Stärkt position i Norden. Ökade marknadsandelar. Stark kundtillväxt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stärkt position i Norden. Ökade marknadsandelar. Stark kundtillväxt"

Transkript

1 Stärkt position i Norden Ökade marknadsandelar Stark kundtillväxt

2 Nordnet i korthet 2 VD har ordet 4 Mission, vision och affärsidé 6 Mål och strategi 7 Omvärldsfaktorer 8 Marknad och konkurrens 10 Kunder och tjänster 12 Sverige i fokus 14 Norge i fokus 15 Danmark i fokus 16 Finland i fokus 17 Tyskland i fokus 18 Luxemburg i fokus 19 Medarbetare 20 Aktien 22 Bolagsstyrning Inledning 25 Organ och regelverk 26 Arbetet under året 29 Ersättningar 30 Intern kontroll 32 Styrelse och revisorer 33 Koncernledning 34 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 36 Räkenskaper 39 Noter 47 Flerårsöversikt 80 Nyckeltal 81 Förslag till vinstdisposition 83 Revisionsberättelse 84 Definitioner 85 Adresser 86 Kontaktpersoner Carl-Viggo Östlund CEO Telefon: Mobil: Mail: Fredrik Svederman Chief Financial Officer Telefon: Mobil: Mail: Jonas Burvall Corporate Communications Manager Telefon: Mobil: Mail: Mer information om Nordnet finns på i korthet l Rörelseintäkterna minskade med 11 procent till 702,7 MSEK (785,6 MSEK) l Resultat efter skatt minskade med 30 procent till 138,1 MSEK (196,3 MSEK) l Marknadsandelarna ökade på samtliga marknader l Föreslagen utdelning på 0,50 SEK (0,50 SEK) per aktie Viktiga händelser per kvartal 2008 Q1 Q2 Fokus på lönsamhet Ökad marknadsandel Stärkt position i Norden, sänkta kostnader Tradingrum i Stockholm och Helsingfors Resultat- och nyckeltalstabell Q3 Q4 Sänkta kostnader, ökad marknadsandel Ny vision, mission och affärsidé Ökad marknadsandel i Norden Nya spartjänster lanseras Förändring Rörelsintäkter, MSEK 702,7 785,6-11% Rörelseresultat, MSEK 182,4 278,7-35% Rörelsemarginal 26% 35% -9% Resultat efter skatt, MSEK 138,1 196,3-30% Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,84 1,19-29% Kapitaltäckningskvot 1,7 1,3 23% Inlåning, mdr SEK 6,8 8,2-17% Utlåning, mdr SEK 2,1 3,8-45% Sparkapital, mdr SEK 39,1 55,1-29% Föreslagen utdelning 0,50 0,50 Antal avslut % Antal aktiva konton % i korthet NORDNET ÅRSREDOVISNING 2008

3 Norden är vår hemmamarknad. Geografisk fördelning bruttointäkter 2008 Tyskland Finland 5% 4% Luxemburg 4% Danmark 11% Sverige 50% Norge 26% Geografisk fördelning rörelseresultat Tyskland Finland 4% neg Luxemburg 6% Danmark 16% Sverige 46% Nordnets hemmamarknad är de nordiska länderna. Här bor idag 25 miljoner människor och cirka tio miljoner av dessa sparar i aktier och/ eller fonder. De är alltså potentiella kunder till Nordnet. Med de aktiva kunder vi har idag innebär det att vi bara har skrapat på ytan av möjliga kunder. Nordnets möjliga kundbas 25 miljoner invånare i Norden 10 miljoner sparar i aktier och fonder Nordnets befintliga kunder 2008 Norge 28% Nordnets marknadsandelar antal avslut 2008 Stockholmsbörsen 6,39% Oslobörsen 10,03% Köpenhamnsbörsen 6,41% Helsingforsbörsen 3,02% 3

4 Enkelhet modellen för framtiden. 4 vd har ordet NORDNET ÅRSREDOVISNING 2008

5 Kära aktieägare! Under det omvälvande finansåret 2008 har Nordnet tagit marknadsandelar och lagt de första byggstenarna mot visionen att bli Nordens ledande bank inom sparande. Under ett år när storbankerna har tappat i förtroende har Nordnet ökat antalet konton med 25 procent och visat på påtaglig finansiell styrka. Jag är stolt över att få leda en sådan verksamhet. Nordnets strategi bygger på tre områden: 1 Norden är vår hemmamarknad Nordnet är i dag den i särklass största internetmäklaren i Norden och det tredje största mäklarhuset. I Norge är vi störst i såväl antal avslut som i omsättning. I antal avslut är vi i Danmark och Finland den största internetmäklaren och i Sverige är vi nummer två. Verksamheten i Luxemburg är viktig för att ge service till våra nordiska kunder och Tyskland är vårt fönster mot Europa, där vi tar lärdom i vårt arbete på övriga marknader. Fokus är däremot tydligt det är Norden som är vår hemmamarknad. 2 Aktiva sparare och mindre aktiva sparare Vi delar upp våra befintliga och potentiella kunder i två kategorier. Den ena gruppen är de mycket aktiva spararna som gör det mesta själva, men som behöver information och tjänster av hög kvalitet. Här ska Nordnet fortsätta att erbjuda de bästa tjänster som finns på marknaden. Den andra gruppen, där jag ser den största tillväxtpotentialen, är de sparare som inte är fullt lika aktiva, och som behöver mer stöd och kunskap. Här ska Nordnet bidra genom att på ett enkelt och kundtillvänt sätt ge spararna kontroll över sin ekonomi. 3 Trading, Bank och Pension Vår kärnverksamhet är värdepappershandel, trading, här skall vi vara bäst i klassen. Våra bankprodukter kommer att breddas och utökas inom hela Norden. Vi ska erbjuda spararna en möjlighet att samla sin ekonomi hos Nordnet, bolån som vi lanserade i Sverige under 2008 var ett viktigt steg. Pensionssparandets betydelse för privatekonomin växer, här ska vi erbjuda såväl företag som privatpersoner kompletta pensionslösningar. Nordnets vision är att inom tio år vara Nordens ledande bank inom sparande. Jag tror att enkelhet är modellen för att ta oss dit. Genom krångliga produkter och ogenomtränglig prissättning har storbankerna i rask takt förpassat sig själva i en förtroendekris. Genom enkla, transparenta produkter och tjänster ska vi fortsätta att bygga förtroende och värde. Såväl för våra kunder som för dig som aktieägare. Carl-Viggo Östlund CEO 5

6 Framtidens banktjänster nu! Nordnets vision är att inom tio år vara Nordens ledande bank inom sparande. TRADING PENSION BANK Mission Nordnet gör det enkelt. Nordnet står för något nytt, vi är inte som storbankerna. Vi står för enkla, moderna tjänster. Det ska vara enkelt att spara i fonder och lika enkelt att använda avancerade värdepapperstjänster. Vi står för kreativitet och nyskapande för morgondagens banktjänster. Vision Nordens ledande bank inom sparande. Nordnet tar steget från att ha varit Nordens ledande internetmäklare till att utmana de traditionella bankerna. Vi ska bli den främsta banken i Norden när det gäller sparandetjänster. De breda grupperna av sparare är värda de tjänster och produkter vi erbjuder. Affärsidé Erbjuda privatpersoner i Norden tjänster som gör det enkelt att spara, placera och låna. Våra tjänster och produkter ska även inriktas på det breda sparandet, sparkonton med bra ränta är lika viktigt som ett stort urval av fonder och enkel aktiehandel. Att vi i år lanserat bolån i Sverige är ett viktigt steg på vägen mot visionen. Boendet är i de flesta familjer en central del av ekonomin och indirekt också ett sparande. Under 2008 har vi börjat lansera det breda sparandet i Sverige och de närmaste åren kommer vi att rulla ut det i övriga nordiska länder. Samtidigt fortsätter vi värna vår kärnaffär, värdepappershandel. Genom att göra sparandet enkelt ska vi fortsätta att locka fler kunder och ta marknadsandelar, såväl bland de aktiva spararna som de sparare som efterfrågar mer kunskap, stöd och hjälp. Det är den senare gruppen som står för Nordnets framtida kundtillväxt. Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Luxemburg 6 MISSION, VISION OCH AFFÄRSIDÉ / MÅL OCH STRATEGI NORDNET ÅRSREDOVISNING 2008

7 Intäkter MSEK 800 Produkter och tjänster för alla sparare ,0 785,6 702,7 Nordnets strategi innebär en satsning på såväl aktiva sparare som på de som söker stöd och kunskap. Ett brett sparandeperspektiv förutsätter tjänster inom alla viktiga sparområden. Mål. Nordnets mål är att på tre till fyra år fördubbla intäkterna med bibehållen och hög rörelsemarginal. Inom ett år ska vi ha 100 procents kostnadstäckning från icke-courtagerelaterade intäkter. Det vill säga intäkter från exempelvis fondprovisioner, räntenetto och förvaltningstjänster. Strategi. Här följer en kort beskrivning av Nordnets övergripande strategier. Kunder Nordnets tjänster vänder sig i huvudsak mot två tydliga kundgrupper. Den ena gruppen är sparare som själva är aktiva i sitt sparande. I denna grupp är courtage och räntenetto de dominerande intäktskällorna. Den andra gruppen är sparare som söker mer stöd och kunskap, eller kanske inte har tid och lust att själva aktivt sköta sitt sparande. Nordnets intäkter består här främst av fondprovisioner och förvaltningsersättningar. Marknad Norden är vår hemmamarknad. Nordnet är i dag en av de största internetmäklarna på var och en av de nordiska marknaderna. Vår strävan är att stärka vår position ytterligare i Norden. Produkter Nordnet har ett brett sparandeperspektiv och erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom alla viktiga sparområden. Det breda utbudet innebär stor valfrihet för kunderna samtidigt som det ger stabilitet i Nordnets verksamhet. Vi delar upp våra produkter inom tre områden: Trading, Bank och Pension. Trading är Nordnets kärnverksamhet och är så även fortsättningsvis på vägen mot att bli Nordens ledande bank inom sparande. Tjänster inom detta område ska fortsätta att utvecklas och ligga i framkant. Antalet bankprodukter som vi kommer att erbjuda på de nordiska marknaderna kommer att utvecklas. Fler produkter krävs för att spararna ska kunna samla sin ekonomi hos Nordnet. Det är inom detta område vi ser att den främsta kundtillväxten sker. Pensionssparandet, såväl det privata som tjänstepensioner, växer i betydelse i framtiden. Nordnet erbjuder kompletta pensionslösningar för privatpersoner och företag Rörelsemarginal % Kostnadstäckning % Från icke-courtagerelaterade intäkter. 7

8 Bra affärer även i oroliga tider Det råder stor osäkerhet inför Avgörande är hur konjunkturen utvecklas såväl globalt som på vår hemmamarknad Norden. Börserna på samtliga marknader där Nordnet har verksamhet har gått ner kraftigt under Finanskrisen har övergått i en lågkonjunktur och i många länder recession. Fortsatt minskad efterfrågan och fallande bolagsvinster kommer sannolikt att prägla börserna hela Trots sjunkande kurser har Nordnets kunder visat fortsatt intresse för börsen. Antalet avslut har ökat med 25 procent. De aktiva spararna har fortsatt att handla och även de mindre aktiva spararna är kvar på börsen. Det har varit ett fortsatt ökat inflöde till fondsparandet. Antalet kunder med fonder på sina konton har ökat med 38 procent. Omsättningen på börsen, som gått ner på grund av lägre aktiekurser, har en fortsatt stor betydelse för Nordnets resultat. Under 2008 var kostnadstäckningen, dvs andra intäkter än courtage i förhållande till rörelsekostnaderna, 67 procent. Satsningen på ett bredare produktutbud är därför viktigt i den rådande kon- Börsutveckling huvudsakliga index OMXS30 OSEBX OMXC20 OMXH25 DAX Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 8 OMVÄRLDSFAKTORER NORDNET ÅRSREDOVISNING 2008

9 Konkurrenskartan har ritats om under junkturen. Sparande med låg risk efterfrågas allt mer och produkter som bolån, fond och pension får ökad betydelse. Nordnet uppfattas av många som en trygg och stabil aktör. Det är av stor betydelse för att locka de breda grupperna av sparare. Börstrenden Antalet konton har ökat med 25 procent och de aktiva spararna har blivit ännu aktivare under hösten. De stora svängningarna på börsen har skapat möjligheter för de aktiva spararna, även om det också skrämt bort en del investerare och sparare. En utveckling mot stillastående eller svagt sjunkande kurser på börsen under lång tid resulterar dock i minskad aktivitet och lägre courtageintäkter. Ränteläge Nordnets räntemarginal påverkas av räntenivån. Vid mycket låga räntelägen minskar räntemarginalen och därmed räntenettot. Lagar och regler Nya lagar och regler kan både underlätta och försvåra Nordnets verksamhet. Från 1 januari 2008 blev det möjligt även för utländska banker att sälja pensionsprodukter i Danmark, och under året förändrades lagstiftningen i Norge så att det blev tillåtet med IPS-sparande. Två viktiga förändringar på pensionsmarknaden som får stor betydelse för Nordnet. Den 1 november 2007 infördes MiFID som är ett gemensamt regelverk för EU-länderna. Syftet är att underlätta gränsöverskridande verksamhet och ge ett bättre konsumentskydd. Den 15 mars 2009 införs det tredje penningtvättsdirektivet som får stor påverkan på hur banker och fondkommissionärer hanterar identifiering av kunder och kontroll av pengaflöden. Den skärpning av beskattningen på kapitalinkomster som införs i Tyskland den 1 januari 2009 kommer att vara positiv för Nordnets kunder i Tyskland. Handelsplatser Börser och clearinghus har under de senaste åren konsoliderats och nya marknadsplatser tillkommit. Stora volymer flyttar från de traditionella börserna till nya billigare alternativ som Turquoise och Chi-X. Under 2008 fattades beslut om att under andra kvartalet 2009 lansera en ny handelsplats för nordiska aktier kallad Burgundy. Burgundy ägs av 13 banker och fondkommissionärer där Nordnet är en. Teknisk utveckling Nordnet har under åren skaffat sig konkurrensfördelar genom att snabbt dra nytta av ny teknik. Efter hand som fler aktörer tar till sig den nya tekniken ökar dock prispressen. Under hösten 2008, då det varit extremt stor handel vissa dagar, har också IT-systemet visat att vi har en teknik som klarar stora påfrestningar. Vårt kvalitetsmål är en tillgänglighet på 99,7 procent. Under året var tillgängligheten 99,9 procent. Risker För en beskrivning av de olika typ av risker som uppstår i Nordnets verksamhet, se not 7 på sidan 55. 9

10 Stark position i Norden På vår hemmamarknad bor 25 miljoner människor och 10 miljoner är potentiella kunder till Nordnet. Med Nordnets kunder betyder det att vi har 2,3 procent av den totala marknaden. Under hela året har vi stärkt vår position genom ökande marknadsandelar och kraftig kundtillväxt på alla nordiska marknader. Sparande med låg risk I de oroliga tider som vi nu upplever på finansmarknaden söker allt fler privatpersoner i Norden placeringar med låg risk. Det som har hänt under hösten är att valet av bank nu även sker utifrån kriteriet risk. De traditionella bankerna har drabbats hårt av finanskrisen och förtroendet har skadats. Många upplever att storbankerna har förstärkt nedgången i ekonomin genom att ta för stora risker. Nordnet har då framstått som en trygg och säker aktör. Vi har relativt små kreditförluster. Mot den bakgrunden har vi stora möjligheter att fortsätta att locka till oss de vanliga spararna som söker alternativ till de traditionella bankerna. Ett brett utbud av sparandetjänster blir därför viktigt. Vår konkurrenskraft ligger i enkla och moderna tjänster. I flera länder i Norden är vi idag prisledande på till exempel aktiehandel. Inom pensionssparandet kan vi erbjuda lösningar som är mycket mer kostnadseffektiva för spararna än de stora bankernas och försäkringsbolagens. Aktier Nordnet är i dag en av de största internetmäklarna på var och en av de nordiska marknaderna. Vi är sammantaget den största internetmäklaren på alla de nordiska börserna och den tredje största mäklarfirman på den nordiska aktiemarknaden mätt i antal avslut, med en marknadsandel på 6,46 procent. Nordnet var 2008 prisledande på aktiehandel i Finland och även i Tyskland. På alla de marknader Nordnet i dag finns har tillväxten varit fortsatt stor, såväl antal konton som antalet avslut har ökat. Antalet avslut på de nordiska börserna ökade totalt med 18 procent och för Nordnets del med 25 procent. Marknadsandelar i Norden de största aktörerna Mäklare Andel Antal avslut SEB 7,39% 5,69% Morgan Stanley 6,51% 6,58% Nordnet 6,46% 5,51% Deutsche Bank 3,99% 3,77% Merryl Lynch 3 78% 2,91% Handelsbanken 3,96% 3,78% Lehman Brothers 3,71% 5,95% Avanza Bank 3,67% 3,10% Credit Suisse 4,42% 3,69% Société Générale 2,77% 2,12% Totalt de nordiska börserna 100% 100% De tio största mäklarna i Norden avseende antalet aktieaffärer på börserna i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn januari till december 2008 och respektive aktörs siffror för januari till december Källa: Officiell statistik från de olika börserna. 10 marknad och konkurrens NORDNET ÅRSREDOVISNING 2008

11 Pris/kvalitet Internetmäklarna Nordnet idag Nordnet om 10 år 12 Nordnets marknadsandelar geografisk marknad, antal avslut Storbankerna Nischaktör Brett utbud av sparandetjänster Inom aktiehandel konkurrerar vi med de traditionella storbankerna såsom SEB, Handelsbanken, Nordea, DnB Nor och Danske Bank. Nordnet konkurrerar även med de traditionella internetmäklarna där Avanza är den största konkurrenten i Sverige, Netfonds i Norge, FIM i Finland och Etrade i Danmark. Det är fortsatt hård konkurrens på marknaden, men Nordnet har goda förutsättningar att med låga priser och attraktiva tjänster inom värdepappershandeln fortsätta att ta marknadsandelar. Fonder Nordnet distribuerar närmare 900 fonder från 70 fondbolag, ett av branschens största utbud, på vårt Fondtorg. Fondtorget lanserades i Sverige 1999 och under 2008 lanserades det i Norge. Under 2009 kommer det att introduceras i Finland. Konkurrensen på fondmarknaden ser annorlunda ut jämfört med aktiehandeln. Inom fondsparandet konkurrerar Nordnet med traditionella banker och internetmäklare såväl som med de fondbolag som bara säljer sitt eget utbud. Till skillnad från aktiehandeln är våra konkurrenter inom fondsparandet samtidigt våra samarbetspartners eftersom utbudet på Fondtorget baseras på hela marknadens fondutbud. Här konkurrerar Nordnet främst med enkelhet och möjlighet för kunderna att samla både sitt aktie- och fondsparande på samma ställe och få en överblick över sitt sparkapital. De traditionella bankernas andel av det förvaltade kapitalet i fonder fortsätter att sjunka, och låg vid årsskiftet på cirka 71 procent. Antalet konton i Nordnet med fonder ökade till 38 procent. Pensioner Från den 1 maj 2008 släpptes flytträtten fri på svenska pensionsförsäkringar tecknade efter I Danmark avreglerades pensionsmarknaden och i Norge infördes IPS-sparande. Utvecklingen går mot en mer öppen och konkurrensutsatt pensionsmarknad i alla länder där vi är verksamma, vilket är positivt för Nordnet. Vi har ett mycket förmånligt erbjudande med låga avgifter, stor valfrihet och mer egen kontroll. Att flytta sitt pensionssparande till Nordnet är jämfört med att ha kvar pensionen hos de traditionella försäkringsbolagen en bra affär för alla sparare. Målsättningen är dock att i första hand få gamla och nya kunder att öppna pensionssparande i Nordnet. Att flytta sin pension är fortfarande en trög process förknippad med höga avgifter. Egna försäljningskanaler är viktiga för att nå ut till nya grupper av pensionssparare. Konkurrensen i Sverige kommer främst från traditionella aktörer som SEB Trygg Liv, Handelsbanken LIV och Länsförsäkringar. Konkurrensen växer även från nya aktörer som Avanza Pension. I Norge kommer konkurrensen på pensionsområdet från Vital, Storebrand, Nordea, Sparebank1-gruppen, Danske Bank/Fokus Bank och Handelsbanken. 0 Källa: Officiell statistik från börserna Konkurrenter Stockholmsbörsen Oslobörsen Köpenhamnsbörsen Helsingforsbörsen Internetmäklare Sverige: Avanza, Etrade, Skandiabanken Norge: Netfonds, Etrade, Skandiabanken Danmark: Etrade, Saxo Bank Finland: FIM, Etrade Tyskland: Flatex, Etrade, Comdirekt, Cortal Consors m fl Luxemburg: Internaxx, Cortal Consors, HMS, Keytrack Storbanker Sverige: SEB, Handelsbanken, Föreningssparbanken, Danske Bank, Nordea Norge: DnbNor, Sparbankerna, Nordea, Fokus Bank, Handelsbanken, Storebrand Danmark: Danske Bank, Nordea, Jyske Bank Finland: Nordea, Sampo Pankki, OP, Ålandsbanken, Evli Luxemburg: De större nordiska bankerna 11

12 Finanskrisen gör att fler sparare väljer våra tjänster Under året har antalet kunder fortsatt att öka. Vid årets slut var antal aktiva konton , en ökning med 25 procent. Vi har lyckats locka fler sparare från storbankerna. I skuggan av finanskrisen har trygghet och låg risk blivit viktigt vid valet av bank. Våra aktiva sparare har haft ett annat perspektiv denna nedgång än tidigare. De ligger kvar i marknaden och fortsätter att göra affärer, vilket bland annat tyder på en större kunskap och erfarenhet i dag än till exempel i början av 2000-talet. Det stora utbud av produkter som i dag finns används av de aktiva spararna. Att antalet avslut ökat med 25 procent beror till stor del på att de aktiva kunderna har gjort fler affärer. Spararna har utvecklats tillsammans med marknaden och det är också till fördel för Nordnet. För varje år utvecklas internetanvändandet. Allt fler sparare ser fördelarna av att sköta allt sitt sparande via Internet, en utveckling som påskyndas av finanskrisen och den ökade misstron mot de traditionella bankerna. Det stärker vår tillväxtpotential och vår vision om att bli Nordens ledande bank för sparare. Vårt breda utbud av sparandetjänster till bästa möjliga villkor är avgörande för att vi ska nå visionen. Oavsett om det är sparare som vill handla med värdepapper eller bara ha ett bra sparkonto ska vi vara ett alternativ. Med vår bakgrund som internetmäklare kommer vi in på marknaden med den mest avancerade tekniken och till låga kostnader. Som vi ser det är tekniken som bäst när den upplevs enkel av användaren. Vi kan erbjuda enkla men samtidigt kvalificerade tjänster till ett konkurrenskraftigt pris. Nordnets tjänster lanseras normalt först i Sverige och introduceras sedan successivt på övriga marknader. Här är ett axplock av tjänster som introducerats under året och tjänster som etablerats på nya marknader: NordnetSkolan NordnetSkolan finns nu i samtliga nordiska länder och möter stort intresse. I takt med att vi får in fler vanliga sparare som söker stöd, kunskap och råd växer skolans betydelse. Nästa steg är att erbjuda kurser på webben. Bolån I Sverige lanserades bolån under En markering av att vi även ser lån som en viktig del i spararnas ekonomi. Genom samarbetet med SBAB öppnar vi för spararna att samla en större del av sin ekonomi hos oss. 12 kunder och tjänster NORDNET ÅRSREDOVISNING 2008

13 Antalet kunder ökade med 25 procent. Geografisk fördelning antal kunder 2008 Norge 18% Tyskland Finland 4% Danmark 6% 4% Luxemburg 1% Sverige 67% Tjänster för aktiva sparare I de nordiska länderna lanserades nya handelsapplikationer, SIX ProTrader, The Online Trader och ORC. I Tyskland lanserades en snabbare och enklare warranthandelsplats, Scoach, och i Norge en specialsajt för handel med derivat. Pensioner Pensionstjänster finns från 2008 i Sverige och Norge. I takt med att pensionsmarknaden avregleras kommer pensionssparandet bli en allt viktigare del i vårt utbud av sparandetjänster. Fonder Fondtorget är nu på plats i Sverige, Norge och Danmark och har upp mot 900 fonder från 70 förvaltare. Kapitalförsäkring Nordnet Kapitalförsäkring har haft en fortsatt god utveckling i Sverige och lockat många nya kunder. I Norge har motsvarande produkt, Investeringskonto, haft en fortsatt god utveckling. Utlandshandeln ökar Det finns ett ökat intresse av att se hela Norden som en marknad för aktiesparande. Det gynnar Nordnet eftersom vi erbjuder handel på samtliga nordiska marknader. Andelen avslut som görs på andra marknader har ökat till 12 procent. I Danmark är det hela 30 procent av avsluten som sker på andra marknader. Fler partnersamarbeten Som en följd av till exempel satsningen på pensionstjänster kommer fler samarbeten med försäkringsmäklare att inledas. De samarbeten med företag som startats för att ta hand om placeringen och utbetalningen av incitamentprogram ska fortsätta och breddas till fler företag. Säkerhet För sparandetjänster via internet är säkerheten central. Vi följer utvecklingen mycket noga och gör kontinuerligt förbättringar för att kunna erbjuda säkra och kundvänliga lösningar. Även driftssäkerheten och tillgängligheten är av största vikt. De tre största handelsdagarna i vår historia låg samtliga i oktober 2008 och våra system klarade de stora volymerna utan problem. Vår höga tillgänglighet om 24 timmar om dygnet fungerade även när trycket var extremt stort. Tillgängligheten i systemet har varit 99,9 procent. Nöjda kunder Nöjda kunder är centralt för tillväxt och framgång. Varje år genomförs en undersökning för att få svar på hur kunderna uppfattar oss. Den kundundersökning som genomfördes i december 2008 visade att andelen nöjda kunder ökar. 84 procent var nöjda eller mycket nöjda. Andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda med Nordnet % % 83% 84% Andel kunder som skulle rekommendera Nordnet % % 86% 89%

14 Brett utbud av sparandetjänster Johan Tidestad, Country General Manager Sverige SVERIGE Nordnet var det företag som växte mest på Stockholmsbörsen Trots stor oro och osäkerhet har antal konton ökat med 25 procent. Nordnet Sverige har i dag drygt kunder vilket innebär en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. Vi har även tagit marknadsandelar på Stockholmsbörsen. För helåret uppgick marknadsandelen i volym i kronor till 2,87 procent att jämföra med 1,69 procent för Detta motsvarar en ökning med 70 procent. Marknadsandelen mätt i antal avslut ökade till 6,39 procent mot 5,51 procent för 2007 en ökning med 16 procent. Nordnet var räknat i antal avslut på Stockholmsbörsen den tredje största mäklaren under 2008 och en av de mäklare som växte mest beträffande omsättning i kronor. Rörelseintäkterna minskade under året med 16 procent. Minskningen beror på ett flertal faktorer. Den första faktorn är att börsens värde har minskat. Varje affär blir då mindre och Nordnets provision lägre gav också ett lägre provisionsnetto till följd av att de mest aktiva kunderna, vilka betalar lägst pris, stod för en större andel av avsluten jämfört med tidigare. Slutligen har utlåningen under året minskat kraftigt, vilket fått till följd att räntenettot minskat. Nordnet Sverige har under året haft särskilt fokus på de aktiva spararna. I april öppnades ett börsrum i centrala Stockholm och ungefär samtidigt möjliggjordes integrerad handel hos Nordnet genom handelsapplikationerna The Online Trader och Orc. Dessa verktyg kompletterar de tidigare lanserade applikationerna Six Pro Trader och Wintrade. Nordnets Fondtorg med närmare 900 fonder har lockat många nya kunder. Antalet kunder med fonder på sina konton ökade med 38 procent. Nordnet Kapitalförsäkring har haft en fortsatt mycket god utveckling med många nya kunder. Tillväxten som varit under 2008 på kapitalförsäkringssidan tror vi bara är början på en fortsatt trend. En viktig nyhet under året var lanseringen av bolån, vilket skedde i början av november. Nordnet har därmed ett brett utbud av bank- och sparandetjänster på den svenska marknaden och står väl rustat för att nå visionen att inom tio år bli Nordens ledande bank inom sparande Under 2009 kommer fokus ligga på att tillgängliggöra enkla sparandetjänster med begränsad risk, lansering av banktjänster med stor efterfrågan och brett användningsområde samt vässning av erbjudandet mot de aktiva kunderna. Såväl ett nytt bank- och betalkort som vanligt lönekonto och sparkonto kommer att lanseras under det kommande året. På produktsidan kommer vi för första gången ge våra kunder möjlighet att teckna premieobligationer i Riksgäldens emissioner. Under första delen av året kommer vi att lansera en internetbaserad investeringsguide. I samband med introduktionen kommer vi i samarbete med Öhman Fonder att lansera fem stycken så kallade fond-i-fonder samt två stycken indexfonder. NordnetSkolan ska utvecklas vidare och erbjudas i både fysisk och digital form. Flera mot Stockholmsbörsen konkurrerande handelsplatser har startat. Nordnet är, tillsammans med ett tiotal andra aktörer, initiativtagare och ägare till handelsplatsen Burgundy, vilken kommer lanseras i maj Antal konton i Sverige Resultat och nyckeltal Sverige Förändring Intäkter, MSEK 351,2 417,1-16% Resultat före goodwill och skatt, MSEK 95,5 161,3-41% Rörelsemarginal 25% 39% -36% Antal avslut % Sparkapital per 31 dec, mdr SEK 26,0 34,8-25% Antal aktiva konton % SVERIGE / NORGE NORDNET ÅRSREDOVISNING 2008

15 Rekord i avslut och flera nya spartjänster NORGE Nordnet har befäst sin ställning som den största mäklaren i Norge mätt i antal transaktioner. Samtidigt har tjänsteutbudet breddats och nya kunder har tillkommit. Anders Skar, Country General Manager Norge Kursrörelserna på Oslobörsen har varit extremt stora under året vilket skapat möjligheter för många av Nordnets kunder som handlar aktivt på börsen. Oslobörsen har dock totalt gått ner med 53 procent under Antalet avslut ökade med 44 procent och Nordnet var den mäklare på börsen med flest avslut under alla månader, med undantag av juli och augusti. Tisdagen den 25 november satte Nordnets kunder rekord för Oslobörsen med över avslut under en dag. Aldrig tidigare har en mäklare svarat för så många avslut under en enskild dag. Nordnet har behållit sin position som den största mäklaren på Oslobörsen mätt i antal transaktioner och har även ökat sin marknadsandel till 10,03 procent av antal avslut. Under november månad var Nordnet för första gången även den största mäklaren mätt i volym. Sett över hela året var Nordnet den femte största mäklaren mätt i volym, vilket ska jämföras med plats elva under 2007 Den 1 september utökades öppettiderna på börsen med en timme vilket har varit positivt för handeln och tillgängligheten. Rörelseintäkterna minskade främst beroende på att de mest aktiva kunderna, som betalar lägst pris, stod för en större andel av avsluten än tidigare. Intäkterna minskade också eftersom börsens värde minskade och varje affär då blev mindre. Antalet aktiva konton har ökat med 22 procent till Nordnets erbjudande med enkla och prisvärda tjänster har varit lockande i en tid med en turbulent börs och där många traditionella aktörer har ifrågasatts. Nordnet upplevs som en trygg aktör, och att vi finns i hela Norden är en fördel. Många kunder som under lång tid varit passiva på marknaden har i slutet av 2008 återbörjat handla med värdepapper. Under året har Nordnets Fondtorg utvecklats och ett stort antal nya fonder har tillkommit. Det är bara norrmän som investerat i aktier medan 2,5 miljoner har ett sparande i fonder. Konkurrensen inom fondsparandet kommer främst från de stora bankerna, men även från fondbolag som säljer sina egna fonder. I augusti lanserades Derivatinfo, en specialsajt som gör det enklare att handla med derivat. Pensionstjänster har introducerats under året. Efter att lagstiftning förändrats lanserades IPS-sparande i Norge från det fjärde kvartalet Det är än så länge begränsat till kronor per år, men blir för Nordnet en murbräcka in på pensionsmarknaden Nordnet kan från 2009 erbjuda kompletta sparlösningar inom aktier, fonder och pensioner. Grunden är lagd för att nå nya bredare målgrupper. Såväl Fondtorget som pensionstjänsterna ska lanseras brett. NordnetSkolan fortsätter att spela en stor roll för att sprida kunskap och ska även bli tillgänglig via webben. Självklart är de mest aktiva spararna en fortsatt viktig målgrupp och servicen till denna grupp ska vara på en fortsatt hög nivå. Resultat och nyckeltal Antal konton i Norge Norge Förändring Intäkter, MSEK 184,8 208,4-11% Resultat före goodwill och skatt, MSEK 57,0 103,5-45% Rörelsemarginal 29% 50% -42% Antal avslut % Sparkapital per 31 dec, mdr SEK 5,0 9,5-47% Antal aktiva konton %

16 Framgångar på en marknad i förändring Max Gandrup, Country General Manager Danmark DANMARK Nordnet ökade sina marknadsandelar och står starkt på en marknad som står inför stora förändringar. Finanskrisen har slagit hårt mot Danmark. Flera banker, som Roskilde Bank, landets åttonde största bank, försattes i konkurs under Köpenhamnsbörsen gick ner med 47 procent och på fastighetsmarknaden har priserna fallit med upp mot 25 procent. Mycket talar för att den finansiella marknaden får en ny struktur de närmaste åren och att antalet banker minskar. Nordnet Danmark fick trots den negativa utvecklingen på börsen många nya kunder och antalet aktiva konton ökade med 24 procent till Inte minst under det fjärde kvartalet var kundtillströmningen mycket stor, till viss del som ett resultat av oron på marknaden. Många nya kunder söker sig till Nordnet som framstår som en stabil och trygg aktör när banker går i konkurs. Marknadsandelarna har ökat när det gäller såväl volym som avslut. Nordnets marknadsandel på Köpenhamnsbörsen ökade från 5,5 procent 2007 till 6,4 procent 2008 mätt i antal avslut. Rörelseintäkterna minskade främst beroende på att de mest aktiva kunderna, som betalar lägst pris, stod för en större andel av avsluten än tidigare. Intäkterna minskade också eftersom börsens värde minskade. Varje affär blir då mindre och Nordnets provision lägre. Den danska aktiemarknaden är mycket internationell och 30 procent av avsluten görs på en annan marknad än den egna. Nordnet med sin nordiska profil har här stora fördelar jämfört med konkurrenterna. Tidningen Börsen utsåg dessutom Nordnet till billigast på internationell aktiehandel. Det priskrig på aktiehandel som startade 2007 har upphört under året och prisnivån har stabiliserats. Kravet på att handla i börsposter på Köpenhamnsbörsen har tagits bort vilket varit positivt för handeln, även om det sänker nettocourtaget Stora grupper av vanliga sparare upptäcker Nordnet i spåren av finanskrisen. Från 2009 kan vi erbjuda ett brett utbud av tjänster och produkter för dem som söker ett tryggare sparande. Med lanseringen av ett sparkonto och framför allt möjligheten att pensionsspara, blir utbudet komplett inom sparområdet och Nordnets tillväxtmöjligheter ökar markant i Danmark. Samarbete med försäkringsmäklare ska inledas för att nå ut till marknaden av tjänstepensioner. Unit Link-sparande är vanligt i Danmark, men med ett begränsat utbud av fonder. Nordnets Fondtorg med 500 fonder blir därför mycket attraktivt för dessa pensionssparare. Pensionstjänsterna är efterlängtade av de befintliga kunderna som efterfrågat pensionssparande via Nordnet under lång tid. Ett representationskontor och ett börsrum ska öppnas under första halvåret i Köpenhamn. Det är viktigt för att befästa den starka ställning Nordnet har hos aktiva sparare i Danmark. Antal konton i Danmark Resultat och nyckeltal Danmark Förändring Intäkter, MSEK 77,7 91,5-15% Resultat före goodwill och skatt, MSEK 32,9 48,6-32% Rörelsemarginal 41% 53% -23% Antal avslut % Sparkapital per 31 dec, mdr SEK 2,9 4,9-41% Antal aktiva konton % DANMARK / FINLAND NORDNET ÅRSREDOVISNING 2008

17 Rekord i antal nya kunder FINLAND Nordnet visade vinst i Finland från tredje kvartalet Antalet kunder i det närmaste fördubblades under året och målen gällande marknadsandelarna för såväl antal avslut som volym överträffades. Taru Rantala, Country General Manager Finland Även i Finland har det varit ett dramatiskt år på börsen. Helsingforsbörsen föll med 49,6 procent och omsättningen minskade med 31,7 procent. Nordnet har kunnat dra fördel av finanskrisen och kan se tillbaka på stora framgångar under året. Orsaken till det positiva resultatet var en mycket god kundtillväxt och en hög aktivitet bland aktiva kunder. Marknadsandelarna på Helsingforsbörsen i antal avslut och volym under året har fortsatt öka till 2,90 respektive 1,47 procent jämfört med 1,47 respektive 0,83 procent under Rörelseintäkterna har ökat kraftigt dels för att vi fått många nya kunder men även för att vi arbetat aktivt med priserna i nykundserbjudandet. Satsningen på de aktiva aktiespararna har varit betydelsefull. Antalet avslut har varit mycket stort, under till exempel oktober gjordes avslut av Nordnets kunder medan konkurrenten Etrades kunder svarade för Nordnet är fortsatt prisledande och kan dessutom svara upp mot de höga krav som ställs vad gäller innehåll och tjänster. Såväl de traditionella bankerna i Finland som konkurrerande internetmäklare har drabbats hårt av finanskrisen. Under året har ett börsrum och ett representationskontor öppnats i Helsingfors. Intresset för NordnetSkolan som startade 2008 har varit stort och alla kurser har varit fulltecknade. Analystjänsten Experterna som ger råd om portföljer har byggts ut. SIX ProTrader med bättre villkor och priser lanserades Nordnet fick även detta år högsta betyg i tidningen Arvopaperis stora internetmäklarundersökning, och rankades dessutom som en av de bästa tjänsterna för aktiva aktiekunder i en undersökning som gjordes av Kauppalehti, Finlands ledande affärstidning De mest aktiva kunderna har stor betydelse för Nordnet Finland. Vi fortsätter att fokusera på våra Active Traderkunder. Inför 2009 görs nya satsningar på att bygga ut samarbetet med kapitalförvaltare och fondbolag. En viktig nyhet 2009 är lanseringen av Fondtorget. Fortfarande har 57 procent av finländarna sina tillgångar enbart på sparkonton, och marknaden för sparande står inför en stark utveckling. Nordnet står med sitt utbud av breda och enkla spartjänster väl rustat. NordnetSkolan är av fortsatt stor betydelse och det kan bli aktuellt att även lansera skolan på webben. Resultat och nyckeltal Antal konton i Finland Finland Förändring Intäkter, MSEK 29,2 13,3 120% Resultat före goodwill och skatt, MSEK -0,6-8,9 58% Rörelsemarginal neg neg Antal avslut % Sparkapital per 31 dec, mdr SEK 1,8 1,3 38% Antal aktiva konton %

18 Rankad som bästa internetmäklare Charlotta Selin, Country General Manager Tyskland TYSKLAND Nordnet visade ett positivt resultat i Tyskland redan från första kvartalet. Trots en mycket turbulent marknad har utvecklingen varit fortsatt bra under året med ökande intäkter och fler kunder. DAX-Index på Tysklands huvudbörs, Xetra, backade under året med 40 procent. Marknadsandelarna för internetmäklarna minskade totalt, men Nordnet behöll sin andel och har nu aktiva konton och är fortfarande en liten aktör på den stora tyska marknaden. Den tyska verksamheten har visat positivt resultat varje kvartal under Dels för att vi arbetat aktivt med intjäningen, dels för att vi arbetat på kostnadssidan. Under året lanserade Nordnet handelsplatsen Scoach som ägs tillsammans av Deutsche Börse samt Swiss Stock Exchange. Det är en snabbare och effektivare handelsplats för warranter och certifikat. Den nya marknadsplatsen är ytterligare ett steg mot transparens och snabb orderexekvering i Tyskland. Tyskland är en mogen marknad med flera internetmäklare, där även de stora bankerna är aktiva med onlinetjänster. Nordnet höjde under året minimicourtaget för handeln på Xetra men är fortfarande prisledande. Trots att antalet avslut har minskat under året har intäkterna ökat med 30 procent. Det har varit stort fokus på kostnaderna och att hitta rätt strategi på den tyska marknaden. Nordnet konkurrerar med ett tydligt koncept mot aktiva sparare och en attraktiv prissättning. Nordnet har fyra gånger under 2008 utsetts till vinnare i olika kategorier i de jämförande undersökningar som gjorts mellan internetmäklare av ledande finansiella tidskrifter och TV-kanaler. Prissättning och villkor är de viktigaste framgångsfaktorna. En ytterligare framgångsfaktorer är en mycket hög servicegrad och ett bra samarbete inom det tyska teamet. Bra uppföljning, snabb ärendehantering och kunnig personal bidrog till att servicegraden kunde behållas på 98 procent under året Vi förväntar oss fortsatt oro på börserna i Tyskland. Som prisledare med ett kvalificerat innehåll och enkla och tydliga tjänster lockar Nordnet aktiva sparare. Paketering av tjänster samt kommunikation är i fokus och ett nytt utbud kommer att lanseras. Det är fortsatt stort intresse för Scoach som har som ambition att bli den tongivande börsen för strukturerade produkter i Europa. Samarbeten kommer att ingås för att nå kunderna via flera olika kanaler. Kontroll av kostnader och lönsamhet är en del av vardagen. Från 1 januari 2009 skärps beskattningen av värdepapper och en källskatt på 25 procent av vinsten på kapitalinkomster kommer att dras direkt. Nordnets kunder får dock själva betala in skatten först i slutet av året vilket ger en bättre möjlighet att planera den egna ekonomin. Antal konton i Tyskland Resultat och nyckeltal Tyskland Förändring Intäkter, MSEK 36,3 27,9 30% Resultat före goodwill och skatt, MSEK 7,6-12,8 159% Rörelsemarginal 19% neg Antal avslut % Sparkapital per 31 dec, mdr SEK 1,2 1,5-20% Antal aktiva konton % TYSKLAND / LUXEMBURG NORDNET ÅRSREDOVISNING 2008

19 Bra resultat och fortsatt kundförtroende LUXEMBURG Verksamheten i Luxemburg visar trots finanskrisen ett mycket bra resultat. Nordnet Luxemburg riktar sitt erbjudande främst till utlandsboende nordbor. Att kunna handla på börserna i de nordiska länderna, Tyskland, USA och Kanada på ett och samma ställe är mycket viktigt för de kunder som valt Nordnet. Anders Thonning, Country General Manager Luxemburg Oron på världens finansmarknader har påverkat kundernas aktivitet, antalet avslut har minskat och genomsnittsavslutet har blivit mindre. Nordnet har ett attraktivt pris jämfört med konkurrenterna tillsammans med en mycket hög servicenivå. Ett väl anpassat utbud, och möjligheten att få tillgång till Nordnets hela utbud av fonder, är andra viktiga konkurrensfördelar. Rörelseintäkterna har minskat med 14 procent och antalet avslut har minskat med 21 procent i jämförelse med Nordnets konkurrenter i Luxemburg är främst Internaxx, Cortal-Consors, HMS och Keytrade. De större nordiska bankerna finns också på plats i Luxemburg, många kunder väljer ofta Nordnet som en del av en total lösning för sitt sparande och sina placeringar i Luxemburg. Verksamheten påverkas av lagar och regler i såväl Sverige, Luxemburg som EU. Finanskrisen har även fört med sig direkta kostnader för Nordnet i Luxemburg. Samtliga aktörer på finansmarknaden i Luxemburg är enligt lag tvingade att bidra gemensamt till de banker och institut som inte kan klara sina åtaganden. Det har under året kostat Nordnet EUR. Med största sannolikhet kommer ett krav på utbetalning för 2009 även att ske, utbetalning är maximerad till 5 procent av bolagets aktiekapital per kalenderår Arbetet med en ansökan om bankoktroj fortsätter, och utvecklingen på finansmarknaden avgör takten. Utökade möjligheter till belåning, derivathandel samt vissa banktjänster gör det möjligt att locka fler kunder och bredda erbjudandet till nuvarande kunder. Hög servicenivå och fler samarbeten med partners kring förvaltningsuppdrag är viktiga fokusområden Resultat och nyckeltal Antal konton i Luxemburg Luxemburg Förändring Intäkter, MSEK 23,5 27,4-14% Resultat före goodwill och skatt, MSEK 11,2 18,5-39% Rörelsemarginal 48% 68% -29% Antal avslut % Sparkapital per 31 dec, mdr SEK 2,2 3,1-29% Antal aktiva konton %

20 Större ansvar och tydliga mål 2008 innebar att målstyrning och affärsplan blev centrala begrepp för alla medarbetare. Samtidigt anpassades antalet anställda till de förutsättningar som råder på marknaden. Könsfördelning Män 58% Kvinnor 42% Nordnet var tidigt ute med att se över sina kostnader, före den finanskris som under andra halvåret blev allt mer påtaglig. Antalet medarbetare minskade 2008 med 20 procent. Vid årsskiftet var antalet anställda 260 personer (323). Av dessa var 42 procent kvinnor. Medelåldern var 34 år. Mycket kraft har lagts på en intern förändringsprocess som syftar till ett nytt sätt att styra företaget. Nordnet har vuxit snabbt och 2008 blev året då struktur och kostnadskontroll var i fokus. Ansvar har delegerats och målstyrning införts. Vi arbetar med måltavlor, en form av styrkort för medarbetarna. Vi har för tredje året genomfört Nordnet Challenge Cup där vi lyfter fram olika moment kring, mål, vision och affärsidé. Attraktiv arbetsgivare Orosmolnen på finansmarknaden har inte påverkat vår förmåga att attrahera nya medarbetare. Vi har ökat vår attraktivitet hos studenter med 35 procent, enligt undersökningen Företagsbaromtern som genomförts av företaget Universum. Nordnet är ett mångkulturellt företag. Det skapar en dynamik som ger förutsättningar att lyckas i affärer. Språkkunskap och kulturell förståelse för de marknader vi arbetar på är viktiga Könsfördelning chefer Personalstatistik Män 59% Kvinnor 41% Rörelseintäkt per anställd, KSEK Utbildningskostnad per anställd, KSEK 7,3 17,6 7,5 Antal anställda vid årets slut Antal Swedsec-licenserade Personalomsättning 39% 17% 13% Medelålder 34,0 33,0 31,5 Sjukfrånvaro 3,0% 2,6% 2,1% 20 medarbetare NORDNET ÅRSREDOVISNING 2008

21 beståndsdelar i vår framgång. Vi behöver olika typer av kompetens och personligheter i verksamheten. En viktig satsning för att locka och behålla duktiga medarbetare är att vi uppmuntrar en hög intern rörlighet inom företaget. Medarbetarna har stora möjligheter att byta jobb för att fortsätta att utvecklas. Jämställdhet Nordnet är ett jämställt företag. Bland cheferna, inklusive koncernledningen, är 41 procent kvinnor och 59 procent män. I den medarbetarundersökning som genomfördes under året (se nedan) får arbetet med jämställdhet mycket bra betyg, och det är till exempel bland såväl chefer som kollegor en mycket positiv inställning till föräldraledighet oavsett kön. Incitament Nordnet har sedan tidigare ett program för rörlig ersättning som gäller alla medarbetare som varit tillsvidareanställda minst ett år. Från 2009 införs ett Short Term Incentive (STI)-program för att stimulera och motivera anställda till att arbeta mot gemensamma mål. STI-programmet syftar också till att alla ska vara engagerade och delaktiga i företagets fortsatta utveckling och lönsamhet. Hälsa och friskvård Även 2008 har det varit en fortsatt satsning på medarbetarnas hälsa. Genom samarbete med World Class Quality Care har Nordnet nu en leverantör av såväl friskvård som företagshälsovård. Oavsett ålder erbjuds alla medarbetare en hälsoundersökning. En mängd aktiviteter genomfördes för att uppmuntra till ett friskare och hälsosammare liv som satsningar på viktminskning och träning. Temat under året har varit tävling och sport. Även i tider när det blåser motvind är det viktigt att arbeta efter principen Kul tillsammans på jobbet och fortsätta att satsa på friskvård och hälsa. Det har varit vägledande under En viktig del i friskvården är en väl fungerande arbetsmiljögrupp med en representant från varje avdelning. Medarbetarundersökningar En inventering av kulturen i företaget genomfördes under året, bland annat genom gruppintervjuer. Kulturen är en viktig del som bär organisationen, stöttar affärerna och vägleder i det dagliga arbetet. En ny medarbetarundersökning genomfördes i december för att identifiera områden som kan förbättras. Trots ett mycket omvälvande år med personalminskningar och sparprogram visar medarbetarundersökningen nästan på samma höga totalbetyg som året innan, 3,99 jämfört med 4,16 på en femgradig skala för Områden som Affärsförklaring, Ledarskap, Arbetsmiljö, Jämställdhet och Kommunikation får mycket bra betyg. Genomsnittligt antal anställda Könsfördelning per avdelning Kvinnor Män Kundservice Mäklare Backoffice IT/ Marknad Pension Utveckl Övriga 21

22 Aktien Nordnet-aktien sjönk med 55 procent och noterades till 8,60 SEK vid utgången av Omsättningshastigheten uppgick till 15 procent. Nordnets aktie är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm sedan den 2 oktober 2006 under kortnamnet NN B. Nordnet ingår sedan januari 2009 i segmentet Nordic Mid Cap och i sektorn Finans och Fastighet. Aktien var tidigare noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan april Aktiekapital Den 31 december 2008 hade Nordnet ett aktiekapital om 165 (165) miljoner kronor, fördelat på totalt ( ) aktier med ett kvotvärde på 1 krona. Samtliga aktier är B-aktier med lika rösträtt och andel av bolagets kapital och vinst. Långsiktigt incitamentsprogram Bolagsstämman 2007 beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram till de anställda. Totalt har teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Go4us Nordic AB, för att därefter överlåtas till de anställda. 39 anställda har tecknat sig för teckningsoptioner med rätt att teckna samma antal aktier under perioden från och med 3 september 2007 till och med 1 juli 2010, till en teckningskurs på 28,20 kronor. Avsikten är att antalet teckningsoptioner som ges ut under treårsperioden, tillsammans med utestående personalkonvertibler (se nedan) inte vid någon tidpunkt ska medföra en utspädning överstigande fem procent. Den totala utspädningen vid full teckning respektive konvertering av dessa utestående program blir cirka 3,6 procent. Personalkonvertibel Under 2005 utgavs ett konvertibelprogram till dotterbolaget Go4us Nordic AB för vidareöverlåtelse till anställda om nominellt 55 miljoner kronor (motsvarande aktier). Konverteringskursen är 10,05 kronor och konverteringsperioden mellan den 1 juli 2009 och den 30 novem- Data per aktie, SEK Resultat före skatt 1,11 1,69 1,77 1,21 Resultat efter skatt 0,84 1,19 1,25 0,88 Utdelning per aktie 0,50* 0,50 0,50 0,10 P/E-tal Eget kapital per aktie 5,18 4,92 4,19 3,12 Aktiekurs vid årets slut 8,60 19,20 23,90 21,10 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Antal utestående aktier vid årets slut * Föreslagen 22 AKTIEN NORDNET ÅRSREDOVISNING 2008

Resultat- och nyckeltalstabell

Resultat- och nyckeltalstabell BEFRIA DINA PENGAR 2007 Nordnet 2007 Om Nordnet 1 VD-ord 2 Mission och affärsidé 4 Mål och strategi 5 Företagskultur 7 Konkurrens 8 Marknad 10 Omvärldsfaktorer 11 Kunder 12 Tjänster 14 Sverige 15 Norge

Läs mer

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 20-09- Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige,

Läs mer

Sparande i Norden. Sammanfattning. Sparandets värdeutveckling Nordnet Market Outlook, februari 2009

Sparande i Norden. Sammanfattning. Sparandets värdeutveckling Nordnet Market Outlook, februari 2009 Sparande i Norden Nordnet Market Outlook, februari 2009 Nordnet har undersökt skillnader i de nordiska länderna beträffande sparande och aktiehandel. I undersökningen ingår statistik från Sverige, Danmark,

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Månadsrapport september månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport september månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 20-10- Månadsrapport september månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige,

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-06-04 Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer

Månadsrapport februari. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport februari. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-- Månadsrapport februari. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ny webbtjänst med unik användarvänlighet Resultatutveckling första halvåret Rörelseintäkterna ökade med 12% till 394,2 (350,5) mkr Resultatet minskade med 3% till 124,5

Läs mer

Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-08-04 Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008. Global Reports LLC

Avanza bank Årsredovisning 2008. Global Reports LLC 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Vi är. Befria. utmanarna. som revolutionerar. dina pengar. sparandet. Innehållsförteckning. Läsanvisningar. www.global-reports.com

Vi är. Befria. utmanarna. som revolutionerar. dina pengar. sparandet. Innehållsförteckning. Läsanvisningar. www.global-reports.com Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2007

Delårsrapport januari-mars 2007 Vårt bästa kvartalsresultat hittills Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 18% till 205,6 (174,1) mkr Resultatet ökade med 4% till 69,5 (66,6) mkr Resultatet per aktie ökade med 4% till 0,42 (0,40)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2011 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning Perioden präglas av sjunkande omsättning och resultat. För att upprätthålla nödvändiga kapitalkrav kan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Rörelseintäkterna ökade med 29,5 (50,5) procent till 201,5 (155,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 73,5 (56,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr PRESSMEDDELANDE, 22-7-2 Stockholmsbörsen statistikrapport första halvåret 22 1 - Aktieomsättningen uppgick till 1 574 (2 235) miljarder kronor, en minskning med 3 procent. - Omsättningshastigheten var

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

revisionsberättelse... 96 definitioner... 97 adresser... 98

revisionsberättelse... 96 definitioner... 97 adresser... 98 nordnets årsredovisning 2009 innehållsförteckning Nordnet 2009 ekonomisk översikt 2009... 3 vd har ordet... 5 vårt erbjudande... 6 aktien... 7 om nordnet... 10 strategi... 12 marknad och konkurrens...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2002

Delårsrapport januari - september 2002 Delårsrapport januari - september 2002 För tredje kvartalet uppgick resultatet före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt till 0,7 (-29,9) mkr Kostnaderna under tredje kvartalet reducerades

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av perioden Årets första nio månader har genererat intäkter på TSEK 2.488 (2.585). Handelsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 Rörelseintäkterna ökade till 65,5 (29,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 25,5 (2,7) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,96 (0,10) SEK per aktie. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Risk och Framtidstro

Risk och Framtidstro Risk och Framtidstro en rapport om 70 och 80 talisters agerande på bolåne aktie och fondmarknaden under finanskrisen Mika Burman Götz Privatekonom Nordnet Telefon: 08 506 332 18 Mobil: 076 765 44 88 E

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008. Fokus på lönsamhet

Delårsrapport januari mars 2008. Fokus på lönsamhet Delårsrapport januari mars 2008 Fokus på lönsamhet Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 192,9 MSEK (205,6 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 45 procent till 38,1 MSEK (69,5 MSEK) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2007

Delårsrapport januari-september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Resultatutveckling januari-september Rörelseintäkterna ökade med 21 procent till 592,2 mkr Resultatet ökade med 10 procent till 181,1 mkr Resultatet per aktie ökade

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 miljoner kronor (223 miljoner kronor) en minskning med

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Provisionsintäkterna ökade med 116% för jämförbara enheter till 60,4 (28,0) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och skatt uppgick till -3,6 MSEK. Antalet

Läs mer

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon:

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 3,1 (-4,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (-30,2) MSEK. Rörelseintäkterna ökade med 48 procent

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

GETUPDATED SWEDEN AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000

GETUPDATED SWEDEN AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 1 GETUPDATED AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,8 MSEK (7,0 MSEK). Förändringen beror på att omsättning hänförlig till avyttrat dotterföretag ingick

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO Årsstämma 4 maj 2006 Simon Nathanson, CEO En bra utveckling 16 14 12 10 8 6 4 2 kr 2004-03-15 2004-04-15 2004-05-15 2004-06-15 2004-07-15 2004-08-15 2004-09-15 2004-10-15 2004-11-15 2004-12-15 2005-01-15

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer