INSPIRATIONSBOK: ANPASSADE STYRMODELLER. Balanserat styrkort i statsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSPIRATIONSBOK: ANPASSADE STYRMODELLER. Balanserat styrkort i statsförvaltningen"

Transkript

1 INSPIRATIONSBOK: ANPASSADE STYRMODELLER Balanserat styrkort i statsförvaltningen

2

3 Förord En effektivare statsförvaltning En av Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) uppgifter är att sprida kunskaper om styrningsfrågor i syfte att effektivisera statsförvaltningen. Vid våra kurser och seminarier i verksamhetsstyrning har vi noterat ett stort intresse för olika styrmodeller. Balanserat styrkort är ett exempel på en styrmodell som används både i statsförvaltningen och näringslivet. ESV:s tidigare skrift i ämnet Styrkortet i praktiken Så använder myndigheterna Balanced Scorecard (ESV 2000:16) har varit mycket efterfrågad. Nu presenterar vi i Inspirationsbok: Anpassade styrmodeller (ESV 2006:11) en aktuell bild av hur Balanserat styrkort används. Syftet är att visa på praktiska exempel och sätta anpassade styrmodeller i sitt sammanhang. Vår serie inspirationsböcker inleddes med Inspirationsbok: Visioner (ESV 2005:1). Boken är framtagen av Charlotta Eriksson med medverkan av Ylva Mannervik. Tack till alla som delat med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Ett särskilt tack till de myndigheter som presenteras i boken. Yvonne Gustafsson Generaldirektör INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

4 ISBN: COPYRIGHT : ESV FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson FORM: Thomas Mejstedt OMSLAG: BananaStock TRYCKERI: Danagårds Grafiska, Ödeshög 2006 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 89 TELEFON: FAX:

5 INSPIRATIONSBOK: ANPASSADE STYRMODELLER Balanserat styrkort i statsförvaltningen

6

7 Innehåll 1. Verksamhetsstyrning och anpassade styrmodeller 11 Verksamhetsstyrning 12 Anpassade styrmodeller 13 Balanserat styrkort hur spridd är användningen? 13 Förståelse för modellen viktigt Balanserat styrkort 17 Vad är Balanserat styrkort? 18 Begrepp och definitioner 20 Perspektiv i modellen 23 Samband mellan perspektiven 24 Mått Från extern styrning till fungerande verksamhetsstyrning 27 Externa och interna styrsignaler 28 Mål- och resultatstyrning är grunden 29 Styrkortet stödjer planerings- och uppföljningsprocessen Balanserat styrkort i praktiken 33 Fallstudier 34 Västra Götalands län 37 Lantmäteriet 43 Statens pensionsverk 49 Försäkringskassan Erfarenheter 61 Vad kallas styrmodellen? 62 Syftet? 62 Hur startade arbetet? 63 Hur gick arbetet till? 63 På vilken nivå används styrmodellen? 63 Hur används styrmodellen? 64 Var ligger ansvaret? 65 Vilket IT-stöd används? 65 Vad har styrmodellen tillfört? 66 Fallgropar 67 Framgångsfaktorer 68 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

8 Inledning Anpassade styrmodeller för bättre resultat Detta är en inspirationsbok som vänder sig främst till dig som är chef, controller eller verksamhetsutvecklare i statsförvaltningen, men också till dig som har intresse av att följa utvecklingen och den praktiska tillämpningen av Balanserat styrkort. Styrmodellen Balanserat styrkort, eller bara styrkort, kommer från USA (där den kallas Balanced Scorecard) och introducerades i Sverige under 1990-talet. I denna inspirationsbok beskrivs Balanserat styrkort översiktligt. Syftet är främst att visa på praktiska exempel och sammanfatta erfarenheter från myndigheter som har använt eller använder modellen. Den som vill fördjupa sig i den teoretiska modellen och läsa om hur man implementerar Balanserat styrkort får lästips i avsnittet Att läsa om Balanserat styrkort s. 72. Vi söker, utifrån erfarenheter hos några myndigheter som tillämpar och utvecklar modellen, svar på följande frågor: Hur tillämpas modellen? Hur har modellen utvecklats? Praktiska erfarenheter? Framgångsfaktorer och fallgropar? INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

9 Denna inspirationsbok innehåller också allmänna reflektioner över styrmodeller. ESV:s uppfattning är att en anpassad styrmodell är en viktig byggsten för en väl fungerande verksamhetsstyrning för resultat. Frågan om en myndighet ska tillämpa Balanserat styrkort besvaras inte. Det är bara myndighetens ledning som utifrån myndighetens förutsättningar och ledningens styrfilosofi kan bedöma vilka verktyg som behövs. Och frågan är om modellen alls ska användas om den inte tydliggör myndighetens strategi. Jag hoppas att boken inspirerar er till att förbättra och utveckla er verksamhetsstyrning. Har ni frågor eller funderingar kring styrmodeller och verksamhetsstyrning kontakta gärna någon av oss på ESV. Stockholm i april 2006 Charlotta Eriksson Författare INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

10 10 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

11 Verksamhetsstyrning och anpassade styrmodeller En introduktion till verksamhetsstyrning, anpassade styrmodeller och tillämpningen av balanserat styrkort. INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER 11

12 Verksamhetsstyrning Med verksamhetsstyrning avser ESV samtliga åtgärder som ledningen på olika nivåer i en myndighet vidtar för att uppnå ett visst resultat. Verksamhetsstyrning Samtliga åtgärder som ledningen på olika nivåer i en myndighet vidtar för att uppnå ett visst resultat. ESV har genom sina konsultuppdrag, kurser och seminarier kommit fram till följande byggstenar för en väl fungerande verksamhetsstyrning: En styrning som stödjer externa krav Förankrad vision, verksamhetsidé, strategier och mål God resultatkultur Planering och uppföljning i balans Anpassade styrmodeller Redovisningsplan som svarar mot informationsbehovet Väl fungerande IT-system Denna inspirationsbok fördjupar sig i byggstenen Anpassade styrmodeller, som har flera kopplingar till de övriga byggstenarna. Byggstenarna är ett sätt att gruppera och sammanfatta erfarenheter. De ska inte ses som ett facit eller en modell. För att kunna forma en verksamhetsanpassad styrning måste varje myndighet utgå från sitt uppdrag och sin unika position men också lyfta blicken och lära av andra. Verksamhets - styrning som stödjer externa krav Förankrad vision, verksam - hetsidé, strategier och mål God resultatkultur Planering och uppföljning i balans Anpassade styrmodeller Redovisnings- - planen svarar mot informationsbehov Väl fungerande IT-system 12 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

13 Anpassade styrmodeller Med styrmodell avser ESV en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. En styrmodell används som ett stöd i verksamhetsstyrningen, bland annat vid planering och uppföljning. Styrmodeller bidrar till att skapa en röd tråd från visioner till handlingsplaner och aktiviteter. Balanserat styrkort är en av många styrmodeller. Andra modeller som kan nämnas är LOTS, olika kvalitetsmodeller och kundorienterad verksamhetsutveckling enligt SIQ. En framgångsrik verksamhetsstyrning handlar om att anpassa metoder och modeller till den egna verksamheten, inte om att tillämpa en viss styrmodell. Det är en förutsättning att ledningen har en grundläggande syn på hur verksamheten ska styras och utvecklas, en styrfilosofi. För att nå det resultat som eftersträvas, krävs en ingående kunskap och förståelse för tankarna bakom styrmodellen. Det är också viktigt att kunna beskriva och kommunicera sin styrfilosofi och styrmodell till alla medarbetare i organisationen. Verksamhetsstyrningens olika delar inklusive myndighetens styrmodell mår bra av att systematiskt utvecklas. Det händer ständigt saker i en organisation och i dess omvärld som kan ha betydelse för styrmodellens utformning. Att kontinuerligt utveckla sin modell och inspireras av andra är viktigt för att nå framgång. Anpassa metoder och modeller till den egna verksamheten Utveckla styrmodellen kontinuerligt Balanserat styrkort hur spridd är användningen? Balanserat styrkort används både i offentlig och privat sektor. En svensk studie från 2004 visade att 38 procent av svenska teknikföretag använde Balanserat styrkort eller balanserad styrning 1. Hur utbredd modellen är i statsförvaltningen är svårt att veta. Många har säkert hört talas om den. Forskare vid Akademin för ekonomistyrning i staten på Stockholms Universitet menar, att det inte är möjligt att i strikt mening inventera spridningen av det balanserade styrkortet inom den svenska statsförvaltningen, eftersom myndigheterna blivit allt mer förtrogna med modellen och lärt sig att tillämpa den Olve och Petri, Balanced scorecard i svenska teknikföretag, INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER 13

14 mer individualistiskt och situationsanpassat. 2 Inte heller ESV försöker sig för tillfället på att kartlägga användandet. ESV:s skrift Styrkortet i praktiken så använder myndigheterna Balanced Scorecard (2000:16) redovisar tillämpningen av modellen vid fem myndigheter: Statens pensionsverk (SPV), Lantmäteriet, Kammarkollegiet, Polisen i Nyköping och Ekobrottsmyndigheten. Av dessa använder Lantmäteriet fortfarande modellen Balanserat styrkort. Ekobrottsmyndigheten håller på att se över sin styrmodell, med delar av balanserat styrkort som inspiration. När de övriga beskriver de metoder och modeller de använder och hur styrning, planering och uppföljning går till, visar det sig att många av de tankar som finns i modellen är kvar och på olika sätt påverkar verksamhetsstyrningen. SPV:s styrmodell är inspirerad av Balanserat styrkort och utvecklad för att passa det egna behovet och den kallas inte längre för Balanserat styrkort. Som orsak till att modellen inte längre tillämpas anges bland annat att ledningen har bytts ut, att eldsjälarna som ansvarade för genomförandet har slutat eller att intresset för modellen försvunnit. De idéer som ligger bakom Balanserat styrkort och andra liknande modeller har blivit allt populärare och mer eller mindre omedvetet påverkat utformningen av verksamhetsstyrningen hos många myndigheter. Varje myndighet anpassar och utvecklar i allt högre grad sin styrmodell med utgångspunkt från det egna behovet. Förståelse för modellen viktigt Förståelse för en styrmodell är avgörande för att den ska kunna anpassas till den egna styrningen. Intervjuerna visar att bristande förståelse för styrfilosofin är en orsak till att flera myndigheter inte riktigt lyckats tillämpa Balanserat styrkort, som därför inte blev det verktyg som det var tänkt. Styrkortet är en modell som ska hjälpa organisationer att genomföra sina visioner och strategier. ESV:s farhåga att det i allt för hög utsträckning handlar om mätning av prestationer Akademin för ekonomistyrning i staten, 2005:1, Balanserad styrning och medborgarperspektiv statlig ekonomistyrning i två dimensioner. Stockholms Universitet. 14 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

15 har delvis bekräftats. Styrfilosofin bakom modellen har inte får tillräckligt genomslag, det är mätningen som inspirerar mest. Att styrkortet ger en struktur för planering och uppföljning kan vara en förklaring till att modellen är lätt att ta till sig. Men risken finns att perspektivet på styrning blir väldigt snävt om man bara inspireras av vissa delar av modellen. Det blir lätt en övertro på att mäta. Styrning handlar om att agera utifrån den framtagna informationen. Använd på detta sätt kan styrmodellen utgöra ett betydelsefullt underlag för beslutsfattande. Det amerikanska företag som utvecklar och skyddar modellen bekräftar att cirka 50 procent använder modellen felaktigt och att inte många förstår den. Få har använt modellen som ett strategiskt verktyg. När den lanserades betonades inte strategier och strategiarbete tillräckligt. 3 ESV anser att Balanserat styrkort kan vara ett ännu kraftfullare verktyg för att förverkliga myndighetens strategi än vad det är i dag. Används för att förverkliga myndighetens strategi Seminarium Balanced Scorecard Collaborated AB, Stockholm INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER 15

16 16 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

17 Balanserat styrkort Vad är ett balanserat styrkort? En översiktlig beskrivning av grundmodellens olika delar. INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER 17

18 Balanserat styrkort är en modell, en metod och en styrfilosofi Vad är Balanserat styrkort? Balanserat styrkort hjälper en organisation att tydliggöra sin strategi. Modellen fokuserar på olika perspektiv, vilket ökar förutsättningarna för att nå framgång, samtidigt som risken för ensidighet och kortsiktighet minskar. Styrkortets mål och mått ska ge en balanserad bild av verksamheten, därav namnet Balanserat styrkort. Styrmodellen Balanced Scorecard är amerikansk, lanserad av Robert Kaplan och David Norton för amerikanska storföretag i en artikel i Harvard Business Review Modellen har haft stor framgång och spritts till både privat och offentlig sektor världen över. Balanserat styrkort är en modell för styrning och utveckling och en metod för planering och uppföljning. Balanserat styrkort är också en styrfilosofi, en grundläggande syn på hur ledning och medarbetare vill styra och utveckla en verksamhet. Modellens genomslagskraft kan ses som en reaktion på att styrningen tidigare bara var inriktad på det finansiella perspektivet. I Sverige infördes mål- och resultatstyrning för att motverka denna ensidighet. Styrning kräver en helhetsbild och information från flera håll: kunder, processer, förnyelse och ekonomi. EKONOMISKT PERSPEKTIV: Mål Mått Exempel på ett styrkort som utgår från Kaplan och Nortons grundmodell KUNDPERSPEKTIV: Mål Mått PROCESSPERSPEKTIV: Mål Mått FÖRNYELSEPERSPEKTIV: Mål Mått Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard Measures That Drive Performance, Harvard Business Review, Vol 70:1, INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

19 Offentlig verksamhet, som inte har till uppgift att vara vinstdrivande, kan ha större anledning än privata företag att följa upp mål och mått som inte är enbart finansiella. Modellen möjliggör också att den långsiktiga styrningen med visioner och strategier kopplas till en kortare planeringstid. Utgångspunkten är fokus på framtiden. För att nå visionen krävs att hela organisationen mobiliseras. Styrkortet kan användas för att på ett pedagogiskt sätt föra en dialog kring kopplingen mellan visionen och det dagliga agerandet, som bidrar till att alla medarbetare får en tydlig bild av hur deras arbete bidrar till helheten. Hur perspektiven hänger samman och påverkar varandra beskrivs genom hypotetiska antaganden som om vi förbättrar detta, leder det till detta. Sambanden mellan de olika perspektiven är en viktig grund för modellen och tydliggör logiken i en verksamhet. Antaganden om samband kan också göras mellan olika mål, framgångsfaktorer, mått och aktiviteter i en handlingsplan. Syftet är då att synliggöra hur dessa hänger samman och hur det korta perspektivet bidrar till de långsiktiga målen. Detta synsätt är jämförbart med vad ESV valt att kalla verksamhetslogik (se ESV 2001:16). De som utvecklar modellen Balanserat styrkort fokuserar i allt högre grad på hur organisationens strategi tydliggörs och kommuniceras. Strategin visualiseras genom strategikartor som visar hur de strategiska målen i de olika perspektiven är sammanlänkade och påverkar varandra. 5 Kaplan & Norton, Strategy Maps converting intangible assets into tangible outcomes. Se även Olve mfl, Framgångsrikt styrkortsarbete, kapitel 6. INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER 19

20 Begrepp och definitioner Myndigheternas styrkort kan se mycket olika ut beroende på den verksamhetsanpassning som görs. I det följande beskrivs de delar och begrepp som ofta ingår i Balanserat styrkort. Beskrivningen ska inte ses som en manual för hur ett styrkort ska se ut. Gemensamt för myndigheternas styrkort är att de innehåller mål och mått i flera perspektiv. En viktig princip är att de olika delarna ska hänga ihop. Det som mäts och följs upp ska vara det som är viktigt och relevant utifrån myndighetens vision och strategier. Det ska finnas en röd tråd i styrningen. För att framgångsrikt kommunicera och föra dialog kring styrkortet har ESV uppmärksammat vikten av ett gemensamt språk, att vi har samma definitioner när vi diskuterar de olika begreppen inom myndigheten. Verksamhetsidén beskriver vilka vi är och vår roll Verksamhetsidé Myndighetens uppdrag uttrycks bland annat i instruktion och regleringsbrev. Verksamhetsidén är organisationens tolkning av uppdraget. Den behövs för att inåt och utåt kommunicera varför och för vem myndigheten finns till. VISION STRATEGIER PERSPEKTIV Kund Förnyelse Process Ekonomi STRATEGISKA MÅL FRAMGÅNGSFAKTORER MÅTT 20 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

21 Vision En vision beskriver ett framtida önskat läge inte vägen dit. En vision svarar på frågan: Vad vill vi uppnå? Visionen ska rymmas inom ramen för myndighetens uppdrag. Den ska vara utmanande och en ledstjärna när myndigheten formulerar strategier och mål och lägger en grund för prioriteringar. Visionen bör vara väl förankrad både inåt och utåt. Myndigheten ska inför skapandet av visionen kommunicera med Regeringskansliet så att den hänger väl ihop med regeringens avsikter och planer. Men det räcker inte att enbart chefen ser syftet och förstår visionen, varje medarbetare måste förstå hur den påverkar honom/henne och vad den innebär för det egna arbetet. Visionen måste därför kommuniceras på ett begripligt sätt till alla medarbetare. ESV betonar i Inspirationsbok:Visioner att det är viktigt att tydliggöra syftet med en vision. Visioner kan användas på olika sätt och med olika syften. Oavsett syftet är det viktigt att myndigheten gör ett medvetet val. Strategi Strategin är den väg organisationen väljer för att nå visionen. Den tar sin utgångspunkt i en kunskap om omvärlden och de viktiga förändringar som myndigheten står inför. Strategin kan tas fram genom flera olika metoder. En lämplig sådan är SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Den lyfter fram styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrdokument som budgetunderlag och omvärldsanalys kan bidra med ingångsvärden när strategin formuleras. Perspektiv Organisationen väljer olika perspektiv för att säkerställa balansen i styrningen. Perspektiven, eller som de ibland kallas fokusområdena, ska inte vara för många. Grundmodellen har fyra perspektiv: ekonomi, kund, förnyelse och process. Mål, framgångsfaktorer och mått formuleras i dessa i förväg definierade perspektiv, som utgör själva strukturen för styrkortet. Även om målen, framgångsfaktorerna och måtten ändras och revideras, är perspektiven mer beständiga. Visionen beskriver ett framtida önskat läge Strategin beskriver hur organisationen når visionen Perspektiv är den indelningsgrund organisationen väljer för att säkerställa en balanserad styrning INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER 21

22 Strategiska mål beskriver ett tillstånd på några års sikt Framgångsfaktorer beskriver det som är avgörande för att nå de strategiska målen Mått beskriver om verksamheten är på väg i rätt riktning Strategiska mål Mål kan formuleras i olika tidsperspektiv. Ofta formuleras strategiska mål, som avser ett önskvärt tillstånd på några års sikt. Ett strategiskt mål ligger inom en kortare tidsrymd än en vision och anger hur visionen ska nås inom varje perspektiv. Exempel på strategiska mål är att myndigheten ska vara en attraktiv arbetsgivare, en 24-timmars myndighet, utveckla metoder och arbetssätt för att bli mer kundorienterade. Framgångsfaktorer Framgångsfaktorerna, även kallade kritiska framgångsfaktorer, (en felaktig översättning från engelskans critical som betyder väsentlig eller avgörande) beskriver vad organisationen måste vara bra på för att nå de strategiska målen. En tydlig koppling ska finnas mellan vision, strategi och strategiska mål. För att formuluera framgångsfaktorerna krävs ofta en rad strategiska diskussioner. Framgångsfaktorerna ska inte vara för många. De kan vara en viss typ av kompetens hos personalen, en viss typ av ledarskap, hur kunden ska bemötas, att ta tillvara ny informationsteknik. Mått För att kunna bedöma om verksamheten går i rätt riktning behövs nyckeltal, indikatorer och styrmått. Alla mått som ingår i styrkortet bör vara kopplade till en framgångsfaktor eller ett strategiskt mål. Måtten måste målsättas för att resultatet ska kunna bedömas. Ofta ska en viss grad av måluppfyllelse nås inom en viss tid. När verksamheten uppnått måttet höjs målnivån eller också byts måttet ut. För en myndighet med många kundkontakter kan ett målsatt mått se ut så här: 90 % av kundernas telefonsamtal ska besvaras inom en minut. Målen bör formuleras utifrån SMART-kriterierna, det vill säga de ska vara Specificerade, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Ofta är det svårt att finna bra mått och mätmetoder. På vilket sätt kan vi veta att framgångsfaktorn eller målet är nått? Ett mått kan vara såväl kvantitativt som kvalitativt. 22 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

23 Handlingsplaner Hur framgångsfaktorerna och målen i styrkortet ska nås beskrivs i handlingsplanen. De kan innehålla både aktiviteter och utvecklingsområden och bör alltid ange ansvarig och tidsplan. Handlingsplaner kan finnas för en hel organisation, för en avdelning, enhet m.m. Handlingsplaner och aktiviteter tydliggör hur myndigheten planerar att förverkliga prioriteringarna i styrkortet. För att målsättningarna ska bli verklighet måste resurser styras till planerade aktiviteter. Handlingsplaner beskriver de aktiviteter som organisationen ska genomföra för att nå målen Perspektiv i modellen Indelningen i perspektiv säkerställer balansen i styrningen. Grundmodellen innehåller fyra perspektiv. Innebörden av dessa, och de specifika förhållandena i statsförvaltningen som påverkar perspektiven, beskrivs i det följande. Ekonomiperspektivet är inriktat på ägarna, som i den statliga sektorn är desamma som medborgarna. Regering och riksdag anger förutsättningarna för de statliga verksamheterna men uppdraget kommer ytterst från medborgarna. Inom statsförvaltningen är målet att på ett kostnadseffektivt sätt skapa verksamhet för att nå effekter i samhället. I näringslivet är det ekonomiska resultatet viktigast. Det som är mål i den privata sektorn är medel i den offentliga, där ekonomin skapar förutsättningarna för verksamheten. Det ekonomiska perspektivet blir därför ofta inriktat på prestationer och effekter. Förnyelseperspektivet ska säkerställa satsningar och investeringar som ger framgång på lång sikt. Det kallas också utvecklingsperspektiv och är inriktat på framtiden. I näringslivet talar man om att säkra överlevnad. Processperspektivet fokuserar på organisationens processer och arbetssätt. En kartläggning av de interna processerna kan klargöra vad som är viktigt att målsätta och följa upp och bli en utgångspunkt för effektivare processer. INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER 23

24 Kundperspektivet är utåtriktat och fokuserar på nyttan för myndighetens målgrupper och relationerna till dessa. Kundbegreppet är mer komplicerat i den offentliga sektorn än i den privata. En myndighets kunder kan vara klienter, avnämare, besökare, patienter, medborgare. Vissa relationer är frivilliga medan andra är mer tvingande. Många myndigheter har inte direkt kontakt med medborgarna, men verksamheten påverkar ändå samhället. Vilka myndigheten ser som kunder har betydelse för vilka mål som formuleras. Gemensamt är att kunden/medborgaren på olika sätt tar emot och nyttjar myndighetens prestationer, varor och tjänster. Vanligt är att genom olika mätningar, till exempel Nöjd-Kund-Index (NKI), få fram kundernas syn på organisationen. Många statliga organisationer och företag väljer dessutom ett medarbetarperspektiv, motiverat med att medarbetarna är den viktigaste resursen. Samband mellan perspektiven Vid valet av perspektiv och när styrmodellen kommuniceras är det väsentligt att fundera på sambanden mellan perspektiven. De ska illustrera den logik som ska finnas i offentlig verksamhet. För att förtydliga resonemanget: En ekonomi i balans (ekonomiperspektivet) ger oss möjlighet att investera i och utveckla vår verksamhet (förnyelseperspektivet). Vi kan sat- KUNDER PROCESSER MEDARBETARE FÖRNYELSE EKONOMI 24 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

25 sa på våra medarbetare (medarbetarperspektivet) och vi kan göra saker på rätt sätt (processperspektivet) vilket leder till att våra kunder blir nöjda (kundperspektivet). Sambanden beror på hur myndigheten själv vill förstå och styra sin verksamhet. Mått Måtten är centrala beståndsdelar i styrkortsmodellen. Kaplan och Nortons modell bygger på idén, att det som inte går att mäta, inte heller går att styra. Att modellen lägger fokus på måtten har säkerligen bidragit till att den fått en så stor spridning. Men det grundläggande problemet med att mäta rätt saker och på rätt sätt ger inte modellen någon lösning på. Balanserat styrkort löser inte problemet med att mäta rätt saker och att mäta på rätt sätt Mått måste inte vara siffror Allt går inte att fånga i siffror. Det viktiga är att måtten ger en indikation på hur väl verksamheten utvecklas i förhållande till de mål och framgångsfaktorer som organisationen formulerat. Avgörande är att inte låta sig styras av vad som för tillfället är möjligt att mäta. Det vi vill styra ska vägleda oss. Såväl kvantitativa som kvalitativa mått kan användas för att mäta om vi är på rätt väg. Antalet mått Ska Balanserat styrkort ha en förutsättning att fungera som ett strategiskt verktyg bör det inte finnas för många mått. Det är vad som är avgörande för att nå framgång som ska mätas. Flera forskare hävdar att antalet mått bör vara mellan sex och åtta. Det är ungefär så många som en person kan överblicka och hantera. Ofta används liknelsen med antal mätinstrument i en cockpit där relevanta avvikelser måste signaleras för att piloten ska ha möjlighet att styra. Mål och mått på olika nivåer Myndigheten behöver relevanta mål och mått på olika nivåer. Det är en fördel om målen och måtten på enhetsnivå går att härleda till de gemensamma målen och måtten för hela myndigheten. Det är en poäng att mål och mått blir enkla att kommunicera, förstå och mäta och därmed begripliga för alla medarbetare. INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER 25

26 26 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

27 Från extern styrning till fungerande verksamhetsstyrning Kopplingen mellan målen i regleringsbrevet och styrkortet. Styrkortet stödjer processen planera, genomföra, följa upp och agera. INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER 27

28 Styrkort är en metod för att omsätta externa och interna krav till en relevant och fungerande verksamhetsstyrning Regleringsbrevet och styrkortet fyller delvis olika syften Externa och interna styrsignaler Verksamhetsstyrningen måste anpassas efter både externa och interna förutsättningar. Lagar och regeringens regleringsbrev är exempel på externa förutsättningar. Interna förutsättningar är myndighetens storlek, arbetsformer och organisationskultur. Ändras förutsättningarna måste också verksamhetsstyrningen ses över. Förutom genom lagar och förordningar styr riksdag och regering myndigheterna genom beslut om uppdrag, mål och resurser. Regeringens viktigaste instrument är instruktionen, som definierar myndighetens arbetsuppgifter och ansvarsområden, och regleringsbrevet, som styr myndighetens verksamhet i syfte att nå de politiska målen inom de ekonomiska ramar som riksdagen fattat beslut om. En väl fungerande verksamhetsstyrning är en förutsättning för att regeringens mål och intentioner ska kunna uppnås. Balanserat styrkort är en metod att omsätta externa och interna styrsignaler till en fungerande verksamhetsstyrning. Styrkortet kan också användas för en dialog med Regeringskansliet om mål och inriktning av verksamheten. Myndigheten bör internt beskriva och kommunicera den koppling som finns mellan målen i regleringsbrevet och styrkortet. ESV:s erfarenhet är att förståelsen för denna koppling är avgörande för att nå framgång. Strukturerna i styrkort och regleringsbrev är inte identiska, och ska så inte vara, i och med att de delvis fyller olika syften. Regleringsbrevets struktur och mål kan därför inte utan anpassning tvingas in i styrkortet. Regleringsbrevets verksamhetsstruktur med politikområden, verksamhetsområden och verksamhetsgrenar svarar mot riksdagens och regeringens behov av information. Mål och återrapporteringskrav är inriktade på myndighetens prestationer och dess effekter på samhället. Styrkortet hjälper myndigheten att, förutom att styra och följa upp de resultat som lämnar myndigheten, också fokusera på förutsättningarna för att nå de resultat som efterfrågas i regleringsbrevet. Mål i regleringsbrev och styrkort är uttryck för prioriteringar inom myndighetens uppdrag. Varken styrkort eller regleringsbrev beskriver, och ska inte beskriva, myndighetens hela verksamhet och uppdrag. 28 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

29 Mål- och resultatstyrning är grunden Mål och resultatstyrning innebär att mål och att resultatinformation samlas in, analyseras och bedöms mot målen. Den svenska förvaltningsmodellen innebär att riksdag och regering beslutar om vad myndigheten ska åstadkomma och att myndigheten beslutar om hur verksamheten ska genomföras. Balanserat styrkort bygger på tanken att det som mäts blir gjort, en styrmodell som passar väl in i mål- och resultatstyrningen. Syftet är att tydliggöra myndighetens strategi, styra verksamheten mot gemensamma mål och mobilisera de anställda att arbeta så att verksamhetens mål uppfylls. Styrkortet förväntas påverka medarbetarnas beteende. Styrkortet kombinerar mål- och resultatstyrningens fokus på resultat med resursstyrning och processtyrning. Med resursstyrning menas att styrningen fokuserar på inflödet av resurser till organisationen. Processtyrning är inriktad på de aktiviteter som leder fram till att varor och tjänster lämnar myndigheten och når en avnämare/mottagare. Det är i processerna som värdet för kunden skapas. Processtyrning har kommit att få en allt bredare innebörd. Det handlar ofta om att identifiera processer på en strategisk nivå, att låta processsynsättet ligga till grund för utformningen av styrningen, att ha medborgarnas behov för ögonen och att från ett medborgarperspektiv titta på verksamheten utifrån och in. 6 De perspektiv som ingår i grundmodellen täcker in hela kedjan resurser processer resultat. RESULTAT RESURSER PROCESSER/ VERKSAMHET PRESTATIONER EFFEKTER Det balanserade styrkortet KKR, Statens Kvalitets- och Kompetensråd, Processorienterad verksamhetsstyrning i staten från ärende till medborgare, 2004, s. 43. INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER 29

30 Styrkortet stödjer planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsstyrningen ska stödja utvecklingscykeln planera, genomföra, följa upp/analysera och agera. Balanserat styrkort är ett verktyg för såväl verksamhetsplanering som uppföljning. Under planeringen kan styrkortet bidra till att synliggöra myndighetens val av verksamhet och hur den ska genomföras. Uppföljningen av styrkortet ger information som kan ligga till grund för beslut. Styrkortet tydliggör den röda tråden i styrningen och utgör underlag för diskussioner på olika nivåer om myndighetens uppgift, mål och aktiviteter. PLANERA AGERA GENOMFÖRA FÖLJA UPP/ ANALYSERA Skilj på olika slags information beroende på vad den ska användas till Redan i verksamhetsplaneringen måste det för varje mål formuleras mått nyckeltal, indikatorer, styrmått så att det går att avgöra om verksamheten är på väg i rätt riktning. Regering och riksdag behöver information för sin uppföljning av statsförvaltningen. Myndigheten behöver information för att kunna styra och för sin externa rapportering. I planeringsoch uppföljningsarbete är det bra att skilja på olika slags information. 7 Den resultatinformation som krävs för återrapportering till regeringen skiljer sig från den information I Boken om nyckeltal, Catasus m fl nämns mobiliserande, lärande, kontrollerande och belönande nyckeltal. 30 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

31 som behövs för omprövning av verksamheten under löpande verksamhetsår. Mått i ett styrkort ska först och främst ge information som kan utgöra underlag för omprioriteringar för att nå strategin och visionen. INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER 31

32 32 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

33 Balanserat styrkort i praktiken Fyra exempel på tillämpningen i statsförvaltningen: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Lantmäteriet, Statens pensionsverk och Försäkringskassan. INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER 33

34 STOCKBYTE

35 Fallstudier De myndigheter Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Lantmäteriet, Statens pensionsverk (SPV) och Försäkringskassan vi studerar i denna bok har alla valt att på olika sätt anpassa Balanserat styrkort efter hur man önskar styra och utveckla den egna verksamheten. Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Försäkringskassan finansieras i huvudsak med anslag, Lantmäteriet och SPV i huvudsak med avgifter. Alla fyra har tillämpat sin styrmodell under en relativt kort tid. Presentationen tar sin utgångspunkt i myndigheternas svar på följande frågor: Vad kallas styrmodellen? Syftet? Hur startade arbetet? Hur gick arbetet till? Hur ser styrmodellen ut? På vilken nivå används styrmodellen? Hur används styrmodellen? Var ligger ansvaret? Vilket IT-stöd används? Vad har styrmodellen tillfört? INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER 35

36 36 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

37 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Om myndigheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län är en av landets tjugoen länsstyrelser. Den har kontor på sju orter i länet och cirka 660 anställda. Länet har 1,5 miljoner invånare i 49 kommuner. Länsstyrelsen svarar för den statliga förvaltningen inom sina verksamhetsområden. Till uppgifterna hör kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete, förvaltningsärenden, tillsyn och vägledning. Vad kallas styrmodellen? Länsstyrelsen har valt att kalla sin styrning Balanserad Styrning och sin styrmodell för Styrkort. Syftet? Med de långsiktigt viktiga frågorna i fokus ska Balanserad Styrning ge den enskilde medarbetaren en bättre helhetssyn och återkoppling till verksamheten. Styrkortet används för att förbättra den strategiska styrningen, uppföljningen och arbetssättet. LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 37

38 Verksamhetsidé Förhållningssätt Kund Analys/Åtgärd Måste vi omprioritera Resultat/Utfall Uppföljning och mätning Aktiviteter Åtgärder för att nå målen Måltal Vilka ambitioner har vi Styrtal Vad ska vi mäta Kritiska framgångsfaktorer Vilka förutsättningar behövs för att vi ska nå målet Strategiska mål Vilka strategiska mål krävs för att klara uppdrag och nå vision Vision Vad vill vi styra mot SWOT Styrkor/Svagheter Möjligheter/Hot Uppdrag Regleringsbrev/VP-direktiv Återkoppling Vad har vi lärt oss Vad kan vi förbättra Styrkortstrappa för att nå Balanserad Styrning. Källa: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Hur startade arbetet? Länsstyrelsen i Västra Götalands län har under flera år tillsammans med övriga länsstyrelser tagit olika initiativ till en förbättrad styrning. Länsstyrelserna har ett gemensamt regleringsbrev och har samarbetat med att utveckla en gemensam årsredovisningsmall. Länsledningen gav den enhet inom länsstyrelsen som arbetar med verksamhetsplanering i uppdrag att införa Balanserat styrkort eller en liknande styrmodell. Enhetens samordnare hade på en kurs kommit i kontakt med modellen Balanserat styrkort och också inspirerats av andra myndigheter. Arbetet med att ta fram ett styrkort fick också stöd från finansdepartementets länsstyrelseenhet. 38 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

39 Hur gick arbetet till? En projektgrupp bildades 2004 för att utveckla verksamhetsstyrningen och utforma en styrmodell, som började tillämpas i januari Länsstyrelsen använde inte någon konsulthjälp vilket upplevdes som en stor fördel. Initiativtagarna tvingades att själva sätta sig in i och förstå Balanserat styrkort, anpassa modellen till de egna förutsättningarna och internt utbilda de egna medarbetarna. Många inom länsstyrelsen deltog i arbetet. Den enhet som ansvarar för att utveckla modellen har ett nära samarbete med planerings- och redovisningskoordinatorer på övriga enheter. Hur ser styrmodellen ut? Verksamhetsidén formuleras på följande sätt: Länsstyrelsen företräder regeringen i Västra Götalands län och står för rättsäkerhet, mångfald och hållbara helhetslösningar. Länsstyrelsen har valt fem perspektiv i sitt styrkort: Kund, Utveckling, Medarbetare, Processer och Ekonomi. Varje perspektiv innehåller ett strategiskt mål som anger vad som är långsiktigt viktigt. Cheferna har med sina medarbetare diskuterat sambanden mellan de strategiska målen i styrkortet. Till de strategiska målen kopplas avgörande kritiska framgångsfaktorer vars betydelse beskrivs i verksamhetsplanen. För att förtydliga har man i processperspektivet slagit fast det strategiska målet: Rätt saker på rätt sätt. De kritiska framgångsfaktorerna har bedömts vara: Utveckla viktiga processer och Effektiv ärendeproduktion. Varje kritisk framgångsfaktor mäts med hjälp av olika mått, så kallade styrtal. Ett av dessa styrtal fokuserar på snabb handläggning (inga ärenden ska vara äldre än ett år) och är kopplat till den kritiska framgångsfaktorn Effektiv ärendeproduktion. Andra exempel på styrtal är elektroniska tjänster, medarbetarsamtal och överklaganden. Ambitionen är att mål, mått och aktiviteter ska vara enkla, uppföljningsbara, relevanta och utmanande. Ambitionsnivån för respektive styrtal benämns måltal och anges i antal, procent, dagar etc. För att nå målen anges även aktiviteter i styrkortet. LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 39

40 Länsstyrelsen företräder regeringen i Västra Götalands län och står för rättssäkerhet, mångfald och hållbara helhetslösningar Perspektiv 57% Kund 62% Utveckling 56% Medarbetare 72% Process 66% Ekonomi Strategiskt mål Hög kundnytta Möta framtida förändringar Den goda arbetsplatsen Rätt saker på rätt sätt Ekonomi i balans Kritiska framgångsfaktorer med styrtal Rätt bemötande NKI - del1 Rimlig genomloppstid Genomloppstid 85% 65% Rätt tillgänglghet 80% NKI - del 2 Tillgänglighet i växeln Rätt hänvisning av telefoner Användning av webben emyndighet 2007 Projektdagar Statskontoret utvecklingstrappa etjänster Kompetensförsörjning 109% Rätt kompetens 76% Delaktighet Medarbetarsamtal NMI - del1 79% Utvecklingsmöjligheter 84% Kompetensutvecklingstid NMI - del2 Friska medarbetare Friskvårdsersättning Långtidsfriska NMI - del3 60% Ökad ekonomikunskap Ekonomiutbildning Tidredovisning i tid Utfall i balans Nettokostnader 98% 99% Utveckla viktiga processer Analyser verksamhetsprocesser Ärenden 1år Beslutande ärenden Delmålsindex Överklaganden 100% Effektiv ärendeproduktion 115% NKI - Nöjd Kund Index NMI - Nöjd Medarbetar Index Källa: Länsstyrelsen i Västra Götalands län På vilken nivå används styrmodellen? Länsstyrelsen använder ett övergripande styrkort. Var och en av de arton enheterna har utvecklat sitt eget styrkort utifrån det övergripande styrkortet. Som komplement till styrkortet får varje enhet i uppdrag att vidta åtgärder inom ett specificerat område och att samarbeta med andra enheter, till exempel när det gäller att korta handläggningstiderna för äldre ärenden. 40 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

41 Hur används styrmodellen? Länsstyrelsens Balanserade Styrning är en integrerad del av verksamhetsplaneringen. Planeringsmodellen med verksamhetsplan och budget är treårig. Styrkortet uppdateras årligen. Ambitionen är att föra en levande dialog mellan chef och medarbetare så att målen och verksamhetsplaneringen får en bred förankring och hög kvalitet. Samtliga styrkort följs upp vid halv- och helårsskiften och rapporteras till länsledningen. Enheterna lämnar efterfrågade uppgifter till det övergripande styrkortet. Efter att de olika enheternas verksamhetsplaner uppdaterats, utifrån en bedömning av resultatet i förhållande till målen, följer dialoger med ansvarig enhet för verksamhetsplaneringen. Dialogerna koncentreras till i vilken grad enheten når upp till det egna och till det övergripande styrkortet. Vid helårsuppföljningen förs dialoger med flera enheter samtidigt om vad som krävs för att utveckla verksamheten. Därefter beslutar ledningen om lämpliga åtgärder. Efter helårsuppföljningen återrapporteras resultat och analys till styrelse, länsledning, ledningsgrupp och samtliga medarbetare. Var ligger ansvaret? Enheten som arbetar med verksamhetsplanering är processägare av styrkortet. För varje styrtal och aktivitet finns en ansvarig på varje enhet. Vilket IT-stöd används? Styrkortet kommuniceras med hjälp av en styrkortsapplikation. Samtliga medarbetare har via intranätet tillgång till styrkortet. Vad har styrmodellen tillfört? Styrkortet har inspirerat till en kartläggning av flera processer med kunden i fokus, som tydliggjort vad som prioriteras och mäts. Styrmodellen har bidragit till en dialog om hur olika delar av verksamheten hänger ihop. Kund Utveckling Medarbetare Process Ekonomi LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 41

42 42 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

43 Lantmäteriet Om myndigheten Lantmäteriet har till uppgift att verka för en ändamålsenlig fastighetsindelning och att ansvara för en effektiv försörjning av landskaps- och fastighetsinformation. Antalet anställda är cirka Lantmäteriet har sitt huvudkontor i Gävle och finns på omkring hundra orter runt omkring i landet. Vad kallas styrmodellen? Lantmäteriets styrkortsmodell. LANTMÄTERIET Syftet? Efter att under ett antal år fokuserat starkt på ekonomin valde Lantmäteriet en modell som skulle ge en balans i styrningen. Myndigheten behövde också samla kraft för att lyckas med att uppfylla såväl statsmakternas mål som den egna visionen. Modellen skulle vara enkel, möjliggöra en dialog inom organisationen, säkerställa sambandet mellan strategisk planering, verksamhetsplanering och uppföljning och bidra till en helhetssyn på verksamhet och ekonomi som tar hänsyn till både uppdragsgivare och kunder. 43

44 Lantmäteriet har upplevt ett behov av att tydliggöra sin styrfilosofi som är baserad på mål- och resultatstyrning, med kunden i centrum och intern effektivitet som ledstjärna. Medarbetarna kan ta självständiga beslut inom givna ramar. Styrfilosofin konkretiseras i nio bärande punkter. Lantmäteriets styrfilosofi 1 Fokuserar på kommunikation med omvärlden 2 Har visioner, strategier och strategiska ställningstaganden som grund för den operativa verksamheten 3 Utgår från ett fastställt normsystem, inkluderande en gemensam värdegrund 4 Bygger på standardiserade metoder och ett strukturerat arbetssätt 5 Månar om och utvecklar personalen 6 Har en ökad processorientering som långsiktigt mål 7 Stöds av ett gemensamt ledningssystem och en fastställd lednings-/styrningsprocess 8 Innefattar en etablerad mätkultur och en strävan mot ständiga förbättringar 9 Betonar intern kommunikation, förankring och tydlighet i såväl beslutsutformningen som i roller, befogenheter och ansvar Källa: Lantmäteriet Hur startade arbetet? Det nya Lantmäteriet bildades 1996 genom en sammanslagning av det gamla Lantmäteriet och Centralnämnden för fastighetsdata, vilket innebar en stor förändring för hela organisationen. Lantmäteriet tog 1998 fram ett internt styrdokument, Vi Väljer Väg, som bland annat beskrev den nya myndighetens vision, spelregler och nyckeltal. Arbetet i fyra styrperspektiv födde tanken på Balanserat styrkort. 44 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

45 Hur gick arbetet till? Lantmäteriet startade styrkortsarbetet inom hela myndigheten 1998, i samband med att Vi Väljer Väg lanserades. Under en period har man sedan valt att arbeta med Balanserat styrkort bara i en del av organisationen. Under 2005 genomfördes en organisationsförändring som syftade till att stärka den strategiska ledningen och styrningen samtidigt som riksdagen beslutade om Lantmäteriets framtida inriktning. I samband med detta lyftes behovet av en tydligare mål- och resultatstyrning fram. Styrkortsmodellen infördes på samtliga enheter inför verksamhetsåret Under 2006 pågår arbetet med en strategisk plan innehållande vision, verksamhetsidé och strategiska mål som ska ersätta Vi Väljer Väg och gälla fem till tio år framöver. Hur ser styrmodellen ut? I styrkortsmodellen ingår vision och verksamhetsidé vilka har sin utgångspunkt i det övergripande bostadspolitiska målet och i målen för lantmäteriverksamheten. Visionen är en ledstjärna och anger ett önskvärt tillstånd. Verksamhetsidén beskriver hur Lantmäteriet ska närma sig visionen och för vem och hur Lantmäteriet ska arbeta för att uppfylla visionen. Styrkortet har fem perspektiv: Marknad och samhällsnytta Utveckling Ekonomi Kultur, medarbetare och ledarskap Processeffektivitet LANTMÄTERIET Perspektiven samverkar för att nå visionen. Perspektivet processeffektivitet tillkom hösten 2005 i samband med att kraven på att höja den inre effektiviteten successivt ökade. Avsikten är att strategiska mål ska ange tillstånd på lång sikt. Till de strategiska målen kopplas kritiska framgångsfaktorer och mått. Inför 2006 har enbart kritiska framgångsfaktorer och mått formulerats. För att exemplifiera hur strategin tydliggörs i styrkortet har Lantmäteriverket Ekonomi i ba- 45

46 lans som en kritisk framgångsfaktor i ekonomiperspektivet. Framgångsfaktorn följs upp med åtgärdsplaner för att hantera över- och underskott. Målsättningen är att det övergripande styrkortet ska ha mått i samtliga perspektiv. Men måtten får inte vara för många. På vilken nivå används styrmodellen? Styrkortsmodellen är obligatorisk för generaldirektörens stab och på koncernenhets- och divisionsnivå. För att få en helhetsbild och möjliggöra jämförelser mellan olika nivåer speci- Bostadspolitiskt mål Målet för lantmäteriverksamheten Vision Verksamhetsidé Strategisk planering Perspektiv Marknad och samhällsnytta Utveckling Ekonomi Kultur, medarbetare och ledarskap Processeffektivitet Strategiska mål Kritiska framgångsfaktorer Verksamhetsplanering och uppföljning Mått Resultatmål Handlingsplaner Källa: Lantmäteriet 46 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

47 ficerar ledningen vilka framgångsfaktorer och mått som skall ingå i samtliga styrkort. Enheternas strategiska mål och mått ska bidra till myndighetens gemensamma styrkort. Modellen är tillämpbar på alla nivåer, också på individnivå. Hur används styrmodellen? Modellen stöder både den strategiska och den årliga verksamhetsplaneringen och uppföljningen och justeras årligen. Den väsentliga delen av verksamheten ska finnas i styrkortet. Övriga delar styrs inom vad man kallar den generella delegeringen, med respektive chef som ansvarig. All verksamhet, även den som inte syns i styrkortet, följs upp med indikatorer för att stämma av att utvecklingen går åt rätt håll. Modellen ska möjliggöra en dialog inom hela organisationen. Det är pedagogiskt viktigt att vid planering och uppföljning förklara varför inte hela verksamheten syns i styrkortet. Det finns funderingar på att ta fram en intern verksamhetsberättelse som visar resultatet av hela verksamheten. Uppföljningen sker kvartalsvis genom dialoger mellan ledning och chefer. Både styrkort och indikatorer ligger till grund för uppföljningen. Månatliga uppföljningar fokuserar framförallt på ekonomin. Var ligger ansvaret? Ekonomidirektören är ansvarig för ledningsprocessen och för att realisera mål- och resultatstyrningen. Controllers i generaldirektörens stab ansvarar för uppföljningen av respektive mål. För den ekonomiska uppföljningen svarar ett antal ekonomicontrollers på koncernenhet Ekonomi och personaladministration tillsammans med ekonomidirektören. LANTMÄTERIET Vilket IT-stöd används? Excel och Word. Vad har styrmodellen tillfört? Åtagandena för de olika divisionerna och enheterna formuleras tydligare än tidigare vilket underlättar uppföljningen. Modellen underlättar planeringen på divisioner och enheter och gör det enklare och mer meningsfullt att kommunicera förväntningarna i samtalen med enskilda medarbetare. 47

48 48 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

49 Statens pensionsverk Om myndigheten Statens pensionsverk (SPV) har till uppgift att beräkna och utbetala tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom statsförvaltningen. SPV beräknar också pensionspremier för arbetsgivare, redovisar statens totala tjänstepensionsskuld och levererar pensionstjänster för de statliga och, i viss mån, även för de privata avtalsområdena. SPV finns i Sundsvall och har cirka 320 anställda. Vad kallas styrmodellen? SPV har utvecklat en egen styrmodell, anpassad till de egna behoven och inspirerad av Balanserat styrkort. Man har valt att inte längre använda beteckningen Balanserat styrkort eftersom den enligt ledningen fått en negativ klang. Ledningen har också uppfattat en viss trötthet i organisationen kring att tala om olika metoder och modeller. Med Balanserat styrkort delar man insikten att all effektiv styrning kräver ett helhetsperspektiv. STATENS PENSIONSVERK 49

50 Syftet? Styrmodellen ska bidra till en fokusering i planering och uppföljning på det som är särskilt viktigt och synliggöra den röda tråden i styrningen. Det har varit angeläget att koppla ihop mål och aktiviteter med ekonomin. Hur startade arbetet? SPV har under de senaste fem åren bytt generaldirektör och organisation vilket lett till en översyn av hur man vill styra och utveckla verksamheten. Den statliga övergången till ett nytt pensionsavtal innebar den största utvecklingsinsatsen någonsin för SPV. Vid förändringar är det, menar SPV, naturligt att den nya ledningen sätter sin prägel på styrning och uppföljning. Generaldirektören och ekonomienheten har tagit initiativet till styrmodellen. Behovet av en mer fokuserad styrning och en metod för prioriteringar fick myndigheten att 1997 börja intressera sig för Balanserat styrkort. SPV hade tidigare haft en stor mängd nyckeltal utan någon prioritering av vad som var viktigast. En annan orsak var att få en tydligare koppling mellan verksamhet och ekonomi. Hur gick arbetet till? Ekonomienheten har drivit arbetet med att utveckla den nuvarande styrmodellen. Modellen har förankrats i ledningsgruppen och under verksamhetsplaneringen diskuterats med både chefer och medarbetare. Hur ser styrmodellen ut? Utifrån sin instruktion har SPV fastställt sin verksamhetsidé: SPV skall sköta tjänstepensioner med statlig anknytning på ett serviceinriktat, säkert och effektivt sätt. Verksamhetsidén ska förverkligas genom att verksamheten är kundorienterad tar ytterligare steg mot 24-timmarsmyndigheten strävar mot en hög automatiseringsgrad har ett engagerat och tydligt ledarskap erbjuder medarbetarna meningsfulla arbetsuppgifter, delaktighet och utveckling 50 INSPIRATIONSBOK ANPASSADE STYRMODELLER

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn...

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn... Styra och ställa Perspektiv på styrning i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 Förord...2 Vända kappan efter vinden?...5 Styrning genom systemsyn... 11 Styra mot resultat... 17 Controllern som styrexpert...

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Framgångsrik kundorientering med medborgarnas stöd

Framgångsrik kundorientering med medborgarnas stöd Framgångsrik kundorientering med medborgarnas stöd En fallstudie av Skatteverket Magisteruppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning Höstterminen 2013 Handledare: Olov Olsson Författare: Eldijana Huremovic

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Underlag för IT-politiska insatser. Kartläggning av indikatorer. Rapport 2009:15

Underlag för IT-politiska insatser. Kartläggning av indikatorer. Rapport 2009:15 Rapport 2009:15 Underlag för IT-politiska insatser Kartläggning av indikatorer Tillväxtanalys har analyserat IT-politiken med avseende på indikatorer, statistik, uppföljningar och utvärderingar med målet

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Kompetensförsörjningen i statsförvaltningen

Kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 2008:13 Kompetensförsörjningen i statsförvaltningen Analys av redovisningar av kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 2007. Juni 2008. Enheten för kompetensstöd Bengt Eriksson BESLUT DATUM DIARIENR

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt ESV 2014:2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

lärande nätverk om myndigheters arbete mot stress lärande nätverk 1

lärande nätverk om myndigheters arbete mot stress lärande nätverk 1 lärande nätverk om myndigheters arbete mot stress lärande nätverk 1 Förord När det statliga parterna 2001 beslöt sig för att gemensamt driva projektet Arbeta utan stress hade psykosociala diagnoser snabbt

Läs mer

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se 2 KVALITETSHANDBOK VER 3.0 Innehåll Kvalitet är allas vårt ansvar... 3 Vad menar

Läs mer

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007 En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter Reviderad i februari 2007 Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 1. Inledning varför självvärdering av kompetensförsörjning... 4

Läs mer

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri DET LÖNAR SIG. Den här boken handlar om Indexator och det värdegrundsarbete,

Läs mer

Balanserade styrkort i banker på den svenska marknaden

Balanserade styrkort i banker på den svenska marknaden Balanserade styrkort i banker på den svenska marknaden Balanced Scorecard in banks on the Swedish market Författare: Johan Bjelkengren Sofia Lönnqvist Ht-2010 Handledare: Magnus Holmström sammanfattning

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Systematiska jämförelser

Systematiska jämförelser Systematiska jämförelser För lärande i staten Betänkande av Benchmarkingutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:36 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2012 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2012 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET SÅ HÄR STYRS SKATTEVERKET 6 1.1 Upplysningar om

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 2009/99-5 Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen MISSIV DATUM DIARIENR 2009-05-29 2009/99-5 ERT DATUM ER BETECKNING Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att följa

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer