Val av protokolljusterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av protokolljusterare"

Transkript

1

2 Kommunstyrelsen [27] KS 54 Val av protokolljusterare Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden.

3 Kommunstyrelsen [27] KS 55 Fastställande av dagordning Följande extraärenden föreslås behandlas vid dagens sammanträde: 19. Godkännande av verksamhetsplan 2011 för STO energirådgivning. 20. Fråga från Benny Andersson (S) om allmänna handlingar. Yrkande Benny Andersson (S) yrkar att ärende 19 inte tas upp på dagordningen. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärende 19 ska tas upp på dagordningen eller inte och finner att kommunstyrelsen beslutat att ta upp ärendet på dagordningen. Kommunstyrelsens beslut Dagordningen fastställs med följande tillägg: 19. Godkännande av verksamhetsplan 2011 för STO energirådgivning. 20. Fråga från Benny Andersson (S) om allmänna handlingar.

4 Kommunstyrelsen [27] KS 56 Dnr. 2011/ Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut 2009 för stiftelsen Hjälteby Samlingslokal Enligt stiftelsen Hjälteby Samlingslokals stadgar ska dess styrelse före första maj överlämna verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för föregående år till kommunfullmäktige för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal har den inkommit med verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för Jäv Claes Jansson (S) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen av ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Årsredovisning för stiftelsen Hjälteby Samlingslokal avseende verksamhetsåret 2009 godkänns. 2. Styrelsen för stiftelsen Hjälteby Samlingslokal beviljas ansvarsfrihet för 2009.

5 Kommunstyrelsen [27] KS 57 Dnr. 2011/ Antagande av regler för investeringshantering i Tjörns kommun Som ett led i att stärka kommunens ekonomistyrning har kommunens regler för investeringshanteringen setts över. Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till regler för investeringshantering i Tjörns kommun. Förslaget innefattar vad som gäller från budgetering till slutredovisning av investeringsprojekt. I detta ligger bland annat förslag till regler om avskrivningstider, ränteberäkning, starttillstånd, slutredovisning med mera. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och budgetekonom/controller Mats Berntssons gemensamma tjänsteutlåtande Yrkande Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. Förslag till regler för hantering av investeringar i Tjörns kommun antas.

6 Kommunstyrelsen [27] KS 58 Dnr. 2011/ Avsättning på grund av nedläggning av avloppsreningsverk Kommunens anläggningar inom vatten- och avloppsreningsområdet är i behov av ny- och reinvesteringar de närmaste åren. Investeringar innebär omstrukturering av befintlig verksamhet. Verksamheten i Skärhamns avloppsreningsverk upphör vid årsskiftet 2012/2013. Verksamheten i Sunnas avloppsreningsverk upphör vid årsskiftet 2013/2014. Att avloppsreningsverken ska tas ur bruk är känt och därför bör det bokförda värdet kostnadsföras vid ett tillfälle via avsättning. Bokförda värden i Skärhamns avloppsreningsverk per 1/ är tkr i Sunnas avloppsreningsverk per 1/ är tkr. Med hänsyn till vatten- och avloppsverksamhetens framtida behov av investeringar och underhåll föreslås därför att kostnaden tas på skattekollektivet och inte på VAkollektivet. Det skapar bättre utrymme att finansiera ett framtida underhåll av vattenoch avloppsanläggningar. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och ekonomichef Katarina Hillbergs gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Halldin (S) yrkar avslag på liggande förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Thorsson (M) yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns: Den som röstar enligt Lars Thorssons (M) yrkande säger ja. Den som röstar enligt Benny Halldins (S) yrkande säger nej. Omröstningen genomförs.

7 Kommunstyrelsen [27] Forts. KS 58 Omröstningsresultat 8 ja-röster 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har således beslutat bifall Lars Thorssons (M) yrkande. I 2010 års bokslut görs en avsättning av ovan angivna avloppsreningsverk motsvarande bokfört värde vid den tidpunkt de avvecklas. Reservation Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S), Claes Jansson (S) och Robert Johansson (MP) anmäler skriftlig reservation mot beslutet.

8 Kommunstyrelsen [27] Bilaga till kommunstyrelsens beslut , 58. Reservation avseende punkt 5 Kommunstyrelsen Avsättning på grund av nedläggning av avloppsreningsverk. Undertecknade partier reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avsätta skattemedel när Skärhamns och Sunnas avloppsreningsverk tas ur bruk. Skäl för reservationen: 1. Att vi ska överföra pengar från våra skatter för att bekosta avskrivningar på VA-anläggningar, är bokstavligen att ta pengar från skolor och äldreboende för att finansiera vissa Tjörnbors vattenräkningar. 2. VA-taxan skall baseras på principen om självkostnad vare sig mer eller mindre. Vårt yrkande på avslag för avsättningen kvarstår. Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna

9 Kommunstyrelsen [27] KS 59 Dnr. 2011/ Godkännande av kommunstyrelsens årsredovisning 2010 Kommunstyrelsens årsredovisning för 2010 redovisar de viktigaste händelserna i kommunen under året, hur kommunstyrelsens uppdrag har utförts, kommunstyrelsens resultat, kommunstyrelsens medarbetare och framtidsfrågor. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och ekonomichef Katarina Hillbergs gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson(M) yrkar bifall till liggande förslag. Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens årsredovisning för 2010 godkänns.

10 Kommunstyrelsen [27] KS 60 Dnr. 2011/ Godkännande av årsredovisning 2010 för Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling I Tjörns kommun finns sedan 1995 ett folkhälsoråd, som är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Rådet benämns Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling. I rådet ingår representanter från berörda nämnder inom kommunen och Västra Götalandsregionen. Rådet ska ses som paraplyorgan för frågor som berör flera ansvarsområden och nämnder. Viktiga styrdokument är nationella, regionala och kommunala riktlinjer. Rådets inriktning ska grunda sig på kommuninvånarnas hälsa, trygghet och välfärd. Rådet för Folkhälsa och hållbar utveckling har upprättat en årsredovisning för verksamhetsåret Årsredovisning 2010 för rådet för folkhälsa och hållbar utveckling godkänns.

11 Kommunstyrelsen [27] KS 61 Dnr. 2011/ Inrättande av OSA-anställningar Socialförvaltningens arbetsmarknadsavdelning arbetar utifrån antagandet att personer som på grund av arbetslöshet ej kan försörja sig själva genom olika insatser ska stöttas och stärkas för att komma i arbete och egen försörjning. För vissa personer, som står längre ifrån arbetsmarknaden på grund av t ex socialmedicinska skäl är det svårare att nå målet egen försörjning. För att dessa personer överhuvudtaget ska bli kvalificerade för arbete på den reguljära arbetsmarknaden behövs det någon form av åtgärdsanställning. De arbetsmarknadsåtgärder som kan komma i fråga, som Arbetsförmedlingen (AF) kan bevilja stöd för är offentligt skyddad anställning (OSA), lönebidrag och nystartsjobb. För sådana anställningar kan AF bevilja bidrag. Bidragen täcker dock inte hela kostnaden, vilket innebär att kommunen får ta en del av kostnaden. Om en person inte har någon inkomst utan behöver försörjningsstöd till sitt uppehälle får kommunen betala hela kostnaden. Om personen i stället har en OSAanställning med bidrag på ex 75% från AF så blir kommunens kostnad 25% av lönekostnaden, vilket är mindre än hela kostnaden för försörjningsstödet. En konvertering av tio personer från försörjningsstöd till OSA-anställning bedöms innebära en besparing på kronor/år. Med hänvisning till ovanstående har socialnämnden framfört önskemål om att få inrätta tio OSA-anställningar. Yrkanden Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. Nils Lackfors (S) yrkar bifall till liggande förslag. Socialnämnden ges befogenhet att inrätta tio OSA-anställningar att rymmas inom befintlig ram.

12

13

14 Kommunstyrelsen [27] KS 63 Dnr. 2011/ Yttrande över samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 2012 GR har översänt ett samrådsunderlag avseende budget för kommande år, 2012, till medlemskommunerna med en hemställan om synpunkter senast den 1 april. Nämnderna har beretts tillfälle att senast 23 februari lämna synpunkter på samrådshandlingen. Svar har inkommit från kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Bo Bertelsen (M) instämmer i Lars Thorssons (M) yrkande Benny Andersson (S) yrkar bifall till liggande förslag med följande tillägg under Miljö och samhällsbyggnad : Tjörns kommun anser att GR bör verka för gemensamma regler inom kollektivtrafiken avseende taxor, med extra prioritering på seniorkort samt fri kollektivtrafik för ungdom t.o.m gymnasiet. Dessa taxor ska gälla för hela GRområdet. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Thorssons med fleras bifallsyrkande. 1. Tjörns kommun överlämnar följande yttrande över samrådsunderlag avseende budget 2012 för GR: Miljö och samhällsbyggnad För att intentionerna i K2020 ska kunna infrias, krävs ännu större satsning på åtgärder som kan få kommuninvånare att välja kollektivtrafik istället för bil.

15 Kommunstyrelsen [27] Forts. KS 63 Kultur Det är viktigt att det skapas en gemensam grundsyn i kultur- och fritidsfrågor inom GR. Därför vill Tjörns kommun se att dessa frågor lyfts in som ett verksamhetsområde inom GR och tydliggörs i verksamhetsinriktning och budget för GR år I övrigt har Tjörns kommun inget att erinra mot förslaget. Reservation Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S), Claes Jansson (S) och Robert Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Benny Anderssons (S) yrkande.

16 Kommunstyrelsen [27] KS 64 Dnr. 2011/ Godkännande av exploateringsavtal avseende Myggenäs 1:114 med flera fastigheter Det pågår ett detaljplanearbete avseende fastigheten Myggenäs 1:114 med flera fastigheter i syfte att möjliggöra uppförande av 20 nya bostäder som komplement till befintlig bebyggelse i Västergårds hamn. Innan detaljplanen kan antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan exploatören Myggenäs gård AB och Tjörns kommun som bland annat reglerar utbyggnad av allmän plats, VA- och dagvattenanläggning, övriga anläggningar inom kvartersmark samt anslutning till väg 169. Förslag till exploateringsavtal har upprättats. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och avdelningschef mark- och exploatering Mats Mikulic gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. 1. Exploateringsavtal avseende detaljplan för Myggenäs 1:114 med flera fastigheter godkänns. 2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Bo Svensson.

17 Kommunstyrelsen [27] KS 65 Dnr. 2007/ Ansökan från Klädesholmens ekonomiska affärsförening om ränteoch amorteringsfritt lån Klädesholmens ekonomiska affärsförening beviljades bygglov för en utbyggnad av affärsfastigheten Vid en utbyggnad ska kommunen ta ut en kompletterande avgift enligt taxa för vatten och avlopp. I detta fall med kronor inklusive moms. Klädesholmens ekonomiska affärsförening har tidigare beviljats anstånd för fakturan. Föreningen har inkommit med en skrivelse där man uppger att man inte har möjlighet att betala anslutningsavgiften. Föreningen ansöker om ett ränte- och amorteringsfritt lån av kommunen som motsvarar den utökade VAanslutningsavgiften. Tjörns kommun har debiterat föreningen en anslutningsavgift enligt vid debiteringstillfället gällande taxa. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och ekonomichef Katarina Hillbergs gemensamma tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och ekonomichef Katarina Hillbergs gemensamma tjänsteutlåtande Tidigare beslut Kommunstyrelsens beslut , 33 Jäv Gösta Andersson (SB) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen av ärendet. Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (S) yrkar att Klädesholmens ekonomiska affärsförening beviljas ett ränte- och amorteringsfritt lån mot inteckning/regresskrav i fastigheten. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Thorssons (M) yrkande.

18 Kommunstyrelsen [27] Forts. KS 65 Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns: Den som röstar enligt Lars Thorssons (M) yrkande säger ja. Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) yrkande säger nej. Omröstningen genomförs. Omröstningsresultat 8 ja-röster 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har således beslutat bifall Lars Thorssons (M) yrkande. Inget ränte- och amorteringsfritt lån beviljas Klädesholmens ekonomiska förening för anslutningsavgift. Reservation Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S), Claes Jansson (S) och Robert Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Benny Anderssons (S) yrkande.

19 Kommunstyrelsen [27] KS 66 Dnr. 2010/ Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Förvaltningen föreslår att delegationerna för ärenden rörande räddning och säkerhet kompletteras. Yrkande Bo Bertelsen (M) yrkar återremiss. Ärendet återremitteras.

20 Kommunstyrelsen [27] KS 67 Dnr. 2011/ Val av ägarrepresentant vid Renova AB:s stämma och ägarråd Renova är ett kommunägt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter för ägarkommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö. Inför kommande årsstämmor och ägarråd behöver kommunen utse en ägarrepresentant. Utse Anders Wernesten (FP) som ägarrepresentant vid Renova AB:s årsstämmor och ägarråd

21 Kommunstyrelsen [27] KS 68 Dnr. 2011/ Fyllnadsval av ägarrepresentant vid Västtrafik AB:s stämma och ägarråd Västtrafik är ett bolag som till 50 procent ägs av Västra Götalandsregionen och till 50 procent av de 49 kommunerna i Västra Götalands län. Lars Thorsson (M) och Eva Bertilsson-Styvén (S) är idag representant och ersättare vid Västtrafik AB:s stämmor och ägarråd. Då Eva Bertilsson-Styvén (S) inte längre ingår i kommunstyrelsen ska fyllnadsval av ersättare till ägarrepresentant förrättas. Nominering Socialdemokraterna nominerar Benny Andersson (S). Utse Benny Andersson (S) som ersättare till ägarrepresentant vid Västtrafik AB:s årsstämmor och ägarråd

22 Kommunstyrelsen [27] KS 69 Dnr. 2011/ Val av ombud och ersättare vid Kommuninvest AB:s stämma Kommuninvest erbjuder samtliga svenska kommuner och landsting effektiv finansförvaltning med fokus på finansiering. Man genomför denna uppgift i syfte att skapa förmånliga lösningar för medlemmarna, helt utan eget vinstintresse. Alla kommuner och landsting är välkomna som medlemmar. Grundprincipen är frivillighet både när det gäller medlemskap och att nyttja dess tjänster. Inför Kommuninvests kommande årsstämma ska kommunstyrelsen utse ägarrepresentant Nominering Socialdemokraterna nominerar Torsten Gustafsson (S). Följande personer utses som ombud och ersättare vid Kommuninvest AB:s stämma : 1. Anders G Högmark (M) utses som ombud. 2. Torsten Gustafsson (S) utses som ersättare.

23 Kommunstyrelsen [27] KS 70 Dnr. 2011/ Rutin vid utskick av kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträden Under 2004 arbetade E-demokratiprojektet fram ett förslag för fortsatt utveckling av e-demokratiarbetet i Tjörns kommun. Uppdraget var att påvisa möjliga sätt att genom användning av modern informationsteknologi nå: effektiv och aktiv kommunikation med kommunens medborgare, för såväl politiker som förvaltningar. effektiva forum för informationsutbyte, handlingar, etc. för avgränsade intressegrupper, som t ex en nämnd/förvaltning, eller mellan grupper. effektiva sammanträden i nämnder och styrelser med ett minimum av kopiering och utskick av pappershandlingar. Förslaget redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom E-demokratiprojektets och ITchefens förslag i sin helhet. Detta innebar bland annat införande av virtuella mötesrum för styrelser och nämnder samt digitalisering av styrelsens och nämndernas kallelser och handlingar. 1. Med hänvisning till ovanstående införs digitala utskick av kommunstyrelsens samtliga kallelser och handlingar från och med april Handlingar skickas parallellt som papperskopior fram till och med juni Målet är att från och med augusti 2011 ska utskick av kallelser och handlingar till kommunstyrelsen vara helt digitaliserat. 4. IT-styrgruppen ska kontinuerligt följa och utvärdera processen.

24 Kommunstyrelsen [27] KS 71 Dnr. 2011/6-002 Anmälan av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: Kommunstyrelsens ordförande Deltagande i kurs; konferens för förtroendevald i kommunstyrelsen. Ordförandebeslut Ansökan om bygglov fastigheten Nötsäter 1:134. Kommunchef Beslut om nyttjanderätt på del av fastigheten Nötsäter 1:311 Fastighets AB Måseskär AB. Beslut om nyttjanderätt på del av fastigheten Hövik 5:1 Michael Jacoby. Beslut om nyttjanderätt på del av fastigheten Hövik 5:1 Morgan Halvarsson. Beslut om lägenhetsarrende på del av fastigheten Nötsäter 1:311 Bengt Hansson. Beslut om lägenhetsarrende på del av fastigheten Hövik 5:1 Eva Sjögren. Beslut om lägenhetsarrende på del av fastigheten Sunna 1:498 Kust och Hav Göteborg AB. Avslagsbeslut på ansökan om markförvärv/beslut om nyttjanderätt av Svanvik 2:16 och 2:33 Henrik Garå. Avslagsbeslut på ansökan om markförvärv, del av fastigheten Nötsäter 1:311 Svante Berner. Avslagsbeslut på ansökan om markförvärv, del av fastigheten Stockevik 1:16 Lennart Johansson. Avslagsbeslut på ansökan om markförvärv, del av fastigheterna Stockevik 1:16 och Morik 3:24 Dag Rolander. Avslagsbeslut på ansökan om arrende på del av fastigheten Nötsäter 1:311 Föreningen De seglade för Tjörn. Avslagsbeslut på ansökan om arrende på del av fastigheten Nötsäter 1:311 Lars-Åke och Katarina Hansson Fastighetsreglering rörande Stora Dyrön 1:21, 1:175, 1:387 och 1:449.

25 Kommunstyrelsen [27] Forts. KS 71 Tecknande av hyreskontrakt avseende fastigheten Västra Röd 4:3. Beslut om förlängning av avtal för leverantörerna till Tjörns kommuns hantverkskatalog. Beslut att inte förlänga avtal rörande leverantör avseende Hamnarbeten/Dykning till Tjörns kommuns hantverkskatalog. Tilldelningsbeslut avseende rekryteringskonsulter. Vidaredelegering av beslutanderätt till kommunjurist/avdelningschef mark- och exploatering Mats Mikulic. Vidaredelegering av beslutanderätt till ekonomichef Katarina Hillberg. Vidaredelegering av beslutanderätt till tf personalchef Johan Stein. Vidaredelegering av beslutanderätt till IT-chef Göran Engblom. Övrigt Anställningsbeslut nr 2/2011. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan godkänns.

26 Kommunstyrelsen [27] KS 72 Dnr. 2011/ Godkännande av verksamhetsplan 2011 för STO energirådgivning Energi- och klimatrådgivningen riktar sig externt mot privatpersoner, organisationer och företag. Sedan tidigare samordnar Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner energi- och klimatrådgivningen. Varje kommun måste dock var för sig besluta om att godkänna och verkställa verksamhetsplanen enligt Energimyndighetens föreskrifter från år Ett förslag till verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner 2011 har tagits fram. I verksamhetsplanen prioriteras två områden: ökat lokalt engagemang/ breddning av upptagningsgrupp samt energieffektivisering. Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansens och energi- och klimatrådgivare Peggy Magnussons gemensamma tjänsteutlåtande Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Nils Lackfors (S) yrkar bifall till liggande förslag. Verksamhetsplan 2011 för STO energirådgivning godkänns.

27 Kommunstyrelsen [27] KS 73 Dnr. 2011/ Fråga från Benny Andersson (S) om allmänna handlingar Benny Andersson (S) frågar när en handling är allmän och offentlig. Frågan besvaras av Claes Jansson (S).

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1((&)[28] 2015-01-29 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 09.00 10.25 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Gun Alexandersson Malm

Underskrifter Sekreterare. Gun Alexandersson Malm TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 18:30 20:50 Utses att justera Ewa-Lena Svensson (FP) och Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Jeanette Lagervall (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Jeanette Lagervall (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Stora Vetteberget kl. 09:00 11:49 Utses att justera Jeanette Lagervall (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar 191-217 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 08.30 16.00 Mötet öppet för allmänheten 191-199 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande, ej 217 Kristina Frigert (m), tom 210 Mikael Sternemar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 Plats och tid Akvarellmuseet, kl 18.30 22.05 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer