Torsdag den 6 mars 2014 kl , kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake"

Transkript

1 Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu, nämndsekreterare Per Carlström (FP), ej tjänstgörande ersättare Linda Svahn (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande Hans-Olof Hake och Hlödur Bjarnason, ersättare Peder Christensen och Lillemor Bodman. Justeringens plats och tid Torsdag den 6 mars 2014 kl , kansliet, kommunhuset. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-45 Malin Sjöberg Ordförande Bengt Storbacka Justerare... Hans-Olof Hake Justerare... Hlödur Bjarnason ANSLAG BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunfullmäktige Anslaget tas ned Kanslienheten...

2 Ledamöter Bengt Storbacka (S), ordförande Patrik Öhrström (FP), 1:e vice ordförande Margareta Ahlm (S) Linda Andersson (S) Hans S Eriksson (S) Anders Ceder (S) Maria Eriksson (S) Ulrika Nilsson (S) Irja Gustavsson (S) Hans-Olof Hake (S) Göran Karlsson (S) Peder Christensen (S) Lennart Olsson (S) John Omoomian (S) Bo Stenberg (S) Nafih Mawlod (S) Ulf Axelsson (V) Jonas Kleber (C) Ulf Lager (C) Karl Arne Löthgren (C) Tuula Marjeta (C) Christina Pettersson (C) Lillemor Bodman (M) Jan Hansson (M) Sven-Erik Larsson (M) Anniette Lindvall (M) Gunnar Nilsson (M) Hlödur Bjarnason (KD) Ingrid Åberg (KD) Göran Gustavsson (FP) Bengt Evertsson (MP) Agneta Nilsdotter (MP) Thord Durnell (SD) Magnus Ingwall (SD) Inger Karlsson (SD) Sven-Ove Karlsson (SD) Tjänstgörande ersättare Jonas Bernström (S) för Jessica Kling (S) Pia Sternheden (S) för Ingegerd Lööv (S) Annamaria Ericsson (S) för Sipal Rashid (S) Ulla Lundqvist (S) för Pia Gröndahl (S) Inger Söderberg (V) för Matz-Eric Nilsson (V) Kerstin Jönsson (C) för Anders Larsson (C) Mats Melander (M) för Maria Carlsson (M)

3 Ärendeförteckning 1/2014 Allmänhetens frågestund 2/2014 Ombudgetering av investeringsprojekt /2014 Begäran om kommunal borgen för Gåsen 7 (fd Strandskolan) för Fastigheter i Linde AB 4/2014 Begäran om kommunal borgen för fastigheter som tidigare belånats med säkerhet i pantbrev för Lindesbergsbostäder AB 5/2014 Förfrågan från Anna Lindberg om att få bli borgerlig begravningsofficiant i Lindesbergs kommun 6/2014 Detaljplan för del av Tredingen 1:1 (Ålkilsbacken) 7/2014 Detaljplan för del av Lindeshyttan 7:6, Lindeshyttan 7:5, Lindeshyttan 2:3 och Brodalen 1:1, ny brandstation i Lindesberg 8/2014 Tobaks- alkohol- och narkotikapolitiskt program 9/2014 Förslag från Bergslagens kommunalteknik till ny förbundsordning från 1 mars /2014 Handlingsprogram för personal som möter våld i nära relationer samt handlingsplan mot hedersrelaterat våld 11/2014 Prisjustering av matpriser för måltidsenheten 12/2014 Bildande av Tillväxtkassan i Bergslagen AB 13/2014 Ändring i arbetsmarknadsnämndens reglemente på grund av förändring i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 14/2014 Marknadsföring genom idrott, tilläggsanslag /2014 Revidering av ABVA 07, allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar för Bergslagens kommunalteknik 16/2014 Förslag från Bergslagens kommunalteknik om förlängning av giltighetstid till och med 2014 för nuvarande avfallsplan 17/2014 Budget 2014, verksamhetsplan /2014 Projekt Kostutredning /2014 Regler för enskild förskole- och fritidsverksamhet

4 20/2014 Motion från Göran Gustavsson (FP) om fastigheter som är förfallna och kan utgöra fara för lekande barn 21/2014 Motion från Agneta Nilsdotter (MP), Bengt Evertsson (MP) och Inger Griberg (MP) om att rusta upp Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg 22/2014 Motion från Bengt Evertsson (MP) om utbildning för bildande av naturreservat 23/2014 Motion från Pär-Ove Lindqvist (M), Jonas Kleber (C), Göran Gustavsson (FP) och Ingrid Åberg (KD) om näringslivsdebatt i kommunfullmäktige 24/2014 Motion från Ingrid Åberg (KD) om ombyggnation av f.d. Mosebacke i Vedevåg till lägenheter för ungdomar och äldre 25/2014 Motion från Bengt Evertsson (MP), Inger Griberg (MP) och Agneta Nilsdotter (MP) om skötsel av Lindesbergs kommun/kommunala bolags skogar 26/2014 Motion från Christina Pettersson (C) och Ulf Lager (C) om införande av miljövecka i Lindesbergs kommun 27/2014 Motion från Bengt Storbacka (S) om införande av omställningsstöd till hel- och deltidsarvoderade politiker 28/2014 Motion från Pär-Ove Lindqvist (M) om att placera den nya högstadieskolan i Lindesberg på Stadsskogsvallen 29/2014 Medborgarförslag om belysning på gång- och cykelbanan mellan Hjortronvägen och Rönnbärsvägen i Lindesberg 30/2014 Medborgarförslag om belysning på ön Trallingen i Lindesjön 31/2014 Medborgarförslag om snöröjning på gång- och cykelvägar från Ånässkogen till Stadsskogsskolan 32/2014 Medborgarförslag om möjlighet att köpa tågbiljetter i Lindesbergs kommun. 33/2014 Medborgarförslag om parkering vid fastigheten Rådmansgatan 15 i Lindesberg 34/2014 Medborgarförslag om att kommunen köper fastigheten Storå 6:7 (fd. förskolan Lysmasken) för uppröjning 35/2014 Avsägelse från Birgitta Duell (M) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 36/2014 Avsägelse från Jan Marne (M) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 37/2014 Fyllnadsval av uppdrag givna av kommunfullmäktige efter Arnold Bengtsson(S)

5 38/2014 Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, Linde Stadshus AB och som kommunstyrelsens representant i kommunala pensionärsrådet efter Margaretha Östlund (S) från och med /2014 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Tommy Söderqvist (SD) 40/2014 Meddelanden 41/2014 Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om att iordningställa en cykel-, gång- och ridled runt Råsvalen 42/2014 Interpellation från Jan Hansson (M) om projektering av industrimark i Frövi 43/2014 Interpellation från Bengt Evertsson (MP) och Agneta Nilsdotter (MP) om lokalförsörjning 44/2014 Motion från Göran Karlsson (S) om att anlägga fjäril- och hundpark i anslutning till Mariedals förskola i Frövi. 45/2014 Enkel fråga från Christina Pettersson (C) om vinterkräksjuka

6 6 KF 1 Dnr. Allmänhetens frågestund Mari Fändrik och Jennifer Lanelöv ställde frågan: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit upp frågan om omsorgsbehov innan nattarbete. et blev att reglerna för omsorg på grund av nattarbete inte ska förändras. Hur har barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott resonerat när man fattat detta beslut? Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Linda Svahn (S), svarade med att bjuda in Fändrik och Lenelöv till ett möte för att diskutera frågan.

7 7 KF 2 Dnr. 2014/33 Ombudgetering av investeringsprojekt 2014 Ombudgetering av investeringsprojekt från år 2013 till år 2014 enligt kommunkontorets förslag daterat den 12 februari 2014 godkänns. Nämnderna tilldelades pengar till olika investeringsprojekt för genomförande under år Av olika anledningar har en del projekt inte kunnat påbörjas eller färdigställas under år 2013 och nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till vilka projekt som ska ombudgeteras till år Kommunstyrelsen beslutade 17 februari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Ombudgetering av investeringsprojekt från år 2013 till år 2014 enligt kommunkontorets förslag daterat den 12 februari 2014 godkänns. Meddelas för kännedom: Kommunkontoret Näringsliv och utveckling Bergslagens kommunalteknik Kultur- och fritidsnämnden Ekonomichefen Ekonomienheten

8 8 KF 3 Dnr. 2014/27 Begäran om kommunal borgen för Gåsen 7 (fd Strandskolan) för Fastigheter i Linde AB 1. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Fastigheter i Lindesberg AB:s låneförpliktelser. 2. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Fastigheter i Lindesberg AB (FALAB) anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för ombyggnad av Gåsen 7, fd Strandskolan på kronor. Kommunstyrelsen beslutade den 17 februari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Fastigheter i Lindesberg AB:s låneförpliktelser. 2. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Meddelas för kännedom: FALAB Linde Stadshus AB Ekonomichefen Ekonomienheten

9 9 KF 4 Dnr. 2014/28 Begäran om kommunal borgen för fastigheter som tidigare belånats med säkerhet i pantbrev för Lindesbergsbostäder AB 1. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Lindesbergsbostäder AB:s låneförpliktelser. 2. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Lindesbergsbostäder AB (LIBO) ansöker om kommunal borgen som säkerhet för lån som idag är belånade med säkerhet i form av pantbrev. Dessa lån motsvarar idag kronor. LIBO har för avsikt att lägga om lånen i syfte att sänka räntekostnaderna. Vilka fastigheter som avses framgår av skrivelse från LIBO daterad Kommunstyrelsen beslutade den 17 februari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Lindesbergsbostäder AB:s låneförpliktelser. 2. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Meddelas för kännedom: LIBO Linde Stadshus AB Ekonomichefen Ekonomienheten

10 10 KF 5 Dnr. 2013/382 Förfrågan från Anna Lindberg om att få bli borgerlig begravningsofficiant i Lindesbergs kommun Anna Lindberg utses till borgerlig begravningsofficiant för Lindesbergs kommun till och med 31 december Ersättning betalas ut i enlighet med beslut i kommunfullmäktige enligt följande: Ersättning till officianter vid borgerliga begravningar utgår med 5 x timarvodet per förrättningstillfälle enligt det aktuella timarvodet för sammanträden. Ersättning för resekostnader vid förrättning utgår enligt de grunder som fastställs för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Anna Lindberg är borgerlig vigselförrättare i Lindesbergs kommun sedan november Hon har ansökt om att även bli borgerlig begravningsofficiant (ansökan mottagen den 6 december 2013). Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Anna Lindberg utses till borgerlig begravningsofficiant för Lindesbergs kommun till och med 31 december Ersättning betalas ut i enlighet med beslut i kommunfullmäktige enligt följande: Ersättning till officianter vid borgerliga begravningar utgår med 5 x timarvodet per förrättningstillfälle enligt det aktuella timarvodet för sammanträden. Ersättning för resekostnader vid förrättning utgår enligt de grunder som fastställs för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Meddelas för kännedom: Anna Lindberg Begravningsbyråerna i Lindesbergs kommun Kanslienheten Personal och löner

11 11 KF 6 Dnr. 2013/401 Detaljplan för del av Tredingen 1:1 (Ålkilsbacken) Detaljplan för del av Tredingen 1:1 (Ålkilsbacken), Lindesbergs kommun, Örebro län enligt förslag från Bergslagens miljö- och byggnämnd daterat den 16 december 2013, antas. Bergslagens miljö- och byggförvaltning har på uppdrag av Fastigheter i Linde AB (FALAB) arbetat fram ett förslag på detaljplan för del av Tredingen 1:1 (Ålkilsbacken). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnation av två punkthus för bostäder på vardera åtta våningar strax väster om, och till viss del på, dagens Lindagata. Bergslagens miljö- och byggnämnd godkände förslag till detaljplan den 16 december 2014 och beslutade att överlämna ärendet för antagande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Detaljplan för del av Tredingen 1:1 (Ålkilsbacken), Lindesbergs kommun, Örebro län enligt förslag från Bergslagens miljö- och byggnämnd daterat den 16 december 2013, antas. Meddelas för kännedom: BMB FALAB

12 12 KF 7 Dnr. 2014/6 Detaljplan för del av Lindeshyttan 7:6, Lindeshyttan 7:5, Lindeshyttan 2:3 och Brodalen 1:1, ny brandstation i Lindesberg Detaljplan för del av Lindeshyttan 7:6 m fl, ny brandstation i Lindesberg kommun, Örebro län enligt förslag från Bergslagens miljö- och byggnämnd daterat den 23 januari 2014, antas. Bergslagens miljö- och byggförvaltning har på uppdrag av Industrilokaler i Lindesberg AB (ILAB) arbetat fram ett förslag på detaljplan för del av Lindeshyttan 7:6 (ny brandstation). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny brandstation på del av Lindeshyttan 7:6 m fl. Bergslagens miljö- och byggnämnd godkände förslag till detaljplan den 23 januari 2014 och beslutade att överlämna ärendet för antagande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Detaljplan för del av Lindeshyttan 7:6 m fl, ny brandstation i Lindesberg kommun, Örebro län enligt förslag från Bergslagens miljö- och byggnämnd daterat den 23 januari 2014, antas. Meddelas för kännedom: BMB ILAB

13 13 KF 8 Dnr. 2014/4 Tobaks- alkohol- och narkotikapolitiskt program Förslag till nytt tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program daterat den 7 januari 2014 antas. Lindesbergs brottsförebyggande råd (LindeBRÅ) har uppdragit åt BRÅ:s arbetsutskott att lämna förslag på reviderat tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program. Ett första förslag presenterades vid BRÅ:s sammanträde den 23 oktober Vid sammanträdet diskuterades programmets innehåll och synpunkter på förändringar i förslaget framfördes. BRÅ:s arbetsutskott fick i uppdrag att revidera förslaget utifrån vad som framkom vid sammanträdet. BRÅ:s arbetsutskott har lämnat ett förslag till nytt tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program daterat den 7 januari Kommunstyrelsen beslutade 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Förslag till nytt tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program daterat den 7 januari 2014 antas. Meddelas för kännedom: LindeBRÅ

14 14 KF 9 Dnr. 2013/394 Förslag från Bergslagens kommunalteknik till ny förbundsordning från 1 mars 2014 Förslag till reviderad förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik från den 20 december 2013 godkänns Förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik ska gälla från och med 1 mars 2014 Kommande förbundsordningar ska gå ut på remiss till de politiska partierna. Bergslagens kommunalteknik har den 20 december 2013 lämnat in ett förslag till reviderad förbundsordning som ska gälla från 1 mars Enligt nuvarande förbundsordning 2 ska det ske en översyn av förbundsordningen senast den 31 december 2012, men processen har blivit förskjuten. Förbundet har tillsammans med en jurist från Sveriges Kommuner och Landsting arbetat fram ett förslag till revidering av förbundsordningen. Förslaget är förmedlat och diskuterat med representanter för kommunerna i norra Örebro län och med respektive kommuns kommunstyrelseordförande. Den största skillnaden är att det till förbundsordningen ska framgå i förbundets verksamhetsplan och funktionsbeskrivningar i vilken omfattning som respektive kommun överlåter verksamhet till förbundet. För den löpande verksamheten ska förbundet upprätta en verksamhetsplan för respektive kommun och för de skattefinansierade verksamheterna ska även funktionsbeskrivningar upprättas. Bergslagens kommunalteknik har tagit fram generella funktionsbeskrivningar för drift och underhållsåtgärder: på kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar och torg på grönytor för idrotts- och fritidsanläggningar för lokal- och miljöservice Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Förslag till reviderad förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik från den 20 december 2013 godkänns. Förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik ska gälla från och med 1 mars Ledamöternas förslag till beslut

15 15 Bengt Evertsson (MP) och Agneta Nilsdotter (MP) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag och hade följande tilläggsförslag: kommande förbundsordningar ska gå ut på remiss till de politiska partierna. Göran Gustavsson (FP) föreslog bifall till Evertsson (MP) och Nilsdotters (MP) tilläggsförslag. sgång Ordförande meddelade att han först skulle ta upp Evertsson (MP) och Nilsdotters (MP) tilläggsförslag och därefter kommunstyrelsens förslag, kommunfullmäktige godkände beslutsordningen. Ordförande tog först upp Evertsson (MP) och Nilsdotters (MP) tilläggsförslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Ordförande tog därefter upp kommunstyrelsens förslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Meddelas för kännedom: BKT Kanslienheten

16 16 KF 10 Dnr. 2014/1 Handlingsprogram för personal som möter våld i nära relationer samt handlingsplan mot hedersrelaterat våld Handlingsprogrammet, inklusive handlingsplan mot hedersrelaterat våld, enligt socialnämndens förslag daterat den 12 december 2013 antas. Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV), med inriktning kompetens inom området, förebyggande arbete och tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Det tidigare handlingsprogrammet från 2002, för personalgrupper som möter våld i nära relationer, har uteslutande haft en inriktning på våldsutsatta kvinnor och i viss mån barn. Nätverket för kvinnofrid med deltagare från socialtjänsten, sjukvården och polisen har sedan 2002 träffats två gånger per år och däremellan kontaktat varandra vid behov. Behov finns nu att revidera handlingsprogrammet samt inkludera frågor som rör HRV. En arbetsgrupp med representanter från högstadiet och gymnasieskolan från barn- och utbildningsförvaltningen och avdelning Individ och Familj inom socialförvaltningen, har träffats vid tre tillfällen i maj, juni och augusti Nätverket för kvinnofrid har tagit del av materialet och hälsooch sjukvården har uppdaterat vissa uppgifter i sitt eget avsnitt. I det professionella nätverket kommer fr.o.m. hösten 2013 även en representant från barn- och utbildningsförvaltningen att ingå. Under våren 2013 har socialtjänsten och skolan genomfört en gemensam kompetensutveckling, i form av en föreläsning om HRV. Det finns behov av att sprida kompetensutveckling i dessa frågor till fler personalkategorier hos respektive huvudman, vilket kommer att tas upp i nätverket framöver. Socialnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Handlingsprogrammet, inklusive handlingsplan mot hedersrelaterat våld, enligt socialnämndens förslag daterat den 12 december 2013 antas.

17 17 Meddelas för kännedom: Socialnämnden

18 18 KF 11 Dnr. 2013/378 Prisjustering av matpriser för måltidsenheten Priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på måltidsenhetens restauranger Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för kommunhusets café, Café Milan, höjs enligt kostchefens förslag daterat den 20 januari På grund av ökade livsmedels- och personalkostnader och övriga kostnader föreslår måltidsenheten en höjning av priset på dagens lunch, kuponghäften och matlådor på måltidsenhetens restauranger Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och Café Milan. Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott beslutade i december 2013 att ställa sig bakom förslaget till nya matpriser för måltidsenheten med förändringen att ta bort vård och omsorg och lämna till kommunstyrelsen i januari 2014 för beslut för att innan dess möjliggöra samråd med det kommunala pensionärsrådet. Ledamöterna i kommunala pensionärsrådet har haft möjlighet att komma med synpunkter till den 10 januari Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på måltidsenhetens restauranger Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för kommunhusets café, Café Milan, höjs enligt kostchefens förslag daterat den 20 januari Ledamöternas förslag till beslut Inger Karlsson (SD) föreslog att pensionärer skulle undantas höjningen av dagens lunch. Irja Gustavsson (S) och Agneta Nilsdotter (MP) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag. sgång Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunfullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag.

19 19 Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande: de som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. De som stödjer Inger Karlssons (SD) ändringsförslag röstar nej. Omröstningen utföll med 35 ja, 5 nej och 3 avstod. Två ledamöter var frånvarande. Av rösningslistan nedan framgår hur var och en av ledamötena röstade. Reservation Samtliga ledamöter i (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag och lämnade in en skriftlig reservation. Meddelas för kännedom: Måltidsenheten Kommunala pensionärsrådet Röstningslista

20 20 JA=KS förslag, NEJ= Ändringsförslaget Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår 1 Anders Ceder (S) X 2 Irja Gustavsson (S) X 25 Anniette Lindvall (M) X 3 Hans S Eriksson (S) X 26 Jan Hansson (M) X 4 Linda Andersson (S) X 27 Lillemor Bodman (M) X 5 Peder Christensen (S) X 28 Mats Melander (M) X 7 John Omoomian (S) X 30 Gunnar Nilsson (M) X 8 Jonas Bernström (S) X 31 Sven-Erik Larsson (M) X 9 Lennart Olsson (S) X 32 Kerstin Jönsson (C) X 10 Pia Sternheden (S) X 33 Christina Pettersson (C) X 11 Hans-Olof Hake (S) X 34 Ulf Lager (C) X 12 Maria Eriksson (S) X 35 Jonas Kleber (C) X 13 Nafih Mawlod (S) X 36 Tuula Marjeta (C) X 14 Ulla Lundqvist (S) X 37 Karl Arne Löthgren (C) X 15 Bo Stenberg (S) X 38 Patrik Öhrström (FP) X 16 Ulrika Nilsson (S) X 39 Göran Gustavsson (FP) X 18 Annamaria Eriksson (S) X 40 Hlödur Bjarnason (KD) X 19 Göran Karlsson (S) X 41 Ingrid Åberg (KD) X 20 Inger Söderberg (V) X 42 Magnus Ingwall (SD) X 21 Ulf Axelsson (V) X 43 Inger Karlsson (SD) X 22 Bengt Evertsson (MP) X 44 Sven-Ove Karlsson (SD) X 23 Agneta Nilsdotter (MP) X 45 Thord Durnell (SD) X 17 Bengt Storbacka X Resultat JA= 35 röster NEJ= 5 röster Avstår= 3 röster

21 21 KF 12 Dnr. 2013/350 Bildande av Tillväxtkassan i Bergslagen AB Lindesbergs kommun bildar tillsammans med Inlandsinnovation AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun bolaget Tillväxtkassan i Bergslagen AB i enlighet med bifogade Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i Bergslagen AB. Följande bilagor till Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i Bergslagen AB godkänns: o Aktiebok o Stiftelseurkund med bilagd Bolagsordning och övriga bilagor. o Investeringspolicy o Förvaltningsavtal I, förvaltningsavtal med Bergslagens Sparbank AB o Förvaltningsavtal II, förvaltningsavtal med Inkubera i Örebro AB Utse styrelseledamot i Tillväxtkassan i Bergslagen. Lindesbergs kommuns andel kronor finansieras av eget kapital. Eftersom det är kommunala pengar i aktiekapitalet vore det önskvärt med öppna bolagstämmor. I Lindesbergs kommun Utvecklingsprogram för Näringsliv och utveckling fastställt av kommunstyrelsen den 18 december 2012 framgår på sidan 9 att En lösning för säkerställande av lokalt riskakapital ska vara implementerad genom att hitta lokala lösningar för investerare, företagsänglar, banker etc. i första hand i samarbete med BRO (Business Region Örebro). Anders Ceder (S) har lämnat ett förslag i ärendet i en skrivelse daterad den 12 november Den föreslagna lösningen är ett samägt bolag med Inlandsinnovation AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, Nora kommun, Ljusnarsberg kommun och Lindesbergs kommun som delägare. Kapitalet ska i första hand rikta sig mot små och nya företag i Bergslagen. Normalt ska inte investeras mer än per företag. Administrationen kommer att hanteras av Bergslagens Sparbank AB vilket regleras av i enlighet med Förvaltningsavtal I. Ingen ersättning utgår för detta. Utredning och urval av investeringsprojekten kommer att ske i en strikt investeringsprocess i samarbete med Inkubera i Örebro AB. Någon utredning utifrån kommunallagen har inte gjorts annat än studera likanande bolag såsom exempelvis Ekoväst Invest AB där Arvika kommun

22 22 är delägare och Sörmlandsfonden där Regionförbundet i Sörmland samt Länsstyrelsen är delägare. Möjligheterna att klara kapitalförsörjning, framförallt i en uppstartfas, för små företag är, inte minst med nya bankregler, ett fortsatt problem. Då en stor del av företagen i Lindesbergs kommun är små företag där många dessutom står inför ett generationsskifte är detta ett problem som bedöms som växande och dessutom kan påverka arbetssituationen i Lindesbergs kommun. Den föreslagna Tillväxtkassan ska vara en komplementär till övriga möjligheter för att främja fortsatt tillväxt. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 10 december 2013 till kommunstyrelsen för utredning av den juridiska giltigheten i beslutet. Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun bildar tillsammans med Inlandsinnovation AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun bolaget Tillväxtkassan i Bergslagen AB i enlighet med bifogade Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i Bergslagen AB. Följande bilagor till Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i Bergslagen AB godkänns: o Aktiebok o Stiftelseurkund med bilagd Bolagsordning och övriga bilagor. o Investeringspolicy o Förvaltningsavtal I, förvaltningsavtal med Bergslagens Sparbank AB o Förvaltningsavtal II, förvaltningsavtal med Inkubera i Örebro AB Utse styrelseledamot i Tillväxtkassan i Bergslagen. Lindesbergs kommuns andel kronor finansieras av eget kapital. Kommunchefen Christer Lenke informerade vid kommunfullmäktiges sammanträde att jurister vid Sveriges Kommuner och Landsting har kontaktats men ännu har inget juridiskt utlåtande inkommit. Ledamöternas förslag till beslut Anders Ceder (S) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag. Jan Hansson (M) och Ulf Axelsson (V) föreslog bifall till Anders Ceders (S) förslag. Agneta Nilsdotter (MP) föreslog att ärendet återremiteras till kommunstyrelsen för utredning av den juridiska giltigheten i beslutet.

23 23 Göran Gustavsson (FP), Hlödur Bjarnason (KD) samt Inger Karlsson (SD) föreslog bifall till Agneta Nilsdotters (MP) förslag. Jonas Kleber (C) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag och hade följande tilläggsförslag: eftersom det är kommunala pengar i aktiekapitalet vore det önskvärt med öppna bolagsstämmor. Sammanträdet ajournerades kl. 18:40 för att återupptas kl. 19:00. sgång Ordföranden tog först upp Agneta Nilsdotters (MP) förslag om återremiss och ställde det mot att ärendet ska avgöras idag och fann att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande: de som stödjer att ärendet ska avgöras idag röstar ja, de som stödjer Agneta Nilsdotters (MP) förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 31 ja, 12 nej. Två ledamöter var frånvarande. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade. Ordförande tog därefter upp kommunstyrelsens förslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Ordförande tog till sist upp Jonas Klebers (C) tilläggsförslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Reservation Agneta Nilsdotter (MP) och samtliga ledamöter i (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för återremissförslaget och (SD) lämnade även in en skriftlig reservation. Meddelas för kännedom: Bergslagens Sparbank Storfors kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

24 24 Röstningslista JA=ärendet ska avgöras idag, NEJ= Återremiss Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår 1 Anders Ceder (S) X 2 Irja Gustavsson (S) X 25 Anniette Lindvall (M) X 3 Hans S Eriksson (S) X 26 Jan Hansson (M) X 4 Linda Andersson (S) X 27 Lillemor Bodman (M) X 5 Peder Christensen (S) X 28 Mats Melander (M) X 7 John Omoomian (S) X 30 Gunnar Nilsson (M) X 8 Jonas Bernström (S) X 31 Sven-Erik Larsson (M) X 9 Lennart Olsson (S) X 32 Kerstin Jönsson (C) X 10 Pia Sternheden (S) X 33 Christina Pettersson (C) X 11 Hans-Olof Hake (S) X 34 Ulf Lager (C) X 12 Maria Eriksson (S) X 35 Jonas Kleber (C) X 13 Nafih Mawlod (S) X 36 Tuula Marjeta (C) X 14 Ulla Lundqvist (S) X 37 Karl Arne Löthgren (C) X 15 Bo Stenberg (S) X 38 Patrik Öhrström (FP) X 16 Ulrika Nilsson (S) X 39 Göran Gustavsson (FP) X 18 Annamaria Eriksson (S) X 40 Hlödur Bjarnason (KD) X 19 Göran Karlsson (S) X 41 Ingrid Åberg (KD) X 20 Inger Söderberg (V) X 42 Magnus Ingwall (SD) X 21 Ulf Axelsson (V) X 43 Inger Karlsson (SD) X 22 Bengt Evertsson (MP) X 44 Sven-Ove Karlsson (SD) X 23 Agneta Nilsdotter (MP) X 45 Thord Durnell (SD) X 17 Bengt Storbacka X Resultat JA= 31 röster NEJ= 12 röster

25 25 KF 13 Dnr. 2014/2 Ändring i arbetsmarknadsnämndens reglemente på grund av förändring i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan Arbetsmarknadsnämndens reglemente ändras i punkt 1a så att ansvar för yrkeshögskoleutbildning läggs till. Ändring i arbetsmarknadsnämndens reglemente för att lägga till att nämnden har ansvar för yrkeshögskoleutbildning. Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan har ändrats från den 25 december 2013 när det gäller bestämmelser för ledningsgrupper för utbildningar inom yrkeshögskolan. Enligt 2 ska en ledningsgrupp för utbildningen utses som ska: 1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, denna förordning och föreskrifter som har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut av myndigheten, 2. anta sökande till utbildningen, 3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12, 4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och 5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. I 5 står: Om en kommun eller ett landsting är ansvarig utbildningsanordnare, ska den nämnd som fullmäktige utser ge en ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 2. Nämnden får helt eller delvis återkalla uppdraget, om det finns särskilda skäl för det. För att arbetsmarknadsnämnden ska kunna utse en ledningsgrupp, måste kommunfullmäktige ändra i arbetsmarknadsnämndens reglemente så att det är tydligt att nämnden har ansvar för yrkeshögskoleutbildning. Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Arbetsmarknadsnämndens reglemente ändras i punkt 1a så att ansvar för yrkeshögskoleutbildning läggs till. Meddelas för kännedom: arbetsmarknadsnämnden, kanslienheten