Tjänstepension Depå. Förköpsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstepension Depå. Förköpsinformation"

Transkript

1 Tjänstepension Depå Förköpsinformation

2 Information inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna vid försäkringssparande. Tillåtna placeringar bestäms av Skandia och utgörs för närvarande av likvida medel samt vissa aktier, fonder, obligationer och strukturerade produkter. Genom att placera inom ramen för en försäkring utlöses inte någon kapitalvinstskatt vid värdepappershandel. Den löpande avkastningen beskattas med avkastningsskatt. Till ålderspensionen hör ett återbetalningsskydd som betalas ut vid den försäkrades död till valda förmånstagare. Denna förköpsinformation ska enligt lag lämnas före köp. Informationen är en kortfattad översikt av försäkringen och innehåller inte de fullständiga försäkringsvillkoren. Försäkrin savtalet När en försäkring tecknas i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), nedan kallat Skandia, sluts ett avtal mellan försäkringstagaren och Skandia. Avtalet bekräftas med särskilda avtalshandlingar som sänds till försäkringstagaren. Försäkringsavtalet reglerar bland annat när inbetalningar ska göras, vilka försäkringsmoment som ingår i avtalet, hur försäkringen ska betalas ut och till vem. Be reppet tjänstepensionsförsäkrin En tjänstepensionsförsäkring är en pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalar hela premien för. Arbetsgivaren får avdragsrätt för premiebetalningen så länge anställningen består och med vissa begränsningar enligt inkomstskattelagen. Syftet är att trygga löften om ålders- och efterlevandepension som arbetsgivaren gett den anställde. Försäkringstagare (ägare) kan vara arbetsgivaren eller den anställde. Om arbetsgivaren är försäkringstagare och ägare av försäkringen gäller, om inte annat särskilt avtalats, att den försäkrade betraktas som försäkringstagare beträffande: rätt till information rätt att avge förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd placeringsrätt inklusive fondbytesrätt rätten till försäkringsersättning. Med försäkringstagare avses därför i denna förköpsinformation också i förekommande fall den försäkrade. När den försäkrade är försäkringstagare och ägare har den försäkrade full förfoganderätt över försäkringen. Försäkrin smoment med mera Tjänstepension Depå innehåller följande försäkringsmoment: Ålderspension Pensionsutbetalningarna börjar vid den tidpunkt som bestämts i försäkringsavtalet och det är vanligtvis när den försäkrade är 65 år. Enligt inkomstskattelagen får utbetalningarna tidigast börja när den försäkrade är 55 år. Pensionen betalas ut så länge den försäkrade lever eller mellan 5 och 20 år. Den från början valda utbetalningstiden kan ändras när den försäkrade uppnått avtalad pensionsålder. Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som betalas ut vid den försäkrades död. Om den försäkrade avlider innan ålderspensionen börjat betalas ut, utbetalas 101 procent av försäkringens värde till make, sambo, registrerad partner eller barn. Utbetalningstiden är minst fem år. Om den försäkrade av lider under den period som ålderspensionen betalas ut, fortsätter utbetalningarna till valda förmånstagare under resten av utbetalningsperioden, dock maximalt 20 år. Utbetalningarna baseras på försäkringens värde. För att pensionen ska kunna betalas ut måste det finnas någon förmånstagare i livet vid varje utbetalningstillfälle. Förmånsta are Om försäkringen ägs av arbetsgivaren ska den anställde vara insatt som oåterkallelig förmånstagare till ålderspension. Genom att sätta in (förordna) en förmånstagare bestämmer den försäkrade vem som ska få utbetalningarna från försäkringen om han avlider. Enligt inkomstskattelagen kan endast nuvarande eller tidigare make/maka/registrerad partner/sambo; barn till dessa eller egna barn vara förmånstagare till en pensionsförsäkring. Med barn avses även adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn men inte barns bröst arvingar. Om 2

3 förmånstagare saknas tillfaller försäkringens värde övriga liknande försäkringar inom Skandia. Förordnandet kan i regel ändras under försäkringstiden. Anmälan ska vara skriftlig och skickas till Skandia för att ändringen ska bli giltig. Utbetalnin Ålderspension får tidigast börja betalas ut när den försäkrade fyllt 55 år och kortaste utbetalningstid är normalt fem år. Inför första utbetalningstillfället ska försäkringstagaren sälja samtliga tillgångar i depån och placera om kapitalet till en eller flera av de fonder som Skandia vid varje tidpunkt erbjuder för fondförsäkring. Om en sådan ändring inte har gjorts, har Skandia rätt att inför första utbetalningen sälja samt liga förvaltade tillgångar i depån och överföra de likvida medlen till en fond som Skandia vid varje tidpunkt bestämmer. Pensionens storlek baseras på försäkringens värde, som fördelas över och betalas ut under utbetalningstiden. Utbetalningarnas storlek kan under de fem första åren och därefter variera med hänsyn till fondandelarnas kursutveckling. Utbetalningarna från en pensionsförsäkring beskattas som inkomst av tjänst. Det gäller även utbetalningar till förmånstagare efter den försäkra des död. Vid den försäkrades dödsfall före uppnådd pensionsålder säljer Skandia tillgångarna i depån och för över de likvida medlen till en fondförsäkring. Den som träder in som förmånstagare blir fondbytesberättigad. Under utbetalningstiden, då kapitalet förvaltas i fondförsäkring, får försäkringstagaren eller förmånstagaren tillgång till ett hundratal fonder från ledande svenska och utländska fondbolag. Utförlig information om fonderna finns på skandia.se. Om anställnin en upp - hör före pensionerin en En tjänstepensionsförsäkring kan i regel inte återköpas, belånas eller pantsättas. Om anställningen upphör före pensioneringen upphör arbetsgivarens premiebetalning. Tjänstepensionsförsäkringen kan överlåtas till den anställde eller till en ny arbetsgivare i samband med att anställningsförhållandet ändras. Förvaltnin av försäkrin skapitalet Försäkringen är kopplad till en försäkringsdepå där de tillgångar som utgör försäkringskapitalet förvaltas. Försäkringsdepån och de tillgångar som förvaras i den ägs av Skandia, men försäkringstagaren har en fordran på Skandia som motsvarar försäkringens värde. Skandia sköter inte placeringarna utan det är försäkringstagaren som har rätt att köpa och sälja värdepapper i försäkringsdepån. Handel görs enklast via Internet eller via en rådgivare. Försäkringstagaren kan ge fullmakt till någon annan att sköta förvaltningen men det är alltid försäkringstagaren som tar risken för förvaltningen. Att depån ägs av Skandia innebär att försäkringstagaren inte blir inbjuden till t.ex. bolagsstämmor och inte heller har rösträtt för de aktier som innehas i depån. Försäkringstagaren kan inte heller genom fullmakt närvara eller utöva rätt vid bolagsstämma. Skandia närvarar i normalfallet inte vid sådana bolagsstämmor eller utövar rösträtt i egenskap av aktieägare. Vid handel i försäkringsdepån är försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, skyldig att följa depåinstitutets vid varje tidpunkt gällande Depå- och handelsbestämmelser samt Skandias vid varje tidpunkt gällande regler och priser. Vidare är försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, skyldig att följa tillämpliga regler och villkor för värdepapper, till exempel branschvillkor (exempelvis arrangörers och emittenters villkor samt fondbestämmelser), lagregler och föreskrifter från tillsynsmyndighet samt regler för börser, marknadsplatser, värde pappersinstitut och fondbolag. Försäkringen är fram till dess att utbetalningarna börjar en depåförsäkring. Inför första utbetalningstillfället ska förvaltningen ändras så att kapitalet under utbetalningstiden förvaltas i investeringsfonder i en fondförsäkring. Det innebär att utbetalningarnas storlek under de fem första åren och därefter kan variera med hänsyn till fondandelarnas kursutveckling. Försäkringstagaren ansvarar för att innehavet i depåförsäkringen säljs och att tillgångarna förs över till fondförsäkring. Därefter kan försäkringstagaren göra omplaceringar bland de fonder som Skandia tillhandahåller. Om en sådan ändring inte har gjorts, har Skandia rätt att inför första utbetalningen sälja samtliga förvaltade tillgångar i depån och föra över de likvida medlen till en fond som Skandia vid varje tidpunkt bestämmer. Under utbetalningstiden kan försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, byta fonder utan att det kostar någonting. Enklast görs fondbytet via Internet eller via vår automatiska telefonservice, TeleLink. Fondbytet utförs normalt nästa bankdag och innehavet uppdateras efter ytterligare en dag. Försäkringstagaren väljer själv risknivå genom att välja i vilka aktie- eller räntefonder pengarna ska investeras. Skandia svarar inte för kursrisken för fondandelarna och inte heller för annan risk, till exempel marknads-, valuta- och kredit risk. På skandia.se finns hjälp i form av fondförslag baserade på sparhorisont och riskvilja. 3

4 Så här fun erar vår depåförsäkrin När försäkringstagaren tecknar en depåförsäkring öppnar Skandia en försäkringsdepå. Skandia står som ägare till depån, men den placeringsberättigade bestämmer hur försäkringskapitalet ska placeras. Inbetalnin Depåförsäkringen har inte någon avtalad premiebetalningstid. Inbetalningar kan göras vid valfria tidpunkter eller med automatisk överföring från bankkonto (Autogiro). Lägsta belopp när försäkringen tecknas är kronor. Lägsta belopp för extra inbetalningar därefter är 500 kronor. Varje inbetalning betraktas ur försäkringssynpunkt som en engångspremie. Till den del handelsorder eller placeringsanvisning saknas eller framstår som oklar kommer engångsinbetalningar att placeras som likvida medel i försäkringsdepån. Autogirobetalningar kommer att placeras i en av Skandia bestämd fond med låg eller medelstor risk tills det står klart för Skandia vilket placeringsval som gäller. När utbetalningarna påbörjats kan inbetalningar inte längre göras till försäkringen. Tillåtna placerin ar i depåförvaltnin Vid förvaltning av försäkringskapitalet får handel och placering göras i de värde papper som Skandia vid varje tidpunkt erbjuder, samt vid depåförvaltning dessutom i likvida medel. Skandia ser löpande över erbjudandet av tillåtna värdepapper. Erbjudandet kan variera över tiden med anledning av vad som kan anses vara lämpliga tillgångar inom en pensionsförsäkring. Den placeringsberättigade kan för närvarande handla med aktier, fonder, obligationer och strukturerade produkter. Minst 15 procent av kapitalet måste placeras i likvida medel, fonder eller aktier. Skandia har rätt att ändra begränsningarna för de värdepapper som får förvaltas i försäkringen. Kontakta din rådgivare för information om vilka placeringar som är tillåtna vid varje tidpunkt. Du kan också kontakta Kundservice på Försäkringsdepån får inte innehålla värdepapper för vilka den försäkrade eller dennes närstående skulle ha varit anmälningsskyldiga enligt gällande lagstiftning om insiderinformation om de själva hade varit ägare till dessa värdepapper. Tillåtna placerin ar Aktier Fonder Obligationer Strukturerade produkter En aktie är förenklat uttryckt en viss andel i ett aktiebolags aktiekapital. En fond kan beskrivas som en samling av värdepapper (portfölj) som ägs av andelsägare. Andelsägare är de som satt in pengar i fonden. Fonden kan ofta innehålla såväl svenska som utländska aktier och/eller räntebärande värdepapper. En obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, skuldebrev som in tygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypo teksinstitut eller ett större företag. En strukturerad produkt är en finansiell produkt som kombinerar olika finansiella instrument, t.ex. aktier, optioner och terminer. En strukturerad produkt har ofta tagits fram för att kombinera olika finansiella instruments specifika egenskaper. Ett exempel på en struk turerad produkt är en aktieindexobligation. 4

5 Tillåtna placerin ar i fondförsäkrin under utbetalnin stiden Under utbetalningstiden får den placeringsberättigade tillgång till ett hundratal fonder från ledande svenska och utländska fondbolag. Skandia utvärderar hela tiden fonderna i en omfattande och aktiv process som vi kallar 4P. Den innebär att de förvaltare och fonder som inte håller måttet byts ut eller tas bort. På det sättet vill vi göra det enkelt att välja och pensionskapitalet får goda möjligheter att växa. De fonder som är kvalitetssäkrade känns igen via vårt sigill med Skandia Link-mannen. Vi utvärderar fonderna utifrån följande fyra P:n. Placeringsfilosofi Process Personer Prestation Utförlig information om fonderna finns i respektive fonds faktablad på skandia.se. Övri t innehåll i försäkrin savtalet Utvald Skandia Link När inträder Skandias ansvar? Om Skandia kan bevilja försäkringen på normala villkor inträder Skandias ansvar när pensionskapitalet överförts via inflytt eller dagen efter att premie betalats. En förutsättning är att vi fått fullständiga ansökningshandlingar. Flytträtt Det är möjligt att flytta försäkringskapitalet i en pensionsförsäkring till eller från Skandia. Välkommen att kontakta vår kundservice så kan vi berätta om fördelarna med att samla tjänstepensionsförsäkringarna i Skandia. Flytt kan bara göras av hela försäkringskapitalet till en ny pensionsförsäkring som tecknas av försäkringstagaren med samma försäkrad som tidigare. En flytt från Skandia får tidigast ske ett år efter det att avtalet ingicks. Det är försäkringstagaren som begär flytt och den försäkrade måste ge sitt godkännande innan en flytt kan genomföras. Försäkringens värde, d.v.s. det värde som kan flyttas, utgörs av det tillgodohavande i pengar som finns i försäkringen, efter det att samtliga värdepapper avyttrats och avdrag gjorts för sammanlagda obetalda skatter, riskkostnader samt flyttavgift och andra avgifter. Vid flytt av försäkringskapital från Skandia tas avgifter ut enligt de regler som gäller vid den tidpunkt då flytt sker. Kostnaden för att flytta är beroende av hur lång tid som gått sedan försäkringen tecknades. En administrativ avgift tillkommer också. Under försäkringstiden har Skandia rätt att ändra villkoren för flytt beträffande sättet att ta ut avgifter samt avgifternas nivåer. Läs mer i avsnittet Avgifter, kostnader och skatt. Viktigt att tänka på är att vid flytt av försäkringskapital upphör det ursprungliga försäkringsavtalet att gälla och ett nytt försäkringsavtal tecknas, vilket kan innebära att den nya försäkringen får förändrade försäkringsvillkor och att utbudet av placeringsalternativ förändras. Rätten till återköp En pensionsförsäkring kan bara återköpas i de undantagsfall som anges i inkomstskattelagen och under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till försäkringens art. Om återköp medges utgörs försäkringens värde av det tillgodohavande i pengar som finns i försäkringen, efter det att samtliga värdepapper avyttrats och avdrag gjorts för sammanlagda obe talda skatter, riskkostnader samt återköpsgift och andra avgifter. Läs mer i avsnittet Avgifter, kostnader och skatt. Begränsningar Vid vissa sjukdomar, självmord, särskilt riskfylld verksamhet, krig och politiska oroligheter kan skyddet i försäkringen begränsas. Ändring av villkor Skandia har rätt att ändra villkoren för försäkringsavtalet under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller liknande. Detsamma gäller om en ändring behövs av försäkringstekniska eller andra särskilda skäl. Skandia har rätt att ändra eller säga upp försäkringen med stöd av de regler som finns i försäkringsavtalslagen. Detta gäller om den försäkrade lämnat oriktiga eller ofullständiga upplysningar som varit av betydelse när försäkringen beviljades, utvidgades eller förnyades. 5

6 Vikti information om placerin och risker Risker Försäkringskapitalet är inte garanterat till någon del och kan såväl öka som minska. Skandia åtar sig alltså inget ansvar för storleken av försäkringskapitalet. Storleken på det förvaltade försäkringskapitalet är helt beroende av de förvaltningsbeslut, och resultatet av dessa beslut, som fattas av försäkringstagaren eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren. Försäkringstagaren står all risk för samtliga förvaltade tillgångar, till exempel kurs-, marknads-, valuta- och kreditrisk. Med samtliga förvaltade tillgångar avses såväl värdepapper som likvida medel. Försäkringstagaren ansvarar för att ta del av och förstå konsekvensen av bland annat den risk som ett förvaltningsbeslut eller en placering kan innebära, samt att de förvaltade tillgångarna placeras på det sätt som är till bäst nytta för den/de ersättningsberättigade. Försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, ansvarar dessutom för om placeringen är lämplig med hänsyn till försäkringsavtalets syfte, till exempel kombinationen av placeringar och hur förvaltningsbesluten och placeringarna påverkar försäkringens värde i förhållande till bland annat avtalad försäkringsform, utbetalningstidpunkt, utbetalningstid, förvaltningsform och utbetalningsplan samt vid dödsfall. Information om egenskaper och risker för värdepapper finns i Skandias broschyr Viktig information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument vid förvaltning i depåförsäkring i Skandia. Informationen som finns i broschyren är viktig att känna till och ta hänsyn till innan avtal ingås om depåförsäkring och även under försäkringstiden vid förvaltning av tillgångarna i försäkringen. Reklamation Vid handel eller placering är den placeringsberättigade skyldig att inom 30 dagar från tidpunkten för handelsordern eller placeringsanvisningen kontrollera via Internet eller på annat sätt, till exempel via Skandias kundservice, att handel eller placering är genomförd i enlighet med lämnad handelsorder eller placeringsanvisning. Eventuella fel eller brister ska omgående påtalas för Skandia. Om sådan kontroll inte gjorts eller om eventuella fel eller brister inte påtalats enligt ovan förlorar den försäkrade, eller annan person, rätten att begära ersättning eller begära andra åtgärder från Skandia. Utlandsbosatta Försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, och som har för avsikt att bosätta sig i USA, Japan, Australien eller Kanada är skyldig att informera Skandia om bosättningen innan utflytt. Sedan utflytt skett upphör placeringsrätten omedelbart. Innan utflytt sker kommer försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, att få tillfälle att bestämma vilken placering som ska gälla så länge bosättning pågår i aktuellt land. Om ingen överenskommelse om placering gjorts, placeras befintligt kapital i likvida me del, alternativt vid fondförvaltning i en av Skandia bestämd blandfond med låg risk. Rätt att åter beordra handel av värdepapper gäller så snart anmälan inkommit till Skandia om ny bosättning i Sverige eller annat land än ovan nämnda. Försäkringstagare som gett fullmakt åt annan att utöva placeringsrätten, men som har kvar sin bosättning i Sverige, kan återkalla fullmakten för att själv utöva placeringsrätten. 6

7 Av ifter, kostnader och skatt För närvarande gäller nedanstående avgifter, kostnader och skatter. Ändringar kan komma att göras i framtiden. Avvikelser från nedan angivna avgifter och kostnader kan förekomma om annat särskilt har överenskommits. Vid depåförvaltning dras avgifter, kostnader och skatt från likvida medel i försäkringsdepån. Om likvida medel saknas när dessa ska betalas, gör Skandia en försäljning av innehav i försäkringsdepån. I försäkringsvillkoren finns information om på vilket sätt försäljningen görs. Investerin sav ift Vid tecknandet av en rådgiven depåförsäkring får försäkringstagaren tillgång till en rådgivare som kan ge råd om försäkringen och placeringarna. För detta har Skandia rätt att ta ut en investeringsavgift på inbetald premie. Motsvarande avgift får tas ut vid extrainsättningar. Värdeproportionell av ift Den värdeproportionella avgiften är 0,95 procent per år av försäkringens värde. Vid depåförvaltning dras av giften från likvida medel i försäkrings depån. Under utbetalningstid, då försäkringen förvaltas i fondförsäkring, är avgiften 0,65 procent och den tas ut genom att Skandia säljer det antal fondandelar i försäkringen som behövs. Fast av ift Under spartiden tas för närvarande ingen fast avgift ut. Under utbetalningstid är den fasta avgiften 360 kronor per år. Avgiften delas upp på antalet utbetalningar per år. Riskkostnad Om den försäkrade avlider under spartiden utbetalas 101 procent av försäkringens värde till valda förmånstagare. För tillägget om en procent utöver försäkringens värde tar Skandia ut en riskkostnad. Den beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilket i sin tur beror på den försäkrades ålder och kön. Riskkostnaden dras från likvida medel i försäkringsdepån. Avkastnin sskatt Skandia betalar årligen en avkastningsskatt enligt lag. Skatten baseras på en schablonmässigt beräknad avkastning och tas ut oavsett om du har fått någon avkastning eller inte på ditt sparande under året. För pensionsförsäkring är skatten försäkringskapitalet vid ingången av beskattningsåret multiplicerat med en skattesats som är 15 procent av den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret. Skandia tar ut kostnaden från försäkringskapitalet i varje försäkring. Vid depåförvaltning dras skatten från likvida medel i försäkringsdepån. Vid fondförvaltning dras skatten genom att Skandia säljer det antal fondandelar i försäkringen som behövs. 7

8 Återköpsav ift För närvarande tas ingen återköps - avgift ut. Flyttav ift Vid flytt av pensionsförsäkring tas följande avgifter ut som procent av det flyttade kapitalet: År % År 6 och senare 0 % Till detta tillkommer en administrativ avgift på 800 kronor. Övri t Utöver avgifter och skatter inom ramen för försäkringen tillkommer vid varje tidpunkt gällande avgifter och skatter avseende depåinstitutets förvaltning av försäkringsdepån samt de värdepapper som finns i försäkringsdepån, till exempel courtage och förvaltningsavgift. För de värdepapper som får förvaltas i försäkringsdepån gäller olika avgiftsstrukturer och skatteuttag. Vid köp eller försäljning av fondandelar noterade i utländsk valuta görs en valutaväxling. Utifrån växlingskursen beräknas fondandelarnas köp- och säljkurs i svenska kronor. Säljkursen är 0,5 procent lägre än köpkursen. Valutaväxlingen görs av Skandias finansavdelning. 8

9 Skattere ler Försäkringen måste uppfylla vissa krav enligt inkomstskattelagen för att vara en pensionsförsäkring. Det kan innebära vissa begränsningar i möjligheten att förfoga över försäkringen. Ålderspensionen kan börja betalas ut först vid den försäkrades 55-årsdag och utbetalningarna måste göras under minst fem år enligt inkomstskattereglerna. Försäkringen får inte återköpas eller överlåtas annat än i vissa särskilda fall. Överlåtelse kan till exempel göras vid ändrade anställningsförhållanden från den tidigare arbetsgivaren till en ny arbetsgivare eller till den försäkrade. Förmånstagarkretsen för efterlevandeskydd är begränsad och skyddet måste utbetalas i minst fem år. Skandias försäkringsavtal uppfyller samtliga krav för en pensionsförsäkring och det innebär att avdrag för premiebetalningen kan medges inom vissa ramar. Det innebär också att den som pensionen betalas ut till är skyldig att betala inkomstskatt och pensionsutbetalningarna ska deklareras som inkomst av tjänst. Arbetsgivare som betalar premier till tjänstepensionsförsäkring och de näringsidkare som betalar egna premier till pensionsförsäkring ska betala särskild löneskatt på premien. Avdra sre ler Huvudregeln är att företaget kan dra av högst 35 procent av den anställdes lön, dock högst 10 prisbasbelopp. Som lön räknas pensionsgrundande ersättning under beskattningsåret eller under det föregående beskattningsåret. I vissa fall vid ändring av pensionsavtal, vid nytt pensionsavtal vid förtida avgång och då pensionsutfästelserna är otillräckligt tryggade kan inkomstskattelagens kompletteringsregel användas. Avdrag medges då för kostnader för att uppnå avtalad pensionsnivå. Lagen anger dock ett tak för ålderspensionen (åp) i förhållande till lönen enligt följande: Lön i prisbasbelopp Åp före 65 års ålder Åp efter 65 års ålder 0 7,5 80 % 20 % 7, % 70 % % 40 % Näringsidkare i enskild firma eller handelsbolag får dra av kronor. I aktiv näringsverksamhet får avdraget ökas med 35 procent av inkomsten, dock högst tio prisbasbelopp. Det maximala avdraget för en näringsidkare med hög inkomst är alltså tio prisbasbelopp kronor. 9

10 Vissa andra la ar och re ler som påverkar försäkrin en Tillämpli la För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag. Skandia står under tillsyn av Finansinspektionen. Bodelnin Värdet av pensionsförsäkring som ägs av den försäkrade och som utgör giftorättsgods tas med vid en bodelning med anledning av skilsmässa eller under ett äktenskap. Värdet av en företagsägd tjänstepensionsförsäkring räknas vanligen inte med vid en bodelning för den försäkrade. Pensionsförsäkringar tas aldrig med vid bodelning på grund av vare sig den försäkrades eller dennes makes dödsfall. Ekonomiska svåri heter En tjänstepensionsförsäkring som ägs av arbetsgivaren är normalt sett skyddad mot arbetsgivarens borgenärer. När försäkringen börjar utbetalas kan den utmätas för mottagarens skulder men kan också vara skyddad enligt utsökningsbalkens regler. Om en pensionsförsäkring ägs av den försäkrade är den skyddad mot borgenärer beroende på om den är utmätningsfri eller utmätningsbar enligt försäkringsavtalslagen. Även om försäkringen anses vara utmätningsbar kan den vara skyddad med stöd av annan lagstiftning. En bedömning görs alltid i det enskilda fallet av kronofogdemyndigheten vid aktuell tidpunkt. 10

11 Information om behandlin av personupp ifter Personuppgifter som lämnas till Skandia, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära så kallad reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia, Stockholm. Märk kuvertet Information om personuppgifter. La ar och re ler De lagregler som beskrivs i denna förköpsinformation gäller vid tiden för tryckning. Observera att lagreglerna kan komma att ändras. 11

12 12

13 Mer information om Skandia Service och information Du är alltid välkommen att kontakta din försäkringsrådgivare eller Skandias kundservice. På skandia.se finns mer information om depåförsäkring och du kan även ladda hem för säkringsvillkor och beställa Skandias senaste årsredovisning. Om du ångrar dig Är du inte nöjd med din depåförsäkring har du under vissa förutsättningar rätt att ångra dig. Om du meddelar Skandia inom 30 dagar från det att du fått försäkringsbrevet kan avtalet avslutas omedelbart. När vi fått din uppsägning betalar vi tillbaka värdet av det som finns i försäkringsdepån samt de avgifter du betalat till Skandia. Observera att det belopp du får tillbaka kan vara både högre och lägre än det belopp du betalat in till Skandia beroende på värdeutvecklingen i för säkringsdepån. Om du vill utnyttja din ångerrätt, kontakta Skandias kundservice. Om du inte är nöjd På Skandia är vår strävan att du som kund ska känna dig nöjd med ditt val av försäkringsbolag. Ibland tycker vi olika och då vill vi gärna att du hör av dig till oss och framför dina synpunkter. Klagomålsansvarig inom Skandia, som även är Skandias Kundombudsman, ansvarar för hanteringen av klagomål och har till uppgift att se till att klagomålen i första hand besvaras av din rådgivare eller den person som utförde ditt ärende. Du kan också kontakta Skandias Kundservice som ser till att du får hjälp. Om du inte är nöjd med det beslut du fått kan du vända dig direkt till Skandias Kundombudsman. Kundombudsmannen kan på din begäran ompröva alla typer av ärenden och skador och granska såväl själva handläggningen som beslut i olika frågor. Information om andra vägar för prövning hittar på du skandia.se/kontakta oss. Skandia AB är ett vinstutdelande bolag, vilket innebär att eventuell vinst kan delas ut till aktieägarna. Skandia AB ägs av Skandia Liv. Skandia Liv drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att allt överskott går tillbaka till försäkringstagarna i Skandia Liv. Kontakt Skandia kundservice Skandia huvudkontor Skandias Kundombudsman telefon: postadress: Stockholm telefon: skandia.se postadress: Stockholm telefon: mejladress: 13

14 Ordlista Syftet med ordlistan är att du som kund ska få en allmän och förenklad bild av vissa termer som kan förekomma beträffande depåförsäkringen. Den är alltså inte på något sätt fullständig vad gäller termer eller definitioner. Aktie En aktie är förenklat uttryckt en viss andel i ett aktiebolags aktiekapital. Arrangör En arrangör konstruerar ofta en finansiell produkt genom att kombinera olika finansiella instrument med specifika egenskaper. Det är arrangören som normalt marknadsför produkten och utformar information om produktens egenskaper och risker. Avkastningsskatt Avkastningsskatt är en statlig skatt som betalas på en schablonmässigt beräknad avkastning på sparande i pensionsoch kapitalförsäkring. Den ska betalas oavsett om du har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte under året. Det är försäkringsbolaget som drar avkastningsskatten från försäkringens värde och betalar in den till Skatteverket. Courtage Courtage är en avgift som betalas till mäklare vid handel med värdepapper. Depåförsäkring Depåförsäkring påminner om fondförsäkring (se nedan), det vill säga försäkringstagaren bestämmer själv hur pengarna ska förvaltas. Men depåförsäkringen räknas inte som en fondförsäkring eftersom den kan innehålla andra tillgångsslag än fonder. Till exempel kan den innehålla aktier, likvida medel och strukturerade produkter. Den klassas som en traditionell försäkring. Depåinstitut Ett depåinstitut är det värdepappersbolag eller bank som förvarar de värdepapper som förvaltas i försäkringsdepån. Emittent En emittent är den som är utgivare eller utfärdare av ett finansiellt instrument. Flytträtt En rätt att överföra hela försäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring som tecknas i samband med överföringen hos samma eller annat försäkringsbolag. Fond En fond kan beskrivas som en samling av värdepapper (portfölj) som ägs av andelsägare. Andelsägare är de som satt in pengar i fonden. Fonden kan ofta innehålla såväl svenska som utländska aktier och/eller räntebärande värdepap per. Fonder förvaltas av värdepappersbolag eller fondbolag, som ska ha Finans inspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillstånd för sin verksamhet. Bolaget är i sin förvaltning av fonden bundet till de fondbestämmelser som vid varje tidpunkt gäller för fonden och som godkänts av Finansinspektionen. Fondförsäkring I en fondförsäkring bestämmer försäkringstagaren i allmänhet själv i vilka fonder pensionspengarna ska placeras. Försäkringstagaren tar då hela risken för hur pensionskapitalet utvecklas. Förmånstagare Om en tjänstepensionsförsäkring ägs av arbetsgivaren är den försäkrade förmånstagare till ålderspension. Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till utbetalning av efterlevandeskydd om den försäkrade skulle dö medan försäkringen gäller. Enligt inkomstskattelagen kan endast nuvarande eller tidigare make/maka/ registrerad partner/sambo; barn till dessa eller egna barn vara förmånstagare till en pensionsförsäkring. Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv försäkringen gäller. Försäkringens värde Försäkringens värde bildas av de inbetalningar som görs till försäkringen. Försäkringens värde ökar och minskar över tiden på grund av bl.a. kursförändringar i de värdepapper som förvaltas i försäkringen. Försäkringens värde påverkas också av riskkostnader, skatter och avgifter. Försäkringstagare Försäkringstagare är den som ingår försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Försäkringstagaren är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan betraktas denne därefter som försäkringstagare. Förvaltningsavgift Förvaltningsavgift är t.ex. en löpande avgift som ett värdepappersbolag tar ut för att förvalta och administrera värdepapper. 14

15 Kapitalvinstskatt Överskott i inkomstslaget kapital beskattas med en statlig skatt på 30 procent. Kapitalvinster vid värdepappershandel inom ramen för en försäkring utlöser dock inte någon sådan kapitalvinstskatt. Kreditrisk Kreditrisk är en risk för bristande betalningsförmåga hos t.ex. en emittent eller en motpart. Kursrisk Kursrisk är en risk att kursen eller priset på ett finansiellt instrument går ner. Likvida medel Medel som inte är placerade i värdepapper, det vill säga pengar. Marknadsrisk Marknadsrisk är en risk att marknaden i sin helhet eller till viss del går ner, t.ex. den svenska aktiemarknaden. Obligation En obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut eller ett större företag. Pensionsförsäkring En pensionsförsäkring är en livförsäkring där inbetalningarna är avdragsgilla i deklarationen och där de belopp som betalas ut från försäkringen beskattas som inkomst av tjänst. En pensionsförsäkring måste uppfylla vissa regler i inkomstskattelagen, bl.a. får ålderspension inte börja betalas ut före 55 års ålder och utbetalningarna ska normalt ske i minst fem år. Placeringsberättigad Placeringsberättigad är den som har placeringsrätt, d.v.s. den som har rätt att bestämma hur försäkringskapitalet ska placeras, t.ex. beordra handel av värdepapper i försäkringsdepån. För Tjänstepension Depå är för säkringstagaren eller den försäkrade placeringsberättigad. Strukturerad produkt En strukturerad produkt är en finansiell produkt som kombinerar olika finansiella instrument, t.ex. aktier, optioner och terminer. En strukturerad produkt har ofta tagits fram för att kombinera olika finansiella instruments specifika egenskaper. Ett exempel på en strukturerad produkt är en aktieindexobligation. Tjänstepensionsförsäkring Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren och är en pension de flesta anställda har via jobbet. Tjänstepension får man utöver den allmänna pensionen. Den kan grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack (avtalspension), men kan också grundas på ett individuellt avtal mellan anställd och arbetsgivare. Valutarisk Valutarisk är en risk att en utländsk valuta till vilken ett innehav är relaterat försvagas, t.ex. fondandelar i en fond som placerar i utländska värdepapper. Värdepapper Med värdepapper avses normalt finansiella instrument såsom definierat i lagen om värdepappersmarknaden, t.ex. fondandelar, aktier, obligationer. Värdepappersbolag Ett värdepappersbolag har tillstånd att driva värdepappersrörelse. Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som betalas ut till valda förmånstagare efter den försäkrades död. Återköp Ett återköp är när försäkringsbolaget betalar ut försäkringens värde i förtid. Vid helt återköp betalas hela försäkringens värde ut och försäkringen upphör att gälla. Delåterköp är ett begränsat återköp där försäkringsbolaget betalar ut en del av försäkringens värde, medan resten kvarstår. Vid återköp av en försäkring kan försäkringsbolaget ta ut en särskild avgift. Pensionsförsäkringar kan normalt inte återköpas. 15

16 Skandia Stockholm T skandia.se 91067:2 / CITAT (Juni 2012) Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Bifirma: Skandia Link Säte: Stockholm Org.nr:

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation Tjänstepension Depå Förköpsinformation Bra att veta inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna vid försäkringssparande. Tillåtna

Läs mer

Tjänstepensionsförsäkrin Depå. Förköpsinformation

Tjänstepensionsförsäkrin Depå. Förköpsinformation Tjänstepensionsförsäkrin Depå Förköpsinformation Information inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring ger försäkringstagaren möjlighet att placera tjänstepensionen på ett friare sätt än fondförsäkring

Läs mer

Kapitalförsäkrin Depå

Kapitalförsäkrin Depå Kapitalförsäkrin Depå Förköpsinformation Internet Information inför ditt val av försäkrin Kapitalförsäkring Depå kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna du får vid försäkringssparande.

Läs mer

Depåförsäkrin i Skandia

Depåförsäkrin i Skandia Depåförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Råd iven Information inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna du får vid försäkringssparande.

Läs mer

Depåförsäkrin i Skandia

Depåförsäkrin i Skandia Depåförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Råd iven Bra att veta inför ditt val av försäkrin Det finns vissa allmänna förutsättningar och begrepp som kan vara bra att känna till innan du läser mer om Skandias

Läs mer

Privat fondförsäkrin i Skandia

Privat fondförsäkrin i Skandia Privat fondförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Information inför ditt val av försäkrin Denna förköpsinformation ska enligt lag lämnas före köp. Informationen är en kortfattad översikt av försäkringen

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin.

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd med den service och information

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin

Läs mer

Tjänstepensionsförsäkring Depå

Tjänstepensionsförsäkring Depå Tjänstepensionsförsäkring Depå Försäkringsvillkor Skandia Link 2015 A. Försäkringsavtalet Detta försäkringsvillkor gäller för Tjänstepensionsförsäkring Depå ( försäkringen ). En tjänstepensionsförsäkring

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital Förköpsinformation Internet

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital Förköpsinformation Internet Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital Förköpsinformation Internet Information inför ditt val av försäkrin Denna förköpsinformation ska enligt lag lämnas före köp. Informationen är

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Privat Pension Gäller från

Privat Pension Gäller från PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2016-07-15 1 Så fungerar Privat Pension Om du vill flytta ditt privata pensionssparande till Länsförsäkringar diskutera detta med din närmaste

Läs mer

Tjänstepensionsförsäkring Depå

Tjänstepensionsförsäkring Depå Tjänstepensionsförsäkring Depå Försäkringsvillkor Skandia Link 2013 A. Försäkringsavtalet Detta försäkringsvillkor gäller för Tjänstepensionsförsäkring Depå ("försäkringen"). En tjänstepensionsförsäkring

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Tack för att du sparar i Folksams tjänstemannafonder Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring 1 Allmän information om Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria)...2 2 Information om Ancoria Pensionsförsäkring...2 2.1 Försäkringens ikraftträdande...2 2.2

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd Innehåll Vem är försäkringsgivare?... 3 Vem är försäkringstagare?... 3 Vem är försäkrad?... 3 Vad bestämmer den försäkrade?...

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning. Gäller från

Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning. Gäller från TJÄNSTEPENSIONSKONTO FÖRKÖPSINFORMATION Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2016-07-15 Innehåll Inbetalning 3 Din pension 3 Återbetalningsskydd 3 Förmånstagare 3 Så kan du

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp 2017-06-07 Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp Exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter Innehållsförteckning

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Tjänstepension fond och depå. Förköpsinformation

Tjänstepension fond och depå. Förköpsinformation Tjänstepension fond och depå Förköpsinformation Tjänstepension fond och depå 2017 06 19 2 Information till dig som försäkrad inför ditt val av tjänstepensionsförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Helena, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara

Läs mer

Skandias tjänstepensionspro ram. Förköpsinformation

Skandias tjänstepensionspro ram. Förköpsinformation Skandias tjänstepensionspro ram Förköpsinformation Innehåll Skandias tjänstepensionspro ram...3 Försäkrin savtalet...4 Premien och försäkrin ens värde...5 Försäkrin sskydd...6 Övri t innehåll i försäkrin

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid. Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster

Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster Beslutad av Simpts styrgrupp i november 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Alternativ KAP-KL. Produktinformation

Alternativ KAP-KL. Produktinformation Alternativ KAP-KL Produktinformation Vad innebär alternativ KPA-KL? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Faktablad Nordnet Privatpension

Faktablad Nordnet Privatpension Faktablad Nordnet Privatpension 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare a) Nordnet Privatpension tillhandahålls av Nordnet Pensionsförsäkring AB, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Fondförsäkring för KAP

Fondförsäkring för KAP Förköpsinformation Fondförsäkring för KAP Gäller från och med 2016-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2011-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du - kunna påverka

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Privat kapitalförsäkring med fondförvaltning. Förköpsinformation , försäkring tecknad via rådgivare

Privat kapitalförsäkring med fondförvaltning. Förköpsinformation , försäkring tecknad via rådgivare Privat kapitalförsäkring med fondförvaltning Förköpsinformation 2016-05-01, försäkring tecknad via rådgivare Information inför ditt val av försäkring Denna information är en kortfattad översikt av privata

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Swedbank Pensionsförsäkring

Swedbank Pensionsförsäkring Förköpsinformation Swedbank Pensionsförsäkring Kortfakta Pris traditionell förvaltning: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet.

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Avgiftsbestämd individuell ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Kompletterande ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell försäkring 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 1 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men som

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Förköpsinformation Januari 2016

Förköpsinformation Januari 2016 Förköpsinformation Januari 2016 Företagarskyddet Nordea Företagarskyddet är för dig som driver eget företag. En enkel försäkringslösning som ger dig ekonomisk trygghet. Gör det enkelt att ta hand om dig

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor av 2013 för pensionsförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Din tjänstepension från SPP För dig som är född 1953 eller tidigare Jannora, SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen Du som är född 1953 eller

Läs mer

SPPs Kapitalförsäkring företagsägd

SPPs Kapitalförsäkring företagsägd Förköpsinformation. Publicering 2017-04-01. SPPs Kapitalförsäkring företagsägd SPPs Kapitalförsäkring företagsägd passar företag som vill bygga en buffert för framtida investeringar eller utdelning och

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer