Inventering av handelshinder gentemot Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av handelshinder gentemot Norge"

Transkript

1 YTTRANDE Enheten för inre marknaden Dnr För kännedom: Sven-Eric Söder, UD Yvonne Gustafsson, UD Chefen UD EU Chefen UD EIM Mats Ringborg, UD Nina Brunstedt, UD EU Kristin Forsgren, UD EU Utrikesdepartementet Stockholm Inventering av handelshinder gentemot Norge Kommerskollegium vill lyfta fram följande problemområden där initiativ till förbättringar är angelägna i förhållande till Norge Arbetsmarknadens funktionssätt Förutsättningarna att på nordisk nivå harmonisera reglerna om lån mellan koncernföretag Läkemedelsområdet Konkurrens Brist på samordning av reglerna för maskiner vad gäller besiktningar, godkännanden och återkommande kontroller Tullrelaterade frågor tullsatser/-kvoter och gränsformaliteter Skatter avsaknad av gemensamma regler Bristande informationsservice Som lösningsmetod för dessa hinder föreslår kollegiet att regeringen i första hand tillser att ansvariga myndigheter i båda länderna inom ramen för administrativt samarbete enas om gemensamma krav, procedurer eller avtal om att ömsesidigt erkänna varandras regler m.m., alternativt att god informationsservice finns tillgänglig hos nyckelorgan i regionen, t.ex. arbetsförmedlingar, försäkringskassor och skatteförvaltning. BOX 6803, STOCKHOLM BESÖKSADRESS : D ROTTNINGGATAN 89 TELEFON , FAX POSTGIRO INTERNET :

2 Yttrande Sida 2(12) 1. Inledning Arbetet med att förbättra förhållandena för utbytet av varor och tjänster och stimulera till ökad rörlighet generellt inom Norden har intensifierats under senare år. Kommerskollegium kartlade 1998 hinder för den inre marknadens fulla utnyttjande inom Norden. De nordiska handelsministrarna gav i juli 1998 klartecken till fortsatt arbete inom ett antal konkreta sektorer, t.ex. ömsesidigt erkännande av provningar, samnordiskt projekt i fråga om förbättrad marknadskontroll och underlättande för utförande av maskintjänster över gränserna. Inom Nordiska ministerrådet pågår också ett omfattande utredningsarbete för att bearbeta och försöka lösa relevanta hinder inom Norden. Med anledning av att Sverige och Norge nyligen enats om att bilateralt kartlägga och försöka lösa de största hindren för rörligheten och handelsutbytet mellan de båda länderna, har kollegiet anmodats att göra en hinderinventering under november Norge är naturligen en handelspartner av central betydelse för Sverige. Det borde därför finnas stora gemensamma fördelar med en bättre samordning mellan länderna inom ett flertal sektorer. Väl dokumenterade skillnader i lagstiftning och praxis finns inom Norden som helhet, inte minst inom de för personers fria rörlighet viktiga områdena skatteregler, sociala förmåner och arbetsmarknad. En metod att överbrygga skillnaderna är att kombinera samordning av lagstiftningen med professionell informationsservice. En särskild svårighet vad gäller Norge är att landet inte är EU-medlem, vilket innebär att Sverige och Norge måste lösa flera förekommande hinder med hänsyn till EES-avtalet och EU:s regler som gäller generellt gentemot tredje land, t.ex. på tullområdet. Den enskilt största hinderrelaterade faktorn är förmodligen olikheterna i rättssystemen. Skillnaderna i lagstiftning leder till att det av den enskilde fordras kunskap om det andra landets regler för sociala förmåner, skatteoch avgiftssystem m.m. 2. Hinder för en integrerad arbets- och tjänstemarknad 2.1 Arbetsmarknaden Arbetskraftsrörligheten mellan Sverige och Norge har mycket gamla traditioner, där möjligheten att ta arbete på andra sidan gränsen haft en balanserande effekt vid arbetslöshetstoppar i endera landet. Den sedan lång tid gällande fria nordiska arbetsmarknaden, med överenskommelser om sociala förmåner samt avskaffande av krav på arbetstillstånd och pass, förberedde de nordiska länderna för EES-avtalets borttagande av hinder för en fri arbetsmarknad. Det finns icke desto mindre behov av förbättringar inom vissa områden. Exempelvis upplevs myndigheters handläggningstider som alltför långa, vilket kan ha en avhållande effekt på incitamenten till rörlighet över gränserna.

3 Yttrande Sida 3(12) Arbetspendlares möjligheter att ta med egen bil till Norge Ett särskilt problem rör rätten för ensamstående svenskar som pendlar till sina arbeten i Norge att medföra egen svenskregistrerad bil. Dessa, i Sverige folkbokförda personer, riskerar att få betala norsk tull och andra avgifter för införsel av bilen. Svårigheterna drabbar de svenskar som är ogifta och därigenom har extra svårt att styrka att de tillbringar föreskriven tid i Sverige för att undkomma kravet på att låta registrera bilen i Norge. Svenskar som permanent bor i Norge skall givetvis inte fortsätta att ha sin bil registrerad i Sverige. Möjligen försöker en del svenskar undvika att Norge-registrera sin bil till följd av de ökade kostnaderna, bl.a. är norsk vägskatt förhållandevis hög. Bakomliggande lagstiftning är norska tullbestämmelser, Toll- og Avgiftsdirektoratets Foreskrift om toll- og avgiftsfri innførsel av utenlandsregistrert motorvogn til midlertidig bruk i Norge. Svårigheterna drabbar som nämnts ogifta personer. För pendlare med annat civilstånd är det betydligt enklare att visa att man har familjemässig anknytning till Sverige. Det anses den ha som är gift eller ensamstående med barn under 18 år som regelbundet besöks i Sverige. Bevismöjligheterna för svenskar som är barnlösa samboende eller ensamstående är svåra. En rimlig lösning vore att de norska reglerna jämställer gifta och ensamstående föräldrar med ogifta, så att inte reglerna i praktiken slår olika hårt beroende på den svenska arbetstagarens civilstånd Flyttningsbidrag För personer som antingen är arbetslösa eller riskerar arbetslöshet finns möjligheter att få ekonomisk hjälp om den arbetslöse bedöms kunna få arbete på annan ort inom landet. Flyttningsbidraget kompenserar för kostnader som uppkommer vid s.k. sökanderesor och bohagstransporter. Detta innebär att stöd kan ges för utgifter i samband med en anställningsintervju på annan ort. Stödet för bohagstransporter gäller kostnadsersättning vid själva flytten till den nya arbetsorten. Flyttningsbidraget, som endast är nationellt, utgör en åtgärd för att stimulera arbetskraftsrörligheten. Det kan för den arbetslöse förefalla märkligt att det allmänna ersätter kostnader i samband med en anställningsintervju, t.ex. en Malmöbo som har anställningsintervju i Haparanda, medan motsvarande förhållande inte gäller i relationen Haparanda Torneå.

4 Yttrande Sida 4(12) Den svenska regeringen gav hösten 1997 Arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att inom ramen för den nordiska överenskommelsen på arbetsmarknaden uppta förhandlingar med berörda myndigheter i övriga nordiska länder om möjligheten och villkoren att ge flyttstöd även när en arbetslös i ett nordiskt land söker eller får ett arbete i ett annat nordiskt land. Överläggningarna har ännu inte resulterat i någon gemensam nordisk överenskommelse. Att ta upp denna fråga bilateralt med Norge kan vara relevant för att nå en bredare lösning, dock måste EG-rättens regler om likabehandling beaktas, dvs. att bilaterala överenskommelser inte får utformas så att de utestänger andra EES-medborgare från förmånerna. Förutom flyttningsbidrag, finns även andra former av arbetsmarknadspolitiska program, där överenskommelse om ömsesidig tillämpning med Norge (och övriga nordiska länder) borde diskuteras. Exempel på sådana åtgärder är anställningsstöd, som syftar till att underlätta långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden, och arbetspraktik på arbetsplatser i andra nordiska länder Generella informationsbehov för en fri arbets- och tjänstemarknad En helt gemensam arbetsmarknad i egentlig mening saknas så länge stora skillnader består mellan ländernas arbetsrättslagstiftningar (inklusive kollektivavtal), t.ex. avseende reglerna för tjänstledighet, arbetstider, uppsägning, avsked och för företag viktiga frågor som regler om registrering av bolag eller skyldigheter för arbetsgivare att teckna s.k. hängavtal respektive krav att erlägga fackliga avgifter. Att sådana skillnader hämmar ett fritt flöde över gränserna är väl känt. Exempelvis är grunderna för arbetslöshetsförsäkringen olika i Norge och Sverige. I Sverige är medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen frivillig medan det i Norge sker en inordning i arbetslöshetsförsäkringen med automatik genom anställningen. Den enskilde arbetstagaren eller tjänsteutövaren är härvid i stort behov av bättre tillgång till allsidig information rörande de till arbetet eller tjänsten närbesläktade frågorna såsom reglerna för ersättning vid deltidsarbetslöshet, gränsarbete (då arbetet och bostaden är förlagda till två länder), ersättning vid sjukdom och olycksfall, regler om föräldraförsäkring och barnbidrag, regler om behörighetskrav, skatter, deklaration och pensionsrättigheter m.m.

5 Yttrande Sida 5(12) Behovet är stort av högklassiga och lättillgängliga informationskanaler som klarar av att samtidigt förmedla information om båda ländernas system 1. För att tillgodose arbetssökandes behov skulle en förbättrad informationsservice och en kanalisering till de redan i dag erfarna arbetsförmedlingarna i gränstrakterna behövas. Ett annat sätt att förenkla informationsspridningen är att sammanlänka de nordiska ländernas arbetsförmedlingar på internet. Utbildningsområdet Studenter som önskar utbilda sig på gymnasie- eller högskola i grannlandet har rätt att göra detta, då de nationella regelverken säger att alla studenter skall behandlas lika oavsett medborgarskap. I praktiken uppfattas ofta lokala regelverk som hindrande av den enskilde (olika antagningsförfaranden, delvis olika ord/begrepp, olika examensbenämningar/titlar, osäkerhet om studielån/bidrag och lärlingssystem (som finns i Norge men inte i Sverige). Eftersom rätten av bestämma denna typ av regler ofta är decentraliserad är det svårt att skapa sig en total överblick för den enskilde. Det handlar då om bestämmelser som avgörs av enskilda utbildningsinstanser och skolor. I grunden är detta främst ett rent informationsproblem som bör kunna hanteras inom det redan existerande samarbetet i Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för utbildningsfrågor (där utbildningsministrarna ingår). 2.2 Behov av harmonisering på det finansiella området En välkänd fråga rör förutsättningarna för lån mellan koncernföretag i Norden, där man från svensk sida anser att problem föreligger 2 till följd av låneförbudsregler i ländernas aktiebolagslagstiftningar. Även om det finns undantagsregler som gör det tillåtet att ge lån mellan koncernbolag, så har dessa regler olika räckvidd såvitt avser lån över de nationella gränserna. Norge har numera ändrat sina regler så att det är tillåtet för ett norskt dotterbolag att ge lån till, eller erhålla lån från, sitt moderbolag oavsett var i Norden moderbolaget är registrerat. I Sverige krävs enligt huvudregeln att moderbolaget är ett svenskt aktiebolag. I Sverige måste koncernens svenska aktiebolag fortfarande ansöka om dispens från skattemyndigheten om moderbolaget är ett utländskt aktiebolag med säte i ett EES-land. Att det är olika regler i de nordiska länderna anser bankföreningen hindrar bankerna att ge sina kunder de koncernkontolösningar som bankerna tekniskt kan tillhandahålla och som de flesta större nordiska företag med verksamhet i ett eller flera länder efterfrågar. 1 Upprättandet av kontaktpunkter i Öresundsregionen är en god förebild. 2 Bankföreningen påtalade detta problem redan i samband med kollegiets kartläggning av handelshinder i Norden 1998.

6 Yttrande Sida 6(12) 2.3 Läkemedelsområdet Det pågår ett arbete för att eliminera skillnader i lagstiftning på nordisk nivå inom läkemedelsområdet. Arbetet bedrivs inom Nordiska Läkemedelsnämnden (NLN) under Nordiska ministerrådet. Trots detta finns vissa generella hinder kvar inom läkemedelsområdet med anknytning till varu- och tjänsteflödet mellan Sverige och Norge 3 : - Tillstånd krävs att få föra in respektive föra ut vissa varor till och från Sverige - Rätten för resande att föra med sig läkemedel för personligt bruk är i viss mån begränsad, särskilt vad gäller narkotiska läkemedel - Vissa yrkesutövare, såsom läkare och veterinärer, kan inte utan erforderliga tillstånd föra med sig läkemedel eller sprutor och kanyler vid gränspassagerna - Läkemedelsverkets tillsynsverksamhet är avgiftsbelagd vilket kan anses vara ett hinder (i likhet med många avgiftsbelagda verksamheter). Bioteknik När det gäller bioteknik och patent kan allmänt sägas att patenteringspraxis i Norge inte i någon betydande mån avviker från den som följs i de övriga nordiska EU-anslutna länderna Danmark, Finland och Sverige. Dock är norsk hållning mer restriktiv i fråga om patenterbarhet för biotekniska uppfinningar. Svensk läkemedelsindustri kan därför inte utan vidare räkna med att i Norge få patent under samma förutsättningar som patentskyddet i EPC-anslutna länder (den europeiska patentkonventionen EPC). En sådan olikformig behandling är en nackdel i handelshänseende 4. Norges hållning i bioteknikfrågan har på senare tid fått särskild betydelse i och med att direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (98/44/EG) blivit gällande inom EU. Direktivet lägger fast normer för harmonisering av nationella regler om patenterbarhet på bioteknikområdet. Direktivet, som är kontroversiellt i Norge, ingår i EES-avtalet. 2.4 Generella konkurrensproblem Från konkurrenssynpunkt finns en del problem i förhållande till Norge som bör nämnas kortfattat: - Förekomsten av statsstöd i form av lokaliserings- eller investeringsbidrag 5. 3 Uppgifterna är inrapporterade av Läkemedelsverket. 4 Uppgifterna kommer från Patent- och registreringsverket (PRV). 5 Norsk-Svenska handelskammaren pekar här på förläggningen till Norge av Orklas pizzafabrik.

7 Yttrande Sida 7(12) - Elnäten i Norden är underdimensionerade i förhållande till den potentiella handeln med el över de nordiska gränserna. Möjligheterna till ett annars fullt kapacitetsutnyttjande saknas således. - Nationella standarder och regler för byggmateriel och byggtjänster är faktorer som motverkar en väl fungerande byggmarknad. 2.5 Godkännande av maskiner och annan utrustning (mobilkranar, hissar, grävmaskiner m.m.) Ett problem som fortfarande väntar på sin lösning rör Norges i förhållande till Sverige avvikande krav om godkännande och kontroller. Inom det för rörligheten över gränserna viktiga området för mobila lyftanordningar och lyftkranar m.m. jämte förarbevis för dessa anordningar, hindras den fria rörligheten mellan Sverige och Norge av att utförda besiktningar i ett land inte godkänns i det andra landet. För att förbättra systemet och underlätta handelsutbytet mellan länderna pågår ett nordiskt projekt under ledning av svenska Arbetarskyddsstyrelsen i syfte att harmonisera centrala bestämmelser om återkommande besiktningar och kompetensbevis för maskinförare och för sprängningsarbete. Eventuellt kan de beskrivna problemen lösas genom att ett särskilt regelsystem tas fram som berörda företag kan åberopa som alternativ till befintlig lagstiftning. 2.6 Transporter - bredd på lastbilar Kollegiet har i tidigare yttrande (om handelshinder i Norden 1998) uppmärksammat de skillnader som finns mellan Norge och Sverige i fråga om lastbilars bredd. Dessa skillnader följer av EES-avtalets regler där Sverige använder sig av ett undantag från EG-reglerna. Emellertid vållar dessa skillnader praktiska problem, inte minst då lastbilsflakens bredd påverkar bredden på pallar, som i sin tur påverkar maximal storlek på backar och förpackningar. Transportföretagen måste använda speciella lastbilar för transporterna till Norge, vilket höjer transportkostnaderna och därmed de transporterade produkternas pris Tullrelaterade problem 3.1 Problem relaterade till gränspassagen Dokumentet ATA-carnet kan användas i vissa fall för att underlätta temporär införsel varvid tull och andra skatter inte behöver betalas vid gränsen. ATA-carneten är en internationell tullhandling som används i ett femtiotal länder och som utfärdas av auktoriserade handelskamrar. 6 Problemet inrapporterat av Norsk-Svenska handelskammaren. Som exempel ges en konkret norsk beställning av svenska monteringsfärdiga hus, där lasten följaktligen var för bred för att kunna tas in i Norge.

8 Yttrande Sida 8(12) Vid flera tillfällen har problem rapporterats till Stockholms Handelskammare angående norska tullens tillämpning av ATAbestämmelserna avseende yrkesutrustning. Som exempel kan nämnas ett fall då en korrekt ATA-carnet (tillfällig införsel av mässgods, varuprover och yrkesutrustning) utfärdades av handelskammaren för en kunds räkning. Norska tullen avvisade felaktigt carneten och debiterade tull och moms. Tullen betalades senare tillbaka men momsen kunde inte betalas tillbaka vare sig av tullmyndigheten eller Fylkesskattekontoret. Resultatet blev förutom tidsspillan, en kostnad för det svenska företaget med ett femsiffrigt belopp. Stockholms Handelskammare vill att liknande och andra oklara situationer undviks i framtiden. Problemen kan förmodligen minimeras om erforderlig information om ATA-konventionens tillämpning förs ut till tjänstemännen vid den norsk/svenska gränsen. En annan möjlighet att undvika betala avgifter vid gränsen är att ansöka om tullkredit. Svenska (och andra utländska) företag som importerar varor till Norge måste dock ställa en bankgaranti i dessa fall. 3.2 Tullar och kvoter Räkor Företag inom beredningsindustrin har till kollegiet anmält problem med kvoter på räkor. Möjligheten att importera räkor tullfritt från Norge regleras genom kvoter, dels autonoma gemenskapstullkvoter, dels kompensationskvoter. Eftersom gemenskapens försörjning med vissa fiskeprodukter för närvarande är beroende av import från tredje land ligger det i gemenskapens intresse att helt eller delvis tillfälligt upphäva tillämpliga tullar för vissa produkter inom ramen för gemenskapstullkvoter. För detta ändamål har EU beslutat om en kvotmängd på ton för perioden 1 april mars 2000 för räkor 7. Denna kvot kan även utnyttjas för räkor som importeras från andra länder än Norge. Kompensationskvoter utgörs av EU beslutade kvoter som anpassades till existerande handelsförbindelser vid Finlands, Sveriges och Österrikes anslutning. Det finns för närvarande tre olika kvoter där bl.a. räkor (av familjen Pandalidae) ingår. Kvoternas storlek är 950, 800 respektive 900 ton (för räkor klassificerade enligt KN-nr , respektive ). Dessa kvoter gäller under år 1999 och förutsätter att produkterna har norskt ursprung. 7 av arten Pandalus borealis, KN-nr och

9 Yttrande Sida 9(12) Frågan om att ändra en tullkvot till en tullsuspension för sådana produkter där tull enligt tulltaxan endast tas ut i undantagsfall togs upp i en studie 1997 om effekterna av EU:s politik för autonoma tullkvoter och suspensioner på fiskeflottan och beredningsindustrin. Efter remiss från Jordbruksdepartementet yttrade sig kollegiet över studien 8. Kollegiet framförde till departementet att en i tulltaxan fastställd låg tullsats är att föredra framför en kvot. Det ger klarare spelregler för de ekonomiska aktörerna. Ett problem med kvoter är den osäkerhet företag lever med när det gäller vilken tull som kommer att debiteras varorna vid import. Om det finns kvotutrymme kvar är varan tullfri vid importen, i annat fall debiteras full tull. Eftersom först till kvarn-metoden används för avräkning från kvoter saknas ofta möjlighet att förutsäga om avgifter för en sändning kommer att tas ut eller inte Dubbel tull vid import från tredje land Före Sveriges EU-medlemskap fanns möjlighet till handelsrestitution, dvs. varor kunde reexporteras till annat land varvid tullavgifterna återbetalades. Gällande regelverk inom EU innehåller inte denna möjlighet. Det medför att varor som importeras till EU och därefter säljs vidare till Norge beläggs med tull två gånger. För att undvika dubbel tullbeläggning finns möjligheten att lägga upp varorna på tullager i Sverige. Detta är dock en kostsam procedur (UD har skickat en remiss till Tullverket bl.a. med begäran om att detta problem belyses. Remisstiden går ut den 15 november 1999) Livsmedels- och jordbruksområdet Ett kommersiellt betydelsefullt problem handlar om de höga norska tullsatserna inom livsmedels- och jordbruksområdet. I egenskap av frihandelspartner till EU kan frågan ställas om inte Norge har något av en moralisk skyldighet att sänka sina tullnivåer inom områdena jordbruksprodukter och förädlade livsmedelsindustriprodukter. I syfte att nå en överenskommelse om tullnivåproblemen beträffande livsmedelsindustriprodukter (konfektyr, bröd, läskedrycker m.m.) pågår diskussioner inom EES mellan Europeiska kommissionen och Norge. Just läskedrycker vållar väl kända problem och bottnar i det i EU högre sockerpriset än världsmarknadspriset i övrigt. 8 den 4 februari 1998, dnr

10 Yttrande Sida 10(12) Frågan om norska interna prisrabatter för jordbruksråvaror (att norska producenter kan köpa råvaror till subventionerat pris) kanske bör studeras närmare ur ett EES/WTO-perspektiv 9. Även i övrigt när det gäller rena jordbruksvaror (mejeriprodukter, frukt och grönsaker, kött m.m.) pågår diskussioner inom EES mellan Europeiska kommissionen och Norge om tullnivåernas storlek. EES-avtalet har som uttalat mål att handeln här utvecklas mellan EES-avtalsparterna. Vad gäller den svensk-norska livsmedelshandeln kan sägas att den representerar stora ekonomiska värden för företag på båda sidor av gränsen. Livsmedelshandel består, förutom av traditionell handel, också av långt drivna produktionssamarbeten mellan norska och svenska företag samt gemensamma ägarstrukturer. Genom frihandelsavtalet EG-EFTA har en betydande handel med bearbetade jordbruksvaror kunnat utvecklas. För de rena jordbruksprodukterna däremot är handeln begränsad. Norges tariffering medför kommersiellt avskräckande tullnivåer för de flesta jordbruksprodukter. Den genomsnittliga norska tullnivån för jordbruksvaror uppgår till nära 100 %. För känsliga varuområden som spannmål, mejeri- och köttprodukter uppgår de genomsnittliga tullnivåerna till över 250 % 10. Den svenska näringen har redovisat önskemål om handelsliberaliseringar vad avser såväl jordbruksvaror som bearbetade varor. Norge har i de förhandlingar som förts hittills endast erbjudit mycket begränsade förmåner. Vad avser livsmedel har traditionellt den norska marknaden visat ett stort intresse för svensk livsmedelsindustri. Handeln med förädlade livsmedel som täcks av frihandelsavtalet från 1973 utvecklas, i båda länderna, på ett positivt sett. För övriga produkter som inte täcks av frihandelsavtalet (t.ex. korv och andra köttprodukter) är det inte möjligt att med lönsamhet exportera till Norge. Vidare är EES-avtalets regler otydliga och svårtillämpade på detta område. Otydligheterna, som behöver klaras ut och rättas till, leder till att den svenska branschen ibland känner att Norge inte fullt ut följer sina åtagande enligt EES-avtalet rörande såväl tolkningar som implementeringen av olika direktiv och förordningar på livsmedelsområdet. Detta gäller t.ex. EG-reglerna för tillsatser och berikning av livsmedel, vilket medför extra kostnader för produkter som är tänkta att avyttras på den norska marknaden 11. Även administrativa rutiner av olika slag i de båda länderna kan skapa problem. Från svensk sida kan som exempel nämnas rutinerna kring norska tillsynsmyndigheters krav på avisering med exakta ankomsttider av importerat gods (gäller livsmedel) innan norsk hamn anlöps eller 9 Sådana prisrabattsystem förekommer även inom EU, vilket minskar utsikterna att kommissionen skulle vilja driva denna fråga. 10 Enligt uppgifter från Jordbruksverket. 11 Enligt uppgifter från Livsmedelsindustrierna, LI.

11 Yttrande Sida 11(12) landgräns nås. Dessa rutiner kan upplevas som onödigt byråkratiska av företagen 12. Mejeriområdet Handeln med Norge i fråga om mjölkprodukter är långt ifrån problemfri. Här störs handeln av kvotsystem och de norska tullsatserna. Detta skadar givetvis möjligheterna för svenska tillverkare att kunna exportera till Norge. Drabbade produktslag är bl.a. ost, mjölkpulver, smör och bearbetade produkter såsom fruktyoghurt, Crème fraîche, smaksatt mjölk och fil etc. 4. Skatter och avgifter Det faktum att skattebestämmelser enligt EG-rättslig terminologi är nationell kompetens skapar låsningar som motverkar en fungerande inre marknad. Listan på problemen för den fria rörligheten kan här göras lång. I förhållandet till Norge har inte minst momshanteringen kritiserats från företagarhåll, t.ex. reglerna kring momsregistrering, som kritiserats för att vara onödigt komplicerade och byråkratiska. Företag som medför svensk personal under kortare uppdrag i Norge möter administrativa krav av olika slag. Det handlar t.ex. om krav på norsk inkomstdeklaration. Beskattningskonsekvenserna skiljer sig också åt beroende på om ett företag har fast driftställe eller ej i Norge. Arbetsmaterial av olika slag (t.ex. inom byggområdet) och maskiner som förs in i Norge belastas med en investeringsavgift på 7 procent. Investeringsavgiften är en form av skatt som utgör ett problem för framför allt dem som utför kortare uppdrag i Norge. Möjligheter finns till återbetalning av delar av investeringsavgiften. Dock upplevs pappershanteringen kring denna återbetalning som mycket omfattande och besvärande 13. Regelmässigt är det också så, att mindre företag drabbas proportionellt hårdare när det ställs anspråk på administrativa resurser. Utsikterna att vara konkurrenskraftig vid kortare maskinintensiva entreprenader anges av byggföretagen som mycket små till följd av dessa krav. Återbetalningstidens längd (investeringsavgiften) kan lätt uppfattas vara ett direkt hinder för denna typ av tjänster, särskilt för de mindre företagen 14. Från norsk sida har vid tidigare svenska påstötningar i frågan upplysts om att investeringsavgiften är förenlig med EES-reglerna eftersom den tas ut på samma villkor för inhemska näringsidkare. Trots dess förenlighet med EES-avtalet kan dess proportionalitet behöva diskuteras vidare. 12 Problemet inrapporterat av Norsk-Svenska handelskammaren. 13 Enligt Byggentreprenörerna gäller att om en maskin används i Norge i mindre än 20 månader finns möjlighet till återbetalning av 5 procent per månad som maskinen inte befunnit sig i landet. 14 Enligt uppgifter från Byggentreprenörerna.

12 Yttrande Sida 12(12) 5. Generella lösningsförslag Erfarenheterna från kollegiets verksamhet visar att hinder som identifieras måste tacklas direkt av de instanser som har makten och ansvaret för de aktuella reglerna. För att nå permanenta lösningar där den fria rörligheten inte fungerar i dag krävs i de allra flesta fall att de berörda tillsynsmyndigheterna möts i syfte att konkret, produkt för produkt eller tjänst för tjänst etc. enas om gemensamma krav eller avtal om att ömsesidigt erkänna varandras regler, kontrollsystem etc. Den politiska uppgiften är att se till att de berörda instanserna träffas i syfte att uppnå sådana avtal (som givetvis måste vara förenliga med EGrätten). Vad gäller de tullrelaterade problemen är det dock till största delen gemenskapslagstiftningen som lägger hinder i vägen. Det givna alternativet till harmonisering eller avtal om ömsesidigt erkännande är informationskanaler med hög servicegrad. Det finns redan i dag goda exempel på sådana initiativ, inte minst lättlästa informationsbroschyrer av olika slag, vilkas betydelse inte skall underskattas. Här finns bl.a. Gränspendlarbroschyren 15 och Länsarbetsnämndens broschyr Hinder som motverkar en gemensam arbetsmarknad mellan Sverige och Norge. Vidare kan branschspecifika informationsbroschyrer tas fram. Exempelvis finns broschyren Läkararbetsmarknaden i de nordiska länderna, framtagen av de nordiska läkarförbunden. Utöver detta drivs nu på försök även en nordisk servicetelefonlinje, Hallå Norden, som kan ge allsidig information om den fria rörligheten inom Norden 16. Utöver detta kan påminnas om ambassadernas centrala roll för arbetet med att eliminera olika hinder. Även handelskamrar, såsom Norsk- Svenska handelskammaren i Stockholm, fyller en viktig funktion i det bredare nätverk av aktörer vilkas insatser borde koordineras för att få maximal utväxling. Kollegiets roll som samordningscentral och kontaktpunkt för inre marknadsproblem har givetvis även den betydelse för rörligheten inom Norden. ************************ Ärendet har avgjorts av kommerserådet Christina Nordin i närvaro av avdelningsdirektörerna Gunilla Sköldemar och Ralph Eliasson, föredragande. Enligt Kommerskollegiums beslut Ralph Eliasson 15 Framtagen av Gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalsland 16 Gemensant gratisnummer som skall kunna nås från alla nordiska länder: , alternativt i Sverige:

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kommerskollegium 2013:3 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som an-svarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Gränsarbetare i Norden

Gränsarbetare i Norden 2008-08-27 Dnr 2008/1452 MO 2008:8 Gränsarbetare i Norden En redovisning och analys av hur tillämpningen av regelverket för arbetslöshetsförsäkringen fungerar avseende personer som är bosatta i Sverige

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

SOLVIT Sverige 2009. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2009. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året 2010 05 SOLVIT Sverige 2009 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Kommerskollegium, Maj 2010 första tryckningen. ISBN: 978-91-86575-03-8 MISSIV Enheten för Inre marknaden och tekniska

Läs mer

Svenska tjänsteföretagares intresse av en väl fungerande inre marknad

Svenska tjänsteföretagares intresse av en väl fungerande inre marknad YTTRANDE Dnr 100-416-2003 För kännedom L Pagrotsky, N S-E Söder, N L O Lindgren, UD Chefen, UD-EIM G Grén, UD-EIM M Ramstedt, Brysselrepresentationen Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och

Läs mer

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium 2012:4 E-handel nya möjligheter, nya hinder En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

KGH Presentation June 14, 2011

KGH Presentation June 14, 2011 Gränshinder 37: Utredning om moms på tjänster utförda i Norge av svenskt företag Page 1 (20) RAPPORT Förstudie 1 Gränshinder 37: Utredning om moms på tjänster utförda i Norge av svenskt företag KGH Presentation

Läs mer

RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR. KGH Presentation June 14, 2011 RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR KGH Presentation June 14, 2011 Sida 1 (11) INNEHÅLL: 1. Sammanfattning s. 2 2. Beskrivning Bakgrund s. 3 3. Introduktion

Läs mer

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58)

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande handikapporganisation med mer än

Läs mer

Stockholms Handelskammare februari 2004. Hinder vid handel. - Exemplet Norge

Stockholms Handelskammare februari 2004. Hinder vid handel. - Exemplet Norge Stockholms Handelskammare februari 2004 Hinder vid handel - Exemplet Norge Förord 99 % av Sveriges alla företag är småföretag som har färre än 50 anställda. Dessa sysselsätter 1,4 miljoner människor, dvs.

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Institutionen för handelsrätt Department of commersial law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Offentlig upphandling Missgynnar tillämpningen av regelverken små och medelstora företag? Författare: Roland Rörstrand

Läs mer

Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska produkter

Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska produkter MISSIV Datum Diarienr 2000-06-19 2000/84-5 Ert datum Er beteckning 2000-02-03 UD2000/90/ERS Regeringen Utrikesdepartementet 103 33 STOCKHOLM Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska

Läs mer

Inremarknadsguide för myndigheter. Augusti 2014

Inremarknadsguide för myndigheter. Augusti 2014 Inremarknadsguide för myndigheter Augusti 2014 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Intervjuer med riksdagspartiernas talespersoner och SKOP-undersökning med svenska företagare 1 Våren 2013 Näringslivets Regelnämnd, NNR, Stockholm, 2013 Produktion

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning

Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning Rapport 1(76) Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning Rapport 2(76) Sammanfattning Den 1 januari 2007 infördes regler om dokumentationsskyldighet vid internprissättning

Läs mer

Öppet system för Blomman och Svanen förutsättningar och argument

Öppet system för Blomman och Svanen förutsättningar och argument Bilaga till rapport 1 (45) 2010:8 Öppet system för Blomman och Svanen förutsättningar och argument Konsultrapport av Swedeval Utvärdering 2 Innehåll 1 Uppdrag och bakgrund 3 1.1 Uppdraget 3 1.2 Genomförande

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Kommittédirektiv Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet Dir. 2010:48 Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Sammanfattning av uppdraget En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Vinnare och förlorare

Vinnare och förlorare rapport Vinnare och förlorare Om konkurrens med arbetskraftskostnader inom EU Vinnare och förlorare Om konkurrens med arbetskraftskostnader inom EU Claes-Mikael Jonsson Landsorganisationen i Sverige 2013

Läs mer