Erfarenheter av bemötande och stöd 2ll barn och barnsoldater - från krigszoner. Ulf Gustavsson, Röda Korsets Behandlingscenter Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenheter av bemötande och stöd 2ll barn och barnsoldater - från krigszoner. Ulf Gustavsson, Röda Korsets Behandlingscenter Uppsala"

Transkript

1 Erfarenheter av bemötande och stöd 2ll barn och barnsoldater - från krigszoner. Ulf Gustavsson, Röda Korsets Behandlingscenter Uppsala 1

2 Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade: -Stockholm -Malmö -Skövde -Uppsala Filial Hedemora -Skellefteå Mottagningar för papperslösa i Stockholm och Göteborg. -Ev nya behandlingscenter i Västsverige. 2

3 RKC:s inriktning: Målgrupp Flyk(ngar som trauma(serats psykiskt på grund av krig och tortyr, samhällsrelaterat våld och svåra flykterfarenheter. Behandlingsteam Psykologer och psykoterapeuter, läkare, socionomer, sjukgymnaster och administra(v personal. RKC i Uppsala: En majoritet av pa(enterna (ca 70 %) är unga ensamkommande flyk(ngar från år och uppåt. (Äv yngre barn kommer nu ak tas emot.) Inte bara behandling: Också handledningar och utbildningar för yrkesgrupper som arbetar med målgruppen. Informa(on, seminarier etc. Psykologisk utredning, tortyrdokumenta(on. Samarbete med andra Röda Korset- enheter. 3

4 Psykiskt trauma Trauma (grek. τράυμα) betyder "sår eller skada) Psykiskt trauma går inte ak assimilera, smälta ned, lägga (ll handlingarna. FortsäKer påverka individen. 4

5 Reak(oner på fara Fight Flight Freeze Nedärvda reak(oner för artens och individens överlevnad. Karakteris(skt för den trauma(serande situa(onen: Ingen strategi fungerar för ae avvärja faran. I traumat är det som ak (den stannar. EK ständigt nu. Kvarvarande ångest reak2on på fara utan ae lejonet finns där. 5

6 Riskfaktorer Ju närmare hotet är den egna personen och familjen, desto större risk för trauma2sering. Manmade våld/hot generellt see mer trauma2serande än t ex naturkatastrofer. Brist på social support. Vara själv, utan anhöriga. PosErauma2ska stressfulla situa2oner (ex utdragen flykt i främmande miljöer, otrygghet och oro i asylprocessen). Ur barnperspek2v: Lika trauma2serande när våldet och hotet riktas mot familjemedlemmar. Tidigare brister i anknytning och trygghet påverkar. Separa2on under uppslitande former ee trauma i sig. Ovisshet om familjen. Avsaknad av social support. Vara själv, utan anhöriga (separa2on ee trauma i sig). 6

7 Bild 71, The arrest. Watercolours by Latin American artist. 7

8 PTSD - PosKrauma(skt stressyndrom (i flyk(ngperspek(v). 1. Flashbacks återupplevanden. Minnesbilder, känslor, förnimmelser och reak(oner som är förknippade med det ursprungliga traumat. Vanligast: Mardrömmar (sömnsvårigheter). 2. Undvikande. Inre undvikande, dissocia(on, känslomässig blockering, amnesi. Y/re undvikande av platser, situa(oner som förknippas med traumat. 3. Överspändhet/hyperarousal. Den inre växeln i högläge. Uppvarvad, spänd vaksamhet/stress, fysiska spänningar, svårt ak sova. Impulsstyrning, irritabilitet Andra vanliga svårigheter: Grubblerier som tar fokus och energi. Koncentra(onssvårigheter. Depression. Skuld, skam, ångestproblema(k. 8

9 Komplex PTSD. Enkel Enstaka händelse (olycka, överfall). Avgränsat i (d/rum. Självbild intakt. Komplex Upprepade händelser/situa(on. Långvarigt. Påverkar självbild, funk(onsnivå. 9

10 Komplex PTSD Beror på långvariga, allvarliga och upprepade traumata. En genomgripande påverkan ifråga om funk(onsnivå, självuppfa3ning, vardagligt liv. Förändring i affektreglering. Ångesten går inte ned. ImpulsgenombroK, självskada. Sociala svårigheter. Problem i rela(on (ll andra. Låg självkänsla, (llitsbrist. Skam, skuld, upplevelse av ak vara annorlunda. Soma(sering. 10

11 Reglering av affekter och impulser Soma(sering Mening Värdegrund Komplex PTSD påverkar hela systemet Uppmärksamhet Medvetande (konc.svårigheter, dissocia(on) Självet Rela(oner (ll omgivning Hela vardagslivet och funk(onsnivån påverkas. 11

12 Trauma2serade unga flyk2ngar. - Jag siker mest för mig själv på rummet och gör ingen(ng - Jag kan inte somna och vaknar hela (den - Jag rädd för hur mamma ska klara sig när det inte finns någon man hemma - Han blir helt plötsligt jäkearg. - Jag har svårt ak plugga. Det kommer bara en massa tankar, försöker ak inte tänka men det går inte. - Vanligare med aggressivt och destruk(vt beteende samt ak utsäka sig för risker när det gäller trauma(serade ungdomar. 12

13 Barn i krigszoner. - Långvarig otrygghet, brist på grundläggande säkerhet och stabilitet under en psykologiskt känslig period av livet. - Mycket mer omfakande påverkan av självbild, anknytning, (llit, funk(onsnivå och beteende än vid mer avgränsande trauman. - Lika trauma(serande för barn ak uppleva våld och hot mot familjemedlemmar som när hotet riktas mot barnet självt. - Övergrepp, våld, sexuellt utnykjande. Skammen som inte går ak tala om 13

14 Separa(on ek trauma i sig för unga krigsflyk(ngar. - Separa(onen förbises owa som trauma(sk faktor hos unga flyk(ngar. - Oförlöst längtan och sorg/depression, känna sig halv, hopplöshet. Förvärras av ovisshet om familjens öde. - Bristande grundtrygghet. Rädsla för ak vara ensam, mörkerrädsla (och skam för rädslan). - Separa(onstraumat kan bidra (ll rela(ons- och anpassningssvårigheter i det nya landet. Tendenser ak känna sig ensam, utanför, bortstök, avvisad, kränkt och oräkvist behandlad - vilket kan leda (ll särskilda svårigheter t ex vid familjehemsplaceringar. En utmaning för vuxenvärlden - Skuld. MiK fel, jag borde kunna hjälpa. - Överlevnadsskuld. - Idealisering av egna familjen. 14

15 AK vara barnsoldat ek mångskiktat trauma. Separa(onen från den egna familjen/nätverket. Owa abrupt och chockartat, genom kidnappning etc. Brist på ersäkningsobjekt som kan ge trygghet. Vuxna som owa istället skapar rädsla hos barnet. Ex barnsoldater som ser jämnåriga kamrater skjutas av de egna när de försöker fly. Det omkringliggande hotet, fienden. AK vara i krigszon, på driw, mer eller mindre ständig akackberedskap och rädsla, återkommande upplevelser av ak man kan dö. Barnet lär sig ak världen är en farlig plats. DeKa hänger owa kvar långt ewer ak barnet kommit i säkerhet. Skulden av ak själv ha sårat, skadat och dödat andra. Skammen för ak prata om deka. Upplevelser av ak vara defekt, ek monster. Rädsla för egen destruk(vitet. Eller omvänt: Maktspråk i form av våld och hot blir en (llägnad strategi, modellinlärning, asocialitet. Iden(fika(on med aggressorn. Utanförskap. 15

16 Olöslig konflikt kring liv och död. - AK vara (llfångatagen men också ha makten ak döda för ak själv överleva. - AK döda nära anhöriga på order, av tvång och i skräck. - Sophies val olösliga situa(oner för den unge som stannar kvar i form av plågsamma minnen, starka inre självanklagelser, ältande, grubbel. - Påverkar självbild, socialisering, (llit. 16

17 Exempel på symptom/problema(k och hos f d - - barnsoldater i behandling: Starka överväldigande PTSD- verkningar i form av flashbacks, mardrömmar, överspändhet. Kon(nuerlig stress. Rädsla för ak sova. SveKningar/ångest nake(d när krigsscenerier återkommer i drömmar. Svårigheter ak orientera (llbaka här och nu (dissocia(on). - Eller omvänt: Känslomässig distans, makabra drömmar och minnen som inte väcker så starka känslor. Rädsla ak skada. Självbild av ak vara defekt. Fixering vid särskilt trauma(ska minnen, ältande. Soma(ska symptom, kräkningar etc. Traumat har blivit ordlöst. Asocial iden(fika(on. En självupplevelse av ak stå utanför samhällets gemenskap (jmfr Liberia). 17

18 Traumaterapi med unga krigsdrabbade och barnsoldater några inslag: En stödjande rela2on är grunden för behandlingen. Tillit, kontakt, lyssna, spegla, bekrä_a. Psykoeduka2va inslag. Normalisering. PTSD- och symptomförståelse. Vardaglig struktur. Ak2vering, ru2ner, mat, sömn, socialt, fysisk ak2vitet. Stabilisering i nuet. Säkerhet, en trygg bas/situa2on. Skilja inre och yere. Stresshantering. Avslappning, mindfulness, ev sjukgymnas2sk instruk2on. ÅterberäEa/gestalta traumaminnen i en trygg situa2on (exponering). Sömnstabilisering. Sömnhygien, hantera ångesbyllda uppvaknanden. 18

19 Traumaterapi med unga krigsdrabbade och barnsoldater forts: HiEa andra förhållningssäe 2ll trauma2ska erfarenheter. ACT, defusion, reframe, perspek2vtagande. Från offer 2ll överlevare. HiEa andra förhållningssäe 2ll inre tankar och känslor. Ex ångest, skräck, skam. Arbeta med plågsamma skuldkänslor kring egna krigs/våldshandlingar. Förstå kontexten - vuxnas skuld, tvång och övergrepp, realitetsperspek2vet. Självmedkänsla (self- compassion). Möjligheter 2ll goegörelse i nuet, meningsfull handling. Arbeta med skuld- och ansvarskänslor gentemot andra kvarvarande familjemedlemmar (ex skuld över ae inte kunna hjälpa familjen). HiEa en realis2sk nivå. Hantera saknaden, separa2onen från familjen. Den inre familjens närvaro. Arbeta med självbild. Kon2nuitet, beständighet, personliga resurser. Exponering i situa2onen, bryta undvikanden. Beteendeträning, sociala färdigheter. Livsvärden, värderad riktning, meningsfulla handlingsval. Planering framåt, målformuleringar. 19

20 Behandling några generella mål. En meningsfull, ak(v (llvaro i i det nya landet. Lära sig hantera trauma(ska minnen utan ak överväldigas av ångest som lamslår eller begränsar vardagslivet. Självbild: Från offer (ll överlevare. Själv- empa(, skuld och skam på realis(sk nivå. Övervinna undvikande. Återge hopp och känsla av kontroll. Planering framåt. Social samhörighet, nya rela(oner. PTG Post trauma(c growth. Acceptans kontra strategi. 20

21 Behov hos unga ensamkommande med trauma(ska erfarenheter: Kon(nuitet i rela(oner. AK bygga (llit. Någon/några som kliver fram och skapar en mer personlig rela(on som blir mer än myndighetsutövande och yrkesroll. Kan vi motsvara deka? Owa svårt i det svenska systemet. Rela(oner bryts, nya handläggare kommer (ll, flykning (ll nya boenden En ak(v vardag, meningsfull sysselsäkning, fri(dsintressen, komma in i sociala sammanhang. Kan vara svårt inte minst för unga ensamkommande som kommer (ll mindre orter med begränsade sociala kontaktytor och rela(vt slutna sociala koder. Blir vi och dem 21

22 Den offentliga vårdens svårigheter. Krigstrauma prioriteras inte, bedöms inte som akut. Brist på kunskap, erfarenhet och metod för de trauman som unga ensamkommande bär på. Det här har vi inte kompetens i. Kan i prak(ken vara svårt ak få terapeu(skt stöd och hjälp av BUP. Har inga diagnoser som passar. Problema(ken förbises. Psykologisk behandling, samtal ersäks med piller. Hög förskrivning av t ex sömnmedel och an(depressiva som då blir enda behandlingen. Men mediciner har generellt sek en sämre effekt när det gäller depression och ångest relaterade (ll verkliga trauman. Minnena finns där ändå. Behandling behöver knytas (ll ek helhetsperspek(v på flyk(ngens vardag, ifråga om sysselsäkning, fysisk ak(vering, vägledning och informa(on. Jmfr Röda Korsets frivilliggrupper (ochetablingsuppdraget). 22

23 Skiwande kvalitet på boenden. En del brister som vi mök: Brist på (digare erfarenheter av socialt arbete. Brist på grundläggande kunskap i trauma och anknytning. Den unges inre karta antas vara ungefär som vår egen. Svårigheter ak hantera konflikter som hos den unge boknar i trauma och (llitsbrist. SäKa hårt mot hårt, fastna i regler, konsekvenser, bestraffningar, teckenekonomi, förbise rela(onens betydelse. (Man känner owa atmosfären direkt när man kliver in ) Konflikter kring köket, maten Sådana konflikter kan bli än mer avgörande i familjehem där det bara finns en eller två vuxna. Risk för avbrutna placeringar, nya familjehem, nya vuxna Handledning, utbildning avgörande. Svårigheter ak hantera ungdomarnas ångest och inre smärta. Personalen får svårt ak hantera sina egna reak(oner. Överengagerar sig, t ex genom ak börja driva asylärenden, eller blir distanserad och känslokall ungdomarna är bortskämma, obegåvade etc. Handlar mycket om ak stå ut med bristen. Svårigheter med ägarstruktur. Stora vårdkoncerner där ägandet finns i ek annat land. Bristande resurser lokalt. Men det FINNS många goda, engagerade och väl ordnade boenden, som står för trygghet, engagemang och en ak(v meningsfull vardag! 23

24 Saker ak tänka på... Kon(nuerliga rela(oner, rela(onsbyggande. En god man, en handläggare, en kontaktman i boendet som blir en trygghet för den unge. Trygghet, stabilitet, förutsägbar struktur, intresse, respekt, känslomässigt engagemang. EK flexibelt skolsystem som tar hänsyn (ll de individuella förutsäkningarna och ger hopp om utveckling, inte en känsla av ak fastna i ek oändligt SFI- system av olika klasser och grader. Posi(v förstärkning, känsla av bemästrande och kompetens, egen lust. Nätverksbyggande, med föreningar, svenska ungdomar, idrok Med hjälp av frivilliga och professionella. Jmfr Röda Korsets frivilliggrupper. Orientering i könsroller, pojkar och tjejer, sociala beteenden. Samtalsgrupper. Jmfr RKC:s samtalsgrupper. Som trauma(serad 18- åring med svåra krigserfarenheter behöver man for{arande stöd. Vik(gt med ek fungerande stöd och mokagande ur humanitär synpunkt, för den unga utsaka individen men också för samhället på sikt Passivitet är nedbrytande, ger ökat fokus på inre grubbel, depression. Fysisk ak(vitet all(d vik(gt, en stabilisator. Språket hur man samtalar Konkret, tydligt, undvik (kulturspecifika) metaforer, bilder). 24

25 Röda Korsets barngruppsprojekt. Riktas (ll barn 7-10 år som riskerar ak trauma(seras u(från egna direkta erfarenheter av våld sekundärt av familjens erfarenheter. De tre väskorna då(d, nu, fram(d. I samarbete med frivvilliga från den lokala Röda Korset- kretsen. RKC bidrar med psykologisk kompetens, handledning och deltar i vissa gruppträffar som berört känslor och reak(oner på svåra erfarenheter, samt genomgång av PTSD och traumarelaterade symptom för barnens föräldrar. Projektets upplägg består av 13 träffar med sywet ak motverka trauma(sering och öka förmågan ak bära sina upplevelser och erfarenheter utan ak dessa hindrar barnens fungerande och utvecklig i vardagen. Ingen systema(sk utvärdering ännu, men barnen och deras föräldrar har ukryckt stor uppskakning över de träffar som varit. Under de 12 första (llfällena har deltagandet i stort varit 100%- igt. Under 2014 startar nya barngrupper samt en grupp för tonåringar år som riskerar ak trauma(seras u(från sina (digare erfarenheter eller aktuella livsomständigheter. Där används metoder och förhållningssäk hämtade från ACT, Acceptance Commitment Therapy. 25

26 Barnomsorg - några reflexioner. Den omvända anknytningen. Den vuxnes behov av barnet för trygghet och stabilitet. Vikten av ak barnet får eget utrymme för lekande och socialisering i grupp med andra barn. En gradvis process vara själv utan mamma/pappa, relatera (ll andra barn och vuxna. Fokus på krea(v lek, lärande. 26

27 Exemplet Liberia. Inbördeskrig Över barn bortrövade (utnykjade som barnsoldater, arbetskraw, sexslavar). Över barn drabbade av kriget (fysiskt drabbade, förlorat anhöriga, beviknat övergrepp, själva blivit utsaka för övergrepp etc). Mer än 50% har ej gåk i skolan under inbördeskriget. Hälwen av befolkningen är barn och ungdomar under 30 år. 70 procents arbetslöshet. Infrastruktur sönderslagen, ex vägar, järnvägar, elektricitet, vaken, toaleker Outvecklat jordbruk. Återuppbyggnaden går mycket långsamt. Våld och motsäkningar förekommer vid gränsområdena. 27

28 Unga särskilt drabbade. Massiva psykologiska trauman. Uppslitna familjerela(oner. Skuldbeläggande, social utstötning, marginalisering. Arbetslöshet, fa gdom, analfabe(sm. Kriminalitet, missbruk. Sexuella övergrepp, pros(tu(on. Kvinnoriktat våld. Tidiga graviditeter. Bris{ällig kunskap om preven(vmedel. Könsstympmning. 28

29 CAR- verksamheten. Röda Korsets CAR- center (Child Advocacy and Rehabilita(on) startades 2005 för ak hjälpa f d barnsoldater och andra krigsdrabbade barn år. Finns i Monrovia och Zwedru. 150 platser per CAR- center. Barnen får hjälp i ak bearbeta krigsrelaterade upplevelser och bygga upp självbild och socialt fungerande, parallellt med läs- och skrivundervisning samt yrkesutbildning. Stöd från Svenska Röda Korset sedan 2005 (ekonomiskt samt med ak utveckla verksamheten). Under senare år inriktning på Liberias drabbade barn i bredare bemärkelse, street children, kriminella, pros(tuerade, övergreppsoffer. 29

30 CAR: Undervisning, yrkesfärdigheter och social counseling bildar en helhet. Skolmiljön också en social träning. Hur beter man sig i undervisningen, i fotbollsspelet, mot varann? A/ fungera i en gemenskap. Social counseling, i grupp och enskilt. Självbild, respekt mot själv och andra. De vuxna speglar ungdomarnas beteende. Lär sociala färdigheter - nya och mer adap(va beteenden. AK hantera ilska, inte styras av sina impulser. Arbeta med anhöriga för ak förändra destruk(va beteenden och rela(onsmönster. Town hall mee(ngs. Involvera närsamhället. Försoning. 30

31 Ungdomar på CAR- centret beräear om programmet och vad det betye för dem. 31

32 Ungdomarnas egna röster om CAR- programmet: - En nystart. AK komma igång med livet. - BäKre självkänsla. Får ek värde. - From nobody to somebody. Tidigare var det ingen som kallade mej vid namn, jag var namnlös. Nu har jag ek namn. - Från arbetslöshet och fa gdom, kriminalitet och ek liv som gatubarn (ll egen försörjning och möjligheter (ll fortsak skolgång. - Nya beteenden som bygger på respekt för själv och andra. Har lärt mej ak gå undan när jag blir arg. - Fram(dshopp. 32

33 Slutsatser av CAR- centrens rehabiliteringsarbete Anknytning, rela(onsbyggande är grunden för rehabilitering. Så även här, för barnsoldater och andra utsaka unga som tappat (lliten och rela(onerna med vuxenvärlden. Nödvändigt med både inre och y/re förändring i samverkan. Den inre och den ykre kontexten. Syn på sig själv, syn på andra. Beteendeträning, social ak(vering. Räcker inte med prat. Handlar också om den prakfska livssituafonen. Färdigheter i ak läsa och skriva, kombinerat med yrkesutbildning (val mellan tex(l, ba(k, tvål(llverkning, bakning, snickeri, plåtslagare) ger möjligheter (ll egen försörjning, som en väg (llbaka in i samhället. - Vikten av ak ta med anhöriga för ak arbeta med förändring. 33

34 Flickorna är särskilt utsaea - Pros(tu(on som den enda inkomstmöjligheten för många unga flickor. - Tidiga graviditeter leder (ll fortsak pros(tu(on för ak försörja sig själv och barnet. - Männen vill inte ha preven(vmedel. En ond cirkel. - Kvinnoriktat våld. Män som inte tar sik ansvar som fäder och försörjare. (Bilden: Ung mamma med barn på CAR- centret I Monrovia.) 34

35 Orethal, Mercy och Princess - tre unga mammor som 2llverkar tvål/tväemedel. 35

36 Samtal med Orethal, Mercy och Princess. Ingen av dem har (digare skolgång. Kan nu förtsörja sig och sina barn med tvål(llverkningen Alla tre har fram(dsdrömmar egen hårsalong, teknisk utbildning, skönhetssalong Programmet har varit (ll stor hjälp, en träning i ak ta ansvar och bete sig annorlunda. Tidigare gjorde jag dåliga saker, förolämpade folk och slogs när jag blev arg. BäKre för oss ak leva utan pojkvänner. Då slipper vi mycket problem vi slipper bli slagna, förtryckta och illa behandlade. 36

37 Councelingarbete på Röda Korsets WIN- center (Women Integra(on), Monrovia. - MiK i slummen. - Riktas (ll utsaka, trauma(serade flickor/unga kvinnor. - Yrkesträning, undervisning och social counceling. - Kvalificerade gruppsamtal med gruppinterak(on, spegling och support, hantering av trauma och stress (bl a Mindfulness), arbete med självbild, goda beteendeval, livsplanering. - AK få ek värde

38 Grundregler för WIN- centrets counceling- grupper

39 Några slutsatser av CAR- och WIN- centrens rehabilitering när det gäller stödet 2ll unga utsaea krigsbarn/barnsoldater som kommer 2ll Sverige. - Räcker inte med samtal. - Behövs vardaglig stabilisering, trygg miljö, ak(vering, struktur. Äv fysisk ak(vitet. - Meningsfull sysselsäkning. - Språkfärdigheter. - EK socialt sammanhang. Rela(ons- och nätverksbyggande. - Anknytning över (d, kon(nuitet i bekräwande och stödjande rela(oner (motverkas av byte av boende, handläggare etc). 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Barn som bevittnat våld Kjerstin Almqvist och Staffan Janson

Barn som bevittnat våld Kjerstin Almqvist och Staffan Janson SKOLhälsoVÅRD nr 1/2004 2005 Barn som bevittnat våld Kjerstin Almqvist och Staffan Janson GOTHIA 2004 Författarna, Annika Strandell och Förlagshuset Gothia, Stockholm Ansvarig utgivare: Olle Sundling I

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson Förord Bildskapandet sker i en relation där jag som bildterapeut står för en fast men osynlig ram i arbetet som bygger på barnets utforskande i rummet. Barnet måste få utforska själv och det måste ske

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang.

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang. Sammanfattning I en kvalitativ studie undersöktes sju kvinnors upplevelser av eventuellt höjd livskvalitet efter att de har genomgått den peda-terapeutiska behandlingen i Incestcentrum, Göteborg. Behandlingen

Läs mer

Förändring är möjlig - att inge hopp

Förändring är möjlig - att inge hopp Förändring är möjlig - att inge hopp Redovisning av ett projekt inom Folkhälsoarbetet - Våld i nära relationer i Kungälvs kommun 2008 FOLKHÄLSORÅDET KOMMUNLEDNINGSSEKTOR Rapporten är skriven av socionom

Läs mer

Röster från skuggsamhället. att leva som papperslös i Sverige

Röster från skuggsamhället. att leva som papperslös i Sverige Röster från skuggsamhället att leva som papperslös i Sverige En rapport från Svenska Röda Korset och Stockholms Stadsmission 2015 Röster från skuggsamhället att leva som papperslös i Sverige En rapport

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Barn i utsatta livssituationer

Barn i utsatta livssituationer Malmö högskola Lärarutbildningen Individ & Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Barn i utsatta livssituationer En intervjustudie om pedagogernas kunskap om att tyda signaler hos barn som far illa Children

Läs mer

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Barn som utsätts för fysiska övergrepp Barn som utsätts för fysiska övergrepp ISBN 978-91-86301-99-6 Artikelnr 2010-3-10 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Nr 2009:1 Skriftserien. Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Annelie Björkhagen Turesson 2009

Nr 2009:1 Skriftserien. Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Annelie Björkhagen Turesson 2009 Nr 2009:1 Skriftserien Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Annelie Björkhagen Turesson 2009 Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Illustratör: Birgitta Nelson Clauss

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT).

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Text och foto är hämtat från www.svd.se. Publicerat 8 januari 2006 05:30 Artikel 1. "Ångestfyllt att utmana tankarna" Hon behöver inte stänga

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Inledning till Therese Sterners del av rapporten

Inledning till Therese Sterners del av rapporten Inledning till Therese Sterners del av rapporten Lars-Gunnar Lundh Klinisk erfarenhet ligger långt ner i evidenshierarkin. Men även om klinisk erfarenhet inte kan ligga till grund för några slutsatser

Läs mer