Verksamhetsbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning"

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning Trivsel och god atmosfär skall vara ett av golfanläggningens främsta kännetecken. Bakgrund Förr i tiden startades de flesta golfklubbar av ideella intressen. Människor lade ner mer av sin fritid på att engagera sig i ideella föreningar. Golfbanorna anlades och färdigställdes under en längre period, oftast i takt med att intäkterna kom in då budgeten var snäv. Det var därför inte ovanligt att golfklubben startade med 6 hål för att påföljande år bygga till med ytterligare 3 hål. Allteftersom medlemsskaran ökade och intäkterna steg byggde man vidare och gjorde förbättringar på banan. Efter några år kunde man byta ut baracken mot ett riktigt klubbhus och kanske även anlägga bevattningssystem på banan. Golfanläggningen finansierades av medlemslån och inträdesavgifter, vilket gör att en del golfanläggningar har en relativt stor belåningsgrad och skuld till medlemmarna. Det finns således alltid en risk i den traditionella golfklubben att medlemmar begär utträde och återbetalning av medlemslånet, vilket i en större skala skulle kunna riskera golfklubbens överlevnad. Idag startas de flesta nya banor i bolagsform till följd av att människors livsstil och andra förutsättningar har förändrats. Eftersom myndighetsprocessen både blivit längre och mer kostsam krävs det idag redan under projekteringsfasen ekonomiska muskler i form av riskkapital. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det också mer förmånligt att både anlägga och driva golfbanor i bolagsform, eftersom ett aktiebolag bland annat har avdragsmöjligheter för moms. Efter aktieförsäljningen av 550 B-aktier som ägde rum under hösten 2006 som fulltecknades, trädde den finansiella garanti om 20 MSEK från Ernst Rosén Värdepapper AB i kraft. Detta innebär att vi kommer att kunna färdigställa och kvalitetssäkra golfanläggningen i en och samma följd från och med start. För medlemmen i Vallda Golf & Country Club innebär detta att man äger en aktie med tillhörande spelrätt, istället för att som medlemmen i den traditionella golfklubben låna ut pengar till golfklubben. Det kan innebära en risk att aktien går ner i värde, men också en möjlighet att den går upp i värde eller följer prisutvecklingen i samhället i övrigt. Vår bedömning med hänsyn till golfområdets geografiska placering och den befolkningsökning som pågår i vår region är att anläggningen kommer att vara eftertraktad i framtiden. DMGAB har gjort bedömningen att det i vår region både finns efterfrågan och ekonomiska förutsättning-

2 ar för att anlägga och driva en golfbana med högre ambitioner än genomsnittsbanan. DMGAB kommer att fokusera på att utveckla golfanläggningen så att den håller en hög nationell standard och upprätthålla hög tillgänglighet för medlemmarna genom att i möjligaste mån hålla helger och attraktiva spelperioder tävlingsfria. Eftersom DMGAB och medlemmarna har en intressegemenskap i att golfklubben skall utvecklas till en trivsam plats, skall en styrgrupp bildas bestående av representanter från båda parter. Styrgruppen kommer att ha kontinuerliga möten och behandla frågor som rör anläggningens utveckling och medlemmarnas intressen. DMGAB har frånsagt sig att utnyttja sin rösträtt i frågor som rör spelrättsavgifter. Avgifterna kommer att justeras efter förändringar i konsumentprisindex (KPI) samt med hänsyn till en ev. ökning av avgiften för nyttjanderätten till golfanläggningen. Målgrupp Målgruppen är golfintresserade i regionen som önskar en spännande lösning för sin framtida golf. Målsättning & Vision Vallda Golf & Country Club ska tillhandahållas en förstklassig och utmanande golfbana. En kontinuerlig utveckling av golfbanan och anläggningen för att bibehålla en hög kvalitet ska eftersträvas. Trivsel och god atmosfär skall vara ett av golfanläggningens främsta kännetecken. Målsättningen är att golfanläggningen skall bli den ledande i regionen. Geografiskt läge Golfanläggningen kommer att vara belägen i natursköna Gustavsberg i Vallda, Kungsbacka kommun, cirka 20 minuter från Göteborg och 10 min från Kungsbacka tätort. Golfanläggningens omfattning Golfanläggningen kommer att innehålla en 18-hålsbana, träningsanläggning och ett funktionellt och trivsamt klubbhusområde med parkering. Utöver detta planerar DMGAB att uppföra en 9-håls Pay&Play-bana som ej omfattas av golfklubbens nyttjanderätt, men som kommer att vara tillgänglig för avgiftsfritt spel för innehavare av spelrätt i VGAB, dvs de som tecknar sig för erbjudandet. Design Vi har engagerat en av världens främsta golfbanearkitekter, Martin Hawtree. På hans meritlista finns flera hundra banor och några av dem räknas som legendariska, till exempel Portmarnock och Lahinch på Irand samt Royal Melbourne i Australien. Hans förmåga att anpassa en golfbana till varje landskaps unika karaktär är välkänd. Martin Hawtree har en unik förmåga att skapa utmanande greenområden med karaktäristiska bunkrar. Detta har han på senare tid fått visa genom att ansvara för ombyggnationerna av greenområdena på Carnoustie och Royal Birkdale inför British Open 2007 respektive hålsbanan Golfbanan anläggs inom ett kulturlandskap som idag kännetecknas av ekskog, åkerholmar, gärdsgårdar och vattendrag. Landskapets utmärkande karaktärsdrag skall tillvaratas vid utformningen av golfbanan. Förhållandet mellan DMGAB och VGAB. Deer Mountain Golf AB Äger och driver 18-hålsbana, träningsanläggning, drivingrange, fastigheter och maskiner. Upplåter golfanläggningen och utför tjänster åt Vallda Golf AB (publ). Kostnader Markarrende Fastigheter Personal Golfbanor Maskiner Intäkter Hyra och vederlag enligt nyttjanderättsavtal Greenfee Reklam- & sponsorpaket Företagsaktiviteter Restaurang & Shop Vallda Golf AB (publ) Associerad golfklubb genom A1 avtal med SGF B-aktier med tillhörande spelrätter ägs av medlemmar. 300 A-aktier ägs av Deer Mountain Golf AB. Kostnader Hyra och vederlag enligt nyttjanderättsavtal Medlemsavgift till SGF och GGF. Kostnader för GIT NyTTjANDeRÄTTSAVTAL Intäkter Årsavgift från spelrättsinnehavare

3 Utslagsplatser och hinder kommer att vara placerade så att banan från klubbtee kommer att hålla en normal svårighetsgrad medan från backtee kommer banan att vara en betydligt tuffare utmaning. Enligt planlagd bansträckning beräknas 18-hålsbanan från gul tee mäta ca meter resp. från röd tee ca meter. Motsvarande längder för backtee är ca meter för herrar resp meter för damer. Bansträckningen är utformad i två 9-hålsslingor som båda startar och avslutas vid klubbhuset. Hålens strategiska utformning skall utmana dig som spelare att ställas inför olika val, oavsett om du står på tee eller skall spela in på green. Banans karaktär skall kännetecknas av spännande bunkerklädda greenområden med flera möjligheter till flaggplaceringar. Slutmålet är en bana med stor personlighet som kan tilltala alla golfare utifrån olika spelskicklighetsnivåer. Kort sagt en bana som du kan växa med i takt med din utveckling. Kvalitet Den största utmaningen att anlägga en golfbana utifrån svenska väder- och markförhållanden, är att skapa torra och konditionsstarka gräsytor för långa spelsäsonger. För att ge golfbanan goda förutsättningar har vi på rekommendation av vår arkitekt Hawtree, anlitat George Shiels som agronom i projektet. George har utformat en handlingsplan och kommer att delta som rådgivare hela vägen fram till och med anläggningsperiodens slut. Uppdraget omfattar bl a; dränering och ytavrinning topplager och sandpåförsel val av grässorter bevattning och vattenförsörjning gödning Greenområde i Valldamiljö, fotomontage

4 Träningsverksamhet Träningsverksamheten på golfanläggningen kommer att bedrivas av PGA-utbildade tränare och vara inriktad på att ge varje medlem den träning som passar dem. Somliga är nybörjare, andra är tourspelare, en del vill träna avskilt, somliga i grupp eller till och med familjevis. I golfklubbens regi kommer det även att satsas hårt på en bra juniorverksamhet med en regelbunden knatte- och juniorträning för våra lite yngre golfspelare. Vallda Golf & Country Club ska vara ett idrottsligt föredöme genom verksamheten på anläggningen. Vallda Golf AB (publ) och Deer Mountain Golf AB Golfanläggningen och golfklubbsverksamheten kommer att drivas inom ramen för två bolag. DMGAB kommer att anlägga, äga och driva golfanläggningen. VGAB skall bedriva golfklubbsverksamhet och bereda möjlighet för intresserade att genom förvärv av aktier med tillhörande spelrätt i bolaget få tillgång till golfanläggningen och medlemskap i VG&CC. VGAB har ingått ett nyttjanderättsavtal med DMGAB. Detta avtal i sin helhet samt VGAB s och DMGAB s bolagsordning och stiftelseurkund finns tillgängliga i appendix till detta memorandum. VGAB har ingått ett s k A1-avtal med Svenska Golfförbundet (SGF) vilket innebär att bolaget kommer att fungera som en traditionell golfklubb med rättigheter och skyldigheter mot SGF. Innehavare av spelrätt i VGAB betalar en årlig spelrättsavgift till bolaget och är då upptagen som medlem i SGF och har nyttjanderätt till 18-hålsbanan och tillgång till resten av golfanläggningen. DMGAB ansvarar för, och sköter den dagliga driften av golfanläggningen samt tillhandahåller administrations- och servicetjänster åt VGAB. Med överskjutande medel från de årliga spelrättsavgifterna skall VGAB finansiera kostnaden för nyttjanderätten till golfanläggningen och tjänster tillhandahållna av DMGAB. Inget av bolagen har under de senaste 12 månaderna eller är inblandade i några rättsliga förfaranden som skulle kunna ha någon effekt på koncernens lönsamhet. Långsiktig tillgång till marken För att kunna säkra långsiktig tillgång till marken som golfanläggningen skall uppföras på har DMGAB undertecknat sammanlagt tre arrendeavtal omfattande ett sammanhängande markområde om ca 100 hektar. Arrendeavtalet för markområdet där 18-hålsbanan och klubbhusområdet är placerat, Gustavsberg 1:1 m fl som ägs av Donald och Gunilla Andersson, gäller i fyrtionio år från och med september 1999 och förlängs därefter med tjugofem år i sänder. Arrendeavtalen för Bröndome 1:3 som ägs av Stig Jansson, och Vallda 45:1 som ägs av Bo Nordenstam, gäller båda i tjugofem år från och med januari 2005 och förlängs därefter med tjugofem år i sänder. Den totala arrendeavgiften för samtliga markområden uppgår idag till ca SEK per år och justeras årligen enligt Konsumentprisindex, KPI.

5 Anläggningsskiss På bildens nedre vänstra mitt syns parkering och klubbhuset riktat ut mot 18-hålsbanans avslutningshål. Den planerade Pay&Play-banan syns i bildens nedre del, omgärdad av träningsområde med drivingrange. Arkitektens vision from the steep rock faces and mature woodland to the open gentle rolling agricultural land and the natural wetlands the course will boast a vast array of settings for the holes throughout the course. The proposed course will take its inspiration from the classical British heath-land courses with characteristic bunkers and intriguing rolling greens. new water features are also planned to challenge the players on several holes with multiple options for reaching the green. We believe that this is a tremendous site to develop a golf course on and we are very excited to be involved with this project.

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) Organisationsnummer: 556046-9669

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB FORSGÅRDENS GOLFKLUBB Handlingar till Höstmötet 2010-12-06 Kl 19:00 Aulan Elof Lindälvs gymnasium 1 (19) Innehållsförteckning Handlingar Höstmöte 2010-12-06 Sid Kallelse 3 Verksamhetsplan Viktiga händelser

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet.

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet. BOKBLADET Nummer 2 2011 VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i Limhamns Folketshus Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse

Läs mer

golfbanan bygga om helt, delvis eller inte alls

golfbanan bygga om helt, delvis eller inte alls klubb och anläggnig golfbanan bygga om helt, delvis eller inte alls handbok för en golfbanas renovering svenska golfförbundet Förord Spelet golf utvecklas hela tiden Kraven från golfspelarna på bättre

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Våra första 25 år...

Våra första 25 år... Våra första 25 år... 2 Tjörns Golfklubb Tjörns Golfklubb som ligger mitt på Tjörn fyller i år 25 år. Klubben har under denna tid upplevt både med- och motgångar men har sakta men säkert utvecklats till

Läs mer

SERVICE GOLF OCH SKATTER

SERVICE GOLF OCH SKATTER SERVICE GOLF OCH SKATTER Förord Denna faktaskrift är en omarbetad och utökad version av skriften som Svenska Golfförbundet (SGF) publicerade 1997. Vissa revideringar har gjorts de senaste tio åren av skatteexperter

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND PROMEMORIA Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND Denna promemoria har tagits fram på uppdrag av Svenska Golfförbundet i syfte att utreda och belysa vissa frågeställningar kring golfklubbar. Vid upprättande

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

VICE SER golf och SkattER

VICE SER golf och SkattER SERVICE golf och skatter 1 1 Inledning 1997 utfärdade SGF ett faktablad, Golf och Skatter. Bifogat omarbetat och uppdaterat faktablad innehåller nu aktuella regler på området. Faktabladet inleds med en

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Torrebybladet. I detta nummer: Krögarnas Cup Kallelse till höstmöte Förslag årsavgifter Budgetförslag Valnämndens förslag Stadgar

Torrebybladet. I detta nummer: Krögarnas Cup Kallelse till höstmöte Förslag årsavgifter Budgetförslag Valnämndens förslag Stadgar Torrebybladet Klubbtidning för Torreby Golfklubb N:r 3 2010 Ordförande har ordet Banan Juniorkommittén Slottstrappan Torreby Globe Serielag I detta nummer: Krögarnas Cup Kallelse till höstmöte Förslag

Läs mer

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Nordisk enkät 1 Fördjupningsarbete STU organisation och

Läs mer

UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007

UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007 UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007 Innehållsförteckning Sid Inledning..3 Sammanfattning och förslag 4 Bakgrund/Direktiv...6 Nybörjarutbildningen modell 2004.....7 Kapitel 1: Översyn av innehållet i dagens

Läs mer

Gullbringa Golf & Country Club

Gullbringa Golf & Country Club Gullbringa Golf & Country Club Nr 2-2011 BILDANDET AV DRIFTSBOLAG HÖSTMÖTET INFORMATION FRÅN KLUBBCEFEN OCH TRÄNAREN K löver bladet N r2/20 11 Ledare Innehåll Ledaren...... 2 Klubbchefen informerar...3

Läs mer