Köp av 25 nya spårvagnar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp av 25 nya spårvagnar"

Transkript

1 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen om utökad leasingram för köp av 25 nya spårvagnar genom utlösande av option hos leverantören Ansaldobreda. Kommunstyrelsen beviljade detta i december Trafiknämndens beslut innehöll en reservation om goda erfarenheter av pågående leverans av 40 vagnar skulle ha vunnits innan option kan utlösas. Trafikkontoret gör bedömningen leverantören nu har kommit så långt i åtgärda fel och brister på vagnen samt visat en påtaglig ansträngning möta övriga ställda krav, utlösande av optionen nu kan rekommenderas. Mer än två år har nu förflutit sedan Kommunstyrelsen beviljade köp av fler vagnar. Under det gångna året har flera artiklar i media kritiserat leverantören och vagnens egenskaper och Trafikkontoret har därför bedömt det som rimligt begära ett förnyat beslut från Kommunstyrelsen. Vidare har den under vintern kraftigt ökade Eurokursen, 18 % högre än vid tidigare beställning av 40 vagnar, väsentligt påverkat priset på den nya vagnen. En beställning av 25 nya vagnar beräknas idag kosta 85 mkr mer än vad som hittills har budgeterats. Under hösten har även en så kallad plan B utretts, med alternativet istället handla upp en ny spårvagn. Utredning av plan B kan sammanfas enligt följande: - En ny upphandling skulle försena leverans av 25 nya spårvagnar med ytterligare 2-3 år - en ny vagn skulle sannolikt bli dyrare, men inte nödvändigtvis bättre - de flesta städer som köpt nya spårvagnar har haft mer eller mindre problem med leverans och kvalitet - risken är påtaglig Göteborg pga. förseningen går miste om 220 mkr i statsbidrag om man väljer handla upp en ny vagn En avstämning med Spårvägens fackliga företrädare gjordes i december Förarna är klart positiva till de åtgärder som vidtagits mot sidokrafter och buller. Facket motsätter sig inte köp av fler vagnar från Ansaldobreda. Trafikkontoret konstaterar vidare behovet av nya spårvagnar, för klara riksdagens mål om tillgänglighet och den successivt utökade trafiken, idag är avsevärt större än 25 vagnar till. Göteborgs Stad Trafikkontoret Box 2403 Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: GÖTEBORG Hållplats: Brunnsparken Telefax: Momsreg/VAT-nr: SE

2 2(7) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta hemställa hos Kommunstyrelsen bekräfta tidigare beslut (KS , 518) angående utökning av Trafiknämndens leasingram med 248 mkr för köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden med hänvisning till nu gällande Eurokurs erhåller en ytterligare utökad leasingram med 85 mkr dvs. totalt 333 mkr för köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden bemyndigas med utnyttjande av leveransavtalets option hos leverantören Ansaldobreda teckna avtal om köp av 25 nya spårvagnar översända beslutet till Kommunleasing AB och Västtrafik AB för kännedom. Lars-Bertil Ekman Trafikdirektör Jörn Engström Kollektivtrafikchef

3 3(7) Bakgrund Sedan i juni 2006 pågår leverans av 40 nya spårvagnar av typen Sirio, även kallad M32, från leverantören Ansaldobreda. Den 19 januari 2009 hade 32 vagnar levererats och resterande vagnar skall levereras fram till juni De beställda 40 vagnarna finansieras inom Göteborgsöverenskommelsen där Staten betalar 75 % och Göteborg 25 %. Göteborgs stad har tidigare genom Västtrafik ansökt om statsbidrag till ytterligare 25 spårvagnar. Banverket beslutade i juni 2006 godkänna ansökan och den statliga medfinansieringen uppgår till 8,8 mkr per vagn, totalt 220 mkr. Kommunstyrelsen beviljade i december 2006 (KS , 518) Trafiknämnden en utökad leasingram med 248 mkr för köp av 25 spårvagnar. Totalt finns alltså i nuläget 468 mkr reserverade för köp av nya spårvagnar. Göteborgs ursprungliga förhoppning var kunna utlösa optionen i avtalet med leverantören Ansaldobreda redan i december Trafiknämndens beslut innehöll dock reservationen tillräckligt goda erfarenheter av pågående leverans (40 vagnar) skulle ha vunnits innan option kan utlösas. Den pågående leveransen har utss för flera förseningar vilket bland annat har begränsat volymen vagnkilometer i trafik och därmed följande erfarenheter från drift av den nya vagnen. Vidare har vissa krav, främst angående buller och sidokrafter ej uppfyllts, varför Göteborg har begärt leverantören skall bygga om vagnarna. Detta arbete pågår för fullt sedan sommaren Trafikkontoret anser arbetet nu har framskridit så långt reservationen i beslutet enligt ovan kan anses som uppfylld. Eftersom mer än två år har förflutit sedan Kommunstyrelsen beviljade medel för köp av 25 nya vagnar och flera artiklar i media under 2008 har kritiserat vagnens egenskaper, har Trafikkontoret bedömt det som rimligt begära ett förnyat beslut från Kommunstyrelsen. Vidare har den rådande lågkonjunkturen och därmed följande valutasituation i form av kraftigt ökad Eurokurs gjort en ytterligare utökad leasingram erfordras för kunna köpa 25 nya vagnar. Nuläge Förhandlingar med Ansaldobreda om utlösande av option för köp av 25 nya vagnar har pågått en längre tid. Ett avtal förväntas bli klart för undertecknande under första kvartalet Parallellt sker förhandlingar om snabbare leverans, ombyggnad av redan levererade vagnar samt förbättrad tillgänglighet (antal vagnar som rullar i trafik) och tillförlitlighet (antal rapporterade fel). Ansaldobreda är väl införstådda med Göteborgs krav och förväntningar samt medvetna om Trafikkontoret parallellt har utrett en alternativ plan B i form av upphandling av en ny spårvagn, se nedan. Ansaldobreda är enligt leveransavtalet skyldiga betala betydande belopp i viten för försenad leverans och brister i tillgänglighet och tillförlitlighet.

4 4(7) Dessa viten täcker bland annat underhållskostnader för äldre vagnar av typen M28 och M29, som på grund av den försenade leveransen måste hållas vid liv ytterligare år samt i övrigt kostnader som blir en följd av förseningarna. Trafikkontoret har noterat Ansaldobreda nu har tagit till sig den kritik som framförts och en påtaglig och ihållande ansträngning har noterats under hösten och vintern. Ett tiotal vagnar har fram till årsskiftet 2008/09 byggts om till tystare utförande och även fått nya stötdämpare som reducerar vagnens sidorörelser i kurvor, något som har blivit mycket uppskat av förarna. Återstående vagnar skall vara ombyggda fram till maj Plan B Projektgruppen för Ny Spårvagn har av projektets politiska styrgrupp fått i uppdrag utreda Plan B dvs. alternativet göra en ny upphandling av 25 spårvagnar istället för lösa ut option hos Ansaldobreda. Utgångspunkten har varit en selektiv förhandlad upphandling enligt LOU. Några grundläggande skall-krav på en ny vagn har bedömts vara: - goda referenser från någon stad/kund som haft en likadan vagn i drift - goda referenser som intygar leverantörens förmåga hålla leveranstid och kvalitet - endast nödvändiga tekniska skall-krav, i övrigt funktionskrav - inga konstruktionsändringar förutom kosmetiska justeringar - 2,65 m vagnbredd - minst 70 eller 100 % låggolv - slutligt val av leverantör bör ske först efter provkörning av vagn i Göteborg, inklusive vinterförhållanden En översiktlig marknadsundersökning har gjorts baserat på ovanstående och denna indikerade 2-3 möjliga vagntyper av dem som finns på marknaden idag. Om någon av dessa uppfyller de tänkta skall-kraven goda referenser avseende drift, leveranstid och kvalitet har inte undersökts. Nedan följer en kortfad jämförelse mellan alternativen lösa ut optionen hos Ansaldobreda och handla upp en ny spårvagn. Tidplan Om avtal tecknas med Ansaldobreda under första kvartalet 2009 kan de första av 25 nya vagnar levereras sommar/höst 2010 med slutleverans hösten Om istället beslut fas i början av 2009 handla upp en ny spårvagn kan leverans av en ny vagn ske tidigast 2-3 år senare. Det är dock mycket osäkert bedöma hur lång tid en ny upphandling tar, med risk för överklaganden och andra möjliga förseningar.

5 5(7) Kostnader M32 Sirio bedöms med dagens Eurokurs på 11 kr kosta ca 26 mkr styck vid utlösande av option om 25 vagnar. En ny vagn blir troligtvis dyrare, kanske uppåt mkr per vagn. Till detta tillkommer i storleksordningen 30 mkr i upphandlingskostnad. Kvalitet Erfarenheten visar i stort sett alla städer som köpt spårvagnar har mer eller mindre problem med sina leveranser. Den nu levererade vagnen M32 Sirio var den som bäst motsvarade kraven i upphandlingen 1999/2000. Trots detta har vi som bekant haft flera problem under resans gång. Vid upphandling av en ny vagn kan det bli både bättre och sämre än med Ansaldobreda, det finns inga garantier åt något håll. Det som är säkert är dock Göteborg i så fall skulle få ytterligare en vagntyp, med därmed följande anpassning av verkstäder, lagerhållning av reservdelar, utbildning av förare och verkstadspersonal mm. Facklig avstämning En avstämning med Spårvägens fackliga företrädare gjordes i december Sammanfningsvis kan sägas förarna är klart positiva till de åtgärder som vidtagits mot sidokrafter och buller. Fordonsverkstaden har noterat en förbättring och skärpning från Ansaldobreda under hösten och vintern. Facket har förståelse för de svårigheter som en ny upphandling skulle medföra och de motsätter sig inte köp av fler vagnar från Ansaldobreda. Riskanalys Under hösten har det förekommit uppgifter i media om Ansaldobreda skulle befinna sig i ekonomiska svårigheter, bl.a. med hänvisning till beställning av tåg från Danska staten. Ansaldobreda ägs av det statliga bolaget Finmeccanica och ett köp av 25 nya vagnar säkras genom moderbolagsgarantier i avtalet. Trafikkontoret bedömer därför den finansiella risken för Göteborgs stad vid ett eventuellt tecknande av avtal om köp av 25 nya vagnar som obetydlig. Enligt nya uppgifter skall alla statsbidrag till tåg och spårvagnar avvecklas från Banverket har meddelat Göteborgs bidrag till 25 nya spårvagnar kvarstår vid leverans enligt plan Om Göteborg istället väljer handla upp en ny spårvagn och tidplanen för leverans därmed försenas med 2-3 år är det emellertid högst osäkert om Göteborg får behålla statsbidraget. Ekonomi I leveransavtalet mellan Göteborg och Ansaldobreda finns en möjlighet för Göteborg utlösa option för köp av ytterligare 80 spårvagnar utöver de 40 som redan är beställda. Det idag gällande priset på ca 17 mkr per vagn fastställdes kring Vid beställning av ytterligare vagnar skall priset förhandlas om med hänsyn till inflation, ökade materialpriser, ändringar och

6 6(7) tilläggsbeställningar etc. Vidare har priset per vagn för pågående leverans av 40 vagnar valutasäkrats till en Eurokurs på 9,30 kr. Idag är Eurokursen 11 kr dvs. 18 % högre. Eftersom förhandlingarna fortfarande pågår är det slutliga priset ännu ej fastställt. Trafikkontoret gör dock bedömningen med nuvarande Eurokurs på 11 kr kommer priset för 25 nya vagnar hamna på ca 26 mkr per vagn. Till detta tillkommer anskaffningskostnader i form av leveransuppföljning och projektadministration med ca 5 mkr. Sammantaget ger detta en totalkostnad för 25 nya vagnar på ca 655 Mkr. Efter kontakt med Banverket konstaterades en utökning av statsbidraget med 10 % normalt kan beviljas för kostnadsökningar som kan påvisas och motiveras. Detta skulle alltså utöka statsbidraget från 220 mkr till 242 mkr. Vidare gör projektgruppen för Ny Spårvagn bedömningen projektet med pågående leverans av 40 vagnar kommer generera ett överskott på ca 80 mkr, bland annat på grund av viten från Ansaldobreda. Om detta överskott kan föras över till det fortsa projektet med köp av ytterligare 25 vagnar ser ekonomin ut enligt följande: Tidigare i KS beslutad leasingram: 248 mkr Statsbidrag från Banverket 242 mkr Överskott från projekt 40 vagnar 80 mkr Summa 570 mkr Enligt ovan saknas alltså 85 mkr för kunna köpa 25 vagnar till. Huvudskälet till detta är den nu gällande Eurokursen. Trafikkontoret föreslår därför Trafiknämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om ytterligare utökad leasingram med 85 mkr för täcka kostnadsökningarna enligt ovan. Ett annat alternativ är köpa färre än 25 vagnar. Då även statsbidraget skulle minska i så fall innebär det pengarna endast skulle räcka till 19 vagnar. Framtida vagnbehov Vagnparken består idag, januari 2009, av 80 M31 med låggolvsmellandel, 32 M32 låggolvsvagnar samt ca 122 äldre höggolvsvagnar av modell M28/29. De kvarvarande pedalvagnarna uppfyller inte de krav på tillgänglighet för funktionshindrade i kollektivtrafiken som Riksdagen ställt upp för år 2010 och som Göteborg antagit som mål i KOLLA-projektet. De äldre höggolvsvagnarna kräver dessutom allt högre underhållskostnader. Under perioden täcks underhållskostnader för hålla liv i de äldre vagnarna av viten från Ansaldobreda. I augusti 2008 utökades spårvagnstrafiken så vi nu behöver 170 tåg för kunna köra trafiken i högtrafik. Detta inkluderar reserv för löpande underhåll, skadegörelse, revisioner mm.

7 7(7) Med nuvarande trafik måste vi behålla samtliga äldre höggolvsvagnar i trafik till åtminstone första kvartalet När alla 40 nya M32 vagnar är i trafik sommaren 2009 kan vi ställa av 15 av de äldsta höggolvsvagnarna. Om pågående förhandlingar med Ansaldobreda slutförs första kvartalet 2009 kan första leverans av 25 nya vagnar ske sommaren 2010 och därefter tar det månader innan samtliga 25 vagnar i har levererats dvs. hösten Då kan hälften av de 122 äldre höggolvsvagnarna skrotas. Resten av vagnarna behövs för kunna köra all trafik enligt dagens tidtabell. Om Göteborg vill utöka spårvagnstrafiken ytterligare, från 10-minuters till 8-minuterstrafik i högtrafik, kan endast 25 av de äldsta vagnarna skrotas. För kunna köra 8-minuterstrafik på samtliga spårvagnslinjer utan behålla några äldre höggolvsvagnar behövs ytterligare nya spårvagnar, utöver de 25 som Göteborg nu förhandlar om. Optionen i avtalet med Ansaldobreda möjliggör köp av ytterligare 80 spårvagnar utöver de 40 som nu levereras. Efter de 25 nya vagnar som Göteborg nu förhandlar om finns det alltså utrymme i optionen köpa ytterligare upp till 55 vagnar. Om en eventuell beställning av ytterligare spårvagnar utöver de 25, görs under 2009, kan tillkommande vagnar produceras i samma serie utan avbrott i produktionen. Om en beställning görs senare än 2009 blir det istället icke kontinuerlig produktion med månader till första leverans från tecknande av nytt avtal. Om man istället väljer göra en ny upphandling förlängs leveranstiden med ytterligare 2-3 år. Slutsatser och rekommendation Mot bakrund av ovanstående rekommenderar Trafikkontoret Göteborg beställer 25 nya vagnar genom utlösande av option i leveransavtalet med Ansaldobreda. För möjliggöra detta föreslås Trafiknämnden hemställa hos Kommunstyrelsen om en ytterligare utökning av leasingramen med 85 mkr till sammanlagt 333 Mkr för köp av 25 nya spårvagnar. Trafikkontoret vill vidare framhålla behovet av kommunen avsätter medel för köp av ytterligare spårvagnar under perioden