RIKTLINJER. 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER. 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram."

Transkript

1 1(20) Fastställd av vicerektor för grundutbildning Dnr 2006/166 A 21 Lokal examensordning vid Högskolan Väst Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala föreskrifter, riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning finns inom en ruta med hänvisning till varifrån texten är hämtad. Av del A framgår definitioner och allmänt vad som gäller kring examina vid Högskolan Väst. Av del B framgår vilka examina Högskolan Väst ger, examensbenämningar med dess engelska översättning samt de examensfordringar som finns för respektive examen. Del A Allmänt om examina vid Högskolan Väst 1. Definitioner 1.1 Huvudämne Huvudämne definieras som ett av högskola fastställt ämne med möjlighet till de fördjupade studier, inklusive självständigt arbete, som krävs för kandidat- respektive magisterexamen med ämnesdjup Biämne Biämnen skall kunna läsas i omfattningen minst 40 poäng vid Högskolan Väst eller annan högskola/universitet. Samtliga huvudämnen vid Högskolan Väst kan därmed också utgöra biämnen. Biämnen vid Högskolan Väst fastställs ej. Förutom ett huvudämne skall varje kandidat- och magisterexamen med ämnesdjup vid Högskolan Väst innehålla minst ett biämne om minst 20 poäng. 2. Allmänt Högskoleförordningen (SFS 1993:100), 6 kap 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. 15 Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis av högskolan. Till examensbeviset skall det bifogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om vad bilagan skall innehålla. 17 Om beviset skall avse utbildning vid mer än en högskola, skall beviset utfärdas av den högskola där studenten senast har godkänts i prov eller har slutfört sin utbildning, om inte de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om annat. Generella examina vid Högskolan Väst utfärdas endast för de examina där huvudämnet i aktuell examen finns att läsa som huvudämne vid Högskolan Väst. Överenskommelse mellan Högskolan Väst och annan högskola om att student kan ta ut examen 1 Definitionen hämtad från Begreppsmanual för högskoleområdet, september 1999, Högskoleverket Upprättad av: Harriet Larsson, Central studieadministration

2 2(20) vid Högskolan Väst, trots att sista kurs godkänts vid annan högskola, kan träffas när studenten godkänts vid Högskolan Väst på minst hälften av de kurser som skall ingå i examensbeviset. Överenskommelse mellan Högskolan Väst och annan högskola om att student kan ta ut examen vid annan högskola, trots att sista kurs godkänts vid Högskolan Väst, kan träffas när studenten godkänts vid annan högskola på minst hälften av de kurser som skall ingå i examensbeviset Co-op i examen Student som fullföljt ett utbildningsprogram enligt Co-opmodell (Co-op = Cooperative Education) får en extra Co-opsida fogad till sitt examensbevis. För att denna sida ska bifogas examensbeviset måste vissa krav vara uppfyllda. För att arbetsperioder i en utbildning vid Högskolan Väst skall betraktas som Co-op gäller följande villkor: 1. Första arbetsperioden skall föregås av minst en termins studier (20 poäng). 2. Minsta godkända sammanlagda tid för arbetsperioderna är 30 veckor, men för de flesta program rekommenderas ca 40 veckor. 3. Antalet arbetsperioder skall vara lägst två. Perioderna skall vara åtskilda av minst en termins studier (20 poäng). 4. Varje arbetsperiod skall vara avrapporterad i form av en godkänd skriftlig rapport och en muntlig redovisning. Under arbetsperioderna kan examensarbete eller självständigt arbete genomföras. Om andra kombinationer föreligger prövas dessa Studier som tillgodoräknas i examen Se separat avsnitt om tillgodoräknande i Handbok för grundutbildning. Vid tillgodoräknande anges i examensbeviset vad som tillgodoräknats, omfattningen av tillgodoräknandet samt datum för beslut om tillgodoräknande. 2.3 Examensbevisens utformning Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensförordningen I examensbeviset får översättningen av examensbenämningen till ett eller flera språk anges. Den skall återspegla utbildningens längd och nivå (fördjupning). Högskolan beslutar, efter samråd med Högskoleverket, om översättningen i den mån inte något annat är föreskrivet i denna bilaga. Högskolan skall därvid ta särskild hänsyn till Högskoleverkets synpunkter och beakta vikten av enhetlighet vid översättningen av examensbenämningarna. Examensbeviset skall utformas i enlighet med de mallar som vicerektor för grundutbildning har beslutat om. Examensdatum är det datum då examensfordringarna uppfyllts (dvs. då sista kursen eller annat obligatoriskt moment avslutats).

3 3(20) De studenter som antagits och följt något av nedanstående program får tilläggstexten Studenten har under sin utbildning följt programmet för XX, YY poäng i sitt examensbevis. - Arbets- och organisationspsykologiskt program, 120 poäng - Programmet för strategisk kommunikation, 140 poäng - Digitala media för lärande och underhållning, 120 poäng - Magisterprogrammet i pedagogik med inriktning mot hälsopromotion, 40 poäng 2.4 Översättning av examensbevis Examensbevis vid Högskolan Väst utfärdas på svenska. Översättning till engelska av examensbevis som utfärdats vid Högskolan Väst sker kostnadsfritt. Ansökan om översättning sker på särskild blankett som rekvireras hos central studieadministration/examensenheten. 2.5 Diploma Supplement Högskoleförordningen, 6 kap 15 Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis av högskolan. Till examensbeviset skall det bifogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om vad bilagan skall innehålla. Förordning (2001:972) Bilaga till examensbeviset, ett s.k. Diploma Supplement, beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Diploma Supplement ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands och i Sverige. Bilagan är ett komplement till själva examensbeviset. För studenter som erhållit examensbevis utfärdat vid Högskolan Väst före utfärdas inte denna examensbilaga. 2.6 Dubbla examina Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensförordningen Om kurser som ingår i en yrkesexamen sammantaget uppfyller de krav som ställs för magister- eller kandidatexamen, såväl med avseende på längd som fördjupning, skall det framgå av examensbeviset om studenten begär det. Om studenten uppfyller villkoren för flera generella examina, eller för både generell examen och yrkesexamen med mer än en benämning, får studenten välja benämning. På students begäran kan information om att villkoren för båda examina har uppfyllts skrivas in i examensbeviset. Väljer studenten att ta ut båda sina examina kommer Högskolan Väst att först utfärda yrkesexamen och därefter den generella examen med utfärdandedatum en dag senare än yrkesexamen, om studenten inte begär annat. 2.7 Dubblett Examensbevis är en värdehandling som bara utfärdas en gång i original. Skulle examensbeviset försvinna kan en dubblett erhållas. Dubblett debiteras med 500 kr (dnr 2005/17 A 34) som sätts in på högskolans konto. Rekvirering av förtryckt bankgiroblankett sker hos central studieadministration/examensenheten. Möjlighet finns att göra inbetalning via internet.

4 4(20) En fotostatkopia av högskolans arkivexemplar kan erhållas utan kostnad. 2.8 Övergångsbestämmelser När en lokal examensbenämning, examensfordring eller ett huvudämne vid Högskolan Väst förändras eller upphör att gälla, tillämpas övergångsbestämmelser för de studenter som antagits till berörda utbildningar före beslutet om nya bestämmelser. Övergångsbestämmelserna skall innebära att tidigare bestämmelser gäller parallellt med de nya bestämmelserna under minst fem år efter beslut om nya bestämmelser 2. 2 I vissa fall kan kortare tid tillämpas, t ex om antagning till berörd utbildning inte skett på flera år.

5 5(20) Del B Examina vid Högskolan Väst Magisterexamen med ämnesdjup Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Magisterexamen med ämnesdjup uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån med godkänt resultat. Mål De allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer. Övrigt För att få magisterexamen med ämnesdjup skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng. Detta/dessa skall ingå i huvudämnet. I huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas. I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges. Inom huvudämnet bör man ha fullgjort 20 poäng inom A-, B- och C-nivån, varav examensarbetet skall utgöra minst 10 poäng på C-nivån. Inom huvudämnet skall man ha fullgjort minst 20 poäng på D-nivån, varav examensarbetet skall utgöra minst 10 poäng. Förutom ett huvudämne skall magisterexamen med ämnesdjup vid Högskolan Väst innehålla minst ett biämne om minst 20 poäng. Huvudämne i magisterexamen med ämnesdjup vid Högskolan Väst I enlighet med Högskoleverkets författningssamling samt beslut i GruF-nämnden (dnr 2005/339 A 24) ges följande huvudämnen som magisterexamina med ämnesdjup vid Högskolan Väst. Tillhörighet inom utbildningsområde anges inom parentes. Företagsekonomi * (SA) Business Administration Kulturvetenskap (HU) Cultural Studies Maskinteknik (TE) Mechanical Engineering Omvårdnad (VÅ) Nursing Pedagogik (SA) Educational Science Psykologi (SA) Psychology * Magisterexamen i huvudämnet företagsekonomi får utfärdas från och med hösten Vid Högskolan Väst ges följande magisterexamina med ämnesdjup: Filosofie magisterexamen med huvudämnet XX Degree of Master of Science with a major in XX (NA, VÅ) Degree of Master of Social Science with a major in XX (SA) Degree of Master of Arts with a major in XX (HU) Ekonomie magisterexamen med huvudämnet företagsekonomi, 160 poäng Degree of Master of Science in Business and Economics Ekonomie magisterexamen utfärdas för den som har företagsekonomi som huvudämne och nationalekonomi som biämne. För ekonomie magisterexamen med huvudämnet företagsekonomi krävs fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 160 p. I huvudämnet företagsekonomi krävs minst 80 p, som biämne krävs nationalekonomi 20 p. Teknologie magisterexamen med huvudämnet maskinteknik, 180 poäng Degree of Master of Science with a major in Mechanical Engineering För teknologie magisterexamen med huvudämnet maskinteknik krävs fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 180 p. I huvudämnet maskinteknik krävs minst 100 p, varav 35 p på D-nivå (61-80 p) som inkluderar ett examensarbete om 20 p. Matematik krävs som biämne.

6 6(20) Magisterexamen med ämnesbredd Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Magisterexamen med ämnesbredd uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 40 poäng med viss inriktning, enligt vad respektive högskola närmare bestämmer, av den som avlagt examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen. Mål De allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer. Övrigt För att få magisterexamen med ämnesbredd skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng inom ramen för kursfordringarna. I examensbeviset skall anges vilken inriktning som utbildningen avser. Godkända studieresultat krävs på de kurser som anges i utbildningsplanen samt att studenten har examen från en sådan utbildning som är behörighetsgrundande. I det fall studenten önskar tillgodoräkna andra kurser än de som anges i utbildningsplanen i sin examen, kan så ske förutsatt att kurserna ansluter väl till utbildningens innehåll, kvalitet och profil. Särskild prövning sker av varje sådan kurs. Vid Högskolan Väst ges följande magisterexamina med ämnesbredd: Magisterexamen med inriktning mot XX (programmets namn) Degree of Master of XX Magisterexamen med inriktning mot programvaruteknik Degree of Master of Software Engineering Magisterexamen med inriktning mot robotteknik Degree of Master of Robotics Magisterexamen med inriktning mot samhällsförändring och social handling Degree of Master of Social Change and Social Action Magisterexamen med inriktning mot informatik och affärsanalys Degree of Master of Management Informatics Magisterexamen med inriktning mot nätverksteknik Degree of Master of Network Technology Magisterexamen med inriktning mot kvalitetsutveckling och logistik Degree of Master of Quality Management and Logistics

7 7(20) Kandidatexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat. Mål De allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer. Övrigt För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges. Inom huvudämnet bör man ha fullgjort 20 poäng inom A-nivån och 20 poäng inom B-nivån. Inom huvudämnet skall man ha fullgjort minst 20 poäng på C-nivån, varav examensarbetet skall utgöra minst 10 poäng. Förutom ett huvudämne skall varje kandidatexamen vid Högskolan Väst innehålla minst ett biämne om minst 20 poäng. Huvudämne i kandidatexamen vid Högskolan Väst I enlighet med beslut i GruF-nämnden (dnr 2005/339 A 24) ges följande huvudämnen som kandidatexamina vid Högskolan Väst. Tillhörighet inom utbildningsområde anges inom parentes. Datateknik (TE) Datavetenskap (TE eller NA) Elektroteknik (TE) Engelska (HU) Företagsekonomi (SA) Informatik (SA) Kulturvetenskap (HU) Maskinteknik (TE) Mekatronik (TE) Omvårdnad (VÅ) Pedagogik (SA) Programvaruteknik (TE eller NA) Psykologi (SA) Socialt arbete (SA) Sociologi (SA) Statsvetenskap (SA) Computer Engineering Computer Science Electrical Engineering English Business Administration Informatics Cultural Studies Mechanical Engineering Mechatronics Nursing Educational Science Software Engineering Psychology Social Work Sociology Political Science Övergångsbestämmelser för huvudämnen i kandidatexamina Medie- och kommunikationsvetenskap Fr.o.m upphörde medie- och kommunikationsvetenskap att finnas som huvudämne vid Högskolan Väst. Samtliga som antagits till någon kurs inom ämnet t.o.m. H04 har t.o.m rätt att få kandidatexamen med huvudämnet medie- och kommunikationsvetenskap (dnr 2004/538 A 24).

8 8(20) Miljövetenskap Fr.o.m upphörde miljövetenskap att finnas som huvudämne vid Högskolan Väst. Samtliga som antagits till någon kurs inom ämnet t.o.m. H02 har t.o.m rätt att få kandidatexamen med huvudämnet miljövetenskap (dnr 2003/63 A 24). Systemvetenskap Fr.o.m upphörde huvudämnet systemvetenskap att finnas vid Högskolan Väst. Systemvetenskap kommer istället att ingå som en del i ämnet informatik. Samtliga som antagits till någon kurs inom ämnet t.o.m. V03 har t.o.m rätt att få kandidatexamen med huvudämnet systemvetenskap (dnr 2002/720 B 15). Tyska Fr.o.m upphörde huvudämnet tyska att finnas vid Högskolan Väst. Samtliga studenter som antagits till någon kurs inom ämnet t.o.m. V03 har t.o.m rätt att få kandidatexamen med huvudämnet tyska (dnr 2003/63 A 24). Vid Högskolan Väst ges följande kandidatexamina: Filosofie kandidatexamen med huvudämnet XX Degree of Bachelor of Arts with a major in XX (HU) Degree of Bachelor of Social Science with a major in XX (SA) Degree of Bachelor of Science with a major in XX (NA, VÅ) Filosofie kandidatexamen får utfärdas för den som har huvudämne från utbildningsområdet; humaniora (HU), samhällsvetenskap (SA), naturvetenskap (NA) eller vård (VÅ). Filosofie kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot hälsopromotion Degree of Bachelor of Social Science in Education and Health Promotion Filosofie kandidatexamen med huvudämnet pedagogik med inriktning mot hälsopromotion utfärdas för den som har fullgjorda kursfordringar i huvudämnet pedagogik samt fullgjorda kursfordringar om 40 poäng i biämnet folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsopromotion. Ekonomie kandidatexamen med huvudämnet företagsekonomi Degree of Bachelor of Science in Business and Economics Ekonomie kandidatexamen utfärdas för den som har företagsekonomi som huvudämne och nationalekonomi som biämne. För studenter som antagits till utbildning i företagsekonomi H04 eller tidigare utfärdas t.o.m ekonomie kandidatexamen utan biämneskravet i nationalekonomi. Teknologie kandidatexamen med huvudämnet XX Degree of Bachelor of Science with a major in XX Engineering Teknologie kandidatexamen utfärdas för den som har huvudämne inom utbildningsområdet teknik (TE, se stycket Huvudämne i kandidatexamen vid Högskolan Väst ovan) samt matematik som biämne.

9 9(20) Högskoleexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng med viss inriktning enligt respektive högskolas närmare bestämmande. Mål De allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer. Övrigt I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges. I högskoleexamen vid Högskolan Väst skall inriktningen omfatta minst 40 poäng. Vid Högskolan Väst ges följande högskoleexamina: Högskoleexamen med inriktning mot XX University Diploma in XX Högskoleexamen med inriktning mot produktions- och underhållsteknik University Diploma in Manufacturing and Maintenance Student som antagits till programmet Produktions- och underhållsteknik, 80 poäng, H03 eller tidigare och uppfyller de examensfordringar som anges i utbildningsplanen, erhåller högskoleexamen med inriktning mot produktions- och underhållsteknik. Högskoleexamen med inriktning mot nätverksteknik och IT-säkerhet University Diploma in Network Technology and IT-Security Student som antagits till programmet Nätverksteknik med IT-säkerhet, 80 poäng, H06 eller senare och uppfyller de examensfordringar som anges i utbildningsplanen, erhåller vid fullgjorda kursfordringar om minst 80 poäng en högskoleexamen med inriktning mot nätverksteknik. Högskoleexamen med inriktning mot 3D-animation och konstnärlig gestaltning University Diploma in 3D-Animation and Artistic Creation Examens inriktning är 3D-animation med tillämpningar i film, TV, web och digitala spel. Examensmål: - kunskaper och färdigheter som behövs för konstnärligt skapande i animation med hjälp av moderna tekniska verktyg - att kunna tillämpa konstnärliga principer och förmedla ett budskap eller berätta en historia - att vara förtrogen med animationsprocessen från pre-produktion till post-produktion, och - att ha förberett sig för en framtida professionell karriär genom kontakter med animationsindustrin, genom att delta i projektarbete och genom att skapa en portfolio. Student som antagits till programmet 3D-animation och konstnärlig gestaltning, 120 poäng, V02 eller senare och uppfyller de examensfordringar som anges i utbildningsplanen, erhåller vid fullgjorda kursfordringar om minst 120 poäng en högskoleexamen med inriktning mot 3D-animation och konstnärlig gestaltning.

10 10(20) Högskoleexamen med inriktning mot filmproduktion University Diploma in Film Production Student som antagits till Filmproduktionsprogrammet, 120 poäng, V01 eller senare och uppfyller de examensfordringar som anges i utbildningsplanen, erhåller vid fullgjorda kursfordringar om minst 120 poäng en högskoleexamen med inriktning mot filmproduktion. Högskoleexamen med inriktning mot fastighetsutveckling, värdering och fastighetsförmedling University Diploma in Property Development, Valuation and Estate Agency Student som antagits till Fastighetsmäklarprogrammet med inriktning mot fastighetsutveckling, 120 poäng, H03 eller senare och uppfyller de examensfordringar som anges i utbildningsplanen, erhåller vid fullgjorda kursfordringar om minst 120 poäng en högskoleexamen med inriktning mot fastighetsutveckling, värdering och fastighetsförmedling.

11 11(20) Högskoleingenjörsexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Högskoleingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen) För att få högskoleingenjörsexamen skall studenten ha - tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet, - förvärvat kunskaper om och färdigheter i att handha produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov och till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi, - förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, kunna medverka i utveckling av och svara för utnyttjande av känd teknik i produktion och konstruktion. Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. Förordning (2001:23) Vid Högskolan Väst ges följande högskoleingenjörsexamina: Högskoleingenjörsexamen, XX-teknik (minst 120 poäng) Degree of Bachelor of Science in XX Engineering Högskoleingenjörsexamen, XX-teknik, med inriktning mot YY (minst 120 poäng) Degree of Bachelor of Science in XX Engineering, YY Högskoleingenjörsexamen 120 poäng: Datateknik, elektroteknik, lantmäteriteknik, maskinteknik och mekatronik kallas här teknikområden. Krav för studenter som är antagna t.o.m. H04: Totalt minst 120 poäng med minst 10 poäng matematik. Kurser inom teknikområdet om minst 60 poäng, varav ett examensarbete om minst 10 poäng. För att erhålla högskoleingenjörsexamen med viss inriktning krävs att av utbildningens teknikområde skall minst 35 poäng vara inom ämnesområdet för inriktningen Krav för studenter som är antagna fr.o.m. H05: Totalt minst 120 poäng. Minst 60 poäng av kurserna i examen, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om 10 poäng, skall vara karaktäristiska för teknikområdet. För examen med inriktning skall minst 35 poäng av kurserna i examen vara karaktäristiska för inriktningen. Kurser i matematik eller tillämpad matematik omfattande minst 10 poäng som bygger på gymnasieskolans matematikkurser A-D krävs. För högskoleingenjörsexamen i elektroteknik, datateknik och mekatronik krävs minst 15 poäng matematik eller tillämpad matematik. Inom de kurser som ingår i examen skall ingå naturvetenskapliga och tekniska grunder i sådan omfattning som fordras för förståelse och tillämpning inom teknikområdet. Häri ingår för teknikområdet relevanta grundläggande kunskaper inom informationsteknik och programmering. Inom de kurser som ingår i examen skall vidare ingå moment där studenten förbereder sig för arbetslivet och reflekterar över människors förutsättningar och behov samt samhällets mål.

12 12(20) Häri ingår för ingenjörsyrket relevanta kunskaper och färdigheter inom miljö, ekonomi, kvalitet, projektarbete och projektledning, samt muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska. Ingenjörsprogrammens utbildningsplaner skall innehålla en markering av de kurser som krävs för att få högskoleingenjörsexamen med angiven inriktning utan särskild prövning. Vid Högskolan Väst ges följande inriktningar för högskoleingenjörsexamina: Högskoleingenjörsexamen, datateknik med inriktning mot industriell IT Degree of Bachelor of Science in Computer Engineering, Industrial IT Högskoleingenjörsexamen, elektroteknik med inriktning mot elektronik- och datorsystem Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering, Electronic and Computer Systems Högskoleingenjörsexamen, elektroteknik med inriktning mot elektroniska system Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering, Electronic Systems Högskoleingenjörsexamen, elektroteknik med inriktning mot elkraft 3 Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering, Electric Power Technology Högskoleingenjörsexamen, elektroteknik med inriktning mot informationssystem Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering, Information Systems Högskoleingenjörsexamen, maskinteknik med inriktning mot design Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Industrial Design Technology Högskoleingenjörsexamen, maskinteknik med inriktning mot produktionsteknik Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Production Technology Högskoleingenjörsexamen, maskinteknik med inriktning mot produktutveckling Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Structural Design Technology Högskoleingenjörsexamen, maskinteknik med inriktning mot logistik Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Logistics Högskoleingenjörsexamen, mekatronik med inriktning mot robotik och intelligenta system Degree of Bachelor of Science in Mechatronics, Robotics and Embedded Systems 3 Studenter som antagits till Högskoleingenjörsutbildning, elektroteknik med inriktning mot elenergisystem kan på begäran t.o.m istället erhålla den tidigare examensbenämningen för motsvarande utbildning Högskoleingenjörsexamen, elektroteknik med inriktning mot elenergisystem, Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering, Electrical Energy Systems

13 13(20) Lärarexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120, 140, 160, 180, 200 eller 220 poäng. Utbildningen skall omfatta följande tre integrerade utbildningsområden: ett allmänt utbildningsområde om 60 poäng, ett utbildningsområde med en eller flera inriktningar om minst 40 poäng mot ämne eller ämnesområde och ett utbildningsområde med en specialisering om minst 20 poäng. Inom det allmänna utbildningsområdet skall de tvärvetenskapliga ämnesstudierna omfatta minst 30 poäng. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i - förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem samt för undervisning i modersmål krävs minst 140 poäng, - grundskolans senare år och i gymnasieskolan, dock inte yrkesämnen i gymnasieskolan, krävs 180 poäng inklusive en respektive två fördjupning(ar) till minst 60 poäng i relevant(a) ämne(n) eller ämnesområde(n). För undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan krävs 120 poäng. I stället för inriktning och specialisering krävs omfattande yrkeserfarenhet samt en relevant högskoleutbildning om minst 60 poäng eller motsvarande utbildning. För undervisning i svenska respektive samhällskunskap i grundskolans senare år krävs minst 60 poäng och i gymnasieskolan minst 80 poäng i ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. För undervisning i modersmål krävs inriktning om minst 60 poäng i relevant ämnesområde. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen) För att få lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för att förverkliga förskolans, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Studenten skall vidare kunna - omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla elever lär och utvecklas, - analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärarnde och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare, - förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, - orientera sig om, förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, - orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor, ekologiska livsbetingelser och förändringar i omvärlden, - inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av ämnesstoffet, - självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av denna, - tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling i yrkesverksamheten, - använda informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen och inse betydelsen av massmediers roll för denna. Studenten skall därutöver ha kunskap om betydelsen av läs- och skrivinlärning och om matematikens betydelse för elevers kunskapsutveckling. För att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i - förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten ha fördjupad kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning, - grundskolans senare år och i gymnasieskolan skall studenten ha fördjupad kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt ha god kunskap i betygssättning.

14 14(20) Övrigt Av det allmänna utbildningsområdet skall minst 10 poäng vara verksamhetsförlagda. Minst 10 poäng per inriktning skall likaså vara verksamhetsförlagda. För att få lärarexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 10 poäng. I examensbeviset skall anges vilka inriktningar och specialiseringar som studenten har fullgjort och för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd. Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. Förordning (2005:401). Vid Högskolan Väst ges följande lärarexamina: - Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans tidigare år med ämnesinriktning Degree of Bachelor of Education for Compulsory School Earlier Years Minst 140 poäng, varav allmänt utbildningsområde ska utgöra minst 60 poäng. I examen ska ingå en inriktning om minst 60 poäng (inklusive examensarbete och VFU) inom ett ämne som kan anses relevant för undervisning i grundskolans tidigare år. I examen ska ingå minst 10 poäng vardera i grundläggande matematik- samt läs- och skrivundervisning. - Lärarexamen avsedd för undervisning i förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem Degree of Bachelor of Education for Pre-School, Pre-School Class, Compulsory School Earlier Years and Leisure Centre for Schoolchildren Minst 140 poäng, varav allmänt utbildningsområde ska utgöra minst 60 poäng samt barn- och ungdomsvetenskap minst 60 poäng (inklusive examensarbete och VFU). I examen ska ingå minst 10 poäng med fokus på grundläggande matematik-, läs- och skrivundervisning. - Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans senare år Degree of Master of Education for Compulsory School Later Years Minst 180 poäng, varav allmänt utbildningsområde ska utgöra minst 60 poäng. I examen ska en inriktning om minst 60 poäng (inklusive examensarbete och VFU) inom ett ämne ingå. Om något av ämnena svenska och/eller samhällskunskap ingår i examen, krävs minst 60 poäng i dessa ämnen. - Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan Degree of Master of Education for Compulsory School Later Years and Upper Secondary School Minst 180 poäng, varav allmänt utbildningsområde ska utgöra minst 60 poäng. I examen ska två fördjupningar om minst 60 poäng inom ett ämne ingå, varav minst en av fördjupningarna ska utgöra inriktning och därmed inkludera examensarbete och VFU. Om något av ämnena svenska och/eller samhällskunskap ingår i examen, krävs minst 80 poäng i dessa ämnen.

15 15(20) Barn- och ungdomspedagogisk examen Högskoleförordningen (SFS 2001:23) Den som har påbörjat en utbildning till barn- och ungdomspedagog, bildlärare, grundskollärare, hushållslärare, idrottslärare, musiklärare eller slöjdlärare före den 1 juli 2001 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni Vid Högskolan Väst ges följande barn- och ungdomspedagogiska examina (t.o.m. juni 2008): Barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot förskollärare Bachelor of Education in Child and Youth Education, Pre-School Teacher Barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot fritidspedagog Bachelor of Education in Child and Youth Education, Recreational Instructor

16 16(20) Social omsorgsexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Social omsorgsexamen kan utfärdas för inriktning mot äldre, funktionshindrade och utvecklingsstörda eller mot socialpedagogiskt behandlingsarbete. Omfattning Social omsorgsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om minst 100 poäng. I examensbeviset skall anges vilken inriktning utbildningen avser. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen) För att erhålla social omsorgsexamen skall studenten ha - förvärvat de kunskaper och färdigheter, den personliga utveckling och den empatiska förmåga samt det kritiska tänkande som krävs för det sociala omsorgsarbetet, - tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva, leda och utveckla social omsorgsverksamhet, grundad på en förståelse av samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, fysiska och psykiska hälsa i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer, - förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser. Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer. Förordning (2001:23). Vid Högskolan Väst ges följande social omsorgsexamen Social omsorgsexamen, med inriktning mot socialpedagogiskt arbete Degree of Bachelor of Science in Social Care, with specialization in Social Pedagogy Social omsorgsexamen 120 poäng utfärdas t.o.m för den som antagits till utbildningen H03 och tidigare. För studenter antagna till Socialpedagogiskt program år 2004 eller senare krävs fullgjorda kursfordringar om minst 140 poäng.

17 17(20) Sjuksköterskeexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Sjuksköterskeexamen erhålls efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 poäng. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen) För att erhålla sjuksköterskeexamen skall studenten ha - förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta som sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård, - tillägnat sig kunskaper i allmän och specifik omvårdnad, - utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående, - förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar kvinnors och mäns hälsa, samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande och förebyggande arbete, - tillägnat sig kunskaper i sjukvårdens ekonomi och organisation vilka är av betydelse för hälso- och sjukvården, - tillägnat sig kunskaper i planering, ledning och samordning av vårdarbetet samt utvecklat en yrkesfunktion som förbereder för lagarbete och samverkan mellan samtliga personalgrupper, - förvärvat förmåga att undervisa patienter och deras närstående samt att handleda vård personal. Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. Förordning (2001:23). Vid Högskolan Väst ges följande sjuksköterskeexamen: Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

18 18(20) Specialistsjuksköterskeexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Specialistsjuksköterskeexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 40 poäng. För specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska krävs sammanlagt 50 poäng. I utbildningen skall klinisk utbildning ingå, och omfattningen skall anpassas efter behovet för respektive specialområde och inriktning. Därtill ställs krav på, av Socialstyrelsen utfärdad, legitimation som sjuksköterska. I examensbeviset skall anges vilket specialområde och i förekommande fall inriktning som utbildningen avser. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen) För att få specialistsjuksköterskeexamen skall sjuksköterskan ha förmåga att inom specialområdet ansvara för att i samråd med patient/närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan, leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder samt ta initiativ till och leda kvalitetsutvecklingen i omvårdnadsarbetet, de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom specialområdet ansvara för handhavandet av medicinteknisk utrustning, förmåga att medverka i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten samt bidra till ett effektivt resursutnyttjande. För att få specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård skall sjuksköterskan därtill ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter i alla åldrar, förmåga att tillämpa sina specialkunskaper vid stora olyckor och katastrofer i fred och krig. För att få specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot intensivvård skall sjuksköterskan därtill ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom intensivvård, förmåga att observera och utvärdera funktionen hos patienter i alla åldrar avseende alla organsystem, patientens psykiska tillstånd samt vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder, förmåga att tillämpa sina specialkunskaper vid stora olyckor och katastrofer i fred och krig. För att få specialistsjuksköterskeexamen inom allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård skall sjuksköterskan därtill ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, förmåga att hos patienter inom onkologisk vård observera och bedöma komplexa vårdbehov, de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med bl.a. cytostatikaterapi och strålbehandling, de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom sitt specialområde medverka vid och i vissa fall självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede. För att få specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård skall sjuksköterskan därtill ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, förmåga att utifrån sitt eget kompetensområde hos patienter i alla åldrar observera och bedöma komplexa vårdbehov, förmåga att möta människor i kris, de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom sitt specialområde medverka i behandling och rehabilitering/habilitering inom psykiatrisk vård och omsorg. För att få specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre skall sjuksköterskan därtill ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom vård av äldre, förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma behov av vård och rehabilitering, de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom sitt specialområde medverka vid och i vissa fall självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede. För att få specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska skall sjuksköterskan därtill ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som distriktssköterska, förmåga att inom specialområdet självständigt bedöma, planera och genomföra de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan i alla åldrar och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer, förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård och rehabilitering hos patienter inom specialområdet, de kunskaper som krävs för att kunna ansvara för viss hälsokontroll och vaccinationsverksamhet,

19 19(20) de kunskaper som krävs för att kunna få förskrivningsrätt inom sitt kompetensområde, de kunskaper och färdigheter som krävs för att medverka vid och i vissa fall självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede. Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. Vid Högskolan Väst ges följande specialistsjuksköterskeexamina: Specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård Graduate Diploma in Emergency Care Specialist Nursing, Anesthetic Nursing Specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot intensivvård Graduate Diploma in Emergency Care Specialist Nursing, Intensive Care Nursing Specialistsjuksköterskeexamen inom allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård Graduate Diploma in General Health Care Specialist Nursing, Oncological Nursing Specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska Graduate Diploma in Primary Health Care Specialist Nursing Specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing Specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre Graduate Diploma in Elderly Care Specialist Nursing

20 20(20) Yrkeshögskoleexamen Högskoleförordningen (SFS 1993:100), bilaga 2 Examensordning: Omfattning Yrkeshögskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 80 poäng. I examensbeviset skall det anges vilket yrkesområde som utbildningen avser. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen) För att få en yrkeshögskoleexamen skall studenten ha - relevanta ämneskunskaper i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de teoretiska grunderna för det yrkesområde som utbildningen avser, - kunskapsmässiga förutsättningar att använda kända metoder inom yrkesområdet, och - sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta inom det yrkesområde som utbildningen avser. Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. Vid Högskolan Väst ges följande yrkeshögskoleexamen; Yrkeshögskoleexamen med inriktning mot automations- och produktionsteknik Vocational University Diploma in Automation and Manufacturing Yrkeshögskoleexamen med inriktning mot elanläggningsteknik Vocational University Diploma in Power Systems Technology Dessa riktlinjer träder i kraft Beslutet ersätter tidigare beslut gällande examina.

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan Dnr CF 52-31/2008 Sida 1 (20) LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Teacher Education Programme, 210-330 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat den 7 juni 2001 av fakultetsnämnden

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme Syllabus Degree Programme in Nursing 180 higher education credits First cycle 1.1. BESLUT Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK Utbildningsplan dnr CF 52-134/2008 Sida 1(7) CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG CNC Technician Programme, 120 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Utbildningskatalog 2015

Utbildningskatalog 2015 Utbildningskatalog 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola Studiehandbok Malmö, Oktober 2014 Förord Syftet med studiehandboken är att ge doktorander och handledare en samlad information

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://w1.861.telia.com/~u86119281/omr40v.pdf). Innehåll: Observera Bokmärken på första sidan i detta pdf-dokument. Där finns

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Information Systems Analysis Programme) Utbildningsplan för antagna 2009 Syfte Utbildningen är en samhällsvetenskaplig

Läs mer

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System Examensbeskrivning Sida 1 av 1 Dnr: X.X-000/00 Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System Master of Science (60 credits) in Computer Science with specialization

Läs mer