Att skapa framtid, inte bara en vuxenfråga!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att skapa framtid, inte bara en vuxenfråga!"

Transkript

1 Demokratidag 2014

2 2 Att skapa framtid, inte bara en vuxenfråga! Vi ska vara en kommun där man vill och kan bygga framtid. Malung-Sälens kommun behöver ungas drivkraft och kompetens. Unga ska se Malung-Sälen som en attraktiv kommun där man blir sedd, har möjlighet att påverka, skaffa sig utbildning och arbete och så småningom bilda familj. Vi ska vara en kommun där man vill och kan bygga framtid. Barn och unga är inte bara en del av framtiden, utan också en del av det gemensamma nuet. De är viktiga hörnstenar i ett långsiktigt tillväxtarbete och en viktig del i vår kommuns utveckling. Därför är det av största vikt att även unga får möjlighet till delaktighet och inflytande. Kommunens demokratidagen för unga, är en direkt uppföljning av LUPP-enkäten, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Demokratidagen och dess uppföljning ger fler unga möjligheten att visa vuxenvärlden vad de tycker och tänker om vår kommun en viktig pusselbit för att vi ska kunna se helheten. Genom demokratidagen skapas fördjupad förståelse för ungas synpunkter och upplevelser, något som vi dels kan ta med oss i det fortsatta politiska arbetet, men också förmedla vidare till andra berörda aktörer i vår kommun. Eftersom demokratidagen från och med hösten 2014 kommer genomföras regelbundet ges även möjlighet till uppföljning och återkoppling kring olika frågor, så att vi kan skapa gemensamma kort- och långsiktiga mål, samsynthet och förståelse. Vi vill passa på att tacka alla härliga unga som deltog på demokratidagen 2014, de engagerade ungdomarna i S.M.U.R.F (vårt lokala ungdomsråd), samt de politiker och tjänstemän som deltog på dagen. Tillsammans kan vi skapa ett bättre Malung-Sälen för alla! Bitte Lindberg-Åhs Ordförande kommunfullmäktige Christin Löfstrand Ordförande ungdoms- och demokratiberedningen

3 3 Ungdomar bidrar till kommunens utveckling Torsdagen den 4 december 2014 genomfördes för första gången en demokratidag för ungdomar i Malung-Sälens kommun. Dagen fungerade som ett forum där ungdomar kunde göra sina röster hörda och bidra till kommunens utveckling. Demokratidagen ägde rum på Orrskogen i Malung där politiker och tjänstemän träffade ett 50-tal skolungdomar i åldern år. De var representanter för kommunens ungdomar som utsetts av sina respektive klasser i grundskolan och gymnasiet. Under dagen fokuserade diskussionerna på ett antal i förväg bestämda ämnen som diskuterats i klasserna. Det rörde frågor som ungdomars syn på skola, fritid, samhällsplanering, trafik men även bilden av Malung-Sälens kommun. Under dagen satt deltagarna i mindre grupper, i så kallade dialogcaféer, där alla, under ledning av en samtalsledare kom till tals och ventilerade olika frågeställningar, till exempel: Vilka fritidsaktiviteter uppskattar du att det finns i Malung-Sälens kommun? Vilka fritidsaktiviteter saknar du? Hur vill du att det ska vara i dagens och framtidens Malung-Sälen för att det ska vara bra att bo här? Vad har du för funderingar kring trafiksituationen, cykel- och gångbanor, kollektivtrafik och biltrafik i kommunen? Vad skulle du vilja fixa, ta bort och förbättra i Malung-Sälens kommun Demokratidagen visade prov på ett stort engagemang från politiker, Malung-Sälens gymnasieskola, Ungärde skola och Centralskolans högstadieungdomar och personal. Förberedelserna inleddes redan 2012 då enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) genomfördes i skolår 8 och gymnasieskolans årskurs 2. Ungdomarnas svar och synpunkter utgjorde grunden till fem av demokratidagens samtalsområden, Skola, Fritid, Trygghet, Bilden av Malung-Sälen samt Samhällsplanering och trafik. Beslut om samtalsområden och frågeställningar togs i ungdoms- och demokratiberedningen. Nystartade Sälen-Malungs Ungdomsrådsförening (S.M.U.R.F), var ett sjätte samtalsområde. Styrelsen fick en möjlighet att marknadsföra föreningen och få in synpunkter på hur och med vad S.M.U.R.F kan arbeta. Politiker och chefstjänstemän fick innan sommaren 2014 information om när demokratidagen skulle genomföras. I början av september skickades en inbjudan ut tillsammans med information om samtalsområden och frågor. Ungefär 35 politiker och tjänstemän deltog under demokratidagen.

4 4 Program under dagen Förhoppning ger mottagarna någon form av respons på synpunkterna Medverkande politiker och tjänstemän samlades innan ungdomarna anlände. De fick information av folkhälsosamordnaren om dagens program och genomförande av dialogcaféerna. Kommunikationsstrategen gav goda råd till samtalsledarna och sekreterarna så att ungdomarna skulle känna att deras åsikter och synpunkter var viktiga. Demokratidagen inleddes med att kommunalråd Kurt Podgorski och ordförande i ungdoms- och demokratiberedningen Christin Löfstrand som hälsade alla välkomna. De berättade om den kommunala beslutsprocessen och uttryckte också förväntningar om en intressant och givande dag. Angelica Andersson från Sveriges ungdomsråd berättade om ungdomars möjligheter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen, men också att skapa olika typer av aktiviteter. Det kan exempelvis handla om samhällsengagemang och förändringar av fritidsutbudet i kommunen. Dialogcaféernas diskussioner tog vid under resten av demokratidagen med avbrott för lunch där ungdomar, politiker och tjänstemän hade möjlighet att prata med varandra under friare former. Utvärdering, avslutning och fika stod sist på programmet innan kommunens första demokratidag avslutades. Dialogcaféer Ungdomarna delades in i sex åldershomogena grupper. De flesta politiker och tjänstemän hade i uppdrag att vara antingen samtalsledare eller sekreterare vid de sex dialogcaféborden där ungdomarnas tankar och synpunkter samlades in och dokumenterades synligt på ett blädderblock. Efter 25 minuter gick ungdomarna, efter ett uppgjort schema, till nästa cafébord för diskussion inom ett annat samtalsområde. Politiker och tjänstemännen stannade kvar inom respektive samtalsområde, som ofta var kopplat till deras nämnd eller förvaltning. Uppföljning av demokratidagen Demokratidagen gav många synpunkter och tankarna från de deltagande ungdomarna. Ungdomar, främst från S.M.U.R.F, kommer att tillsammans med politiker att göra prioriteringar inom de olika samtalsområdena. Totalt ska ett 20-tal viktiga punkter slutligen lämnas till beslutsfattarna. Innan sommarlovet kommer beslutsfattarna att återkoppla till ungdomarna hur arbetet fortskrider med punktlistan. Synpunkterna från demokratidagen kommer också att skickas vidare till berörda intressenter inom kommunala verksamheter men även till intressenter inom andra verksamheter. Förhoppningsvis ger mottagarna någon form av respons på synpunkterna. Responsen kommer att vidarebefordras till ungdomarna. Ungdomsinflytande i kommunen Förhoppningsvis genomförs en ny demokratidag, med nya samtalsområden, under hösten Ungdomarna får då också reda på vad som hänt sedan demokratidagen Under demokratidagen uttryckte ungdomarna att ett av S.M.U.R.F:s arbetsområden bör vara att framföra ungdomars åsikter till beslutsfattare. Föreningen vill utvecklas vidare och styrelsen önskar fler medlemmar. Inom Region Dalarna finns visionen Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Samtliga kommuner har undertecknat avsiktsförklaringen vilket inger hopp om att Malung-Sälens arbete med ungdomsinflytande fortsätter så att kommunen blir attraktiv att bo och leva i. Under hösten kommer Malung-Sälens kommun tillsammans med alla länets kommuner att genomföra Luppenkäter för högstadiet, för gymnasiet respektive för gruppen unga vuxna.

5 5 Demokratidagen, caféborden sammanställning Skola Hur skapas bra stämning? Utbildade och trevliga lärare som bryr sig och har koll på eleverna lugn skapar arbetsro Man lyssnar och hälsar på varandra, även på dem man inte känner. Hej! Välkomnar nya Samarbete vuxna elever personal Ha någon att lita på som man kan prata med Glada barn och lärare. Ta upp otrevligheter (anonymt) direkt (efter konsultation) i klassrummet. Gemenskap i klassen, teambuilding, och bryta upp grupperingar = trivsel Bra stämning inom RIG saknar inbjudna till aktivititeter med övriga gymnasiet. När man har att göra både på lektioner och på raster. Respektera andra och sig själv. Läxhjälp Korridorsvakt Inga prov och läxor, alternativt variera mellan läxförhör och prov Börja senare på dagen RIG vill ha idrott hälsa-lektioner. När eleverna är utspridda på skolan. Mer färger mindre vårdcentral i korridorerna Fräsch skola Minst 10 minuters rast så man hinner gå på toaletten. Fler saker att göra på rasterna Vara omtänksam, säga åt de som är dumma, snällhet smittar Acceptera olika sexuella läggningar och kulturer Inte kränka och mobba. Utseende och beteende kan leda till mobbing/utfrysning Skötsam och respektera varandras åsikter. Respektera andra och sig själv. Behandla andra som man själv vill bli behandlad Positivt humör i skolan Man gör sitt bästa. Uppmuntran att delta i klass-/elevråd Lottning in i klass-/elevråd alternativt, man anmäler intresse och för då vara med Elever röstar om vem som ska vara med Samma som går, men man kanske kan variera Två går på elevråd, ska inte läggas på eget val lektionerna Om fler var intresserade av råden på skolan skulle eleverna vara mer berörda av det som händer på skolan. Man kan få igenom saker om man tar eget initiativ. Ge de som är med något, mutor, till exempel bjud på fika eller godis. Elevråd plats, tid, pengar fattas, man lyssnar inte Att det händer något med elevernas åsikter, verkställ Beslutsprocessen för långsam, återkoppling på åsikter saknas Försöka verkställa innan man säger ifrån. Information kommer inte ut till elevrådet Elevråd hänvisas mellan olika och inget händer. Fler klassråd så vi får våran röst hörd. Dra upp mer intressanta saker. Fråga eleverna hur de tycker.

6 6 Bättre ungdomsträffpunkter, även för de som är över 18 år. Delaktighet Lyssna på elevernas matförslag och förbättra kvalitén på maten. Keps/mössa i klassrum Färre regler Uppförandekod ifrågasätts av skidlärarna eleverna RiG vill ha mer krav i teoretiska ämnen. Bestämma gemensamt på en lektion genom att fråga, lyssna, utforma utbildningen efter eleven. Elever vara med och bestämma om läxor, prov. Betygsätt prov Efter varje arbetsområde prata med elever om hur det går Fler annorlunda gymnasielinjer önskas Fler soptunnor Större skåp på Ungärde Utemiljön på Ungärde dålig Älglov fegt av kommunen att inte vara speciella Dölrummet är bra Dåliga inköp Parkerar utanför gymmet. Fritid Saknas Hela året Tjejgrupper i samma ålder i innebandy Lagsporter: Basket, Handboll, Truppgymnastik, Innebandy i norra kommundelen, Individuella sporter: Tennis, Extremsportsträning, Gymnastik, Kampsporter judo och karate, Bordtennis, Trampolin/Studsmatta, Boxning, Badminton, Wrestling, Fäktning, Prova på-dagar inom olika sporter för ungdomar Dataförening för LAN och hus för Dreamhack i Malung Förening för jakt Mer motorsport exempelvis Folkrace, Fixa till motorbanan, Gocart, Icecart i Malung, Gemensam lokal för att bygga EPA i Lima, Musikstudio, Replokaler, Träffställen: Café, Internetcafé, Dölgården öppen alla dagar, HBTQ-häng café, träffar, Ungdomscafé för äldre (samlingspunkt för hangouts ) Bättre ungdomsträffpunkter, även för de som är över 18 år ett sätt att motverka grupperingar Utveckla och utöka ungdomsgårdar i Malung, Lima och Sälen Fler aktiviteter i Lima-Sälen Fler aktiviteter på UG, exempelvis spel, tävlingar, instrument, musikstudio, gymträning även med instruktör Hur många aktiviteter finns det som inte är idrott, förutom Kulturskolan? Kurser för ungdomar i teater, konst, media, skrivarkurs, matlagning, främmande kulturer Dragspelskurs inom Kulturskolan Cheerleading Teater Danskurs i Sälen, fler dansstilar för både tjejer och killar Saker som finns i Malung vill man också ha i norra kommundelen utan att slippa åka så mycket.

7 7 Saknas Sommarhalvåret Lagsporter: Paintball Individuella sporter: Wakeboard, Parkcourbana, Downhill i Malung inklusive kurs, Skateparker Linbana vid Bullsjön för wakeboard Cykelbana i Grönlandsparken Saknas Vintertid Tjejhockeylag Saknas Terminstid Bättre öppettider för Skatehallen Prattjejgrupp för år 8 Röstcoach i Malung Träningspass för ungdomar i Blå hallen, exempelvis Zumba Lokaler Allmänheten får nyttja Rosengrens när inte RIG är där Mer lokaler för Kulturskolan Likheter och olikheter mellan tjejers och killars fritidsintressen Tjejer Mer ridning, jazz, dans, Ägnar sig mer åt hundar, hästar, djur Pluggar mer Vi är med kompisar som tjejer Saknar tjejlag i hockey och fotboll Killar Mer idrott, motorsport, sportar, dataspel, hockey, fotboll, Fler åldershomogena killag. Tjejer är med i mixade lag med killarna. Mer actionaktiviteter Övrigt Både killar och tjejer är mobilnördar Tjejer och killar har samma möjligheter om man vill Både killar och tjejer kör motorsport i Lima Prova-på- dagar för att sudda ut könsnormer Skinnarvallens inomhushall är bra. Kan Sälen/Lima också få nyttja den? Fånga intressen i tidig ålder Trygghet Trygghet är: En känsla Att kunna gå överallt och känna sig säker, oavsett vem man är och varifrån man kommer Inte utsättas för mobbning Att få uttrycka sig Ha vänner och någon som bryr sig, även om de bor på annan ort Vara bland människor som visar respekt Att flytta hemifrån leder till blandade känslor - både eget ansvar och ensamhet ibland Att inte riskera att utsättas för fara Att ha någon att gå till om något hänt exempelvis kurator, polis Att det alltid finns polis och ambulans som kommer om något hänt. Lima är tryggt Att det finns belysning. Saknas i Grönlandsparken, vid OK i Sälen Hur skapas en trygg skola och ett tryggt Malung-Sälen? Skola Arbete mot mobbning och kränkningar Skapa medvetenhet om varandras olikheter Rastvakter/Korridorsvakter Trygga lärare, elever, kompisar Ingen ska behöva känna sig ensam och elever ska få hjälp när de behöver. Utbilda lärare så de törs ta upp frågor som rasism och sexism Inte osynliggöra problem Datasal (träffpunkt) Samarbete elever och lärare Fler lärare och kvalificerade lärare Aktivt trygghetsråd Malung-Sälen Bättre samhällsinformation Någon som även ser problem på fritiden Att andra vuxna, förutom poliser, har koll, exempelvis att det finns Änglar, Vuxenvandrare (Äldre ungdomar) Bättre syn på ungdomar och någon som fångar upp ungdomars idéer

8 8 Inte mycket att göra, umgås mest hemma. Fler poliser som patrullerar synligt och som också engagerar sig, frågar och agerar Önskan om att Malungshem åtgärdar vid fel/ problem på elevboendet. Belysning i Yttermalung, på mindre skolvägar och lampor som fungerar Trafik Speglar i skymda korsningar när man cyklar, till exempel i Mobyn Skymmande buskar tas bort Bron över Rv, Vagnvägen. Gångväg till stationen Alla känner alla, Personkännedom Inga missbrukare som börjar prata med mig. Inga pedofiler I Malung finns inga ghetton. Befolkningen behöver jobb Färre invandrare Vilka platser upplevs som otrygga? Dansbandsveckan Näsvägen (fester), Utanför Sälens by Storbyn, Kringelkroken, Resecentrum i Malung-kvällstid, Fällen, Grönlandsparken, Kråkhuset vid garveriet, Hängbron, Hockeyrinken Mobyn, Buån, Gärdås, Malungsfors Belysning som kan stängas av, Otryggt i mörker Bilar och EPA som kör omkring, sladdar och spelar hög musik Där det rör sig kriminella Bilden av Malung-Sälen Vad tänker du på när du ser och hör Malung-Sälens kommun? Fin kommun med natur, skog, sjöar, nära backar och fjäll Frisk luft, skönt och bra miljö Fint centrum nära älven Säsongs- och turistbetonad Åka skidor Inget annat än Sälen/Alpint Genomfart, de flesta åker förbi på väg till Sälen Skillnad mellan sommar och vinter. Lite trist, speciellt på vintern (Malung), Sälen livat på vintern, dött på sommaren Kläppen stängt ner saker tråkigt att behöva åka till Sälen. Dansbandsvecka Liten by och kommun, men rolig att leva i. Grå och trist miljö först, fint när man bott ett tag Trevliga och snälla människor Fint på gågatan Fattig kommun Sälenfjällen 4 månader + 1 vecka Dansbandsvecka = vår inkomst Vissa poster i kommunen vi har inte råd med människor av olika slag Kommunala pengar slösas på onödiga saker Trygg (oftast) Inte mycket att göra, umgås mest hemma Få ungdomsaktiviteter, behövs fler Inte så anpassat för barn Tråkigt Vad skulle du vilja fixa, ta bort och förbättra i Malung-Sälens kommun? Mer anpassat för oss som bor här Belysning dekoration och längs vägar Göra något åt övergivna hus Badhuset behöver rustas Golvet i Blå hallen behöver förbättras är bedrövligt dåligt Byråsen behöver öppnas Mer likvärdigt utbud mellan Malung och Sälen Fler broar

9 9 Fler vandringsleder/mountainbikeleder Ta tillvara det vi har natur, jakt, fiske Cyklar och Segways att hyra Reklam och marknadsföring till besökare om kommunen. Marknadsför kommunen även på andra platser. Visa det som finns här. Välkomstskylt vid Lima och Tack för besöket på baksidan Trafiken som passerar genom kommunen behöver förmås att stanna marknadsför matplatser/ restauranger, outlet och kaffestugor Försök att locka hit fler folk på sommaren Större marknad Fler arrangemang exempelvis som Sixten Jernberg, jaktmässa, tivoli Hockeymatcher med stora lag och fler event Bio Mc Donalds, Burger King, Subway, Max Fler butiker av olika slag även med ungdomsinriktning Kläppen butik borde vara öppen året om, vattenrutschbana i skogen, Experium mer turism Tåg till Sälen ungdomar skulle få lättare att ta sig till fjällen, Bättre samhällsinformation, vem ska man prata med om det Inflyttarintroduktion Bättre tillgång på rehab Vårdcentralen Skador tas inte på allvar inom vårdapparten Inte mantalsskrivna i kommunen får inte tillgång på allt om man inte har försäkring Sjukgymnast borde finnas på skolan/skidgymnasiet med riksintag Fler poliser Få bort droger och kriminalitet Mer jobb, mindre invandring Samhällsplanering och trafik Hur vill du att det ska vara i dagens och framtidens Malung-Sälen för att det ska vara bra att bo här? Visa en framtid Bygg upp Malung utifrån dess förutsättning. Kommunen börja satsa istället för att lägga ner, risk att bli som Lesjöfors Satsa på landsbygden Bevara miljön Fler affärer även i ytterområden exempelvis Yttermalung Bättre skolgård i Ungärde Bättre internet fiber åt alla. Bättre mobiltäckning i Rörbäcksnäs och andra ytter områden De som jobbar i Sälen ska skriva sig i kommunen Fler soptunnor, hundrastparker Vad tänker du om trafiksituationen med cykel- och gångbanor, kollektivtrafik och biltrafik i kommunen? Bättre kollektivtrafik. Snabba och fler transporter Sälen-Malung även under helgerna. Av- och påstigning vid alla hållplatser

10 10 Busstiderna anpassas bättre till liftarnas öppentider WiFi på alla bussar Tätare bussturer lokalt, exempelvis norr om rondellen på västsidan i Sälen, västsidan i Lima, Fler bussar till och från Rörbäcksnäs anropsstyrd trafik fungerar dåligt. Nu får anhöriga skjutsa ungdomar som bor i Rörbäcksnäs och norr om Sälen. Större skolskjutsar till exempelvis Sörsjön och V.Utsjö. Ingen ska behöva stå. För lång tid med t.ex. forsbussen. Skiss på ny linjesträckning finns som förslag. Möten med elever som åker skolbuss och busschaufförer Dyra bussbiljetter. Alla under 18 år skall ha gratis busskort. Fler som åker. Skolkorten lika för alla. Ta bort gränsen för vilka som får skolskjuts. Skolan ha gratis busskort för skolelever Persontåg till och från Malung, miljövinst o närmare till andra tåg Järnväg till Sälen Bredare vägar med både trottoarer och plats för lastbilar Bättre bilvägar åt alla håll inklusive Fiskarheden till Mora samt fler rondeller

11 11 Säkrare övergångsställen med exempelvis fartgupp längs riksväg 66 i Ungärde, vid Kläppen och på flera ställen inom Lima och Limedsforsen Säkrare korsning för fotgängare och cyklister vid Albacken Rv 66 t.ex. trafikljus eller rondell Gupp eller övergångsställe vid ICA Sälen Ploga gamla banvallen mellan Sälen och Lima, säkerhet Cykelvägar exempelvis till Bullsjön, norrut på västsidan, Yttermalung Fler gång- och cykelvägar där ungdomar rör sig ger bland annat säkrare skolväg Hängbron öppnas innan det händer en olycka Bilister som är mer uppmärksamma och som stannar vid övergångsställen. Fler hastighetskontroller eller kameror, många kör för fort i Malung och utanför Ungärde Hastigheten för EPA-traktorer högre för att inte skapa köer Trängselskatt för turister

12 tantorange.se, Foto: Timea Hedlund och Ulf Oskarsson

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Sammanfattning dialogdagen

Sammanfattning dialogdagen Sammanfattning dialogdagen 2014-10 10-24 Skriven av: Marie Lövnord, Victor Ericsson och Linda Bergström Innehåll 1. Inledning.. sida 1 2. Bilaga 1.. sida 2 3. Bilaga 2.. sida 3-5 4. Bilaga 3.. sida 6-7

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012

Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012 Datum 2012-04-25 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012 2010 39 svarande av 49 elever, 21 flickor och 18 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 80 % 2011 44 svarande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Ung i Ljusdal Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Inledning Syfte och metod 3 Svarsfrekvens 3 Bakgrundsfakta Ljusdals kommun 3 Sammanfattande diskussion 4 Enkätresultat Bakgrund

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Demokratidag 24 oktober 2013 Tema LUPP 14:e Demokratidagen

Demokratidag 24 oktober 2013 Tema LUPP 14:e Demokratidagen Demokratidag 24 oktober 2013 Tema LUPP 14:e Demokratidagen 1 9 gruppledare och 20 samtalsuppmuntrare. S edan 2001 har barn och ungdomar i Mora haft möjlighet att träffa beslutsfattare för att diskutera

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 Datum 2013-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2013/110 Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 2011 31 svarande av 36 elever, 20 flickor och 11 pojkar (enligt Procapita 26/2) dvs 86 % 2012 34 svarande

Läs mer

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Handläggare Datum Ann Gustafsson 2014-10-17 0480-45-29-03 Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan barn och Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Trygghetsrådet består av pedagoger från varje spår samt rektor. Anja Persson, Petra Hall, Emma Eriksson och Katarina Thur.

Trygghetsrådet består av pedagoger från varje spår samt rektor. Anja Persson, Petra Hall, Emma Eriksson och Katarina Thur. Keith Haring 1 Handlingsplan för arbete med att förebygga och åtgärda mobbing, samt alla former av diskriminering och annan kränkande handling mot barn och vuxna i skolans alla verksamheter som är skola,

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr Hovsjöstudien Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr johan.faskunger@proactivity.se Bostadsområdet vi bor i påverkar vår hälsa,

Läs mer

Dialog Unga Lycksele 2010/2011

Dialog Unga Lycksele 2010/2011 Dialog Unga Lycksele /2011 1 INNEHÅLL 3 Inledning 4 LUPP 5 Sammanfattning 6 Politik och inflytande 8 Fritid 12 Skola 16 Trygghet och hälsa 19 Framtid 25 Förslag från ungdomskonferensen 2 INLEDNING genomfördes

Läs mer

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg.

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Elevråd 7-9 Bollebygdskolan 13.30-15.30+ några till intresserade, 22 st elever. Peter Erdman, Johan Norbelie,

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

MIN FRAMTID Hearing 1

MIN FRAMTID Hearing 1 MIN FRAMTID Hearing 1 23 november 2011 Bild: Charlotta Bjälkebring Carlsson 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Överlämnande och inledning sida 3 Handlingsplaner 1-13 1. Kollektivtrafiken sida 3 Överlämnas till kommunalrådet

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna?

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna? Anteckningar från medborgardialog Öjebyn, 22 april 2013 Frågor kring konkreta förslag Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad blir vinsten med alternativ 2? Vad händer

Läs mer

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-08 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 2012 13 svarande av 15 elever, 7 flickor och 6 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 87 % 2013 13 svarande av

Läs mer

UNG I DALS-EDS KOMMUN

UNG I DALS-EDS KOMMUN 2007:13 UNG I DALS-EDS KOMMUN RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR INOM PROJEKTET LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIK (LUPP) UTVÄRDERINGSENHETEN UPPSALA KOMMUNS GEMENSAMMA UTVÄRDERINGSRESURS Innehållsförteckning

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 ISBN 978-91-86397-05-0 Dalarnas

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna Dokumentation från demokratiworkshops med Jag bor i Malmö 2010 2011-01-20 Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna 365 dagar, 365 deltagare, 27 demokratiworkshops

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap SÄRLASKOLAN Skolan för bestående kunskap Välkommen till Särlaskolan Särlaskolan är en F 9-skola i centrala Borås med en stabil lärarkår. Här finns 32 lärare på högstadiet. 75 procent (24 st!) av dem har

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN Det går knappast att öppna en tidning eller sätta på teven utan att larmrapporterna strömmar ut vi

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Ungdomsrådets protokoll

Ungdomsrådets protokoll s protokoll 2012-09-25 PROTOKOLL 2 Plats och tid Navigatorcentrum, 12-09-25, kl 17.00-19.00 Paragrafer 9-17 Beslutande Övriga deltagare Enligt tjänstgöringslista Bengt Werin, Navigatorcentrum Ulrika Johansson,

Läs mer

FULLT UPP I FRITIDSLANDET

FULLT UPP I FRITIDSLANDET FULLT UPP I FRITIDSLANDET En undersökning för IKEA om svenskarnas fritidsintressen 2011. Bakgrund 1082 kvinnor och män i åldrarna 18 år och uppåt har svarat på frågor om sina fritidsintressen. Undersökningen

Läs mer

Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november

Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november Den 24 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Angeredsgymnasiet och deltog tillsammans med kommunpolitiker i det påverkanstorg som regionen

Läs mer