Malmö kommuns parkering AB Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö kommuns parkering AB Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Malmö kommuns parkering AB Årsredovisning 2008

2 PARKERING MALMÖ Östergatan 39, Malmö Tel , 2

3 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen INNEHÅLL Fem frågor till VD 4 Verksamheten 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Noter 13 Utveckling av företaget resultat och ställning 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 17 Ledning & styrelse 18 Kassaflödesanalys 12 3

4 Fem frågor till VD, Tomas Strandberg 1 Hur minns du 2008? Året började med en viss oro, men övergick i stor glädje och lättnad när vi återigen fick förtroendet att vara entreprenör för uppdraget Kommunal Parkeringsövervakning i Malmö stad. Detta uppdrag kräver engagerade parkeringsvakter och en kompetent organisation, vilket vi har. Vidare var 2008 startskottet för ett flertal stora projekt som bl a har krävt flera års projekteringsarbete. Det gäller framförallt påbyggnaden av UMAS parkeringshus. Framöver kommer både entreprenadmarknaden och räntenivåerna att vara betydelsefulla för PMalmö. Utöver projektering av nya anläggningar har vi dessutom breddat vår verksamhet inom ett antal områden. På Svågertorp har vi numera en expedition som är bemannad kl till kl dagligen. Personalen här ger bra service till våra kunder och säljer dessutom månadskort för tågtrafiken i samarbete med Skånetrafiken. De hjälper även våra hyrbilspartners med ut- och inlämning av hyrbilar. I november invigdes Malmö Arena. PMalmö förvaltar samtliga parkeringsytor intill arenan och servar dem som parkerar i samband med evenemang. 2 Vad fokuserade ni på under året? Under 2008 fokuserade vi bl a på påbyggnad av UMAS-parkeringshus. Vi arbetade intensivt med slutprojektering och upphandling av ett nytt och fräscht parkeringshus i anslutning till Hyllie station. Vi inledde arbetet med projektering av ett parkeringsgarage i två våningar under Bagers plats samt ett parkeringshus vid Kv. Fullriggaren i Västra Hamnen. Detta är stora projekt för PMalmö och även en stor utmaning när det gäller både utformning och miljötänkande, samtidigt som vi ska leva upp till översiktsplanens ambitioner kring långsiktig hållbarhet. 3 Hur motiveras byggnation av parkeringshus när Malmö stad fokuserar så intensivt på miljöfrågor? Flertalet anläggningar får positiva miljökonsekvenser då de delvis ersätter parkeringsplatser som försvinner i närområdet eller placeras så att trafiken i mer utsatta områden minskar. Vid UMAS är avsikten att pröva landets första? koncept för Park & Bike. Detta innebär att du kan parkera din bil här om du t ex arbetar i innerstaden, låna en cykel och sedan cykla sista biten till din arbetsplats. Sannolikt bidrar detta till bättre hälsa och minskade kostnader för kunden medan även miljön och trafikträngseln i city gynnas. Parkeringshuset i Hyllie kommer till stor del att ersätta parkeringsytorna på Svågertorp. Enkelheten, med gott om parkering i anslutning till stadion, underlättar för kunderna att välja att ta tåget istället för bilen över bron. Bagers Plats ersätter delvis de parkeringsplatser som försvinner i närområdet. Garaget är även en del i stadens vision om att Stortorget ska bli parkeringsfritt. Parkeringshuset på Kv. Fullriggaren kommer att genomsyras av miljövänliga lösningar där ambitionen är att varje fastighetsägare inom området skall bygga så få egna parkeringsplatser som möjligt. Boende ska få fri tillgång till bilpool, bilinnehavet skall vara 30 procent lägre än normalt i Västra Hamnen. Parkeringshuset kommer därför att premiera bilpooler och miljövänliga fordon, t ex plug-in-hybrider.

5 ? 4 Klimatet i samhället har hårdnat. Hur har detta påverkat vardagen för parkeringsvakterna? Parkeringsvakterna har känt av det hårdare klimatet ute på stan, precis som många andra myndighetsutövare. Träning i att hantera konflikter och att bemöta irriterade människor blir ett allt större inslag i parkeringsvaktens utbildning. Vi kommer aldrig att acceptera verbala eller fysiska angrepp som riktar sig mot vår personal. Våra parkeringsvakter verkar för en mer tillgänglig, framkomlig och trafiksäker miljö. De gör ett mycket bra jobb! 5 Hur ser du på framtiden? Även PMalmö känner av lågkonjunkturen i form av något minskad beläggning på en del områden. Detta kompenseras av lägre räntenivåer och en mindre överhettad entreprenadmarknad då vi är inne i ett skede med hög investeringsvolym. Min bedömning är också att vi framöver måste börja hitta innovativa lösningar där vi t ex samver- kar med kollektivtrafiken i form av Park & Ride lösningar, d v s det ska vara enkelt att parkera bilen i nära anslutning till andra färdmedel. Med tanke på våra stora investeringsprojekt så kommer sannolikt effekten initialt att resultera i att kapitalkostnaderna stiger mer än intäkterna. Detta ger kortsiktigt ett lägre resultat. Långsiktigt kommer intäkterna att öka tack vare investeringarna. Avslutningsvis är jag övertygad om att PMalmö kommer att vara en viktig part i arbetet för att lösa Malmös tillgänglighetsproblem även i framtiden. Tomas Strandberg, VD?

6 Förvaltningsberättelse Verksamheten Malmö kommuns parkerings AB, Parkering Malmö (org. nr ), bildades 1976 och är ett helägt kommunalt bolag med ca 120 anställda och en omsättning på ca 171 Mkr. Vi erbjuder helhetslösningar för parkering i Malmö, i egna anläggningar och på uppdrag av fastighetsägare. Vi ansvarar för ca parkeringsplatser i egna och externa anläggningar i Malmö och sköter på uppdrag av Gatukontoret parkeringsövervakningen på Malmös gator och torg. Flertalet av våra befintliga parkeringsområden har haft en fortsatt god beläggning under året. Beläggningen i city har generellt sett legat på samma nivå som 2007 där Svågertorp fortsatt att växa, dock ej i samma omfattning som tidigare. Området kring Kranen och Malmömässan har också haft stigande beläggning. Citygaraget har under året övergått att drivas i egen regi av fastighetsägaren vilket påverkat omsättningen negativt med ca 4,0 Mkr. Resultateffekten är dock avsevärt lägre. Ombyggnaden av UMAS p-hus har påverkat resultatet och omsättningen negativt med ca 1,0 Mkr. Verksamheten har breddats under 2008 med en del nya spännande uppdrag. På kasino Cosmopol har vi bedrivit s k valet parkering då befintliga parkeringsplatser inte räcker till. Kundernas bilar körs till p-huset Anna och körs tillbaka när kunden ska hem. Kasino Cosmopol har sett mycket positivt på denna utökade service för deras kunder. På Svågertorp startade ett samarbete med biluthyrningsföretagen med in/utlämning av hyrbilar. Ett samarbete med Skånetrafiken har också utvecklats där vår personal säljer månadskort och bistår med annan service till tågresenärerna. Såväl Parkering Malmö som Skånetrafiken är hittills mycket nöjda med detta samarbete. På Hyllievång har den nya arenan invigts. Vi driver här 4000 platser som skall användas i första hand till arenans evenemang. Ett antal av parkeringsvakterna på tomtmark är i slutfasen av sin utbildning till väktare för att i samband med parkeringsövervakningen också kunna genomföra rondering av parkeringsområdena. Vi kommer genom detta också kunna stärka vår produkt gentemot våra kunder. Ovanstående nya spännande uppdrag är ett bra komplement till dagens verksamhet. P-huset UMAS är under påbyggnad och kommer att färdigställas under Investeringskostnaden beräknas till ca 100 Mkr. Mycket arbete har också under året lagts ned på ett parkeringshus vid Hyllievång station. Byggnaden planeras innehålla ca 1500 parkeringsplatser, plats för 1500 cyklar samt serviceverksamheter och eventuellt bostäder alternativt kontor i ena fasaden. Planerad byggstart är våren Projekteringsarbete avseende p-huset på stadionområdet har genomförts. Byggstart planeras under januari 2009 och p-huset beräknas vara klart till sommaren. 6

7 Resultaträkningen Rörelseintäkter Intäkterna har ökat med 4,7 Mkr (2,8 %) under 2008 jämfört med året före. Ökningen har skett främst på grund av högre beläggning på befintliga parkeringsytor. Rörelsekostnader Kostnaden för hyror och arrende uppgår till 64,7 Mkr (61,5 Mkr), en ökning med 5,2 %. Personalkostnaderna ökade under 2008 med 9,3 % (10,3 %) eller 4,1 Mkr (4,1 Mkr). Ökningen beror dels på löneökningar, dels på personalkostnader av engångskaraktär. Övriga externa kostnader minskade med 9,3 % (17 %) eller totalt 3,9 Mkr (6,1 Mkr) Minskningen beror på att nedskrivningen av osäkra fordringar var högre under Balansräkningen Soliditet Det egna kapitalet utgör 40,9 % (56 %) av det totala kapitalet, efter justering för obeskattade reserver. Målet om en soliditet på 35 % infrias därmed. Likviditet Likvida medel uppgick till cirka 0,3 Mkr. Företaget har tillgång till en kredit på maximalt 450 Mkr inom kommunens koncernkontosystem som på bokslutsdagen utnyttjats motsvarande 46 Mkr. Framtida utveckling Framtida investeringsbehov Investeringstakten kommer att vara fortsatt hög under de närmaste åren. Avskrivningar De totala planenliga avskrivningarna har ökat med 1,0 Mkr eller 14,2 % jämfört med Avskrivningar avseende programutveckling uppgick till 1,1 Mkr. Avskrivningar avseende byggnader uppgick till 4,1 Mkr, en ökning med 0,2 Mkr jämfört med Avskrivningar för maskiner och inventarier uppgick till 3,1 Mkr. En ökning med 0,5 Mkr jämfört med Resultat Resultatet före bokslutsdispositioner är 11,7 Mkr (11,5Mkr). Nettomarginalen mätt mot omsättning är 7,3 % (8 %) vilket är något lägre än vår målsättning på 8 %. 7

8 Miljöledning Parkering Malmös miljöpolicy innebär att vi kontinuerligt ska integrera miljöaspekterna i vår verksamhet. Det innebär t ex: att beslut inte skall fattas utan att konsekvenserna för miljön har beaktats. att inköp av varor och tjänster ska vara förenliga med Malmö Stads miljödirektiv. att vi genom ständiga förbättringar ska minska miljöpåverkan i verksamheten och bidra till ett samspel med naturen. att vi årligen ska miljöinventera verksamheten. Parkering Malmö har 19 miljöbilar Den största miljöpåverkan inom Parkering Malmö är bilutnyttjandet då en stor del av våra medarbetare är bilburna och arbetar runt om i Malmö Stad. Därför har vi investerat i 19 miljöbilar. Policy Policyn för bolagets bilpark ur miljöhänseende lyder: Bilparken skall bestå till minst 50 procent av bilar som drivs helt eller delvis med alternativa drivmedel. Miljöbilar motsvarande miljöklass 2005 skall alltid väljas för den resterande delen av fordonsparken om det inte finns särskilda skäl för att anskaffa ett annat fordon, helt i enlighet med kommunens Miljöprogram. Smidig samordning av färdmedel Det ska vara smidigt att sätta bilen och ta tåget. Vi arbetar aktivt för att underlätta för samordning och skapa smidighet mellan olika kommunikationsmedel. Det ska även vara smidigt att sätta bilen och ta sig vidare i innerstan. I maj 2008 började vi med gratis utlåning av cyklar till bilister som parkerade i p-huset Anna. Här kan du även låna sulky eller paraply utan extra kostnad. Vi har bemanning på vår expedition i stationshuset på Svågertorp dagligen kl Här säljer vi biljetter till Skånetrafiken samt lämnar ut och tar emot hyrbilar. Vi finns även på plats för att med personlig service kunna hjälpa kunderna med t ex starthjälp och turistinformation kom vi överens med Gatukontoret om att bygga en låst cykelparkering på Svågertorp. Parkering Malmö förvaltar anläggningen som blev klar i mars Vi har under 2008 iordningsställt särskilda parkeringsplatser på Svågertorp för bl a EU-mopeder som även nyttjas av MC. Många vill köra med ett bensinsnålare fordon för att sedan ta sig vidare med tåget. Nyckeltal: Elförbrukning: 4846 Mwh Pappersförbrukning: 835 kg Brännbart avfall: l Kemikalieavfall: 10 l Antal anställda: 111 8

9 Resultaträkning, KKR Nettoomsättning (not 1) Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa kostnader (not 2, 3) Personalkostnader (not 4) Avskrivningar (not 5) Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 24-8 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner (not 6) Skatt på årets resultat Redovisat resultat RESULTATRÄKNING 9

10 Balansräkning, KKR TILLGÅNGAR, KKR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar (not 7) Utveckling av IT stöd Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark (not 8) Pågående byggnation (not 8) Maskiner och andra tekniska anläggningar (not 9) Inventarier (not 10) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar (not 11) Övriga fordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter (not 12) Kassa och bank (not 13) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Balansräkning, KKR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER Eget Kapital (not 14) Bundet eget kapital Aktiekapital (2 500 aktier á kvotvärde 1000:-) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa Eget Kapital Obeskattade reserver (not 15) Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Skulder Långfristiga skulder Reversskulder till Malmö stad (not 16) Checkräkningskredit/Avräkning Malmö stad (not 17) Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld, Malmö stad (not 16) Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter (not 16) BALANSRÄKNING Summa skulder Summa Eget Kapital, Avsättningar och Skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 Kassaflödesanalys, KKR Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Ränteintäkter Räntekostnader Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i färdigställda materiella anläggningstillg Förändring i pågående nyanläggningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Förändring av checkräkningskredit/avräkn. Malmö stad Förändring av avsättningar Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Ränta på upplånat kapital under byggtiden liksom direkta lönekostnader för anställda projektledare aktiveras på respektive byggprojekt. Projekteringskostnader för pågående och kommande nyanläggningar tas upp som tillgång där det bedöms klart eller sannolikt att byggnation kommer till stånd. Principerna är i övrigt oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOT 1 Intäkter Avtal/P-kort Parkeringsautomater Övervakningsavtal Kontrollavgifter Nettoomsättning Övrigt Summa Intäkter NOT 2 Externa kostnader Hyror och arrendekostnader Reparationer och underhåll Övriga externa kostnader Summa externa kostnader NOT 3 Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Ernst & Young Övriga tjänster Ernst & Young Lekmannarevisorer 6 6 Malmö Stadsrevision som biträde till lekmannarevisorerna NOT 4 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro, % Kvinnor 7,68 11,03 Män 6,13 7,08 >=60 dagar 3,90 5,80 <=29 år 1,86 1, år 5,65 5,93 >=50 år 11,15 17,93 Total frånvaro 6,89 9,00 Könsfördelningen i företagsledningen är 33 % kvinnor och 67 % män. Motsvarande bland ordinarie ledamöter i styrelsen är 20 % kvinnor och 80 % män. Löner, ersättningar & sociala kostn Styrelse & VD Anställda i övrigt Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enl. lag & avtal Pensionskostnader Styrelse & VD Anställda i övrigt Totala löner & ersättningar sociala avgifter & pensionskostnader Sägs VD upp och annan överenskommelse ej träffas har VD rätt till, utöver uppsägningslön i 12 månader, avgångsersättning motsvarande sex månadslöner. Företagets totala kostnad vid uppsägning uppgår till kr (nivå 2008)

14 NOT 5 Avskrivningar enligt plan Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan utifrån den beräknade nyttjandeperioden. Därvid har följande procentsatser tillämpats: Immateriella tillgångar, programutveckling 20% Byggnader 3% Markanläggningar 5% Maskiner och inventarier 10-20% Skillnaden mellan planenlig avskrivning och skattemässig avskrivning redovisas som obeskattad reserv. Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier NOT 6 Bokslutsdispositioner Återföring periodiseringsfond Förändring av ackumulerade avskrivningar utöver plan NOT 7 Immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning NOT 8 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Färdigställt under året Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enl plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enligt plan Härav mark Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärde Nedlagt under året Överfört till Byggnader & mark Utg anskaffn.värde pågående byggnad Fördelning på följande projekt Davidshallstorg Hamnen 22: Hyllie P-anläggning UMAS Kv Bilen Hyllie mark Svågertorp Sofielund Fastighetsförädling Byte av lokaler P-hus Stadion Bagers plats 59 0 Priorn flytt 22 0 CMP Neptunigatan mark 19 0 Totalt Utgående restvärde enligt plan Årsredovisning

15 Taxeringsvärde Byggnad MAS Anna Aktern Mark MAS (tomträtt) Anna Aktern Totalt taxeringsvärde NOT 9 Maskiner och andra tekn anläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enligt plan NOT 10 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enligt plan NOT 11 Kundfordringar Kundfordringar avtalsintäkter, (system, Happy) Kundfordringar kontrollavgifter, hyresinkasso Kundfordringar (system VISMA Control) NOT 12 Förutbetalda kostn./upplupna intäkter Förutbetalda kostnader NOT 13 Kassa och bank Kassa/bank NOT 14 Eget kapital Förändring av Aktie Reserv Balanserat Årets Eget Kapital kapital fond resultat resultat Totalt Ing balans Vinstdisp Utdelning Årets resultat Utg balans NOT 15 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Periodiseringsfond Periodiseringsfond Periodiseringsfond Ackumulerade överavskrivningar Uppskjuten skatteskuld Skattesats 26,3% 28,0% NOT 16 Finansiella skulder/avräkn. Malmö stad Reversskuld Malmö stad, totalt Belopp som förfaller till bet. inom 1 år Långfristig skuld Belopp som förfaller till bet. inom 1-5 år NOT 17 Checkräkningskredit/avräkn. Malmö stad Utnyttjad checkräkningskredit/ avräkning Malmö stad Bolagets huvudsakliga likvida medel och finansiella skulder hanteras inom Malmö stads koncernkontosystem. Formellt utgör dessa poster därför fordringar och skulder gentemot Malmö stad. Beviljad checkräkningskredit uppgår på bokslutsdagen till 30 Mkr. För finansieringen av bolagets stora framtida investeringar har Malmö stad beviljat en kreditram på sammanlagt 450 Mkr. Checkräkningskrediten fungerar delvis som byggnadskreditiv och redovisas därför som långfristig skuld. Några säkerheter för krediterna har inte lämnats. NOT 18 Upplupna kostnader/förutbet. intäkter Förutbetalda intäkter Arrende/hyreskostnader Upplupna lönekostnader Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader Totalt

16 Utveckling av bolagets resultat och ställning Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Totala tillgångar Justerat eget kapital Soliditet 40,9% 56,2% 55,8% 60,9% 58,1% Investeringar Antal anställda Förslag på vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst Summa disponeras så att: till aktieägaren utdelas, (1 250 kr per aktie) i ny räkning överförs Summa Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 39 %. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL kap st. (försiktighetsregeln). Denna årsredovisning kommer att behandlas på årsstämman den 6 maj Malmö den 12 februari 2009 Christina Wessling Thorbjörn Lindhqvist Roland Sigurdh Fredrik Fernqvist Tomas Strandberg, VD Werner Uhlmann Min revisionsberättelse har avgivits den 19 februari 2009 Anders Löfgren, Auktoriserad revisor 16

17 Revisionsberättelse Till årsstämman i Malmö kommuns parkerings AB Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Malmö kommuns parkerings AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen samt för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag har planerat och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut säkerhet, försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de har upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Granskningsrapport Till årsstämman i Malmö kommuns parkerings AB Org.nr Till kommunfullmäktige i Malmö för kännedom Jag har granskat bolagets verksamhet under verksamhetsåret Granskningen har baserats på de beslut fullmäktige och årsstämma har fattat och har utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen ha avsett verksamhetens ändamålsmässiga riktining, omfattning samt den interna kontrollens kvalitet. Vi har vidare tagit del av bolagets ekonomiska rapportering. Bolaget har varit föremål för en inventering avseende ersättningar och förmåner, bisysslor samt riskanalys i bolagets verksamhet. Jag bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. Malmö den 19 februari 2008 Sten Dahlvid Lekmannarevisor Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malmö den 19 februari 2009 Anders Löfgren Auktoriserad revisor 17

18 Ledningsgrupp, revisorer & styrelse Susanne Björkman Nilsson, ekonomichef Thorbjörn Lindhqvist, vice ordförande Helén Holmgren, personalrepr. SKTF Per Lilja, lekmannarevisor Roland Sigurdh, styrelseledamot Mats Andersson, styrelsesuppleant Per Sternek, teknikchef Arbresha Momcilla, styrelsesuppleant Anders Löfgren, auktoriserad revisor Gunnel Nilsson, driftschef Tomtmark Fredrik Fernqvist, styrelseledamot 18

19 Tomas Strandberg, verkställande direktör Christina Wessling, ordförande Christian Dahling, försäljningschef Bo Lindström, styrelsesuppleant Sten Dahlvid, lekmannarevisor Leo Strömberg, chef Gatumark Johan Wikström, personalrepr. SKTF (suppleant) Werner Uhlmann, styrelseledamot 19

20

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ Årsredovisning 2012 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka 35 000 platser i

Läs mer

Innehåll. Styrelse KORTFAKTA OM UPAB

Innehåll. Styrelse KORTFAKTA OM UPAB ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Nya betalningsformer ger nöjda kunder...sid 6 Ny metod att mäta

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009

Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 1 Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 Mälarenergi Elnät AB arbetar ständigt med att förädla elnätet i västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Årsredovisning 2008. Fabs AB Alingsås

Årsredovisning 2008. Fabs AB Alingsås Årsredovisning 2008 Fabs AB Alingsås Fabs uppdrag Fabs AB är ett av Alingsås kommun ägt bolag. Enligt företagspolicyn skall Fabs AB vara ett aktivt instrument för näringslivsutveckling och lokalförsörjning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 VD har ordet Under året har vi utökat våra markparkeringar med ytterligare två områden. Det har gett ett tillskott på 85 nya allmänna bilplatser. Vi har

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006 GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät Invånare och företag vinner på stordriftsfördelar Valfrihet och mångfald 20 000 hushåll väljer tjänster fritt via Gothnetcity Göteborg Energi GothNet AB Box 53

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer