KF fortsätter visa starkt resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KF fortsätter visa starkt resultat"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE Bilaga: KFs bokslutskommuniké 2006 KF-koncernens bokslut 2006: KF fortsätter visa starkt resultat Resultatet efter finansiella poster om 701 Mkr var i linje med 2005 års resultat om 715 Mkr. Rörelseresultatet blev 469 Mkr (640). Resultatet präglades av ett förbättrat resultat före strukturposter i Coop Norden från 68 Mkr till 296 Mkr. Resultatet efter finansiella poster i Coop Norden minskade dock till 148 Mkr (1 276), då det för 2005 innehöll en betydande reavinst från försäljningen av Coop Nordens fastighetsbestånd i Sverige. KF konsoliderar 42 procent av resultatet i Coop Norden. KF-koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr ( ). Av koncernens försäljning år 2006 utgör Mkr försäljning från KFs dotterbolag (3 431) och resterande i huvudsak samhandel med konsumentföreningarna och deras medlemmar. Fjolårets nettoskuld om 190 mkr har vänts till en nettotillgång om 146 Mkr, en kraftig minskning från Mkr år Genom ett starkt ekonomiskt resultat har KF stärkt sin finansiella ställning ytterligare och står nu väl rustat inför kommande års behov av ökad kraftsamling inom svensk konsumentkooperation, säger Lars Idermark, vd och koncernchef. För ytterligare information var vänlig kontakta: Lars Idermark, vd och koncernchef, , Ulla Sandén, kommunikationsdirektör, , , Gunilla Dahlqvist, presschef, , , Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för Sveriges 54 konsumentföreningar med drygt 3 miljoner medlemmar. KF ska skapa ekonomiska och andra mervärden för medlemmarna genom att stödja och utveckla den svenska konsumentkooperationen med dess kärnverksamhet dagligvaruhandel samt genom upplysning och opinion i konsumentfrågor. KF äger Coop Norden (42%) och dotterbolagen inom KF-koncernen (KF Fastigheter, KF Invest, MedMera, Akademibokhandeln, Norstedts Förlagsgrupp, Bokus, Pan Vision, Tidningen Vi, Vår Gård Saltsjöbaden m fl.) Kooperativa Förbundet KF Kommunikation Postadress Box SE Stockholm Sweden Besöksadress Stadsgården 10 Tel , KF Presstjänst Fax E-post 1 (1)

2 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Kooperativa Förbundet

3 Bokslutskommuniké för Kooperativa Förbundet (KF) 2006 Resultatet efter finansiella poster om 701 Mkr var i linje med 2005 års resultat om 715 Mkr. Rörelseresultatet blev 469 Mkr (640). Resultatet präglades av ett förbättrat resultat före strukturposter i Coop Norden från 68 Mkr till 296 Mkr. Resultatet efter finansiella poster i Coop Norden minskade dock till 148 Mkr (1276), eftersom det för 2005 innehöll en betydande reavinst från försäljningen av Coop Nordens fastighetsbestånd i Sverige. KF konsoliderar 42 procent av resultatet i Coop Norden. KF-koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr (25 176). Av koncernens försäljning år 2006 utgör Mkr försäljning från KFs dotterbolag (3 431) och resterande i huvudsak samhandel med konsumentföreningarna och deras medlemmar. Fjolårets nettoskuld om 190 mkr har vänts till en nettotillgång om 146 Mkr, en kraftig minskning från Mkr år KF har därmed den finansiella styrkan som krävs för att vända den negativa utvecklingen i den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln. Antalet medlemmar i konsumentkooperationen ökade under 2006 med cirka och vid årsskiftet fanns det medlemmar i landets 54 konsumentföreningar. Medlemmarna har under året använt Coop MedMera-kortet till 140 miljoner premieregistrerade inköp och för dessa erhållit premiepoäng som bl a gett 6,6 miljoner premiecheckar. Totalt löste medlemmarna under året in checkar till ett värde av 395 miljoner kronor. Nyckeltal, KF-koncernen Försäljning, exkl moms, Mdr 24,4 25,2 29,0 31,6 18,5 Resultat efter finansiella poster, Mkr Antal försäljningsställen, i Sverige, KF Medelantal anställda Tillgångar, Mdr 14,8 14,1 13,3 12,5 11,2 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,2 7,3 11,0 4,0 0,4 Avkastning på eget kapital, % 9,4 9,8 18,6 9,2 neg. Soliditet, % 42,9 42,3 40,2 36,4 39,2 Nettoskuld, Mkr

4 Koncernchefens kommentar Under 2006 stärkte KF sin finansiella ställning ytterligare genom ett starkt ekonomiskt resultat, som efter finansnetto uppgick till drygt 700 mkr. KF är skuldfritt och har en soliditet om drygt 40 procent. Därmed står KF väl rustat inför kommande års behov av ökad kraftsamling inom detaljhandeln i Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande föreningarna. Flertalet av KFs helägda dotterbolag har under året utvecklats helt i linje med förväntningarna. Kraven på dotterbolagen kommer att öka påtagligt framöver både vad gäller lönsamhetskrav och tillväxt. Coop Norden har inte levt upp till KFs förväntningar och ägarkrav om en lönsamhet i nivå med konkurrenterna. Resultat har förbättrats under året, men från en låg nivå. Glädjande är att antalet medlemmar fortsatte att öka även under 2006 och vid årsskiftet uppgick till drygt tre miljoner Premierabatter, som kan betraktas som en form av återbäring, uppgick till cirka 395 Mkr i värde. Under året har KF medverkat både ekonomiskt och verksamhetsmässigt för att driva på utvecklingen inom svensk konsumentkooperation för ökad samverkan och effektivitet. Några exempel på detta är KFs engagemang för ett varuförsörjningsbolag för den samlade konsumentkooperationen, bildandet av en fastighetsfond för att på ett samlat och finansiellt attraktivt sätt öka investeringstakten och moderniseringen av butiksrörelsen samt en gemensam varumärkessatsning. Nya finansiella tjänster, ny kundtidning och nya attraktiva erbjudanden för medlemmarna lanserades via kortet Coop MedMera. Nya och moderna köpcentrum har skapats av KF Fastigheter under året. Vår framgångsrika biståndsverksamhet har under 2006 genom Kooperation Utan Gränser och Viskogen samlat in totalt över 20 Mkr och är en mycket framgångsrik insamlingsverksamhet. Konsumentkooperationen har en lång tradition av konkret handling för att genom olika utvecklingsprojekt hjälpa och stödja människor till en ny och bättre framtid. Coop Norden går efter fem år in i ett nytt skede och kommer under 2007 att ombildas och utvecklas till en renodlad inköpsverksamhet, vilket öppnar upp för nya partners som kan öka samordningsfördelarna med ökad inköpskraft. Förändringens effekter i form av lägre kostnader tillvaratas. Coop Nordens ägare, KF, FDB och Coop NKL, avser att låta butikskedjorna i Sverige och Danmark återgå till respektive organisation KF och FDB. Det innebär att Coop Sverige under 2007 blir ett helägt dotterbolag till KF. Förändringen kommer att ske stegvis under året med ambitionen att uppnå ett stort samförstånd mellan ägarna. Andra nordiska utvecklingsfrågor kommer fortsättningsvis att tillvaratas inom ramen för nya Coop Norden såsom EMV och viss typ av konceptutveckling. Samarbetet kommer att ske enbart med kommersiella utgångspunkter och med tydliga styrningsprinciper som bas. Under 2007 kommer förändringstakten att öka. KF ska stå för både stabilitet och förändringskraft. Verksamheten ska vara lönsam. God lönsamhet ger resurser för hög affärsutveckling, självständighet och frihet. Lars Idermark Vd och koncernchef 3

5 Viktiga händelser under året Coop Sverige har under året mer än halverat förlusten till -202 Mkr (-491) men har ännu inte nått sina finansiella mål. KF kommer att sätta stort fokus på det vändningsprogram som påbörjats i företaget. KF har sålt halva fastighetsområdet Kvarnholmen i Nacka till JM för att gemensamt utveckla det till ett bostadsområde. Nacka kommun har godkänt planprogrammet och detaljplanen. Därmed kan byggandet av nya bostäder påbörjas. Vändningsarbetet i PAN Vision, som påbörjades under 2006, har gått enligt plan och bolaget förväntas förbättra resultatet ytterligare under Rörelseresultatet var negativt men förbättrades avsevärt under 2006 och uppgick till -38 Mkr mot -279 Mkr för Akademibokhandeln har under året fortsatt att expandera, bland annat genom förvärv av Exlibris med 5 butiker i Stockholmsområdet. Bolaget har därmed stärkt sin position som marknadsledare och ett arbete för att dra nytta av den ökade inköpsvolymen har inletts genom införandet av ett helintegrerat affärssystem för alla butiker. Bokus ökade marknadsandelarna med hela 8 procentenheter till 31 procent och var mot slutet av året i stort sett jämnstora med huvudkonkurrenten på den svenska marknaden. Coop Nordens ägare, KF, FDB och Coop NKL, avser att låta butikskedjorna i Sverige och Danmark återgå till respektive organisation KF och FDB. Coop Norden förväntas drivas vidare som en gemensam inköpsorganisation. Förändringen av Coop Norden beräknas vara slutförd under året Koncernens resultat och försäljning KFs resultat efter finansiella poster blev 701 Mkr, jämfört med 715 Mkr för Rörelseresultatet blev 469 Mkr (640). Resultatet präglades av ett förbättrat resultat före strukturposter i Coop Norden från 68 Mkr till 296 Mkr. Resultatet efter finansiella poster i Coop Norden minskade dock till 148 Mkr (1276), då en betydande reavinst från försäljningen av Coop Nordens fastighetsbestånd i Sverige påverkade resultatet för KF konsoliderar 42 procent av resultatet i Coop Norden. KFs resultat påverkas i övrigt främst av ett förbättrat rörelseresultat i PAN Vision från -279 Mkr till -38 Mkr och försäljningen av Kvarnholmen med en reavinst om 273 Mkr. Försäljningen uppgick under året till Mkr, jämfört med Mkr föregående år. Av koncernens försäljning år 2006 utgör Mkr försäljning från KFs dotterbolag (3 431) och resterande del består i huvudsak av samhandel med konsumentföreningarna och deras medlemmar. KF Sparkassa KF Sparkassa ingår i moderföretaget KF ekonomisk förening. Sparkassan förvaltar inlåning från medlemmarna med konkurrenskraftig ränta på kapitalkonton och 5-årslån. Inlåningen är oförändrad jämfört med föregående år och var vid årsskiftet knappt 4,0 miljarder kronor. Merparten av inlåningen sker via Sparkassans kapitalkonto som utan räntebindning ger en av marknadens bästa räntor (vid årsskiftet 2,85 procent) samt en mindre del, 407 Mkr, via inlåning bunden på 5 år (ränta vid årsskiftet 3,25 procent). 4

6 Dotterbolagen KF Invest KF Invest har i uppdrag att förvalta KFs likviditet. Bolaget hanterar räntebärande värdepapper, omsättningsaktier samt investeringar i fonder och onoterade aktier. KF Invests uppdrag är att förvalta och avyttra tillgångar, varför reavinster ingår som en naturlig del i resultatet. KF Invest hade vid årsskiftet en portfölj med ett marknadsvärde på 5,6 miljarder kronor. Av kapitalet var 75,1 procent placerat i räntebärande tillgångar med kort räntebindningstid för att trygga insättningarna från medlemmarna. KF Fastigheter KF Fastigheters uppgift är att förädla, förvalta och sälja fastigheter med inriktning på den konsumentkooperativa detaljhandeln. KF Fastigheter fokuserar på marknadsplatser belägna utanför stadskärnan i regionala centralorter. Fastighetsportföljen består av 60 fastigheter med ett bedömt marknadsvärde om 5,7 miljarder kronor (4,9), inklusive företagets andel av delägda fastigheter. Under året har totalt 572 Mkr investerats samtidig som företaget avyttrat fastigheter för 706 Mkr. KF Fastigheters rörelseresultat ökade under året till 600 Mkr (318) till följd av högre driftsresultat om 205 Mkr (200) och ökade reavinster om 395 Mkr (118). Direktavkastningen var 6,7 procent (6,7). I KF Fastigheters tre större utvecklingsprojekt; Kvarnholmen och Bromma Center i Stockholm samt Backaplan i Göteborg, togs avgörande steg under I samtliga tre projekt fick KF Fastigheter detaljplaner och avtal med kommunerna godkända och lade därmed grunden för ett intensivt utvecklingsarbete under kommande år. Hälften av Kvarnholmen såldes till JM, som kommer att utveckla området tillsammans med KF Fastigheter. Under året slutfördes utvecklingsprojekt i Västerås, Märsta och Vinsta i Stockholm. Med Mera MedMera ger ut och hanterar konsumentkooperationens 3,5 miljoner Coop MedMera-kort och ansvarar för Coop MedMeras Premieprogram, som syftar till att ge medlemmarna förmåner i form av rabatter, checkar och erbjudanden. Den 2 januari 2006 beviljades bolagets ansökan om att driva kreditmarknadsbolag av Finansinspektionen. Syftet med att vara kreditmarknadsbolag är att kunna erbjuda fler alternativ i användningen av Coop MedMera-kortet som betalningsmedel och att kunna utveckla ytterligare finansiella tjänster kopplade till detaljhandeln. MedMera omsatte under året 222 mkr (214 mkr). Det ekonomiska målet för bolaget är kostnadstäckning och en vinstmarginal som möjliggör fortlöpande affärsutveckling. Akademibokhandelsgruppen Akademibokhandeln svarar för drygt 30 procent av den svenska bokmarknaden med 58 butiker i hela landet. Butikerna ligger huvudsakligen i större orter med lärosäten för högre utbildning, men även i mindre orter där utvecklingspotentialen bedöms vara god. Under 2006 förvärvades 5 butiker i Stockholmsområdet, medan 3 mindre butiker för kurslitteratur, i Södertälje, Falun och Kalmar, stängdes. Försäljningen minskade till 1082 Mkr (1 101), främst på grund av överföringen av storkundsverksamheten till Bokus samt den stora exponeringen mot studentlitteratur, ett område som varit särskilt känsligt för konkurrensen från Internet. Rörelseresultatet blev 26 Mkr (51 Mkr) Bokus Internetbokhandeln Bokus omsättning ökade med nära 70 procent till 330 Mkr (195 Mkr). Rörelseresultatet var fortsatt negativt, -27 Mkr (-18 Mkr). Den kraftiga tillväxten, som var betydligt högre 5

7 än marknadens, gör att Bokus nu ökat till 31 procents marknadsandel (23). Vid slutet av året var marknadsandelen jämförbar med huvudkonkurrentens, vilket ger möjligheter till framtida lönsamhet. Norstedts Förlagsgrupp Norstedts Förlagsgrupp är med 20 procents marknadsandel näst störst på marknaden för allmänlitteratur i Sverige. Gruppen är organiserad i tre verksamhetsområden: vuxenböcker, ordböcker och barnböcker. Under dessa är några av Sveriges mest kända förlag organiserade, t ex Norstedts, Rabén & Sjögren, Prisma, Tiden och Norstedts Akademiska Förlag. Under året har även Eriksson & Lindgren Bokförlag samt Talande Böcker förvärvats och integrerats i Norsteds Förlagsgrupp. Under 2007 kommer fokus fortsatt att vara på en konsolidering av den nya organisationen och integrering av förvärven. Norstedts försäljning ökade under året från 474 Mkr till 489 Mkr, beroende på förvärven och en extraförsäljning om 15 Mkr till följd av att Nobelpriset i litteratur tilldelades Orhan Pamuk, som ges ut inom Norstedts. Rörelseresultatet om 33 Mkr var oförändrat jämfört med föregående år. Pan Vision Group Pan Vision är en av de ledande nordiska distributörerna på marknaden för hemunderhållning, framförallt DVD och dataspel. Bolaget har även betydande egen utgivning av film (DVD). Av bolagets verksamhet sker över 70 procent utanför Sverige, med Finland som den överlägset största marknaden. Under året har fokus varit på ett omfattande vändningsarbete inom dataspelsverksamheten. Pan Vision uppvisade en betydande resultatförbättring under Rörelseresultatet blev -38 Mkr mot -279 Mkr Omsättningen steg med 6 procent från 943 Mkr till 995 Mkr. Övriga verksamheter Tidningen Vi AB nådde under 2006 ytterligare ekonomiska och publicistiska framgångar. Tidningen, som funnits sedan 1913, är landets enda månatliga, breda reportagetidning. Ett vändningsprogram gav tydligt resultat med både ökade intäkter och minskade kostnader. Intäkterna ökade till 24 Mkr (22), främst tack vare en större lösnummerförsäljning än tidigare. Tidningen redovisade under året ett mindre överskott. Vår Gård Saltsjöbaden AB erbjuder konferenslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Det som utmärker konferensanläggningen är det lättillgängliga läget, konstsamlingen och den skärgårdsnära miljön. Investeringar under året har höjt standarden på anläggningen och hotelldelen betydligt. Coop Norden AB Coop Norden, som ägs till 42 procent av KF, nådde ett resultat före strukturposter på 296 Mkr (68). De totala intäkterna uppgick till Mkr (91 098). Coop Sverige hade en mycket låg lönsamhet och svag marknadsutveckling under året. Marknadsandelen för den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln (inklusive detaljhandelsdrivande föreningar) i Sverige sjönk med 0,9 procentenheter till 21,6 procent av den så kallade allivshandeln. Resultatet före strukturposter blev -202 Mkr (-491) för Coop Sverige, vilket innebär en betydande, men inte tillfredsställande förbättring. I januari 2007 beslutade Coop Nordens styrelse att inleda en omvandling av Coop Norden till ett renodlat inköpsbolag, som blir mer fokuserat och inom utvalda områden större och starkare än idag. Som en följd av omvandlingen avser Coop Nordens ägare, KF, FDB och Coop NKL, att låta butikskedjorna i Sverige och Danmark återgå till respektive organisation KF och FDB. 6

8 Konsumentkooperationen Antal butiker 2006 Coop Sverige 377 Detaljhandelsdrivande föreningar 376 KF-koncernen 58 Konsumentkooperationen totalt 811 Medeltal anställda Coop Sverige Konsumentföreningarna KF-koncerrnen Konsumentkooperationen totalt Nettoomsättning per affärsverksamhet Mkr KF ekonomisk förening KF Fastigheter Akademibokhandelsgruppen Norstedts Förlagsgrupp Pan Vision Bokus Övriga dotterföretag Elimineringar Summa nettoomsättning KF-koncernen Rörelseresultat per affärsverksamhet Mkr KF Fastigheter, drift KF Fastigheter, rearesultat Akademibokhandelsgruppen Norstedts Förlagsgrupp Pan Vision Bokus Andelar i Coop Nordens resultat Reavinst vid avyttring av koncernföretag Övrigt inklusive elimineringar Summa rörelseresultat

9 Resultaträkning för KF-koncernen Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor BRUTTORESULTAT Försäljningskostnader Administrationskostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Andelar i intresseföretags resultat 9 22 Andelar i joint ventures resultat *) RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter och kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt Avgår minoritetens andel 1-3 ÅRETS RESULTAT *) Resultatet påverkas av kostnader av struktur- och engångskaraktär samt vinster från fastighets- och verksamhetsförsäljning inom Coop Norden om totalt 576 Mkr. 8

10 Balansräkningen i sammandrag för KF-koncernen Mkr TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse 0 0 Garantikapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

bokslutskommuniké KOOperaTIva FörbUNdeT, KF JaNUarI december 2009

bokslutskommuniké KOOperaTIva FörbUNdeT, KF JaNUarI december 2009 bokslutskommuniké Kooperativa Förbundet, KF Januari december 2009 ÖKAD OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT KF-koncernens nettoomsättning ökade med 3,9 procent till 37 209 mkr (35 817). Omsättningsökningen

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2012

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2012 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Nyckeltal KF-koncernen 2012 2011 Nettoomsättning, mkr 37 851 37 284 Balansomslutning, mkr 18 873 20 655 Resultat efter finansiella poster före engångskostnader,

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2011 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2011 Ökat fokus på ekonomisk nytta KF-koncernens nettoomsättning uppgick till 37 284 mkr (36 659), en ökning med 1,7 procent. Koncernens rörelsedrivande verksamheter redovisar ett samlat

Läs mer

Verksamheten 2004 Kooperativa Förbundet (KF)

Verksamheten 2004 Kooperativa Förbundet (KF) Verksamheten 2004 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för 60 svenska konsumentföreningar med sammanlagt 2,9 miljoner medlemmar. KFs roll är att stödja och utveckla

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2013

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2013 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Nyckeltal KF-koncernen 2013 2012 Nettoomsättning, mkr 38 118 37 851 Balansomslutning, mkr 16 463 18 873 Resultat efter finansiella poster före engångskostnader,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning Innehåll Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning Verksamheten 2009 11 Dagligvarumarknaden 15 Dagligvarugruppen 22 Mediegruppen 27 Fastighetsgruppen 28 Investgruppen 30 Övriga bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké Stark försäljningsutveckling, investeringar för fortsatt tillväxt Fjärde kvartalet i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 180 Mkr (21 820) under fjärde kvartalet, en

Läs mer

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 6 Medlemsåterbäringen 8 Strategisk inriktning

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 6 Medlemsåterbäringen 8 Strategisk inriktning Innehåll Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 6 Medlemsåterbäringen 8 Strategisk inriktning Verksamheten 2010 11 Dagligvarumarknaden 15 Dagligvarugruppen 24 Mediemarknaden 25 Mediegruppen 29 Fastighetsgruppen

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats Delårsrapport första kvartalet 215 Bra inledning på 215 ny struktur på plats i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 673 (19 755). Exklusive effekten från förvärvet av Apotek Hjärtat var

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Förbättrat resultat för Lernia

Förbättrat resultat för Lernia 1 januari 31 december Förbättrat resultat för Lernia Helåret (jmf samma period föregående år)* Fjärde kvartalet (jmf samma period föregående år)* Intäkter (mkr): 2 659 (2 524) 756 (648) Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Leda övergången till mobila och Internetbaserade Leda övergången till mobila och Internetbaserade tjänster Årsöversikt 2004 2 Koncernchefens kommentar 4 Hemmamarknaderna och marknaderna i öst två olika möjligheter 8 Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Läs mer

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012 201212 201112 201012 200912 200812 MSEK 201212 201112 201012 200912 200812 MSEK STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012 ANDEL AV INTÄKTERNA ÖVRIGT GP 13% 17% Koncernens intäkter uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Svenska Lantmännen. Bokslutskommuniké 2002. Svenska Lantmännen-koncernens resultat efter fi nansnetto uppgick till 570 mkr (483 mkr).

Svenska Lantmännen. Bokslutskommuniké 2002. Svenska Lantmännen-koncernens resultat efter fi nansnetto uppgick till 570 mkr (483 mkr). Svenska Lantmännen Bokslutskommuniké 2002 Svenska Lantmännen-koncernens resultat efter fi nansnetto uppgick till 570 mkr (483 mkr). Omsättningen uppgick till 24 469 mkr (24 820 mkr). Positiv resultatutveckling

Läs mer

Lantmännens Delårsrapport Januari-september

Lantmännens Delårsrapport Januari-september Lantmännens Delårsrapport Januari-september Lantmännen tar ansvar från jord till bord En ny spannmålsmottagning, i form av en sk spannmålsplatta, öppnade i Laholm lagom till skörden. Mottagningen har varit

Läs mer

Lantmännens Bokslutskommuniké Januari-december

Lantmännens Bokslutskommuniké Januari-december Lantmännens Bokslutskommuniké Januari-december Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012 Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Perioden 1 januari 30 juni 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 662 (589). Koncernens nettoomsättning uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning för koncernen... 17 Rapport över totalresultat för koncernen... 18 Balansräkning för koncernen... 18 Rapport över förändringar

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Strategi för värdetillväxt

Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Wallenstam har sedan 1995 arbetat med mål och planer i femårscykler där innevarande period sträcker sig till 25. Wallenstam har redan under 23 uppnått

Läs mer

Året i korthet. Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Nettoomsättning MSEK. Rörelseresultat (EBITA) MSEK.

Året i korthet. Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Nettoomsättning MSEK. Rörelseresultat (EBITA) MSEK. Årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 Detta är Anticimex 4 Vd har ordet 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Anticimex affär 10 Erbjudande och marknad 12 Flerårsöversikt 15 Definitioner och ordlista

Läs mer

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

INNEHÅLL. Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 40

INNEHÅLL. Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 40 ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 3 Detta är Tagehus 4 Affärsmodell och genomförande 5 VD har ordet 6 Hotell- och konferensfastigheter 8 Bostäder och kontor 11 Egna utvecklingsprojekt 12 Fördjupning

Läs mer