Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden har ordet"

Transkript

1 Ordföranden har ordet Som nytillträdd styrelseordförande så ska jag summera mitt första år som har varit både händelsrikt och intressant. Jag har haft ett stort stöd av tidigare ordförande, Olof Clementz, då det är mycket att sätta sig in i. De nya undercentralerna som installerades under hösten 2011 är nu i drift. Det har krävts en hel del intrimmningar men dom har initialt inte givit de önskade besparingar som avsågs. Den el som undercentralerna förbrukat har minskat kraftigt men det visade sig att det köldmedia som vårt luftåtervinningssystem använder sig av behövde bytas ut och systemet rengöras och därefter har önskad effekt uppnåtts, fjärrvärmeförbukningen minskar stadigt. I styrelsen strävan att bli mer energieffektiva så har vi bytt ut alla lysrör till den nya LEDtekninken vilken också bidragit till att minska vår elkonsumtion. Föreningen fick under våren en förfrågan från Telia om att placera en 4G-mobilmast på en av föreningen byggnader vilket studtals genererade en stormig debatt gällande de faror som strålningen kunde ge upphov till. Styrelsen lät Telias förfrågan bli en medlemsfråga och kallade till en extra stämma så att medlemmarna i demokratisk ordning fick besluta i frågan. Det blev ett nej med stor majoritet till 4G-masten. Mitt mål som ordförande är att förvalta och utveckla det utmärkta arbete som tidigare ordförande så förtjänstfullt utfört. Jag har lagt fram en ny arbetsordning för styrelsen med större ansvar för samtliga ledamöter. Vidare så vill jag verka för en större ålderspridning och även en jämnare könsfördelning bland ledamöterna. Jag har som mål att förvalta och utveckla föreningens ekonomi och se till att våra fastigheters underhåll fortsätter att skötas väl. Du bor i en HSB-förening. Det innebär att vi har stöd av en stor organisation med betydande resurser. HSB står för Det goda boendet, som baseras på några grundvärderingar. De sammanfattas i begreppet ETHOS, som står för Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omsorg och Samverkan. Värderingar som vi i styrelsen strävar att förverkliga för oss alla. Engagemang och samverkan borde besjäla alla medlemmar i en förening. Ola Grahn Under sommaren har vi låtit måla om våra garage vilket var mycket behövligt. Vi har under året fortsatt våra diskussioner med Trafikverket om järnvägsutbyggnaden för att få de bullernivåer som kan vara att förvänta. De möten vi haft med dom har resulterat i att alla balkonger som vätter mot järnvägen kommer att inglasas och de lägenheter på bottenvåningarna med utplatser kommer också åtgärdas. Under året har våra fastigheter energideklarerats. 1

2 Förvaltningsberättelse Verksamheten Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheterna Jakobsberg 2:2679, 2:317, 2:2681 och 2:2682 i Järfälla kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes Fastigheternas areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till m 2. Taxeringsvärdet är tkr varav byggnadsvärdet är tkr och markvärdet tkr. Fastigheterna har under året varit fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (m²) Bostäder Lokaler (inkl förråd) Bilplatser 77 Garage 58 Summa Fastighetsadresser Slöjdvägen 10 Slöjdvägen 26 Ekedalsvägen 7 A - D Ekedalsvägen 11E Ekedalsvägen 15 A - D Därtill finns lokaler på adresserna Slöjdvägen 12 resp. 28, Ekedalsvägen 7 A samt 11 D. Förvaltning Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel har enligt avtal utförts av HSB Norra Stor- Stockholm. Förvaltare har varit Helene Lindblad. Administrativ förvaltning har enligt avtal utförts av HSB Norra Stor-Stockholm. Trappstädning har enligt avtal ombesörjts av Städkompakt AB t.o.m Fr.o.m har föreningen avtal med NSF Städ. Markskötsel har ombesörjts av Malms Trädgårdsanläggningar AB. Underhållsavtal finns för fasta installationer med: Siemens AB för undercentraler Kone AB för hissar Entema AB för tvättutrustning Organisation Styrelse Ordinarie styrelseledamöter Ola Grahn Ordförande Olof Clementz Vice ordförande John-Erik Johansson Sekreterare Pawel Josefsson Ledamot Ulla Granlund Kassör Åsa Forsgren HSB representant Bert Carlsson Ledamot Styrelsesuppleanter Erich Windisch Helene Lindblad HSB representant Alla medlemmar i styrelsen utom Bert Carlsson, som är nytillträdd, har avlagt godkänt kunskapsprov enligt HSB:s krav för certifiering. Avgående styrelseledamöter Ola Grahn John-Erik Johansson Ulla Granlund Avgående styrelsesuppleanter Erich Windisch Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Ola Grahn, Olof Clementz, Ulla Granlund och Helene Lindblad, två i förening. Revisorer Av föreningsstämman valda revisorer Revisor Revisorsuppleant Kent Axelsson Leif Mörkfors samt BoRevision AB, vilka är utsedda av HSB Riksförbund. 2

3 Valberedning Birgitta Nordlander Bert Brentler Lennart Wik Sammankallande Representation HSB Norra Stor- Stockholms fullmäktige Ordinarie Olof Clementz Portvärdar Per Asplund Slöjdvägen 10 Siri Lindström Ekedalsvägen 7 A Robert Svärdstål Ekedalsvägen 7 A Elisabeth Björk Orvehed Ekedalsvägen 7 D Tatiana Smoliana Ekedalsvägen11 E Kerstin Mårtensson Ekedalsvägen11 E Kjell Ahlstedt Ekedalsvägen15 A Kadriye Onatli Ekedalsvägen15 A Birgitta Pontén Ekedalsvägen15 D Birgitta Åkerman Ekedalsvägen15 D Ghak Resh Slöjdvägen 26 Irja Maijanen Slöjdvägen 26 Ekonomi Det visade sig nödvändigt att byta glykol i kretsen för återvinning av värme ur frånluften. En kostnad som inte var förutsedd. Räntekostnader var ca 119 tkr högre än budget. Elkostnader var ca 191 tkr lägre än budget medan fjärrvärme kostade ca 460 tkr mer än budget. Förvaltningskostnader var 26 tkr lägre än budget. Planerade åtgärder av våtrum kunde inte genomföras under året som budgeterats. Det gjorde att kostnader för planerat underhåll var ca 130 tkr lägre än budget. Totalt var kostnader för drift ca 296 tkr över budget. Styrelsens arvoden Styrelsen får 2,5 prisbasbelopp att fördela mellan ledamöterna. För att få arvode utbetalt krävs deltagande i minst hälften av årets styrelsemöten. Därtill utbetalas mötesarvode om 300 kr/möte. Årets resultat blev sämre än budgeterat. Underskottet blev 67 tkr, mot budgeterat överskott om 131 tkr. De viktigaste avvikelserna är: Ekonomisk flerårsöversikt Nettoomsättning, tkr Kostnadsfördelning Driftskostnaderna Rörelseresultat, tkr tkr är avsevärt högre än tidigare. Det Finansnetto beror framförallt på Årets resultat, tkr den kalla och 730 snörika 495 Balansomslutning, tkr vintern 105 både 737 i början Drift och slutet av året. Avgifts- Tkr & hyresbortfall, % 0,8 0,9 0,7 Planerat underhåll Kostnaderna 0,7 för värme 0,6 Fond för 2000 yttre underhåll, tkr Finansnetto och snöröjning har Belåning, 1000 kr/kvm ökat dramatiskt Finanskostnaderna har Årsavgiftsnivå 0 för bostäder, kr/m minskat med tkr 830 Soliditet ,9 % 19,7 % 20,0 % från föregående 20,3 % år. 17,9 % Amortering av lån, tkr Fusionen med brf Sländan gör att jämförelsetalen avviker 2008 & Amortering blev något lägre i samband med omsättning av ett lån, som placerades i annan bank. 3

4 Kostnadsfördelning Tkr Drift Planerat underhåll Finansnetto Viktiga driftskostnader Tkr Värme El Förvaltningskostn. Vatten Avfallshantering Obs! Diagrammen ovan är pro forma baserade på Spinnrocken & Sländan sammanslagna. D v s brf Sländands kostnader är inräknade åren före fusionen. Händelser under året Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls På stämman deltog 29 st. röstberättigade medlemmar. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 177 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem. Nya medlemmar har inbjudits till informationsmöten vid ett tillfälle under året. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 hållit 12 st. protokollförda sammanträden. Vid ett av dessa möten utarbetades budgeten för 2012 tillsammans med vår ekonom i HSB. En medlem deltog i HSB:s årliga konferens. 4

5 Styrelsen har haft regelbundna möten med portvärdarna. Certifiering Föreningen är sedan 2008 certifierad enligt HSB:s krav på information, planering av ekonomi och underhåll samt styrelsens kunskaper. Vid en revision under 2012 har föreningen omcertifierats. Ombyggnad och underhåll Under verksamhetsåret 2012 har följande underhållsåtgärder genomförts i föreningen: Våra garage har målats om. Fortsatta diskussioner med Trafikverket gällande inglasnig av balkonger samt bullerskydda uteplatserna. Fastigheterna har energideklarerats. Föreningen har upphandlat ett nytt städavtal, NSF-städ, som påbörjade sitt uppdrag 1:a oktober Överlåtelser Av föreningens 134 bostadsrättslägenheter har 5 st överlåtits under året. Föregående år uppgick antalet överlåtelser till 12 st. I samband med överlåtelse görs tillsyn av lägenheten. Genomsnittlig köpeskilling vid försäljningar under året har varit kr/m² jämfört med kr/m² år Vid årets slut var tre st. lägenheter uthyrda i andra hand. Årlig besiktning Yttre besiktning har genomförts. Underhållsplanen har reviderats. Även en inre besiktning har genomförts. Avgifter och hyror Avgifterna höjdes med 1 % med anledning av kommande badrumsrenoveringar.. Gruppanslutningen till Bredbandsbolaget betalas av föreningen. Årskostnaden är ca 240 tkr Medlemsinformation och medlemsaktiviteter Medlemmarna informeras efter varje styrelsemöte via Nyspunnet ett informationsblad, som anslås i varje port ca en vecka efter styrelsemötet. Ett antal medlemmar får den även via e-post efter önskemål. Informationsmöten har hållits om bokslut och budget. Under året redovisades budgetinformationen vid den årliga Ärtor med punschkvällen som hölls i november. Ca 50 personer deltog vid det tillfället. Informationsmöte med nya medlemmar har hållits vid ett tillfälle under året. Händelser efter årets slut Badrumsrenoveringen av 54 st badrum har påbörjats och förväntas vara klart till Midsommar. Styrelsen har investerat i ett dokumentlagringssytem för att minska papperåtgången som har varit stor, samt att göra dokumentcirkulation snabbare och effektivare. Framtida utveckling Budget för 2013 Budgeten för 2013 indikerar 14 tkr som resultat före förändring av underhållsfond. Det planerade underhållet är budgeterat till 376 tkr. Det kan komma att överskridas betydligt då det visat sig att antalet fuktskadade badrum var fler än som kunnat förutses. Amorteringar kommer att göras med samma belopp som 2011 ca 945 tkr. Underhållsplan Det planerade underhållet som syftar till att erhålla lång livslängd på föreningens tillgångar finns med i underhållsplanen. Planen är ett levande dokument som årligen revideras. Beslutade åtgärder finns redovisade i Verksamhetsplanen. 5

6 Utveckling För att optimera driften i de nya undercentralerna installeras fyrtio temperaturgivare i ett antal lägenheter. Årets resultat Förslag till resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Tidigare års balanserade resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Att disponera Överföring från fond för yttre underhåll motsv. årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Balanserat resultat efter disposition Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enligt balansräkning Årets förändring enligt ovan Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i den efterföljande resultatoch balansräkningen med tillhörande tilläggsupplysningar. 6

7 HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

8 HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark Pågående byggnation Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Kapitaltillskott Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga kortfristiga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel Avräkningskonto HSB Kassa och bank Summa likvida medel

11 HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Alla belopp anges i kronor om inte annat framgår. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar Avskr. plan Antal år Slutår Byggnader Progressiv Ombyggnader, Brf Sländan Progressiv Ombyggnader lägenheter Rak Ombyggnader undercentral Rak Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgick vid räkenskapsårets slut till 0 tkr. Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. 11

12 Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode enligt stämmobeslut Mötesarvoden Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Arvode föreningsvald revisor Övriga arvoden och ersättningar Utbildning Kostnad för konferenser Sociala kostnader Summa Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. 12

13 HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage och p-platser Övriga intäkter Brutto Avgiftsbortfall bostäder Hyresbortfall lokaler Hyresbortfall garage och p-platser Not 2 Drift Fastighetsskötsel Löpande underhåll El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Städning Förvaltningskostnader Extern revision Personalkostnader Övrig drift Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad

14 HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: Noter Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Ränteintäkter skattekonto 0 18 Ränteintäkter bankkonto 6 21 Utdelning från aktier och fonder Övriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Räntekostnader skattekonto Övriga räntekostnader Not 6 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde byggnader Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar

15 HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: Noter Bokfört värde ombyggnader Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader Taxeringsvärde Byggnad - bostäder Byggnad - lokaler Mark - bostäder Mark - lokaler Taxvärde totalt Not 7 Pågående byggnation Ingående anskaffningsvärde pågående byggnation Årets anskaffningar, omf till ombyggnad Bokfört värde pågående byggnation Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav m.m. Bundna placeringar Övrigt Not 9 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Övriga fordringar Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring Kabel-Tv Övrigt

16 HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: Noter Not 11 Kassa och bank Handkassa Swedbank Nordea Danske Bank Not 12 Förändring av eget kapital Insatser Kapitaltillsk.+U ppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Not 13 Långfristiga skulder till reditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Danske Bank ,95% Danske Bank ,88% Danske Bank ,04% SBAB ,61% Stadshypotek ,94% Stadshypotek ,90% Stadshypotek ,18% Swedbank Hypotek ,09% Swedbank Hypotek ,69% Swedbank Hypotek ,06% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

17 17

18 HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Spinnrocken i Järfälla År

19 Innehållsförteckning HSB Certifiering verksamhetsplanering Öppnar dörren för medlemmarna! Planerade månadsavgifter Planerat underhåll och nyinvesteringar Antagen kostnadsutveckling Uppföljning Information till medlemmarna Certifikat 19

20 Öppnar dörren för delägarna * Definition Verksamhetsplanen är styrelsens instrument att tolka och fullfölja arbetet med att tillgodose medlemmarnas intressen i bostadsrättsföreningen. Styrelsens uppdrag är att svara för att Föreningen är välvårdad och har en ordnad ekonomi. Styrelsen för HSB Brf Spinnrocken i Järfälla bygger sin verksamhetsplanering på: - En 20-årig underhållsplan - En 5-årig ekonomisk prognos - Ett 5-årigt målsättningsprogram. Alla tre dokumenten uppdateras årligen och målsättningsprogrammet för de kommande fem åren fastställs och redovisas i samband med budgeten resp. vid årlig konferens. En fast agenda gäller för årlig hantering av planerna: Januari Styrelsemöte Gällande verksamhetsplan utvärderas och verksamhetsrapport skrivs. April Stämma Planen och verksamhetsrapporten publiceras i årsredovisningen och föreläggs föreningsstämman för beslut. Oktober Styrelsekonferens Planen revideras i samband med budgetarbetet. Styrelsen anstränger sig I en HSB-certifierad bostadsrättsförening anstränger sig styrelsen för att ge viktig skriftlig information till delägare/medlemmar, vilken redovisar styrelsens planering av ekonomi och förvaltning. För att kunna lämna information har styrelsen låtit göra en avancerad underhållsplan och en kvalificerad ekonomisk framtidsprognos. Dessutom gör styrelsen en kunskapsredovisning på bostadsrätt, långsiktigt fastighetsägande och föreningsarbete. Styrelsen i brf Spinnrocken har som uppdrag att förvalta medlemmarnas intressen. Därför lämnas utförlig information till föreningens intressenter, som förutom medlemmar är bl. a. långivare, mäklare med spekulanter, kommun och leverantörer. Årsredovisning innehåller utöver stadgeenlig information även ekonomisk prognos, planerat underhåll och kommentarer. Styrelsen lämnar regelbundet information till medlemmarna i aktuella frågor genom nyhetsbladet Nyspunnet efter varje styrelsemöte. Det anslås i varje port samt utsändes via e- post till de som anmält önskemål om det.därutöver hålls informationsmöten om budget och bokslut samt vid andra större åtgärder. Skriftlig information om planerat underhåll I en HSB-certifierad bostadsrättförening redovisas skriftligen varje år styrelsens aktuella planer för underhållsåtgärder och nyinvesteringar fem år framåt. *I en certifierad bostadsrättsförening behandlar styrelsen bostadsrättshavarna som delägare och lämnar ekonomiska prognoser och information om de närmaste årens underhåll och nyinvesteringar. Delägarna i en HSB-certifierad brf får värdefull delägarinformation varje år. 20

21 Planerade månadsavgifter Skriftlig information om planerade månadsavgifter I en HSB-certifierad bostadsrättsförening redovisas skriftligen en aktuell prognos för de närmaste fem årens månadsavgifter. Professionell kontroll av styrelsens framtidsplanering I en HSB-certifierad bostadsrättsförening kontrollerar en oberoende professionell revisor styrelsens framtidsplanering och information. Kontrollen görs vartannat år och delägarna informeras skriftligen genom ett certifieringsutlåtande. Certifikat HSB lämnar ett certifikat till de bostadsrättsföreningar som uppfyller HSB:s krav på HSBcertifierade bostadsrättsföreningar. Certifieringsrevisorer som godkänt av HSB:s Riksförbund utför kontrollen. Styrelsen beräknar kommande års avgiftsförändringar Kommentar: Styrelsen har som mål att säkerställa ett positivt kassaflöde under perioden. Men den verkliga avgiftsändringen avgörs vid budgetarbetet varje år. Underlag för ekonomisk prognos Avgiftsförändring 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % Grundunderlag Nuvarande kostnader Befintliga lån (Specificeras i årsredovisningens noter) Styrelsens strategi och planering för föreningens förvaltning Underhållsplan som visar vilket år planerat underhåll och nyinvesteringar bör utföras. Dessutom visar underhållsplanen vad varje åtgärd beräknas kosta (Underhållsåtgärder redovisas på sidan Planerat underhåll och nyinvesteringar.) Det är viktigt att upprätthålla ett positivt kassaflöde över tiden. Prognosen görs utifrån försiktighetsprincip. Nuvarande prognos stöder inte ytterligare sänkningar under perioden med mindre än att amorteringar eller kostnader minskar något. Upprätthållande av ett saldo i underhållsfonden som överstiger underhållsplan samt positivt kassaflöde över tiden är viktiga stödpunkter i prognosarbetet. 21

22 Antaganden för prognos (Redovisas på sidan Antagen kostnadsutveckling.) Låneränta Intäktsräntor Kostnadsutveckling på övriga kostnader Beräkningar Prognosen har skapats i Excel Styrelsen i brf Spinnrocken har sedan flera år en 5 årig prognos som en del av verksamhetsplanen, som utgör en del av årsredovisningen. Prognosen redovisas i samband med budget och bokslut. Att etablera en synlig soliditet om minst 20 % har varit ett viktigt mål, då den inledningsvis varit mycket låg. Nedan redovisas prognosen så som var vid årsskiftet. Den revideras regelbundet. Den tjänar som kompass för styrelsen i ekonomiska frågor. Prognoser av den här typen har använts under många år. Utfallet har genom åren avvikit från prognosen med enstaka procent. Finanskostnaderna avviker från fastställd budget då prognosen vid ränteberäkning tar hänsyn till amorteringstillfällen och tidpunkt för omsättning av lån mer exakt än HSB:s budgetprogram. Resultaträkning Ant avgiftsutveckl/år: Bost. %/år 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% Ant hyresutveckl/år: Övr. intäkter %/år 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Kostnadsutv drftskostn. %/år 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Avgift/kvm för bostäder Intäkter Avgifter: Bostäder Övr.intäkter S:a inbetalningar Kostnader Driftskostnader Planerat underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat Amorteringar Kassaflöde efter amortering Finasiella Intäkter Förutsättningar: Kostnaderna beräknas stiga ca 2 % /år, vilket är i takt med bedömd inflation. Räntan för långfristiga lån efter tidpunkten för omsättning har satts till 5,5 resp. 6 % beroende på tidpunkt för omsättning. Amortering sker f. n. med ca 784 tkr per år. Nytt lån upptogs 2011 för finansiering av nya undercentraler. Det planeras amorteras med 200 tkr fr o m hösten Prognosen är baserad på kända förhållanden

23 Planerat underhåll och nyinvesteringar Beräknade kostnader för underhåll och nyinvesteringar som skall betalas med egna medel. År Större underhåll under året Kostnad i kr 2013 Träpanel och fönsterbleck - målning Stamspolning Underhåll värmeanläggn Underhåll FTX-anläggn E 11D Skärmtak målning Summa Hissmaskin,byte hiss kg 2 st Termostatventiler, byte 50 % 400 st Renovering tvättstuga E 7A maskiner, golv & vägg Måln fönsterbleck & taksprång Asfalt körbar, omläggn., m Strid sand Div. målningsarbeten Summa Termostatventiler, byte 50 % 400 st Stuprör garage Hängrännor garage Målning garagetak Slamsugning dagvattenbrunnar Takpannor justering Byte fläktmotorer Summa Asfaltering P-platser & gångvägar Strid sand Renovering tvättstuga Summa Översyn fasader & tak Div. målningsarbeten Byte hängrännor & stuprör Underhållsplanen ligger nu i Summarum och är tillgänglig on-line för styrelsen

24 Beräknad kostnad för underhåll och ny investeringar som planeras betalas genom lån. Installation av solfångare kan kräva kompletterande upplåning. Ansökan om solvärmestöd kommer att lämnas in till Länsstyrelsen. Uppgifter om underhållsplaneringen Vid den årliga fastighetsbesiktningen har styrelsen biträtts av konsult. Underhållsplanen innehåller alla markanläggningar, byggnader och byggnadsdelar samt alla installationer som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för. Protokoll har förts vid fastighetsbesiktningen. Fastighetsbesiktningen har utgått från underhållsplanen. Underhållsplanen har lagts om med anledning av fusionen med brf Sländan. Uppskattade låneräntor på nya eller omsatta lån. Låneränta på nya lån med rörlig ränta 3 % * Inga lån planerade för omsättning 2012 resp Specificerade bindningstider och räntor för föreningens lån finns i separat not i årsredovisningen. Uppskattade kostnadsförändringar Låneränta på nya lån med bunden ränta 3 % 4,0 % 5,5 % 5,5 % 6 % Uppräkning i % Hyresintäkter 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Driftskostnader - uppvärmning, el, vatten -20 % 2 % 2 % 2 % 2 % Övrigt Antagen kostnadsutveckling Fastighetsskatt 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Nya undercentraler driftsatta dec 2011 förväntas sänka kostnaderna för uppvärmning %, varav en del består av elförbrukning. 24

25 Uppskattad medelinkomstränta Inlåningskonto / placering Kassakonto under kr 0.1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Kassakonto över kr Bunden inlåning Kapitalkonto Styrelsen har bedömt att inkomsträntor kommer att vara < 10 tkr under de närmaste åren. Underhåll Åtgärder som tillkommit, senarelagts eller uteslutits i förhållande till underhållsplanen. Åtgärd (T) (S) (U) (Tillk) Skäl till förändringen Ommålning garagefasader T Lägre kostnad än budget Åtgärda våtrum S Påbörjat Januari 2013 A-gården:Strid sand S Inget behov nu Brunnar slamsugning,dagvattenbrunn S 2013 Hängrännor & Stuprör, byte garage S 2013 Byte av medium i kretsen för värmeåtervinning T (T) = Tidigarelagts, (S) = Senarelagts, (U) = Uteslutits, (Tillk)= Tillkommit Styrelsens ekonomiska planering Ränteförändringar på omförhandlade lån. Lånebelopp anges med skuld utom för det lån som omsättes innevarande år. Det anges med skuldebelopp vid omsättningen. Omsättnings Tidigare Ny bindningsform Danske bank Lånebelopp Ny ränta datum ränta (bunden/rörlig) Danske Bank ,95 % 4 % Rörlig Danske Bank ,51 % 6 % 2-3 år Danske Bank ,88 4 % Stadshypotek ,94 % 4 % 2 år Stadshypotek ,9 % 6 % 4 år Stadshypotek ,18 % 3 % 2 år Swedbank ,09 % 6 % * Swedbank ,69 % 6 % * Swedbank ,06 % 5,5 % * * Bindningsform väljs vid omsättningen med hänsyn taget till rådande marknadsläge. 25

26 Föreningens fastigheter Information till delägarna Föreningen har fusionerats med Brf Sländan, som därvid absorberats. Antalet lägenheter har därmed ökat från 111 till 134. Även lokalytan har ökat. Byggår Antal lägenheter Area bostäder Area lokaler Redovisning av kunskapstest för styrelseledamöter. Hälften av styrelseledamöterna dock minst tre har gjort godkända kunskapstest för styrelseledamöter i HSB-certifierade bostadsrättsföreningar Redovisning av föreskriven information har lämnats till delägarna*. Skriftlig medlemsinformation enligt krav delas ut till delägarna. Introduktion av nya medlemmar sker vid inflyttning och i samband härmed överlämnas en informationsskrift. Nya medlemmar kallas dessutom till informationsmöte 2 ggr per år. De kontaktas efter inflyttning av portvärd. Skriftlig information lämnas till medlemmarna minst två gånger om året. Nyhetsbrev Nyspunnet anslås i varje port ca en vecka efter varje styrelsemöte. Medlemsmöte utöver föreningsstämma hålls informationsmöte om budget resp. bokslut. Ort och datum Järfälla HSB Bostadsrättsförening Spinnrocken i Järfälla Ola Grahn Olof Clementz 26

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Römö i Stockholm År 2011-2015 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2009/03B 1 Innehållsförteckning HSB

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal Org.nr: 769615-2086 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Stadsparken i Silverdal

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Gasellen i Linköping År 2015-2019 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

HSB Certifiering Verksamhetsplanering

HSB Certifiering Verksamhetsplanering HSB-Certifiering HSB Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Brf Volten i Täby År 2009-2013 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 1 Innehållsförteckning

Läs mer

HSB brf Eriksfält i Malmö

HSB brf Eriksfält i Malmö HSB brf Eriksfält i Malmö Årsredovisning 1/9 2008 31/8 2009 Kallelse och dagordning Medlemmarna i bostadsrättsföreningen HSB Brf Eriksfält kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 18

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollhöjden. Org.nr: 769603-5646. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollhöjden. Org.nr: 769603-5646. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollhöjden Org.nr: 769603-5646 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Trollhöjden i Sollentuna Org.nr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ http://hotpot.se/forum HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Lindeborg i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF SKÖLDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF SKÖLDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF SKÖLDEN I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Skölden i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 BRF Haubitsen 2 Årsredovisning 2012/2013 2 (6) ÅRSREDOVISNING 2012-09-01-2013-08-31 för Bostadsrättsföreningen Haubitsen 2 i Stockholm, org.nr. 702000-8525 Styrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brf Frej

Årsredovisning. Brf Frej Årsredovisning för Brf Frej 702000-6354 Räkenskapsåret 2013 1 (10) Styrelsen för Brf Frej får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Sleipner 2 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Beckasinen i Järfälla. Org.nr: 716421-8112

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Beckasinen i Järfälla. Org.nr: 716421-8112 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Beckasinen i Järfälla Org.nr: 716421-8112 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 HSB:s Brf Beckasinen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2010 31/12 2010 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2010 31/12 2010 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2010 31/12 2010 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Lagmannen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Domaren kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702000-4078 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF ERIKSFÄLT I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF ERIKSFÄLT I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF ERIKSFÄLT I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Eriksfält i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 15 maj år 2014 klockan 19.00

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Styrelsen för Kronkvarnen 3 1 avger härmed nedan årsredovisning for verksamhetsåret 2005. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen avser perioden

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2475 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 HSB:s Brf Smedby i

Läs mer

På den ordinarie föreningsstämman den 13 maj 2014 fick styrelsen följande sammansättning

På den ordinarie föreningsstämman den 13 maj 2014 fick styrelsen följande sammansättning ÅRSREDOVISNING Org. nr 712800-0267 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAGEN Styrelsen för Brf Hagen får härmed avge årsredovisning för år 2014. Styrelseledamöter och revisorer På den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

HSB brf Elisetorp i Arlöv

HSB brf Elisetorp i Arlöv HSB brf Elisetorp i Arlöv Årsredovisning 1/9 2007 31/8 2008 Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Elisetorp i Arlöv kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 25

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Brf Sågen i Malmö 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Sågen i Malmö får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING BRF SUNNERSTA L.I.F.E Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Sunnersta L.I.F.E 1(11) Styrelsen för Brf Sunnersta L.I.F.E får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka Styrelsen för Org.nr: 769617-6317 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 4 418

Läs mer