KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 25 februari 2015

2 Kallelse Föredragningslista 1(3) Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Stadshuset, Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 25 februari 2015 Ingemar Samuelsson (S) Anniea Åberg Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47 2. Information om lantmäteriets verksamhet Göran Carlsson, Dnr KS 2751/38 kl. ll:00-11:15 3. Allmän genomgång av kommunstyrelsens ansvarsområden Peter Larsson, Dnr KS 2747/77 kl. 11:15-11:30 4. Sammanfattning av visionsdagarna Camilla Karlsson, Dnr KS 2751/39 kl. 11:30-12:00 5. Medborgarförslag från Kent Cederholm angående rökfria lekplatser Kl. 13:00 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Jan Hanes angående alt arbeta med de Kl. 13:00 potentiella riskerna med elektromagnetiska fäll och dess inverkan på miljön (Resolution 1815) Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Jan Hanes angående alt sänka strålningsnivån Kl. 13:00 i samhället Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Katarina Andersson angående Kl. 13:00 kameraövervakning vid skolor Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Hans Jonasson angående granskning av Kl. 13:00 telefonanvändning Dnr KS 2013/00441 I O. Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun Dnr KS 2014/00528

3 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista Il. Vision för Uddevalla kommun Dnr KS 2015/ strategisk plan Dnr KS 2015/ Kommunfullmäktiges styrkort Dnr KS 2015/00083 Föredragande Camilla Karlsson, kl. 13:00 Handlingar skickas senare Camilla Karlsson, kl. 13:00 Camilla Karlsson, kl. 13: Medborgarförslag från Göte Klingvall angående ändring av renhållningsordningen Dnr KS 2014/ Sammanställd budget 2015 Dnr KS 2015/00095 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på www. uddevalla.se/ks 16. Begäran från kultur och fritidsnämnden att avbryta privatiseringsprocessen av bowlinghallen Dnr KS 2014/ Förslag på ny modell för samverkan samt nya riktlinjer för kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr KS 2014/ Entreprenadform och huvudmannaskap för badhus/simhall i Uddevalla Dnr KS 2015/ Markanvisningsavtal gällande Skälläckeröd l :18 m.fl. Dnr KS 2015/ KOBRA- Kompetensbaserat regionalt arbetssätt Dnr KS 20 15/ Översyn av bolagspolicy och ägordirektiv för de kommunala bolagen Dnr KS 2014/ Verksamhetsberättelse för kommunledningskontoret 2014 Dnr KS 2015/ Verksamhetsberättelse för Räddningstjänsten 2014 Dnr KS 2015/00090

4 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista Föredragande 24. Uppföljning av kommunledningskontorets internkontrollplan 2014 Dnr KS 2015/ Uppföljning av Räddningstjänstens internkontrollplan 2014 D nr KS 20 15/ Ungdomsplan för Uddevalla kommun Dnr KS 2014/ Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning D nr KS 2015/ Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän Dnr KS 2014/ Vindbruksplan beslut om samråd Dnr KS 2015/ Järnvägsspår från Sörvik till Benders Dnr KS 2015/00089 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och pä l-land! i ng ar skickas senare 31. Sponsring av Uddevalla Grand Prix of Sweden 2015, BMK Uddevalla Dnr KS 2015/ Kommunstyrelsens val för perioden , i vissa fall delar av perioden -avseende val av ledamot till hållbarhetsberedningen från (V) D nr KS 20 14/ Information från kommundirektören Dnr KS 2015/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbod al Dnr KS 2015/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

5 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) D nr KS 2014/00242 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Medborgarförslag från Kent Cederholm angående rökfria lekplatser Sammanfattning Kent Cederholm inkom med medborgarförslag om rökförbud på alla lekplatser. Kommunfullmäktige har beslutat överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att bifalla ett medborgarförslag om röktria lekplatser. I beslutsunderlaget framgick då bl.a. att tekniska kontoret planerade att sätta upp skyltar med bl.a. kontaktinformation vid de kommunala lekplatserna och att regler om rökning då skulle finnas med. Kommunledningskontoret har i januari 2015 varit i kontakt med tekniska kontoret som meddelar att man under våren avser att inventera lekplatserna och därefter genomföra skyltningen. Kommunledningskontoret bedömer med detta att medborgarförslaget kan anses besvarat. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Kent Cederholm. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. ),; / t:/zx:.r (/(..{.--V l Peter Larsson Kommundirektör Markus Hurtig Utredare Expediera till Förslagsställaren Samhällsbyggnadsnämnden

6 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00242 Medborgarförslag från Kent Cederholm angående rökfria lekplatser Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, AlfGillberg, Gunila Jiven Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Anniea Åberg Expedierat Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 Utskriftsdatum: :04 Ärendesammanfattning Rubrik: Skapad: Skapad av: Ansvarig: Ärendetyp: Etiketter: Ifyllda formulär: Medborgarförslag: :01 WebForms KLK Administrativ Handläggare Medborgarförslag Förslag Sista inlämning: :04 Inlämnat av: WebForms Ditt förslag: Medborgarförslaget avser: Rökfritt Lämna förslaget: Gör det RÖKFRITT och på alla lekplatser. DVS. RÖKFÖRBUD Förnamn: Kent Efternamn: Cederholm Adress: Sniljegränd 14 Postnummer: Post ort: UDDEVALLA Telefon: E-post: 1 (2)

8 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) D nr KS 2014/00164 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Medborgarförslag från Jan Hanes angående att arbeta med de potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och dess inverkan på miljön (Resolution 1815) Sammanfattning Jan Hanes inkom med medborgarförslag om att kommunen ska börja arbeta med Europarådets Resolution 1815 (20 11), De potentiella riskerna med elektromagnetiska fålt och deras inverkan på miljön. Förslaget innebär att Uddevalla kommun ska minska medborgarnas exponering för elektriska och magnetiska fålt. Förslagsställaren till medborgarförslaget skriver att Uddevalla kommun på så vis kan skapa "en mycket hälsosammare miljö" som förebygger "den hälsomässiga och sociala utslagningen som nu sker i vårt högstrålande samhälle". Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Kommunledningskontoret har i ärendet rådgjort med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som gör bedömningen att Uddevalla kommun följer de rekommendationer som ges av statliga myndigheter såsom strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Kommunledningskontoret är därför av uppfattningen att ytterligare åtgärder, förutom att följa de rekommendationer ansvariga myndigheter utfardar och att följa utvecklingen på området, inte är nödvändiga. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Jan Hanes. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå mcdborgarförslaget. ;/t/c{ Peter Larsson Kommundirektör Expediera till Förslagsställaren

9 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00164 Medborgarförslag från Jan Hanes angående att arbeta med de potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och dess inverkan på miljön Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg J uslerat l Ralph Steen, Henrik Sundström, Birgitta PeJl i Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan J intygar Annica Åberg Expedierat 20 J J J Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

10 Till t k(:rnrnun ah kornmune-n skall börja nrbcta med Resolution J??15 l l) P:Jrlnrncntariska församlingen, l::.ur(}p<.lrtldct. som heter nc fjotenticlln riskerna rnl':(] cld<trornag,nctiskn Ui11 inverkan miljön' ' l(ornmuncn skall sedan arbeta det sorn att pö klirnrntmnivt'l. P;Jrlarnentariska församlingen i LuroparfideL korn 11 potentiella riskcrn;i rncd dcktronw.gnctlskn Hilt och deras tion iir fölkrihtslig1 bindundc ntan ses snarare ~-;om en kran h!! l tcnw gcnorn i internationella nrpjmisai En " En rcsoiu~. sorn au J1jJjn, P:'.ltbinl\n1ariskL1 f6rswnl tx:tona.i il\/ staterrus ull.miljön (ich rniljörclrrlcrad hiilsa i.. konventioner" d.cidnrnt och prolokull scclm FN kon!(.:rcn sen orn rnilnsl-: 1 rniljön och Stockholrnsdcklarat Resolution 18 J Enlig ]()är idag ckktrornagnetiska LUt El\iF. av {_lila en av dc crch snabb;-:1sj väx~mdc rnil.jöc.h~k1cr. D dta urs(dcjr l>kandc oro oc:h spck ubtioncr hos aum~ -tnhc.tcn eh.crsorn ;l] la i v.:1ric:randc u1s!:iu~) för e-n ng nv l EiVIF i sarnhlillct ökar hela titk:n i takt.med au Jckni ah hiilsoriskcrna Lir alanncr;_mdl\ (Biol_nitialiv Rq)or1 ::.o I po!cnlicih sl<ndl hi'idc. cxtrcrn'l c. ch och rnohiltcld{mi. Del rör (ll'n l'rjcr c.jiej nlil ;drc sköldliga icke- tcrrnisk bioiogi.sk djur... den rni-lnskl iivcn ni.\ r 1.11sLitts för li.tgrc Lil-1 t.llticiclla riktv ~.lrdclj starkt an AI nf:lr det gihlcr dc officiella skalli.illi:ljtlpas nf-it w,,~," Ul.i\!1 i"örsiktighctsr;rjncipcn utan H.l ;ga n(;nncrna Lromap,net 1sk a... SOJYl l wr ~di\-';_1rli,t?,a... _ickt.>k.nniska d ler

11 g.l.j.. inf()ra infonrwtions- uppl:ysningsk;j.rnpanjcr mn sk;h.llign biologiska ljö och miinnlskors il1 rncd inriktning och unga rn[ inniskor i fertil LUder. g l i igna il d \.lpfhnl!rksamhc1 ii l d överklinsliga rni.innlskor_... och in!()l\l för att skydda inldusivc nh inri:\ha stri\lninn.s(ria J.oncr. X.2. l" i ()vcrc.nssti-hnrncisc. rncd försiktighdsprincipcn si_itta <lvsccndc. idsexponering fi:)r 1 inomhusrnlljö. ter rnr'cl'icirnllr!cn \lin potc~niic~ll;j so1n J\igcr re, f~jriildfar och l_;arn nornc:inl\1 och och hiustl riktade npprniirksarnrn;:.l ogt> av mobiltckfuncr od1 ;1ndrn produkter sum <.lvg,cr rnikro - E.3 f()r barn i niirni:inhct och i sko i or klassrurn~ prioritern rrildbundna <.mslutninga1,. s~unt ah strikt reglera skedbarns anviindoing, av mobiltc,jci(-nkr sknlo.tnrädcl o ner """"''"" p;"t c:u stadsplnncring se till. at!. hö[/_,spl!nningslcdningllr fri:ln ho:-..:u.l.ckr. ClV 1 nya /\ nr!ih,pcn och a.v ~mtc.:nncr. nya C! SM l J, htkula inv:~lllarc. av ak1(1rcr ink l

12 kor-nrrruncns politiker si U. ansvar uch följer Resolution l g l :S sorn ~i r politiskt bindande kan \/i hl en myci\ct hi.usosarnnwrc rniljö. DLlrrncd vi den h~_ilsom~ls;.;ign oci-1 ul - slagninp,cn sorn nu ~~kex i v/irt hi_)gstdilandc snrnhullc. ah gii, inte b~1ra för au skydda rnihmiskor alt bli skadade.. utan ock~.;ö ch söu för rc:dan skadade människor au kunna ihc:r - till arbetslivet och bli dcld<tiga i snrnhf.hlct igen. iir inget rik intcrnc1 li i s::mj " h!:ilkl Der {ir d~in:mot en 1ni\nsklig riittig)1ct a1t en hi\11 l cvrwd.sm i ij ö. 'J bi\dn ihop. Urindhul!?Q,3 Bilnga: Resolut Il), 4 sidor..l

13 Resolutlon 1815 (2011) 1(4) Parlamentariska församlingen Europarådet Resolution 1815 (2011} 1 De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras Inverkan på miljön 1. Den parlamentariska församlingen har flera gånger betonat vikten av staternas åtagande att skydda miljön och miljörelaterad hälsa, såsom fastslagits i många stadgar, konventioner, deklarationer och protokoll sedan FN-konferensen om den mänskliga miljön och stockholmsdeklarationen (Stockholm 1972). Församlingen refererar till sitt tidigare arbete på detta område som Rekommendation 1863 (2009) om miljö och hälsa: om att på ett bättre sätt förebygga miljörelaterade hälsorisker, Rekommendation 1947 (2010) avseende buller och ljusföroreningar2, Rekommendation 1885 (2009) om att utarbeta av ett tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter angående rätten till en hälsosam miljö, Rekommendation 1430 (1999) rörande tillgång till information, medborgardeltagande i miljörelaterat beslutsfattande samt i förekommande fall möjlighet till rättslig prövning - genomförandet av Arhuskonventionen.. 2. Möjlig hälsopåverkan av mycket lågfrekventa elektromagnetiska fält från kraftledningar och elektrisk utrustning är föremål för pågående forskning och förekommer ofta i den offentliga debatten. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) svarar i dag elektromagnetiska fält av alla frekvenser för en av de vanligaste och snabbast växande miljöeffekter som orsakar ökande oro och spekulationer hos allmänheten. Alla människor utsätts idag i varierande grad för elektromagnetiska fält, vars nivåer hela tiden ökar i takt med att tekniken utvecklas. 3. Mobiltelefoni har blivit en vardaglig företeelse runt om i världen. Den trådlösa tekniken bygger på ett omfattande nätverk av fasta antenner eller basstationer som kommunicerar med radiofrekventa signaler. l dag finns drygt 1,4 miljoner basstationer, vars antal nu ökar markant i och med införandet av 3G, tredje generationens teknik. Andra trådlösa nätverk med snabb uppkoppling till Internet och andra ljänster blir också allt vanligare i hemmen, på kontor och i det offentliga rummet (flygplatser, skolor, bostads- och stadsområden). Med denna utbyggnad av basstationer och lokala nätverk utsätts naturligtvis människor för ökad radiofrekvent strålning. 4. Medan å ena sidan elektriska och elektromagnetiska fält av vissa frekvensband bara har positiva effekter som används inom medicinen, förefaller icke-joniserande strålning på andra frekvenser ha mer eller mindre potentiellt skadliga effekter. Här rör det sig både om extremt låga frekvenser från elledningar, och höga som inom radar, l Text antagen av den Permanenta Kommitlin på uppdrag av Parlamentariska församlingen, den 27 maj 2011 (se dok , betänkandet från Konnnitten fllr miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor, fllredragande: Huss). 2 Störande at1ificiellt ljus. Övers. arun.

14 Resolution 1815 (2011) 2(4) telekommunikation och mobiltelefoni. Det är fråga om en mer eller mindre potentiellt skadlig icke-termisk biologisk påverkan såväl på växter, insekter och djur som på den mänskliga kroppen, även när de utsätts för nivåer som är lägre än de officiella gränsvärdena. 5. När det gäller de officiella gränsvärdena för emission av elektromagnetiska fält av alla typer och frekvenser, rekommenderar Parlamentariska församlingen starkt att ALARA-principen tillämpas (= as low as reasonably achievabie'), och detta gäller då både de. s.k. termiska och de icke-termiska eller biologiska effekterna av elektromagnetisk strålning. Dessutom skall försiktighetsprincipen tillämpas när vetenskaplig,forskning inte med tillräcklig säkerhet kan fastslå skadeeffekter. Med tanke på människors ökande exponering för elektromagnetisk strålning, speciellt ungdomar och barn, skulle det kunna resultera i_ extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader om man inte beaktar tidiga varningar. 6. Parlamentariska församlingen beklagar att trots uppmaningar om att beakta försiktighetsprincipen, och trots alla rekommendationer, deklarationer och vissa framsteg inom lagstiftningsarbetet, råder det fortfarande en ganska ljum reaktion visavi kända och nya miljö- och hälsorisker. Förseningar är mer regel än undantag när det gäller att anta och genomföra effektiva förebyggande åtgärder. Att invänta hög bevisnivå från vetenskaplig och klinisk.forskning innan man går till -handling för att förhindra välkända risker, kan leda till utomordentligt höga framtida kostnader av både ekonomisk och mänsklig art, såsom det en gång skedde i frågan om asbest, blyad bensin och tobak. 7. Parlamentariska församlingen konstaterar också att problemet med elektromagnetiska fält eller vågor och deras eventuella följder för miljö och hälsa har tydliga paralleller med andra aktuella frågor, såsom licensiering av läkemedel, kemikalier,. bekämpningsmedel, tungmetaller eller genmodifierade organismer. Därför menar man att den vetenskapliga expertisens trovärdighet och oberoende är avgörande för att uppnå en öppen och balanserad bedömning av möjliga negativa effekter på miljö och människors hälsa. 8. Med hänsyn till det ovan anförda rekommenderar Parlamentariska församlingen medlemsstaterna i Europarådet följande: 8.1. att allmänt: vidtaga alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering när det gäller barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer; ompröva de nuvarande vetenskapliga normerna för exponering för elektromagnetiska fält som är satta av Internationella kommissionen för skyddet mot ickejoniserande strålning, vilka i dag har allvarliga brister; vidare att tillämpa ALARA- 3 Ung: "så lågt som rimligen ar möjligt", övers. anm.

15 Resolution 1815 (2011) 3(4) principen, som omfattar såväl termiska effekter som icke-termiska eller biologiska effekter av elektromagnetiska emissioner eller strålning; införa informations- och upplysningskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, särskilt med inriktning på barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder; ägna särskild uppmärksamhet åt elöverkänsliga människor som lider av ett syndrom som medför överkänslighet mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive att inrätta strålningsfria zoner som inte täcks av trådlösa nätverk; i syfte att minska kostnader samt att spara energi och skydda miljö och människors halsa, intensifieraforskning om nya typer av antenner, mobil- och DECTtelefonutrustning, samt att uppmuntra forskning inriktad på att utveckla telekommunikation som bygger på andra tekniker som är lika effektiva, men vars effekter är mindre negativa för miljö och hälsa; 8.2. i fråga om privat användning av mobiltelefoner, trådlösa DECT-telefoner, WiFi, WLAN och WIMAX för datorer och annan trådlös utrustning, som elektroniska barnvakter: i överensstämmelse med försiktighetsprincipen, sätta förebyggande gränsvärden avseende långtidsexponering för mikrovågor i all inomhusmiljö, vilka inte får överstiga 0,6 volt per meter, och på medellång sikt minska det till 0,2 volt per meter; genomföra lämplig riskbedömning för all ny typ av elektrisk utrustning innan licensiering; införa tydlig märkning, som anger förekomst av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, utsänd effekt eller SAR 5 -värdet för utrustningen samt eventuella hälsorisker i samband med dess användning; öka medvetenheten om potentiella hälsorisker med trådlösa DECT- telefoner, babyvakter och andra hushållsapparater som avger kontinuerligt pulsade vågor, om dessa ständigt står i standby, och rekommendera användning av trådbundna, fasta telefoner i hemmet, eller, om det ej är möjligt, åtminstone rekommendera modeller som inte ständigt avger pulsade vågor; 8.3. angående skydd av barn: att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor; 4 International Commission on Non~Ionizing Radiation Proteetian = ICNIRP 5 Specific Absorption Rate = mått på den energi kroppen absorberar i t.ex. hjärnan, blod, hud och muskler vid bestrålning. Anges i Watt per kg (W/kg). Övers. anm.

16 Resolution 1815 (2011) 4(4) för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum,. prioritera trådbundna lnternetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet; 8.4. avseende planering av elledningar och länkantenne.-'1/basstatloner: att vid stadsplanering se till att högspänningsledningar och andra elektriska installationer placeras på ett säkert avstånd från bostäder; tillämpa strikta säkerhetsnormer för hälsoeffekter av elektriska system i nya bostäder; sänka gränsvärdena för bass.tationsantenner i enlighet med ALARA-principen och installera syst~m för heltäckande och kontinuerlig övervakning av alla typer av antenner; bestämma placering av nya GSM, UMTS, WiFi eller WIMAX-antenner i samråd med lokala och regionala myndigheter, lokala invånare och sammanslutningar av engagerade medborgare, och inte endast med hänsyn till operatörernas önskemål; 8.5. om riskbedömning och försiktighetsåtgärder: se till att riskbedömningen får en mer förebyggande inriktning; förbättra riskbedömningars kvalitet genom att skapa en normativ riskskala i syfte att göra den framtagna risknivån obligatorisk, samt a.tt ge i uppdrag att studera flera olika riskhypoteser och ställningstaganden, och därvid beakta överensstämmelse med verkliga förhållanden; fästa avseende vid och skydda forskare som "höjer ett varnande finger" på ett tidigt stadium; formulera en på mänskliga rättigheter inriktad definition av försiktighets- och ALARA-principerna; öka offentlig finansiering av oberoende forskning, i synnerhet genom bidrag från industrin och beskattning av de produkter som är föremål för offentlig forskning i syfte att utvärdera hälsorisker; skapa oberoende nämnder för tilldelning av offentliga medel; se till att insyn i lobbygrupperna blir obligatorisk; främja mångsidiga och fria, öppna debatter mellan alla typer av aktörer, inklusive från det civila samhället (Århus-konventionen). 6 I originaltexten står det.''relay Antenna", det används vantigen om radiolänkantenner, men ibland även :llir vanlig basstationsantenn. I praktiken är de ofta placerade i samma mast Övers. arun.

17 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) Dnr KS 2014/00165 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Medborgarförslag från Jan Hanes angående att sänka strålningsnivån i samhället Sammanfattning Jan Hanes inkom med medborgarförslag om att kommunen ska arbeta för att sänka strålningsnivån i samhället bl. a. genom att ompröva tillstånd for mobilbasstationer, att inga mobilbasstationer ska tillåtas på bostadshus och att inga kommunala verksamheter ska använda sig av trådlös teknik. Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Kommunledningskontoret har i ärendet rådgjort med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som hänvisar till strålsäkerhetsmyndigheten, vilken genomför mätningar, utvärderar forskning inom området, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram gränsvärden som inte får överskridas för att hindra skadliga hälsoeil'ekter. Myndighetens gränsvärden har utformats så att skadliga hälsoeffekter undviks med stora säkerhetsmarginaler och att gränsvärden inte sätts utifrån enstaka studier utan från den samlade kunskap som forskare fört fram. strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att det inte finns några hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobil telefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare. Placeringen av mobilbasstationer har tidigare prövats i miljödomstolar med avseende på den eventuella hälsorisk som strålning från trådlös kommunikation innebär. Miljödomstolarna har inte funnit skäl att anta att elektromagnetiska fålt från mobilbasstationer skulle kunna medfora olägenheter för de närboendes hälsa i miljöbalkens mening. Domstolarna har därför varken funnit skäl för beslut om forbud eller om försiktighetsåtgärder enligt försiktighetsprincipen. Kommunledningskontoret finner, med hänvisning till ovan, inga skäl för att kommunen ska vidta ytterligare åtgärder i anledning av medborgarförslaget Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Information från strålsäkerhetsmyndigheten om trådlösa datornätverk.

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) D nr KS 2014/00 l 65 Medborgarförslag från Jan Hanes. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget Ärendebeskrivning J an Hanes inkom med medborgarförslag om att kommunen ska arbeta för att sänka strålningsnivån i samhället bl.a. genom att Uddevalla kommun ska kräva en radikal sänkning av strålning från mobilbasstationer och antenner i närheten av bostäder, skolor, arbetsplatser samt områden där människor vistas. Detta ska ske genom att kommunen omprövar tillstånd för mobilbasstationer, kräver skyddsavstånd samt tillämpar forsiktighetsprincipen för miljöfarlig verksamhet. Förslagsställaren föreslår att kommunen använder sin rättighet att inrätta egna regler till att tillämpa skyddsavstånd mot strålning. Mobil basstationsanläggningar och antenner som sitter på bostadshus eller andra byggnader och riktas mot bostäder ska förbjudas och tas ned. Avslutningsvis innebär med borgarforslaget att inga kommunala verksamheter och offentliga byggnader ska ha trådlös teknik för att göra samhället tillgängligt för eliiverkänsliga medborgare. Hushållen ska endast använda kabelburen teknik för att förhindra att grannar mot sin vilja utsätts for passiv strålning. Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Kommunledningskontoret har i ärendet rådgjort med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som lämnar följande bedömning i anledning av medborgarforslaget: "l Sverige fördelas ansvaret för hälsofi ågor med anknytning till strålning på olika myndigheter. strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att skydda allmänheten från skadliga effekter från strålning. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ansvarar for miljöbalkens delar om hälsoskydd. Arbetsmiljöverket ansvarar för att människor har en bra och riskfri arbetsmiljö. Frågor om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd regleras i miljö balken. En verksamhet som faller in under någon av de punkter som anges i 9 kap. l miljöbalken är att beteckna som miljöfarlig, även om verksamheten inte är farlig for miljön. Master och antenner för mobiltelefoni omfattas av miljöbalkens definition på miljöfarlig verksamhet (Mark- och miljööverdomstolen, 2004-M 7485). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har ett operativt tillsynsansvar för fi ågor som rör miljö och hälsa under miljö balken. Hit räknas bland annat allmänhetens exponering för

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) D nr KS 20 l 4/ radiovågor som utgörs av elektriska och magnetiska fålt. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden följer rekommendationer från statliga myndigheter. strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom området, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram gränsvärden som inte får överskridas för att hindra skadliga hälsoeffekter. strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin hemsida att gränsvärden har "utformats så att skadliga hälsoeffekter undviks med stora säkerhetsmarginaler" och att gränsvärden inte sätts utifrån enstaka studier "utan från den samlade kunskap som forskare fört fram". strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att "det inte finns några hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobil telefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare". strålsäkerhetsmyndigheten skriver i ett informationsbrev (biläggs ärendet) till skolor och förskolor, daterat den 23 oktober 2013, att det salmas vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk ( diarienr SSM , dokumentnr ). Den grundläggande hänsynsregeln försiktighetsprincipen (2 kap. 3 miljöbalken) säger att alla som driver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att verksamheten inte ska skada hälsan eller miljön. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfållig (9 kap. 3 miljöbalken). För att strålning ska anses utgöra en olägenhet för människors hälsa krävs alltså vetenskapligt medicinskt stöd. Placeringen av mobilbasstationer har tidigare prövats i miljödomstolar med avseende på den eventuella hälsorisk som strålning från trådlös kommunikation innebär. Om detta skriver Folkhälsomyndigheten följande på sin hemsida: "Miljödomstolarna har inte funnit skäl att anta att elektromagnetiska fåll från mobilbasstationer skulle kunna medföra olägenheter för de närboendes hälsa i miljöbalkens mening. Domstolarna har därför varken funnit skäl för beslut om förbud eller om försiktighetsåtgärder enligt försiktighetsprincipen." Kommunledningskontoret finner, med hänvisning till ovan, inga skäl för att kommunen ska vidta ytterligare åtgärder i anledning av medborgarförslaget., <''/l p;.;f!':.;, ~ ',/' );:!t~... /,.rf'f;:jf";;;;; // - Peter Larsson Kommundirektör Markus Hurtig Utredare Expediera till Förslagsställaren

20 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00165 Medborgarförslag från Jan Hanes angående att sänka strålningsnivån i samhället Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat 20J4-04-J J Ralph Steen, Henrik Sundström, Birgitta Pelli Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat J J Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Parlamentariska församlingen

Parlamentariska församlingen Resolution 1815 (2011) 1(5) Parlamentariska församlingen Europarådet Resolution 1815 (2011) 1 De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön 1. Den parlamentariska församlingen

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 20 (32) 30 MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖST BREDBAND OCH SMART-PHONES Dnr: LKS 2013-70-005 Ett medborgarförslag om att bl.a. montera

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 mars 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-06-05 Handläggare Annika Pfannenstill Utredningssekreterare annika.pfannenstill@malmo.se Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om införande

Läs mer

Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23

Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23 Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23 Hur fungerar mobiltelefoni Mobilnätet med olika basstationer Inomhusnät för mobiltelefoni Mobiltelefonen Elektromagnetiska

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 8 December 2015, kl 13.00 Plats: Kungsgatan 9, förvaltningens sammanträdesrum, plan 3 - Duvemåla Information och

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 17 december 2014. Restaurang Kärranäs

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 17 december 2014. Restaurang Kärranäs KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 17 december 2014 Restaurang Kärranäs Kallelse Föredragningslista 1(2) 2014-12-08 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Restaurang Kärranäs, kl. 11:00 onsdagen den 17 december

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-02-12 33 (34)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-02-12 33 (34) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-02-12 33 (34) 32 MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖST BREDBAND OCH SMART- PHONES Dnr: LKS 2013-70-005 Ett medborgarförslag om

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-15 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/255 152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Barn- och utbildningsnämnden,

Läs mer

Central rättning av nationella prov Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M)

Central rättning av nationella prov Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M) Utlåtande 2016:105 RIV (Dnr 106-1600/2015) Central rättning av nationella prov Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:74)

Läs mer

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 131 Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 2 december 2015 Föredragningslista l(!) Sammanträde Plats och tid Bohusläns museum, kl. 12:30 onsdagen den 02 december 2015 Ordförande Re becka Nörgaard sekreterare Föredragningslista

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda 2015-01-20. Kenneth Erlandsson, ekonomichef

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda 2015-01-20. Kenneth Erlandsson, ekonomichef EKONOMIUTBILDNING Förtroendevalda 2015-01-20 Kenneth Erlandsson, ekonomichef Vad styr oss? Riksdagen Kommunallagen Kommunal redovisningslag Rådet för Kommunal Redovisning God redovisningssed Kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument 2/12 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-01-28, 2 För revidering ansvarar:

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 fj Öster 22. AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282 Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV)

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Kommunen tillämpar en anpassad modell av Balanserad Styrning för styrning, ledning och utveckling av den kommunala verksamheten. Modellens huvudsyften är

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget Kommunstyrelsen 2016-10-20 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:171 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Motion om politiskt samarbete mot extremism

Motion om politiskt samarbete mot extremism Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-03-22 Dnr: KS 2015/263 Kommunfullmäktige Motion om politiskt samarbete mot extremism Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Rådet för trygghet och hälsa, Centrala samverkansrådet

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 5 maj 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och tid Bohusläns museum, kl. 12:30 tisdagen den 05 maj 2015 Ordförande Astrid Zachrisson sekreterare Föredragningslista

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap l'ml'' k.,.,.._.., SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-03-13 24 {26) 64 Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap Dnr 2014/158 INLEDNING Per

Läs mer

Anders Lerner

Anders Lerner 1 (4) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

1(2) Det är förbjudet både att sälja och lämna ut e-cigaretter till personer under 18 år.

1(2) Det är förbjudet både att sälja och lämna ut e-cigaretter till personer under 18 år. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-10-10 Sida 1(2) 187 Revidering av miljö- och räddningstjänstnämndens reglemente med anledning av den nya lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter

Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter Utlåtande 2015: RI+IX (Dnr 012-1555/2014) Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Instruktionen för kommunstyrelsens

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 129 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 127 Utdelning av Folkhälsopriset Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras arbete med ungas

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1 I bilaga SALA KOMMUN '.'.S 2015; 109/1 1 (1) 2015-05-11 DIARIENR: 2014/1093 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I Komrnunstyn.)lsens förvaitning lnk_ LIJ i:j -05-1 2 Svar på medborgarförslag

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat Kristina Sandberg

Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat Kristina Sandberg 1 (3) 2013-02-14 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Ks 59 Au 61 Dnr 250/2009-101

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Ks 59 Au 61 Dnr 250/2009-101 7 2010-05-10 Blad 10 Ks 59 Au 61 Dnr 250/2009-101 Svar på motion om miljöflyktingar i den nya översiktsplanen Från Agneta Lambert-Meuller, MP, har inkommit motion till kommunfullmäktiges sammanträde den

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 6 Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(1) 2014-10-23 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Bäve fredagen den 24 oktober 2014 Ordförande Sekreterare Magnus Jacobsson Pernilla Gustafsson Föredragningslista

Läs mer

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.

Läs mer

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (39) -------vcko"m"""m"'u=nstyrelsen r :s Sammanträdesdatum 2013-05-13 --------c~------ -----, l' n T T l.,, 0L..Ll: 136 Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter D

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-02-15 23 KS 357/16 Svar på motion (SD) om att inrätta en fond för Luciafirande i Mölndals stad Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer