KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 25 februari 2015

2 Kallelse Föredragningslista 1(3) Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Stadshuset, Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 25 februari 2015 Ingemar Samuelsson (S) Anniea Åberg Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47 2. Information om lantmäteriets verksamhet Göran Carlsson, Dnr KS 2751/38 kl. ll:00-11:15 3. Allmän genomgång av kommunstyrelsens ansvarsområden Peter Larsson, Dnr KS 2747/77 kl. 11:15-11:30 4. Sammanfattning av visionsdagarna Camilla Karlsson, Dnr KS 2751/39 kl. 11:30-12:00 5. Medborgarförslag från Kent Cederholm angående rökfria lekplatser Kl. 13:00 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Jan Hanes angående alt arbeta med de Kl. 13:00 potentiella riskerna med elektromagnetiska fäll och dess inverkan på miljön (Resolution 1815) Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Jan Hanes angående alt sänka strålningsnivån Kl. 13:00 i samhället Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Katarina Andersson angående Kl. 13:00 kameraövervakning vid skolor Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Hans Jonasson angående granskning av Kl. 13:00 telefonanvändning Dnr KS 2013/00441 I O. Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun Dnr KS 2014/00528

3 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista Il. Vision för Uddevalla kommun Dnr KS 2015/ strategisk plan Dnr KS 2015/ Kommunfullmäktiges styrkort Dnr KS 2015/00083 Föredragande Camilla Karlsson, kl. 13:00 Handlingar skickas senare Camilla Karlsson, kl. 13:00 Camilla Karlsson, kl. 13: Medborgarförslag från Göte Klingvall angående ändring av renhållningsordningen Dnr KS 2014/ Sammanställd budget 2015 Dnr KS 2015/00095 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på www. uddevalla.se/ks 16. Begäran från kultur och fritidsnämnden att avbryta privatiseringsprocessen av bowlinghallen Dnr KS 2014/ Förslag på ny modell för samverkan samt nya riktlinjer för kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr KS 2014/ Entreprenadform och huvudmannaskap för badhus/simhall i Uddevalla Dnr KS 2015/ Markanvisningsavtal gällande Skälläckeröd l :18 m.fl. Dnr KS 2015/ KOBRA- Kompetensbaserat regionalt arbetssätt Dnr KS 20 15/ Översyn av bolagspolicy och ägordirektiv för de kommunala bolagen Dnr KS 2014/ Verksamhetsberättelse för kommunledningskontoret 2014 Dnr KS 2015/ Verksamhetsberättelse för Räddningstjänsten 2014 Dnr KS 2015/00090

4 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista Föredragande 24. Uppföljning av kommunledningskontorets internkontrollplan 2014 Dnr KS 2015/ Uppföljning av Räddningstjänstens internkontrollplan 2014 D nr KS 20 15/ Ungdomsplan för Uddevalla kommun Dnr KS 2014/ Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning D nr KS 2015/ Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän Dnr KS 2014/ Vindbruksplan beslut om samråd Dnr KS 2015/ Järnvägsspår från Sörvik till Benders Dnr KS 2015/00089 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och pä l-land! i ng ar skickas senare 31. Sponsring av Uddevalla Grand Prix of Sweden 2015, BMK Uddevalla Dnr KS 2015/ Kommunstyrelsens val för perioden , i vissa fall delar av perioden -avseende val av ledamot till hållbarhetsberedningen från (V) D nr KS 20 14/ Information från kommundirektören Dnr KS 2015/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbod al Dnr KS 2015/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

5 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) D nr KS 2014/00242 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Medborgarförslag från Kent Cederholm angående rökfria lekplatser Sammanfattning Kent Cederholm inkom med medborgarförslag om rökförbud på alla lekplatser. Kommunfullmäktige har beslutat överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att bifalla ett medborgarförslag om röktria lekplatser. I beslutsunderlaget framgick då bl.a. att tekniska kontoret planerade att sätta upp skyltar med bl.a. kontaktinformation vid de kommunala lekplatserna och att regler om rökning då skulle finnas med. Kommunledningskontoret har i januari 2015 varit i kontakt med tekniska kontoret som meddelar att man under våren avser att inventera lekplatserna och därefter genomföra skyltningen. Kommunledningskontoret bedömer med detta att medborgarförslaget kan anses besvarat. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Kent Cederholm. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. ),; / t:/zx:.r (/(..{.--V l Peter Larsson Kommundirektör Markus Hurtig Utredare Expediera till Förslagsställaren Samhällsbyggnadsnämnden

6 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00242 Medborgarförslag från Kent Cederholm angående rökfria lekplatser Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, AlfGillberg, Gunila Jiven Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Anniea Åberg Expedierat Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 Utskriftsdatum: :04 Ärendesammanfattning Rubrik: Skapad: Skapad av: Ansvarig: Ärendetyp: Etiketter: Ifyllda formulär: Medborgarförslag: :01 WebForms KLK Administrativ Handläggare Medborgarförslag Förslag Sista inlämning: :04 Inlämnat av: WebForms Ditt förslag: Medborgarförslaget avser: Rökfritt Lämna förslaget: Gör det RÖKFRITT och på alla lekplatser. DVS. RÖKFÖRBUD Förnamn: Kent Efternamn: Cederholm Adress: Sniljegränd 14 Postnummer: Post ort: UDDEVALLA Telefon: E-post: 1 (2)

8 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) D nr KS 2014/00164 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Medborgarförslag från Jan Hanes angående att arbeta med de potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och dess inverkan på miljön (Resolution 1815) Sammanfattning Jan Hanes inkom med medborgarförslag om att kommunen ska börja arbeta med Europarådets Resolution 1815 (20 11), De potentiella riskerna med elektromagnetiska fålt och deras inverkan på miljön. Förslaget innebär att Uddevalla kommun ska minska medborgarnas exponering för elektriska och magnetiska fålt. Förslagsställaren till medborgarförslaget skriver att Uddevalla kommun på så vis kan skapa "en mycket hälsosammare miljö" som förebygger "den hälsomässiga och sociala utslagningen som nu sker i vårt högstrålande samhälle". Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Kommunledningskontoret har i ärendet rådgjort med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som gör bedömningen att Uddevalla kommun följer de rekommendationer som ges av statliga myndigheter såsom strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Kommunledningskontoret är därför av uppfattningen att ytterligare åtgärder, förutom att följa de rekommendationer ansvariga myndigheter utfardar och att följa utvecklingen på området, inte är nödvändiga. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Jan Hanes. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå mcdborgarförslaget. ;/t/c{ Peter Larsson Kommundirektör Expediera till Förslagsställaren

9 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00164 Medborgarförslag från Jan Hanes angående att arbeta med de potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och dess inverkan på miljön Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg J uslerat l Ralph Steen, Henrik Sundström, Birgitta PeJl i Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan J intygar Annica Åberg Expedierat 20 J J J Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

10 Till t k(:rnrnun ah kornmune-n skall börja nrbcta med Resolution J??15 l l) P:Jrlnrncntariska församlingen, l::.ur(}p<.lrtldct. som heter nc fjotenticlln riskerna rnl':(] cld<trornag,nctiskn Ui11 inverkan miljön' ' l(ornmuncn skall sedan arbeta det sorn att pö klirnrntmnivt'l. P;Jrlarnentariska församlingen i LuroparfideL korn 11 potentiella riskcrn;i rncd dcktronw.gnctlskn Hilt och deras tion iir fölkrihtslig1 bindundc ntan ses snarare ~-;om en kran h!! l tcnw gcnorn i internationella nrpjmisai En " En rcsoiu~. sorn au J1jJjn, P:'.ltbinl\n1ariskL1 f6rswnl tx:tona.i il\/ staterrus ull.miljön (ich rniljörclrrlcrad hiilsa i.. konventioner" d.cidnrnt och prolokull scclm FN kon!(.:rcn sen orn rnilnsl-: 1 rniljön och Stockholrnsdcklarat Resolution 18 J Enlig ]()är idag ckktrornagnetiska LUt El\iF. av {_lila en av dc crch snabb;-:1sj väx~mdc rnil.jöc.h~k1cr. D dta urs(dcjr l>kandc oro oc:h spck ubtioncr hos aum~ -tnhc.tcn eh.crsorn ;l] la i v.:1ric:randc u1s!:iu~) för e-n ng nv l EiVIF i sarnhlillct ökar hela titk:n i takt.med au Jckni ah hiilsoriskcrna Lir alanncr;_mdl\ (Biol_nitialiv Rq)or1 ::.o I po!cnlicih sl<ndl hi'idc. cxtrcrn'l c. ch och rnohiltcld{mi. Del rör (ll'n l'rjcr c.jiej nlil ;drc sköldliga icke- tcrrnisk bioiogi.sk djur... den rni-lnskl iivcn ni.\ r 1.11sLitts för li.tgrc Lil-1 t.llticiclla riktv ~.lrdclj starkt an AI nf:lr det gihlcr dc officiella skalli.illi:ljtlpas nf-it w,,~," Ul.i\!1 i"örsiktighctsr;rjncipcn utan H.l ;ga n(;nncrna Lromap,net 1sk a... SOJYl l wr ~di\-';_1rli,t?,a... _ickt.>k.nniska d ler

11 g.l.j.. inf()ra infonrwtions- uppl:ysningsk;j.rnpanjcr mn sk;h.llign biologiska ljö och miinnlskors il1 rncd inriktning och unga rn[ inniskor i fertil LUder. g l i igna il d \.lpfhnl!rksamhc1 ii l d överklinsliga rni.innlskor_... och in!()l\l för att skydda inldusivc nh inri:\ha stri\lninn.s(ria J.oncr. X.2. l" i ()vcrc.nssti-hnrncisc. rncd försiktighdsprincipcn si_itta <lvsccndc. idsexponering fi:)r 1 inomhusrnlljö. ter rnr'cl'icirnllr!cn \lin potc~niic~ll;j so1n J\igcr re, f~jriildfar och l_;arn nornc:inl\1 och och hiustl riktade npprniirksarnrn;:.l ogt> av mobiltckfuncr od1 ;1ndrn produkter sum <.lvg,cr rnikro - E.3 f()r barn i niirni:inhct och i sko i or klassrurn~ prioritern rrildbundna <.mslutninga1,. s~unt ah strikt reglera skedbarns anviindoing, av mobiltc,jci(-nkr sknlo.tnrädcl o ner """"''"" p;"t c:u stadsplnncring se till. at!. hö[/_,spl!nningslcdningllr fri:ln ho:-..:u.l.ckr. ClV 1 nya /\ nr!ih,pcn och a.v ~mtc.:nncr. nya C! SM l J, htkula inv:~lllarc. av ak1(1rcr ink l

12 kor-nrrruncns politiker si U. ansvar uch följer Resolution l g l :S sorn ~i r politiskt bindande kan \/i hl en myci\ct hi.usosarnnwrc rniljö. DLlrrncd vi den h~_ilsom~ls;.;ign oci-1 ul - slagninp,cn sorn nu ~~kex i v/irt hi_)gstdilandc snrnhullc. ah gii, inte b~1ra för au skydda rnihmiskor alt bli skadade.. utan ock~.;ö ch söu för rc:dan skadade människor au kunna ihc:r - till arbetslivet och bli dcld<tiga i snrnhf.hlct igen. iir inget rik intcrnc1 li i s::mj " h!:ilkl Der {ir d~in:mot en 1ni\nsklig riittig)1ct a1t en hi\11 l cvrwd.sm i ij ö. 'J bi\dn ihop. Urindhul!?Q,3 Bilnga: Resolut Il), 4 sidor..l

13 Resolutlon 1815 (2011) 1(4) Parlamentariska församlingen Europarådet Resolution 1815 (2011} 1 De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras Inverkan på miljön 1. Den parlamentariska församlingen har flera gånger betonat vikten av staternas åtagande att skydda miljön och miljörelaterad hälsa, såsom fastslagits i många stadgar, konventioner, deklarationer och protokoll sedan FN-konferensen om den mänskliga miljön och stockholmsdeklarationen (Stockholm 1972). Församlingen refererar till sitt tidigare arbete på detta område som Rekommendation 1863 (2009) om miljö och hälsa: om att på ett bättre sätt förebygga miljörelaterade hälsorisker, Rekommendation 1947 (2010) avseende buller och ljusföroreningar2, Rekommendation 1885 (2009) om att utarbeta av ett tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter angående rätten till en hälsosam miljö, Rekommendation 1430 (1999) rörande tillgång till information, medborgardeltagande i miljörelaterat beslutsfattande samt i förekommande fall möjlighet till rättslig prövning - genomförandet av Arhuskonventionen.. 2. Möjlig hälsopåverkan av mycket lågfrekventa elektromagnetiska fält från kraftledningar och elektrisk utrustning är föremål för pågående forskning och förekommer ofta i den offentliga debatten. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) svarar i dag elektromagnetiska fält av alla frekvenser för en av de vanligaste och snabbast växande miljöeffekter som orsakar ökande oro och spekulationer hos allmänheten. Alla människor utsätts idag i varierande grad för elektromagnetiska fält, vars nivåer hela tiden ökar i takt med att tekniken utvecklas. 3. Mobiltelefoni har blivit en vardaglig företeelse runt om i världen. Den trådlösa tekniken bygger på ett omfattande nätverk av fasta antenner eller basstationer som kommunicerar med radiofrekventa signaler. l dag finns drygt 1,4 miljoner basstationer, vars antal nu ökar markant i och med införandet av 3G, tredje generationens teknik. Andra trådlösa nätverk med snabb uppkoppling till Internet och andra ljänster blir också allt vanligare i hemmen, på kontor och i det offentliga rummet (flygplatser, skolor, bostads- och stadsområden). Med denna utbyggnad av basstationer och lokala nätverk utsätts naturligtvis människor för ökad radiofrekvent strålning. 4. Medan å ena sidan elektriska och elektromagnetiska fält av vissa frekvensband bara har positiva effekter som används inom medicinen, förefaller icke-joniserande strålning på andra frekvenser ha mer eller mindre potentiellt skadliga effekter. Här rör det sig både om extremt låga frekvenser från elledningar, och höga som inom radar, l Text antagen av den Permanenta Kommitlin på uppdrag av Parlamentariska församlingen, den 27 maj 2011 (se dok , betänkandet från Konnnitten fllr miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor, fllredragande: Huss). 2 Störande at1ificiellt ljus. Övers. arun.

14 Resolution 1815 (2011) 2(4) telekommunikation och mobiltelefoni. Det är fråga om en mer eller mindre potentiellt skadlig icke-termisk biologisk påverkan såväl på växter, insekter och djur som på den mänskliga kroppen, även när de utsätts för nivåer som är lägre än de officiella gränsvärdena. 5. När det gäller de officiella gränsvärdena för emission av elektromagnetiska fält av alla typer och frekvenser, rekommenderar Parlamentariska församlingen starkt att ALARA-principen tillämpas (= as low as reasonably achievabie'), och detta gäller då både de. s.k. termiska och de icke-termiska eller biologiska effekterna av elektromagnetisk strålning. Dessutom skall försiktighetsprincipen tillämpas när vetenskaplig,forskning inte med tillräcklig säkerhet kan fastslå skadeeffekter. Med tanke på människors ökande exponering för elektromagnetisk strålning, speciellt ungdomar och barn, skulle det kunna resultera i_ extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader om man inte beaktar tidiga varningar. 6. Parlamentariska församlingen beklagar att trots uppmaningar om att beakta försiktighetsprincipen, och trots alla rekommendationer, deklarationer och vissa framsteg inom lagstiftningsarbetet, råder det fortfarande en ganska ljum reaktion visavi kända och nya miljö- och hälsorisker. Förseningar är mer regel än undantag när det gäller att anta och genomföra effektiva förebyggande åtgärder. Att invänta hög bevisnivå från vetenskaplig och klinisk.forskning innan man går till -handling för att förhindra välkända risker, kan leda till utomordentligt höga framtida kostnader av både ekonomisk och mänsklig art, såsom det en gång skedde i frågan om asbest, blyad bensin och tobak. 7. Parlamentariska församlingen konstaterar också att problemet med elektromagnetiska fält eller vågor och deras eventuella följder för miljö och hälsa har tydliga paralleller med andra aktuella frågor, såsom licensiering av läkemedel, kemikalier,. bekämpningsmedel, tungmetaller eller genmodifierade organismer. Därför menar man att den vetenskapliga expertisens trovärdighet och oberoende är avgörande för att uppnå en öppen och balanserad bedömning av möjliga negativa effekter på miljö och människors hälsa. 8. Med hänsyn till det ovan anförda rekommenderar Parlamentariska församlingen medlemsstaterna i Europarådet följande: 8.1. att allmänt: vidtaga alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering när det gäller barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer; ompröva de nuvarande vetenskapliga normerna för exponering för elektromagnetiska fält som är satta av Internationella kommissionen för skyddet mot ickejoniserande strålning, vilka i dag har allvarliga brister; vidare att tillämpa ALARA- 3 Ung: "så lågt som rimligen ar möjligt", övers. anm.

15 Resolution 1815 (2011) 3(4) principen, som omfattar såväl termiska effekter som icke-termiska eller biologiska effekter av elektromagnetiska emissioner eller strålning; införa informations- och upplysningskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, särskilt med inriktning på barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder; ägna särskild uppmärksamhet åt elöverkänsliga människor som lider av ett syndrom som medför överkänslighet mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive att inrätta strålningsfria zoner som inte täcks av trådlösa nätverk; i syfte att minska kostnader samt att spara energi och skydda miljö och människors halsa, intensifieraforskning om nya typer av antenner, mobil- och DECTtelefonutrustning, samt att uppmuntra forskning inriktad på att utveckla telekommunikation som bygger på andra tekniker som är lika effektiva, men vars effekter är mindre negativa för miljö och hälsa; 8.2. i fråga om privat användning av mobiltelefoner, trådlösa DECT-telefoner, WiFi, WLAN och WIMAX för datorer och annan trådlös utrustning, som elektroniska barnvakter: i överensstämmelse med försiktighetsprincipen, sätta förebyggande gränsvärden avseende långtidsexponering för mikrovågor i all inomhusmiljö, vilka inte får överstiga 0,6 volt per meter, och på medellång sikt minska det till 0,2 volt per meter; genomföra lämplig riskbedömning för all ny typ av elektrisk utrustning innan licensiering; införa tydlig märkning, som anger förekomst av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, utsänd effekt eller SAR 5 -värdet för utrustningen samt eventuella hälsorisker i samband med dess användning; öka medvetenheten om potentiella hälsorisker med trådlösa DECT- telefoner, babyvakter och andra hushållsapparater som avger kontinuerligt pulsade vågor, om dessa ständigt står i standby, och rekommendera användning av trådbundna, fasta telefoner i hemmet, eller, om det ej är möjligt, åtminstone rekommendera modeller som inte ständigt avger pulsade vågor; 8.3. angående skydd av barn: att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor; 4 International Commission on Non~Ionizing Radiation Proteetian = ICNIRP 5 Specific Absorption Rate = mått på den energi kroppen absorberar i t.ex. hjärnan, blod, hud och muskler vid bestrålning. Anges i Watt per kg (W/kg). Övers. anm.

16 Resolution 1815 (2011) 4(4) för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum,. prioritera trådbundna lnternetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet; 8.4. avseende planering av elledningar och länkantenne.-'1/basstatloner: att vid stadsplanering se till att högspänningsledningar och andra elektriska installationer placeras på ett säkert avstånd från bostäder; tillämpa strikta säkerhetsnormer för hälsoeffekter av elektriska system i nya bostäder; sänka gränsvärdena för bass.tationsantenner i enlighet med ALARA-principen och installera syst~m för heltäckande och kontinuerlig övervakning av alla typer av antenner; bestämma placering av nya GSM, UMTS, WiFi eller WIMAX-antenner i samråd med lokala och regionala myndigheter, lokala invånare och sammanslutningar av engagerade medborgare, och inte endast med hänsyn till operatörernas önskemål; 8.5. om riskbedömning och försiktighetsåtgärder: se till att riskbedömningen får en mer förebyggande inriktning; förbättra riskbedömningars kvalitet genom att skapa en normativ riskskala i syfte att göra den framtagna risknivån obligatorisk, samt a.tt ge i uppdrag att studera flera olika riskhypoteser och ställningstaganden, och därvid beakta överensstämmelse med verkliga förhållanden; fästa avseende vid och skydda forskare som "höjer ett varnande finger" på ett tidigt stadium; formulera en på mänskliga rättigheter inriktad definition av försiktighets- och ALARA-principerna; öka offentlig finansiering av oberoende forskning, i synnerhet genom bidrag från industrin och beskattning av de produkter som är föremål för offentlig forskning i syfte att utvärdera hälsorisker; skapa oberoende nämnder för tilldelning av offentliga medel; se till att insyn i lobbygrupperna blir obligatorisk; främja mångsidiga och fria, öppna debatter mellan alla typer av aktörer, inklusive från det civila samhället (Århus-konventionen). 6 I originaltexten står det.''relay Antenna", det används vantigen om radiolänkantenner, men ibland även :llir vanlig basstationsantenn. I praktiken är de ofta placerade i samma mast Övers. arun.

17 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) Dnr KS 2014/00165 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Medborgarförslag från Jan Hanes angående att sänka strålningsnivån i samhället Sammanfattning Jan Hanes inkom med medborgarförslag om att kommunen ska arbeta för att sänka strålningsnivån i samhället bl. a. genom att ompröva tillstånd for mobilbasstationer, att inga mobilbasstationer ska tillåtas på bostadshus och att inga kommunala verksamheter ska använda sig av trådlös teknik. Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Kommunledningskontoret har i ärendet rådgjort med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som hänvisar till strålsäkerhetsmyndigheten, vilken genomför mätningar, utvärderar forskning inom området, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram gränsvärden som inte får överskridas för att hindra skadliga hälsoeil'ekter. Myndighetens gränsvärden har utformats så att skadliga hälsoeffekter undviks med stora säkerhetsmarginaler och att gränsvärden inte sätts utifrån enstaka studier utan från den samlade kunskap som forskare fört fram. strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att det inte finns några hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobil telefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare. Placeringen av mobilbasstationer har tidigare prövats i miljödomstolar med avseende på den eventuella hälsorisk som strålning från trådlös kommunikation innebär. Miljödomstolarna har inte funnit skäl att anta att elektromagnetiska fålt från mobilbasstationer skulle kunna medfora olägenheter för de närboendes hälsa i miljöbalkens mening. Domstolarna har därför varken funnit skäl för beslut om forbud eller om försiktighetsåtgärder enligt försiktighetsprincipen. Kommunledningskontoret finner, med hänvisning till ovan, inga skäl för att kommunen ska vidta ytterligare åtgärder i anledning av medborgarförslaget Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Information från strålsäkerhetsmyndigheten om trådlösa datornätverk.

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) D nr KS 2014/00 l 65 Medborgarförslag från Jan Hanes. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget Ärendebeskrivning J an Hanes inkom med medborgarförslag om att kommunen ska arbeta för att sänka strålningsnivån i samhället bl.a. genom att Uddevalla kommun ska kräva en radikal sänkning av strålning från mobilbasstationer och antenner i närheten av bostäder, skolor, arbetsplatser samt områden där människor vistas. Detta ska ske genom att kommunen omprövar tillstånd för mobilbasstationer, kräver skyddsavstånd samt tillämpar forsiktighetsprincipen för miljöfarlig verksamhet. Förslagsställaren föreslår att kommunen använder sin rättighet att inrätta egna regler till att tillämpa skyddsavstånd mot strålning. Mobil basstationsanläggningar och antenner som sitter på bostadshus eller andra byggnader och riktas mot bostäder ska förbjudas och tas ned. Avslutningsvis innebär med borgarforslaget att inga kommunala verksamheter och offentliga byggnader ska ha trådlös teknik för att göra samhället tillgängligt för eliiverkänsliga medborgare. Hushållen ska endast använda kabelburen teknik för att förhindra att grannar mot sin vilja utsätts for passiv strålning. Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Kommunledningskontoret har i ärendet rådgjort med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som lämnar följande bedömning i anledning av medborgarforslaget: "l Sverige fördelas ansvaret för hälsofi ågor med anknytning till strålning på olika myndigheter. strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att skydda allmänheten från skadliga effekter från strålning. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ansvarar for miljöbalkens delar om hälsoskydd. Arbetsmiljöverket ansvarar för att människor har en bra och riskfri arbetsmiljö. Frågor om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd regleras i miljö balken. En verksamhet som faller in under någon av de punkter som anges i 9 kap. l miljöbalken är att beteckna som miljöfarlig, även om verksamheten inte är farlig for miljön. Master och antenner för mobiltelefoni omfattas av miljöbalkens definition på miljöfarlig verksamhet (Mark- och miljööverdomstolen, 2004-M 7485). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har ett operativt tillsynsansvar för fi ågor som rör miljö och hälsa under miljö balken. Hit räknas bland annat allmänhetens exponering för

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) D nr KS 20 l 4/ radiovågor som utgörs av elektriska och magnetiska fålt. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden följer rekommendationer från statliga myndigheter. strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom området, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram gränsvärden som inte får överskridas för att hindra skadliga hälsoeffekter. strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin hemsida att gränsvärden har "utformats så att skadliga hälsoeffekter undviks med stora säkerhetsmarginaler" och att gränsvärden inte sätts utifrån enstaka studier "utan från den samlade kunskap som forskare fört fram". strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att "det inte finns några hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobil telefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare". strålsäkerhetsmyndigheten skriver i ett informationsbrev (biläggs ärendet) till skolor och förskolor, daterat den 23 oktober 2013, att det salmas vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk ( diarienr SSM , dokumentnr ). Den grundläggande hänsynsregeln försiktighetsprincipen (2 kap. 3 miljöbalken) säger att alla som driver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att verksamheten inte ska skada hälsan eller miljön. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfållig (9 kap. 3 miljöbalken). För att strålning ska anses utgöra en olägenhet för människors hälsa krävs alltså vetenskapligt medicinskt stöd. Placeringen av mobilbasstationer har tidigare prövats i miljödomstolar med avseende på den eventuella hälsorisk som strålning från trådlös kommunikation innebär. Om detta skriver Folkhälsomyndigheten följande på sin hemsida: "Miljödomstolarna har inte funnit skäl att anta att elektromagnetiska fåll från mobilbasstationer skulle kunna medföra olägenheter för de närboendes hälsa i miljöbalkens mening. Domstolarna har därför varken funnit skäl för beslut om förbud eller om försiktighetsåtgärder enligt försiktighetsprincipen." Kommunledningskontoret finner, med hänvisning till ovan, inga skäl för att kommunen ska vidta ytterligare åtgärder i anledning av medborgarförslaget., <''/l p;.;f!':.;, ~ ',/' );:!t~... /,.rf'f;:jf";;;;; // - Peter Larsson Kommundirektör Markus Hurtig Utredare Expediera till Förslagsställaren

20 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00165 Medborgarförslag från Jan Hanes angående att sänka strålningsnivån i samhället Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat 20J4-04-J J Ralph Steen, Henrik Sundström, Birgitta Pelli Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat J J Justerandes signatur Utdragsbestyrkande