Setet kan skrivas ut på A4-papper eller kartong. Bästa resultat får man med papper på 160g/m2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Setet kan skrivas ut på A4-papper eller kartong. Bästa resultat får man med papper på 160g/m2."

Transkript

1 Tack för att du laddade ner denna del av Decide! Varje del innehåller alla nödvändiga element för att en grupp med max 8 deltagare kan spela Decide. Vid flera än 8 deltagare ge var grupp sitt eget spelset. Setet kan skrivas ut på A4-papper eller kartong. Bästa resultat får man med papper på 160g/m2. De första nio sidorna har var sin egen färg och hänvisar till att de skall skrivas ut på papper med motsvarande färg. Det finns 3 gröna, 3 blåa, 1 gult och 2 orange pappersark. De övriga sidorna skall utskrivas på vitt papper eller kartong. De sista 4 sidorna utgör själva spelbrädet och spelreglerna för varje deltagare. Spelbrädet finns i två olika format: Som ett horisontalt ark som kan skrivas ut och därefter kopieras in i A3-format, eller som två vertikala A4-ark som kan limmas eller tejpas tillsammans. Det är viktigt att varje deltagare har var sitt spelbräde i A3-format. Skriv ut spelreglerna gärna i färg, även om det fungerar också i svartvitt. Se till att det finns lika många spelbräden och spelreglerkort som det finns deltagare. Njut av Decide! För ytterligare frågor eller information, vänligen skriv e-post till:

2 C O M M O N S D E E D Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Du får: På följande villkor: kopiera, distribuera, visa och framföra verket Erkännande. Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger. Ickekommersiell. Du får inte använda verket för kommersiella ändamål. Inga bearbetningar. Du får inte förändra, bearbeta eller bygga vidare på verket. Vid all återanvändning och distribution måste du informera om licensvillkoren som gäller för verket. Undantag från dessa villkor kan meddelas av upphovsrättsinnehavaren. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte av denna licens. Detta är ett sammandrag från Legal Code (den fullständiga licensen) Den finns på Disclaimer:

3 Infokort 01. Vad är xenotransplantation? Xenotransplantation innebär: Transplantation av hela organ Celltransplantationsbehandlingar Bioartificiella leverceller (BAL) svinleverceller som används för att ersätta leverns viktigaste funktioner. Infokort 02. Traditionella transplantat Ända sedan de första hjärttransplantaten, har levande (mänskliga) organtransplantat gynnats vid transplantationerna. Infokort 03. Stor organbrist För varje donerat organ finns det fem patienter som väntar på ett organtransplantat. Detta kallas organ gap (stor organbrist). Den är allvarlig, eftersom normalt finns det inte några andra alternativ. Infokort 04. Transplantat sparar liv Människor som drabbats av cystisk fibros, en ärftlig sjukdom, kommer osannolikt att leva efter trettio års ålder utan en lunga eller ett hjärtlungtransplantat. Infokort 05. Levande donatorer I Norge är antalet njurtransplantationer högt tack vare höga antalet levande njurdonatorer. Infokort 06. Effekten av donationskampanjer 70 procent av britterna skulle donera sina organ efter döden. Men endast var fjärde har ett donationskort. Informationskampanjer har inte haft något större inflytande på det. Infokort 07. En lösning till organbristen Xenotransplantation kunde vara en lösning till organbristen. Där används organ från svin eller primater (främst apor och schimpanser), eftersom i hänsyn till storlek och struktur är de likartade. Infokort 08. Är svin bättre än schimpanser? Svin föredras vid organdonationer till människor, eftersom deras organ är av rätt storlek, de är relativt billiga och det finns färre etiska frågor än vid bruk av schimpansers och apors organ. Infokort 09. Inte bara hela organ Liksom hela organ, finns det forskningar om svinets nervceller vid behandlingen av Parkinsons och Huntingtons sjukdom.

4 Infokort 10. Avstötningsproblem Det svåra vid xenotransplantation är att människans immunsystem betraktar det nya organet som främmande och försöker döda det. Infokort 11. Förbättringar på transplantaterna Numera lyckas transplantation av människoorganer bättre, eftersom immunosuppressiva läkemedel hämmar avstötning. Kirurgiska tekniker har också utvecklats. Infokort 12. Förväntade livslängden efter transplantationen Två tredjedelar av njurmottagarna lever mer än fem år efter transplantationen. Det finns exempel på transplantationspatienter vilkas liv har man kunnat förlänga med tjugo år eller mera. Infokort 13. Livslång medicinbehandling Till och med patienter som fått sitt transplantat från en annan människa behöver livslång behandling med immunosuppressiva läkemedel. Infokort 14. Genetiskt modifierade djur För att undvika avstötning modifierar forskarna djur genetiskt genom att ta bort den molekyl som människans immunsystem betraktar som främmande, eller genom att överföra mänskliga gener in i svin. Infokort 15. Zoonoser Det transplanterade organet kan överföra en zoonos. Ju närmare arterna är varandra, desto sannolikare är smittningen. Pga. detta anses svin vara tryggare än apor, men även svinvirus har smittat människoceller under laboratorieförhållanden. Infokort 16. Dolda hot Några virus förorsakar inte sjukdomen i värdarten men kan förorsaka sjukdomen om de sprider in i en annan art. Infokort 17. Immunsuppression Transplantatpatienternas immunsystem hämmas mha. läkemedel. Detta utsätter dem för retrovirusrisker. Så kunde vilken som helst infektion spridas till en större population. Infokort 18. Fördelen med att klona svin Ett sätt är att ta bort en gen från svin som normalt utlöser avstötningen. Gener kan dock tas bort ( knockout ) endast från ett klonat svin.

5 Infokort 19. Tidigare exempel på zoonoser Sjukdomar kan smittas mellan olika arter. HI-viruset härstammar ursprungligen från apor. BSE ( galna kosjukan ) smittades till människan som dödlig Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Se infokortet 16. Infokort 20. Zoonoser Vid laboratorieexperiment har visats att några virus kan överföras från svin till människoceller. Det finns dock inga bevis att svinets hjärtklaff eller blod har smittat virus till patienter. Infokort 21. Alternativ till xenotransplantation 1 Profylax. Detta innebär att man förändrar sina livsvanor för att inte drabbas av en hjärtsjukdom. Detta kan dock inte hindra andra sjukdomar som leder till behovet av ett transplantat. Infokort 22. Alternativ till xenotransplantation 2 Ökat antal organdonationer t ex genom en standardprocedur: Man kunde anta att människorna är villiga att donera sina organ efter döden om de inte bestämt någonting annat. Infokort 23. Alternativ till xenotransplantation 3 Konstgjorda organ, som t ex ett batteribedrivet hjärta, även om de har sina egna svagheter, som t ex att det utsätter patienterna till blodproppsrisk och att de är väldigt dyra. Infokort 24. Alternativ till xenotransplantation 4 Stamceller. Stamcellerna är masterceller, som kan producera andra celltyper. De kunde användas för att producera hjärt- eller levervävnad för att stöda bristande organ.

6 Temakort 01. Vi äter ju fläskkött? De ena hävdar att om vi dödar svin för att äta dem kan vi givetvis använda deras organ för att rädda liv. De andra däremot säger att det inte är samma sak det är normalt att vi äter djur, men att vi använder deras organ är däremot onaturligt. Temakort 02. Hurudan användning av svin kunde vi tillåta? Borde man kunna överföra människogener in i svin eller svinorgan in i människor? Borde vi tillåta att klona svin för att kunna ta bort vissa gener? Temakort 03. Väntelistor En lång rad människor väntar på en organdonation. Medan de väntar försämrar deras hälsa, de är rädda, och en del av dem hinner dö innan de skulle få organet. Anhängarna av xenotransplantation kräver att man borde föda upp tillräckligt med djur för att överkomma detta problem. Temakort 04. Etniska minoriteter Xenotransplantation kunde vara särskilt nyttig hos människor från etniska minoriteter, då för dem är det mycket svårt att hitta passande människo- organ. Temakort 05. Stopp till organhandel Handel på människoorgan, i synnerhet njurar, pågår trots att lagar i många stater förbjuder den. Lyckade xenotransplantationer kunde hjälpa stoppa organhandeln. Temakort 06. Ett alternativ till människovävnad Xenotransplantation kunde erbjuda ett alternativ till användning av människovävnad som tagits ut från aborterade foster. Temakort 07. Vi är dödliga varelser Försöker vi lura döden? Finns det en punkt där vi bara borde acceptera att vi är dödliga och avstå från organbytet? Temakort 08. Kan vi använda djur för att behandla människor? Har vi rätt att använda djur för att hitta behandlingar för människor, och hur långt kan vi gå? Temakort 09. Ett etiskt problem Är det fel att föda upp djur för att deras organ används för transplantationer?

7 Temakort 10. Balansering med riskerna Erbjuder man ett svinhjärta för en dödligt sjuk patient kan virusrisken ur hans eller hennes synvinkel synas relativt liten. Temakort 11. En risk av okänd omfattning Sannolikheten att virus kunde smittas till befolkningen är mycket liten. Om hotbilden förverkligas, kunde det leda till mycket allvarliga konsekvenser. Temakort 12. Individerna vs. Samhället Hur är det möjligt att balansera mellan patientens liv och död och en stor samhällelig risk? Temakort 13. Svinets status Temakort 14. När risken är för stor Temakort 15. Acceptans i Europa Utnyttjar vi svin som organdonatorer och betraktar vi dem som nyttighet för människan? Börjar vi tänka att de existerar endast för människans skull? År 2000 avstod den brittiska Roslin Institute från xenotransplantationsforskning pga. risken för spridning av retrovirus. Istället koncentrerade institutet sig på vävnadsregeneration från stamceller. Enligt en europeisk opinionsforskning accepterar 36 % av människor xenotransplantationen. Temakort 16. Ett ord av varning Temakort 17. Icke-önskbar följd Temakort 18. Djurpatentering Ingenting kan vara värre än att vid våra försök att rädda liv skapar vi i stället en pest. Ledare i tidskriften New Scientist år 1998 Xenotransplantation kan inte röja undan behovet av människoorgan, men den kan minska människornas donationsvillighet. Föreslag om att patentera genetiskt modifierade svin för xenotransplantation kunde öka den allmänna debatten om djurpatentering överhuvudtaget är moraliskt rätt och lagligt.

8 Temakort 19. Livet under isolering För att skydda genetiskt modifierade svin mot smittningar innebär att deras levnadsförhållanden ändras och att detta skadar deras välbefinnande. De måste kanske leva isolerade eller i onaturliga omständigheter utan saker som kunde vara viktiga i deras liv. Temakort 20. Sjukdomar utan symptom Virusinfektioner såsom HIV kan ha en lång latensperiod utan några som helst synbara symptom. En ny sjukdom alstrats av xenotransplantation kan sprida sig fritt i flera år innan den identifieras. Temakort 21. När det är för sent med screening Svin, schimpanser och apor har okända smittande organismer som inte screenas. Smittande organismer identifieras först efter att sjukdomen de förorsakat har redan uppstått. Temakort 22. Respekt för etiska val Patienter borde ha rätten att vägra ett xenotransplantat pga. etiska skäl, men det skall inte påverka deras chanser att få ett människoorgan. Temakort 23. Övervägande av kostnader och nyttan Xenotransplantationernas fördel borde jämföras med hälsovårdskostnader. De borde också jämföras med de nyttor som åstadkommas genom att satsa samma summan på offentliga hälsoprogram. Temakort 24. Nya ansvar Brittiska myndigheter för xenotransplantation har hävdat att den som får ett djurorganstransplantat borde gå med på livslånga kontroller och aldrig ha oskyddad sex.

9 Riktlinjer: Gula kortet! Riktlinjer: Gula kortet! Riktlinjer: Gula kortet! Använd gula kortet för att hjälpa gruppen att hålla sig till riktlinjerna. Vifta på kortet om du tycker att riktlinjerna överträdas eller om du inte förstår vad som går på. Använd gula kortet för att hjälpa gruppen att hålla sig till riktlinjerna. Vifta på kortet om du tycker att riktlinjerna överträdas eller om du inte förstår vad som går på. Använd gula kortet för att hjälpa gruppen att hålla sig till riktlinjerna. Vifta på kortet om du tycker att riktlinjerna överträdas eller om du inte förstår vad som går på. Riktlinjer: Gula kortet! Riktlinjer: Gula kortet! Riktlinjer: Gula kortet! Använd gula kortet för att hjälpa gruppen att hålla sig till riktlinjerna. Vifta på kortet om du tycker att riktlinjerna överträdas eller om du inte förstår vad som går på. Använd gula kortet för att hjälpa gruppen att hålla sig till riktlinjerna. Vifta på kortet om du tycker att riktlinjerna överträdas eller om du inte förstår vad som går på. Använd gula kortet för att hjälpa gruppen att hålla sig till riktlinjerna. Vifta på kortet om du tycker att riktlinjerna överträdas eller om du inte förstår vad som går på. Riktlinjer: Gula kortet! Riktlinjer: Gula kortet! Riktlinjer: Gula kortet! Använd gula kortet för att hjälpa gruppen att hålla sig till riktlinjerna. Vifta på kortet om du tycker att riktlinjerna överträdas eller om du inte förstår vad som går på. Använd gula kortet för att hjälpa gruppen att hålla sig till riktlinjerna. Vifta på kortet om du tycker att riktlinjerna överträdas eller om du inte förstår vad som går på. Använd gula kortet för att hjälpa gruppen att hålla sig till riktlinjerna. Vifta på kortet om du tycker att riktlinjerna överträdas eller om du inte förstår vad som går på.

10 Berätta gruppen vem du tycker måste betala (kostnaderna eller följderna) och på vilket sätt. Förklara kort de andra spelare vad du tycker att hur de kommande generationerna påverkas av våra val. Hur tänker du att media kommer att hantera detta tema? Finns det risker i detta? Tänk på en risk, berätta gruppen och be två andra spelare tänka på en annan risk. Tänk vad dina storföräldrar hade sagt om detta! Berätta gruppen. Är gruppen artig och ovillig att tala om ett tabu ämne i Om du tycker det, säg: Nu talar vi inte om... och. Påverkar detta naturen? Berätta gruppen vad du tycker. Uttryck känslor om detta som du inte ännu har berättat. Välj ett kort med en personlig livshistoria. Uppträda som den person som presenteras på kortet, förklara gruppen dina åsikter om temat.

11 Kan vi justera att satsa på denna typs forskning i hänsyn till att det råder en stor förvändhet mellan hälsovården i Europa och u-länder? Tycker du att mänskliga behov är viktigare än deras behov som inte har en egen röst naturen, djur, embryon? Vi borde maximera människolivet och använda oss av all forskning för att hjälpa sjuka människor. Håller du med? Välj ett kort med en livshistoria som är annorlunda än vad gäller dina egna åsikter. Berätta de andra i din grupp hur du anser dina egna åsikter vara likadana eller olika än personen på kortet. Ta reda på vad personen vid din högra sida tycker till om detta tema. Hitta ett argument som stöder hans eller hennes åsikter. Ta reda på vad personen vid din högra sida tycker till om detta tema. Argumentera mot deras åsikt. Välj ett kort med en livshistoria du anser vara främmande i hänsyn till dina egna åsikter. Uppträda som den person som presenteras på kortet och kort berätta gruppen dina åsikter om det ni talar om.

12 Person 01. Sophias historia Person 02. Dr. Sharon Taylor Person 03. Bens historia Jag är boskapsuppfödare. Det är underligt hur man kan bli fäst vid de svin vi föder upp. Det är svårt att låta dem gå men vi bara måste. Vad som vore det värsta är att vi skulle misshantera dessa djur bara för att vi vet att de eventuellt skall bli en del av ett experiment. Vi är skyldiga dem att vi tar hand om dem. Jag vet att det är onaturligt att de tillbringar hela sitt liv inomhus och ofta isolerade, men trots det tror jag att de har ett bra liv. Jag har arbetat för tio år för att framgångsrikt kunna transplantera svinhjärtan in i människor.jag har sett förskräckliga lidelser av människor som har en medfödd hjärtsjukdom. Min son Toby föddes med ett svagt hjärta. Han kunde knappt gå och kunde inte leka med andra barn. Vi väntade på att man skulle hitta ett donerat hjärta, men Toby dog innan ett hjärta blev tillgängligt. Jag vill inte att andra barn och familjer lider på samma sätt som Toby. Det är därför jag tror att xenotransplantation är viktig. Jag väntar på ett hjärttransplantat. Mitt hjärta har krånglat i flera år, men bilolyckan i somras var en så stor chock att hjärtrytmen har varit felaktig ända sedan. Läkarna säger att sannolikheten att man hittar ett hjärta för mig är ringa. Jag har hört om xenotransplantation att ett svinhjärta transplanteras in i människan. Jag är vegetarian och avskyr blotta tanken, men den blir mera fascinerande ju längre jag måste vänta. Jag vill bara bli frisk och se min dotter växa. Vita kortet Vita kortet Vita kortet

13 Person 04. Dr. Dean Kusafuko Person 05. Hildas historia Person 06. Vishnus historia Jag är hjärtkirurg vid ett sjukhus. Jag specialiserar mig i hjärttransplantationer. Det finns åtskilliga människor som köar för ett donationsorgan och de flesta av dem kan inte leda ett aktivt liv. Jag är intresserad av att svinhjärtan kunde användas i stället för människohjärtan. Några patienter kunde hoppa högt opp - om de kunde - om de hörde om en sådan chans. Min enda bekymmer är att vid xenotransplantationen kunde ett virus tränga sig till människokroppen. På grund av HIV- och Creutzfeldt-Jacobs -skräcken bör vi vara ytterst försiktiga; vi vill inte sprida mera sjukdomar i världen. Jag är arton år. Jag reste omkring i Sydafrika under tre månader innan jag gick till college. Att så många människor dör av AIDSrelaterade sjukdomar är mycket fruktansvärt. Västerlänningarna har läkemedel för AIDS, men de skickas inte vidare till Afrika. Också kondomer kan hindra HIV sprida sig, men de skickas hit inte heller! Varför gör inte människor i västvärlden någonting för att hjälpa? Varför slösar forskarna fortfarande pengar till nya forskningsgrenar, som t ex skapandet av genetiskt modifierade svin för organdonation? Det finns många andra sätt att minska mänskligt lidande och bättre sätt att använda pengar. Jag bor i New Delhi med min fru Radha som är läkare och med min familj. Jag tror att det är karman utkomsten av ens dåd antingen i detta eller föregående liv - som förorsakar fel vid födseln, såsom medfödda hjärtfel. Radha har berättat mig att människor i västerländerna vill ha svinhjärtan in i sig! I västerländerna försöker forskarna allt möjligt endast för uppfinningens och ryktets skull. Samtidigt ser jag varje dag hur människor svälter eller blir vanföra av sjukdomar som kunde förebyggas. Varför får denna ojusthet fortsätta? Vita kortet Vita kortet Vita kortet

14 Person 07. Nanous historia Person 08. Anna i 2030 Vita kortet Min son är nu 35 år och har ett hjärtfel. Vid sin födsel var han nära döden. Han går mycket sakta med käpp och behöver ständig hjälp. Även om vi har råd med att försöka flera olika botemedel, ingen av dem har hjälpt. Min son har stått på väntelistan för ett hjärttransplantat för några år. Jag kunde göra vad som helst för att se honom vara glad och må bra. Jag har hört det kunde vara möjligt att transplantera svinhjärtan in i människor. Jag hoppas att forskarna lyckas med det. Jag undrar om detta hinner rädda min sons liv? Jag letade förtvivlat ett hjärta, och när jag erbjöds ett svinhjärta tog jag genast chansen. Naturligtvis är jag belåten med att jag mår bättre och att jag kan göra mera. Men ju längre tiden går desto värre känner jag om att jag har ett organ från ett svin inom min kropp. Hade det varit t ex en höft av svinben skulle det ha varit ok, men när det gäller hjärtat är saken annorlunda. Det förefaller som om min kropp inte avstötte hjärtat fysiskt men som om jag själv hade avstött det i mina känslor. Vita kortet Vita kortet Vita kortet Vita kortet

15 Klustrets namn: Vilka slutsatser vill du dra i det här klustret? Kort i klustret: Infokorten, numrena: Temakorten, numrena: Personerna, numrena: Några vita kort?

16 Klustrets namn: Vilka slutsatser vill du dra i det här klustret? Kort i klustret: Infokorten, numrena: Temakorten, numrena: Personerna, numrena: Några vita kort?

17 Klustrets namn: Vilka slutsatser vill du dra i det här klustret? Kort i klustret: Infokorten, numrena: Temakorten, numrena: Personerna, numrena: Några vita kort?

18 Inställningarna till xenotransplantation Det är oetiskt att transplantera levande djurorgan in i människopatienter. Det är för riskabelt att transplantera levande djurorgan in i människopatienter. Transplantera djurorgan i människan endast om fördelarna är säkra och mycket stora och om fördelarna är tydligt store än riskerna. Transplantera djurorgan in i människor på det villkor att riskerna visas vara måttliga. Denna grupps egen inställning: Stöder Acceptabelt Inte acceptabelt Lägger ned sin röst Ladda upp För att ladda upp röstningsresultat, gå till: Lösenord: vote

19 on xenotransplantation Person Infokort Infokort Preliminära tankar Inledning Xenotransplantation är ett kirurgiskt ingrepp som innebär användning av levande celler, vävnader och organ från djur som transplanteras in i människor. Det är viktigt att tala om xenotransplantation, för det väcker väsentliga frågor såsom: Är det moraliskt rätt att föda upp genetiskt modifierade djur för att använda deras organ för transplantat in i människor? Är xenotransplantation acceptable eller för riskabel? Hur långt kan vi gå med att ersätta organ och celler i människolivet? Hurudana inskränkningar kan myndigheterna vettigt kräva från patienter med djurtransplantat och deras familjer för att skydda befolkningen? Hur kan vi balansera mellan individuella friheter och tillgängligheten av medicinsk behandling med en fjärran risk av en epidemi som kan uppstå när ett djurvirus överförs in i människopopulation? Lägg personen här Lägg första infokortet här Lägg andra infokortet här Skriv ned dina preliminära tankar, använd vita kort för att lägga till ytterligare temata Inställningar 1. Det är oetiskt att transplantera levande djurorgan in i människopatienter. 2. Det är för riskabelt att transplantera levande djurorgan in i människopatienter. 3. Transplantera djurorgan in i människor endast om fördelarna är säkra och mycket stora och tydligt större än riskerna. 4. Transplantera djurorgan in i människor på det villkor att riskerna visas vara måttliga. Temakort Lägg första temakortet här Temakort Lägg andra temakortet här Utmaningskort Lägg utmaningskortet här Syftet med spelet Klargöra dina egna åsikter; Samarbeta för att hitta en gemensam åsikt inom gruppen; Låt din röst höras i Europa; Njut av diskussionerna! Riktlinjer Tre steg Om du behöver avbryta diskussionen som pågår, använd din talk money du kan göra det två gånger under detta skede.... plus ett steg till Du har rätten till din egen röst: tala ut din egen sanning. Men inte hela sanningen: Fortsätta inte för långt. Respektera ditt liv och din inlärning. Respektera andra människor. Låt dem tala upp innan du talar. Njut av diversiteten. Välkomna överraskningar eller förvirring som ett tecken på att du har tagit in nya tankar och känslor. Leta efter gemensamma grunder. Men betonar skillnader; och betonar likartadhet 1. Information Gör tydliga dina egna åsikter om temat, läs och välj de kort du tycker är de viktigaste för dig. Sätt dina kort på spelbrädet och läs dem sedan högt åt de andra spelarna. ± 30 MIN. Utmaningskorten 2. Diskussion Tillsammans med andra spelare, börja diskutera och identifiera en eller flera större teman som ni alla anser vara viktiga. Varje spelare får tillfälligheten att tala. Sätt dina kort på bordet för att Spela in diskussionen 3. Gemensam gruppsrespons Reflektera på temat(a) gruppen har identifierat och de kort som innehåller argumenten. Som en grupp, kan ni nå en positiv konsensus på en inställning som återspeglar hela gruppens åsikt? Ni kan uttrycka dina argument för varje tema. formulera en ny allmän politik om ni önskar. ± 30 MIN. ± 20 MIN. 4. Agera! Gå till för att: Skicka din grupps resultat till Decide-databasen Se hur andra europeiska länder tycker till om detta tema: Läs mera om temat: Ladda ner ett spelset för att spela tillsammans med vänner eller kolleger; Lär dig hur du kan påverka världen omkring dig efter att du spelat Decide.

20 on xenotransplantation Inledning Xenotransplantation är ett kirurgiskt ingrepp som innebär användning av levande celler, vävnader och organ från djur som transplanteras in i människor. Person Lägg personen här Det är viktigt att tala om xenotransplantation, för det väcker väsentliga frågor såsom: Är det moraliskt rätt att föda upp genetiskt modifierade djur för att använda deras organ för transplantat in i människor? Är xenotransplantation acceptable eller för riskabel? Hur långt kan vi gå med att ersätta organ och celler i människolivet? Hurudana inskränkningar kan myndigheterna vettigt kräva från patienter med djurtransplantat och deras familjer för att skydda befolkningen? Hur kan vi balansera mellan individuella friheter och tillgängligheten av medicinsk behandling med en fjärran risk av en epidemi som kan uppstå när ett djurvirus överförs in i människopopulation? Inställningar 1. Det är oetiskt att transplantera levande djurorgan in i människopatienter. 2. Det är för riskabelt att transplantera levande djurorgan in i människopatienter. 3. Transplantera djurorgan in i människor endast om fördelarna är säkra och mycket stora och tydligt större än riskerna. 4. Transplantera djurorgan in i människor på det villkor att riskerna visas vara måttliga. Syftet med spelet Klargöra dina egna åsikter; Samarbeta för att hitta en gemensam åsikt inom gruppen; Låt din röst höras i Europa; Njut av diskussionerna! Riktlinjer Du har rätten till din egen röst: tala ut din egen sanning. Men inte hela sanningen: Fortsätta inte för långt. Respektera ditt liv och din inlärning. Respektera andra människor. Låt dem tala upp innan du talar. Njut av diversiteten. Välkomna överraskningar eller förvirring som ett tecken på att du har tagit in nya tankar och känslor. Leta efter gemensamma grunder. Men betonar skillnader; och betonar likartadhet Tre steg 1. Information Gör tydliga dina egna åsikter om temat, läs och välj de kort du tycker är de viktigaste för dig. Sätt dina kort på spelbrädet och läs dem sedan högt åt de andra spelarna. ± 30 MIN. Utmaningskorten Om du behöver avbryta diskussionen som pågår, använd din talk money du kan göra det två gånger under detta skede. 2. Diskussion Tillsammans med andra spelare, börja diskutera och identifiera en eller flera större teman som ni alla anser vara viktiga. Varje spelare får tillfälligheten att tala. Sätt dina kort på bordet för att uttrycka dina argument för varje tema. ± 30 MIN.

21 Infokort Infokort Preliminära tankar Lägg första infokortet här Lägg andra infokortet här Skriv ned dina preliminära tankar, använd vita kort för att lägga till ytterligare temata Temakort Temakort Utmaningskort Lägg första temakortet här Lägg andra temakortet här Lägg utmaningskortet här... plus ett steg till Spela in diskussionen 3. Gemensam gruppsrespons Reflektera på temat(a) gruppen har identifierat och de kort som innehåller argumenten. Som en grupp, kan ni nå en positiv konsensus på en inställning som återspeglar hela gruppens åsikt? Ni kan formulera en ny allmän politik om ni önskar. ± 20 MIN. 4. Agera! Gå till för att: Skicka din grupps resultat till Decide-databasen Se hur andra europeiska länder tycker till om detta tema: Läs mera om temat: Ladda ner ett spelset för att spela tillsammans med vänner eller kolleger; Lär dig hur du kan påverka världen omkring dig efter att du spelat Decide.

22

De övriga sidorna skall utskrivas på vitt papper eller kartong. De sista 4 sidorna utgör själva spelbrädet och spelreglerna för varje deltagare.

De övriga sidorna skall utskrivas på vitt papper eller kartong. De sista 4 sidorna utgör själva spelbrädet och spelreglerna för varje deltagare. Tack för att du laddade ner denna del av Decide! Varje del innehåller alla nödvändiga element för att en grupp med max 8 deltagare kan spela Decide. Vid flera än 8 deltagare ge var grupp sitt eget spelset.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

- en informationsskrift om hiv/aids

- en informationsskrift om hiv/aids - en informationsskrift om hiv/aids Bilder: Karin Persson och ABCs bildarkiv. Bilderna i häftet är enbart att betrakta som illustrationer till ämnet. De personnamn som nämns i häftet är fingerade. Den

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Del II. Analysera gener

Del II. Analysera gener Del II Analysera gener Den moderna gentekniken ger oss inte bara möjlighet att ändra arvsanlag. Den har också lärt oss att läsa och analysera våra egna gener. Detta reser en rad komplicerade frågor om

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Guide & riktlinjer för Offentlig Information

Guide & riktlinjer för Offentlig Information Guide & riktlinjer för Offentlig Information Draft Utformad av kommittén för Offentlig Information Metro Storstockholm Delar av denna text är hämtade ur: WSC Public Information Handbook Guide till offentlig

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

tema.stamceller ...människor har blivit friska, tack vare stamceller från det svenska Tobiasregistret.

tema.stamceller ...människor har blivit friska, tack vare stamceller från det svenska Tobiasregistret. tema.stamceller NUMMER 5 2014 700...människor har blivit friska, tack vare stamceller från det svenska Tobiasregistret. Livets ursprung. Ur stamcellerna skapas allt i vår kropp. Kan de också bli framtidens

Läs mer

Fa-föreläsning vid Floridas konferens i USA

Fa-föreläsning vid Floridas konferens i USA Fa-föreläsning vid Floridas konferens i USA Hej, alla. Det var ett tag sedan. Eftersom ni utbyter era kultiveringserfarenheter vid den här Fa-konferensen, eftersom Dafas framsteg i stort är rätt bra för

Läs mer

Break4Change föräldragrupp,sweden

Break4Change föräldragrupp,sweden Break4Change föräldragrupp,sweden För yrkesverksamma som arbetar med familjer vars ungdomar är våldsamma / kränkande mot sina föräldrar / vårdnadshavare 1 This publication has been produced with the financial

Läs mer

2012 års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden

2012 års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden 2012 års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden Li Hongzhi 14 juli 2012 ~ Washington DC (Alla deltagarna står upp och ger en varm applåd.) God morgon! (Lärjungarna säger: God morgon,

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi 2009:03. Handledning. för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter

Barnombudsmannen informerar bi 2009:03. Handledning. för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter Barnombudsmannen informerar bi 2009:03 Handledning för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter Barnombudsmannen informerar bi 2009:03 Handledning för dig som vill arbeta med barns och ungas

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten Telefon: 08-772 33 60 Fax: 08-772 33 61 E-post: rsmh@rsmh.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten Telefon: 08-772 33 60 Fax: 08-772 33 61 E-post: rsmh@rsmh. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten Telefon: 08-772 33 60 Fax: 08-772 33 61 E-post: rsmh@rsmh.se Hemsida: www.rsmh.se Att leva med utmattningssyndrom... FÖRDOMAR

Läs mer

Konsultationsprocessen

Konsultationsprocessen Konsultationsprocessen Av Jan-Helge Larsen och Charlotte Hedberg, augusti 2012 Introduktion Vi delar upp konsultationen i en kronologi med tre delar (1-3). Du startar konsultationen i Patientens del och

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer