Annikas ruta. Innehåll. 1 Annikas ruta 2 Saneringsenhet på SU. 3 Reflektion krig uppdragsutbildningen Att förstå och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annikas ruta. Innehåll. 1 Annikas ruta 2 Saneringsenhet på SU. 3 Reflektion krig uppdragsutbildningen Att förstå och"

Transkript

1 PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, , Redaktör: Iréne Johansson, , September 2007 Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum/pkmc Annikas ruta Innehåll 1 Annikas ruta 2 Saneringsenhet på SU Räddningsverkets mobila kemförråd Skyddsdräkter Regionens Hus, GÖTEBORG Besöksadress: Svangatan 4 Tel Fax Att förstå och möta människor i olika kritiska situationer gemensam utbildnings- och utvecklingsstrategi 3 Reflektion krig uppdragsutbildningen Att förstå och möta människor i olika kritiska situationer 4 Krisstöd vid allvarliga händelser 5 Nordic Battle Group (NBG) 6 Utbildningar och övningar Personalnytt 7 Smittskyddsenheten informerar 8 Kvartalsporträtten Wolf Clarke, utbildare i psykosocialt omhändertagande Tom Birkeland, PKMC 11 Rapporter och andra lästips Nästa nummer av PKMC-nytt kommer ut den 15 december. Sommaren 2007 är nu slut och vi ser fram mot en förhoppningsvis vacker och solig höst. PKMC:s verksamhet har kommit igång och höstens utbildningar har startat. Den 5-7 september hade vi en 3-dagars hypotermikurs på Lökeberg där deltagarna fick, om inte tidigare i sommar, ett härligt salt bad i samband med att de räddades ur vattnet. Övningen genomfördes i strålande sol! Samtidigt pågick en internatkurs för de läkare och sjuksköterskor som skall ingå i de regionala sjukvårdsgrupperna. Även denna utbildning genomfördes i soligt höstväder, där också räddningstjänst och ambulanshelikoptern fanns på plats. Utbildningskatalogen för 2008 är nu klar och skickas ut till verksamheterna i mitten av september. Katalogen finns utlagd på vår hemsida Den utvärdering som Socialstyrelsen gjort efter projekt Storstad som genomfördes under våren i Göteborgsregionen, visade att det finns kunskapsbrister inom CBRNområdet framför allt inom den prehospitala sjukvården (inklusive ambulanssjukvård). Under 2008 kommer vi därför att kraftsamla utbildningarna inom dessa områden och för dessa målgrupper. Utbildningarna beskrivs i utbildningskatalogen. Socialstyrelsen kommer att genomföra tillsyn då vi skall besvara hur vi åtgärdat de brister som framkom under projektet. Det är därför av största vikt att den personal inom sjukhus och ambulanssjukvård som arbetar prehospitalt deltar i dessa utbildningar. Utbildningarna genomförs i samverkan med CMEG (Socialstyrelsens specialister inom ämnesområdena), sjukhusfysiker inom SU och Göteborgs universitet. Flera temadagar genomförs också under våren, bl a Samverkan PKL-POSOM den 30 januari och Det mångkulturella samhället den 14 mars som anordnas för tionde gången! Utbildningarna genomförs lokalt på sjukhusen, regionalt, nationellt och internationellt. Välkomna till våra utbildningar, temadagar, övningar och andra aktiviteter! Annika Hedelin Beredskapschef PKMC-nytt september

2 Saneringsenhet för personsanering vid händelser med farliga ämnen Sahlgrenska Universitetssjukhuset disponerar nu en mobil saneringsenhet som är placerad i anslutning till akutmottagningen på SU/Östra. Under hösten kommer utbildning att genomföras av den personal som skall bemanna och driftsätta saneringsenheten. Utbildningen kommer att ske i samverkan med PKMC. För ytterligare information, kontakta Räddningsverkets mobila kemförråd Ett av räddningsverkets mobila kemförråd har flyttats till Stenungsund. Anledningen till flytten är enligt tidningen Sirenen nr 5/07 att förråden skall ligga närmare den kemiska industrin. Förråden kan nyttjas av räddningstjänsten. Skyddsdräkter I december 2006 avbröt Socialstyrelsen den pågående upphandlingen av nya skyddsdräkter. Orsaken var att det anbud som klarade samtliga skall-krav hade ett pris som var långt över den prisnivå som var angiven. Kravspecifikationen har omarbetats under våren Avsikten är att upphandla ett nytt kroppsskydd som skall vara anpassat till befintligt andningsskydd för sjukvården. Upphandlingen görs gemensamt med Rikspolisstyrelsen och Räddningsverket, eventuellt även med Tullverket och Kustbevakningen. Anbudsförfrågan utifrån de nya och omarbetade kravspecifikationerna har lagts ut nu efter sommaren och förhoppningsvis kommer leverans att ske under första halvåret För ytterligare information kontakta Att förstå och möta människor i olika kritiska situationer Gemensam utbildnings- och utvecklingsstrategi Frågorna är många för oss som arbetar med utbildningar inom krisoch katastrofberedskap i en omvärld som ständigt förändras. Dessa frågor delade jag med sjukhusprästen Daniel Brattgård från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som jag haft förmånen att samarbeta med under många år. Daniel förmedlade kontakten med Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum (PKMC) våren 2004, vilket blev början till ett unikt samarbete mellan oss i Norrbotten och PKMC i Västra Götalandsregionen och sedermera även med Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala, Krisberedskapsmyndigheten och Socialstyrelsen. Bakgrunden till vår samverkan är att vi är övertygade om att det behövs ett nytänkande inom det psykosociala området hos myndigheter, offentlig sektor, näringsliv, trossamfund m fl innefattande en tvärprofessionell syn och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna möta människor i olika kritiska situationer. Frimodigt tog vi oss an utvecklingsarbetet som vi rubricerade Att förstå och möta människor i olika kritiska situationer - en gemensam utbildnings- och utvecklingsstrategi inom Europiska Unionen och övriga Europa. Det innebär att vi arbetar med behovet av en tvärvetenskaplig utveckling av att möta människor i olika kritiska situationer samt behovet av en röd tråd inom EU och övriga Europa. Det är angeläget att all hjälp och stöd ges utifrån ett medmänskligt och folkrättsligt perspektiv. Vi har nu avslutat vår första 10 p utbildning i Att förstå och möta människor i olika kritiska situationer vid Luleå Tekniska Universitet. Särskilt glädjande var att de studerande i utvärderingen uttryckte att kunskapen rustat dem till att fungera bättre tillsammans med andra i olika kris- och katastrofsituationer. Planer finns nu på en 10 p utbildning i Västra Götalandsregionen samt att utveckla utbildningen till 40 p för att PKMC-nytt september

3 ge fördjupad kunskap till de som arbetar inom området kris- och katastrofberedskap. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Försvarshögskolan (FHS) har beslutat att kursen Att förstå och möta människor i olika situationer skall ingå som en delkurs i Magisterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot krisberedskap. Delkursen, som ger 7,5 högskolepoäng, ingår som moment 6b i magisterprogrammet. Vi kommer att arbeta vidare enligt Lissabonavtalet med att skapa och Kort presentation av magisterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot krisberedskap. utveckla ett internationellt kriskommunikationssystem för att förstå och möta människor i olika kritiska situationer. Detta kommer att göras genom tvärvetenskaplig forskning, utbildning, teknikutveckling och nätverksarbete. Att arbeta med förändringsarbete är att vara driven av att det står för verkliga behov och att vi har ett uppdrag som vi med insikt och kunskap har att förvalta och att man rustas med uthållighet. Ulla Burman samordningsansvarig Reflektion kring uppdragsutbildningen Att förstå och möta människor i olika kritiska situationer Under våren 2007 genomfördes kursen Att förstå och möta människor i olika kritiska situationer 10p som ett samarbete mellan Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum i Västra Götalandsregionen, Centrum för katastrofpsykiatri i Uppsala, Krisberedskapsmyndigheten, Socialstyrelsen, Sapentia Piteå och Luleå tekniska universitet. Utbildningen var dimensionerad för 30 deltagare och genomfördes med Piteå som studieort. Så här i efterhand och med kursutvärderingen färskt i minnet kan vi konstatera att utbildningen blev mycket lyckad. Planeringen eller uppläggningen av kursen upplevdes som mycket lyckad och föreläsarna var synnerligen uppskattade. Föreläsarna i kursen var ytterst kompetenta både vad gäller ämnet de föreläste om och förmågan att få gruppen att delta i diskussioner. Gruppen i sin tur bestod av människor med stort intresse för ämnet och många av deltagarna hade personliga erfarenheter av att förstå och möta människor i olika kritiska situationer. Så blandningen av synnerligen kompetenta föreläsare och mycket intresserade deltagare var naturligtvis lyckad. En viktig framgångsfaktor är, enligt min mening, förmågan att skapa en god stämning hos den grupp som deltar i undervisningen. Där anser jag att kursledningen lyckades mycket väl. Ett annat stort plus i kanten var, enligt min mening, det fina samarbetet mellan de inblandade i utbildningen. Samarbetet mellan Västra Götalandsregionen, Piteå och Luleå fungerade utmärkt, utan vare sig revirstrider eller andra negativa inslag. Kanske berodde detta på att vi alla var (och är) övertygade om att det som kursen innehöll är viktigt och att om vi vill få fram detta måste vi samarbeta. Engagemanget var stort i kursledningen och detta är ytterligare en effektiv framgångsfaktor. Examinationen av kursen genomfördes så att deltagarna granskade krisberedskapen i den egna och i andra organisationer. Genom att deltagarna hade olika bakgrund fanns möjligheter till jämförelser mellan hur olika samfund, organisationer och myndigheter arbetar med frågor som berör beredskap inför icke önskade händelser. Vid den slutliga redovisningen av deltagarnas arbeten framkom många värdefulla synpunkter på hur beredskapen kan förbättras och hur samordningen mellan olika inblandade kan stärkas. Många deltagare i kursen kommer nu att påverka den egna organisationen på ett sätt som ökar beredskapen inför icke önskade händelser. Förutom ett akademiskt syfte att öka kunskapen inom detta område har kursen även fått, eller kommer att få, konkreta återverkningar i olika organisationer. Krisberedskapsplaner kommer att uppdateras och kompletteras! Allt detta till kursledningens stora belåtenhet! Skrivet och reflekterat av examinatorn för kursen: Håkan Alm, Ph.D., Professor Luleå tekniska universitet Luleå Tel: Mobil: E-post: PKMC-nytt september

4 Krisstöd vid allvarliga händelser Per-Olof Michel, Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri (KcKP), Uppsala Huvuddelen av alla som drabbas av en allvarlig händelse, inkluderat personalen som deltar i räddningsinsatsen, kan komma att uppleva en akut stressreaktion. Denna reaktion är att betrakta som normal eftersom den i de flesta fall är av övergående karaktär. Om den akuta stressreaktionen ändå kvarstår en längre tid kan den samtidigt utgöra grunden för allvarligare reaktioner. Förutom sorgereaktioner efter traumatiska förluster och depression, är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) en potentiellt allvarlig konsekvens ur mental hälsosynpunkt. Huvudsymtom vid PTSD är återupplevande av traumat i form av mardrömmar eller plötsligt påkommande minnesbilder, på engelska benämnda flashbacks, undvikande av allt som påminner om händelsen samt att man konstant befinner sig i ett alarmtillstånd. Det senare leder till att drabbade får svårt att koncentrera sig, blir lättretliga och får sömnproblem. Självmedicinering med alkohol och droger för att hantera symtom är inte ovanligt. Studier har också visat på en ökad somatisk sjuklighet bland individer med PTSD, särskilt inom området hjärt- kärlsjukdomar. Målet med en insats, förutom att rädda liv och lem, måste därför också vara att minska de psykiska konsekvenserna efter en allvarlig händelse. En försvårande omständighet är att en del individer kan bära med sig olika typer av riskfaktorer, till exempel besvärlig uppväxt, tidigare psykiska problem, bristande socialt stöd eller uttalade reaktioner i samband med själva händelsen. Många i vårt moderna samhälle har genom åren bibringats uppfattningen att huvuddelen av de som drabbas av en allvarlig händelse kommer att få svåra psykiska besvär om de inte blir omhändertagna på ett adekvat sätt. Det har lett till en uttalad förväntan om att samhället måste göra något för de drabbade i akutskedet. De metoder som då har använts för att möta drabbade har haft som utgångspunkt att alla människor kan bli återställda om de bara får bearbeta händelsen känslomässigt, helst med hjälp av professionell personal. Denna uppfattning har dock visat sig vila på en bristfällig vetenskaplig grund. En stor andel individer som drabbats har nämligen, i motsats till den tidigare rådande uppfattningen, visat sig klara även extrema händelser själva eller med stöd från sina närmast anhöriga och vänner. Detta utan att de utvecklade påföljande psykiska besvär. Det har visat sig finnas individer som kunnat gå vidare i livet till och med stärkta av en allvarlig händelse. På senare år har forskning kunnat bekräfta att de flesta människor äger en varierande grad av motståndskraft, även mot de svåra psykiska påfrestningar som allvarliga händelser ger upphov till. Sådan motståndskraft har visat sig bestå av en kombination av hög grad av självtillit hos den enskilde, kombinerat med ett väl utvecklat socialt stöd. Forskning har också visat att om man vidtar för aktiva åtgärder för att omhänderta drabbade, kan det i vissa fall få som konsekvens att vissa individers tillstånd kan förvärras. En utveckling är att man på senare tid har ansett sig kunna ange vilka insatser som vilar mer på evidensbaserad kunskap jämfört med andra. Ett bra exempel på det är NICErapporten (National Institute for Clinical Excellence) utgiven av brittiska motsvarigheten till svenska SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) år Där har man gått igenom litteraturen på området och sammanfattningsvis funnit att man kan hävda att det finns evidens för att hävda följande: Drabbade bör få möjlighet till empatiskt stöd. Stöd kan vara praktiskt, emotionellt och socialt. Man bör informera drabbade om vanliga reaktioner och råd för bemästring, gärna skriftligt. För individer med milda reaktioner och som varat mindre än fyra veckor är observerande väntan (eng. watchful waiting) tillräckligt. Psykologisk debriefing vid ett tillfälle med enskilda individer bör man avstå från. Man bör genomföra screening med enkelt instrument av högriskindivider 1 månad efter traumat. De med uttalade PTSD-symtom ska ha tillgång till kognitiv beteendeterapi (KBT) inom en månad. Hur bör då samhället svara upp mot den evidensbaserade synen direkt efter en allvarlig händelse? Följande råd kan då tjäna som vägledning: Efter allvarliga händelser bör samhället vidta åtgärder som ökar säkerheten för individer och familjer. De som uppvisar motståndskraft kanske inte behöver någon hjälp överhuvudtaget. Insatspersonal bör avstå från inträngande frågor. Ska man göra något som hjälpare ska dessa åtgärder ha som mål att lugna de som har uttalade reaktioner, att understödja samhörighet samt om möjligt involvera drabbade i delar av räddningsarbetet. Vidare bör man försöka förstärka drabbades självförmåga och återhämtning genom att understödja hopp och positiva förväntningar samt genom att understödja bra bemästringsstrategier. Viktigt blir också att om möjligt försöka hitta de som kan utveckla svårare reaktioner, genom att fokusera på högriskindivider och identifiera drabbade som har fortsatta reaktioner efter en månad. PKMC-nytt september

5 Ett exempel på strukturerade insatser som svarar upp mot de evidensbaserade utgångspunkterna är Psykologisk första hjälp. Det är ett koncept som utgivits av Child Traumatic Stress Network and National Center for PTSD i USA i samband med orkanen Katrinas härjningar i New Orleans hösten 2005 och benämndes Psychological First Aid: Field Operatians Guide Det anges vara ett anpassat tillvägagångssätt för att stödja människor omedelbart efter inträffade allvarliga händelser. Psykologisk första hjälp har översatts till svenska vid KcKP och återfinns på Avslutningsvis kan anges att man internationellt har goda erfarenheter av att samhället upprättar ett så kallat stödcenter för att alla drabbade, insatspersonal, media och andra aktörer bara ska behöva vända sig till en inrättning för att få information samt anpassade former av stöd och hjälp vid behov. Per-Olof Michel överläkare Nordic Battle Group (NBG) Beredskapsöverläkaren är tillfälligt utlånad till Försvarsmakten för att som ställföreträdande chef deltaga i sjösättningen av en av de sjukvårdsenheter som ingår i NBG. NBG är en multinationell styrka som står under befäl av EU. Sverige bidrar med ca man och ytterligare 350 soldater kommer från Norge, Finland, Estland och Irland. NBG:s tunga del är en mekaniserad bataljon, men till sitt stöd kräver detta förband support bl.a. i form av sjukvård. Sverige bidrar här med en helt ny enhet (något olyckligt) kallad Kirurgitropp. Den engelska benämningen är Role 2 LM, vilket uttyds som en sjukvårdsenhet med kapacitet att bedriva liv- och extremitetsräddande kirurgi och med ett krav på sig att vara lättrörlig. Alla våra gamla fältsjukhus är skrotade och denna enhet är något helt nytt för svenska försvaret. Kirurgitroppen består av 5 tält och bemannas av totalt 27 personer, varav ca hälften är sjukvårdspersonal. Övrig personal står för skydd och service åt enheten. SAAB Aerospace har stått som koordinator för inköp och utprovning av utrustningen, som just håller på att levereras till T2 i Skövde. All utrustning är således av senaste modell (möjligtvis med undantag för de kirurgiska instrumenten). I tälten ryms således både röntgen och ultraljud, tillsammans med op-bord och utrustning för intensivvård. NBG är tänkt att användas som en snabbinsatsstyrka med möjlighet att sättas in inom 600 mils radie från Bryssel. Styrkan är tänkt att kunna användas som en First entry force över hela konfliktskalan: Humanitarian assistance Evacuation operations Conflict prevention Separation of parties by force. Kirurgitroppen i NBG skall mellan 1/1 30/ befinna sig i en beredskap kallad R10, dvs 10 dagar efter aktivering skall den vara på plats i sitt operationsområde. Ytterligare sjukvårdsresurser skall sedan tillföras NBG i form av ett norskt fältsjukhus. Detta kommer dock att ta längre tid att få på plats då det till skillnad från Kirurgitroppen inte är flygburet, utan är tänkt att gå med båt till området. Sjuktransporterna i operationsområdet kommer i huvudsak att genomföras med helikopter och några Super-Pumor håller just på att byggas om för detta ändamål. För transporterna har amerikanska intensivvårdsbårar av märket LSTAT köpts in. Under hösten kommer personalen i kirurgitroppen att utbildas i Skövde, Göteborg och Norge för att i november under 3 veckor ha en slutövning med hela NBG-styrkan i norra Norrland. Beredskapen startar sedan efter nyår, då all personal kommer att ha max 24 timmar på sig att inställa sig på T2 i Skövde. Vart skall enheten åka då? Det är självfallet bara spekulationer, men Afrika tycks vara den kontinent som de flesta tippar som mest sannolik. Den maximala tiden Kirurgitroppen är tänkt att vara ute är 120 dagar, men rotation av personal kommer att påbörjas redan efter 30 dagar. Alla tjänster är ännu inte fyllda, så är det någon som skulle vara intresserad av att ingå i styrkan som skall åka ut som avlösare är det bara att ta kontakt med undertecknad. Kirurger, ortopeder, narkosläkare, opsköterskor och narkos/iva-sköterskor är de kategorier som behövs. Blir det ett uppdrag kan jag lova att ni får arbeta med utrustning som är så modern att denna ännu knappast hunnit införas på våra civila svenska sjukhus. Per Örtenwall Beredskapsöverläkare PKMC-nytt september

6 Utbildningar och övningar PKMC:s utbildningar Hösten 2007 Utöver katalogens utbud genomför vi under hösten följande utbildningar: Kriskommunikation 26/10. Plats: PKMC. Sista anmälningsdag 1 oktober Utbildningar 2008 Utbildningskatalogen för 2008 är nu klar och ligger på vår hemsida Intresseanmälan och kursdatum för APLS- kurser 2008 finns också på hemsidan liksom en kort presentation av samtliga ALSG:s kurser Internationell MIMMS-kurs 26-28/11 Plats: PKMC Sista anmälningsdag 21 september Ett fåtal platser dessutom finns kvar på MIMMS 3-dags kurs /11 Sista anmälningsdag 21 september Anmälan till kurserna skall göras på särskild anmälningsblankett som finns i kurskatalogen eller på PKMC:s hemsida. Observera att anmälan skall godkännas av arbetsledare. Frågor kan ställas till anne-marie. Personalnytt Instruktörer i katastrofmedicin Andreas Berner och Johan Aremyr finns på PKMC fr o m 1 september. Båda kommer från ambulanssjukvården i Storgöteborg och kommer att presentera sig själva i nästa nummer av PKMC-nytt. Beredskapsöverläkare Per Örtenwall är under ett år framåt anställd av Försvarsmakten där han kommer att arbeta inom nordisk Battle Group, se artikel sid 5. Per kommer att vara bunden till Försvarsmakten vissa veckor och också finnas tillgänglig för att snabbt kunna avresa till annat land, men kommer ändå att finnas kvar på PKMC 25% som programdirektör för Kunskapscentrum i katastrofmedicin. Vi håller just nu på med att rekrytera vikarie till beredskapsöverläkartjänsten. Informatör Jenny Erkholm kommer att vara fortsatt tjänstledig från PKMC t o m den 31 december i år. Under hennes frånvaro har Iréne Johansson bl a ansvar för uppdatering av PKMC:s hemsida samt trycksaksframställning. Beredskapssamordnare Agneta Nero Andersson, beredskapssamordnare SÄS, kommer att fortsätta att arbeta 20% på PKMC. Agneta arbetar huvudsakligen med risk- och sårbarhetsanalyser. PKMC-nytt september

7 Smittskyddsenheten informerar Smittskyddsläkarens förslag, enligt tidstypiska reglementen från 1806, till agerande i samband med Götheborgs ankomst till hemmahamn. Till Befälhavare på ostindiefararen Götheborg: På förekommen anledning finns misstankar om förekomst av smittsam sjukdom ombord på ostindiefararen GÖTHEBORG. Sådana uppgifter levererades redan vid ankomst till Fjärran hamn varför smittan mycket väl kan misstänkas vara av "pestliknande" karaktär. En större andel av besättningen upgavs då ha drabbats av diarréliknande tillstånd. Följdriktigt bör därför Kungliga Majestäts Nådiga Karantänsförordning Anno 1806 efterföljas: "Som smittade anses de skepp vara, som haft pestliknade sjukdom ombord. Besökt orter med smitta, inneha varor som är smittbara eller icke, inneha hur beskaffat sundhetspass som helst, om det inte utmärker att skeppet varit i karantän. stanna i karantän. Han för fartyget till i första hand Rensö. Om skeppet är smittat blöter skepparen skeppshandlingarna med ättika, lägger dem i den förut omtalade blecklådan och sänker alltsammans djupt i sjön, så att kedjan och en del av snöret är under vatten. Sedan drar de som är i lotsbåten upp lådan, klipper av snöret med en tång och undviker att ta i det med händerna. Lådan förs till karantänsbefälhavaren, som öppnar lådan, tar ut svaren och handlingarna, doppar dem i ättika och röker dem. Handlingarna granskas av karantänskommissionen som beslutar om åtgärder. Om skeppare vägrar lämna ut pappren, får han ligga och bevakas, vilken bevakning han betalar. Lämnar han oriktiga uppgifter bötar han eller sätts i fängelse 16 dygn." Kontroll att följande efterlevs kommer att göras av Smittskyddsläkaren personligen eller genom dennes sändebud genom dagliga besök ombord på Götheborg under karantänstiden vid Känsö. Transport dit ombesörjes av Smittskyddsenheten. I tjänsten Martin Wahl Smittskyddsläkare Smittskyddsenheten, Kaserntorget 11B, GÖTEBORG Tel , Fax Mobil Misstänks smitta får skeppet endast föras till Rensö och om det inte är möjligt till Vinga Sand, Rivefjorden eller stora Kalvsund. Fartygen skall föra nationsflagg på stortoppen, utländska fartyg svart flagg om det inte är natt, då signal med hissad lykta synas. Höga böter för den som inte iakttar dessa åtgärder. Personer eller varor får inte föras i land. Passageraren och besättning har lika ansvar. Erfarenheten har visat att följande varor kan var smittsamma länge: ull, får, tagel, borst, samt därmed beklädda levande djur, bomull, silke, fjäder, dun samt levande fåglar, lin, hampa, blår, hudar, skinn, och allt som är förfärdigat av dessa ämnen. Dessutom frukter, guld, mynt, fnöske, husgeråd, verktyg. När lots kommer ombord underrättar han sig om varifrån skeppet kommer. Misstänker han smitta går han med sin båt före eller vid sidan. Har han gått ombord på smittat skepp får han PKMC-nytt september

8 Kvartalsporträtten Wolf Clarke, utbildare i psykosocialt omhändertagande Hej! Nu innan höstterminen börjar på allvar kan jag äntligen ta mig tid att berätta lite om mig själv: Jag heter Wolf Clarke, född under de sista krigsåren i staden Chemnitz i östra Tyskland. Staden, liksom många stora städer i Tyskland, bombades mycket hårt under krigets slutskede. Min mor, som på grund av graviditet, hade kommit hem från krigets Ryssland där hon vid 21 års ålder hade förlorat sin fästman, fann för gott att fly med mig till vänner i Norra Tyskland för att komma undan bombningen och röda arméns frammarsch. Där vid krigsslutet träffade hon min blivande far som då tjänstgjorde i brittiska armén. Vid 5 års ålder kom jag till England där jag växte upp i en typisk medelstor engelsk stad i länet Bedfordshire. Far var lärare och blev senare gymnasierektor, så skolning och att satsa hårt på studier och framtiden stod högt på dagordningen, i synnerhet för den generationen som hade upplevt kriget förstöra deras ungdom och framtidsplaner. Mina ursprungsplaner var att bli veterinär, men skoltrötthet, tonårsrevolten samt 60-talets musikoch ungdomsrevolution lockade mig att hoppa av skolan för att flytta till London för att där upptäcka livet istället för att läsa vidare. bråttom till England, skulle flytta till Kristinehamn. Så blev det. Kristinehamn kändes ganska annorlunda och intressant efter London, åtminstone under en kortare tid. Där lyckades jag med den svåra konsten att få ett arbets- och uppehållstillstånd medan jag befann mig i landet. Och kvar blev jag och är fortfarande efter 42 år, men från början helt oplanerat. Efter 9 månader i Kristinehamn flyttade jag till Göteborg och arbetade i hamnen under 2 års tid. Detta var mycket intressanta år i mitt liv som jag inte skulle vilja ha varit utan. Men, tankarna mognade till att vilja börja göra något vettigare, dvs studera igen. Vid Göteborgs universitet läste jag först engelska (faktiskt ganska svårt även för en engelsktalande) och tyska i sikte att bli språklärare. Ämnet pedagogik väckte dock mitt intresse för psykologi, Mitt första möte med Sverige var 1964 då jag på sommaren besökte en engelsk flickvän som arbetade på Marstrand åkte jag med en kompis runt i Europa och kom slutligen till Sverige för att hälsa på vänner i Stockholm samt besöka den stora van Gogh-utställningen på moderna museet. Kompisen åkte hem men jag ville först besöka Oslo innan hemfärden. På vägen dit träffade jag av en slump en Nya zeeländare som bodde i Kristinehamn. Han föreslog att jag, som inte hade så PKMC-nytt september

9 varvid jag efter språkstudier läste psykologi och därefter tog psykologexamen. Under studietiden bodde jag och trivdes i göteborgska Linnéstaden tillsammans med min sambo. Mitt psykologiintresse var redan från början klinisk psykologi/psykiatri. Efter studierna gjorde jag min praktik och fick mitt första 1,5 års vikariat på Lillhagens sjukhus. Nästa anhalt var Karsuddens sjukhus i Katrineholm, en riksanstalt för personer dömda till sluten psykiatrisk vård. Efter 2,5 års veckopendling till Katrineholm sökte jag mig närmare hem till Göteborg och började på psykiatriska kliniken i Vänersborg där jag nu, 27 år efter, fortfarande är verksam men sedan 25 år bosatt i Vänersborg. Att vilja förstå hur och vad som påverkar utformning och innehållet i människans inre tankevärld och beteende har för mig varit psykologins viktigaste studieområde. Därav mitt särskilda intresse för hur minnen av traumatiska upplevelser inverkar på människans fungerande och i synnerhet intresse av att arbeta förebyggande samt behandla de patologiska följderna av traumatiska upplevelser. Under slutet av 80-talet blev jag engagerad i kris- och katastrofberedskap genom min dåvarande klinkchef och blev efter hans avgång ansvarig för PKL-NÄL. Lyckligtvis har PKL-NÄL till dagens datum inte behövt agera i eget skarpt läge utöver förstärkningslägen vid två tillfällen. Inför bildandet av Västra Götalandsregionen invaldes jag 1999 i projektgruppen ledd av beredskapspsykologen Rolf Glavmo som i beredskapsenhetens regi (senare PKMC) skulle utforma enhetliga riktlinjer, utbildningar och organisationsstruktur för regionens lokala PKLgrupper. Vid Västra Götalandsregionens tillkomst blev jag engagerad som utbildare i psykosocialt omhändertagande och införlivades i en grupp kunniga och entusiastiska människor som arbetar inom PKMC:s verksamhetsområde. Att ha deltagit i utveckling av beredskap och förebyggande åtgärder för att i möjligaste mån förhindra katastrofens negativa följder har känts stimulerande och tillfredsställande. Precis som i yrkeslivet upplever jag fritiden både mångsidig och innehållsrik. Under många år har resor i Europa i en Volkswagen campingbuss varit ett återkommande semesterinslag. Under veckorna tar ridning och hästintresset en central plats. Själv provade jag ridning för första gången på gamla dagar för 10 år sedan på en bondgårdssemester med min dotter. Sedan dess har ridintresset utvecklats till att jag idag, tillsammans med min dotter, har varit hästägare sedan 6 år tillbaka. När jag inte befinner mig i stallet är jag i lokstallet. Ånglok och gamla maskiner har intresserat mig sedan ungdomstiden. Jag är aktiv medlem i NOHAB:s ångloksklubb som bl a arbetar med att återfå ett NOHAB ånglok byggt 1905 i kördugligt skick. Praktiskt arbete med t ex renovering är för mig en viktig kontrast till vardagens yrkesverksamhet. Att umgås, läsa, lyssna på musik, ibland fiska och att plocka svamp är för mig ytterligare viktiga intressen. Jag hinner sällan med något TV-tittande. Faktum är att livet är så intressant att tiden inte alltid räcker till allt som finns att göra. Nu när slutet av min yrkeskarriär närmar sig med snabba steg är jag övertygad om att brist på sysselsättning och fortsatt stimulans kommer jag inte att uppleva, snarare tvärt om. Med dessa rader önskar jag er alla en god sensommar. Ta vara på tiden, upplev mycket, må gott! Wolf Clarke, PKMC-nytt september

10 Tom Birkeland, PKMC Jag började på PKMC den 1 mars i år och har en projektanställning t o m den 31 december Mina nuvarande arbetsuppgifter består av att medverka i projekt Mellanstad/SÄS som dokumentationsansvarig samt att katalogisera och utveckla en söktjänst för biblioteket. Intern IT-administration är också en arbetsuppgift som jag är delaktig i. Mina arbetsuppgifter är således relativt avgränsade. I mitt senaste arbete på CSN var jag program- och systemtestare samt studiestödsutredare. Jag är en dynamisk person men samtidigt också motsägelsefull. Jag har en förkärlek till komplexa utmaningar och arbetar gärna med teoretiska och ibland abstrakta teman. Är bland annat intresserad av chefers olika ledarskapsstilar om hur man klarar att hålla samman vision, mål och strukturer i verksamheten. En av mina bra egenskaper och drivkrafter är mina framtidsvisioner och förmåga till att förverkliga dessa. Ett ständigt hinder som jag upplever är dock min egen begränsning beroende på omständigheter som tid, timing, ork och kunskap. Hur är jag som person? Beroende på vem man frågar så kan man få fram följande svar: Tillbakadragen, reserverad, svår att känna och till och med lite avståndstagande Rak, utmanande och bestämd Objektiv, rättvis och stimulerande Konceptuell, originell och oberoende Mitt fritidsintresse är främst resor. I själen hör jag hemma i Nordnorge, närmare bestämt Vesterålen/Lofoten. Att få uppleva midnattssol, spetsiga fjäll som går rätt ner i havet och vintrar med norrsken får mig att må som allra bäst. Vad har jag gjort tidigare? Egen verksamhet med bl a formgivning och butik i Haga. Mentalskötare på S:t Jörgens sjukhus Kriminalvårdare på Härlanda fängelse Slutligen, vad tycker jag om min arbetsplats? Verksamheten i sig är oerhört intressant. Arbetsuppgifterna är stimulerande och utvecklande. Lokalerna är centralt belägna med ändamålsenlig planlösning. Inredningen är fräsch, enkel och modern med inslag av äldre charm. Ledarskapet och personalandan är sällsynt god. Kort sagt är det för mig en 'Lycklig arbetsplats'. Tom Birkeland PKMC-nytt september

11 Rapporter och andra lästips Rapport från AMBEX 2007 i Harrogate North Yorkshire, England juni 2007 AMBEX är en årligen återkommande mässa där utrustningar, utbildningssystem etc för prehospital sjukvård visas. Mässan, som är den största utanför USA, besöks av olika yrkeskategorier och möjligheterna till diskussioner och erfarenhetsutbyte är stora. Syftet med att besök vid AMBEX 2007 var att se om vi kan förbättra, förnya och utveckla Västra Götalandsregionens prehospitala utrustningar. Årets mässa hade ett stort antal utställare, flera föredrag och förevisningar. Ambulanser av olika slag förevisades, allt från talets bil med 4 bårar, där utrustningen bestod av ett bäcken och en eterflaska, till dagens toppmoderna och välutrustade bilar. Förutom fordon visades också en cykelambulans, som idag används bl a på Heathrow flygplats och i York. Denna cykelambulans är kanske något som kan användas vid publika evenemang av olika slag där framkomligheten för fordon kan vara omöjlig. Verksamhetschefen för ambulanssjukvården i Kungälv blev mycket intresserad av denna cykel och ser att det i framtiden skulle kunna finnas en sådan bl a på Marstrand. Cykeln var utrustad med blåljus och medicinsk utrustning. Det fanns fyra hallar med utställningar så jag hade att göra. Annika hade sagt tidigare att jag inte behövde lägga för mycket energi på temat farliga ämnen, för det är redan så mycket på gång för oss i Västra Götalandsregionen. Jag såg inte mycket av den varan, men givetvis kunde jag inte låta bli att stanna vid just denna utställning. Där fanns skyddsutrustning och det fanns en transportmöjlighet i form av en bag. Många handtag att bära med och plastfickor att lägga id-handlingar i. PERFEKT! visst, men den var ämnad för avlidna och var helt tät i PVC- plast. Jag frågade om det inte fanns lika bra bagar för levande, kontaminerade personer. Visst, på deras hemsida. För intresserade kan man skicka förfrågan via så förmedlar de information. Jag har en folder för de som vill titta. Kontakta mig i så fall via e-post Flera utställare visade personliga utrustningar. Antalet västar är enligt våra ögon enormt. Alla bär väst inom den prehospitala vården i England. Övriga, som t ex räddningstjänst, polis och olika frivilligorganisationer gör detsamma. Västarna är Foto: Bengt Asplén Foto: Bengt Asplén PKMC-nytt september

12 mycket välutvecklade och antalet fickor är stort. Att använda väst för att skydda sig mot stick- och skottskador är vanligt. Ett kanadensiskt dataföretag demonstrerade ett datasystem för ambulanssjukvården. Systemet används i England och delar av Nederländerna. Kostnad för programmet är ca /ambulans. Fördelen med systemet är att akutmottagningen snabbt kan få data om inkommande patienter prio 1 via en storbildsskärm. Företaget heter Siren och kan ses på Skyddshjälmar är en djungel! Inom flera sjukhusområden är dagens utrustning inte helt modern. Den modell ambulanssjukvården i England använder var intressant. Kontakta gärna om du vill veta mer. Företaget Med Tech demonstrerade en ny typ av vacuummadrass och vacuumsplintar. Ambulanssjukvården på Skaraborgs sjukhus har tydligen inhandlat dessa och enligt företagets representant kommer dessa madrasser och splintar att visas i samband med utbildningar och övningar under hösten. På PKMC finns broschyrer och information om ett stort antal produkter som visades. Under resan, där några verksamhetschefer från ambulansorganisationerna i regionen deltog, hade vi stora möjligheter att diskutera våra erfarenheter från mässan och också hur vi på bästa sätt gemensamt skall skapa en optimal prehospital akutsjukvård i Västra Götalandsregionen Sedan tidigare vet vi att England är duktiga på att organisera sig när det "hettar" till. Vi fick ju alla erfara det dagen efter hemkomsten då terroristerna återigen gjort ett försök att spränga bilbomber, denna gång mot en flygplats i Glasgow och i London. Ytterligare information kan lämnas av och SKMF-dagarna 30-31augusti 2007 Årets temadagar, som arrangerades av PKMC, hölls på konferensanläggningen Arken i Göteborg. Drygt 100 personer från hela landet deltog. En sammanställning kommer under hösten att finnas tillgänglig på PKMC. På programmet fanns bl a: Publika evenemang nya råd om planeringen för musikevenemang Akutsjukvård, Arlanda flygplats Kem-händelsen i Lindome i ett worst case scenario Disaster relief operations down under. Dr Bill Griggs redogjorde för australienska erfarenheter i samband med tsunamin. Nytt från Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri Nytt från Socialstyrelsens enhet för krisberedskap Dr Bill Griggs PKMC-nytt september

13 LÄSTIPS Öka krishantering Handbok i att planera, genomföra och återkoppla övningar KBM:s utbildningsserie 2007:1.Övningshandboken är tänkt att fungera både som uppslagsverk och inspirationskälla för aktörer på alla nivåer i krishanteringssystemet som planerar och genomför övningar för att förbättra krishanteringsförmågan i samhället. Utgivningsår: 2007 Författare: Krisberedskapsmyndigheten Regeringen beslutar att vissa myndigheter ska ha beredskap med hög tillgänglighet dygnet runt För att ha en god beredskap mot kriser och en god förmåga att hantera risker krävs bland annat att man har en förberedd organisation som snabbt kan starta arbetet med att hantera krisen oavsett när på året eller dygnet den inträffar. Räddningstjänst i samverkan räddar liv, miljö och egendom! Rapport från projektet Gränslös Riskanalys finns tillgänglig på PKMC. Läs mer i pressmeddelandet från Försvarsdepartementet den 7 juni 2007, PKMC-nytt september

14 PKMC-nytt september

pkmc@vgregion.se www.vgregion.se/pkmc

pkmc@vgregion.se www.vgregion.se/pkmc PKMC-nytt December 2008 Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, 031-63 07 93, annika.hedelin@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 031-63 07 49, irene.johansson@vgregion.se Prehospitalt och katastrofmedicinskt

Läs mer

December 2013. I det här numret. Mats ruta. 1 Mats ruta. 2 Vädervarning. Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum

December 2013. I det här numret. Mats ruta. 1 Mats ruta. 2 Vädervarning. Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Mats Kihlgren, 010-441 18 32, mats.kihlgren@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 010-441 18 04, irene.johansson@vgregion.se December 2013 Prehospitalt och katastrofmedicinskt

Läs mer

Annikas ruta. Innehåll. Nästa nummer av PKMC-nytt utkommer i mitten på december. 1 Annikas ruta 2 MSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Annikas ruta. Innehåll. Nästa nummer av PKMC-nytt utkommer i mitten på december. 1 Annikas ruta 2 MSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, 031-63 07 93, annika.hedelin@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 031-63 07 49, irene.johansson@vgregion.se Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum/pkmc

Läs mer

PKMC Pandemiarbetet Eterflaskor. AmbuAlarm Annikas ruta Forskning och utveckling Övninga - Vi arbetar på PKMC Utbildningarna

PKMC Pandemiarbetet Eterflaskor. AmbuAlarm Annikas ruta Forskning och utveckling Övninga - Vi arbetar på PKMC Utbildningarna PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, 031-63 07 93, annika.hedelin@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 031-63 07 49, irene.johansson@vgregion.se December 2009 Prehospitalt och katastrofmedicinskt

Läs mer

Ett bland många uppdrag för RTiB (regional tjänsteman i beredskap)

Ett bland många uppdrag för RTiB (regional tjänsteman i beredskap) PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, 031-63 07 93, annika.hedelin@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 031-63 07 49, irene.johansson@vgregion.se Juni 2011 Prehospitalt och katastrofmedicinskt

Läs mer

Mars 2010. Annikas ruta. I det här numret. 1 Annikas ruta. 8 ECMO-transporter. 9 Utbildningar och övningar. 12 Smittskyddsnytt.

Mars 2010. Annikas ruta. I det här numret. 1 Annikas ruta. 8 ECMO-transporter. 9 Utbildningar och övningar. 12 Smittskyddsnytt. PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, 031-63 07 93, annika.hedelin@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 031-63 07 49, irene.johansson@vgregion.se Mars 2010 Prehospitalt och katastrofmedicinskt

Läs mer

Juni 2010. Annikas ruta. I det här numret. 1 Annikas ruta. 4 Evenemang inför sommaren. 5 Utbildningar och övningar.

Juni 2010. Annikas ruta. I det här numret. 1 Annikas ruta. 4 Evenemang inför sommaren. 5 Utbildningar och övningar. PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, 031-63 07 93, annika.hedelin@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 031-63 07 49, irene.johansson@vgregion.se Juni 2010 Prehospitalt och katastrofmedicinskt

Läs mer

PKMC-nytt. Annikas ruta I DET HÄR NUMRET. 1 Annikas ruta. 2 Utbildningar hösten 2005. 4 HESMIC seminar 22 mars 2005

PKMC-nytt. Annikas ruta I DET HÄR NUMRET. 1 Annikas ruta. 2 Utbildningar hösten 2005. 4 HESMIC seminar 22 mars 2005 PKMC-nytt Juni 2005 Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum/pkmc Annikas ruta - I DET HÄR NUMRET Regionens Hus, 405 44 GÖTEBORG Besöksadress: Svangatan 4 Tel 031-63 05 00 Fax 031-63 05 81 www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

Suicidpreventiva dagen 2011

Suicidpreventiva dagen 2011 Suicidpreventiva dagen 2011 Karolinska Institutet 2012 NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa. NASP är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention.

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 6 oktober 2001

Räddningsverkets tidning Nr 6 oktober 2001 Räddningsverkets tidning Nr 6 oktober 2001 Foto: SCANPIX 2 Sirenen Nr 6 2001 inledaren Nu kommer förändringen av det civila försvaret Under de senaste två veckorna har regeringen lämnat två viktiga propositioner

Läs mer

Frösunda omsorg om varje individ

Frösunda omsorg om varje individ Förtroenderedovisning 2013 Förtroenderedovisning 2013 Frösunda omsorg om varje individ Innehåll Kvalitet som bygger förtroende...1 Vi tar kvalitetsarbetet till en ny nivå...2 Vår resa mot ett Frösunda...4

Läs mer

Lottanytt. Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag #1 2004. I internationell tjänst

Lottanytt. Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag #1 2004. I internationell tjänst Lottanytt #1 2004 #1 2004 I internationell tjänst Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag Tema rekrytering: Hemvärnschefen ställer krav på Lottorna Rekryteringstips från Södermanland Framtidsgruppen vill förändra

Läs mer

PKMC-nytt I DET HÄR NUMRET. 4 SKMF:s temadagar 2004 7 Beredskapskonferens på Såstaholm 8 SRV-seminarum om terroristattackerna i Madrid 9

PKMC-nytt I DET HÄR NUMRET. 4 SKMF:s temadagar 2004 7 Beredskapskonferens på Såstaholm 8 SRV-seminarum om terroristattackerna i Madrid 9 PKMC-nytt December 2004 Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum/pkmc Regionens Hus 405 44 GÖTEBORG Besöksadress: Svangatan 4 Tel 031-63 05 00, fax 031-63 05 81 www.vgregion.se/pkmc I DET HÄR NUMRET

Läs mer

Ett hem att växa i. familjehemmets bok. Grundutbildning för jour- och familjehem

Ett hem att växa i. familjehemmets bok. Grundutbildning för jour- och familjehem Ett hem att växa i familjehemmets bok Grundutbildning för jour- och familjehem 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram?

Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram? Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram? Hans Michélsen Eva Håkanson Abbe Schulman Christina Hultman Enheten för kris- och katastrofpsykologi Centrum för allmänmedicin Alfred Nobels

Läs mer

Engagerat. Special om: Ensamkommande flyktingbarn

Engagerat. Special om: Ensamkommande flyktingbarn Engagerat En tidning om vård och behandling juni 2010 Special om: Ensamkommande flyktingbarn Dessutom bl.a: Bra skolgång viktig skyddsfaktor Utvärdering av Götateamet Bryggan en unik institution Foto:

Läs mer

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19. ProLiv Väst. Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19. ProLiv Väst. Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768 PROLIVNYTT Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19 ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg Kontakttelefon: 0302-46768 E-post: Info@proliv.com JUB I LEUM Hemsida: www.proliv.com Plusgironummer:

Läs mer

Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser

Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser Brand scoopet Nr 4/2013 Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för nyanlända sida 8 "Den gemensamma verksamhetsplanen ska vara verksamhetens röda tråd och utgå ifrån uppdraget." Eva-Marie Wiik Hultén

Läs mer

Inledning modul 1: Om depression och KBT

Inledning modul 1: Om depression och KBT Inledning modul 1: Om depression och KBT Välkommen till Internetbehandlingen och den första behandlingsveckan som du ägnar åt modul 1. Som du kommer att märka fungerar modul 1 som en introduktion och översikt

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer