Malmö kommuns parkering AB Årsredovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö kommuns parkering AB Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Malmö kommuns parkering AB Årsredovisning 2008

2 PARKERING MALMÖ Östergatan 39, Malmö Tel , 2

3 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen INNEHÅLL Fem frågor till VD 4 Verksamheten 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Noter 13 Utveckling av företaget resultat och ställning 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 17 Ledning & styrelse 18 Kassaflödesanalys 12 3

4 Fem frågor till VD, Tomas Strandberg 1 Hur minns du 2008? Året började med en viss oro, men övergick i stor glädje och lättnad när vi återigen fick förtroendet att vara entreprenör för uppdraget Kommunal Parkeringsövervakning i Malmö stad. Detta uppdrag kräver engagerade parkeringsvakter och en kompetent organisation, vilket vi har. Vidare var 2008 startskottet för ett flertal stora projekt som bl a har krävt flera års projekteringsarbete. Det gäller framförallt påbyggnaden av UMAS parkeringshus. Framöver kommer både entreprenadmarknaden och räntenivåerna att vara betydelsefulla för PMalmö. Utöver projektering av nya anläggningar har vi dessutom breddat vår verksamhet inom ett antal områden. På Svågertorp har vi numera en expedition som är bemannad kl till kl dagligen. Personalen här ger bra service till våra kunder och säljer dessutom månadskort för tågtrafiken i samarbete med Skånetrafiken. De hjälper även våra hyrbilspartners med ut- och inlämning av hyrbilar. I november invigdes Malmö Arena. PMalmö förvaltar samtliga parkeringsytor intill arenan och servar dem som parkerar i samband med evenemang. 2 Vad fokuserade ni på under året? Under 2008 fokuserade vi bl a på påbyggnad av UMAS-parkeringshus. Vi arbetade intensivt med slutprojektering och upphandling av ett nytt och fräscht parkeringshus i anslutning till Hyllie station. Vi inledde arbetet med projektering av ett parkeringsgarage i två våningar under Bagers plats samt ett parkeringshus vid Kv. Fullriggaren i Västra Hamnen. Detta är stora projekt för PMalmö och även en stor utmaning när det gäller både utformning och miljötänkande, samtidigt som vi ska leva upp till översiktsplanens ambitioner kring långsiktig hållbarhet. 3 Hur motiveras byggnation av parkeringshus när Malmö stad fokuserar så intensivt på miljöfrågor? Flertalet anläggningar får positiva miljökonsekvenser då de delvis ersätter parkeringsplatser som försvinner i närområdet eller placeras så att trafiken i mer utsatta områden minskar. Vid UMAS är avsikten att pröva landets första? koncept för Park & Bike. Detta innebär att du kan parkera din bil här om du t ex arbetar i innerstaden, låna en cykel och sedan cykla sista biten till din arbetsplats. Sannolikt bidrar detta till bättre hälsa och minskade kostnader för kunden medan även miljön och trafikträngseln i city gynnas. Parkeringshuset i Hyllie kommer till stor del att ersätta parkeringsytorna på Svågertorp. Enkelheten, med gott om parkering i anslutning till stadion, underlättar för kunderna att välja att ta tåget istället för bilen över bron. Bagers Plats ersätter delvis de parkeringsplatser som försvinner i närområdet. Garaget är även en del i stadens vision om att Stortorget ska bli parkeringsfritt. Parkeringshuset på Kv. Fullriggaren kommer att genomsyras av miljövänliga lösningar där ambitionen är att varje fastighetsägare inom området skall bygga så få egna parkeringsplatser som möjligt. Boende ska få fri tillgång till bilpool, bilinnehavet skall vara 30 procent lägre än normalt i Västra Hamnen. Parkeringshuset kommer därför att premiera bilpooler och miljövänliga fordon, t ex plug-in-hybrider.

5 ? 4 Klimatet i samhället har hårdnat. Hur har detta påverkat vardagen för parkeringsvakterna? Parkeringsvakterna har känt av det hårdare klimatet ute på stan, precis som många andra myndighetsutövare. Träning i att hantera konflikter och att bemöta irriterade människor blir ett allt större inslag i parkeringsvaktens utbildning. Vi kommer aldrig att acceptera verbala eller fysiska angrepp som riktar sig mot vår personal. Våra parkeringsvakter verkar för en mer tillgänglig, framkomlig och trafiksäker miljö. De gör ett mycket bra jobb! 5 Hur ser du på framtiden? Även PMalmö känner av lågkonjunkturen i form av något minskad beläggning på en del områden. Detta kompenseras av lägre räntenivåer och en mindre överhettad entreprenadmarknad då vi är inne i ett skede med hög investeringsvolym. Min bedömning är också att vi framöver måste börja hitta innovativa lösningar där vi t ex samver- kar med kollektivtrafiken i form av Park & Ride lösningar, d v s det ska vara enkelt att parkera bilen i nära anslutning till andra färdmedel. Med tanke på våra stora investeringsprojekt så kommer sannolikt effekten initialt att resultera i att kapitalkostnaderna stiger mer än intäkterna. Detta ger kortsiktigt ett lägre resultat. Långsiktigt kommer intäkterna att öka tack vare investeringarna. Avslutningsvis är jag övertygad om att PMalmö kommer att vara en viktig part i arbetet för att lösa Malmös tillgänglighetsproblem även i framtiden. Tomas Strandberg, VD?

6 Förvaltningsberättelse Verksamheten Malmö kommuns parkerings AB, Parkering Malmö (org. nr ), bildades 1976 och är ett helägt kommunalt bolag med ca 120 anställda och en omsättning på ca 171 Mkr. Vi erbjuder helhetslösningar för parkering i Malmö, i egna anläggningar och på uppdrag av fastighetsägare. Vi ansvarar för ca parkeringsplatser i egna och externa anläggningar i Malmö och sköter på uppdrag av Gatukontoret parkeringsövervakningen på Malmös gator och torg. Flertalet av våra befintliga parkeringsområden har haft en fortsatt god beläggning under året. Beläggningen i city har generellt sett legat på samma nivå som 2007 där Svågertorp fortsatt att växa, dock ej i samma omfattning som tidigare. Området kring Kranen och Malmömässan har också haft stigande beläggning. Citygaraget har under året övergått att drivas i egen regi av fastighetsägaren vilket påverkat omsättningen negativt med ca 4,0 Mkr. Resultateffekten är dock avsevärt lägre. Ombyggnaden av UMAS p-hus har påverkat resultatet och omsättningen negativt med ca 1,0 Mkr. Verksamheten har breddats under 2008 med en del nya spännande uppdrag. På kasino Cosmopol har vi bedrivit s k valet parkering då befintliga parkeringsplatser inte räcker till. Kundernas bilar körs till p-huset Anna och körs tillbaka när kunden ska hem. Kasino Cosmopol har sett mycket positivt på denna utökade service för deras kunder. På Svågertorp startade ett samarbete med biluthyrningsföretagen med in/utlämning av hyrbilar. Ett samarbete med Skånetrafiken har också utvecklats där vår personal säljer månadskort och bistår med annan service till tågresenärerna. Såväl Parkering Malmö som Skånetrafiken är hittills mycket nöjda med detta samarbete. På Hyllievång har den nya arenan invigts. Vi driver här 4000 platser som skall användas i första hand till arenans evenemang. Ett antal av parkeringsvakterna på tomtmark är i slutfasen av sin utbildning till väktare för att i samband med parkeringsövervakningen också kunna genomföra rondering av parkeringsområdena. Vi kommer genom detta också kunna stärka vår produkt gentemot våra kunder. Ovanstående nya spännande uppdrag är ett bra komplement till dagens verksamhet. P-huset UMAS är under påbyggnad och kommer att färdigställas under Investeringskostnaden beräknas till ca 100 Mkr. Mycket arbete har också under året lagts ned på ett parkeringshus vid Hyllievång station. Byggnaden planeras innehålla ca 1500 parkeringsplatser, plats för 1500 cyklar samt serviceverksamheter och eventuellt bostäder alternativt kontor i ena fasaden. Planerad byggstart är våren Projekteringsarbete avseende p-huset på stadionområdet har genomförts. Byggstart planeras under januari 2009 och p-huset beräknas vara klart till sommaren. 6

7 Resultaträkningen Rörelseintäkter Intäkterna har ökat med 4,7 Mkr (2,8 %) under 2008 jämfört med året före. Ökningen har skett främst på grund av högre beläggning på befintliga parkeringsytor. Rörelsekostnader Kostnaden för hyror och arrende uppgår till 64,7 Mkr (61,5 Mkr), en ökning med 5,2 %. Personalkostnaderna ökade under 2008 med 9,3 % (10,3 %) eller 4,1 Mkr (4,1 Mkr). Ökningen beror dels på löneökningar, dels på personalkostnader av engångskaraktär. Övriga externa kostnader minskade med 9,3 % (17 %) eller totalt 3,9 Mkr (6,1 Mkr) Minskningen beror på att nedskrivningen av osäkra fordringar var högre under Balansräkningen Soliditet Det egna kapitalet utgör 40,9 % (56 %) av det totala kapitalet, efter justering för obeskattade reserver. Målet om en soliditet på 35 % infrias därmed. Likviditet Likvida medel uppgick till cirka 0,3 Mkr. Företaget har tillgång till en kredit på maximalt 450 Mkr inom kommunens koncernkontosystem som på bokslutsdagen utnyttjats motsvarande 46 Mkr. Framtida utveckling Framtida investeringsbehov Investeringstakten kommer att vara fortsatt hög under de närmaste åren. Avskrivningar De totala planenliga avskrivningarna har ökat med 1,0 Mkr eller 14,2 % jämfört med Avskrivningar avseende programutveckling uppgick till 1,1 Mkr. Avskrivningar avseende byggnader uppgick till 4,1 Mkr, en ökning med 0,2 Mkr jämfört med Avskrivningar för maskiner och inventarier uppgick till 3,1 Mkr. En ökning med 0,5 Mkr jämfört med Resultat Resultatet före bokslutsdispositioner är 11,7 Mkr (11,5Mkr). Nettomarginalen mätt mot omsättning är 7,3 % (8 %) vilket är något lägre än vår målsättning på 8 %. 7

8 Miljöledning Parkering Malmös miljöpolicy innebär att vi kontinuerligt ska integrera miljöaspekterna i vår verksamhet. Det innebär t ex: att beslut inte skall fattas utan att konsekvenserna för miljön har beaktats. att inköp av varor och tjänster ska vara förenliga med Malmö Stads miljödirektiv. att vi genom ständiga förbättringar ska minska miljöpåverkan i verksamheten och bidra till ett samspel med naturen. att vi årligen ska miljöinventera verksamheten. Parkering Malmö har 19 miljöbilar Den största miljöpåverkan inom Parkering Malmö är bilutnyttjandet då en stor del av våra medarbetare är bilburna och arbetar runt om i Malmö Stad. Därför har vi investerat i 19 miljöbilar. Policy Policyn för bolagets bilpark ur miljöhänseende lyder: Bilparken skall bestå till minst 50 procent av bilar som drivs helt eller delvis med alternativa drivmedel. Miljöbilar motsvarande miljöklass 2005 skall alltid väljas för den resterande delen av fordonsparken om det inte finns särskilda skäl för att anskaffa ett annat fordon, helt i enlighet med kommunens Miljöprogram. Smidig samordning av färdmedel Det ska vara smidigt att sätta bilen och ta tåget. Vi arbetar aktivt för att underlätta för samordning och skapa smidighet mellan olika kommunikationsmedel. Det ska även vara smidigt att sätta bilen och ta sig vidare i innerstan. I maj 2008 började vi med gratis utlåning av cyklar till bilister som parkerade i p-huset Anna. Här kan du även låna sulky eller paraply utan extra kostnad. Vi har bemanning på vår expedition i stationshuset på Svågertorp dagligen kl Här säljer vi biljetter till Skånetrafiken samt lämnar ut och tar emot hyrbilar. Vi finns även på plats för att med personlig service kunna hjälpa kunderna med t ex starthjälp och turistinformation kom vi överens med Gatukontoret om att bygga en låst cykelparkering på Svågertorp. Parkering Malmö förvaltar anläggningen som blev klar i mars Vi har under 2008 iordningsställt särskilda parkeringsplatser på Svågertorp för bl a EU-mopeder som även nyttjas av MC. Många vill köra med ett bensinsnålare fordon för att sedan ta sig vidare med tåget. Nyckeltal: Elförbrukning: 4846 Mwh Pappersförbrukning: 835 kg Brännbart avfall: l Kemikalieavfall: 10 l Antal anställda: 111 8

9 Resultaträkning, KKR Nettoomsättning (not 1) Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa kostnader (not 2, 3) Personalkostnader (not 4) Avskrivningar (not 5) Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 24-8 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner (not 6) Skatt på årets resultat Redovisat resultat RESULTATRÄKNING 9

10 Balansräkning, KKR TILLGÅNGAR, KKR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar (not 7) Utveckling av IT stöd Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark (not 8) Pågående byggnation (not 8) Maskiner och andra tekniska anläggningar (not 9) Inventarier (not 10) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar (not 11) Övriga fordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter (not 12) Kassa och bank (not 13) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Balansräkning, KKR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER Eget Kapital (not 14) Bundet eget kapital Aktiekapital (2 500 aktier á kvotvärde 1000:-) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa Eget Kapital Obeskattade reserver (not 15) Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Skulder Långfristiga skulder Reversskulder till Malmö stad (not 16) Checkräkningskredit/Avräkning Malmö stad (not 17) Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld, Malmö stad (not 16) Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter (not 16) BALANSRÄKNING Summa skulder Summa Eget Kapital, Avsättningar och Skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 Kassaflödesanalys, KKR Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Ränteintäkter Räntekostnader Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i färdigställda materiella anläggningstillg Förändring i pågående nyanläggningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Förändring av checkräkningskredit/avräkn. Malmö stad Förändring av avsättningar Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Ränta på upplånat kapital under byggtiden liksom direkta lönekostnader för anställda projektledare aktiveras på respektive byggprojekt. Projekteringskostnader för pågående och kommande nyanläggningar tas upp som tillgång där det bedöms klart eller sannolikt att byggnation kommer till stånd. Principerna är i övrigt oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOT 1 Intäkter Avtal/P-kort Parkeringsautomater Övervakningsavtal Kontrollavgifter Nettoomsättning Övrigt Summa Intäkter NOT 2 Externa kostnader Hyror och arrendekostnader Reparationer och underhåll Övriga externa kostnader Summa externa kostnader NOT 3 Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Ernst & Young Övriga tjänster Ernst & Young Lekmannarevisorer 6 6 Malmö Stadsrevision som biträde till lekmannarevisorerna NOT 4 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro, % Kvinnor 7,68 11,03 Män 6,13 7,08 >=60 dagar 3,90 5,80 <=29 år 1,86 1, år 5,65 5,93 >=50 år 11,15 17,93 Total frånvaro 6,89 9,00 Könsfördelningen i företagsledningen är 33 % kvinnor och 67 % män. Motsvarande bland ordinarie ledamöter i styrelsen är 20 % kvinnor och 80 % män. Löner, ersättningar & sociala kostn Styrelse & VD Anställda i övrigt Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enl. lag & avtal Pensionskostnader Styrelse & VD Anställda i övrigt Totala löner & ersättningar sociala avgifter & pensionskostnader Sägs VD upp och annan överenskommelse ej träffas har VD rätt till, utöver uppsägningslön i 12 månader, avgångsersättning motsvarande sex månadslöner. Företagets totala kostnad vid uppsägning uppgår till kr (nivå 2008)

14 NOT 5 Avskrivningar enligt plan Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan utifrån den beräknade nyttjandeperioden. Därvid har följande procentsatser tillämpats: Immateriella tillgångar, programutveckling 20% Byggnader 3% Markanläggningar 5% Maskiner och inventarier 10-20% Skillnaden mellan planenlig avskrivning och skattemässig avskrivning redovisas som obeskattad reserv. Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier NOT 6 Bokslutsdispositioner Återföring periodiseringsfond Förändring av ackumulerade avskrivningar utöver plan NOT 7 Immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning NOT 8 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Färdigställt under året Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enl plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enligt plan Härav mark Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärde Nedlagt under året Överfört till Byggnader & mark Utg anskaffn.värde pågående byggnad Fördelning på följande projekt Davidshallstorg Hamnen 22: Hyllie P-anläggning UMAS Kv Bilen Hyllie mark Svågertorp Sofielund Fastighetsförädling Byte av lokaler P-hus Stadion Bagers plats 59 0 Priorn flytt 22 0 CMP Neptunigatan mark 19 0 Totalt Utgående restvärde enligt plan Årsredovisning

15 Taxeringsvärde Byggnad MAS Anna Aktern Mark MAS (tomträtt) Anna Aktern Totalt taxeringsvärde NOT 9 Maskiner och andra tekn anläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enligt plan NOT 10 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enligt plan NOT 11 Kundfordringar Kundfordringar avtalsintäkter, (system, Happy) Kundfordringar kontrollavgifter, hyresinkasso Kundfordringar (system VISMA Control) NOT 12 Förutbetalda kostn./upplupna intäkter Förutbetalda kostnader NOT 13 Kassa och bank Kassa/bank NOT 14 Eget kapital Förändring av Aktie Reserv Balanserat Årets Eget Kapital kapital fond resultat resultat Totalt Ing balans Vinstdisp Utdelning Årets resultat Utg balans NOT 15 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Periodiseringsfond Periodiseringsfond Periodiseringsfond Ackumulerade överavskrivningar Uppskjuten skatteskuld Skattesats 26,3% 28,0% NOT 16 Finansiella skulder/avräkn. Malmö stad Reversskuld Malmö stad, totalt Belopp som förfaller till bet. inom 1 år Långfristig skuld Belopp som förfaller till bet. inom 1-5 år NOT 17 Checkräkningskredit/avräkn. Malmö stad Utnyttjad checkräkningskredit/ avräkning Malmö stad Bolagets huvudsakliga likvida medel och finansiella skulder hanteras inom Malmö stads koncernkontosystem. Formellt utgör dessa poster därför fordringar och skulder gentemot Malmö stad. Beviljad checkräkningskredit uppgår på bokslutsdagen till 30 Mkr. För finansieringen av bolagets stora framtida investeringar har Malmö stad beviljat en kreditram på sammanlagt 450 Mkr. Checkräkningskrediten fungerar delvis som byggnadskreditiv och redovisas därför som långfristig skuld. Några säkerheter för krediterna har inte lämnats. NOT 18 Upplupna kostnader/förutbet. intäkter Förutbetalda intäkter Arrende/hyreskostnader Upplupna lönekostnader Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader Totalt

16 Utveckling av bolagets resultat och ställning Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Totala tillgångar Justerat eget kapital Soliditet 40,9% 56,2% 55,8% 60,9% 58,1% Investeringar Antal anställda Förslag på vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst Summa disponeras så att: till aktieägaren utdelas, (1 250 kr per aktie) i ny räkning överförs Summa Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 39 %. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL kap st. (försiktighetsregeln). Denna årsredovisning kommer att behandlas på årsstämman den 6 maj Malmö den 12 februari 2009 Christina Wessling Thorbjörn Lindhqvist Roland Sigurdh Fredrik Fernqvist Tomas Strandberg, VD Werner Uhlmann Min revisionsberättelse har avgivits den 19 februari 2009 Anders Löfgren, Auktoriserad revisor 16

17 Revisionsberättelse Till årsstämman i Malmö kommuns parkerings AB Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Malmö kommuns parkerings AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen samt för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag har planerat och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut säkerhet, försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de har upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Granskningsrapport Till årsstämman i Malmö kommuns parkerings AB Org.nr Till kommunfullmäktige i Malmö för kännedom Jag har granskat bolagets verksamhet under verksamhetsåret Granskningen har baserats på de beslut fullmäktige och årsstämma har fattat och har utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen ha avsett verksamhetens ändamålsmässiga riktining, omfattning samt den interna kontrollens kvalitet. Vi har vidare tagit del av bolagets ekonomiska rapportering. Bolaget har varit föremål för en inventering avseende ersättningar och förmåner, bisysslor samt riskanalys i bolagets verksamhet. Jag bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. Malmö den 19 februari 2008 Sten Dahlvid Lekmannarevisor Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malmö den 19 februari 2009 Anders Löfgren Auktoriserad revisor 17

18 Ledningsgrupp, revisorer & styrelse Susanne Björkman Nilsson, ekonomichef Thorbjörn Lindhqvist, vice ordförande Helén Holmgren, personalrepr. SKTF Per Lilja, lekmannarevisor Roland Sigurdh, styrelseledamot Mats Andersson, styrelsesuppleant Per Sternek, teknikchef Arbresha Momcilla, styrelsesuppleant Anders Löfgren, auktoriserad revisor Gunnel Nilsson, driftschef Tomtmark Fredrik Fernqvist, styrelseledamot 18

19 Tomas Strandberg, verkställande direktör Christina Wessling, ordförande Christian Dahling, försäljningschef Bo Lindström, styrelsesuppleant Sten Dahlvid, lekmannarevisor Leo Strömberg, chef Gatumark Johan Wikström, personalrepr. SKTF (suppleant) Werner Uhlmann, styrelseledamot 19

20

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Malmö kommuns parkerings AB

Malmö kommuns parkerings AB Malmö kommuns parkerings AB Ritning över nya Bagers Plats Arkitekt Lokal XXX Arkitekter Vi skapar plats PARKERING MALMÖ Östergatan 39, 212 22 Malmö Tel 040-605 69 00, www.pmalmo.se 2 Vi skapar plats en

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Vi skapar plats. Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Årsredovisning 2010

Vi skapar plats. Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Årsredovisning 2010 Vi skapar plats Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen 2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer