G A L L R I N G S B E S L U T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G A L L R I N G S B E S L U T"

Transkript

1 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN H A N D L Ä G G A R E: S U S A N N E S T R A N G E R T GALLRINGSBESLUT 2004:14 SID 1 (1) DNR / G A L L R I N G S B E S L U T 2004:14 Nämnd/Förvaltning AB Svenska Bostäder SSA dnr /04 Beslutets huvudsakliga innehåll Samtliga digitala upptagningar i Störningsärenden Webb (1), Inkasso Direkt (2), och Prolån (3) gallras vid inaktualitet enligt följande: - Störningsärenden gallras 1 år efter senaste notering. (1) - Hyresskulder gallras efter att skulden är avbetalad eller den skuldsatte avliden. (2. - Lån och bidrag gallras två år efter att lånet lösts, alternativt när bidraget upphört att utbetalas. (3) - Uppgifter från avier angående in- och utbetalningar gallras 2 år efter att transaktionen skett. (3) Övriga handlingar i ärendet Gallringsförslag från AB Svenska Bostäder Yttrande från Revisionskontoret Yttrande från Juridiska avdelningen Stadsarkivets promemoria Anm Viss avidentifierad statistik bevaras genom utskrift på papper. Beslutande samt datum för beslut Björn Jordell Stadsarkivarie B OX 22063, B ESÖKSADRESS: KUNGSKLIPPAN 6 T FN: , F AX: E-POST:

2 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN DNR /04 SID 1 (10) PROMEMORIA 2004:14 GALLRING AV DIGITALA UPP TAGNINGAR I AB SVENSKA BOSTÄDERS IT-SYSTEM; STÖRNINGSÄRENDEN WEBB, INKASSO DIREKT OCH PROLÅN ÄRENDET AB Svenska Bostäder inkom den 22 oktober 2004 till Stadsarkivet med en gallringsframställan för de digitala upptagningarna i IT-systemen; Störningsärenden Webb, Inkasso Direkt och Prolån. Bolaget räknar dessa system till de mer verksamhetskritiska. Med hänsyn till framför allt hyresgästernas personliga integritet, föreslår bolaget dock att systemens totala informationsinnehåll gallras ---efter att upptagningarna förlorat sin omedelbara betydelse för verksamheten. Vidare föreslås viss avidentifierad statistik undantas från gallring. BAKGRUND Framställan har sin bakgrund i Stadsarkivets senaste inspektion (2002). Den gällde bolagets hantering av allmänna handlingar och tog sin utgångspunkt i arkivregelverkets krav. Granskningen resulterade bl.a. i yrkandet att informationsinnehållet i bolagets samtliga IT-system och register måste utredas ut bevarande- och gallringssynpunkt. AB Svenska Bostäder tog som första åtgärd fram en handlingsplan, och genomförde en inventering av de totalt 80 IT-systemen. Den resulterade i att drygt hälften av systemen bedömdes innehålla allmänna handlingar. Successivt avser bolaget att utreda systemens informationsinnehåll ur bevarande- och gallringssynpunkt för att åstadkomma nya gallringsbeslut. Under hösten fattade bolaget tre lokala gallringsbeslut avseende digital information (bilagda framställan). Besluten omfattade informationsinnehållet i vissa ITsystem, externa hemsidan samt intranätet. Enligt bolagets bedömning har dessa uppgifter en tillfällig eller ringa betydelse enligt kriterierna i stadens gallringsanvisningar. ALLMÄNT Även om arkivlagens huvudprincip är att samtliga allmänna handlingar ska bevaras, är det varken praktiskt eller ekonomiskt försvarbart. Därför medger lagen också gallring. Eftersom gallring emellertid är oåterkallelig, fordras noggranna överväganden med hänsyn till olika intressenters informationsbehov enligt 3 arkivlagen. Det är skälet till att Stadsarkivet, efter förfrågan från nämnder, bolag och stiftelser, fattar beslut om gallring i Stockholms stad. B OX 22063, S TOCKHOLM, B ESÖKSADRESS: KUNGSKLIPPAN 6 T FN: , F AX:

3 DNR /04 SID 2 (10) GALLRINGSFRAMSTÄLLAN Gallringsframställan har utarbetats av Katharina Prager och Hanna Johanson, BRA Arkivkonsult, på uppdrag av Klas Heldesten, bolagsjurist och arkivansvarig vid AB Svenska Bostäder. Framställan baseras på arkivkonsulternas intervjuer med berörd personal och på granskningar av system och innehåll. Utöver aktuell framställan har, som tidigare nämnts, bolaget fattat flera lokala gallringsbeslut för de digitala upptagningarna i åskilliga ITsystem/-register, i intranätet och på externa hemsidan. Bolaget har bedömt att dessa har tillfällig eller ringa betydelse i enlighet med kriterierna i stadens gallringsanvisningar. REMISSINSTANSERNAS SYNPUNKTER AB Svenska Bostäder har remitterat gallringsframställan till Revisionskontoret och Juridiska avdelningen för yttrande. Av svaren att döma har remissinstanserna inte haft något att erinra. Revisionskontoret hänvisar till den i regel 10-åriga gallringsfristen för handlingar som ingår i redovisningssystemet EDIT/EMIL (SSA 1997:7). Vidare påpekar Revisionskontoret att vissa räkenskapshandlingar kan behöva sparas längre än 10 år, däribland verifikationer med uppgifter om nyttjanderätt- och servitutsrätt till fast egendom samt till investeringsutgifter med löpande garantitid. STADSARKIVETS SYNPUNKTER Störningsärenden Webb Beskrivning av Störningsjouren och Störningsärenden Webb Störningsjouren tillkom 1986 i syfte att hantera akuta och allvarliga störningsproblem som uppstår efter kontorstid och rör hyresgäster i de kommunala bostadsbolagens lägenheter. För närvarande är verksamheten en gemensam angelägenhet för AB Stockholmshem, AB Familjebostäder, Svenska Bostäder AB samt Järfällabygdens hus. Huvudansvaret för jourverksamheten överfördes 2001 från AB Familjebostäder till AB Stockholmshem. Störningsjouren består av personal, en ledningscentral, samt två jourbilar. Varje jourbil har två anställda, som åker ut, undersöker och åtgärdar de uppdrag som rapporteras in till ledningscentralen. Jourens anställda har tystnadsplikt, och rapporterar till respektive bostadsföretag, som sedan följer upp alla ärenden. Störningsärenden Webb är ett webbaserat system/applikation till den gemensamma Störningsjouren. Det är ett stödsystem i ärendehandläggningen av hyresgästers störningar, och består i huvudsak av dels ett diarium och dels ett ärendehanteringssystem kring störande hyresgäster, vanvård och korttidskontrakt.

4 DNR /04 SID 3 (10) Indata Indata till systemet sker manuellt samt genom koppling till Svenska Bostäders stordator (EWA), varifrån adressuppgifter inhämtas till ett kontraktsnummer. Uppgifter ur Störningsjourens IT-system (Allan) noteras i systemet men sker inte genom direktkoppling. I Störningsärenden Webb ingår vissa mallar, varifrån ärende/kontraktsnummer, kontaktuppgifter kring hyresgästen samt personnummer hämtas från systemet. Externa kontakter kan noteras i systemet och sökningar sker på kontraktsnummer. Utdata Vid behov hämtas uppgifter för statistikändamål som redovisas för företagsledning och styrelse. På Stadsarkivets fråga om vilka uppgifter som ingår i statistiken och med vilken regelbundenhet som den tas ut, har bolaget uppgivit att statistik redovisas i bolagets årsberättelse, exempelvis typ av störning och antal avhysningar. Enligt de uppgifter Stadsarkivet fått rör det sig årligen om ca 60-talet rapporterade allvarliga störningar, medan flertalet störningar tycks vara av lindrigare art genom att de rör hyresgäster som spelar för hög musik. Enligt framställan tas varje kvartal ut vissa mättal. Med stöd av den kompletterande information som bolaget lämnat om vad som avses med mättal har följande framkommit; att det rör de skrivelser som skickas till störande hyresgäster: Störningsbrev 1,2,3, varningsbrev, uppsägning, avhysning och återtagning samt i förekommande fall kravbrev. Digitalt informationsinnehåll i Störningsärenden Webb Kontraktsnummer och uppgifter om lägenheten och hyresgästen/hyresgästerna Kontaktuppgifter till stadsdelsförvaltning och andra inblandade Beskrivning av störningsärendet, fritext som överförs till brevmall Uppgifter om ärendets utveckling, såsom uppläggningsdatum och datum då olika typer av brev skickats Kontaktuppgifter till störda hyresgäster Register med koppling till lagrade dokument Noteringspost med löpande noteringar i fritext Förslag till gallring Enligt bolagets förslag ska de IT-baserade störningsärendena gallras 1 år efter senaste notering, på motsvarande sätt som pappersakterna. Ett ärende avslutas genom att hyresgästen slutar störa eller blir avhyst. Varje handläggare föreslås avgöra om ärendet ska bevakas vidare eller gallras. Motiv för gallring AB Svenska Bostäder redovisar följande skäl för gallring av de digitala upptagningarna i Störningsärenden Webb: 1. Skydd av hyresgästernas personliga integritet Bolaget menar att Störningsjouren och angränsande verksamhet inom de kommunala bolagen betraktas som en kurativ verksamhet och inte som en kontrollfunktion. Vidare

5 DNR /04 SID 4 (10) refererar bolaget till att politiker och beslutsfattare i samband med Störningsjourens tillkomst gav mycket klara direktiv om dess förutsättningar, nämligen att den dokumentation som uppstod borde gallras av integritetsskäl. 2. Allvarliga störningsärenden dokumenteras av andra funktioner inom bolaget Avser de ärenden som leder till avhysning, utmätning och ärenden som behandlas av hyresnämnden. Avhysningar dokumenteras i domstolsakter med 10 års gallringsfrist samt i kontraktsakter, vilka gallras 10 år efter kontraktets upphörande. Bolaget hänvisar till att de störningsärenden som går vidare till domstol bevaras. Detta framgår dock inte klart i det tidigare gallringsbeslutet för vissa handlingar vid AB Svenska Bostäder SSA 1999:4. I motsvarande gallringsbeslut för vissa pappershandlingar vid AB Stockholmshem SSA 1998:6 - anges däremot explicit att störningsärenden som går till domstol bevaras. 2. Viss statistisk information i avidentifierad form skrivs ut på papper och bevaras Enligt framställan skriver bolaget vid behov ut viss statistik ur Störningsärenden Webb. Statistiken redovisas för företagsledning och styrelse eller i tryckta årsberättelser eller liknande. Därutöver tas varje kvartal vissa mättal ut. Stadsarkivet tolkar det så att dessa omfattar antal och typ av skrivelser, som bolaget skickat till störande hyresgäster för att åstadkomma rättelse. 3. Allmännyttans störningsärenden i analog och digital form gallras i hög utsträckning De störningsärenden som tidigare var pappersbaserade får gallras 1 år efter senaste notering med stöd av gallringsbeslutet för vissa handlingar vid AB Svenska Bostäder - SSA 1999:4. Beslutet torde kunna omfatta även de handlingar, som idag inkommer till eller upprättas på papper inom ramen för störningsärenden. Utöver detta har Stadsarkivet tidigare fattat följande gallringsbeslut som involverar störningsärenden: SSA 1997:1 (AB Familjebostäder) och SSA 1998:6 (AB Stockholmshem). Vidare har Stadsarkivet godkänt AB Stockholmshems lokala gallringsbeslut för Störningsjourens IT-stöd (daterat ). 4. Dokumentation i störningsärenden bevaras av andra myndigheter Bolaget har förutom hänvisning till hyresnämnden inte motiverat gallring med att vissa andra myndigheter också förfogar över uppgifter i störningsärenden. Stadsarkivet har dock på egen hand försökt att i någon mån relatera gallringsförslaget till sådan dokumentation. Avsikten har varit att få ett fördjupat underlag för vår prövning. Följande kontakter har tagits: Dokumentation vid Socialtjänstförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna En hyresvärd får enligt hyreslagen inte säga upp en hyresgäst utan att först ha uppmanat hyresgästen att upphöra med störningen samt meddelat socialnämnden. När det gäller Stockholms stad är det respektive stadsdelsförvaltning som mottar information om störande hyresgäster, inte Socialtjänstförvaltningen (feladresserade försändelser sänds vidare till respektive stadsdelsförvaltning). Stadsarkivet har bl.a. varit i kontakt med stadsdelsarkivarierna vid Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning samt kontaktpersonen för ett samverkansprojekt vid Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning, där syftet är att försöka förebygga hemlöshet.

6 DNR /04 SID 5 (10) Följande översiktliga bild har förmedlats av hur inkommande information i störningsärenden hanteras vid stadsdelsförvaltningarna inom Stockholms stad; Informationen om en störande hyresgäst kan exempelvis inkomma genom skriftlig eller muntlig information från hyresvärd (t.ex. uppmaning om att upphöra med störningarna), anmälningar, polisrapporter, meddelande om hyresskulder m.m. För de handlingar som inte föranleder att ett ärende läggs upp med stöd av socialtjänstlagen, resulterar det i s.k. icke-ärenden hos stadsdelsförvaltningen. Handlingar i s.k. ickeärenden får gallras 5 år efter beslut i enlighet med Stadsarkivets gallringsbeslut SSA 2004:2. Undantagna från gallring är de uppgifter som skrivs in i Paraplysystemets fält för Inkommande information. Alternativt leder de inkomna handlingarna till ett ärende som dokumenteras i en socialtjänstakt i Paraplysystemet. Eftersom merparten av socialtjänstakterna gallras med stöd av socialtjänstlagens bestämmelser (personer födda den 5:e, 15:e och 25.e i varje månad), drar Stadsarkivet slutsatsen att dokumentation som kan relateras till störningsärenden i mycket begränsad utsträckning kommer att bevaras vid stadsdelsförvaltningarna. Från kontaktpersonen för forskningsprojektet uppgavs att de flesta rapporter om störande hyresgäster som inkommer till stadsdelen, rör personer som redan är aktuella för insatser enligt socialtjänstlagen och för vilka en socialtjänstakt finns upplagd. Vidare uppgavs att de ärenden som behandlas av hyresnämnden tillhör de mest långvariga och svårlösta. Dokumentation vid Hyresnämnden i Stockholm De störningsärenden som inkommer från hyresvärden rubriceras vid Hyresnämnden i regel som s k Förlängningsärenden, d.v.s. ärenden om Förlängning av hyresavtal (målgrupp 45, A 08-45) tillsammans med andra ärenden enligt 12 kap. 49 Jordabalken. Handlingar i dessa ärenden gallras med undantag av ansökan, beslut och dagboksblad. Gallringsfristen är 5 år om ansökan dragits tillbaka eller 10 år i de fall hyresnämndens fattat beslut. Ur måloch ärendehanteringssystemet VERA bevaras vissa statistikuppgifter i ärendena. Dock går det inte att specifikt härleda störningsärenden bland andra typer av förlängningsärenden. Genom att gå in och titta på varje förlängningsärendes beslut eller dagboksblad kan det dock gå att utläsa om ärendet har sin grund i rapporterade störningar. Andra myndigheters dokumentation Stadsarkivet har även frågat FoU-enheten för forskning inom socialtjänstens område, om det pågår forskning som har anknytning till störningsärenden. Enligt kontaktad handläggare förekommer det inte. Kronofogdemyndigheten, som har till uppgift att verkställa vräkningar, för även statistik över antal verkställda vräkningar m.m. Tidigare gallringsbeslut och vägledande allmänna råd om gallring Stadsarkivet har fattat följande gallringsbeslut för störningsärenden inom de allmännyttiga bostadsföretagen:

7 DNR /04 SID 6 (10) SSA 1997:1 Gallring av vissa handlingar inom AB Familjebostäder Gallring medgavs för pappersbaserade störningsakter 1 år efter senaste störning. Av Stadsarkivets PM framgår att det dokumentationen huvudsakligen består av rapporter från anmälan, kontakter med hyresgästen och korrespondens. Den sägs bestå av --kortfattade anteckningar med skiftande kvalitet. Vidare uppges att Materialet besitter ett visst forskningsvärde---, men att det --- dock är tveksamt om värdet motiverar bevarande. I de fall störningsärendet leder till åtgärd, t ex uppsägning, bevaras erforderlig dokumentation i kontraktsakten. Avidentifierad statistik över störningsärenden förs. Mot bakgrund av detta anser Stadsarkivet att störningsakterna kan gallras. I gallringsövervägandet har också aspekter kring den personliga integriteten vägts in. Akterna började föras under förutsättning av relativt snar gallring. Skulle de börja bevaras skulle förmodligen dokumentationen minska. SSA 1998:6 Gallring av vissa handlingar inom AB Stockholmshem Gallring medgavs av pappersbaserade störningsärenden 1 år efter senaste notering. I störningsärendeakten ingår dagboksblad, korrespondens, noteringsblad samt Störningsjourens rapporter. Undantagna från gallring är de ärenden som går till domstol. Detta överensstämmer med Juridiska avdelningens remissyttrande till Stockholmshems gallringsframställan, där det betonas att handlingar bör bevaras om de kan utgöra juridiskt bevis i domstolsprocesser. SSA 1999:4 Gallring av vissa handlingar inom AB Svenska Bostäder Gallring medgavs av pappersbaserade störningsärenden 1 år efter senaste notering Lokalt gallringsbeslut för Störningsjourens IT-system, AB Stockholmshem Stadsarkivet har godkänt AB Stockholmshems lokala gallringsbeslut för Störningsjourens IT-system, daterat (SSA dnr ). Beslutet är en ändring av tidigare gallringsbeslut, daterat ; i följande delar; gallringsfristen för uppgifterna i utryckningsrapporterna har förlängts från 1 månad till tre månader samt ett fåtal fält har tillkommit respektive försvunnit i samband med systemuppgraderingen Allmänna råd om gallring I RA- FS 1995:2, Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar rörande teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landsting (RA-FS 1995:2), rekommenderas omgående gallring av vissa handlingar inom bostadsförmedling; exempelvis akter rörande åtgärder enligt hyreslagstiftningen i kommuner som ej tillhör intensivdataområde. Vidare föreslås uppsägningar av hyresgäster liksom betalda skulder få gallras efter 2 år. Stadsarkivets synpunkter på gallring av Störningsärenden Webb Stadsarkivet skulle gärna ha sett att de digitala upptagningarnas betydelse för insyn, rättssäkerhet- och forskningsvärde hade utretts ytterligare. Det hindrar dock inte Stadsarkivet från att föreslå att gallring medges enligt AB Svenska Bostäders förslag. Skälet är främst att Stadsarkivet i flera fall redan medgivit att störningsärenden i pappersform får gallras vid samtliga allmännyttiga bostadsföretag i Stockholms stad. Dessutom har Stadsarkivet godkänt att flertalet upptagningar i Störningsjourens IT-stöd

8 DNR /04 SID 7 (10) Allan kan gallras relativt omgående (se AB Stockholmshems lokala gallringsbeslut, ). I viss utsträckning har även Stadsarkivet tagit hänsyn till de politiska direktiv som gavs vid Störningsjourens start; att integritetskänslig dokumentation gallras så snart uppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål. Eftersom Stadsarkivets uppgift är att slutligt bedöma och värdera det långsiktiga behovet av information för olika intressenter, vill Stadsarkivet gärna redovisa på vilka områden vi haft vissa farhågor för konsekvenserna av genomförd gallring: Stadsarkivet har uppfattat att den problematik som ligger bakom ett störningsärende i vissa fall kan ha komplexa sociala, medicinska och psykiska orsaker (även om majoriteten av alla störningsärenden tycks kunna relateras till hyresgäster som spelar för hög musik och inte förstår att det stör grannar). Det faktum att socialtjänsten för närvarande gallrar merparten av de individbaserade socialtjänstakterna med stöd av socialtjänstlagen, skulle därför kunna motivera att hyresvärdarnas dokumentation kring störande hyresgäster bevarades helt eller delvis. Genom avidentifiering av systemets personuppgifter skulle Störningsärenden Webb i teorin kunna bevaras helt eller delvis i digital form, utan att det vore till men för hyresgästernas integritet. Stadsarkivet inser dock att kostnads- och säkerhetsskäl knappast motiverar en sådan anpassning av systemet för långtidslagring. Det integritetsskäl som bolaget refererar till som främsta skäl för gallring, är enligt Stadsarkivets uppfattning inte relevant som enda motiv för gallring. Dels har Störningsjourens personal tystnadsplikt och dels är den specialutbildad för uppgiften. Den sekretess enligt 7 kap. 25 som gäller för hyresgästens angelägenheter har visserligen presumtion för offentlighet, men torde i förekommande fall kunna tillämpas av bolagets personal. Stadsarkivet bedömer att upptagningarna skulle kunna vara av stor betydelse för såväl socialhistorisk som bostadshistorisk forskning. Även om antalet individer i Störningsärenden Webb inte skulle utgöra ett representativt urval för kvantitativ forskning (då jämförelser inte kan göras med privatvärdarnas hyresgästbestånd), kan det finnas forskning som använder sig av mindre urval utifrån mer kvalitativa utgångspunkter. För den enskilde eller anhöriga kan upptagningarna i Störningsärende Webb ha betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt eller tillmätas ett insynsvärde för kontroll av bolagets kriterier och handläggningsprinciper. Bolaget å sin sida kan styrka vilka aktiviteter och uppmaningar som vidtagits för att få slut på störningarna. Inkasso Direkt Av framställan framgår att IT-systemet Inkasso Direkt används av bostadsenhetens kravhandläggare, som stöd för hantering av skulder som tagits som hyresförluster och för ränteberäkningar vid avbetalningar av gamla skulder. Avbetalningsprocessen kan följas i systemet, vilket också tillhandahåller mallar för utskrifter och brev i inkassoärendena.

9 DNR /04 SID 8 (10) Mellan Inkasso Direkt och fastighetssystemet EWA finns en koppling genom att det noteras i fastighetssystemet att avflyttad hyresgäst har en innestående hyresskuld. Det medför att hyresgästen inte på nytt får hyra en lägenhet hos AB Svenska Bostäder. Uppgifterna rör avflyttade hyresgästers namn, personnummer, kontaktuppgifter och mobilnummer (om känt). Det finns historik/logg i form av noteringar och datum för utskick av olika dokument. I systemet ingår även mallar som hämtar ärende/kontraktsnummer, kontaktuppgifter kring hyresgästen samt personnummer. Enligt Stadsarkivets gallringsbeslut SSA 1999:4 medges gallring av inkassoärenden fem år efter att ärendet avslutats, vilket sker genom att ärendet avslutas eller skulden återbetalas. Som främsta skäl för att få gallra de digitala upptagningarna i Inkasso Direkt hänvisar bolaget till hyresgästernas personliga integritet. Dokumentation om avhysning, utmätning etc. förvaras i hyreskontraktsakten, vars innehåll gallras 10 år efter kontraktets upphörande. Avidentifierad statistisk information skrivs varje kvartal ut på papper och bevaras. Upptagningar som föreslås gallras: Kontraktsnummer och uppgifter om lägenheten och hyresgästen/hyresgästerna Uppgifter om ärendets utveckling, såsom uppläggningsdatum och datum då olika typer av brev skickats Register med koppling till lagrade dokument Noteringspost med löpande noteringar i fritext Förslag till gallring AB Svenska Bostäder har föreslagit att gallringsfristen sätts till: ---efter att skulden är avbetalad eller när den skuldsatte är avliden. Vidare föreslås att upptagningarna sparas tillsvidare, till dess att gallring genomförs i samband med att kravhandläggaren arkiverar pappersakten och noteringen om kvarstående skuld i fastighets- och hyressystemet EWA tas bort. Stadsarkivets syn på gallring av Inkasso Direkt I gallringsbeslutet SSA 1999:4 framgår att inkassoärenden och betalningsförelägganden får gallras 5 år efter ärendets avslutande samt att avbetalningsplaner får gallras 5 år efter att respektive plan upphört att gälla. Stadsarkivet har jämfört gallringsframställan med vissa motsvarande handlingstyper i Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1995:2 och RA-FS 1997:8). Riksarkivets allmänna råd är enbart vägledande inom Stockholms stad, men i de fall Stadsarkivet medger kortare gallringsfrist fordrar det ordentlig motivering. I RA-FS 1995:2 rekommenderas gallringsfristen 2 år för betalda hyresskulder liksom restlängd för hyror. Där framgår dessutom att hyreskontrakt kan gallras 2 år efter upphörande, om inte hyresskuld kvarstår. I RA-FS 1997:8, rekommenderas gallringsfristen 2 år för inkassoärenden.

10 DNR /04 SID 9 (10) Mot bakgrund av ovanstående har Stadsarkivet inget i sak att invända mot gallring av de digitala uppgifterna i Inkasso Direkt. Prolån IT-systemet Prolån utvecklades 1985 tillsammans med AB Familjebostäder. Systemet används till stöd för hantering av lån, räntebidrag, pantbrev och tomträttsavgälder för AB Svenska Bostäder med dotterbolag. IT-systemet innehåller funktioner för ränteberäkning, simulering inför budgetprognoser och andra till finansieringsanknutna uppgifter. Avstämning sker mellan de EDI-filer som levereras kvartalsvis och de tomrättsavgälder som Gatu- och Fastighetskontoret hanterar. Det ligger till grund för utbetalning till staden, medan själva utbetalningen hanteras av bolagets ekonomisystem. Utgifter och inkomster överförs till ekonomisystemet en gång per månad, kontroll av pantbrev sker o.s.v. Indata till systemet är bl.a. uppgifter från pappersbaserade handlingar såsom tomträttsavtal, lånehandlingar, pantbrev och beslut från länsstyrelsen. Dessa handlingstyper omfattas av gallringsbeslutet SSA 1999:4. I framställan begärs att Prolåns digitala informationsinnehåll gallras i sin helhet. Bolaget hänvisar till att uppgifter och sammanställningar bevaras i årsberättelser, tomträttsavtal, styrelseärenden samt i ekonomisystemet. De uppgifter som enbart finns i Prolån är förfallodatum och räntesatser, vilka uppges ha relativt kortvarig betydelse för bolaget. Vidare hänvisas till att viss dokumentation skrivs ut på papper för att tillgodose rättssäkerhet och olika förvaltningsändamål. Listor över de poster som överförs till ekonomisystemet skrivs ut en gång/månad. Avstämning mot EDI-filerna tas ut en gång per/kvartal liksom en logglista över förändringarna i databasen. Samtliga av dessa pappersutskrifter arkiveras i 10 år. Gallringsbara uppgifter: Lån: långivare, lånevillkor, räntesatser, förfallodatum, bindningstid, skuldens storlek (ursprunglig och kvarstående) Räntebidrag: fastighetsnr och beteckning, bidragets storlek, utbetalningsdatum. Pantbrev: fastighetsnr och beteckning, belåning. Tomträttsavgälder: fastighetsnr och beteckning, avgäldens storlek, förfallodatum, bindningstid. Förslag till gallring AB Svenska Bostäder föreslår att uppgifter om lån och bidrag gallras 2 år efter att lånet lösts, alternativt efter att bidraget upphört att utbetalas. Vidare föreslår man att uppgifter från avier angående in- och utbetalningar ska få gallras 2 år efter att transaktionen gjorts, men hänvisning till att själva transaktionen dokumenteras i kassans verifikationsserier samt i bolagets ekonomisystem.

11 DNR /04 SID 10 (10) Stadsarkivets syn på gallring av Prolån In- och utdata i Prolån regleras i huvudsak genom Stadsarkivets gallringsbeslut SSA 1999: 4. Mot bakgrund av ovanstående har Stadsarkivet inget i sak att invända mot gallring av de digitala uppgifterna i Prolån. Vägledande för Stadsarkivets bedömning av AB Svenska Bostäders gallringsframställan har varit: - Stadsarkivets gallringsbeslut för vissa handlingar vid AB Familjebostäder (SSA 1997:1), - Stadsarkivets gallringsbeslut för vissa handlingar vid AB Stockholmshem (SSA 1998:6), - Stadsarkivets gallringsbeslut för vissa handlingar vid AB Svenska Bostäder (SSA 1999:4), - Lokalt gallringsbeslut för Störningsjourens IT-system, AB Stockholmshem (daterad ), - Riksarkivets bevarande- och gallringspolicy bevarandet av nutiden (1995), - Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlignar rörande teknisk verksamhet, mark, och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landsting (RA-FS 1995:2), - Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av vissa handlingar i kommunernas och landstingens arkiv (RA-FS 1997:8). FÖRSLAG TILL BESLUT Stadsarkivet föreslår att gallring enligt AB Svenska Bostäders förslag kan medges utan att de ändamål som anges i 3 arkivlagen åsidosätts. Susanne Strangert Stadsarkivets enhet för tillsyn och rådgivning

G A L L R I N G S B E S L U T 2002:1. Beslutets huvudsakliga innehåll Handlingar vid Socialtjänstförvaltningens olika verksamheter

G A L L R I N G S B E S L U T 2002:1. Beslutets huvudsakliga innehåll Handlingar vid Socialtjänstförvaltningens olika verksamheter ABCDE Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN GALLRINGSBESLUT 2002:1 SID 1 (1) Dnr 53-3588/01 2002-04-12 G A L L R I N G S B E S L U T 2002:1 Nämnd/Förvaltning Socialtjänstnämnden/Socialtjänstförvaltningen

Läs mer

G A L L R I N G S B E S L U T 2003:14

G A L L R I N G S B E S L U T 2003:14 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN H A N D L Ä G G A R E: S U S A N N E S T R A N G E R T GALLRINGSBESLUT 2003:14 SID 1 (1) DNR 54-9115/02 2003-12-03 G A L L R I N G S B E S L U T 2003:14

Läs mer

G A L L R I N G S B E S L U T 2005:5

G A L L R I N G S B E S L U T 2005:5 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN H A N D L Ä G G A R E: S U S A N N E S T R A N G E R T GALLRINGSBESLUT 2005:5 SID 1 (1) DNR 1513-18898/04 2005-03-31 G A L L R I N G S B E S L U T

Läs mer

ABCDE GALLRING AV VISSA HANDLINGAR VID SALUHALLSFÖRVALTNINGEN

ABCDE GALLRING AV VISSA HANDLINGAR VID SALUHALLSFÖRVALTNINGEN Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN DNR 53-15093/02 SID 1 (8) SSA 2004:6 2004-06-23 PROMEMORIA GALLRING AV VISSA HANDLINGAR VID SALUHALLSFÖRVALTNINGEN ÄRENDET Saluhallsförvaltningen inkom

Läs mer

GALLRINGSPM FÖR PARAPLYSYSTEMET

GALLRINGSPM FÖR PARAPLYSYSTEMET STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-20983/07 SID 1 (7) 2008-12-08 PM 2008:16 Stadsledningskontoret Kopia Arkivansvariga på Stadsdelsförvaltningarna, Socialtjänstförvaltningen Äldreförvaltningen

Läs mer

I STOCKHOLM AB ÄRENDET

I STOCKHOLM AB ÄRENDET Stockholms Stadsarkiv Handläggare: Joakim Bendroth DNR 9.4-14320/2013 Sida 1 (16) 2013-12-11 2013:32 Promemoria GALLRING AV INFORMATION VID BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB ÄRENDET Bostadsförmedlingen

Läs mer

G A L L R I N G S B E S L U T

G A L L R I N G S B E S L U T Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN H A N D L Ä G G A R E: S U S A N N E S T R A N G E R T GALLRINGSBESLUT 2003:15 SID 1 (1) DNR 1513-16547/03 2003-12-15 G A L L R I N G S B E S L U T

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (9) 2008-07-17 DNR 9.3-6604/08 SSA 2008:2 Styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

BESLUT OM GALLRING AV INFORMATION HOS AB FAMILJEBOSTÄDER

BESLUT OM GALLRING AV INFORMATION HOS AB FAMILJEBOSTÄDER Stadsarkivet Arkivmyndighetens beslut 2016:16 DNR 5.1.2-8432/2016 Sida 1 (5) 2016-07-06 BESLUT OM GALLRING AV INFORMATION HOS AB FAMILJEBOSTÄDER Bolag AB Familjebostäder Beslutets omfattning Arkivmyndigheten

Läs mer

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET Stadsarkivet Verksamhetsområde Informationsförsörjning Handläggare: Christina Moberg DNR 5.1.2-9593/2015 Sida 1 (7) 2016-02-03 2016:01 Promemoria GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA BOSTÄDER

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA BOSTÄDER STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-18590/10 SID 1 (8) 2011-02-21 SSA 2011:2 AB Svenska Bostäder Att: Klas Heldesten Kopia: Revisionskontoret Stockholms stadshus

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare Inspektionsrapport DNR 9.3-2041/14 Sida 1 (8) 2014-04-25 SSA 2014:4 Närvarande från bolaget: Thomas Mundebo Chef Affärsstöd, Stab arkivansvarig Anders Törnkvist Bostadsuthyrning Marie Nogén Löneansvarig/HR

Läs mer

Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar inom Förskola och grundskola, barn- och ungdomsnämnden.

Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar inom Förskola och grundskola, barn- och ungdomsnämnden. DELEGERINGSBESLUT 2010-05-11 1 (6) 1 bilaga Beslutet i original till: Kopia av beslutet till: Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 6. Gallring Innehållsförteckning Gallring.....2 Gallra, rensa och gallringsfrist... 2 Rensning... 2 Gallring av allmänna handlingar... 3 Gallring vid överföring

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN GALLRINGSUTREDNING DNR 005-746/2008 SID 1 (5) 2008-09-01 Stadsarkivet GALLRINGSUTREDNING INFORMATION I KONTAKTCENTER 1. Beskrivning 1.1. VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

G A L L R I N G S B E S L U T 2003:11

G A L L R I N G S B E S L U T 2003:11 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN H A N D L Ä G G A R E: A N N I K A R O D H E GALLRINGSBESLUT 2003:11 SID 1 (1) DNR 1513-11408/03 2003-11-07 G A L L R I N G S B E S L U T 2003:11 Nämnd/Förvaltning

Läs mer

Arkivbeskrivning för S:t Erik Markutveckling AB

Arkivbeskrivning för S:t Erik Markutveckling AB Styrelsen 2011-05-17 Arkivbeskrivning för S:t Erik Markutveckling AB Historik Bolaget S:t Erik Markutveckling AB bildades 2004 i samband med att Stockholms stad beslutade om tre strategiska fastighetsförvärv

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-20 DNR 9.3-17071/07 SSA 2007:16 Miljöförvaltningen Att: Håkan Andersson HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN Närvarande

Läs mer

G A L L R I N G S B E S L U T 2005:13

G A L L R I N G S B E S L U T 2005:13 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN H A N D L Ä G G A R E: N I K L A S G U S T A F S S O N GALLRINGSBESLUT 2005:13 SID 1 (1) DNR 1513-1429/05 2005-08-10 G A L L R I N G S B E S L U T

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-11318/09 SID 1 (7) 2009-11-26 SSA 2009:23 Länsrätten i Stockholm Att. Rose-Marie Sundström HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2014-12-04 1832-2014 Lulebo AB Köpmangatan 27 972 33 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Lulebo AB Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att det vid inspektionen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksarkivet (RA) inspekterade den 5 november 2014 arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2196/13 SSA 2013:4 Äldreförvaltningen Att: Barbara Ahlmark HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Läs mer

G A L L R I N G S B E S L U T 2005:15

G A L L R I N G S B E S L U T 2005:15 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN H A N D L Ä G G A R E: S U S A N N E S T R A N G E R T GALLRINGSBESLUT 2005:15 SID 1 (1) DNR 1513-716/05 2005-08-24 G A L L R I N G S B E S L U T 2005:15

Läs mer

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet 1 (8) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3133-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hyresbostäder i Norrköping AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hyresbostäder i Norrköping AB Datum Diarienr 2014-12-04 1593-2014 Hyresbostäder i Norrköping AB Box 2330 600 02 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hyresbostäder i Norrköping AB Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Tullverket Box STOCKHOLM

Tullverket Box STOCKHOLM YTTRANDE 1(5) Datum Dnr RA 04-2011/3784 2011-09-19 Ert Dnr STY2011-546 Tullverket Box 12 854 112 98 STOCKHOLM Förslag till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Tullverkets

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-19717/08 SID 1 (7) 2009-04-20 SSA 2009:13 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB Närvarande från bolaget: Joachim

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS HÄSSELBY VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS HÄSSELBY VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-2192/13 SID 1 (6) 2013-04-26 SSA 2013:02 Hässelby Vällingby Stadsdelsförvaltning Att: Staffan Stavling Kopia: Revisionskontoret

Läs mer

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen.

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen. HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI ALTJÄNST Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21 JANUARI 2010 SID 1 (5) DNR 006 651-2009 SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-14413/09 SID 1 (6) 2009-12-21 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:30 Micasa Fastigheter i Stockholm AB BOLAG Micasa Fastigheter i Stockholm AB BESLUTETS

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HAMN AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HAMN AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2193/13 SSA 2013:3 Stockholms Hamn AB Att: Gun Rudeberg HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2011-11-25 DNR 9.3-16647/11 SSA 2011:13 Skarpnäcks skola, Att: Patrik Forshage Kopia: Utbildningsförvaltningen, Astrid

Läs mer

Övergång till sammanhållen digital ärendehantering gallring av ärendeakter i pappersform

Övergång till sammanhållen digital ärendehantering gallring av ärendeakter i pappersform 1(5) Övergång till sammanhållen digital ärendehantering gallring av ärendeakter i pappersform Ärendet Danderyds kommun har sedan januari 2010 arbetat mot en helt elektronisk diarieföring och ärendehanteringsprocess.

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2012-01-12 DNR 9.3-14148/11 SSA 2011:12 Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Att: Robert Johansson Kopia: Revisionskontoret

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN)

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN) STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-17157/10 SID 1 (5) 2011-01-12 SSA 2010:24 RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Gallringsbeslut för AB Stockholmshem

Gallringsbeslut för AB Stockholmshem Stadsarkivet Arkivmyndighetens beslut 2014:17 Sida 1 (9) 2014-08-12 Gallringsbeslut för AB Stockholmshem Nämnd/Bolag/Stiftelse AB Stockholmshem Beslus omfattning Arkivmyndigheten beslutar enligt 6 kap.

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-21 DNR 9.3-15936/08 SSA 2008:19 Svenska kyrkan i Huddinge Att: Christer Pettersson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

GALLRINGSBESLUT FÖR SVENSKA BOSTÄDER MED DOTTERBOLAG

GALLRINGSBESLUT FÖR SVENSKA BOSTÄDER MED DOTTERBOLAG STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-913/13 SID 1 (1) 2013-04-24 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2013:15 GALLRINGSBESLUT FÖR SVENSKA BOSTÄDER MED DOTTERBOLAG Svenska Bostäder Beslutets

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STIFTELSEN HOTELLHEM I STOCKHOLM

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STIFTELSEN HOTELLHEM I STOCKHOLM STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-05440/10 SID 1 (10) 2010-06-09 SSA 2010:12 Stiftelsen Hotellhem i Stockholm Att: Ann Hilmersson Kopia: Revisionskontoret HANTERING

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:42 Riksarkivets föreskrifter om bevarande, undantag från gallring, återlämnande eller gallring hos Pensionsmyndigheten;

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation ; beslutade den 21 maj

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2011-12-05 DNR 9.3-7279/11 SSA 2011:10 Kungsholmens stadsdelsförvaltning Att: Christin Bjuggren Kopia: Revisionskontoret

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-12-20 DNR 9.3-16638/11 SSA 2011:14 Stockholms hotell- och restaurangskola Att: Hans Kristian Widberg Kopia: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277 Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Konsumentverket Datum: 2012-10-11 Närvarande Från myndigheten Adm.chef (del av tid) IT-avd (del av tid) arkivarie Från Riksarkivet Martin Utvik inspektör

Läs mer

Närvarande från förvaltningen: Kjell Sahlin, enhetschef för USK Stab och arkivansvarig Margaret Olsson, registrator Lisbeth Weibull, personalstrateg

Närvarande från förvaltningen: Kjell Sahlin, enhetschef för USK Stab och arkivansvarig Margaret Olsson, registrator Lisbeth Weibull, personalstrateg Stockholms stadsarkiv HANDLÄGGARE: MARTIN STÅHL INSPEKTIONSRAPPORT DNR 1513-17892/06 SID 1 (5) 2007-01-25 SSA 2007:01 Utrednings- och statistikkontoret Att: Kjell Sahlin H ANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:39 Riksarkivets beslut om gallring hos Länsstyrelserna; beslutade den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15935/08 SSA 2008:11 Järfälla kyrkoförvaltning Att: Thomas Waltin INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2011-01-12 SDN 2011-02-17 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Riktlinjer för handläggning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vd- och omsorg samt LSS-verksamheten Handlingar som kan uppstå i samband med handläggningen av ärenden Anmälningar/ ansökan Ansökningar från enskild

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Riktlinje Socialt boende

Riktlinje Socialt boende Ansvarig för rutin Anna Fritzheimer Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden, 2016-06-29 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: 2016.0534-1 Tills vidare

Läs mer

Riktlinjer för gallring i sociala medier KS-2011/1100

Riktlinjer för gallring i sociala medier KS-2011/1100 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/1100 2011-12-01 Kommunstyrelsen Riktlinjer för gallring i sociala medier KS-2011/1100 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR VID HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR VID HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-6859/08 SID 1 (9) 2008-06-23 SSA 2008:1 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Att: Kerstin Henningsson HANTERING AV ALLMÄNNA

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL Styrdokument Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2012-04-20 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Vid lagändring Följas upp: RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA

Läs mer

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal PM Bilaga 7:4 Kommunledningskontoret 2013-06-10 Annika Holmberg Bo Johansson Sidan 1 av 5 Kommunarkivarie arkivarie 08-579 216 45 08-579 216 51 Dnr KS 2013/1120 Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt,

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Per Matsson Per Matsson Konsult AB per@permatssonkonsult.se Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Allmänna handlingar får gallras Vid gallring skall beaktas att

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Mittuniversitetet

Regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Mittuniversitetet 2017-06-28 Regler för bevarande av elektroniska Publicerad: 2017-06-28 Beslutsfattare: Håkan Stenström Handläggare: Anna Connell Beslutsdatum: 2017-06-28 Giltighetstid: Tillsvidare Sammanfattning: Med

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MATILDA EKSTRÖM INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-08-08 DNR 9.3-2554/11 SSA 2011:5 Mässfastigheter i Stockholm AB Att: Sven Lundgren

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16302/11 SID 1 (7) 2012-01-19 SSA 2011:18 Polismyndigheten i Stockholms län Operativa avdelningen Att: Helena Österborg HANTERING

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2011:54 RVII (Dnr 325-1281/2009) Hantering av ärenden med skyddade personuppgifter Anvisningar för handläggning av ärenden och genomförande av insatser inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen

Läs mer

ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STADSARKIVETS INSPEKTIONSRAPPORT

ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STADSARKIVETS INSPEKTIONSRAPPORT Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: Jan Francke Tfn: 08-508 03 024 Tjänsteutlåtande 2006-01-04 sid 1 (7) Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STADSARKIVETS INSPEKTIONSRAPPORT

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (9) 2009-12-17 DNR 9.3-11321/09 SSA 2009:21 Stockholms Stads Parkerings AB Att: Kerstin Sigurdson Kopia: Stockholms Stadshus

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2009-02-17 DNR 9.3-19392/08 SSA 2009:2 Österåker-Östra Ryds församling Att: Jan Bonander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Hantering av allmänna handlingar hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-2045/14 Sida 1 (9) 2014-06-02 SSA 2014:07 Hantering av allmänna handlingar hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB Närvarande från bolaget: Anne Tawastman

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) AB Svenska Bostäder

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) AB Svenska Bostäder Datum Diarienr 2014-12-04 1228-2014 AB Svenska Bostäder Box 95 162 12 Vällingby Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) AB Svenska Bostäder Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I INTERNBYTESKÖN

KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I INTERNBYTESKÖN SID 1 (6) Styrdokument Fastställt av styrelsen 2012-05-23 KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I INTERNBYTESKÖN 1 KÖREGLER 1.1 GRUNDREGLER Detta styrdokument ansluter till de två överenskommelser som finns

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer