Ö LNDALSSTAD MÖLNDALS STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ö LNDALSSTAD MÖLNDALS STAD"

Transkript

1 MÖLNDALS STAD Årsredovisning 2009

2 Omslagsbild: Mölndals :e invånare, Elis Olsson, föddes i mars Ett bevis på att Mölndal är en kommun med tillväxt. Foto: Kristina Lindahl, Mölndals-Posten Foto nya porträttbilder med grå bakgrund: Hans Wretling Mölndals stads årsredovisning 2009 är producerad av kommunledningskontoret. Grafisk form och original: Adekvat Form Tryck: Billes tryckeri, Mölndal. Upplaga: 800 ex

3 INNEHÅLL Stadens årsredovisning följer bestämmelser i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. Med biträde från kommunledningskontoret upprättar kommunstyrelsen årsredovisningen, som överlämnas till kommunfullmäktige och revisorer. Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige. Årsredovisningens primära målgrupp är kommunfullmäktige. Genom ett strukturerat innehåll avses den också kunna tillgodose informationsbehovet hos övriga förtroendevalda, externa intressenter, medborgare och anställda. Vid sidan av huvudsyftet ska den nu och i framtiden kunna fungera som ett kompletterande beslutsunderlag i ekonomiska frågor samt kunna användas för trendanalyser. INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande 2 Kommundirektören 3 Organisation 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av stadens verksamhet med fokus på stadens ekonomiska utveckling och ställning i relation till det verksamhetsmässiga resultatet. Omvärldsperspektiv 6 Viktiga händelser 12 Måluppfyllelse 14 Driftredovisning kommun 16 Investeringsredovisning kommun 18 Staden som arbetsgivare 19 Finansiell analys Mölndals stad koncern 23 Finansiell analys Mölndals stad kommun 26 FINANSIELLA RAPPORTER STADEN Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar består av resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för staden i förvaltningsform. En kompletterande bild ges genom finansiella rapporter som beaktar hela pensionsåtagandet. Resultaträkning 34 Kassaflödesanalys 34 Balansräkning 35 Noter 36 Redovisningsprinciper 41 Fullfondsmodell en kompletterande bild 42 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN Den sammanställda redovisningen innehåller finansiella rapporter för staden och dess bolag som en redovisningsenhet. Resultaträkning, sammanställd redovisning 44 Kassaflödesanalys, sammanställd redovisning 44 Balansräkning, sammanställd redovisning 45 Noter, sammanställd redovisning 46 VERKSAMHETSREDOVISNING Verksamhetsredovisningen omfattar både bolagen och nämnderna. Redovisningen av nämndernas ekonomi och verksamhet följer strukturen årets resultat i ekonomiska och kvantitativa mått, måluppfyllelse, viktiga händelser samt framåtblick. Bolag inom koncernen 48 Arbets- och familjestödsnämnden 52 Barnomsorgs- och utbildningsnämnden 56 Byggnadsnämnden 60 Gatunämnden 62 Gymnasienämnden 66 Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder 70 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 74 Nämnden för kultur och fritid 76 Vård- och omsorgsnämnden 80 ÖVRIGT Särredovisning av VA-verksamheten 86 Miljöredovisning 88 Uppföljning av diverse styrdokument 90 Mölndal i jämförelse 91 Tioårsöversikt 97 Kommunstyrelsen och dess utskott 98 Förvaltningschefer 99 Revisionsberättelse 100

4 INLEDNING Foto: Hans Wretling Hans Bergfelt Kommunstyrelsens ordförande (M) 2009 ett år med ekonomin i fokus 2009 blev ett år med ekonomin i fokus. Den finanskris som under hösten 2008 startade i USA gav för 2009 ett år med lägre tillväxt i världsekonomin än vad vi varit vana vid. För Sveriges kommuner visade vårens prognoser att skatteintäkterna inte skulle bli så stora som förutsatts när kommunernas budgetar upprättades. Detta föranledde Mölndals stad att justera givna budgetramar för innevarande år. Samtidigt som vår verksamhet lyckades att ge medborgarna en god kommunal service till en lägre kostnadsnivå så erhölls också under senare delen av året välbehövliga centrala tillskott, genom bland annat sänkta premier för avtalsförsäkringar, och 2009 års resultat blev bättre än väntat. För 2009 visar kommunen bokslut nu ett resultat på 93,3 mnkr. Om man redovisar enligt den så kallade fullfondsmodellen, där man också tar hänsyn till pensionsskuldens förändring, uppgår resultatet till 57,3 mnkr. Även för kommunens bolag visas ett betydande överskott, totalt cirka 150 mnkr. Trots lågkonjunktur blev 2009 också ett tillväxtår för Mölndals stad. Vi blev 569 personer fler under året och i mars månad passerade kommunen invånare då Elis Olsson föddes. Under året fick vi dessutom 113 fler företag. Sommaren bjöd på arrangemang som lockade. Den årligen återkommande PelleKan-dagen, då stadshusparken fylls av familjer och ungdomar för att medverka vid utdelningen av pris för bästa insamling av skräp samt uppleva fartfyllda artistuppträdanden, lockade i år cirka personer. Och många var alla dem som under sommaren begav sig till sommarteater på Gunnebo Slott för att se Ulf Dohlsten och Ulf Brunnberg i farsen Skaffa mig en tenor. En annan succé blev Mölndals museums utställning Barbie och Ken dröm eller mardröm. Under två månader besöktes utställningen av cirka personer. Och lika populärt som tidigare år var Kulturnatt i Kvarnbyn som delvis gick i astronomins tecken detta år blev också ett år då staden gjorde betydande investeringar för framtiden. Mölndal Energi AB färdigställde, lagom inför vinterkylan, stadens nya kraftvärmeverk. Verket innebär en investering som uppgår till cirka en miljard och levererar såväl värme som el till stadens invånare. Staden beslutade också att förvärva Forsåkersområdet, vilket skedde i augusti månad. Därmed fick staden ett betydande markområde som på sikt kommer att vara viktigt för utvecklingen av centrala Mölndal. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att staden under lågkonjunkturåret 2009 ändå kunnat svara upp mot medborgarnas krav på god kommunal service, klarat viktiga framtidsinvesteringar samt försvarat kommunens ekonomiskt starka ställning. Detta gör att jag tycker vi har anledning att vara nöjda över resultatet för Hans Bergfelt Kommunstyrelsens ordförande (M) 2

5 INLEDNING Foto: Hans Wretling Jan Persson Kommundirektör 2009 som en jojo Året började i ekonomiskt fall. Den ena försämrade skatteutvecklingsprognosen avlöste den andra. Varslen på den privata sidan ökade i snabb takt och efter hand kom de även inom den kommunala sektorn. Kommunfullmäktige beslutade i maj månad att minska nämndernas budgetar med cirka 50 mnkr. I augustiprognosen bromsades skatteintäktsfallet upp. Regeringen beslutade om konjunkturstöd för kommunerna och premierna för avtalsförsäkringar sänktes. Nämnderna lyckades anpassa sin verksamhet till fullmäktiges nya kommunbidrag och dessutom spara in ytterligare. Det samlade ekonomiska resultatet för stadens verksamheter uppgick till 93 mnkr medan resultatet för koncernen blev 204 mnkr. Nu är ju stadens resultat mer än bara pengar. Det handlar också om den service som givits till medborgarna och andra viktiga händelser. Jag vill börja med att ge en stor eloge till stadens nämnder, förvaltningar och personal, som genom många olika former av besparingar lyckats hantera de nya ekonomiska förutsättningarna utan större effekter för medborgarna. Medvetenheten i organisationen gav ökat utrymme för effektiviseringsåtgärder vilket bidragit till stadens starka resultat. Stadens bolag står trots den ekonomiska nedgången starka. Mölndal Energi har startat det nya kraftvärmeverket som nu ger både värme och elektricitet till Mölndalsborna. Mölndalsbostäder har fortsatt producerat hyreslägenheter. Gunnebo slott blev tvåa i tävlingen om årets park i Sverige, men etta bland folket. Staden är fortsatt attraktiv för både företag och boende och vi passerade under våren invånare då Elis kom till världen. Då passar det bra att vi kan skylta med goda resultat inom vår grundskola, där eleverna i 9:an nådde sina bästa slutbetyg någonsin. Gymnasieskolan mötte en ökad efterfrågan och kunde ta emot över 100 fler elever än tidigare år. Dessutom ökade den allmänna nöjdheten markant bland våra äldre och funktionshindrade när det gäller den vård, omsorg och service som ges. Året kommer säkerligen också att kommas ihåg som det år då staden förvärvade Forsåkersområdet, totalt cirka kvm i centralt läge. Tillsammans med utvecklingen av Mölndals centrum ger förvärvet stora möjligheter till förnyelse och både stärkt attraktivitet samt identitet för staden. Arbetet med att säkra Mölndalsån mot översvämningar har fortsatt genom att dagvattenavlopp i Ågatan kopplats samman i ett separerat system. Staden beviljades också statsbidrag för ett digitalt övervakningssystem som kommer att ge bättre planeringsförutsättningar framöver. Räddningstjänsten och stadens krisorganisation klarade väl att ta hand om den stora branden på Axgatan i Bifrost. Mycket tyder nu på att konjunkturen sakta vänder uppåt igen. Med en ökad framtidstro kanske det kan gå fortare än vi tror. I vilket fall som helst står Mölndals stad både ekonomiskt och verksamhetsmässigt väl rustad att möta de kommande åren. Jan Persson Kommundirektör 3

6 INLEDNING Organisation S M FP KD V MP SD C KIM 4

7 Förvaltningsberättelse Pappershattar på Mölndals museum. När Mölndals museum hade temadag kring kläder i papper fick alla, som var iklädda papper, gratis tårta. Foto: Erika Törander, Mölndals-Posten

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsperspektiv Det kommunala uppdraget regleras genom speciallagstiftning på flertalet områden. En kommun har även befogenhet att arbeta med angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till det geografiska området eller invånarna och inte handhas av någon annan. Här beskrivs faktorer av betydelse för medborgarnas behov av direkt kommunal service men också sådant som påverkar befolkningens mer allmänna levnadsvillkor och Mölndals stads intresse i utvecklingen av hela regionen. Möjligheten att fullfölja det kommunala uppdraget styrs av ekonomiska förutsättningar, som i sig är starkt omvärldsberoende. Ett stick i armen. Under oktober till december vaccinerades över personer mot den nya influensan A (H1N1), även kallad svininfluensan, av sjuksköterskor anställda i Mölndals stad. Vaccineringen erbjöds alla elever i grund- och gymnasieskolan, brukare inom vård- och omsorgsförvaltningen samt stadens personal. Foto: Christina Boreström, Mölndalshälsan Samhällsekonomi Bräcklig återhämtning Den globala återhämtningen har i flera avseenden förstärkts de senaste månaderna. så inleder SEB sin senaste Nordic Outlook, februari Man säger vidare att de asiatiska tillväxtekonomierna fortsätter expandera starkt och att denna expansion drivs av en stark inhemsk efterfrågan. Beträffande Europa har försvagningen av sysselsättningen inte blivit så stor som väntat. Åtgärderna från centralbankerna och regeringarnas stödpaket har haft en kraftfull effekt på konjunkturvändningen. Återhämtningen är emellertid bräcklig, utvecklingen i Sydeuropa inger oro liksom många andra staters snabbt växande budgetunderskott. Underskotten i staternas budgetar leder till att stimulanserna måste avvecklas och avvecklingen av stimulanserna, de så kallade exitstrategierna, bedöms i värsta fall kunna orsaka en ny nedgång i konjunkturen. Den sammanvägda slutsatsen om tillväxtutvecklingen är att OECD-området bedöms få en BNP ökning på mellan 2 till 2,5 procent både i år och nästa år. Utvecklingen stöttas av en fortsatt stark tillväxt inom de asiatiska ekonomierna, särskilt den kinesiska. Den måttliga BNP-ökningen inom OECD-området väntas innebära fortsatt lågt resursutnyttjande och därmed fortsatt låg inflation. Fallet för den svenska ekonomin, BNP, blev för 2009 hela 4,5 procent. För år 2010 bedömer SEB i sin rapport att BNP kommer att nå en återhämtning och öka med 3,1 procent för helåret. Det skulle i så fall bli en något bättre utveckling än för OECD-genomsnittet. Arbetsmarknaden överraskar fortfarande i positiv riktning. I SEB:s prognos väntas den svenska arbetslösheten toppa redan under första halvåret 2010, vilket är klart tidigare än beräknat. Därefter väntas sysselsättningen åter stärkas. Inflationen, KPI, väntas i år bli cirka 2 procent, varav en procent beror på att räntan kommer att höjas. Kärninflationen, KPI exklusive räntor, energi och livsmedel har legat högt under 2009 men väntas beroende på fortsatt lågt resursutnyttjande och förstärkning av den svenska kronan komma att sjunka under Den finanspolitiska oron i Sydeuropa med växande statsskulder skapar förtroendekriser och dessa kan i värsta fall få spridningseffekter i hela Euro-zonen. Avslutningsvis bedöms dock det globala ekonomisk-politiska samarbetet, främst mellan G20-länderna, komma att bidra till att stärka den makroekonomiska stabiliteten och att undvika handels- och valutapolitiska konflikter. I Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer, januari 2010, redovisar institutet att företag och hushåll blivit mer positiva till det ekonomiska läget. Det är nu den högsta nivån på barometerindikatorn sedan mars Befolkningens sysselsättning och inkomster är strategiska faktorer för kommunerna. Utjämningssystemet innebär att skatteintäkterna i en enskild kommun baseras på befolkningens inkomster i hela landet. 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunernas ekonomi Stabilisering men osäkra förutsättningar efter 2010 Under första halvåret 2009 presenterades skatteprognoser som innebar omvälvande förändringar i de kommunalekonomiska förutsättningarna. Osäkerheten i skatteprognoser och perioder med variationer i skatteunderlagstillväxten ingår som en normal ingrediens i kommuner och landstings ekonomiska planering, men jämfört med de prognoser som hade använts i planeringen inför 2009 och kommande år var det här mycket dramatiska försämringar. procent Skatteunderlagsprognos procentuell tillväxt i kommunalt skatteunderlag år Utfall April 2008, utgiftstak 2009 September 2008,budgetbeslut 2009 December 2008 Februari 2009 April 2009, reviderat kommunbidrag 2009 December 2009 I april hade skatteunderlagsökningen för 2009 minskat med 3,2 procentenheter från den nivå många kommuner hade tillämpat i budget och för 2010 hade effekten ackumulerats till cirka 6,9 procentenheter. Prognosen vid årets slut innebar en liten upprevidering och i februari 2010 ljusnade bilden ytterligare något. Samtidigt är det fortfarande frågan om låga nivåer och en mycket marginell ökning av det reala skatteunderlaget under de närmaste åren. Trots de försämrade förutsättningarna redovisade kommunsektorn ett positivt resultat på drygt 11 miljarder för Ett väntat underskott vände till ett kraftigt positivt resultat främst tack vare effekter i form av att premierna till avtalssjukförsäkringarna sänktes till noll, att SKL beslutade om en engångsutdelning till medlemmarna och att kommunerna genomförde besparingsprogram som fick genomslag redan under Även för 2010 beräknas kommunsektorn redovisa ett positivt resultat. Under det året tillförs sektorn betydande statliga resurser via ett tillfälligt konjunkturstöd, men 2011 då stödet försvinner sker en påtaglig försämring av kommunsektorns förutsättningar. Det senaste årets ekonomiska utveckling och den osäkerhet som fortfarande finns innebär att perspektiven gärna blir kortsiktiga. Det är samtidigt viktigt att bibehålla medvetenheten om förändrade villkor i takt med den demografiska utvecklingen. De demografiska problemen är ännu relativt begränsade för sektorn totalt sett, men på lite längre sikt redovisar SKL däremot bedömningar som innebär att behoven kommer att bli allt svårare att tillgodose. Tillskotten från skattebasen kommer att minska eftersom det demografiska underlaget för sysselsättningsökning begränsas av att befolkningen i yrkesverksam ålder beräknas vara i stort sett oförändrad. Det framtida utrymmet för reala ökningar bedöms litet i jämförelse med de krav som äldreomsorgen ställs inför om ett decennium och otillräcklig för att uppfylla medborgarnas förväntningar om en fortsatt kvalitativ utveckling av skola, vård och omsorg. Inom SKL bedrivs ett arbete kring formerna för den framtida finansieringen av kommunernas och landstingens åtagande. Den kommunala sektorn befinner sig i ett läge där den reala skatteintäktsutvecklingen är på mycket låg nivå. Skattebasen är på sikt otillräcklig för kommunernas välfärdsuppdrag och SKL verkar för en breddad diskussion mellan samhällets aktörer. Befolkningen Över Mölndalsbor Befolkningen i Mölndals stad växer stadigt och 2009 passerade staden gränsen för invånare. Befolkningen ökade med 569 personer under året och Mölndal hade vid årsskiftet invånare. Mölndals stad är fortsatt landets 35:e största kommun sett till folkmängd, efter Kalmar men före Östersund. I länet är Mölndal tredje största kommun sett till invånarantal, efter Borås men före Trollhättan. Medelåldern i Mölndal är 38,9 år, motsvarande siffra för riket som helhet är 41,0 år och för länet 40,7 år. Andelen utrikes födda är 13 procent och andelen utländska medborgare är 14,7 procent vilket är just under riksgenomsnittet. I länet är motsvarande siffror något högre än i både Mölndal och riket. Utrikes födda Utländska medborgare Medelålder Demografi Barn 0 5 år Index Mölndal Barn 6 18 år Äldre 80 år+ Index riket Äldre år 7

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsperspektiv Befolkningsstrukturen påverkar den kommunala verksamheten Varje år görs en befolkningsprognos som baseras på data om den nuvarande befolkningssammansättningen, planerat bostadsbyggande samt ett antal andra statistiska faktorer. Huvuddelen av stadens resurser används till skola, vård och omsorg. Det är viktigt att förutse hur behoven förändras för att över tid kunna styra om resurserna till rätt sektor. Den senaste befolkningsprognosen visar på demografiska förändringar särskilt inom två åldersgrupper. Befolkningen i pensionsåldern år ökar kraftigt fram till 2018 och antalet unga vuxna i åldrarna år beräknas öka med 22 procent fram till 2013, för att därefter minska. Bakgrunden är att ett stort antal 40-talister kommer att uppnå pensionsålder under denna period och att barnen som föddes vid babyboomen under det tidiga 1990-talet kommer att bli vuxna. Under 2009 var det framför allt små barn i åldrarna 0 5 år, unga vuxna i åldrarna år och äldre vuxna i åldrarna år som ökade i Mölndal. Ser man till vilka ålderskategorier som var vanligast i inflyttningsstatistiken var det små barn i åldrarna 0 5 år och unga vuxna i åldrarna år. Barnfamiljer är en stor inflyttningsgrupp och mycket tyder på att den gruppen kommer att fortsätta dominera statistiken över antalet inflyttade. Fler barnfamiljer innebär även ett ökat födelsetal, vilket i sin tur ökar befolkningen ytterligare. Under det gångna året föddes det många barn i Mölndal och det visade sig bli det år med högst antal nyfödda under 2000-talet. Det föddes 12,6 procent fler barn 2009 jämfört med Bostadsbyggandet är viktigt för Mölndals befolkningsutveckling eftersom befolkningen inte kan öka i någon större utsträckning utan nya bostäder. Ökningen av antalet äldre är ett viktigt skäl till den omstrukturering av äldreomsorgen som pågår i staden. Gruppens behov och förutsättningar förändras och det krävs att de traditionella verksamhetsformerna utvecklas. Under de närmaste åren måste Mölndals stad anpassa sig till en ökad efterfrågan på kommunal service från fler ungdomar och äldre samt även beakta den nuvarande trenden med ökande födelsetal. Bostadsmarknad I Mölndals stad är bostadsbeståndet fördelat på 53 procent lägenheter i flerfamiljshus och 47 procent lägenheter i småhus. Bostadsbeståndets upplåtelseformer ligger på 37,5 procent för hyresrätter, 38 procent för äganderätter och på 24,5 procent för bostadsrätter. Andelen småhus är högst i Lindome, där de motsvarar drygt 81 procent. Även i Kållereds och Stensjöns församlingar dominerar småhusen och utgör över 60 procent av bostadsbeståndet. Störst andel flerbostadshus, drygt 73 procent, finns i Fässbergs församling. Nybyggnation i form av förtätning Under 2009 färdigställdes 205 nya bostäder i Mölndal enligt preliminära beräkningar. Av nytillskottet är 30 procent bostäder i flerfamiljshus och 70 procent i småhus. Nybyggnation utgörs främst av förtätningsprojekt som Sahlins terrass i centrala Mölndal, fortsatt utbyggnad i Eklanda i västra Mölndal, samt utbyggnad i Fågelsten i södra Lindome. antal Bostadsbyggande år Flerbostadshus Småhus Alla typer av bostäder efterfrågas Mölndals stad har länge haft ett inflyttningsöverskott som i genomsnitt har legat på 250 personer per år. Mönstret är att barnfamiljer, det vill säga föräldrar med små barn, flyttar in och att människor i övre medelåldern med utflugna barn flyttar från kommunen. Detta flyttmönster har varit i princip oförändrat under 20 år. Det råder idag brist på bostäder inom Mölndals stad. Under flera år har marknadens aktörer vittnat om en mycket stor efterfrågan på alla typer av bostäder. Ungdomar efterfrågar hyresrätter till rimligt pris, de lite äldre letar efter centrala lägenheter med närhet till service och så finns det en allmänt stor efterfrågan på stycketomter och villor. Det finns även en efterfrågan på bostäder för personer med särskilda behov. Den allmänna bostadsbristen medför att dyrare och mer tillfälliga lösningar måste tillgripas via socialtjänsten. När andelen äldre ökar kommer efterfrågan och kraven på bostäder som kan tillgodose särskilda behov att öka. Om lämpliga lägenheter för den åldersgruppen finns att tillgå på den ordinarie bostadsmarknaden kommer färre personer att behöva söka sig till stadens särskilda boenden. Intresset för så kallade seniorbostäder har under senare år varit mycket stort både i Mölndal och i angränsande kommuner. Framtida bostadsproduktion Stadens ambition om att bygga bostäder per år nås ännu inte, men det pågår en omfattande planering för en kraftig utbyggnad av bostäder i staden. En stor andel av de planerade projekten är så kallade förtätningsprojekt eller kompletteringsområden. Inom en relativt snar framtid för- 8

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE väntas projekt med stora volymer bostäder genomföras vid bland annat Matildebergsgatan, Vänortsgatan och Åby stallbacke. På lite längre sikt planeras även större bostadsvolymer i Mölndals centrum. Centrala projekt i komplicerade lägen kan innebära risk för förseningar, vilket påverkar stadens prognoser och planeringsförutsättningar. Det pågår även planarbeten i mindre centrala områden av kommunen som exempelvis Heljered och Ingemantorp. Sammantaget finns det flera planer som alla kan bidra till att förbättra stadens möjligheter till ett ökat bostadsbyggande och därmed även ta ett större regionalt ansvar för bostadsförsörjningen inom Göteborgsregionen. En omfattande bostadsefterfrågan ställer stora krav på planering. Det krävs också strategiska beslut kring utbyggnadstakt och kontroll över kommunalekonomiska effekter vid utbyggnaden av social service på grund av befolkningsökning och nyetablerade områden. Specifika behov kan identifieras för grupper där Mölndals stad har ett särskilt ansvar och där bristsituationen och kortsiktiga lösningar påverkar stadens ekonomi negativt. Social profil Invånare med olika behov av kommunal service Det är inte bara befolkningens sammansättning som styr invånarnas behov av kommunal service. Befolkningens sociala sammansättning spelar även in. I diagrammet jämförs ett antal faktorer som bildar en social profil för Mölndals stads invånare med det genomsnittliga värdet för riket. Social profil Mölndals stad Anmälda brott per 1000 invånare Valdeltagande Ohälsotal Ekonomiskt bistånd/ kostnad per hushåll Andel biståndstagare av befolkningen Förgymnasial utbildning 125 Index Mölndal Eftergymnasial utbildning Förtidspension Index riket Medianinkomst Andel förvärvsarbetande år Arbetslöshet I jämförelse med riket har Mölndals stad högre andel högutbildade, lägre arbetslöshet och en högre medianinkomst. I kontrast till dessa faktorer står det ekonomiska biståndet, försörjningsstödet, där summan per mottagande hushåll ligger betydligt högre än riksgenomsnittet. I rapporten Välfärdsbilder i Göteborgsregionen från 2007 uppvisar Mölndals stad både en totalt sett lägre arbets- löshet och en lägre andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Staden har dock de näst högsta kostnaderna för ekonomiskt bistånd per invånare, efter Göteborg som har de högsta. Vad gäller eftergymnasial utbildning, medelinkomst, valdeltagande och anmälda brott ligger Mölndal i nivå med regiongenomsnittet. Andelen högutbildade och invånarnas höga medelinkomst står i kontrast med höga försörjningsstödskostnader, visar att staden måste tillgodose behov och krav från medborgare med vitt skilda förutsättningar. Mölndals stad har en, ur kommunalekonomisk synvinkel, gynnsam befolkningsstruktur i jämförelse med riket. Effekterna neutraliseras samtidigt i stor utsträckning genom skatteutjämningssystemet. Folkhälsa Mölndalsbornas hälsoläge är gott De flesta mölndalsbor upplever god hälsa. Mölndal har goda förutsättningar, eftersom faktorer som utbildning, inkomst och sysselsättning är nära förknippade med hälsa. Mölndalsbornas livsvillkor skiljer sig en del mellan olika delar av kommunen. I Mölndal, liksom i övriga landet, tillhör ensamstående föräldrar med hemmavarande barn de ekonomiskt mest utsatta grupperna. Att delta i samhällslivet och känna gemenskap är en viktig friskfaktor. Bland boende i Mölndal är det sociala deltagandet högst bland den yngre befolkningen, för att sedan minska avsevärt i de äldre åldrarna. Övervikt, fetma och fysisk inaktivitet är stora hot mot folkhälsan som både orsakar lidanden för individen och ökade kostnader för hälso- och sjukvården. Levnadsvanor skapas genom individens val men även genom de förutsättningar som samhället skapar för individen att göra goda val, vilket allt mer beaktas vid utformningen av vår miljö. Den psykiska ohälsan drabbar i högre grad kvinnor än män, vilket även gäller för ungdomar. Ungdomsenkäten i Mölndal har under flera år visat att unga flickor mår psykiskt sämre än jämnåriga pojkar. En fördjupad undersökning kring flickors psykiska hälsa redovisades under 2009 och har lett till att Mölndal under 2010 satsar på arbete med jämställdhetsintegrering genom SKL. Psykisk ohälsan ökar, förutom bland ungdomar och vuxna, även bland barn. Den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd, som kom 2009, visar att stöd till föräldrar har god effekt på barns psykiska hälsa ända upp till vuxen ålder. I samverkan mellan folkhälsorådet, staden och studieförbund anordnas olika typer av föräldrastöd. Vikten av att skapa förutsättningar för ett aktivt och vitalt liv långt upp i åren blir allt tydligare i takt med att andelen äldre blir större. En god hälsa ökar självständigheten och minskar risken för exempelvis fallolyckor. Viktigast för ett hälsosamt åldrande är att uppleva trygghet, att vara fysiskt aktiv, att ha goda kostvanor, att ha goda sociala kontakter samt att vara behövd. För att nå framgång i folkhälsoarbetet krävs samverkan mellan ideell, privat och offentlig 9

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsperspektiv sektor. Hälsodisken Balansen är exempel på ett forum för samverkan mellan ett tjugotal aktörer, såsom vårdcentraler, tandvård, studieförbund, seniorföreningar, församlingar och förvaltningar inom staden. Kommunen har en viktig roll i folkhälsoarbetet genom sina kontaktytor med många invånare, både i olika åldrar och olika skeden av livet. Det förebyggande hälsoarbetets mål är ett bra liv för medborgarna. Minskade behov av efterhjälpande insatser förbättrar samtidigt utrymmet för välfärdens finansiering. Näringsliv Ett år av stabilisering Trots en påtaglig nedgång i den regionala, nationella och globala ekonomiska utvecklingen, blev effekterna knappt märkbara lokalt i Mölndals näringsliv. Inledningsvis fanns det tecken på snabbt ökande svårigheter inom flera sektorer, men det vände nästan lika snabbt och mot slutet av året rapporterar de flesta företag en bra utveckling med positiva framtidsprognoser. Under 2009 har det märkts en fortsatt återhållsamhet till investeringar genom mycket låg efterfrågan på kommunal mark för verksamheter, men även där kunde noteras en vändning under den senare delen av året. En annan positiv utveckling skedde beträffande den så kallade vakansgraden i kommersiella lokaler. Andelen outhyrda lokaler minskade och det verkar i första hand vara en effekt av att antalet företagsflyttningar inom kommunen ökade med 15 procent. Fordonsindustrins svårigheter, som präglat utvecklingen i Västsverige, har passerat obemärkt i Mölndal. Här finns bara en handfull verksamheter som i begränsad omfattning är beroende av branschens utveckling. Mölndal har ett väl differentierat näringsliv med en tydlig struktur som präglas av framförallt medicin, IT/mikrovågsteknologi, papper och fiberteknologi, handel, mode och design. Några stora företag med tydliga varumärken är etablerade i staden, de bidrar till att flera mindre företag inom samma eller närliggande branscher också söker sig hit. En hög andel av regionens utlandsägda företag finns i Mölndal. Det regionala samarbetet kring näringslivsfrågor är väl etablerat och regionen märks allt tydligare på den internationella arenan. Trots att näringslivsfrågorna i Mölndal under senare år främst har präglats av detaljhandelns utveckling, är även utvecklingen av andra branscher viktig. AstraZeneca har till exempel valt att nyinvestera i ett betydande forskningscentrum som invigdes under året, vilket innebär positiva förutsättningarna för en fortsatt utveckling. Ett annat exempel är den pågående försäljningen av ett verksamhetsområde till Santa Maria AB, där företaget planerar byggnation av två nya fabriker och huvudkontor. Under 2009 har nettoökningen av antalet företag i Mölndals stad varit 113 stycken, vilket är jämförbart med 125 under Antalet företagsstarter per månad har minskat något jämfört med tidigare år medan antalet inflyttade företag fortsätter att ligga på en relativt hög nivå, men minskade något jämfört med föregående år. Vid årsskiftet fanns cirka aktiva rörelsedrivande företag. Ett starkt näringsliv bidrar till Mölndals stads attraktionskraft och tillväxten i regionen. Det är betydelsefullt för näringslivsutvecklingen att staden kan fortsätta erbjuda god boendemiljö, kommunal service och infrastruktur för den arbetskraft som företagen behöver. Arbetsmarknad Låg arbetslöshet både jämfört med länet och riket Mölndals stad är inte en typisk förortskommun med fler människor på natten än på dagen. Inom Mölndals gränser finns cirka arbetstillfällen. Varje dag pendlar cirka personer till eller från Mölndals stad och inpendlingsöverskottet beräknas till cirka personer. procent Arbetslöshet år Mölndal Länet Riket Källa: AMS Månadsstatistik, december Totalt sett var arbetslösheten 5,4 procent av invånarna år, det är lågt både i jämförelse med riket och länet. Andelen öppet arbetslösa var vid årsskiftet 3,6 procent, vilket är en ökning med cirka en procentenhet jämfört med ett år tidigare. Rikets och länets arbetslöshet har under samma period stigit med ytterligare några hundradelar. Vid samma tillfälle deltog också 1,8 procent av ovan nämnda invånare år i arbetslöshetsåtgärder i form av program med aktivitetsstöd. När det gäller ungdomsarbetslösheten låg Mölndal på 5,1 procent vid årsskiftet. Inkluderas de ungdomar som deltog i program med aktivitetsstöd stiger siffran till 8,7 procent, vilket totalt innebär en ökning med 2,4 procentenheter sedan föregående årsskifte. Det är 3,5 respektive 3,0 procentenheter lägre än i länet och riket. 10

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Andelen arbetslösa bland de invånare som är utrikes födda var 10,3 procent inklusive de 3,4 procent som var sysselsatta inom ramen för program med aktivitetsstöd. Stadens totala arbetslöshet för denna grupp ligger 1,5 respektive 2,7 procentenheter lägre än riksgenomsnittet och länsgenomsnittet. Mölndal har en låg arbetslöshet både i jämförelse med riket och länet. Den omfattande pendlingen påverkar ortens trafikoch miljösituation och ställer därmed särskilda krav på kommunala insatser och planering. Infrastruktur Attraktiv knutpunkt med satsningar på kollektivtrafik Mölndals stad har ett strategiskt läge i Göteborgsregionen. Flera viktiga transportleder i form av E6/E20, Riksväg 40, Söderleden, Västkustbanan och Boråsbanan går genom staden. I närheten ligger Nordens största hamn i Göteborg och Landvetter flygplats, vilket gör det lätt att nå ut på en internationell marknad. Mölndals stad arbetar långsiktigt och strategiskt med att underlätta flexibla resvanor för att bidra till den regionala utvecklingen av Göteborgsregionen och Mölndal. Kollektivtrafiken är väl utbyggd till alla kommundelar och till grannkommunerna. Knutpunkt Mölndals bro är ett av regionens största kollektivtrafikcentrum med pendeltåg, spårvagn och många busslinjer. Under de senaste åren har staden genomfört flera satsningar för att öka resandet med kollektivtrafiken. De stora transportleder som passerar genom Mölndals stad innebär också problem i form av miljöpåverkan och barriäreffekter. Trafiksituationen på det övergripande vägnätet genom centrala Göteborg påverkar i hög grad även Mölndal. Arbete och planering pågår med såväl ett bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur som förslag till utbyggnader med syfte att tillmötesgå framtida transport- och resbehov i regionen. Ett särskilt regionalt utvecklingsarbete pågår för att förbättra kollektivtrafiken i projektet K2020, som bedrivs både på regional och kommunal nivå. Det är viktigt att nuvarande regionala arbete resulterar i en infrastruktur för Göteborgsregionen och Mölndal som stödjer en fortsatt och uthållig tillväxt. Genom att E6/E20 delar staden ställs särskilda krav på samhällsplaneringen, vilket aktualiseras tydligt i den pågående centrumplaneringen. Mölndals invånare och näringsliv har tillgång till en god infrastruktur och väl utbyggd kollektivtrafik, men en omfattande bostadsutbyggnad kräver ytterligare förstärkningar. Besöksnäring Mölndal positionerar sig som destination med utgångspunkt från Göteborg Besöksnäringen har betydelse för ekonomisk utveckling och sysselsättning. Traditionella begrepp som äta, bo, göra, se har utökats med shoppingturism och mötesindustri. Varje destination behöver en strategi för att nå framgång. Mölndal utgår från att gästen befinner sig i Göteborg och vill uppleva mer. Vi kan erbjuda besöksmål inom minuter restid från centrala Göteborg. Det är framför allt Gunnebo Slott och Trädgårdar som lockar, vilket framgår av besöksstatistiken. Anläggningen är ett av regionens största besöksmål. Därutöver lockar Åbytravet, Kvarnbyn med Mölndals Museum, Åbybadet med upplevelsebad samt Hills Golf-klubb, som erbjuder en av Europas främsta golfupplevelser. Närheten till naturen är i sig en upplevelse som kan utvecklas och turistbyrån erbjuder koncept som kombinerar naturupplevelser med boende och mat. Genom tillkomsten av en särskild styrgrupp för utvecklingen av besöksnäringen i Mölndal kan staden medverka till att skapa bättre förutsättningar för utveckling av Mölndal som besöksmål. Under 2008 omsatte besöksnäringen i Mölndal 605 mnkr och sysselsatte 505 personer. Besöksnäringen har betydande effekter på sysselsättning och ekonomi. Elva kommuner på två hjul i tre år. I april gick staden samman med tio andra nordiska kommuner för att under tre år arbeta med att få medborgarna att välja cykeln framför bilen. Kampanjer och aktiviteter fokuseras bland annat på arbetsresor och trafiksäkerhet. Foto: Ulf Bredby 11

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Viktiga händelser Här redovisas sådana händelser som inträffat under bokslutsåret och fram till årsredovisningens upprättande och som har haft eller kan komma att få en mycket väsentlig betydelse för Mölndals stads ekonomi och verksamhet. Avsnittet kompletteras med upplysningar om mer nämnd- och bolagsspecifika viktiga händelser i verksamhetsredovisningen som återfinns på sidorna Över invånare Elis Olsson föddes den 11 mars 2009 och blev Mölndals stads :e invånare. Vid årsskiftet hade befolkningen ökat ytterligare och var då personer. Mölndals stad, i sin nuvarande utbredning, bildades 1971 genom en sammanläggning av dåvarande Mölndals stad samt Kållered och Lindome landskommuner. Det är nu den tredje största kommunen i Västra Götalands län och den 35:e största i Sverige. Den största befolkningsförändringen sedan 1900-talets början skedde mellan 1960 och Då ökade antalet invånare med Bakgrunden till den snabba ökningen var att det då genomfördes en kraftig bostadsutbyggnad med stora områden såsom Bifrost, Enebacken, Jungfruplatsen och Åby. Befolkningsökningen, under dessa expansiva år, motsvarar nästan den som därefter skett under de senaste 40 åren, drygt Från 1980 och framåt har ökningstakten varit kring någon procent per år och i absoluta tal pendlat mellan 20 och 869 personer. Mellan 2008 och 2009 ökade befolkningen med 569 personer och därmed passerades gränsen invånare. Till ytan är staden 146 kvadratkilometer stor. Befolkningstätheten i kommunen är 404 invånare per kvadratkilometer att jämföra med rikets 22 invånare per kvadratkilometer. Mölndal är till ytan den fjärde minsta kommunen i Västra Götalandsregionen. Nytt kraftvärmeverk bidrar till miljön Mölndal Energi AB har under 2009 slutfört den största miljösatsning som någonsin gjorts i Mölndal. Kraftvärmeverket Riskulla kunde härigenom tas i drift under hösten Verket eldas med biobränsle och producerar både värme och el. Kapaciteten att producera såväl värme som el kom synnerligen väl till pass inför den kalla vinter som sedan kom. Den nya kapaciteten innebar att leveransen av fjärrvärme kunde slå rekord med 297 GWh levererad värme. El producerades under årets två sista månader och dessa leveranser till elnätet uppgick till 19 GWh. Strategiskt förvärv. Mölndals stad köpte i mitten av augusti Forsåkersområdet öster om Mölndals centrum. Området är på totalt kvm och ligger strategiskt för framtida stadsutveckling och bebyggelse. En lördag i september öppnades grindarna och området visades för alla intresserade. Besökarna fick möjlighet att åka på rundtur med minitåg och lyssna på föredrag om områdets historia. Foton: Leif Fred 12

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investeringen kunde färdigställas enligt tidplan och till kalkylerat pris. Investeringen uppgår till lite drygt en miljard kronor varav huvuddelen finansierats genom en upphandlad långsiktig leasing. För de delar av anläggningen som inte kunnat finansieras på detta sätt har det skett genom ianspråktagande av egna medel och lån från Mölndals stad till det egna energibolaget. Stora fastighetsköp för framtida stadsutveckling Under 2009 har Mölndals stad genomfört flera stora och strategiska fastighetsförvärv. Den största affären gällde förvärvet av Forsåkersområdet efter nedlagda pappersbruket Klippan AB. Tillsammans med ytterligare ett markförvärv i form av ett angränsande område har staden blivit ägare till drygt kvadratmeter utvecklingsbar mark i ett mycket centralt läge. Området skapar, tillsammans med Mölndals centrum, förutsättningar för en helt ny framtida centrumbildning samt mark för centrala bostäder och passande verksamheter. Ambitionen är att omvandla området till stad med avstamp i den industrihistoriskt intressanta miljön. Som jämförelse motsvarar området, inklusive omdaningen av centrum, ytan innanför vallgraven i Göteborgs centrum. Köpet bidrar även till att säkerställa behovet av mark för infrastruktur, järnväg och väg genom centrala Mölndal. På Forsåkersområdet finns en lång tradition av pappersindustri och det finns många mölndalsbor som har minnen från området. Papperstillverkningen i Mölndals Kvarnby startade redan på 1650-talet och pågick ända in på talet. Stadens köp av området väckte engagemang och stort intresse. Nu kommer staden att påbörja arbetet med en stadsbyggnadsidé för området. Stadsbyggnadsidén ska tas fram i bred dialog med mölndalsborna och övriga berörda och ligga till grund för kommande detaljplaneläggning. Streteredsområdet är ett annat markförvärv som staden tillträdde under Det var ett förvärv från Kommunalförbundet Stretered på totalt cirka kvadratmeter där bland annat byggnaderna Ekgården, Parkgården och Vita villan ingick. Därmed fick staden rådighet över byggnader med egen pågående verksamhet. Resterande mark anses vara en framtida markreserv för framförallt bostäder. 13

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Kommuners uppgifter grundas främst på lagstiftning. Den lokala tillämpningen uttrycks i kompletterande planer i form av budget och separata dokument som tydliggör Mölndals stads mål. Politiskt prioriterade mål Nedan lämnas en översiktlig bild avseende uppfyllelsen av de prioriterade verksamhetsmål som beslutats av kommunfullmäktige. Målen är att betrakta som prioriterade utvecklingsområden som förväntas uppfyllas inom utgiftstaket. Ytterligare information återfinns i Verksamhetsredovisningen som också innefattar resonemang rörande utvecklingen av kvalitet och effektivitet. En samlad bedömning av graden av måluppfyllelse har skett enligt följande gradering: Målet uppfylldes Målet ska uppfyllas senare under planperioden Målet uppfylldes delvis eller uppfylldes ej Bedömning saknas eller är oklar (ej aktuellt 2009) I denna översikt har alltså en åtskillnad gjorts mellan de mål som i sin helhet anses uppnådda och dem som delvis eller inte alls uppnåtts. Motivet till detta är att i möjligaste mån undvika problematik kring gränsdragningar. I budget/plan fastslog kommunfullmäktige sammanlagt 20 mål för stadens nämnder samt två för kommunstyrelsen. Målet uppfylldes Tid från ansökan om försörjningsstöd för de som står till arbetsmarknadens förfogande tills sysselsättning påbörjas på Neon resurscenter ska vara högst 14 dagar I slutbetyget (åk 9) 2009 är elevernas genomsnittliga meritvärde högre än 216 poäng Under 2009 ska resandet med kollektivtrafiken öka med minst 10 procent jämfört med 2006 Gymnasieelevernas genomsnittliga slutbetyg under 2009 ska uppnå ett meritvärde på minst 14,0 Inom vuxenutbildningen ska minst 95 procent av eleverna under 2009 bli godkända i ämnena matematik, engelska och svenska Genom en aktiv personalpolitik och mera förebyggande företagshälsovårdsinsatser sänka stadens ohälsotal per arbetad timme så att stadens sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid ligger under 7,0 vid utgången av 2009 Minst 50 procent av stadens medborgare år har någon gång under 2009 tagit del av hemsidan eller Ditt & Mitt Mölndal Under 2009 ska 100 U-objekt bli föremål för tillsynsbesök. (U-objekt är små verksamheter som varken kräver tillstånd eller är anmälningspliktiga, men som ändå kan ha stor påverkan på miljön) Vård och omsorgs sjukskrivningstal ska minst sänkas till stadens nivå på sjukfrånvaro 2007 De nio mål som återges ovan uppfylldes helt under Flera målsättningar med koppling till effekter avseende barns och vuxnas kunskapsutveckling nåddes. Målet ska uppfyllas senare under planperioden Senast 2011 når minst 90 procent av eleverna de nationella kunskapsmålen i åk har antalet barn i förskolans barngrupper minskat med i snitt minst ett barn per grupp i jämförelse med 2004 Andelen mölndalselever som i sitt förstahandsval väljer stadens gymnasieskolor ska öka med minst 50 procent inför läsåret 2010/2011 Antalet besökare till simhall och upplevelsebad ska under åren öka med minst 10 procent i genomsnitt per år jämfört med utfallet 2007 Totalt fyra mål ska enligt budgetbeslutet uppnås senare under planperioden och graden av måluppfyllelse kan därmed ännu inte slutgiltigt fastslås. I Verksamhetsredovisningen framkommer att målet avseende antal besökare till simhallen uppnås även om besöksantalet stagnerar under Även målsättningen rörande kunskapsmålen i årskurs 3 bedöms möjlig att uppnå. Målet uppfylldes delvis eller uppfylldes ej Av antal insatser (inom individ- och familjeomsorg) för barn och ungdomar 0 20 år ska maximalt fem procent vara institutionsplaceringar Försörjningsstödet i Mölndal ska under 2009 minska mätt i antal hushåll, kostnad per hushåll och totalt (jämfört med mätning helår 2007) Reducera den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov genom nämndbeslut till max 100 kalenderdagar under 2009 Reducera den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov genom delegeringsbeslut till max 50 kalenderdagar under 2009 Under 2009 återvinns minst 29 procent av hushållsavfallet genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling År 2009 ska avloppsvattenmängden till GRYAAB ha minskat med 2,5 miljoner m 3 från 2004 års mängd genom åtgärder som förhindrar att ovidkommande vatten läcker in i ledningsnätet 14

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inventering av minst 400 enskilda avlopp ska ske under 2009 Antalet besök under 2009 på Mölndals museum ska öka med minst 10 procent i förhållande till 2008 Genom en bättre samverkan med regionen och en aktiv vårdplanering ska kostnaderna för utskrivningsklara vårdtagare under 2009 minska och motsvara maximalt 1,0 årsplats Dessa mål uppfylldes ej under I den nämndspecifika Verksamhetsredovisningen framkommer dock att det fanns positiva tecken vid en jämförelse med tidigare år. Som exempel kan nämnas målen avseende institutionsplacerade barn och ungdomar, mängden avloppsvatten till GRYAAB samt kostnader för utskrivningsklara vårdtagare. Sambandet mellan måluppfyllelse och resurstilldelning är komplicerat, men det kan ändå noteras att 2009 års prioriterade mål inte justerades i samband med att kommunbidragen reviderades i maj. procent Måluppfyllelse politiskt prioriterade mål 5st 4st 6st 4st 11st 2st 7st Målet uppfylldes delvis eller uppfylldes ej Målet ska uppfyllas senare under planperioden Bedömning saknas eller är oklar Målet uppfylldes 9st 4st 9st De senaste årens utveckling åskådliggörs i diagrammet. Hälften av de 18 prioriterade mål som formulerades med ettårsperspektiv i budget/plan uppfylldes. Andelen var något högre än under de föregående två åren. En försvårande omständighet vid jämförelser med 2007 är att det då i några fall inte gjordes tydliga bedömningar av huruvida enskilda mål uppnåddes. Under år 2009 påbörjades en process som syftar till att tydligare styra verksamheten och sammanlänka kvalitetsaspekter med resursanvändning. En ny modell för mål och uppföljning utvecklades och är tänkt att tillämpas från och med verksamhetsåret Övriga måldokument Översiktsplanen är ett av flera viktiga redskap vid beslut om stadens framtid. Här presenteras strategier för utvecklingen under en tio- till tjugoårsperiod, hur bebyggelse och kommunikationer ska utvecklas och hur värden i natur- och kulturmiljöer ska tas tillvara. Det framtida Mölndal ska kännetecknas av attraktiva, välfungerande och tillgängliga bebyggelse- och naturmiljöer. Översiktsplanen och dess konsekvenser berörs i Förvaltningsberättelsen och då i synnerhet under rubrikerna Bostadsmarknad samt Infrastruktur. Ett flertal tvärsektoriella områden är integrerade i stadens kärnverksamheter och samtidigt av generell betydelse för medborgarna. Stadens nämnder verkar för en hälsosam och god miljö samt försöker skydda människors liv, hälsa och egendom. De tryggar jämställdhet och likabehandling och underlättar utbyten med människor i andra länder. Det målmedvetna arbetet med att främja dessa ambitioner redovisas i kapitlet Övrigt under rubriken Uppföljning av diverse styrdokument. 15

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Driftredovisning kommun Driftredovisningen omfattar verksamhetens nettokostnader och motsvarar den första resultatnivån i resultaträkningen. Här presenteras den interna fördelningen mellan stadens nämnder, årets avvikelser mot budget samt nettokostnadsutvecklingen. Fördelningen på kostnads- och intäktsslag, exklusive interna transaktioner, återfinns i not till resultaträkningen. Ytterligare information och analys återfinns i verksamhetsredovisningen på sidorna Budgetavvikelser visar inte ekonomisk utveckling Analysen av driftredovisningen koncentreras ofta på budgetavvikelser, vilket är viktigt ur ekonomistyrningsperspektiv. Det finns dock en risk att budgetavvikelser felaktigt uppfattas som en signal kring ekonomisk utveckling, men kostnaden kan vara oförändrad trots att en avvikelse uppstår genom nivån på budget. En analys med avsikten att uppmärksamma problemområden och orsaker till den ekonomiska utvecklingen bör även omfatta en genomgång av verksamhetsområdenas nettokostnadsutveckling över tid. Den analysen utgör också ett viktigt led i strävan efter en realistisk budgetering och ekonomisk kontroll. Nettokostnadsökning mnkr % Finansnetto, pensioner med mera 17,8 26,6 Funktionshinder 10,4 4,2 Barnomsorg 5,1 1,3 Kultur- och fritidsverksamhet 4,9 4,7 Försörjningsstöd 4,8 12,2 Interkommunala skolersättningar inom gymnasieskolan 4,5 4,5 Hemvård 3,5 1,9 Arbetsmarknad och integration 2,2 10,1 Räddningstjänst 1,8 5,4 Kollektivtrafik inkl. färdtjänst 0,3 0,6 Fastighetsförvaltning, avkastningskrav 1,3 6,8 Gator, vägar och parker 3,9 4,3 Äldreboende 5,9 2,7 Grundskola 6,2 1,3 Gymnasieskola, exklusive interkommunala ersättningar 8,8 5,4 Individ- och familjeomsorg 9,7 8,4 Övriga nämnder, administration 1 14,1 4,4 Summa nettokostnadsökning 4,8 0,2 1) Här ingår musikskola, vuxenutbildning med mera. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 0,2 procent mellan åren, vilket motsvarar 4,8 mnkr. Eftersom det är en uppseendeväckande liten förändring bör det samtidigt noteras att beloppet är en nettoeffekt av många bruttoförändringar. Stadens lönekostnader har till exempel ökat med 43 mnkr samtidigt som sänkta arbetsgivaravgifter har minskat kostnaderna med 42 mnkr. För att analysen ska bli rättvisande har justering skett för jämförelsestörande poster. Funktionshinder är den verksamhet som har högst nettokostnadsökning mellan 2008 och Under året har nyproduktion och förändringar inom befintligt bestånd inneburit ett nettotillskott rörande bostäder motsvarande 20 årsplatser. Detta är den främsta förklaringen till att verksamheten ökat med 10,4 mnkr eller 4,2 procent. Den näst största nettokostnadsökningen för verksamheterna redovisas för barnomsorgen, som har ökat med 5,1 mnkr eller 1,3 procent. Här ingår en volymökning motsvarande cirka 190 platser inklusive skolbarnsomsorg. Försörjningsstöd har en stark koppling till rådande konjunktur och hur arbetsmarknaden ser ut. Mellan 2003 och 2006 ökade nettokostnaderna för försörjningsstöd med 26 procent, 7,4 respektive 5,6 procent. Därefter minskade nettokostnaderna med 6,5 procent under 2007 och blev därefter närmast oförändrade. Det försämrade konjunkturläget har medfört att kostnaderna för försörjningsstöd åter ökat. Under 2009 blev nettokostnaderna 4,8 mnkr högre än föregående år, vilket motsvarar 12,2 procent. Verksamhetsområdet arbetsmarknad och integration har en hög statsbidragstäckning och därmed låga nettokostnader. Den stora förändringen mellan åren beror främst på ett avslag från Migrationsverket avseende ersättning för kostnader i samband med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Till följd av avslaget har en fordran på staten skrivits ned och verksamheten har därmed belastats med 4 mnkr. Exkluderas denna engångseffekt blir nettokostnadsförändringen marginell. Avslagsbeslutet har överklagats. Bakgrunden till den lägre nettokostnaden inom verksamhetsområdet äldreboenden är att antalet årsplatser minskat med cirka 30 jämfört med Samtidigt har antalet utförda hemtjänsttimmar inom hemvården ökat med sex procent. Nettokostnaderna för individ- och familjeomsorgen har sjunkit med 9,7 mnkr eller 8,4 procent. Den främsta förklaringen är att antalet platser för barn och ungdomar inom institutionsvården har minskat. År 2008 nyttjades 33 årsplatser medan det 2009 stannade vid 16 årsplatser. Den sammanlagda förändringen avseende övriga nämnder, administration och vissa andra kostnader, innebär en minskning av nettokostnaderna, totalt 14 mnkr motsvarande 4,4 procent. Här återfinns de affärsdrivande verksamheterna såsom VA- och renhållningsverksamhet. Under 2009 har båda dessa områden högre intäkter än kostnader, vilket innebär en nettokostnadsminskning mellan åren på drygt 5 mnkr. Här återfinns även vuxenutbildningen som har minskat nettokostnaderna med 4 mnkr, varav ungefär hälften beror på ökat statligt stöd. Resterande förändring är huvudsakligen hänförlig till lägre kostnader för utskrivningsklara vårdtagare. Den största förändringen redovisas för de centrala posterna såsom finansnetto, pensioner med mera. Det är främst nettoeffekten av två förklaringsfaktorer som påverkar; sänkta premier för avtalsförsäkringar motsvarande knappt 24 mnkr 16

Innehållsförteckning. Hur finansieras verksamheten?

Innehållsförteckning. Hur finansieras verksamheten? Årsredovisning 214 2 Årsredovisning 214 Översikt och politik Innehållsförteckning 7 19 Årsredovisningen är kommunstyrelsens redogörelse över 214 års verksamhet till kommunfullmäktige och övriga intressenter.

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se. Årsredovisning 2009

Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se. Årsredovisning 2009 Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se Årsredovisning 2009 VÄRMDÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009 Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11

Läs mer

Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Joanna Bladh

Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Joanna Bladh Kävlinge kommun Årsredovisning 2013 Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Joanna Bladh Innehåll Inledning 4 2013 Kävlinge En oslipad diamant 5 Organisation 6 Så fördelades

Läs mer

Årsredovisning 2012 2013-03-11

Årsredovisning 2012 2013-03-11 Årsredovisning 2012 2013-03-11 lidköpings kommun Så styrs Lidköpings kommun Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STRÖMSTADS KOMMUN. Årets Nyföretagarkommun. Årets Turistkommun. Kosterhavets nationalpark

ÅRSREDOVISNING 2009 STRÖMSTADS KOMMUN. Årets Nyföretagarkommun. Årets Turistkommun. Kosterhavets nationalpark ÅRSREDOVISNING 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Kosterhavets nationalpark Årets Nyföretagarkommun 2009 Årets Turistkommun 2009 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande Korta fakta Organisationsöversikt Välfärdsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige.

ÅRSREDOVISNING 2009. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige. Uddevalla kommun Årsredovisning 2009 3 . Utsikt över bussterminalen på Kampenhof. Foto: Linn Alm, Medieklass Uddevalla gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2009 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011

INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011 2011 Årsredovisning INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsens ordförande 2 Omvärldsanalys, vår utveckling 3 Kommunövergripande utvecklingsområden 11 Övergripande mål 17 Välfärdsbokslut 24 God ekonomisk

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Omvärldsanalys 7 Vision och mål 12 Finansiell analys

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för kommunal verksamhet...

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Räkenskaper 43 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Kassaflödesanalys 46 Noter 47 Investeringar 52 Redovisningsprinciper 53 Va-verksamhet 54

Räkenskaper 43 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Kassaflödesanalys 46 Noter 47 Investeringar 52 Redovisningsprinciper 53 Va-verksamhet 54 Årsredovisning 2009 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 2 Säffle Sveriges yngsta stad 3 Förvaltningsberättelse 5 Omvärld, befolkning och arbetsmarknad 6 Kommunens organisation 12 Sammanfattning av

Läs mer

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13 2014-10-13 Innehåll Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Prognos för årets resultat 3 Verksamhetens nettokostnader 3 Finansnetto 3 Balanskravet 4 God ekonomisk hushållning 4 Borgen 5 Pensioner 5 apitalförvaltning

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planerings förutsättningar på kort och medellång sikt. Den handlar om att identifiera trender, signaler,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer