Att skapa framtid, inte bara en vuxenfråga!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att skapa framtid, inte bara en vuxenfråga!"

Transkript

1 Demokratidag 2014

2 2 Att skapa framtid, inte bara en vuxenfråga! Vi ska vara en kommun där man vill och kan bygga framtid. Malung-Sälens kommun behöver ungas drivkraft och kompetens. Unga ska se Malung-Sälen som en attraktiv kommun där man blir sedd, har möjlighet att påverka, skaffa sig utbildning och arbete och så småningom bilda familj. Vi ska vara en kommun där man vill och kan bygga framtid. Barn och unga är inte bara en del av framtiden, utan också en del av det gemensamma nuet. De är viktiga hörnstenar i ett långsiktigt tillväxtarbete och en viktig del i vår kommuns utveckling. Därför är det av största vikt att även unga får möjlighet till delaktighet och inflytande. Kommunens demokratidagen för unga, är en direkt uppföljning av LUPP-enkäten, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Demokratidagen och dess uppföljning ger fler unga möjligheten att visa vuxenvärlden vad de tycker och tänker om vår kommun en viktig pusselbit för att vi ska kunna se helheten. Genom demokratidagen skapas fördjupad förståelse för ungas synpunkter och upplevelser, något som vi dels kan ta med oss i det fortsatta politiska arbetet, men också förmedla vidare till andra berörda aktörer i vår kommun. Eftersom demokratidagen från och med hösten 2014 kommer genomföras regelbundet ges även möjlighet till uppföljning och återkoppling kring olika frågor, så att vi kan skapa gemensamma kort- och långsiktiga mål, samsynthet och förståelse. Vi vill passa på att tacka alla härliga unga som deltog på demokratidagen 2014, de engagerade ungdomarna i S.M.U.R.F (vårt lokala ungdomsråd), samt de politiker och tjänstemän som deltog på dagen. Tillsammans kan vi skapa ett bättre Malung-Sälen för alla! Bitte Lindberg-Åhs Ordförande kommunfullmäktige Christin Löfstrand Ordförande ungdoms- och demokratiberedningen

3 3 Ungdomar bidrar till kommunens utveckling Torsdagen den 4 december 2014 genomfördes för första gången en demokratidag för ungdomar i Malung-Sälens kommun. Dagen fungerade som ett forum där ungdomar kunde göra sina röster hörda och bidra till kommunens utveckling. Demokratidagen ägde rum på Orrskogen i Malung där politiker och tjänstemän träffade ett 50-tal skolungdomar i åldern år. De var representanter för kommunens ungdomar som utsetts av sina respektive klasser i grundskolan och gymnasiet. Under dagen fokuserade diskussionerna på ett antal i förväg bestämda ämnen som diskuterats i klasserna. Det rörde frågor som ungdomars syn på skola, fritid, samhällsplanering, trafik men även bilden av Malung-Sälens kommun. Under dagen satt deltagarna i mindre grupper, i så kallade dialogcaféer, där alla, under ledning av en samtalsledare kom till tals och ventilerade olika frågeställningar, till exempel: Vilka fritidsaktiviteter uppskattar du att det finns i Malung-Sälens kommun? Vilka fritidsaktiviteter saknar du? Hur vill du att det ska vara i dagens och framtidens Malung-Sälen för att det ska vara bra att bo här? Vad har du för funderingar kring trafiksituationen, cykel- och gångbanor, kollektivtrafik och biltrafik i kommunen? Vad skulle du vilja fixa, ta bort och förbättra i Malung-Sälens kommun Demokratidagen visade prov på ett stort engagemang från politiker, Malung-Sälens gymnasieskola, Ungärde skola och Centralskolans högstadieungdomar och personal. Förberedelserna inleddes redan 2012 då enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) genomfördes i skolår 8 och gymnasieskolans årskurs 2. Ungdomarnas svar och synpunkter utgjorde grunden till fem av demokratidagens samtalsområden, Skola, Fritid, Trygghet, Bilden av Malung-Sälen samt Samhällsplanering och trafik. Beslut om samtalsområden och frågeställningar togs i ungdoms- och demokratiberedningen. Nystartade Sälen-Malungs Ungdomsrådsförening (S.M.U.R.F), var ett sjätte samtalsområde. Styrelsen fick en möjlighet att marknadsföra föreningen och få in synpunkter på hur och med vad S.M.U.R.F kan arbeta. Politiker och chefstjänstemän fick innan sommaren 2014 information om när demokratidagen skulle genomföras. I början av september skickades en inbjudan ut tillsammans med information om samtalsområden och frågor. Ungefär 35 politiker och tjänstemän deltog under demokratidagen.

4 4 Program under dagen Förhoppning ger mottagarna någon form av respons på synpunkterna Medverkande politiker och tjänstemän samlades innan ungdomarna anlände. De fick information av folkhälsosamordnaren om dagens program och genomförande av dialogcaféerna. Kommunikationsstrategen gav goda råd till samtalsledarna och sekreterarna så att ungdomarna skulle känna att deras åsikter och synpunkter var viktiga. Demokratidagen inleddes med att kommunalråd Kurt Podgorski och ordförande i ungdoms- och demokratiberedningen Christin Löfstrand som hälsade alla välkomna. De berättade om den kommunala beslutsprocessen och uttryckte också förväntningar om en intressant och givande dag. Angelica Andersson från Sveriges ungdomsråd berättade om ungdomars möjligheter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen, men också att skapa olika typer av aktiviteter. Det kan exempelvis handla om samhällsengagemang och förändringar av fritidsutbudet i kommunen. Dialogcaféernas diskussioner tog vid under resten av demokratidagen med avbrott för lunch där ungdomar, politiker och tjänstemän hade möjlighet att prata med varandra under friare former. Utvärdering, avslutning och fika stod sist på programmet innan kommunens första demokratidag avslutades. Dialogcaféer Ungdomarna delades in i sex åldershomogena grupper. De flesta politiker och tjänstemän hade i uppdrag att vara antingen samtalsledare eller sekreterare vid de sex dialogcaféborden där ungdomarnas tankar och synpunkter samlades in och dokumenterades synligt på ett blädderblock. Efter 25 minuter gick ungdomarna, efter ett uppgjort schema, till nästa cafébord för diskussion inom ett annat samtalsområde. Politiker och tjänstemännen stannade kvar inom respektive samtalsområde, som ofta var kopplat till deras nämnd eller förvaltning. Uppföljning av demokratidagen Demokratidagen gav många synpunkter och tankarna från de deltagande ungdomarna. Ungdomar, främst från S.M.U.R.F, kommer att tillsammans med politiker att göra prioriteringar inom de olika samtalsområdena. Totalt ska ett 20-tal viktiga punkter slutligen lämnas till beslutsfattarna. Innan sommarlovet kommer beslutsfattarna att återkoppla till ungdomarna hur arbetet fortskrider med punktlistan. Synpunkterna från demokratidagen kommer också att skickas vidare till berörda intressenter inom kommunala verksamheter men även till intressenter inom andra verksamheter. Förhoppningsvis ger mottagarna någon form av respons på synpunkterna. Responsen kommer att vidarebefordras till ungdomarna. Ungdomsinflytande i kommunen Förhoppningsvis genomförs en ny demokratidag, med nya samtalsområden, under hösten Ungdomarna får då också reda på vad som hänt sedan demokratidagen Under demokratidagen uttryckte ungdomarna att ett av S.M.U.R.F:s arbetsområden bör vara att framföra ungdomars åsikter till beslutsfattare. Föreningen vill utvecklas vidare och styrelsen önskar fler medlemmar. Inom Region Dalarna finns visionen Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Samtliga kommuner har undertecknat avsiktsförklaringen vilket inger hopp om att Malung-Sälens arbete med ungdomsinflytande fortsätter så att kommunen blir attraktiv att bo och leva i. Under hösten kommer Malung-Sälens kommun tillsammans med alla länets kommuner att genomföra Luppenkäter för högstadiet, för gymnasiet respektive för gruppen unga vuxna.

5 5 Demokratidagen, caféborden sammanställning Skola Hur skapas bra stämning? Utbildade och trevliga lärare som bryr sig och har koll på eleverna lugn skapar arbetsro Man lyssnar och hälsar på varandra, även på dem man inte känner. Hej! Välkomnar nya Samarbete vuxna elever personal Ha någon att lita på som man kan prata med Glada barn och lärare. Ta upp otrevligheter (anonymt) direkt (efter konsultation) i klassrummet. Gemenskap i klassen, teambuilding, och bryta upp grupperingar = trivsel Bra stämning inom RIG saknar inbjudna till aktivititeter med övriga gymnasiet. När man har att göra både på lektioner och på raster. Respektera andra och sig själv. Läxhjälp Korridorsvakt Inga prov och läxor, alternativt variera mellan läxförhör och prov Börja senare på dagen RIG vill ha idrott hälsa-lektioner. När eleverna är utspridda på skolan. Mer färger mindre vårdcentral i korridorerna Fräsch skola Minst 10 minuters rast så man hinner gå på toaletten. Fler saker att göra på rasterna Vara omtänksam, säga åt de som är dumma, snällhet smittar Acceptera olika sexuella läggningar och kulturer Inte kränka och mobba. Utseende och beteende kan leda till mobbing/utfrysning Skötsam och respektera varandras åsikter. Respektera andra och sig själv. Behandla andra som man själv vill bli behandlad Positivt humör i skolan Man gör sitt bästa. Uppmuntran att delta i klass-/elevråd Lottning in i klass-/elevråd alternativt, man anmäler intresse och för då vara med Elever röstar om vem som ska vara med Samma som går, men man kanske kan variera Två går på elevråd, ska inte läggas på eget val lektionerna Om fler var intresserade av råden på skolan skulle eleverna vara mer berörda av det som händer på skolan. Man kan få igenom saker om man tar eget initiativ. Ge de som är med något, mutor, till exempel bjud på fika eller godis. Elevråd plats, tid, pengar fattas, man lyssnar inte Att det händer något med elevernas åsikter, verkställ Beslutsprocessen för långsam, återkoppling på åsikter saknas Försöka verkställa innan man säger ifrån. Information kommer inte ut till elevrådet Elevråd hänvisas mellan olika och inget händer. Fler klassråd så vi får våran röst hörd. Dra upp mer intressanta saker. Fråga eleverna hur de tycker.

6 6 Bättre ungdomsträffpunkter, även för de som är över 18 år. Delaktighet Lyssna på elevernas matförslag och förbättra kvalitén på maten. Keps/mössa i klassrum Färre regler Uppförandekod ifrågasätts av skidlärarna eleverna RiG vill ha mer krav i teoretiska ämnen. Bestämma gemensamt på en lektion genom att fråga, lyssna, utforma utbildningen efter eleven. Elever vara med och bestämma om läxor, prov. Betygsätt prov Efter varje arbetsområde prata med elever om hur det går Fler annorlunda gymnasielinjer önskas Fler soptunnor Större skåp på Ungärde Utemiljön på Ungärde dålig Älglov fegt av kommunen att inte vara speciella Dölrummet är bra Dåliga inköp Parkerar utanför gymmet. Fritid Saknas Hela året Tjejgrupper i samma ålder i innebandy Lagsporter: Basket, Handboll, Truppgymnastik, Innebandy i norra kommundelen, Individuella sporter: Tennis, Extremsportsträning, Gymnastik, Kampsporter judo och karate, Bordtennis, Trampolin/Studsmatta, Boxning, Badminton, Wrestling, Fäktning, Prova på-dagar inom olika sporter för ungdomar Dataförening för LAN och hus för Dreamhack i Malung Förening för jakt Mer motorsport exempelvis Folkrace, Fixa till motorbanan, Gocart, Icecart i Malung, Gemensam lokal för att bygga EPA i Lima, Musikstudio, Replokaler, Träffställen: Café, Internetcafé, Dölgården öppen alla dagar, HBTQ-häng café, träffar, Ungdomscafé för äldre (samlingspunkt för hangouts ) Bättre ungdomsträffpunkter, även för de som är över 18 år ett sätt att motverka grupperingar Utveckla och utöka ungdomsgårdar i Malung, Lima och Sälen Fler aktiviteter i Lima-Sälen Fler aktiviteter på UG, exempelvis spel, tävlingar, instrument, musikstudio, gymträning även med instruktör Hur många aktiviteter finns det som inte är idrott, förutom Kulturskolan? Kurser för ungdomar i teater, konst, media, skrivarkurs, matlagning, främmande kulturer Dragspelskurs inom Kulturskolan Cheerleading Teater Danskurs i Sälen, fler dansstilar för både tjejer och killar Saker som finns i Malung vill man också ha i norra kommundelen utan att slippa åka så mycket.

7 7 Saknas Sommarhalvåret Lagsporter: Paintball Individuella sporter: Wakeboard, Parkcourbana, Downhill i Malung inklusive kurs, Skateparker Linbana vid Bullsjön för wakeboard Cykelbana i Grönlandsparken Saknas Vintertid Tjejhockeylag Saknas Terminstid Bättre öppettider för Skatehallen Prattjejgrupp för år 8 Röstcoach i Malung Träningspass för ungdomar i Blå hallen, exempelvis Zumba Lokaler Allmänheten får nyttja Rosengrens när inte RIG är där Mer lokaler för Kulturskolan Likheter och olikheter mellan tjejers och killars fritidsintressen Tjejer Mer ridning, jazz, dans, Ägnar sig mer åt hundar, hästar, djur Pluggar mer Vi är med kompisar som tjejer Saknar tjejlag i hockey och fotboll Killar Mer idrott, motorsport, sportar, dataspel, hockey, fotboll, Fler åldershomogena killag. Tjejer är med i mixade lag med killarna. Mer actionaktiviteter Övrigt Både killar och tjejer är mobilnördar Tjejer och killar har samma möjligheter om man vill Både killar och tjejer kör motorsport i Lima Prova-på- dagar för att sudda ut könsnormer Skinnarvallens inomhushall är bra. Kan Sälen/Lima också få nyttja den? Fånga intressen i tidig ålder Trygghet Trygghet är: En känsla Att kunna gå överallt och känna sig säker, oavsett vem man är och varifrån man kommer Inte utsättas för mobbning Att få uttrycka sig Ha vänner och någon som bryr sig, även om de bor på annan ort Vara bland människor som visar respekt Att flytta hemifrån leder till blandade känslor - både eget ansvar och ensamhet ibland Att inte riskera att utsättas för fara Att ha någon att gå till om något hänt exempelvis kurator, polis Att det alltid finns polis och ambulans som kommer om något hänt. Lima är tryggt Att det finns belysning. Saknas i Grönlandsparken, vid OK i Sälen Hur skapas en trygg skola och ett tryggt Malung-Sälen? Skola Arbete mot mobbning och kränkningar Skapa medvetenhet om varandras olikheter Rastvakter/Korridorsvakter Trygga lärare, elever, kompisar Ingen ska behöva känna sig ensam och elever ska få hjälp när de behöver. Utbilda lärare så de törs ta upp frågor som rasism och sexism Inte osynliggöra problem Datasal (träffpunkt) Samarbete elever och lärare Fler lärare och kvalificerade lärare Aktivt trygghetsråd Malung-Sälen Bättre samhällsinformation Någon som även ser problem på fritiden Att andra vuxna, förutom poliser, har koll, exempelvis att det finns Änglar, Vuxenvandrare (Äldre ungdomar) Bättre syn på ungdomar och någon som fångar upp ungdomars idéer

8 8 Inte mycket att göra, umgås mest hemma. Fler poliser som patrullerar synligt och som också engagerar sig, frågar och agerar Önskan om att Malungshem åtgärdar vid fel/ problem på elevboendet. Belysning i Yttermalung, på mindre skolvägar och lampor som fungerar Trafik Speglar i skymda korsningar när man cyklar, till exempel i Mobyn Skymmande buskar tas bort Bron över Rv, Vagnvägen. Gångväg till stationen Alla känner alla, Personkännedom Inga missbrukare som börjar prata med mig. Inga pedofiler I Malung finns inga ghetton. Befolkningen behöver jobb Färre invandrare Vilka platser upplevs som otrygga? Dansbandsveckan Näsvägen (fester), Utanför Sälens by Storbyn, Kringelkroken, Resecentrum i Malung-kvällstid, Fällen, Grönlandsparken, Kråkhuset vid garveriet, Hängbron, Hockeyrinken Mobyn, Buån, Gärdås, Malungsfors Belysning som kan stängas av, Otryggt i mörker Bilar och EPA som kör omkring, sladdar och spelar hög musik Där det rör sig kriminella Bilden av Malung-Sälen Vad tänker du på när du ser och hör Malung-Sälens kommun? Fin kommun med natur, skog, sjöar, nära backar och fjäll Frisk luft, skönt och bra miljö Fint centrum nära älven Säsongs- och turistbetonad Åka skidor Inget annat än Sälen/Alpint Genomfart, de flesta åker förbi på väg till Sälen Skillnad mellan sommar och vinter. Lite trist, speciellt på vintern (Malung), Sälen livat på vintern, dött på sommaren Kläppen stängt ner saker tråkigt att behöva åka till Sälen. Dansbandsvecka Liten by och kommun, men rolig att leva i. Grå och trist miljö först, fint när man bott ett tag Trevliga och snälla människor Fint på gågatan Fattig kommun Sälenfjällen 4 månader + 1 vecka Dansbandsvecka = vår inkomst Vissa poster i kommunen vi har inte råd med människor av olika slag Kommunala pengar slösas på onödiga saker Trygg (oftast) Inte mycket att göra, umgås mest hemma Få ungdomsaktiviteter, behövs fler Inte så anpassat för barn Tråkigt Vad skulle du vilja fixa, ta bort och förbättra i Malung-Sälens kommun? Mer anpassat för oss som bor här Belysning dekoration och längs vägar Göra något åt övergivna hus Badhuset behöver rustas Golvet i Blå hallen behöver förbättras är bedrövligt dåligt Byråsen behöver öppnas Mer likvärdigt utbud mellan Malung och Sälen Fler broar

9 9 Fler vandringsleder/mountainbikeleder Ta tillvara det vi har natur, jakt, fiske Cyklar och Segways att hyra Reklam och marknadsföring till besökare om kommunen. Marknadsför kommunen även på andra platser. Visa det som finns här. Välkomstskylt vid Lima och Tack för besöket på baksidan Trafiken som passerar genom kommunen behöver förmås att stanna marknadsför matplatser/ restauranger, outlet och kaffestugor Försök att locka hit fler folk på sommaren Större marknad Fler arrangemang exempelvis som Sixten Jernberg, jaktmässa, tivoli Hockeymatcher med stora lag och fler event Bio Mc Donalds, Burger King, Subway, Max Fler butiker av olika slag även med ungdomsinriktning Kläppen butik borde vara öppen året om, vattenrutschbana i skogen, Experium mer turism Tåg till Sälen ungdomar skulle få lättare att ta sig till fjällen, Bättre samhällsinformation, vem ska man prata med om det Inflyttarintroduktion Bättre tillgång på rehab Vårdcentralen Skador tas inte på allvar inom vårdapparten Inte mantalsskrivna i kommunen får inte tillgång på allt om man inte har försäkring Sjukgymnast borde finnas på skolan/skidgymnasiet med riksintag Fler poliser Få bort droger och kriminalitet Mer jobb, mindre invandring Samhällsplanering och trafik Hur vill du att det ska vara i dagens och framtidens Malung-Sälen för att det ska vara bra att bo här? Visa en framtid Bygg upp Malung utifrån dess förutsättning. Kommunen börja satsa istället för att lägga ner, risk att bli som Lesjöfors Satsa på landsbygden Bevara miljön Fler affärer även i ytterområden exempelvis Yttermalung Bättre skolgård i Ungärde Bättre internet fiber åt alla. Bättre mobiltäckning i Rörbäcksnäs och andra ytter områden De som jobbar i Sälen ska skriva sig i kommunen Fler soptunnor, hundrastparker Vad tänker du om trafiksituationen med cykel- och gångbanor, kollektivtrafik och biltrafik i kommunen? Bättre kollektivtrafik. Snabba och fler transporter Sälen-Malung även under helgerna. Av- och påstigning vid alla hållplatser

10 10 Busstiderna anpassas bättre till liftarnas öppentider WiFi på alla bussar Tätare bussturer lokalt, exempelvis norr om rondellen på västsidan i Sälen, västsidan i Lima, Fler bussar till och från Rörbäcksnäs anropsstyrd trafik fungerar dåligt. Nu får anhöriga skjutsa ungdomar som bor i Rörbäcksnäs och norr om Sälen. Större skolskjutsar till exempelvis Sörsjön och V.Utsjö. Ingen ska behöva stå. För lång tid med t.ex. forsbussen. Skiss på ny linjesträckning finns som förslag. Möten med elever som åker skolbuss och busschaufförer Dyra bussbiljetter. Alla under 18 år skall ha gratis busskort. Fler som åker. Skolkorten lika för alla. Ta bort gränsen för vilka som får skolskjuts. Skolan ha gratis busskort för skolelever Persontåg till och från Malung, miljövinst o närmare till andra tåg Järnväg till Sälen Bredare vägar med både trottoarer och plats för lastbilar Bättre bilvägar åt alla håll inklusive Fiskarheden till Mora samt fler rondeller

11 11 Säkrare övergångsställen med exempelvis fartgupp längs riksväg 66 i Ungärde, vid Kläppen och på flera ställen inom Lima och Limedsforsen Säkrare korsning för fotgängare och cyklister vid Albacken Rv 66 t.ex. trafikljus eller rondell Gupp eller övergångsställe vid ICA Sälen Ploga gamla banvallen mellan Sälen och Lima, säkerhet Cykelvägar exempelvis till Bullsjön, norrut på västsidan, Yttermalung Fler gång- och cykelvägar där ungdomar rör sig ger bland annat säkrare skolväg Hängbron öppnas innan det händer en olycka Bilister som är mer uppmärksamma och som stannar vid övergångsställen. Fler hastighetskontroller eller kameror, många kör för fort i Malung och utanför Ungärde Hastigheten för EPA-traktorer högre för att inte skapa köer Trängselskatt för turister

12 tantorange.se, Foto: Timea Hedlund och Ulf Oskarsson

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23

DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23 Jag vill göra det här nästa år igen! DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RUBRIK SIDA Inledning 2 Om metoden 2 Utbildningsdag 2 Deltagare 3 Avslutning 3 Resultat, sammanfattning 4 Sammanställningar

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

Demokratitorg våren 2015

Demokratitorg våren 2015 Demokratitorg våren 2015 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2015 1 Inledning Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten

Läs mer

ALE KOMMUN. Hur é läget? Lupp -07 har tagit pulsen på unga i Ale kommun

ALE KOMMUN. Hur é läget? Lupp -07 har tagit pulsen på unga i Ale kommun ALE KOMMUN Hur é läget? Lupp -07 har tagit pulsen på unga i Ale kommun Aleungdomar uppmanar: Ta enkäten på allvar Dunia Al-hashimi, 18, och Gillis Nielsen, 16, är goda föredömen för ungdomsinflytande i

Läs mer

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER 2010-06-15 MORA FÖR UTVECKLING

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER 2010-06-15 MORA FÖR UTVECKLING DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER 2010-06-15 MORA FÖR UTVECKLING Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Deltagare 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Demokratidagens upplägg Inledning 4

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

UNGA TANKAR 2009-10-21

UNGA TANKAR 2009-10-21 UNGA TANKAR 2009-10-21 Älvdalens kommun Orsa kommun I november 2003 genomfördes Unga Tankar för första gången, ett samverkansprojekt mellan Mora, Orsa och Älvdalen. Då var det på initiativ från landstingets

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Trygghetsvandring ur barns perspektiv

Trygghetsvandring ur barns perspektiv Trygghetsvandring ur barns perspektiv Erfarenheter från fyra pilotprojekt Steg för steg-manual Teimouri Åhlström Svennberg Björling Havström Text: Mania Teimouri, Lisa Åhlström, Mie Svennberg, Stefan Björling

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun POPULÄRVERSION Titel: Författare: Uppdragsgivare: Populärversion: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer