Några rik~linjer för polskaforskningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några rik~linjer för polskaforskningen."

Transkript

1 Några rik~linjer för polskaforskningen. Av Tohias Norlind_ All forskning måste ske efter två riktlinjer, samlande av materiaioch bearbetande av det insamlade. Det förra är det primära, det senare det sekundära. Samlingarna tillhöra det varaktiga, det bestående, som ständigt kan tagas fram och ånyo studeras, ånyo sammanställas, forskning är ändlig och begränsad, bunden av tid och tidsuppfattning, måste ständigt förnyas och göras om, allt efter som nya tankar och nya strömningar uppstå. Likväl måste båda arbetena gå hand i hand, forskning måste leda insamlingsarbetet, peka på var materialet ännu är för svagt, sporra till arbete, visa vägar och riktlinjer. Inom folkminnesforskningen har ett rikt insamlingsarbete pågått sedan lång tid tillbaka. Entusiasmen ått hopa material på material har aldrig dött. Bearbetandet av stoffet har dock ej gått jämna steg med insamlings arbetet, och i viss mån har det varit lyckligt, att så ej skett, ty ofta dör entusiasmen, när vetenskapen l~gger sin kalla hand Över stoffet, dömande och kritiserande. Aven i ett annat hänseende har det varit gott, att forskningen ej kommit för tidigt. Uppteckningsarbetet måste ske snabbt och vid rätta tidpunkten, innan tiden förstört materialets friskhet. Vetenskapen går långsamt och betänksamt fram och behöver tid att begrunda allt. Insamlingsarbetet kan ej invänta forskningens slutledningar och systematiseringar. Likvisst är det ej nog att låta var gren, insamling och forskning, gå sina egna vägar. Det har vid bearbetandet av ett stoff ~er än en gång kunnat konstateras obotliga lu.ckor, vilka hade kunnat fyllas, om forskningen i tid kommit med pekfingret. På kanske intet fält inom folkminnes~orskningen har det varit till sål stor skada, ått forskning saknats, som inom folkmusiken. Ett övermåttan rikt stoff har samlats; tusentals och åter tusentals melodier ha hopats i arkivens gömmor, men när vetenskapen sent omsider velat gripa sig im att ordna och gruppera samt bestämma utvec~gslagarna, måste det erkännas, att myc~et 112

2 gått förlorat, som hade kunnat tillvaratagas, om blott den ledande handen funnits, som visat vägen. Det är nu i många fall för sent att samla det som fattas, och det gäller då att. vara nöjd med vad som finnes. Forskningen får ej därför tiga och pessimistiskt lägga armarna i kors. Där det icke är för sent, måste så mycket snabbare handlas och arbetas. Det är visserligen en mycket liten grupp inom den stora folkmusikforskningen, som jag här vill behandla, men i gengäld gäller det en sådan grupp, där det lyckligtvis icke är för sent. Polskan är som levande allmogetradition i det närmaste död, men relikter finnas strödda överallt i varenda vrå av de nordiska länderna, mest måhända i Sverige och Finland. Det stoff, som finnes att tillvarataga, skulle kunna indelas i två grupper: L upptecknat och i noter förvarat material; 2. oupptecknat hos spelmän ännu kvarlevande material. F.ör det senare gäller blott en maning: uppteckna och fäst i noter så fort som möjligt, innan spelmännen dö och taga sin gamla repertoar med sig i graven! J ag är övertygad om, att denna maning har skett och ständigt sker. Uppteckningsarbetet pågår med all iver, och om det 'ej sker hastigt nog, är det blott bristande ekonomiskt stöd, som fördröjer arbetet. Det är ej därför på denna punkt jag vill peka, då det gäller insamling och tillvaratagande. Det är på den första gruppen, upptecknat och i noter förvarat material, jag vill hålla fingret. Är verkligen allt gjort, som kan och bör göras? Man skulle kunna ind~la det upptecknade i två underavdelningar: av folklorister upptecknat och av spelmän upptecknat material. Det förra finnes ej alltid lättillgängligt, privatmän. äga stora samlingar, som.efter hand skingras och förstöras. Jag är övertygad om att icke 100 utan 500, ja kanske 1,000 melodier under ett decennium gått förlorade av re4an en gång tillvarataget. Mången gång heter det blott: det var värdelöst och ingen förlust har skett. Det tillkommer emellertid ej den enskilde att bedöma, vad som är värdelöst eller ej, utan forskaren. Det allmänna undandrages ständigt härigenom ett stoff, som den enskilde usurperar sig rätt att själv döma över. Det är dock kulturvärden, som på detta sätt godtyckligt och på måfå förstöras. De ha en gång tillvaratagjts för att tjä~a det allmänna och äro som sådana nationens egendom. Det är emellertid ej blott folkloristernas upptecknings arbeten, som så dagligen inför våra ögon förskingras och förstöras, utan även spelmännens. En mängd folkliga mnsiker ha upptecknat melodier för att äga dem som repertoarstycken vid danstillfällen. Dessa böcker gå efter spelmännens död i arv till efterlevande, vilka samvetslöst förstöra dem under förevändning, att melodierna äro omo- 113

3 derna 'och ej duga längre. Böckerna ha under flitigt bruk blivit smutsiga och trasiga, de äro skrivna av ovan hand och se primitiva ut. Måhända uppvisas de i socknen för någon, «hildadi< man, som skakar på huvudet och förklarar dem värdelösa. Även dessa böcker äro kulturvärden och det t. o. m. i dubbel mening. Många i dessa böcker upptecknade melodier ha ej bevarats genom direkt tradition och alltså ej kunnat upptecknas av folklorister efteråt. Böckerna äro alltså värdefulla för de enskilda melodiernas skull. Detta är dock ej allt. Böckerna ge som helhet en samylanfattning a v en viss tidsepoks allmogetradition, äro uttryck för.~idens uppfattning av vad som just då var 'gott och omtyckt. Aven här har den enskilde usurperat sig en privat rätt att, döma: det var ju primitivt upptecknat, och melodierna voro så tarvliga. Det tillkommer även i detta fall forskaren att bedöma värdet, ej privatmannen. Om det,ofta förekom att folkloristernas uppteckningsarbete förskingrades och förstördes, kan detsamma dess värre sägas om spelmännens böcker i än högre grad. Helt säkert äro 100 förstörda böcker på decenniet en alldeles för låg siffra. Kan man nedbringa denna siffra?, Bör något åtgöras, för att förstörelsearbetet åtminstone i någon 'mån stävjas? Det första arbete, som måste åligga polskafors~ngen - det gäller naturligtvis all folkmusiktradition, men jag önskar för närvarande begränsa mig till polskorda - är enligt min mening att upprätta en noggrann bibliografi över vad som för närvarande finnes. Det är ej ett osvikligt medel ~tt hindra förstörelselus' tan men ger i alla fall en viss trygghetskänsla. Vad som en gång är bokfört, förstöres ej så lätt som oregistrerat. Att i förväg yttra sig om, hur mycket som på detta sätt skulle, komma att bli inregistrerat, är naturligtvis omöjligt. Stoffet är ' mycket litet homogent. En bok kan innehålla 10 melodier, en annan 1,000. Det 'kan också hända, att ägaren av boken (eller den folkloristiske upptecknaren) roat sig med att uppteckna mycket mera än folkmelodier. Kanske «Napoleons marsch över Alperna«fått glida in i boken, eller (<Vid foten avalpen«m. m. kvasi-folkligt stoff. Boken är dock ej värdelös för det. Men även om man måste räkna med, att ett och annat «skräp(! kan komma in ~ bibliografien, är den därför ej förkastlig. Den tid, som upptecknings arbete av folkmelodier inom folkloristernas led pågått, är i stort sett P /a sekel - en icke föraktlig tidsperiod, helst under denna tid varje år flere händer ar-, betat. Det blir ett utomordentligt rikt m,aterial bara av dessa samlade notbla'd. Kanske 30 il 40,000 melodier i Sverige och Finland? Summan är säkert icke överdriven. År mängden måhända litet tryckande för lekmannen, kan det ju vara på sin 114

4 . plats att även lyfta litet på'förlåten till den andra stora gruppen: av spelmän tillvarataget stoff. Här möta oss emellertid nya svå-. righeter. Det är ej nog med att böckerna innehålla kvasi-folkligt material, det betänkligaste är, att gränsen mellan spelman och bildad musiker är omöjlig att draga, j a, ej heller mellan herreman och bonde. Det kommer emellertid ej i första hand an på om en kantor och,skollärare eller en skomakare och bondespelman skrivit samman boken. Ibland kan man på första sidan avskräckas ' genom ett vackert citat på latin ~ klassiskt llltin av själva Cicero - ja, kanske t. o. m. ett grekiskt citat från Homeros med grekiska bokstäver, och bläddrar man i boken står kanske på en sida «Menuett av Mozart«, på en annan (<Aria ur Schweizerhyddan«. Men allt detta hindrar ej, att boken kan innehålla äkta allmogelåtar upptecknade efter en mera primitiv spelmansbok, som nu försvunnit. Boken har således sitt värde även ur folkmusikalisk synpunkt. Om fqlkloristböckerna omspänna en tid av P/a sekel ~ omfatta de sistnämnda en dubbelt så lång tidrymd, säkert 21/2 sekel. Vad som i dessa böcker är samlat, som har värde för polskaforskningen (eller om man så vill folkdansforskningen i allmänhet), är otroligt mycket. Av förf. företogs nyligen en undersökning av antalet polskor (således en ren gallring med frånräkni,ng av alla andra dansmelodier), som funnos bevarade i uppteckning endast under tiden (således ej en enda bok bevisligen skriven ; ej heller någon före 1700) och resultatet blev den imponerande siffran av 900-1,100 melodier. Detta blott från Sverige. Kanske har siffran innan årets slut ökats med några hundratal, då ännu några böcker hunnit genomses~ som hittills ej kommit för mina ögon. Det viktigaste är emellertid, att dessa melodier till mycket stor del kunna,återfinnas i senare tradition från talet, ja 1900-talet. Ännu 1928 kunde från spelmän direkt upptecknas melodier, vilka återfunnits i böcker från 1780, ja t. o. ni Det behöver ej erinras om, vilka vidder som på detta sätt öppnas för forskningen. Men kanske det ändå bör pekas på vikten aven bibliografi över dessa böcker från talet till våra dagar.. Polskaforskningen har emellertid ej blott att räkna med detta stoff. För snart tjugu år sedan påpekade jag den märkvärdiga överensstämmelse i utveckling, som förefanns mellan polskan i Sverige och polskan i Polen. Det var ett relativt litet material som då stod mig till buds - knappt ett 50-ta~ polskor från talet och ett 20-tal från 1600-talet. Mina studier eggade dock andra länder till eftersökningl,lr, och snart framkom i Danmark' en bok, som med full evidens bevisade, att det funnits en likartad utveckling i Danmark. Ej lång tid efter utkom en 115

5 bok om polskan i Polen på vandring genom Europa under och 1700-talet_ Genom denna tillökning i material blev det möjligt att draga ännu mera vittgående slutsatser rörande polsk och svensk folkdanstradition. I Polen försiggår sedan lång tid tillbaka ett intensivt uppsamlingsarbete, och tusentals melodier. upptecknas och tillvaratagas. Det har för länge sedan påpekats,. att det finns gemensamma melodier mellan de båda länderna. Må det blott som ett litet kuriosum påpekas, att den för ej så länge sedan som «genuint«svensk nämnda folkmelodi.en till «Glädjens blomster«just visat sig höra till de direkta lånen fr~ Polen. Det tillkommer svensk-finländsk polskaforskning att skrida vidare i jämförelsearbetet. För mången kan det ju synas som brist på fosterlandskärlek att på detta sätt (<plocka fågeln på fjädrar«, men chauvinism har aldrig varit fosterlandskärlek i dess ädlaste form. Vi förlora intet på att erkänna, att vi mot-. tagit kulturinflytelsei; utifrån. Tvärto m vinna vi på denna utgallring av det utländska. Först sedan vi konstaterat, vad vi få behålla, kunna vi yttra oss om, vad vi verkligen äga. Sedan återstår för oss att bestämma, vari detta egna består. Det är emellertid ej blott detta egna, som skall undersökas utan även det lånade. En melodi, som en gång kommit till N orden - Sverige eller Finland - har sedan under årens lopp, kanske århundradens, förändrats och anpassats efter nya förhållanden. Melodien har även i Polen under sekler ändrats. Det blir alltså två utvecklingsserier, som kunna följas: en polsk och en svensk-finländsk. I regel gå dessa serier ej parallella, emedan två olika folkgemyt arbetat oberoende av varandra. Slutresultatet av undersökningen blir således fixerandet aven för oss egen arbetsmetod i folkmelodiskt.hänseende - alltså innerst en nationell formgivning. Vi finna till sist oss själva och vårt eget. Men ej nog härmed. När vi samlat vårt stoff av melodier i spelmansböcker från 2 % sekel och i folkloristiska uppteckningsböcker från 11/3 sekel, kunna vi även följa typ melodiernas vandringar. Redan på det stadium vår forskning nu står - alltså vid allra första början - kunna vi påvisa varianter aven och samma melodi - kanske en gång lånad från Polen. ~essa varianter äro spridda över hela Sverige och Finland. Stoffet är måhända ännu. för litet. Om tio år äga vi kanske 1,000 varianter.. Då kunna vi börja jämföra och lägga i grupper, landskap för landskap, och till sist konstatera ej blott svenskt och polskt; utan även svenskt och finländskt, vä~tgötiskt och östgötiskt m. m. Sedan vi så melodi efter melodi granskat och forskat, lagt resultat till resultat, kunna vi slutligen samla. vårt eget och påpeka, vad vi verkligen äga och se och veta, vad vi skapat. Det är med folkmusikarbetet och folkminnesforskningen som 116

6 med all forskning: endast genom det oändligt ringa kunna vi. skrida till det oändligt stora. Topelius berättar en gång en saga om en moder, som förlorade sin son och sökte honom världen runt men ingenstädes fann honom. En ond makt hade tagit honom bort. Modern uppgav dock ej hoppet att en gång återfå honom. Till sist tog hon en egendomlig sten från marken och sökte sedan efter andra liknande stenar. Hon vandrade från land till land och samlade alla stenar av samma art. Inom henne växte Vissheten om, att när hon funnit den sista stenen, skulle hon få sonen åter. Hon sökte med ökad iver, tills den sista stenen var i hennes hand. Då föll den älskade sonen i hennes armar. Det har ofta förefallit mig som om all forskning vore ett liknande sökande. Vi söka folkets själ och samla alla små stenar av säregen art, gå från land till land och söka dem som likna våra. Inom oss uppstiger vissheten, att när vi samlat alla, ha vi vunnit vad vi sökt. Men ingen sten får fattas - alla måste ligga i våra händer. Då träder äntligen det vi trånadsfullt längtade efter för våra ögon. V årt sökande har vunnit sitt mål. 117

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften Hugo Odeberg Kristus och Skriften 1 2 KRISTUS OCH SKRIFTEN 3 4 HUGO ODEBERG KRISTUS OCH SKRIFTEN Redigerad av Tryggve Kronholm Originaltryck: PROKLAMA - STOCKHOLM 5 7:e reviderade och utökade upplagan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953 EREVNA Årg. X N:r 1 1953 1 Nya Testamentets studium. Av Hugo Odeberg.... 3 Den första och den andra uppståndelsen. Av H. Odeberg.... 6 Kristus: uppståndelsen och livet. Av H. Odeberg.... 8 Gudstjänsten

Läs mer

2012 års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden

2012 års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden 2012 års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden Li Hongzhi 14 juli 2012 ~ Washington DC (Alla deltagarna står upp och ger en varm applåd.) God morgon! (Lärjungarna säger: God morgon,

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad.

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Tidigare har jag berättat lite om min bakgrund innan jag kom till Jesus. Nu vill jag visa hur Gud kan hjälpa en

Läs mer

DET GÄLLER SVENSKA KYRKAN

DET GÄLLER SVENSKA KYRKAN 442 DET GÄLLER SVENSKA KYRKAN Av tjänsteman ARNE LINDGREN Kyrkans framtid diskuteras i denna artikel av Arne Lindgren, som under en lång tid sysslat med denna fråga inom socialdemokratin. Han tar därvid

Läs mer

LUND UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 066 Vårtermin 2003

LUND UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 066 Vårtermin 2003 LUND UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 066 Vårtermin 2003 Konsten att kila vidare En undersökning om förhållningssätt till döden och döendet Handledare: Jan Magnusson Av: Maria Andersson och Pernilla Johansson

Läs mer

Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv

Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv Rapport den 13 november 1922 på Kommunistiska internationalens fjärde kongress (Kamrat Lenin hälsas med stormande, långvariga applåder och allmänna

Läs mer

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 STOCKHOLM 1938, IVA R HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI & BOKFÖRLAGS A. Jt (I DISTRIBUTION) STOCKHOLM 1938

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Biografiska Pär Lagerkvist

Biografiska Pär Lagerkvist Många har tyckt att Pär Lagerkvists böcker är en aning svåra att förstå, och detta är inte alls så konstigt. Tom framstående litteraturforskare har ibland gått bet på uppgiften. När boken Det eviga leendet

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Möten med näcken och sjörået

Möten med näcken och sjörået Tartu Universitet Filosofiska fakulteten Colleget för främmande språk och kulturer Avdelningen för skandinavistik Möten med näcken och sjörået En studie av trosföreställningar kring vattenboende väsen

Läs mer

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig.

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Årg. 24 Ps. 119:105 1/2012 Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter?

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter? Johannes Karlsson Linköpings Universitet Uppsats, 7.5 HP Statsvetenskap 2, HT 2013 Handledare: Ester Andreasson Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas

Läs mer

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder 4. LOGIKEN I PRAKTIKEN Logiken som vetenskap är ett mycket abstrakt ämne. Vanligen innehåller läroböckerna exempel som är konstruerade av författaren för att passa de formella system som behandlas, men

Läs mer

RÅ K NES ÄTTSPRINCIPEN

RÅ K NES ÄTTSPRINCIPEN RÅ K NES ÄTTSPRINCIPEN I DEN GRUNDLÄGGANDE MATEMATIKUNDERVISNINGEN. Den metod, som intill sista decenniet mest använts inom den grundläggande räkneundervisningen, har i fråga om räknesätt, terminologi

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Del II. Analysera gener

Del II. Analysera gener Del II Analysera gener Den moderna gentekniken ger oss inte bara möjlighet att ändra arvsanlag. Den har också lärt oss att läsa och analysera våra egna gener. Detta reser en rad komplicerade frågor om

Läs mer

Litet analytisk-filosofiskt manifest av Kalle Grill

Litet analytisk-filosofiskt manifest av Kalle Grill Litet analytisk-filosofiskt manifest av Kalle Grill Den analytiska filosofin innehåller några av de bästa verktyg vi har för att förstå världen. Analys är sönderdelning, eller mer positivt uppdelning.

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Fa-föreläsning vid Floridas konferens i USA

Fa-föreläsning vid Floridas konferens i USA Fa-föreläsning vid Floridas konferens i USA Hej, alla. Det var ett tag sedan. Eftersom ni utbyter era kultiveringserfarenheter vid den här Fa-konferensen, eftersom Dafas framsteg i stort är rätt bra för

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer