Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5"

Transkript

1 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

2

3 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt

4 Förord Ungdomsstyrelsen har fördelat bidrag till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt sedan år Då tog Ungdomsstyrelsen över ansvaret för uppdraget från Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. Den här rapporten är den första fördjupningen om statsbidragen till kvinnors organisering och till jämställdhetsprojekt. Analysen handlar om bidragens betydelse för de berörda organisationerna och innehåller dessutom en bedömning av hur bidragen till organisationerna påverkar samhällsutvecklingen. Rapporten kan ses som ett komplement till de uppgifter som Ungdomsstyrelsen redovisar i myndighetens årsredovisningar och de mer kortfattade rapporter som myndigheten enligt bidragsförordningarna ska lämna till regeringen varje år. Barbro Kristiansson har varit projektledare för rapporten. Huvudavsnittet Bidra med vad? är skrivet av Pär Zetterberg som är filosofie doktor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och Erik Amnå som är professor i statskunskap vid Örebro universitet. I rapporten ingår också en text som handlar om jämställdhet inom kultursektorn som är skriven av Barbro Kristiansson. Avsnittet beskriver regeringens treåriga satsning på att initiera och stödja jämställdhetsarbete inom scenkonstområdet. För att levandegöra jämställdhetssatsningen inom scenkonstområdet presenteras ett reportage från musikbranschen. Elisabet Wahl har gjort reportaget och My Hellsten har fotograferat. Ungdomsstyrelsens förhoppning är att den här rapporten om kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt ska ge läsaren en bild av bidragens betydelse för organisationerna och för de målgrupper som organisationerna arbetar för. Per Nilsson generaldirektör, Ungdomsstyrelsen

5 Innehåll 1 Inledning Sammanfattning Uppdraget Rapportens upplägg Underlag för rapporten Bidra med vad? Effekter av statsbidrag till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt Inledning Uppdrag och avgränsningar Tillvägagångssätt Metodologiskt angreppssätt: Tre parvisa jämförelser Studerade föreningar Undersökta effekter Material Effekter på organisationen och dess medlemmar Organisationsbidragets interna effekter Verksamhetsbidragets interna effekter Jämställdhetsbidragets interna effekter Effekter på målgruppen och samhället Organisationsbidragets externa effekter Verksamhetsbidragets externa effekter Jämställdhetsbidragets externa effekter Övriga effekter Avslutande diskussion Tre upplevda effekter: Kvalitet, kontinuitet och legitimitet Jämställdhet inom kultursektorn Plats på scen en treårig satsning Uppdraget Fördelning av bidrag Projektredovisningar Kulturreportage Jämställdhet för tonsättare en fråga om demokrati Avslutande diskussion Vad händer inom scenkonstområdet? Föreningars legitimitet Fortsatta studier Referenser (35)

6

7 1 Inledning 1.1 Sammanfattning Den första delen av rapporten behandlar effekter av organisations- och verksamhetsbidrag enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering samt jämställdhetsbidrag enligt förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Ett verksamhetsbidrag går till projekt till skillnad från organisationsbidraget som i första hand är till för ordinarie verksamhet. Innehållet i avsnittet Bidra med vad? står Pär Zetterberg och Erik Amnå för. De har gjort en utvärdering med jämförande fallstudier mellan ett antal utvalda organisationer som har fått bidrag och organisationer som sökt bidrag men som har fått avslag. De har granskat interna och externa effekter. Med det förra avses hur bidragen har påverkat organisationerna och deras förutsättningar att existera och verka. Med det senare avses vad organisationerna och deras verksamhet har betytt för att påverka målgrupper och processer i samhället (Ungdomsstyrelsen 2009). De studerade såväl förutsedda som ickeförutsedda effekter för att få en så heltäckande bild som möjligt. Utvärderingen visar att statsbidragen har använts till en rad olika saker och generellt sett upplever organisationerna att bidragen har gjort stor nytta. Utvärderingen indikerar också att det inte nödvändigtvis finns bidragsspecifika effekter. Det går att spåra element av interna och externa konsekvenser för alla bidragsformer. De interna effekterna beskrivs bland annat som att bidragen ger upphov till nya verksamheter och att kärnverksamheten stärks. Jämförelsen med organisationer som inte beviljades bidrag visar att även ett avslag på ansökan kan stärka motivationen. Beträffande externa effekter är Pär Zetterberg och Erik Amnå försiktiga i sina uttalanden. Dock finns det skäl att tro att de upplevda effekterna också främjar möjligheten att påverka samhällsutvecklingen. De externa effekterna är kvalitet, kontinuitet och legitimitet. Den andra delen av rapporten behandlar effekter av jämställdhetsprojekt inom kulturområdet som regleras av samma förordning som statsbidrag till jämställdhetsprojekt. I den senare delen av rapporten ingår också ett reportage om jämställdhetsarbetet inom Fst, Föreningen Svenska Tonsättare. Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt och sedermera Ungdomsstyrelsen har haft uppdraget att fördela medel till jämställdhetsintegrering inom kultursektorn. Bidrag till jämställdhetsprojekt inom scenkonstområdet har prioriterats. Ungdomsstyrelsen gör i denna rapport en sammanfattning av fördelningen av bidragen och ger en bild av resultatet av bidragen utifrån inlämnade redovisningar i samband med avslutade projekt. Av redovisningarna för de avslutade projekten inom scenkonstområdet framgår det att värdet av att synas och att utföra opinions- och påtryckningsarbete är stort. Genom sin kunskapsspridning har föreningarna förhoppningar om att påverka attityder som handlar om jämställdhetsfrågor inom kultursektorn. 5 (35)

8 1.2 Uppdraget Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt ansvarade tidigare för uppdraget att fördela bidrag till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. I samband med att Ungdomsstyrelsen fick uppdraget år 2008 förordade Integrations- och jämställdhetsdepartementet högre ambitioner på en rad punkter i en särskild promemoria. En av punkterna i promemorian handlade om utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. I enlighet med promemoria från Integrations- och jämställdhetsdepartementet bör Ungdomsstyrelsen vartannat eller vart tredje år genomföra en utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering respektive jämställdhetsprojekt. Ungdomsstyrelsen ska enligt promemorian analysera vad bidragen betyder för de berörda organisationerna samt försöka göra en bedömning av vilken påverkan dessa medel och organisationer har för samhällsutvecklingen. Denna rapport är den första rapporten som fördjupar sig i statsbidragen till kvinnors organisering och till jämställdhetsprojekt. Rapporten kan ses som ett komplement till de uppgifter som Ungdomsstyrelsen redovisar i myndighetens årsredovisningar och i de årligen återkommande rapporter som myndigheten enligt bidragsförordningarna ska lämna. De rapporterna innehåller en sammanfattning av hur bidragen har använts och en analys av vilka effekter bidragen har fått i förhållande till dess syfte. En första sådan rapport lämnades år 2009 (Konsekvenser, resultat och effekter av Ungdomsstyrelsens bidragsgivning till ideella organisationer) och en andra rapport lämnas i juni år 2010 (Resultat och effekter av bidrag till ideella organisationer). 1.3 Rapportens upplägg I rapporten ingår en analys av effekterna av statsbidrag till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. Analysen är gjord av Pär Zetterberg och Erik Amnå. I rapporten finns också ett avsnitt som handlar om jämställdhet inom kultursektorn. I det avsnittet beskrivs regeringens treåriga satsning på att initiera och stödja jämställdhetsarbete inom scenkonstområdet. Därefter presenteras ett reportage från ett jämställdhetsprojekt inom musikbranschen. Sist i rapporten förs en avslutande diskussion om de resultat som framkommit. Där förs också ett resonemang om en fortsatt utvärdering av resultat och effekter av fördelade bidrag. 6 (35)

9 1.4 Underlag för rapporten De underlag som har utgjort grunden för rapporten är främst hämtade från bidragsansökningar, bidragsredovisningar, dokumenterade besök hos organisationer, erfarenhetsutbyten eller genom konferenser. I den del av rapporten som Erik Amnå och Pär Zetterberg presenterar har följande källor angetts i samband med intervjuer och fokusgrupp: Tre företrädare för 1,6-miljonerklubben. Stockholm den 27 oktober Två företrädare för Kurdiska föreningarnas råd i Sverige. Stockholm den 27 oktober Företrädare för Ropa. Stockholm den 28 oktober Företrädare för Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare (KVAST), Stockholm den 29 oktober Två företrädare för Kurdiska kvinnor för integration. Göteborg den 30 oktober Två företrädare för Internationella roma och resande kvinnoforum. Uppsala den 3 november Fokusgrupp med en företrädare för 1,6-miljonerklubben, en företrädare för Kurdiska föreningarnas råd i Sverige, en företrädare för KVAST och två företrädare för Kurdiska kvinnor för integration. Stockholm den 12 november (35)

10 2 Bidra med vad? Effekter av statsbidrag till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt Författare: Pär Zetterberg och Erik Amnå 2.1 Inledning Pär Zetterberg och Erik Amnå fick hösten 2009 i uppdrag av Ungdomsstyrelsen att analysera effekterna av statsbidrag till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. Dels skulle de undersöka bidragens effekter på organisationerna och dels bidragens effekter på samhällsutvecklingen och de jämställdhetspolitiska delmålen. 1 Uppdraget genomfördes under två månader på konsultbasis. Rapporten överlämnades till Ungdomsstyrelsen i december Pär Zetterberg och Erik Amnå svarar gemensamt för innehållet. När det i nedanstående text till exempel står vi eller oss, avser det Pär Zetterberg och Erik Amnå Uppdrag och avgränsningar Inom ramen för den fördjupade rapporten har Ungdomsstyrelsen gett oss i uppdrag att utvärdera dels vilken betydelse bidragen har för de berörda organisationerna, dels hur och om organisationernas insatser påverkar samhällsutvecklingen inom de berörda områdena. Utgångspunkten för utvärderingen är de mål som formuleras i de två förordningar som ligger till grund för bidragen. Enligt den första av dessa Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering (2005:1089), kan statsbidrag delas ut för att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet samt möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav (SFS 2005:1089, 1 ). Syftet med bidragen är därmed att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar, det vill säga organisationer där minst 75 procent är kvinnliga medlemmar. Bidrag fördelas enligt förordningen dels som ett organisationsbidrag eller etableringsbidrag, dels som ett verksamhetsbidrag till avgränsade och tidsbegränsade aktiviteter, det vill säga projekt. Syftet med den andra förordningen Förordning om statsbidrag till jämställdhetsprojekt (2006:390), är att ge bidrag till projekt som främjar jämställdhet mellan män och kvinnor och som ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken (SFS 2006:390, 1-3 ). Det övergripande målet som är att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv kan brytas ned i fyra delmål: En jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Bidrag fördelas enligt förordningen som ett jämställdhetsbidrag, som är ett renodlat projektbidrag som kan sökas av vilken ideell organisation eller icke-kommersiell stiftelse som helst som genom projektet vill verka för att uppfylla minst ett av de fyra jämställdhetspolitiska delmålen. 1 De fyra delmålen är makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, obetalt hem- och omsorgsarbete samt mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet 8 (35)

11 I den här utvärderingen har vi valt att begränsa oss till att undersöka tre av de fyra bidragsformerna: organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och jämställdhetsbidrag. De två senare är olika typer av projektbidrag, som alltså bör skiljas åt utifrån villkor och målsättningar, i enligt med de två olika förordningar som de lyder under. En annan avgränsning vi gör är att fokusera på bidrag till kultursektorn när det gäller jämställdhetsbidraget. Dessa är delar av en treårig satsning för att stärka jämställdheten inom kulturlivet. Satsningen avslutades vid årsskiftet 2009/2010 och är därför särskilt intressant. Bidragen inom kultursektorn tar sin utgångspunkt i det övergripande målet för jämställdhetspolitiken och syftet är att: Långsiktigt påverka utvecklingen av strukturer och arbetsformer ur ett jämställdhetsperspektiv inom den kultursektor som projektet avser, och utmana rådande normer kopplade till kön inom sektorn. 2.2 Tillvägagångssätt Det uppdrag vi har fått är på många sätt väldigt svårt. Det ska till en betydligt mer omfattande studie, med tillgång till annan typ av data, för att på ett metodologiskt rigoröst sätt försöka belägga kausala effekter av statsbidrag (för en utvecklad diskussion om problematiken, se Danielson, Zetterberg & Amnå 2009). Särskilt utmanande ter sig frågan om hur bidragen påverkar samhällsutvecklingen. Hur ska man kunna säkerställa att det är just den undersökta föreningens speciella aktivitet som har lett till ett positivt utfall? Och om man kan säkerställa det: Hur belägger man då att det är just statsbidraget som har orsakat utfallet och inget annat? Särskilt i en organisation med intäkter från flera håll ter sig denna ekvation svår att lösa. Våra anspråk här är av mer modest karaktär. Det vi främst gör är att försöka: Spåra bidraget och se vad det används till, att analysera vad mervärdet av bidraget är gentemot hur man arbetade innan man fick bidraget, samt att undersöka vad föreningarna själva upplever att bidraget har genererat för konsekvenser. Därmed är det vår förhoppning att kunna peka på vissa tendenser samt att bilda oss en uppfattning om huruvida bidragen leder till effekter som pekar i den riktningen som förordningen avser Metodologiskt angreppssätt: Tre parvisa jämförelser Vi har valt att studera ett mindre urval av organisationer mer ingående framför att göra en större enkätundersökning. Därigenom kan vi få mer detaljerad kunskap om föreningarna. En central skillnad mot Ungdomsstyrelsens egna utvärderingar är att vi i undersökningen även tar in organisationer som sökt bidrag men som har fått avslag. En sådan ansats ger oss en kontrollgrupp (se även Ungdomsstyrelsen 2009, sid. 18). I självrapporteringar i samband med återrapportering av bidrag nämns hur organisationen har använt pengarna, och så vidare. Men med sådan information vet vi inte så mycket om hur organisationen hade gjort om den inte hade fått bidrag. Vi vet med andra ord inte hur ett icke-bidrag fylls ut. Dämpas ambitionen? Eller hittar man andra sätt att finansiera verksamheten? Genom en explorativ och metodutvecklande ansats är vår ambition att försöka ringa in det som olika typer av bidrag påverkar i en organisation. Vi vill med andra ord få ökad kunskap om vad ett bidrag kan bidra med och vad som eventuellt går förlorat om man inte får statligt bidrag. 9 (35)

12 Vi gör jämförande fallstudier; en för organisationsbidrag, en för verksamhetsbidrag och en för jämställdhetsbidrag (med fokus på kultursektorn). Vi har noggrant valt ut lämpliga organisationer som kan ge intressanta jämförelser. Ambitionen har varit att hitta två organisationer som till sin karaktär är tämligen snarlika, eller vars verksamhet har betydande likheter med varandra, men där bara en av dem har fått bifall på sin ansökan vid ett givet ansökningstillfälle. 2 Genom att få information om och analysera de två föreningarnas verksamhet hoppas vi kunna öka förståelsen för vad statsbidragen kan bidra med för organisationerna och för deras verksamhet. I praktiken har det dock inte gått att finna två föreningar som uppfyller kriteriet om snarlikhet i karaktär/verksamhet i samtliga fall, men där bara en vid ett och samma ansökningstillfälle har beviljats bidrag. I undersökningen av organisationsbidragets effekter gör vi därför istället jämförelser inom en och samma förening över tid, där vi studerar föreningar som vid ett tidigare skede under en femårsperiod har verkat utan statsbidrag för att sedan beviljas statsbidrag. Genom att studera skriftligt material (verksamhetsberättelser) och intervjua nyckelpersoner inom en förening, som har varit centrala aktörer både med och utan bidrag, kan vi spåra hur föreningen har arbetat med respektive utan statsbidrag. Fastän jämförelserna främst görs inom en organisation studerar vi även här två olika organisationer. Tanken är att studera organisationer som på ytan är ganska olika, för att få en spännvidd och därmed vinna ökad kunskap Studerade föreningar Organisationsbidrag För att undersöka effekterna av organisationsbidrag studerar vi två föreningar som inte fick organisationsbidrag för några år sedan, men som har fått det de senaste två åren det vill säga år 2008 och år Därigenom kan vi undersöka hur respektive föreningar har organiserat sig och bedrivit sin verksamhet med respektive utan organisationsbidrag. De två föreningarna är 1,6-miljonerklubben och Internationella roma och resande kvinnoforum. Den förstnämnda föreningen verkar för kvinnor som är fyllda 45 år, och syftar till att förbättra jämställdheten kring hälsofrågor inom forskning och utbildning etcetera. Föreningen ägnar sig bland annat åt spridning av information om kvinnohälsofrågor samt åt politisk påverkan i syfte att generera mer resurser åt forskning om kvinnliga sjukdomar. Föreningen bildades 1998 och hade vid det senaste ansökningstillfället cirka medlemmar. Offentligt finansierade bidrag står för procent av den totala årsbudgeten. Internationella roma och resande kvinnoforum representerar landets romska kvinnor och verkar för att stärka deras ställning i samhället. Arbetet bedrivs på en rad olika sätt, bland annat genom att ge stöd till missbrukande eller våldsutsatta kvinnor, hjälpa romska kvinnor i kontakt med myndigheter samt genom att utbilda kvinnor om deras rättigheter och skyldigheter i samhället. Föreningen har funnits sedan 2004 och hade vid den senaste officiella medlemsräkningen cirka 400 medlemmar. Bidrag svarar för den överväldigande majoriteten av föreningens inkomster. 2 Vi har också försökt säkerställa att den förening som inte beviljats bidrag inte har fått ett liknande bidrag vid ett intilliggande ansökningstillfälle. Det skulle försvåra jämförelsen om föreningen i fråga eventuellt hade bidrag från ett tidigare tillfälle till sitt förfogande. Då blir det ingen egentlig skillnad mellan föreningarna. 10 (35)

13 Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidragets effekter undersöks genom att studera två föreningar som båda representerar kurder i samhället. Kurdiska kvinnor för integration är verksamma i Göteborg och hade vid ansökningstillfället cirka 300 medlemmar. År 2008 erhöll föreningen ett verksamhetsbidrag av Ungdomsstyrelsen för att genomföra ett projekt om hedersrelaterat våld. Projektet vänder sig främst till ungdomar och yngre vuxna, både män/killar och kvinnor/tjejer, och byggde på konferenser, seminarier, möten samt ett veckolångt läger. Den andra organisationen, Kurdiska föreningarnas råd i Sverige, är ett riksförbund med drygt 20 medlemsorganisationer som representerar cirka 4000 personer. Samma år sökte även denna organisation ett verksamhetsbidrag om hedersrelaterat våld i kurdiska familjer, men fick avslag på sin ansökan. Av projektansökan framgår att organisationen vill arbeta med värderingsfrågor genom att likaledes ordna seminarier och dylikt där också män är involverade. Det finns alltså uppenbara likheter i de två föreningarnas projektansökningar, men bara en av föreningarna beviljades bidrag. Jämställdhetsbidrag inom kultursektorn För att undersöka effekterna av jämställdhetsbidrag inom kultursektorn studerar vi två organisationer som sökte bidrag år 2008: KVAST (Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare), som fick bidrag, respektive Ropa ett icke-kommersiellt konstnärsdrivet projektrum för samtidskonst, vars ansökan fick avslag. Båda är nystartade föreningar, så till den grad att KVAST inte var bildad i formell mening det vill säga registrerad som ideell förening vid ansökans upprättande. 3 Sammanslutningarna är relevanta att jämföra då de delar en problembeskrivning om att kvinnliga kulturarbetare (här: tonsättare och konstnärer) inte får ta samma plats i det offentliga rummet som manliga kulturarbetare. De vill därför båda öka utbudet av kvinnlig konst respektive kvinnliga tonsättares verk. Projekten skiljer sig dock åt i valda delar. ROPA vill bidra med en lösning på problemet bland annat genom att erbjuda en alternativ scen där kvinnliga konstnärer kan visa upp sin konst. Idén är därför att ha utställningar med framförallt men inte enbart kvinnliga konstnärer som vanligtvis inte ställs ut på de redan etablerade konsthallarna. KVAST försöker istället påverka repertoaren hos befintliga symfoni- och kammarorkestrar, så att de spelar fler verk av kvinnliga tonsättare. Ropa hade vid ansökans upprättande tre medlemmar (initiativtagarna), som ett drygt år senare var cirka 150 medlemmar. KVAST bestod vid ansökningstillfället av 35 medlemmar, som hade dubblats ett drygt år senare Undersökta effekter I en tidigare rapport till Ungdomsstyrelsen problematiserar vi de många effekter som statsbidrag kan förväntas ha samt pekar på det stora antal infallsvinklar som en utvärdering kan få (se Danielson, Zetterberg & Amnå 2009). I en tidigare regeringsrapport skiljer Ungdomsstyrelsen på så kallade interna och externa effekter. Med det förra avses hur bidragen har påverkat organisationerna och deras förutsättningar att existera och verka. Med det senare avses vad organisationerna och deras verksamhet har betytt för att påverka målgrupper och processer i samhället (Ungdomsstyrelsen 2009). 3 Ungdomsstyrelsen begärde in kompletteringar efter att ansökan hade skickats in. Innan dessa skickades in gick KVAST från att vara ett nätverk till en formell sammanslutning. 11 (35)

14 Vi studerar såväl förutsedda som icke-förutsedda effekter, för att få en så heltäckande bild som möjligt. Givet den begränsade tiden för vårt uppdrag fästs något mer vikt vid de interna effekterna, i vilka vi även räknar in effekter på medlemmarna. Som nämnts ovan behövs mer resurser och tillgång till andra data än vad som står till förfogande här, för att på ett systematiskt sätt studera externa effekter. Vissa preliminära tendenser hoppas vi dock kunna ta fram Material Vårt främsta material är intervjuer med företrädare från respektive förening. Intervjuerna ägde rum i slutet av oktober och i början av november år 2009 och varade mellan 50 minuter och 1 timme och 30 minuter. Intervjuerna belyser bildandet av föreningen och dess huvudsakliga verksamhet, ekonomifrågor, samarbete med omgivande samhälle (andra organisationer, myndigheter, företag med mera.), bidragsansökans tillblivelse, hur bidraget har använts samt vilka spår som företrädarna upplever att bidraget har satt i verksamheten. Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet och finns tillgängliga hos författarna. Intervjuerna kompletteras med skriftliga redogörelser från organisationerna ifråga (ansökningar, verksamhetsberättelser, återrapporteringar till Ungdomsstyrelsen, kampanjmaterial, tidningsartiklar, med mera) samt med anordnandet av en fokusgrupp där fyra av de sex föreningarna var närvarande (alla utom Ropa och Internationella roma och resande kvinnoforum). Fokusgruppen syftade till att ge kompletterande information samt ge oss en uppfattning om i vilka avseenden föreningarna har liknande erfarenheter respektive vari eventuella skilda upplevelser ligger. Likaså hoppades vi kunna åstadkomma en dynamik i samtalet som inte är lika lätt att åstadkomma i en intervjusituation. En telefonintervju genomfördes också för att få kompletterande information från en av föreningarna. 2.3 Effekter på organisationen och dess medlemmar Organisationsbidragets interna effekter De två organisationer i undersökningen som erhållit organisationsbidrag de senaste två åren, 1,6-miljonerklubben och Internationella roma och resande kvinnoforum, redovisar tämligen snarlika effekter av statsbidraget på organisationen och dess medlemmar. Båda föreningarna lyfter fram hur bidraget har hjälpt dem att utveckla verksamheten, inte minst rent geografiskt. 1,6-miljonerklubben har sitt huvudsäte i Stockholm och koncentrerade under de första levnadsåren sin verksamhet som exempelvis seminarier till huvudstaden samt i viss mån till Göteborg och Malmö. Med hjälp av organisationsbidraget har föreningen rekryterat och utbildat så kallade kontaktkvinnor, som fungerar som föreningens representanter på ett 15-tal orter runt om i landet. De hjälper till i samband med aktiviteter som har planerats i Stockholm, men som genomförs på orten, och de tar även initiativ till egna aktiviteter. De fungerar också som kontaktpersoner för medlemmarna. Överlag tycks etablerandet av kontaktkvinnor ha lett till en ökad geografisk spridning av verksamheten, som därmed blir tillgänglig för en större del av föreningens medlemmar. Internationella roma och resande kvinnoforum pekar på att romer inte bara finns i landets storstadsområden, och att problemen för romska kvinnor därmed inte är 12 (35)

15 geografiskt begränsat. De första åren efter grundandet av föreningen 2004 var det dock svårt att nå ut till dem som bor utanför Storstockholm. Föreningens ansträngningar för att bygga upp ett nätverk av kvinnor runt om i landet försvårades av att det inte fanns medel för resor. Genom organisationsbidraget har föreningen kunnat genomföra en aktivitet till exempel ett seminarium på en ort, med deltagande styrelseledamöter, för att med avstamp därifrån se till att lokala personer tar vid och vidareutvecklar verksamheten på orten. I likhet med 1,6-miljonerklubbens erfarenheter tycks alltså organisationsbidraget ha breddat verksamheten och gjort den mer till en angelägenhet för hela landet snarare än till en geografiskt välavgränsad del. En skillnad finns dock mellan föreningarna: Det är främst 1,6-miljonerklubben, som tycks ha stärkt sin administrativa kapacitet genom bidraget. Föreningen rekryterade en samordnare tack vare bidraget som sköter mycket av den dagliga verksamheten och koordinerar de aktiviteter så kallad hjärtgåing och seminarier med mera som planeras. Internationella roma och resande kvinnoforum är en mindre organisation sett till antalet medlemmar och jobbar mer på gräsrotsnivå med målgruppen. Föreningen har därför valt att använda sina resurser på ett delvis annat sätt, med mer fokus på att genom personliga möten hjälpa de kvinnor som är i behov av stöd än på större organiserade aktiviteter (även om det senare också förekommer i viss utsträckning). Samordning sker därför främst genom täta kontakter inom styrelsen, som träffas en gång i veckan. Sammantaget visar undersökningen att organisationsbidraget tycks ha hjälpt organisationerna att utveckla sin huvudsakliga verksamhet och göra den mer omfattande och bättre koordinerad. Det ligger ganska väl i linje med hur regeringen ser på organisationsbidragets framtida utformning, med fokus på långsiktigt inriktad kärnverksamhet (Prop. 2009/10: 55, sid. 142) Verksamhetsbidragets interna effekter Kurdiska kvinnor för integration som fick bidrag för att driva ett projekt om hedersrelaterat våld rapporterar både kvalitativa och kvantitativa effekter av verksamhetsbidraget. Föreningens företrädare påpekar att verksamheten har utvecklats i en riktning som hade varit omöjlig utan finansiellt stöd tack vare bidraget. Föreningen har anordnat två stora konferenser om hedersrelaterat våld, med uppåt 150 deltagare där politiker och föreningsföreträdare med flera ingick. De har också genomfört tre läger där framförallt ungdomar (killar och tjejer), men även vuxna (främst kvinnor men även män) har diskuterat hederskultur och brist på jämställdhet bland barn inom familjerna. Genom aktiviteterna har föreningen byggt upp en viktig kunskap om hedersrelaterat våld inom föreningen. Uteblivna bidrag Kontrasten mot den förening som inte fick bifall på sin ansökan är noterbar. När pengar uteblev valde Kurdiska föreningarnas råd i Sverige att vid något tillfälle bjuda in en representant för en kvinnoförening för att berätta om problematiken kring hedersrelaterat våld. I övrigt valde föreningen att inte gå vidare med projektet. Föreningens företrädare menar att den enstaka aktiviteten är kännetecknande för en förening som saknar finansiella muskler. Verksamheten blir tillfällig. Som en följd blir det svårt att bedriva en högkvalitativ verksamhet. 13 (35)

16 Kvantitativa effekter De kvantitativa effekterna av Kurdiska kvinnor för integrations verksamhetsbidrag tar sig enligt föreningen uttryck i ett ökat medlemstal: Med ny verksamhet har människor fått vetskap om föreningen och deltar på dess aktiviteter. Föreningen pekar på värdet av denna medlemstillväxt eftersom föreningsaktiviteten för många kvinnor är det enda de gör utanför hemmet. Oförutsedda effekter Föreningarna lyfter även fram några oförutsedda effekter för organisationen och medlemmarna. Kurdiska kvinnor för integration anser att ett verksamhetsbidrag indirekt kan ha en inverkan på hur prioriteringar görs i föreningen. Om föreningen vanligtvis kännetecknas av en mängd verksamheter och får bidrag för en av dem, då ser man till att prioritera den. Det blir huvudarbetet i organisationen. Detta pekar på att projektbaserade bidrag, i högre grad än organisationsbidrag, kan fungera som styrmedel och att staten därigenom kan påverka inriktningen på ideella föreningars verksamhet: Föreningarna svarar på statens inbjudan att bedriva projekt som tjänar till att främja vissa politiskt formulerade mål. Prioriteringarna görs därmed till viss del tidigare än vad föreningen ger utryck för, det vill säga innan den vet om den får bidrag eller inte. Motivationen bland medlemmarna Intressant nog hävdar båda föreningarna att ett erhållet bidrag respektive ett uteblivet bidrag kan öka motivationen bland medlemmarna. Kurdiska kvinnor för integration menar att verksamhetsbidraget har inneburit en nytändning för medlemmarna som vill engagera sig oftare än tidigare. Föreningen pekar på att medlemmarna lätt tröttnar när inte aktiviteterna blir fler och nya, utan verksamheten upprepas gång på gång. Kurdiska föreningarnas råd i Sverige, å sin sida, påstår att man kanske anstränger sig lite mer om man inte får bidrag, men betonar samtidigt att bidrag är det medel som öppnar dörrar för att kunna utveckla verksamheter (Företrädare för Kurdiska föreningarnas råd i Sverige, ) Jämställdhetsbidragets interna effekter Jämställdhetsbidragets karaktär är snarlikt verksamhetsbidraget, i den bemärkelsen att det är ett bidrag som går till ett väldefinierat projekt. Vår fokusering på två nystartade föreningar inom kultursektorn medför dock att det är svårt att separera organisationen från projektet. I ett av fallen, föreningen KVAST, gick sammanslutningen från att vara ett löst sammansatt nätverk till att bli en ideell förening för att just kunna få jämställdhetsbidraget. När KVAST lyfter fram att bidraget har gett föreningen en flygande start, och blivit en faktor att räkna med i musiklivet på en gång (Företrädare för KVAST, ) så beror det därför givetvis på att projektet har utvecklats snabbt. Med hjälp av jämställdhetsbidraget har föreningen kunnat besöka ett stort antal orkestrar för att diskutera könsfördelningen bland de tonsättare som de har på sin repertoar. Den har även börjat planera skapandet av en repertoarbank, för att synliggöra kvinnliga tonsättare från världens alla hörn. 14 (35)