Torsdag den 6 mars 2014 kl , kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake"

Transkript

1 Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu, nämndsekreterare Per Carlström (FP), ej tjänstgörande ersättare Linda Svahn (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande Hans-Olof Hake och Hlödur Bjarnason, ersättare Peder Christensen och Lillemor Bodman. Justeringens plats och tid Torsdag den 6 mars 2014 kl , kansliet, kommunhuset. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-45 Malin Sjöberg Ordförande Bengt Storbacka Justerare... Hans-Olof Hake Justerare... Hlödur Bjarnason ANSLAG BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunfullmäktige Anslaget tas ned Kanslienheten...

2 Ledamöter Bengt Storbacka (S), ordförande Patrik Öhrström (FP), 1:e vice ordförande Margareta Ahlm (S) Linda Andersson (S) Hans S Eriksson (S) Anders Ceder (S) Maria Eriksson (S) Ulrika Nilsson (S) Irja Gustavsson (S) Hans-Olof Hake (S) Göran Karlsson (S) Peder Christensen (S) Lennart Olsson (S) John Omoomian (S) Bo Stenberg (S) Nafih Mawlod (S) Ulf Axelsson (V) Jonas Kleber (C) Ulf Lager (C) Karl Arne Löthgren (C) Tuula Marjeta (C) Christina Pettersson (C) Lillemor Bodman (M) Jan Hansson (M) Sven-Erik Larsson (M) Anniette Lindvall (M) Gunnar Nilsson (M) Hlödur Bjarnason (KD) Ingrid Åberg (KD) Göran Gustavsson (FP) Bengt Evertsson (MP) Agneta Nilsdotter (MP) Thord Durnell (SD) Magnus Ingwall (SD) Inger Karlsson (SD) Sven-Ove Karlsson (SD) Tjänstgörande ersättare Jonas Bernström (S) för Jessica Kling (S) Pia Sternheden (S) för Ingegerd Lööv (S) Annamaria Ericsson (S) för Sipal Rashid (S) Ulla Lundqvist (S) för Pia Gröndahl (S) Inger Söderberg (V) för Matz-Eric Nilsson (V) Kerstin Jönsson (C) för Anders Larsson (C) Mats Melander (M) för Maria Carlsson (M)

3 Ärendeförteckning 1/2014 Allmänhetens frågestund 2/2014 Ombudgetering av investeringsprojekt /2014 Begäran om kommunal borgen för Gåsen 7 (fd Strandskolan) för Fastigheter i Linde AB 4/2014 Begäran om kommunal borgen för fastigheter som tidigare belånats med säkerhet i pantbrev för Lindesbergsbostäder AB 5/2014 Förfrågan från Anna Lindberg om att få bli borgerlig begravningsofficiant i Lindesbergs kommun 6/2014 Detaljplan för del av Tredingen 1:1 (Ålkilsbacken) 7/2014 Detaljplan för del av Lindeshyttan 7:6, Lindeshyttan 7:5, Lindeshyttan 2:3 och Brodalen 1:1, ny brandstation i Lindesberg 8/2014 Tobaks- alkohol- och narkotikapolitiskt program 9/2014 Förslag från Bergslagens kommunalteknik till ny förbundsordning från 1 mars /2014 Handlingsprogram för personal som möter våld i nära relationer samt handlingsplan mot hedersrelaterat våld 11/2014 Prisjustering av matpriser för måltidsenheten 12/2014 Bildande av Tillväxtkassan i Bergslagen AB 13/2014 Ändring i arbetsmarknadsnämndens reglemente på grund av förändring i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 14/2014 Marknadsföring genom idrott, tilläggsanslag /2014 Revidering av ABVA 07, allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar för Bergslagens kommunalteknik 16/2014 Förslag från Bergslagens kommunalteknik om förlängning av giltighetstid till och med 2014 för nuvarande avfallsplan 17/2014 Budget 2014, verksamhetsplan /2014 Projekt Kostutredning /2014 Regler för enskild förskole- och fritidsverksamhet

4 20/2014 Motion från Göran Gustavsson (FP) om fastigheter som är förfallna och kan utgöra fara för lekande barn 21/2014 Motion från Agneta Nilsdotter (MP), Bengt Evertsson (MP) och Inger Griberg (MP) om att rusta upp Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg 22/2014 Motion från Bengt Evertsson (MP) om utbildning för bildande av naturreservat 23/2014 Motion från Pär-Ove Lindqvist (M), Jonas Kleber (C), Göran Gustavsson (FP) och Ingrid Åberg (KD) om näringslivsdebatt i kommunfullmäktige 24/2014 Motion från Ingrid Åberg (KD) om ombyggnation av f.d. Mosebacke i Vedevåg till lägenheter för ungdomar och äldre 25/2014 Motion från Bengt Evertsson (MP), Inger Griberg (MP) och Agneta Nilsdotter (MP) om skötsel av Lindesbergs kommun/kommunala bolags skogar 26/2014 Motion från Christina Pettersson (C) och Ulf Lager (C) om införande av miljövecka i Lindesbergs kommun 27/2014 Motion från Bengt Storbacka (S) om införande av omställningsstöd till hel- och deltidsarvoderade politiker 28/2014 Motion från Pär-Ove Lindqvist (M) om att placera den nya högstadieskolan i Lindesberg på Stadsskogsvallen 29/2014 Medborgarförslag om belysning på gång- och cykelbanan mellan Hjortronvägen och Rönnbärsvägen i Lindesberg 30/2014 Medborgarförslag om belysning på ön Trallingen i Lindesjön 31/2014 Medborgarförslag om snöröjning på gång- och cykelvägar från Ånässkogen till Stadsskogsskolan 32/2014 Medborgarförslag om möjlighet att köpa tågbiljetter i Lindesbergs kommun. 33/2014 Medborgarförslag om parkering vid fastigheten Rådmansgatan 15 i Lindesberg 34/2014 Medborgarförslag om att kommunen köper fastigheten Storå 6:7 (fd. förskolan Lysmasken) för uppröjning 35/2014 Avsägelse från Birgitta Duell (M) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 36/2014 Avsägelse från Jan Marne (M) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 37/2014 Fyllnadsval av uppdrag givna av kommunfullmäktige efter Arnold Bengtsson(S)

5 38/2014 Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, Linde Stadshus AB och som kommunstyrelsens representant i kommunala pensionärsrådet efter Margaretha Östlund (S) från och med /2014 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Tommy Söderqvist (SD) 40/2014 Meddelanden 41/2014 Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om att iordningställa en cykel-, gång- och ridled runt Råsvalen 42/2014 Interpellation från Jan Hansson (M) om projektering av industrimark i Frövi 43/2014 Interpellation från Bengt Evertsson (MP) och Agneta Nilsdotter (MP) om lokalförsörjning 44/2014 Motion från Göran Karlsson (S) om att anlägga fjäril- och hundpark i anslutning till Mariedals förskola i Frövi. 45/2014 Enkel fråga från Christina Pettersson (C) om vinterkräksjuka

6 6 KF 1 Dnr. Allmänhetens frågestund Mari Fändrik och Jennifer Lanelöv ställde frågan: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit upp frågan om omsorgsbehov innan nattarbete. et blev att reglerna för omsorg på grund av nattarbete inte ska förändras. Hur har barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott resonerat när man fattat detta beslut? Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Linda Svahn (S), svarade med att bjuda in Fändrik och Lenelöv till ett möte för att diskutera frågan.

7 7 KF 2 Dnr. 2014/33 Ombudgetering av investeringsprojekt 2014 Ombudgetering av investeringsprojekt från år 2013 till år 2014 enligt kommunkontorets förslag daterat den 12 februari 2014 godkänns. Nämnderna tilldelades pengar till olika investeringsprojekt för genomförande under år Av olika anledningar har en del projekt inte kunnat påbörjas eller färdigställas under år 2013 och nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till vilka projekt som ska ombudgeteras till år Kommunstyrelsen beslutade 17 februari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Ombudgetering av investeringsprojekt från år 2013 till år 2014 enligt kommunkontorets förslag daterat den 12 februari 2014 godkänns. Meddelas för kännedom: Kommunkontoret Näringsliv och utveckling Bergslagens kommunalteknik Kultur- och fritidsnämnden Ekonomichefen Ekonomienheten

8 8 KF 3 Dnr. 2014/27 Begäran om kommunal borgen för Gåsen 7 (fd Strandskolan) för Fastigheter i Linde AB 1. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Fastigheter i Lindesberg AB:s låneförpliktelser. 2. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Fastigheter i Lindesberg AB (FALAB) anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för ombyggnad av Gåsen 7, fd Strandskolan på kronor. Kommunstyrelsen beslutade den 17 februari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Fastigheter i Lindesberg AB:s låneförpliktelser. 2. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Meddelas för kännedom: FALAB Linde Stadshus AB Ekonomichefen Ekonomienheten

9 9 KF 4 Dnr. 2014/28 Begäran om kommunal borgen för fastigheter som tidigare belånats med säkerhet i pantbrev för Lindesbergsbostäder AB 1. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Lindesbergsbostäder AB:s låneförpliktelser. 2. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Lindesbergsbostäder AB (LIBO) ansöker om kommunal borgen som säkerhet för lån som idag är belånade med säkerhet i form av pantbrev. Dessa lån motsvarar idag kronor. LIBO har för avsikt att lägga om lånen i syfte att sänka räntekostnaderna. Vilka fastigheter som avses framgår av skrivelse från LIBO daterad Kommunstyrelsen beslutade den 17 februari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Lindesbergsbostäder AB:s låneförpliktelser. 2. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Meddelas för kännedom: LIBO Linde Stadshus AB Ekonomichefen Ekonomienheten

10 10 KF 5 Dnr. 2013/382 Förfrågan från Anna Lindberg om att få bli borgerlig begravningsofficiant i Lindesbergs kommun Anna Lindberg utses till borgerlig begravningsofficiant för Lindesbergs kommun till och med 31 december Ersättning betalas ut i enlighet med beslut i kommunfullmäktige enligt följande: Ersättning till officianter vid borgerliga begravningar utgår med 5 x timarvodet per förrättningstillfälle enligt det aktuella timarvodet för sammanträden. Ersättning för resekostnader vid förrättning utgår enligt de grunder som fastställs för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Anna Lindberg är borgerlig vigselförrättare i Lindesbergs kommun sedan november Hon har ansökt om att även bli borgerlig begravningsofficiant (ansökan mottagen den 6 december 2013). Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Anna Lindberg utses till borgerlig begravningsofficiant för Lindesbergs kommun till och med 31 december Ersättning betalas ut i enlighet med beslut i kommunfullmäktige enligt följande: Ersättning till officianter vid borgerliga begravningar utgår med 5 x timarvodet per förrättningstillfälle enligt det aktuella timarvodet för sammanträden. Ersättning för resekostnader vid förrättning utgår enligt de grunder som fastställs för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Meddelas för kännedom: Anna Lindberg Begravningsbyråerna i Lindesbergs kommun Kanslienheten Personal och löner

11 11 KF 6 Dnr. 2013/401 Detaljplan för del av Tredingen 1:1 (Ålkilsbacken) Detaljplan för del av Tredingen 1:1 (Ålkilsbacken), Lindesbergs kommun, Örebro län enligt förslag från Bergslagens miljö- och byggnämnd daterat den 16 december 2013, antas. Bergslagens miljö- och byggförvaltning har på uppdrag av Fastigheter i Linde AB (FALAB) arbetat fram ett förslag på detaljplan för del av Tredingen 1:1 (Ålkilsbacken). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnation av två punkthus för bostäder på vardera åtta våningar strax väster om, och till viss del på, dagens Lindagata. Bergslagens miljö- och byggnämnd godkände förslag till detaljplan den 16 december 2014 och beslutade att överlämna ärendet för antagande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Detaljplan för del av Tredingen 1:1 (Ålkilsbacken), Lindesbergs kommun, Örebro län enligt förslag från Bergslagens miljö- och byggnämnd daterat den 16 december 2013, antas. Meddelas för kännedom: BMB FALAB

12 12 KF 7 Dnr. 2014/6 Detaljplan för del av Lindeshyttan 7:6, Lindeshyttan 7:5, Lindeshyttan 2:3 och Brodalen 1:1, ny brandstation i Lindesberg Detaljplan för del av Lindeshyttan 7:6 m fl, ny brandstation i Lindesberg kommun, Örebro län enligt förslag från Bergslagens miljö- och byggnämnd daterat den 23 januari 2014, antas. Bergslagens miljö- och byggförvaltning har på uppdrag av Industrilokaler i Lindesberg AB (ILAB) arbetat fram ett förslag på detaljplan för del av Lindeshyttan 7:6 (ny brandstation). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny brandstation på del av Lindeshyttan 7:6 m fl. Bergslagens miljö- och byggnämnd godkände förslag till detaljplan den 23 januari 2014 och beslutade att överlämna ärendet för antagande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Detaljplan för del av Lindeshyttan 7:6 m fl, ny brandstation i Lindesberg kommun, Örebro län enligt förslag från Bergslagens miljö- och byggnämnd daterat den 23 januari 2014, antas. Meddelas för kännedom: BMB ILAB

13 13 KF 8 Dnr. 2014/4 Tobaks- alkohol- och narkotikapolitiskt program Förslag till nytt tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program daterat den 7 januari 2014 antas. Lindesbergs brottsförebyggande råd (LindeBRÅ) har uppdragit åt BRÅ:s arbetsutskott att lämna förslag på reviderat tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program. Ett första förslag presenterades vid BRÅ:s sammanträde den 23 oktober Vid sammanträdet diskuterades programmets innehåll och synpunkter på förändringar i förslaget framfördes. BRÅ:s arbetsutskott fick i uppdrag att revidera förslaget utifrån vad som framkom vid sammanträdet. BRÅ:s arbetsutskott har lämnat ett förslag till nytt tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program daterat den 7 januari Kommunstyrelsen beslutade 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Förslag till nytt tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program daterat den 7 januari 2014 antas. Meddelas för kännedom: LindeBRÅ

14 14 KF 9 Dnr. 2013/394 Förslag från Bergslagens kommunalteknik till ny förbundsordning från 1 mars 2014 Förslag till reviderad förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik från den 20 december 2013 godkänns Förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik ska gälla från och med 1 mars 2014 Kommande förbundsordningar ska gå ut på remiss till de politiska partierna. Bergslagens kommunalteknik har den 20 december 2013 lämnat in ett förslag till reviderad förbundsordning som ska gälla från 1 mars Enligt nuvarande förbundsordning 2 ska det ske en översyn av förbundsordningen senast den 31 december 2012, men processen har blivit förskjuten. Förbundet har tillsammans med en jurist från Sveriges Kommuner och Landsting arbetat fram ett förslag till revidering av förbundsordningen. Förslaget är förmedlat och diskuterat med representanter för kommunerna i norra Örebro län och med respektive kommuns kommunstyrelseordförande. Den största skillnaden är att det till förbundsordningen ska framgå i förbundets verksamhetsplan och funktionsbeskrivningar i vilken omfattning som respektive kommun överlåter verksamhet till förbundet. För den löpande verksamheten ska förbundet upprätta en verksamhetsplan för respektive kommun och för de skattefinansierade verksamheterna ska även funktionsbeskrivningar upprättas. Bergslagens kommunalteknik har tagit fram generella funktionsbeskrivningar för drift och underhållsåtgärder: på kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar och torg på grönytor för idrotts- och fritidsanläggningar för lokal- och miljöservice Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Förslag till reviderad förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik från den 20 december 2013 godkänns. Förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik ska gälla från och med 1 mars Ledamöternas förslag till beslut

15 15 Bengt Evertsson (MP) och Agneta Nilsdotter (MP) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag och hade följande tilläggsförslag: kommande förbundsordningar ska gå ut på remiss till de politiska partierna. Göran Gustavsson (FP) föreslog bifall till Evertsson (MP) och Nilsdotters (MP) tilläggsförslag. sgång Ordförande meddelade att han först skulle ta upp Evertsson (MP) och Nilsdotters (MP) tilläggsförslag och därefter kommunstyrelsens förslag, kommunfullmäktige godkände beslutsordningen. Ordförande tog först upp Evertsson (MP) och Nilsdotters (MP) tilläggsförslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Ordförande tog därefter upp kommunstyrelsens förslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Meddelas för kännedom: BKT Kanslienheten

16 16 KF 10 Dnr. 2014/1 Handlingsprogram för personal som möter våld i nära relationer samt handlingsplan mot hedersrelaterat våld Handlingsprogrammet, inklusive handlingsplan mot hedersrelaterat våld, enligt socialnämndens förslag daterat den 12 december 2013 antas. Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV), med inriktning kompetens inom området, förebyggande arbete och tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Det tidigare handlingsprogrammet från 2002, för personalgrupper som möter våld i nära relationer, har uteslutande haft en inriktning på våldsutsatta kvinnor och i viss mån barn. Nätverket för kvinnofrid med deltagare från socialtjänsten, sjukvården och polisen har sedan 2002 träffats två gånger per år och däremellan kontaktat varandra vid behov. Behov finns nu att revidera handlingsprogrammet samt inkludera frågor som rör HRV. En arbetsgrupp med representanter från högstadiet och gymnasieskolan från barn- och utbildningsförvaltningen och avdelning Individ och Familj inom socialförvaltningen, har träffats vid tre tillfällen i maj, juni och augusti Nätverket för kvinnofrid har tagit del av materialet och hälsooch sjukvården har uppdaterat vissa uppgifter i sitt eget avsnitt. I det professionella nätverket kommer fr.o.m. hösten 2013 även en representant från barn- och utbildningsförvaltningen att ingå. Under våren 2013 har socialtjänsten och skolan genomfört en gemensam kompetensutveckling, i form av en föreläsning om HRV. Det finns behov av att sprida kompetensutveckling i dessa frågor till fler personalkategorier hos respektive huvudman, vilket kommer att tas upp i nätverket framöver. Socialnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Handlingsprogrammet, inklusive handlingsplan mot hedersrelaterat våld, enligt socialnämndens förslag daterat den 12 december 2013 antas.

17 17 Meddelas för kännedom: Socialnämnden

18 18 KF 11 Dnr. 2013/378 Prisjustering av matpriser för måltidsenheten Priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på måltidsenhetens restauranger Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för kommunhusets café, Café Milan, höjs enligt kostchefens förslag daterat den 20 januari På grund av ökade livsmedels- och personalkostnader och övriga kostnader föreslår måltidsenheten en höjning av priset på dagens lunch, kuponghäften och matlådor på måltidsenhetens restauranger Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och Café Milan. Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott beslutade i december 2013 att ställa sig bakom förslaget till nya matpriser för måltidsenheten med förändringen att ta bort vård och omsorg och lämna till kommunstyrelsen i januari 2014 för beslut för att innan dess möjliggöra samråd med det kommunala pensionärsrådet. Ledamöterna i kommunala pensionärsrådet har haft möjlighet att komma med synpunkter till den 10 januari Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på måltidsenhetens restauranger Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för kommunhusets café, Café Milan, höjs enligt kostchefens förslag daterat den 20 januari Ledamöternas förslag till beslut Inger Karlsson (SD) föreslog att pensionärer skulle undantas höjningen av dagens lunch. Irja Gustavsson (S) och Agneta Nilsdotter (MP) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag. sgång Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunfullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag.

19 19 Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande: de som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. De som stödjer Inger Karlssons (SD) ändringsförslag röstar nej. Omröstningen utföll med 35 ja, 5 nej och 3 avstod. Två ledamöter var frånvarande. Av rösningslistan nedan framgår hur var och en av ledamötena röstade. Reservation Samtliga ledamöter i (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag och lämnade in en skriftlig reservation. Meddelas för kännedom: Måltidsenheten Kommunala pensionärsrådet Röstningslista

20 20 JA=KS förslag, NEJ= Ändringsförslaget Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår 1 Anders Ceder (S) X 2 Irja Gustavsson (S) X 25 Anniette Lindvall (M) X 3 Hans S Eriksson (S) X 26 Jan Hansson (M) X 4 Linda Andersson (S) X 27 Lillemor Bodman (M) X 5 Peder Christensen (S) X 28 Mats Melander (M) X 7 John Omoomian (S) X 30 Gunnar Nilsson (M) X 8 Jonas Bernström (S) X 31 Sven-Erik Larsson (M) X 9 Lennart Olsson (S) X 32 Kerstin Jönsson (C) X 10 Pia Sternheden (S) X 33 Christina Pettersson (C) X 11 Hans-Olof Hake (S) X 34 Ulf Lager (C) X 12 Maria Eriksson (S) X 35 Jonas Kleber (C) X 13 Nafih Mawlod (S) X 36 Tuula Marjeta (C) X 14 Ulla Lundqvist (S) X 37 Karl Arne Löthgren (C) X 15 Bo Stenberg (S) X 38 Patrik Öhrström (FP) X 16 Ulrika Nilsson (S) X 39 Göran Gustavsson (FP) X 18 Annamaria Eriksson (S) X 40 Hlödur Bjarnason (KD) X 19 Göran Karlsson (S) X 41 Ingrid Åberg (KD) X 20 Inger Söderberg (V) X 42 Magnus Ingwall (SD) X 21 Ulf Axelsson (V) X 43 Inger Karlsson (SD) X 22 Bengt Evertsson (MP) X 44 Sven-Ove Karlsson (SD) X 23 Agneta Nilsdotter (MP) X 45 Thord Durnell (SD) X 17 Bengt Storbacka X Resultat JA= 35 röster NEJ= 5 röster Avstår= 3 röster

21 21 KF 12 Dnr. 2013/350 Bildande av Tillväxtkassan i Bergslagen AB Lindesbergs kommun bildar tillsammans med Inlandsinnovation AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun bolaget Tillväxtkassan i Bergslagen AB i enlighet med bifogade Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i Bergslagen AB. Följande bilagor till Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i Bergslagen AB godkänns: o Aktiebok o Stiftelseurkund med bilagd Bolagsordning och övriga bilagor. o Investeringspolicy o Förvaltningsavtal I, förvaltningsavtal med Bergslagens Sparbank AB o Förvaltningsavtal II, förvaltningsavtal med Inkubera i Örebro AB Utse styrelseledamot i Tillväxtkassan i Bergslagen. Lindesbergs kommuns andel kronor finansieras av eget kapital. Eftersom det är kommunala pengar i aktiekapitalet vore det önskvärt med öppna bolagstämmor. I Lindesbergs kommun Utvecklingsprogram för Näringsliv och utveckling fastställt av kommunstyrelsen den 18 december 2012 framgår på sidan 9 att En lösning för säkerställande av lokalt riskakapital ska vara implementerad genom att hitta lokala lösningar för investerare, företagsänglar, banker etc. i första hand i samarbete med BRO (Business Region Örebro). Anders Ceder (S) har lämnat ett förslag i ärendet i en skrivelse daterad den 12 november Den föreslagna lösningen är ett samägt bolag med Inlandsinnovation AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, Nora kommun, Ljusnarsberg kommun och Lindesbergs kommun som delägare. Kapitalet ska i första hand rikta sig mot små och nya företag i Bergslagen. Normalt ska inte investeras mer än per företag. Administrationen kommer att hanteras av Bergslagens Sparbank AB vilket regleras av i enlighet med Förvaltningsavtal I. Ingen ersättning utgår för detta. Utredning och urval av investeringsprojekten kommer att ske i en strikt investeringsprocess i samarbete med Inkubera i Örebro AB. Någon utredning utifrån kommunallagen har inte gjorts annat än studera likanande bolag såsom exempelvis Ekoväst Invest AB där Arvika kommun

22 22 är delägare och Sörmlandsfonden där Regionförbundet i Sörmland samt Länsstyrelsen är delägare. Möjligheterna att klara kapitalförsörjning, framförallt i en uppstartfas, för små företag är, inte minst med nya bankregler, ett fortsatt problem. Då en stor del av företagen i Lindesbergs kommun är små företag där många dessutom står inför ett generationsskifte är detta ett problem som bedöms som växande och dessutom kan påverka arbetssituationen i Lindesbergs kommun. Den föreslagna Tillväxtkassan ska vara en komplementär till övriga möjligheter för att främja fortsatt tillväxt. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 10 december 2013 till kommunstyrelsen för utredning av den juridiska giltigheten i beslutet. Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun bildar tillsammans med Inlandsinnovation AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun bolaget Tillväxtkassan i Bergslagen AB i enlighet med bifogade Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i Bergslagen AB. Följande bilagor till Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i Bergslagen AB godkänns: o Aktiebok o Stiftelseurkund med bilagd Bolagsordning och övriga bilagor. o Investeringspolicy o Förvaltningsavtal I, förvaltningsavtal med Bergslagens Sparbank AB o Förvaltningsavtal II, förvaltningsavtal med Inkubera i Örebro AB Utse styrelseledamot i Tillväxtkassan i Bergslagen. Lindesbergs kommuns andel kronor finansieras av eget kapital. Kommunchefen Christer Lenke informerade vid kommunfullmäktiges sammanträde att jurister vid Sveriges Kommuner och Landsting har kontaktats men ännu har inget juridiskt utlåtande inkommit. Ledamöternas förslag till beslut Anders Ceder (S) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag. Jan Hansson (M) och Ulf Axelsson (V) föreslog bifall till Anders Ceders (S) förslag. Agneta Nilsdotter (MP) föreslog att ärendet återremiteras till kommunstyrelsen för utredning av den juridiska giltigheten i beslutet.

23 23 Göran Gustavsson (FP), Hlödur Bjarnason (KD) samt Inger Karlsson (SD) föreslog bifall till Agneta Nilsdotters (MP) förslag. Jonas Kleber (C) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag och hade följande tilläggsförslag: eftersom det är kommunala pengar i aktiekapitalet vore det önskvärt med öppna bolagsstämmor. Sammanträdet ajournerades kl. 18:40 för att återupptas kl. 19:00. sgång Ordföranden tog först upp Agneta Nilsdotters (MP) förslag om återremiss och ställde det mot att ärendet ska avgöras idag och fann att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande: de som stödjer att ärendet ska avgöras idag röstar ja, de som stödjer Agneta Nilsdotters (MP) förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 31 ja, 12 nej. Två ledamöter var frånvarande. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade. Ordförande tog därefter upp kommunstyrelsens förslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Ordförande tog till sist upp Jonas Klebers (C) tilläggsförslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Reservation Agneta Nilsdotter (MP) och samtliga ledamöter i (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för återremissförslaget och (SD) lämnade även in en skriftlig reservation. Meddelas för kännedom: Bergslagens Sparbank Storfors kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

24 24 Röstningslista JA=ärendet ska avgöras idag, NEJ= Återremiss Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår 1 Anders Ceder (S) X 2 Irja Gustavsson (S) X 25 Anniette Lindvall (M) X 3 Hans S Eriksson (S) X 26 Jan Hansson (M) X 4 Linda Andersson (S) X 27 Lillemor Bodman (M) X 5 Peder Christensen (S) X 28 Mats Melander (M) X 7 John Omoomian (S) X 30 Gunnar Nilsson (M) X 8 Jonas Bernström (S) X 31 Sven-Erik Larsson (M) X 9 Lennart Olsson (S) X 32 Kerstin Jönsson (C) X 10 Pia Sternheden (S) X 33 Christina Pettersson (C) X 11 Hans-Olof Hake (S) X 34 Ulf Lager (C) X 12 Maria Eriksson (S) X 35 Jonas Kleber (C) X 13 Nafih Mawlod (S) X 36 Tuula Marjeta (C) X 14 Ulla Lundqvist (S) X 37 Karl Arne Löthgren (C) X 15 Bo Stenberg (S) X 38 Patrik Öhrström (FP) X 16 Ulrika Nilsson (S) X 39 Göran Gustavsson (FP) X 18 Annamaria Eriksson (S) X 40 Hlödur Bjarnason (KD) X 19 Göran Karlsson (S) X 41 Ingrid Åberg (KD) X 20 Inger Söderberg (V) X 42 Magnus Ingwall (SD) X 21 Ulf Axelsson (V) X 43 Inger Karlsson (SD) X 22 Bengt Evertsson (MP) X 44 Sven-Ove Karlsson (SD) X 23 Agneta Nilsdotter (MP) X 45 Thord Durnell (SD) X 17 Bengt Storbacka X Resultat JA= 31 röster NEJ= 12 röster

25 25 KF 13 Dnr. 2014/2 Ändring i arbetsmarknadsnämndens reglemente på grund av förändring i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan Arbetsmarknadsnämndens reglemente ändras i punkt 1a så att ansvar för yrkeshögskoleutbildning läggs till. Ändring i arbetsmarknadsnämndens reglemente för att lägga till att nämnden har ansvar för yrkeshögskoleutbildning. Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan har ändrats från den 25 december 2013 när det gäller bestämmelser för ledningsgrupper för utbildningar inom yrkeshögskolan. Enligt 2 ska en ledningsgrupp för utbildningen utses som ska: 1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, denna förordning och föreskrifter som har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut av myndigheten, 2. anta sökande till utbildningen, 3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12, 4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och 5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. I 5 står: Om en kommun eller ett landsting är ansvarig utbildningsanordnare, ska den nämnd som fullmäktige utser ge en ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 2. Nämnden får helt eller delvis återkalla uppdraget, om det finns särskilda skäl för det. För att arbetsmarknadsnämnden ska kunna utse en ledningsgrupp, måste kommunfullmäktige ändra i arbetsmarknadsnämndens reglemente så att det är tydligt att nämnden har ansvar för yrkeshögskoleutbildning. Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Arbetsmarknadsnämndens reglemente ändras i punkt 1a så att ansvar för yrkeshögskoleutbildning läggs till. Meddelas för kännedom: arbetsmarknadsnämnden, kanslienheten

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 19 december 2013 kl. 15.30

Kommunsekreterarens rum, 19 december 2013 kl. 15.30 Plats och tid Aulan på Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Isabella Lohse, fysisk planerare, Bergslagens

Läs mer

Kansliet, Kommunhuset, 20 maj kl. 12.00. Anna Nilsson. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Bengt Evertsson. Justerare... Christina Pettersson

Kansliet, Kommunhuset, 20 maj kl. 12.00. Anna Nilsson. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Bengt Evertsson. Justerare... Christina Pettersson Plats och tid Fröviskolan, Frövi, kl. 17-20.35 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef Stefan Eriksson, vice VD LIBO Linda Svahn

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08 Kommunstyrelsens planerings- och Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.15-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Jonas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, måndagen den 18 november 2013 kl. 8.30-12 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. (Observera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-09:15 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Kurt Scharnke (C), ersättare för Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C)

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kompletterande handlingar Nr. Ärende Dnr 8. Val av 7 ledamöter i styrelsen för 2015/49 Lindesbergsbostäder AB 9. Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2014-01-13

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2014-01-13 Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9-12.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Linda

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2013-06-25

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2013-06-25 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 11-12, 13-13.55 Beslutande Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Jonas Kleber

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 24 september 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen, måndagen den 10 december 2012 i direkt anslutning till beredande kommunstyrelsen i Smedjan,

Läs mer

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef Plats och tid Masugnen, lokal Smedjan, Lindesberg, kl. 17:00-18:50 Beslutande Se bilaga Närvarande 36 ordinarie ledamöter, 4 ersättare, 5 frånvarande Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare

Läs mer

Närvarande 38 ordinarie ledamöter, 7 ersättare. Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef,

Närvarande 38 ordinarie ledamöter, 7 ersättare. Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef, Plats och tid Masugnen, lokal Smedjan, Lindesberg, kl. 17:00-18:00 ande Se bilaga Närvarande 38 ordinarie ledamöter, 7 ersättare Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef

Läs mer

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef Plats och tid Smedjan, Masugnen i Lindesberg kl. 17:00-18:08 ande Se bilaga Närvarande 33 ordinarie fullmäktige, 10 ersättare, 2 frånvarande Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten,

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ingrid Åberg) Ordförande Anders Ceder. Justerare... Irja Gustavsson

Irja Gustavsson (ersättare Ingrid Åberg) Ordförande Anders Ceder. Justerare... Irja Gustavsson Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-9.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Underskrifter Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande

Läs mer

Ida Frödén, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Mats Melander, ordf. revisionen

Ida Frödén, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Mats Melander, ordf. revisionen Plats och tid Löa bygdegård, Löa, kl. 17.00-17.50 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Mats Melander, ordf. revisionen Utses att justera Kristine Andersson

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Linda Svahn (ersättare Jan Hansson) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, kl Beslutande. Tjänstgörande ersättare

Linda Svahn (ersättare Jan Hansson) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, kl Beslutande. Tjänstgörande ersättare Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-9.50 ande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S) Jonas Kleber (C) Linda Svahn (S) Kristine Andersson (S) Daniel Andersson (S) Bengt Storbacka (S) Jonas Bernström

Läs mer

Kommunfullmäktige Anslaget tas ned Kanslienheten

Kommunfullmäktige Anslaget tas ned Kanslienheten Plats och tid Aktiviteten (Spegelsalen), Lindesberg arena, kl. 14-17.45 ande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef Utses att justera

Läs mer

KOMPLETTERANDE KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMPLETTERANDE KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMPLETTERANDE KALLELSE TILL ETRA KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, fredagen den 30 november 2012 kl. 15- i Stadsskogsskolans aula, Lindesberg. Ledamot

Läs mer

KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen!

KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! 1 KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beslutande kommunstyrelsen tisdagen den 24 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som

Läs mer

Linda Svahn (ersättare Pär-Ove Lindqvist) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.05. Beslutande. Tjänstgörande ersättare

Linda Svahn (ersättare Pär-Ove Lindqvist) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.05. Beslutande. Tjänstgörande ersättare Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.05 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S) Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin Plats och tid Möteslokal Leja, kommunhuset i Lindesberg, kl. 13.30-15:40 1 ande Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry

Läs mer

Se bilaga. Zaki Habib (S) och Anniette Lindvall (M) ersättare Daniel Andersson (S) och Jan Hansson (M) Kanslienheten, Kommunfullmäktige 2015-02-24

Se bilaga. Zaki Habib (S) och Anniette Lindvall (M) ersättare Daniel Andersson (S) och Jan Hansson (M) Kanslienheten, Kommunfullmäktige 2015-02-24 Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 18.00-21.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef Christel Store, kommunhusets

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-11:42 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Ingrid Åberg (KD)

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

Ayse Mertoglu, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef. Ingrid Åberg (ersättare Linda Svahn) Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

Ayse Mertoglu, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef. Ingrid Åberg (ersättare Linda Svahn) Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9-12:20 ande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S) Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Jonas Kleber (C) Ingrid Åberg (KD) Övriga deltagande

Läs mer

Val i kommunfullmäktige den 14 februari 2011

Val i kommunfullmäktige den 14 februari 2011 Val i kommunfullmäktige den 14 februari 2011 Förslag från kommunfullmäktiges valberedning Uppdaterad 2011-02-14 Val: a) Fyllnadsval efter Irene Jakobsson (S) som avsagt sig platsen som ersättare i gemensam

Läs mer

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S)

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S) KALLELSE TILL PU Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med planerings- och utvecklingsutskottet måndagen den 9 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2014-12-01

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2014-12-01 Plats och tid Leja, Kommunhuset, kl. 9.00-11.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Linda Svahn (S) Inger Griberg (MP) Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 25 februari 2014 kl. 9-10 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Se bilaga. Linda Svahn (S) och Mats Seijboldt (SD) ersättare Christina Pettersson (C) och Agneta Nilsdotter (MP) Kanslienheten, 18 juni 2015 kl. 13.

Se bilaga. Linda Svahn (S) och Mats Seijboldt (SD) ersättare Christina Pettersson (C) och Agneta Nilsdotter (MP) Kanslienheten, 18 juni 2015 kl. 13. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 18.00-20.20 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, stabschef Christer Lenke, kommunchef Bo Björn, ordförande revisonen

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-12:38 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Patrik Öhrström (FP),

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, onsdagen den 8 oktober 2014 kl. 15.15

Läs mer

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-12.00 ande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson (MP)

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 29 september 2014 kl Ida Frödén. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... John Omoomian

Kommunsekreterarens rum, 29 september 2014 kl Ida Frödén. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... John Omoomian Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-18.05 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, kommunsekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonom Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till extra sammanträde med kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott, tisdagen den 28 augusti 2012 direkt

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Inger Griberg) Linda Svahn. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Inger Griberg) Linda Svahn. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9-11 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S) Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Jonas Kleber (C) Ingrid Åberg (KD) Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Se bilaga. Tuula Marjeta, Pär-Ove Lindqvist (ersättare Christina Pettersson, Jan Hansson) Kanslienheten, kl

Se bilaga. Tuula Marjeta, Pär-Ove Lindqvist (ersättare Christina Pettersson, Jan Hansson) Kanslienheten, kl Plats och tid Aktiviteten, Linde Arena, kl. 17.00-18.30 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26 planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 08:30-11:20 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Lilian Wahlqvist (KD)

Läs mer

Jonas Kleber (C) (ersättare Per Söderlund (SD)) Kanslienheten den 17 juni 2015. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Jonas Kleber (C) (ersättare Per Söderlund (SD)) Kanslienheten den 17 juni 2015. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN TILLÄGGSHANDLINGAR KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 8 januari år 201 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 18 december 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott planerings- och utvecklingsutskott 2009-08-10 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-11:10 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Lilian Wahlqvist (KD) Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 25 februari 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset Ledamot

Läs mer

POSTLISTA DAG U Fördelning av extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande

POSTLISTA DAG U Fördelning av extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande Sida 1 (8) Avdelning Handläggare I/ Linde Stadshus AB BESLT 2016.269 Förändring i bolagsstrukturen KF 3/2016 2016-02-16 2015/550 AKK Linde Stadshus AB BESLT 2016.270 Revidering av bolagsordning för Linde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 12 december 2011 med början kl. 14:00 OBSERVERA TIDEN!! Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef Eva Wahlsten, bitr. kommunchef Hlödur Bjarnason (KD), ersättare som inte tjänstgör

Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef Eva Wahlsten, bitr. kommunchef Hlödur Bjarnason (KD), ersättare som inte tjänstgör Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-09:51 ande Övriga deltagande Anders Ceder (S), ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Ingrid Åberg (ersättare Ulf Axelsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Ingrid Åberg

Ingrid Åberg (ersättare Ulf Axelsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Ingrid Åberg Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Margareta Ahlm (ersättare Göran Gustavsson) Kansliet, kommunhuset onsdagen den 3 april Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder

Margareta Ahlm (ersättare Göran Gustavsson) Kansliet, kommunhuset onsdagen den 3 april Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.40 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Tillägg 2. Kommunfullmäktiges sammanträde Nr Dnr Ärende

Tillägg 2. Kommunfullmäktiges sammanträde Nr Dnr Ärende Tillägg 2 Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-14 Kompletterande handlingar till ärenden Nr Dnr Ärende 1 2009.0207 Bergslagens Kommunalteknik ny förbundsordning (handlingar utskickade med ordinarie kallelse)

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-02-22

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-02-22 planerings- och utvecklingsutskott 2010-02-22 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-11:35 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Anniette Lindvall (M), ersättare för Pär-Ove

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Räddnings- och säkerhetsnämnden

Sammanträdesdatum Räddnings- och säkerhetsnämnden Plats och tid Brandstationen Lindesberg, kl. 15:00-17:10 ande Jonas Kleber (C), ordf. Gert Rydelius (C), ersättare för Agneta Nilsdotter (-) Farhan Kadir (C) Gunnar Nilsson (M) Jan Marne (M) Göran Gustavsson

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 18 juni 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Jan Hansson (ersättare Sven Öberg) Arbetsmarknadsnämnden. Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.30.

Jan Hansson (ersättare Sven Öberg) Arbetsmarknadsnämnden. Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.30. Arbetsmarknadsnämnden 2013-03-20 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.30 ande Margareta Ahlm (S) ordf. Arnold Bengtsson (S) ersätter John Omoomian (S) Carina Östrand (S) Peder

Läs mer

Närvarande 35 ordinarie fullmäktige, 8 ersättare. Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef

Närvarande 35 ordinarie fullmäktige, 8 ersättare. Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef Plats och tid Smedjan, Masugnen i Lindesberg, kl. 17:00-17:38 ande Se bilaga Närvarande 35 ordinarie fullmäktige, 8 ersättare Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef

Läs mer

Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef

Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef Plats och tid Smedjan, Masugnen i Lindesberg, kl. 14:00-16:33 ande Se bilaga Närvarande 36 ordinarie ledamöter, 8 ersättare, 1 frånvarande Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson,

Läs mer

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.05 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Jerry Elvin (S), vice ordförande Gunnar Nilsson (M) Bernt Larsson (C) Maria Lagerman (S), ersättare

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen !

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen ! K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 16 juni 2009 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:00 ande Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen (s) John Omoomian (s) Carina Östrand (s) Inger Söderberg (v) Jan

Läs mer