Bokslutskommuniké. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation"

Transkript

1 Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Bokslutskommuniké till Scirocco AB (publ)

2 Definitioner Scirocco / Bolaget: Scirocco AB (publ) med organisationsnummer Resultat per aktie: Periodens resultat efter skatt dividerat med aktier. Sammanfattning av bokslutskommuniké Nettoomsättningen uppgick under 2010 till SEK ( ). Resultatet efter skatt uppgick under 2010 till SEK ( ). Sciroccos egna kapital* uppgick per till SEK. * Se ALMI:s efterställandeklausul som beskrivs på sidan 8 i denna bokslutskommuniké. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2010 Styrelsen i Scirocco gav ut ett konvertibelt lån om EUR till en ledande intressent i Sciroccos tillverkande partnerföretag i Kina, Invengo. Detta lån utgjorde ett första steg i arbetet att återställa Bolagets aktiekapital och följer den plan som presenterades vid kontrollstämman den 18 december 2009, att rikta in sig på kapitalanskaffning, ökning av intäkterna och reduktion av kostnaderna. Lånet kan till och med den 31 december 2011 konverteras till aktier till en kurs om 0,265 SEK per aktie. En del av handlingsplanen, att sänka kostnaden för Sciroccos ändamålsenliga lokal, medförde att hyran för december 2009 till maj 2010 rabatterades med 75 %. Den kraftiga sänkningen förhandlades fram med hyresvärden i utbyte mot att kontraktet förlängdes från 2011 till Efter att certifieringen blev färdig i början på december 2009 kom produktionen av Sciroccos UHFsystem igång, med prestanda som överträffade specifikationerna och där funktionalitet och prisnivå, enligt styrelsens bedömning, ligger väl till jämfört med konkurrenterna. Sciroccos UHF system levererades i januari 2010 för tester i flera länder, där bl.a. testerna i Spanien avsåg en hamn där fordon identifieras vid in och utpassage. Testerna genomfördes med positiva resultat och ledde till att systemet offererades till hamnen via ett flertal kanaler. Den spanska återförsäljaren har lång erfarenhet inom högpresterande RFID. Sciroccos IR system köptes in av ett tyskt forskningsinstitut inom fabriksautomation, vilket innebar att en seriös och opartisk utredning av systemets fördelar i denna kärnapplikation genomfördes. Detta, samt att Scirocco nu även kunde erbjuda identifiering med UHF, ökade enligt styrelsen Bolagets trovärdighet hos slutkunderna och ökade intresset hos återförsäljarna. I april 2010 genomfördes, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 17 juni 2009, en riktad nyemission om SEK B aktier nyemitterades och sju nya ägare tillkom. Emissionen följer den plan som presenterades vid kontrollstämman den 18 december 2009 för att återställa Bolagets likvida situation. Medlen användes i huvudsak för marknadsföring och försäljning. På årsstämman den 26 april 2010 omvaldes Magnus Rehn och Staffan Sjögren som ordinarie styrelseledamöter. Maria Swedin nyvaldes som ordinarie styrelseledamot. Maria är civilingenjör med erfarenhet både av tekniskt och kommersiellt arbete i industriella storföretag och från kommersiellt arbete i entreprenörsföretag. Före nuvarande befattning som teknikchef hos Euromaint Rail AB, med ansvar bland annat för teknisk expertis och utveckling av högkostnadskomponenter på fordonen, ansvarade hon för att bygga upp försäljningen inom järnvägsområdet hos RFID bolaget TagMaster AB. 2

3 På årsstämman beslutades även om att dels ändra bolagsordningens 4 så att gränserna för aktiekapitalet blir lägst ,28 SEK och högst ,12 SEK samt dels om 5 varigenom gränserna för antalet aktier skall vara lägst aktier och högst aktier. Vidare beslutades att högst aktier ska kunna utgöras av aktier av serie A och att högst aktier ska kunna utgöras av aktier av serie B enligt bolagsordningens 5. På årsstämman beslutades dessutom om minskning av aktiekapitalet med ,9541 SEK, cirka 0,03 SEK per aktie, för täckning av förlust. Minskningen beslutades att ske utan indragning av aktier, varvid aktiens kvotvärde minskade från cirka 0,05 SEK till 0,02 SEK. På årsstämman bemyndigades härutöver Sciroccos styrelse att fatta beslut om nyemissioner. Två bemyndiganden beskrivs i kommunikén från årsstämman, som offentliggjordes den 27 april Efter ovan nämnd pilotleverans och påföljande tester levererade Scirocco, via återförsäljare, ett UHFsystem till hamnen i Alicante, Spanien. Projektet omfattade taggar, läsare och antenner för ett tiotal filer och hade ett ordervärde på cirka SEK. Installationen av Sciroccos UHF system är avsedd att öka säkerheten vid access till hamnområdet och identifiera olika fordon vid in och utpassage. Scirocco utsåg Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant i juni Leveranser gjordes för test med X2000 tåg, för test vid identifiering av järnvägsvagnar mellan Göteborgs hamn och inlandshamnen i Falkenberg, för tester hos Jernbaneverket i Norge samt för tester hos en privat järnvägsoperatör i Frankrike. I juni 2010 beviljade Tillväxtverket Sciroccos ansökan om SEK, avseende bidrag från programmet Produktutveckling i små företag, för att kunna utveckla en ny järnvägstagg. Programmet ger företag möjlighet att utveckla en befintlig vara eller tjänst och innebär att ansökande företag kan erhålla bidrag om maximalt 50 procent av den totala utvecklingskostnaden. Den 22 juni 2010 hölls extra bolagsstämma i Scirocco där en slutligt justerad kontrollbalansräkning visade att aktiekapitalet återställts. Därmed flyttades Scirocco tillbaka till AktieTorgets ordinarie lista. Scirocco har sedan tidigare levererat UHF systemet till ett bostadsområde i Istanbul, Turkiet och har även fått en kompletteringsorder på läsare och antenner för samma projekt. Den 5 juli var installationen godkänd. Ordern var på cirka SEK och blev betald under tredje kvartalet. Återförsäljaren har meddelat att man kommer att offerera Scirocco UHF till flera presumtiva kunder. Extra bolagsstämma den 11 augusti 2010 beslutade om att dels ändra bolagsordningens 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst ,28 kronor och högst ,12 kronor samt dels bolagsordningens 5 varigenom gränserna för antalet aktier skall vara lägst aktier och högst aktier. Vidare beslutades att högst aktier ska kunna utgöras av aktier av serie A och att högst aktier ska kunna utgöras av aktier av serie B enligt bolagsordningens 5. Under augusti till september 2010 genomförde Scirocco en företrädesemission B aktier nyemitterades och Scirocco tillfördes därmed cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader SEK utgjorde kvittning av en befintlig lönefordran. 3

4 Under september 2010 fick Scirocco en order på UHF system från ett globalt storföretag inom ett för Scirocco nytt applikationsområde. Ordern, som avser läsare och antenner, var på EUR och skulle betalas till tre fjärdedelar innan leverans. Den första betalningen kom Scirocco tillhanda under fjärde kvartalet och omfattade halva ordersumman. Utrustningen färdigställdes för leverans under oktober. Scirocco blev senare ombett att utöka sin del av projektet som avser en lösning för höjd effektivitet inom petrokemisk industri till att även innefatta explosionssäker materiel vilket av praktiska skäl påverkade leveranstidpunkten. Mer detaljer kan inte anges på grund av sekretessavtal. I november 2010 offentliggjorde Scirocco att förväntad försäljningsutveckling inte har nåtts, vilket kan komma att innebära behov av ett nytt kapitaltillskott i början av Om det aktualiseras kan det komma att ske via en nyemission. Scirocco tog en tredje repetitionsorder för parkering med Scirocco UHF i Turkiet. Ordervärdet uppgick till cirka SEK. Vidare har Bolaget fått flera beställningar av läsare för montering på lastbilar, både inom och utom Sverige. Den tvist med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som tidigare rapporterats ledde i december till förlikning, varvid Thenberg & Kinde skrev ned sina krav på Bolaget samt att de medel som reserverats hos Kronofogden återbetalades till Scirocco. Scirocco får ändå vissa kostnader för betalning av självrisk till försäkringsbolaget, där ärendet ännu inte hunnit stängas, och för effektivitetsförluster/extraarbete. I december meddelades att VD Staffan Sjögren sedan tidigare erbjudit sig att kvitta lön mot nyemitterade aktier. Styrelsen har utvärderat andra alternativ men funnit att nämnda förfarande är vad som i nuläget bedöms kunna leda Bolaget ur dess ansträngda likvida situation. Större aktieägare indikerade att de var positivt inställda till att likviditeten i Bolaget stärktes på detta sätt. Styrelsen och Sjögren avtalade att innestående lönefordran per ska, under förutsättning av stämmans godkännande, kunna kvittas mot nya aktier vilket stärker Bolagets likviditet och balansräkning samt bekräftar Sjögrens långsiktiga tro på Bolaget. Överenskommelsen gav styrelsen även möjlighet att vidta motsvarande åtgärder för 2011 års lönekostnader om inte finansiering kan ske på annat sätt. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Vid styrelsesammanträde den 10 januari 2011 beslutades om riktad emission till VD Staffan Sjögren enligt ovan, förutsatt kommande stämmogodkännande. Teckningskursen fastställdes till aktiens slutkurs, 0,03 SEK per aktie. VD Staffan Sjögren deltog inte i styrelsens beslut. I januari 2011 avslutade Scirocco av besparingsskäl det avtal som Bolaget hade med Sedermera Fondkommission AB som likviditetsgarant. 4

5 VD Staffan Sjögren kommenterar Vi hade några tuffa år, då många kunder framförallt i fordonsindustrin under den finansiella oron valde att senarelägga sina projekt. Detta bidrog till att försäljningen av vårt Scirocco IR system hämmades. Tidigare mindre lyckade emissioner och en försening i vår produktutveckling av det nya UHF systemet medförde att vi så småningom behövde ansöka om en företagsrekonstruktion. Med dessa år i bagaget kretsade inledningen av 2010 mycket kring återhämtning, och fokus hamnade på just finansiell sanering. Men efter att Scirocco tillförts kapital genom ett konvertibelt lån, en riktad nyemission samt en företrädesemission kunde vi utöka våra marknads och försäljningsaktiviteter. Vi har vässat budskapet med ett antal referensprojekt och en mer genomarbetad kommersiell dokumentation samt förfinat vår marknadsstrategi. Vi fokuserar nu aktivt på utvalda länder i Europa och Asien med siktet inställt på ett mindre antal fokuserade applikationer i stället för att vara bredare i vår marknadsbearbetning. Vi ska nå framgång genom att sälja våra produkter till noga utvalda systemintegratörer som sedan säljer hela system till slutanvändarna. Våra marknadsaktiviteter under året gav resultat i form av ett väsentligt ökande intresse, fler tester och nya order vilket vi också kunde se i vårt försäljningsresultat. Under 2010 har vi haft det absolut största antalet förfrågningar någonsin från presumtiva kunder. Allt detta visar att vi valt en arkitektur i våra produkter som är konkurrenskraftig och att vårt marknadsarbete har börjat ge resultat. Produktionen av UHF systemet har under året kommit igång på allvar, med prestanda som överträffar specifikationerna och funktionalitet och prisnivå som ligger väl till i konkurrensen. Därmed har vi två produktkategorier, UHF och IR, som är närmast perfekta komplement till varandra. Vi har genomfört en hel del spännande leveranser, tagit ytterligare några steg i bearbetningen av RFID för järnväg samt gjort inbrytningar i de fokuserade applikationerna och i nya geografiska marknader. Tillväxtverkets beviljande av bidrag för utveckling av den nya järnvägstaggen var dessutom en mycket viktig händelse. Sciroccos befintliga taggar är ju bevisligen robusta nog för att fungera bra vid montering på järnvägsvagnar, men nu tar vi fram en tagg som är väsentligt billigare för kunderna och som samtidigt har andra egenskaper som är lika bra eller bättre än tidigare. På så sätt ökar vår konkurrenskraft. Järnvägstaggen har producerats i förserie och håller vad den lovar, bl.a. när den i december 2010 vibrations och shocktestades enligt den tillämpliga standarden för järnväg. Den nya taggen har även visat sig intressant i några andra tillämpningar med kombinerat tuffa miljö och kostnadskrav. Vidare har vi fått ett positivt förhandsbesked från PRV gällande den patentansökan för järnväg som inlämnades för snart ett år sedan. Jämfört med 2009 har försäljningen mer än dubblerats till Ändå är detta lägre än vi hade förväntat oss, vilket medför att Scirocco kan komma att behöva ett nytt kapitaltillskott i början av Förberedelser för detta pågår och vi bedömer möjligheterna till finansiering som goda eftersom Scirocco numera, med sina kraftfulla och prisvärda produkter och genomförda installationer har börjat ta position på marknaden. Detta märker vi inte minst genom det ökande antalet förfrågningar. Jag ser fram emot ett fortsatt spännande Staffan Sjögren VD Scirocco AB (publ) 5

6 Scirocco AB (publ) effektivisering genom trådlös identifiering Scirocco AB:s (publ) produktportfölj omfattar produkter som ger effektivisering i affärsprocesser genom trådlös identifiering av stora och värdefulla objekt som rör sig i slutna flöden och som binder kapital. Scirocco säljer och marknadsför egenutvecklade RFID system (Radio Frequency Identification) på en internationell marknad, och vänder sig till högprestandatillämpningar inom transportlogistik, fordonsaccess och fabriksautomation i vilka Sciroccos produkter bidrar till lösningar som skapar besparingar, effektivitetsvinster och/eller ökad säkerhet. Bolagets marknadsfokus är riktat mot utvalda länder i Europa och Asien. Produkterna baseras på patenterad infraröd teknik (IRID) respektive UHF radioteknik enligt ISO standard. Sciroccos affärsområden finns framförallt där objekten som ska identifieras är stora, värdefulla och rör sig i miljöer som ställer krav på robusta lösningar. Sciroccos innovation inom infraröd teknik har resulterat i ett IRIDsystem som klarar situationer där befintliga radiobaserade system har svårigheter. Sciroccos UHF system är innovativt genom en särskilt funktionell och kostnadsbesparande arkitektur i läsaren samt genom en ny lösning för järnvägsidentifiering som Scirocco har sökt patent på. Affärsmodell Scirocco säljer produkter till systemintegratörer, som utgör Bolagets återförsäljare och distributörer. Systemintegratörerna säljer i sin tur helhetslösningar som omfattar identifikationssystem, sensorer, indikatorer och mjukvara med mera till slutkunder som ämnar identifiera objekt. På Sciroccos hemmamarknad Sverige sker dock försäljning även direkt till slutkund. Produkter Scirocco har två olika identifieringssystem till försäljning, Scirocco IR (InfraRed) och Scirocco UHF (Ultra High Frequency). Systemen består av läsare och taggar (en sorts ID bricka). Båda systemen använder sig av batterilösa taggar och är utvecklade för att klara de påfrestningar som tekniken och dess inkapsling utsätts för i form av väder, vibrationer och elektromagnetiska störningar. En stor del av produktionen sker i Sverige medan taggarna samt de mekaniska och elektriska komponenterna, i regel tillverkas utomlands. Scirocco IR Sciroccos patenterade IR system använder sig av infrarött ljus för att läsa av taggarna och har utvecklats för att klara situationer där befintliga radiobaserade system har svårigheter. Systemet klarar att läsa av objekt som rör sig i hastigheter upp till 30 km/h och på ett avstånd av upp till tre meter. Det är därmed den bästa lösningen när väldefinierade avläsningszoner, hög identifieringssäkerhet och en låg läsarkostnad är viktigt. En användning är fabriksautomation där objekten i produktionslinjen rör sig tätt. Ett annat användningsområde är vid automatisk vägning av lastfordon med bulkvarulast där trafiken är tät och kraven på snabbhet och noggrannhet är höga. Systemet har certifierats mot såväl CE (Europa, men samma krav gäller även för stora delar av övriga världen) som FCC krav (USA). Det är därmed säkert för personer samtidigt som det varken stör eller störs av andra system. Systemet innehåller ingen radiosändare och kan säljas överallt i världen. Billiga och små läsare Räckvidd upp till 3 meter Väldefinierad avläsningszon Hastighet > 30 km/h Robust design CE och FCC certifierat Patent i Europa och Kina 6

7 Scirocco UHF UHF systemet blev färdigt för produktion i januari Systemet utvecklades för att komplettera Sciroccos tidigare utbud och göra det möjligt att lösa fler kundbehov. Scirocco UHF består av en serie olika läsare för olika kundbehov. UHF systemet klarar att läsa av objekt som rör sig i hastigheter upp till 200 km/h och på avstånd upp till 7 meter, beroende på kombination av taggar och läsare/antenner samt hur systemet installerats och konfigurerats. Därmed är detta den bästa lösningen när god räckvidd, hög passagehastighet och låg kostnad för taggen är viktigt. UHF systemet används till fordonsaccess på parkeringar och identifiering av väg och järnvägsfordon i trafik. Scirocco UHF är ISO certifierat, vilket innebär att det är kompatibelt med andra tillverkares UHF system, samt CE certifierat, vilket visar att det är säkert för människor, inte stör andra system och själv har god tålighet mot störningar. Sciroccos UHF system är innovativt genom en särskilt funktionell och kostnadsbesparande arkitektur i läsaren samt genom en ny lösning för järnvägsidentifiering som Scirocco har sökt patent på. Systemet innehåller en radiosändare med egenskaper som möter kraven i Europa, Mellanöstern, Afrika och Sydostasien, och kan med en mindre programvaruändring även säljas i andra delar av Asien där telemyndigheterna beslutat om andra, men näraliggande, frekvensområden för RFID. Billiga och små taggar Räckvidd upp till 7 meter Bred avläsningszon Hastighet > 200 km/h ISO C standard Robust design CE certifierat Patentsökt lösning inom järnväg Generellt om RFID området RFID system består generellt sett av läsare och taggar. Det finns olika typer av RFID system och dessa kan kategoriseras som LF (Low Frequency), HF (High Frequency), UHF (Ultra High Frequency), MW (Microwave) samt IR (Infrared). Sciroccos produktportfölj omfattar produkter inom kategorierna UHF och IR. LF/HF UHF MW IR Räckvidd: Decimeter 7 meter 10 meter 3 meter Passagehastighet: 1 km/h 200 km/h 400 km/h 30 km/h Taggar utan batteri: JA JA NEJ JA ISO standard: JA JA NEJ NEJ Användning: Personaccess Fordonsaccess Fordonsaccess Fabriksautomation Fabriksautomation Transportlogistik Transportlogistik Transportlogistik 7

8 Aktien B aktien i Scirocco AB (publ) listades på AktieTorget den 7 december AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 17 juli 2009 överfördes handeln i aktien till observationslistan med anledning av Sciroccos ansökan om en formell företagsrekonstruktion. I juni 2010 flyttades Scirocco tillbaka till ordinarielistan efter att en justerad kontrollbalansräkning visat att Sciroccos aktiekapital var återställt. Per den 31 december 2010 uppgick antalet aktier i Scirocco till stycken, varav samtliga är B aktier. Konvertibla lån Scirocco har två utestående konvertibla lån, ett från ALMI* om SEK och ett från en privat intressent i Sciroccos samarbetspartner i Kina, Invengo, om EUR. Det konvertibla lånet från ALMI löper med 1 procents ränta till den sista december Lånet är amorteringsfritt under 36 månader, kredittiden är 48 månader. Långivaren äger rätt att till och med påkalla utbyte av skuldebrevet mot nya stamaktier av serie B i Bolaget till en konverteringskurs om 0,265 kronor per aktie i enlighet med villkoren. Det konvertibla lånet från den privata intressenten i Sciroccos samarbetspartner i Kina kan från och med den 30 juni 2010 till och med den 31 december 2011 konverteras till aktier till en kurs om 0,265 kronor per aktie. *Den 31 mars 2010 lämnade ALMI en förbindelse till Scirocco avseende att ALMI förbinder sig att inte kräva betalning av Bolaget enligt konvertibeln för det fall Bolagets ställning ej är sådan att vinstutdelning är lagligen möjlig. Vidare skall konvertibeln vara efterställd samtliga skulder i Bolaget med innebörden att ALMI:s rätt till betalning inträder först efter det att samtliga övriga borgenärer vid konkurs eller likvidation i Bolaget tillgodosetts fullt ut. Denna förbindelse är väsentlig när det gäller framtida bedömning avseende förbrukat kapital ur kontrollbalanssynpunkt. Insynsregistrerade personers innehav per den 31 december 2010 Person Position i Scirocco Antal aktier per Antal aktier per Staffan Sjögren VD, styrelseledamot Magnus Rehn gm bolag Styrelseordförande Maria Swedin Styrelseledamot Daniel Hjorth Utvecklingschef Förslag till disposition av Bolagets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret till Principer för bokslutskommunikéns upprättande Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med AktieTorgets regler om regelbunden rapportering. Räkenskaperna i bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Granskning av revisor Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Årsredovisning tillgänglig Sciroccos årsredovisning för räkenskapsåret är planerad att publiceras på Bolagets (www.scirocco.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida i april Årsstämma i Scirocco är planerad att hållas i maj Exakt datum för årsstämma kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. 8

9 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Styrelsen tror på Scirocco och har planerat åtgärder för att säkerställa dess fortlevnad och tillväxt, t.ex. att genom nyemission stärka likviditeten för att kunna satsa på exponering/försäljning. Skulle denna planerade kapitalanskaffning misslyckas finns risk att Bolaget inte kommer att utvecklas som planerat och att Bolaget inte klarar kravet på going concern som lagen och redovisningspraxis ställer. Den tvist som uppstått med Thenberg & Kinde Fondkommission AB har nu avskrivits av Tingsrätten, men framställan till försäkringsbolaget har ännu inte hunnit hanteras. Skulle försäkringsbolaget, som tidigare bekräftat att rättsskyddsförsäkringen gäller, mot förmodan finna att försäkringen inte gäller kan Scirocco drabbas av extra kostnader för advokatutgifter. Kommande finansiella rapporter Årsredovisning maj 2011 Delårsrapport maj 2011 Halvårsrapport augusti 2011 Delårsrapport november 2011 Avlämnande av bokslutskommuniké 2011 Kista, den 18 februari 2011 Scirocco AB (publ) Styrelsen 9

10 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (SEK) Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa omsättning Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt 0 0 Resultat efter skatt Resultat per aktie 1) 0,036 0,18 Medelantal aktier ) Hänsyn till utspädningseffekt är ej tagen 10

11 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (SEK) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Lager Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder räntebärande 0 0 Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (SEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar och nedskrivningar Kostnad optionsprogram + Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( ) / Minskning (+) av varulager Ökning ( ) / Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning ( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella tillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Minskning( )Aktieägartillskott, villkorat Upptagna lån Amortering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (SEK) Aktiekapital Reservfond Överkurs Balanserat Periodens Summa fond resultat Resultat Ingående balans 1 januari Vinstdisposition Årets resultat Nyemission Emissionskostnad Återbetalning av villkorat aktieägartillskott 0 Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Vinstdisposition Nedsättning av aktiekapital Årets resultat Nyemission Emissionskostnad Utgående balans 31 december

14 Scirocco AB (publ) I Telefon: I Hemsida:

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation. 2010 01 01 till 2010 09 30

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation. 2010 01 01 till 2010 09 30 Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Delårsrapport 2010 01 01 till 2010 09 30 Scirocco AB (publ) 556547 6933 Definitioner: Scirocco / Bolaget: Scirocco

Läs mer

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Delårsrapport 2011 01 01 till 2011 03 31 Scirocco AB (publ) 556547 6933 Definitioner Scirocco / Bolaget: Scirocco

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 FÖR SCIROCCO AB (publ.) Perioden 2009-01-01 till 2009-09-30

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 FÖR SCIROCCO AB (publ.) Perioden 2009-01-01 till 2009-09-30 Tel: +46 (0)8 752 9890 www..se Org. 556547-6933 DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 FÖR SCIROCCO AB (publ.) Perioden 2009-01-01 till 2009-09-30 Träffat ackordsuppgörelse med samtliga fordringsägare. Kvartalets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av bokslutskommuniké Helåret (2012-01-01 2012-12-31) Nettoomsättning uppgick till 123 137

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

scirocco IRID & RFID

scirocco IRID & RFID Nyemission i Scirocco AB (publ) December 2008 Högpresterande identifieringssystem scirocco IRID & RFID Ökad effektivitet, säkerhet och bekvämlighet inom produktion, transporter och passagekontroll RFID

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

Inbjudan till teckning av units Dignitana AB (publ)

Inbjudan till teckning av units Dignitana AB (publ) Inbjudan till teckning av units Dignitana AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 RISKFAKTORER... 7 INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS... 10 VD HAR ORDET... 11 BAKGRUND OCH MOTIV... 12 VILLKOR

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Kista 2015-05- 21 Kvartalsrapport Q1 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995),

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Årsredovisning För räkenskapsåret 2012

Årsredovisning För räkenskapsåret 2012 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012 Medfield Diagnostics AB (publ), 556677-9871, utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Wireless made easy Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller Free2move avses Free2move Holding AB (publ) med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i LIFEASSAYS AB NGM-noterat bolag inom verksamhetsområdet blodanalys

Inbjudan till teckning av aktier i LIFEASSAYS AB NGM-noterat bolag inom verksamhetsområdet blodanalys Inbjudan till teckning av aktier i LIFEASSAYS AB NGM-noterat bolag inom verksamhetsområdet blodanalys Patientnära blodanalyser för primärvården och inom veterinärmedicinen Nyemission 2011 År 2009 cerifierat

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror Aerocrine Årsredovisning 2008 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för (publ) 556549-1056 avger härmed årsredovisning och koncern

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2011

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2011 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2011 1 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2011 2011(2010) Intäkter24 987 039(36 430 010) Resultat efter finansiella poster (SEK) -4 013 067(-6 517 912)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 STAR VAULT AB 556709-1169

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 STAR VAULT AB 556709-1169 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 STAR VAULT AB 556709-1169 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2014-01-01 2014-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 212 439 (2 324 169)SEK.

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport 2011-01-01 till 2011-06-30. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Halvårsrapport 2011-01-01 till 2011-06-30. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Halvårsrapport 2011-01-01 till 2011-06-30 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret 2011 Nettoomsättningen uppgick till 175 000 SEK (175 000)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 Bokslutskommuniké 2011 Episurf Medical AB (publ.) Org.nr 5567670541 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 20110101 till 20110331 Episurf Medical AB (Publ) Org.nr 5567670541 1 Episurf Medical AB (publ.) Bokslutskommuniké

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning 2009-01-01 2009-12-31 Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) 556692-9690 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 2 s resultaträkning 10

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) Ett mycket dramatiskt år är till ända med stora förändringar rörande strategi, ledning och kostnadsnivå Året som gick var det mest dramatiska i företagets

Läs mer

Upptagande till handel av nyemitterade aktier i SENSYS Traffic AB (publ) i samband med förvärv av Gatso Beheer B.V.

Upptagande till handel av nyemitterade aktier i SENSYS Traffic AB (publ) i samband med förvärv av Gatso Beheer B.V. Upptagande till handel av nyemitterade aktier i SENSYS Traffic AB (publ) i samband med förvärv av Gatso Beheer B.V. 2 Vissa definitioner Med SENSYS Traffic eller Bolaget avses, beroende på sammanhang,

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer