Svenska marknaden lockar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska marknaden lockar"

Transkript

1 2JUNI 2015 Svenska marknaden lockar Peter H Carlsson, chef för DNB Sverige Penningtvätt I FOKUS Foto: Håkan Flank BANKBYRÅN GER RÅD AVGIFTSTAK KAN HÄMMA KORTUTVECKLING KORTARE TID FÖR REVISORN

2 VD HAR ORDET Penningtvättsregler en stor utmaning Fokus på penningtvätt och inte minst terrorfinansiering har ökat drastiskt under 2000-talet. Bekämpningen medför allt mer omfattande reglering, särskilt på bankområdet. Reglerna om penningtvätt är samtidigt bland de svåraste för banker att hantera. Skälen är flera. För det första är reglerna komplexa och svåra att tolka. Även om syftet kan synas vara enkelt att förhindra att pengar från brottslig verksamhet förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet har nya betalningssätt, nya aktörer och en intensifierad kamp mot terrorism ökat komplexiteten avsevärt med tiden. För det andra upplevs bankernas tillämpning av reglerna ofta som besvärande och integritetskränkande för kunderna. Det ställs långtgående krav på inte enbart bankernas kunskap om sina kunder, utan även på bankernas förståelse för kundernas bankaffärer. En kund som vill göra en större kontantinsättning kan till exempel behöva förklara varifrån pengarna kommer, alldeles oavsett om kunden har en lång och djup relation med sin bank eller inte. Ibland kan banken också behöva ha dokumentation i form av kvitton eller andra handlingar som bevis för transaktionens härkomst. För det tredje kan konsekvenserna bli stora om reglerna inte tillämpas på ett riktigt sätt. En enskild banktjänsteman kan straffas om något går fel. Och vi har de senaste åren sett flera exempel på att banker fått böta stora belopp eftersom Finansinspektionen har funnit brister i hur reglerna om penningtvätt hanterats. Men en allvarligare konsekvens är att brister i hanteringen kan leda till att brottslig verksamhet och terrorismfinansiering underlättas. Vad gör vi då i Bankföreningen? Sedan många år har penningtvättsfrågor varit en av våra högst prioriterade frågor. Vi har en separat hemsida ägnad enbart åt penningtvättsinformation, vi ger ut flera olika broschyrer - bland annat faktabladet Därför måste banken ställa frågor på 14 olika språk, vi har en löpande dialog med såväl Finansdepartement som Finansinspektionen och vi ägnar stora resurser åt att samla in och sprida information om reglerna. Men kampen mot penningtvätt måste engagera flera. En önskan är att också andra samhällsinstanser mer än idag bidrar till att sprida information om reglerna. En annan önskan är att politiker och myndigheter hjälper oss att skapa bättre klarhet i regelverket. Ju tryggare bankerna känner sig i tillämpningen desto mindre är risken för att kunderna ska känna sig besvärade och få en negativ inställning till reglerna. Ett ytterligare önskemål är att konflikter mellan olika regelverk kan tas bort. Ett sådant exempel är att dataskyddsregler i vissa fall försvårar bankernas hantering av penningtvättsregler. I det här numret av Bankfokus intervjuas Bankföreningens penningtvättsexpert Åsa Arffman samt Richard Chalmers, brittisk expert på penningtvätt, som arbetat många år i den internationella penningtvättsorganisationen FATF. Johan Hansing, tillförordnad vd på Bankföreningen NR

3 NYHETER Reglerad kortavgift kan hämma utvecklingen Nya regler efter årsskiftet sätter tak för avgiften som banker betalar varandra för att hantera kunders kortbetalningar. Syftet är att göra det billigare för konsumenter och handel, men Bankföreningen befarar att incitamentet att vidareutveckla korttjänster minskar om bankernas intäkter sänks. Lars Rutberg, betalningsexpert på Bankföreningen Taket innebär att ersättningen som den kortutfärdande banken kan ta ut av den inlösande banken högst får vara 0,2 procent av transaktionsvärdet, när det rör sig om bankkort. Om en kund betalar 100 kronor med kortet i en butik, blir ersättningen alltså 20 öre. För kreditkort sätts taket till 0,3 procent av transaktionsvärdet. Främsta skälet för att reglera korttransaktioner i EU anges vara att öka konkurrensen på marknaden och göra korttransaktionerna billigare för kortkunderna och handeln. Frågan är dock om det kommer att gynna kortbetalandet. I länder där ett liknande tak har införts, Spanien och Australien, har i stället kontantanvändningen ökat. Regleringen gör att ersättningen till kortutgivaren blir väldigt liten när kortet använts till småköp. Eftersom de flesta köp med bankkort i Sverige rör mindre belopp, kan kortutgivaren komma att göra stora förluster. Det kan ge incitamentet att införa småköpsavgifter för att få affären att gå ihop. Sverige ligger i framkant vad gäller tillgänglighet och terminaler för kortbetalningar, men risken är att utvecklingen stannar av om intäkterna försvinner, säger Lars Rutberg, betalningsexpert på Bankföreningen. Bankföreningen har varit starkt engagerad i frågan genom hela lagstiftningsprocessen i EU och Sverige, för att förutsättningarna att driva och utveckla korterbjudandena ska bli bästa möjliga. I några av våra hjärtefrågor har lagstiftarna valt andra lösningar än de som vi har förordat. Det gäller till exempel definitionen på företagskort. I Sverige är företagskort med personligt betalningsansvar en mycket efterfrågad tjänst. Nu faller även de innanför regleringen, vilket kan ändra villkoren för erbjudandet till kunden. Kan vägra kort Med den nya förordningen ges handlaren också större rätt att vägra acceptera vissa typer av kort. En annan konsekvens är att alla butiksterminaler måste uppdateras med nya programvaror för att bland annat kunna identifiera olika typer av kort. Även om en EU-förordning blir direkt gällande som lag i alla EU-länder, finns möjlighet till nationella undantag. Länder kan till exempel välja att sätta ett ännu lägre tak på mellanbankersättningen på nationella bankkort. I Sverige har en utredning tillsatts som ska lägga fram förslag till hur förordningen ska genomföras i svensk rätt senast den 17 augusti. Bankföreningen är företrädd i utredningen med en expert. Kortutfärdande bank: banken som tillhandahåller kortet till kunden och kopplar det till ett transaktionskonto. Inlösande bank: den bank som butiken, där kunden har handlat med sitt kort, vänder sig till för att få ut pengarna. I Sverige är 63 procent av kortköpen under 200 kronor, och nästan hälften av dem är under 100 kronor. 3 NR

4 Familjemedlemmar och kända medarbetare Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och Make/maka Verklig huvudman Om kunden är ett företag måste banken också kontrollera om den direkta eller indirekta ägaren är en PEP om innehavet i företaget uppgår till mer än 25 procent Telefon: Föräldrar behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess. Löpande uppföljning Banken måste hålla sina kunduppgifter uppdaterade. I och med att anställningsförhållanden och familjekonstellationer medmera kan ändras från tid till annan PENNINGTVÄTT Intensiv period på penningtvättsområdet Nästa år är det Sveriges tur att bli granskat av den internationella penningtvättsorganisationen Financial Action Task Force, FATF. Det har triggat igång en mängd aktiviteter hos både lagstiftare och myndigheter, vilket kommer att märkas för såväl banker som allmänhet. Vid förra besöket 2006 fick Sverige bakläxa på flera punkter, och det vill man undvika den här gången. Bland annat ska penningtvättslagen skärpas i flera omgångar, för att anpassas både till EU:s senaste penningtvättsdirektiv och till FATF:s standarder. Penningtvättskalendarium Augusti 2013 Mars 2014 Juli 2014 Maj 2015 Augusti 2015 Våren 2016 Maj/juni 2016 Nationell riskbedömning av möjligheterna att tvätta pengar i Sverige, genomfördes av Finansinspektionen och flera andra myndigheter Nationell riskbedömning terrorfinansiering Regeringen presenterade en strategi för att effektivisera bekämpningen av penningtvätt och terrorfinansiering Fjärde penningtvättsdirektivet blev klart Nya regler kring politiskt utsatta personer, PEP, träder ikraft. Penningtvättslagen införlivar EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Regeringen har flaggat för att Sverige ska gå längre, med utgångspunkt i FATF:s standarder (preliminärt) FATF granskar hur väl Sverige följer de internationella standarderna vad gäller penningtvätt och terrorfinansiering samt hur effektiv bekämpningen är Penningtvätt: Personer i politisk utsatt ställning Den 1 augusti 2015 införs nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken bland annat måste veta vilka av dess kunder som är svenska personer i politiskt utsatt ställning. Personer i politiskt utsatt person som på annat sätt har eller har ställning - PEP haft nära förbindelse med en PEP det En person i politiskt utsatt ställning behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse - och dels en person som (Politically Exposed Person PEP) är en person som har eller har haft viktiga ensam äger eller utövar inflytande över offentliga funktioner i en stat eller i en ett företag som egentligen har bildats till internationell organisation. Med viktiga förmån för en PEP. offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera). En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Barn och deras makar eller personer som anses vara likvärdiga med makar PEP Varje person som anses vara likvärdig med make/maka det gäller en PEP måste banken vidta åtgärder som går utöver normala åtgärder skärpta åtgärder. Detta innebär bland annat att banken måste få godkännande från en behörig beslutsfattare innan en affärsförbindelse inleds med en PEP. Banken måste också vidta åtgärder för att fastställa källan till kundens förmögenhet och medel som hänger samman med affärsförbindelsen och transaktionerna. Detsamma gäller för familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Banken kommer därför att ställa fler frågor till en PEP, dennes familjemedlemmar och kända medarbetare. Det kommer därför att ta längre tid för banken att inleda och hantera affärsrelationer med dessa personer. All information som banken tar emot Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Ny broschyr om PEP deras make/maka, registrerade partner eller sambor samt föräldrar. Med kända medarbetare avses dels en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag, dels en eller om personen utövar ett bestämmande inflytande över företaget. Banken måste ställa frågor Penningtvättslagen ställer höga krav på att banken har god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och kundens olika transaktioner. När behöver banken löpande uppdatera den information som banken fått från kunden i dessa avseenden. När upphör en person att vara en PEP När en PEP har upphört att utöva sina funktioner ska banken under minst 18 månader därefter fortsätta att behandla kunden som en PEP. Därefter ska banken göra en riskbedömning. Den 1 augusti 2015 träder nya regler i penningtvättslagen i kraft som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är svenska personer i politiskt utsatt ställning, PEP. Tidigare har bestämmelsen endast omfattat utländska PEP. En PEP är en person som genom sin position och sitt inflytande anses inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Begreppet PEP omfattar således fysiska personer som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat (utländsk såväl som svensk stat) eller en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Bankföreningen har tagit fram ett faktablad med information om de regler som gäller för PEP. NR

5 PENNINGTVÄTT Richard Chalmers deltog i konferensen om penningtvätt som Bankföreningen var med och arrangerade i Stockholm under våren. FATF granskar Sverige nästa år Den internationella organisationen FATF, Financial Action Task Force, är den stora tungviktaren när det handlar om bekämpning av penningtvätt och terrorfinansiering. FATF utfärdar de standarder som gäller, och kontrollerar också att länderna följer dem genom besök på plats. Trots att det bara är de 34 medlemsländerna som behöver följa standarderna har betydligt fler förbundit sig att lyda dem, sammanlagt 180 jurisdiktioner runt om i världen. Nästa år är det Sveriges tur att bli granskat av FATF. Ledordet för granskningen denna gång är effektivitet. Richard Chalmers, mångårig medarbetare på FATF, numera sin egen, har varit med och utformat FATF:s nya granskningsmetod. Den tekniska efterlevnaden, det vill säga att lagarna innehåller rätt saker och att myndigheterna har rätt befogenheter är visserligen fortfarande viktigt, men denna gång fokuserar rapporten mycket mer på om man uppnår resultat. Det granskade landet ska kunna visa att verktygen för att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering används och ger effekt. FATF har definierat ett antal resultatområden, som de hitresta granskarna ska bedöma och poängsätta. Det handlar till exempel om: utreds och åtalas misstänka penningtvättare? döms de? konfiskeras kriminellas byten? får finansmyndigheten finansiella institut att leva upp till kraven? Resultaten ska sättas i relation till var riskerna finns och till faktorer i det omgivande samhället, som allmän regelefterlevnadskultur. Fokus är mer på kvalitativa än kvantitativa aspekter. Det skulle kunna vara så att ett land har lagar som är helt i linje med internationella standarder, men inte använder dem på ett sätt som minskar lönsamheten med brottslig verksamhet. Å andra sidan skulle man också kunna tänka sig ett land med brister i lagstiftningen, som ändå uppnår en viss effektivitet i bekämpningen genom alternativa åtgärder. Förutom lagstiftare och myndigheter ska FATF:s utsända också träffa forskare och andra från civilsamhället som kan ha synpunkter på riskerna i landet och hur de bemöts. Dessutom vill FATF möta representanter för de sektorer som penningtvättare dras till, däribland den finansiella. Diskussioner med representanter från relevanta sektorer är en viktig del av granskningen. Det ska ge en bild av hur väl de förstår riskerna för penningtvätt och terrorfinansiering, och hur robusta åtgärder de vidtar för att mildra riskerna. Både branschorganisationer, som Bankföreningen, och enskilda företag kan få besök. FATF vänder sig till myndigheterna för att få förslag på vilka de ska träffa. Besöken är ingalunda inspektioner av de enskilda företagen, poängterar Richard Chalmers. Tanken är att det ska vara öppna diskussioner kring vilka risker företaget uppfattar och vilka svårigheter man har att bemöta dem. Generellt är inga myndighetspersoner med vid sådana möten, och det som kommer fram behandlas konfidentiellt. Hur ska bankerna förbereda sig inför ett besök? För det första se till att det är rätt mix av människor från banken som är med vid besöket. FATF vill normalt träffa ledning och personal som arbetar med att bedöma risker för penningtvätt och terrorfinansiering i företaget. De vill också träffa de i företaget som tar fram policies och rutiner för att bemöta riskerna, samt de som ansvarar för att dessa efterföljs. Agendan vid mötena styrs av vad myndigheterna har sagt när de har träffat FATF, vilket kan vara svårt att förbereda sig för, men att sätta ihop ett kort dokument som beskriver hur banken arbetar med penningtvättsrisker kan vara en bra utgångspunkt för diskussionerna, tipsar Richard Chalmers. Bankföreningen har efterfrågat bättre dialog med både Finansinspektionen om hur penningtvättsreglerna ska tolkas, och med Finanspolisen för att kontinuerligt få uppdaterad information om trender och tillvägagångssätt bland penningtvättare och terrorfinansierare. Det skulle göra bankernas insatser avsevärt effektivare. Ingår möjligheten till dialog som ett mått på effektiviteten? I granskningen tas frågan om kommunikation mellan myndigheter och företag upp på flera ställen. FATF vill till exempel veta om myndigheterna på ett adekvat sätt har spritt resultaten från nationella riskdömningar, så att bankerna kan använda dem i sina egna riskmodeller. Granskarna vill också veta om lagstiftarna ger tillräcklig feedback till bankerna för att hjälpa dem med riskbedömningen. Det granskade landet ska kunna visa att verktygen används och ger effekt 5 NR

6 PENNINGTVÄTT Effektiv bekämpning av penningtvätt kräver funktionell reglering Det finns många effektivitetstjuvar inbyggda i det svenska regelverket när det handlar om bekämpning av penningtvätt. Bankföreningen välkomnar därför att effektivitet har hamnat i fokus hos den internationella penningtvättsbekämparen FATF, som ska granska Sverige nästa år. Det nya ledordet i FATF:s nyligen reviderade rekommendationer är effektivitet. Det räcker alltså inte att regler finns på plats i ett land utan de aktörer som har att tillämpa reglerna - myndigheterna, bankerna, bilhandlarna, växlingskontoren för att nämna några - ska göra det på ett effektivt sätt. När FATF gör sin granskning av Sverige nästa år är det just det de utsända ska titta på. Ett funktionellt regelverk som medger en effektiv tillämpning är något som bankerna länge förespråkat och efterfrågat, säger Åsa Arffman, Bankföreningens penningtvättsexpert. I Sverige är flera lagändringar på gång det närmaste året, dels utifrån FATF:s revidering av rekommendationerna, dels utifrån EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Regeringen har utsett en särskild utredare, Ekobrottsmyndighetens tidigare chefsåklagare Kent Madstedt, som ska lämna förslag till hur direktivets bestämmelser ska införlivas i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast i december Eftersom utredningsdirektivet är relativt öppet finns det hopp om att utredaren kommer att ha möjlighet att göra en mer övergripande översyn av aktuella regelverk för att skapa just effektivitet. Det finns många effektivitetstjuvar, inte minst i form av krockar mellan penningtvättsregelverket och andra lagar. En sådan effektivitetstjuv är det oklara förhållandet mellan personuppgiftslagen, PUL, och penningtvättslagen. Var gränsen går mellan det penningtvättslagen kräver och det PUL förbjuder är i vissa fall svårt att tolka. Göra rätt riskbedömning Penningtvättslagen kräver att banken ska ha kännedom om kunden, bland annat för att göra rätt riskbedömning. Samtidigt begränsar PUL möjligheten för banken att behandla uppgifter om lagöverträdelser eller att kontrollera kunden mot information i sanktionslistor från olika länder, till exempel USA. Penningtvättslagen kräver att banken ska ha kännedom om kunden, bland annat för att göra rätt riskbedömning. Samtidigt begränsar PUL möjligheten. NR Åsa Arffman, penningtvättsexpert på Bankföreningen

7 PENNINGTVÄTT Så kan vi inte ha det. Vi hoppas att man i den pågående lagstiftningsprocessen ska klargöra när en bank ska kunna hämta, dela och lagra information om enskilda personer när det handlar om att bedöma risken för penningtvätt. Kreditupplysningslagen sätter också käppar i hjulet för ett effektivt arbete mot penningtvätt. Den information som kreditupplysningsföretagen har om en kunds tillgångar vore värdefull att ha när banken kontrollerar en misstänkt transaktion. I flertalet fall skulle misstanken kunna avskrivas efter en närmare kontroll av kundens ekonomiska situation. Men enligt kreditupplysningslagen får den information om kunderna som kreditupplysningsföretagen har bara användas vid kreditgivning. Vi anser att det finns skäl att göra det möjligt att använda informationen även för att möta kraven i penningtvättslagen. Det skulle helt klart vara effektivitetshöjande. Ska veta huvudmannen Ett annat område där penningtvättslagen krockar med andra regelverk är kravet på att banker vid var tid ska känna till vem som är den verkliga huvudmannen i ett affärsförhållande. Det innebär bland annat att om en advokat har ett klientmedelskonto hos en bank måste banken alltid känna till vilka klienter som har pengar på advokatens konto. Men advokater har tystnadsplikt och anser sig inte ha rätt att tala om för banken vilka deras klienter är. På liknande sätt är det när betaltjänstleverantörer har ett bankkonto där deras kunders medel mellanlandar. Både advokater och betaltjänstleverantörer förväntas enligt lagen ha sådana konton för att hålla kundernas medel åtskilda från sina egna. Den så kallade kontraheringsplikten, att var och en ska ha rätt till konto, är ytterligare ett område där tolkningsproblem gör arbetet mot penningtvätt svårhanterligt och ineffektivt för bankerna. Alla har visserligen rätt till ett konto, men man har inte rätt att göra vilka transaktioner som helst, om det finns misstanke att de syftar till penningtvätt eller terrorfinansiering. Det kan ställa till problem, och bankerna ser ibland behov av att avsluta en affärsförbindelse när man inte lyckas få full kundkännedom. Det är fortfarande inte fullt klarlagt när en bank får avsluta en etablerad affärsförbindelse. Vi påtalade dessa problem redan 2009, men fick då inget svar. Vi hoppas att den nya utredningen inte ska ducka för frågorna, utan göra en rejäl översyn, så att lagarna blir samstämmiga. Då skulle bankerna kunna göra sitt arbete utan att hela tiden stöta på tidsödande tveksamheter. Vill få information Något annat som skulle kunna effektivisera arbetet mot penningtvätt är att bankerna får tillräcklig information om riskerna. Enligt lagen ska bankerna arbeta riskbaserat med penningtvätt, det vill säga lägga mest resurser där risken för penningtvätt och terrorfinansiering är som störst. Risken ändras över tid och det krävs därför att bankerna fortlöpande uppdaterar sina riskbedömningar. Det förutsätter att den informationen som olika myndigheter har om tillvägagångssätt och kanaler för penningtvätt och finansiering av, faktiskt sprids till bankerna. Det skulle myndigheterna kunna bli mycket bättre på, säger Åsa Arffman. Bolagsverket önskar hjälp från bankerna Bolagsverket har upptäckt falska bankintyg i ärenden om nyregistrering av aktiebolag. Dessa ärenden har överlämnats till Ekobrottsmyndigheten. Det är inte uteslutet att förfalskningar förekommer även i andra ärenden om ökning av aktiekapitalet. För att motverka förfalskningar vill Bolagsverket nu ha bankernas hjälp. Bolagsverket önskar att det bankkontor som utfärdar ett bankintyg anger telefonnumret till kontoret eller till behörig tjänsteman, som kan kontaktas för kontroll. Förhoppningen är att detta ska minska risken för förfalskningar. Se även 7 NR

8 NYHETER Bankbyrån ger oberoende råd till konsumenter 1994 var Bankföreningen med och startade Konsumenternas Bank- och finansbyrå, vars uppgift är att ge råd till allmänheten om finansiella tjänster. 20 år senare vänder sig tusentals människor dit varje år för att ställa sina frågor, och än fler söker information på hemsidan. Bankföreningen finansierar verksamheten tillsammans med Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening. Vi gör det för att vi tycker att konsumenterna ska få oberoende rådgivning. Bankerna blir dessutom hjälpta av att byrån svarar på kundernas allmänna frågeställningar. Det är också värdefullt för bankerna att få en återkoppling vad de kunder som ringer byrån tycker är svårt eller otydligt, säger Anders Dölling, konsumentjurist på Bankföreningen. Bankbyrån erbjuder sådant som tolkning av villkor och lagar, jämförelser av bankprodukter samt vägledning till missnöjda kunder hur de kan gå vidare med klagomål. Vardagförmiddagar kan konsumenterna få direktkontakt via telefon, annars mejla eller söka på hemsidan. Har banken rätt att ta ut en ränteskillnadsersättning vid lösen av ett bundet lån? Vilka vänder sig till Bankbyrån? Det är den vanlige svensken, som är intresserad av sin privatekonomi, men inte kan så mycket. Åldersspannet är från det man börjar vara ekonomiskt aktiv; man skaffar barn och hus, till och med pensionsåldern. Däremot har vi väldigt få samtal från ungdomar, säger Kicki Westerståhl som är Bankbyråns vd. Hur hittar folk er? De googlar eller har läst en artikel i tidningen där man använder våra jämförelser. Vi har också medverkat i Finansinspektionens satsning på privatekonomi Gilla din ekonomi, där vi har utbildat vidareutbildare som har gått ut i pensionärsorganisationer och fackförbund. Information om oss finns också på bankernas webbplatser, oftast i samband med klagomålshanteringen. Sedan hittar många oss via konsumentvägledare och budgetoch skuldrådgivare runtom i landet. Ena hälften av samtalen är rena frågor medan andra hälften är klagomål. Det rör sig om så gott alla områden av bankernas tjänsteutbud: betala, låna, spara. Någon har tagit ut pengar på mitt kort med min kod. Kan jag få ersättning? Hur fungerar ett seniorlån? Ibland vill folk bara jämföra eller kolla om det banken har sagt är rimligt. Vi blir en second opinioninstans och får möjlighet att förklara i efterhand när någon inte riktigt har förstått. Ibland kan vi förklara att konsumenten faktiskt själv är skyldig att göra vissa saker. Och det kan vi få göra, de blir inte arga på oss, medan de kanske upplever att de blir lite tillrättavisade av banken. Vi informerar också om vilka möjligheter som finns om konsumenten vill överklaga i ett ärende där man inte är nöjd med bankens besked. Tanken är att onödiga tvister inte ska gå vidare till Allmänna Reklamationsnämnden eller domstol, säger Kicki Westerståhl. Information som ofta efterfrågas läggs ut på Bankbyråns webb. Där finns listor på olika bankers utbud av tjänster, exempelvis kontokort eller sparkonton med insättningsgaranti. Där finns också kalkyler så man själv kan räkna ut kostnaden för bolån eller ränteskillnadsersättning. I Bankbyråns uppdrag ingår också att återkoppla konsumenternas synpunkter till bankerna. Därför registreras alla samtal NR

9 NYHETER och mejl, och statistik förs hur ärendena fördelar sig mellan olika områden. Uppgifter om enskilda kunder behandlas med sekretess. De stora bankerna, och andra banker som har kommit upp över en viss nivå i samtalsstatistiken, får sedan ta del av statistik som rör dem. För det mesta är det bankernas kundombudsmän och klagomålsansvariga som Bankbyrån träffar. De kan ofta spegla vad vi har sett och bekräfta bilden. Ett klagomål som nästan helt har försvunnit gäller omsättningen av bolån. Där har kundernas reaktioner varit med och påverkat bankernas praxis. Förut var den vanligaste modellen att ett bundet lån som skulle omsättas, lades om på samma tid, till exempel fem år, om man inte hörde från kunden. Det var det många som blev upprörda över. Klagomålet försvann när bankerna en efter en valde att lägga över till tre månaders bindningstid i stället, om man inte fått kontakt. Ett område där klagomålen i stället har ökat är förknippat med de allt mer genomgripande penningtvättsreglerna som kräver att banken ställer frågor som en del kunder uppfattar som irrelevanta. I praktiken krockar också rätten att öppna konto ibland med penningtvättsreglerna, till exempel om kunden inte har godkända identitetshandlingar. Får banken med hänvisning till penningtvättsregler fråga om min sysselsättning och hur mycket som går till sparande varje månad? Vi förstår att det är ett dilemma för bankpersonalen också, säger Kicki Westerståhl. Den 31 mars öppnade Konsumentverket en ny nationell upplysningstjänst, Hallå konsument, som kompletterar kommunernas konsumentrådgivning. Bankbyrån medverkar genom att frågor om finansiella tjänster slussas till dem. Fram till mitten av maj hade konsumenter kontaktat Hallå Konsumenter. Sex procent av samtalen hänvisades vidare till Konsumenternas Bank och Finansbyrå. Kicki Westerståhl, vd Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Finansieras av: Bankföreningen, Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening Huvudmän: Bankföreningen, Fondhandlareföreningen, Fondbolagens förening, Finansinspektionen och Konsumentverket Antal anställda: 9 Antal konsumentkontakter: år 2014, mest telefon besökte webbplatsen som är gemensam med Konsumenternas försäkringsbyrå. 9 NR

10 NYHETER Fördubblad resolutionsavgift snedvrider konkurrensen Svenska bankers redan höga avgifter blir ännu högre jämfört med övriga EU, och snedvrider därmed konkurrensen ytterligare. Enligt EU:s krishanteringsdirektiv från 2014 ska alla medlemsländer bygga upp en resolutionsfond som kan användas till krishantering. I Sverige ska den delvis ersätta den stabilitetsfond som bankerna redan har byggt upp. Regeringen föreslår nu i en lagrådsremiss att avgiften till resolutionsfonden ska vara 6,5 miljarder kronor per år, jämfört med dagens stabilitetsavgift på cirka 3,2 miljarder kronor. En dubblering av avgiften från drygt 3 till över 6 miljarder är en dramatisk förändring, speciellt med tanke på att den svenska avgiften redan är hög i internationell jämförelse. Det skapar en konkurrensnackdel för svenska banker jämfört med andra banker i EU som generellt sett kommer att betala en lägre avgift, säger Bankföreningens chefsekonom Johan Hansing. Svenska banker hålls redan i stramare tyglar än konkurrenterna i EU. Jämfört med andra länder i Europa har Sverige höga krav på kapitaltäckning. Sverige har också gått före med krav på likviditetsbuffertar och har redan en stor stabilitetsfond, till skillnad från många andra. Den svenska insättningsgarantifonden är dessutom bland de största i EU. Bankföreningen är också kritisk till att det inte finns något tak för avgiftsuttaget. Vår bedömning är att flertalet länder kommer sluta ta ut avgift när målnivån för fonden är nådd. I Sverige föreslås evigt avgiftsuttag, konstaterar Johan Hansing. Resolutionsfonden EU:s krav: 1 procent av garanterade insättningar inom 10 år Sverige: Årlig avgift på 6,5 miljarder sammanlagt från bankerna till dess fonden är 3 procent av garanterade insättningar. Därefter tas en riskavgift ut. Medel från Stabilitetsfonden flyttas hit. Stabilitetsfonden EU:s krav: Finns ej i EU:s regelverk Sverige: Är 53 miljarder. Målet är 2,5 procent av BNP 2023 (160 miljarder), men betalningen dit föreslås upphöra i och med resolutionsfonden Insättningsgarantifonden EU:s krav: Ska vara 0,8 procent av garanterade insättningar till 2024 Sverige: Är redan 2,3 procent av garanterade insättningar Nordax Bank ny medlem i Bankföreningen Vid Bankföreningens styrelsemöte i maj beslutades att Nordax Bank blir ny medlem. Nordax är en nordisk nischbank som erbjuder in- och utlåning till kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Nordax har nästan 200 anställda och kontoret finns i Stockholm. NR

11 Telefon: E-post: Detta faktablad ger information om frågor som kan uppkomma när omyndiga barn har egna tillgångar, till exempel pengar på ett bankkonto, andelar i en värdepappersfond eller andra medel. Den som är under 18 år är omyndig och företräds av sina föräldrar eller i vissa fall av en god man, förordnad förmyndare eller medförmyndare. Barn under 18 år är omyndiga Teckna avtal om kort Den som är under 18 år är omyndig Ett barn kan också med förälders och får enligt lag inte själv råda över sina samtycke teckna avtal om kort, som tillgångar eller åta sig förbindelser, till kan användas för betalning. Detta gäller exempel ingå avtal. Det finns dock vissa under förutsättning att kortet inte kan undantag som framgår av lag. Dessutom medföra att barnet kan komma att skuldsättas, till exempel genom att kortet har kan föräldrarna ge sitt samtycke till en viss rättshandling som då blir giltig. Trots en kreditfunktion. Olika banker har olika att barnet är omyndigt kan barnet äga åldersgränser för när barn kan teckna egna medel. Barn kan erhålla arv och ta avtal om kort. emot gåvor, till exempel genom att föräldrar sparar pengar åt barnet i barnets Vem har rätt att företräda namn. Vid överföringar till barnets konto barnet? är detta en gåva till barnet. Fram till dess att barnet fyller 18 år råder föräldrarna i egenskap av Barns rättshandlingar förmyndare över barnets ekonomiska Rätt att råda över egna tillgångar angelägenheter. (Undantag kan förekomma till exempel vid särskild förvaltning). och öppna konto En omyndig får efter det att han eller hon fyllt 16 år själv bestämma över Barn står normalt under gemensam pengar som han eller hon har skaffat sig vårdnad av föräldrarna. Det gäller även genom eget arbete. Den omyndige kan om det har dömts till äktenskapsskillnad också öppna ett eget konto i bank för mellan dem. att sätta in sina pengar, inte bara pengar som den omyndige tjänat på eget arbete, Vid gemensam vårdnad bestämmer utan även andra pengar. En omyndig får, föräldrarna gemensamt över hur barnets oavsett ålder, också råda över medel som tillgångar ska användas eller placeras. En den omyndige har fått i gåva med villkor förälder kan då ensam företräda barnet om fri dispositionsrätt. Föräldrarna endast om det finns en fullmakt från den får inte ta ut och använda pengar som andra föräldern. För vissa åtgärder kan står på den omyndiges bankkonto. En föräldrarna behöva överförmyndarens omyndig som disponerar över sina egna samtycke. pengar kan fråntas den rätten av föräldrarna. Om barnet har fyllt 16 år måste En förälder som är ensam vårdnadsdock överförmyndaren ge sitt tillstånd havare för barnet företräder barnet till detta. ensam. Barn kan också i vissa fall företrädas av en god man, förordnad förmyndare eller medförmyndare. Telefon: Telefon: Detta faktablad ger information om frågor som kan uppkomma då bankärenden företas av en god man som har utsetts för en vuxen person när denne på grund av sjukdom eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom med mera. En sambo till en förälder, som inte själv är förälder till barnet, kan inte företräda barnet, om inte sambon särskilt har förordnats till förmyndare, medförmyndare eller god man. Hur styrks rätten att företräda barnet? A. Föräldrar styrker sin rätt genom att uppvisa något av följande underlag: aktuellt utdrag ur Skatteverkets folkbokföringsregister avseende barnet kopia av en nyligen lagakraftvunnen dom avseende vårdnaden för barnet. B. Förordnad förmyndare, medförmyndare och god man styrker sin rätt genom att uppvisa något av följande underlag: aktuellt Registerutdrag om Ställföreträdarskap från överförmyndaren aktuellt beslut från tingsrätten aktuellt beslut från överförmyndaren. Kan föräldrarna fritt bestämma över barnets tillgångar? Reglerna i föräldrabalken syftar till att ge barnet ett skydd. En utgångspunkt för föräldrarnas förmyndarförvaltning är att de på ett ansvarsfullt sätt ska fullgöra sina skyldigheter och handla på det sätt som är bäst för barnet. Som utgångspunkt gäller att föräldrarna har fri förvaltning avseende barnets tillgångar. Det innebär att föräldrarna med vissa begränsningar, själva kan bestämma Telefon: God man eller förvaltare för het genom att uppvisa något av följande ur stånd att ge sitt uttryckliga samtycke vuxen underlag: måste den gode mannen för att kunna En vuxen person som till exempel på aktuellt Registerutdrag om Ställföreträdarskap från överförmyndaren läkarintyg eller motsvarande handling. utföra en viss transaktion uppvisa ett grund av sjukdom eller psykisk störning behöver hjälp med att bevaka sin rätt, Det kan till exempel vara ett intyg från aktuellt beslut från tingsrätten förvalta sin egendom eller sörja för sin omsorgs- eller vårdpersonal eller annan aktuellt beslut från överförmyndaren. person kan få en god man. Om den enskilde dessutom är ur stånd att vårda sig kan lämna sitt uttryckliga samtycke. utredning som visar att den enskilde inte Åtgärder i banken i samband själv eller sin egendom kan denne istället med att en god man har utsetts få en förvaltare. Observera att ett samtycke av I samband med att en god man utses ska överförmyndaren aldrig kan ersätta Vad är skillnaden mellan god man och banken så snart den fått kännedom om den enskildes samtycke eller ett läkarintyg eller motsvarande handling eller förvaltare? ett godmanskap överförmyndarspärra den enskildes konton mot den gode utredning, som visar att den enskilde När en god man har utsetts behåller den mannens uttag. Detta görs utan särskilt inte kan lämna sitt samtycke. enskilde sin rättshandlingsförmåga och beslut av överförmyndaren. Normalt får ska som huvudregel lämna sitt samtycke den gode mannen ha ett konto för den Vilka åtgärder tillhör den dagliga till den gode mannens åtgärder. Med dagliga hushållningen ( det fria kontot ) hushållningen? rättshandlingsförmåga menas att juridiskt utan överförmyndarspärr medan övriga företräda sig själv. En rättshandling som Till den dagliga hushållningen räknas konton förses med överförmyndarspärr. en god man har företagit utanför sitt följande åtgärder, vilka kan vidtas utan Den enskilde som har god man får fritt förordnande är inte bindande för den uttryckligt samtycke och kräver inte disponera över alla sina tillgångar, oberoende av om denne har en god man. Det handling eller utredning som visar att enskilde. heller läkarintyg eller motsvarande betyder att överförmyndarspärrarna endast gäller gentemot den gode mannen. Om en förvaltare utses på grund av samtycke inte kan lämnas eller samtycke att den enskilde är ur stånd att vårda från överförmyndaren. sig själv och sin egendom förlorar den betalning av löpande räkningar såsom Vad får en god man göra? enskilde i stort sett sin rättshandlingsförmåga och kan inte rättshandla på egen Den gode mannen får företräda den hyra, från det fria kontot inköp av mat och konsumtionsvaror hand. Det är således förvaltaren som enskilde vid olika rättshandlingar men såsom kläder ensam bestämmer inom sitt uppdrag. endast om han har ett samtycke av den enskilde. Ett sådant samtycke anses uppdrag till banken om stående Mera information finns i faktabladet finnas när den gode mannen utför överföringar från det fria kontot Bankärenden för personer med förvaltare rättshandlingar som hör till den dagliga för utgifter som hör till den dagliga på Bankföreningens hemsida hushållningen. För andra rättshandlingar, hushållningen till exempel köp av aktier eller fondandelar, krävs ett uttryckligt samtycke av den ar för den dagliga hushållningen ( fritt öppnande av bankkonto för betalning- Hur styrker den gode mannen enskilde. konto ) eller överförmyndarspärrat sin behörighet? konto. Om den enskilde är så pass sjuk, till Den gode mannen styrker sin behörig- exempel dement, att han eller hon är Telefon: Telefon: Telefon: Detta faktablad ger information om frågor som kan uppkomma då bankärenden företas av en förvaltare som har utsetts för en vuxen person som till exempel på grund av sjukdom eller psykisk störning är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Förvaltare eller god man för En enskild person med förvaltare får överförmyndarspärr medan övriga konton förses med överförmyndarspärr. vuxen dock till exempel En vuxen person som till exempel på sluta avtal om eget arbete grund av sjukdom eller psykisk störning behöver hjälp med att bevaka sin själv eller Vid förvaltarskap har förvaltaren i princip Vad får en förvaltare göra? förfoga över pengar som denne tjänat rätt, förvalta sin egendom eller sörja för ensam rådighet över de angelägenheter som omfattas av förordnandet. Det förfoga över medel som denne erhållit sin person kan få en god man. Om den i gåva, eller genom arv eller genom enskilde dessutom är ur stånd att vårda framgår av förordnandet eller av överförmyndarens beslut om förvaltarskapet är försäkringar, under villkor att egendomen inte ska omfattas av förvaltarens sig själv eller sin egendom kan denne istället få en förvaltare. I särskilda fall kan begränsat på visst sätt. Ett förvaltarskap rådighet det förekomma att den enskilde har såväl kan vara begränsat till att avse förvaltning av viss egendom, angelägenhet eller god man som förvaltare. öppna bankkonto för att sätta in de pengar den enskilde själv har tjänat. egendom överstigande visst värde. Vad är skillnaden mellan förvaltare och god man? Hur styrker förvaltaren sin behörighet? Förvaltaren styrker sin behörighet Åtgärder som kräver överförmyndarens samtycke När en god man har utsetts behåller den genom att uppvisa något av följande enskilde sin rättshandlingsförmåga och underlag: Följande åtgärder av förvaltaren kräver ska som huvudregel lämna sitt samtycke till den gode mannens åtgärder. En person som har full rättshandlingsförmåga trädarskap från överförmyndaren endast förvaltaren som får begära över- aktuellt Registerutdrag om Ställföre- samtycke av överförmyndaren. Det är förmyndarens samtycke. Den enskilde får själv förfoga över sin egendom eller aktuellt beslut från tingsrätten kan således inte få ett sådant samtycke. ingå förbindelser (till exempel sluta avtal aktuellt beslut från överförmyndaren. om överlåtelser eller sätta sig i skuld). Uttag från överförmyndarspärrat bankkonto, till exempel. för att fylla på det Med rättshandlingsförmåga avses att Åtgärder i banken i samband juridiskt företräda sig själv. med att en förvaltare har fria kontot. utsetts Mer information om godmanskap finns i Placering av den enskildes tillgångar i Den som har förvaltare får enligt lag Bankföreningens faktablad Bankärenden aktier. inte själv disponera sina tillgångar och för vuxen med god man som kan laddas Tecknande av pensions- eller kapitalförsäkringar. har alltså ingen rätt att använda dessa ner från Bankföreningens hemsida överhuvudtaget. I samband med att en förvaltare utses ska banken så snart Om den enskilde ska låna eller låna ut den fått kännedom om ett förvaltarskap pengar. Om en förvaltare utses förlorar den överförmyndarspärra den enskildes Vid pantsättning av den enskildes enskilde i stort sett sin rättshandlingsförmåga och kan inte rättshandla på egen konton både mot förvaltarens och den tillgångar. enskildes uttag. Detta görs utan särskilt hand. Det är således förvaltaren som Vid köp eller försäljning och mottagande av gåva av fast egendom/tomträtt/ beslut av överförmyndaren. Normalt får ensam bestämmer inom sitt uppdrag. förvaltaren ha ett konto för den dagliga bostadsrätt. hushållningen ( det fria kontot ) utan Telefon: Telefon: Kortfattad information om bankfrågor som kan uppkomma vid dödsfall. Allmänt om dödsbo När en person avlider övergår tillgångarna och skulderna till dennes dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som själv kan ha rättigheter och skyldigheter. Dödsboet företräds av efterlevande regler gälla. sambo eller maka, där sådan finns, och den avlidnes arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente. Tidigare avliden makas arvingar kan i vissa fall också vara dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare företräder dödsboet gemensamt i alla ärenden. När en person avlider ska en bouppteckning göras som utvisar vem eller vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader efter dödsfallet, men anstånd kan sökas hos Skatteverket inom samma tid. Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket och är sedan den registrerats en behörighets-handling som företrädare för dödsboet ska visa upp när man t.ex. utför ärenden hos banken. Om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än för att betala begravningskostnader och andra utgifter i anledning av dödsfallet kan dödsboet vända sig till socialnämnden i den avlidnes hemkommun för att få hjälp med att göra en förenklad bouppteckning, en s.k. dödsboanmälan. Den ska sedan lämnas in till Skatteverket, men utgör redan när den undertecknats Telefon: av socialnämnden den handling dödsboet ska använda som en behörighetshandling. Var den avlidne utländsk medborgare alternativt bosatt i utlandet kan andra Dödsboets egendom fördelas genom bodelning och arvskifte. Bodelning och arvskifte ska vara skriftlig. Mer information finns på Skatteverkets hemsida Vem företräder dödsboet? Ett dödsbo kan företrädas av Dödsbodelägarna gemensamt, vilka styrker sin rätt att företräda dödsboet genom en registrerad bouppteckning Boutredningsman utsedd av tingsrätten Testamentsexekutor utsedd av den avlidne i dennes testamente sedan det vunnit laga kraft. Vad gäller innan bouppteckningen har registrerats? Vissa betalningar från den avlidnes konton i banken kan i regel göras trots att bouppteckningen inte är registrerad när det kan antas vara till nytta för dödsboet. Det kan avse framför allt kostnader för begravning och bouppteckning, men också andra utgifter hänförliga till den avlidne eller dödsboet såsom hyra, telefon eller elräkningar. Banker kan ha olika rutiner för vad som krävs och vad som kan betalas och avgör själv när betalning kan ske. Telefon: Telefon: Det är i regel inte möjligt att betala ut kontanter eller att betala en efterlevandes eller annans räkningar innan bouppteckningen har registrerats och alla dödsbodelägare är överens om detta. Saldo- och räntebesked I bouppteckningen ska bl.a. antecknas banktillgodohavanden och upplupen ränta per dödsdagen samt uppgift om övriga tillgångar i banken, t.ex. värde på aktier och andra värdepapper som förvaras i banken. Uppgifterna kan lämnas av banken till en dödsbodelägare, men också i vissa fall till den som har dödsboets uppdrag att göra bouppteckningen. Den avlidnes bankfack På begäran av någon av dödsbodelägarna kan banken tillsammans med delägaren låta öppna ett bankfack för inventering. Då gäller att dödsfallsintyg med släktutredning ska uppvisas samt att dödsbodelägaren legitimerar sig ingenting avlägsnas ur facket, men att kopior av eventuellt testamente och andra handlingar av betydelse för bouppteckningen kan lämnas ut banken är närvarande och för protokoll över inventeringen med uppgifter om det påträffade innehållet i bankfacket Dödsfallsintyg med släktutredning beställs hos Skatteverket. Telefon: Regeringen utreder skatt på finanssektorn Ulrika Hansson skatteexpert på Bankföreningen Finansiella tjänster omfattas inte av momsplikt, vilket enligt regeringen gynnar finanssektorn. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska bedöma effekterna av momsbefrielsen och eventuellt föreslå en särskild skatt på finanssektorn. Bankföreningen välkomnar att utredningen fått till uppgift att kartlägga om och hur momsbefrielsen eventuellt gynnar den finansiella sektorn. NYHETER Nya faktablad Hantering av tillgångar för en annan persons räkning väcker många frågor. Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel. Bankföreningen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram informationsbroschyren Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna samt fyra faktablad med kortfattad information. Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Barns tillgångar Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Barns tillgångar Bankärenden för vuxen med god man Det är inte självklart en fördel för bankerna att finansiella tjänster är undantagna från moms. Moms är en skatt på konsumtion, alltså en skatt som inte ska drabba företag. Finansiella företag har dessutom kostnader till följd av att de inte har avdragsrätt för ingående moms, påpekar Ulrika Hansson, skatteexpert på Bankföreningen. Skatter på banksektorn kan tas ut på flera sätt. Regeringen har nämnt en skatt på företagens utbetalda löner som en möjlighet. Alla skatter har en styrande effekt, vilket blir en viktig aspekt för utredningen. Om lönekostnaden ligger till grund för skatten ger det banken incitament att minska personalen, och i högre grad köpa tjänster i länder där lönekostnaderna är lägre. Om skatten i stället baseras på bankens omsättning, till exempel, innebär det indirekt en skatt på krediter eftersom ökad utlåning ger större omsättning. Bankerna betalar idag 4-5 miljarder kronor varje år till stabilitets- och insättningsgarantifonderna, vilket blir ännu mer när stabilitetsfonden ersätts av resolutionsfonden (se artikel sidan 10). Dessa avgifter har dock ett tydligt syfte, nämligen att värna den finansiella stabiliteten. En pålaga i form av en bankskatt ökar bankernas kostnader och kan tvinga ut kreditgivningen till oreglerad verksamhet, så kallade skuggbanker. Förutom att konkurrensen snedvrids kan en sådan utveckling motverka finansiell stabilitet. Utredningen som leds av Christer Sjödin ska presentera sitt betänkande senast den 1 november Ulrika Hansson har utsetts till expert i utredningen, liksom Henrik von Sydow från Fondhandlareföreningen. Bankärenden för personer med förvaltare Bankfrågor vid dödsfall Bankärenden för vuxen med god man Bankärenden för personer med förvaltare Bankfrågor vid dödsfall 11 NR

12 PROFILEN - Hur man än vänder och vrider på det kan man konstatera att de nordiska länderna är väldigt nogsamma med att ha höga kapitaltäckningskrav på sina banker. Peter H Carlsson, chef för DNB Sverige NR Foto: Håkan Flank

13 PROFILEN Attraktiv svensk bankmarknad lockar utländska banker Den svenska bankmarknaden beskrivs som attraktiv, men med knivskarp konkurrens. Många utländska banker har sökt sig hit för att ta del av de svenska kunderna. Peter H Carlsson, chef för den svenska filialen av norska DNB, ger här sin bild av hur det är att vara utländsk bank i Sverige. I Sverige finns 29 utländska banker. Det flesta är europeiska men också mer långväga amerikanska och asiatiska har etablerat sig här. Är den svenska bankmarknaden attraktiv? Det finns mycket industri som är viktig för bankvärlden, många exportföretag och internationella företag, vilket gör att vi som internationella banker känner att vi har en plats och någonting att bidra med, säger Peter H Carlsson. För DNB:s del är det en bra spridning av riskerna att finnas i hela Norden, eftersom ländernas ekonomier vilar på olika ben: Norges på olja, shipping och fiske, Sveriges och Finlands på verkstad, massa och telekom, Danmarks på handel och service. Det är sällan konjunkturen drar ner alla samtidigt. Finns det någon tröskel för att komma in på den svenska marknaden? Den svenska marknaden är ganska öppen, man får ganska lätt tillstånd för att öppna en filialverksamhet. Men det är klart att det är alltid förenat med kostnader att öppna en verksamhet. Trösklarna för att etablera bank blir större och större, inte minst med regelverket. Till exempel måste du ha en compliance-funktion och penningtvättskompetens, även om du har en liten bank. Räcker det inte att man har de funktionerna i moderbolaget? En del av penningtvättsregelverket innebär att du måste veta vem din kund är här. Om du blir kund hos oss så måste vi ta reda på om du är en politiskt viktig person eller har anknytningar till IS till exempel. Vi måste också ta reda på att de pengar som du sätter in i banken kommer beskattade. Med ett skratt konstaterar Peter H Carlsson att förutom markets är det compliance-avdelningen som har vuxit mest de senaste åren, i takt med de ökade kraven på bankerna att agera övervakare i penningtvätts- och terrorfinansieringsfrågor. Det är ett område som växer och har kommit för att stanna, konstaterar han. Utländska banker i Sverige lyder delvis under svensk lag, delvis under hemlandets lagar. Dotterbolag behandlas som 13 NR

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2015-06-23 Utgåva nr 2 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2014-10-01 Utgåva nr 1 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Innehåll Sida. Organisation Allmänt om verksamheten Verksamhetsåret 2014 Ärendestatistik Betala Låna Spara Informationsverksamhet

Innehåll Sida. Organisation Allmänt om verksamheten Verksamhetsåret 2014 Ärendestatistik Betala Låna Spara Informationsverksamhet Verksamheten 2014 Innehåll Sida Organisation Allmänt om verksamheten Verksamhetsåret 2014 Ärendestatistik Betala Låna Spara Informationsverksamhet 3 4 5 7 9 11 15 18 Organisation Organisation Konsumenternas

Läs mer

Förmyndarskapsfrågor

Förmyndarskapsfrågor Förmyndarskapsfrågor En promemoria från Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen rörande föräldrars förmyndarförvaltning, god man samt förvaltare m m December 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13

Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13 Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 3 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 11 FINANSIELL RÅDGIVNING 15 SPARA 18 KONTOSPARANDE

Läs mer

Bra för fastighetsmäklare att veta om

Bra för fastighetsmäklare att veta om Publicerad 2015-05-27 Senast uppdaterad 2015-05-27 Bra för fastighetsmäklare att veta om Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Detta är information för fastighetsmäklare som är avsett

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv Innehållsförteckning 1. Allmänt...

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet.

Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet. Daniel Sedighha & Erik Wahlbro Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet. Penningtvätt, målvakter, bulvaner och lagerbolag. Corporate crime Rättsvetenskap C-uppsats Termin: HT- 10 Handledare: Marie

Läs mer

ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE

ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE OKTOBER 2013 4 ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE FOTO: Daniel Nilsson OTIDSENLIGA EU-REGLER FÖR BANKBYTE TREDJE PARTS TILLGÅNG TILL KUNDERS KONTO 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER 2013 VD

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 4 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 12 FINANSIELL RÅDGIVNING 16 SPARA 23 KONTOSPARANDE

Läs mer

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Handbok för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Överförmyndarnämndens uppgifter I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten Revisionsrapport Granskning av överförmyndarverksamheten Östersunds kommun 15 juni 2010 Therese Runarsdotter, Revisionskonsult Therese Runarsdotter - projektledare Anneth Nyqvist - kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Betänkande av Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Stockholm 2014 SOU 2014:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD JUNI 2014 2 KONSUMENT- SKYDD Konsumenten i fokus Foto: Anna Rut Fridholm Sverige påverkar Europas gemensamma regelverk. Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare och förhandlare, förklarar varför konsumentskyddet

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer