Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845"

Transkript

1 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl Bilden visar vy norrut mot Noren vid befintlig badplats inom detaljplaneområdet, foto M. Gren Västerås den 1 oktober 2013, Utgåva 1.1 WSP Group AB Samhällsbyggnad/Geoteknik Upprättad av Mats Gren, Geotekniker Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 1(21)

2 Innehållsförteckning 1 Objekt Topografi och ytbeskaffenhet Jorddjup enligt SGUs jorddjupskarta Utförda fältarbeten Provgrop 1, PG Provgrop 2, PG Provgrop 3, PG Provgrop 4, PG Provgrop 5, PG Provgrop 6, PG Provgrop 7, PG Provgrop 8, PG Provgrop 9, PG Provgrop 10, PG Provgrop 11, PG Provgrop 12, PG Översiktlig markmiljöprovtagning Laboratorieanalyser Bedömningsgrunder Resultat Metaller Organiska ämnen Förenklad riskbedömning Sammanfattning och rekommendationer Geoteknik Markmiljö Bilagor: 1 Planritning provtagningspunkter, daterad Analysresultat i tabellform 3 Fältanteckningar markmiljöprover, 1 st A4 4 Laboratorieprotokoll, 9 st A4 Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 2(21)

3 1 Objekt WSP Group AB har på uppdrag av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning utfört en utredning avseende markförhållandena inom ett område som planeras för bebyggelse i Norberg. Området utgörs av Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 i Norbergs kommun och utredningen skall utgöra del av underlag inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. Det aktuella området är lokaliserat på västra stranden om sjön Noren, ca 1 km västnordväst om Norbergs centrala delar och ligger strax bredvid klackbergsvägen mellan Klacken och Munkgruvan. Föreliggande utredning är uppförd som projekteringsunderlag och behandlar därför endast rekommendation och synpunkter för det tidiga planeringsskedet. Geotekniska krav och rekommendationer för byggskedet skall inarbetas i byggbeskrivningen, eller så skall denna handling kompletteras och omarbetas före byggstart när höjdsättning, byggnaders och vägars placering med mera är fastlagt. 1.1 Topografi och ytbeskaffenhet Området sluttar från klackbergsvägen ned till sjön i riktning mot öst. Marknivån ligger i storleksordningen mellan i den västra delen och mellan i den östra delen, och sluttar med som mest ca 8-10 m inom det aktuella området. Distansen mellan sjön och den avgränsande vägen i väst är ca 100 m i horisontalled mätt från karta vilket resulterar i en sluttning på 1:10. I områdets västra halva förekommer mycket blockig terräng och tät skog med ett relativt kort avstånd till bergets överyta. Bild och 1.2.2: Bilderna visar vart i Norberg området principiellt återfinns. I vänster bild markerar röd pil det planerade bostadsområdets ungefärliga placering och i höger bild återges platsen med en röd rektangel. Bilderna är hämtade från Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 3(21)

4 2 Jorddjup enligt SGUs jorddjupskarta Bild 2.1: Utdrag ur SGUs jorddjupskarta som visar på grunt uppskattat jorddjup på 0-1 m för majoriteten av området. I den centrala delen av området samt längs stranden kan djupare partier förväntas. Områdets principiella position är markerat med röd rektangel i bilden. 3 Utförda fältarbeten Provgropar har undersökts inom ramen för föreliggande utredning. Denna fältundersökning har omfattat grävning av 12 provgropar i två parallella linjer längsmed Klackbergsvägen och strandlinjen. Punkterna är placerade med jämna mellanrum på 50 m för att få en bra uppfattning vad för material som kan förväntas under de planerade tomterna. I punkterna 3, 5, 7 och 9 närmast Klackbergsvägen har jordprover uttagits och skickats till laboratorium för undersökning av eventuell föroreningssituation. Fältarbeten med hjulburen grävmaskin utfördes av maskinist Jan Andersson i samarbete med geotekniker Mats Gren och biträdande geotekniker Thobias Sahlin. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 4(21)

5 Bild 3.1: Bilden visar provgroparnas placering i området. Punkt 3, 5, 7 och 9 avser punkter där provtagning utfördes för miljöanalys. Nedan angivna jordlagerföljder, leregenskaper mm gäller i de undersökta provtagningspunkterna. Geotekniska fältundersökningar utfördes 20 september Provgrop 1, PG1 Provgrop 1 ligger i områdets nordvästra kant i slänten bort från Klackbergsvägen och alldeles söder om en mindre grusväg. Straxt öster om provpunkten finns en luftledning. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 5(21)

6 Bild : Den övre vänstra bilden visar berghällen i provgrop 1, PG1, efter endast ca 0,2 m vegetationsjord och sandig grusig morän. I den övre högra bilden syns grusvägen ner mot Noren från Klackbergsvägen fotat intill PG1. I de två nedre bilderna visas bergskärning på västra sidan om Klackbergsvägen mittemot grusvägen ner mot Noren och PG1. I den norra delen av området, punkt 1, förekommer sandig och grusig morän intill ca 0,2 0,3 m djup ned markytan varpå berg sluttande åt nordöst förekommer. Invid provgropen förekommer block eller berg som reser sig i riktning mot söder. Jordlagerföljden består i PG1 av: 0 0,05 m Grässvål med mullhaltig jord. 0,05 0,2 m Sandig grusig morän, sagrmn. 0,2 m - Bergsslänt med lutning nordost mot Noren. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 6(21)

7 3.2 Provgrop 2, PG2 Provgrop 2 ligger i områdets nordöstra kant ca 15 m från sjön Noren väster om befintlig grusväg. Bild 3.2.1: Provgrop 2 utfördes intill ca 2,1 m djup varpå stickstål sonderade till stopp på block eller berg på 2,4 m djup. I den nordöstra delen av området i punkt 2, relativt nära sjön Noren, förekommer det i ytskiktet sandig och grusigt friktionsmaterial intill ca 0,35 m djup varpå mörkt nästintill svart sandigt material förekommer intill 2,1 m djup. Detta sandiga material är löst lagrat och troligen förekommer organsiktmaterial uppblandat med sandmaterialet. Nedan schaktbotten består materialet sannolikt av grusig sand och är relaivt löst lagrat intill sonderingsstopp på 2,4 m djup. Jordlagerföljden består i PG2 av: 0 0,35 m Mullhaltig grusig Sand. 0,35 2,1 m Löst lagrad mörk/svart Sand. 2,1 2,4 m Förmodad sandigt Grus eller grusig Sand 2,4 m Stopp på block eller berg. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 7(21)

8 3.3 Provgrop 3, PG3 Provgrop 3 ligger i områdets västra kant straxt söder om Uddevallavägen och ca 20 m öster om Klackbergsvägen. Bild : Provgrop 3 utfördes intill ca 1,0 m djup. I provgrop 3 förekommer lager med mörkt grusartat material som troligen utgörs av slagg intill ca 0,2 m djup varpå sandlikt material påträffas med varierande färg beroende på undersökningsdjup. På 0,4 m djup är materialet grå, och på 0,5 respektive 1,0 m djup är färgen röd respektive gul. Nedan 1,0 m djup påträffas fast lagrad grått grus med inslag av gulfärgat sandmaterial. Provtagningen utfördes inom ett till synes lokalt utfyllnadsområde som omges av markyta som täcks av till synes moränmark med en stor andel block. Fyllningslagret bedöms utifrån synintrycken på plats uppgå till ca 1,5 2,5 m mäktighet. Miljöprov togs ut ur vardera sandskikt samt ytmaterialet. Jordlagerföljden består i PG3 av: 0 0,2 m Gråsvart stenmaterial, troligen slagg. Miljöprov togs. 0,2 0,4 m Grått sandartat material. Miljöprov togs. 0,4 0,5 m Rödfärgat sandartat material. Miljöprov togs. 0,5 1,0 m Gulfärgat sandartat material. Miljöprov togs. 1,0 - Fast lagrat gråfärgat grusmaterial. Schakt avbröts på grund av svårschaktat material. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 8(21)

9 3.4 Provgrop 4, PG4 Provgrop 4 ligger i områdets nordöstra kant i anslutning till befintlig badplats. Provgropen utfördes ca m från Noren invid skogskant med hänsyn till iordningsställd gräsmatta samt befintliga markförlagda ledningar. Mellan provgrop 2 och 4 finns en udde ut i Noren i områdets nordöstra del. I samband med denna udde finns en utfyllnad med block och någon form av betongkonstruktion. Detta antas utgöra någon sorts marina, möjligen för sjötransportet på Noren och anslutande vatten, se bilderna nedan. Bild : Bilderna visar utfyllnad med block, betongkonstruktion samt eventuellt naturligt lagrade block invid Noren mellan provgroparna 2 och 4. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 9(21)

10 Bild : Provgrop 4 utfördes ca väster om Noren invid skogskanten. I provgrop 4 som utfördes ca m ifrån strandlinjen förekommer mycket fast lagrat och helt torrt material närmast nedan markytan. Jordlagerföljden består överst av ett tunt skikt mullhaltig vegetationsjord varpå siltig torrskorpelera följer intill ca 0,6 m djup varpå stenig torr morän påträffas. Schakten avbröts på ca 0,8 m djup mot fast lagrad morän med inslag av större block. Jordlagerföljden består i PG4 av: 0 0,05 m Mullhaltig lera. 0,05 0,6 m Torr lera och förekomst av block med diameter upp till ca 0,5 m. 0,6 0,8 m Stenig morän, fastlagrad och helt torrt vid undersökningstillfället. 0,8 - Fast lagrad morän. Schakt avbröts på grund av svårschaktat material. 3.5 Provgrop 5, PG5 Provgrop 5 ligger i den sydvästra delen av områdets nordliga halva. I läget för gropen, intill klackbergsvägen, är marken mycket besvärlig att färdas på om inte schakt utförs för en arbetsväg. Av denna anledning utfördes handgrävning till ett djup av ca 0,4 0,5 m djup. Sandmaterial togs ut för miljöanalys på laboratorie. Grävarbetet visar att det överst förekommer torrskorpelera med sandskikt av gulfärgad sand eller slagg varpå blockig morän följer. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10(21)

11 Marken sluttar på platsen först uppåt från Klackbergsvägen i riktning mot öster varpå marken relativt brant sluttar nedåt mot Noren. Sannolikt förekommer fyllningsmaterial intill ca 2 3 m djup på den aktuella platsen. Bild 3.5.1: Bilden visar uttag av sandartat material, troligen fyllningsmaterial, i läget för provgrop Provgrop 6, PG6 Provgrop 6 ligger i den sydöstra delen av områdets nordliga halva. I läget för provgropen förekommer en relativt stor låglänt udde ut i Noren. VA-ledningar finns nedgrävda i nordsydlig riktning och skapar en markformation som kan liknas vid en vägbank klädd med lägre vegetation och sly. Provgropen ligger på den västra sidan om VA-ledningarna. Marken är här låglänt och bevuxen av främst lövträd. Längre västerut reser sig marken och sluttar uppåt i riktning mot Klackbergsvägen. Bild : Vänster bild visar den upplevda vägbanken ovanpå VAledningarna. I höger bild visas vegetationen kring PG6. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 11(21)

12 Bild : I vänster bild ses hur grävmaskinen utför provgrop 6 och i höger bild syns fast lagrad lera med tydliga sedimentationsskikt. Jordlagerföljden består överst av mossa på mullhaltig lera. Ytskiktet är blött beroende på att området utgörs av ett lågpunktsområde med svårigheter till avrinning. Det förekommer en trumma genom vägbanken invid provgropen som möjliggör avledning av dagvatten till Noren. Nedan detta övre skikt följer ett lager torr lera med fina siltskikt intill ca 0,5 m djup. Här nedan föjer storblockit material med lösare och blöt lera insprängt mellan blocken. Då materialet är svårschaktat går det inta att avgöra om lösare jordlager följer på större djup, dock är det sannolikt att morän följer relativt snart nedan avbruten schakt. Jordlagerföljden består i PG6 av: 0 0,05 m Mossa och mullhaltig lera. Ytskiktet är blött, ställsvis förekommer fritt vatten i ytan. 0,05 0,5 m Torr lera i brun och gråfläckig färg. Förekomst av block med diameter upp till ca 0,5 m förekommer från ca 0,4 0,5 m djup. 0,5 1,2 m Stora block blandat med lös och blöt lera. 1,2 - Schakt avbryts på grund av svårschaktat blockigt material. Viss osäkerhet om det förekommer lös lera nedan avbruten schakt. 3.7 Provgrop 7, PG7 Provgrop 7 ligger i den mellersta delens västra kant. I läget för gropen, intill klackbergsvägen, är marken mycket besvärlig att färdas på om inte schakt utförs för en arbetsväg. Av denna anledning utfördes handgrävning till ett djup av ca 0,3 0,4 m djup. Sandmaterial togs ut för miljöanalys på Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 12(21)

13 laboratorie. Grävarbetet visar att det överst förekommer mullhaltigt material med sandskikt av gulfärgad sand eller slagg varpå blockig morän följer. Marken på platsen är först relativt plan och har marknivå i höjd med Klackbergsvägen varpå marken relativt brant sluttar nedåt mot Noren. Den plana ytan är också i norr och söder relativt väl avgränsad varpå det är sannolikt fyllningsmaterial som förekommer på platsen intill ca 2 4 m djup på den aktuella platsen med de större djupen i öster. Bild : Vänster bild visar den storblockiga terrängen straxt nedanför och intill PG7. Höger bild visar vy mot Klackbergsvägen och PG7 sett från Noren 3.8 Provgrop 8, PG8 Provgrop 8 ligger i den nordöstra delen av områdets sydliga halva. I läget för provgropen sluttar marken svagt mot noren varpå ett låglänt område förekommer ut mot Noren. Provgropen är utförd straxt väster om VAledningarna. Marken är bevuxen med lövträd i närheten av PG8. Bild : I bilderna syns hur schakt utförs för PG8. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 13(21)

14 Bild 3.8.3: Bilden visar vy mot Noren invid PG8, gata för luftledning passerar invid provgropen. Jordlagerföljden består överst av mossa på mullhaltig lera med rottrådar. Här nedan föjer fast torr lera på sandig morän. Schakt avbröts på 1,8 m djup varpå sticksond nyttjas till stopp på block eller berg på 1,9 m djup nedan markytan. Jordlagerföljden består i PG8 av: 0 0,15 m Mossa och mullhaltig torr lera. 0,15 1,8 m Torr och fast lera. Schakt avbryts på 1,8 m djup. 1,8 1,9 m Sticksondering intill 1,9 m djup. Material bedöms bestå av sandig morän. 1,9 m Stopp med sticksond mot förmodat block eller berg. 3.9 Provgrop 9, PG9 Provgrop 9 ligger i den mellersta västra delen av områdets sydliga halva. I läget för provgropen är marken relativt plan och skogsbeklädd. Relativt snart i riktning österut sluttar dock marken i riktning österut mot Noren. Provgropen är utförd ca 5 m öster om Klackbergsvägen och förefaller bestå av fyllningsmaterial på blockigt moränmaterial. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 14(21)

15 Bild : Vänster bild visar hur PG 9 utförs med hjulburen grävmaskin. I höger bild syns den övre delen av gropens jordlagerföljd. Miljöprov togs ut. Jordlagerföljden består överst av mullhaltig lera. Här nedan föjer torr lera blandat med sand eller möjligen slaggmaterial intill ca 0,5 m djup. Här nedan följer torr lera blandat med vit sand på blockig morän. Jordlagerföljden består i PG9 av: 0 0,1 m Mossa och ängsgräs på mullhaltig lera. 0,1 0,5 m Torr lera blandat med sand eller misstänkt slaggmaterial. 0,5 1,0 m Torr lera blandat med vit sand eller misstänkt slaggmaterial. 1,0 1,2 m Torr lera, grus och sten. 1,2 - Schakt avbryts på grund av svårschaktat blockigt material, eventuellt berg Provgrop 10, PG10 Provgrop 10 ligger i den mellersta östra delen av områdets sydliga halva. I läget för provgropen sluttar marken relativt brant mot noren varpå ett låglänt område förekommer ut mot en udde i Noren. Provgropen är utförd på insidan av uddens norra del, öster om VA-ledningarna. Marken är främst blockig och bevuxen med barrskog i närheten av PG10. Bild : Vänster bild visar hur krossat berg, eventuellt slagg, ligger i udden åt söder. I höger bild, norrut, ser berget och blocken mer naturliga ut. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 15(21)

16 Bild : I bilden ses hur grävmaskinen utför provgrop 10. Jordlagerföljden består överst av mossa på mullhaltig lera. Här nedan föjer storblockit material blandat med fast torr lera insprängt mellan blocken. I blocken som togs upp observeras ställvis inslag av ett brund glimmerartat material. Då materialet är svårschaktat avbruts schakt på ca 1,3 m djup mot större block blandat med torr och fast lera. Jordlagerföljden består i PG10 av: 0 0,1 m Mossa och mullhaltig lera. 0,1 1,3 m Torr lera och större block. Blockens karaktär antyder att berget är relativt sprött inom området. 1,3 - Schakt avbryts på grund av svårschaktat blockigt material Provgrop 11, PG11 Provgrop 11 ligger i den sydvästra delen av området. I läget för provgropen sluttar marken söderut. Gropen ligger ca 5 m öster om Klackbergsvägen och består av blockigt moränmaterial. På västra sidan om Klackbergsvägen förekommer en bergskärning. Jordlagerföljden består överst av mullhaltig lera. Här nedan följer blockig morän på berg. Djupet till berg är inte bestämt men uppgår troligen till endast någon meter. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 16(21)

17 3.12 Provgrop 12, PG12 Provgrop 12 ligger i den sydöstra delen av området. I läget för provgropen sluttar marken relativt brant mot Noren. Provgropen är några meter öster om VA-ledningarna. Marken är främst blockig och bevuxen med barrskog i närheten av PG12. Bild : Vänster bild visar den blockiga terrängen invid PG12. I höger bild syns vyn mot Noren i riktning söderut från PG12. Jordlagerföljden består överst av mossa på mullhaltig siltig lera. Här nedan föjer storblockit material blandat med siltig lera, blockig lerig siltig morän. Jordlagerföljden består i PG12 av: 0 0,3 m Mullhaltig siltig lera. 0,3 0,5 m Torr siltig lera med inslag av ljus sand och större block. Fast material 0,5 - Schakt avbryts på grund av svårschaktat blockigt material, sandig siltig lerig morän. 4 Översiktlig markmiljöprovtagning Markmiljöprover har tagits ut ur provgroparna 3,5,7, och 9 för att möjliggöra en översiktlig bedömning om eventuell föroreningssituation i fyllningsmaterial som ställvis förekommer utmed Klackbergsvägen. I bilaga 1 finns en översiktlig ritning över det provtagna området med inritade provtagningspunkter. Fyllningsmaterial inom området har sannolikt sitt ursprung från tidigare gruvdrift i närområdet och utgörs av slaggmaterial och annat restmaterial från gruvdriften. 4.1 Laboratorieanalyser Efter genomförd undersökning i fält skickades utvalda jordprov till ALS Scandinavia AB för kemisk analys. I det analyspaket som valdes ingick Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 17(21)

18 tungmetaller inklusive kvicksilver med låg detektionsgräns. Några utvalda prov analyserades även med avseende på alifater, aromater samt PAH Bedömningsgrunder 4.3 Resultat Till stöd för bedömning av föroreningshalter i mark har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden 1. De generella riktvärdena är framtagna genom beräknande av referensvärden för ett antal exponeringsvägar för människor (t ex intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor och damm, intag av grönsaker som har växt i jorden mm) och miljö. De generella riktvärdena tar även hänsyn till olika typer av markanvändning, där de olika typerna är känslig markanvändning t ex bostadsområden samt mindre känslig markanvändning t ex verksamhetsområden eller vägar. Erhållna analysresultat har jämförts med de generella riktvärdena för både känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Jämförelse görs även med Avfalls Sveriges rekommenderade haltgränser 2 för klassificering av förorenade massor som farlig avfall (FA) samt med Naturvårdsverkets riktvärden för återvinning av avfall i anläggningsarbeten 3 s.k. ringa risk. Denna rapport är delvis baserad på en översiktlig miljöprovtagning och slutsatser som dras ska därför inte anses vara uttömmande. Det kan inte uteslutas att det kan finnas föroreningar i punkter eller områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föroreningar som inte har analyserats. I bilaga 2 redovisas erhållna analysresultat i tabellform tillsammans med förekommande rikt- och jämförvärden. Samtliga halter anges i mg/kg TS. I bilaga 3 finns fältanteckningar avseende uttagna prover. Fullständiga analysprotokoll från ALS Scandinavia AB återfinns i bilaga Metaller Utifrån analysresultaten i tabellen kan ses att det förekommer kraftigt förhöjda halter arsenik, bly, koppar och zink i det ytligaste uttagna materialet inom provpunkt 3 (0-0,2 m). Den uppmätta halten bly överskrider Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farlig avfall (FA). De uppmätta halterna arsenik, koppar och zink överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Även kadmiumhalten är förhöjd och överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM). Materialet på 1 Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (2008). 2 Avfalls Sveriges rapport 2007:01. 3 Naturvårdverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1 Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 18(21)

19 denna nivå bestod av svart/mörkbrunt kantigt slagg, stora bitar (liknande krossmaterial fast svart). På större djup i provpunkt 3 är föroreningshalterna betydligt lägre. Uppmätta halter koppar överskrider dock Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM i samtliga analyserade prov, halten avtar dock med djupet. Uppmätta halter i provpunkt 5 (0-0,5 m), provpunkt 7 (0-0,5 m), provpunkt 9 (0-0,5 m) provpunkt 9 (0,5-1 m) är låga, samtliga analyserade parametrar underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig Markanvändning. I provpunkt 9 (0-0,5 m) är den uppmätta halten bly marginellt förhöjd i förhållande till Naturvårdsverkets riktvärden för återvinning av avfall i anläggningsarbeten s.k. ringa risk Organiska ämnen Inga förhöjda halter alifater, aromater eller PAH-16 påträffats i något av de fyra analyserade proven. Halterna underskrider detektionsgränsen för analysmetoden. 4.4 Förenklad riskbedömning Det finns planer på att det undersökta området ska omvandlas till ett bostadsområde med friliggande villor. Markanvändningen i området kommer i och med detta att förändras och motsvara känslig markanvändning (KM). I samtliga fyra provpunkter förekommer det slagg med varierande sammansättning och utseende. I en av de totalt fyra provpunkterna förekommer det slagg med kraftigt förhöjda metallhalter (provpunkt 3). I det ytligaste uttagna materialet överskrider den uppmätta blyhalten Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farlig avfall (FA). I samma prov överskrider arsenik-, koppar- samt zinkhalten Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Även kadmiumhalten är förhöjd och överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM). Analysresultaten från underliggande nivåer tyder på att metallhalterna avtar med djupet. I övriga tre undersökta provpunkter underskrider uppmätta metallhalter Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Inga förhöjda halter alifater, aromater eller PAH-16 påträffats i något av de fyra analyserade proven. På grund av att påträffade metallhalter i provpunkt 3 är kraftigt förhöjda, vid jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, kommer någon form av åtgärd att krävs inom området innan bostäder kan byggas. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 19(21)

20 5 Sammanfattning och rekommendationer 5.1 Geoteknik 5.2 Markmiljö Det aktuella området kan bebyggas med infrastruktur och byggnader för t.ex. bostadsändamål. I de höglänta områdena förekommer storblockig mark och djupet till berg är relativt grunt. Effekten blir att schakt för ledningar och kablar kan tvingas utföras i berg samt att en stor andel block generellt kommer att behövas hanteras och i en del fall också behöva spräckas för att bli hanterbara. I den nordöstra delen av området förekommer lösare sandlager intill ca 2 3 m djup intill åtminstone ca från Noren. Dessa jordlager är inte lämpade för byggnation av sättnings och skredskäl. I övrigt förekommer fasta jordlager som är lämpliga för grundläggning av vägar, byggnader mm. Det skall dock observeras att under byggnader kan behov finnas att ta av sämre jordlager intill ca 0,5 2,0 m beroende på vart inom området byggnader uppförs för att säkerställa en långsiktigt stabil grundläggning. Detta innebär att byggnader i huvudsak kan grundläggas med platta på packad fyllning på torr och fast naturligt lagrad mark av morän efter det att löst och organsikt material avtagits samt att det ställvis kan erfordras fribärande golv av betong på plintar som grundläggs på plattor i naturligt lagrad fast och torr botten av morän på litet större djup. Det rekommenderas att sakkunnig geotekniker kontaktas inför byggnation av respektive byggnad, anläggningar mm för att från fall till fall avgöra om kompletterande utredning erfordras beroende på plats inom området alternativt om föreliggande text kan utgöra tillräckligt undersökningsunderlag i kombination med grundbottenbesiktning. Denna rapport baseras på en mycket översiktlig miljöprovtagning. På grund av att påträffade metallhalter i provpunkt 3 är kraftigt förhöjda rekommenderas att kompletterande provtagning genomförs i området för att avgränsa materialens och metallföroreningarnas utbredning i plan- och djupled. Undersökningen kombineras med fördel med en riskbedömning samt bedömning av eventuellt åtgärdsbehov. Vid alla typer av markarbeten inom området ska föroreningssituationen beaktas och vid behov ska erforderliga skyddsåtgärder vidtas. Schaktmassorna från området ska inte användas på annan plats utan föregående kontroll av föroreningshalter. Förorenade massor ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 20(21)

21 Den som äger eller brukar en fastighet och upptäcker en förorening är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten om föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och/eller miljön (miljöbalken 10 kap 11 ). Schakt i förorenad mark är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena påbörjas. WSP Samhällsbyggnad Upprättad WSP Samhällsbyggnad Fältprovtagning / CAD-ansvarig Mats Gren, Geotekniker Thobias Sahlin, Biträdande geotekniker Sweco Environment Västerås Vatten & Miljö Laila Gren, Miljöingenjör Ansvarig för kapitel 4 och 5.2 Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 21(21)

KV MALMEN 1, GÄDDEHOLM VÄSTERÅS

KV MALMEN 1, GÄDDEHOLM VÄSTERÅS Västerås Stad KV MALMEN 1, GÄDDEHOLM VÄSTERÅS Detaljplanområde, Dp 1747 10185574 PM Geoteknik, översiktlig kartering WSP Sverige AB Samhällsbyggnad/Geoteknik Västerås den 22 april 2014, version 1.2 Upprättad

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik HJ Brinketorp, etapp 2 Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2007-05-11 SWECO VBB Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305 243 SWECO VBB Gullbergs Strandgata

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan Sverigehuset AB Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm PM beträffande detaljplan 2007-12-20 1(6) PM beträffande detaljplan Beställare: Sverigehuset AB Jan Madås Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg Konsult:

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

Översiktligt geotekniskt PM

Översiktligt geotekniskt PM UPPDRAG Kalmar, Rinkabyholm Södra Staden UPPDRAGSNUMMER 2293205000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktligt geotekniskt -14 S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Solberga Bollplan, Stockholms Stad

Solberga Bollplan, Stockholms Stad Uppdragsnr 1458 Solberga Bollplan, Stockholms Stad Nybyggnad av flerbostadshus Projekterings PM Projekteringsunderlag 2013 11 01 Beställare Wallenstam AB Magnus Caspi Upprättad av: Mattias Hammarstedt

Läs mer

PM-GEOTEKNIK. Hammarö, Toverud Ny detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2335498 KLARA ARKITEKTBYRÅ AB SWECO INFRASTRUCTURE AB KARLSTAD GEO-MILJÖ.

PM-GEOTEKNIK. Hammarö, Toverud Ny detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2335498 KLARA ARKITEKTBYRÅ AB SWECO INFRASTRUCTURE AB KARLSTAD GEO-MILJÖ. PM-GEOTEKNIK KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Hammarö, Toverud Ny detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2335498 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG KARLSTAD 2012-05-23 SWECO INFRASTRUCTURE AB KARLSTAD GEO-MILJÖ Henrik Falch

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 2 1.1 Syfte och begränsningar 2 2 Underlag för undersökningen 2 3 Befintliga förhållanden 2 4 Utförda undersökningar 2 5 Geotekniska och geohydrologiska

Läs mer

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist Vårt datum 2014-01-17 Vår referens Geoteknik, Andreas Alpkvist Uppdragsnummer 10012395 Centrala Skoghall Teknisk PM Geoteknik & geomiljö Hammarö kommun Uppdragsnummer: 10012395 PROJEKTERINGSUNDERLAG Denna

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR DETALJPLANELÄGGANDE AV MELLINGEHOLM 2:4, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(8) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun

KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun Uppdragsnr 1484 KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun Byggnation av nya bostadshus Projekterings PM Projekteringsunderlag 2014 03 20 Beställare Svanberg & Sjögren Bygg AB Kenta Sjögren Upprättad av: Mattias

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM. Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11

MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM. Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11 MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson 2013-01-11 / rev.

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22 Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer 2014-05-22 Kund Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar 18011 Box 1023 751 40 UPPSALA Germund Landqvist Tel: 018 727 40 05 Konsult WSP

Läs mer

PLANERAT EXPLOATERINGSOMRÅDE

PLANERAT EXPLOATERINGSOMRÅDE Datum Sida 2013-03-11 1(5) GALOPPFÄLTET TÄBY PLANERAT EXPLOATERINGSOMRÅDE PM angående mark- och grundläggningsförhållanden underlag för detaljplan Uppdrag 1788 ULF JOHNSON GEO AB Karlbergsvägen 33, 113

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Ludvika Kommun Gamla bangolfanläggningen, Ludvika Uppdragsnummer 2417881000 S wec o Södra Mariegatan 18E Box 1902 SE-791 19 Falun, Sverige Telefon +46 (0)23 46400 Fax +46 (0)23 46401 www.sweco.se S w ec

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Projekteringsunderlag

Projekteringsunderlag Projekteringsunderlag ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR EXPLOATERINGSOMRÅDE NORR OM NORRA RINGVÄGEN, ÄLMHULTS KOMMUN SLUTRAPPORT 2012-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Undersökningsresultat...

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Geoteknisk utredning för detaljplan

Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Geoteknisk utredning för detaljplan Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Beställare: Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Nina Hannula Konsult: Uppdragsledare Norconsult

Läs mer

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning 2007-10-26 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk

Läs mer

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING SKANSKA SVERIGE AB BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: 2454648000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1(6) Sweco Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) HSB PRODUKTION I MÄLARDALEN HB UPPDRAGSNUMMER 1186662 000 KATA 22 OCH 23, VÄSTERÅS SWECO CIVIL AB Max Årbrink Sweco Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Underlag 2 3 Objektsbeskrivning 2 4 Styrande dokument

Läs mer

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3 Geoteknik PM Handläggare Mikael Johansson Tel +46 10 505 04 42 Date 2016-02-19 Uppdragsnr 588965 Mobil +46 72 219 15 48 Albyberg Etapp 2 E-mail mikael.a.johansson@afconsult.com PM Geoteknik Innehåll 1

Läs mer

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik Falkenberg - detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Falkenbergs kommun Sabina Uzelac Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Mikael Lindström Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Ramböll Sverige AB. PM Geoteknik--- Borås kommun. Nordskogen. Göteborg

Ramböll Sverige AB. PM Geoteknik--- Borås kommun. Nordskogen. Göteborg Ramböll Sverige AB --- Borås kommun Nordskogen Göteborg 2008-10-01 Borås kommun Nordskogen Datum 2008-10-01 Uppdragsnummer -3 Peter Johansson Tomas Trapp Jimmy Aradi Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPLANDS-BRO KOMMUN KUNGSÄNGENS - TIBBLE 1:21 OCH 1:41 PLANERADE BOSTÄDER I GRÖNA DALEN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM NR 1 BETR. MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN PLANERINGSUNDERLAG Stockholm

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Del av Snöstorp 19:79 och 19:80 samt hela 19:82, Halmstad Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan 2013-03-01

Geotekniskt PM 1. Del av Snöstorp 19:79 och 19:80 samt hela 19:82, Halmstad Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan 2013-03-01 Geotekniskt PM 1 hela 19:82, Halmstad Kommun 2013-03-01 Upprättad av: Fredrik Stenfeldt Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 för detaljplan hela 19:82, Halmstad Kommun

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Rökland 1:156 & 1:144 Alnön Projekterings PM/Geoteknik

Rökland 1:156 & 1:144 Alnön Projekterings PM/Geoteknik Beställare: Sundsvalls kommun Drakfastigheter Att: Anders Lager 851 85 Sundsvall Beställarens representant: Anders Lager Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Storgatan 35 972 32 Luleå Birgitta

Läs mer

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BESTÄLLARE Kalmar kommun, kommunledningskontoret KONSULT WSP

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Bergalid 45 FASTIGHETS AB HÖKVIKEN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO FALUN CAROLINA WESTDAHL

PM GEOTEKNIK. Bergalid 45 FASTIGHETS AB HÖKVIKEN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO FALUN CAROLINA WESTDAHL FASTIGHETS AB HÖKVIKEN Bergalid 45 UPPDRAGSNUMMER 2417965 SWECO CIVIL AB GEO FALUN CAROLINA WESTDAHL Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Befintliga konstruktioner 1 4 Utförda undersökningar

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Långskatan, Piteå kommun PM Geoteknik 2012-11-30. Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Anders Andersson

Långskatan, Piteå kommun PM Geoteknik 2012-11-30. Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Anders Andersson 0--0 Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Anders Andersson Uppdragsnr: Daterad: 0--0 Kund Piteå kommun Fastighets- och servicekontoret Konsult WSP Samhällsbyggnad Skeppsbrogatan Luleå Tel: + 0 00 WSP

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende

Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende 1 (8) Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende Hammarö kommun, Värmlands län Upprättad: EQC Karlstad AB Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vxl: 010-440 57 00 www.eqcgroup.se 2 (8) Innehåll

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Råtjärnsberget, Orsa Grönklitt GRÖNKLITTSGRUPPEN AB FALUN GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER 2417666000 PROJEKTERINGSUNDERLAG 2013-12-18

PM GEOTEKNIK. Råtjärnsberget, Orsa Grönklitt GRÖNKLITTSGRUPPEN AB FALUN GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER 2417666000 PROJEKTERINGSUNDERLAG 2013-12-18 GRÖNKLITTSGRUPPEN AB Råtjärnsberget, Orsa Grönklitt UPPDRAGSNUMMER 2417666000 FALUN GEOTEKNIK THOMAS REBLIN ] repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 2 2 Objektsbeskrivning 2 3 Underlag

Läs mer

2011-12-14. Översiktlig geoteknisk undersökning för ändring av detaljplan inom Etapp 1, Diö, Älmhults kommun. Uppdragsnummer: 230693-13

2011-12-14. Översiktlig geoteknisk undersökning för ändring av detaljplan inom Etapp 1, Diö, Älmhults kommun. Uppdragsnummer: 230693-13 2011-12-14 Översiktlig geoteknisk undersökning för ändring av detaljplan inom Etapp 1, Diö, Älmhults kommun. Uppdragsnummer: 230693-13 Uppdragsansvarig: Persson, Anette Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 Upprättat av: Hakan Güner Granskad av: Erik Westerberg Godkänd av: Anders Rydberg NACKA KOMMUN Neglinge 2:1,

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Tanums Kommun Resö, Resö 8:69 Detaljplan

Tanums Kommun Resö, Resö 8:69 Detaljplan Datum: 2014-01-27 Tekniskt PM, Geoteknik Uppdragsnr: 116093 Handläggare: Jonas Thelander Granskat: Henrik Cullin Innehållsförteckning Uppdrag - Syfte... 3 Underlag... 3 Mark, vegetation och topografi...

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Uppdrag: Uppdragsnummer: Datum: Ändringshistorik för mall. Asknäs bussgata. Datum Version Beskrivning

PM GEOTEKNIK. Uppdrag: Uppdragsnummer: Datum: Ändringshistorik för mall. Asknäs bussgata. Datum Version Beskrivning Uppdrag: Asknäs bussgata Uppdragsnummer: 2175047 Datum: Ansvarig: Tassos Mousiadis Handläggare: Tassos Mousiadis Ändringshistorik för mall Datum Version Beskrivning 1 (8) undersökningsrapport rev.docx

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) BRANDTHOVDA FÖRSKOLA

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) BRANDTHOVDA FÖRSKOLA PM GEOTEKNIK (PM/GEO) BRANDTHOVDA FÖRSKOLA 2016-08-26 UPPDRAG 270938, Förskolor Västerås Titel på rapport: PM Geoteknik(PM/Geo) Datum: 2016-08-26 MEDVERKANDE Beställare: Kontaktperson: Västerås Stad Fastighetskontoret

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10081538 HAMMARÖ KOMMUN BÄRSTAD/GRÅBERG PLANOMRÅDE FÖR BOSTÄDER ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM FÖRHANDSKOPIA Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro BILAGA 4 2 HAMMARÖ KOMMUN

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G)

SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G) NACKA KOMMUN SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G) Befintlig överbyggnad väg PM nr 2 Geoteknik. 2011-04-07 rev 110504 Beställare Nacka kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN PM GEOTEKNIK ÅRJÄNG BOSTADS AB Töcksfors, Solängen Årjäng kommun UPPDRAGSNUMMER 233.7238 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN 2017-03-10 KARLSTAD GEOTEKNIK ANDERS NILSSON / TOMAS

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

Säfsen geoteknisk utredning

Säfsen geoteknisk utredning SÄFSEN FASTIGHETER Sundsvall 2011-12-16 Datum 2011-12-16 Uppdragsnummer 61811148721 Utgåva/Status Carl Olof Modin Carl Olof Modin Stina Lenströmer Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

BROGÅRDEN ENTREPRENAD AB

BROGÅRDEN ENTREPRENAD AB BROGÅRDEN ENTREPRENAD AB ODENSALA ÄNGAR Översiktlig geoteknisk undersökning utredning Östersund 2015-06-11 SWECO Civil AB Östersund Uppdragsnummer 2444653000 2444653000 p:\2421\soed\ö.kommun\odensala ängar\geoteknisk

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Beskrivning av geotekniska förhållanden och rekommendationer för projektering Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10105448 Datum

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning 2007-10-26 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk

Läs mer

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan Beställare: KB Öarnas Mark Östra Hamnen 17 475 42 Hönö Beställarens representant: Magnus Hansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar David Rudebeck Uppdragsnr:

Läs mer

Teknisk PM Översiktliga geotekniska förutsättningar. Växthuset 1 samt Växthuset 2. AR Pedagogen Park AB. GeoVerkstan

Teknisk PM Översiktliga geotekniska förutsättningar. Växthuset 1 samt Växthuset 2. AR Pedagogen Park AB. GeoVerkstan Datum: 2015-09-10 Uppdrag: 15-1162 Teknisk PM Översiktliga geotekniska förutsättningar Växthuset 1 samt Växthuset 2 G-PM-15-1162-03 AR Pedagogen Park AB GeoVerkstan Håkan Garin Hällingsjövägen 322 434

Läs mer

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Stockholm 2008-01-21 Uppdragsnummer: 215668 Stephan Hellgren Tyréns AB Vegastaden Dpl 2 PM GEOTEKNIK 2 (8) Stephan Hellgren 08-566 41

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2011-05-10 Ärendenr. 10-169 Handläggare

Läs mer

HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik

HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik Översiktlig Geoteknisk Undersökning Upprättat 2009-04-16 Upprättat av: Paul Bandak Granskad av: Jonas Hedlund HSB BOSTAD AB PM Geoteknik Kund HSB Bostad AB Konsult

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING: PM BETRÄFFANDE DETALJPLAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING: PM BETRÄFFANDE DETALJPLAN PM BETRÄFFANDE DETALJPLAN 2003-04-22, rev 2003-09-25 GF KONSULT AB Geoteknik Daniel Strandberg Uppdragsnr: 1075 001 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Orientering 1 Underlag 1 Utförda geotekniska undersökningar

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21.

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21. Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG Uppdragsnummer: 40144 PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer Stockholm ELU Konsult AB Geoteknik, Stockholm Jimmie Andersson Handläggare Johan Olovsson Uppdragsledare

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk undersökning. Asylenparken, Vadstena Geoteknisk undersökning för planerade bostäder. 2012-12-14 Revidering 2013-05-22

PM Översiktlig geoteknisk undersökning. Asylenparken, Vadstena Geoteknisk undersökning för planerade bostäder. 2012-12-14 Revidering 2013-05-22 PM Översiktlig geoteknisk undersökning 2012-12-14 Revidering 2013-05-22 Upprättad av: Christina Berglund Granskad av: Magnus Widfeldt och Wilhelm Rankka Godkänd av: Christina Berglund Uppdragsnr: 10173946

Läs mer

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden Bilaga 5-1, flik 17 Mariestads kommun Sjöstaden Markmiljötekniskt PM Ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11 för åtgärder i vatten med anledning av Sjöstadens utbyggnad.

Läs mer