Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009 09"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning Vision, affärsidé och styrande värderingar 2 Året i sammandrag 3 Higabgruppen i korthet 4 Higabgruppens uppdrag 6 VD har ordet 8 Mål och uppföljning 10 Marknad 12 Kundrelationer 14 Fastighetsförvaltning 16 Livsmedel, hotell och restaurang 16 Kultur, utbildning och idrott 18 Hantverk och industri 20 Fastighetsutveckling 22 En utvecklande resurs för Göteborgs Kulturliv 24 Medarbetare 28 Miljöarbete 30 Milstolpar i Higabgruppens utveckling 33 Förvaltningsberättelse 35 Resultaträkningar 38 Kommentarer till resultaträkningar 39 Balansräkningar 42 Koncernens och moderbolagets förändringar i eget kapital 44 Kommentarer till balansräkningar 45 Kassaflödesanalyser 47 Kommentarer till kassaflödesanalyser 48 Noter 50 Revisionsberättelse 64 Granskningsrapport 67 Flerårsöversikt 68 Definitioner 69 Risk- och känslighetsanalys 70 Ägarstyrning 72 Styrelse 74 Företagsledning 76 Fastighetsförteckning 78

3 Götaplatsen, en av 6 mindre statyer i karet vid Poseidon med Konstmuseet i bakgrunden Vision, affärsidé och styrande värderingar Vision Higabgruppen ska skapa ökat värde för kunder, medarbetare och ägare. Affärsidé Higabgruppens affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad samt i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Vår verksamhet ska medverka till Göteborgs Stads utveckling. Styrande värderingar Kundorientering Nära kundsamverkan med lyhördhet för kundens önskemål Lättillgänglighet och snabba besked Bra fastighetsskötsel, underhåll och service Medarbetarskap Engagerat personligt ledarskap Delaktighet och medansvar Respekt för varandra Öppenhet Långsiktighet Äga, vårda och förvalta våra fastigheter så att de bevarar eller ökar sitt värde Bedriva ett uthålligt förbättringsarbete 2 Higabgruppens årsredovisning 2009

4 Under 2009 förvärvade Higabgruppen Fastighets AB Rantorget och tog därmed över ägandet och förvaltandet av Vagnhallen i Gårda. Året i sammandrag Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 29 Mkr (39). 29Mkr Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 3 Mkr (5). Checkräkningskredit med ram om 50 Mkr var nyttjad till 0 Mkr (0). 3Mkr Den synliga soliditeten uppgick till 14,0 procent (15,3). 14,0procent Fastighetsbeståndets 4 bokförda värde, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick vid årsskiftet till Mkr (3 776). 197Mkr Uthyrningsbar yta uppgick vid 632 årsskiftet till m² ( ). Vakansgraden uppgick till 5,4 procent (5,3). 776m 2 Higabgruppens årsredovisning

5 Higabgruppen i korthet Bidrar till Göteborgs Stads utveckling Higabgruppen styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige. Vi ska bidra till stadens utveckling genom att vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet. I uppdraget ingår också att vårda och utveckla Göteborgs Stads kulturfastigheter. Verksamheten ska vara lyhörd för de värden som kännetecknar Göteborg. Utbildning, kultur, privat näringsliv och offentlig förvaltning Higabgruppens kunder finns inom samtliga dessa områden som tillsammans bidrar till en positiv utveckling av Göteborg. Vi äger flera av Göteborgs mest kända kulturfastigheter samtidigt som vi erbjuder ändamålsenliga lokaler för främst små och medelstora företag. Drygt hälften av hyresintäkterna kommer från offentlig verksamhet, medan det privata näringslivet svarar för övriga intäkter. 3 förvaltningsområden med kundfokus Higabgruppens förvaltning är långsiktig. Arbetet är organiserat i 3 olika förvaltningsområden, uppdelade efter kundkategori. Därmed skapas förutsättningar för en förvaltning enligt kundernas specifika behov och önskemål samtidigt som effektiviteten ökar. Förvaltningsområdenas kundkategorier: Ω Livsmedel, hotell och restaurang Ω Kultur, utbildning och idrott Ω Hantverk och industri Därutöver kan alla områden erbjuda kontorslokaler. Fastighetsutveckling efter kundernas behov Genom att anpassa lokaler efter kundernas behov gör vi det möjligt för kunderna att verka, utvecklas och växa. Ett väl genomfört utvecklingsarbete underlättar förvaltningen av fastigheterna och bidrar därmed till ökad effektivitet. Fastighetsutvecklingen omfattar nybyggnation, större ombyggnader och lokalanpassningar. Ett bolag med goda finanser och en stark ägare Higabgruppen ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Företaget ska vara en långsiktigt stabil aktör med god soliditet och lönsamhet. Göteborgs Stad Higabgruppen Lokalanpassar Projekterar Förädlar Samverkar Planerar Vårdar Bygger Upphandlar Förvaltar Styr Leder Specialanpassar Initierar Miljösäkrar Kvalitetssäkrar Utvärderar Projekt Projekt Projekt Projekt Higabgruppen är ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet. Genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Göteborg bevarar och skapar vi värden och bidrar till stadens utveckling. Projekt 4 Higabgruppens årsredovisning 2009

6 Härlanda Park - Kulturhus Higabgruppens årsredovisning

7 Higabgruppens uppdrag Higabgruppens verksamhet styrs till stor del av de direktiv som ägaren, Göteborgs Stad, har ställt upp för bolaget genom beslut i Kommunfullmäktige. Av ägardirektivet framgår att Higabgruppen ska: Ω Bidra till stadens utveckling Ω Vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet Ω Vara lyhörda för de värden som präglar Göteborg Ω Vårda och utveckla Göteborgs Stads kulturfastigheter Ω Vara en långsiktig, stabil aktör med god soliditet och lönsamhet Ω Via förvaltning, utveckling, förvärv samt avyttring säkerställa fastigheternas värde och brukbarhet Ägardirektivet betonar framförallt uppgiften att vårda, utveckla och förvalta de fastigheter som vi äger och bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Vi ska vidare aktivt främja och tillgodose intressen när det gäller lokaler, för i huvudsak mindre företag och organisationer. Ägaren anger även att verksamheten ska eftersträva en ekonomisk utveckling som säkerställer tillfredsställande lönsamhet och soliditet. Utifrån ägardirektivet har Higabgruppen formulerat en vision och en affärsidé samt arbetat fram mål och strategier för att nå dessa. 6 Higabgruppens årsredovisning 2009

8 Gustav Adolfs Torg med Börsen och Stadshuset Högvakten i bakgrunden Higabgruppens årsredovisning

9 VD har ordet Stark ställning på en försvagad marknad När jag tar över ansvaret för Higabgruppen vid ingången av 2010 är det en mycket välskött verksamhet med goda finanser jag möter. Min föregångare har tillsammans med bolagets medarbetare på ett framgångsrikt sätt utvecklat verksamhetens olika delar och skapat goda resultat. Higabgruppen befäster en stark ställning trots en vikande marknad och kan notera ökade intäkter Vi har fortsatt den planerade marknadsanpassningen av hyresnivåerna och har i det svaga konjunkturläget haft glädjande nog, få outhyrda lokaler. Vår vakansgrad var 5,4 procent 2009, vilket ska jämföras med den genomsnittliga vakansgraden för kontorsytor i Stor-Göteborg på cirka 10 procent. Reslutatet för fastighetsverksamheten går i linje med lagda planer, men initialkostnaderna för uppstart av verksamheten för den nya fotbollsarenan blev högre än förväntat. Allt mer nöjda kunder och medarbetare Vårt kundorienterade arbetssätt ger t ydliga resultat. Bättre information, större tillgänglighet och snabbare service i den dagliga verksamheten plus ännu närmare samarbete när det gäller anpassning av lokalerna efter hyresgästernas verksamhet ger oss allt bättre betyg. Vi har som mål att bli Göteborgs bästa hyresvärd Våra senaste mätningar av Nöjd-Kund-Index visar att vi är på mycket god väg. Vårt NKI 2007 var 75, 2008 ökade det till 79 och 2009 till 81. Bakom de positiva kundrelationerna står våra duktiga medarbetare och deras ambitiösa sätt att relatera sina arbetsuppgifter till kundernas behov. Higabgruppen arbetar med ett uttalat ansvarstagande, respektfullt och öppet medarbetarskap. En vital del är att serva och stödja varandra för att kunna ge ännu bättre kundservice. Det goda och stödjande medarbet arskapet ökar också arbetsglädjen och trivseln, vilket avspeglar sig i ett stigande Nöjd-Medarbetar-Index. Mellan de 2 senaste mätningarna (2007 och 2009) ökade NMI från 70 till 80. Effektiva klimatinsatser I enlighet med vår miljöpolicy fortsätter vi att minska verksamhetens påverkan på miljön. Genom att systematiskt arbeta med energibesparande åtgärder och att välja så bra energislag som möjligt reducerar vi utsläppen av koldioxid. Under 2009 lyckades vi halvera våra CO 2 -utsläpp, ett resultat som vi enligt vår målbild räknat med att nå först Higabgruppen har sedan tidigare enbart använt elenergi som är Bra Miljövalmärkt. Under året fick vi även möjlighet att köpa fjärrvärme enligt Bra Miljöval, vilket haft stor betydelse för den positiva utvecklingen med att nå målet med halverade CO 2 -utsläpp i verksamheten. Strategisk roll Higabgruppen har en strategisk roll för utvecklingen av Göteborg. Vi har som uppdrag att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med våra kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Vår verksamhet handlar ytterst om att bevara och utveckla värden samt bidra till Göteborgs tillväxt både kommersiellt och kulturellt. Att med andra ord vara med och bygga Göteborgs framtid och medverka till att staden är fortsatt attraktiv att leva och verka i och att besöka. Vi har över 300 byggnader med en sammanlagd yta på mer än m 2. Vi är hyresvärd för en rad myndigheter och förvaltningar. Här finns också verksamhetslokaler för företag i ett stort antal branscher. Förvärv och nybyggnation Som en aktiv förvaltare förändrar och förnyar vi vårt bestånd. Under året gjorde vi ett av de största förvärven i bolagets historia. Genom köp av Fastighets AB 8 Higabgruppens årsredovisning 2009

10 VD har ordet Vår verksamhet handlar ytterst om att bevara och utveckla värden samt bidra till Göteborgs tillväxt både kommersiellt och kulturellt. Foto: Pontus Johansson Rantorget tog vi över ägande och förvaltning av Vagnhallen i Gårda. Uppställningshallen med verkstad samt huvudkontor för Göteborgs Spårvägar på nästan m 2. Vårt uppdrag för Göteborgs Stad innebär att vi engageras i större nybyggnadsprojekt av samhällsintresse. Pedagogen och Gamla Ullevi är ett par exempel från senare tid. Förnyelsen av Lagerhuset vid Heurlins plats pågår för fullt och projekteringen av den nya bad- och isanläggningen i Angered Centrum har precis inletts. Under 2010 kommer vi bland annat också att gå vidare med ombyggnaden av Stadsbiblioteket och bygget av Idrottshögskolan vid Skånegatan. Stora kulturvärden I beståndet ingår ett stort antal av Göteborgs kulturfastigheter. Från de stora institutionerna vid Götaplatsen till de små stugorna i våra kulturreservat. Inte mindre än 23 av de byggnads minnen som finns i Göteborg förvaltas av oss. Många av våra övriga fastig heter är dessutom Q-märkta. Kulturfastigheterna representerar mycket stora värden såväl ekonomiskt som kulturhistoriskt, arkitektoniskt och estetiskt. Dessutom är de genom de verksamheter som bedrivs i dem uppskattade upplevelsemässiga tillgångar. Att bevara byggnadernas traditionella värden och samtidigt utveckla dem för dagens krav på arbetsmiljö, klimatanpassning, funktion och tillgänglighet är en angelägen uppgift som vi arbetar mycket aktivt med. Jag känner stor stolthet över förtroendet att få leda Higabgruppen och ser fram emot en spännande och utvecklande verksamhet i ett bolag präglat av hög kompetens, lång erfarenhet och djupt engagemang. Göteborg i februari 2010 Göran Sylvesten, VD Higabgruppens årsredovisning

11 Mål och uppföljning Higabgruppens övergripande mål är att vara en ansvarstagande, engagerad och drivande partner i fastighetsfrågor. Arbetet mot målen bedrivs inom områdena kund, medarbetare, fastighet och ekonomi. Kund Övergripande mål Nöjda kunder i affärsmässiga relationer. Organisationen ska svara mot kundernas behov, krav och önskemål. Detta gjorde vi 2009 Målsättningen inför 2009 var att fortsätta att genomföra aktiviteter för att förverkliga vår vision att bli Göteborgs bästa hyresvärd Ett kvitto att vi är på god väg visar utvecklingen av vårt Nöjd-Kund-Index som 2009 steg från 79 till 81. Med ett nytt skyltprogram och en parkeringsguide på vår hemsida har vi ökat tillgängligheten till våra fastigheter. Vi har också förbättrat återkopplingen till kunderna vid fel anmälningar. Mål 2010 Kundernas nöjdhet med vår information ska öka till 75 procent. Kundenkäten ska återkopplas till kund och dokumenteras i vår kunddatabas. Kundnöjdheten med yttre skötsel ska öka till 65 procent. Medarbetare Övergripande mål Engagerade och stolta medarbetare. Ett starkt engagemang och stolthet över det vi kan och det vi gör ökar arbetsglädjen och motivationen att ta ansvar för företagets utveckling. Detta gjorde vi 2009 Målsättningen inför 2009 var att fortsätta arbetet med den interna servicen och stödet medarbetarna emellan. Detta för att kunna ge ännu bättre service åt våra kunder och nå målet att bli Göteborgs bästa hyresvärd Det goda medarbetarskapet har utvecklats under året och Nöjd- Medarbetar-Index steg 2009 till 80, vilket överträffar vårt barriärbrytande mål för 2011 med 5 enheter. Med återkommande gemensamma informations- och frukost - dialoger för alla medarbetare stärker vi känslan för vår verksamhet och ökar förståelsen för varandras arbetsområden och uppgifter. Samtliga medarbetare erbjöds 2009 hälsoprofilsbedömningar och hälsocoachning. Mål 2010 Arbetet med det engagerade, ansvarstagande, respektfulla och öppna medarbetarskapet fortsätter. Vi servar och stödjer varandra för att kunna ge ännu bättre service åt våra kunder, i syfte att bli Göteborgs bästa hyresvärd Stora Tullhuset Saluhall Briggen 10 Higabgruppens årsredovisning 2009

12 Mål och uppföljning Higabgruppens samtliga medarbetare arbetar aktivt med Målbilden. Ett levande och handlingsorienterat dokument som genomsyrar verksamhetens alla delar. Fastighet Övergripande mål Att vara bäst i tidiga skeden inom fastighetsutveckling. Långsiktig och uthållig förvaltning. Detta gjorde vi 2009 Målsättningen inför 2009 var bland annat att kvalitetssäkra kostnadsprocessen och genomföra avslutningsmöten med kunder för större fastighetsprojekt. Handlingsplanen för att minska CO 2 -utsläppen skulle genomföras och antalet nöjda kunder inom yttre skötsel skulle fortsätta att öka. Genom att tydligare förklara kostnadsprocessen vid fastighetsutveckling ger vi nu kunden från början ett helhetsgrepp över projektet. Vi har också haft avslutningsmöten enligt planerna. Målet att halvera våra CO 2 -utsläpp 2011 jämfört med 2006 uppnåddes redan under Inom yttre skötsel var målet 2009 att öka andelen nöjda kunder till 65 procent. Resultatet blev en ökning till 54 procent. Ekonomi Övergripande mål Långsiktig lönsamhet. Detta gjorde vi 2009 Målsättningen inför 2009 var att de hyresavtal som omförhandlades under året skulle nå en marknadsmässig nivå. Som helhet för de kommersiella hyresavtal som omförhandlades under 2009 nåddes målet om marknadsmässig hyresnivå. Mål 2010 Att ta fram och påbörja ett nytt arbetssätt vid om förhandling av hyresavtal där vi till största delen har f örankrat de nya villkoren före sista dagen för uppsägning. Mål 2010 Tidsprocessen för byggprojekt ska kvalitetssäkras. Projektens konstnadsnyckeltal mäts. 45 fastigheter energioptimeras för att reducera energianvändningen och minska CO 2 -utsläppen. Sahlgrenska Huset Hälsovetarbacken Higabgruppens årsredovisning

13 Marknad Större utbud och minskad efterfrågan Som en följd av den vikande konjunkturen och den ekonomiska osäkerheten bröts den fleråriga utvecklingen med minskad vakansgrad och stigande hyror på fastighetsmarknaden i Göteborg. Samtidigt tillfördes stora kontorsytor genom nybyggnationer. Göteborgsregionen har drygt Genom det strategiskt geografiska invånare. 15 kommuner ingår. Göteborg läget och den starka industriella strukturen är Sveriges näst största stad med strax med bland annat tillverkningsindustri, över invånare. Det senaste logistik, IT, livsmedel, petrokemi, läkemedel decenniet har staden haft en befolkningstillväxt på mer än 10 procent. De kom- intressant för internationella etableringar. och bioteknik är Göteborgsregionen mande åren beräknas den årliga tillväxten Under 2009 har flera utländska företag ligga runt 1 procent, vilket be tyder en folkmängd på år Inte minst så har norska företag gjort betydande investeringar i Göteborg. fortsatt att etablera sig här och Norge är nu det land som har flesta etableringar i Göteborgs regionen. Tvåa är Tyskland. Fordonsindustrins tyngd i regionen ger dock ett särskilt utsatt läge i den kraftigt svaga konjunkturen, vilket ger tydliga avtryck i produktion, försäljning och sysselsättning. Ledande logistikläge Göteborg är ett logistiskt nav mitt i Skandinaviens industriella centrum. En mycket stor del av industriföretagen i Sverige, Norge och Danmark är koncentrerade till Skandinaviens sydvästa hörn en region med cirka 8 miljoner invånare. Göteborg får också en ökad logistisk roll i Göteborg är ett logistiskt nav mitt i Skandinaviens industriella centrum. Götaplatsen med utsikt mot Kungsportsavenyn 12 Higabgruppens årsredovisning 2009

14 Marknad handeln med de baltiska länderna. Göteborgs Hamn är Nordens största. En fjärdedel av Sveriges totala utrikeshandel passerar här. Den svenska exporten och importen minskade kraftigt under året, vilket ledde till minskade godsflöden i Göteborg. Under 2009 beräknades minskningen till cirka 15 procent. En viss återhämtning förväntas dock under Ökande vakanser Göteborg är fortsatt en av de största kontorsmarknaderna i Norden med 3,3 miljoner m² kontorsyta i Stor-Göteborg. Efter en mycket stark 5-årsperiod bröts utvecklingen Vakanserna ökade under året. Den genomsnittliga vakansgraden för kontorslokaler i Stor-Göteborg låg i slutet av året runt 10 procent. I slutet av 2010 beräknas den vara uppe i cirka 15 procent. Den minskande efterfrågan sätter press på hyresnivåerna. Under året minskade marknadshyran i centrala Göteborg med cirka 10 procent. Omförhandlingar, hyresrabatter och kostnadsfria lokalanpassningar för hyresgästen blir allt vanligare inslag. Ökad kontorsyta Omkring hälften av nybyggnationen av kontor skedde i centrum. Under 2009 tillfördes nära m², vilket är en ökning Prognostiserad sysselsättningstillväxt Index Stor-Göteborg Mälardalen Sydsverige Vakansgrad (%) Prognostiserad BRP-tillväxt Göteborg Stockholm Malmö Index Källa: Newsec Källa: Newsec Källa: Newsec med cirka m² jämfört med De största projekten var lokaler för polis, åklagare och tingsrätt vid Skånegatan som byggs av NCC på uppdrag av Vasakronan. De kommande 4 åren beräknas drygt m² ny kontorsyta vara klar i Göteborg. I Gårda färdigställer Skanska under 2010, m² i ett av Göteborgs första Prognostiserad gröna sysselsättningstillväxt kontorshus. Norra Älvstrandens 110 Utveckling ABs kontorsbygge på Norra Älvstranden tillför samma år m² Index Stor-Göteborg Mälardalen Sydsverige Prognostiserad BRP-tillväxt Index Stor-Göteborg Mälardalen Sydsverige Direktavkastningskrav lokaler (%) Göteborg Stockholm Malmö Källa: Newsec Källa: Newsec Källa: Newsec Stor-Göteborg Mälardalen Sydsverige Higabgruppens årsredovisning

15 Kundrelationer Higabgruppen får allt högre kundbetyg Kundernas upplevelse av våra lokaler och vår service har en avgörande betydelse för vår utveckling. Årets kundundersökning gav oss ett ännu bättre Nöjd-Kund-Index (NKI) än tidigare. Dessutom tog sig fler kunder tid att svara på enkäten. NKI steg från 79 till 81 i undersökningen Svarsfrekvensen var 54 procent. Ett NKI på 81 är mycket högt och ger Higabgruppen en stark position jämfört med andra stora hyresvärdar på den svenska lokalmarknaden. Bästa hyresvärd 2011 Ett av Higabgruppens långsiktiga mål är att 2011 vara den bästa hyresvärden i Göteborg. Kundundersökningarna är ett viktigt medel för att nå det målet. Enkäterna ger oss kontinuerligt besked om vad kunderna tycker om oss på en rad punkter. Dessutom får vi fram önskemål och tips på förbättringar, vilka vi noga analyserar och sedan i lämpliga delar anpassar vår service efter. Det är viktigt att praktiskt visa att vi tar vara på kundernas synpunkter. Upplevelsen av att direkt kunna påverka är en väsentlig del av kundnöjdheten. Ökad information Under 2009 har vi ökat informationen till kunderna på en rad olika sätt. Genom att tydligt förklara byggprocessens olika steg i samband med iordningställande av lokaler får kunden från början ett helhetsgrepp över projektet. Vi arbetar även med att förbättra återkopplingen vid felanmälningar. En kund som gör en anmälan ska alltid snabbt få besked om att anmälan mottagits och behandlas samt ett meddelande när felet är åtgärdat. Kunddatabasen säkrar kvaliteten Higabgruppens förvaltning är indelad i 3 områden. För varje fastighet finns det en kundansvarig och en fastighetstekniker. Men oberoende av kund, fastighet, förvaltningsområde eller vem som är i tjänst hos oss ska varje ärende få en snabb och säker hantering. Vår nya kunddatabas är gemensam för hela förvaltningen på Higabgruppen. Den har nu varit i bruk i drygt ett år och är ett viktigt verktyg för att kvalitetssäkra vår kundservice. Databasen ökar möjligheterna att följa kunden över tid oavsett vem som är kontaktperson. Hitta till våra hus Genom en utvecklad kartfunktion på vår hemsida har vi under året ökat tillgängligheten till våra fastigheter. På den sökbara kartan anges förutom fastighetens adress nu även närmaste parkeringsplats för både bilar och cyklar samt närmaste hållplats för buss/spårvagn. Skyltprogram Informationen vid våra fastigheter har förbättrats de senaste åren. Under 2009 slutfördes vårt omfattande, enhetliga skyltprogram. Det består dels av fasadplaketter som satts upp på alla våra hus och dels av orienteringsskyltar vid områden och fastigheter. Fortsatt låg vakansgrad Trots lågkonjunktur har Higabgruppen under 2009 lyckats bibehålla en låg vakansgrad. Vid slutet av året hade vi en outhyrd totalyta på m², vilket motsvarar 5,4 procent. De vakanser som finns förklaras till stor del av glapp som uppstår vid skiften av hyresgäster, ombyggnationer och renoveringar. Vi har en mycket stor andel trogna och nöjda kunder. Vi arbetar hela tiden för positiva, långsiktiga relationer då detta är en betydelsefull tillgång inte minst i ett svagt konjunkturläge. 14 Higabgruppens årsredovisning 2009

16 Kundrelationer Nöjd-Kund-Index (NKI) Kundfördelning (%) π Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar 34,8 π Staten 15,8 π Västra Götalandsregionen 9,1 π Övriga hyresgäster 40,3 Totalt uthyrd lokalarean (%) π Kultur 18,3 π Kontor 17,7 π Utbildning 17,3 π Hantverk och industri 13,5 π Idrott 9,4 π Omsorg 7,8 π Hotell och restaurang 6,1 π Livsmedel 4,7 π Lager 2,6 π Detaljhandel 2,0 π Bostad 0,6 Uthyrningsbar area (m 2 ) Totalt uthyrd area Outhyrd area Huvudbrandstationen Totalt uthyrningsbar area Stora Saluhallen Konstmuseet Higabgruppens årsredovisning

17 3 förvaltnings områden Higabgruppens fastighetsförvaltning är uppdelad i följande områden: 1. Livsmedel, hotell och restaurang 2. Kultur, utbildning och idrott 3. Hantverk och industri Förvaltningsområde Livsmedel, hotell och restaurang Flera upprustningsprojekt och omfattande förnyelse Flera förnyelseprojekt har pågått eller inletts under Det har bland annat handlat om större renoveringar, miljörelaterade förbättringar samt ombyggnation och anpassning för nya verksamheter. Dessutom har den gamla panncentralens skorsten fogats om och tätats. Skorstenen har bevarandekrav på sig och får inte rivas. Fiskhamnen En större renovering av en av kajerna och omfattande takarbeten har genomförts under året. Arken Parkeringsytorna vid konferensanläggningen Arken i Skandiahamnen har moderniserats. En av parkeringarna har fått en markant standardhöjning. Samtidigt har vi tillfört 140 nya platser. Sammanlagt finns det nu 400 p-platser vid Arken. Stora Saluhallen Ända sedan starten 1889 har Stora Saluhallen vid Kungstorget varit en välbesökt handelsplats. För att tillgodose dagens och framtidens krav på livsmedelshantering påbörjar nu Higabgruppen ett moderniserings- och upprustningsprojekt i hallen. Under 2009 har vi inventerat Saluhallens tekniska status och projekterat ombyggnaden. Den första etappen planeras att på börjas i början av 2010 och omfattar cirka 1/3 av hallen. Det rör sig om m² fördelade på 3 plan. Systemen för el, VA, värme och kyla moderniseras och byts. Förbederedelser för eventuell anslutning till fjärrkyla görs. Förvaring och beredningsrum moderniseras. Försäljningsytor rustas upp. Arbetena medför att 6 hyresgäster under cirka 1 år får tillfälliga lokaler i en temporär saluhallspaviljong i direkt anslutning till Stora Saluhallen. Saluhall Briggen I Saluhall Briggen i Linnéstaden har vi installerat ett nytt styr- och reglersystem för värme och ventilation. Genom åtgärderna beräknar vi sänka energi förbruk ningen med omkring 20 procent, vilket motsvarar cirka 100 MWh per år eller drygt kronor. Huvudbrandstationen För att minska skaderisken för Huvudbrandstationen i Gårda vid översvämningar av Mölndalsån har vi byggt ett översvämningsskydd i fasadlivet på fastigheten. Skyddet klarar ett vattenstånd på cirka 13 meter över havet. Normalt vattenstånd i Mölndalsån ligger mellan 11,1 och 11,5 möh. Vid översvämningen 2008 var nivån i Mölndalsån cirka 12,3 möh. Slakthusområdet I det omfattande underhållsarbetet i Slakthusområdet har tyngdpunkten 2009 legat på takarbeten, fönster- & fasadrenovering. Lagerhuset I det nu pågående ombyggnadsprojektet i Lagerhuset på Heurlins plats vid Rosenlundskanalen ingår bland annat f asadrenovering, ny sophantering, om - byggnad av entréer, nya hissar, ny ventilationsanläggning och nya ytskikt i entré och trapphus. Under 2009 påbörjades också ombyggnadsarbeten av lokaler på cirka m² för Pusterviksteatern. Lokalerna består bland annat av kontor, repetitionslokaler, kafé och en mindre scen. Totalt omfattar projektet cirka m² invändiga ytor och cirka m² markytor och beräknas vara klart före halvårsskiftet Odontologen De pågående lokalanpassningarna i Odontologen på Medicinareberget gick in nästa steg. Arbetena i lokalerna för endodonti avslutades och samtidigt inleddes anpassningen i kliniken för oral medicin. 16 Higabgruppens årsredovisning 2009

18 Fastighetsförvaltning Hotel Eggers Uthyrd lokalarea inom förvaltningområdet (%) π Omsorg 26,1 π Livsmedel 18,4 π Hotell och restaurang 17,3 π Hantverk och industri 13,3 π Kontor 11,8 π Kultur 6,7 π Detaljhandel 2,2 π Lager 2,0 π Bostad 1,9 π Utbildning 0,2 π Idrott 0,1 Genomgripande omvandling i Fiskhamnen Foto: Carina Gran Förvaltningsområdets största kunder (m 2 ) Tandvården i Göteborg Räddningstjänsten Storgöteborg Arken Konferenscenter Jakobsdals Charkuteri Intressenter AB Göteborgs Stad Miljöförvaltningen Uthyrd area Outhyrd area Uthyrningbar area inom förvaltningsområdet Livsmedel, hotell och restaurang I förvaltningsområdet ingår flera av Göteborgs storheter inom livsmedel, hotell och restaurang samt specialfastigheter och vissa äldre kulturfastigheter. Här finns bland annat Stora Saluhallen, Feskekôrka, delar av Fiskhamnen, Hotel Eggers, Huvudbrandstationen i Gårda, Odontologen, Gathenhielmska Reservatet och Klippans Kulturreservat. Fiskhamnen är en av de verkligt klassiska Göteborgsmiljöerna. Här finns flera mindre och större företag i fiskbranschen och Sveriges största fiskauktion. Läget är fantastiskt för oss som fisk- och skaldjursgrossist, säger Martin Kuhlin, ekonomichef på Fisk Idag. Efter en genomgripande om byggnad har vi nu lokaler i absolut toppklass. Vi har fått mycket beröm från både kunder, leverantörer och myndigheter. Martin Kuhlin, ekonomichef på Fisk Idag Fisk Idag är hyresgäster hos Higabgruppen sedan Med åren har man mer än fördubblat sina lokaler. I dag disponerar man sammanlagt m 2 kontor och produktionsyta. Cirka 50 personer är anställda i företaget. Vi arbetar nu i en högmodern produktionsanläggning med funktionella kontorslokaler och välutrustade personalutrymmen med bland annat gym. I vårt visningskök pågår allt mellan kundträffar och kurser till träningspass för Svenska kocklandslaget. Higabgruppen har varit en mycket positiv och smidig partner under hela ombyggnadsprocessen. Vi har varit välsynkade med varandra. Deras delar, som bland annat gällt renovering och uppfräschning av exteriören, har legat bra i takt med byggverksamheten vi stått för på insidan. Higabgruppens årsredovisning

19 Förvaltningsområde Kultur, utbildning och idrott Nya byggnader för idrott, hälsa och rekreation Den nya fotbollsarenan Gamla Ullevi togs i bruk vid den allsvenska premiären Planeringen av Angereds bad- och isanläggning samt byggnationen av Idrottshögskolan påbörjades. Bland övriga aktiviteter under året märks modernisering, anpassning och renovering av bland annat Konstmuseet, Stadsteatern och Röhsska Museet. Uthyrd lokalarea inom förvaltningområdet (%) π Kultur 31,3 π Utbildning 28,8 π Kontor 18,4 π Idrott 16,6 π Hotell och restaurang 3,0 π Detaljhandel 0,8 π Omsorg 0,6 π Lager 0,3 π Hantverk och industri 0,2 Förvaltningsområdets största kunder (m 2 ) Göteborgs universitet Got Event AB Göteborgs Stad Kulturförvaltningen Göteborgs Stadsteater AB Västra Götalandsregionen Uthyrd area Outhyrd area Uthyrningbar area inom förvaltningsområdet Kultur, utbildning och idrott Förvaltningsområdet omfattar flera av de stora kända kulturbyggnaderna i Göteborg, fastigheter för idrott, forskning och utbildning samt olika myndighetsbyggnader. Bland annat Stadsteatern, Konstmuseet, Stadsbiblioteket, Konserthuset, Gamla Ullevi och byggnaderna runt Gustaf Adolfs Torg. Gamla Ullevi Den nya fotbollsarenan Gamla Ullevi färdigställdes och togs i bruk Premiärmatchen var allsvenska derbyt mellan Örgryte och GAIS den 5 april. Veckan efter mötte IFK Göteborg- Djurgårdens IF. Den 25 april skedde den officiella in vigningen av Gamla Ullevi som Sveriges första nationalarena för damer med landskampen Sverige-Brasilien. Sedan följde bland annat U21-EM och finalerna i Gothia Cup. Första året spelades så många som 67 matcher på den nya arenan. Vid matchen IFK Göteborg-Djurgården upptäcktes vibrationer i intilliggande fastigheter när ett stort antal supportrar på den norra läktaren hoppade i takt. Efter en utredning av olika alternativ för att åtgärda problemet har vi kommit fram till en lösning med aktiva vibrationsdämpare. Kvarteret Högvakten På grund av ökade sättningar i kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg har vi under 2009 undersökt behovet av grundförstärkning av detta. Vi kommer troligen att inleda grundförstärkning av hela kvarteret med start Projekteringen påbörjades vid årsskiftet 2009/2010. Idrottshögskolan Under 2009 har vi planerat och projekterat den nya Idrottshögskolan vid Skånegatan. Bygget startas 2010 och beräknas vara klart vintern 2010/ Higabgruppens årsredovisning 2009

20 Foto: Göran Olofsson /GU Gamla Ullevi Stora Teatern Konstmuseet Under 2009 lade vi nytt tak för att lösa läckageproblem och samtidigt förbättra fastighetens energieffektivitet. Fastighetsförvaltning Ökad tillgäng lighet på Stadsteatern På vid gavel är namnet på ett brett tillgänglighetsprojektet som pågår på Göteborgs Stadsteater. Målet är att göra det så enkelt och bekvämt som möjligt att besöka teatern också för den som har någon funktionsnedsättning. Det är fullständigt självklart att vi ska vara tillgängliga för alla och nu ser vi också till att bli det, säger teater chefen och VDn Ronnie Hallgren. Vi arbetar på bred front. På vid gavel omfattar tillgänglighetsanpassning av vår information, våra förställningar och våra lokaler. Projektet sträcker sig över 3 år och sker i samarbete med de stora brukar organisationerna. När det gäller lokalerna har Higabgruppen som äger och förvaltar byggnaden i samråd med teatern genomfört flera åtgärder under Entrén har ändrats och bland annat försetts med en ramp så att den som använder rullstol enklare kan komma in. Flera parkeringsplatser har märkts om till handikapplatser. För att öka synligheten och säkerheten för den med nedsatt syn har alla trappor kontrastmärkts. Glasdörrarna till foajén har också märkts i samma syfte. Kaffebarens bardisk har anpassats för gäster i rullstol. Att utveckla en 75-årig kulturbyggnad på en strategisk plats som Götaplatsen för dagens krav är inte helt enkelt, säger Ronnie Hallgren. Det finns en rad begränsningar både för vad man kan och får göra. Men resultatet är lyckat. Vi har haft en mycket bra dialog med Higabgruppen och vi har fått en fungerande anpassning med minsta möjliga påverkan på husets karaktär. Röhsska museet För att öka energieffektiviteten och höja säkerheten har vi bytt glaspartier i fasaderna på Röhsska museet. Foto: Carina Gran Pedagogen Göteborgs Stadsteater Anpassningsarbeten för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har utförts under året. Angereds bad- och isanläggning Higabgruppen har fått i uppdrag att bygga en ny bad- och isanläggning i Angered centrum. Utformningen har tagits fram genom en arkitekttävling som vanns av Erséus Arkitekter. Projekteringen beräknas komma igång i början av nästa år och anläggningen planeras vara färdigställd under Ronnie Hallgren, teater chef och VD Göteborgs Stadsteater Higabgruppens årsredovisning

21 Förvaltningsområde Hantverk och industri Produktiva lokaler för en rad olika branscher Inom det förvaltningsområde som har tyngdpunkt på lokaler för hantverk och industri samlas mycket av det som är Higabgruppens ursprungliga kärna. Det vill säga ändamålsenliga lokaler för mindre företag. Här ingår även flera andra typer av fastigheter. Exempelvis Barken Viking, Kvibergsområdet och Härlanda Park. Uthyrd lokalarea inom förvaltningområdet (%) Förvaltningsområdets största kunder (m 2 ) π Hantverk och industri 34,2 π Kontor 21,3 π Utbildning 12,6 π Kultur 7,2 π Lager 6,6 π Idrott 5,3 π Omsorg 5,0 π Detaljhandel 3,6 π Hotell och restaurang 2,4 π Livsmedel 1,4 π Bostad 0,4 Göteborgs Spårvägar AB Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs Stad Härlanda stadsdelsförvaltning ABF Göteborg Vuxenutbildning AB Göteborgs Stad Lokalförsörjningsförvaltningen Västra Götalandsregionen Uthyrd area Outhyrd area Uthyrningbar area inom förvaltningsområdet Hantverk och industri I förvaltningsområdet dominerar Higabgruppens lokaler för kommersiella verksamheter. Här finns ett stort utbud av olika lokaltyper för hantverk, industri och andra verksamheter. Bland annat Angereds och Grimmereds industribyar, Hantverkshuset Stampen, Barken Viking, Kvibergsområdet, Härlanda Park och Brew House. Vagnhallen Gårda Higabgruppen förvärvade i maj Fastighets AB Rantorget och tog därmed över ägande och förvaltning av Vagnhallen i Gårda. Byggnaden upp fördes och belönades med 1985 års Kasper Salin-pris, för god arkitektur. Totalytan är m². Största delen är en uppställningshall. Där finns också verkstad och Göteborgs Spårvägars huvudkontor. Vagnhallen är ett av de största förvärv som Higabgruppen har gjort. Hantverkshuset Stampen Det planerade underhållet med byten av fönster och målning av fasaden på Hantverkshuset Stampen avslutades under året. Hantverkshuset Stampen är Higabgruppens allra första fastighet. Den byggdes 1970 för att ge nya lokaler åt de småföretag och hantverkare som fick flytta när de gamla husen i Östra Nordstan revs för att ge plats för köp centret. Idag driver ett 50-tal företag verksamhet i fastigheten 20 Higabgruppens årsredovisning 2009

22 Fastighetsförvaltning Gammal skola för dagens krav Sedan ett drygt år är det åter skolbarn som huserar i Lindholmsskolan på den expansiva Norra Älvstranden. Den gamla nationalromantiska byggnaden från 1913 hyrs nu av Centrina Utbildning AB, som bedriver skolverksamhet för högstadiet där. Skolan har 210 elever i 9 klasser. Lokalerna är en viktig tillgång för vår idé om en lugn och stimulerande studiemiljö, säger verksamhetschef Johan Fredriksson. Här har vi en väl fungerande kombination av gammalt, nytt och av känsla och funktion. Valands Konsthögskola och Västra Götalandsregionen Johan Fredriksson, verksamhetschef rehabiliteringsverksamhet är andra hyresgäster som Lindholmsskolan passerat genom åren. Higabgruppen har i samarbete med oss rustat upp och anpassat lokalerna. Det är främst ventilationssystemet som gjorts om. Huset är i mycket bra skick, hiss och andra åtgärder för handikappanpassning hade redan ordnats för tidigare verksamheter. Det är tryggt med en seriös, stor hyresvärd som jobbar långsiktigt och har en uttalad ambition att bevara Göteborgs gamla fina byggnader, säger Johan Fredriksson. Huset är från början byggt som skola och många av de tankar man hade då håller fortfarande. Här finns både småskalighet och närhet samt ljus och rymd. Det är rejäl takhöjd och stora fönster i lektionssalarna. Det är verkligen en vacker och stämningsrik skola vi har.. Effektiv produktionsmiljö i Grimmereds Industriby Foto: Carina Gran Foto: Carina Gran Vagnhallen Gårda I Grimmereds industriområde i Västra Frölunda ligger en av Higabgruppens industribyar med lokaler för mindre företag. Byn anlades Här finns cirka m 2 yta. En av de 50-talet hyresgästerna är Marin & Industrisömnad, som bland annat tillverkar båtkapell och olika industriella textilprodukter. Bland kunderna finns flera kända tillverkare av fritidsbåtar. På en sammanlagd yta av 418 m 2 har man produktionslokaler, kontor och lager. Tio personer arbetar i företaget. Innan vi flyttade in hjälpte Higabgruppen oss att anpassa lokalerna för vår verksamhet, säger Marin & Industrisömnads ägare, Roy Keränen. Det blev väldigt Roy Keränen, ägare Marin & Industrisömnad bra. Nu har vi effektiva och trivsamma lokaler i ett läge som är perfekt för oss. Det är lätt att ta sig hit och smidigt att lasta och lossa. Vi ligger nära hamnarna där vi har många av våra kunder. Roy Keränen upplever att det är bekymmersfritt att hyra av Higabgruppen. Vi har varit här i 4 år nu och kan bara konstatera att allt fungerar jättebra. Vi har en värd som visar omsorg och kommer ut till oss snabbt om vi felanmäler. Higabgruppens årsredovisning

23 Angereds bad- och isanläggning Fotomontage: Erséus Arkitekter AB Fastighetsutveckling Nyskapare och utvecklande partner Higabgruppen utvecklar lokaler för kundernas behov. Inom verksamhetsområdet Fastighetsutveckling arbetar vi med större projekt som exempelvis Gamla Ullevi och Stadsbiblioteket, bygger om lokaler för nya ändamål och genomför underhållsprojekt. I Higabgruppens uppdrag ingår att tillhandahålla lokaler som skapar värden för Genom våra kulturbyggnader och arenor ökar vi servicegraden för invånarna. Göteborgs Stad. Detta gör vi bland annat bidrar vi till invånarnas livskvalitet och genom att bygga nytt eller anpassa skapar möjligheter för en expansiv befintliga lokaler för våra kunder och besöksnäring. deras verksamhet. Vår fastighetsutveckling sker i linje med Göteborgs Stads övergripande utvecklingsmål och i en nära dialog med be ställare Strategisk resurs Vi är i flera avseenden en strategisk och kunder. I vårt uppdrag ligger också resurs för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet. Med ett brett utbud av heters värde. att långsiktigt säkerställa våra fastig- moderna och produktiva lokaler ger vi förutsättningar för företagsetableringar och Kvalitetssäkring företagsutveckling. Med lokaler för utbildning och andra samhällsverksamheter många olika aktörer. Under 2009 har Byggprojekt är en komplex process med vi fortsatt arbetet med att ytterligare kvalitetssäkra vår byggprocess. Genom att i inledningsskedet få ett grepp om samtliga steg i hela processen ökar kundernas möjligheter att påverka projektet i positiv riktning. Inte minst har kunskapen om att tidiga förändringar är enklare och mindre kostsamma än sena stor betydelse för kostnadsutveckling och tidsplan. Byggnadsminnen En annan viktig uppgift för verksamhetsområdet Fastighetsutveckling är att vårda och utveckla de 23 byggnads minnen som finns i Higabgruppens bestånd. Här har vi ett mycket stort ansvar då det handlar om betydande värden såväl historiskt och kulturellt som ekonomiskt. Vi arbetar här enligt en särskild modell för vård-, skötsel- och underhållsplaner 22 Higabgruppens årsredovisning 2009

24 Fastighetsutveckling Angereds bad- och isanläggning Förslaget Well, inlämnat av Erséus Arkitekter AB som vann arkitekttävlingen för Angereds bad- och isanläggning. som vi tagit fram i samarbete med Länsstyrelsen. Ny bad- och isanläggning Higabgruppen har uppdraget att planera, projektera, bygga och äga en ny bad- och isanläggning i Angered Centrum. Baddelen kommer bland annat att innehålla ett motions- och rekreationsbad samt ett aktivitetsbad med attraktioner för olika åldersgrupper och ett kafé. Ishallen får både ishallsrink och is för fri åkning. Från en gemensam entréhall når man den i dag befintliga sporthallen. Projekteringen beräknas starta i början av Byggstart planeras till hösten samma år och anläggningen beräknas vara färdigställd under Under 2009 hölls en arkitekttävling om anläggningens utformning. Vinnare blev Erséus Arkitekter AB med förslaget Well. Juryns motivering lyder: Förslaget visar en klarhet i disposition och ett raffinerat yttre. Det vänder en välkomnande sida åt centrum och parkstråket. De olika delarna är sammanbundna i ett väl studerat rumssystem där aktiviteter för barn och ungdom har en framskjuten plats. De rumsliga kvaliteterna bygger på en varierad ljusföring där karaktärsfulla taklanterniner kombineras med glaspartier för utblick. Well kommer genom sin glasfasad att ge karaktär åt Angered i ett skimmer som varierar mellan morgon och kväll samt över årstidernas växlingar. Kundbehov Idé behovsstudie Förstudie Beslutsläge Projektering Byggskedet Anbud och upphandling Inflyttning Förvaltning Genom att tydligare kommunicera byggprocessens olika steg ökar vi kundens möjligheter att påverka projektet i positiv riktning. Higabgruppens årsredovisning

25 En utvecklande resurs för Göteborgs kulturliv Higabgruppen äger och förvaltar en viktig del av Göteborgs kulturfastigheter. Från Konstmuseet och de andra stora, anrika byggnaderna vid Götaplatsen till de små husen i Gatenhielmska Reservatet. Vi förvaltar och förnyar. Vi vårdar göteborgarnas rika och mångfacetterade kulturella byggnadsarv för ett långt, friskt och aktivt liv. Ett liv som välfungerande verksamhetslokaler efter dagens behov och krav. Samtidigt är vi med och skapar de lokalmässiga förutsättningarna för den sjudande unga kulturen och alla dess uttrycksformer. Göteborg är en aktiv kulturstad med ett utbud som hela tiden blir både bredare och vassare. I kulturens centrum Från sin upphöjda position som Kungsports - avenyns pampiga slutpunkt tronar Göta - platsen med sina stora kulturbygg nader. Här står Carl Milles Poseidon om given av konst, teater, musik och litteratur. Konst Lagom till Jubileumsutställningen 1923 stod Konstmuseet och Konsthallen färdiga. Konstmuseet hör till världens främsta och har 3 stjärnor i Michelins Green Guide. I samlingarna finns verk från 1400-talet och fram till idag. Betoningen ligger på nordisk konst, men här finns också verk av bland andra Rembrandt, van Gogh, Monet och Picasso. I museet finns också fotomuseet Hasselblad Center. I den intillliggande Konsthallen visas samtidskonst. Teater Göteborgs stadsteater invigdes Här har flera av de stora svenska skådespelarna och regissörerna verkat genom åren. I dag är det en av landets mest uppmärksammade scener. I september 2009 firade huset 75-årsjubileum. Fast verksamheten började redan så tidigt som 1891 i Lorensbergs teaterns lokaler, vilket gör teatern till Sveriges äldsta stadsteater. Musik Konserthuset var klart Detta är Nationalorkestern Göteborgs Symfonikers hemmascen. Konsertsalen har internationell ryktbarhet för sin fina akustik. I huset finns också den intimare Stenhammar salen för mindre evenemang. Litteratur Göteborgs stadsbibliotek invigdes 1967 av Astrid Lindgren. Just nu planeras en större ombyggnad för att öka kapaciteten och funktionaliteten. Vid Götaplatsen ligger några av Göteborgs största kulturbyggnader. Först på plats var Konstmuseet och Konsthallen Higabgruppens årsredovisning 2009

26 Tema kultur I det vackra Lagerhuset från 1921 finns det i dag bok förlag, fri lansare, kultur administration och tid skrifter. Efter den på gående ombygg naden kommer också Pusterviksteatern att flytta hit. En aktiv kulturstad med stor spännvidd Göteborg är en aktiv kulturstad med ett stort utbud i förhållande till storleken. Här finns allt från stora institutioner som nationalorkestern Göteborgs Symfoniker till fria grupper som kämpar på och producerar väldigt spännande teater med små medel. Chefen för Kulturförvaltningen i Göteborg, Björn Sandmark, ser gång på gång tydliga tecken på stans allt starkare kulturprofil. Den kultur som skapas i Göteborg följs med ökat intresse i hela landet. Svenska Dagbladet skrev nyligen att vi är Sveriges teaterhuvudstad. Flera spännande personer väljer nu också att verka i Göteborg. Lars Norén är ny konstärlig ledare på Folkteatern, Suzanne Osten har flyttat till Stadsteatern och Staffan Rydén lämnar jobbet som produktionschef på Dramaten för att bli rektor på Högskolan för Scen och Musik för att ta några exempel. Hög aktivitet, nyskapande och kvalitet är ord som Björn Sandmark menar är giltiga för alla kulturområden. De olika konstformerna befruktar varandra och skapar nya möjligheter. Det stärker naturligtvis också de konstärliga utbildningar som vi har här. Viktig förutsättning Göteborgs många byggnader för kultur är en viktig förutsättning för kulturlivet. Vi har en rad intressanta hus med unika värden. De är en del av vår kulturhistoria och populära symboler. Lokaler och kultur har ett slags symbiotiskt förhållande. Lika viktiga som lokalerna är för kulturen är kulturen för lokalerna, menar Björn Sandmark. Det har stor betydelse för kulturfastigheternas långsiktiga värde att det faktiskt bedrivs levande kulturverksamhet i dem. Och för att de gamla anrika fastigheterna ska fungera som verksamhetslokaler måste de också klara moderna krav på teknik, tillgänglighet och arbetsmiljö. De som jobbar inom de olika kulturområdena har självklart rätt till samma säkra och sunda arbetsplatser som alla andra. Lagerhuset Higabgruppen bedriver ett omfattande anpassnings- och utvecklingsarbete i de gamla fastigheterna. Lagerhuset vid Heurlins plats är ett av de projekt som pågår nu. Foto: Carina Gran Björn Sandmark, chef för Kulturförvaltningen i Göteborg. Det gamla vackra huset från 1921 har på senare år fyllts av en rad kulturverksamheter, berättar Björn Sandmark. Här finns flera bokförlag, olika frilansare, kulturadministration och tidskrifter. Nu görs en större ombyggnad och Pusterviksteatern kommer att flytta dit. Läget är mycket fint. Huset ligger perfekt i kanten av Järntorget i anslutning till Rosenlundskanalen. Det binder ihop Järntorget med Skeppsbron, vilket är särskilt intressant med tanke på den kommande utvecklingen där. Higabgruppens årsredovisning

27 Tema kultur Ung kultur på Göteborgs nya experimentella scen I bryggeriet som blev ett kulturellt innovations centrum ligger Göteborgs nya heta scen. Här verkar också ett 90-tal företag inom musik, film och media. Brew House är läskedrycksfabriken som fylldes med ett nytt sprudlande innehåll. I dag finns här ett 90-tal företag inom musik-, film- och medieproduktion samt Göteborgs nya experimentella scen med plats för det mesta mellan poesi och hårdrock. Brew House är ett kreativt innovationscentrum där kultur och företagande möts och utvecklas, säger verksamhetschef Anna Svensdotter Dimle. Ett fantastiskt hus med fantastiska möjligheter. Apotekarnes invigde sin nya läskedrycksfabrik i den funktionalistiska industribyggnaden på Åvägen i Gårda Sedan läskedryckstillverkningen flyttade till Högsbo i mitten av 1970-talet har Higabgruppen byggt om och anpassat huset för nya verksamheter inte mindre än 3 gånger. Först till Göteborgs Industrimuseum sedan till Etnografiska museet och så Brew House. Efter ett omfattande anpassningsarbete av lokalerna kunde Brew House slå upp portarna i oktober På de över m 2 finns kontor, studios, utbildningslokaler, en konsert- och evenemangsarena samt en restaurang. Synergier Brew House initierades av Business Region Göteborg, som har till uppgift att verka för ett differentierat näringsliv och därigenom stärka kreativa näringar och skapa tillväxt i Göteborgsregionen. Anna Svensdotter Dimle, verksamhetschef Brew House Göteborg. Foto: Carina Gran Tanken bakom Brew House är att ge rum för kreativa verksamheter och skapa tillfällen för möten mellan personer, organisationer och företag inom musik- och mediebranschen. Här kan man hitta nya medarbetare, samarbetspartners, leverantörer och kunder. Här kan unga oetablerade artister träffa rutinerade proffs. Vi upplever hela tiden nya synergier i huset. Genom en så kallad inkubatorverksamhet erbjuder man även entreprenörer stöd i samband med företagsstart. Bland annat hjälper man till att utveckla entreprenörers förmåga att driva företag och ger vägledning när det gäller finansiering. Välutrustad arena Förvandlingen av den gamla tappningscentralen i Brew House till en modern, välutrustad arena med det allra senaste inom scenteknik har bland annat varit möjligt tack vare en donation från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Det är en mångsidig scen för både stora och små arrangemang. Salen är 580 m 2 och det är 5 meters takhöjd! Det blir allt tätare mellan evenemangen. Förutom konserter av olika slag används arenan för möten och konferenser. Arrangemangen kopplas alltid till en kultur upplevelse av något slag. Det är mycket uppskattat att kunna lägga en kulturell dimension till sin konferens, utbildning eller kick-off, säger Anna Svensdotter Dimle. Samtidigt får unga artister möjlighet att möta en publik i en professionell miljö. Det centrala läget nära Valhalla och Evenemangsstråket med Scandinavium, Svenska Mässan och Liseberg är naturligtvis en fördel. Foto: Carina Gran 26 Higabgruppens årsredovisning 2009

HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG

HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG FRÅN SALUHALLAR TILL ARENOR Higab är ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Vi har fått förtroendet att långsiktigt äga, vårda och utveckla många av de hus som är

Läs mer

Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan.

Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan. Göteborgarnas hus Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan. Sven Olsson Serviceansvarig på Göteborgsregionens Kommunalförbund

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Innehållsförteckning. Förvaltningsområde Livsmedel, hotell och restaurang 16 Kultur, utbildning och idrott 18 Hantverk och industri 20

Innehållsförteckning. Förvaltningsområde Livsmedel, hotell och restaurang 16 Kultur, utbildning och idrott 18 Hantverk och industri 20 Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Vision, affärsidé och styrande värderingar 2 Året i sammandrag 3 Higabgruppen i korthet 5 Higabgruppens uppdrag 6 VD har ordet 8 Mål och uppföljning 10 Marknad

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Rapport KF:s uppdragsrenodling och specialisering av lokal- och förvaltningsuppdrag samt fastighetsinnehav

Rapport KF:s uppdragsrenodling och specialisering av lokal- och förvaltningsuppdrag samt fastighetsinnehav STYRELSEHANDLING nr 8 2016-09-26 Rapport KF:s uppdragsrenodling och specialisering av lokal- och förvaltningsuppdrag samt fastighetsinnehav Anteckning Till styrelsen för anteckning 2016-09-14 PM angående

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Årsredovisning 2006 06

Årsredovisning 2006 06 Årsredovisning 2006 06 Innehåll Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Med kunden i fokus 8 Fastighetsbranschen under 40 år 10 Göteborg kunskapsstaden med industriell

Läs mer

Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts

Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts Vad? Göteborgs universitet samlar sina Humanistiska och Konst närliga fakulteter tillsammans med Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm

Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm Linnégatan 89C, plan 5, 366 kvm LOKALEN Planlösning med rum Kontorsyta 366 kvm Antal arbetsplatser 14-20 Adress Linnégatan 89C Här väntar en fin lokal med rum och

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Innehållsförteckning. Barken Viking

Innehållsförteckning. Barken Viking Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Vision, affärsidé och värderingar 2 Året i sammandrag 3 Higabgruppen i korthet 5 Higabgruppens uppdrag 7 VD har ordet 8 Mål och uppföljning 10 Marknad 12 Kundrelationer

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post:

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post: Bilaga G Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0022/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Yttrande över Higab AB:s utredning av kommunfullmäktiges

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med unik takhöjd, i flera fall med fantastiska takterrasser

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i mars. I detta nummer hälsar vi Hjälpmedelscentralen välkommen som ny hyresgäst till Viareds Industriområde och Sociala omsorgsförvaltningen till fastigheten Vulkanus

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande.

På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande. På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande. WWW.HUFVUDSTADE.SE Drottninggatan 92 Kvarteret Grönlandet Södra 11 Lokalen & Fastigheten ADRESS: Drottninggatan

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum Skövde Logistic Center - flexibla lösningar i tillväxtmiljö Skövde Logistic Center erbjuder flexibla lösningar i tillväxtmiljö. Området har genomgått

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Visste du att? Higabgruppen förvaltar många av Göteborgs mest kända byggnader bland annat Konstmuseet, Rådhuset, Barken Viking och Sjömagasinet.

Visste du att? Higabgruppen förvaltar många av Göteborgs mest kända byggnader bland annat Konstmuseet, Rådhuset, Barken Viking och Sjömagasinet. Kulturhuset Kåken Visste du att? Higabgruppen förvaltar många av Göteborgs mest kända byggnader bland annat Konstmuseet, Rådhuset, Barken Viking och Sjömagasinet. Vi förvaltar nära 300 byggnader om totalt

Läs mer

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab)

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) INTRESSEANMÄLAN Konstnärligt gestaltningsuppdrag Angereds bad- och isanläggning, Göteborg DEL 1 2011-11-07 Intresseanmälan - konstnärligt gestaltningsuppdrag

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB

Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB 4 b BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel.

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Välkommen till Lindholmen! Lindholmen är känt som Göteborgs mest kunskapsintensiva och

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel.

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. WWW.HUFVUDSTADEN.SE Sveavägen 23, Kvarteret Hästhuvudet Lokalen & Fastigheten ADRESS: Sveavägen 23 LOKALAREA:

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

DRIVELAB BIG N E DRIVELAB 1

DRIVELAB BIG N E DRIVELAB 1 DRIVELAB BIG N59 36 35.4 E17 54 02.2 2017-01-31 DRIVELAB 1 DRIVELAB - AIRPORTCITY STOCKOLM DRIVELAB 2 DRIVELAB växer vidare DRIVELAB - AIRPORTCITY STOCKOLM DRIVELAB växer och AIRPORTCITY Stockholm öppnar

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer