ViewPad 10pro Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ViewPad 10pro Användarhandbok"

Transkript

1 ViewPad 10pro Användarhandbok Model No. VS14140

2 Godkännandeinformation CE-efterlevnad för europiska länder Enheten uppfyller EMC-direktiv 2004/108/EC och lågspänningsdirektiv 2006/95/EC. Deklaration om uppfyllelse av R&TTE-regler 2200 Denna trådlösa modulenhet uppfyller de grundläggande kraven i den Europeiska unionens R&TTE-direktiv (1999/5/EC). Denna utrustning uppfyller följande regelstandarder: EN EN EN50361 EN EN EN EN EN62311 Varning Risk för explosion om batteriet byts ut mot batteri av felaktig typ. Kassera använda batterier i enlighet med instruktionerna. Meddelade länder: Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Spanien, Österrike, Ireland, Portugal, Grekland, Luxemburg, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckiska Republiken, Slovakien, Slovenien, Ungern, Polen och Malta. Följande information gäller endast för medlemsstater i Europeiska Unionen (EU): Symbolen till höger är i enlighet med direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Produkter med denna symbol skall inte behandlas som kommunalt avfall utan måste behandlas med de återvinnings- och insamlingssystem som finns tillgängliga i ditt land eller närområde, med hänsyn till lokala bestämmelser.om batterierna som medföljer utrustningen har den kemiska symbolen Hg, Cd eller Pb, betyder det att batteriet har ett tungmetallinnehåll på mer än 0,0005% kvicksilver eller mer än 0,002% kadmium eller mer än 0,004% bly. Produkter med 2,4-GHz trådlösa LAN-enheter Frankrike Vid 2,4-GHz trådlös LAN-drift med denna produkt gäller vissa restriktioner. Denna utrustning måste använda hela frekvensbandet från 2400 MHz till 2483,5 MHz (kanal 1-13) för inomhusapplikationer. Vid utomhusbruk får endast frekvensbandet MHz (kanal 1-9) användas. För de senaste kraven, se i

3 Viktiga säkerhetsföreskrifter 1. Placera INTE andra föremål ovanpå ViewPad. De kan repa eller tränga in i skärmen. 2. Utsätt INTE ViewPad för smutsiga eller dammiga miljöer. 3. Placera INTE ViewPad på ojämna eller ostadiga ytor. 4. Tryck INTE in främmande föremål i ViewPad. 5. Utsätt INTE ViewPad för starka magnet- eller elektriska fält. 6. Utsätt INTE ViewPad för direkt solljus eftersom det kan skada LCD-skärmen. Håll på avstånd från värmekällor 7. SÄKRA TEMPERATURER: Denna ViewPad bör endast användas i miljöer där den omgivande temperaturen ligger mellan -15 C och 55 C. 8. Använd INTE ViewPad i regn. 9. Kontrollera bestämmelser för kassering av elektroniska produkter hos de lokala myndigheterna eller en återförsäljare. 10. ViewPad och adaptern kan avge viss värme vid normal användning och laddning. Lämna INTE ViewPad i ditt knä för att undvika obehag eller skada p.g.a. att du utsätts för värme. 11. INGÅNGSSPÄNNING: Läs igenom märkningsetiketten på ViewPad för att se till att nätadaptern överensstämmer med märkningen. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren. 12. Använd INTE pennor eller andra skarpa föremål för att knacka på skärmen. 13. Rengör pekskärmen med en mjuk trasa. Om så behövs, fukta den lätt före rengöringen. Använd aldrig grova eller andra rengöringsmedel.14.stäng alltid av ViewPad vid installation eller avinstallation av externa enheter som inte stöder hotplugging. 14. Koppla ifrån ViewPad från eluttag och stäng av strömtillförseln före rengöring. 15. Ta INTE isär ViewPad. Endast behöriga tekniker bör utföra reparationer. 16. ViewPad har öppningar för att avge värme. Blockera INTE ViewPads ventilationsuttag eftersom den kan bli het och funktionsstörningar kan uppstå. 17. Risk för explosion om batteriet byts ut mot batteri av felaktig typ. Kassera använda batterier i enlighet med instruktionerna. 18. Användare måste använda anslutningen till USB-gränssnitt med USB 2,0 eller högre. 19. INKOPPLINGSBAR UTRUSTNING, eltaget måste vara installerat nära utrustningen och vara lättåtkomligt. ii

4 Deklaration om RoHS-efterlevnad Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2002/95/EC från det europeiska parlamentet och rådet om restriktion av användning av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktiv) och har bedömts efterleva de maximala koncentrationsvärden som utfärdats av TAC (European Technical Adaptation Committee) enligt nedan: Substans Föreslagen maximal koncentration Faktisk koncentration Bly (Pb) 0,1% < 0,1% Kvicksilver (Hg) 0,1% < 0,1% Kadmium (Cd) 0,01% < 0,01% Hexavalent krom (Cr6+) 0,1% < 0,1% Polybrominerade bifenyler (PBB) Polybrominerade difenyletrar (PBDE) 0,1% < 0,1% 0,1% < 0,1% Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS-direktivens annex enligt nedan: Exampel på undantagna komponenter är: 1. Kvicksilver i kompakta lysrör som ej överstiger 5 mg per lampa och i andra lampor som inte nämns specifikt i RoHS-direktivens annex. 2. Bly i glas i katodbildrör, elektroniska komponenter, lysrör och elektroniska keramiska delar (t ex piezoelektroniska enheter). 3. Bly i högtemperaturlödning (t ex blybaserade legeringar som innehåller minst 85 % blyvikt). 4. Bly som ett fördelningselement i stål innehållande upp till 0,35 % blyvikt, aluminium innehållande upp till 0,4% blyvikt och som en kopparlegering innehållande upp till 4 % blyvikt. iii

5 Ta copyrightt på information Copyright ViewSonic Corporation, Alla rättigheter förbehålles.android är ett varumärke tillhörande Google Inc. Användande av detta varumärke styrs av Google Permissions.Denna produkt har en Android -plattform baserad på Linux och kan expanderas med hjälp av en mängd olika JME-baserade applikationsprogram.alla produkter som används i den här enheten och alla varumärken som nämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.google, Google-loggan, Android, Android-loggan och Gmail är varumärken som tillhöra Google Inc. Användande av detta varumärke styrs av Google Permissions.Wi-Fi och Wi-Fi CERTIFIED-loggan är registrerade varumärken som tillhör Wireless Fidelity Alliance.microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.Bluetooth och Bluetooth-loggan är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.Java, JME och alla andra Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder.förutsägelsemaskinen för inmatningsmetoden är TOUCHPAL som tillhandahålls av COOTEK.DataViz och RoadSync är registrerade varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla rättigheter förbehålls.dataviz och Documents To Go är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla rättigheter förbehålls.word To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go, PDF To Go och ikoner är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla rättigheter förbehålls.friskrivning från ansvar: ViewSonic Corporation skall inte hållas ansvariga för tekniska fel, korrekturfel eller uppgifter som saknas i denna handbok, ej heller för olyckor eller följdskador som orsakats av framtagandet av detta material eller av produktens funktion eller användning.för att ständigt kunna förbättra sina produkter förbehåller sig ViewSonic Corporation rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.ingen del av det här dokumentet får kopieras, mångfaldigas eller överföras på något sätt för något syfte utan föregående skriftligt tillstånd från ViewSonic Corporation.Information om immaterialrättigheterrättigheterna till all teknik och alla produkter som ingår i denna enhet tillhör deras respektive ägare:denna produkt har en Android -plattform baserad på Linux och kan expanderas med hjälp av en mängd olika Java-Scriptbaserade applikationsprogram.google, Google-loggan, Android, Android-loggan, Gmail, och YouTube är varumärken som tillhör Google Inc.Bluetooth och Bluetoothloggan är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.Java, JME och alla andra Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder.microsd är ett varumärke som tillhör SD Card Association.Förutsägelsemaskinen för inmatningsmetoden är TOUCHPAL som tillhandahålls av COOTEK. iv

6 Produktregistrering Tillgodose framtida behov och erhåll ytterligare produktinformation allteftersom den blir tillgänglig genom att registrera produkten på Internet på: Inköpsuppgifter Produktnamn: Modellnummer: Dokumentnummer: Serienummer: Inköpsdatum: ViewPad 10pro VS14140 ViewPad 10pro_UG_SWD Rev. 1A Bortskaffande av produkten vid slutet av dess livslängd ViewSonic respekterar miljön och är engagerade att arbeta och leva grönt. Tack för att du tar del av en smartare och grönare datorhantering. Besök ViewSonic webbisda för att ta reda på mer. USA och Kanada: Europa: Taiwan: v

7 Innehållsförteckning Kapitel 1: Produktöversikt - Förpackningsinnehåll - Kontrollknappar och anslutningar Kapitel 2: Inställningar - Strömförsörjning och batteri - Installation av minneskort - SIM-kortsinstallation och tjänsteaktivering - Nätverksinställningar - Kapitel 3: Grundläggande användning - Starta, Standby och Av Tillägg A. BIOS-meny B. Indikatortabell C. Felsökning D. Underhållstips 1

8 ViewPad 10pro Microsoft Windows 7 Professional For distribution only with a new ViewSonic PC. This disc contains 32-bit software only. External Recovery Media Disc 1 of 1 Copyright 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks, registered or otherwise, are the property of their respective companies. Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from furnishing this meterial, or the performance or use of this product. In the interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the right to change product specifications without notice. Information in this CD-ROM may change without notice, No part of this CD-ROM may be copied, reproduced, or transmitted by any means, for any purpose without prior written permission of ViewSonic Corporation. 03/14/11 ViewPad_CD Made in China Copyright 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks, Support for these products registered provided by ViewSonic. omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting or otherwise, are the property of their respective companies. Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors or from furnishing this meterial, or the performance or use of this product. In the For technical support interest information, visit may change without notice, No part of this CD-ROM may be copied, reproduced, or of continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the right to change product specifications without notice. Information in this CD-ROM transmitted by any means, for any purpose without prior written permission of ViewSonic Corporation. Portions 2011 Microsoft 03/14/11 Corporation. All rights reserved ViewPad_CD Made in China ViewSonic Part No. 03/14/11_VPD_Ver.1 PC System Requirements Intel Pentium processor or greater running on Windows Platform, 4x CD-ROM drive; 64MB or more of available RAM; 800x600 color display. Kapitel 1: Produktöversikt Förpackningsinnehåll ViewPad 10pro Växelströmsladdare User Guide and Installation Software ViewPad Series Tablet Quick Start Guide Snabbstartguide Återställnings-dvd- och drivrutins-cd 1. ViewPad 10pro Tablet 2. Universell växelströmsladdare x1 (4 utbytbara kontakter) 3. Snabbstartguide 4. Återställnings-dvd- och drivrutins-cd 2

9 Kontrollknappar och anslutningar Framsida Vänster Höger Ovansida Undersida 1. Sensor för omgivande belysning 2. Webbkamera 3. Sök 4. Återgå 5. Hemmeny 6. Inställningsmeny 7. Laddaruttag 8. Örsnäcksuttag 9. Mini-HDMI-utmatning 10. USB-port 11. Kortplats för SIM-kort 12. Kortplats för Micro SD-kort 13. Återställ 14. Högtalare 15. Strömindikator 16. Laddningsindikator 17. Strömbrytare 18. Håll och Ctrl+Alt+Del-knapp 19. Volym NED 20. Volym UPP 21. Mikrofon 22. Dockningsport 3

10 Kapitel 2: Inställningar Batteribyte Batteriet är permanent installerat i enheten. Batteribyte bör utföras av behörigt ViewSonic servicecenter. Kontakta den lokala ViewSonic-kundtjänsten för ytterligare information. Ladda batteriet Det nya batteriet levereras endas delvis laddat. Fulladda batteriet genom att följa nedanstående instruktioner. 1. Anslut ena änden av växelströmsadaptern till batteriladdaren. 2. Sätt i den andra änden i ett vägguttag och påbörja laddningen. Fig. 2.1 Ladda batteriet När batteriet laddas blinkar indikatorn gult. Batteriikonen visas också i statusfältet. När batteriet är fulladdat slår indikatorn om till blått. Om enheten är på visas en fulladdad batteriikon. Obs: Används endast den medföljande växelströmsadaptern för laddning av batteriet. Batteriets livslängd kan variera beroende på användning. 4

11 3G-SIM-kort och minneskort SIM-kortet innehåller detaljerna för din nätverkstjänst. MicroSD-minneskortet ger ytterligare lagringsutrymme. Installera SIM/microSD-kort 1. Endast MicroSD: Öppna luckan. 2. Sätt i SIM/MicroSD-kortet enligt bilden. Se till att de förgyllda kontakterna är riktade uppåt. 3. Endast MicroSD: Stäng luckan. Fig. 2-2 SIM och microsd-kort Ta ut SIM-kortet 1. Tryck för att mata ut SIM-kortet från kortplatsen. Ta ut minneskortet 1. För säker borttagning, gå till Windows aktivitetsfält och högerklicka på -ikonen. Välj alternativet för utmatning av MicroSD-kortet. 2. Öppna kortluckan när Windows-meddelandet The device is now safe to remove (Säkert att ta bort enheten) visas. 3. Tryck för att mata ut MicroSD-kortet från kortplatsen. Obs: Ta inte bort minneskortet medan det används. Om minneskortet plötsligt tas bort kan data gå 5

12 förlorad eller få systemet att uppföra sig på ett oförutsägbart sätt. Inställning av mobilnätverk (3G-data) Varning: ZTE 3G stöder inte hot-plug-detektering. Se till att enheten har stängts av när SIM-kortet ska sättas i. Om SIM-kortet sätts i när enheten är PÅ kommer systemet att stängas av. 1. Stäng av enheten. 2. Sätt i SIM-kortet (med de förgyllda kontakterna uppåt) 3. Sätt på enheten. 4. På Windows-skrivbordet, knacka lätt på -ikonen för att öppna ZTE 3G-kontrollcentret. Fig. 2-3 ZTE 3G-kontrollcenter 5. Efter initialisering kommer SIM-kortet att upptäckas. Fig. 2-4 SIM.kortet har känts igen 6. Tryck lätt på -knappen för att etablera 3G-dataanslutning. Fig G-data ansluten 6

13 Lägga till en ny APN Om en dataanslutning inte kan etableras måste konfigurationen göras manuellt. Fig. 2-6 Operatörens APN hittades inte Obs: Den här enheten innehåller mer än 700+ APN-inställningar över hela världen. Om din operatörs APN inte finns med i listan, inhämta följande information från din nätverksoperatör. - Åtkomstpunktsnamn (APN) - Användarnamn - Lösenord 1. Tryck lätt på -ikonen för att öppna inställningsmenyn. 2. Tryck lätt på -knappen för att lägga till en ny APN. Fig. 2-7 Lägga till en ny APN 3. I anslutningsmenyn, ange Dial Number (Ring nummer) *99# och Config Name (Konfig.-namn). Ange APN (APN), User name (Användarnamn) och Password (lösenord) som inhämtats från din nätverksoperatör. Fig. 2-8 Connection Menu (Anslutningsmeny) 4. Tryck lätt på -knappen för att spara APN-inställningen 5. Återgå till huvudmenyn och tryck lätt på -knappen för att göra en dataanslutning. 7

14 Inställning av pekskärmen Pekskärmen på den här enheten är fabrikskalibrerad. I de flesta fall behöver den inte kalibreras på nytt. På grund av de kapacitiva pekskärmarnas natur kan dock byte av geografisk plats innebära att skärmen måste kalibreras om på grund av den nya miljön. Om pekskärmen beter sig på ett oväntat sätt, kalibrera om den enligt nedanstående procedur. 1. Tryck lätt på -ikonen (ILITEK) för att öppna menyn för kalibrering av pekskärmen. Fig. 2-9 Meny för kalibrering av pekskärmen 2. Placera enheten på en jämn bordyta. Undvik att vidröra pekskärmen när kalibreringen utförs. 3. Tryck lätt på Calibration (Kalibrering) för att påbörja processen. 4. När kalibreringen avslutats visas meddelande Calibration OK (Kalibrering OK). 8

15 WiFi-inställningar 1. I Windows aktivitetsfält, tryck lätt på för att öppna menyn över tillgängliga anslutningspunkter. 2. Välj WiFi-anslutningspunkt i listan över åtkomliga WiFi-nätverk. 3. Ange lösenord för nätverket om så krävs. 4. Klicka på Connect (Anslut) för att fullborda anslutningen. Bluetooth Bluetooth kan konfigureras via kontrollpanelen. Se avsnittet Kontrollcenter frö aktivering av Bluetooth. Para Bluetooth-enheter 1. Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på de enheter som ska paras. 2. Tryck lätt två gånger på i Windows aktivitetsfält för att öppna Bluetoothmenyn. 3. Tryck lätt på Add New Device (Lägg till ny enhet) för att skanna alla tillgängliga Bluetooth-enheter i området. 4. Välj önskad enhet. 5. Fönstret ger en PIN-kod för den anslutande Bluetooth-enheten. Ange koden på den anslutande enheten. Fönstret stängs efter en kort stund om ingen åtgärd tas. 6. När handskakningen etablerats, tryck lätt på Next (Nästa) för att fullfölja. 7. Om du ansluter till en ljudenhet som endast stöder HSP/HFP (A2DP), visas Connect to phone audio (Anslut telefonen till ljud). Obs: När handskakningen har etablerats krävs inte längre PIN-koden vid anslutning till samma enhet. 9

16 Kontrollcenter Kontrollcentret ger en snabb allmän systemstatus och kommunikationsprotokollinställning (3G, WiFi och Bluetooth). Huvudmeny Fig Kontrollcenter, huvudmeny Tryck lätt på en ikon för att öppna delmenyn. - System Info (Systeminfo) - Battery (Batteri) - Thermal Condition (Temperatur) - Display (Bildskärm) - Power Management (Effektstyrning) - Device Controller (Enhetskontroll) 10

17 Systeminfo Innehåller OS-, BIOS-, CPU- och HD-information. Batteri Ger batteristatus och -inställningar. Fig Batteri, delmeny Inställning för varning för svagt batteri: Ställ in skjutreglaget för svagt batteri. Välj typ av varning 1. OSD (Visual) Warning (OSD (synlig) varning): Tyst 2. Sound Warning (Ljudvarning): Hörbar. Spara ändringar. Återställ standardinställningar för batteriet. Samla in data om batterianvändning för beräkning av batteritid. 11

18 Bildskärm Visa information och justeringar för bildskärmen. Fig Bildskärm, delmeny Tryck lätt för manuell aktivering av extern videoutmatning (om Plug&Play inte upptäcks). Justera ljusstyrkan. Effektstyrning Effektstyrningsalternativ 12

19 Enhetskontroll Fig Enhetskontroll, delmeny Trådlöst kort: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera WiFi. Bluetooth: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera Bluetooth. 3G: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera 3G. G-sensor: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera G-Sensorn. Ljussensor: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera ljussensorn. Justera bildskärmens ljusstyrka automatiskt baserat på den omgivande belysningen i rummet. 13

20 Kapitel 3: Grundläggande användning Starta och stänga av 1. Tryck på -knappen ovanpå enheten för att starta den. Varning: Stäng inte av enheten innan den startats upp helt och hållet för att undvika fel vid nästa start. 2. I Windows 7, klicka på Start > Shutdown (Avstängning) > eller tryck på -knappen för att stänga av. Anmärkning 1: Windows kan konfigureras så att det automatiskt stängs av med en enda -tryckning. Se Windows hjälp & support (nyckel ord "strömförsörjning") för mer info om konfigurering av strömförsörjningen. Anmärkning 2: Hård avstängning kan göras genom att hålla nedtryckt i mer än fyra sekunder. Pekskärmskontroller Tryck lätt: Snabbt enstaka tryck. Samma som att vänsterklicka med musen. Håll ner: Tryck på ett område i mer än fyra sekunder. Samma som att högerklicka med musen. Glid: Snabb dragande rörelse. Samma som rullning. Dra: Tryck på en ikon i mer än fyra sekunder och dra sedan. Samma som att hålla ner vänstra musknappen. Knip: Inåtgående rörelse från två punkter. Zooma in. Sprid: Utåtgående rörelse från två punkter. Zooma ut. Obs: En applikation kan definiera mer komplexa handrörelser beroende på vad som stöds i varje applikation. 14

21 Virtuellt tangentbord Det virtuella tangentbordet finns i det övre vänstra hörnet på Windows skrivbord. Dra det virtuella tangentbordet till mitten av Windows skrivbord för inmatning via tangentbordet. Fig. 3-1 Virtuellt tangentbord på skrivbordet Den virtuella tangentbordsikonen öppnas också när textinmatningsavsnittet öppnas. Tryck lätt på tangentbordsikonen för att flytta fram det virtuella tangentbordet. Fig. 3-2 Virtuellt tangentbord på skrivbordet Windows 7 Professional: När inloggningsmenyn aktiverats kan Ctrl+Alt+Delfunktionen aktiveras genom att trycka på -knappen ovanpå enheten i mer än fyra sekunder. 15

22 Navigering, front- och sidokontroller De externa knapparna har olika funktioner i olika operativsystem. Knapp Placering BIOS och DOS Windows Bluestacks (Android) Framsida Uppil Öppna webbläsaren Öppna webbläsarens TBD Framsida Nerpil Återgå till föregående Återgå till föregående Framsida ESC Gå till skrivbordet Gå till hemskrivbordet Framsida Enter Öppna tablettkontrollpanelen Öppna menyn för Androidinställningar Ovansida Högerpil Höj volymen Höj volymen Ovansida Vänsterpil Sänk volymen Sänk volymen Android i Windows 1. Tryck lätt på -ikonen på Windows-skrivbordet. 2. Förstagångsstarten behöver längre tid för initialisering av inställningarna (engångsinställning). 3. Se BlueStacks användarguide för mer information om Android. 4. Tryck lätt på -ikonen för att återgå till Windows. 16

23 Kapitel 4 Tillägg Tillägg A: BIOS-menyn Huvudmenyn - Ställ in datum och tid. - Ge följande information om systemkonfigurationen. 1. BIOS-version 2. EC-version 3. PCB-version 4. Processortyp 5. Processorhastighet 6. Systemminnets hastighet 7. L2 Cache-RAM 8. Sammanlagt minne Avancerade menyn Quick Boot (Snabbstart) Diagnostic Splash Screen (Diagnostisk startfönster) Diagnostic Summary Screen (Diagnostisk sammanfattningsfönster) SATA Port (SATA-port) Aktivera snabbstart. Välj startfönster vid uppstart: grafik eller text. Aktivera/inaktivera fönstret med den diagnostiska sammanfattningen. Information om SATA-enheter. Säkerhetsmenyn 17

24 Supervisor Password (Övervakarens lösenord) User Password (användarlösenord) Set Supervisor Password (Ställ in övervakarens lösenord) Set User Password (ställ in användarlösenord) Authenticate User on boot (Bekräfta användare vid uppstart) HDD Password State (Status för HDD-lösenord) Markerad= aktiverad; avmarkerad= inget lösenord. Markerad= aktiverad; avmarkerad= inget lösenord. Lösenord för högsta nivån. Ställ in lösenordsbegränsningar för inställningsverktyget. Ställ in lösenordsbegränsningar för inställningsverktyget. Aktivera lösenordskontroll vid uppstart. Ställ in lösenordsbegränsningar för HDD. Varning: Håll ordning på lösenorden. BIOS-återställning kommer att krävas för återställning av lösenorden. Kontakta din IT-avdelning eller datorspecialist för information om BIOSåterställning. Avslutningsmenyn Exit Saving Changes (Spara ändringar och avsluta) Exit Discarding Changes (Stäng utan att spara ändringar) Load Setup Defaults (Ladda standardinställningar) Discard Changes (Kassera ändringar) Save Changes (Spara ändringar.) Sparar alla ändringar och stänger BIOS-menyn. Stänger BIOS-menyn utan att spara några ändringar Återställ fabriksinställningarna. Kassera alla nuvarande ändringar och återgå till senast sparade inställningar. Sparar alla nuvarande ändringar utan att stänga BIOS-menyn. 18

25 Tillägg B: Indikatortabell 1. Strömbrytarindikator (, placerad ovanpå enheten) Lysdiodfärg Fast blå AV Blinkande blå Strömstatus PÅ AV Insomning 2. Batteriindikator (, placerad ovanpå enheten) Lysdiodfärg Fast gul Fast blå AV AV Batteristatus Laddar Batteriet är fulladdat Om Ström är PÅ; använder batterier. Om ström är AV; AV. Tillägg C: Felsökning 19

26 Symptom Möjliga orsaker Åtgärd Pekskärmen fungerar inte som den ska 1. Den omgivande miljön skiljer sig markant från fabriksstandarden. Kalibrera om pekskärmen. 2. Otillräckligt med elektricitet avges när pekskärmen vidrörs. - Se till att fingret är torrt och rent. - Se till att stiftet godkänts för användning med pekskärm. Batteriet laddar inte. 1. Fel växelströmsadapter med för svag märkning eller felaktig kontakt används. Använd den växelströmsadapter som medföljde enheten. 2. USB används. Den här enheten stöder inte laddning via USB. Ingen 3G-dataanslutning 1. APN:en finns inte i enhetens APN-lista. Lägg till APN:en manuellt. 2. 3G-tjänsten har inte aktiverats. Kontrollera med din nätverksleverantör. 3. SIM-kortet har skadats eller saknas. Se till att ett giltigt 3G-SIM-kort installerats. Flertrycksinmatningen fungerar inte 1. Windows 7 Starter eller Basic används (endast enkeltryck) Uppgradera till Windows 7 Home Premium eller högre. 2. Applikationen stöds inte Använd en applikation som stöder flertrycksfunktionalitet. 3. Felaktig handgest Se till att handgesten utförs på rätt sätt. 20

27 En extern bildskärm fungerar inte 1. HDMI-kabeln är skadad eller av låg kvalitet Byt HDMI-kabel. 2. Utgångsupplösningen och ruthastighetenstöds inte av den anslutna bildskärmen Använd en bildskärm som stöder vald utgångsupplösning och ruthastighet. System hänger sig Det finns ett flertal möjligheter: Windowskod, Intel-enheten fungerar inte, enhetens drivrutin, överhettning eller applikationskod. Tryck på återställningsknappen för att starta om systemet. Uppdatera Windows regelbundet så att du får de senaste uppdateringarna för systemet och enheten, och installera de senaste drivrutinerna och applikationsversionerna. 1. Vätskor kan skada: Den här enheten är inte vattentät. Om enheten sänks ned i vätska eller utsätts för stänk kan den skadas permanent (t.ex. utspillda drycker, ånga, kondensering, etc.). 2. Repor kan skada: Överdrivna repor kan leda till problem med pekskärmens känslighet och exakthet. Täck alltid över pekskärmen med skyddsväskan eller en bit tyg när den inte används. 3. Värme kan skada: Elektroniska enheter fungerar längre i svalare miljöer. Undvik att utsätta enheten för direkt solljus under längre tid. Se till att det finns tillräckligt med svalkande ventilation under användning. 4. Batteriuttömning: Om batteriet ofta töms helt och hållet kommer dess livslängd att förkortas. Definiera en säker varning för låg batterinivå i kontrollcentret. Förvara alltid enheten på sval och väl ventilerad plats. 21

28 Kundtjänst För teknisk support eller produkttjänst, se tabellen nedan eller kontakta din återförsäljare. OBS! Du behöver produktens serienummer. Land/Område Webbsida Telefon E-post Sverige com/se/ support/call-desk/ com 22

29 Begränsad garanti VIEWSONIC ViewPad Garantin omfattas av följande: ViewSonic garanterar att dess produkter är fria från brister i material och utförande under garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt i material eller utförande under garantiperioden kommer ViewSonic att enligt beslut efter eget bedömande att reparera eller byta ut produkten mot en likadan produkt. Utbytesprodukt eller reservdelar kan innefatta nytillverkade eller ombyggda delar eller komponenter. Ersättningsenheten täcks av den återstående tiden i kundens ursprungliga begränsade garanti. ViewSonic ger inga garantier för programvara från tredje part som medföljer produkten eller som installeras av kunden. Garantins livslängd: ViewSonic ViewPad har minst ett års garanti mot tillverkningsfel från datumet för den första kundens köp. Kunden är ansvarig för säkerhetskopiering av data innan enheten lämnas in för service. ViewSonic tar inget ansvar för förlorad data. Garantins skyddsomfång: Denna garanti gäller endast för första köpare/konsument. Följande omfattas ej av garantin: 1. Produkt för vilken serienumret har helt eller delvis utraderats eller modifierats. 2. Skada, kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av: a. Olycka, felaktig användning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force majeure eller annat laga hinder, ickeauktoriserad produktmodi fikation, eller underlåtelse att följa instruktioner som medföljer produkten. b. Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av ViewSonic. c. Orsaker exteriört produkten, såsom elspänningsfluktueringar eller strömavbrott. d. Användning av tillbehör eller delar som ej uppfyller ViewSonic specifikationer. e. Normalt slitage. f. Annan orsak som inte hänför sig till produktfel. 3. Varje produkt som uppvisar vad som kallas fosforinbränning, vilket sker när en statisk bild visas på produkten under en längre tid. 4. Borttagande, installation och kostnader för installationsservice. För beställning av service: 1. Vill du ha information om hur du erhåller service under garantiperioden, kontakta ViewSonic kundtjänst (Se sidan för kundsupport). Du kommer att behöva ange produktens serienummer. 2. För att erhålla service under garanti krävs att du presenterar följande: (a) ursprunglig inköpshandling (kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en beskrivning av problemet och (e) produktens serienummer. 3. Se till att leverera produkten med förbetald fraktkostnad i dess originalförpackning till ViewSonic eller till ett auktoriserat servicecenter för ViewSonic. 4. För ytterligare information eller namnet på närmaste servicecenter för ViewSonic, ta kontakt med ViewSonic. 23

30 Begränsning av underförstådda garantier: Det föreligger inga garantier, explicit eller underförstått, vilka har omfång utöver den häri givna beskrivningen, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet och riktighet för något särskilt ändamål. Uteslutande av skadestånd: Viewsonic skadeståndsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller utbyte av produkten. Viewsonic skall ej hållas ansvarigt för: 1. Skada på annan egendom som förorsakas av defekter hos produkten, skador som beror på olämplighet, förlust vid användning av produkten, tidsförlust, profitbortfall, förlorat affärstillfälle, förlust av goodwill, störning i affärsförhållande eller annan kommersiell förlust, även om möjligheten till sådana skador har omtalats. 2. Andra skador, såsom olycksbetingade eller följdskador eller liknande. 3. Anspråk mot kunden från annan part. 4. Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av ViewSonic. 4.3: ViewSonic TPC Warranty TPC_LW01 Rev. 1A

31

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

VMP72 FULL HD media player

VMP72 FULL HD media player FULL HD media player - User Guide - Guide de l utilisateur - Guía del usuario - Bedienungsanleitung - Guida dell utente - Model No.: VS13057 Enheten uppfyller EMC-direktiv 2004/108/EC och lågspänningsdirektiv

Läs mer

ViewSonic. VTV35 Pocket TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente.

ViewSonic. VTV35 Pocket TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente. TM Pocket TV - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Användarhandbok - Käyttöopas - Brugervejledning - Bruksanvisning - 使 用 手 冊 Model No.: VS12801

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic XGA LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Läs mer

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PRO8300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4356968

Din manual VIEWSONIC PRO8300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4356968 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14946/VS14935/VS14948/VS14950 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i

Läs mer

SP700 BRUKSANVISNING

SP700 BRUKSANVISNING SP700 BRUKSANVISNING svenska TACK!...2 OM JABRA SP700...2 DETTA GÖR DIN HÖGTALARTELEFON...3 ATT KOMMA IGÅNG...4 LADDA HÖGTALARTELEFONEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HÖGTALARTELEFONEN............... 5 IHOPPARNING

Läs mer

SW8582 September 2013 Bärbar dator

SW8582 September 2013 Bärbar dator SW8582 September 2013 Bärbar dator E-Manual Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER

Läs mer

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Läs mer

Bruksanvisning. A4320/A6420-serien

Bruksanvisning. A4320/A6420-serien Bruksanvisning A4320/A6420-serien SW10213 Första upplagan Juli 2015 Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd

Läs mer

TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok

TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok TravelMate 4400-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt TravelMate 4400-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan

Läs mer

Bärbar dator. E-manual

Bärbar dator. E-manual Bärbar dator E-manual SW7814 December 2012 Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER

Läs mer

SW10189 Första utgåvan Mars 2015. Mini Desktop PC. Bruksanvisning. E510 serie

SW10189 Första utgåvan Mars 2015. Mini Desktop PC. Bruksanvisning. E510 serie SW10189 Första utgåvan Mars 2015 Mini Desktop PC Bruksanvisning E510 serie Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt

Läs mer

Användarhandbok NPD4898-00 SV

Användarhandbok NPD4898-00 SV NPD4898-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

T-801B.NORD MANUAL. Svenska

T-801B.NORD MANUAL. Svenska T-801B.NORD MANUAL Svenska Innehållsförteckning Viktig säkerhetsinformation 3 Windows Home-knappen 9 Produktöversikt 4 Starta och stänga program 10 Instruktioner för användning 6 Huvudmenyn 11 Förpackningens

Läs mer

Professional Notebook

Professional Notebook Professional Mobile Svenska Bruksanvisning Professional Notebook Har du... tekniska frågor eller problem? Kontakta i så fall: vår hotline/help Desk (se medföljande Help Desk-lista eller på Internet: "www.fujitsu-siemens.com/support/")

Läs mer

TravelMate 2350-Serien. Användarhandbok

TravelMate 2350-Serien. Användarhandbok TravelMate 2350-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Acer Incorporated Med Ensamrätt. Användarhandbok för Bärbar TravelMate 2350-Serien-Dator Ursprunglig Utgåva: november 2004 Informationen i den här

Läs mer

Din manual ASUS X32U http://sv.yourpdfguides.com/dref/4230870

Din manual ASUS X32U http://sv.yourpdfguides.com/dref/4230870 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ASUS X32U. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok NPD5123-00 SV

Användarhandbok NPD5123-00 SV NPD5123-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får reproduceras, sparas i system för återskapande eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt,

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok ICONIA W510 / W511 Användarhandbok - 1 2012. Med ensamrätt. ICONIA W510 / W511 Användarhandbok Modell: W510 Första utgåvan: 11/2012 2 - INNEHÅLL Säkerhet och komfort 5 Först och främst 16 Dina guider...

Läs mer

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK Upplysningar och varningar Obs! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT! Visar sådant som kan skada maskinvara eller

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer