G A L L R I N G S B E S L U T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G A L L R I N G S B E S L U T"

Transkript

1 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN H A N D L Ä G G A R E: S U S A N N E S T R A N G E R T GALLRINGSBESLUT 2004:14 SID 1 (1) DNR / G A L L R I N G S B E S L U T 2004:14 Nämnd/Förvaltning AB Svenska Bostäder SSA dnr /04 Beslutets huvudsakliga innehåll Samtliga digitala upptagningar i Störningsärenden Webb (1), Inkasso Direkt (2), och Prolån (3) gallras vid inaktualitet enligt följande: - Störningsärenden gallras 1 år efter senaste notering. (1) - Hyresskulder gallras efter att skulden är avbetalad eller den skuldsatte avliden. (2. - Lån och bidrag gallras två år efter att lånet lösts, alternativt när bidraget upphört att utbetalas. (3) - Uppgifter från avier angående in- och utbetalningar gallras 2 år efter att transaktionen skett. (3) Övriga handlingar i ärendet Gallringsförslag från AB Svenska Bostäder Yttrande från Revisionskontoret Yttrande från Juridiska avdelningen Stadsarkivets promemoria Anm Viss avidentifierad statistik bevaras genom utskrift på papper. Beslutande samt datum för beslut Björn Jordell Stadsarkivarie B OX 22063, B ESÖKSADRESS: KUNGSKLIPPAN 6 T FN: , F AX: E-POST:

2 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN DNR /04 SID 1 (10) PROMEMORIA 2004:14 GALLRING AV DIGITALA UPP TAGNINGAR I AB SVENSKA BOSTÄDERS IT-SYSTEM; STÖRNINGSÄRENDEN WEBB, INKASSO DIREKT OCH PROLÅN ÄRENDET AB Svenska Bostäder inkom den 22 oktober 2004 till Stadsarkivet med en gallringsframställan för de digitala upptagningarna i IT-systemen; Störningsärenden Webb, Inkasso Direkt och Prolån. Bolaget räknar dessa system till de mer verksamhetskritiska. Med hänsyn till framför allt hyresgästernas personliga integritet, föreslår bolaget dock att systemens totala informationsinnehåll gallras ---efter att upptagningarna förlorat sin omedelbara betydelse för verksamheten. Vidare föreslås viss avidentifierad statistik undantas från gallring. BAKGRUND Framställan har sin bakgrund i Stadsarkivets senaste inspektion (2002). Den gällde bolagets hantering av allmänna handlingar och tog sin utgångspunkt i arkivregelverkets krav. Granskningen resulterade bl.a. i yrkandet att informationsinnehållet i bolagets samtliga IT-system och register måste utredas ut bevarande- och gallringssynpunkt. AB Svenska Bostäder tog som första åtgärd fram en handlingsplan, och genomförde en inventering av de totalt 80 IT-systemen. Den resulterade i att drygt hälften av systemen bedömdes innehålla allmänna handlingar. Successivt avser bolaget att utreda systemens informationsinnehåll ur bevarande- och gallringssynpunkt för att åstadkomma nya gallringsbeslut. Under hösten fattade bolaget tre lokala gallringsbeslut avseende digital information (bilagda framställan). Besluten omfattade informationsinnehållet i vissa ITsystem, externa hemsidan samt intranätet. Enligt bolagets bedömning har dessa uppgifter en tillfällig eller ringa betydelse enligt kriterierna i stadens gallringsanvisningar. ALLMÄNT Även om arkivlagens huvudprincip är att samtliga allmänna handlingar ska bevaras, är det varken praktiskt eller ekonomiskt försvarbart. Därför medger lagen också gallring. Eftersom gallring emellertid är oåterkallelig, fordras noggranna överväganden med hänsyn till olika intressenters informationsbehov enligt 3 arkivlagen. Det är skälet till att Stadsarkivet, efter förfrågan från nämnder, bolag och stiftelser, fattar beslut om gallring i Stockholms stad. B OX 22063, S TOCKHOLM, B ESÖKSADRESS: KUNGSKLIPPAN 6 T FN: , F AX:

3 DNR /04 SID 2 (10) GALLRINGSFRAMSTÄLLAN Gallringsframställan har utarbetats av Katharina Prager och Hanna Johanson, BRA Arkivkonsult, på uppdrag av Klas Heldesten, bolagsjurist och arkivansvarig vid AB Svenska Bostäder. Framställan baseras på arkivkonsulternas intervjuer med berörd personal och på granskningar av system och innehåll. Utöver aktuell framställan har, som tidigare nämnts, bolaget fattat flera lokala gallringsbeslut för de digitala upptagningarna i åskilliga ITsystem/-register, i intranätet och på externa hemsidan. Bolaget har bedömt att dessa har tillfällig eller ringa betydelse i enlighet med kriterierna i stadens gallringsanvisningar. REMISSINSTANSERNAS SYNPUNKTER AB Svenska Bostäder har remitterat gallringsframställan till Revisionskontoret och Juridiska avdelningen för yttrande. Av svaren att döma har remissinstanserna inte haft något att erinra. Revisionskontoret hänvisar till den i regel 10-åriga gallringsfristen för handlingar som ingår i redovisningssystemet EDIT/EMIL (SSA 1997:7). Vidare påpekar Revisionskontoret att vissa räkenskapshandlingar kan behöva sparas längre än 10 år, däribland verifikationer med uppgifter om nyttjanderätt- och servitutsrätt till fast egendom samt till investeringsutgifter med löpande garantitid. STADSARKIVETS SYNPUNKTER Störningsärenden Webb Beskrivning av Störningsjouren och Störningsärenden Webb Störningsjouren tillkom 1986 i syfte att hantera akuta och allvarliga störningsproblem som uppstår efter kontorstid och rör hyresgäster i de kommunala bostadsbolagens lägenheter. För närvarande är verksamheten en gemensam angelägenhet för AB Stockholmshem, AB Familjebostäder, Svenska Bostäder AB samt Järfällabygdens hus. Huvudansvaret för jourverksamheten överfördes 2001 från AB Familjebostäder till AB Stockholmshem. Störningsjouren består av personal, en ledningscentral, samt två jourbilar. Varje jourbil har två anställda, som åker ut, undersöker och åtgärdar de uppdrag som rapporteras in till ledningscentralen. Jourens anställda har tystnadsplikt, och rapporterar till respektive bostadsföretag, som sedan följer upp alla ärenden. Störningsärenden Webb är ett webbaserat system/applikation till den gemensamma Störningsjouren. Det är ett stödsystem i ärendehandläggningen av hyresgästers störningar, och består i huvudsak av dels ett diarium och dels ett ärendehanteringssystem kring störande hyresgäster, vanvård och korttidskontrakt.

4 DNR /04 SID 3 (10) Indata Indata till systemet sker manuellt samt genom koppling till Svenska Bostäders stordator (EWA), varifrån adressuppgifter inhämtas till ett kontraktsnummer. Uppgifter ur Störningsjourens IT-system (Allan) noteras i systemet men sker inte genom direktkoppling. I Störningsärenden Webb ingår vissa mallar, varifrån ärende/kontraktsnummer, kontaktuppgifter kring hyresgästen samt personnummer hämtas från systemet. Externa kontakter kan noteras i systemet och sökningar sker på kontraktsnummer. Utdata Vid behov hämtas uppgifter för statistikändamål som redovisas för företagsledning och styrelse. På Stadsarkivets fråga om vilka uppgifter som ingår i statistiken och med vilken regelbundenhet som den tas ut, har bolaget uppgivit att statistik redovisas i bolagets årsberättelse, exempelvis typ av störning och antal avhysningar. Enligt de uppgifter Stadsarkivet fått rör det sig årligen om ca 60-talet rapporterade allvarliga störningar, medan flertalet störningar tycks vara av lindrigare art genom att de rör hyresgäster som spelar för hög musik. Enligt framställan tas varje kvartal ut vissa mättal. Med stöd av den kompletterande information som bolaget lämnat om vad som avses med mättal har följande framkommit; att det rör de skrivelser som skickas till störande hyresgäster: Störningsbrev 1,2,3, varningsbrev, uppsägning, avhysning och återtagning samt i förekommande fall kravbrev. Digitalt informationsinnehåll i Störningsärenden Webb Kontraktsnummer och uppgifter om lägenheten och hyresgästen/hyresgästerna Kontaktuppgifter till stadsdelsförvaltning och andra inblandade Beskrivning av störningsärendet, fritext som överförs till brevmall Uppgifter om ärendets utveckling, såsom uppläggningsdatum och datum då olika typer av brev skickats Kontaktuppgifter till störda hyresgäster Register med koppling till lagrade dokument Noteringspost med löpande noteringar i fritext Förslag till gallring Enligt bolagets förslag ska de IT-baserade störningsärendena gallras 1 år efter senaste notering, på motsvarande sätt som pappersakterna. Ett ärende avslutas genom att hyresgästen slutar störa eller blir avhyst. Varje handläggare föreslås avgöra om ärendet ska bevakas vidare eller gallras. Motiv för gallring AB Svenska Bostäder redovisar följande skäl för gallring av de digitala upptagningarna i Störningsärenden Webb: 1. Skydd av hyresgästernas personliga integritet Bolaget menar att Störningsjouren och angränsande verksamhet inom de kommunala bolagen betraktas som en kurativ verksamhet och inte som en kontrollfunktion. Vidare

5 DNR /04 SID 4 (10) refererar bolaget till att politiker och beslutsfattare i samband med Störningsjourens tillkomst gav mycket klara direktiv om dess förutsättningar, nämligen att den dokumentation som uppstod borde gallras av integritetsskäl. 2. Allvarliga störningsärenden dokumenteras av andra funktioner inom bolaget Avser de ärenden som leder till avhysning, utmätning och ärenden som behandlas av hyresnämnden. Avhysningar dokumenteras i domstolsakter med 10 års gallringsfrist samt i kontraktsakter, vilka gallras 10 år efter kontraktets upphörande. Bolaget hänvisar till att de störningsärenden som går vidare till domstol bevaras. Detta framgår dock inte klart i det tidigare gallringsbeslutet för vissa handlingar vid AB Svenska Bostäder SSA 1999:4. I motsvarande gallringsbeslut för vissa pappershandlingar vid AB Stockholmshem SSA 1998:6 - anges däremot explicit att störningsärenden som går till domstol bevaras. 2. Viss statistisk information i avidentifierad form skrivs ut på papper och bevaras Enligt framställan skriver bolaget vid behov ut viss statistik ur Störningsärenden Webb. Statistiken redovisas för företagsledning och styrelse eller i tryckta årsberättelser eller liknande. Därutöver tas varje kvartal vissa mättal ut. Stadsarkivet tolkar det så att dessa omfattar antal och typ av skrivelser, som bolaget skickat till störande hyresgäster för att åstadkomma rättelse. 3. Allmännyttans störningsärenden i analog och digital form gallras i hög utsträckning De störningsärenden som tidigare var pappersbaserade får gallras 1 år efter senaste notering med stöd av gallringsbeslutet för vissa handlingar vid AB Svenska Bostäder - SSA 1999:4. Beslutet torde kunna omfatta även de handlingar, som idag inkommer till eller upprättas på papper inom ramen för störningsärenden. Utöver detta har Stadsarkivet tidigare fattat följande gallringsbeslut som involverar störningsärenden: SSA 1997:1 (AB Familjebostäder) och SSA 1998:6 (AB Stockholmshem). Vidare har Stadsarkivet godkänt AB Stockholmshems lokala gallringsbeslut för Störningsjourens IT-stöd (daterat ). 4. Dokumentation i störningsärenden bevaras av andra myndigheter Bolaget har förutom hänvisning till hyresnämnden inte motiverat gallring med att vissa andra myndigheter också förfogar över uppgifter i störningsärenden. Stadsarkivet har dock på egen hand försökt att i någon mån relatera gallringsförslaget till sådan dokumentation. Avsikten har varit att få ett fördjupat underlag för vår prövning. Följande kontakter har tagits: Dokumentation vid Socialtjänstförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna En hyresvärd får enligt hyreslagen inte säga upp en hyresgäst utan att först ha uppmanat hyresgästen att upphöra med störningen samt meddelat socialnämnden. När det gäller Stockholms stad är det respektive stadsdelsförvaltning som mottar information om störande hyresgäster, inte Socialtjänstförvaltningen (feladresserade försändelser sänds vidare till respektive stadsdelsförvaltning). Stadsarkivet har bl.a. varit i kontakt med stadsdelsarkivarierna vid Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning samt kontaktpersonen för ett samverkansprojekt vid Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning, där syftet är att försöka förebygga hemlöshet.

6 DNR /04 SID 5 (10) Följande översiktliga bild har förmedlats av hur inkommande information i störningsärenden hanteras vid stadsdelsförvaltningarna inom Stockholms stad; Informationen om en störande hyresgäst kan exempelvis inkomma genom skriftlig eller muntlig information från hyresvärd (t.ex. uppmaning om att upphöra med störningarna), anmälningar, polisrapporter, meddelande om hyresskulder m.m. För de handlingar som inte föranleder att ett ärende läggs upp med stöd av socialtjänstlagen, resulterar det i s.k. icke-ärenden hos stadsdelsförvaltningen. Handlingar i s.k. ickeärenden får gallras 5 år efter beslut i enlighet med Stadsarkivets gallringsbeslut SSA 2004:2. Undantagna från gallring är de uppgifter som skrivs in i Paraplysystemets fält för Inkommande information. Alternativt leder de inkomna handlingarna till ett ärende som dokumenteras i en socialtjänstakt i Paraplysystemet. Eftersom merparten av socialtjänstakterna gallras med stöd av socialtjänstlagens bestämmelser (personer födda den 5:e, 15:e och 25.e i varje månad), drar Stadsarkivet slutsatsen att dokumentation som kan relateras till störningsärenden i mycket begränsad utsträckning kommer att bevaras vid stadsdelsförvaltningarna. Från kontaktpersonen för forskningsprojektet uppgavs att de flesta rapporter om störande hyresgäster som inkommer till stadsdelen, rör personer som redan är aktuella för insatser enligt socialtjänstlagen och för vilka en socialtjänstakt finns upplagd. Vidare uppgavs att de ärenden som behandlas av hyresnämnden tillhör de mest långvariga och svårlösta. Dokumentation vid Hyresnämnden i Stockholm De störningsärenden som inkommer från hyresvärden rubriceras vid Hyresnämnden i regel som s k Förlängningsärenden, d.v.s. ärenden om Förlängning av hyresavtal (målgrupp 45, A 08-45) tillsammans med andra ärenden enligt 12 kap. 49 Jordabalken. Handlingar i dessa ärenden gallras med undantag av ansökan, beslut och dagboksblad. Gallringsfristen är 5 år om ansökan dragits tillbaka eller 10 år i de fall hyresnämndens fattat beslut. Ur måloch ärendehanteringssystemet VERA bevaras vissa statistikuppgifter i ärendena. Dock går det inte att specifikt härleda störningsärenden bland andra typer av förlängningsärenden. Genom att gå in och titta på varje förlängningsärendes beslut eller dagboksblad kan det dock gå att utläsa om ärendet har sin grund i rapporterade störningar. Andra myndigheters dokumentation Stadsarkivet har även frågat FoU-enheten för forskning inom socialtjänstens område, om det pågår forskning som har anknytning till störningsärenden. Enligt kontaktad handläggare förekommer det inte. Kronofogdemyndigheten, som har till uppgift att verkställa vräkningar, för även statistik över antal verkställda vräkningar m.m. Tidigare gallringsbeslut och vägledande allmänna råd om gallring Stadsarkivet har fattat följande gallringsbeslut för störningsärenden inom de allmännyttiga bostadsföretagen:

7 DNR /04 SID 6 (10) SSA 1997:1 Gallring av vissa handlingar inom AB Familjebostäder Gallring medgavs för pappersbaserade störningsakter 1 år efter senaste störning. Av Stadsarkivets PM framgår att det dokumentationen huvudsakligen består av rapporter från anmälan, kontakter med hyresgästen och korrespondens. Den sägs bestå av --kortfattade anteckningar med skiftande kvalitet. Vidare uppges att Materialet besitter ett visst forskningsvärde---, men att det --- dock är tveksamt om värdet motiverar bevarande. I de fall störningsärendet leder till åtgärd, t ex uppsägning, bevaras erforderlig dokumentation i kontraktsakten. Avidentifierad statistik över störningsärenden förs. Mot bakgrund av detta anser Stadsarkivet att störningsakterna kan gallras. I gallringsövervägandet har också aspekter kring den personliga integriteten vägts in. Akterna började föras under förutsättning av relativt snar gallring. Skulle de börja bevaras skulle förmodligen dokumentationen minska. SSA 1998:6 Gallring av vissa handlingar inom AB Stockholmshem Gallring medgavs av pappersbaserade störningsärenden 1 år efter senaste notering. I störningsärendeakten ingår dagboksblad, korrespondens, noteringsblad samt Störningsjourens rapporter. Undantagna från gallring är de ärenden som går till domstol. Detta överensstämmer med Juridiska avdelningens remissyttrande till Stockholmshems gallringsframställan, där det betonas att handlingar bör bevaras om de kan utgöra juridiskt bevis i domstolsprocesser. SSA 1999:4 Gallring av vissa handlingar inom AB Svenska Bostäder Gallring medgavs av pappersbaserade störningsärenden 1 år efter senaste notering Lokalt gallringsbeslut för Störningsjourens IT-system, AB Stockholmshem Stadsarkivet har godkänt AB Stockholmshems lokala gallringsbeslut för Störningsjourens IT-system, daterat (SSA dnr ). Beslutet är en ändring av tidigare gallringsbeslut, daterat ; i följande delar; gallringsfristen för uppgifterna i utryckningsrapporterna har förlängts från 1 månad till tre månader samt ett fåtal fält har tillkommit respektive försvunnit i samband med systemuppgraderingen Allmänna råd om gallring I RA- FS 1995:2, Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar rörande teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landsting (RA-FS 1995:2), rekommenderas omgående gallring av vissa handlingar inom bostadsförmedling; exempelvis akter rörande åtgärder enligt hyreslagstiftningen i kommuner som ej tillhör intensivdataområde. Vidare föreslås uppsägningar av hyresgäster liksom betalda skulder få gallras efter 2 år. Stadsarkivets synpunkter på gallring av Störningsärenden Webb Stadsarkivet skulle gärna ha sett att de digitala upptagningarnas betydelse för insyn, rättssäkerhet- och forskningsvärde hade utretts ytterligare. Det hindrar dock inte Stadsarkivet från att föreslå att gallring medges enligt AB Svenska Bostäders förslag. Skälet är främst att Stadsarkivet i flera fall redan medgivit att störningsärenden i pappersform får gallras vid samtliga allmännyttiga bostadsföretag i Stockholms stad. Dessutom har Stadsarkivet godkänt att flertalet upptagningar i Störningsjourens IT-stöd

8 DNR /04 SID 7 (10) Allan kan gallras relativt omgående (se AB Stockholmshems lokala gallringsbeslut, ). I viss utsträckning har även Stadsarkivet tagit hänsyn till de politiska direktiv som gavs vid Störningsjourens start; att integritetskänslig dokumentation gallras så snart uppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål. Eftersom Stadsarkivets uppgift är att slutligt bedöma och värdera det långsiktiga behovet av information för olika intressenter, vill Stadsarkivet gärna redovisa på vilka områden vi haft vissa farhågor för konsekvenserna av genomförd gallring: Stadsarkivet har uppfattat att den problematik som ligger bakom ett störningsärende i vissa fall kan ha komplexa sociala, medicinska och psykiska orsaker (även om majoriteten av alla störningsärenden tycks kunna relateras till hyresgäster som spelar för hög musik och inte förstår att det stör grannar). Det faktum att socialtjänsten för närvarande gallrar merparten av de individbaserade socialtjänstakterna med stöd av socialtjänstlagen, skulle därför kunna motivera att hyresvärdarnas dokumentation kring störande hyresgäster bevarades helt eller delvis. Genom avidentifiering av systemets personuppgifter skulle Störningsärenden Webb i teorin kunna bevaras helt eller delvis i digital form, utan att det vore till men för hyresgästernas integritet. Stadsarkivet inser dock att kostnads- och säkerhetsskäl knappast motiverar en sådan anpassning av systemet för långtidslagring. Det integritetsskäl som bolaget refererar till som främsta skäl för gallring, är enligt Stadsarkivets uppfattning inte relevant som enda motiv för gallring. Dels har Störningsjourens personal tystnadsplikt och dels är den specialutbildad för uppgiften. Den sekretess enligt 7 kap. 25 som gäller för hyresgästens angelägenheter har visserligen presumtion för offentlighet, men torde i förekommande fall kunna tillämpas av bolagets personal. Stadsarkivet bedömer att upptagningarna skulle kunna vara av stor betydelse för såväl socialhistorisk som bostadshistorisk forskning. Även om antalet individer i Störningsärenden Webb inte skulle utgöra ett representativt urval för kvantitativ forskning (då jämförelser inte kan göras med privatvärdarnas hyresgästbestånd), kan det finnas forskning som använder sig av mindre urval utifrån mer kvalitativa utgångspunkter. För den enskilde eller anhöriga kan upptagningarna i Störningsärende Webb ha betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt eller tillmätas ett insynsvärde för kontroll av bolagets kriterier och handläggningsprinciper. Bolaget å sin sida kan styrka vilka aktiviteter och uppmaningar som vidtagits för att få slut på störningarna. Inkasso Direkt Av framställan framgår att IT-systemet Inkasso Direkt används av bostadsenhetens kravhandläggare, som stöd för hantering av skulder som tagits som hyresförluster och för ränteberäkningar vid avbetalningar av gamla skulder. Avbetalningsprocessen kan följas i systemet, vilket också tillhandahåller mallar för utskrifter och brev i inkassoärendena.

9 DNR /04 SID 8 (10) Mellan Inkasso Direkt och fastighetssystemet EWA finns en koppling genom att det noteras i fastighetssystemet att avflyttad hyresgäst har en innestående hyresskuld. Det medför att hyresgästen inte på nytt får hyra en lägenhet hos AB Svenska Bostäder. Uppgifterna rör avflyttade hyresgästers namn, personnummer, kontaktuppgifter och mobilnummer (om känt). Det finns historik/logg i form av noteringar och datum för utskick av olika dokument. I systemet ingår även mallar som hämtar ärende/kontraktsnummer, kontaktuppgifter kring hyresgästen samt personnummer. Enligt Stadsarkivets gallringsbeslut SSA 1999:4 medges gallring av inkassoärenden fem år efter att ärendet avslutats, vilket sker genom att ärendet avslutas eller skulden återbetalas. Som främsta skäl för att få gallra de digitala upptagningarna i Inkasso Direkt hänvisar bolaget till hyresgästernas personliga integritet. Dokumentation om avhysning, utmätning etc. förvaras i hyreskontraktsakten, vars innehåll gallras 10 år efter kontraktets upphörande. Avidentifierad statistisk information skrivs varje kvartal ut på papper och bevaras. Upptagningar som föreslås gallras: Kontraktsnummer och uppgifter om lägenheten och hyresgästen/hyresgästerna Uppgifter om ärendets utveckling, såsom uppläggningsdatum och datum då olika typer av brev skickats Register med koppling till lagrade dokument Noteringspost med löpande noteringar i fritext Förslag till gallring AB Svenska Bostäder har föreslagit att gallringsfristen sätts till: ---efter att skulden är avbetalad eller när den skuldsatte är avliden. Vidare föreslås att upptagningarna sparas tillsvidare, till dess att gallring genomförs i samband med att kravhandläggaren arkiverar pappersakten och noteringen om kvarstående skuld i fastighets- och hyressystemet EWA tas bort. Stadsarkivets syn på gallring av Inkasso Direkt I gallringsbeslutet SSA 1999:4 framgår att inkassoärenden och betalningsförelägganden får gallras 5 år efter ärendets avslutande samt att avbetalningsplaner får gallras 5 år efter att respektive plan upphört att gälla. Stadsarkivet har jämfört gallringsframställan med vissa motsvarande handlingstyper i Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1995:2 och RA-FS 1997:8). Riksarkivets allmänna råd är enbart vägledande inom Stockholms stad, men i de fall Stadsarkivet medger kortare gallringsfrist fordrar det ordentlig motivering. I RA-FS 1995:2 rekommenderas gallringsfristen 2 år för betalda hyresskulder liksom restlängd för hyror. Där framgår dessutom att hyreskontrakt kan gallras 2 år efter upphörande, om inte hyresskuld kvarstår. I RA-FS 1997:8, rekommenderas gallringsfristen 2 år för inkassoärenden.

10 DNR /04 SID 9 (10) Mot bakgrund av ovanstående har Stadsarkivet inget i sak att invända mot gallring av de digitala uppgifterna i Inkasso Direkt. Prolån IT-systemet Prolån utvecklades 1985 tillsammans med AB Familjebostäder. Systemet används till stöd för hantering av lån, räntebidrag, pantbrev och tomträttsavgälder för AB Svenska Bostäder med dotterbolag. IT-systemet innehåller funktioner för ränteberäkning, simulering inför budgetprognoser och andra till finansieringsanknutna uppgifter. Avstämning sker mellan de EDI-filer som levereras kvartalsvis och de tomrättsavgälder som Gatu- och Fastighetskontoret hanterar. Det ligger till grund för utbetalning till staden, medan själva utbetalningen hanteras av bolagets ekonomisystem. Utgifter och inkomster överförs till ekonomisystemet en gång per månad, kontroll av pantbrev sker o.s.v. Indata till systemet är bl.a. uppgifter från pappersbaserade handlingar såsom tomträttsavtal, lånehandlingar, pantbrev och beslut från länsstyrelsen. Dessa handlingstyper omfattas av gallringsbeslutet SSA 1999:4. I framställan begärs att Prolåns digitala informationsinnehåll gallras i sin helhet. Bolaget hänvisar till att uppgifter och sammanställningar bevaras i årsberättelser, tomträttsavtal, styrelseärenden samt i ekonomisystemet. De uppgifter som enbart finns i Prolån är förfallodatum och räntesatser, vilka uppges ha relativt kortvarig betydelse för bolaget. Vidare hänvisas till att viss dokumentation skrivs ut på papper för att tillgodose rättssäkerhet och olika förvaltningsändamål. Listor över de poster som överförs till ekonomisystemet skrivs ut en gång/månad. Avstämning mot EDI-filerna tas ut en gång per/kvartal liksom en logglista över förändringarna i databasen. Samtliga av dessa pappersutskrifter arkiveras i 10 år. Gallringsbara uppgifter: Lån: långivare, lånevillkor, räntesatser, förfallodatum, bindningstid, skuldens storlek (ursprunglig och kvarstående) Räntebidrag: fastighetsnr och beteckning, bidragets storlek, utbetalningsdatum. Pantbrev: fastighetsnr och beteckning, belåning. Tomträttsavgälder: fastighetsnr och beteckning, avgäldens storlek, förfallodatum, bindningstid. Förslag till gallring AB Svenska Bostäder föreslår att uppgifter om lån och bidrag gallras 2 år efter att lånet lösts, alternativt efter att bidraget upphört att utbetalas. Vidare föreslår man att uppgifter från avier angående in- och utbetalningar ska få gallras 2 år efter att transaktionen gjorts, men hänvisning till att själva transaktionen dokumenteras i kassans verifikationsserier samt i bolagets ekonomisystem.

11 DNR /04 SID 10 (10) Stadsarkivets syn på gallring av Prolån In- och utdata i Prolån regleras i huvudsak genom Stadsarkivets gallringsbeslut SSA 1999: 4. Mot bakgrund av ovanstående har Stadsarkivet inget i sak att invända mot gallring av de digitala uppgifterna i Prolån. Vägledande för Stadsarkivets bedömning av AB Svenska Bostäders gallringsframställan har varit: - Stadsarkivets gallringsbeslut för vissa handlingar vid AB Familjebostäder (SSA 1997:1), - Stadsarkivets gallringsbeslut för vissa handlingar vid AB Stockholmshem (SSA 1998:6), - Stadsarkivets gallringsbeslut för vissa handlingar vid AB Svenska Bostäder (SSA 1999:4), - Lokalt gallringsbeslut för Störningsjourens IT-system, AB Stockholmshem (daterad ), - Riksarkivets bevarande- och gallringspolicy bevarandet av nutiden (1995), - Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlignar rörande teknisk verksamhet, mark, och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landsting (RA-FS 1995:2), - Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av vissa handlingar i kommunernas och landstingens arkiv (RA-FS 1997:8). FÖRSLAG TILL BESLUT Stadsarkivet föreslår att gallring enligt AB Svenska Bostäders förslag kan medges utan att de ändamål som anges i 3 arkivlagen åsidosätts. Susanne Strangert Stadsarkivets enhet för tillsyn och rådgivning

G A L L R I N G S B E S L U T 2005:13

G A L L R I N G S B E S L U T 2005:13 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN H A N D L Ä G G A R E: N I K L A S G U S T A F S S O N GALLRINGSBESLUT 2005:13 SID 1 (1) DNR 1513-1429/05 2005-08-10 G A L L R I N G S B E S L U T

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN GALLRINGSUTREDNING DNR 005-746/2008 SID 1 (5) 2008-09-01 Stadsarkivet GALLRINGSUTREDNING INFORMATION I KONTAKTCENTER 1. Beskrivning 1.1. VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-14413/09 SID 1 (6) 2009-12-21 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:30 Micasa Fastigheter i Stockholm AB BOLAG Micasa Fastigheter i Stockholm AB BESLUTETS

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Gallringsbeslut för AB Stockholmshem

Gallringsbeslut för AB Stockholmshem Stadsarkivet Arkivmyndighetens beslut 2014:17 Sida 1 (9) 2014-08-12 Gallringsbeslut för AB Stockholmshem Nämnd/Bolag/Stiftelse AB Stockholmshem Beslus omfattning Arkivmyndigheten beslutar enligt 6 kap.

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9455/2014 Sida 1 (8) 2014-10-08 SSA 2014:10 Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Närvarande från serviceförvaltningen: Christer

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL Styrdokument Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2012-04-20 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Vid lagändring Följas upp: RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) AB Svenska Bostäder

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) AB Svenska Bostäder Datum Diarienr 2014-12-04 1228-2014 AB Svenska Bostäder Box 95 162 12 Vällingby Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) AB Svenska Bostäder Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5

G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN GALLRINGSBESLUT 1999:5 SID 1 (1) 2000-01-31 G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5 Nämnd/styrelse Samtliga myndigheter, bolag och stiftelser för vilka

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

förändrad driftsform

förändrad driftsform STOCKHOLMS STADSARKIV Att hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Att Hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Version 2, 2009 Författare: Sara

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:6 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring hos Centrala studiestödsnämnden; beslutade den 16

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel

Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel Bakgrund En enskild kan beviljas förmedlingsmedel som bistånd. När en enskild av olika anledningar inte klarar att sköta sin ekonomi på egen hand,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1317-2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun 753 75 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 346-2013 Gårdstensbostäder AB Box 4 424 21 ANGERED Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Gårdstensbostäder

Läs mer

Slutet av 60-talet. Från magnetband till direktåtkomst. Johan Bålman Skatteverket johan.balman@skatteverket.se. Hur körde man?

Slutet av 60-talet. Från magnetband till direktåtkomst. Johan Bålman Skatteverket johan.balman@skatteverket.se. Hur körde man? Slutet av 60-talet Från magnetband till direktåtkomst Johan Bålman Skatteverket johan.balman@skatteverket.se Länsstyrelsen (SKM) för på magnetband register över befolkningen i länet, 74 folkbokföringskungörelsen

Läs mer

Yttrande avseende Datainspektionens begäran om upplysningar, diarienummer 1080-2013

Yttrande avseende Datainspektionens begäran om upplysningar, diarienummer 1080-2013 Datainspektionen Att: Camilla Sparr Box 8114 104 20 Stockholm Yttrande avseende Datainspektionens begäran om upplysningar, diarienummer 1080-2013 Med anledning av Datainspektionens skrivelse, daterad den

Läs mer

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m. JO UJLU RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Datum St f justitieombudsmannen 2013 "05 - O 6 Hans Ragnemalm Dnr 2265-2012 Sid l ^ Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Läs mer

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23 UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:44 Diarienr: 09/3013 Handläggare: Ulrika Gustafsson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2009-07-01 Mottagare: Samtliga kommuner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström Serviceenheten Jenny Bäckström Stockholms tingsrätt fastställer, med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1),

Läs mer

Handläggning av försöks- och träningslägenheter. Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Handläggning av försöks- och träningslägenheter. Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Bilaga 2 Bilaga 1 Handläggning av försöks- och träningslägenheter Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR SOCIALTJÄNST- OCH

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-02-18 Dnr 2095-2014 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv

Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv Litet företag med stora kunder Grundade företaget 1999 Vi har genomfört över 500 uppdrag hos flera än 160 organisationer Ordning

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Strategi för bevarande, Linköpings kommun

Strategi för bevarande, Linköpings kommun 1 (11) E-Lin projektet 2013-10-28 Strategi för bevarande, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971.

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971. 1 (7) Sylvia Karlsson, sylvia.karlsson@dom.se, 0381-384 24 ARKIVBESKRIVNING I enlighet med 6 2 punkten arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Wicks Elaine 2013-02-15 BUN-2012-1541 Rev 2013-03-15

Handläggare Datum Diarienummer Wicks Elaine 2013-02-15 BUN-2012-1541 Rev 2013-03-15 (Uppsala KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Wicks Elaine 2013-02-15 BUN-2012-1541 Rev 2013-03-15 Barn och ungdomsnämnden Uppsala stadsarkiv: Uppföljning av

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datum Diarienr 2014-06-12 1739-2013 Riksidrottsförbundet Idrottens hus 114 73 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv En presentation från Johan Bålman 1 Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 767-2008 Fritidsresor AB Söder Mälarstrand 27 117 85 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2009-12-11 1345-2009 Utbildningsnämnden i Stockholms stad Box 22049 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer