Lika behandling. SKBiBLioteket. SportLov. i TrehörNiNGSjö. TidNiNGeN NOLASKOGS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Nr SiD 8-9. SiD 15.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lika behandling. SKBiBLioteket. SportLov. i TrehörNiNGSjö. TidNiNGeN NOLASKOGS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Nr 1 2012. SiD 8-9. SiD 15."

Transkript

1 TidNiNGeN NOLASKOGS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Nr SportLov SiD 8-9 Lika behandling SiD 12 Glada tjejkompisar på Storgatan. SKBiBLioteket i TrehörNiNGSjö 12- SiD 15 1 NOLA OGS

2 Inledaren En servicepunkt ska vara den naturliga mötesplatsen på en ort. BygD och StaD i BaLaNS. BygD och StaD i balans är det förenligt? Går det att uppnå en balans, och vad menar vi med balans? Det här är ett område som kommunen har lyft i ett projekt som pågår fram till Jag var nyligen på en konferens om Framtidsbygd, vilken pekade det ömsesidiga beroendet. Staden behöver landsbygden som leverantör och upplevelse och landsbygden är beroende av stadens attraktivitet och nav. Det är tyvärr allt för ofta landsbygd och stad ställs mot varandra. Som i det mesta är det inte antingen eller som gäller, det är när man mixar som det blir en bra helhet. Vår kommun är vidsträckt. Vi har ovanligt många små orter med nav i form av butik eller mack och det tyder på att det finns livskraft. Engagemanget och den starka drivkraft som finns hos många på landsbygden är det inget tvivel om. Det finns många entreprenörer på landsbygden, och entreprenörer är de som får någonting gjort. Ta till exempel de som har insett att närproducerade livsmedel är mer än en trend. Ett färskt exempel på framgångsrikt entreprenörskap på landsbygden är Sofia Olsson från Källarbackens saga i Sidensjö som fick priset Årets kvinnliga företagare på årets företagargala. I projektet Bygd och stad i balans har vi konstaterat att navet med en butik eller mack är viktig för boende, besökare och företag. I projektet jobbar vi bland annat för att utveckla servicepunkter vid butiker. En servicepunkt ska vara den naturliga mötesplatsen på en ort. Den inrymmer ett mindre café, har dator med internetuppkoppling, tillhandahåller information, har lite aktiviteter med mera. För att synliggöra servicepunkterna har vi tagit fram en särskild skylt. Vid avtäckningen i Gideå fanns bland annat Tillväxtverket på plats. I entreprenörskapets anda driver vi ett gemensamt projekt med företagarna. Syftet är att utveckla samverkan mellan företagen och kommunen både på landsbygden och i tätorten. Den gemensamma nämnaren för framgång är samverkan. Samverkan mellan näringslivet och det offentliga, samverkan mellan landsbygen och staden. Ensam är inte stark, och tänk så mycket roligare vi har då vi gemensamt åstadkommer framgång! Låt oss tillsammans ta ytterligare steg i samverkan! Lena Lindström, näringslivsutvecklare. LENA LINdSTrÖM Näringslivsutvecklare Örnsköldsviks Kommun 2 NOLASKOGS NoLaSkogS Nolaskogs är en informationstidning från Örnsköldsviks kommun. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i kommunen fyra gånger per år. Nolaskogs finns även som taltidning och på kommunens webbplats: ANSvAriG utgivare: Helén Sahlin redaktion: Elisabet Bårman, Maria Isaksson, Sven Alveryd och Christina Viklund redaktionskommitté: Irene Sellin-Näsholm [samhällsbyggnadsförvaltningen], Kristin Herold [bildningsförvaltningen], Gunnar Holmberg [samhällsbyggnadsförvaltningen], Thomas Lundgren [kommunledningsförvaltningen], Maria Nilsson [välfärdsförvaltningen], Arne Persson [samhällsbyggnadsförvaltningen]. AdreSS: Nolaskogs, Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik e-post: TeLefON: OmSLAGSbiLd: Sarah Alveryd, Alva Sjölund och Louise Sedin. OmSLAGSfOTO: P-O Sedin. LAyOuT: Nollnio. TrycK: Ågrenshuset. papper: Tom Otto Silk 100 g. Nästa nummer av Nolaskogs kommer i juni 2012.

3 personliga ombud LySSNArE SOM HjäLPEr TILL ATT föra TALAN Personligt ombud är ett kostnadsfritt stöd för alla över 18 år med olika former av psykisk ohälsa. Alla klienter är olika och har sina speciella problem. Gemensamt för dem alla är att den psykiska ohälsan gör deras vardag komplicerad. TeXT Och foto: Christina Viklund Behovet av hjälp varierar mycket från fall till fall. Ibland kan insatsen från personligt ombud handla om att hjälpa klienten att kontakta rätt instans. Ibland behövs lång kontakt och mycket stöd. Man har i regel kontakt med klienterna under mindre än ett år. Målet är att hjälpa klienterna att få ett bättre liv. Det gör man genom att stötta vid kontakter med myndigheter, hjälpa till med ansökningar eller överklaganden med mera. frivilligt Och OberOeNde Frivillighet är grunden i verksamheten. Klienten ska själv vilja ha hjälp. Klienten bestämmer vilka frågor personligt ombud ska hjälpa dem med och i vilken takt det ska ske. De personliga ombudens roll är att lotsa, förmedla resurser, föreslå och berätta om vilka följder olika sätt att agera kan få. Personligt ombuds verksamhet är inte myndighetsutövning och inga journaler förs. De arbetsanteckningar som förs vid träffarna sparas inte när kontakten med klienten avslutas. Det kostar heller inget att få hjälp av personligt ombud. I snitt får man kontakt med cirka 30 nya klienter/år. Fördelningen är jämn mellan kvinnor och män, men sett över de gångna tio åren kan man se att klienterna i snitt blivit yngre. För tio år sedan var klienterna ofta i 50-årsåldern, nu är medelåldern runt 40 år. personligt Ombud 10 år I Örnsköldsviks kommun finns två personer Pertti Koivuaho och Carina Lindström anställda som personligt ombud. Båda har många års erfarenhet av att arbeta med och för utsatta människor. Att kunna bemöta klienterna på ett respektfullt sätt är ett måste för att kunna arbeta som personligt ombud. Det är också viktigt att ha ett stort tålamod och vara bra på att lyssna, menar Carina och Pertti. Även små förändringar innebär ofta stora beslut för klienten och han/hon måste få tid att fundera och mogna. Det här är den svåraste delen med arbetet, säger Carina och Pertti. Man kan inte rusa allt måste gå i klientens egen takt. Verksamheten Personligt ombud tillhör välfärdsförvaltningens verksamhetsområde och har i år funnits i tio år i Örnsköldsviks kommun. Sammanfattning Personligt ombud kan hjälpa vuxna med psykiska bekymmer. Klienten ska själv vilja ha hjälp och bestämmer vad personligt ombud ska hjälpa dem med. Personligt ombud stöttar, hjälper till i kontakter med myndigheter med mera men det är klienten själv som tar besluten. Allt sker i klientens egen takt. I kontakten med personligt ombud förs inga journaler. det kostar inget att få hjälp av ett personligt ombud. KONTAKT Kontaktuppgifter personligt ombud Tfn: E-post: Adress: Lasarettsgatan 14, Örnsköldsvik Carina Lindström och Pertti Koivuaho är personliga ombud. 3 NOLASKOGS

4 4 NOLASKOGS forskar för TryGGArE LArM Vinterns avbrott i el- och telenäten har ställt till extra besvär för många som har trygghetslarm. de har inte kunnat larma och kalla på hjälp. När störningar inträffar får kommunens alarmeringscentral, som sköter larmövervakningen, tidigt kännedom om problemen och kan vidta åtgärder för medborgarnas trygghet. Tekniken för att överföra larm behöver ändå förbättras, inte minst med tanke på att det analoga telenätet monteras ned. Örnsköldsviks kommun deltar nu i forskning för att hitta larmlösningar som är mindre känsliga för el- och teleavbrott. Tanken är också att trygghetslarmen ska kunna anpassas individuellt och även fungera utomhus. ENKäT första STEGET MOT IdrOTTSSTrATEGI fritidsenheten har nyligen gått ut med en enkät till alla idrottsföreningar i kommunen. Enkäten är ett första steg i arbetet med att utforma en idrottstrategi för Örnsköldsviks kommun. Genom enkäten får föreningarna ge sin syn på hur deras verksamhet fungerar idag och vad de ser för möjligheter och utmaningar i framtiden. föreningarna får också svara på hur de upplever kommunens service och stöd gentemot idrotten. det behövs en hög svarsfrekvens för att kunna göra en bra analys av enkätsvaren. därför är fritidsenhetens förhoppning att alla föreningar besvarar enkäten. mer information: johan Strömqvist (idrottsstrateg) Tfn: E-post: Bo Bra Ekens servicehus ligger nära busshållplatsen. TeXT Och foto: Elisabet Bårman på äldre Da r BOENdE OCH TEKNIK för äldres BEHOV Andelen äldre ökar och allt fler äldre bor i eget boende. Samtidigt är få bostäder anpassade för äldre. Hur tillgodoser vi behovet av trygga och tillgängliga boendemiljöer och hur kan vi dra nytta av teknik på äldre dagar? forskning pågår. i Dag finns 1,7 miljoner ålderspensionärer i Sverige. Många är alerta långt upp i åldrarna men efter 80 årsstrecket tilltar ofta behovet av en tillrättalagd tillvaro. Under de närmaste 25 åren beräknas antalet personer äldre än 85 år fördubblas. Ställer man detta mot att endast en fjärdedel av landets bostäder betraktas som tillgängliga blir det tydligt att det är hög tid att rusta för framtiden. boendemiljöer KArTLAGdA Bo bra på äldre da r är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet. Arbetet samordnas i ett nationellt nätverk där Örnsköldsvik deltar. Örnsköldsviks kommun har kartlagt entréer och lägenheter ur trygghets- och tillgänglighetssynpunkt. Rapporten är ännu inte färdigställd men tydligt är att resultatet varierar mellan olika områden. Sådant som ofta skapar problem är att det saknas hissar och ledstänger. Nivåskillnader som är svåra att klara med rullator och rullstol, dålig belysning, långa avstånd till bussar och samhällsservice är andra hinder som ökar risken att äldre blir isolerade i sina hem. Kartläggningen som visar tillgänglighet för olika områden kommer att presenteras för politikerna under våren. Rapporten utgör avslutning av kommunens inventeringsuppdrag. Min förhoppning är att vi inom den kommunala planeringen ska kunna dra nytta av kunskaperna för att rusta våra boendemiljöer för den framtidsbild och de behov vi fått tydliggjorda. Tillsammans med många organisationer och kommunmedborgare vill vi hitta idéer och lösningar på hur vi tycker att det ska se ut i vår kommun om ett antal år, säger kommunens projektsamordnare Silvia Sandin Viberg. ANväNdbAr TeKNiK underlättar Förutom anpassade boendemiljöer, kan teknik som utgår från användarens förutsättningar underlätta äldres oberoende. Under våren kommer kommunen att bjuda in pensionärer och teknikleverantörer till samtal om hur moderna hjälpmedel och it-teknik skulle kunna underlätta vardagen. Äldre ska också få testa utformning och användbarhet av teknikstöd.

5 ringoch få föräldrastöd är du förälder? Som förälder behöver man ibland någon att prata med. Om stort som smått. då finns kommunens föräldrastödstelefon. TeXT Och foto: Maria Isaksson SeDaN tre år tillbaka finns ett telefonnummer som man kan ringa om man vill ha råd och stöd i sin föräldraroll. Alla föräldrar till barn som inte är myndiga och som bor här i Örnsköldsvik är välkomna att ringa. Första året var det inte så många som ringde, men de senaste åren har det blivit fler. Det blir ett par samtal varje månad. Det behöver inte vara den biologiska föräldern som hör av sig, utan det kan även vara styvföräldrar, säger Pauline Brandt som arbetar i kommunens familjeteam. Vi får både lätta och svåra frågor. Det kan vara att familjen befinner sig i en speciell situation och mamman eller pappan känner sig orolig och vet inte hur han eller hon ska göra. Ibland kan vi hänvisa till hjälp som man kan få här inom kommunen eller landstinget, säger Kjell Lundin som även han ingår i familjeteamet. De som turas om att svara i telefonen är alla behandlare och har lång erfarenhet av att ge stöd till personer i olika svåra situationer. De säger att det är bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Den som ringer kan vara anonym. KONTAKT föräldrastödstelefonen Tfn: ring gärna tisdagar kl 9 11 Pauline Brandt och Kjell Lundin svarar i föräldrastödstelefonen. oklart StartDatum för VALfrIHET INOM HEMTjäNSTEN Kommunen avvaktar vad som sker på nationell nivå innan klartecken ges för att genomföra valfrihet inom hemtjänsten. under 2010 BeSLutaDe kommunfullmäktige att Örnsköldsviks kommun ska införa valfri- het inom hemtjänsten (enligt Lag 2008:962 om valfrihetssystem). Valfrihet i hemtjänsten innebär att den som har beviljats hemtjänst får möjlighet att välja om insatserna ska utföras av kommunen eller av annan utförare. Kommunfullmäktige angav ingen tidpunkt för när valfrihetssystemet skulle införas. Inom välfärdsförvaltningen inleddes förberedelser med sikte på införande hösten Den tidpunkten är inte längre aktuell. AvvAKTAr med GeNOmförANdeT I dagsläget finns inget datum för när valfrihet inom hemtjänsten kommer att införas i Örnsköldsvik. Humanistiska nämnden, som har det politiska uppdraget, avvaktar med införandet tills att genomgripande förändringar genomförts i den lagstiftning som rör privata utförare av offentligt betalda tjänster inom vård och omsorg. I april gör humanistiska nämnden en avstämning och beroende på vad som då hänt på nationell nivå, tar nämnden ställning till om man vill ge klartecken för valfrihet i hemtjänsten. Om beslutet blir att arbetet med att införa valfrihet i hemtjänsten ska återupptas och valfrihetssystemet ska införas, kommer det tidigast att kunna ske i början av NOLASKOGS

6 Nu är det äntligen klart med en ny fotbollshall och den planeras stå färdig 1 november Ny fotbollshall TeXT: Sven Alveryd foto: P-O Sedin illustration: TM Konsult ByGGS MITT I STA N! johan Strömqvist och david Berglund arbetar med fritidsfrågor. 6 NOLASKOGS DecemBer 2010 SkapaDeS en fotbollsgrupp där kommunen och representanter från föreningarna ingick. I gruppen diskuterades hur fotbollens framtid på elitnivå skulle kunna säkras och vara konkurrensmässig gentemot andra kommuner. Eftersom en avgörande förutsättning var att de aktiva kunde träna året runt, så sattes fokus på behovet av en inomhushall. Hallen blir verkligen ett välkommet tillskott för oss! I förhållande till de inomhushallar vi tränar i idag, får vi bland Skiss: fotbollsplanen kan delas upp. annat tillgång till en större yta, gräsunderlag, fullstora mål och möjlighet till att träna mer matchlikt, säger Håkan Nygren, tränare för Själevads damers A-lag. Tider i ANdrA hallar frigörs Även om det ursprungliga syftet till hallen var att skapa förutsättningar för seniorlag och elitsatsande ungdomslag, understryker övriga aktiva föreningar vikten av att även barn och ungdom får tillgång till fotbollshallen. Därför kommer det att finnas möjlighet att hyra planhalvor. På så sätt blir det möjligt för flera lag att träna i hallen samtidigt. Vi räknar med att hallen förbättrar förutsättningarna för idrottsintresserade barn och ungdomar generellt sett. Förutom att de erbjuds tider i den nya hallen, så kommer den innebära att tider i andra hallar frigörs, säger David Berglund, enhetschef för fritidsenheten, Örnsköldsviks kommun. fakta Om hallen Hallen byggs på grusfotbollsplanen vid Parkskolan. Den kommer att inrymma en konstgräsplan 65x40 meter, som kan delas in i två respektive tre planhalvor. Valet av planstorlek grundar sig på en behovsanalys och på studier av andra hallbyggen i Sverige. Hallen kommer till en början inte att ha några omklädningsrum. Förhoppningen är att de byggs i ett andra steg och i bästa fall inom ett år. Temporärt kommer omklädningsrummen på Skyttisanläggningen att användas. Kostnader för att hyra hallen per timme beräknas bli ungefär lika stor som för innebandyhallen på Skyttis. Hallen kostar cirka 15 miljoner att bygga och Bosch Rexroth kommer att vara sponsor för delar av driftskostnaderna de fem första åren och bidra med cirka kr/år.

7 ServicepuNkteN MÖTESPLATS OCH NAV PÅ LANdSByGdEN Med högtidlig skyltavtäckning och delikata bakverk från Husum, firade ortsbor och projektansvariga att Gideå har fått en servicepunkt. TeXT Och foto: Elisabet Bårman i februari fick Gideå kommunens första skylt som visar att här finns en lokal servicepunkt. Skyltningen är framtagen av kommunens projekt Bygd och stad i balans och kommer att vara gemensam för alla servicepunkter i Örnsköldsviks kommun Servicepunkter finns idag i Gideå, Solberg, Hemling och Myckelgensjö. Ytterligare någon ort är på gång inom kort. Ambitionen inom Bygd och stad i balans är att det ska etableras 8-10 servicepunkter i kommunens glesbygd. KOmmuNALT uppdrag Servicepunkterna, som kan vara inrymda i en butik eller en mack, syftar till att öka tillgången till kommersiell service och fungera som ett nav på orten. Servicepunkterna drivs genom ett avtal med Örnsköldsviks kommun. I åtagandet ingår att tillhandahålla livsmedel, internetuppkoppling, café, information till turister och boende samt att anordna ett antal aktiviteter varje år. Servicepunkterna är det vi arbetar som mest intensivt med nu, säger Ann Holst som är sammanhållande projektledare för Bygd och stad i balans. En annan aktuell uppgift handlar om att ta fram lokalt baserade kartläggningar som underlag för upphandling av kollektivtrafik. ömsesidigt beroende Vid servicepunkten i Gideå får befolkningen tillgång till livsmedel, spelombud, utlämningsställe, café och internethörna samt informationscenter. Dessutom erbjuder butiken hemkörning av varor tisdag och fredag. Servicepunkten är bra för affären. Folk stannar till, fikar och småpratar. Jag märker också att allt fler har börjat använda internettjänsten, säger Marie Nilsson på Gideå Livs. Flera ortsbor menar att affären är ett viktigt nav, inte minst för personer som saknar bil. Eftersom det också finns hyreslägenheter i byn kan det vara attraktivt för den som inte vill eller orkar bo kvar ute i bygden att flytta dit där det finns service nära till hands. Nu vill det till att ortsborna använder sin servicepunkt. Köptroheten är viktig, folk måste använda sin närservice. Samtidigt måste servicen drivas på företagsekonomiska grunder och med lyhördhet för vad kunderna önskar, menar Annika Lidgren, ansvarig för servicelösningar vid Tillväxtverket. Catarina Lundström, Tillväxtverket, framhåller betydelsen av samverkan: Butikens mötesplatseffekt gör servicepunkten ännu mer attraktiv när man samverkar för att bredda utbudet. Det förstärker ställningen för alla inblandade och gynnar naturligtvis också lokalbefolkning och besökare. Nu återstår att göra servicepunkten i Gideå och på de övriga platserna kända så att en god spiralverkan kan ta fart. Vimpeln visar att här finns en servicepunkt. fakta Café och internethörna på Gideå Livs. Projektet Bygd och stad i balans finansieras av Örnsköldsviks kommun och Tillväxtverket. Budgeten ligger på 2,3 miljoner. Projektet pågår till slutet av Projektledarna arbetar för att stödja lokalt utvecklingsarbete ute i bygderna. fokus just nu ligger på att skapa lokala servicepunkter. 7 NOLASKOGS

8 inget att göra på SportLovet? Här HITTAr du MASSOr AV TIPS! Snowboardåkare gör trick. VINTErdrAGET PÅ SKyTTIS 7 mars, Kom när du vill kl Testa hundspann, snögraffiti, snöskoorientering, curling, madrassbowling, boomfighting, bungy run, paint ball prick. Gratis aktiviteter, utrustning finns att låna. fikaförsäljning. UTfÖr OCH SNOWBOArd bjästabacken Öppet alla dagar kl , även kvällsöppet tisdag och torsdag, kl under sportlovet. djuptjärnsbacken, TrehörNiNGSjö SKuLebAcKeN Sportlovsveckan öppet alla dagar SOLberGSbAcKeN Sportlovsveckan 5-11 mars måndag-lördag, kl och söndag, kl åsbacken Sportlovsveckan måndag-torsdag, kl och fredag, kl , lördag-söndag, kl Pimpelfiskare. LäNGdSKIdOr SKidSTuGOr huggsjöstugan, Backsjö öppen med fikaförsäljning vardagar kl under sportlovet samt lördagar och söndagar t.o.m. sista helgen i mars. västanåstugan, Nätra fjällskog öppet med fikaförsäljning alla helger till och med 22 april. Gå på Tur Gå-på-tur-stugorna är öppna med fikaförsäljning 11:00-15:00 4 mars Huggsjöstugan, Backsö 11 mars främjarstugan, Varggropen, Skyttis 18 mars Västanå fäbodar, Nätra fjällskog månskensturer 9 mars kl , Huggsjöstugan 10 mars kl , Västanå fäbodar SKidANS dag 11 mars kl , Skyttis Gratis spårområde, blåbärssoppa, tipsrunda, låna skidor, vallaservice, med mera VINTEryrA I LÅNGVIKSMON 10 mars, kl vid Mopärlan. Utställning/marknad inom fritid och uteliv. Gratis barnaktiviteter: snowracertävling, lilla vasaloppet, hästridning m.m. fikaförsäljning och underhållning. GrILLSÖNdAG I drömme Alla söndagar i mars grillar intresseföreningen vid Näslandet. fisketävlingar för SKOLUNGdOMAr 6 mars, kl på Hörnsjön. Naturkompaniets ungdomspimpel med förborrade hål och fina priser. 8 mars, kl Angeldonspimpling på Mosjön. Pimpelutrustning finns att låna, fina priser. SKrIdSKOr UTOMHUS På många platser finns isbanor för allmänheten och skolisbanor där alla får åka under helger och efter skoltid. En lista över isbanor finns på SKrIdSKOr I ISHALL finns inga tider här, se föreningens webbplats. bjästa ishall Måndag-torsdag kl friåkning utan puck och klubba, kl friåkning med puck och klubba. SKyTTiShALLeN Måndag-fredag, kl. 11:00-11:50 Åkning utan klubba, Måndag-onsdag, kl. 13:00-13:50 och torsdag-fredag kl. 12:00-12:50 Åkning med klubba. Eventuellt fler tider: husumhallen KempehALLeN, modohallen, fjällräven center 8 NOLASKOGS SKIPASS Logotyp: Skipass. TeSTA en Ny backe SOm bonus Skipass Höga Kusten är ett samarbete inom Höga Kusten Turism. Skipass gäller i Solbergsbacken, Bjästabacken, Skulebacken Vårdkasberget. Vill du åka utför i flera backar, utnyttja nyheten Skipass Höga Kusten. Köper du 2 dagars liftkort, får du kvällskort i annan backe. Köper du veckokort får du dagskort i annan backe. Skipass Höga Kusten köper du hos medverkande anläggningar. FOTO: Peder Sundström

9 film PÅ folkan 6 mars, kl. 14 på folkan. filmstudion visar gratisfilm rango tillåten från 7 år. TEATEr PÅ GNISTAN 9 mars, kl Gnistan folkets hus Gullänget. förorten brinner med Teater fryshuset. Efter föreställningen mingelsamtal och fika. fri entré. Boka gärna plats i förväg på På Gnistan pågår även en utställning om barns rättigheter, mån-fred 8-17, t.o.m 18 mars. KULTUrLABB PÅ ÖrNSKÖLdSVIKS MUSEUM 6-8 mars, kl och 10 mars, kl Kom och skapa, klura och pyssla. Sportlovsfika och varmkorv finns att köpa i caféet. Programmet finns på SPOrTLOVS-KOMTEK 5 mars, kl blästra GLAS för dig över 7 år. KemiSAGA Och experiment för dig över 7 år. frigolitfigur Och Led för dig över 9 år. bygg en häxa/släde för dig över 10 år. Anmäl dig i förväg på KomTeks webb: utbildning/komtek PySSEL PÅ ArKENBIBLIOTEKET 5 mars, kl Lyssna och skapa vi läser berättelsen om Trollets hjärta och skapar sedan egna bilder 6 mars, kl Origami vik en hoppgroda, vi avslutar med en hopptävling 7 mars, kl Gör ditt eget bokmärke 8 mars, kl Sportlovsbio med popcornmys PySSEL PÅ filialbiblioteken SpOrTLOvSverKSTAd Gör din egen fjompis 5 mars Bredbyn, kl Bjästa, kl mars Björna, kl mars Husum, kl. 13: mars Skorped, kl LÖrdAGSSTUNd PÅ ArKENBIBLIOTEKET 3 mars, kl det brinner, det brinner. ett äventyr i 1880-talets Sverige. Teater Soja. Boka biljett på Arkenbiblioteket. 10 mars, kl mr ZeThiNO TrOLLAr för och med barnen. Utförsåkare. Liten kille i pulkabacken. 9 NOLASKOGS

10 Peter Engström är årets nyföretagare i Örnsköldsvik. ÅrETS Nyföretagare SKAPAdE EGET KONCEPT Peter Benke Engström, Corner One AB blev prisad som Årets nyföretagare under företagarkvällen i fjällräven center den 9 februari. En framgångsrik säljare inom sportfackhandeln, men som under lågkonjunkturtider blev uppsagd och valde att skapa ett eget försäljningskoncept. TeXT Och foto: Sven Alveryd 10 NOLASKOGS i motivet till utmärkelsen kan man bland annat läsa Ett genuint intresse för kundens affärer, ett strategiskt tänk och en stor portion kreativitet. En beskrivning som stämmer väl överens med den bild man får av Peter när man hör honom berätta om sitt arbete. För cirka tre år sedan blev det ett ordentligt dopp inom min bransch, det vill säga sportfackhandeln. Många av mina säljarkollegor, liksom jag, blev uppsagda. Eftersom jag verkligen älskar mitt arbete, har kunskapen och inte minst kontakterna så bestämde jag mig för att utforma ett eget affärskoncept som passade marknaden, säger Benke. Affärsidén är att på konsultbasis erbjuda försäljningstjänster inom sportfackhandeln. I sämre tider drar sig företag för att anställa folk. Men de har ändå ett stort behov av att sälja sina produkter. Genom mitt affärskoncept kan de använda mig som säljare på ett effektivare sätt, något som båda parter tjänar på, berättar Benke. årets företagare Gummigrossen i Örnsköldsvik AB årets företagande kvinna Sofia Olsson, Källarbackens Saga årets företagsledare Kenneth Mellin, Cargotec Sweden AB Almis företagarpris Eurocon Mopssys AB ÖVrIGA PrISTAGArE Företagsstarten blev bästa tänkbara eftersom han i princip direkt efter företagsstarten skrev kontrakt med en stor idrottsgrossist, om att sälja två av deras välkända sportvarumärken till butiker runt i Norrland. Två varumärken som han arbetar med än idag. årets miljöföretag EL-forest årets cesampris Moyo, jonas Spolander årets öviksstjärna Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Strand-Hübinette

11 SAMVErKAN för ATT STärKA SmåföretageN Nu tar Örnsköldsviks kommun tillsammans med företagarna i Örnsköldsvik ett krafttag för att underlätta för småföretagare i framtiden. TeXT: Sven Alveryd foto: P-O Sedin vi har under flera år arbetat med frågan hur vi ska jobba än bättre mot våra företag.utredningar har gjorts och en hel del tjänster har vi utvecklat. Nu när Företagarna tillsammans med politiken tagit fram ett småföretagspolitiskt program, kändes det naturligt att ta ett gemensamt krafttag och göra verkstad av det hela, säger Anne-Marie Niemi, näringslivsutvecklare på Företagslotsen, Örnsköldsviks kommun. fokus på Tre huvudområden Samarbetet fokuserar på tre huvudområden och är hämtade dels ur det småföretagspolitiska programmet dels de mätningar som gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting och Svenskt näringsliv. Områdena är företagsservice, upphandling och konkurrensprövning, samt kommunikation. Förutom att underlätta för våra företag gällande de praktiska bitarna, så handlar det om kommunikation. Alla företag vet inte alltid vad som gäller inom upphandlingar, tillstånd och vilken företagsservice vi kan ge. För att kommunicera med dem på ett effektivt sätt måste vi skapa relationer och se det från deras synvinkel. Med andra ord vi måste bli öppnare, duktigare på att omvärldsbevaka och vara på plats där det händer, säger Anne-Marie Niemi. på plats där det händer Några av de aktiviteter som planeras för att möta företagen på deras olika arenor är att dels arrangera egna träffar i form av frukostmöten, dels att delta på företagsträffar, upphandlingsdagar och göra företagsbesök i stad och landsbygd. Genom att vara på plats tillsammans med företagen där det händer, får vi inte bara bättre insikt i vad som behövs, utan även bättre möjligheter att se lösningar tillsammans, säger Anne-Marie Niemi. Anne-Marie Niemi, näringslivsutvecklare på företagslotsen. Nya BraNDStatioNeN TAr form TeXT Och foto: Christina Viklund Kranarna jobbar, brandstationsbygget är i full gång. räddningstjänsten har länge varit i behov av nya lokaler. Efter ett långt förarbete togs våren 2010 beslut i kommunfullmäktige om att satsa och bygga en ny brandstation. I september 2011 togs första spadtaget och nu några månader senare börjar den nya byggnaden ta form. Bygget går enligt plan och väntas hålla beräknade kostnader. Tidplanen är knapp men man arbetar hårt för att hålla den och läget ser ljust ut. Den brandstation som nu byggs kommer att ha en tydlig miljöprofil, både när det gäller arbetsmiljö och ekologisk hållbarhet. Totalt har elva entreprenader och sju konsultuppdrag upphandlats i en för kommunen ny samverkansform. Samverkansformen innebär bland annat att de olika parterna planerar bygget mer tillsammans och har ett större gemensamt ansvar. Brandstationen byggs i kvarteret Vikingagatan och beräknas vara klar att tas i bruk i februari NOLASKOGS

12 kraven SkärpS PÅ LIKABEHANdLING I SKOLOrNA Nu skärps kraven på att alla verksamheter inom skolan årligen ska ta fram en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. TeXT: Sven Alveryd foto: P-O Sedin i planerna Ska det tydligt framgå hur skolorna arbetar för barnens lika värde och hur barnen ges en trygg miljö. De individuella planerna kommer att följas upp varje år av bildningsförvaltningen. Alla kränkningar ska också rapporteras in till förvaltningen och skolan redovisar sedan vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra fortsatta kränkningar. STörre KrAv på verksamheterna Förutom att varje verksamhet ska utarbeta en likabehandlingsplan som beskriver hur de arbetar för att åtgärda trakasserier, diskriminering och kränkande behandling så ska de även arbeta aktivt med förebyggande åtgärder och aktiviteter. Det kan röra sig om att på olika sätt tydliggöra skolans ståndpunkt i frågorna, att skapa möten för dialog, att anordna fungerande rastvaktsystem, att använda sig av kamratstödjare etc. Men det kan även handla om att se över den fysiska miljön i form av lokaler och utrymmen som kan upplevas som otrygga. Eftersom varje skola nu ska sätta upp mål för sin verksamhet måste de också tänka igenom hur de ska arbeta för att nå målen. Den utvärdering som ska göras varje år visar sedan hur arbetet har gått, och det ger i sin tur möjligheter till förbättringar, säger Eva Danielsson, verksamhetschef på elevhälsan, Örnsköldsviks kommun. delaktighet i planarbetet I de riktlinjer som varje skola får understryks även hur viktigt det är att barnen, personalen och vårdnadshavarna är delaktiga i själva planarbetet. Likaså att skolan ser till att det finns återkommande möjligheter att reflektera kring normer, värderingar och relationer. Min personliga åsikt är att de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling är att barnen och eleverna mår bra och är trygga, och det kan ett bra likabehandlingsarbete bidra till, säger Eva Danielsson. Sammanfattning Nu skärps kraven på att alla verksamheter inom skolan årligen ska ta fram en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Varje verksamhet ska arbeta för att åtgärda trakasserier, diskriminering och kränkande behandling, men även med förebyggande åtgärder och aktiviteter. det kan röra sig om att på olika sätt tydliggöra skolans ståndpunkt i frågorna, att skapa möten för dialog, att anordna fungerande rastvaktsystem, att använda sig av kamratstödjare, samt att se över de lokaler och utrymmen som kan upplevas som otrygga. Barnen, personalen och vårdnadshavarna ska vara delaktiga i planarbetet. Lovisa, Ellen, Sarah, Alva och Hanna är goda vänner. 12 NOLASKOGS

13 förskolebarn på vinterpromenad. växtplatsförskolan Tre nya förskolor har nyligen öppnats i kommunen. förskolan i Örnsköldsvik är en verksamhet som just nu både växer och utvecklas. TeXT: Christina Viklund foto: Elisabet Bårman många BarN Behöver plats i förskolan. För att möta behovet har tre nya förskolor öppnats i kommunen. De nya förskolorna är Ripan i centrala Örnsköldsvik, Ängen som ligger i anslutning till Ängetskolan i Gullänget och Lingbo i Sörlidenområdet. Ripan och Lingbo finns i lokaler som för ett antal år sedan utformades för förskoleverksamhet. De har nu rustats upp för att motsvara dagens behov. Förskolan Ängen är inrymd i moderna modulhus. rätt ANTAL platser en utmaning Att alltid kunna ha rätt antal platser inom förskolan är en stor utmaning. Förskoleverksamheten präglas av snabba förändringar. Det kan snabbt uppstå brist på platser i ett område eller överskott på platser i ett annat område. Många faktorer påverkar efterfrågan på förskoleplatser. Bildningsförvaltningen gör prognoser men det är ändå väldigt svårt att kunna förutse hur många barn som kommer att födas inom ett visst område. Det är också svårt att beräkna hur stor inflyttningen och utflyttningen kommer att vara i kommunens olika delar. Hur gamla barnen är när de ska in i förskolan påverkar hur man planerar verksamheten. Barn i olika ålder har olika behov inom förskolan. Det påverkar allt från inomhusmiljö till utemiljö, personalplanering och pedagogik. Att ha en förskoleverksamhet som är överdimensionerad att man alltid har ett överskott på platser skulle innebära stora kostnader. Medel som behövs till själva verksamheten och för att utveckla den och göra den bättre. utveckling pågår Under de senaste åren har det skett en stor utveckling av förskoleverksamheten i kommunen. Det mesta handlar om saker som kanske inte märkts så konkret utåt. Arbetet för likvärdighet att alla förskolor i kommunen Sammanfattning ska ha samma höga kvalitet är ett exempel. Man för också en ständig dialog kring lärmiljön. Miljön ska vara trygg men samtidigt utmana och locka till lek och aktivitet. Det här gäller både hur lokalerna ser ut och hur utemiljön är utformad. En kreativ utemiljö som stimulerar fantasin och leken är viktig. Det är till exempel inte säkert att en bra utemiljö av pedagogiska skäl behöver innehålla den vanliga gungställningen. verksamhetschef för förskolan För att ytterligare stärka förskolans status tillsätts nu en verksamhetschef som har ansvar specifikt för förskolans område. Tidigare låg ansvaret för förskolorna fördelat på respektive skolområde. Den nya organisationen ökar möjligheterna till både erfarenhetsutbyte mellan olika förskolor och en utveckling av pedagogiken. Ny verksamhetschef för förskolan blir Lena Gidlund, tidigare rektor vid Domsjöskolan.. Många barn behöver plats i förskolan. därför har tre nya förskolor öppnats i Örnsköldsviks kommun. det är svårt att förutse hur många barn som kommer att födas. det är också svårt att veta i vilka områden det kommer ske utflyttning eller inflyttning. det gör att det är svårt att alltid kunna ha rätt antal platser inom förskolan. förskoleverksamheten utvecklas ständigt. det handlar om att arbeta för att alla förskolor i kommunen ska ha samma goda kvalitet. det handlar också om att utveckla lärmiljöerna, så att de både är trygga och stimulerar fantasin och uppmanar till lek. 13 NOLASKOGS

14 MEdBOrGArfÖrSLAG OM MAT GAV EKO Ett medborgarförslag blev startskottet för kommunens arbete med att gå över till mer ekologisk mat. Målet är att rejält öka andelen ekologisk mat under de tre närmaste åren. TeXT: Maria Isaksson foto: P-O Sedin kommunfullmäktige har beslutat att kommunens kostavdelning successivt ska byta ut livsmedel så att 25 procent av den mat kommunen serverar är ekologisk. Senast vid utgången av 2014 ska målet vara uppfyllt. Kommunens kostchef, Marie Mattsson, berättar mer. hur gör ni för att kunna börja laga mer ekologisk mat? Kommunen har ett tre-års-avtal med en leverantör av livsmedel. Nu för vi en dialog och tittar på vilka livsmedel det är möjligt att byta ut till ekologiska och räknar på vad det kostar. Vi ska till exempel se om det är möjligt att byta till ekologiska mejeriprodukter och arbetar sedan vidare med andra produkter. vilka krav ställer kommunen på maten? Maten får till exempel inte innehålla smakförstärkare och vissa tillsatser. Vi kräver idag inte av leverantören att livsmedlen ska vara ekologiska på grund av att kommunen behöver så stora volymer. Däremot står det i avtalet att där det är möjligt att välja närproducerat så får vi det istället för att köpa från den leverantör vi är bundna till. hur mycket mat lagar kommunen? Vi lagar portioner per dag åt skolbarnen och resten åt boenden, sjukhu set och de som har hemtjänst. Plus mellanmål och frukost. hur stor del är idag ekologisk? Ungefär 3 procent. Den siffran ska alltså upp till 25 under 2014.! blir det dyrare för kommunen? Våra politiker har bestämt att det får kosta lite extra med ekologisk mat. Avtalet med den leverantör vi har nu innebär en något lägre kostnad, jämfört med tidigare avtal. Så den kostnadsskillnaden kan användas till att betala lite mer för ekologiska alternativ. vad räknas som ekologiskt? Produkten ska ha en av de etablerade märkningarna. Då vet vi att den uppfyller vissa krav. är det något annat du vill säga? Ja! Vi ska ha en ekologisk vecka till hösten, närmare bestämt v 43. Tillsammans med vår leverantör ska vi se till att så mycket som möjligt av maten den veckan är ekolo- - gisk. Då kommer vi att sätta ekologisk mat i fokus både på skolan och inom vården för att öka medvetenheten och kunskapen. Sammanfattning Marie Mattsson, kostchef. Kommunens politiker har bestämt att maten på skolor och äldreboenden ska bli mer ekologisk. det företag som kommunen köper matvaror av kollar nu vilka matvaror med ekologiskt märke som kommunen kan börja använda. 14 NOLASKOGS SÖK MEdBOrGArfÖrSLAG ELLEr LäMNA ETT SjäLV! Nu kan du söka bland inkomna medborgarförslag på kommunens webbplats. Gå till ornskoldsvik.se/demokrati/påverka/ Medborgarförslag. där kan du också läsa om hur du gör för att lämna in ett medborgarförslag. INTEGrATIONSENHETEN HAr flyttat Integrationsenheten, som ansvarar för kommunens flyktingmottagning, har nya lokaler. Integrationsenheten finns nu på Lasarettsgatan 7 i Örnsköldsvik. Telefon till receptionen

15 BIBLIOTEKET I TrEHÖrNINGSjÖ uppskattadfullpoängare johanna jonsson hjälper Alice Bäckström med boklån. Biblioteket är onsdagens givna träffpunkt och kulturhändelse i Trehörningsjö. Trogna biblioteksbesökare skattar bibliotekets service högt. TeXT Och foto: Elisabet Bårman BiBLioteket i Trehörningsjö har nyligen öppnat efter en renovering. Ytan blev mindre men det uppvägs av ljusa färger, nya hyllor och en rejäl gallring i bokbeståndet. Det känns inbjudande att titta in och den trivsamma stämningen tilltar med varje besökare. Här finns barn- och ungdomsböcker, skönlitteratur, fackböcker, ljudböcker, tidskrifter, datahörna och spel. Jag tycker att vi har lyckats få in mycket och framför allt känns det mycket fräschare nu, säger Johanna Jonson som en dag i veckan sköter biblioteksservicen. Besökarna är eniga om att biblioteket fyller en viktig funktion på orten. Både tillgången till litteratur och möjligheten till en stunds småprat är uppskattad. Det är bra att biblioteket finns. Det blir lite rörelse utöver macken och affären, säger Olle Hellman som är en flitig biblioteksbesökare. Biblioteket är det bästa vi har. Det är bra utbud och fin service, de tar hem det som inte finns inne. Personligen gillar jag att läsa serier, säger Alice Bäckström och ger biblioteket tio poäng på en tiogradig skala. personlig Service Tjusningen med att jobba på ett litet bibliotek är att man lär känna människorna och deras läsvanor. Jag vet vad de vill ha och har också en rätt bra bild av vårt utbud, säger Johanna. Något som bevisas när telefonen ringer och en låntagare frågar efter fortsättningen på den serie hon läser. Johanna har full koll på vilken bok i ordningen i en viss serie som låntagaren har läst och undersöker om nästa bok finns tillgänglig. KuLTureLLT GuLdKOrN för SKOLAN Biblioteket i Trehörningsjö håller öppet varje onsdag, några timmar mitt på dagen och några på sen eftermiddag. På dagen ser förskolan och skolan till att det råder full aktivitet i lokalen. Biblioteket betyder mycket ur förskolans synpunkt. Det är den förmån vi har, förutom den fantastiska naturen. Vill vi ha kultur så är det biblioteket som gäller. Det är ett fantastiskt värdefullt kulturtillskott som vi är angelägna om att få ha kvar, säger Eva Jonsson. På hedersplats vid bibliotekets entré står en hylla med alldeles speciella böcker. Eleverna på skolan har skrivit egna berättelser som de sedan gjort bilder till och satt samman till böcker. Det var roligt att göra böcker som andra kan läsa, tycker de unga författarna Pauline och Fabien Keshawardoost. Vem vet, kanske någon av dem en dag har en egen titel med på hyllorna i det ordinarie utbudet. Sammanfattning Biblioteket i Trehörningsjö har byggts om. det har blivit mindre men trivsammare. de som besöker biblioteket tycker att de får en bra service. Till exempel får de hjälp att beställa böcker som inte finns inne. Skolan och förskolan använder också biblioteket mycket. Biblioteket i Trehörningsjö är öppet på onsdagar. Skolbarnen Pauline, Nanook och fabien läser i soffan. 15 NOLASKOGS

16 GruppförSäNdeLSe TiLL hushållen Logotyp: Världsklass checka inför ÖrNSKÖLdSVIKS UTVECKLING! Storgatan i Örnsköldsvik. Har du en idé på ett projekt eller en aktivitet som utvecklar Örnsköldsvik? är den ett sätt att möta någon av de fem utmaningar som Örnsköldsvik står inför? då har du möjlighet att få delfinansiering för projektet genom att checka in. TeXT: Sven Alveryd foto: P-O Sedin förra gången incheckningen var öppen, så blev gensvaret stort. Inte mindre än 57 individer och organisationer lade då in sin ansökan, varav 37 beviljades. Bland dessa fanns en förstudie för en besöksnäring och utbildningsmiljö runt multisport i Höga Kusten, 30 år av innovation en föreläsningsserie inom området innovation, Handeln Det nya goda värdskapet ett samarbete mellan Cesam och aktörer inom handeln i Örnsköldsvik, samt Picknick i parken som tidigare hette Picknickfestivalen. Även om vi hade höga förväntningar så blev gensvaret och engagemanget större än vi trodde. Vi hoppas verkligen att det fortsätter så, säger Vanja Östman, projektledare Världsklass KrAv på den SOm SöKer Alla kan lägga in en ansökan, oavsett det är en organisation eller individer. Men för att ta del av resurserna som finns tillgängliga, måste de visa hur deras idé möter en eller flera av de 5 utmaningar som Örnsköldsvik står inför. Ett annat krav är att de måste samverka med andra och bidra med en egen insats i form av pengar. I vissa fall, till exempel där engagemanget är ideellt, räknas även tid som en medfinansiering. NäSTA incheckningsperiod 5 18 mars Frida Bylin och Vanja Östman ingår i projektteamet för Världsklass 2015 och tar emot alla projektidéer och tankar. När ni har checkat in landar projektidén hos ledningsgruppen som formulerar rekommendationer och ett beslutsunderlag till styrelsen som tar det slutgiltiga beslutet. Det finns olika sätt att checka in. Genom ett webformulär som publiceras på e-post eller genom att ta kontakt med Frida eller Vanja direkt och komma överens om annan väg in med incheckningen. fakta de 5 utmaningarna för örnsköldsvik: realisera arbetsmarknadsregionen Gemensam arbetsmarknadsregion med Umeå och inom Botniaregionen som för människor samman och ökar rörligheten. Attraktionskraft i en global värld Säkerställa Örnsköldsviks långsiktiga kompetensförsörjning och ständigt utveckla Örnsköldsviks attraktivitet. Klimat råvaror energi Utveckla klimatsmart produktion av varor och tjänster och tillverka energieffektiva produkter från förnybara råvaror. förnyelse och innovation Ta tillvara och stimulera innovationsförmågan hos människor och organisationer. Skapa kreativa utvecklingsmiljöer och öka öppenheten för det som upplevs som nytt, annorlunda eller oliktänkande. utvecklingsarbetet Hitta lösningar tillsammans och att vara handlingskraftiga.

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Aktivitetsplan 2012:1

Aktivitetsplan 2012:1 Aktivitetsplan 2012:1 1 AKTIVITETSPLAN 2012:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i, att arbeta i och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Bygd och stad i balans

Bygd och stad i balans Bygd och stad i balans Slutrapport Servicepunkten på Ulvön, en populär samlingsplats Örnsköldsviks Kommun Slutrapport Slutrapport Bygd och stad i balans Etapp 1 serviceutveckling på landsbygden Syfte och

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Information från kommunstyrelsen

Information från kommunstyrelsen PRESSMEDDELANDE Ytterligare information: Glenn Nordlund, kommunstyrelsens 1e vice ordförande, 0660 881 53, 070 558 81 53. Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare tfn 0660 880 44. Webbplats: www.ornskoldsvik.se.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Reviderad 131028 Utarbetad av: Malin, Monica, Louise och Kicki Mål Vi vill främja barns och vuxnas lika

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer