tl,uat ffihtlun ;;;P;ilb." J

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tl,uat ffihtlun ;;;P;ilb." J"

Transkript

1 Samordningsfrbundet s&fr'd FinansiBll emrkan inom tehabiliering$mredet mellanr PROTOKOLT F6redkringskagsan-Landstingof AibeEf ormdllngon -Solleti6a kommun >ammantrddesdatum Sida 1 (7) Samordn ingsftirbu ndet i Sollefte8 Sa m ma ntr6d esd atu m : 2OL2-O9- L4 Sammantrddestid: O8.OO Sammantriidesplats: Kommunhuset Solleftet, konf.rum Helgum Beslutande: Enligt ndrvarolista ( Underskrifter: Sekreterare Ake Johansson Mikael Sjdlund Justerare.^? tl,uat ffihtlun ;;;P;ilb." J ANSLAG/BEVIS Protokollet dr justerat. Justeringen har tillkeinnagivits genom anslag. Myndighet: Samordningsforbundet i Sollefte8 Sammantrddesdatum:2O Anslaget sdtts upp Anslagetas ner Protokollets forvaringsplats KommunhusetSollefteS,Samordningsforbundetskontor U nderskrift: Ake Johansson

2 SamordningsfOrbundet Sotbfied Finan6icll stu rkac inom Ghsbitreridgsmddet m llan: F6Gakringskassan-Landstihget- Arbatglom dllngon "Solleftee kommun PROTOKOLL Sammantridesdatum Sida 2(7) Nti rva ro-ltjii nstgoringslista Namn Lo) lu ]C z3 :OE z q)! o J (, o dl Reservation q q Anteckningar Ord ina rie styrelseleda mtiter Mikael Sj6lund, Qnlloffo8 Lnrrrrnr rn Ewa Palmgren, Landsti nqet Viisternorrla nd Ulf Andersson Forsii krinqskassan Fredrika Henriksson Arbetsf6rmedlingen i Sollefte8 X X m6tesordfdrande X X iusteringsperson Laila hrling, ers6tter Fredrika Henriksson Ersdttare Leif Ostberg, SollefteS kommun Linnea Stenklyft La ndsti nqet Vdsternorrla nd Roland Hagstrdm, FnrcA lzrinnck:qqa Anna-Britta Antonsson, Arbetsformedlingen i Kramfors Ovriga Ake Johansson Verkstdl lande tjiinstema n, VT n X X X Fdredragande

3 S amordningsforbundet So{IeIrei Finansicll sil *an nom rehabilteringemtid.t m llanl F6Gekringgkarsan,Lan&tihge! ArhElomadilngon -Solleftea konmun PROTOKOLL Sammantridesdatum Sida 3 (7> Dagordning faststdlld vid styrelsens sammantr6de 2OL2-O9-L4 Arenden Paragraf Sida Bilaga 1 Sammantrddets 6ppnande Upprop och val av justeringsperson Godkdnnande av dagordning 4 DelSrsrapport per Svar till revisorerna p3 revisionsrapport Oversyn av arvodesreglemente f6r styrelseledamdter 7 Andring i delegationsordning och attestforteckning A B Delegationsbeslutavverkstdllandetjdnsteman Jiimforelse av administrativa kostnader mellan leinets f6r- I bund 1O Ansvarsfrihet for 2OII frln Landstingsfullmiiktige dnr: sel12 11 Inbjudan till naitverkskonferens fcir samordningsfcirbunden i norra regionen den B-9 november i Skellefte8 L2 Inbjudan till konferensen En vdl fungerande arbetsmarknad Stockholm 26/9 och 3/1 13 Inbjudan till Narkotikapolisforeningens utbildningsdag i Stockholm 74/11 t4 Inbjudan till deltagande i projekt "Berdttelser om finansiell samordning - Tre samordningsforbund som goda exempel" initierat av NNS och Socialstyrelsen B NNS Au's styrelseprotokoll frsn den 25 maj Utbildning for SUS-st6djare Information om projektet "Utbyggd samhiiilsorientering" Ovriga fr8gor B

4 S amordnin gsfii rbun d et SoIsfai Frnadi.ll umd.n im a.blbifedn!ffildit dllmi FoFlkingskrssn.bn&tingal Alb.trloMlhgDn -Solhiaii kdmmun PROTOKOLL Sammantrddesdatum Sida 4 (7) s 48/ 212 SauuantnAorrs Oppnlnoe Ordforande Mikael Sjolund oppnar sammantrddet och hslsar de n6rvarande vdlkomna. s4e Uppnop och val Av JUSTERINGSPERSoN Upprop forrdttas enligt lista Beslut -att viilja Ewa Palmgren till att justera dagens protokoll sso GoorAnuNDE Av DAGoRDNTNG Beslut -att godkiinna dagordningen efter tilliigg av punkten Delegationsbeslut och Presentation av projektf6rslag "Utbyggd samhsllsorientering" med mslgrupp flyktingar. ssl EKoNoMrsx oeransnapporr pen 2O12-O6-3O. Beslut -att godkdnna rapporten och liigga den till handlingarna. Arendet VerkstEif lande tjiinstema n presentera r delsrsbokslut per I och med att momsfrsgan nu fstt en ldsning och Skatteverket medger f<irbunden avdrag f6r ingsende moms, har forbundet en extraordin ir inteikt p3 t2+ :-. Den psgsende implementeringen av SamCoach och L6-24 projekten i ordinarie verksamheter, kallat PRIMA, medfor en nsgot osdker prognos vad gdller fdrbrukning av projektmedlen detta 3r. I budgetarbetet infdr detta verksamhetssr planerades ett storre projekt med Forsdkringskassan som huvudman. En reservation gjordes i budgeten med 8 :- men projektutformningen forsenades och forskjuts till 213. Som delprojektillkom en samverkan med Habiliteringen med 86 15:- i projektmedel. Sammantaget rdknarverkstiillande tjiinsteman med att 2123rs resultat hamnar pb OZA :- jmf med budget Det egna kapitalet per prognostiseras till 98 :-. ss2 Sven TILL REVISoRERNA pa nevrsronsrapport 211 Beslut -att uppdra till verkstiillande tjiinsteman att svara p3 rapporten.

5 S amordningsfrbundet Softelten Finan5iell 6amrkan inm rchabiltering$mradet mellan: FoGakingskassan-Landstingel Arbabtormedlingen -Sollefle, kommun PROTOKOLL Sammantrddesdatum Sida s (7) ss3 dvrnsvn Av ARvoDEsREGLEMENTe rdn sryrelselepnudren Besrur:. -att ledamot har riitt till ersiittning med samma belopp som sammantrddesarvoden vid de tillfiillen ledamoten representerar forbundet. Detta g iller ex.vis vid kurser, seminarier, konferenser, studiebes6k. -att om resor forekommer i samband med dessa uppdrag, ska Skatteverkets regler for traktamenten anviindas -for att erseittning ska vara aktuell fdr ledamot, ska uppdraget vara beslutat av styrelsen. Arendet: Tidigare behandlat g4t 2t Styrelsen har tidigare antagit ett reglemente avseende arvoden vid sammantrdde. FrSgan om ev. arvodering 6vrig tid bor aktualiseras. Det kan t.ex. geilla vid konferenser, studiebesok etc. Enligt fdrbundsordningen s3 ska fdrbundet folja Landstingets regelverk. Det visar sig dock att detta reglemente iir otydligt formulerat och Eir svsrt att tilliimpa och ger dslig viigledning neir det geiller andra uppdrag dn de som 5r forknippat med sammantrdden. 5s4 Aronrne r DELEGATToNSoRDNTNG och lrresrr6nrecknrnc 5ss DELEGATIONSBESLUT Beslur: -att dndra i attestantforteckningen enligt fdljande; Ewa Hogberg namndndras till Ewa Palmberg Ulf Anderssonamndndras till Ulf Bergius Laila Ohrling kommer att ersdtta Fredrika Henriksson som ordinarie ledamot frsn Arbetsformedlingen Verkstiillande tjdinsteman meddelar att han p3 delegation fattat beslut om medfinansiering upp till 12:- av en utbildningsdag i kalkylmodellen MOSAIK, en modell for att enkelt berdkna socioekonomiska effekter av olika insatser. Utbildningen v6nde sig till chefer och handldiggare inom flera av f6rbundet samverkanspartners. Huvudman for den hijr dagen var SollefteS kommun IFO.

6 Samordningsfdrbundet Soffefted Finansicll *an inom habi[ dngsddet m.llaoi F6Gekilngskasian-Landstinget- Arbotgformsdlhgen -Soll6ftei kommln PROTOKOLL Sammantriidesdatum Sida 6 (7) ss6 JAur6nelsE Av ADMrNrsrRATrvA KosTNADER MELLAN laners rdneuno Revisorerna har i samband med revisionen tagit fram en jdmfdrelsemall 6ver administrationskostnader hos liinets forbund. Styrelsen konstaterar att det dr sv8rt att gora en direkt jdmforelse mellan forbunden. 5s7 ANSVARSFRTHET FoR 211 rnan LANDsrrNcsruurqAxucE DNR: Sg I 12 Landstingsfullmtiktige meddelar att man tagit beslut om att ge styrelsen for Samordningsforbundet ansvarsfrihet fdr verksamhets8ret 271. Beslutet fattat i LandstingsfullmEiktige den 2 juni S13. ss8 INgIUONN TTU IATVCRKSKONFERCIS r6n samordnincspdnsunden I NoRRA REGIoNEN oen 8-9 NovEMBER r SxellerteA Den Srliga ndtverkstriiffen iiger rum den B-9 november i SkellefteS. Mikael Sjolund kommer att delta f6r fdrbundets rdkning 5se Inaruoan rrll KoNFERENSEN En val FUNGERANDE ARBETSMARKNAD r SrocKHotm26lg Mikael Sjolund och Linnea Stenklyft kommer att delta for fdrbundets rtikning oc r 3/lO s6 INsluolN til-l NnnrorrKApolrsronenrncENs UTBTLDNTNGSDAG r SrocKHotn 14 / ll Liiggs till handlingarna utan Stgdrd. s61 INs:uoax rrll DELTAGANDE r projekt "BERATTELsER om FTNANsTELL samordntng - Tne slmono- NTNESTONEUND SOM GODA EXEMPEL'' INITIERAT nv NNS ocn SocTnLsTYRELsEN Ltiggs till handlingarna utan Stgard. s62 NNS Au's sryrelseprorokoll rnan oen 25 unr Ltiggs till handlingarna utan Stgiird, s63 Urartonrnc ron SUS-sr6orenr Forbunden i Jiimtland, O-vik, Hdrnosand/Timr8 och Sundsvall planerar att undersoka behovet av en gemensam resursperson som stod till uppfoljningssystemet SUS. Verksttillande tjtinsteman (SollefteS och Kramfors) har stsllt sig avvaktande och anser inte att det behdvs i nuliiget. Problemen med SUS beror till stor del numera pb att f3 ansvariga chefer att ans6ka om behorighetill systemet.

7 Samordningsfdrbundet Sollefted Finansirll $M*an inom rehabitteringsomr:det mcllanl Focakilngst sen-landsringe! A6affi madlrng6n.sollgftoi kommqn PROTOKOLL Sammantrddesdatum Sida 7 (7) 564 INFoRMATToN om protektet "UTBvGGD SaMHALLSoRTENTERTNG Verkstdllande tjdnsteman informerar om projektet som vdnder sig till flyktingar, Projektid6n kommer fr8n Samordningsfdrbundet i O-vik. Tanken 6r att bygga ut den lagstadgade samhsllsorienteringen med ytterligare undervisning till flyktingar p3 deras eget hemspr8k. Uppdras till vt att utreda vidare till ntista sammantr6de. 56s dvnrcn rnacon Diskuterades id6er kring att engagera forbundet i planerna pb ett PTSD-center forlagt till OsterSsens hiilsohem. Problematiken kring PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) ligger inom forbundets verksamhetsomr8de och mslgrupp. Styrelsen dr enig om att g3 vidare och uppdrar till vt att skaffa in mera information. Uppdras till vt att undersoka om vi kan liigga ett niitverksmote for f6rbunden i lsnet till 6sterEsens htilsohem 3. Niista sammantriide dr den 26 oktober och d3 heldag med verksamhetsplanering for 213. Till detta mote kommer representanter fr8n projekt att bjudas in. Sammantriidet avslutas med att ordfdrande Mikael Sjcilund uppvaktar Ewa Palmberg genom att overldmna en blomma och grattishdlsning till hennes gifterm8l. Styrelsen skickar ockss en hiilsning till Ulf Andersso numera med efternamnet Bergius som ocks8 gift sig i somras.

8 S amordningsfdrbundet -P:w-a*'- Fmr., sets ffi rairtilmeffil&t mtlan Fd*loafalsn{Frtktgrt. ADar'o.rrdhgs -So! ira tomfrln Delf, rsboksl ut 2O Samotdningsforbundet i Solleftel ptesente m har ekonomi for perioden 1 / 1-3 / 6 21,2 L*--

9 Samordningsfiirbundet FINSAM Sotle Balansrapport Prelimindr Rdkenskapsir:!2-O7-OI Resultatenhet: Hela fiiretaget Period: L lng balans Period Utg balans TITTGANGAR Fordringar Fordran moms Andra kortfristiga fordri L27 glo 24 L27 gto 24 S:a Fordringar Kassa och bank 194 Bankkonto 842-2,93C t ].295 S:a Kassa och bank t t295 S:a Omsittningstillgingar 81487L t72s L487t 1725? EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER S:a Eget kapital Eget kapital (ingdende v ="Periodens resultat" s LO Leverant6rsskulder Avdragen kdllskatt Upplupna socialavgiftr Ovriga interimskulder st S:a Kortfristiga skulder -4629L9? BERAKNAT RESULTAT'I**. z'l / t.,,'

10 Samordningsf6rbundet FINSAM Solleftei Resultatrapport Prelimindr Rdkenskapsdr: L2-O L2-31 Resultatenhet: Hela fdretaget Period: L2-7-Ol Perioden Period fg ir Periodbudget Verksamhetens lntikter Driftbidrag lntd ktskorrigeringa r 2 4 t Lo S:a lntikter ro Verksamhetens kostnader Entreprenader och kcip av verksamhet s4% Arvoden och ersettninga r till frjrtroendevalda -L ts7% Ovriga kostnader s6% Verksamhetens nettokostnader o4 -t3824t2 s5% Finansiella kostnader % Resultat efter finansiella intdkter och kostnader r% Extraord i ni ra int5kter L24 o Nettoresultat tt3% ii." ' I r,

11 Samordningsfdrbundet FINSAM Solleftei Resultatrapport Prelimindr Rdkenska ps 6r : 72-O7-OL - L2-L2-31. Resultatenhet: Hela fciretaget Period: Lz-Ol-OL Perioden Period fg 5r Periodbudget Verksamhetens Intikter Driftbidrag 351 Driftbidrag frin staten Driftbidrag fr6n kommun och Landst s 12 96s 12 L% 1% S:a Rorelsens drift bidrag lntdktskorrigeringar 374 Oresutjdmning S:a Intiktskorrigeringar S:a Intikter s 2 4 Verksamhetens kostnader Entreprenader och k6p av verksamhet 464L Kdp av stcidverksamhet frin ftireninl Kdp av stiidverksamhet frin kommu Kdp av st<idverksamhet fr6n Landstir 4646 Kdp av st6dverksamhet frdn statliga - 47 Konsult- och andra tjdnster 49 Kdp av tjdnster frin kommun, W L tlg alo sOO L876 69% % 27% 75% S:a Entreprenader och kdp av verksamhet s Arvoden och ersdttningar till fiirtroendevalda 51 Arvoden till f6rtroendevalda 5511 Traktamenten, skattefria 5521 Bilersdttning, skattefria 5522 Bilersittning, skatteplktiga 561 Socialavgifter 563 L6neskatt t OOZ tss% - OYo _ s4% - 5:a Arvoden och ersdttningar till f<irtroendr /*

12 dvriga kostnader 643 Bcicker, tidningar, facklitteratur 651 Kontorsmatrerial 655 Trycksaker 674 lt-programm 579 Ovriga frimmande tjdnster 679L Revisionskostnader 6796 Maltider 699 Ovriga externa kostnader 75 Resekostnader 753 Hotelloch logi inom Sverige 71 Representation 722O Annonsering 723 Reklam och information 761 AVgifter NNS L z)so 1, t t26 4L4 % % 55% 25% 79% 33% 23% S:a Ovriga kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader 857 Bankkostnader Yo S:a Finansiella kostnader % Resultat efter finansiella intikter och kostnader Extraordinira intikter 87 Extraordindra intdkter s88 L24 t6r% S:a Extraordinira intfi kter 124 Nettoresultat t73% - o.,\

13 Samordningsfiirbundet FIN SAM Sotleftei Resultatrapport Prelimindr RdkenskapsAr: L L2-72-3I Resultatenhet: Finansierade insatser Period: Budget helsr Utfall3o/6 Prognos Bidrag till projekt PRIMA SamCoach Vdstra FKlTeamet Hab-samverkan L6-24 KUR-projektet TUVA L s L27 Summa bidrag Samverkansa ktaviteter Summa samverkansaktiviteter Nya projekt SUMMA /^-

14 Samordningsfiirbundet FINSAM Solleftei Resultatrapport Prelimindr Rdkenskapsdr: L L Resultatenhet: Hela foretaget Period: L iuni 211helir Hellrsbudget Prognoshelir Verksamhetens Intikter Driftbidrag 351 Driftbidrag frdn staten 352 Driftbidrag frsn kommun och L s S:a Riirelsens driftbidrag S:a I ntd ktskorrigeringar -3 o S:a lntikter Verksamhetens kostnader Entreprenader och kiip av verksamhet 464L Kop av stodverksamhet fr6n f6r 4644 KOp av stcidverksamhet frin ko 4645 Kdp av stcidverksamhet frdn La 4646 Kirp av stodverksamhet frin sti 47OO Konsult- och andra tjdnster 49 Kop av tjdnster frin kommun, \ -L s s S:a Entreprenader och kiip av verksar -723?42 -t Arvoden och ersittningar til I fdrtroendevalda S:a Arvoden och erslttningar till fiirtr -t

15 Ovriga kostnader 61 Lokalhyror 643 Bclcker, tidningar, facklitteratur 651 Kontorsmatrerial 655 Trycksaker 674 lt-progra mm 679 vriga frdmmande tjdnster 679t Revisionskostnader 6796 Meltider 6799 Ovriga uppdrag 699 Ovriga externa kostnader 75 Resekostnader 753 Hotelloch logi inom Sverige TLOO Representation 722 Annonsering 723 Reklam och information 76LO AVgifter NNS -2 5L s s S:a Ovriga kostnader s Verksamhetens nettokostnader Finansiella intikter 842 Renteintekter 849 Ovriga finansiella intdkter L L S:a Finansiella intikter 22ott 2 2 Finansiella kostnader 855 Rd ntekostnader pi leverantci rs 857 Bankkostnader LIL S:a Finansiella kostnader -2? Resuftat efter finansiella intdkter och kostnader t Extraordind ra i nt5 kter 87 Extraordinera intdkter S:a Extraordinira intikter Nettoresultat ? ,el

16 Balansrapport, prognos Ing balans Utg balans TITTGANGAR Omsdttn ingstillginga r Fordringar Kassa och bank 8t S:a Omsf,ttningstillgingar 81487t S:A TILTGANGAR EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2LO Eget kapital (ingiende vdrde) 2O2O ="Periodens resultat" S:a Eget kapital 8L s19s s19s Kortfristiga skulder S:a Kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAI, AVSATTNINGAR OCH SI -8t BERAKNAT RESULTAT*** ffu4^

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

INBJUDAN och KALLELSE

INBJUDAN och KALLELSE INBJUDAN och KALLELSE Till flrsstflmma med Ledsjii vind AB tisdagen den 1 maj 212 I samband med irssttimman ges det mojlighet att deltai invigningen av f,iir6s vindkraftspark. Ledsjo vind AB iiger ett

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet:

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse Samordningsförbundet

Läs mer

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun I 11 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige o O O 1 2 3 Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD14/01738 Uppdnr 827 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-05-22 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommun kl 09.00-13.45 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros 000354 REVISIONSRAPPORT Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 l\1ars 2012 Jennie Fernros 000355 l. Inledning Vi avjämnar härmed dokumentation över granskningen

Läs mer

Årsberättelse med bokslut

Årsberättelse med bokslut Årsberättelse med bokslut 2010 2011 FINNVEDENS SAMORDNINSGFÖRBUND BYGGER BROAR FÖR EN HÅLLBAR SAMVERKAN Organisationsnummer 222000-2873 Innehållsförteckning Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Protokoll L/2006 Prot.okoll fort vid sammantrdde med foreningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S.

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Samordningsförbundet Västra Skaraborg Samordningsförbundet Västra Skaraborg 222000-2154 ÅRSREDOVISNING 2013 2013-01-01 Dnr TJS 209 /2014 Sida 1 av 14 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG 222000-2154 Inledning Finansiell

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Arsredovisning. 2011-01 -01-2011-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 769604-5439

Arsredovisning. 2011-01 -01-2011-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 769604-5439 o Arsredovisning 211-1 -1-211-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 76964-5439 Inneh6llsforteckning Fdrvaltn ingsberdttelse Resultatrdkning Balansrdkning Stiillda sdkerheter och ansvarsforbindelser Kassaflodesanalys

Läs mer

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Trl Ig*, SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI-04-13. 1(3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II-04-13 kl 14.00-18.00. Kenth Williamsson.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen ~ilaga L~ ~ 135 Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSllERX'rTELSE FÖR AR 2010 Snmo rd uingsförbunde

Läs mer

Handlingar KF 14-01-29

Handlingar KF 14-01-29 Handlingar KF 14-01-29 Hö örs kommun Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-01-29 Slda 3 (14) Innehållsförteckning Ärende Sida 11a.ncl l, 1 Sammanträdets kungörande...... :... 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer