Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845"

Transkript

1 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl Bilden visar vy norrut mot Noren vid befintlig badplats inom detaljplaneområdet, foto M. Gren Västerås den 1 oktober 2013, Utgåva 1.1 WSP Group AB Samhällsbyggnad/Geoteknik Upprättad av Mats Gren, Geotekniker Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 1(21)

2 Innehållsförteckning 1 Objekt Topografi och ytbeskaffenhet Jorddjup enligt SGUs jorddjupskarta Utförda fältarbeten Provgrop 1, PG Provgrop 2, PG Provgrop 3, PG Provgrop 4, PG Provgrop 5, PG Provgrop 6, PG Provgrop 7, PG Provgrop 8, PG Provgrop 9, PG Provgrop 10, PG Provgrop 11, PG Provgrop 12, PG Översiktlig markmiljöprovtagning Laboratorieanalyser Bedömningsgrunder Resultat Metaller Organiska ämnen Förenklad riskbedömning Sammanfattning och rekommendationer Geoteknik Markmiljö Bilagor: 1 Planritning provtagningspunkter, daterad Analysresultat i tabellform 3 Fältanteckningar markmiljöprover, 1 st A4 4 Laboratorieprotokoll, 9 st A4 Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 2(21)

3 1 Objekt WSP Group AB har på uppdrag av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning utfört en utredning avseende markförhållandena inom ett område som planeras för bebyggelse i Norberg. Området utgörs av Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 i Norbergs kommun och utredningen skall utgöra del av underlag inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. Det aktuella området är lokaliserat på västra stranden om sjön Noren, ca 1 km västnordväst om Norbergs centrala delar och ligger strax bredvid klackbergsvägen mellan Klacken och Munkgruvan. Föreliggande utredning är uppförd som projekteringsunderlag och behandlar därför endast rekommendation och synpunkter för det tidiga planeringsskedet. Geotekniska krav och rekommendationer för byggskedet skall inarbetas i byggbeskrivningen, eller så skall denna handling kompletteras och omarbetas före byggstart när höjdsättning, byggnaders och vägars placering med mera är fastlagt. 1.1 Topografi och ytbeskaffenhet Området sluttar från klackbergsvägen ned till sjön i riktning mot öst. Marknivån ligger i storleksordningen mellan i den västra delen och mellan i den östra delen, och sluttar med som mest ca 8-10 m inom det aktuella området. Distansen mellan sjön och den avgränsande vägen i väst är ca 100 m i horisontalled mätt från karta vilket resulterar i en sluttning på 1:10. I områdets västra halva förekommer mycket blockig terräng och tät skog med ett relativt kort avstånd till bergets överyta. Bild och 1.2.2: Bilderna visar vart i Norberg området principiellt återfinns. I vänster bild markerar röd pil det planerade bostadsområdets ungefärliga placering och i höger bild återges platsen med en röd rektangel. Bilderna är hämtade från Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 3(21)

4 2 Jorddjup enligt SGUs jorddjupskarta Bild 2.1: Utdrag ur SGUs jorddjupskarta som visar på grunt uppskattat jorddjup på 0-1 m för majoriteten av området. I den centrala delen av området samt längs stranden kan djupare partier förväntas. Områdets principiella position är markerat med röd rektangel i bilden. 3 Utförda fältarbeten Provgropar har undersökts inom ramen för föreliggande utredning. Denna fältundersökning har omfattat grävning av 12 provgropar i två parallella linjer längsmed Klackbergsvägen och strandlinjen. Punkterna är placerade med jämna mellanrum på 50 m för att få en bra uppfattning vad för material som kan förväntas under de planerade tomterna. I punkterna 3, 5, 7 och 9 närmast Klackbergsvägen har jordprover uttagits och skickats till laboratorium för undersökning av eventuell föroreningssituation. Fältarbeten med hjulburen grävmaskin utfördes av maskinist Jan Andersson i samarbete med geotekniker Mats Gren och biträdande geotekniker Thobias Sahlin. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 4(21)

5 Bild 3.1: Bilden visar provgroparnas placering i området. Punkt 3, 5, 7 och 9 avser punkter där provtagning utfördes för miljöanalys. Nedan angivna jordlagerföljder, leregenskaper mm gäller i de undersökta provtagningspunkterna. Geotekniska fältundersökningar utfördes 20 september Provgrop 1, PG1 Provgrop 1 ligger i områdets nordvästra kant i slänten bort från Klackbergsvägen och alldeles söder om en mindre grusväg. Straxt öster om provpunkten finns en luftledning. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 5(21)

6 Bild : Den övre vänstra bilden visar berghällen i provgrop 1, PG1, efter endast ca 0,2 m vegetationsjord och sandig grusig morän. I den övre högra bilden syns grusvägen ner mot Noren från Klackbergsvägen fotat intill PG1. I de två nedre bilderna visas bergskärning på västra sidan om Klackbergsvägen mittemot grusvägen ner mot Noren och PG1. I den norra delen av området, punkt 1, förekommer sandig och grusig morän intill ca 0,2 0,3 m djup ned markytan varpå berg sluttande åt nordöst förekommer. Invid provgropen förekommer block eller berg som reser sig i riktning mot söder. Jordlagerföljden består i PG1 av: 0 0,05 m Grässvål med mullhaltig jord. 0,05 0,2 m Sandig grusig morän, sagrmn. 0,2 m - Bergsslänt med lutning nordost mot Noren. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 6(21)

7 3.2 Provgrop 2, PG2 Provgrop 2 ligger i områdets nordöstra kant ca 15 m från sjön Noren väster om befintlig grusväg. Bild 3.2.1: Provgrop 2 utfördes intill ca 2,1 m djup varpå stickstål sonderade till stopp på block eller berg på 2,4 m djup. I den nordöstra delen av området i punkt 2, relativt nära sjön Noren, förekommer det i ytskiktet sandig och grusigt friktionsmaterial intill ca 0,35 m djup varpå mörkt nästintill svart sandigt material förekommer intill 2,1 m djup. Detta sandiga material är löst lagrat och troligen förekommer organsiktmaterial uppblandat med sandmaterialet. Nedan schaktbotten består materialet sannolikt av grusig sand och är relaivt löst lagrat intill sonderingsstopp på 2,4 m djup. Jordlagerföljden består i PG2 av: 0 0,35 m Mullhaltig grusig Sand. 0,35 2,1 m Löst lagrad mörk/svart Sand. 2,1 2,4 m Förmodad sandigt Grus eller grusig Sand 2,4 m Stopp på block eller berg. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 7(21)

8 3.3 Provgrop 3, PG3 Provgrop 3 ligger i områdets västra kant straxt söder om Uddevallavägen och ca 20 m öster om Klackbergsvägen. Bild : Provgrop 3 utfördes intill ca 1,0 m djup. I provgrop 3 förekommer lager med mörkt grusartat material som troligen utgörs av slagg intill ca 0,2 m djup varpå sandlikt material påträffas med varierande färg beroende på undersökningsdjup. På 0,4 m djup är materialet grå, och på 0,5 respektive 1,0 m djup är färgen röd respektive gul. Nedan 1,0 m djup påträffas fast lagrad grått grus med inslag av gulfärgat sandmaterial. Provtagningen utfördes inom ett till synes lokalt utfyllnadsområde som omges av markyta som täcks av till synes moränmark med en stor andel block. Fyllningslagret bedöms utifrån synintrycken på plats uppgå till ca 1,5 2,5 m mäktighet. Miljöprov togs ut ur vardera sandskikt samt ytmaterialet. Jordlagerföljden består i PG3 av: 0 0,2 m Gråsvart stenmaterial, troligen slagg. Miljöprov togs. 0,2 0,4 m Grått sandartat material. Miljöprov togs. 0,4 0,5 m Rödfärgat sandartat material. Miljöprov togs. 0,5 1,0 m Gulfärgat sandartat material. Miljöprov togs. 1,0 - Fast lagrat gråfärgat grusmaterial. Schakt avbröts på grund av svårschaktat material. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 8(21)

9 3.4 Provgrop 4, PG4 Provgrop 4 ligger i områdets nordöstra kant i anslutning till befintlig badplats. Provgropen utfördes ca m från Noren invid skogskant med hänsyn till iordningsställd gräsmatta samt befintliga markförlagda ledningar. Mellan provgrop 2 och 4 finns en udde ut i Noren i områdets nordöstra del. I samband med denna udde finns en utfyllnad med block och någon form av betongkonstruktion. Detta antas utgöra någon sorts marina, möjligen för sjötransportet på Noren och anslutande vatten, se bilderna nedan. Bild : Bilderna visar utfyllnad med block, betongkonstruktion samt eventuellt naturligt lagrade block invid Noren mellan provgroparna 2 och 4. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 9(21)

10 Bild : Provgrop 4 utfördes ca väster om Noren invid skogskanten. I provgrop 4 som utfördes ca m ifrån strandlinjen förekommer mycket fast lagrat och helt torrt material närmast nedan markytan. Jordlagerföljden består överst av ett tunt skikt mullhaltig vegetationsjord varpå siltig torrskorpelera följer intill ca 0,6 m djup varpå stenig torr morän påträffas. Schakten avbröts på ca 0,8 m djup mot fast lagrad morän med inslag av större block. Jordlagerföljden består i PG4 av: 0 0,05 m Mullhaltig lera. 0,05 0,6 m Torr lera och förekomst av block med diameter upp till ca 0,5 m. 0,6 0,8 m Stenig morän, fastlagrad och helt torrt vid undersökningstillfället. 0,8 - Fast lagrad morän. Schakt avbröts på grund av svårschaktat material. 3.5 Provgrop 5, PG5 Provgrop 5 ligger i den sydvästra delen av områdets nordliga halva. I läget för gropen, intill klackbergsvägen, är marken mycket besvärlig att färdas på om inte schakt utförs för en arbetsväg. Av denna anledning utfördes handgrävning till ett djup av ca 0,4 0,5 m djup. Sandmaterial togs ut för miljöanalys på laboratorie. Grävarbetet visar att det överst förekommer torrskorpelera med sandskikt av gulfärgad sand eller slagg varpå blockig morän följer. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10(21)

11 Marken sluttar på platsen först uppåt från Klackbergsvägen i riktning mot öster varpå marken relativt brant sluttar nedåt mot Noren. Sannolikt förekommer fyllningsmaterial intill ca 2 3 m djup på den aktuella platsen. Bild 3.5.1: Bilden visar uttag av sandartat material, troligen fyllningsmaterial, i läget för provgrop Provgrop 6, PG6 Provgrop 6 ligger i den sydöstra delen av områdets nordliga halva. I läget för provgropen förekommer en relativt stor låglänt udde ut i Noren. VA-ledningar finns nedgrävda i nordsydlig riktning och skapar en markformation som kan liknas vid en vägbank klädd med lägre vegetation och sly. Provgropen ligger på den västra sidan om VA-ledningarna. Marken är här låglänt och bevuxen av främst lövträd. Längre västerut reser sig marken och sluttar uppåt i riktning mot Klackbergsvägen. Bild : Vänster bild visar den upplevda vägbanken ovanpå VAledningarna. I höger bild visas vegetationen kring PG6. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 11(21)

12 Bild : I vänster bild ses hur grävmaskinen utför provgrop 6 och i höger bild syns fast lagrad lera med tydliga sedimentationsskikt. Jordlagerföljden består överst av mossa på mullhaltig lera. Ytskiktet är blött beroende på att området utgörs av ett lågpunktsområde med svårigheter till avrinning. Det förekommer en trumma genom vägbanken invid provgropen som möjliggör avledning av dagvatten till Noren. Nedan detta övre skikt följer ett lager torr lera med fina siltskikt intill ca 0,5 m djup. Här nedan föjer storblockit material med lösare och blöt lera insprängt mellan blocken. Då materialet är svårschaktat går det inta att avgöra om lösare jordlager följer på större djup, dock är det sannolikt att morän följer relativt snart nedan avbruten schakt. Jordlagerföljden består i PG6 av: 0 0,05 m Mossa och mullhaltig lera. Ytskiktet är blött, ställsvis förekommer fritt vatten i ytan. 0,05 0,5 m Torr lera i brun och gråfläckig färg. Förekomst av block med diameter upp till ca 0,5 m förekommer från ca 0,4 0,5 m djup. 0,5 1,2 m Stora block blandat med lös och blöt lera. 1,2 - Schakt avbryts på grund av svårschaktat blockigt material. Viss osäkerhet om det förekommer lös lera nedan avbruten schakt. 3.7 Provgrop 7, PG7 Provgrop 7 ligger i den mellersta delens västra kant. I läget för gropen, intill klackbergsvägen, är marken mycket besvärlig att färdas på om inte schakt utförs för en arbetsväg. Av denna anledning utfördes handgrävning till ett djup av ca 0,3 0,4 m djup. Sandmaterial togs ut för miljöanalys på Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 12(21)

13 laboratorie. Grävarbetet visar att det överst förekommer mullhaltigt material med sandskikt av gulfärgad sand eller slagg varpå blockig morän följer. Marken på platsen är först relativt plan och har marknivå i höjd med Klackbergsvägen varpå marken relativt brant sluttar nedåt mot Noren. Den plana ytan är också i norr och söder relativt väl avgränsad varpå det är sannolikt fyllningsmaterial som förekommer på platsen intill ca 2 4 m djup på den aktuella platsen med de större djupen i öster. Bild : Vänster bild visar den storblockiga terrängen straxt nedanför och intill PG7. Höger bild visar vy mot Klackbergsvägen och PG7 sett från Noren 3.8 Provgrop 8, PG8 Provgrop 8 ligger i den nordöstra delen av områdets sydliga halva. I läget för provgropen sluttar marken svagt mot noren varpå ett låglänt område förekommer ut mot Noren. Provgropen är utförd straxt väster om VAledningarna. Marken är bevuxen med lövträd i närheten av PG8. Bild : I bilderna syns hur schakt utförs för PG8. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 13(21)

14 Bild 3.8.3: Bilden visar vy mot Noren invid PG8, gata för luftledning passerar invid provgropen. Jordlagerföljden består överst av mossa på mullhaltig lera med rottrådar. Här nedan föjer fast torr lera på sandig morän. Schakt avbröts på 1,8 m djup varpå sticksond nyttjas till stopp på block eller berg på 1,9 m djup nedan markytan. Jordlagerföljden består i PG8 av: 0 0,15 m Mossa och mullhaltig torr lera. 0,15 1,8 m Torr och fast lera. Schakt avbryts på 1,8 m djup. 1,8 1,9 m Sticksondering intill 1,9 m djup. Material bedöms bestå av sandig morän. 1,9 m Stopp med sticksond mot förmodat block eller berg. 3.9 Provgrop 9, PG9 Provgrop 9 ligger i den mellersta västra delen av områdets sydliga halva. I läget för provgropen är marken relativt plan och skogsbeklädd. Relativt snart i riktning österut sluttar dock marken i riktning österut mot Noren. Provgropen är utförd ca 5 m öster om Klackbergsvägen och förefaller bestå av fyllningsmaterial på blockigt moränmaterial. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 14(21)

15 Bild : Vänster bild visar hur PG 9 utförs med hjulburen grävmaskin. I höger bild syns den övre delen av gropens jordlagerföljd. Miljöprov togs ut. Jordlagerföljden består överst av mullhaltig lera. Här nedan föjer torr lera blandat med sand eller möjligen slaggmaterial intill ca 0,5 m djup. Här nedan följer torr lera blandat med vit sand på blockig morän. Jordlagerföljden består i PG9 av: 0 0,1 m Mossa och ängsgräs på mullhaltig lera. 0,1 0,5 m Torr lera blandat med sand eller misstänkt slaggmaterial. 0,5 1,0 m Torr lera blandat med vit sand eller misstänkt slaggmaterial. 1,0 1,2 m Torr lera, grus och sten. 1,2 - Schakt avbryts på grund av svårschaktat blockigt material, eventuellt berg Provgrop 10, PG10 Provgrop 10 ligger i den mellersta östra delen av områdets sydliga halva. I läget för provgropen sluttar marken relativt brant mot noren varpå ett låglänt område förekommer ut mot en udde i Noren. Provgropen är utförd på insidan av uddens norra del, öster om VA-ledningarna. Marken är främst blockig och bevuxen med barrskog i närheten av PG10. Bild : Vänster bild visar hur krossat berg, eventuellt slagg, ligger i udden åt söder. I höger bild, norrut, ser berget och blocken mer naturliga ut. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 15(21)

16 Bild : I bilden ses hur grävmaskinen utför provgrop 10. Jordlagerföljden består överst av mossa på mullhaltig lera. Här nedan föjer storblockit material blandat med fast torr lera insprängt mellan blocken. I blocken som togs upp observeras ställvis inslag av ett brund glimmerartat material. Då materialet är svårschaktat avbruts schakt på ca 1,3 m djup mot större block blandat med torr och fast lera. Jordlagerföljden består i PG10 av: 0 0,1 m Mossa och mullhaltig lera. 0,1 1,3 m Torr lera och större block. Blockens karaktär antyder att berget är relativt sprött inom området. 1,3 - Schakt avbryts på grund av svårschaktat blockigt material Provgrop 11, PG11 Provgrop 11 ligger i den sydvästra delen av området. I läget för provgropen sluttar marken söderut. Gropen ligger ca 5 m öster om Klackbergsvägen och består av blockigt moränmaterial. På västra sidan om Klackbergsvägen förekommer en bergskärning. Jordlagerföljden består överst av mullhaltig lera. Här nedan följer blockig morän på berg. Djupet till berg är inte bestämt men uppgår troligen till endast någon meter. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 16(21)

17 3.12 Provgrop 12, PG12 Provgrop 12 ligger i den sydöstra delen av området. I läget för provgropen sluttar marken relativt brant mot Noren. Provgropen är några meter öster om VA-ledningarna. Marken är främst blockig och bevuxen med barrskog i närheten av PG12. Bild : Vänster bild visar den blockiga terrängen invid PG12. I höger bild syns vyn mot Noren i riktning söderut från PG12. Jordlagerföljden består överst av mossa på mullhaltig siltig lera. Här nedan föjer storblockit material blandat med siltig lera, blockig lerig siltig morän. Jordlagerföljden består i PG12 av: 0 0,3 m Mullhaltig siltig lera. 0,3 0,5 m Torr siltig lera med inslag av ljus sand och större block. Fast material 0,5 - Schakt avbryts på grund av svårschaktat blockigt material, sandig siltig lerig morän. 4 Översiktlig markmiljöprovtagning Markmiljöprover har tagits ut ur provgroparna 3,5,7, och 9 för att möjliggöra en översiktlig bedömning om eventuell föroreningssituation i fyllningsmaterial som ställvis förekommer utmed Klackbergsvägen. I bilaga 1 finns en översiktlig ritning över det provtagna området med inritade provtagningspunkter. Fyllningsmaterial inom området har sannolikt sitt ursprung från tidigare gruvdrift i närområdet och utgörs av slaggmaterial och annat restmaterial från gruvdriften. 4.1 Laboratorieanalyser Efter genomförd undersökning i fält skickades utvalda jordprov till ALS Scandinavia AB för kemisk analys. I det analyspaket som valdes ingick Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 17(21)

18 tungmetaller inklusive kvicksilver med låg detektionsgräns. Några utvalda prov analyserades även med avseende på alifater, aromater samt PAH Bedömningsgrunder 4.3 Resultat Till stöd för bedömning av föroreningshalter i mark har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden 1. De generella riktvärdena är framtagna genom beräknande av referensvärden för ett antal exponeringsvägar för människor (t ex intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor och damm, intag av grönsaker som har växt i jorden mm) och miljö. De generella riktvärdena tar även hänsyn till olika typer av markanvändning, där de olika typerna är känslig markanvändning t ex bostadsområden samt mindre känslig markanvändning t ex verksamhetsområden eller vägar. Erhållna analysresultat har jämförts med de generella riktvärdena för både känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Jämförelse görs även med Avfalls Sveriges rekommenderade haltgränser 2 för klassificering av förorenade massor som farlig avfall (FA) samt med Naturvårdsverkets riktvärden för återvinning av avfall i anläggningsarbeten 3 s.k. ringa risk. Denna rapport är delvis baserad på en översiktlig miljöprovtagning och slutsatser som dras ska därför inte anses vara uttömmande. Det kan inte uteslutas att det kan finnas föroreningar i punkter eller områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föroreningar som inte har analyserats. I bilaga 2 redovisas erhållna analysresultat i tabellform tillsammans med förekommande rikt- och jämförvärden. Samtliga halter anges i mg/kg TS. I bilaga 3 finns fältanteckningar avseende uttagna prover. Fullständiga analysprotokoll från ALS Scandinavia AB återfinns i bilaga Metaller Utifrån analysresultaten i tabellen kan ses att det förekommer kraftigt förhöjda halter arsenik, bly, koppar och zink i det ytligaste uttagna materialet inom provpunkt 3 (0-0,2 m). Den uppmätta halten bly överskrider Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farlig avfall (FA). De uppmätta halterna arsenik, koppar och zink överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Även kadmiumhalten är förhöjd och överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM). Materialet på 1 Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (2008). 2 Avfalls Sveriges rapport 2007:01. 3 Naturvårdverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1 Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 18(21)

19 denna nivå bestod av svart/mörkbrunt kantigt slagg, stora bitar (liknande krossmaterial fast svart). På större djup i provpunkt 3 är föroreningshalterna betydligt lägre. Uppmätta halter koppar överskrider dock Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM i samtliga analyserade prov, halten avtar dock med djupet. Uppmätta halter i provpunkt 5 (0-0,5 m), provpunkt 7 (0-0,5 m), provpunkt 9 (0-0,5 m) provpunkt 9 (0,5-1 m) är låga, samtliga analyserade parametrar underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig Markanvändning. I provpunkt 9 (0-0,5 m) är den uppmätta halten bly marginellt förhöjd i förhållande till Naturvårdsverkets riktvärden för återvinning av avfall i anläggningsarbeten s.k. ringa risk Organiska ämnen Inga förhöjda halter alifater, aromater eller PAH-16 påträffats i något av de fyra analyserade proven. Halterna underskrider detektionsgränsen för analysmetoden. 4.4 Förenklad riskbedömning Det finns planer på att det undersökta området ska omvandlas till ett bostadsområde med friliggande villor. Markanvändningen i området kommer i och med detta att förändras och motsvara känslig markanvändning (KM). I samtliga fyra provpunkter förekommer det slagg med varierande sammansättning och utseende. I en av de totalt fyra provpunkterna förekommer det slagg med kraftigt förhöjda metallhalter (provpunkt 3). I det ytligaste uttagna materialet överskrider den uppmätta blyhalten Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farlig avfall (FA). I samma prov överskrider arsenik-, koppar- samt zinkhalten Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Även kadmiumhalten är förhöjd och överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM). Analysresultaten från underliggande nivåer tyder på att metallhalterna avtar med djupet. I övriga tre undersökta provpunkter underskrider uppmätta metallhalter Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Inga förhöjda halter alifater, aromater eller PAH-16 påträffats i något av de fyra analyserade proven. På grund av att påträffade metallhalter i provpunkt 3 är kraftigt förhöjda, vid jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, kommer någon form av åtgärd att krävs inom området innan bostäder kan byggas. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 19(21)

20 5 Sammanfattning och rekommendationer 5.1 Geoteknik 5.2 Markmiljö Det aktuella området kan bebyggas med infrastruktur och byggnader för t.ex. bostadsändamål. I de höglänta områdena förekommer storblockig mark och djupet till berg är relativt grunt. Effekten blir att schakt för ledningar och kablar kan tvingas utföras i berg samt att en stor andel block generellt kommer att behövas hanteras och i en del fall också behöva spräckas för att bli hanterbara. I den nordöstra delen av området förekommer lösare sandlager intill ca 2 3 m djup intill åtminstone ca från Noren. Dessa jordlager är inte lämpade för byggnation av sättnings och skredskäl. I övrigt förekommer fasta jordlager som är lämpliga för grundläggning av vägar, byggnader mm. Det skall dock observeras att under byggnader kan behov finnas att ta av sämre jordlager intill ca 0,5 2,0 m beroende på vart inom området byggnader uppförs för att säkerställa en långsiktigt stabil grundläggning. Detta innebär att byggnader i huvudsak kan grundläggas med platta på packad fyllning på torr och fast naturligt lagrad mark av morän efter det att löst och organsikt material avtagits samt att det ställvis kan erfordras fribärande golv av betong på plintar som grundläggs på plattor i naturligt lagrad fast och torr botten av morän på litet större djup. Det rekommenderas att sakkunnig geotekniker kontaktas inför byggnation av respektive byggnad, anläggningar mm för att från fall till fall avgöra om kompletterande utredning erfordras beroende på plats inom området alternativt om föreliggande text kan utgöra tillräckligt undersökningsunderlag i kombination med grundbottenbesiktning. Denna rapport baseras på en mycket översiktlig miljöprovtagning. På grund av att påträffade metallhalter i provpunkt 3 är kraftigt förhöjda rekommenderas att kompletterande provtagning genomförs i området för att avgränsa materialens och metallföroreningarnas utbredning i plan- och djupled. Undersökningen kombineras med fördel med en riskbedömning samt bedömning av eventuellt åtgärdsbehov. Vid alla typer av markarbeten inom området ska föroreningssituationen beaktas och vid behov ska erforderliga skyddsåtgärder vidtas. Schaktmassorna från området ska inte användas på annan plats utan föregående kontroll av föroreningshalter. Förorenade massor ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 20(21)

21 Den som äger eller brukar en fastighet och upptäcker en förorening är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten om föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och/eller miljön (miljöbalken 10 kap 11 ). Schakt i förorenad mark är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena påbörjas. WSP Samhällsbyggnad Upprättad WSP Samhällsbyggnad Fältprovtagning / CAD-ansvarig Mats Gren, Geotekniker Thobias Sahlin, Biträdande geotekniker Sweco Environment Västerås Vatten & Miljö Laila Gren, Miljöingenjör Ansvarig för kapitel 4 och 5.2 Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 21(21)