ViewPad 10pro Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ViewPad 10pro Användarhandbok"

Transkript

1 ViewPad 10pro Användarhandbok Model No. VS14140

2 Godkännandeinformation CE-efterlevnad för europiska länder Enheten uppfyller EMC-direktiv 2004/108/EC och lågspänningsdirektiv 2006/95/EC. Deklaration om uppfyllelse av R&TTE-regler 2200 Denna trådlösa modulenhet uppfyller de grundläggande kraven i den Europeiska unionens R&TTE-direktiv (1999/5/EC). Denna utrustning uppfyller följande regelstandarder: EN EN EN50361 EN EN EN EN EN62311 Varning Risk för explosion om batteriet byts ut mot batteri av felaktig typ. Kassera använda batterier i enlighet med instruktionerna. Meddelade länder: Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Spanien, Österrike, Ireland, Portugal, Grekland, Luxemburg, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckiska Republiken, Slovakien, Slovenien, Ungern, Polen och Malta. Följande information gäller endast för medlemsstater i Europeiska Unionen (EU): Symbolen till höger är i enlighet med direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Produkter med denna symbol skall inte behandlas som kommunalt avfall utan måste behandlas med de återvinnings- och insamlingssystem som finns tillgängliga i ditt land eller närområde, med hänsyn till lokala bestämmelser.om batterierna som medföljer utrustningen har den kemiska symbolen Hg, Cd eller Pb, betyder det att batteriet har ett tungmetallinnehåll på mer än 0,0005% kvicksilver eller mer än 0,002% kadmium eller mer än 0,004% bly. Produkter med 2,4-GHz trådlösa LAN-enheter Frankrike Vid 2,4-GHz trådlös LAN-drift med denna produkt gäller vissa restriktioner. Denna utrustning måste använda hela frekvensbandet från 2400 MHz till 2483,5 MHz (kanal 1-13) för inomhusapplikationer. Vid utomhusbruk får endast frekvensbandet MHz (kanal 1-9) användas. För de senaste kraven, se i

3 Viktiga säkerhetsföreskrifter 1. Placera INTE andra föremål ovanpå ViewPad. De kan repa eller tränga in i skärmen. 2. Utsätt INTE ViewPad för smutsiga eller dammiga miljöer. 3. Placera INTE ViewPad på ojämna eller ostadiga ytor. 4. Tryck INTE in främmande föremål i ViewPad. 5. Utsätt INTE ViewPad för starka magnet- eller elektriska fält. 6. Utsätt INTE ViewPad för direkt solljus eftersom det kan skada LCD-skärmen. Håll på avstånd från värmekällor 7. SÄKRA TEMPERATURER: Denna ViewPad bör endast användas i miljöer där den omgivande temperaturen ligger mellan -15 C och 55 C. 8. Använd INTE ViewPad i regn. 9. Kontrollera bestämmelser för kassering av elektroniska produkter hos de lokala myndigheterna eller en återförsäljare. 10. ViewPad och adaptern kan avge viss värme vid normal användning och laddning. Lämna INTE ViewPad i ditt knä för att undvika obehag eller skada p.g.a. att du utsätts för värme. 11. INGÅNGSSPÄNNING: Läs igenom märkningsetiketten på ViewPad för att se till att nätadaptern överensstämmer med märkningen. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren. 12. Använd INTE pennor eller andra skarpa föremål för att knacka på skärmen. 13. Rengör pekskärmen med en mjuk trasa. Om så behövs, fukta den lätt före rengöringen. Använd aldrig grova eller andra rengöringsmedel.14.stäng alltid av ViewPad vid installation eller avinstallation av externa enheter som inte stöder hotplugging. 14. Koppla ifrån ViewPad från eluttag och stäng av strömtillförseln före rengöring. 15. Ta INTE isär ViewPad. Endast behöriga tekniker bör utföra reparationer. 16. ViewPad har öppningar för att avge värme. Blockera INTE ViewPads ventilationsuttag eftersom den kan bli het och funktionsstörningar kan uppstå. 17. Risk för explosion om batteriet byts ut mot batteri av felaktig typ. Kassera använda batterier i enlighet med instruktionerna. 18. Användare måste använda anslutningen till USB-gränssnitt med USB 2,0 eller högre. 19. INKOPPLINGSBAR UTRUSTNING, eltaget måste vara installerat nära utrustningen och vara lättåtkomligt. ii

4 Deklaration om RoHS-efterlevnad Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2002/95/EC från det europeiska parlamentet och rådet om restriktion av användning av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktiv) och har bedömts efterleva de maximala koncentrationsvärden som utfärdats av TAC (European Technical Adaptation Committee) enligt nedan: Substans Föreslagen maximal koncentration Faktisk koncentration Bly (Pb) 0,1% < 0,1% Kvicksilver (Hg) 0,1% < 0,1% Kadmium (Cd) 0,01% < 0,01% Hexavalent krom (Cr6+) 0,1% < 0,1% Polybrominerade bifenyler (PBB) Polybrominerade difenyletrar (PBDE) 0,1% < 0,1% 0,1% < 0,1% Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS-direktivens annex enligt nedan: Exampel på undantagna komponenter är: 1. Kvicksilver i kompakta lysrör som ej överstiger 5 mg per lampa och i andra lampor som inte nämns specifikt i RoHS-direktivens annex. 2. Bly i glas i katodbildrör, elektroniska komponenter, lysrör och elektroniska keramiska delar (t ex piezoelektroniska enheter). 3. Bly i högtemperaturlödning (t ex blybaserade legeringar som innehåller minst 85 % blyvikt). 4. Bly som ett fördelningselement i stål innehållande upp till 0,35 % blyvikt, aluminium innehållande upp till 0,4% blyvikt och som en kopparlegering innehållande upp till 4 % blyvikt. iii

5 Ta copyrightt på information Copyright ViewSonic Corporation, Alla rättigheter förbehålles.android är ett varumärke tillhörande Google Inc. Användande av detta varumärke styrs av Google Permissions.Denna produkt har en Android -plattform baserad på Linux och kan expanderas med hjälp av en mängd olika JME-baserade applikationsprogram.alla produkter som används i den här enheten och alla varumärken som nämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.google, Google-loggan, Android, Android-loggan och Gmail är varumärken som tillhöra Google Inc. Användande av detta varumärke styrs av Google Permissions.Wi-Fi och Wi-Fi CERTIFIED-loggan är registrerade varumärken som tillhör Wireless Fidelity Alliance.microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.Bluetooth och Bluetooth-loggan är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.Java, JME och alla andra Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder.förutsägelsemaskinen för inmatningsmetoden är TOUCHPAL som tillhandahålls av COOTEK.DataViz och RoadSync är registrerade varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla rättigheter förbehålls.dataviz och Documents To Go är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla rättigheter förbehålls.word To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go, PDF To Go och ikoner är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla rättigheter förbehålls.friskrivning från ansvar: ViewSonic Corporation skall inte hållas ansvariga för tekniska fel, korrekturfel eller uppgifter som saknas i denna handbok, ej heller för olyckor eller följdskador som orsakats av framtagandet av detta material eller av produktens funktion eller användning.för att ständigt kunna förbättra sina produkter förbehåller sig ViewSonic Corporation rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.ingen del av det här dokumentet får kopieras, mångfaldigas eller överföras på något sätt för något syfte utan föregående skriftligt tillstånd från ViewSonic Corporation.Information om immaterialrättigheterrättigheterna till all teknik och alla produkter som ingår i denna enhet tillhör deras respektive ägare:denna produkt har en Android -plattform baserad på Linux och kan expanderas med hjälp av en mängd olika Java-Scriptbaserade applikationsprogram.google, Google-loggan, Android, Android-loggan, Gmail, och YouTube är varumärken som tillhör Google Inc.Bluetooth och Bluetoothloggan är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.Java, JME och alla andra Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder.microsd är ett varumärke som tillhör SD Card Association.Förutsägelsemaskinen för inmatningsmetoden är TOUCHPAL som tillhandahålls av COOTEK. iv

6 Produktregistrering Tillgodose framtida behov och erhåll ytterligare produktinformation allteftersom den blir tillgänglig genom att registrera produkten på Internet på: Inköpsuppgifter Produktnamn: Modellnummer: Dokumentnummer: Serienummer: Inköpsdatum: ViewPad 10pro VS14140 ViewPad 10pro_UG_SWD Rev. 1A Bortskaffande av produkten vid slutet av dess livslängd ViewSonic respekterar miljön och är engagerade att arbeta och leva grönt. Tack för att du tar del av en smartare och grönare datorhantering. Besök ViewSonic webbisda för att ta reda på mer. USA och Kanada: Europa: Taiwan: v

7 Innehållsförteckning Kapitel 1: Produktöversikt - Förpackningsinnehåll - Kontrollknappar och anslutningar Kapitel 2: Inställningar - Strömförsörjning och batteri - Installation av minneskort - SIM-kortsinstallation och tjänsteaktivering - Nätverksinställningar - Kapitel 3: Grundläggande användning - Starta, Standby och Av Tillägg A. BIOS-meny B. Indikatortabell C. Felsökning D. Underhållstips 1

8 ViewPad 10pro Microsoft Windows 7 Professional For distribution only with a new ViewSonic PC. This disc contains 32-bit software only. External Recovery Media Disc 1 of 1 Copyright 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks, registered or otherwise, are the property of their respective companies. Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from furnishing this meterial, or the performance or use of this product. In the interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the right to change product specifications without notice. Information in this CD-ROM may change without notice, No part of this CD-ROM may be copied, reproduced, or transmitted by any means, for any purpose without prior written permission of ViewSonic Corporation. 03/14/11 ViewPad_CD Made in China Copyright 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks, Support for these products registered provided by ViewSonic. omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting or otherwise, are the property of their respective companies. Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors or from furnishing this meterial, or the performance or use of this product. In the For technical support interest information, visit may change without notice, No part of this CD-ROM may be copied, reproduced, or of continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the right to change product specifications without notice. Information in this CD-ROM transmitted by any means, for any purpose without prior written permission of ViewSonic Corporation. Portions 2011 Microsoft 03/14/11 Corporation. All rights reserved ViewPad_CD Made in China ViewSonic Part No. 03/14/11_VPD_Ver.1 PC System Requirements Intel Pentium processor or greater running on Windows Platform, 4x CD-ROM drive; 64MB or more of available RAM; 800x600 color display. Kapitel 1: Produktöversikt Förpackningsinnehåll ViewPad 10pro Växelströmsladdare User Guide and Installation Software ViewPad Series Tablet Quick Start Guide Snabbstartguide Återställnings-dvd- och drivrutins-cd 1. ViewPad 10pro Tablet 2. Universell växelströmsladdare x1 (4 utbytbara kontakter) 3. Snabbstartguide 4. Återställnings-dvd- och drivrutins-cd 2

9 Kontrollknappar och anslutningar Framsida Vänster Höger Ovansida Undersida 1. Sensor för omgivande belysning 2. Webbkamera 3. Sök 4. Återgå 5. Hemmeny 6. Inställningsmeny 7. Laddaruttag 8. Örsnäcksuttag 9. Mini-HDMI-utmatning 10. USB-port 11. Kortplats för SIM-kort 12. Kortplats för Micro SD-kort 13. Återställ 14. Högtalare 15. Strömindikator 16. Laddningsindikator 17. Strömbrytare 18. Håll och Ctrl+Alt+Del-knapp 19. Volym NED 20. Volym UPP 21. Mikrofon 22. Dockningsport 3

10 Kapitel 2: Inställningar Batteribyte Batteriet är permanent installerat i enheten. Batteribyte bör utföras av behörigt ViewSonic servicecenter. Kontakta den lokala ViewSonic-kundtjänsten för ytterligare information. Ladda batteriet Det nya batteriet levereras endas delvis laddat. Fulladda batteriet genom att följa nedanstående instruktioner. 1. Anslut ena änden av växelströmsadaptern till batteriladdaren. 2. Sätt i den andra änden i ett vägguttag och påbörja laddningen. Fig. 2.1 Ladda batteriet När batteriet laddas blinkar indikatorn gult. Batteriikonen visas också i statusfältet. När batteriet är fulladdat slår indikatorn om till blått. Om enheten är på visas en fulladdad batteriikon. Obs: Används endast den medföljande växelströmsadaptern för laddning av batteriet. Batteriets livslängd kan variera beroende på användning. 4

11 3G-SIM-kort och minneskort SIM-kortet innehåller detaljerna för din nätverkstjänst. MicroSD-minneskortet ger ytterligare lagringsutrymme. Installera SIM/microSD-kort 1. Endast MicroSD: Öppna luckan. 2. Sätt i SIM/MicroSD-kortet enligt bilden. Se till att de förgyllda kontakterna är riktade uppåt. 3. Endast MicroSD: Stäng luckan. Fig. 2-2 SIM och microsd-kort Ta ut SIM-kortet 1. Tryck för att mata ut SIM-kortet från kortplatsen. Ta ut minneskortet 1. För säker borttagning, gå till Windows aktivitetsfält och högerklicka på -ikonen. Välj alternativet för utmatning av MicroSD-kortet. 2. Öppna kortluckan när Windows-meddelandet The device is now safe to remove (Säkert att ta bort enheten) visas. 3. Tryck för att mata ut MicroSD-kortet från kortplatsen. Obs: Ta inte bort minneskortet medan det används. Om minneskortet plötsligt tas bort kan data gå 5

12 förlorad eller få systemet att uppföra sig på ett oförutsägbart sätt. Inställning av mobilnätverk (3G-data) Varning: ZTE 3G stöder inte hot-plug-detektering. Se till att enheten har stängts av när SIM-kortet ska sättas i. Om SIM-kortet sätts i när enheten är PÅ kommer systemet att stängas av. 1. Stäng av enheten. 2. Sätt i SIM-kortet (med de förgyllda kontakterna uppåt) 3. Sätt på enheten. 4. På Windows-skrivbordet, knacka lätt på -ikonen för att öppna ZTE 3G-kontrollcentret. Fig. 2-3 ZTE 3G-kontrollcenter 5. Efter initialisering kommer SIM-kortet att upptäckas. Fig. 2-4 SIM.kortet har känts igen 6. Tryck lätt på -knappen för att etablera 3G-dataanslutning. Fig G-data ansluten 6

13 Lägga till en ny APN Om en dataanslutning inte kan etableras måste konfigurationen göras manuellt. Fig. 2-6 Operatörens APN hittades inte Obs: Den här enheten innehåller mer än 700+ APN-inställningar över hela världen. Om din operatörs APN inte finns med i listan, inhämta följande information från din nätverksoperatör. - Åtkomstpunktsnamn (APN) - Användarnamn - Lösenord 1. Tryck lätt på -ikonen för att öppna inställningsmenyn. 2. Tryck lätt på -knappen för att lägga till en ny APN. Fig. 2-7 Lägga till en ny APN 3. I anslutningsmenyn, ange Dial Number (Ring nummer) *99# och Config Name (Konfig.-namn). Ange APN (APN), User name (Användarnamn) och Password (lösenord) som inhämtats från din nätverksoperatör. Fig. 2-8 Connection Menu (Anslutningsmeny) 4. Tryck lätt på -knappen för att spara APN-inställningen 5. Återgå till huvudmenyn och tryck lätt på -knappen för att göra en dataanslutning. 7

14 Inställning av pekskärmen Pekskärmen på den här enheten är fabrikskalibrerad. I de flesta fall behöver den inte kalibreras på nytt. På grund av de kapacitiva pekskärmarnas natur kan dock byte av geografisk plats innebära att skärmen måste kalibreras om på grund av den nya miljön. Om pekskärmen beter sig på ett oväntat sätt, kalibrera om den enligt nedanstående procedur. 1. Tryck lätt på -ikonen (ILITEK) för att öppna menyn för kalibrering av pekskärmen. Fig. 2-9 Meny för kalibrering av pekskärmen 2. Placera enheten på en jämn bordyta. Undvik att vidröra pekskärmen när kalibreringen utförs. 3. Tryck lätt på Calibration (Kalibrering) för att påbörja processen. 4. När kalibreringen avslutats visas meddelande Calibration OK (Kalibrering OK). 8

15 WiFi-inställningar 1. I Windows aktivitetsfält, tryck lätt på för att öppna menyn över tillgängliga anslutningspunkter. 2. Välj WiFi-anslutningspunkt i listan över åtkomliga WiFi-nätverk. 3. Ange lösenord för nätverket om så krävs. 4. Klicka på Connect (Anslut) för att fullborda anslutningen. Bluetooth Bluetooth kan konfigureras via kontrollpanelen. Se avsnittet Kontrollcenter frö aktivering av Bluetooth. Para Bluetooth-enheter 1. Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på de enheter som ska paras. 2. Tryck lätt två gånger på i Windows aktivitetsfält för att öppna Bluetoothmenyn. 3. Tryck lätt på Add New Device (Lägg till ny enhet) för att skanna alla tillgängliga Bluetooth-enheter i området. 4. Välj önskad enhet. 5. Fönstret ger en PIN-kod för den anslutande Bluetooth-enheten. Ange koden på den anslutande enheten. Fönstret stängs efter en kort stund om ingen åtgärd tas. 6. När handskakningen etablerats, tryck lätt på Next (Nästa) för att fullfölja. 7. Om du ansluter till en ljudenhet som endast stöder HSP/HFP (A2DP), visas Connect to phone audio (Anslut telefonen till ljud). Obs: När handskakningen har etablerats krävs inte längre PIN-koden vid anslutning till samma enhet. 9

16 Kontrollcenter Kontrollcentret ger en snabb allmän systemstatus och kommunikationsprotokollinställning (3G, WiFi och Bluetooth). Huvudmeny Fig Kontrollcenter, huvudmeny Tryck lätt på en ikon för att öppna delmenyn. - System Info (Systeminfo) - Battery (Batteri) - Thermal Condition (Temperatur) - Display (Bildskärm) - Power Management (Effektstyrning) - Device Controller (Enhetskontroll) 10

17 Systeminfo Innehåller OS-, BIOS-, CPU- och HD-information. Batteri Ger batteristatus och -inställningar. Fig Batteri, delmeny Inställning för varning för svagt batteri: Ställ in skjutreglaget för svagt batteri. Välj typ av varning 1. OSD (Visual) Warning (OSD (synlig) varning): Tyst 2. Sound Warning (Ljudvarning): Hörbar. Spara ändringar. Återställ standardinställningar för batteriet. Samla in data om batterianvändning för beräkning av batteritid. 11

18 Bildskärm Visa information och justeringar för bildskärmen. Fig Bildskärm, delmeny Tryck lätt för manuell aktivering av extern videoutmatning (om Plug&Play inte upptäcks). Justera ljusstyrkan. Effektstyrning Effektstyrningsalternativ 12

19 Enhetskontroll Fig Enhetskontroll, delmeny Trådlöst kort: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera WiFi. Bluetooth: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera Bluetooth. 3G: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera 3G. G-sensor: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera G-Sensorn. Ljussensor: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera ljussensorn. Justera bildskärmens ljusstyrka automatiskt baserat på den omgivande belysningen i rummet. 13

20 Kapitel 3: Grundläggande användning Starta och stänga av 1. Tryck på -knappen ovanpå enheten för att starta den. Varning: Stäng inte av enheten innan den startats upp helt och hållet för att undvika fel vid nästa start. 2. I Windows 7, klicka på Start > Shutdown (Avstängning) > eller tryck på -knappen för att stänga av. Anmärkning 1: Windows kan konfigureras så att det automatiskt stängs av med en enda -tryckning. Se Windows hjälp & support (nyckel ord "strömförsörjning") för mer info om konfigurering av strömförsörjningen. Anmärkning 2: Hård avstängning kan göras genom att hålla nedtryckt i mer än fyra sekunder. Pekskärmskontroller Tryck lätt: Snabbt enstaka tryck. Samma som att vänsterklicka med musen. Håll ner: Tryck på ett område i mer än fyra sekunder. Samma som att högerklicka med musen. Glid: Snabb dragande rörelse. Samma som rullning. Dra: Tryck på en ikon i mer än fyra sekunder och dra sedan. Samma som att hålla ner vänstra musknappen. Knip: Inåtgående rörelse från två punkter. Zooma in. Sprid: Utåtgående rörelse från två punkter. Zooma ut. Obs: En applikation kan definiera mer komplexa handrörelser beroende på vad som stöds i varje applikation. 14

21 Virtuellt tangentbord Det virtuella tangentbordet finns i det övre vänstra hörnet på Windows skrivbord. Dra det virtuella tangentbordet till mitten av Windows skrivbord för inmatning via tangentbordet. Fig. 3-1 Virtuellt tangentbord på skrivbordet Den virtuella tangentbordsikonen öppnas också när textinmatningsavsnittet öppnas. Tryck lätt på tangentbordsikonen för att flytta fram det virtuella tangentbordet. Fig. 3-2 Virtuellt tangentbord på skrivbordet Windows 7 Professional: När inloggningsmenyn aktiverats kan Ctrl+Alt+Delfunktionen aktiveras genom att trycka på -knappen ovanpå enheten i mer än fyra sekunder. 15

22 Navigering, front- och sidokontroller De externa knapparna har olika funktioner i olika operativsystem. Knapp Placering BIOS och DOS Windows Bluestacks (Android) Framsida Uppil Öppna webbläsaren Öppna webbläsarens TBD Framsida Nerpil Återgå till föregående Återgå till föregående Framsida ESC Gå till skrivbordet Gå till hemskrivbordet Framsida Enter Öppna tablettkontrollpanelen Öppna menyn för Androidinställningar Ovansida Högerpil Höj volymen Höj volymen Ovansida Vänsterpil Sänk volymen Sänk volymen Android i Windows 1. Tryck lätt på -ikonen på Windows-skrivbordet. 2. Förstagångsstarten behöver längre tid för initialisering av inställningarna (engångsinställning). 3. Se BlueStacks användarguide för mer information om Android. 4. Tryck lätt på -ikonen för att återgå till Windows. 16

23 Kapitel 4 Tillägg Tillägg A: BIOS-menyn Huvudmenyn - Ställ in datum och tid. - Ge följande information om systemkonfigurationen. 1. BIOS-version 2. EC-version 3. PCB-version 4. Processortyp 5. Processorhastighet 6. Systemminnets hastighet 7. L2 Cache-RAM 8. Sammanlagt minne Avancerade menyn Quick Boot (Snabbstart) Diagnostic Splash Screen (Diagnostisk startfönster) Diagnostic Summary Screen (Diagnostisk sammanfattningsfönster) SATA Port (SATA-port) Aktivera snabbstart. Välj startfönster vid uppstart: grafik eller text. Aktivera/inaktivera fönstret med den diagnostiska sammanfattningen. Information om SATA-enheter. Säkerhetsmenyn 17

24 Supervisor Password (Övervakarens lösenord) User Password (användarlösenord) Set Supervisor Password (Ställ in övervakarens lösenord) Set User Password (ställ in användarlösenord) Authenticate User on boot (Bekräfta användare vid uppstart) HDD Password State (Status för HDD-lösenord) Markerad= aktiverad; avmarkerad= inget lösenord. Markerad= aktiverad; avmarkerad= inget lösenord. Lösenord för högsta nivån. Ställ in lösenordsbegränsningar för inställningsverktyget. Ställ in lösenordsbegränsningar för inställningsverktyget. Aktivera lösenordskontroll vid uppstart. Ställ in lösenordsbegränsningar för HDD. Varning: Håll ordning på lösenorden. BIOS-återställning kommer att krävas för återställning av lösenorden. Kontakta din IT-avdelning eller datorspecialist för information om BIOSåterställning. Avslutningsmenyn Exit Saving Changes (Spara ändringar och avsluta) Exit Discarding Changes (Stäng utan att spara ändringar) Load Setup Defaults (Ladda standardinställningar) Discard Changes (Kassera ändringar) Save Changes (Spara ändringar.) Sparar alla ändringar och stänger BIOS-menyn. Stänger BIOS-menyn utan att spara några ändringar Återställ fabriksinställningarna. Kassera alla nuvarande ändringar och återgå till senast sparade inställningar. Sparar alla nuvarande ändringar utan att stänga BIOS-menyn. 18

25 Tillägg B: Indikatortabell 1. Strömbrytarindikator (, placerad ovanpå enheten) Lysdiodfärg Fast blå AV Blinkande blå Strömstatus PÅ AV Insomning 2. Batteriindikator (, placerad ovanpå enheten) Lysdiodfärg Fast gul Fast blå AV AV Batteristatus Laddar Batteriet är fulladdat Om Ström är PÅ; använder batterier. Om ström är AV; AV. Tillägg C: Felsökning 19

26 Symptom Möjliga orsaker Åtgärd Pekskärmen fungerar inte som den ska 1. Den omgivande miljön skiljer sig markant från fabriksstandarden. Kalibrera om pekskärmen. 2. Otillräckligt med elektricitet avges när pekskärmen vidrörs. - Se till att fingret är torrt och rent. - Se till att stiftet godkänts för användning med pekskärm. Batteriet laddar inte. 1. Fel växelströmsadapter med för svag märkning eller felaktig kontakt används. Använd den växelströmsadapter som medföljde enheten. 2. USB används. Den här enheten stöder inte laddning via USB. Ingen 3G-dataanslutning 1. APN:en finns inte i enhetens APN-lista. Lägg till APN:en manuellt. 2. 3G-tjänsten har inte aktiverats. Kontrollera med din nätverksleverantör. 3. SIM-kortet har skadats eller saknas. Se till att ett giltigt 3G-SIM-kort installerats. Flertrycksinmatningen fungerar inte 1. Windows 7 Starter eller Basic används (endast enkeltryck) Uppgradera till Windows 7 Home Premium eller högre. 2. Applikationen stöds inte Använd en applikation som stöder flertrycksfunktionalitet. 3. Felaktig handgest Se till att handgesten utförs på rätt sätt. 20

27 En extern bildskärm fungerar inte 1. HDMI-kabeln är skadad eller av låg kvalitet Byt HDMI-kabel. 2. Utgångsupplösningen och ruthastighetenstöds inte av den anslutna bildskärmen Använd en bildskärm som stöder vald utgångsupplösning och ruthastighet. System hänger sig Det finns ett flertal möjligheter: Windowskod, Intel-enheten fungerar inte, enhetens drivrutin, överhettning eller applikationskod. Tryck på återställningsknappen för att starta om systemet. Uppdatera Windows regelbundet så att du får de senaste uppdateringarna för systemet och enheten, och installera de senaste drivrutinerna och applikationsversionerna. 1. Vätskor kan skada: Den här enheten är inte vattentät. Om enheten sänks ned i vätska eller utsätts för stänk kan den skadas permanent (t.ex. utspillda drycker, ånga, kondensering, etc.). 2. Repor kan skada: Överdrivna repor kan leda till problem med pekskärmens känslighet och exakthet. Täck alltid över pekskärmen med skyddsväskan eller en bit tyg när den inte används. 3. Värme kan skada: Elektroniska enheter fungerar längre i svalare miljöer. Undvik att utsätta enheten för direkt solljus under längre tid. Se till att det finns tillräckligt med svalkande ventilation under användning. 4. Batteriuttömning: Om batteriet ofta töms helt och hållet kommer dess livslängd att förkortas. Definiera en säker varning för låg batterinivå i kontrollcentret. Förvara alltid enheten på sval och väl ventilerad plats. 21

28 Kundtjänst För teknisk support eller produkttjänst, se tabellen nedan eller kontakta din återförsäljare. OBS! Du behöver produktens serienummer. Land/Område Webbsida Telefon E-post Sverige com/se/ support/call-desk/ com 22

29 Begränsad garanti VIEWSONIC ViewPad Garantin omfattas av följande: ViewSonic garanterar att dess produkter är fria från brister i material och utförande under garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt i material eller utförande under garantiperioden kommer ViewSonic att enligt beslut efter eget bedömande att reparera eller byta ut produkten mot en likadan produkt. Utbytesprodukt eller reservdelar kan innefatta nytillverkade eller ombyggda delar eller komponenter. Ersättningsenheten täcks av den återstående tiden i kundens ursprungliga begränsade garanti. ViewSonic ger inga garantier för programvara från tredje part som medföljer produkten eller som installeras av kunden. Garantins livslängd: ViewSonic ViewPad har minst ett års garanti mot tillverkningsfel från datumet för den första kundens köp. Kunden är ansvarig för säkerhetskopiering av data innan enheten lämnas in för service. ViewSonic tar inget ansvar för förlorad data. Garantins skyddsomfång: Denna garanti gäller endast för första köpare/konsument. Följande omfattas ej av garantin: 1. Produkt för vilken serienumret har helt eller delvis utraderats eller modifierats. 2. Skada, kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av: a. Olycka, felaktig användning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force majeure eller annat laga hinder, ickeauktoriserad produktmodi fikation, eller underlåtelse att följa instruktioner som medföljer produkten. b. Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av ViewSonic. c. Orsaker exteriört produkten, såsom elspänningsfluktueringar eller strömavbrott. d. Användning av tillbehör eller delar som ej uppfyller ViewSonic specifikationer. e. Normalt slitage. f. Annan orsak som inte hänför sig till produktfel. 3. Varje produkt som uppvisar vad som kallas fosforinbränning, vilket sker när en statisk bild visas på produkten under en längre tid. 4. Borttagande, installation och kostnader för installationsservice. För beställning av service: 1. Vill du ha information om hur du erhåller service under garantiperioden, kontakta ViewSonic kundtjänst (Se sidan för kundsupport). Du kommer att behöva ange produktens serienummer. 2. För att erhålla service under garanti krävs att du presenterar följande: (a) ursprunglig inköpshandling (kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en beskrivning av problemet och (e) produktens serienummer. 3. Se till att leverera produkten med förbetald fraktkostnad i dess originalförpackning till ViewSonic eller till ett auktoriserat servicecenter för ViewSonic. 4. För ytterligare information eller namnet på närmaste servicecenter för ViewSonic, ta kontakt med ViewSonic. 23

30 Begränsning av underförstådda garantier: Det föreligger inga garantier, explicit eller underförstått, vilka har omfång utöver den häri givna beskrivningen, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet och riktighet för något särskilt ändamål. Uteslutande av skadestånd: Viewsonic skadeståndsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller utbyte av produkten. Viewsonic skall ej hållas ansvarigt för: 1. Skada på annan egendom som förorsakas av defekter hos produkten, skador som beror på olämplighet, förlust vid användning av produkten, tidsförlust, profitbortfall, förlorat affärstillfälle, förlust av goodwill, störning i affärsförhållande eller annan kommersiell förlust, även om möjligheten till sådana skador har omtalats. 2. Andra skador, såsom olycksbetingade eller följdskador eller liknande. 3. Anspråk mot kunden från annan part. 4. Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av ViewSonic. 4.3: ViewSonic TPC Warranty TPC_LW01 Rev. 1A

31

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra Jabra BT2046 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...3 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Innehåll Motion Backbox

Innehåll Motion Backbox Motion Backbox Innehåll Motion Backbox Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 Backbox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 2 Datorn Dator Anslutningar 9

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

JABRA DRIVE BRUKSANVISNING

JABRA DRIVE BRUKSANVISNING JABRA DRIVE BRUKSANVISNING Innehåll TACK...2 OM JABRA DRIVE...2 FUNKTIONER I JABRA DRIVE...3 KNAPPTRYCKNINGAR...4 INDIKATORNS BETYDELSE...4 KOMMA IGÅNG...5 LADDA JABRA DRIVE...5 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV JABRA

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Dell Latitude E5440/E5540

Dell Latitude E5440/E5540 Dell Latitude E5440/E5540 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5440 Vy från fram-,

Läs mer

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation.

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation. Omnis Data Bridge The software this document describes is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only in accordance with the terms of the agreement. Names of persons, corporations,

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Uppackning. Inledning

Uppackning. Inledning 2 Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade bärbara pekdator. Denna alldeles nya, förstklassiga bärbara pekdator kommer att ge dig en utmärkt och professionell användarupplevelse.

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933 HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933 Freecom HD Dock Pro Ärade användare, välkommen till installationen av din Freecom HD Dock Pro. Innan du installerar

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

7" Capacitive Android Tablet Tablet 729LE

7 Capacitive Android Tablet Tablet 729LE 7" Capacitive Android Tablet Tablet 729LE Lathund Hurtig start guide Hurtig brugervejleduing Pikakäyttöopas Quick Start Guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 7-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Air Sync Användarguide

Air Sync Användarguide Air Sync Användarguide Ladda Air Sync 1. Koppla Air Syncs micro-usb-port (D) till din dator eller annan kompatibel laddare med den medföljande USB-kabeln eller annan kompatibel micro-usb-kabel. 2. Laddningsindikatorn

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

ViewSonic. VTV35 Pocket TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente.

ViewSonic. VTV35 Pocket TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente. TM Pocket TV - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Användarhandbok - Käyttöopas - Brugervejledning - Bruksanvisning - 使 用 手 冊 Model No.: VS12801

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Utvecklad av Acers programvaruteam är Acer erecovery Management ett verktyg som erbjuder dig ett enkelt, pålitligt och säkert hjälpmedel att återställa din dator till dess fabriksinställningar

Läs mer

emachines G720/G520-serien Snabbguide

emachines G720/G520-serien Snabbguide emachines G720/G520-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines G720/G520-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 08/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer