Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G O C H K O N C E R N R E D O V I S N I N G F Ö R Fundior AB Org. nr. STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - koncernens resultaträkning 6 - koncernens balansräkning 7 - moderbolagets resultaträkning 9 - moderbolagets balansräkning 10 - kassaflödesanalys, koncernen 12 - kassaflödesanalys, moderbolaget 13 - tilläggsupplysningar 14 - underskrifter 20 Sida 1 av 20

2 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolagets dotterbolag Fundior Finans & Försäkring AB är registrerat för inlåningsverksamhet och som fond- och försäkringsmäkleri. Bolagets finska dotterbolag Fundior Finanssipalvelut Oy är registrerat för att erbjuda konsumentkrediter och som försäkringsmäkleri. Fundior AB investerar i värdepapper, konsumentkrediter, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade aktier. Bolaget har kapitalförsäkring under eget märke (Fundior Kapitalförsäkring) med ett brett utbud av diversifierade portföljfonder and strukturerade produkter. Fundiors omsättning under 2011 var i huvudsak hänfört till Fundior Finanssipalvelut Oy vars siffror är inkluderade i Fundior Group sedan juni Bolagets affärsområden i Sverige har ännu inte genererat intäkt under 2011 mot bakgrund av att inlåningsverksamhet lanserades under Q och fond- och försäkringsförmedling startade praktiskt taget under in Q Bolagets nettoresultat för 2011 var negativt med 12,1 miljon kronor. Det negativa resultatet är orsakat huvudsakligen av kostnader hänförliga till bolagets affärsutvecklingsarbete rörande affärsmodellen fastighetsinvesteringar och bolagets arbete med att ta fram nya finansiella tjänster och dessa marknadskostnader. Fundior äger 59 % av aktierna i Fundior Fastigheter AB (publ) som tidigare hette ICT Norden Fastigheter AB (publ). Vår ägandeandel var ca 33 % per den Viktiga händelser under 2011 Fundior Finans & Försäkring AB har fått tillstånd från Finansinspektionen att bedriva följande verksamhet: - Försäkringsförmedling, samtliga livförsäkringsklasser (direkt) - Försäkringsförmedling, olycksfall- och sjukförsäkring (direkt) - Fondandelsförmedling, sidoverksamhet - Investeringsrådgivning om fondandelar, sidoverksamhet Fundior Finans & Försäkring AB har också fått tillstånd från Finansinspektionen att bedriva inlåningsverksamhet. Fundior AB har förvärvat tre företag från Dream Homes International Oy. Samma företag köptes av Dream Homes International Oy år 2008 och De företag Fundior har förvärvat är Benefit Brokers Oy i Finland och Fundior International Ltd samt FIS Administration Services Ltd i Malta. De Maltesiska bolagen såldes då de ej behövs i Fundiors nuvarande strategi. Fundior AB hade årsstämman den Det beslutades att styrelsen består av tre ordinarie ledamöter. Kimmo Kuronen blev nyvald och även utsedd till styrelsens nya ordförande, Reijo Kirstua och Arto Leino som övriga ledamöter. Det beslutades också att bolagets nuvarande revisor Åke Jansson fortsätter och Mats Jacobsson blev nyvald som suppleant. Fundior Finans & Försäkring AB lanserade nya tjänster inom inlåningskonton med hög ränta. Tjänsterna erbjuds via internet på bolagets hemsida, Bolaget erbjuder ett brett utbud av olika sparkonton från Inflationsskyddat Räntekonto med 6,25 % årlig ränta till Fasträntekonto 36 månader med 8,50 % årlig ränta. Medel som placeras i inlåningskontona täcks inte av insättningsgarantin. Inlåningskontona får maximalt ha en behållning om SEK per konsument och medlen ska vara tillgängliga för placerare inom högst ett år. Fundior AB:s dotterbolag Fundior Finanssipalvelut Oy blev registrerat och godkänt för att få erbjuda konsumentkrediter i Finland. Konsumentkrediter tillhandahålls under bifirma Fundior Credit. Lånevillkor varierar mellan ett par månader upp till fyra år och lånebeloppet mellan 300 EUR till EUR. Den nominella räntan är från 19,7 % per år men den effektiva räntan för kortare lån är upp till ca 300 % per år. Benefit Brokers Oy har i november 2011 anställt två ytterligare finansiella rådgivare att jobba med företagets försäljning och kundservice inom försäkrings- och placeringsförmedling. Fundior AB:s finska dotterbolag Fundior Omistusasunnot Oy har förvärvat tre ägarlägenheter i Sibbostrand nära Helsingfors och två ägarlägenheter i Hangö i Finland. Sida 2 av 20

3 VD HAR ORDET Vi har under första kvartalet 2012 nått våra mål om att överta majoriteten i ICT Norden Fastigheter AB (publ). Företaget har nu ändrat namn till Fundior Fastigheter AB (publ) i linje med resterade företag i Fundior Group. Vi har påbörjat arbetet att förbättra lönsamheten i Fundior Fastigheter AB genom att undersöka möjliga kostnadsbesparingar och genom en omstrukturering av fastighetsportföljen. Vi kommer att centralisera all fastighetsrelaterad verksamhet i Fundior Group under Fundior Fastigheter AB. Fundior har numera ett eget fastighetsbolag att utveckla vilket är en viktig del av vår investeringsportfölj. Både inlåning- och konsumentkreditverksamheten har fortsatt att växa över vår målsättning för Våra högräntesparkonton erbjuder idag de mest konkurrenskraftiga räntorna på den svenska marknaden. Vi förväntar oss att konsumentkreditverksamheten blir den största intäktskällan till slutet av Möjligheten att utlokalisera det mesta av kundservice och betalningsrutiner i konsumentkreditverksamheten ger oss skalbarhet helt i linje med nivån på kapitalet vi kan investera i verksamheten. Reijo Kirstua VD, Fundior AB (publ) Flerårsjämförelse, koncernen Nettoomsättning Resultat före dispositioner Balansomslutning Soliditet i % -7,3% 50,5% 69,2% -327,7% 31,7% Avkastning på totalt kapital -41,3% -30,6% 69,2% -101,0% -33,4% Kassalikviditet (%) 49,2% 15,1% 34,0% 13,2% 101,5% Flerårsjämförelse, moderbolaget Nettoomsättning Resultat före dispositioner Balansomslutning Soliditet i % 3,3% 84,2% 69,9% -1548,6% 81,2% Avkastning på totalt kapital -27,0% -37,0% 835,0% -139,8% -43,7% Kassalikviditet (%) 66,1% 35,3% 34,0% 5,8% 42,7% Sida 3 av 20

4 Viktiga händelser efter räkenskapsperioden Fundior AB förvärvades tillsammans med sitt dotterbolag Fundior Finans & Försäkring AB ytterligare 25.35% av aktierna i ICT Norden Fastigheter AB (f.n. Fundior Fastigheter AB) från Jan Wilhelmsson och JCW Invest AB. Förvärvspriset var totalt SEK och tillträdesdagen var den 30 mars Fundior s totala ägande i Fundior Fastigheter AB var 59 % i slutet av mars Fundior AB sålde det finska dotterbolaget Fundior Ägarlägenheter AB till Fundior Fastigheter AB. Fundior AB har bokfört 1,6 MSEK i vinst från denna affär för Q Tillträdesdagen är Fundior AB har fortsatt erbjuda Fundior Tillväxtkonton för investerare i Fundior Kapitalförsäkring. I slutet av mars 2012 summeras investeringar i Fundior Tillväxtkonton till 6 MSEK. Fundior AB ökade det egna kapitalet i Fundior Finans & Försäkring AB i mars 2012 med 5,5 MSEK för att täcka förluster från 2011 på grund av affärsutveckling och marknadsföringskostnader. Ytterliggare investeringar i eget kapital i Fundior Finans & Försäkring AB genomförs för att säkerställa att företaget uppnår den kapitaltäckning som krävs för inlåningsbolag. Fundior Finans & Försäkring ABs inlåningstjänster med högräntekonton fortsätter att växa snabbare än förväntat under Q Bolaget hade över kunder med 23,3 MSEK inlåning under de första nio månaderna av verksamheten. Vi ligger i tillväxttakt väl före vårt mål om öppnade konton till slutet av Kapitalet har i huvudsak investerats i fastigheter och i värdepapper via kapitalförsäkring. Fundior ABs dotterbolag Benefit Brokers Oy har bytt namn till Fundior Finanssipalvelut Oy (Fundior Finanstjänster AB) under Q Fundior Finanssipalvelut Oys konsumentkreditverksamhet har växt snabbare än förväntat i Finland. Bolaget har över 400 lånekunder under de första fem månaderna av verksamheten. Konsumentlån tillhandahålls under bifirma Fundior Credit. Lånevillkor varierar mellan ett par månader upp till fyra år och lånebelopp mellan 300 EUR till EUR. Fundior ABs finska dotterbolag Fundior Ägarlägenheter Ab sålde tre ägarlägenheter under Q1 2012; två av dem med vinst och en till förlust vilket resulterade i ett något negativt sammanvägt resultat från försäljningarna. Alla lägenheter som såldes var nyproduktion. Fundior AB's dotterbolag Fundior Finans & Försäkring AB och Fundior Finanssipalvelut Oy beslutade att dra sig ur samarbetet med Skandinavisk Fondkommission AB. De två företagen har fungerat som anknutna ombud till investeringstjänster hos Skandinavisk Fondkommission AB. Fundior AB drog även tillbaka ansökan hos finansinspektionen om att bli delägare till 19,63% i Skandinavisk Fondkommission AB. Dessa åtgärder vidtas på grund av beslut från finansinspektionen om att dra tillbaka Skandinavisk Fondkommission AB's tillstånd att fungera som ett värdepappersbolag. Ovan nämnda förändringar i relationen mellan Fundior och Skandinavisk Fondkommission AB har inte någon betydande effekt för Fundiors verksamhet. Vi kommer inom kort att släppa detaljer för vår nya samarbetspartner för investeringstjänster. Detta sker när pågående förhandlingar är slutförda. Vi har begärt att Skandinavisk Fondkommission AB tillsammans med dess styrelse returnerar till oss kapitalinvesteringen om 1,5 MSEK som investerades i bolaget. Detta på grund av att kapitalinvesteringen var föremål för godkännande av Finansinspektionen. Vår bedömning är att styrelsemedlemmarna i Skandinavisk Fondkommission AB har vilselett oss att ingå i investeringen genom att dölja att de inte har följt gällande regelverk i deras verksamhet för investeringstjänster vilket kan utläsas från Finansinspektionens beslut ( ) om att dra in företagets licens Vi utökade våra sparräntor den till den högsta nivån i Sverige både för inlåningskonton tillhandahållna av Fundior Finans & Försäkring AB och för Tillväxtkonton i Fundior Kapitalförsäkring tillhandahållna av Fundior AB. Ökningen baseras på företagets behov av att investera mer kapital i fastigheter och konsumentkreditverksamheten. Sida 4 av 20

5 Fundior ABs styrelse söker nu att öka det egna kapitalet genom möjligheten till en riktad emission. Vi förhandlar om en riktad emission om totalt 3 MSEK sammankopplad med fastighets- och fastighetsaktie förvärv. Den riktade emissionen förväntas färdigställas i juli Fundior ABs kapitalökning är också beroende av vinster i dotterbolagen. Vi ser att den ökande volymen av beviljade konsumentlån i det finska dotterbolaget Fundior Finanssipalvelut Oy under Q kommer ha en signifikativt positiv effekt på Fundior ABs resultat från Q Finansiella händelser under året Det finns inte några särskilda händelser att rapportera utöver de förut nämnda händelser. Bolaget har sedan tidigare ett skattemässigt underskott som uppgår till kronor före ingången av detta räkenskapsår. Förslag till disposition av bolagets förlust Till bolagsstämmans förfogande står balanserad vinst överkursfond årets förlust Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Koncernens fria egna kapital uppgår till: Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Sida 5 av 20

6 K O N C E R N E N S R E S U L T A T R Ä K N I N G Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar samt återföringar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar 2 Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Sida 6 av 20

7 K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 7 av 20

8 K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 8 av 20

9 M O D E R B O L A G E T S R E S U L T A T R Ä K N I N G Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar samt återföringar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar 2 Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Resultat från koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 9 av 20

10 M O D E R B O L A G E T S B A L A N S R Ä K N I N G Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 10 av 20

11 M O D E R B O L A G E T S B A L A N S R Ä K N I N G Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Överkursfond Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 11 av 20

12 K O N C E R N E N S K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Den löpande verksamheten Utbetalningar till leverantörer och anställda Erhållen ränta mm Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av goodwill Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar Utdelning från intresseföretag Förvärv av långfristiga värdepapper Återbetalning av lån från utomstående Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemission Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sida 12 av 20

13 M O D E R B O L A G E T S K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Erhållen ränta mm Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av koncernföretag Förvärv av långfristiga värdepapper Försäljning av långfristiga värdepapper Ny utlåning till närstående Ny utlåning till utomstående Återbetalning av lån från utomstående Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemission Upptagna långfristiga lån Ändring kortfristiga skulder Amortering långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sida 13 av 20

14 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckning nedan. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar i utländska valuta har tagits upp till balansdagens kurs. Förändringen har bokats mot resultaträkningen. Skatter inklusive uppskjuten skatt Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Intäktsredovisning Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade, tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Koncernen vinstavräknar, i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris när arbetet är avslutat. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen för indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4. Intresseföretag Enligt ÅRL 7 Kap 25 skall andelar i ett intresseföretag redovisas i koncernredovisningen i enlighet med kapitalandelsmetoden. Fundiors intressebolag, ICT Fastigheter Norden AB (nuvarande Fundior Fastigheter AB) som ägs till 32% har vid konsolideringstillfället inte kunnat lämna de uppgifter som Fundior AB anser sig behöva för att kunna upprätta koncernredovisningen i enlighet med kapitalandelsmetoden. Fundior AB måste därmed tillämpa ÅRL 7 kap 25 3 stycket, som medger undantag från att redovisa i enlighet med kapitalandelsmetoden för den händelse att det inte är möjligt att erhålla nödvändig information för att kunna upprätta koncernredovisningen inom en rimlig tid och till en rimlig kostnad. Fundior redovisar därför innehavet i intressebolaget till anskaffningsvärdet i koncernredovisningen. Omräkning av utländska dotterföretag Utländska dotterbolags bokslut har omräknats till svenska kronor enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder omräknas till balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser förs direkt mot koncernens eget kapital. Sida 14 av 20

15 Inköp och försäljning inom koncernen Andel av moderbolagets försäljning som avser koncernföretag 100 % 0 Andel av moderbolagets inköp som avser koncernföretag 0 0 UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Personal Medelantal anställda Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. KONCERNEN Medelantal anställda har varit, 8 1 varav kvinnor 4 0 MODERBOLAGET Medelantal anställda har varit, 2 1 varav kvinnor 1 0 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått till följande belopp: KONCERNEN Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga MODERBOLAGET Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Övriga anställda: Löner och ersättningar Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Sida 15 av 20

16 Not 2 Resultat från finansiella investeringar Resultat från koncernföretag MODERBOLAGET Nedskrivningar Resultat från andelar i intresseföretag KONCERNEN Utdelning Kursdifferens 0 0 Realisationsresultat 0 0 Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar Resultat från andelar i intresseföretag MODERBOLAGET Realisationsresultat Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar KONCERNEN Realisationsresultat Återföring av nedskrivningar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar MODERBOLAGET Realisationsresultat Återföring av nedskrivningar Not 3 Goodwill KONCERNEN Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Sida 16 av 20

17 Not 4 Övriga immateriella anläggningstillgångar KONCERNEN Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år MODERBOLAGET Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Bokfört värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Not 5 Inventarier, verktyg och installationer KONCERNEN Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Sida 17 av 20

18 Not 6 Andelar i koncernföretag MODERBOLAGET Antal / Kapital Företag och org. nr Säte andel % Bokfört värde Bokfört värde Fundior Fastighetsfond 1 AB Stockholm Org.nr. ( ) 100 % Fundior Ägarlägenheter Oy Helsingfors Org.nr. (FI ) 100 % Benefit Brokers Oy Helsingfors Org.nr. ( ) 100 % Fundior Finans & Försäkring AB Stockholm Org.nr. ( ) 100 % Fundior Fastighetsfond 1 AB Företagets egna kapital Företagets redovisade resultat Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde Fundior Ägarlägenheter Oy Företagets egna kapital Företagets redovisade resultat Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde Benefit Brokers Oy Företagets egna kapital Företagets redovisade resultat Årets anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde Fundior Finans & Försäkring AB Företagets egna kapital Företagets redovisade resultat Ingående anskaffningsvärde Nyemission / Årets anskaffning Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde Sida 18 av 20

19 Not 7 Andelar i intresseföretag KONCERNEN Antal / Kapital Företag och org. nr Säte andel % Bokfört värde Bokfört värde ICT Norden Fastigheter AB Lindesberg Org.nr. ( ) 31.67% Beträffande redovisningen av intresseföretag; se Allmänna upplysningar. Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Bokfört värde Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat Under 2010 sålde moderbolaget sitt innehav i ICT Norden Fastigheter AB till dotterbolaget Fundior Finans & Försäkring AB. Denna transaktion gav en reavinst om kronor. Not 8 Fordringar på av närstående ägda bolag KONCERNEN Kundfordran Dream Homes International Oy Dream Homes International OY Acacia Invest Oy MODERBOLAGET Kundfordran Dream Homes International Oy Dream Homes International OY Dream Homes International Oy och dess dotterbolag Acacia Invest Oy ägs av Fundior AB's styrelseledamot Kimmo Kuronen. Den fordran Fundior AB har på Dream Homes International Oy består i huvudsak av de kreditfakturor utställda av Dream Homes International Oy i December 2011 för utförda tjänster i samband med emissioner genomförda i Fundior AB under första halvan av Fordran som Fundior Finanssipalvelut Oy (tidigare Benefit Brokers Oy) har på Acacia Invest Oy är från den tiden då Fundior Finanssipalvelut Oy ännu inte var ett dotterbolag till Fundior AB. Acacia Invest Oy har inte lämnat någon säkerhet för detta lån. Ränta har utgått med 6% per år. Lånet kommer återbetalas till Fundior Finanssipalvelut Oy per slutet av Not 9 Eget kapital KONCERNEN Bundna Fritt eget Aktiekapital reserver kapital Belopp vid årets ingång Årets förlust Årets omräkningsdifferens Belopp vid årets utgång MODERBOLAGET Fritt eget Aktiekapital Överkursfond kapital Belopp vid årets ingång Årets förlust Belopp vid årets utgång Sida 19 av 20

20

21

22

23

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Innehåll 1. Förvaltningsberättelse... 3 2. Resultaträkning... 7 3. Balansräkning... 8 4. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318 Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB För räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning- koncern 4 Balansräkning- koncern 5 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för OptiFreeze AB (publ.) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING 2013. Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934

SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING 2013. Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934 Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934 1 Innehåll Swede Resources i korthet 2 VD har ordet 3 Affärsidé och strategi 4 Organisation 4 Projekt 5 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer