Tjänstepension Depå. Förköpsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstepension Depå. Förköpsinformation"

Transkript

1 Tjänstepension Depå Förköpsinformation

2 Information inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna vid försäkringssparande. Tillåtna placeringar bestäms av Skandia och utgörs för närvarande av likvida medel samt vissa aktier, fonder, obligationer och strukturerade produkter. Genom att placera inom ramen för en försäkring utlöses inte någon kapitalvinstskatt vid värdepappershandel. Den löpande avkastningen beskattas med avkastningsskatt. Till ålderspensionen hör ett återbetalningsskydd som betalas ut vid den försäkrades död till valda förmånstagare. Denna förköpsinformation ska enligt lag lämnas före köp. Informationen är en kortfattad översikt av försäkringen och innehåller inte de fullständiga försäkringsvillkoren. Försäkrin savtalet När en försäkring tecknas i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), nedan kallat Skandia, sluts ett avtal mellan försäkringstagaren och Skandia. Avtalet bekräftas med särskilda avtalshandlingar som sänds till försäkringstagaren. Försäkringsavtalet reglerar bland annat när inbetalningar ska göras, vilka försäkringsmoment som ingår i avtalet, hur försäkringen ska betalas ut och till vem. Be reppet tjänstepensionsförsäkrin En tjänstepensionsförsäkring är en pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalar hela premien för. Arbetsgivaren får avdragsrätt för premiebetalningen så länge anställningen består och med vissa begränsningar enligt inkomstskattelagen. Syftet är att trygga löften om ålders- och efterlevandepension som arbetsgivaren gett den anställde. Försäkringstagare (ägare) kan vara arbetsgivaren eller den anställde. Om arbetsgivaren är försäkringstagare och ägare av försäkringen gäller, om inte annat särskilt avtalats, att den försäkrade betraktas som försäkringstagare beträffande: rätt till information rätt att avge förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd placeringsrätt inklusive fondbytesrätt rätten till försäkringsersättning. Med försäkringstagare avses därför i denna förköpsinformation också i förekommande fall den försäkrade. När den försäkrade är försäkringstagare och ägare har den försäkrade full förfoganderätt över försäkringen. Försäkrin smoment med mera Tjänstepension Depå innehåller följande försäkringsmoment: Ålderspension Pensionsutbetalningarna börjar vid den tidpunkt som bestämts i försäkringsavtalet och det är vanligtvis när den försäkrade är 65 år. Enligt inkomstskattelagen får utbetalningarna tidigast börja när den försäkrade är 55 år. Pensionen betalas ut så länge den försäkrade lever eller mellan 5 och 20 år. Den från början valda utbetalningstiden kan ändras när den försäkrade uppnått avtalad pensionsålder. Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som betalas ut vid den försäkrades död. Om den försäkrade avlider innan ålderspensionen börjat betalas ut, utbetalas 101 procent av försäkringens värde till make, sambo, registrerad partner eller barn. Utbetalningstiden är minst fem år. Om den försäkrade av lider under den period som ålderspensionen betalas ut, fortsätter utbetalningarna till valda förmånstagare under resten av utbetalningsperioden, dock maximalt 20 år. Utbetalningarna baseras på försäkringens värde. För att pensionen ska kunna betalas ut måste det finnas någon förmånstagare i livet vid varje utbetalningstillfälle. Förmånsta are Om försäkringen ägs av arbetsgivaren ska den anställde vara insatt som oåterkallelig förmånstagare till ålderspension. Genom att sätta in (förordna) en förmånstagare bestämmer den försäkrade vem som ska få utbetalningarna från försäkringen om han avlider. Enligt inkomstskattelagen kan endast nuvarande eller tidigare make/maka/registrerad partner/sambo; barn till dessa eller egna barn vara förmånstagare till en pensionsförsäkring. Med barn avses även adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn men inte barns bröst arvingar. Om 2

3 förmånstagare saknas tillfaller försäkringens värde övriga liknande försäkringar inom Skandia. Förordnandet kan i regel ändras under försäkringstiden. Anmälan ska vara skriftlig och skickas till Skandia för att ändringen ska bli giltig. Utbetalnin Ålderspension får tidigast börja betalas ut när den försäkrade fyllt 55 år och kortaste utbetalningstid är normalt fem år. Inför första utbetalningstillfället ska försäkringstagaren sälja samtliga tillgångar i depån och placera om kapitalet till en eller flera av de fonder som Skandia vid varje tidpunkt erbjuder för fondförsäkring. Om en sådan ändring inte har gjorts, har Skandia rätt att inför första utbetalningen sälja samt liga förvaltade tillgångar i depån och överföra de likvida medlen till en fond som Skandia vid varje tidpunkt bestämmer. Pensionens storlek baseras på försäkringens värde, som fördelas över och betalas ut under utbetalningstiden. Utbetalningarnas storlek kan under de fem första åren och därefter variera med hänsyn till fondandelarnas kursutveckling. Utbetalningarna från en pensionsförsäkring beskattas som inkomst av tjänst. Det gäller även utbetalningar till förmånstagare efter den försäkra des död. Vid den försäkrades dödsfall före uppnådd pensionsålder säljer Skandia tillgångarna i depån och för över de likvida medlen till en fondförsäkring. Den som träder in som förmånstagare blir fondbytesberättigad. Under utbetalningstiden, då kapitalet förvaltas i fondförsäkring, får försäkringstagaren eller förmånstagaren tillgång till ett hundratal fonder från ledande svenska och utländska fondbolag. Utförlig information om fonderna finns på skandia.se. Om anställnin en upp - hör före pensionerin en En tjänstepensionsförsäkring kan i regel inte återköpas, belånas eller pantsättas. Om anställningen upphör före pensioneringen upphör arbetsgivarens premiebetalning. Tjänstepensionsförsäkringen kan överlåtas till den anställde eller till en ny arbetsgivare i samband med att anställningsförhållandet ändras. Förvaltnin av försäkrin skapitalet Försäkringen är kopplad till en försäkringsdepå där de tillgångar som utgör försäkringskapitalet förvaltas. Försäkringsdepån och de tillgångar som förvaras i den ägs av Skandia, men försäkringstagaren har en fordran på Skandia som motsvarar försäkringens värde. Skandia sköter inte placeringarna utan det är försäkringstagaren som har rätt att köpa och sälja värdepapper i försäkringsdepån. Handel görs enklast via Internet eller via en rådgivare. Försäkringstagaren kan ge fullmakt till någon annan att sköta förvaltningen men det är alltid försäkringstagaren som tar risken för förvaltningen. Att depån ägs av Skandia innebär att försäkringstagaren inte blir inbjuden till t.ex. bolagsstämmor och inte heller har rösträtt för de aktier som innehas i depån. Försäkringstagaren kan inte heller genom fullmakt närvara eller utöva rätt vid bolagsstämma. Skandia närvarar i normalfallet inte vid sådana bolagsstämmor eller utövar rösträtt i egenskap av aktieägare. Vid handel i försäkringsdepån är försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, skyldig att följa depåinstitutets vid varje tidpunkt gällande Depå- och handelsbestämmelser samt Skandias vid varje tidpunkt gällande regler och priser. Vidare är försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, skyldig att följa tillämpliga regler och villkor för värdepapper, till exempel branschvillkor (exempelvis arrangörers och emittenters villkor samt fondbestämmelser), lagregler och föreskrifter från tillsynsmyndighet samt regler för börser, marknadsplatser, värde pappersinstitut och fondbolag. Försäkringen är fram till dess att utbetalningarna börjar en depåförsäkring. Inför första utbetalningstillfället ska förvaltningen ändras så att kapitalet under utbetalningstiden förvaltas i investeringsfonder i en fondförsäkring. Det innebär att utbetalningarnas storlek under de fem första åren och därefter kan variera med hänsyn till fondandelarnas kursutveckling. Försäkringstagaren ansvarar för att innehavet i depåförsäkringen säljs och att tillgångarna förs över till fondförsäkring. Därefter kan försäkringstagaren göra omplaceringar bland de fonder som Skandia tillhandahåller. Om en sådan ändring inte har gjorts, har Skandia rätt att inför första utbetalningen sälja samtliga förvaltade tillgångar i depån och föra över de likvida medlen till en fond som Skandia vid varje tidpunkt bestämmer. Under utbetalningstiden kan försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, byta fonder utan att det kostar någonting. Enklast görs fondbytet via Internet eller via vår automatiska telefonservice, TeleLink. Fondbytet utförs normalt nästa bankdag och innehavet uppdateras efter ytterligare en dag. Försäkringstagaren väljer själv risknivå genom att välja i vilka aktie- eller räntefonder pengarna ska investeras. Skandia svarar inte för kursrisken för fondandelarna och inte heller för annan risk, till exempel marknads-, valuta- och kredit risk. På skandia.se finns hjälp i form av fondförslag baserade på sparhorisont och riskvilja. 3

4 Så här fun erar vår depåförsäkrin När försäkringstagaren tecknar en depåförsäkring öppnar Skandia en försäkringsdepå. Skandia står som ägare till depån, men den placeringsberättigade bestämmer hur försäkringskapitalet ska placeras. Inbetalnin Depåförsäkringen har inte någon avtalad premiebetalningstid. Inbetalningar kan göras vid valfria tidpunkter eller med automatisk överföring från bankkonto (Autogiro). Lägsta belopp när försäkringen tecknas är kronor. Lägsta belopp för extra inbetalningar därefter är 500 kronor. Varje inbetalning betraktas ur försäkringssynpunkt som en engångspremie. Till den del handelsorder eller placeringsanvisning saknas eller framstår som oklar kommer engångsinbetalningar att placeras som likvida medel i försäkringsdepån. Autogirobetalningar kommer att placeras i en av Skandia bestämd fond med låg eller medelstor risk tills det står klart för Skandia vilket placeringsval som gäller. När utbetalningarna påbörjats kan inbetalningar inte längre göras till försäkringen. Tillåtna placerin ar i depåförvaltnin Vid förvaltning av försäkringskapitalet får handel och placering göras i de värde papper som Skandia vid varje tidpunkt erbjuder, samt vid depåförvaltning dessutom i likvida medel. Skandia ser löpande över erbjudandet av tillåtna värdepapper. Erbjudandet kan variera över tiden med anledning av vad som kan anses vara lämpliga tillgångar inom en pensionsförsäkring. Den placeringsberättigade kan för närvarande handla med aktier, fonder, obligationer och strukturerade produkter. Minst 15 procent av kapitalet måste placeras i likvida medel, fonder eller aktier. Skandia har rätt att ändra begränsningarna för de värdepapper som får förvaltas i försäkringen. Kontakta din rådgivare för information om vilka placeringar som är tillåtna vid varje tidpunkt. Du kan också kontakta Kundservice på Försäkringsdepån får inte innehålla värdepapper för vilka den försäkrade eller dennes närstående skulle ha varit anmälningsskyldiga enligt gällande lagstiftning om insiderinformation om de själva hade varit ägare till dessa värdepapper. Tillåtna placerin ar Aktier Fonder Obligationer Strukturerade produkter En aktie är förenklat uttryckt en viss andel i ett aktiebolags aktiekapital. En fond kan beskrivas som en samling av värdepapper (portfölj) som ägs av andelsägare. Andelsägare är de som satt in pengar i fonden. Fonden kan ofta innehålla såväl svenska som utländska aktier och/eller räntebärande värdepapper. En obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, skuldebrev som in tygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypo teksinstitut eller ett större företag. En strukturerad produkt är en finansiell produkt som kombinerar olika finansiella instrument, t.ex. aktier, optioner och terminer. En strukturerad produkt har ofta tagits fram för att kombinera olika finansiella instruments specifika egenskaper. Ett exempel på en struk turerad produkt är en aktieindexobligation. 4

5 Tillåtna placerin ar i fondförsäkrin under utbetalnin stiden Under utbetalningstiden får den placeringsberättigade tillgång till ett hundratal fonder från ledande svenska och utländska fondbolag. Skandia utvärderar hela tiden fonderna i en omfattande och aktiv process som vi kallar 4P. Den innebär att de förvaltare och fonder som inte håller måttet byts ut eller tas bort. På det sättet vill vi göra det enkelt att välja och pensionskapitalet får goda möjligheter att växa. De fonder som är kvalitetssäkrade känns igen via vårt sigill med Skandia Link-mannen. Vi utvärderar fonderna utifrån följande fyra P:n. Placeringsfilosofi Process Personer Prestation Utförlig information om fonderna finns i respektive fonds faktablad på skandia.se. Övri t innehåll i försäkrin savtalet Utvald Skandia Link När inträder Skandias ansvar? Om Skandia kan bevilja försäkringen på normala villkor inträder Skandias ansvar när pensionskapitalet överförts via inflytt eller dagen efter att premie betalats. En förutsättning är att vi fått fullständiga ansökningshandlingar. Flytträtt Det är möjligt att flytta försäkringskapitalet i en pensionsförsäkring till eller från Skandia. Välkommen att kontakta vår kundservice så kan vi berätta om fördelarna med att samla tjänstepensionsförsäkringarna i Skandia. Flytt kan bara göras av hela försäkringskapitalet till en ny pensionsförsäkring som tecknas av försäkringstagaren med samma försäkrad som tidigare. En flytt från Skandia får tidigast ske ett år efter det att avtalet ingicks. Det är försäkringstagaren som begär flytt och den försäkrade måste ge sitt godkännande innan en flytt kan genomföras. Försäkringens värde, d.v.s. det värde som kan flyttas, utgörs av det tillgodohavande i pengar som finns i försäkringen, efter det att samtliga värdepapper avyttrats och avdrag gjorts för sammanlagda obetalda skatter, riskkostnader samt flyttavgift och andra avgifter. Vid flytt av försäkringskapital från Skandia tas avgifter ut enligt de regler som gäller vid den tidpunkt då flytt sker. Kostnaden för att flytta är beroende av hur lång tid som gått sedan försäkringen tecknades. En administrativ avgift tillkommer också. Under försäkringstiden har Skandia rätt att ändra villkoren för flytt beträffande sättet att ta ut avgifter samt avgifternas nivåer. Läs mer i avsnittet Avgifter, kostnader och skatt. Viktigt att tänka på är att vid flytt av försäkringskapital upphör det ursprungliga försäkringsavtalet att gälla och ett nytt försäkringsavtal tecknas, vilket kan innebära att den nya försäkringen får förändrade försäkringsvillkor och att utbudet av placeringsalternativ förändras. Rätten till återköp En pensionsförsäkring kan bara återköpas i de undantagsfall som anges i inkomstskattelagen och under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till försäkringens art. Om återköp medges utgörs försäkringens värde av det tillgodohavande i pengar som finns i försäkringen, efter det att samtliga värdepapper avyttrats och avdrag gjorts för sammanlagda obe talda skatter, riskkostnader samt återköpsgift och andra avgifter. Läs mer i avsnittet Avgifter, kostnader och skatt. Begränsningar Vid vissa sjukdomar, självmord, särskilt riskfylld verksamhet, krig och politiska oroligheter kan skyddet i försäkringen begränsas. Ändring av villkor Skandia har rätt att ändra villkoren för försäkringsavtalet under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller liknande. Detsamma gäller om en ändring behövs av försäkringstekniska eller andra särskilda skäl. Skandia har rätt att ändra eller säga upp försäkringen med stöd av de regler som finns i försäkringsavtalslagen. Detta gäller om den försäkrade lämnat oriktiga eller ofullständiga upplysningar som varit av betydelse när försäkringen beviljades, utvidgades eller förnyades. 5

6 Vikti information om placerin och risker Risker Försäkringskapitalet är inte garanterat till någon del och kan såväl öka som minska. Skandia åtar sig alltså inget ansvar för storleken av försäkringskapitalet. Storleken på det förvaltade försäkringskapitalet är helt beroende av de förvaltningsbeslut, och resultatet av dessa beslut, som fattas av försäkringstagaren eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren. Försäkringstagaren står all risk för samtliga förvaltade tillgångar, till exempel kurs-, marknads-, valuta- och kreditrisk. Med samtliga förvaltade tillgångar avses såväl värdepapper som likvida medel. Försäkringstagaren ansvarar för att ta del av och förstå konsekvensen av bland annat den risk som ett förvaltningsbeslut eller en placering kan innebära, samt att de förvaltade tillgångarna placeras på det sätt som är till bäst nytta för den/de ersättningsberättigade. Försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, ansvarar dessutom för om placeringen är lämplig med hänsyn till försäkringsavtalets syfte, till exempel kombinationen av placeringar och hur förvaltningsbesluten och placeringarna påverkar försäkringens värde i förhållande till bland annat avtalad försäkringsform, utbetalningstidpunkt, utbetalningstid, förvaltningsform och utbetalningsplan samt vid dödsfall. Information om egenskaper och risker för värdepapper finns i Skandias broschyr Viktig information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument vid förvaltning i depåförsäkring i Skandia. Informationen som finns i broschyren är viktig att känna till och ta hänsyn till innan avtal ingås om depåförsäkring och även under försäkringstiden vid förvaltning av tillgångarna i försäkringen. Reklamation Vid handel eller placering är den placeringsberättigade skyldig att inom 30 dagar från tidpunkten för handelsordern eller placeringsanvisningen kontrollera via Internet eller på annat sätt, till exempel via Skandias kundservice, att handel eller placering är genomförd i enlighet med lämnad handelsorder eller placeringsanvisning. Eventuella fel eller brister ska omgående påtalas för Skandia. Om sådan kontroll inte gjorts eller om eventuella fel eller brister inte påtalats enligt ovan förlorar den försäkrade, eller annan person, rätten att begära ersättning eller begära andra åtgärder från Skandia. Utlandsbosatta Försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, och som har för avsikt att bosätta sig i USA, Japan, Australien eller Kanada är skyldig att informera Skandia om bosättningen innan utflytt. Sedan utflytt skett upphör placeringsrätten omedelbart. Innan utflytt sker kommer försäkringstagaren, eller den som handlar på uppdrag av försäkringstagaren, att få tillfälle att bestämma vilken placering som ska gälla så länge bosättning pågår i aktuellt land. Om ingen överenskommelse om placering gjorts, placeras befintligt kapital i likvida me del, alternativt vid fondförvaltning i en av Skandia bestämd blandfond med låg risk. Rätt att åter beordra handel av värdepapper gäller så snart anmälan inkommit till Skandia om ny bosättning i Sverige eller annat land än ovan nämnda. Försäkringstagare som gett fullmakt åt annan att utöva placeringsrätten, men som har kvar sin bosättning i Sverige, kan återkalla fullmakten för att själv utöva placeringsrätten. 6

7 Av ifter, kostnader och skatt För närvarande gäller nedanstående avgifter, kostnader och skatter. Ändringar kan komma att göras i framtiden. Avvikelser från nedan angivna avgifter och kostnader kan förekomma om annat särskilt har överenskommits. Vid depåförvaltning dras avgifter, kostnader och skatt från likvida medel i försäkringsdepån. Om likvida medel saknas när dessa ska betalas, gör Skandia en försäljning av innehav i försäkringsdepån. I försäkringsvillkoren finns information om på vilket sätt försäljningen görs. Investerin sav ift Vid tecknandet av en rådgiven depåförsäkring får försäkringstagaren tillgång till en rådgivare som kan ge råd om försäkringen och placeringarna. För detta har Skandia rätt att ta ut en investeringsavgift på inbetald premie. Motsvarande avgift får tas ut vid extrainsättningar. Värdeproportionell av ift Den värdeproportionella avgiften är 0,95 procent per år av försäkringens värde. Vid depåförvaltning dras av giften från likvida medel i försäkrings depån. Under utbetalningstid, då försäkringen förvaltas i fondförsäkring, är avgiften 0,65 procent och den tas ut genom att Skandia säljer det antal fondandelar i försäkringen som behövs. Fast av ift Under spartiden tas för närvarande ingen fast avgift ut. Under utbetalningstid är den fasta avgiften 360 kronor per år. Avgiften delas upp på antalet utbetalningar per år. Riskkostnad Om den försäkrade avlider under spartiden utbetalas 101 procent av försäkringens värde till valda förmånstagare. För tillägget om en procent utöver försäkringens värde tar Skandia ut en riskkostnad. Den beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilket i sin tur beror på den försäkrades ålder och kön. Riskkostnaden dras från likvida medel i försäkringsdepån. Avkastnin sskatt Skandia betalar årligen en avkastningsskatt enligt lag. Skatten baseras på en schablonmässigt beräknad avkastning och tas ut oavsett om du har fått någon avkastning eller inte på ditt sparande under året. För pensionsförsäkring är skatten försäkringskapitalet vid ingången av beskattningsåret multiplicerat med en skattesats som är 15 procent av den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret. Skandia tar ut kostnaden från försäkringskapitalet i varje försäkring. Vid depåförvaltning dras skatten från likvida medel i försäkringsdepån. Vid fondförvaltning dras skatten genom att Skandia säljer det antal fondandelar i försäkringen som behövs. 7

8 Återköpsav ift För närvarande tas ingen återköps - avgift ut. Flyttav ift Vid flytt av pensionsförsäkring tas följande avgifter ut som procent av det flyttade kapitalet: År % År 6 och senare 0 % Till detta tillkommer en administrativ avgift på 800 kronor. Övri t Utöver avgifter och skatter inom ramen för försäkringen tillkommer vid varje tidpunkt gällande avgifter och skatter avseende depåinstitutets förvaltning av försäkringsdepån samt de värdepapper som finns i försäkringsdepån, till exempel courtage och förvaltningsavgift. För de värdepapper som får förvaltas i försäkringsdepån gäller olika avgiftsstrukturer och skatteuttag. Vid köp eller försäljning av fondandelar noterade i utländsk valuta görs en valutaväxling. Utifrån växlingskursen beräknas fondandelarnas köp- och säljkurs i svenska kronor. Säljkursen är 0,5 procent lägre än köpkursen. Valutaväxlingen görs av Skandias finansavdelning. 8

9 Skattere ler Försäkringen måste uppfylla vissa krav enligt inkomstskattelagen för att vara en pensionsförsäkring. Det kan innebära vissa begränsningar i möjligheten att förfoga över försäkringen. Ålderspensionen kan börja betalas ut först vid den försäkrades 55-årsdag och utbetalningarna måste göras under minst fem år enligt inkomstskattereglerna. Försäkringen får inte återköpas eller överlåtas annat än i vissa särskilda fall. Överlåtelse kan till exempel göras vid ändrade anställningsförhållanden från den tidigare arbetsgivaren till en ny arbetsgivare eller till den försäkrade. Förmånstagarkretsen för efterlevandeskydd är begränsad och skyddet måste utbetalas i minst fem år. Skandias försäkringsavtal uppfyller samtliga krav för en pensionsförsäkring och det innebär att avdrag för premiebetalningen kan medges inom vissa ramar. Det innebär också att den som pensionen betalas ut till är skyldig att betala inkomstskatt och pensionsutbetalningarna ska deklareras som inkomst av tjänst. Arbetsgivare som betalar premier till tjänstepensionsförsäkring och de näringsidkare som betalar egna premier till pensionsförsäkring ska betala särskild löneskatt på premien. Avdra sre ler Huvudregeln är att företaget kan dra av högst 35 procent av den anställdes lön, dock högst 10 prisbasbelopp. Som lön räknas pensionsgrundande ersättning under beskattningsåret eller under det föregående beskattningsåret. I vissa fall vid ändring av pensionsavtal, vid nytt pensionsavtal vid förtida avgång och då pensionsutfästelserna är otillräckligt tryggade kan inkomstskattelagens kompletteringsregel användas. Avdrag medges då för kostnader för att uppnå avtalad pensionsnivå. Lagen anger dock ett tak för ålderspensionen (åp) i förhållande till lönen enligt följande: Lön i prisbasbelopp Åp före 65 års ålder Åp efter 65 års ålder 0 7,5 80 % 20 % 7, % 70 % % 40 % Näringsidkare i enskild firma eller handelsbolag får dra av kronor. I aktiv näringsverksamhet får avdraget ökas med 35 procent av inkomsten, dock högst tio prisbasbelopp. Det maximala avdraget för en näringsidkare med hög inkomst är alltså tio prisbasbelopp kronor. 9

10 Vissa andra la ar och re ler som påverkar försäkrin en Tillämpli la För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag. Skandia står under tillsyn av Finansinspektionen. Bodelnin Värdet av pensionsförsäkring som ägs av den försäkrade och som utgör giftorättsgods tas med vid en bodelning med anledning av skilsmässa eller under ett äktenskap. Värdet av en företagsägd tjänstepensionsförsäkring räknas vanligen inte med vid en bodelning för den försäkrade. Pensionsförsäkringar tas aldrig med vid bodelning på grund av vare sig den försäkrades eller dennes makes dödsfall. Ekonomiska svåri heter En tjänstepensionsförsäkring som ägs av arbetsgivaren är normalt sett skyddad mot arbetsgivarens borgenärer. När försäkringen börjar utbetalas kan den utmätas för mottagarens skulder men kan också vara skyddad enligt utsökningsbalkens regler. Om en pensionsförsäkring ägs av den försäkrade är den skyddad mot borgenärer beroende på om den är utmätningsfri eller utmätningsbar enligt försäkringsavtalslagen. Även om försäkringen anses vara utmätningsbar kan den vara skyddad med stöd av annan lagstiftning. En bedömning görs alltid i det enskilda fallet av kronofogdemyndigheten vid aktuell tidpunkt. 10

11 Information om behandlin av personupp ifter Personuppgifter som lämnas till Skandia, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära så kallad reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia, Stockholm. Märk kuvertet Information om personuppgifter. La ar och re ler De lagregler som beskrivs i denna förköpsinformation gäller vid tiden för tryckning. Observera att lagreglerna kan komma att ändras. 11

12 12

13 Mer information om Skandia Service och information Du är alltid välkommen att kontakta din försäkringsrådgivare eller Skandias kundservice. På skandia.se finns mer information om depåförsäkring och du kan även ladda hem för säkringsvillkor och beställa Skandias senaste årsredovisning. Om du ångrar dig Är du inte nöjd med din depåförsäkring har du under vissa förutsättningar rätt att ångra dig. Om du meddelar Skandia inom 30 dagar från det att du fått försäkringsbrevet kan avtalet avslutas omedelbart. När vi fått din uppsägning betalar vi tillbaka värdet av det som finns i försäkringsdepån samt de avgifter du betalat till Skandia. Observera att det belopp du får tillbaka kan vara både högre och lägre än det belopp du betalat in till Skandia beroende på värdeutvecklingen i för säkringsdepån. Om du vill utnyttja din ångerrätt, kontakta Skandias kundservice. Om du inte är nöjd På Skandia är vår strävan att du som kund ska känna dig nöjd med ditt val av försäkringsbolag. Ibland tycker vi olika och då vill vi gärna att du hör av dig till oss och framför dina synpunkter. Klagomålsansvarig inom Skandia, som även är Skandias Kundombudsman, ansvarar för hanteringen av klagomål och har till uppgift att se till att klagomålen i första hand besvaras av din rådgivare eller den person som utförde ditt ärende. Du kan också kontakta Skandias Kundservice som ser till att du får hjälp. Om du inte är nöjd med det beslut du fått kan du vända dig direkt till Skandias Kundombudsman. Kundombudsmannen kan på din begäran ompröva alla typer av ärenden och skador och granska såväl själva handläggningen som beslut i olika frågor. Information om andra vägar för prövning hittar på du skandia.se/kontakta oss. Skandia AB är ett vinstutdelande bolag, vilket innebär att eventuell vinst kan delas ut till aktieägarna. Skandia AB ägs av Skandia Liv. Skandia Liv drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att allt överskott går tillbaka till försäkringstagarna i Skandia Liv. Kontakt Skandia kundservice Skandia huvudkontor Skandias Kundombudsman telefon: postadress: Stockholm telefon: skandia.se postadress: Stockholm telefon: mejladress: 13

14 Ordlista Syftet med ordlistan är att du som kund ska få en allmän och förenklad bild av vissa termer som kan förekomma beträffande depåförsäkringen. Den är alltså inte på något sätt fullständig vad gäller termer eller definitioner. Aktie En aktie är förenklat uttryckt en viss andel i ett aktiebolags aktiekapital. Arrangör En arrangör konstruerar ofta en finansiell produkt genom att kombinera olika finansiella instrument med specifika egenskaper. Det är arrangören som normalt marknadsför produkten och utformar information om produktens egenskaper och risker. Avkastningsskatt Avkastningsskatt är en statlig skatt som betalas på en schablonmässigt beräknad avkastning på sparande i pensionsoch kapitalförsäkring. Den ska betalas oavsett om du har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte under året. Det är försäkringsbolaget som drar avkastningsskatten från försäkringens värde och betalar in den till Skatteverket. Courtage Courtage är en avgift som betalas till mäklare vid handel med värdepapper. Depåförsäkring Depåförsäkring påminner om fondförsäkring (se nedan), det vill säga försäkringstagaren bestämmer själv hur pengarna ska förvaltas. Men depåförsäkringen räknas inte som en fondförsäkring eftersom den kan innehålla andra tillgångsslag än fonder. Till exempel kan den innehålla aktier, likvida medel och strukturerade produkter. Den klassas som en traditionell försäkring. Depåinstitut Ett depåinstitut är det värdepappersbolag eller bank som förvarar de värdepapper som förvaltas i försäkringsdepån. Emittent En emittent är den som är utgivare eller utfärdare av ett finansiellt instrument. Flytträtt En rätt att överföra hela försäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring som tecknas i samband med överföringen hos samma eller annat försäkringsbolag. Fond En fond kan beskrivas som en samling av värdepapper (portfölj) som ägs av andelsägare. Andelsägare är de som satt in pengar i fonden. Fonden kan ofta innehålla såväl svenska som utländska aktier och/eller räntebärande värdepap per. Fonder förvaltas av värdepappersbolag eller fondbolag, som ska ha Finans inspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillstånd för sin verksamhet. Bolaget är i sin förvaltning av fonden bundet till de fondbestämmelser som vid varje tidpunkt gäller för fonden och som godkänts av Finansinspektionen. Fondförsäkring I en fondförsäkring bestämmer försäkringstagaren i allmänhet själv i vilka fonder pensionspengarna ska placeras. Försäkringstagaren tar då hela risken för hur pensionskapitalet utvecklas. Förmånstagare Om en tjänstepensionsförsäkring ägs av arbetsgivaren är den försäkrade förmånstagare till ålderspension. Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till utbetalning av efterlevandeskydd om den försäkrade skulle dö medan försäkringen gäller. Enligt inkomstskattelagen kan endast nuvarande eller tidigare make/maka/ registrerad partner/sambo; barn till dessa eller egna barn vara förmånstagare till en pensionsförsäkring. Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv försäkringen gäller. Försäkringens värde Försäkringens värde bildas av de inbetalningar som görs till försäkringen. Försäkringens värde ökar och minskar över tiden på grund av bl.a. kursförändringar i de värdepapper som förvaltas i försäkringen. Försäkringens värde påverkas också av riskkostnader, skatter och avgifter. Försäkringstagare Försäkringstagare är den som ingår försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Försäkringstagaren är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan betraktas denne därefter som försäkringstagare. Förvaltningsavgift Förvaltningsavgift är t.ex. en löpande avgift som ett värdepappersbolag tar ut för att förvalta och administrera värdepapper. 14

15 Kapitalvinstskatt Överskott i inkomstslaget kapital beskattas med en statlig skatt på 30 procent. Kapitalvinster vid värdepappershandel inom ramen för en försäkring utlöser dock inte någon sådan kapitalvinstskatt. Kreditrisk Kreditrisk är en risk för bristande betalningsförmåga hos t.ex. en emittent eller en motpart. Kursrisk Kursrisk är en risk att kursen eller priset på ett finansiellt instrument går ner. Likvida medel Medel som inte är placerade i värdepapper, det vill säga pengar. Marknadsrisk Marknadsrisk är en risk att marknaden i sin helhet eller till viss del går ner, t.ex. den svenska aktiemarknaden. Obligation En obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut eller ett större företag. Pensionsförsäkring En pensionsförsäkring är en livförsäkring där inbetalningarna är avdragsgilla i deklarationen och där de belopp som betalas ut från försäkringen beskattas som inkomst av tjänst. En pensionsförsäkring måste uppfylla vissa regler i inkomstskattelagen, bl.a. får ålderspension inte börja betalas ut före 55 års ålder och utbetalningarna ska normalt ske i minst fem år. Placeringsberättigad Placeringsberättigad är den som har placeringsrätt, d.v.s. den som har rätt att bestämma hur försäkringskapitalet ska placeras, t.ex. beordra handel av värdepapper i försäkringsdepån. För Tjänstepension Depå är för säkringstagaren eller den försäkrade placeringsberättigad. Strukturerad produkt En strukturerad produkt är en finansiell produkt som kombinerar olika finansiella instrument, t.ex. aktier, optioner och terminer. En strukturerad produkt har ofta tagits fram för att kombinera olika finansiella instruments specifika egenskaper. Ett exempel på en strukturerad produkt är en aktieindexobligation. Tjänstepensionsförsäkring Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren och är en pension de flesta anställda har via jobbet. Tjänstepension får man utöver den allmänna pensionen. Den kan grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack (avtalspension), men kan också grundas på ett individuellt avtal mellan anställd och arbetsgivare. Valutarisk Valutarisk är en risk att en utländsk valuta till vilken ett innehav är relaterat försvagas, t.ex. fondandelar i en fond som placerar i utländska värdepapper. Värdepapper Med värdepapper avses normalt finansiella instrument såsom definierat i lagen om värdepappersmarknaden, t.ex. fondandelar, aktier, obligationer. Värdepappersbolag Ett värdepappersbolag har tillstånd att driva värdepappersrörelse. Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som betalas ut till valda förmånstagare efter den försäkrades död. Återköp Ett återköp är när försäkringsbolaget betalar ut försäkringens värde i förtid. Vid helt återköp betalas hela försäkringens värde ut och försäkringen upphör att gälla. Delåterköp är ett begränsat återköp där försäkringsbolaget betalar ut en del av försäkringens värde, medan resten kvarstår. Vid återköp av en försäkring kan försäkringsbolaget ta ut en särskild avgift. Pensionsförsäkringar kan normalt inte återköpas. 15

16 Skandia Stockholm T skandia.se 91067:2 / CITAT (Juni 2012) Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Bifirma: Skandia Link Säte: Stockholm Org.nr:

Depåförsäkrin i Skandia

Depåförsäkrin i Skandia Depåförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Råd iven Bra att veta inför ditt val av försäkrin Det finns vissa allmänna förutsättningar och begrepp som kan vara bra att känna till innan du läser mer om Skandias

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin.

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd med den service och information

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

Skandias tjänstepensionspro ram. Förköpsinformation

Skandias tjänstepensionspro ram. Förköpsinformation Skandias tjänstepensionspro ram Förköpsinformation Innehåll Skandias tjänstepensionspro ram...3 Försäkrin savtalet...4 Premien och försäkrin ens värde...5 Försäkrin sskydd...6 Övri t innehåll i försäkrin

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring 1 Allmän information om Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria)...2 2 Information om Ancoria Pensionsförsäkring...2 2.1 Försäkringens ikraftträdande...2 2.2

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Faktablad Nordnet Privatpension

Faktablad Nordnet Privatpension Faktablad Nordnet Privatpension 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare a) Nordnet Privatpension tillhandahålls av Nordnet Pensionsförsäkring AB, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Kompletterande ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell försäkring 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Avgiftsbestämd individuell ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01

Läs mer

Allmänna villkor år 2014. Depåförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2014. Depåförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2014 Depåförsäkring (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för depåförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare: a) Nordnet Kapitalförsäkring, tillhandahålls av, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån som är knuten till försäkringen finns hos Nordnet

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1 Sida 1 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Ancoria Insurance Kapitalförsäkring. Försäkringstagaren kan placera

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTEPENSION

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTEPENSION Försäkringsvillkor är de allmänna bestämmelser som gäller för de försäkringsavtal som tecknas för varje försäkrad som tillhör ett planavtal. DEFINITIONER Annullering

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal.

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Fplan förk, 1501 Förköpsinformation Företagsplan Tryggt och enkelt för Dig och Dina medarbetare Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Du som företagare har

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En möjlighet att välja pensionlösning. Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om Alternativ ITP-försäkring med SPP. Är du och din arbetsgivare

Läs mer

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 1. Inledande bestämmelser... 3 2. Försäkringsavtalet... 3 Försäkringsformer.3

Läs mer

Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension

Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem då? Du som är statligt anställd omfattas av pensionsavtalet

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

Allmänna villkor Volvo Företagspension - Fond

Allmänna villkor Volvo Företagspension - Fond Allmänna villkor Volvo Företagspension Fond - tjänstepensionsförsäkring Allmänna villkor Volvo Företagspension - Fond Innehållsförteckning Sid 1. Försäkringsavtalet 2 1.1 Förutsättningar 2 1.2 Tillämpliga

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Årsbesked 2012 Lennart Andersson

Årsbesked 2012 Lennart Andersson Årsbesked 2012 Lennart Andersson 00037922_00 sida 3 INNEHÅLL Dina försäkringar hos Brummer & Partners Samlad information kring ditt innehav PRIVATÄGD KAPITALFÖRSÄKRING 1001234-5 4 Översikt 5 Din faktiska

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

5 Förmånstagare 8 Förvaltning 8.1 Placeringsregler 8.2 Investeringsprofil och omplacering 8.3 Placeringstidpunkt 6 Premien 8.

5 Förmånstagare 8 Förvaltning 8.1 Placeringsregler 8.2 Investeringsprofil och omplacering 8.3 Placeringstidpunkt 6 Premien 8. Försäkringsvillkor 1 november 2013 ITP Ålderspension med fondförvaltning ITP avdelning 1 och ITPK avdelning 2 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget, 516401-8508,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Gäller försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. Utgivna 2015-01-01 För tidigare försäkringsavtal där premiebetalning

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3)

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, ( Försäkringsbolaget

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: Fast avgift 240 kr per år och förvaltningsform och 0,65

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt om AMF

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

Försäkring för utlandsanställda.

Försäkring för utlandsanställda. Försäkring för utlandsanställda. BenEx* Benefits for Expatriates, januari 2015 Trygghet för dig som är anställd utomlands. Benefits for Expatriates BenEx*, är en försäkring för anställda som tjänstgör

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 395 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 361 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Gäller från 2008-06-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.................. 2 2 Försäkringen börjar gälla....................... 2 3 Premiebetalning.................................

Läs mer

Försäkringsvillkor för PA 03 Indviduell ålderspension i AMF Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för PA 03 Indviduell ålderspension i AMF Fondförsäkring Försäkringsvillkor för PA 03 Indviduell ålderspension i AMF Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses den individuella delen i det kollektivavtalade pensionsavtal som

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare Swedbank Försäkring AB Pris Fast avgift 240 kr per år och 0,65 procent per år av försäkringens

Läs mer

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag,

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt

Läs mer

Nordea Företagsbetald pensionsplan

Nordea Företagsbetald pensionsplan Nordea Företagsbetald pensionsplan Förköpsinformation februari 2015 Vad är Nordea Företagsbetalad pensionsplan Nordea pensionsplan är en flexibel försäkringslösning som skapar en ekonomisk trygghet för

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Tjänstepensionsvillkor

Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Kort om Nordnet Tjänstepension Nordnet Tjänstepension kan tecknas av juridisk eller fysisk person, till förmån för sina anställda. I normalfallet är den anställde

Läs mer

Tjänstepensionsvillkor

Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Kort om Nordnet Tjänstepension Nordnet Tjänstepension kan tecknas av juridisk eller fysisk person, till förmån för sina anställda. I normalfallet är den anställde

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Fondförsäkring för BTPK

Fondförsäkring för BTPK Villkor år 2006 Fondförsäkring för BTPK (Uppdaterade per 2009-01-01) TL249200 2008.11 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:604 Utkom från trycket den 18 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 1

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2014-01-01 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4 När börjar

Läs mer

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring Avtalspension KAP Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring 2/8 Försäkringsvillkor 597 Innehåll Avtalspension KAP traditionell försäkring...3

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Svensk Handel Fondförsäkring Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor 2013-01-01

Svensk Handel Fondförsäkring Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor 2013-01-01 Svensk Handel Fondförsäkring Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor 2013-01-01 1. Inledande bestämmelser... 2 2. Försäkringsavtalet... 2 3. Försäkringens ikraftträdande... 2 4. Ogiltigt försäkringsavtal

Läs mer

Friplan med fond- och garantiförvaltning

Friplan med fond- och garantiförvaltning FRIPLAN FÖRKÖPSINFORMATION Friplan med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2015-06-01 Innehåll Innehåll i Friplan 3 Pension 3 Skydd vid sjukdom 3 Skydd vid olycksfall 3 Skydd vid dödsfall 4 Förmånstagare

Läs mer

Barnförsäkrin för en try start i livet

Barnförsäkrin för en try start i livet Barnförsäkrin för en try start i livet 2 Extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker. Resultatet blir förstås ett och annat skrubbsår, men ibland kan det hända allvarligare

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring. 1 Allmänt om Avtalspension SAF-LO. 6 Ingående av försäkringsavtal. 2 Försäkringsavtalet

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring. 1 Allmänt om Avtalspension SAF-LO. 6 Ingående av försäkringsavtal. 2 Försäkringsavtalet Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. Utgivna 2016-01-01. 1 Allmänt om Avtalspension SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av Svenskt

Läs mer

Avtalspension KAP-KL. Försäkringsvillkor

Avtalspension KAP-KL. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension KAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring med premiegaranti Gäller försäkringar tecknade från och med 2012-01-01

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

SPPs Direktpension säkerställd med kapitalförsäkring. För specialutformade pensionslöften

SPPs Direktpension säkerställd med kapitalförsäkring. För specialutformade pensionslöften SPPs Direktpension säkerställd med kapitalförsäkring. För specialutformade pensionslöften Större möjligheter än med vanlig tjänstepension. SPPs Direktpension är en flexibel lösning när du som arbetsgivare

Läs mer