RIKTLINJER. 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER. 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram."

Transkript

1 1(20) Fastställd av vicerektor för grundutbildning Dnr 2006/166 A 21 Lokal examensordning vid Högskolan Väst Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala föreskrifter, riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning finns inom en ruta med hänvisning till varifrån texten är hämtad. Av del A framgår definitioner och allmänt vad som gäller kring examina vid Högskolan Väst. Av del B framgår vilka examina Högskolan Väst ger, examensbenämningar med dess engelska översättning samt de examensfordringar som finns för respektive examen. Del A Allmänt om examina vid Högskolan Väst 1. Definitioner 1.1 Huvudämne Huvudämne definieras som ett av högskola fastställt ämne med möjlighet till de fördjupade studier, inklusive självständigt arbete, som krävs för kandidat- respektive magisterexamen med ämnesdjup Biämne Biämnen skall kunna läsas i omfattningen minst 40 poäng vid Högskolan Väst eller annan högskola/universitet. Samtliga huvudämnen vid Högskolan Väst kan därmed också utgöra biämnen. Biämnen vid Högskolan Väst fastställs ej. Förutom ett huvudämne skall varje kandidat- och magisterexamen med ämnesdjup vid Högskolan Väst innehålla minst ett biämne om minst 20 poäng. 2. Allmänt Högskoleförordningen (SFS 1993:100), 6 kap 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. 15 Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis av högskolan. Till examensbeviset skall det bifogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om vad bilagan skall innehålla. 17 Om beviset skall avse utbildning vid mer än en högskola, skall beviset utfärdas av den högskola där studenten senast har godkänts i prov eller har slutfört sin utbildning, om inte de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om annat. Generella examina vid Högskolan Väst utfärdas endast för de examina där huvudämnet i aktuell examen finns att läsa som huvudämne vid Högskolan Väst. Överenskommelse mellan Högskolan Väst och annan högskola om att student kan ta ut examen 1 Definitionen hämtad från Begreppsmanual för högskoleområdet, september 1999, Högskoleverket Upprättad av: Harriet Larsson, Central studieadministration

2 2(20) vid Högskolan Väst, trots att sista kurs godkänts vid annan högskola, kan träffas när studenten godkänts vid Högskolan Väst på minst hälften av de kurser som skall ingå i examensbeviset. Överenskommelse mellan Högskolan Väst och annan högskola om att student kan ta ut examen vid annan högskola, trots att sista kurs godkänts vid Högskolan Väst, kan träffas när studenten godkänts vid annan högskola på minst hälften av de kurser som skall ingå i examensbeviset Co-op i examen Student som fullföljt ett utbildningsprogram enligt Co-opmodell (Co-op = Cooperative Education) får en extra Co-opsida fogad till sitt examensbevis. För att denna sida ska bifogas examensbeviset måste vissa krav vara uppfyllda. För att arbetsperioder i en utbildning vid Högskolan Väst skall betraktas som Co-op gäller följande villkor: 1. Första arbetsperioden skall föregås av minst en termins studier (20 poäng). 2. Minsta godkända sammanlagda tid för arbetsperioderna är 30 veckor, men för de flesta program rekommenderas ca 40 veckor. 3. Antalet arbetsperioder skall vara lägst två. Perioderna skall vara åtskilda av minst en termins studier (20 poäng). 4. Varje arbetsperiod skall vara avrapporterad i form av en godkänd skriftlig rapport och en muntlig redovisning. Under arbetsperioderna kan examensarbete eller självständigt arbete genomföras. Om andra kombinationer föreligger prövas dessa Studier som tillgodoräknas i examen Se separat avsnitt om tillgodoräknande i Handbok för grundutbildning. Vid tillgodoräknande anges i examensbeviset vad som tillgodoräknats, omfattningen av tillgodoräknandet samt datum för beslut om tillgodoräknande. 2.3 Examensbevisens utformning Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensförordningen I examensbeviset får översättningen av examensbenämningen till ett eller flera språk anges. Den skall återspegla utbildningens längd och nivå (fördjupning). Högskolan beslutar, efter samråd med Högskoleverket, om översättningen i den mån inte något annat är föreskrivet i denna bilaga. Högskolan skall därvid ta särskild hänsyn till Högskoleverkets synpunkter och beakta vikten av enhetlighet vid översättningen av examensbenämningarna. Examensbeviset skall utformas i enlighet med de mallar som vicerektor för grundutbildning har beslutat om. Examensdatum är det datum då examensfordringarna uppfyllts (dvs. då sista kursen eller annat obligatoriskt moment avslutats).

3 3(20) De studenter som antagits och följt något av nedanstående program får tilläggstexten Studenten har under sin utbildning följt programmet för XX, YY poäng i sitt examensbevis. - Arbets- och organisationspsykologiskt program, 120 poäng - Programmet för strategisk kommunikation, 140 poäng - Digitala media för lärande och underhållning, 120 poäng - Magisterprogrammet i pedagogik med inriktning mot hälsopromotion, 40 poäng 2.4 Översättning av examensbevis Examensbevis vid Högskolan Väst utfärdas på svenska. Översättning till engelska av examensbevis som utfärdats vid Högskolan Väst sker kostnadsfritt. Ansökan om översättning sker på särskild blankett som rekvireras hos central studieadministration/examensenheten. 2.5 Diploma Supplement Högskoleförordningen, 6 kap 15 Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis av högskolan. Till examensbeviset skall det bifogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om vad bilagan skall innehålla. Förordning (2001:972) Bilaga till examensbeviset, ett s.k. Diploma Supplement, beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Diploma Supplement ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands och i Sverige. Bilagan är ett komplement till själva examensbeviset. För studenter som erhållit examensbevis utfärdat vid Högskolan Väst före utfärdas inte denna examensbilaga. 2.6 Dubbla examina Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensförordningen Om kurser som ingår i en yrkesexamen sammantaget uppfyller de krav som ställs för magister- eller kandidatexamen, såväl med avseende på längd som fördjupning, skall det framgå av examensbeviset om studenten begär det. Om studenten uppfyller villkoren för flera generella examina, eller för både generell examen och yrkesexamen med mer än en benämning, får studenten välja benämning. På students begäran kan information om att villkoren för båda examina har uppfyllts skrivas in i examensbeviset. Väljer studenten att ta ut båda sina examina kommer Högskolan Väst att först utfärda yrkesexamen och därefter den generella examen med utfärdandedatum en dag senare än yrkesexamen, om studenten inte begär annat. 2.7 Dubblett Examensbevis är en värdehandling som bara utfärdas en gång i original. Skulle examensbeviset försvinna kan en dubblett erhållas. Dubblett debiteras med 500 kr (dnr 2005/17 A 34) som sätts in på högskolans konto. Rekvirering av förtryckt bankgiroblankett sker hos central studieadministration/examensenheten. Möjlighet finns att göra inbetalning via internet.

4 4(20) En fotostatkopia av högskolans arkivexemplar kan erhållas utan kostnad. 2.8 Övergångsbestämmelser När en lokal examensbenämning, examensfordring eller ett huvudämne vid Högskolan Väst förändras eller upphör att gälla, tillämpas övergångsbestämmelser för de studenter som antagits till berörda utbildningar före beslutet om nya bestämmelser. Övergångsbestämmelserna skall innebära att tidigare bestämmelser gäller parallellt med de nya bestämmelserna under minst fem år efter beslut om nya bestämmelser 2. 2 I vissa fall kan kortare tid tillämpas, t ex om antagning till berörd utbildning inte skett på flera år.

5 5(20) Del B Examina vid Högskolan Väst Magisterexamen med ämnesdjup Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Magisterexamen med ämnesdjup uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån med godkänt resultat. Mål De allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer. Övrigt För att få magisterexamen med ämnesdjup skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng. Detta/dessa skall ingå i huvudämnet. I huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas. I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges. Inom huvudämnet bör man ha fullgjort 20 poäng inom A-, B- och C-nivån, varav examensarbetet skall utgöra minst 10 poäng på C-nivån. Inom huvudämnet skall man ha fullgjort minst 20 poäng på D-nivån, varav examensarbetet skall utgöra minst 10 poäng. Förutom ett huvudämne skall magisterexamen med ämnesdjup vid Högskolan Väst innehålla minst ett biämne om minst 20 poäng. Huvudämne i magisterexamen med ämnesdjup vid Högskolan Väst I enlighet med Högskoleverkets författningssamling samt beslut i GruF-nämnden (dnr 2005/339 A 24) ges följande huvudämnen som magisterexamina med ämnesdjup vid Högskolan Väst. Tillhörighet inom utbildningsområde anges inom parentes. Företagsekonomi * (SA) Business Administration Kulturvetenskap (HU) Cultural Studies Maskinteknik (TE) Mechanical Engineering Omvårdnad (VÅ) Nursing Pedagogik (SA) Educational Science Psykologi (SA) Psychology * Magisterexamen i huvudämnet företagsekonomi får utfärdas från och med hösten Vid Högskolan Väst ges följande magisterexamina med ämnesdjup: Filosofie magisterexamen med huvudämnet XX Degree of Master of Science with a major in XX (NA, VÅ) Degree of Master of Social Science with a major in XX (SA) Degree of Master of Arts with a major in XX (HU) Ekonomie magisterexamen med huvudämnet företagsekonomi, 160 poäng Degree of Master of Science in Business and Economics Ekonomie magisterexamen utfärdas för den som har företagsekonomi som huvudämne och nationalekonomi som biämne. För ekonomie magisterexamen med huvudämnet företagsekonomi krävs fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 160 p. I huvudämnet företagsekonomi krävs minst 80 p, som biämne krävs nationalekonomi 20 p. Teknologie magisterexamen med huvudämnet maskinteknik, 180 poäng Degree of Master of Science with a major in Mechanical Engineering För teknologie magisterexamen med huvudämnet maskinteknik krävs fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 180 p. I huvudämnet maskinteknik krävs minst 100 p, varav 35 p på D-nivå (61-80 p) som inkluderar ett examensarbete om 20 p. Matematik krävs som biämne.

6 6(20) Magisterexamen med ämnesbredd Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Magisterexamen med ämnesbredd uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 40 poäng med viss inriktning, enligt vad respektive högskola närmare bestämmer, av den som avlagt examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen. Mål De allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer. Övrigt För att få magisterexamen med ämnesbredd skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng inom ramen för kursfordringarna. I examensbeviset skall anges vilken inriktning som utbildningen avser. Godkända studieresultat krävs på de kurser som anges i utbildningsplanen samt att studenten har examen från en sådan utbildning som är behörighetsgrundande. I det fall studenten önskar tillgodoräkna andra kurser än de som anges i utbildningsplanen i sin examen, kan så ske förutsatt att kurserna ansluter väl till utbildningens innehåll, kvalitet och profil. Särskild prövning sker av varje sådan kurs. Vid Högskolan Väst ges följande magisterexamina med ämnesbredd: Magisterexamen med inriktning mot XX (programmets namn) Degree of Master of XX Magisterexamen med inriktning mot programvaruteknik Degree of Master of Software Engineering Magisterexamen med inriktning mot robotteknik Degree of Master of Robotics Magisterexamen med inriktning mot samhällsförändring och social handling Degree of Master of Social Change and Social Action Magisterexamen med inriktning mot informatik och affärsanalys Degree of Master of Management Informatics Magisterexamen med inriktning mot nätverksteknik Degree of Master of Network Technology Magisterexamen med inriktning mot kvalitetsutveckling och logistik Degree of Master of Quality Management and Logistics

7 7(20) Kandidatexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat. Mål De allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer. Övrigt För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges. Inom huvudämnet bör man ha fullgjort 20 poäng inom A-nivån och 20 poäng inom B-nivån. Inom huvudämnet skall man ha fullgjort minst 20 poäng på C-nivån, varav examensarbetet skall utgöra minst 10 poäng. Förutom ett huvudämne skall varje kandidatexamen vid Högskolan Väst innehålla minst ett biämne om minst 20 poäng. Huvudämne i kandidatexamen vid Högskolan Väst I enlighet med beslut i GruF-nämnden (dnr 2005/339 A 24) ges följande huvudämnen som kandidatexamina vid Högskolan Väst. Tillhörighet inom utbildningsområde anges inom parentes. Datateknik (TE) Datavetenskap (TE eller NA) Elektroteknik (TE) Engelska (HU) Företagsekonomi (SA) Informatik (SA) Kulturvetenskap (HU) Maskinteknik (TE) Mekatronik (TE) Omvårdnad (VÅ) Pedagogik (SA) Programvaruteknik (TE eller NA) Psykologi (SA) Socialt arbete (SA) Sociologi (SA) Statsvetenskap (SA) Computer Engineering Computer Science Electrical Engineering English Business Administration Informatics Cultural Studies Mechanical Engineering Mechatronics Nursing Educational Science Software Engineering Psychology Social Work Sociology Political Science Övergångsbestämmelser för huvudämnen i kandidatexamina Medie- och kommunikationsvetenskap Fr.o.m upphörde medie- och kommunikationsvetenskap att finnas som huvudämne vid Högskolan Väst. Samtliga som antagits till någon kurs inom ämnet t.o.m. H04 har t.o.m rätt att få kandidatexamen med huvudämnet medie- och kommunikationsvetenskap (dnr 2004/538 A 24).

8 8(20) Miljövetenskap Fr.o.m upphörde miljövetenskap att finnas som huvudämne vid Högskolan Väst. Samtliga som antagits till någon kurs inom ämnet t.o.m. H02 har t.o.m rätt att få kandidatexamen med huvudämnet miljövetenskap (dnr 2003/63 A 24). Systemvetenskap Fr.o.m upphörde huvudämnet systemvetenskap att finnas vid Högskolan Väst. Systemvetenskap kommer istället att ingå som en del i ämnet informatik. Samtliga som antagits till någon kurs inom ämnet t.o.m. V03 har t.o.m rätt att få kandidatexamen med huvudämnet systemvetenskap (dnr 2002/720 B 15). Tyska Fr.o.m upphörde huvudämnet tyska att finnas vid Högskolan Väst. Samtliga studenter som antagits till någon kurs inom ämnet t.o.m. V03 har t.o.m rätt att få kandidatexamen med huvudämnet tyska (dnr 2003/63 A 24). Vid Högskolan Väst ges följande kandidatexamina: Filosofie kandidatexamen med huvudämnet XX Degree of Bachelor of Arts with a major in XX (HU) Degree of Bachelor of Social Science with a major in XX (SA) Degree of Bachelor of Science with a major in XX (NA, VÅ) Filosofie kandidatexamen får utfärdas för den som har huvudämne från utbildningsområdet; humaniora (HU), samhällsvetenskap (SA), naturvetenskap (NA) eller vård (VÅ). Filosofie kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot hälsopromotion Degree of Bachelor of Social Science in Education and Health Promotion Filosofie kandidatexamen med huvudämnet pedagogik med inriktning mot hälsopromotion utfärdas för den som har fullgjorda kursfordringar i huvudämnet pedagogik samt fullgjorda kursfordringar om 40 poäng i biämnet folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsopromotion. Ekonomie kandidatexamen med huvudämnet företagsekonomi Degree of Bachelor of Science in Business and Economics Ekonomie kandidatexamen utfärdas för den som har företagsekonomi som huvudämne och nationalekonomi som biämne. För studenter som antagits till utbildning i företagsekonomi H04 eller tidigare utfärdas t.o.m ekonomie kandidatexamen utan biämneskravet i nationalekonomi. Teknologie kandidatexamen med huvudämnet XX Degree of Bachelor of Science with a major in XX Engineering Teknologie kandidatexamen utfärdas för den som har huvudämne inom utbildningsområdet teknik (TE, se stycket Huvudämne i kandidatexamen vid Högskolan Väst ovan) samt matematik som biämne.

9 9(20) Högskoleexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng med viss inriktning enligt respektive högskolas närmare bestämmande. Mål De allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer. Övrigt I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges. I högskoleexamen vid Högskolan Väst skall inriktningen omfatta minst 40 poäng. Vid Högskolan Väst ges följande högskoleexamina: Högskoleexamen med inriktning mot XX University Diploma in XX Högskoleexamen med inriktning mot produktions- och underhållsteknik University Diploma in Manufacturing and Maintenance Student som antagits till programmet Produktions- och underhållsteknik, 80 poäng, H03 eller tidigare och uppfyller de examensfordringar som anges i utbildningsplanen, erhåller högskoleexamen med inriktning mot produktions- och underhållsteknik. Högskoleexamen med inriktning mot nätverksteknik och IT-säkerhet University Diploma in Network Technology and IT-Security Student som antagits till programmet Nätverksteknik med IT-säkerhet, 80 poäng, H06 eller senare och uppfyller de examensfordringar som anges i utbildningsplanen, erhåller vid fullgjorda kursfordringar om minst 80 poäng en högskoleexamen med inriktning mot nätverksteknik. Högskoleexamen med inriktning mot 3D-animation och konstnärlig gestaltning University Diploma in 3D-Animation and Artistic Creation Examens inriktning är 3D-animation med tillämpningar i film, TV, web och digitala spel. Examensmål: - kunskaper och färdigheter som behövs för konstnärligt skapande i animation med hjälp av moderna tekniska verktyg - att kunna tillämpa konstnärliga principer och förmedla ett budskap eller berätta en historia - att vara förtrogen med animationsprocessen från pre-produktion till post-produktion, och - att ha förberett sig för en framtida professionell karriär genom kontakter med animationsindustrin, genom att delta i projektarbete och genom att skapa en portfolio. Student som antagits till programmet 3D-animation och konstnärlig gestaltning, 120 poäng, V02 eller senare och uppfyller de examensfordringar som anges i utbildningsplanen, erhåller vid fullgjorda kursfordringar om minst 120 poäng en högskoleexamen med inriktning mot 3D-animation och konstnärlig gestaltning.

10 10(20) Högskoleexamen med inriktning mot filmproduktion University Diploma in Film Production Student som antagits till Filmproduktionsprogrammet, 120 poäng, V01 eller senare och uppfyller de examensfordringar som anges i utbildningsplanen, erhåller vid fullgjorda kursfordringar om minst 120 poäng en högskoleexamen med inriktning mot filmproduktion. Högskoleexamen med inriktning mot fastighetsutveckling, värdering och fastighetsförmedling University Diploma in Property Development, Valuation and Estate Agency Student som antagits till Fastighetsmäklarprogrammet med inriktning mot fastighetsutveckling, 120 poäng, H03 eller senare och uppfyller de examensfordringar som anges i utbildningsplanen, erhåller vid fullgjorda kursfordringar om minst 120 poäng en högskoleexamen med inriktning mot fastighetsutveckling, värdering och fastighetsförmedling.

11 11(20) Högskoleingenjörsexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Högskoleingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen) För att få högskoleingenjörsexamen skall studenten ha - tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet, - förvärvat kunskaper om och färdigheter i att handha produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov och till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi, - förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, kunna medverka i utveckling av och svara för utnyttjande av känd teknik i produktion och konstruktion. Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. Förordning (2001:23) Vid Högskolan Väst ges följande högskoleingenjörsexamina: Högskoleingenjörsexamen, XX-teknik (minst 120 poäng) Degree of Bachelor of Science in XX Engineering Högskoleingenjörsexamen, XX-teknik, med inriktning mot YY (minst 120 poäng) Degree of Bachelor of Science in XX Engineering, YY Högskoleingenjörsexamen 120 poäng: Datateknik, elektroteknik, lantmäteriteknik, maskinteknik och mekatronik kallas här teknikområden. Krav för studenter som är antagna t.o.m. H04: Totalt minst 120 poäng med minst 10 poäng matematik. Kurser inom teknikområdet om minst 60 poäng, varav ett examensarbete om minst 10 poäng. För att erhålla högskoleingenjörsexamen med viss inriktning krävs att av utbildningens teknikområde skall minst 35 poäng vara inom ämnesområdet för inriktningen Krav för studenter som är antagna fr.o.m. H05: Totalt minst 120 poäng. Minst 60 poäng av kurserna i examen, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om 10 poäng, skall vara karaktäristiska för teknikområdet. För examen med inriktning skall minst 35 poäng av kurserna i examen vara karaktäristiska för inriktningen. Kurser i matematik eller tillämpad matematik omfattande minst 10 poäng som bygger på gymnasieskolans matematikkurser A-D krävs. För högskoleingenjörsexamen i elektroteknik, datateknik och mekatronik krävs minst 15 poäng matematik eller tillämpad matematik. Inom de kurser som ingår i examen skall ingå naturvetenskapliga och tekniska grunder i sådan omfattning som fordras för förståelse och tillämpning inom teknikområdet. Häri ingår för teknikområdet relevanta grundläggande kunskaper inom informationsteknik och programmering. Inom de kurser som ingår i examen skall vidare ingå moment där studenten förbereder sig för arbetslivet och reflekterar över människors förutsättningar och behov samt samhällets mål.

12 12(20) Häri ingår för ingenjörsyrket relevanta kunskaper och färdigheter inom miljö, ekonomi, kvalitet, projektarbete och projektledning, samt muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska. Ingenjörsprogrammens utbildningsplaner skall innehålla en markering av de kurser som krävs för att få högskoleingenjörsexamen med angiven inriktning utan särskild prövning. Vid Högskolan Väst ges följande inriktningar för högskoleingenjörsexamina: Högskoleingenjörsexamen, datateknik med inriktning mot industriell IT Degree of Bachelor of Science in Computer Engineering, Industrial IT Högskoleingenjörsexamen, elektroteknik med inriktning mot elektronik- och datorsystem Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering, Electronic and Computer Systems Högskoleingenjörsexamen, elektroteknik med inriktning mot elektroniska system Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering, Electronic Systems Högskoleingenjörsexamen, elektroteknik med inriktning mot elkraft 3 Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering, Electric Power Technology Högskoleingenjörsexamen, elektroteknik med inriktning mot informationssystem Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering, Information Systems Högskoleingenjörsexamen, maskinteknik med inriktning mot design Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Industrial Design Technology Högskoleingenjörsexamen, maskinteknik med inriktning mot produktionsteknik Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Production Technology Högskoleingenjörsexamen, maskinteknik med inriktning mot produktutveckling Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Structural Design Technology Högskoleingenjörsexamen, maskinteknik med inriktning mot logistik Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Logistics Högskoleingenjörsexamen, mekatronik med inriktning mot robotik och intelligenta system Degree of Bachelor of Science in Mechatronics, Robotics and Embedded Systems 3 Studenter som antagits till Högskoleingenjörsutbildning, elektroteknik med inriktning mot elenergisystem kan på begäran t.o.m istället erhålla den tidigare examensbenämningen för motsvarande utbildning Högskoleingenjörsexamen, elektroteknik med inriktning mot elenergisystem, Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering, Electrical Energy Systems

13 13(20) Lärarexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120, 140, 160, 180, 200 eller 220 poäng. Utbildningen skall omfatta följande tre integrerade utbildningsområden: ett allmänt utbildningsområde om 60 poäng, ett utbildningsområde med en eller flera inriktningar om minst 40 poäng mot ämne eller ämnesområde och ett utbildningsområde med en specialisering om minst 20 poäng. Inom det allmänna utbildningsområdet skall de tvärvetenskapliga ämnesstudierna omfatta minst 30 poäng. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i - förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem samt för undervisning i modersmål krävs minst 140 poäng, - grundskolans senare år och i gymnasieskolan, dock inte yrkesämnen i gymnasieskolan, krävs 180 poäng inklusive en respektive två fördjupning(ar) till minst 60 poäng i relevant(a) ämne(n) eller ämnesområde(n). För undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan krävs 120 poäng. I stället för inriktning och specialisering krävs omfattande yrkeserfarenhet samt en relevant högskoleutbildning om minst 60 poäng eller motsvarande utbildning. För undervisning i svenska respektive samhällskunskap i grundskolans senare år krävs minst 60 poäng och i gymnasieskolan minst 80 poäng i ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. För undervisning i modersmål krävs inriktning om minst 60 poäng i relevant ämnesområde. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen) För att få lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för att förverkliga förskolans, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Studenten skall vidare kunna - omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla elever lär och utvecklas, - analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärarnde och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare, - förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, - orientera sig om, förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, - orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor, ekologiska livsbetingelser och förändringar i omvärlden, - inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av ämnesstoffet, - självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av denna, - tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling i yrkesverksamheten, - använda informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen och inse betydelsen av massmediers roll för denna. Studenten skall därutöver ha kunskap om betydelsen av läs- och skrivinlärning och om matematikens betydelse för elevers kunskapsutveckling. För att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i - förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten ha fördjupad kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning, - grundskolans senare år och i gymnasieskolan skall studenten ha fördjupad kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt ha god kunskap i betygssättning.

14 14(20) Övrigt Av det allmänna utbildningsområdet skall minst 10 poäng vara verksamhetsförlagda. Minst 10 poäng per inriktning skall likaså vara verksamhetsförlagda. För att få lärarexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 10 poäng. I examensbeviset skall anges vilka inriktningar och specialiseringar som studenten har fullgjort och för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd. Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. Förordning (2005:401). Vid Högskolan Väst ges följande lärarexamina: - Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans tidigare år med ämnesinriktning Degree of Bachelor of Education for Compulsory School Earlier Years Minst 140 poäng, varav allmänt utbildningsområde ska utgöra minst 60 poäng. I examen ska ingå en inriktning om minst 60 poäng (inklusive examensarbete och VFU) inom ett ämne som kan anses relevant för undervisning i grundskolans tidigare år. I examen ska ingå minst 10 poäng vardera i grundläggande matematik- samt läs- och skrivundervisning. - Lärarexamen avsedd för undervisning i förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem Degree of Bachelor of Education for Pre-School, Pre-School Class, Compulsory School Earlier Years and Leisure Centre for Schoolchildren Minst 140 poäng, varav allmänt utbildningsområde ska utgöra minst 60 poäng samt barn- och ungdomsvetenskap minst 60 poäng (inklusive examensarbete och VFU). I examen ska ingå minst 10 poäng med fokus på grundläggande matematik-, läs- och skrivundervisning. - Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans senare år Degree of Master of Education for Compulsory School Later Years Minst 180 poäng, varav allmänt utbildningsområde ska utgöra minst 60 poäng. I examen ska en inriktning om minst 60 poäng (inklusive examensarbete och VFU) inom ett ämne ingå. Om något av ämnena svenska och/eller samhällskunskap ingår i examen, krävs minst 60 poäng i dessa ämnen. - Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan Degree of Master of Education for Compulsory School Later Years and Upper Secondary School Minst 180 poäng, varav allmänt utbildningsområde ska utgöra minst 60 poäng. I examen ska två fördjupningar om minst 60 poäng inom ett ämne ingå, varav minst en av fördjupningarna ska utgöra inriktning och därmed inkludera examensarbete och VFU. Om något av ämnena svenska och/eller samhällskunskap ingår i examen, krävs minst 80 poäng i dessa ämnen.

15 15(20) Barn- och ungdomspedagogisk examen Högskoleförordningen (SFS 2001:23) Den som har påbörjat en utbildning till barn- och ungdomspedagog, bildlärare, grundskollärare, hushållslärare, idrottslärare, musiklärare eller slöjdlärare före den 1 juli 2001 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni Vid Högskolan Väst ges följande barn- och ungdomspedagogiska examina (t.o.m. juni 2008): Barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot förskollärare Bachelor of Education in Child and Youth Education, Pre-School Teacher Barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot fritidspedagog Bachelor of Education in Child and Youth Education, Recreational Instructor

16 16(20) Social omsorgsexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Social omsorgsexamen kan utfärdas för inriktning mot äldre, funktionshindrade och utvecklingsstörda eller mot socialpedagogiskt behandlingsarbete. Omfattning Social omsorgsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om minst 100 poäng. I examensbeviset skall anges vilken inriktning utbildningen avser. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen) För att erhålla social omsorgsexamen skall studenten ha - förvärvat de kunskaper och färdigheter, den personliga utveckling och den empatiska förmåga samt det kritiska tänkande som krävs för det sociala omsorgsarbetet, - tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva, leda och utveckla social omsorgsverksamhet, grundad på en förståelse av samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, fysiska och psykiska hälsa i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer, - förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser. Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer. Förordning (2001:23). Vid Högskolan Väst ges följande social omsorgsexamen Social omsorgsexamen, med inriktning mot socialpedagogiskt arbete Degree of Bachelor of Science in Social Care, with specialization in Social Pedagogy Social omsorgsexamen 120 poäng utfärdas t.o.m för den som antagits till utbildningen H03 och tidigare. För studenter antagna till Socialpedagogiskt program år 2004 eller senare krävs fullgjorda kursfordringar om minst 140 poäng.

17 17(20) Sjuksköterskeexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Sjuksköterskeexamen erhålls efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 poäng. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen) För att erhålla sjuksköterskeexamen skall studenten ha - förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta som sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård, - tillägnat sig kunskaper i allmän och specifik omvårdnad, - utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående, - förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar kvinnors och mäns hälsa, samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande och förebyggande arbete, - tillägnat sig kunskaper i sjukvårdens ekonomi och organisation vilka är av betydelse för hälso- och sjukvården, - tillägnat sig kunskaper i planering, ledning och samordning av vårdarbetet samt utvecklat en yrkesfunktion som förbereder för lagarbete och samverkan mellan samtliga personalgrupper, - förvärvat förmåga att undervisa patienter och deras närstående samt att handleda vård personal. Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. Förordning (2001:23). Vid Högskolan Väst ges följande sjuksköterskeexamen: Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

18 18(20) Specialistsjuksköterskeexamen Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning: Omfattning Specialistsjuksköterskeexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 40 poäng. För specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska krävs sammanlagt 50 poäng. I utbildningen skall klinisk utbildning ingå, och omfattningen skall anpassas efter behovet för respektive specialområde och inriktning. Därtill ställs krav på, av Socialstyrelsen utfärdad, legitimation som sjuksköterska. I examensbeviset skall anges vilket specialområde och i förekommande fall inriktning som utbildningen avser. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen) För att få specialistsjuksköterskeexamen skall sjuksköterskan ha förmåga att inom specialområdet ansvara för att i samråd med patient/närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan, leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder samt ta initiativ till och leda kvalitetsutvecklingen i omvårdnadsarbetet, de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom specialområdet ansvara för handhavandet av medicinteknisk utrustning, förmåga att medverka i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten samt bidra till ett effektivt resursutnyttjande. För att få specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård skall sjuksköterskan därtill ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter i alla åldrar, förmåga att tillämpa sina specialkunskaper vid stora olyckor och katastrofer i fred och krig. För att få specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot intensivvård skall sjuksköterskan därtill ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom intensivvård, förmåga att observera och utvärdera funktionen hos patienter i alla åldrar avseende alla organsystem, patientens psykiska tillstånd samt vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder, förmåga att tillämpa sina specialkunskaper vid stora olyckor och katastrofer i fred och krig. För att få specialistsjuksköterskeexamen inom allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård skall sjuksköterskan därtill ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, förmåga att hos patienter inom onkologisk vård observera och bedöma komplexa vårdbehov, de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med bl.a. cytostatikaterapi och strålbehandling, de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom sitt specialområde medverka vid och i vissa fall självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede. För att få specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård skall sjuksköterskan därtill ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, förmåga att utifrån sitt eget kompetensområde hos patienter i alla åldrar observera och bedöma komplexa vårdbehov, förmåga att möta människor i kris, de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom sitt specialområde medverka i behandling och rehabilitering/habilitering inom psykiatrisk vård och omsorg. För att få specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre skall sjuksköterskan därtill ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom vård av äldre, förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma behov av vård och rehabilitering, de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom sitt specialområde medverka vid och i vissa fall självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede. För att få specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska skall sjuksköterskan därtill ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som distriktssköterska, förmåga att inom specialområdet självständigt bedöma, planera och genomföra de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan i alla åldrar och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer, förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård och rehabilitering hos patienter inom specialområdet, de kunskaper som krävs för att kunna ansvara för viss hälsokontroll och vaccinationsverksamhet,

19 19(20) de kunskaper som krävs för att kunna få förskrivningsrätt inom sitt kompetensområde, de kunskaper och färdigheter som krävs för att medverka vid och i vissa fall självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede. Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. Vid Högskolan Väst ges följande specialistsjuksköterskeexamina: Specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård Graduate Diploma in Emergency Care Specialist Nursing, Anesthetic Nursing Specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot intensivvård Graduate Diploma in Emergency Care Specialist Nursing, Intensive Care Nursing Specialistsjuksköterskeexamen inom allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård Graduate Diploma in General Health Care Specialist Nursing, Oncological Nursing Specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska Graduate Diploma in Primary Health Care Specialist Nursing Specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing Specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre Graduate Diploma in Elderly Care Specialist Nursing

20 20(20) Yrkeshögskoleexamen Högskoleförordningen (SFS 1993:100), bilaga 2 Examensordning: Omfattning Yrkeshögskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 80 poäng. I examensbeviset skall det anges vilket yrkesområde som utbildningen avser. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen) För att få en yrkeshögskoleexamen skall studenten ha - relevanta ämneskunskaper i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de teoretiska grunderna för det yrkesområde som utbildningen avser, - kunskapsmässiga förutsättningar att använda kända metoder inom yrkesområdet, och - sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta inom det yrkesområde som utbildningen avser. Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. Vid Högskolan Väst ges följande yrkeshögskoleexamen; Yrkeshögskoleexamen med inriktning mot automations- och produktionsteknik Vocational University Diploma in Automation and Manufacturing Yrkeshögskoleexamen med inriktning mot elanläggningsteknik Vocational University Diploma in Power Systems Technology Dessa riktlinjer träder i kraft Beslutet ersätter tidigare beslut gällande examina.

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad LOKAL EXAMENSORDNING för Högskolan i Halmstad avseende eamina som utfärdas enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 till högskoleförordningen (eamensordningen) enligt övergångsbestämmelser i högskoleförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Page 1 of 8 DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Lokal examensordning för grundläggande högskoleutbildning vid Högskolan Dalarna Dessa bestämmelser skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången

Läs mer

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Dnr Mah 15-2000/278 Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Innehåll sid. 1. Förord 2 2. Högskoleexamen 2 3. Kandidatexamen

Läs mer

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17)

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) Lokal examensordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) - reviderad 2015-06-04, 2014-06-17 Gäller från och med 2014-01-30 Innehåll 1. Allmänt...

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING MED TILLÄMPNINGSREGLER

LOKAL EXAMENSORDNING MED TILLÄMPNINGSREGLER LOKAL EXAMENSORDNING MED TILLÄMPNINGSREGLER för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslutad: 2006-10-30 tillämpas från 1 juli 2007 Dnr: 746/2006-82 INNEHÅll sida 1. Examensbevis...3 2.

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 2. UTBILDNINGENS MÅL

UTBILDNINGSPLAN 2. UTBILDNINGENS MÅL UTBILDNINGSPLAN SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM INOM AKUTSJUKVÅRD MED INRIKTNING MOT ANESTESISJUKVÅRD, 40 POÄNG Emergency Care Specialist Nursing Programme Anaesthetic Nursing, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 30-1404/10 Rektor Beslut 2010-05-10 Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU I Allmänt Nya eller äldre föreskrifter I enlighet med

Läs mer

Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde

Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för examina inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Den lokala examensordningen är fastställd av styrelsen 2012-12-14 och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Dnr 248/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Teacher Education for Pre-school, Pre-school

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120 POÄNG internetbaserat Computer Engineering Programme, 120 points, Internet-based

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120 POÄNG internetbaserat Computer Engineering Programme, 120 points, Internet-based INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK UTBILDNINGSPLN DTINGENJÖRSPROGRMMET, 120 POÄNG internetbaserat Computer Engineering Programme, 120 points, Internet-based Utbildningsprogrammet inrättades den 28 april 200 av fakultetsnämnden

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Beslutad av Rektor: 2013-06-03 Reviderad: 2013-08-12, 2013-10-07, 2013-12-16, 2014-03-24, 2014-05-19,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola lokal examensordning för examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola lokal examensordning för examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola lokal examensordning för examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2013/2014 Innehållsförteckning Inledning 2 Ansöka

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeexamen 120 poäng med möjlighet till Kandidatexamen i omvårdnad Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing

UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeexamen 120 poäng med möjlighet till Kandidatexamen i omvårdnad Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeexamen 120 poäng med möjlighet till Kandidatexamen i omvårdnad Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing Dnr 458/333-03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-04-02

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00405 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter tidigare Dnr

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects Programkod: SSJPG Utbildningsplanen gäller från: Höstterminen 2011 Utbildningsnivå: Grundnivå Datum för fastställande:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Examen 210 högskolepoäng, grundnivå. Degree of Bachelor of Education Compulsory School Earlier Years.

Examen 210 högskolepoäng, grundnivå. Degree of Bachelor of Education Compulsory School Earlier Years. 1(12) Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 högskolepoäng med ämnesinriktning Programkod LAÄMN Teacher education 210/240/270/300/330 higher education credits Examen Lärarexamen, avsedd för undervisning i

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Utbildningsplan Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEL Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng 1(7) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Human Factors 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer