SLBs resestipendium 2008 Rapport av Tuija Vartiainen och Ulf Hölke, bibliotekskonsulenter på Länsbibliotek Västmanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLBs resestipendium 2008 Rapport av Tuija Vartiainen och Ulf Hölke, bibliotekskonsulenter på Länsbibliotek Västmanland"

Transkript

1 SLBs resestipendium 2008 Rapport av Tuija Vartiainen och Ulf Hölke, bibliotekskonsulenter på Länsbibliotek Västmanland Studieresa till Uleåborg/Oulu med besök på Uleåborgs stadsbibliotek och Uleåborgs universitetsbibliotek juni 2008 Rapport del 1 Boken kommer-verksamhet av Tuija Vartiainen Rapportens innehåll: 1. Varför ville vi åka till Uleåborg? 2. Vad fick vi höra och se? 3. Vad fick vi med oss? 1. Varför ville vi åka till Uleåborg? Boken-kommer verksamhet är ofta en ifrågasatt biblioteksservice eftersom tjänsten anses mycket personalkrävande. Det finns bibliotek som helt har lagt ner verksamheten i sin kommun och många bibliotek bromsar att bygga ut BK- servicen. I tidskriften Scandinavian Library Quarterly 2007:3 kan man läsa att stadsbiblioteket i Uleåborg har haft ett projekt inom BK-verksamheten där ett av syften har varit att effektivisera tjänsten. Vi ville närmare höra vad och hur biblioteket i Uleåborg hade tänkt och arbetat för att se ifall vi i Sverige kunde använda dessa erfarenheter i utvecklingsarbetet på våra bibliotek. 2. Vad fick vi höra och se? Uleåborg (Oulu på finska) är en stad som har vuxit i snabb takt under de senaste decennierna. År 1963 var invånarantalet I år har Uleåborg ca invånare, 12 % av invånarna är över 65 år. Utmärkande för dagens Uleåborg är IT relaterad forskning och företagande. Universitetet har studerande. Ur biblioteksstatistiken 2006: Stadsbiblioteket har 12 filialer och 101medarbetare. Biblioteksvisning för 493 grupper inkl personer. Undervisning av informationssökning för 190 grupper inkl personer. Utlåning: 24,2 lån per person. Öppettid: 567 timmar/vecka Biblioteksservice kostade 51,87 per person. Samtidigt som det fanns ett växande behov av boken-kommer-tjänster fanns det inte möjligheter att anställa mera personal. Genom att utveckla verksamheten ville man nå både effektivare och bättre service för biblioteksanvändare som själva inte kunde komma till biblioteket. 1 Uusi tietosanakirja 15. osa, 1967, s

2 Tankarna om BK-verksamheten aktualiserades sommaren 2003 när två IT-företag, TietoEnator och Audio Reader, tog kontakt med biblioteket. Idag ägs TietoEnators biblioteksdel av Axiell. Det konstaterades att det var ett gemensamt intresse att utveckla tjänster med hjälp av IT-teknik för hemmaboende äldre personer. Dessa diskussioner blev början till ett gemensamt utvecklingsprojekt. Projektets syfte var att utveckla ett IT-baserat helhetskoncept för välfärdstjänster, som erbjuder riktade individuella nättjänster till äldre och personer med funktionsnedsättningar. Utvecklingsarbete med bibliotekets hemservice var alltså en del av ett större projekt. I arbetsgruppen ingick personal både från biblioteket och från äldreomsorgen. Arton personer var involverade på biblioteket. Alla som arbetade i projektet gjorde det vid sidan av sitt ordinarie arbete. Filialbiblioteken var med i arbetet. Biblioteket hade följande mål i projektet: Testning och utveckling av användargränssnittet som hade utvecklats i huvudprojektet. Utveckling av bibliotekets katalogdatabas. Organisering av BK tjänsten och utveckling av logistik Undersökning av användningen av elektroniskt material och testning av det. Introduktion och evaluering av de nya tjänsterna. Sammandraget konstaterar man i slutrapporten av projektet 2 att som resultat av projektet finns det färdiga, testade nya biblioteksanpassningar för BK-låntagare. Anpassningar som kan direkt användas i produktionen. Projektet hade även indirekt samhällspåverkan. Utveckling av nättjänster gör biblioteksanvändande lättare för personer som själva inte kan komma till biblioteket och bidrar till att de äldre kan bo hemma längre. Bibliotekens samhällsansvarsprincip bidrar till en bättre boendemiljö känsla av trygghet. Utvecklingen av det nya systemet hade olika skeden. Den första tanken var att skapa ett så gott som helt automatiskt system, som skulle bidra till att också kunderna själva kunde sköta sina biblioteksärenden. När dagen för BK-sändningar närmar sig skulle programmet automatiskt reservera materialet enligt sökprofilen i den programmerade kalendern. Biblioteksarbetaren skulle då enbart behöva hämta materialet på hyllan, låna ut till kunden och skicka till vaktmästaren/transportservicen som levererade materialet till kunden. Användargränssnittet borde vara så tydligt att BK-låntagare eller en person med hennes/hans fullmakt skulle kunna använda det själv. Att skapa ett helt automatiskt system utan inblandning av biblioteksarbetare visade sig orealistiskt av flera skäl. Det skulle ha varit svårt, om inte omöjligt, att skapa sådana sökprofiler så att det material som fastnade där skulle passa kunden. Textstorleken kunde vara fel, språket som biblioteket använder när det beskriver materialet är så långt från vardagsspråket att det inte var lätt för kunden att hitta det önskade materialet i beståndet. Särskilt äldre kunder anser att det är viktigt att ha en egen kontaktperson på biblioteket. En del av arbetet som biblioteksassistenter tidigare hade gjort gick dock över till det nya systemet. Beskrivningen av materialet i katalogdatabasen förbättrades. Nya nyckelord lades till och ämnen för skönlitteraturen fastställdes. 2 Heroja, Kyrki, Saraste, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kotipalvelutyön kehittäminen, 2008, s. 5. 2

3 Boken kommer-verksamheten organiserades områdesvis. På det sättet blev materialleveranserna till kunderna enklare. Kontakterna till äldreomsorgen blev bättre och nya BK-låntagare förvärvdes. Projektet ökade bibliotekspersonalens kunskaper, både när det gäller IT-kunnande och kännedom av litteraturen. Bibliotekspersonalen som arbetar med BK-verksamheten måste få adekvat utbildning för att kunna använda systemet. Systemets fördelar blir tydliga först när personalen har lärt sig att använda det. 3. Vad fick vi med oss? Boken kommer-service kan räknas till en av kommunens välfärdsservicetjänster som skapar trygghet hos kunderna. Det är naturligt att Boken kommer-tjänster bygger på närhetsprincipen. Varje bibliotek, varje filial har given lokal förankring. Det medför att den närmaste biblioteksenheten ansvarar servicen till sina BK-låntagare. När man på biblioteken utför utvecklingsverksamhet som har så här tydligt tangerar andra politikområden inom kommunen, i det här fallet äldreomsorgen, är det viktigt att planering och rollfördelning sker i samverkan med de berörda förvaltningarna. De stora och mellanstora biblioteken skulle ha mest nytta av lösningen.. Personalen anser att systemet effektiviserar och sparar arbetstid. Tyvärr har man inte gjort några mätningar hur mycket arbetstidsbesparning är. Axiell deltog i BK-projektet i Uleåborg. Axiells roll i att sprida och eventuellt omarbeta lösningar som har utvecklats i Uleåborg spelar en avgörande roll om biblioteken i Sverige ska kunna få ta del av detta utvecklingsarbete. Rapport del 2 Navigationssystem/guide för att hitta medier i ett bibliotek av Ulf Hölke Innehållsförteckning: 1. Bakgrund Varför ville vi åka till Uleåborg? 2. Vad fick vi se? Höra? 3. Vad vill vi gå vidare med? 4. Hur sprider vi våra erfarenheter? 1. Bakgrund, varför ville vi åka till Uleåborg? I samband med spaning om olika tekniska infohjälpmedel på bibliotek hittade jag en intressant artikel på Internet om ett försök på Uleåborgs universitet. De hade tagit fram ett navigationssystem som gjorde att studenterna kunde hitta medierna i biblioteket på nytt sätt via trådlöst nät och information + position på handdatorer (PDA), Jag var också i kontakt med Johannes Wagner, Wagner Form, och diskuterade olika idéer om informationssystem på bibliotek. Dessutom läste jag en artikel i Scandinavian Library Quarterly om ett intressant Boken kommer projekt, effektivisering av Boken kommer verksamhet i Uleåborg som jag informerade min kollega Tuija Vartiainen om. De båda projekten i Uleåborg var så pass intressanta att vi beslutade oss för att söka Sveriges Länsbibliotekariers resestipendium 2. Vad fick vi se och höra? Uleåborgs universitet, sex fakulteter, varav den tekniska fakulteten är den största, sju bibliotek varav tre bibliotek på Linnanmaa campus, studerande, 3

4 De studerande har fri tillgång till kursböcker. 105 anställda på universitetsbiblioteket. Pliktexemplar till Uleåborgs universitetsbibliotek. Varje studerande måste klara av en informationssökningskurs för att få ut sin examen. Uleåborg hade 1960 ca, invånare, idag ca invånare. Vi tror att universitetet betyder mycket för denna befolkningsutveckling. Navigationssystemet SmartLibrary Location-Aware Mobile Library System Idén om en ny teknisk lösning för att hjälpa studerande och bibliotekspersonal på Uleåborgs universitetsbibliotek att hitta medierna på hyllorna växte fram Bibliotekets personal och forskare på Media Team på Tekniska fakulteten arbetade fram ett projekt. Forskarna på Media Team var intresserade av att testa in real life olika typer av trådlösa navigationsapplikationer i rums- och stadsmiljöer på invånare i Uleåborg. Forskarna tog fram en prototyp, som man sedan testade på studerande i universitetsbiblioteket. Prototypen SmartLibrary Location-Aware Mobile Library System SmartLibrary, är en prototyp, en elektronisk guide som hjälper användarna att hitta böcker och annat material i biblioteket. Hjälp ges i form av en kartbaserad vägledning på en handdator/mobil och som leder användaren till målet/bokhyllan. I biblioteket finns trådlös uppkoppling i form av WLAN. Tjänsten är en helt programvarubaserad lösning. Användandet av SmartLibrary kan exempelvis gå till så här: En användare besöker biblioteket. Han/hon är där för att hitta en viss roman av Tolkien. Användaren tar sin handdator/mobil och knappar in bibliotekets webbplats. Han/hon knappar in författarens namn i sökrutan. Han/hon får tillbaka ett svar/resultat var boken finns och vilken plats boken har. Bokens nummer är PL 820/89engl Tolkien JRR, hänvisar till engelska böcker. Användaren vet inte var platsen är belägen i biblioteket, så han/hon ber SmartLibrary om vägledning. Hyllan med boken visas på bibliotekets karta samt den kortaste vägen från användarens aktuella position till hyllan. Användaren följer vägen på handdatorn/mobilen till hyllan och han/hon hittar boken lätt. SmartLibrary tjänsten är byggd ovanpå två befintliga system, nämligen OULA och SmartWare. OULA är onlinekatalogen i universitetsbiblioteket i Uleåborg. SmartWare är en prototyp för systemarkitektur som byggdes på Uleåborgs universitet för att ge utvecklade mobila multimediatjänster. SmartLibrary finns i det största biblioteket på universitetet i Uleåborg. Bild (a) visar WLAN kopplingspunkter för trådlöst internet som installerats på första våningen i biblioteket. Det finns sex kopplingspunkter för att visa mer exakt WLAN-positionering på den mobila enheten. Positioneringen genomförs med Ekahaus positionsbestämningsteknik. Bild (b) Det finns tre datafiler som nyttjas i SmartLibrarytjänsten: Ekahaus klient, SmartServices programvara och en webbläsare. Ekahaus klient mäter WLAN signalens egenskaper på klientenheten och skickar dem till Ekahaus positioneringssystem, som beräknar den plats användaren befinner sig på. Webbläsaren används för att avläsa OULA-pda (handdator) användargränssnitt. OULA-handdator är en webbapplikation som är anpassade för små enheter, typ handdatorer, vilket ger en enkelt men kraftfullt tillgång till databasen OULA. Användaren åberopar vägledningstjänsten i SmartServicesprogramvaran genom att klicka på en hyperlänk. SmartServices kommunicerar med SmartWareservern för att lokalisera användaren och hyllorna. Placeringen av bokhyllor lagras i SmartWaredatabasen. Lokaliseringsuppgifter om användaren och hyllor överförs till vägledningstjänstens användargränssnitt via SmartWareservern. 4

5 (a) Lokaler för WLAN-basstationer på första våningen på det största biblioteket på Uleåborgs universitet. (b) Arkitektur SmartLibrarysystemet (c) Frågeprefixet, sökning på Tolkien i OULA-handdator (d) Resultatet av sökningen 5

6 (e) Visualisering av kartan med vägledning/guide till hyllan där boken skall finnas. Utvärdering En användartest utfördes för att ta reda på om SmartLibrary verkligen bidrar till att hitta medierna på hyllorna på ett bättre sätt. Användartestet och utvärderingen som utfördes i det största biblioteket på Uleåborgs universitet visade att SmartLibrary hjälpte bibliotekets användare att hitta böcker lättare i jämförelse med konventionell hyllklassificering. Slutsats: Den nödvändiga utrustningen och förändringar av fysiska hyllor gör det dock svårt och dyrt att installera dessa system i stora offentliga bibliotek. 3. Vad vill vi gå vidare med? Navigationstekniken inomhus är fortfarande en väldigt dyr och komplicerad teknik, det visar Uleåborgs universitetsbiblioteks försök med SmartLibrary. Vi tror dock att navigationstekniken kan utvecklas mera, att eventuellt ett eller flera företag kan ta fram en bra produkt inom några år. Inom mobiltelefonområdet utvecklas nya tjänster och NFC (Near Field Communication) är en byggsten i den nya mobila infrastrukturen. NFC kommer att byggas in i hundratals miljoner mobiler. Den tekniken underlättar olika tjänster via mobilen. Det kan gälla betalningar, identifikation, att få information, att ladda ner musik etc. Intresset är alltså stort för att bygga in fler tjänster i telefonen och en tjänst kan säkert vara att kunna navigera och hitta medier i biblioteket. 4. Hur sprider vi våra erfarenheter? Vi tänker rapportera våra erfarenheter och vår dokumentation från studiebesöken till Sveriges Länsbibliotekarier, våra arbetsgrupper inom biblioteksområdet i Västmanland, LIM-nätverket, till företag inom bibliotekssektorn, exempelvis Axiell, Teknikhuset, Wagner Form. 6

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Ett projekt i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen Vi har sett projektet som ett förtroende från politikerna och som något viktigt att förvalta. inger edebro sikström, bibliotekschef,

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland

Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland Av Eva Bergstedt, frilandsjournalist, på uppdrag av Länsbibliotek Östergötland Våren 2003 fick Länsbibliotek Östergötland i uppdrag

Läs mer

Arkiv för lokalt inlästa talböcker

Arkiv för lokalt inlästa talböcker Arkiv för lokalt inlästa talböcker En förstudie gjord inom Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet på uppdrag av Bibsam av Karin Ohrt och Ann-Sofie Zettergren i samarbete med Christel Berg, Avdelningen

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Max Stålnacke, projektledare 1 Bakgrund Härnösands folkhögskola är en rörelseskola med Svenska Missionsförbundet som huvudman. Skolan har ca 220 studerande

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

en skrift om bibliotek och ti l lgänglighet

en skrift om bibliotek och ti l lgänglighet m ä n n i s k o r s l i k a v ä r d e en skrift om bibliotek och ti l lgänglighet f r amst e g e t 7 innehåll 2 Kerstin Wockatz människors lika värde 3 Else-Gun Blomqvist, Örjan Peterson Läs- och skrivstöd

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning Digital sammanfattning av rapporten från Nationella Samverkansgruppen om Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning 2011-2014 Hälsoinspiratörsprojektet 1 Detta är en digital

Läs mer

Utvärdering av projektet Växtkraft

Utvärdering av projektet Växtkraft Utvärdering av projektet Växtkraft Lena Waldau Instititutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/bhs, Högskolan i Borås, 2009 1. Bakgrund Folkbiblioteken i de tre gästrikekommunerna Sandviken,

Läs mer

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK +DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Projektledare Veronica Lankarbro / Lloyd Baltz e-postadress 0212@studieframjandet.se Telefon 08-98 19 80 Syfte och deltagare 2.

Läs mer

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Årets skolbibliotek hur då?

Årets skolbibliotek hur då? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:84 Årets skolbibliotek hur då? En studie av utmärkelsen Årets skolbibliotek Helena

Läs mer