Tjänstepension Depå. Förköpsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstepension Depå. Förköpsinformation"

Transkript

1 Tjänstepension Depå Förköpsinformation

2 Information inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna vid försäkringssparande. Tillåtna placeringar bestäms av Skandia och utgörs för närvarande av likvida medel samt vissa aktier, fonder, obligationer och strukturerade produkter. Genom att placera inom ramen för en försäkring utlöses inte någon kapitalvinstskatt vid värdepappershandel. Den löpande avkastningen beskattas med avkastningsskatt. Till ålderspensionen hör ett återbetalningsskydd som betalas ut vid den försäkrades död till valda förmånstagare. Denna förköpsinformation ska enligt lag lämnas före köp. Informationen är en kortfattad översikt av försäkringen och innehåller inte de fullständiga försäkringsvillkoren. Försäkrin savtalet När en försäkring tecknas i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), nedan kallat Skandia, sluts ett avtal mellan försäkringstagaren och Skandia. Avtalet bekräftas med särskilda avtalshandlingar som sänds till försäkringstagaren. Försäkringsavtalet reglerar bland annat när inbetalningar ska göras, vilka försäkringsmoment som ingår i avtalet, hur försäkringen ska betalas ut och till vem. Be reppet tjänstepensionsförsäkrin En tjänstepensionsförsäkring är en pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalar hela premien för. Arbetsgivaren får avdragsrätt för premiebetalningen så länge anställningen består och med vissa begränsningar enligt inkomstskattelagen. Syftet är att trygga löften om ålders- och efterlevandepension som arbetsgivaren gett den anställde. Försäkringstagare (ägare) kan vara arbetsgivaren eller den anställde. Om arbetsgivaren är försäkringstagare och ägare av försäkringen gäller, om inte annat särskilt avtalats, att den försäkrade betraktas som försäkringstagare beträffande: rätt till information rätt att avge förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd placeringsrätt inklusive fondbytesrätt rätten till försäkringsersättning. Med försäkringstagare avses därför i denna förköpsinformation också i förekommande fall den försäkrade. När den försäkrade är försäkringstagare och ägare har den försäkrade full förfoganderätt över försäkringen. Försäkrin smoment med mera Tjänstepension Depå innehåller följande försäkringsmoment: Ålderspension Pensionsutbetalningarna börjar vid den tidpunkt som bestämts i försäkringsavtalet och det är vanligtvis när den försäkrade är 65 år. Enligt inkomstskattelagen får utbetalningarna tidigast börja när den försäkrade är 55 år. Pensionen betalas ut så länge den försäkrade lever eller mellan 5 och 20 år. Den från början valda utbetalningstiden kan ändras när den försäkrade uppnått avtalad pensionsålder. Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som betalas ut vid den försäkrades död. Om den försäkrade avlider innan ålderspensionen börjat betalas ut, utbetalas 101 procent av försäkringens värde till make, sambo, registrerad partner eller barn. Utbetalningstiden är minst fem år. Om den försäkrade av lider under den period som ålderspensionen betalas ut, fortsätter utbetalningarna till valda förmånstagare under resten av utbetalningsperioden, dock maximalt 20 år. Utbetalningarna baseras på försäkringens värde. För att pensionen ska kunna betalas ut måste det finnas någon förmånstagare i livet vid varje utbetalningstillfälle. Förmånsta are Om försäkringen ägs av arbetsgivaren ska den anställde vara insatt som oåterkallelig förmånstagare till ålderspension. Genom att sätta in (förordna) en förmånstagare bestämmer den försäkrade vem som ska få utbetalningarna från försäkringen om han avlider. Enligt inkomstskattelagen kan endast nuvarande eller tidigare make/maka/registrerad partner/sambo; barn till dessa eller egna barn vara förmånstagare till en pensionsförsäkring. Med barn avses även adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn men inte barns bröst arvingar. Om 2

3 förmånstagare saknas tillfaller försäkringens värde övriga liknande försäkringar inom Skandia. Förordnandet kan i regel ändras under försäkringstiden. Anmälan ska vara skriftlig och skickas till Skandia för att ändringen ska bli giltig. Utbetalnin Ålderspension får tidigast börja betalas ut när den försäkrade fyllt 55 år och kortaste utbetalningstid är normalt fem år. Inför första utbetalningstillfället ska försäkringstagaren sälja samtliga tillgångar i depån och placera om kapitalet till en eller flera av de fonder som Skandia vid varje tidpunkt erbjuder för fondförsäkring. Om en sådan ändring inte har gjorts, har Skandia rätt att inför första utbetalningen sälja samt liga förvaltade tillgångar i depån och överföra de likvida medlen till en fond som Skandia vid varje tidpunkt bestämmer. Pensionens storlek baseras på försäkringens värde, som fördelas över och betalas ut under utbetalningstiden. Utbetalningarnas storlek kan under de fem första åren och därefter variera med hänsyn till fondandelarnas kursutveckling. Utbetalningarna från en pensionsförsäkring beskattas som inkomst av tjänst. Det gäller även utbetalningar till förmånstagare efter den försäkra des död. Vid den försäkrades dödsfall före uppnådd pensionsålder säljer Skandia tillgångarna i depån och för över de likvida medlen till en fondförsäkring. Den som träder in som förmånstagare blir fondbytesberättigad. Under utbetalningstiden, då kapitalet förvaltas i fondförsäkring, får försäkringstagaren eller förmånstagaren tillgång till ett hundratal fonder från ledande svenska och utländska fondbolag. Utförlig information om fonderna finns på skandia.se. Om anställnin en upp - hör före pensionerin en En tjänstepensionsförsäkring kan i regel inte återköpas, belånas eller pantsättas. Om anställningen upphör före pensioneringen upphör arbetsgivarens premiebetalning. Tjänstepensionsförsäkringen kan överlåtas till den anställde eller till en ny arbetsgivare i samband med att anställningsförhållandet ändras. Förvaltnin av försäkrin skapitalet Försäkringen är kopplad till en försäkringsdepå där de tillgångar som utgör försäkringskapitalet förvaltas. Försäkringsdepån och de tillgångar som förvaras i den ägs av Skandia, men försäkringstagaren har en fordran på Skandia som motsvarar försäkringens värde. Skandia sköter inte placeringarna utan det är försäkringstagaren som har rätt att köpa och sälja värdepapper i försäkringsdepån. Handel görs enklast via Internet eller via en rådgivare. Försäkringstagaren kan ge fullmakt till någon annan att sköta förvaltningen men det är alltid försäkringstagaren som tar risken för förvaltningen. Att depån ägs av Skandia innebär att försäkringstagaren inte blir inbjuden till t.ex. bolagsstämmor och inte heller har rösträtt för de aktier som innehas i depån. Försäkringstagaren kan inte heller genom fullmakt närvara eller utöva rätt vid bolagsstämma. Skandia närvarar i normalfallet inte vid sådana bolagsstämmor eller utövar rösträtt i egenskap av aktieägare. Vid handel i försäkringsdepån är försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, skyldig att följa depåinstitutets vid varje tidpunkt gällande Depå- och handelsbestämmelser samt Skandias vid varje tidpunkt gällande regler och priser. Vidare är försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, skyldig att följa tillämpliga regler och villkor för värdepapper, till exempel branschvillkor (exempelvis arrangörers och emittenters villkor samt fondbestämmelser), lagregler och föreskrifter från tillsynsmyndighet samt regler för börser, marknadsplatser, värde pappersinstitut och fondbolag. Försäkringen är fram till dess att utbetalningarna börjar en depåförsäkring. Inför första utbetalningstillfället ska förvaltningen ändras så att kapitalet under utbetalningstiden förvaltas i investeringsfonder i en fondförsäkring. Det innebär att utbetalningarnas storlek under de fem första åren och därefter kan variera med hänsyn till fondandelarnas kursutveckling. Försäkringstagaren ansvarar för att innehavet i depåförsäkringen säljs och att tillgångarna förs över till fondförsäkring. Därefter kan försäkringstagaren göra omplaceringar bland de fonder som Skandia tillhandahåller. Om en sådan ändring inte har gjorts, har Skandia rätt att inför första utbetalningen sälja samtliga förvaltade tillgångar i depån och föra över de likvida medlen till en fond som Skandia vid varje tidpunkt bestämmer. Under utbetalningstiden kan försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, byta fonder utan att det kostar någonting. Enklast görs fondbytet via Internet eller via vår automatiska telefonservice, TeleLink. Fondbytet utförs normalt nästa bankdag och innehavet uppdateras efter ytterligare en dag. Försäkringstagaren väljer själv risknivå genom att välja i vilka aktie- eller räntefonder pengarna ska investeras. Skandia svarar inte för kursrisken för fondandelarna och inte heller för annan risk, till exempel marknads-, valuta- och kredit risk. På skandia.se finns hjälp i form av fondförslag baserade på sparhorisont och riskvilja. 3

4 Så här fun erar vår depåförsäkrin När försäkringstagaren tecknar en depåförsäkring öppnar Skandia en försäkringsdepå. Skandia står som ägare till depån, men den placeringsberättigade bestämmer hur försäkringskapitalet ska placeras. Inbetalnin Depåförsäkringen har inte någon avtalad premiebetalningstid. Inbetalningar kan göras vid valfria tidpunkter eller med automatisk överföring från bankkonto (Autogiro). Lägsta belopp när försäkringen tecknas är kronor. Lägsta belopp för extra inbetalningar därefter är 500 kronor. Varje inbetalning betraktas ur försäkringssynpunkt som en engångspremie. Till den del handelsorder eller placeringsanvisning saknas eller framstår som oklar kommer engångsinbetalningar att placeras som likvida medel i försäkringsdepån. Autogirobetalningar kommer att placeras i en av Skandia bestämd fond med låg eller medelstor risk tills det står klart för Skandia vilket placeringsval som gäller. När utbetalningarna påbörjats kan inbetalningar inte längre göras till försäkringen. Tillåtna placerin ar i depåförvaltnin Vid förvaltning av försäkringskapitalet får handel och placering göras i de värde papper som Skandia vid varje tidpunkt erbjuder, samt vid depåförvaltning dessutom i likvida medel. Skandia ser löpande över erbjudandet av tillåtna värdepapper. Erbjudandet kan variera över tiden med anledning av vad som kan anses vara lämpliga tillgångar inom en pensionsförsäkring. Den placeringsberättigade kan för närvarande handla med aktier, fonder, obligationer och strukturerade produkter. Minst 15 procent av kapitalet måste placeras i likvida medel, fonder eller aktier. Skandia har rätt att ändra begränsningarna för de värdepapper som får förvaltas i försäkringen. Kontakta din rådgivare för information om vilka placeringar som är tillåtna vid varje tidpunkt. Du kan också kontakta Kundservice på Försäkringsdepån får inte innehålla värdepapper för vilka den försäkrade eller dennes närstående skulle ha varit anmälningsskyldiga enligt gällande lagstiftning om insiderinformation om de själva hade varit ägare till dessa värdepapper. Tillåtna placerin ar Aktier Fonder Obligationer Strukturerade produkter En aktie är förenklat uttryckt en viss andel i ett aktiebolags aktiekapital. En fond kan beskrivas som en samling av värdepapper (portfölj) som ägs av andelsägare. Andelsägare är de som satt in pengar i fonden. Fonden kan ofta innehålla såväl svenska som utländska aktier och/eller räntebärande värdepapper. En obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, skuldebrev som in tygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypo teksinstitut eller ett större företag. En strukturerad produkt är en finansiell produkt som kombinerar olika finansiella instrument, t.ex. aktier, optioner och terminer. En strukturerad produkt har ofta tagits fram för att kombinera olika finansiella instruments specifika egenskaper. Ett exempel på en struk turerad produkt är en aktieindexobligation. 4

5 Tillåtna placerin ar i fondförsäkrin under utbetalnin stiden Under utbetalningstiden får den placeringsberättigade tillgång till ett hundratal fonder från ledande svenska och utländska fondbolag. Skandia utvärderar hela tiden fonderna i en omfattande och aktiv process som vi kallar 4P. Den innebär att de förvaltare och fonder som inte håller måttet byts ut eller tas bort. På det sättet vill vi göra det enkelt att välja och pensionskapitalet får goda möjligheter att växa. De fonder som är kvalitetssäkrade känns igen via vårt sigill med Skandia Link-mannen. Vi utvärderar fonderna utifrån följande fyra P:n. Placeringsfilosofi Process Personer Prestation Utförlig information om fonderna finns i respektive fonds faktablad på skandia.se. Övri t innehåll i försäkrin savtalet Utvald Skandia Link När inträder Skandias ansvar? Om Skandia kan bevilja försäkringen på normala villkor inträder Skandias ansvar när pensionskapitalet överförts via inflytt eller dagen efter att premie betalats. En förutsättning är att vi fått fullständiga ansökningshandlingar. Flytträtt Det är möjligt att flytta försäkringskapitalet i en pensionsförsäkring till eller från Skandia. Välkommen att kontakta vår kundservice så kan vi berätta om fördelarna med att samla tjänstepensionsförsäkringarna i Skandia. Flytt kan bara göras av hela försäkringskapitalet till en ny pensionsförsäkring som tecknas av försäkringstagaren med samma försäkrad som tidigare. En flytt från Skandia får tidigast ske ett år efter det att avtalet ingicks. Det är försäkringstagaren som begär flytt och den försäkrade måste ge sitt godkännande innan en flytt kan genomföras. Försäkringens värde, d.v.s. det värde som kan flyttas, utgörs av det tillgodohavande i pengar som finns i försäkringen, efter det att samtliga värdepapper avyttrats och avdrag gjorts för sammanlagda obetalda skatter, riskkostnader samt flyttavgift och andra avgifter. Vid flytt av försäkringskapital från Skandia tas avgifter ut enligt de regler som gäller vid den tidpunkt då flytt sker. Kostnaden för att flytta är beroende av hur lång tid som gått sedan försäkringen tecknades. En administrativ avgift tillkommer också. Under försäkringstiden har Skandia rätt att ändra villkoren för flytt beträffande sättet att ta ut avgifter samt avgifternas nivåer. Läs mer i avsnittet Avgifter, kostnader och skatt. Viktigt att tänka på är att vid flytt av försäkringskapital upphör det ursprungliga försäkringsavtalet att gälla och ett nytt försäkringsavtal tecknas, vilket kan innebära att den nya försäkringen får förändrade försäkringsvillkor och att utbudet av placeringsalternativ förändras. Rätten till återköp En pensionsförsäkring kan bara återköpas i de undantagsfall som anges i inkomstskattelagen och under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till försäkringens art. Om återköp medges utgörs försäkringens värde av det tillgodohavande i pengar som finns i försäkringen, efter det att samtliga värdepapper avyttrats och avdrag gjorts för sammanlagda obe talda skatter, riskkostnader samt återköpsgift och andra avgifter. Läs mer i avsnittet Avgifter, kostnader och skatt. Begränsningar Vid vissa sjukdomar, självmord, särskilt riskfylld verksamhet, krig och politiska oroligheter kan skyddet i försäkringen begränsas. Ändring av villkor Skandia har rätt att ändra villkoren för försäkringsavtalet under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller liknande. Detsamma gäller om en ändring behövs av försäkringstekniska eller andra särskilda skäl. Skandia har rätt att ändra eller säga upp försäkringen med stöd av de regler som finns i försäkringsavtalslagen. Detta gäller om den försäkrade lämnat oriktiga eller ofullständiga upplysningar som varit av betydelse när försäkringen beviljades, utvidgades eller förnyades. 5

6 Vikti information om placerin och risker Risker Försäkringskapitalet är inte garanterat till någon del och kan såväl öka som minska. Skandia åtar sig alltså inget ansvar för storleken av försäkringskapitalet. Storleken på det förvaltade försäkringskapitalet är helt beroende av de förvaltningsbeslut, och resultatet av dessa beslut, som fattas av försäkringstagaren eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren. Försäkringstagaren står all risk för samtliga förvaltade tillgångar, till exempel kurs-, marknads-, valuta- och kreditrisk. Med samtliga förvaltade tillgångar avses såväl värdepapper som likvida medel. Försäkringstagaren ansvarar för att ta del av och förstå konsekvensen av bland annat den risk som ett förvaltningsbeslut eller en placering kan innebära, samt att de förvaltade tillgångarna placeras på det sätt som är till bäst nytta för den/de ersättningsberättigade. Försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, ansvarar dessutom för om placeringen är lämplig med hänsyn till försäkringsavtalets syfte, till exempel kombinationen av placeringar och hur förvaltningsbesluten och placeringarna påverkar försäkringens värde i förhållande till bland annat avtalad försäkringsform, utbetalningstidpunkt, utbetalningstid, förvaltningsform och utbetalningsplan samt vid dödsfall. Information om egenskaper och risker för värdepapper finns i Skandias broschyr Viktig information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument vid förvaltning i depåförsäkring i Skandia. Informationen som finns i broschyren är viktig att känna till och ta hänsyn till innan avtal ingås om depåförsäkring och även under försäkringstiden vid förvaltning av tillgångarna i försäkringen. Reklamation Vid handel eller placering är den placeringsberättigade skyldig att inom 30 dagar från tidpunkten för handelsordern eller placeringsanvisningen kontrollera via Internet eller på annat sätt, till exempel via Skandias kundservice, att handel eller placering är genomförd i enlighet med lämnad handelsorder eller placeringsanvisning. Eventuella fel eller brister ska omgående påtalas för Skandia. Om sådan kontroll inte gjorts eller om eventuella fel eller brister inte påtalats enligt ovan förlorar den försäkrade, eller annan person, rätten att begära ersättning eller begära andra åtgärder från Skandia. Utlandsbosatta Försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, och som har för avsikt att bosätta sig i USA, Japan, Australien eller Kanada är skyldig att informera Skandia om bosättningen innan utflytt. Sedan utflytt skett upphör placeringsrätten omedelbart. Innan utflytt sker kommer försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, att få tillfälle att bestämma vilken placering som ska gälla så länge bosättning pågår i aktuellt land. Om ingen överenskommelse om placering gjorts, placeras befintligt kapital i likvida me del, alternativt vid fondförvaltning i en av Skandia bestämd blandfond med låg risk. Rätt att åter beordra handel av värdepapper gäller så snart anmälan inkommit till Skandia om ny bosättning i Sverige eller annat land än ovan nämnda. Försäkringstagare som gett fullmakt åt annan att utöva placeringsrätten, men som har kvar sin bosättning i Sverige, kan återkalla fullmakten för att själv utöva placeringsrätten. 6

7 Av ifter, kostnader och skatt För närvarande gäller nedanstående avgifter, kostnader och skatter. Ändringar kan komma att göras i framtiden. Avvikelser från nedan angivna avgifter och kostnader kan förekomma om annat särskilt har överenskommits. Vid depåförvaltning dras avgifter, kostnader och skatt från likvida medel i försäkringsdepån. Om likvida medel saknas när dessa ska betalas, gör Skandia en försäljning av innehav i försäkringsdepån. I försäkringsvillkoren finns information om på vilket sätt försäljningen görs. Investerin sav ift Vid tecknandet av en rådgiven depåförsäkring får försäkringstagaren tillgång till en rådgivare som kan ge råd om försäkringen och placeringarna. För detta har Skandia rätt att ta ut en investeringsavgift på inbetald premie. Motsvarande avgift får tas ut vid extrainsättningar. Värdeproportionell av ift Den värdeproportionella avgiften är 0,95 procent per år av försäkringens värde. Vid depåförvaltning dras av giften från likvida medel i försäkrings depån. Under utbetalningstid, då försäkringen förvaltas i fondförsäkring, är avgiften 0,65 procent och den tas ut genom att Skandia säljer det antal fondandelar i försäkringen som behövs. Fast av ift Under spartiden tas för närvarande ingen fast avgift ut. Under utbetalningstid är den fasta avgiften 360 kronor per år. Avgiften delas upp på antalet utbetalningar per år. Riskkostnad Om den försäkrade avlider under spartiden utbetalas 101 procent av försäkringens värde till valda förmånstagare. För tillägget om en procent utöver försäkringens värde tar Skandia ut en riskkostnad. Den beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilket i sin tur beror på den försäkrades ålder och kön. Riskkostnaden dras från likvida medel i försäkringsdepån. Avkastnin sskatt Skandia betalar årligen en avkastningsskatt enligt lag. Skatten baseras på en schablonmässigt beräknad avkastning och tas ut oavsett om du har fått någon avkastning eller inte på ditt sparande under året. För pensionsförsäkring är skatten försäkringskapitalet vid ingången av beskattningsåret multiplicerat med en skattesats som är 15 procent av den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret. Skandia tar ut kostnaden från försäkringskapitalet i varje försäkring. Vid depåförvaltning dras skatten från likvida medel i försäkringsdepån. Vid fondförvaltning dras skatten genom att Skandia säljer det antal fondandelar i försäkringen som behövs. 7

8 Återköpsav ift För närvarande tas ingen återköps - avgift ut. Flyttav ift Vid flytt av pensionsförsäkring tas följande avgifter ut som procent av det flyttade kapitalet: År % År 6 och senare 0 % Till detta tillkommer en administrativ avgift på 800 kronor. Övri t Utöver avgifter och skatter inom ramen för försäkringen tillkommer vid varje tidpunkt gällande avgifter och skatter avseende depåinstitutets förvaltning av försäkringsdepån samt de värdepapper som finns i försäkringsdepån, till exempel courtage och förvaltningsavgift. För de värdepapper som får förvaltas i försäkringsdepån gäller olika avgiftsstrukturer och skatteuttag. Vid köp eller försäljning av fondandelar noterade i utländsk valuta görs en valutaväxling. Utifrån växlingskursen beräknas fondandelarnas köp- och säljkurs i svenska kronor. Säljkursen är 0,5 procent lägre än köpkursen. Valutaväxlingen görs av Skandias finansavdelning. 8

9 Skattere ler Försäkringen måste uppfylla vissa krav enligt inkomstskattelagen för att vara en pensionsförsäkring. Det kan innebära vissa begränsningar i möjligheten att förfoga över försäkringen. Ålderspensionen kan börja betalas ut först vid den försäkrades 55-årsdag och utbetalningarna måste göras under minst fem år enligt inkomstskattereglerna. Försäkringen får inte återköpas eller överlåtas annat än i vissa särskilda fall. Överlåtelse kan till exempel göras vid ändrade anställningsförhållanden från den tidigare arbetsgivaren till en ny arbetsgivare eller till den försäkrade. Förmånstagarkretsen för efterlevandeskydd är begränsad och skyddet måste utbetalas i minst fem år. Skandias försäkringsavtal uppfyller samtliga krav för en pensionsförsäkring och det innebär att avdrag för premiebetalningen kan medges inom vissa ramar. Det innebär också att den som pensionen betalas ut till är skyldig att betala inkomstskatt och pensionsutbetalningarna ska deklareras som inkomst av tjänst. Arbetsgivare som betalar premier till tjänstepensionsförsäkring och de näringsidkare som betalar egna premier till pensionsförsäkring ska betala särskild löneskatt på premien. Avdra sre ler Huvudregeln är att företaget kan dra av högst 35 procent av den anställdes lön, dock högst 10 prisbasbelopp. Som lön räknas pensionsgrundande ersättning under beskattningsåret eller under det föregående beskattningsåret. I vissa fall vid ändring av pensionsavtal, vid nytt pensionsavtal vid förtida avgång och då pensionsutfästelserna är otillräckligt tryggade kan inkomstskattelagens kompletteringsregel användas. Avdrag medges då för kostnader för att uppnå avtalad pensionsnivå. Lagen anger dock ett tak för ålderspensionen (åp) i förhållande till lönen enligt följande: Lön i prisbasbelopp Åp före 65 års ålder Åp efter 65 års ålder 0 7,5 80 % 20 % 7, % 70 % % 40 % Näringsidkare i enskild firma eller handelsbolag får dra av kronor. I aktiv näringsverksamhet får avdraget ökas med 35 procent av inkomsten, dock högst tio prisbasbelopp. Det maximala avdraget för en näringsidkare med hög inkomst är alltså tio prisbasbelopp kronor. 9

10 Vissa andra la ar och re ler som påverkar försäkrin en Tillämpli la För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag. Skandia står under tillsyn av Finansinspektionen. Bodelnin Värdet av pensionsförsäkring som ägs av den försäkrade och som utgör giftorättsgods tas med vid en bodelning med anledning av skilsmässa eller under ett äktenskap. Värdet av en företagsägd tjänstepensionsförsäkring räknas vanligen inte med vid en bodelning för den försäkrade. Pensionsförsäkringar tas aldrig med vid bodelning på grund av vare sig den försäkrades eller dennes makes dödsfall. Ekonomiska svåri heter En tjänstepensionsförsäkring som ägs av arbetsgivaren är normalt sett skyddad mot arbetsgivarens borgenärer. När försäkringen börjar utbetalas kan den utmätas för mottagarens skulder men kan också vara skyddad enligt utsökningsbalkens regler. Om en pensionsförsäkring ägs av den försäkrade är den skyddad mot borgenärer beroende på om den är utmätningsfri eller utmätningsbar enligt försäkringsavtalslagen. Även om försäkringen anses vara utmätningsbar kan den vara skyddad med stöd av annan lagstiftning. En bedömning görs alltid i det enskilda fallet av kronofogdemyndigheten vid aktuell tidpunkt. 10

11 Information om behandlin av personupp ifter Personuppgifter som lämnas till Skandia, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära så kallad reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia, Stockholm. Märk kuvertet Information om personuppgifter. La ar och re ler De lagregler som beskrivs i denna förköpsinformation gäller vid tiden för tryckning. Observera att lagreglerna kan komma att ändras. 11

12 12

13 Mer information om Skandia Service och information Du är alltid välkommen att kontakta din försäkringsrådgivare eller Skandias kundservice. På skandia.se finns mer information om depåförsäkring och du kan även ladda hem för säkringsvillkor och beställa Skandias senaste årsredovisning. Om du ångrar dig Är du inte nöjd med din depåförsäkring har du under vissa förutsättningar rätt att ångra dig. Om du meddelar Skandia inom 30 dagar från det att du fått försäkringsbrevet kan avtalet avslutas omedelbart. När vi fått din uppsägning betalar vi tillbaka värdet av det som finns i försäkringsdepån samt de avgifter du betalat till Skandia. Observera att det belopp du får tillbaka kan vara både högre och lägre än det belopp du betalat in till Skandia beroende på värdeutvecklingen i för säkringsdepån. Om du vill utnyttja din ångerrätt, kontakta Skandias kundservice. Om du inte är nöjd På Skandia är vår strävan att du som kund ska känna dig nöjd med ditt val av försäkringsbolag. Ibland tycker vi olika och då vill vi gärna att du hör av dig till oss och framför dina synpunkter. Klagomålsansvarig inom Skandia, som även är Skandias Kundombudsman, ansvarar för hanteringen av klagomål och har till uppgift att se till att klagomålen i första hand besvaras av din rådgivare eller den person som utförde ditt ärende. Du kan också kontakta Skandias Kundservice som ser till att du får hjälp. Om du inte är nöjd med det beslut du fått kan du vända dig direkt till Skandias Kundombudsman. Kundombudsmannen kan på din begäran ompröva alla typer av ärenden och skador och granska såväl själva handläggningen som beslut i olika frågor. Information om andra vägar för prövning hittar på du skandia.se/kontakta oss. Skandia AB är ett vinstutdelande bolag, vilket innebär att eventuell vinst kan delas ut till aktieägarna. Skandia AB ägs av Skandia Liv. Skandia Liv drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att allt överskott går tillbaka till försäkringstagarna i Skandia Liv. Kontakt Skandia kundservice Skandia huvudkontor Skandias Kundombudsman telefon: postadress: Stockholm telefon: skandia.se postadress: Stockholm telefon: mejladress: 13

14 Ordlista Syftet med ordlistan är att du som kund ska få en allmän och förenklad bild av vissa termer som kan förekomma beträffande depåförsäkringen. Den är alltså inte på något sätt fullständig vad gäller termer eller definitioner. Aktie En aktie är förenklat uttryckt en viss andel i ett aktiebolags aktiekapital. Arrangör En arrangör konstruerar ofta en finansiell produkt genom att kombinera olika finansiella instrument med specifika egenskaper. Det är arrangören som normalt marknadsför produkten och utformar information om produktens egenskaper och risker. Avkastningsskatt Avkastningsskatt är en statlig skatt som betalas på en schablonmässigt beräknad avkastning på sparande i pensionsoch kapitalförsäkring. Den ska betalas oavsett om du har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte under året. Det är försäkringsbolaget som drar avkastningsskatten från försäkringens värde och betalar in den till Skatteverket. Courtage Courtage är en avgift som betalas till mäklare vid handel med värdepapper. Depåförsäkring Depåförsäkring påminner om fondförsäkring (se nedan), det vill säga försäkringstagaren bestämmer själv hur pengarna ska förvaltas. Men depåförsäkringen räknas inte som en fondförsäkring eftersom den kan innehålla andra tillgångsslag än fonder. Till exempel kan den innehålla aktier, likvida medel och strukturerade produkter. Den klassas som en traditionell försäkring. Depåinstitut Ett depåinstitut är det värdepappersbolag eller bank som förvarar de värdepapper som förvaltas i försäkringsdepån. Emittent En emittent är den som är utgivare eller utfärdare av ett finansiellt instrument. Flytträtt En rätt att överföra hela försäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring som tecknas i samband med överföringen hos samma eller annat försäkringsbolag. Fond En fond kan beskrivas som en samling av värdepapper (portfölj) som ägs av andelsägare. Andelsägare är de som satt in pengar i fonden. Fonden kan ofta innehålla såväl svenska som utländska aktier och/eller räntebärande värdepap per. Fonder förvaltas av värdepappersbolag eller fondbolag, som ska ha Finans inspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillstånd för sin verksamhet. Bolaget är i sin förvaltning av fonden bundet till de fondbestämmelser som vid varje tidpunkt gäller för fonden och som godkänts av Finansinspektionen. Fondförsäkring I en fondförsäkring bestämmer försäkringstagaren i allmänhet själv i vilka fonder pensionspengarna ska placeras. Försäkringstagaren tar då hela risken för hur pensionskapitalet utvecklas. Förmånstagare Om en tjänstepensionsförsäkring ägs av arbetsgivaren är den försäkrade förmånstagare till ålderspension. Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till utbetalning av efterlevandeskydd om den försäkrade skulle dö medan försäkringen gäller. Enligt inkomstskattelagen kan endast nuvarande eller tidigare make/maka/ registrerad partner/sambo; barn till dessa eller egna barn vara förmånstagare till en pensionsförsäkring. Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv försäkringen gäller. Försäkringens värde Försäkringens värde bildas av de inbetalningar som görs till försäkringen. Försäkringens värde ökar och minskar över tiden på grund av bl.a. kursförändringar i de värdepapper som förvaltas i försäkringen. Försäkringens värde påverkas också av riskkostnader, skatter och avgifter. Försäkringstagare Försäkringstagare är den som ingår försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Försäkringstagaren är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan betraktas denne därefter som försäkringstagare. Förvaltningsavgift Förvaltningsavgift är t.ex. en löpande avgift som ett värdepappersbolag tar ut för att förvalta och administrera värdepapper. 14

15 Kapitalvinstskatt Överskott i inkomstslaget kapital beskattas med en statlig skatt på 30 procent. Kapitalvinster vid värdepappershandel inom ramen för en försäkring utlöser dock inte någon sådan kapitalvinstskatt. Kreditrisk Kreditrisk är en risk för bristande betalningsförmåga hos t.ex. en emittent eller en motpart. Kursrisk Kursrisk är en risk att kursen eller priset på ett finansiellt instrument går ner. Likvida medel Medel som inte är placerade i värdepapper, det vill säga pengar. Marknadsrisk Marknadsrisk är en risk att marknaden i sin helhet eller till viss del går ner, t.ex. den svenska aktiemarknaden. Obligation En obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut eller ett större företag. Pensionsförsäkring En pensionsförsäkring är en livförsäkring där inbetalningarna är avdragsgilla i deklarationen och där de belopp som betalas ut från försäkringen beskattas som inkomst av tjänst. En pensionsförsäkring måste uppfylla vissa regler i inkomstskattelagen, bl.a. får ålderspension inte börja betalas ut före 55 års ålder och utbetalningarna ska normalt ske i minst fem år. Placeringsberättigad Placeringsberättigad är den som har placeringsrätt, d.v.s. den som har rätt att bestämma hur försäkringskapitalet ska placeras, t.ex. beordra handel av värdepapper i försäkringsdepån. För Tjänstepension Depå är för säkringstagaren eller den försäkrade placeringsberättigad. Strukturerad produkt En strukturerad produkt är en finansiell produkt som kombinerar olika finansiella instrument, t.ex. aktier, optioner och terminer. En strukturerad produkt har ofta tagits fram för att kombinera olika finansiella instruments specifika egenskaper. Ett exempel på en strukturerad produkt är en aktieindexobligation. Tjänstepensionsförsäkring Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren och är en pension de flesta anställda har via jobbet. Tjänstepension får man utöver den allmänna pensionen. Den kan grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack (avtalspension), men kan också grundas på ett individuellt avtal mellan anställd och arbetsgivare. Valutarisk Valutarisk är en risk att en utländsk valuta till vilken ett innehav är relaterat försvagas, t.ex. fondandelar i en fond som placerar i utländska värdepapper. Värdepapper Med värdepapper avses normalt finansiella instrument såsom definierat i lagen om värdepappersmarknaden, t.ex. fondandelar, aktier, obligationer. Värdepappersbolag Ett värdepappersbolag har tillstånd att driva värdepappersrörelse. Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som betalas ut till valda förmånstagare efter den försäkrades död. Återköp Ett återköp är när försäkringsbolaget betalar ut försäkringens värde i förtid. Vid helt återköp betalas hela försäkringens värde ut och försäkringen upphör att gälla. Delåterköp är ett begränsat återköp där försäkringsbolaget betalar ut en del av försäkringens värde, medan resten kvarstår. Vid återköp av en försäkring kan försäkringsbolaget ta ut en särskild avgift. Pensionsförsäkringar kan normalt inte återköpas. 15

16 Skandia Stockholm T skandia.se 91067:2 / CITAT (Juni 2012) Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Bifirma: Skandia Link Säte: Stockholm Org.nr:

Depåförsäkrin i Skandia

Depåförsäkrin i Skandia Depåförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Råd iven Bra att veta inför ditt val av försäkrin Det finns vissa allmänna förutsättningar och begrepp som kan vara bra att känna till innan du läser mer om Skandias

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin.

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd med den service och information

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTEPENSION

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTEPENSION Försäkringsvillkor är de allmänna bestämmelser som gäller för de försäkringsavtal som tecknas för varje försäkrad som tillhör ett planavtal. DEFINITIONER Annullering

Läs mer

Tjänstepensionsvillkor

Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Kort om Nordnet Tjänstepension Nordnet Tjänstepension kan tecknas av juridisk eller fysisk person, till förmån för sina anställda. I normalfallet är den anställde

Läs mer

Tjänstepensionsvillkor

Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Kort om Nordnet Tjänstepension Nordnet Tjänstepension kan tecknas av juridisk eller fysisk person, till förmån för sina anställda. I normalfallet är den anställde

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över din tjänstepension

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Vi vill göra det enkelt och smidigt för dig som är ny kund hos oss. Därför har vi gjort en checklista och sammanställt några av de dokument som behövs för att teckna Nordnet Tjänstepension.

Läs mer

Förköpsinformation Tjänstepension

Förköpsinformation Tjänstepension Förköpsinformation Tjänstepension Förköpsinformation för Nordnet Tjänstepension (2013:2) För fullständiga villkor, se Tjänstepensionsvillkor. Roller Försäkringsgivare för försäkringsavtalet avseende ålderspension

Läs mer

Förköpsinformation Tjänstepension

Förköpsinformation Tjänstepension Förköpsinformation Tjänstepension Förköpsinformation för Nordnet Tjänstepension (2015:1) För fullständiga villkor, se Tjänstepensionsvillkor. Roller Försäkringsgivare för försäkringsavtalet avseende ålderspension

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3)

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, ( Försäkringsbolaget

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Friplan med fond- och garantiförvaltning

Friplan med fond- och garantiförvaltning FRIPLAN FÖRKÖPSINFORMATION Friplan med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2015-06-01 Innehåll Innehåll i Friplan 3 Pension 3 Skydd vid sjukdom 3 Skydd vid olycksfall 3 Skydd vid dödsfall 4 Förmånstagare

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB Pension

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Gäller försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. Utgivna 2015-01-01 För tidigare försäkringsavtal där premiebetalning

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension 5 eller fler anställda Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager:

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: Fast avgift 240 kr per år och förvaltningsform och 0,65

Läs mer

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal.

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Fplan förk, 1501 Förköpsinformation Företagsplan Tryggt och enkelt för Dig och Dina medarbetare Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Du som företagare har

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager: Övriga överenskommelser

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer