LOOKING CLOSER Sommarutställning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOOKING CLOSER Sommarutställning 2010"

Transkript

1 LOOKING CLOSER Sommarutställning 2010

2 Innehållsförteckning Table of Content

3 Looking Closer prefekten inleder 5 Looking Closer Head of Department introduction Masterprogram i Design Master s Programme in Design Kandidatprogrammet i design Hållbar utveckling Bachelor programme in Design Sustainable development Kandidatprogrammet i Design Produktdesign Bachelor programme in Design Product Design Reklam, Grafisk Design och Visuell kommunikation Advertising, Graphic Design and Visual Communication Programmet för inrednings- och butikskommunikation Interior Decoration and Visual Merchandising Programme

4

5 Looking closer Titta närmare Sommarutställningen välkomnar dig att titta närmare på design. Vi visar projekt från våra program och kurser som Institutionen för design bedriver på Linnéuniversitetet. Projekten är ett resultat av många veckors arbete där studenterna har identifierat behov, inhämtat information, utfört analyser, träffat människor och genererat idéer som de slutligen har sammanställt till en design som du nu kan betrakta. Vi vill gärna att du funderar på det som vi till vardags sällan reflekterar över vilka och vad som står bakom produkterna (och tjänsterna!) samt hur dessa tillkom. Att designa är en kreativ process som pågår i en dialog mellan designer och det som håller på att designas. Kunskap från många olika områden hanteras under denna process och det förutsätter därför även en dialog med de intressenter som påverkar den kreativa processen. Titta närmare och du kan se att bakom varje projekt ligger det många möten och dialoger som designstudenterna slutligen har visualiserat i de produkter och tjänster du ser. Mycket nöje! Look closely The Summer Exhibition welcomes you to look closely at design. We show projects from our different programmes and courses at the School of Design, Linnaeus University. The projects are the results of many weeks of work where the students have identified needs, gathered information, perform analyses, met a lot of people and generated ideas that they finally have developed into a design that you now have a possibility to see. We hope that you reflect on what we seldom do in daily life: who and what is behind the products (and the services!) and how they all came about. Design is a creative process and takes place as a dialogue between the designer and what is being designed. Knowledge from many different areas is handled during this process and it requires a dialogue with many stakeholders who influence the creative process. Look closely and you will see that behind all the projects there were lots of meetings and dialogues which the design students finally have visualised in the products and services you see. Have fun! Miguel Salinas Prefekt Head of department 5

6

7 7

8 Du kan inte hålla design i din hand. Det är inte en sak. Det är en process. Ett system. Ett sätt att tänka You can not hold a design in your hand. It is not a thing. It is a process. A system. A way of thinking Bob Gill Grafisk designer Fletcher/Forbes/Gill Graphic designer

9

10 Masterprogram i design Master s Programme in Design På utställningen visas studentarbeten som är gjorda under den andra terminen på det tvååriga masterprogrammet i design. Då utvecklar studenterna kunskap om och erfarenhet av att arbeta med tre olika perspektiv inom samma område. De har gjort tre förslag där ett ska kunna vara en kommersiell, fysisk produkt, ett förslag till en tjänst och det tredje är en kritisk design. Genom dessa projekt skapar sig studenten kunskap om och erfarenhet av ett antal olika ansatser och metoder som kan användas professionellt. De första två uppgifterna är vanliga designuppdrag där syftet är att framtida användare ska uppleva designförslagen meningsfulla. Studenterna utforskar därför hur de kan lära sig av de tänkta användarna genom olika generativa metoder, som t.ex. workshops. Utgångspunkten i dessa är de unika erfarenheterna som personer har i specifika sammanhang. Den kritiska designen kan utgå från samma kunskap men kräver en annan analys och en formulering som är relativt ovanlig för The student s works that are displayed at the exhibition are created during the second semester of the two-year master s programme in design. Then the students develop knowledge regarding and experience of conducting design work taking three different perspectives within the same field. They have created three proposals where one should be a commercially successful physical artefact, one a suggestion for a service, and the third a critical design. By finalising these projects the students acquire knowledge and experience of several different approaches and methods that can be used professionally. The first two assignments are common design commissions where the aim is that future users should regard the design proposals as meaningful. During the course students therefore explore how they can learn from the prospective users through different generative methods, like workshops. The foundation here is the unique experiences that people have in specific contexts. The critical design can depart from the 10

11 designers. Detta kallas ibland även design för debatt vilket antyder att designförslagets syfte är att besökaren ska börja att själv reflektera kritiskt på området. Resultatet för studenterna av arbetet med dessa tre projekt blir erfarenheten av hur man kan gå tillväga under en process som har fokus på människan och det som visas på utställningen ska ses som idéer under arbete. Masterprogrammet i design är en tvåårig konstnärlig utbildning på avancerad nivå med huvudområdet design. Syftet med programmet är att studenterna ska bli väl kvalificerade för arbete inom designområdet. Under utbildningen skapar studenterna kunskaper i att gestalta artikulerade designförslag på en hög konstnärlig nivå med fördjupad kunskap om ansatser och metoder, vilket gör dem väl rustade att arbeta i olika typer av designprocesser. En viktig del är utveckling av den teoretiska kunskapen för analys och reflektion av design i relation till människan och samhället. En annan viktig del i utbildningen är att studenterna deltar i större komplexa designprojekt med ett flertal olika intressenter involverade. Men grundläggande för allt designarbete är den estetiska gestaltningen av en helhet. Genom att vissa kurser är valbara finns möjlighet att profilera sin utbildning. Den första terminen läser studenterna samma kurser medan det finns viss valbarhet den andra och tredje terminen. Man kan fördjupa sig i metodik för designarbetet, hållbar utveckling och glasdesign. Den fjärde och sista terminen gör studenterna ett självständigt arbete. same process but requires a different analysis and a formulation that is rather unusual for designers. This is also called design for debate, which hints that the aim with the design proposal is that the visitor should start to critically reflect on the field themselves. The result for the students from these three projects is the experience of how one can go about during a human centred design process and what is shown in the exhibition should be considered work in progress. The master s programme in design is a twoyear design education on artistic basis with design as the main field of study. The aim of the programme is that the students shall be well qualified for work within the design field. During the education the students create knowledge of how to create articulated design proposals on a high artistic level with deepened knowledge regarding approaches and methods, which makes the student well prepared for work with different kinds of design processes. An important part is the development of theoretical knowledge for analysis and reflection of design in relation to people and society. One other important part of the education is that the student participates in larger complex design projects with several different stakeholders involved. But the foundation for all design work is the ability to create an aesthetical whole. Since some courses are elective there is an opportunity to profile one s education. The first semester all students participate in the courses, while there is a possibility to choose between courses the second and third semester. It is possible to profile one s education in methods for design work, sustainable design and glass design. The fourth and last semester all students conduct an individual degree project. Professor Bo Westerlund Ansvarig för masterprogrammet Responsible for the master s programme 11

12 Frukostberättelser Breakfast stories Gabriella Eriksson Den gemensamma frukosten har förlorat betydelse bland svenska familjer. Det som knyter samman mitt arbete är de frukostberättelser jag har fått ta del av i workshops jag genomfört med förskolebarn. För att förstå deras erfarenheter av att äta frukost, har jag använt mig av generativa verktyg som stödjer barnens skapande att uttrycka sina känslor, drömmar och behov kring deras morgonsituation. Att arbeta med en generativ forskningsmetod ger mig möjlighet att ta del av all deras erfarenhet : vad de säger, vad de gör och vad de skapar. Den erfarenhet de uttrycker har varit inspirationskälla för mitt designarbete. Bordet Come Together inbjuder användaren att aktivt närvara vid bordet. Morning Stories är en tjänst som erbjuder möjligheter till sociala kontakter och utbyte av erfarenheter över frukost för barn och äldre. Med kampanjen Rut kan hjälpa dig! vill jag väcka frågor kring sambandet mellan (över-) konsumtion och tidsbrist. The common breakfast is losing importance among many Swedish families. What bring my work together are the breakfast stories that preschool children have expressed in workshops that I have conducted. In order to understand their experience of eating breakfast, I have used generative tools in order to facilitate the children to express their feelings, dreams and needs about their morning situation. A generative design research method gives me the opportunity to understand all their experience ; what they say, what they do and what they make. The experience they express has been the inspiration for my design work. The table Come Together invites people to actively present at the table. Morning Stories is a service that provides opportunities for social contact and exchange of experiences over breakfast for children and elderly generations. With the campaign Rut will help you! I would like to raise questions about the correlation between (over-) consumption and lack of time. 12

13 13

14 14

15 Matvanor Eating habits Rika Karakami Matvanor är designområdet Den svenska kosten idag är ett ganska komplext samhälleligt fenomen som reflekterar svenskars politiska, religiösa och vanemässiga syn såväl som livsstil. Jag ämnade att utforska detta viktiga vanemässiga beteendet bland människor. Efter att ha utforskat trender gällande ekologisk kost och sunda matvanor i Sverige, studerade jag måltiden som en social, kulturell och pedagogisk verksamhet. Att introducera Hot-pot sharing är mitt projekt inom service design. Det är ett sätt att äta där gästerna lagar mat och äter tillsammans från samma gryta på ett bord. Det kan betraktas som en social aktivitet såväl som ett sätt att äta i Japan. Kommersiell produkt: Effektiv karta över nötkreatur. Illustrationen föreställande nötkreatur har som syfte att optimera vilka delar som skall tillagas och ätas. Den föreslår några recept för att tillaga olika delar av djuret. Det kan vara en kompromiss för dem som bryr sig om CO2-frågan men som inte vill sluta äta kött. Ljuden av en god aptit är en samling av ljud som kanske eller kanske inte får oss att reflektera över dessa frågor: Vilket ljud får stimulerar eller stör din aptit vid ett middagsbord och var går gränsen mellan acceptabelt ljud och en olägenhet vid matplatser? Detta utgör mitt projekt för kritisk design. Eating habits are the design area Current Swedish diet is a rather complex social phenomena, that reflects Swedes political, religious and habitual views as well as your lifestyle. I aimed to explore this important habitual behavior of human beings. Having researched trendy concerns regarding ecological diet and healthy eating in Sweden, I looked at eating as a social, cultural and educational activity. Introducing Hot-pot sharing for my service design project. It is a style of eating, in which diners are to cook and eat together from the same pot on a table. That can be regarded as a social activity as well as a way of dining in Japan. For the commercial product Effective map of cattle is designed. A map of beef cattle for optimizing different parts to be cooked. The map suggests some recipes to cook for different parts of cattle meat. It could be a compromise proposal for those who concerns about the CO2 issue but cannot give up meat-eating. Sound of good appetite is a collection of different sounds which may or may not make us reflect on these questions: What kind of sound stimulates or disturbs your appetite at a dining table and where is the line between acceptable noise and nuisance at places for eating? Where is a borderline between acceptable noise and nuisance at places to eat? This makes my critical design project. 15

16 16

17 Kraftverk Jonas Forsberg Mina vaser förkroppsligar allt det som jag strävar efter som designer. Sammanförandet av mjuka kurvor och hårda kanter blandas på ett sätt som bildar en kraftfull enhet som jag har valt att kalla Kraftverk. Designen är tydligt influerad av Pukebergs glasbruks 1960-tals utbud och kombinerar kunskapen från ett antal hantverkare under tillverkningsprocessen. Det är denna användning av lokala traditioner och kunskap i kombination med den egna kreativa initiativkraften som jag tycker är så givande och är en av de saker som gör Designprogrammet i Pukeberg så unikt. För här befinner du dig mitt i all denna historia med en utbildning som ger dig möjlighet att noga undersöka alla kreativa möjligheter för att finna de egenskaper som kommer att definiera din framtid som designer. My vases are in a way the embodiment of everything I strive for as a designer. The coupling of smooth curves and harsh edges blends to form a powerful entity that I have chosen to call Kraftverk which translates into Power station in English. The design is influenced by the Pukeberg Glassworks 1960: s product line and combines the skills of a number of craftsmen during the manufacturing process. It s this usage of local traditions and knowledge coupled with my creative input that I find so rewarding and is one of those things that makes the Design School in Pukeberg so unique. Because here you re in the midst of all this history with an education that allows you to fully explore all creative possibilities in order to find those traits that will define your future as a designer. 17

18 18

19 Kitchen Combat Michael Karlsson Projektet inom kritisk design har jag arbetat utifrån frågeställningar kring vårt köksredskap - kniven, om hur den används beroende på vilken kontext den befinner sig inom. Arbetet tar upp och kritiserar vår syn på kniven, om hur vi använder oss av redskapet men framförallt, vad är egentligen skillnaden på en kniv och kniv? have during the project in critical design I worked with issues around our kitchen utensils - the knife, about how it is used depending on the context it is within. The study discusses and criticizes our view of the knife, how we use this utensil but above all, what exactly is the difference between a knife and knife? 19

20 20

21 Personal transactions are about to change Fredrik Palmblad Digitala pengar tar över allt mer och snart kommer plastkort att ersättas av program i våra mobiltelefoner. Det kommer i sin tur förmodligen att förändra vårt beteende och relationer till den privata ekonomin. Kontanter är också på väg att fasas ut på grund av säkerhetsrisken. Dagens digitala pengar existerar endast i externa bankkonton. De kan bara nås genom en uppkoppling med plastkortet som identifiering, kortet i sig innehåller inga pengar. Vid otillräcklig uppkoppling blir detta ett problem. Det enda sättet att utesluta kontanter är en enhet som själv lagrar pengar. Kontanter är också för tillfället det enda alternativet för snabba transaktioner på gatan. Därför har jag skapat en enhet med fokus på snabba och små transaktioner. Pengar ut men även pengar in. Digital money is taking over and soon the plastic card will be replaced by applications in our mobile phones. This will surely change our behavior and the relations to personal economy. Cash is also on its way out due to security reason. Current digital money only exists in external bank accounts. We can only reach them thru a connection with the plastic card as identification, it doesn t contain money itself. This creates a problem when connections are bad or non-existent. The only way to exclude cash is to provide a device that itself holds money. Cash is currently the only alternative for quick transactions on the street. That s why I created a device with focus on the fast and small transactions. Money out but also money in. 21

22 Vad äger rum ovanför köksbordet? What takes place above the kitchen table? Linda Molander Vad äger rum ovanför köksbordet? Hur används rumsligheten ovanför köksbordet? Den frågan ställer jag i ett av vårens designprojekt. Urbaniseringen tenderar att fortsätta. Det blir snarare ett villkor än ett undantag att boytan minskar. Ändå verkar människor ägna stort intresse för köket, där man förbereder, tillagar och äter maten. Oavsett om köket är stort eller litet, avskilt eller en del av en öppen planlösning, är möjlighet till förvaring, arbetsytor och belysning betydelsefullt. Vilken vecka det ska bli! Under våren har jag mött människor som bor eller arbetar på Strandvägen, ett särskilt boende för äldre i Nybro. Vi har samtalat och genomfört workshops. Ur detta möte med boende, personal och även kurskamrater, har idén till en tjänst vuxit fram. Tjänsten utgår ifrån bilder, som används för gemensam planering av kommande dagar. Nyttan med en äldre människa Äldre människor får i allmänhet en avsides plats i det svenska samhället. En anledning till det kan vara att övriga samhället fokuserar på framgång och nytta. Vi uppmuntras, inte till att knyta vänskapsband, utan till att bygga nätverk som ska gynna den egna livssituationen och karriären. What takes place above the kitchen table? The key issue in one of my design projects is: how to make use of the space above the kitchen table? Urbanization tends to continue and a reduced living space is a future condition rather than an exception. Yet people show a great interest in kitchens, where you prepare meal, cook and eat. Whether it is large or small, separate or a part of an open design, the availability of storage, workspace and lighting is significant. What a week it will be! During the Spring I have met people who live or work at Strandvägen, a special housing for elderly in Nybro. Through workshops and in dialogue with residents, staff and classmates, the idea of a service emerged. The service is based on images, used for joint planning on coming days. The Use of Elderly People Elderly people can be easily neglected in Sweden. One reason for that may be the society s focus on success and usefulness. This guideline urges us not to make friends, but to buid networks that will benefit our own lives and careers. 22

23 23

24 24

25 todaytomorrow Carmelo Di Stefano Att äta är ett av fyra mål i livet... vad de andra tre är har ingen någonsin vetat. (Kinesiskt ordspråk) Maten har skapat människors geografi, deras städer, deras enheter, deras religioner. Den kemiska industrin tar fram olika alternativ för tillgång på mat och kvantitet, det har gjort människors liv lättare och längre, men man har förlorat känslan för det sanna värdet av mat, betydelser, socio-kulturella funktioner av mat i historia och kultur. Att äta blir obalanserad, att inte följa ett mönster och en naturlig process, att bryta kretslopp, att slösa resurser. I detta scenario är det nödvändigt att agera på de viktigaste områdena för människans relation till mat, att kulturen och sociala värden genom utbildning samverkar mellan flera aktörer. För att återställa den rätta kulturella delen, som introducerar det verkliga värdet av livsmedel beroende på det socio-kulturella värdet och mänskliga kroppens viktiga fysiska och psykiska funktioner. Eating is one of the four goals of life...what are the other three, no one has ever known. (chinese proverb) The food has drawn the geography of peoples, of their towns, their entities, their religions. The chemical industry presents various alternatives for food availability and quantity, has made human life easier and long, but the man has lost the feeling of the true value of food, meanings, socio-cultural functions of food in the history and culture. The act of eating becomes unbalanced, he does not follow a pattern and a natural process, break the cycles of nature, are dispersed resources. In this scenario it is necessary to act on the focal points of human-food relationship, that culture and social value through education and interaction between several actors. In order to restore the right cultural component that introduces the real value of food depending on the socio-cultural value and welfare function of the human body in key physical and mental. 25

26

27 Design kan beskrivas som en utredning om framtida situationer av användning Design can be described as an inquiry into the future situations of use Henrik Gedenryd Filosofie doktor Doctor of Philosophy

28 Kandidatprogrammet i design hållbar utveckling Bachelor programme in Design Sustainable development Designprogrammet i Växjö bedriver en utbildning som vilar på konstnärlig grund. Utbildningen utvecklar studentens kritiska och analytiska förmåga, konstnärliga gestaltningsförmåga samt etiska medvetenhet. Vår designutbildning är bred vilket innebär att studenten till en början arbetar med projekt inom de traditionella designområdena såsom rum, grafisk formgivning och produktdesign. Allteftersom väljer studenten att fördjupa sig inom ett specifikt designområde eller att förhålla sig brett genom hela utbildningen och låta det aktuella projektets frågeställning avgöra vilken väg man skall gå. Form och innehåll i utbildningen grundar sig på den pågående utvecklingen av design som vetenskapsområde och behovet av en designutbildning som kan svara mot en ny arbetsmarknad där designkompetens blir en allt viktigare kraft i samhällets hållbara utveckling. Just hållbar utveckling är något som sätter sin prägel under hela utbildningen The design program of Vaxjo has education with an artistic base. The program develops the students critical and analytical abilities, artistic design skills and ethical awareness. Our design program is extensive - which means that the student initially works on projects in traditional areas such as interior design, graphic design and product design. As the student continues he or she chooses to specialize in a specific design field or to remain general throughout the program and let the current issue of the project determine which direction to go. Form and content of the education is based on the ongoing development of design as a discipline and the need for a design program that can respond to a new market where design skills are becoming an increasingly important force in sustainable development. Sustainable development sets the scene throughout the program through lectures and workshops, with emphasis during the fifth

29 genom föreläsningar samt workshops och har sin tyngdpunkt under den 5:e terminen då studentens projektarbete förhåller sig till hållbar utveckling ur sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv. Utbildningen finns på Växjös universitetscampus vilket underlättar tvärvetenskapliga samarbeten med andra utbildningar och institutioner. Våra studenter deltar aktivt i campuslivet, med dess gemensamma mötesplatser som öppna föreläsningar, bibliotek, pubar och studentnationer. semester when the student s project work relates to sustainable development from social, ecological and economic perspectives. The students study at Växjö University campus which facilitates inter-disciplinary collaborations with other programs and departments. Our students participate actively in the campus life, with its meeting places in open lectures, libraries, pubs and student bodies. w Designstudenterna årgång 2010 Design Students Year 2010 Att följa en grupp designstudenter under tre år är en mycket spännande resa. I september 2007 visste vi att dessa nyblivna designstudenter skulle komma att utvecklas storligen under de kommande tre åren både som människor och som designers, men vi visste ännu inte hur. Nu vet vi. Ni är nu goda designers där ni genom god research och bra analyser reflekterat aktivt för att kunna besvara frågan varför projekt skall genomföras och här visar ni oss också hur. Årets kull är en spännande och färgrik samling studenter vilket har skapat ett rikt spektrum av förhållningssätt till design. Resan mot att bli designer är krävande. Som lärare delar vi både sorg, glädje, ilska och lycka med er. Genom dessa möten utvecklas också vi. Vi kommer att sakna er till hösten och önskar er lycka till! To be part of a group of design students during three years is a very exciting trip. In September 2007, we knew that those rookie design students would develop greatly over the next three years, both as people and as designers, but we knew not yet how. Now we know. You are now good designers and through good research and good analysis you have reflected actively to answer the question why the projects are to be carried out and you also show us how. This year s batch is an exciting and colourful collection of students and they have created a wide spectrum of approaches to design. The journey to becoming a designer is demanding. As teachers, we share sadness, joy, anger and happiness with you. Through these meetings also we develope. We will miss you in the fall and wish you good luck! Sara Hyltén-Cavallius Programnsvarig Editor in charge

30 Table your story ett bord att leva med Eleonor Horner Projektet har haft som syfte att utforma ett bord för hemmet som man kan leva med hela livet och genom att laddas med personliga berättelser bli till något man vill behålla och bevara. Bordet ska kunna användas som ett litet bord men även enkelt kunna sättas ihop med likadana bord för att skapa olika stora bord och på så sätt anpassas efter olika människors behov. Samtidigt är bordet tänkt att vara en startpunkt för att få människor att börja reflektera över sina förhållningssätt till konsumtion och vilka värden som är viktiga i livet, och i ett längre perspektiv minska den onödiga konsumtionen och bryta den slitoch slängmentalitet som råder i samhället. The project was designing a table for the private home that you can live with throughout your life, a table being charged with personal stories to become something you want to keep and preserve. The table should be used as a small table but also easy to assemble with other tables to create different-sized tables and thus adapt to different people s needs. The table is meant to be a starting point to get people to reflect on their attitudes towards consumption and what values are important in life, and in the long run reduce the unnecessary consumption and reverse the wear-and-tear-mentality that prevails in society. 30

31 Sight belysning för hotellmiljö Kerstin Färlin Projektet har haft som syfte att i samarbete med Örsjö Belysning AB ta fram en vägghängd armatur för hotell som ska ha funktion som ljus till att läsa vid sängen. Lampan har haft krav på hållbar utveckling. Lampan har en energieffektiv ljuskälla, vald med hänsyn till sitt syfte, och ingående material har valts med stark miljöhänsyn. Form och funktion har varit viktiga begrepp och har parallellt följts åt i projektet. Produkten har konstruerats för en okomplicerad isärtagning så att delarna enkelt kan sorteras och återvinnas vid armaturens avslutade användning. In cooperation with Örsjö Lighting AB, this project aimed to develop a wall mounted armature for hotels that functions as a bedside lamp. The lamp meets all the requirements for sustainable development. The lamp has an energy-efficient light source, selected for its purpose, and its materials match strong environmental concerns. Form and function have been important concepts in parallel all through the project. The product is designed for a simple disassembly so that the parts can be easily sorted and recycled when the lamp is no longer needed. 31

32 Vi måste alla vara i en skog -en grafisk och rumslig identitet för ett ekologiskt café Emma Österman Uppdraget är att analysera och visualisera ett ekologiskt café där hållbar utveckling är tänkt att genomsyra innehållet. Syftet med arbetet är att analysera varumärket och kärnvärdena och på vilket sätt det kommuniceras ut genom en grafisk identitet och inredning och även möjligheterna och svårigheterna med att kommunicera ett grönt budskap i tider då ekologi börjat bli urvattnat men också då fler människor börjar vakna upp och ifrågasätta sina egna och företagens miljöval. Den grafiska identiteten bygger på kärnvärdena som är gestaltade i de tre symbolerna träd, hus och hjärta som var och en berättar en historia men som fungerar bäst tillsammans. The project is about visualizing an ecological and sustainable cafe through a graphic identity and an interior. The project discusses the difficulties and the possibilities with communicating sustainability through interior and graphic design in times where the term ecology is worn out, and in times where people are starting to question their own lifestyles and the companies environmental choices. The core values are visualised in three symbols: the heart, the tree and the house. They all tell a story individually about sustainability but work best together. 32

33

34 The People from the north Pär Tengö En förvaringsmöbel som bygger på en upptäcktsresa i fjällen. Avsikten var att komma i nära kontakt med landskapet och låta intrycken ge inspiration för form och materialval. Bland dessa fjäll lever samer, vars ting traditionellt och än idag är anpassade av omgivningens krav och resurser. Jag undersökte dessa för att få en närmare förståelse för hur saker tidigare skapats med fjällen som bakgrund. storage unit based on a discovery journey A in the mountains. The intention was to come into close contact with the landscape and let the impressions provide inspiration for the shape and the selection of material. Among those mountains live Lapps, their objects traditionally and also today are adapted to ambient conditions and resources. I studied them to get a detailed understanding of how things previously were created with the mountains as a backdrop. 34

35 Walk en tapetkollektion för Eco-Boråstapeter Susanne Andersson Mönsterkollektionen för Eco-Boråstapeter består av fem mönster som behandlar struktur, volym, rörelse och rytm. Inspiration är hämtad från experimentella filmer (Grey Gardens, Gummo och The Brown Bunny) och av fotografier tagna under promenader i Växjö. Kollektionen är skapad för en målgrupp som består av unga designintresserade människor. Tapeterna trycks med djuptrycksmetod på slätt bestruket non woven-papper. Projektet har också behandlat hemmiljöer och synen på tapeter utifrån målgruppens, inredningsarkitektens och designerns perspektiv, samt fokuserat på Eco-Boråstapeters industri, produktion och miljökrav. The collection for Eco-Boråstapeter consists of five designs that treat structure, volume, rhythm and movement. Inspiration is taken from experimental films (Grey Gardens, Gummo, The Brown Bunny) and from photographs taken during walks in Växjö. The collection is created for a target audience of young people interested in design. The wallpaper is printed with a gravure printing method on smooth coated non-woven paper. The project has also considered the home environments and the target group s perception of wallpaper, the perspective of the interior architect and the designer, and has focused on the Eco-Boråstapeter s industrial, production and environmental requirements. 35

36 No Code Kamran Rahimi Hosseini Arbetet syftar till att ta fram ett koncept till ett klädmärke. En designprocess redovisas utifrån en inspirationsfas som bl.a. omfattar spelfilmen The Zodiac, dokumentärfilmen The Occult History of the Third Reich, fotografier av Phyllis Galembo och föredrag av neurologen och filosofen Sam Harris. Resultatet består av tryck och mönster till t-shirts och skateboards, förslag till logotyp och ett paketeringskoncept. Trycken består av kryptografi, opkonst, omöjliga former och fotomanipulationer. Temat bakom motiven handlar om hur vetenskap, mysticism, religioner och andra trosuppfattningar ligger i konflikt med varandra men ändå står varandra väldigt nära. My project aims to develop a concept for a clothing brand. The design process was based on an inspiration process which included the movie The Zodiac, the documentary film The Occult History of the Third Reich, photographs by Phyllis Galembo and a speech by neurologist and philosopher Sam Harris. The concept includes print and design patterns for t-shirts and skateboards, proposals for a logo and a packaging draft. The prints consists of cryptography, op art, impossible shapes and photo manipulations. The theme behind the motifs show how science, mysticism, religions and other beliefs are in conflict with each other but still are very close. 36

37 Röken ett hus på höglandet och hur Beach blev till Emil Thunström det här projektet analyseras huset Röken, I uppe på det Småländska höglandet, en plats med mycket historia. Från 1600-talet då en bräcklig fred gör att huset byggs till då huset moderniseras under mitten av talet och blir inrett med många möbler från Ab Svenska möbelfabrikerna, som bara låg några kilometer från platsen. Detta leder fram till en undersökning av familjen som äger huset och till Jan Strand, min far, idag den enda permanent boende där. Projektet har mynnat ut i möbeln Beach, avsedd att användas då Jan i ensamhet njuter av jazzmusik uppe i sin sons rum. This project analyses the house Röken, in the Småland highlands, a place with a lot of history. From when the house was built during a period of fragile peace the 17th century until the house was extended and modernized in the middle of the 20th century, and furnished with many pieces from AB Svenska möbelfabrikerna, a factory just a few miles away. This leads into a research about the family that owns the house today and to Jan Strand, my father, who is the only person living in the house. The project has produced the piece of furniture Beach, which is for Jan to use when he is enjoying jazz music in his son s room. 37

38 Vett & Etikett visuell identitet för Helsingborgs Bryggeri AB Oscar Efverlund Detta projekt har haft som syfte att skapa en visuell identitet åt det nystartade Helsingborgs Bryggeri AB, som beräknar påbörja sin produktion under Målgruppen är ölälskande lokalpatrioter och ölet ska främst marknadsföras i nordvästra Skåne det forna Helsingborgs län. Jag har via studier av varumärken och ölfabrikanters visuella identiteter genom tiderna fått en förståelse för produkters samhörighet, vilket jag har anammat då jag formgivit ett sigill samt ett koncept med tre tillhörande etiketter. Sigillet pryds av en mäktig, skånsk grip med korn uti sin krona, och varje etikett återger en berättelse med både lokal och historisk förankring. This project aimed to create a visual identity for the new Helsingborg AB Brewery, which plans to start production in The target group is local beer lovers and the beer will be marketed mainly in southwestern Sweden - the former Helsingborg County. I have through studies of brands and breweries visual identities of past times reached an understanding of the products affinity, which I embraced when I designed the seal and a concept with three labels. The seal features a powerful Skåne griffin with barley in his crown, and each label reproduce a story with both local and historical roots. 38

39 en inre och yttre resa Ann Johansson Löpning är inte bara att springa, att springa är snarare en början, en utgångspunkt. För när du väl börjat springa kan du börja upptäcka. De små sakerna, som du annars skulle gå miste om. Projektet är namnet på en bok om löpning som tar sin utgångspunkt i personliga erfarenheter. Syftet med projektet har varit att finna nya sätt att gestalta löpning på, där text och bild verkar i samspel. Bokens tre kapitel behandlar upptäckter, mental kamp samt identitet där avgränsningen för detta projekt har legat i det förstnämnda. Förhoppningsvis kan boken inspirera andra att, genom löpning, utforska den egna relationen mellan sinne, kropp och omgivning. Running is not just running, running is more of a beginning, a starting point. For once you start to run, you can begin to discover. The little things, which you would otherwise miss. The project 00:00:00 is the name of a book about running that has its starting point in personal experiences. The project aim was to find new ways to portray running, in which text and images interact. The book s three chapters deal with discovery, mental struggle and identity in which demarcation was the discovery. Hopefully the book will inspire others, through running, to explore the relationship between their mind, body and surroundings. 39

40 Växjö Off - visuell kommunikation till ett miljöevenemang David Öster Detta projekt visar det visuella designarbetet som ledde fram till eventet Växjö OFF. Ett event som lånar idén om ett nedsläckt samhälle från WWFs Earth Hour men implementerar det på en lokal nivå. De ideologiska drifterna är desamma då det gäller att få folk att visa sin ståndpunkt gentemot den rådande miljöföringen. Det visuella tillvägagångssättet gentemot sin storebror är i en annan riktning. Då Earth Hours visuella stil är mer direkt informativ, är Växjö OFF mer subtil, färgglad och mystisk. Växjö OFFs marknadsföring nådde tals människor genom som affischer, flygblad, sociala medier och en hemsida. Växjö OFF genomfördes kl den 15 april This project demonstrates the visual design work leading up to the event Vaxjo OFF. An event which borrows the idea of a low-light society from WWF s Earth Hour, but implements it on a local level. The ideological impulses are the same when it comes to getting people to show their position against the prevailing environmental situation. The visual approach compared to its big brother is in a different direction. Earth Hour visual style is more directly informative, Vaxjo OFF is more subtle, colourful and mysterious. The marketing of Växjö Offs reached 1000 people through posters, flyers, social media and a website. Växjö OFF took place at April 15,

41 41

42 Alter ego - ett föränderligt bord Hillevi Rhodin Projektet har gått ut på att göra ett flexibelt bord som ska kunna gå att förändra mellan högt och lågt och mellan olika storlekar på bordsskivan. Detta som en funktionell aspekt av föränderlighet men jag ville även införliva en emotionell föränderlighet. Jag vill att användaren, på ett handgripligt sätt, ska kunna uttrycka sig själv i bordet. Min intention är att man, genom att göra sitt eget unika bord, skapar ett starkare band mellan artefakt och dess användare. Detta som ett led i en hållbar utveckling så att produkterna vi äger kan brukas längre och motverka den ohållbara så kallade slit-och-slängkulturen. This project was to make a flexible table that can be both high and low and that can have table tops of different sizes. This gives a functional aspect of variability, but I also wanted to include an emotional variability. I want the user, in a tangible way, to be able to express himself in the table. My ambition is that by making your own unique table, you create a stronger bond between the artifact and its user. This is part of sustainable development so that our products can be used longer and discourage unsustainable wearand-tear-culture. 42

43 Toy store -kombinerad förvaringslåda & leksak för badkaret och duschen Niklas Olsson En multifunktionell förvaringslåda för badrum och duschrum, som också fungerar som en könsneutral leksak för barn mellan fyra och sex år. En leksak där endast fantasin sätter begränsningar och där vattnet står i fokus. Framställningen av konceptet bygger på spillmaterial ifrån närproducerande fabriker och företaget Creatables materialbank, samt visionen om att reducera spillmaterialet under tillverkning, utan att mista produktens inbjudan till lek i utformningen. Detta ska skapa ett koncept som sticker ut emot en global marknad bestående av mestadels importerade leksaker ifrån Kina. multi-purpose storage box for the A bathroom and shower room, which also functions as a gender neutral toy for children between four and six years. Only your imagination sets the limits for this toy which has water is focus. The concept is based on waste materials from local factories and materials from the company Creatables, and the vision is to reduce the waste materials from production, without losing the playful invitation in the design. This will create a concept that extends to a global market, consisting mainly of imported toys from China. 43

44 Divide belysning för offentlig miljö Sofia Stjern Mitt examensarbete är en belysningsarmatur tänkt för offentliga miljöer som är framtagen i samarbete med Zero i Nybro. Den är formgiven med möjlighet att kunna reglera armaturens höjd eller som ett nytänkande sätt att hänga upp belysning på. Armaturen består av en halvsfär som delas av två innerväggar vilka möts i en cirkulär krökning, vilket skapar ett cirkulärt hålrum som omsluter och delar ljuskällan. Materialet jag har byggt min modell i är akrylplast och ger ett fint lugnt sken, men jag har även funderat kring andra material såsom aluminium och glas. Att jobba med belysning är bland det roligaste jag vet och jag gillar när armaturen eller ljuset även fyller andra funktioner än just belysning. My thesis is a lighting armature designed for public spaces, in cooperation with Zero in Nybro. It is designed to have the capability to adjust the light level or, in an innovative way, to hang lights on. The armature consists of a hemisphere that is divided by two walls which meet in a circular curve, creating a circular cavity that encloses and divides the light sources. I have built my model in acrylic which gives a nice soft glow, but I ve also considered other materials such as aluminum and. glass. Working with lighting is among the most enjoyable things I know and I like it when the armature or the light also fulfills other functions than lighting 44

45 Turturduvor en mönsterkollektion för sovrummet Lina Bergström Mitt arbete har gått ut på att försöka skapa och trycka ett textilt mönster som känns tidlöst, som kan produceras i flera år och ändå kännas lika tidsenligt och inspirerande som det kändes när det trycktes första gången. Fokus kommer även ligga på kvalitet och omsorgsfull hänsyn till detaljerna så det kan användas länge. Hållbarhet kommer även ligga i fokus när det gäller tillverkning och materialval. Jag har skapat en kollektion för ett sovrum. Kollektionen innehåller överkast, påslakan och en gardin med tryckta mönster. I designprocessen handleds jag av Bibbi Nilsson, designkoordinator på Ljungbergs textiltryckeri. In my work I have tried to create and print a fabric pattern that is timeless, which can be produced for several years and still be as contemporary and inspiring as it was when first printed. The focus is on quality and careful concern of the details so it can be used for a long time. Sustainability will also be in focus in the manufacturing and material selection. I have created a collection for bedrooms. The collection includes quilts, duvet covers and curtains with printed pattern. The design process is supervised by Bibbi Nilsson, Design Coordinator, Ljungberg s textile printer. 45

46

47 Vi kommer i takt med att fler människor utvecklar en känsla för design, i allt högre grad kunna utnyttja design för dess yttersta syfte: att förändra världen As more people develop a sense of design, we will more and more be able to use design for its ultimate purpose: to change the world Daniel H. Pink Författare Author

48 Kandidatprogram i design produktdesign Bachelor Programme in Design Product Design Med människan i fokus hennes behov, upplevelse och önskemål och sett ur ett estetiskt och etiskt helhetsperspektiv från det enskilda till det gemensamma individen i sin omvärld. Det är designprogrammet på Campus Pukeberg. Vi sätter människan i fokus därför att allt börjar och slutar med människan, oavsett om du designar en produkt eller arbetar med mer komplexa projekt. Vi sätter studentens kunskapande och personliga utveckling i fokus genom vår pedagogik och struktur på utbildningarna. Vi använder workbookmetoden, en typ av portofoliometod, vilken ger dig struktur på både din konstnärliga och teoretiska utveckling under utbildningen. Den underlättar för dig att reflektera över och profilera din egen kunskapsutveckling. Grundutbildningen i produktdesign har fokus på designteori, designprocesser och designmetoder för innovation. Det ger dig en bra och stabil grund som du behöver för att kunna jobba som morgondagens designer och "With focus on the human being; her needs, experience and aspirations, and from an aesthetic and ethical global perspective - from the particular to the common - the individual in her environment." This is the design program at Campus Pukeberg. We are focused on people, because everything begins and ends with people, whether you are designing a product or working on more complex projects. We put student's knowledge of and personal development in focus throughout our education and training. We use the workbook method, a type of portfolio method, which gives you the structure of both the artistic and theoretical development in the education. It makes it easier for you to reflect on your own profile and development. Undergraduate education in design has focused on design theory, design processes and design methods for innovation. It gives you a good and solid foundation that you need as a future designer and also for studies at higher levels. 48

49 även att studera vidare på högre nivåer. Campus Pukeberg och designprogrammet upplevs av studenterna som personligt och kontakten mellan lärare och studenter skapar goda förutsättningar för personlig utveckling. Campus Pukeberg and the design program is perceived by the students as personal since close contacts between teachers and students create good conditions for personal development. Vardagens estetik - produktdesign Everyday Aesthetics - Product Design I examensprojektet på kandidatprogrammet på Campus Pukeberg har studenterna fokuserat på frågor kring begreppen estetik och hållbarhet med tanke på våra aktiviteter och behov i vardagen. Hur bor vi i framtiden? Vilka aktiviteter ägnar vi oss åt? Vilka föremål behöver vi? Hur kan vi utveckla dem så att vi kan använda dem under en lång tid och att de kanske även går i arv? Projektarbetet startade med en serie föreläsningar om hållbarhet ur ett flertal perspektiv. Gruppen studerade också exempel på maximalt energisnåla hus. Studenterna gjorde skissförslag hur man i ett flerfamiljehus med hjälp av egna renings- och bevattningssystem kan spara vatten. Tankar om flexibilitet i boendet över tiden gav idén till ett modulsystem som kan ändras efter olika behov och verksamheter. Hållbarhet ur ett estetiskt och filosofiskt perspektiv diskuterades och debatterades under en veckolång workshop. Det gav nya och fördjupade infallsvinklar på vad skönhet kan vara, för vem och i vilket sammanhang. Under terminens workshops i konstnärligt gestaltande och designmetodik har studenterna utforskat och kritiskt granskat sina idéer utifrån både hållbart och konstnärligt perspektiv. Genom att arbeta med de två perspektiven och med människan i centrum i hela projektarbetet har studenterna kopplat sitt eget designarbete till samhälliga frågor och rollen som designer. Här på utställningen ser ni studenternas svar på de frågor som ställdes inledningsvis vid kursstart. During the undergraduate program thesis project at Campus Pukeberg the students have focused on issues surrounding the concepts of aesthetics and sustainability in our activities and needs in everyday life. How will we live in the future? What activities will we have in the future? What items do we need? How can we develop them so that we can use them for a long time and even be inherited? The project work started with a series of lectures on sustainability from a number of perspectives. The group also studied examples of the maximum energy-saving houses. The students did proposals outlining how in multi-family houses you can save water by using purification and irrigation systems. Thoughts on the flexibility of living over time gave the idea for a modular system that can be adapted to different needs and activities. Sustainability from an aesthetic and philosophical perspective was discussed and debated during a week-long workshop. It resulted in new and deeper aspects of what beauty can be, for whom and in what context. During the semester workshops in creative artistic and design methodology, the students explored and critically examined the ideas from both sustainable and artistic perspective. By working with these two perspectives and with people in mind throughout the project work the students have linked their own design work to societal issues and the role of designer. Here at the exhibition you can see students answers to the questions raised initially at the start of the course. Henriette Koblanck Programnsvarig Editor in charge 49

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

EXTRA TYGLAGER I HANDTAGET FÖR ÖKAD KOMFORT RYMMER 19 LITER KLARAR MINST 20 KG ÅTERANVÄNDBAR OCH ÅTERVINNINGSBAR

EXTRA TYGLAGER I HANDTAGET FÖR ÖKAD KOMFORT RYMMER 19 LITER KLARAR MINST 20 KG ÅTERANVÄNDBAR OCH ÅTERVINNINGSBAR Portfolio: ABOB För ABOB gjorde vi rubbet. Alla bilder, all copy och all grafisk form du ser här har vi gjort. Även alla produkter under ABOB-varumärket formgavs av oss. Inte så konstigt kanske eftersom

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer