökningsblanketten för statsbidrag för insatser mot hiv/sti 2016. Syftet är att ge en utförligare förklaring av olika begrepp

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 2012 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0562/2011 SON 2011-12-15 SID 1 (10) Förslag till fördelning

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 7 Resultat- och balansräkning.. 8 Revisionsberättelse.. 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

[ALLA. )Välbehandlad. }Allas rätt OSS! UTAN OSS BERÖRS AV HIV INGET. till bästa möjliga hälsa! RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV

[ALLA. )Välbehandlad. }Allas rätt OSS! UTAN OSS BERÖRS AV HIV INGET. till bästa möjliga hälsa! RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV (MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV }Allas rätt till bästa möjliga hälsa! TESTNING OCH BEHANDLING ÄR BÄSTA PREVENTION [ALLA BERÖRS AV HIV! INGET OM OSS UTAN OSS! )Välbehandlad hiv överförs

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Syd Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Lena Lundquist Vice ordförande Inger Wennerberg

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Sammanfattning av insatser 2014 Beviljat bidrag totalt kr

Sammanfattning av insatser 2014 Beviljat bidrag totalt kr Landsting/region/kommun: Summa (kr): 7 021 000 kr för Verksamhetsbidrag (Område A) Precisera målområde enligt 2 p. 1-6 Beskrivning av verksamhet (ange verksamhet samt hur länge verksamheten funnits, syfte,

Läs mer

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland 2009-02-25 (uppföljning gjord 141104) Övergripande mål för genomförandeplanen är att minska antal fall av STI i Värmland

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 1. Verksamhetsberättelse 2015 Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Susanne Thörnqvist Vice ordförande vakant Sekreterare Birgitta Jonsson Kassör

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015.

VERKSAMHETSPLAN 2015. VERKSAMHETSPLAN 2015. Bufff SVERIGE (fd BRYGGAN) Organisationsnummer: 866001-3239 VERKSAMHETSPLAN 2015 Organisationens övergripande mål är att barn och ungdom med familjemedlem i fängelse, häkte och eller

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Tips på kunskapsunderlag för stöd i planeringen av insatser Allmänt Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Förordning

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Välkommen till vårt nyhetsbrev september-2017

Välkommen till vårt nyhetsbrev september-2017 Välkommen till vårt nyhetsbrev september-2017 Tisdagsgruppen är full igång. Hjärtligt välkomna upp på en fika 17.00 på Noaks Ark Syd om inget annat anges. Ta gärna en titt på tisdagsgruppens kalender nedan.

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar

tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar Ny i Sverige I våra dagliga möten med de som är nya i Sverige formas Ny i Sveriges verksamheter. Utifrån

Läs mer

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län December 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten... 5 BASVERKSAMHET... 6 UTBILDNING

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Ägare: Finansiering: Tomelilla Kommun 37-medel Länsstyrelsen Skåne Projekttid: 140101 141231 Processledare: Johan Larsson Start Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Genomförande Organisera

Läs mer