MÖLLE 14:2 MED FLERA, MÖLLE HAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖLLE 14:2 MED FLERA, MÖLLE HAMN"

Transkript

1 KS/2009/842 GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR MÖLLE 14:2 MED FLERA, MÖLLE HAMN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTAGANDEHANDLING

2 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2009, 168 att anta arbetsutskottets plandirektiv för Mölle daterat den 8 september Beslutet innebar att planavdelningen ska genomföra planprocess för bland annat Mölle 14:2 med flera. Planprocessen genomförs med normalt planförfarande det vill säga samråd och granskning. Planuppdraget går ut på att förnya gällande detaljplan från 1944 och anpassa planen efter dagens behov och situation. DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att säkerställa Mölle hamns viktiga funktioner i form av service, räddningstjänst och samlingsplats som en del av de riksintressanta natur- och kulturmiljövärdena i området. PLANARBETETS GÅNG PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN Detaljplanen för Mölle 14:2 med flera, Mölle hamn, handläggs enligt normalt planförfarande det vill säga samråd och granskning. Planprogram för Mölle finns och planuppdraget har stöd i Höganäs kommuns gällande översiktsplan. Planprogram för Mölle är godkänt av kommunstyrelsen den 2 oktober SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Plansamråd genomfördes mellan den 10 december 2013 till den 10 januari Underrättelse om samråd har skett genom utskick i enlighet med aktuell fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i lokaltidningen, kommunens hemsida samt annonsering på kommunens anslagstavla den 2 december Samrådsmöte hölls den 10 december genom öppet hus mellan klockan i Mölle stationshus. Sammanlagt deltog ca 50 personer varav 5 tjänstemän (Gustav Johnsson, Mila Sladic, André Persson, Erik Bredmar och Maryam Sepehr) från kommunen. Under samråd med öppet hus hölls vid flera tillfällen presentationer där planprocessen och planförslaget redogjordes. Mellan presentationerna gavs besökarna möjlighet att ställa frågor till handläggare och planchef. Detta var mycket positivt eftersom många passade på att ställa frågor när det inte var presentation i grupp. Frågor och synpunkter under samråd med öppet hus handlade bland annat om: VÅGBRYTARE VID HAMNEN Varför vill kommunen inte anlägga den vågbrytare som tidigare fanns planerad norr om hamnen? Hur säkerheten för båtarna i hamnen ska garanteras eftersom vågorna ofta slår över? Kommentar: Generellt sett är hamnar multifunktionella ytor som ska tillgodose en mängd olika brukarbehov till avvägda och rimliga insatser. Hamnar påverkas av vind och dynamiska vattenrörelser som vid extrema väderförhållanden skapar stora krafter som är mycket svåra att skydda mot. Med tanke på hamnars ofta utsatta läge bedöms det inte som möjligt att fullt ut kunna garantera säkerheten för båtar. Naturens påverkan på kuststräckan mellan Mölle hamn och Solviken skapar unika biotoper som inrymmer flera rödlistade arter. Vågbrytare enligt tidigare förslag norr om hamnen bedöms därför kunna påverka riksintresse för naturvård och friluftsliv och 2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

3 turism på ett ogynnsamt sätt. I Mölle hamn med kringliggande områden samsas många viktiga funktioner och tidigare föreslagna vågbrytare bedöms inte längre vara lämpligt placerade. FUNKTIONER I HAMEN Platsen har funktion som hamn i första hand och inte som surfparadis vilket bör beaktas. Hur tillgodoses latrintömning när nya lagar införs? Det behövs en samlingsplats för Mölleborna som fungerar året runt och den skulle lämpligtvis kunna anläggas i hamnen. Finns det ställplatser för husbilar i Mölle? Husbilar blir allt populärare och att anlägga några sådana platser skulle kunna bli en enorm tillgång för verksamheterna runt hamnen. Kommentar: Hamnen i Mölle inrymmer idag många olika funktioner som alla samverkar och skapar en unik attraktivitet och ett välkänt turistmål. Kommunens ambition är att stärka och utveckla Mölles unika karaktär med utgångspunkt i de starka natur- och kulturmiljövärden som finns i området. För att lyckas med denna ambition är det viktigt att olika funktioner, befintliga och nya, samverkar genom öppen och bred dialog i vilken förståelsen för samspelet mellan olika funktioner är grundläggande. Latrintömning möjliggörs i föreslagen detaljplan i ett område betecknat (E), teknisk anläggning, längs piren nära hamnbassängen. Mölle stationshus fungerar i dagsläget som samlingsplats och Höganäs kommun har i nuläget inga planer på att placera en ny samlingslokal i hamnen. För att kunna hänvisa felaktigt parkerade husbilar är anvisade platser för husbilar en möjlig lösning. Dessa platser skulle kunna fungera som ett komplement till andra funktioner i hamnen och eventuellt kunna generera en inkomst. ANGÖRING OCH PARKERING Det är viktigt att parkeringar inte anläggs på naturmarken. Just denna plats verkar vara mycket viktig som rekreationsområde och ur natur- och kultursynpunkt för Mölleborna. Hur kommer man att kunna använda den lilla torgytan i planen då där är så mycket trafik på sommaren till och från Slipen? Hur kan man reglera olaglig parkering i detaljplan? Hur kommer varutransporterna att fungera i hamnen? Det ser väldigt trångt ut i planförslaget. Kommentar: Bilparkering längs Södra Strandvägen och på en del av befintlig naturmark föreslås i detaljplanförslaget. I och med minskade parkeringsmöjligheter på en del av hamnplanen gjordes bedömningen att dessa skulle ersättas inom planområdet. Stejleplatsen är viktig ur rekreations-, natur- och kulturmiljösynpunkt och lokaliseringen av parkeringsplatser längs Södra Strandvägen kommer att revideras i granskningsförslaget eftersom det finns parkeringsmöjligheter längs intilliggande gator utanför planområdet. Under planarbetet har 20 nya parkeringsplatser anlagts vid stationshuset. Torgytan vid slipen utökas i detaljplanförslaget och räddningstjänsten förespråkar sjösättning via den norra slipen i Lilla hamnen. En del trafik till den befintliga slipen förläggs förslagsvis till den norra slipen för att möjliggöra ett bättre utnyttjande av den föreslagna torgytan. Det går inte att reglera typ av parkering i detaljplan, parkering regleras i de lokala trafikföreskrifterna och med skyltning. Varutransporter kommer att ske enligt befintlig infart till hamnen mellan brandstationen och hamnbyggnaden. I förslaget till detaljplan finns det möjlighet för större fordon, med cirka 10 m svängradie, att svänga runt. KOMMERSIELLA VERKSAMHETER Om lokalerna i hamnen rustas upp och moderniseras riskerar hyrorna/avgifterna bli för dyra. Verksamheterna i hamnen tjänar sina pengar under 4-5 veckor på sommaren och dyrare utgifter skulle slå hårt mot dessa. 3 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

4 Sol- och skuggförhållandena är väldigt viktigt för de små verksamheterna vid kajen. Detta blir väldigt tydligt på sommaren då gästerna flyttar sig mellan serveringarna för att få sol (eller slippa sol) och slippa vind (eller få vind). Vad för verksamheter kan egentligen inrymmas i de små bodarna? Begränsar storleken och utformningen vilka verksamheter som kan inrymmas? Kommentar: Höganäs kommun arbetar för att befintliga verksamheter ska kunna finnas kvar i Mölle hamn trots att det vid eventuell nybyggnation finns risk för höjda avgifter. Kommunens permanenta byggnader i Mölle hamn är enligt Teknik- och fastighetsförvaltningen inte i gott skick och behöver på sikt ersättas. Byggnadernas placering har tidigare varit begränsad av räddningstjänstens sjösättningsväg. Räddningstjänsten förespråkar nu att använda sig av den norra slipen vid Lilla hamnen vilket möjliggör en annorlunda utformning av byggnaderna än tidigare där sol och skuggförhållanden särskilt ska beaktas. Största storlek på en bod är i förslaget 100 m 2 vilket skapar möjligheter för många olika typer av verksamheter. Generellt sätt ska inte föreslagna storlekar begränsa vilka verksamheter som ska kunna inrymmas. BEBYGGELSENS UTFORMNING, FUNKTION OCH LÄGE Hur ser framtiden för fiskebodarna ut? Hur ser man till att det inte blir sluten bebyggelse av alla bodarna i hamnen? De ser ju ut att vara planerade som ett enda område idag! Hur kan man planera så att gjorda investeringar i befintlig bebyggelse kan användas även i framtiden, exempelvis fettavskiljare? Hur resonerar man när man säger att bebyggelsen idag är i dåligt skick? De fungerar i dagsläget bra och står exempelvis emot fukt bra. De har en äldre inredning vilket kan ha sin charm, exempelvis originaltoaletter ifrån 1960-talet. Kanske finns en anledning att inventera husen igen? Med Henrik? Varför ska man riva sådant som fungerar? Invånare och besökare tycker snarare att de äldre något slitna bodarna är det som ger området karaktär och gör det mysigt. Är placeringen av ett eventuellt kallbadhus fast eller skulle man kunna göra den flexibel i detaljplanen? Det är nämligen inte möjligt att anlägga ett kallbadhus i det markerade läget i planförslaget. Varför inte flytta bebyggelsen ca 5 meter söderut för att på så sätt få en finare plats vid kajen med tanke på sol och vind? Kommentar: Bodarna kan i detaljplanförslaget finnas kvar i befintligt område och föreslås placeras i en enhetlig kvartersstruktur. Teknik- och fastighetsförvaltningen bedömer att hamnbyggnaden inte är i gott skick. Investeringar i befintlig bebyggelse, exempelvis fettavskiljare, kan tas till vara vid eventuella åtgärder. Karaktären på bebyggelsen i hamnen föreslås inte ändras utan ska fortsättningsvis vara småskalig och anpassad till förutsättningarna i Mölle hamn. Utifrån förutsättningar med riksintresse för bland annat kulturmiljö och siktlinjer mot Kullaberg bedöms det inte som lämpligt att ha en flexibel placering av ett eventuellt kallbadhus. Placering av föreslagen bebyggelse inom planområdet revideras med utgångspunkt i att räddningstjänsten efter genomfört samråd förespråkar en annan sjösättningsväg än i dagsläget. FASTIGHETSBILDNING Ska man i framtiden möjliggöra en försäljning av marken, avstyckning? Det är viktigt att Ören tas med i planarbetet och att även den blir en fastighet! Hur motiverar man utbredningen, fastighetsgränsen (plangränsen) för piren (Ören)? Ska man inte i plan möjliggöra en bredare eller längre utformning (utdragning norrut)? Går detta att reglera i utformningen av planen? Norre Black, den ensamma stenen strax utanför Ören är viktig för vågbrytarfunktionen och bör inkluderas i den nya fastigheten! 4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

5 Kommentar: Ören har en vågbrytarfunktion som ska kunna bibehållas enligt föreslagen detaljplan. En utökning av Ören bedöms inte nämnvärt kunna ge mer skydd för hamnen. Det går aldrig att helt skydda en hamn från vind och dynamiska vattenrörelser och tänkbara skyddsinsatser måste avvägas med hänsyn till ekonomi, befintliga riksintressen och samhällsnytta. Ören ingår enligt detaljplanförslaget i fastigheten som innefattar hamnen. Möjligheten finns att i framtiden kunna stycka av och sälja mark eftersom ett ägande kan vara nödvändigt för att verksamheter ska kunna göra investeringar genom att ta lån. EXEMPEL FRÅN ANDRA HAMNAR Hamnen i Torekov har nyligen genomgått en förändring. Platsen har liknande förutsättningar som Mölle. Varför tar man inte lärdom av detta exempel? Sæby i Fredrikshavn (Danmark) har genomgått en positiv förvandling i hamnområdet som Mölle skulle kunna ta lärdom av! Kommentar: Hamnen i Torekov har studerats vid studiebesök och förutsättningarna är annorlunda jämfört med Mölle. Mölle hamn har en unik karaktär och småskalighet som Höganäs kommun strävar efter att bevara. Förändringar måste alltid vara anpassade till den specifika situationen. Delar av Torekov och Sæby kan till viss del fungera som inspiration genom exempelvis markmaterial, strukturer, hamnkaraktär med mera. ÖVRIGT Vad finns det för tidsperspektiv på planarbetet? Hur gick man ut med information om samrådsmötet? Bristfällig information tyckte några besökare som inte hade sett någon information alls om samrådet. Hur mycket investerar kommunen i detta projekt i relation till investeringarna i de andra orterna/hamnarna i kommunen? Hur finansierar man ombyggnad av bodarna? Kommun eller exploatör? För vem ändrar man egentligen hamnen? Kommentar: Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 10 december 2013 och 10 januari Bedömt antagande är tredje kvartalet Information om samråd annonserades i Lokaltidningen, Helsingborgs dagblad, via kommunens anslagstavla och kommunens hemsida. Alla sakägare fick samrådshandlingar via post. Det är alltid svårt att nå ut med information till alla som känner sig berörda och Höganäs kommun arbetar aktivt för att förbättra informationsspridningen. Genomförandet av detaljplanen är uppdelat i olika etapper och finansieringen kommer troligtvis att spridas ut över en längre tidsperiod. Mölle hamn är genom Länsstyrelsens hot om föreläggande år 2009 en prioriterad detaljplan. Bodar i Mölle hamn ägs av privat eller av Hamnföreningen och respektive ägare har ansvaret för respektive bod. Gällande detaljplan för Mölle hamn är från 1944 och är i behov av modernisering för att kunna tillgodose förändrade krav på bland annat miljö, bevarande och bebyggelseutveckling. 5 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

6 INKOMNA SYNPUNKTER UNDER SAMRÅD Under samrådstiden har 24 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt planprocess. I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. SKRIFTLIGA SYNPUNKTER TELIA SONERA SKANOVA ACCESS ( ) har inget att erinra mot rubricerad plan. TRAFIKVERKET ( ) har inget att erinra mot föreliggande planförslag. SJÖFARTSVERKET ( ) har tagit del av handlingarna och har inga kommentarer. PETER TARPGAARD ( ) påtalar att möjligheten för surfning kan påverkas mycket om Ören byggs ut till Norre Black. Efter tidigare förstärkningsarbeten av Ören fungerar Möllevågen sämre. Vidare föreslås olika lösningar för att skydda båtarna i hamnen genom minskat vågsvall och vågdämpning. Kommentar: Möjligheten till surfning i Mölle är unik och viktigt för riksintresse för friluftsliv och turism. Höganäs kommun använder surfningen i marknadsföring av kommunen och arbetar aktivt för att utveckla Mölle som attraktivt turistmål. Att genom utbyggnad av vågbrytare riskera att påverka riksintresse för friluftsliv och turism samt naturvård bedöms inte som lämpligt. E.ON GAS SVERIGE ( ) har inget att erinra. HÖGANÄS ENERGI AB ( ) påtalar att det står att eleffekten i området inte är tillräcklig. Höganäs Energi AB bygger ut sitt elnät efterhand som effektbehovet uppstår. Idag finns inga indikationer om att det är effektbrist i Mölle hamn. Kommentar: Verksamhetsutövare i Mölle hamn har påpekat att de inte kan koppla in mer utrustning eftersom det då skulle överbelasta elnätet. Säkringen och abonnemanget för elanslutningen vid brandstationen är troligtvis för liten för det behov som finns i dagsläget. Hamnföreningen som arrenderar marken av Höganäs kommun kan beställa högre säkring och abonnemang av Höganäs Energi AB. En högre säkring bedöms kunna underlätta arbetet för verksamhetsutövare i hamnen. TOMAS WITTBJER ( ) skriver att parkering under stora delar av året inte är något problem. Trafiken behöver dock regleras tydligt genom skyltning exempelvis vid Södra Strandvägen intill hamnplanen. Vidare föreslås att uppställningsplatser för båtar under sommaren kan utnyttjas för parkering om detta görs tydligt med skyltning. Även de dagar med mest trafik finns det gott om parkeringsplatser längs med Gyllenstiernas allé. Camping med husbilar ska förbjudas i planbeskrivningen med hänvisning till Möllehässle. Planbeskrivningen ska också innehålla en tydligare beskrivning av ny bebyggelse som föreslås vara i samklang med de gamla byggnadernas stil. En viktig del av hamnens historia är fisket men idag sker ingen försäljning av fisk i hamnen utan den transporteras bort till grossister. Planbeskrivningen bör ge möjligheter för fiskare att anordna försäljning av fisk i hamnen. Kommunen ska sälja till marknadspris men kanske vara tvungen att acceptera ett lågt bud. Det bästa vore om kommunen äger marken och arrenderar ut till näringsidkare för att behålla kontrollen. Ett eventuellt kallbadhus väster om hamnen är ett välkommet inslag men kostar nog mycket att göra stormsäkert. 6 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

7 Kommentar: Höganäs kommun delar uppfattningen om att parkering under stora delar av året inte är något problem. Skyltning regleras i de lokala trafikföreskrifterna och kan inte regleras i detaljplan. Samutnyttjande av båtuppställningsplats och bilparkering är fullt möjligt i dagsläget men båtar och båttrailers finns kvar även under sommarsäsongen, detta är en organisatorisk fråga som kan administreras av hamnföreningen som arrenderar marken. Ett samutnyttjande av båtuppställningsplatsen som bilparkering under sommar tid kan eventuellt regleras i ett nytt arrendeavtal. I samrådsförslaget till detaljplan behöver angöring av transporter till och från verksamheter kunna göras via delar den nuvarande båtuppställningsplatsen. Camping kan förbjudas i planbeskrivningen men dokumentet är inte juridiskt bindande till skillnad från själva detaljplanen. En tydligare beskrivning av ny bebyggelse ska inarbetas i planbeskrivningen. Det finns inga hinder för fiskförsäljning i hamnen varken i gällande eller föreslagen detaljplan. Möjlighet för fiskförsäljning ska nämnas i planbeskrivningen och bedöms kunna inrymmas i planbestämmelse (TORG). Möjligheten för kommunen att stycka av och sälja mark i hamnen finns i förslaget till detaljplan. Möjlighet för kallbadhus finns i föreslagen detaljplan men någon mer detaljerad projektering har inte gjorts. ANDERS OCH CHRISTINA UNGER ( ) skriver att de i stort tycker det är ett bra förslag men att de värnar om att stejleplatsen i södra delen av planområdet ska förbli natur. De påtalar att det aktuella området används mycket flitigt för rekreationsaktiviteter och att den föreslagna parkeringsytan endast skulle ge ett nettotillskott på cirka fem parkeringsplatser eftersom det redan idag sker parkering längs med Södra Strandvägen. Kommentar: Stejleplatsen utgör en viktig del av Mölle hamn och används mycket för rekreation. Placeringen av parkeringsytan bedömdes i samrådsförslaget kunna göras i planområdets södra delar med liten påverkan på naturområdet. Under samråd med öppet hus den 10 december framkom flera liknande synpunkter angående stejleplatsens värde som rekreationsområde. Eftersom parkeringsmöjligheterna i planförslaget minskas på hamnplan fanns det ett behov av att ersätta dessa, i första hand inom planområdet. Parkeringsplatser kan istället lokaliseras till att ligga längs intilliggande gator utanför aktuellt planområde, bland annat längs Södra Strandvägen. 20 nya parkeringsplatser har under planarebetet anlagts vid stationshuset. BYGGNADSNÄMNDEN ( ) anser att planbestämmelsen (f 1) i detaljplanen ska tas bort men vill samtidigt understryka att försiktighet bör iakttagas i fråga om färg och form och att det ställs stora krav på utformning av byggnationen i hamnområdet. Kommentar: Syftet med bestämmelsen (f 1) i föreslagen plan för att bebyggelsen i hamnen ska bli mer enhetlig och vara av hamnkaraktär. I och med att förhöjd bygglovsplikt föreslås gälla inom planområdet kan ett liknande resultat uppnås. Under samråd med öppet hus den 10 december framkom flera liknande synpunkter angående färgval i hamnområdet. Bestämmelsen (f 1) revideras inför granskning. CHRISTER OCH GUNVOR ELVFERSSON OCH LARS-OLOF PETERSSON ( ) påtalar att det är viktigt att detaljplanen utformas med stor varsamhet eftersom den berör område av riksintresse. Hamnen är av intresse för många fler än hamnföreningen, sommartid är den en livlig mötesplats för både bofasta och turister. Det är viktigt att hamnområdets småskalighet bevaras och minsta möjliga förändringar bör göras. Hamnområdet riskerar att fördärvas av okänslig nybyggnation och en förvandling till en exklusiv marina med flotta restauranger och butiker får inte ske. Synpunktslämnarna anser först och främst att utfyllnaden skall tas bort eftersom den förstör strandlinjen och hindrar utblick över havet. Det var en tillfällig lösning för schaktmaterial från VAutbyggnaden i Mölle som till och med förstås som illegal. Ett borttagande av utfyllnaden skulle förhoppningsvis blottlägga den så kallade Bådasjön och medföra en möjlighet att evakuera vattenmassor från stora hamnbassängen genom att återställa det hål som tidigare fanns i stora piren. Vattenståndet i hamnen skulle därmed minskas vid högvatten och pålandsvind. Hamnbottnen är nu död och omsättning på vattnet skulle också kunna förbättra kvaliteten på det syre- och saltfattiga vattnet. För det andra menar synpunktslämnarna att den nuvarande hamnbyggnaden ska finnas kvar men att den behöver fräschas upp och byggas om, troligen också förlängas i bägge ändar, vinklas eller byggas på med en andra våning. Detta för att ge plats åt handel, serveringar, hamnkontor 7 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

8 och toaletter. Slutligen välkomnas en plan som ger utrymme för en bastu med brygga och trappa någonstans vid vattenkanten. Kommentar: Detaljplanens syfte är att säkerställa Mölle hamns viktiga funktioner i form av service, räddningstjänst och samlingsplats som en del av de riksintressanta natur- och kulturmiljövärdena i området. Aktuella riksintressen har använts som utgångspunkt i framtagandet av föreslagen plan. Mölle hamn har många olika brukare och Höganäs kommun arbetar aktivt med att försöka få in allas synpunkter under planprocessen. Mölle hamns unika karaktär med bland annat småskalighet och mötesplatser ska bevaras och samtidigt ges möjlighet till utveckling i föreslagen detaljplan. Utfyllnaden kan inte bedömas vara tillfällig eftersom den funnits sedan i början av 1970-talet. Att ta bort utfyllnaden bedöms skapa mer problem än vad det skulle lösa eftersom det i dagsläget finns många verksamheter som är lokaliserade på utfyllnaden. Möjligheten att återställa det hål som tidigare fanns och evakuera vattenmassor från hamnbassängen bedöms inte vara en rimlig teknisk lösning. Vatten- och bottenkvaliteten i hamnar är ofta på grund av muddring och hantering av oljor och drivmedel sämre än i övriga havet. Saltfattigt vatten i Mölle hamn kan förklaras med att salthalten (saliniteten) längs Sveriges kuster i ytvattnet varierar mycket kraftigt. Öresund utgör tillsammans med de danska bälten en komplicerad gränszon som ofta har en stor variation vid ytan mellan cirka psu, Practical Salinity Unit (oceanerna har vanligtvis en salinitet mellan psu). Hantering av oljor och drivmedel ska göras säkrare i föreslagen detaljplan genom bestämmelse (E) som möjliggör teknisk anläggning. Föreslagen detaljplan ger möjlighet för kallbadhus vid vattenkanten. LANTMÄTERIET ( ) påtalar att det i texten Naturområde väst och sydväst om hamnen ska regleras till Mölle 14:2 under rubriken fastighetsrättsliga frågor är svårt att förstå vilket område som avses. Naturområden finns enligt lantmäteriet söder och nordost om hamnen. Längre ner i samma text bör det anges avstyckning av fyra fastigheter istället för reglering. Gällande område för brandstation och teknisk anläggning ska avstyckning istället för reglering användas. Det bör anges till vilken fastighet Torgytan ska regleras. Fastigheten innefattande Lokalgata som ska bildas av olika mindre fastigheter ska anges. För fastigheten Mölle 14:65 anges i befintlig detaljplan att trappa får finnas vilket inte finns med i aktuellt planförslag. Kommentar: Ovanstående synpunkter ska ändras i förslaget till detaljplan. Fastigheten Mölle 14:65 ingår inte i aktuellt planområde. HANS-ERIC ANDERSSON ( ) anser att han blir mycket berörd av förslaget att göra parkeringsplats alldeles utanför huset han bor i. På andra sidan gatan från hans bostad ligger ett grönområde (stejleplatsen) och längs med gatan parkerar många bilar idag under högsäsong. Vid anläggande av ny parkeringsplats befaras att den kommer att bli husbils- och husvagnsuppställningsplats. Synpunktslämnaren är införstådd med att Höganäs kommun inte tar hänsyn till de boende när befintliga förhållanden ska ändras. Om det blir en parkering så bör den smälta in med naturområdet så grus eller gräsarmering förordas. Det finns andra alternativ till parkeringsytor, exempelvis på båtuppställningsplatsen. Naturområdet är mycket välanvänt och viktigt för karaktären i Mölle hamn, var väldigt varsam vid ändringar så att inte området mister sin charm. Kommentar: Höganäs kommun delar uppfattningen att stejleplatsen är en karaktärskapande del av Mölle hamn som används mycket för rekreation. Placeringen av parkeringsytan bedömdes i samrådsförslaget kunna göras i planområdets södra delar med liten påverkan på naturområdet. Under samråd med öppet hus den 10 december framkom flera liknande synpunkter angående stejleplatsens värde som rekreationsområde. Eftersom parkeringsmöjligheterna i planförslaget minskas på hamnplan fanns det ett behov av att ersätta dessa, i första hand inom planområdet. Parkeringsplatser kan istället lokaliseras till att ligga längs gator utanför aktuellt planområde. 20 nya parkeringsplatser har under planarebetet anlagts vid stationshuset. TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN (SAMMANSLAGET YTTRANDE ) påtalar att text om fettavskiljare, pump och gemensamhetsanläggning ska tas bort. Förvaltningen påtalar även mindre redaktionella ändringar såsom hack i linjedragning och avsaknad av vissa ritsymboler. Byggrätterna närmast hamnplan/torgytan bör förutom handel och kontor också ha ändamål hamnverksamhet. Det är troligtvis svårt och 8 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

9 kostsamt att ansluta byggrätterna (inklusive eventuellt kallbadhus) på utfyllnaden till kommunalt VA, varför toalett- och servicebyggnad för båtgäster bör kunna inrymmas i någon av de ovan nämnda byggrätterna. Planen ska möjliggöra alla alternativen av placering av toalett och servicebyggnad. Större hänsyn bör också tas till översvämningsproblematiken i samband med storm och högt vattenstånd. Den 6 december 2013 stod byggnaderna i vatten och hela hamnplan var under vatten. Placeringen av byggrätten för bastun/kallbadhuset gör det mycket utsatt vid stormar. Kommentar: Text om fettavskiljare, pump och gemensamhetsanläggning ska tillsammans med redaktionella ändringar revideras. Kvartersmark (byggrätter) närmast hamnplan betecknas (H) för handel och kan inrymma bland annat toaletter. Allmänna platser betecknat (TORG) kan användas för publik verksamhet. Översvämningsproblematiken ska utredas vidare och åtgärdsförslag ska inarbetas i planbeskrivningen och möjlighet för skydd av hamnen ska finnas i föreslagen detaljplan. Nya byggnader bör tekniskt kunna tåla vatten vilket regleras genom förhöjd bygglovsplikt och ska förtydligas i plankartan. En grundförutsättning för en hamn är närheten till vattnet och högt vattenstånd är därför vanligt förekommande. Avvägningar med hänsyn till tekniska, ekonomiska eller miljömässiga skäl ska göras men sammantaget bedöms det som svårgenomförbart att helt skydda en hamn från extrema väderförhållanden. Möjlighet till kallbadhus finns men det kan också vara en enklare badbrygga i närheten av hamnen vilket är något som efterfrågats av många. En enklare brygga kan vinterförvaras på land där den är mindre utsatt för stormar. KERSTIN OCH BENGT NILSSON ( ) har tagit del av förslaget och finner att Höganäs kommun gjort ett mycket bra arbete. De förändringar och förslag som presenterats är väl underbyggda och kommer att ge hamnen ett nytt och bättre ansikte. Förslaget innebär att brandstationen och Ruffen behålls och att relativt förfallna byggnader kan ersättas med nya. Tomtmark inom hamnområdet kan säljas vilket kan underlätta för nyetableringar då avskilda fastigheter kan belånas. Förslaget medför att parkeringsplatsen på hamnplan finns kvar på nuvarande plats men görs något mindre och att nya parkeringsplatser förbereds i nära anslutning. Förslaget innebär också att Ören införlivas med hamnfastigheten så att den får en skyddad framtid. Det planerade badhuset bör kanske omvärderas med tanke på ödet för historiska badhus i Mölle och höstens stormar. En rejäl bastu med trappa ner till havet och en liten brygga är förmodligen en bättre idé. Kommentar: Höganäs kommuns ambition är att göra väl avvägda värderingar och skapa goda förutsättningar för brukarna. Brandstationen och Ruffen är byggnader med starka kulturmiljövärden som är karaktärsskapande för Mölle hamn och skyddas i förslag till detaljplan. Ersättning av minskade parkeringsmöjligheter kan göras även utom planområdet, exempelvis längs intilliggande gator. 20 nya parkeringsplatser har under planarebetet anlagts vid stationshuset. Ören har en skyddsfunktion för hamnen och föreslås ingå i område betecknat (V) för hamn. Möjlighet till kallbadhus finns i aktuellt förslag till detaljplan men det kan också vara en enklare badbrygga i närheten av hamnen vilket är något som efterfrågats av många. En enklare brygga kan vinterförvaras på land där den är mindre utsatt för stormar. RÄDDNINGSTJÄNSTEN (SAMMANSLAGET YTTRANDE ) har inget att erinra under förutsättning att tillgängligheten vid en eventuell räddningsaktion beaktas, att större plats för framkomlighet anordnas i nordväst respektive sydväst vid hamnplanens parkeringsplats (enligt bifogad skiss) samt att sjösättning av räddningstjänstens båt kan ske i hamnen. Sjösättning i lilla småbåtshamnen förordas under förutsättning att slipen görs flackare, att hamnbassängen muddras samt att 1-2 båtplatser närmast slipen tas bort. Kommentar: Reviderringar utefter räddningstjänstens synpunkter görs. Höganäs kommun ställer sig mycket positiv till att sjösättningsvägen (utryckningsvägen) ändras till slipen i lilla småbåtshamnen. Utformning av ny sjösättningsväg ska göras i samråd med räddningstjänsten. UNN CARLSSON ( ) skriver att hon bedrivit verksamhet i hamnhuset (hamnbyggnaden) i Mölle hamn alla sommarsäsonger utom en sedan 1986 och kan områdets förutsättningar kanske bättre än någon annan. Hamnhuset är jämfört med nyare 9 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

10 plotterbebyggelse i hamnen eller modernare bostäder i Mölle som exempelvis Vita Byn öster om stationshuset inte så värst förfulande. Att Teknik- och fastighetsförvaltningen bedömt huset som icke renoveringsbart är helt obegripligt eftersom ett gott skick kan uppnås med rätt enkla åtgärder. En renovering av hamnbyggnaden kan göra att den mer passar in i 2010-talets arkitekturtrend. Teoretiskt sett är planförslaget bra (bortsett från takhöjden längs piren) men för restaurangdelen av Knavfes syns ingen plats. En restaurang kräver betydligt mer yta än de som är inritade i planförslaget. Det är viktigt att stor hänsyn tas till luftigheten mellan byggnaderna och utblickarna mot naturen, Ruffen, piren och solnedgången. Högsäsongen är i juli och en bit in i augusti. Turistsäsongen bygger nuförtiden i stort sett på endagsbesökare och är mycket starkt beroende av bra väder, precis som på andra sommarorter. Nya moderna byggnader i hamnen förändrar inte väderberoendet, när det börjar regna så försvinner besökarna i alla fall. Satsningar på marknadsföring görs inte men med stora arbetsinsatser fungerar verksamheten. Många gäster uppskattar miljön i Mölle hamn och behovet av make-over ifrågasätts. Om förslaget till detaljplan genomförs så går många värden förlorade samtidigt som möjligheter för en verksamhet med ny inriktning finns. Det är svårt att driva restaurangverksamhet i Mölle hamn eftersom det är så väderberoende. Det hade varit bra med en tidig dialog med verksamhetsutövare så att en praktisk inblick fåtts samtidigt som större hänsyn till hamnens förutsättningar tagits. Det saknas en praktisk företagarfunktion i förslaget till detaljplan. Kommentar: Höganäs kommun arbetar för att Mölle hamns unika karaktär ska tas till vara men finner samtidigt att det finns ett framtida behov av utvecklingsmöjligheter i området. Hamnbyggnaden är i dagsläget knappt 400 m 2 och i förslaget till detaljplan är de två motsvarande byggnaderna totalt cirka 100 m 2 större. Höganäs kommuns uppfattning är att hamnbyggnaden i planförslaget kan inrymma befintliga verksamheter och att gjorda investeringar kan återanvändas. Eventuell flytt av dusch- och toalettutrymmen kan frigöra mer ytor för verksamheter. Räddningstjänsten har i sitt yttrande meddelat att de föredrar en utryckningsväg vid slipen i lilla småbåtshamnen. Detta ändrar förutsättningarna för hamnbyggnaden och eventuella nya byggnader eftersom handelsytan då kan utökas. Höganäs kommuns bedömning är att grundstrukturen i planförslaget påverkar befintlig hamnkaraktär positivt eftersom uppdelningen av byggnaden i två mindre volymer föreslås närmast hamnplan. Med byggnader som har bättre möjligheter för att exempelvis ha servering under tak så kan verksamheternas grundförutsättningar förbättras avsevärt. Höganäs kommun arbetar med att ha en aktiv dialog med invånarna och har varit i kontakt med flera verksamhetsutövare under framtagandet av samrådshandlingarna. KIRSTEN KNAVFE OCH UNN CARLSSON ( ) har investerat mycket i ett godkänt restaurangkök och anser att hamnbyggnaden genom mindre renovering kan överensstämma med dagens arkitektur. De förstår poängen med två byggnader så att brandstationen syns österifrån men anser inte att det är tillräckligt motiv för att riva ett funktionsdugligt hus med verksamhet som fungerat i samma regi under flera decennier. Knavfe och Carlsson har svårt att förstå att Teknik- och fastighetsförvaltningen dömt ut huset eftersom de aldrig upplevt lukt, fukt eller mögel trots att huset stått i djupt vatten när det stormat. Mindre yta och höjd hyra som följd av föreslagen detaljplan gör att det blir svårare att bedriva verksamhet som det görs idag. Om dusch- och toalettutrymme flyttas till en egen byggnad kan detta utrymme användas till lager för restaurangen. Det är svårt för verksamheter att etablera sig i Mölle hamn och lönsamheten är beroende av goda väderförhållanden. Mölle hamn är i dagsläget mycket populärt bland båtgäster och andra besökare. Kommentar: Höganäs kommun arbetar för att det ska finnas möjligheter för att även fortsättningsvis kunna bedriva både befintliga och nya verksamheter i Mölle hamn. Mölle hamns unika karaktär ska tas till vara men samtidigt finns det finns ett framtida behov av utvecklingsmöjligheter på lång sikt i området. Hamnbyggnaden är i dagsläget 400 m 2 och i förslaget till detaljplan är de två motsvarande byggnaderna större än 400 m 2. Höganäs kommuns uppfattning är att hamnbyggnaden i planförslaget kan inrymma befintliga verksamheter och att gjorda investeringar kan återanvändas. Eventuell flytt av dusch- och toalettutrymmen kan frigöra mer ytor för verksamheter. Räddningstjänsten har i sitt yttrande meddelat att de föredrar en utryckningsväg vid slipen i lilla småbåtshamnen. Detta ändrar förutsättningarna för 10 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

11 hamnbyggnaden och eventuella nya byggnader eftersom handelsytan kan utökas. Höganäs kommuns bedömning är att grundstrukturen i planförslaget påverkar befintlig hamnkaraktär positivt eftersom mindre byggnadsvolymer föreslås närmast hamnplan. Med byggnader som har bättre möjligheter för att exempelvis ha servering under tak så kan verksamheternas grundförutsättningar förbättras avsevärt. Höganäs kommun arbetar för att Mölle hamn ska fortsätta vara ett attraktivt turistmål som kan utvecklas under lång tid. LÄNSSTYRELSEN ( ) redovisar att riksintresse för yrkesfiske saknas i planförslaget. Länsstyrelsen anser vidare att planförslaget tar tillvara riksintressena för kulturmiljövård på ett bra sätt men att ett förtydligande av vad planbestämmelsen Byggnad för handel kontor och hamnändamål ska placeras i kvartersstruktur innebär. Länsstyrelsen saknar redogörelse för vad planen har för konsekvenser på riksintresse för naturvården samt riksintresse för rörligt friluftsliv vilket bör redogöras för i granskningsskedet. Utifrån planhandlingarna utläser länsstyrelsen att byggnad ej är tillåten på prickmark. Denna bestämmelse blir otydlig eftersom samtidigt anläggningar för hamnändamål och tillgänglighet är tillåtna. Hamnverksamhet beskrivs i planbeskrivningen rymma båtuppställningsplats, båtservice, jolleskola, restauranger, kiosker, hamnbodar, hygienutrymme, avfallsstation och tankstation. Det behöver tydliggöras vilken hamnverksamhet som är tillåten på prickmark eller att marken ska vara obebyggd vilket Länsstyrelsen uppfattar är intentionen. Detta förtydligande har även bäring på möjligheten att upphäva strandskyddet. Delar av planområdet har varit undantaget från strandskydd men i och med planläggningen inträder skyddet inom hela planområdet. Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att strandskyddsfrågan behandlas inom ramen för detaljplanen. Kommunen bör således ta ställning till var strandskyddet kan upphävas och var det ska ligga kvar. Länsstyrelsen kan se fördelar med att strandskyddet delvis upphävs, framförallt inom kvartersmark med byggrätter. Då blir förutsättningarna för att kunna genomföra planen utredda i ett tidigt stadium. Inom allmän platsmark, särskilt naturmark, och vattenområden kan strandskyddet med fördel ligga kvar. Om strandskyddet ska upphävas görs detta med en administrativ bestämmelse i planen. Länsstyrelsen anser vidare att kommande planhandlingar behöver visa att marken är lämplig för de verksamheter som föreslås. Då planområdet ligger lågt kan det finnas behov av skyddsåtgärder mot översvämning för befintliga och planerade verksamheter. Risken för översvämning behöver utredas vidare så att konsekvenserna av en översvämning beskrivs för planerad bebyggelse och verksamheter. I det fortsatta planarbetet behöver kommunen ta ställning till behovet av skyddsåtgärder. Då planförslaget syftar till säkrare hantering av drivmedel och avfall är det lämpligt att kommunens miljönämnd deltar i planarbetet. Föreslaget kallbadhus omfattas av vattenverksamhet. Vattenverksamhet är generellt tillståndspliktiga, men kan i vissa fall vara anmälningspliktiga. Vattenverksamheten är anmälningspliktig om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3000 m 2 enligt 11 kap.9a, miljöbalken och förordningen om vattenverksamhet 19, 3e punkten. Eventuella förändringar av vågbrytaren är också en vattenverksamhet. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver bli tydligare enligt 4 kap. 32 PBL, i delar som berör parkering utmärkt på planbestämmelsen TORG samt att kallbadhuset bör kunna anslutas med en brygga. Kommentar: Riksintresse för yrkesfiske ska läggas till i planbeskrivningen. Förtydligande angående vad planbestämmelse Byggnad för handel kontor och hamnändamål ska placeras i kvartersstruktur innebär ska göras. Konsekvenser av planens inverkan på riksintresse för naturvård och riksintresse för rörligt friluftsliv ska redogöras i planbeskrivningen. Byggnad är ej tillåten på prickmark och anläggningar för hamnändamål och tillgänglighet föreslås regleras som punktprickad mark med höjdbegränsning för att göra planen tydligare. En administrativ bestämmelse om upphävande av strandskydd ska införas i områden som medger byggrätter i detaljplanen. Strandskyddet ska samtidigt beskrivas tydligare i planbeskrivningen. Inom allmän platsmark och vattenområden delar Höganäs kommun Länsstyrelsens uppfattning. Konsekvenser vid översvämning och behov av skyddsåtgärder ska utredas för att klargöra om föreslagna verksamheter är lämpliga eller ej och inarbetas i planbeskrivningen. Höganäs kommunens miljöavdelning som arbetar på uppdrag för miljönämnden har deltagit i planarbetet men fortsättningsvis ska även själva miljönämnden inkluderas. Föreslaget kallbadhus ska kunna anslutas med en brygga och kan uppta en yta på 240 m 2 vilket föranleder en anmälan enligt SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

12 kap. 9a miljöbalken och förordningen om vattenverksamhet 19, 3e punkten. Höganäs kommun välkomnar ett förtydligande kring Ören och att eventuella förändringar av vågbrytaren innebär vattenverksamhet. Planbestämmelsen (parkering) finns med som egenskapsbestämmelse under rubriken Utformning av allmänna platser för att precisera användningen av (TORG) men revideras i granskningshandlingarna enligt 4 kap. 32 PBL. Öppet vattenområdet (W) ska ges en indexering till (W 1) och medge möjlighet för att ta sig till kallbadhus (N). FORMULÄRSYNPUKTER NILS-ÅKE JANSSON Det område som disponeras av optimistklubben bör kunna samordnas med andra aktiviteter exempelvis fler fiskebodar som kan hyras ut. Ny bebyggelse på båtuppställningsplatsen bör läggas betydligt längre från parapeten än nuvarande. Bebyggelse bör placeras så att man får så mycket lä som möjligt från västliga vindar och sol på serveringsytorna. Utfyllnadens yttersta del bör utfyllas och få samma riktning som vågbrytaren och eliminera befarade skador på utfyllnaden vid hårda nordvästliga vindar. Om behov skulle uppkomma kan jag tänka mig att bygga en ny hamn där även kallbadhus kan förläggas där i lä av vågskyddet. Kommentar: Området för komplementsbyggnader vid jolleklubben bedöms kunna inrymma även fiskebodar och en mindre revidering görs i förslaget. Bebyggelsen längs hamnpiren (parapeten) ska revideras för att förbättra tillgängligheten till eventuella byggnader från hamnpiren och för att säkra siktlinjer mot Kullaberg. Eventuella ändringar av utfyllnaden är vattenverksamhet och behöver inte regleras i detaljplan. Höganäs kommun bedömer inte att det är aktuellt med en ny omoch utbyggnad hamn i Mölle. CARL-ERIK NORDSTRAND Bra att bebyggda ytor är kvar men gör bebyggelsen enhetlig. Hellre vit fasad än röd. Vit färg stämmer bättre med bebyggelsen i Mölle. Rusta eventuellt enbart upp längan med hamnbyggnaden. Toaletter och dusch kan placeras bakom Brandstationen. Det är viktigt att hamnplanen fungerar med trafik och parkering. Kommentar: Reglering av färgsättning i föreslagen detaljplan tas bort. Möjlighet för enhetlig bebyggelse görs genom förhöjd bygglovsplikt. Brandstationen har ett starkt kulturmiljövärde och ska vara tydligt fristående. Toaletter och dusch kan placeras fritt inom bestämmelserna (H) och (K). EVA BLOMBERG Flytta p-plats vid NATUR längre söderut på Södra Strandvägen för att bevara området betecknat NATUR. Kommentar: Parkeringsplats bedöms kunna flyttas utanför aktuellt planområde för att minska påverkan på stejleplatsen (NATUR). BERTIL BERG, ORDFÖRANDE I MÖLLE HAMN EKONOMISK FÖRENING Hänsyn tagen till alla intressen. Eroderingsskydd behövs för strandremsan längs stejleplatsen. Östra pirarmen i Lilla hamnen bör höjas 0,5-0,7 m med stenblock lika befintlig sten. bebyggelse för bodar bör möjliggöras från segelklubbens byggnad fram till Norra Strandvägen. Kommentar: Olika typer av skyddsåtgärder vid stigande havsnivåer ska utredas och skrivas in i planbeskrivningen. Området för komplementsbyggnader vid jolleklubben bedöms kunna inrymma även fiskebodar och en mindre revidering görs i förslaget. 12 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

13 SAMMANFATTNING Sammanlagt har 24 skrivelser inkommit under samrådstiden. Skrivelser från Teknik- och fastighetsförvaltningen respektive Räddningstjänsten har lagts samman till två yttranden. Skrivelser från 20 innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Sammanfattningsvis görs följande ändringar inför granskning: I PLANKARTAN ytan för parkeringsplatser på stejleplatsen (NATUR) har tagits bort. bestämmelsen f 1 har reviderats avseende färgval inför granskning. en utökning av byggrätterna vid hamnplanen har gjorts med cirka 95 m 2. ett förtydligande av planbestämmelsen placering i kvartersstruktur har gjorts. ett förtydligande angående att byggnad är ej tillåten på prickmark/anläggning för hamnverksamhet är tillåten har gjorts. en komplettering har gjorts med en administrativ bestämmelse om upphävande av strandskydd inom kvartersmark för (H), (K) och (N) samt vattenområde för hamn (WV). en komplettering har gjorts med en administrativ bestämmelse om Skyddsåtgärder för stigande havsnivå får utföras inom hela planområdet och ska anpassas till kulturmiljövärden, naturvärden, riksintressen och områdets karaktär. bestämmelsen om (W) har getts en indexering (W 1) för att möjliggöra anslutning av brygga till kallbadhus. en yta för komplementsbyggnader vid jolleklubben har utökats med cirka 20 m 2. planbestämmelsen för Utformning av allmänna platser, parkering har tagits bort enligt 4 kap. 32 PBL och text om parkering har skrivits in under Allmänna platser, torg. I PLANBESKRIVNINGEN texten om eleffekt har beskrivits tydligare i planbeskrivningen. texten angående möjlighet för fiskförsäljning (TORG) har kompletterats i planbeskrivningen. texten om naturområde väst och sydväst om hamnen ska regleras till Mölle 14:2 har beskrivits tydligare i planbeskrivningen texten om avstyckning av fyra fastigheter har angetts istället för reglering. texten om gällande område för brandstation och teknisk anläggning har reviderats. en komplettering av vilken fastighet Torgytan ska regleras till, Mölle 14:31. texten om fastigheten som av olika delar ska regleras till Lokalgata har reviderats. texten om fettavskiljare, pump och gemensamhetsanläggning har reviderats. en komplettering om ny sjösättningsväg och att tillgänglighet för räddningstjänsten ska tillgodoses vid den norra slipen har gjorts i planbeskrivningen. en komplettering med riksintresse för yrkesfiske har lagts till i planbeskrivningen med kommunens bedömning av konsekvenser. en komplettering med en bedömning av konsekvenser på riksintresse för naturvården och rörligt friluftsliv har lagts till i planbeskrivningen. ett förtydligande i planhandlingarna angående markens lämplighet för de verksamheter som föreslås har gjorts. texten om ny bebyggelse har beskrivits tydligare i planbeskrivningen. FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSDDA: Unn Carlsson och Kirsten Knafve. FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: att hamnbyggnaden inte ska ersättas som i förslag till detaljplan utan istället bevaras/renoveras. 13 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

14 GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANGRANSKNING Granskning genomfördes mellan den 27 november till den 30 december Underrättelse om granskning har skett genom utskick i enlighet med aktuell fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i lokaltidningen, kommunens hemsida samt annonsering på kommunens anslagstavla den 19 november Samrådsmöte hölls torsdagen den 11 december genom öppet hus mellan klockan i Mölle stationshus. Sammanlagt deltog cirka 45 personer varav 3 tjänstemän (Gustav Johnsson, André Persson och Madeleine Meiby) från kommunen. Under granskning med öppet hus hölls flera informella presentationer där planprocessen och planförslaget redogjordes. Mellan presentationerna gavs besökarna möjlighet att ställa frågor till tjänstemännen. Detta var bra upplägg eftersom många passade på att ställa frågor när det inte var en presentation i stor grupp. INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING Under granskningstiden har 16 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt planprocess. I de fall de inkomna granskningsyttranden varit långa har ansvarig handläggare sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. SKRIFTLIGA SYNPUNKTER LANTMÄTERIET ( ) har synpunkter om att kommunen bör anges som huvudman i plankartan. Vidare påtalar de att område betecknat med (N) bör listas under kvartersmark eller liksom övriga vattenområde betecknas (W x) med indexering och precisering. De påtalar vidare eventuell förväxling av egenskapslinjer för plusprickad mark. Lantmäteriet föreslår att fastighetsbildningsåtgärderna redovisas tydligare, var fastighet för sig och att föreslagen reglering i ett par avseenden är felaktig. Vidare anser de att eventuell gemensamhetsanläggning bör förtydligas. En omprövning av gemensamhetsanläggningen för Mölle ga:7 behöver ske och detta bör anges i planbeskrivningen. Kostnader för fastighetsbildningsåtgärder bör även redovisas tydligare. Kommentar: Kommunen ska anges som huvudman för allmän platsmark. Område betecknat (N) ska ändras till (W) med indexering. Förtydligande ska göras i plankartan gällande område för komplementbyggnad, plusprickad mark, där inte kvartersmark ska vara angiven. Gemensamhetsanläggning är inte längre aktuellt i planförslaget. Omprövning av Mölle ga:7, kostnader och konsekvenser för respektive fastighet ska beskrivas tydligare i planhandlingarna. HÖGANÄS ENERGI AB ( ) har inget att erinra mot planförslaget. SJÖFARTSVERKET ( ) har yttrat sig tidigare och har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 14 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

15 SOCIALFÖRVALTNIGNEN ( ) påtalar att tillgängligheten för framförallt äldre och funktionshindrade bör tillgodoses inom hela planområdet vilket kan möjligöras i samband med föreslagna förändringar för nybyggnation. Vidare påtalar de att tillgänglighetsanpassade utrymmen för toaletter, duschrum och dörrar är mycket viktigt. Möjlighet att även kunna ladda permobil och andra hjälpmedel bör beaktas. För god tillgänglighet behövs hårdgjorda ytor utan kantstenar som försvårar framkomligheten. Om grusytor används bör ytan vara av finkornigt och hårt packat material. En god utomhusbelysning skapar också en ökad tillgänglighet och ger trygghet. Möjligheten för funktionshindrade att komma ombord på större båtar med hjälp av någon form av ramp bör beaktas vid om och tillbyggnad av hamnen. Kommentar: Detaljplanen möjliggör bättre tillgänglighet genom yta för (TORG). Tillgängligheten säkerställs i respektive bygglovsprövning. TRAFIKVERKET ( ) har tagit del av handlingarna och påtalar att eventuella behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av detaljplanen ska bekostas av kommunen. Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med text om att eventuella behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av detaljplanen ska enligt trafikverket bekostas av kommunen. TOMAS SVENSSON ( ) beskriver på ett utförligt sätt Mölle hamns karaktär och kulturarv. Vidare påtalas synpunkter om att Mölle hamns utsatta läge är en tillgång och inte någon nackdel. Den improviserade bebyggelsekaraktären med oömma bodar förstärker närheten till vild natur. Vidare beskrivs Mölle som en naturhamn som erbjuder andra lockelser än en marina med alla servicefunktioner. Slutsatsen med detta resonemang är att Mölle hamns karaktär som naturhamn bör förstärkas. Kommentar: Syftet med detaljplanen är att säkerställa Mölle hamns viktiga funktioner i form av service, räddningstjänst och samlingsplats som en del av de riksintressanta natur- och kulturmiljövärdena i området. Planförslaget reglerar bevarande samtidigt som det möjliggör viss utveckling av verksamheterna i hamnen vilket bedöms överensstämma med inlämnade synpunkter. TELIA SONERA SKANOVA ACCESS AB ( ) har inget att invända mot detaljplanförslaget. HANS-ERIC ANDERSSON ( ) påtalar att han inte fått någon inbjudan till granskning. Han har tidigare under samrådsskedet lämnat synpunkter kring parkeringsplasterna vid Stelegången. Han frågar nu om var det är tänkt att göra parkeringen längs Södra Strandvägen och påtalar att Markkullen precis söder om planområdet alltid har ansetts tillhöra Stelegången som en anslutning och att det är olämpligt att anlägga en parkering där. I övrigt ställer han sig positiv till att hänsyn tagits till hans tidigare synpunkter. Kommentar: Inbjudan till granskning har annonserats i lokaltidningen, anslagits på kommunens anslagstavla och skickats ut till sakägare vilket i aktuellt fall är Hans-Erics dotter Åsa Andersson. Den tänkte parkeringen förslås utom planområdet längs Södra Strandvägen men någon mer detaljerad utredning har inte gjorts. För placering av eventuell parkeringsplats hänvisas till kommunens gata- och parkavdelning. RÄDDNINGSTJÄNSTEN ( ) har inget ytterligare att erinra, se föregående yttrande. HANS THIIS ( ) framhåller som berörd hyresgäst att det är olämpligt att flytta räddningstjänsten till Lilla hamnen eftersom det är mycket trångt att segla ut sommartid och att jolleklubben har sin enda sjösättningsplats i det läget och att det för det mesta är lite vatten. 15 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

16 Kommentar: Räddningstjänsten gör bedömningen att sjösättning vid Lilla hamnen är att föredra förutsatt att redovisade förutsättningar och krav uppfylls. MÖLLE BY- OCH KULTURFÖRENING ( ) har inget att erinra mot rubricerad plan och ser fram emot en spännande utveckling av Mölle hamn med sina områden. CHRISTER OCH GUNVOR ELFVERSSON, LARS-OLOF PETERSSON ( ) påminner om att planen måste utformas med stor varsamhet. Utgångspunkten bör vara att bevara småskaligheten vilken de undertecknade anser hotas även med det reviderade förslaget. Restaurang- och handelsverksamheten kommer att öka och därmed ökar olägenheterna för kringboende. De önskar inte att hamnområdet förvandlas till en exklusiv marina med flotta restauranger och butiker. Vidare anser de att höjden på föreslagna byggrätter längs hamnpiren är för hög och att utsikten över havet kommer att begränsas. De anser vidare att färgval i hamnen bör göras med utgångspunkt i brandstationen. De undrar även hur mycket utfyllnaden behöver höjas. Vidare att anser de att utfyllnaden bör tas bort med hänvisning till att den är olaglig. De ställer sig frågande till om länsstyrelsen vill legalisera dagvattenledningen som mynnar i hamnbassängen. Vidare undrar de kring hur hänsyn till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivningar beaktas i föreslagen detaljplan. De ställer även sig frågande till hur strandskyddet ska bli och hur länsstyrelsen ser på att kartan måste ritas om. Kommentar: En modernisering av detaljplanen för Mölle hamn med utgångspunkt i dagens krav på bland annat byggnader vad gäller ventilation, brandsäkerhet, tillgänglighet och även drivmedelshantering kräver att vissa förändringar görs. Permanenta bygglov för varaktiga lösningar för verksamheterna i hamnen innebär att föreslagna byggnadsvolymer bedöms som lämpliga. Föreslagen höjd utgår från de befintliga byggnader som redan finns längs hamnpiren. Färgval regleras inte i föreslagen detaljplan. Marknivån på utfyllnaden bedöms inte behöva höjas. Ytan för utfyllnaden används i dagsläget av många olika verksamheter. Dessa verksamheter skulle enligt förslag från de undertecknade få mycket svårt att inom hamnområdet omlokalisera sina respektive verksamheter. För vidare information kring utfyllnaden och Ören hänvisas till den fastighetsutredning som gjordes i samrådsskedet och som finns tillgänglig på Höganäs kommun. En genomströmning med en kulvert genom hamnen skulle enligt bedömning av VA-avdelningen vara tekniskt komplicerad och dyr att få till stånd eftersom det handlar om mycket stora vattenmassor, framförallt vid stormar. Dagvatten hanteras genom det kommunala VA-nätet. I vissa lägen, som exempelvis Mölle, kan inte kommunen hantera dagvatten via reningsverket eftersom detta skulle kräva mycket stora resurser. I Samrådsskedet gjordes en behovsbedömning som angav att föreslagen detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter angående detta ställningstagande. Strandskyddet prövas under planprocessen av länsstyrelsen och den reviderade plankartan redovisar föreslagen strandskyddslinje och de särskilda skälen anges i planbeskrivningen. LÄNSSTYRELSEN ( ) konstaterar att strandskydd upphävs i planförslaget utan att någon prövning av förutsättningarna för detta görs. Utifrån planhandlingarna kan länsstyrelsen inte bedöma om riksintressen påverkas negativt av planförslaget. Länsstyrelsen ger därför kommunen rådet att gå ut på en andra granskning av planförslaget. Länsstyrelsen skriver att planförslaget menar att det följer gällande översiktsplan och planprograms intentioner. Länsstyrelsen konstaterar att den norra delen av planområdet pekas ut som grönstruktur i gällande översiktsplan medan övriga delen av planområdet inte har någon förändrad markanvändning. Översiktplanen anger även att nya vågbrytare är möjliga i hamnen. Länsstyrelsen konstaterar vidare att planförslaget fortfarande inte redovisar hur planens genomförande påverkar riksintressena yrkesfiske, naturvård, kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv vilket planhandlingarna ska redovisa. Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att pröva områdets lämplighet för föreslagen bebyggelse utan en sådan redovisning. I plankartan anges det att strandskyddet upphävs för samtliga byggrätter och vattenområde för hamn inom planområdet. Någon prövning enligt 4 kap 17 PBL har dock inte gjorts och det är därför oklart om det föreligger något särskilt skäl för upphävandet samt varför kommunen anser att intresset att ta området i 16 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

17 anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Särskilt fokus behöver ligga på möjligheten att bygga ett kallbadhus som är en helt ny etablering i vattenområdet. Detta behöver inarbetas i handlingarna. Länsstyrelsen menar att det fortfarande är otydligt vad som är tillåtet på prickmark med planbestämmelsen Byggnad ej tillåten. Anläggningar för hamnändamål max 1,2 meter höga och tillgänglighet är tillåtna. Länsstyrelsen anser att detta behöver förtydligas i kommande planhandlingar. Detta förtydligande har bärighet på möjligheten att upphäva strandskyddet. Vidare anser Länsstyrelsen att planbestämmelsen W 1 är otydligt, eftersom det är svårt att tolka om en brygga är tillåten inom planområdet eller om en brygga är tillåten vid varje prövning. Länsstyrelsen menar att om syftet endast är att göra det möjligt att bygga en brygga till eventuellt kallbadhus bör det tydliggöras i planbestämmelsen för att undvika otydlighet. Även detta förtydligande har bäring på möjligheten att upphäva strandskyddet. Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med en rubrik om prövning av strandskyddet där de särskilda skälen för upphävande av strandskyddet motiveras. Plankartan har kompletterats med en separat karta som redovisar föreslagen strandskyddslinje och föreslaget område för upphävande av strandskydd. Påverkan på övriga riksintressen har redovisats. Planbestämmelse om prickmark har reviderats och gjorts tydligare. Bestämmelse om (N) har reviderats till W 1 och samtidigt utökats för möjlighet till badbrygga och ska vara allmänt tillgänglig. Område för (W) innefattar inte längre möjlighet för badbrygga. TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN ( ) har inga ytterligare synpunkter. HÅKAN LIND ( ) beskriver detaljerat planbeskrivningens innehåll och lämnar många frågor kring redaktionella ändringar. Kommentar: Synpunkterna har bemötts vid ett personligt möte och redaktionella ändringar av planbeskrivningen har gjorts för att göra den lättare att förstå. STADSMILJÖAVDELNINGEN ( ) lämnar synpunkter om att byggnadshöjder och takvinklar bör revideras något för att kunna uppfylla gällande krav på bland annat restaurangverksamheter. Kommentar: Synpunkterna har tillgodosett med mindre revideringar av byggnads- och nockhöjd på byggnaderna närmast hamnplanen till 3,2 m respektive 4,0 m och takvinkel grader för flertalet av byggrätterna. 17 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

18 SAMMANFATTNING Sammanlagt har 16 skrivelser inkommit under granskningstiden. Skrivelser från tio innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Sammanfattningsvis görs följande ändringar inför granskning: I PLANKARTAN Förslag till strandskyddslinje redovisad tillsammans med plankartan. Revidering av prickmark till Marken får inte förses med byggnad. Revidering av bestämmelse (N) till (W 1), vattenområde för allmänt tillgänglig badbrygga, kallbadhus, bastu och rekreation. Största byggnadsarea 240 m 2. Maxhöjd trädäck/brygga 3,0 m över medelvattenstånd. Nockhöjd är 5 m från trädäck/brygga. Fasad ska utföras i stående träpanel. Utökning av yta för teknisk anläggning (E) med cirka 30 m 2. Revidering av byggnads- och nockhöjd för byggrätterna närmast hamnplanen till 3,2 m respektive 4,0 m. Revidering av takvinklar till grader för byggrätter kring ytan för (TORG). Revidering av bestämmelse om antal våningar har tagits bort med hänsyn till att inte överreglera. Revidering av administrativ bestämmelse om förslag till upphävande av strandskydd enligt redovisning i karta inom allmänna platser (TORG), kvartersmark för (V), (H), (K) samt vattenområde för (W 1) och (WV). Revidering av bestämmelse e 1. Text om högsta antal byggnader är 5 stycken har tagits bort. Revidering av bestämmelse p 1. Text om enligt illustration har lagts till. Tillägg av bestämmelse (H) i samma yta som (T 1) för att öka flexibiliteten i detaljplanen. Höganäs kommun anges som huvudman för allmän platsmark. I PLANBESKRIVNINGEN Prövning av upphävande av strandskydd och utökning av strandskydd inom delar av planområdet. Motivering och särskilda skäl utvecklade under egen rubrik. Tydligare redovisning av detaljplanens påverkan på de berörda riksintressena yrkesfiske, naturvård, kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv. Förtydligande av text och bild om fastighetsbildningsåtgärder. Text om gemensamhetsanläggning har reviderats och tagits bort. Redaktionella textändringar. FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSDDA: Unn Carlsson och Kirsten Knafve (sedan samrådet) Gunvor och Christer Elfversson och Lars-Olof Petersson. FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: Att hamnbyggnaden inte ska ersättas som i förslag till detaljplan utan istället bevaras/renoveras. (Sedan samrådet). Att utfyllnaden ska tas bort. Att höjden på föreslagna byggrätter är för hög. 18 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

19 ANDRA GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANDRA PLANGRANSKNING En andra granskning genomfördes mellan den 1 juni till den 24 juni Underrättelse om granskning har skett genom utskick i enlighet med aktuell fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i lokaltidningen, kommunens hemsida samt annonsering på kommunens anslagstavla den 22 maj Granskningsmöte hölls onsdagen den 3 juni genom öppet hus mellan klockan i Mölle stationshus. Sammanlagt deltog cirka 35 personer varav 3 tjänstemän (Gustav Johnsson, André Persson och Madeleine Meiby) från kommunen. Under granskning med öppet hus hölls informella presentationer där planprocessen och planförslaget redogjordes. Besökarna gavs möjlighet att ställa frågor till tjänstemännen och lämna synpunkter på föreslagen detaljplan. INKOMNA SYNPUNKTER UNDER ANDRA GRANSKNING Under den andra granskningstiden har tio skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt planprocess. I de fall de inkomna granskningsyttranden varit långa har ansvarig handläggare sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. SKRIFTLIGA SYNPUNKTER SJÖFARTSVERKET ( ) ser positivt på att Mölle hamn utvecklas genom en ny detaljplan. Sjöfartsverket har tidigare yttrat sig och har i likhet med förra yttrandet inget att erinra mot föreslagen detaljplan. TRAFIKVERKET ( ) vidhåller sina tidigare synpunkter om att eventuella behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av detaljplanen ska bekostas av kommunen och att de i övrigt inte har något att erinra mot detaljplanen. Kommentar: Synpunkterna har tillgodosetts. HÖGANÄS ENERGI AB ( ) har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. SWEDEGAS AB ( ) har inte att erinra mot erhållet planförslag. LANTMÄTERIET ( ) påtalar att de fastighetsrättsliga konsekvenserna i planbeskrivningen är svåra att överblicka. De ger även förslag på hur formuleringar kring fastighetsreglering och avstyckning görs tydligare. Kommentar: Planbeskrivningen har reviderats med hänsyn till synpunkterna ovan. MILJÖAVDELNINGEN ( ) skriver att ett av syftena med detaljplanen uppges vara att säkerställa viktiga funktioner i Mölle hamn. En av de viktiga funktionerna i hamnen är att invånare och besökande kan få tillgång till restauranger samt andra typer av 19 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

20 livsmedelsverksamheter. För att få en fullgod funktion för både fasta och tillfälliga livsmedelsverksamheter i form av restauranger, caféer och olika typer av marknadsstånd eller vagnar behöver tillgång finnas till avfallshantering och VA i form av kommunalt dricksvatten och avlopp. Tillgång till fettavskiljare behöver finnas för vissa typer av livsmedelsverksamheter. Tillgång till separat toalett behöver finnas för personal som arbetar med livsmedel. I planbeskrivningen planeras livsmedelsverksamhet på den så kallade utfyllnaden och på platsen som benämns TORG. Allmänna toaletter behöver finnas i tillräckligt antal för besökande i hamnen. Kommentar: Detaljplanens syfte är att säkerställa Mölle hamn viktiga funktioner i form av service, räddningstjänst och samlingsplats som en viktig del av de riksintressanta natur- och kulturmiljövärdena i området. Yttrandet kan ses som en del i genomförandet av detaljplanen. RÄDDNINGSTJÄNSTEN ( ) hänvisar till föregående yttrande och har inget ytterligare att erinra. TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNIGNEN ( ) har inga ytterligare synpunkter. TELIA SONERA SKANOVA ACCESS AB ( ) har inget att invända mot gällande detaljplaneförslag. LÄNSSTYRELSEN ( ) skriver en redogörelse som sammanfattar ärendet. Länsstyrelsen har inte några synpunkter. SAMMANFATTNING Sammanlagt har tio skrivelser inkommit under granskningstiden. Skrivelser från två innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Sammanfattningsvis görs följande ändringar inför granskning: I PLANKARTAN Karta med förslag till strandskydd är reviderad för att bli visuellt tydligare. I PLANBESKRIVNINGEN Förtydligande i avsnitten om fastighetsbildningsåtgärder och fastighetsrättsliga konsekvenser. Redaktionella textändringar. FÖLJANDE SAKÄGARE HAR SEDAN SAMRÅD OCH TIDIGARE GRANSKNING INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA: Unn Carlsson och Kirsten Knafve (sedan samrådet) Gunvor och Christer Elfversson och Lars-Olof Petersson (sedan tidigare granskning). FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: Att hamnbyggnaden inte ska ersättas som i förslag till detaljplan utan istället bevaras/renoveras (sedan samrådet). Att utfyllnaden ska tas bort (sedan tidigare granskning). Att höjden på föreslagna byggrätter är för hög (sedan tidigare granskning). 20 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP

TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP KS/2009/506 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2013-12-09 Reviderad enligt beslut i Kommunstyrelsens planutskott 2013-12-17 2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN,

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera,

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, s. 1/35 Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

LAGA KRAFT PLANHANDLING

LAGA KRAFT PLANHANDLING Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen 2014-12-15 DETALJPLAN FÖR GAMLA RUNEMO SKOLA LAGA KRAFT PLANHANDLING Innehållande planbeskrivning, konsekvensbeskrivning och administrativa frågor. Som

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för FÄJÖ 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 105/11 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, har varit föremål för programsamråd.

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2013 KRISTIANSTADS KOMMUN UTLÅTANDE. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-12

ÖVERSIKTSPLAN 2013 KRISTIANSTADS KOMMUN UTLÅTANDE. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-12 ÖVERSIKTSPLAN 2013 KRISTIANSTADS KOMMUN UTLÅTANDE av inkomna synpunkter på utställningsförslaget ÖVERSIKTSPLAN 2012, KS 2012-04-18 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-12 INNEHÅLL 1 Utställningens genomförande

Läs mer

Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling 2015-01-21

Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling 2015-01-21 Detaljplan för 3 m fl Falkenbergs kommun, Hallands län Detaljplan för Falkenbergs kommun, Hallands län Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Mars 2013 Jenny Linné, exploateringsingenjör SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014.

Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014. (Granskning 1) Detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl, i Borlänge kommun, Dalarnas län Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014. Ett förslag till detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl har tagits fram av

Läs mer

Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken

Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-05-25 Elisabet Eriksson 08-590 970 54 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2012:236 Elisabet.eriksson@upplandsvasby.se Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2012-07-09 Rev 2012-12-06 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län

del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län Utlåtande Detta detaljplaneförslaget, har varit utställt under tiden 2014-11-03 till 2014-11-30 för

Läs mer

Detaljplan för Hemmeslöv 44:104 Hotell Riviera, Hemmeslöv, Båstads kommun. Planbeskrivning. Antagandehandling 2014-05-08

Detaljplan för Hemmeslöv 44:104 Hotell Riviera, Hemmeslöv, Båstads kommun. Planbeskrivning. Antagandehandling 2014-05-08 Detaljplan för Hemmeslöv 44:104 Hotell Riviera, Hemmeslöv, Båstads kommun Planbeskrivning Antagandehandling 2014-05-08 HANDLINGAR Planens diarienummer är 1434/13-315 Detaljplanen består av Planbeskrivning,

Läs mer

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun 2013-11-20 1 (42) Dnr Kst 2011/263 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt

Läs mer

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-05-25 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2014:283 Mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Bakgrund

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Planprogram för området mellan S:a Råtorp-Klaramotet Samrådsredogörelse 1

Planprogram för området mellan S:a Råtorp-Klaramotet Samrådsredogörelse 1 Planprogram för området mellan S:a Råtorp-Klaramotet Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådet samt kommunens

Läs mer