Ansökan om verksamhetsbidrag för 2014 Röda Korsets Center för torterade flyktingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om verksamhetsbidrag för 2014 Röda Korsets Center för torterade flyktingar"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Keyo, Sedenrej Socialnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för 2014 Röda Korsets Center för torterade flyktingar Förslag till beslut 1. Socialnämnden beslutar att bevilja kronor i verksamhetsbidrag till Röda Korsets Center för torterade flyktingar. Kostnaden ska belasta budgeten för föreningsbidrag. 2. Verksamhetsbidraget beviljas med villkoret att Röda Korsets Center för torterade flyktingar lämnar halvårsrapporter till socialnämnden innehållande uppgift om antal invånare i Huddinge kommun som behandlats samt vad som ingått i behandlingarna för dessa. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har tidigare hanterat Röda korsets ansökningar om föreningsbidrag. Kommunstyrelsens förvaltning och social- och äldreomsorgsförvaltningen har tillsammans konstaterat att Röda korsets verksamhet i deras Center för torterade flyktingar har en tydlig koppling till socialnämndens ansvarsområden. Därmed förefaller det lämpligt att i fortsättningen låta socialnämnden ansvara för hanteringen av Röda korsets ansökningar om föreningsbidrag gällande Center för torterade flyktingar. Röda Korsets Center för torterade flyktingar har i brev daterat den 12 december 2013 ansökt om kronor i bidrag som stöd för behandlingsoch rehabiliteringsarbete för invånare i Huddinge kommun år Ansökan baseras på antal personer från Huddinge som remitterats för behandling i Röda Korsets regi under 2013 (7 personer á kronor). För verksamhet Röda Korsets Center för torterade flyktingar bedrivit under år 2013 har Huddinge kommun betalat ut kronor i bidrag. Förvaltningens synpunkter Röda Korsets Center för torterade flyktingar har till ändamål att bedriva behandlingsverksamhet för rehabilitering av flyktingar, som har torterats och är i behov av vård samt att arbeta för att förbättra anknytningen mellan traumatiserade föräldrar och deras barn. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (2) Verksamheten finansieras främst genom avtal med Stockholms läns landsting. Från Stockholms stad får man för närvarande kronor per år. Förvaltningen noterar att det angivna beloppet i denna ansökan liksom tidigare ansökningar om bidrag från Huddinge kommun, baseras på antal personer från Huddinge som remitterats för behandling i Röda Korsets regi under föregående år. Förvaltningen tolkar därför ansökan som att den i praktiken är retroaktiv. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att Röda Korsets Center för torterade flyktingar beviljas bidrag med villkoret att de lämnar halvårsrapporter till socialnämnden innehållande uppgift om antal invånare i Huddinge kommun som behandlats samt vad som ingått i behandlingarna för dessa. Mot bakgrund av Röda Korsets hittills goda arbete med personer från Huddinge kommun föreslår förvaltningen att Röda Korsets Center för torterade flyktingar beviljas begärt verksamhetsbidrag på kronor för år Kostnaden föreslås belasta budgeten för föreningsbidrag. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Keyo Sedenrej Handläggare Bilagor Bilaga 1: Ansökan om verksamhetsbidrag för 2014 från Röda Korsets Center för torterade flyktingar Bilaga 2: Budget 2014 Röda Korsets Center för torterade flyktingar Beslutet delges Röda Korsets Center för torterade flyktingar

3 -frödakorset Röda Korsets Center för torterade flyktingar r- L ;.'J.~..._-"' I Huddmge kommun " Kommunstyrelsens kansli Att: Mona Eichenseer Huddinge! G Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar översänder ansökan om verksamhetsbidrag för år Vi bifogar följande handlingar: Verksamhetsberättelse Arsredovisning 2012 ink!. revisionsberättelse. Budget för 2014 skall fastställas på styrelsemöte den 19 december 2013 och kommer därefter att översändas. Stockholm den 12 december 2013 Med vänlig hälsning /4/r5~ Monica Brendler Lindqvist Verksamhetschef Röda Korsets Cent er för torterade flyktingar Adress/Address Göta Ark 180 Telefon/ Phone ) Member of the International SE Stockholm Federation of Red Cross ond Sweden Telefax/Fax Red Crescent Societies BesöksodressNisiting address + 46 (0) Medborgarplatsen 25 E-post/ i n lo Inlernel rkcstockholm Plusgiro: Bankgiro: Org. nr:

4

5 -IrödaKorset Röda Korsets Center för torterade flyktingar Huddinge kommun Kommunstyrelsens kansli Att: Mona Eichenseer Huddinge Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2014 Röda Korsets Center för torterade flyktingar, RKC, ansöker om kr för psykosocialt stöd till invånare i Huddinge kommun. RKC är en specialistmottagning för flyktingar som är i behov av behandling efter att ha utsatts för tortyr eller har traumatiserats av krigsupplevelser. Vi har avtal med Stockholms läns landsting och tar emot personer som har permanent uppehållstillstånd och bor inom Stockholms län. På RKC tar vi vmje år emot cirka 200 nya patienter och deras anhöriga. Vi bedriver vårt behandlingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv, vilket innebär att vi tar hänsyn till patientens hela livssituation. Förutom medicinsk och psykologisk behandling finns stora behov av psykosociala insatser för att rehabiliteringen skall bli framgångsrik. Isolerade behandlingsinsatser är inte tillräckliga för de människor vi möter. Obehandlade tortyrskador leder ofta till svårigheter i äktenskapet och i familjen. Speciellt uppmärksammat på senare år är den påverkan traumatiserade föräldrar har på sina barn. A v den orsaken har RKC startat upp föräldrar-barn grupper för att förbättra anknytningen mellan föräldrar och barn. Detta är ett viktigt förebyggande arbete för att förhindra traumatisering bland andra generationens flyktingbarn. För att kunna tillgodogöra sig behandlingen på RKC behövs en basal, social trygghet, vilket kräver ett nära samarbete från vår sida med Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och andra frivilligorganisationer. De som kommer till oss skall känna sig trygga och välkomna på centret. De erbjuds att kostnadsfritt ingå i olika gruppaktiviteter, som ger möjlighet att känna tillhörighet och gemenskap. RKC kommer under år 2014 ha yoga- och mindfulnessgrupper samt bild- och fotogrupper. Vi erhåller idag verksamhetsbidrag från Stockholms Socialförvaltning - för närvarande kr per år för psykosocialt arbete riktat till personer bosatta inom Stockholm, vilket motsvarar kr per person. Från Huddinge kommun har hitintills 7 personer tagits emot under Vi ber er därför bidra ekonomiskt till det psykosociala stöd vi ger som komplement till behandling för era kommuninnevånare. För ytterligare upplysningar och information, står undertecknad gärna till tjänst. l. onica /l~~~ ~ Verksamhetschef Röda Korsets Center för torterade flyktingar Adress/Address Göta Ark 180 Tele/on/Phone + 46 (0) Member of the International SE-l i S 72 Stockholm Federation of Red Cross ond 5weden Tele/ax/Fax Red Crescent Societies BesöksadressjVisiting oddress + 46 (0) Medborgarplatsen 25 E-post/ i nio redcross.se Interne! rkcstockholm Pl usgiro: Bankgiro: O rg. nr:

6

7 -IrödaKorset Röda Korsets Center för torterade flyktingar Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar

8 Förord l januari visste vi inte om vi skulle få fortsätta ge behandling till torterade och krigstraumatiserade fl yktingar efter att ha förlorat upphandlingen med Stockholms läns landsting. Då vi fann brister i upphandlingen beslutade vi oss för att överklaga till förvaltningsrätten. Den 9 februari kom domen. Vi fick rätt i förvaltningsrätten och RKC fick därmed teckna vårdavtal med SLL för perioden l till med möj lighet till förlängning under Den 23 mars firade vi genom att hålla ett Öppet Hus för alla samarbetspartners, kollegor och beslutsfattare - ett hundratal personer kom och lyckönskade oss. Nu hade vi fått luft under vingarna och kunde fortsätta ge behandling till våra patienter samt påbörja det utvecklingsarbete som det nya avtalet krävde. Vi är nu i fård med au bygga upp ett kunskapscentrum med tre huvuduppgifter: inhämtning och spridning av kunskap om torterade och krigstraumatiserade flyktingars situation, utveckling av behandlingsmetoder samt skapa förutsättningar för framtida forskning. Vi har fyra år på oss att skapa en stabilitet för verksamheten och en trygghet för våra patienter. Det kommer att bli fyra spännande år. Vi vill tacka för de bidrag vi har erhållit under 2012 från Allmänna Barnhuset, Röda Kors kretsarna i Nacka, Boo och Saltsjöbaden, Lars Hiellas Minnesfond, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Johanniterorden samt frå n kommuner och privatpersoner. Stockholm mars 2013 j/l (6 jtlwcl( -~,L Jo: i ~ a Brendler Lindqvist Verksamhetschef Röda Korsets Center för torterade flyktingar

9 Innehållsförteckning Bakgrund Styrelse Anställda Verksamhetens mål och ekonomiska ramar Etiska ramar Behandlingsarbete Behandlingsutbud Patientgrupp Psykosociala insatser Kvalitetssäkringsarbete Sj älvskattningsskalor Patientenkät Uppbyggnad av ett sammanhållet kunskapscenter Kompetensutveckling Kunskapsinsamling Längre utbildningar Kunskapsspridning Studiebesök FOloskning och metodutveckling Påverkansarbete Internationellt samarbete Lokaler Ekonomi 2

10 Bakgrund Röda Korsets Center för torterade flyktingar (RKC) startades 1985 genom ett samarbete mellan Röda Korset, Stockholms läns landsting (SLL), Stockholms och Botkyrka kommuner. RKC är en stiftelse med ändamål att driva behandlingsverksamhet för flyktingar som har torterats och är i behov av vård samt att på andra sätt bekämpa tol1yr och dess verkningar. Styrelse Bengt Westerberg, ordförande t.o.m S-09, representant för Svenska Röda Korsets Centralstyrelse Oscar Fredriksson, ordförande fr.o.m S-09, representant för Svenska Röda Korsets Centralstyrelse Per Stadig, vice ordförande, advokat Inkeri Barenthin, leg. tandläkare, docent, ledamot t.o.m Viveca Bergstedt Sten, chefsjurist, författare Monica Brendler Lindqvist, verksamhetschef för RKC Johannes Hylander, kommunikatör, ledamot fr.o.m Hans Samnegård, leg. läkare, docent Delmy Vågerö, professor i medicinsk sociologi, ledamot fr.o.m , representant för Svenska Röda Korsets Centralstyrelse Charles Westin, professor emeritus i intell1ationell migration och etniska relationer Platsen som representant för Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsnämnd har ej varit tillsatt då upphandling har pågått under Personalrepresentanter i styrelsen: Johanna Helmansson Tham, ball1- o ungdomspsykiatriker, spec. i allmän psykiatri Kristaps Ziemelis, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Suppleant. Styrelsen har haft sex styrelsemöten under året. Anställda Kathy Arvidsson, läkarsekreterare, anställd t.o.m Monica Brendler Lindqvist, verksamhetschef Miriam Centerwall, socionom/sekreterare fr.o.m Atia Daud, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, M.D. Karin Duberg, socionom Patrik Gronostaj, psykologstuderandeisekreterare, anställd fr.o.m Johanna Hennansson Tham, leg. läkare, ball1- o ungdomspsykiatriker, spec. i psykiatri Gun-Britt Jensen, medicinsk sekreterare, fr.o.m S Frida Johansson Metso, PTP-psykolog, tr.o.m Eva-Lena Klefbeck, socionom, leg. psykoterapeut Christer Lallerstedt, leg. psykolog, spec. i klinisk psykologi Dulce Leiria Åberg, administratör Ulla Löfberg, läkarsekreterare, anställd t.o.m Mario MOlTone, psykolog, leg. psykoterapeut 3

11 Kristiina Nyqvist, socionom, leg. psykoterapeut Cristina Penaloza, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, anställd LO.m Tuire Toivanen, leg. läkare, spec. i allmänmedicin, spec. i psykiatri, spec. i FHV Christina Wennström, socionom, leg. psykoterapeut, anställd t.o.m Kristaps Ziemelis, leg. psykolog, leg. psykoterapeut Verksamhetens må/ Oc/l ekonomis/m ramar RKC har till ändamål att driva behandlingsverksamhet för rehabilitering av flyktingar, som har torterats och är i behov av vård samt att även på andra sätt bekämpa tortyr och dess verkningar. Under hösten 2012 har styrelsen inlett strategidiskussioner i syfte alt utveckla verksamheten. Diskussionerna kommer alt utmynna i en verksamhetsplan för RKC gällande åren RKC tillhandahåller enligt avtal med SLL psykiatrisk specialistvård för personer med tortyrskador och/eller svåra krigstrauman samt deras anhöriga. RKC:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom detta vårdavtal. Nuvarande avtal gäller från den lo-o l till , med möjlighet till ett års förlängning. I uppdraget ingår även att synliggöra målgruppen och dess behov genom kunskapsfönnedling, utbildning, handledning och konsultationer. RKC finansieras även genom kommunala verksamhetsbidrag för psykosociala insatser, forskningsbidrag, Sida-bidrag (internationell samverkan), EU-medel (ElD HR), bidrag från fonder, bidrag från Röda Kors kretsama i Nacka, Boo och Saltsjöbaden samt bidrag från privatpersoner. Etislca ramar Röda Korsets grundprinciper - humanitet, opaltiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet - är de etiska ramar som styr arbetet. RKC psykiatriska specialistvård utförs i enlighet med de yrkesetiska riktlinjema. Behandlingsarbete Belta/ld/i/lgs/ltbud På RKC erbjuds psykiatrisk, psykologisk och psykoterapeutisk bedömning, diagnosticering och behandling, psykopedagogiska samtal, psykosocial rådgivning och sociala insatser. Insatserna ges individuellt, i grupp och till familjer. RKC kan också erbjuda viss tand läkarvård samt för RKC:s patienter specifika insatser utförda av arbetsförmedlare, enligt ett löpande avtal med Arbetsförmedlingen. Behandlingen på RKC sker ofta i samarbete med andra vård givare inom primärvård och psykiatri, Socialtjänst, Försäkringskassa, Arbetsfölmedling och andra samarbetspartners. Sedan flera år tillbaka har en samverkan även byggts upp med Smärtkliniken på Capio, S:t Görans sjukhus. Dessutom har RKC ett nära san1arbete med Röda Korsets olika verksamheter, såsom Röda Korsets migrationshandläggare och jurister. 4

12 Behandlingen på RKC bedrivs till ca 50 procent genom tolk. RKC använder sig av professionella tolkar på många olika språk och vi strävar efter att använda samma tolk genom hela behandlingen. En gång per år hålls ett gemensamt möte med personalen på RKC och de 20 mest anlitade tolkarna i syfte att diskutera samarbetet. Mötet avslutas med en gemensam middag. Patielltgrupp RKC skall enligt avtal med SLL ta emot 200 nya patienter per år. Under år 2012 tog RKC emot 196 nya patienter. Orsak till att RKC ej nådde upp till avtalat antal, var att patienter inbokade under december lämnade återbud och fick ny tid efter årsskiftet. Av de nya patienterna var 124 män (63 procent) och 72 kvinnor (37 procent) vilket i det närmaste överensstämmer med könsfördelningen under 20 I l. Det är en målsättning för RKC att i högre grad nå ut även till kvinnor som är i behov av behandling, då kvinnor anses vara underrepresenterade i vården av tortyr- och krigsskadade. Sammanlagt genomförde RKC fler patientbesök än avtalat, vilket SLL godkände och ersatte RKC för. Antal patienter i pågående behandling under 2012 var 410. Från och med den l oktober 2012 började det nya avtalet med SLL att gälla. Enligt detta avtal har en ny kategori patientbesök införts, "längre behandling". Med "längre behandling" menas samtal på minuter. Samtalen är avsedda för exempelvis EMDR-behandling (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), bildterapi eller andra behandlingsmetoder som kräver längre tid än ett ordinarie återbesök. Antalet beställda återbesök har därmed minskat i jämförelse med tidigare avtal Första besök 196 Aterbesök 3803 Psykoped. besök 171 Längre behandling 38 Gmppbesök 344 Telefonbesök 345 I enlighet med nya avtalet har SLL nya redovisningskriterier. RKC skall bl.a. rapportera följande uppdelat på kön och ålder: Antal nya patienter som tagits emot (nybesök) Antal patienter som varit aktuella uppdelat i pågående respektive avslutad behandling Varav antal patienter som endast bedömts med l-s besök Varav antal patienter som behandlats mindre än 20 besök Varav antal patienter som behandlats mer än 20 besök Antal och fördelningen av diagnoser enligt DSM-IV/ICDIO vid initial bedömning samt vid behandlingsavslut Medelvärden och standardavvikelser vid initial bedömning och behandlingsavslut i minst fyra självskattningsskalor. Detta rapporteras nedan i text och med fullständigt underlag i bilaga l. Antalet nya patienter sedan l oktober 2012, då det nya avtalet böljade gälla, fram till slutet av året blev totalt 44, varav 26 män (59 procent) och 18 kvirmor (41 procent). Männen var i 5

13 åldrarna år och kvinnorna i åldrarna år. De flesta patienter oavsett kön var i åldersgruppen år. Av de nya 44 patienterna avslutade fyra sin behandling före årsskiftet. Alla avslutade patienter kom till RKC på mindre än fem besök. Ä ven de flesta patienter i pågående behandling kom på färre än fem besök före årsskiftet och en liten del (6 personer) kom på fler än fem besök. Av de 44 patienterna har 13 inte fått någon initial diagnos innan årsskiftet. Detta beror på att de varit på få besök och därmed ännu inte diagnostiserats. De vanligast förekommande diagnoserna är PTSD (6 patienter), Allmän psykiatrisk undersökning (4 patienter), Reaktion på svår stress (5 patienter). De fyra avslutade patienterna hade alla avslutningsdiagnosen Allmän psykiatrisk undersökning. Då materialet hitintills är litet kan ännu inte medelvärden och standardavvikelser vid initial bedömning och behandlingsavslut redovisas. Psykosocifllfl iiisfils('/" Flertalet patienter på RKC är i behov av sociala stödinsatser parallellt med behandlingsinsatserna. Det kan gälla problem med ekonomi, bostad och arbete. Ett nära samarbete mellan RKC, Socialtjänsten och frivilligorganisationer är många gånger en förutsättning för att behandlingen på RKC skall gå att genomföra med positivt resultat. I samtalen på RKC ingår ofta att ge social rådgivning och stötta patienterna i olika sammanhang. RKC ger också telefonrådgivning till socialsekreterare, arbetsförmedlare och andra tjänstemän som möter tolterade och krigstraumatiserade flyktingar. Andra sociala insatser är deltagande i de grupper som hålls på RKC. Under 2012 har gruppbehandling bedrivits i terapeutisk och medicinsk yoga samt i "mindfulness", medveten närvaro. Grupperna är heterogena, både män och kvinnor deltar, i olika åldrar, med olika kulturbakgrunder och språk. Grupperna får en viktig social funktion för deltagama. Många stannar kvar på centret efter själva gruppaktiviteten, knyter kontakter med varandra, vilket bidrar till att bryta den isolering som är så utbredd bland våra patienter. Gruppverksarnheten skall utökas under J(valitetssä/(rillgsarbete RKC har en organisation och ansvarsfördelning som säkerställer att vården är patientsäker. Rutiner för detta tinns under hela inskrivnings- och behandlingsprocessen. Rutiner för avvikelserapportering har under året systematiserats ytterligare. Patientsäkerhetsberättelse har skrivits för Journalsystemet kommer at! utvecklas och anpassas till de nya rapporteringskrav som SLL ställer. Användandet och rapportering av KV A-koder (Klassifikation av vård åtgärder) har implementerats. Sj ii ','.\ k fil III iii gss k fil or RKC genomför strukturerade bedömningssamtal som ligger till grund för patientens behandlingsplan. Som ett led i kvalitetssäkringsarbetet och för utvärdering av behandlingsarbetet har under året förändringar genomförts. De tidigare självskattningsskalorna har sedan den ersatts med: PS OM-S (Positive State of Mind Scale), PCL-C (PTSD check-list), HSCL 25, (Hopkins Symptom Check List) samt LEC (Life ofevent Checklist). Utöver dessa ställs en rad demografiska frågor rörande patientens 6

14 sociala situation och asylprocess. En intern struktur har byggts upp under hösten 2012 for att genomfora detta arbete. Administrationen av skalorna utförs enskilt med varj e patient aven psykolog. När behandlingen är avslutad bokas ett nytt möte för att genomfora tre av de fyra skalorna (LEC är inte nödvändig att upprepa). Ett halvår efter att behandlingen avslutats skall patienten kontaktas via post och ombeds fylla i skalorna återigen. Infonnationen från skalorna används av patientansvarig behandlare, men syftet är även att dessa data skall användas för att studera vilka faktorer som påverkar behandlingsresultatet. Denna struktur kommer all utvärderas under ['aliel/lel/klit RKC använder patientenkäter for att mäta patienternas upplevelse av kvaliteten i vården och behandlingen. Enkäten är framtagen av Indikator, samma foretag som står for den nationella patientenkäten i Sverige. Enkäten är anpassad till patienterna på RKC och övriga behandlingscenter inom Röda Korset och är en återkommande mätning som genomförs valje år. Enkätsvaren analyseras och resultaten återfors till verksamheten som underlag for forändringar och förbättringar av behandlingsinsatserna. Patientenkäten presenterar data om patientens erfarenheter från och upplevelser av sin kontakt och sin behandling på RKC. Frågorna som presenteras är värdeladdade och beskrivs i måttet "Patientupplevd kvalitet" (puk). Det är ett sammanfattande mått och ju högre patientupplevd kvalitet desto bättre är patienternas upplevelser. Resultatet redovisas i heltal i intervallet där så höga siffror som möjligt är eftersträvansvärda. Resultat Under skickades 226 enkäter ut. Svarsfrekvensen for 2012 ligger på 60,3 procent, vi lket är en hög siffra i jämförelse med den nationella patientenkäten inom psykiatrisk öppenvård som 2012 låg på 37 procent. Svarsfrekvensen har också ökat for RKC sedan tidigare år, 53,9 procent och 57,2 procent Patientgruppen värderar det bemötande de får i form respekt och hänsyn allra högst i den patientupplevda kvaliteten (puk=94). Även tilliten till sin behandlare får ett mycket högt värde (puk=92) samt den upplevda tillgängligheten till centret (puk=90). Dessa värden överensstämmer med resultatet från 20 II års patientenkät. Som helhet värderade gruppen den behandling de fick på centret som hög (puk=76) likaså att de hade blivit hjälpta av den behandling de fåll på RKC (puk=76). Gruppen upplevde en lägre kvalitet vad gäller hjälp all hantera sina kroppsliga besvär (puk=62) och av effekterna av psykofarmakabehandling (puk=61). En tredjedel av patienterna fick sin medicin utskriven av RKC:s läkare, övriga av läkare utanfor centret. Även dessa resultat överensstämmer med patientenkäten från och RKC har sedan dess ell pågående arbete for att undersöka och utveckla behandlingsinsatserna gällande somatisk och farmakologisk behandling i kombination med olika psykoterapeutiska insatser. 7

15 Uppbyggnad av ett sammanhållet /Hmskapscenter I enlighet med avtal med SLL är RKC i färd med att bygga upp ett kunskapscentrum. Kunskapscentrllm har tre huvuduppgifter där den första rör kunskapsuppbyggnad, att garantera att medarbetarna på RKC utvecklas både individuellt och som grupp och alt centret erbjuder våra patienter metoder som är evidensbaserade. Den andra uppgiften fokuserar på kunskapsspridning externt, genom utbildningsinsatser, handledning och konsultationer till vårdpersonal, myndighetspersoner och andra som är i behov av det. Den tredje uppgiften är egen metodutveckling och forskning med utgångspunkt i de projekt som pågår på RKC eller genomförs i samarbete med andra. f(ompefells Ilfveckli ng Kunskapsuppbyggnad har varit i fokus under året, med ett flertal interna vidarutbildningstillfållen får personalen på RKC, personaldagar tillsammans med Röda Korsets övriga behandlingscenter och genom att medarbetare har fått möjlighet till individuell kompetensutveckling. RKC:s verksamhetschef möter regelbundet Röda Korsets övriga behandlingscenters verksamhetschefer för planering och utbyte av kunskap. På de personalkonferenser som hålls en gång i veckan på RKC har en återkommande punkt lagts till där inbj lldningar till konferenser och seminarier aktualiseras. Nya rutiner har också tagits fram för information om seminarier som RKC:s personal besökt, i syfte att kunskapen ska bli mer tillgänglig för hela personalgruppen. Samtliga behandlare på RKC har handledning i grupp med extern handledare varannan vecka. Kunskapsinsamling: Seminarier personal från RKC besökt Utbildningsdag, Psykiatriforum 2012 SLL-konferens om remissens väg i vården SLL-seminarium kring hur patientsäkerhetsberättelser skrivs SLL-seminarium om ideella organisationers roll i vården SLL-seminarium om sammanhållen journalföring Miljöseminarium arr. av SLL om vårdmiljöers klimatpåverkan Arbetsmiljöutbildning via IDEA Kvinnliga Läkares Förenings seminarium "Professionell utveckling - Internationell hälsa" Seminariet "Sexuella problem hos psykiatriska patienter - biverkningar eller symtom" Föredrag av dr Lars Häggström om bipolär sjukdom Föreningen Manuels kulturdag där talare från Irak, Libanon, Turkiet, Egypten, Palestina och Syrien gav kunskap om det aktuella läget i respektive land Seminarium kring ensamkommande flyktingbarns situation, Forsknings- och Utvecklingsenheterna i Stockholms län Nordiska barnavårdskongressen i Stockholm Svenska Röda Korsets seminarium "Tortyr - under ytan" Möte med ledningen på Röda Korsets Sjukhus om gemensamma frågeställningar RKC:s läkare har bevistat flera kurser om psykofarmakologi samt Uikarstämman 2012 Längre utbildningar En socionom har under 2012 avslutat sin tre-åriga legitimationsgrundande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi. En socionom/psykoterapeut har påbörjat en instruktörsutbildning i "mindfulness" som kommer att avslutas under

16 Kunskapsspridning- föreläsningar, seminarier handledning som RKC:s personal har tillhandahållit Föreläsning på Röda Korsets lokaldistrikt, Nacka-Boo Föreläsning på Eskilstuna psykiatriska klinik ang. bl. a. komplex PTSO Föreläsning för Botkyrka kvinnojour Föreläsning "Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer" på Ericastiftelsens legitimationsgrundande utbildning för bam- och ungdomspsykoterapeuter Föreläsningar om Migration, psykisk hälsa och trauma för vårdpersonal inom primärvård och psykiatri, anangerade av Transkulturellt Centrum Deltagande i panelsamtalom trauma och EMOR på Psykoterapimässan i Älvsjö Föredrag för socialsekreterare i Stockholms stad som arbetar med ensarnkommande flyktingbarn Föredrag "Sömnbesvär hos tollerade och traumatiserade flyktingar med komplex PTSO" för Nätverket Sömn och Hälsa Föredrag om sörnnproblematik för personal på Huddinge sjukhus Föredrag "Att lämna en barndom som präglats av föräldrarnas trauma" orn unga vuxna med PTSO, på EXPO Medicas Traumadag Workshop "EmotionaI Availability among Traumatized Refugee Families", på 7th International Psychological Trauma Meeting in Istanbul Femtio handledningstimmar har givits till psykologer och kuratorer inom SLL. Studiebesök på RKC under 2012 Arbetsfönnedlare från Spånga-Tensta, Solna, Sundbyberg och Vällingby Sjuksköterskeelever från Röda Korsets sjukhussköterskeskola Studiebesök och föreläsning för medarbetare på Röda Korset inför deras kampanj om familjeåterförening, "Hjälp barn att hitta hem" Marianne Opaas, psykolog och forskare från NKVST, Nasjonalt Kunskapssenter om Vold og Traumatisk Stress Studiebesök från Röda Korset inför projektet "Påverkan om toltyrskadade" Atmika Palo, rådgivare på Sida, ansvarig för RKC:s samarbetsprojekt med Human Right F oundation of Turkey Studiebesök från SOS Crisis Center från Helsingfors om gruppbehandling Studiebesök från "Groupo Tortura Nunca Mais", Rio de Janeiro, Brasilien Öppet hus på RKC med anledning av att RKC slutit nytt avtal med SLL (ca 100 deltagare) Fors/ming och metodlitveckling RKC har under 2011 påbörjat ett treårigt kliniskt forskningspilotprojekt i samarbete med Karolinska Institutet - Institutionen för kvinnors och bams hälsa. Under projekttiden skall ett behandlingsprogram för föräldrar som traumatiserats av tortyr och krig och deras bam, i åldrarna 0-3 år, utprövas och utvärderas. Syftet är att förebygga andra generationens traumatisering. Projektet är en utveckling av tidigare forskning beskriven i Dr Atia Oauds doktorsavhandling från 2008 rörande 45 barn till patienter på RKC där en kraftig överrepresentation av desorganiserad anknytningsproblematik hos barnen kunde konstateras. Den första delrapporten från projektet publicerades hösten 2012, "Känslomässig tillgänglighet hos traumatiseradejlyktingjamiljer - Anknytningsbaserad behandlingsmodel/ för späd- och småbarn ochjlykting[öräldrar med PTSD", Brendler Lindqvist, M., Oaud, A., Hermansson Tham, J., Research Repoll No 28, Karolinska Institutet. 9

17 Underlag för forskning och utvärdering gällande behandling av tortyr- och krigstraumatiserade flyktingar samlas sedan I in genom de självskattningsinstrument som patienterna fyller i. Data från dessa skalor har organiserats, strukturerats och dokumenterats på ett sådant sätt att de skall klllma utgöra underlag för framtida forskning. Påverkonso/'bete RKC tog initiativ till och arrangerade en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm med anledning av FN-dagen mot to/iyr den 26 juni Dagen uppmärksammades genom spridning av flygblad och information till allmänheten samt genom kontakt med media RKC har inbjudit och haft ett möte tillsammans med Integrationsminister Erik Ullenhag i syfte ati synliggöra torterade och krigstraumatiserade flyktingars situation i Sverige En representant från RKC har medverkat i en referensgrupp till UNHCR angående migranters hälsa RKC har deltagit i media gällande t0/1erade och krigstraumatiserade asylsökande ensamkommande flyktingbarn RKC har deltagit i media med anledning av den tortyr som förekommit i Syrien. RKC har uppmärksammats i media vid ett flertal tillfållen med anledning av att RKC överklagat SLL:s beslut om att inte fortsätta avtalet med RKC till förvaltningsrätten och efter dom fick rätt och därmed kunde sluta ett nytt avtal med SLL Aktivt deltagande i Rätt till vård-initiativet - ett nätverk bestående av frivilligorganisationer, kyrkor, fackförbund och yrkesförbund, med syfte att ta till stånd en lagändring så att papperslösa och asylsökande tar tillgång till subventionerad vård Internationell samverkan RKC har sedan många år ett etablerat samarbete med ekonomiskt stöd från Sida med Human Rights Foundation ofturkey (HRFT). En ny ansökan för åren med möjlighet till en tvåårig förlängning har ingivits till Sida. Under förutsättning att ansökan beviljas kommer RKC avsätta resurser för uppföljning av HRFT:s verksamhet samt planering och utveckling av samarbetet och fortsatt erfarenhetsutbyte mellan RKC: s och HRFT:s behandlare. RKC ingår, tillsammans med Röda Korsets behandlingscenter i Malmö, Skövde, Uppsala och Skellefteå, i ett EIDHR-projekt (European Instrument for Democracy & Human Rights). Under hösten 2012 har ett erfarenhetsutbyte med behandlingscenter i Irak planerats. Utbytet kommer att genomföras under RKC är medlem i International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), en paraplyorganisation för behandlingscenter i världen. Lokaler RKC hyr lokaler vid Medborgarplatsen i Stockholm. Lokalerna kommer att anpassas till ny personal och behov for nya behandlingsinsatser. Ekonomi Se årsredovisning för

18 '. Bilaga 1 till VB 2012 Män, år Män, år M än, år M än, >65 år Kvinnor, år Kvinnor, år Kvinnor, år Kvinnor, >65 år Summa Nybesök O O 8 10 O 44 Avslut l- Pågå 1-5 P ~20 P >20 5 A ~ A >20 Diagnoser Initialt F Z004 4 F439 5 F388 3 F430 1 F438 2 F432 2 F328 1 F412 2 Z049 1 F039 1 F411 1 F Z039 1 Finns ej 13 Summa 44 Avslut 4 Posttraumatiskt stressyndrom All män psykiatrisk undersökning som ej klassificeras annorstädes Reaktion på svå r stress, ospecificerad And ra specificerade fö rstämni ngssyndrom Akut stressreaktion Andra specificerade reaktioner på svår stress Anpassni ngsstö rn ing Andra specificerade de pressiva episoder Blandade ångest- och depressionstillstå nd Undersökning och observation av icke specifice rat skäl Ospecificerad demens Ge nera liserat ångestsyndrom Medelsvår depressiv episod Observation för icke spec, misstänkt sjukdom eller icke spec. misstänkt tillstånd I I

19 ÅRSREDOVISNING för Stiftelsen Röda KOI'sets Center för torterade flyktingal'

20 Stiftelsen Röda Korsets Center för tol1erade flyktingar arg. Nr Styrelsen för Stiftelsen Röda Korsets Center för tol1erade flyktingar får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 FÖRVALTNrNGSBERÄTTELSE Stiftelsens ändamål Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar (RKC) har till ändamål att driva behandlingsverksamhet för rehabilitering av flyktingar, som har torterats och är i behov av vård samt att även på andra sätt bekämpa tortyr och dess verkningar. Stiftelsens styrelseledamöter Bengt Westerberg (ordförande t.o.m ), Oscar Fredriksson (ordförande fr.o.m ), Inkeri Barenthin (l.o.m ), Viveca Bergstedt Sten, JohalU1es Hylander (fr.o.m ), Monica Brendler Lindqvist, Hans Samnegård, Per Stadig, Denny Vågerö (fr.o.m ) och Charles Westin. Under 2012 var ingen representant för Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsnämnd utsedd pga. upphandling. Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda möten. Fl'ämjande av ändamålet RKC:s behandlingsverksamhet har finansierats främst genom avtal med Stockholms läns landsting. Bidrag till verksamheten har även lämnats av Stockholms Stad, Huddinge, Botkyrka och Vallentuna kommun, Sida, EU-medel (ElD HR-projekt), bidrag ii'ån fonder och privatpersoner, bidrag från Röda Korskretsarna i Nacka, Boo och Saltsjöbaden samt av Svenska Röda Korset. Ett forskningsprojekt pågår i samarbete med Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Projektet är bekostat av Allmänna Barnhuset. Avkastningen på RKC:s grundkapital, tillskjutet av Svenska Röda Korsets centralstyrelse vid stiftelsens bildande, bidrar också till finansieringen av verksamheten. Under 20 Il genomförde Stockholms läns landsting en ny upphandling av psykiatrisk specialistvård tor personer med tortyrskador och/eller svåra krigstrauman. RKC förlorade denna upphandling och beslutade sig för att överklaga. Enligt dom i iorvaltningsrätten i Stockhohn beslutades att Stockholms läns landstings upphandling får avslutas forst sedan rättelse skett. RKC fick dänned teckna vårdavtal med Stockholms läns landsting för perioden till med rätt till förlängning upp till ett år. Det nya avtalet kräver en anpassning av verksamheten gällande behandlingsinsatser, dokll1nentation, informationshantering, rapportering, kompetensuppbyggnad, kunskapsspridning, utvärdering och forskning. Ett genomgripande förändringsarbete har påböljats under 2012 för att anpassa verksamheten till de nya kraven. Sedan 1992 har RKC haft ett samarbetsprojekt med Sida om bistånd till Human Right Foundation ofturkey. HRFT arbetar med dokumentation och behandling av tortyrskadade. Biståndet avser medel för driften av verksamheten vid de fem behandlingscenter som HRFT driver i Turkiet samt medel för den uppföljning och administration som RKC håller i för projektel. _ ~

21 Resultat och ställning Under 2012 har stiftelsens ekonomiska ställning ytterligare stärkts. Det egna kapitalet 31 december 2012 uppgår till kronor, och överstiger därmed stiftelsekapitalet med ca 3,5 mkr. Resultat av stiftelsens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång fi'amgår av efterföljande resultat- och balansriikning med tilläggsupplysningar. _~ /1

22 STIFTELSEN RÖDA KORSETS CENTER FÖR TORTERADE FLYKTIN GAR Orgnr RESULTATRÄKNING 2012 Stiftelsens intäkter Ersattning från Stockholms lans landsting Projektbidrag från Sida EU-bidrag Övriga externa bidrag Övriga intakter Summa Intäkter Stiftelsens kostnader Projektkostnader Sida Externa kostnader Personalkostnader Not Summa kostnader Verksamhetsresultat Finansiella poster Ranteintakter Realisationsvinst Rantekostnader O Summa finansiella poster ARETS RES ULTAT O O " - l/-;

23 STIFTELSEN RÖDA KORSETS CENTER FÖR TORTERADE FLYKTINGAR Orgnr BALANSRÄKNING TILLGANGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga placeringar Summa an läggningstillgångar Not 1 o o Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skatlefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intakter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Stiftelse kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa eget kapital Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intakter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder StalIda sakerheter Ansvarsförbindelser INGA INGA INGA INGAIZ;

24 STIFTELSEN RÖDA KORSETS CENTER FÖR TORTERADE FLYKTINGAR Orgnr Redovisnings- och värderingsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och BOkföringsnamndens allmänna råd. FÖljande värderings- och redovisningsprinciper ar tillämpade i årsredovisningen: Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde och skrivs av systematiskt över den bedömda nyltjandeperioden om nyltjandetiden överstiger 3 år och anskaffningsvärdet överstiger 20 kkr. Värdepapper, som är anläggningstillgång, värderas till det lägsta av anska ffningvärdet och verkligt värde (marknadsvärde), med tillämpning av den så kallade portröljmetoden. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisning ssed. NOTER Not 1 l ångfristiga placeringar Andelar i Röda Korsets aklieförvaltning Andelar i Röda Korsets penningförvallning 136 st st 2012 Bokfört Marknads vä rde värde O O O O o O 2011 Bokfört värde Marknads värde Not 2 Övriga fordringar I posten övriga fordringar ingår stiftelsens innehav av Svenska Röda Korsets kapitalförvaltning. Innehavet redovisas normalt set! som långfristig placering, men eftersom förvaltningen bytte form under årskiftet 2012/2013 så låg kapitalet för tillfället oplacerat per och utgör därmed en kortfristig fordran i bokslutet. Not 3 Eget kapital Stiftelse Balanserat Arets Summa eget kapita l resultat resultat kapi tal Belopp vid årets ingång Disposition av föreg års resultat O Arets resultat Belopp vid årets utgång Not 4 Medelantal anställda, löner. andra ersättningar och sociala avgifter Stiftelsen har i genomsnitt haft 11 (11) heltidstjänster fördelade på 16 (14) personer, va rav 12 (11) kvinnor och 4 (3) män. Ersättning har ej utgått till styrelsen. Löner och ersättningar uppgår lill 2012 Verksamhetschef Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostn ader ( varav pensionskostnader) (489907) (759740) Notera au i personalkostnad specificerad ovan ingår de personalkostnader om kr som stiftelsen uppburit inom Sida-projektet under år 2012, som redovisas som projektkostnader i resultaträkningen. Av stiftelsens pensionskostnader avser kronor ( kr) verksamhetschef. Inga pensionskostnader har betalats avseende styrelsen. Verksamhetschefen har en uppsägningstid på 12 månader vid uppsägning från RKC:s sida och 6 månader vid uppsägning från verksamhetschefens sida. //)

25 STIFTELSEN RÖDA KORSETS CENTER FÖR TORTERADE FLYKTINGAR Orgnr Stockholm april 2013 Oscar Fredriksson ordförande ~~ Per Stadig vice ordför. de Charles Westin I Min ~vis io stserätlelse har avgivits den 2~ '-j /' / /' b ~..--- ~f~-~~ G Th~n Auktoriserad revisor Ernst & Young?/c

26 ""''''!J ERNST & YOUNG Revisionsberätte lse Till styrel sen i Stiftelsen Röda Korse ts Center för torterade flyl,tingar, org.nr Rapport "m årsredovisning en Vi har utför! en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyk tingar för år S(,/r~l.sens afj$'l ar för årsredo 'lfs i1inqen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprä tta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt Intern at ional Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför rev is ionen för att uppnå rimlig säkerh et att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revi sion innefattar att genom olika åtg ärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo' visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföra s, bland annat genom att bedöma ri ske rna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftel sen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte alt utforma granskningsåtg ärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän' digheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektivit eten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppska ttnin gar i red ovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsred o vi sningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Ulla/ande Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i al la väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansie lla ställning per den 31 december 201? och av de" finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Rappod om andra lira" ~ n lifl ( lagar och andra lödahning<lr Utöver vår revis ion av årsredovisningen har vi även utfört en revi sion av styrelsens för valtning av Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar för år Styrelsens ans '/ar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelseiagen och stiftelse förordnandet. R~!lisDrns ansl/ ijr Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelseiagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhäm tat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Utt./ande Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelseiagen eller A stiftelseförordnandet. '---- Stockholm den 29:e april 2013 Ernst & Young AB.. ' ~ -/.- - Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot pil annat sätt har handlat i strid med stiftelseiagen eller stiftelseförordnandet. /~c::?,~~v- Thoma s Lönnström Auktoriserad revisor

27 STIFTElSEN RÖDA KORSETS CENTER FÖR TORTERADE flyktingar BUDGET 2014 INTÄKTER BUDGET 2014 Prognos BUDGET 2013 UTFALL 2012 Ersättning från SLL Bidrag från St ockholm st ad EU-bidrag Bidrag från extern a stiftelser 741 O Insamlingsmedel från SRK Utb, hand!. & utomlänspatienter Övriga intäkter Arv & Donationer ingår nedan ingår nedan ingår nedan Kapitalavkastning Kommunbidrag Forskning Turkietprojektet KOSTNADER Personalkostnader Lokalhyra Övriga lokalkostnader Kontorskostnader Externa tjänster (inkl handledare) Övriga extern a kostnader Turkietprojektet, utbet. HRFT RESULTAT

Kallelse till Socialnämnden

Kallelse till Socialnämnden SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Socialnämnden Tid Onsdag den 19 mars 2014, klockan 18:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-06-08 LS 1105-0781 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen l ANDSTIAtöSS f VRELSFN i»1-06-21 005 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer