Sammanträde i kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 2 februari 2015, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten (S, M); kl Lokal,Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (C,V, FP) kl. 9.00: Lokal Björken, Elektron Oppositionen (MP); kl Lokal, Elektron Förslag till justerare Ordinarie: Ann-Sofie Lifvenhage (M) Ersättare: Håkan Ekstrand (C) Tid och plats för justering Måndagen den 9 februari 2015, kl Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på samt för läsning digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret. Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Information: ~ Nils-Erik Selin, kommunchef, och Mia Öhrnell, kanslichef, informerar om sammanträdesteknik (30 minuter) ~ Socialchef Marja Kammouna informerar om LSS-boende (15 minuter) ~ Johan Dahlberg, Renhållningsansvarig, informerar om Avfallsplan (15 minuter) ~ Hans Haglund, IT-chef, informerar om Grön IT (30 minuter) ~Föredragning av ärenden från föredragningslistan (30 minuter)

2 Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Offentliga 1-11, Ej offentliga 12 Nr. Diarienummer Ärendemening 1 KS Medborgarförslag - Förbindelse Gnesta S - Gnesta N -beslut 2 KS Medborgarförslag - Förbättrad kompletteringstrafik för ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken - beslut 3 KS Attestantförteckning kommungemensamma poster KS Budget 2015 kommungemensamma poster 5 KS Ramjustering SN Projektering av ett nytt LSS-boende 7 KOT Förändrade besöksregler på återvinningsgården 8 KS Översyn av fritidsgården Chill, organisation och verksamhet - Öppetider på fritidsgården Chill 9 KS Revidering av renhållningsordning 10 KS Redovisning delegationsbeslut kommunstyrelsen 11 KS Anmälningsärenden kommunstyrelsen 12 KS Kommunchefen informerar Johan Rocklind Ordförande Jenny Johansson Sekreterare

3 Samhällsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KS Kommunstyrelsen Yttrande över Medborgarförslag - Förbindelse Gnesta S - Gnesta N Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Avslår förslaget att i dagsläget bygga en ny gång- och cykelförbindelse över/under järnvägen med hänsyn till den höga kostnaden. Sammanfattning En gång- och cykelförbindelse föreslås i Thulegatans förlängning för att binda ihop norra och södra Gnesta. Ett sådant förslag finns i den fördjupade översiktsplanen för Gnesta tätort och detaljplanen för Frösjö Strand ger planmässiga förutsättningar på den norra sidan för en sådan förbindelse. Ett alternativ med en monteringsfärdig bro har undersökts men trafikverket vill inte ha en bro i detta läge eftersom bangården kan komma att byggas om. Alternativet med en tunnel faller idag på den i höga kostnaden Mkr - i förhålllande till nyttan. Möjligheten finns dock att i en framtid bygga en sådan förbindelse. Ärendebeskrivning I medborgarförslaget föreslås att en bro eller tunnel byggs för att underlätta passage över/under järnvägen i Thulegatans förlängning för gående och cyklister. Tunneln som finns idag fungerar dåligt pga ishalka vintertid. Ett utmärkt tillfälle ges när Rekal lämnar sina förhyrda lokaler norr om järnvägen enligt förslagsställaren. Syftet är att bättre binda ihop norra Gnesta med södra Gnesta. Förslaget har kommunicerats med förslagställaren. Förvaltningens synpunkter Idag finns fyra järnvägspassager - Vackerby, Mariefredsvägen, stationen och Bryggeriholmen - varav en betjänar biltrafik mellan den södra och norra delen av Gnesta. Övriga betjänar huvudsakligen gång- och cykeltrafik (Bryggeriholmen tillåter angöring med bil till bostäder och bryggeri och Vackerby fordon för jordbrukets behov). I den fördjupade översiktsplanen från 2008 finns två nya förbindelser. En

4 Samhällsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) bilbro vid Vackerby. Den finns även med i förslaget till planprogram för Norra Gnesta. En ny bro över järnvägen kostnadsuppskattas till storleksordningen 40 Mkr. Trafikverket anser att bron ska bekostas av kommande exploateringar i området. Förvaltningen bedömer att exploateringar i området inte kommer att kunna bära en sådan kostnad, men att möjligheten att anlägga en ny bro över järnvägen i framtiden inte bör byggas bort. Planprogrammet har därför utformats med hänsyn till en framtida bro över järnvägen. Någon GC-föbindelse i Thulegatans förlängning finns inte redovisat i planprogrammet för Norra Gnesta från Den andra förbindelsen i den fördjupade översiktsplanen finns i Thulegatans förlängning och är en gång- och cykelförbindelse helt i enlighet med medborgarförslaget. I samband med utvecklingsarbetet för Gnesta centrum föreslog även ett av arkitektkontoren - Ahlqvist & Almqvist - en förbindelse i detta läge bl a mot bakgrund av att man förslog en ny idrottshall på tomten där Rekal finns idag. En GC-förbindelse i detta läge skulle skapa genare förbindelser mellan Frönäs och västra delen av Gnesta centrum. Detaljplanen för Frösjö strand - som nyligen har tagits fram - ger planmässiga förutsättningar på den norra sidan för en sådan förbindelse den dagen man önskar genomföra en sådan förbindelse. En bro över järnvägen innebär långa ramper för att nå tillräcklig höjd över kontaktledningar och blir därför inte så attraktiv. Byggs den med enbart hissar blir den inte ett så attraktivt alternativ för cyklister. Ett sådan alternativ med en monteringsfärdig bro har undersökts men trafikverket vill inte ha en bro i detta läge eftersom bangården kan komma att byggas om. En tunnel är sannolikt det bästa men innebär höga kostnader. I Nykvarn har en tunnel under järnvägen byggts. Kommunens andel av kostnaden uppgick till 26 Mkr. Den totala kostnaden ligger i intervallet Mkr och den resterande delen finansierade trafikverket. Förvaltningen anser att möjligheten skall finnas kvar men att det i dagsläget är svårt att försvara den höga kostnaden. En stor del av Gnestas tillväxt kommer att ske norr och nordväst om järnvägen. Flest nya bostäder kommer att byggas väster om Mariefredsvägen och då kan man använda Mariefredsvägens tunnel under järnvägen. Nya bostäder tillkommer även öster om Mariefredsvägen men då finns idag redan en gen och bra förbindelse via tunneln vid stationen som dessutom förbinder de viktigaste målpunkterna - resecentrum, butikerna och servicen kring Stora Torget och Strömmentorget med bla Frönäs och det kommande området Frösjö strand. I medborgarförslaget önskas även att sträckan mellan Sjövillan/vandrarhemmet och Frönäs asfalteras. I samband med utbyggnaden av Frösjö strand som har påbörjats kommer en riktig gång- och cykelväg anläggas mellan Frönäs och fram till GC-vgäen som går genom tunneln vid stationen. Förbindelsen mellan norra och södra Gnesta kommer därmed delvis att förbättras genom denna åtgärd. Problemet med ishalka i tunneln har åtgärdats under Ekonomiska konsekvenser Inga. Förslaget medför så höga kostnader att de inte kan motiveras med hänsyn till nyttan.

5 Samhällsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) Juridiska konsekvenser Inga. Checklista för jämställdhet Gena och trygga gång- och cykelförbindelser gynnar jämställdheten. Den höga kostnaden motiverar dock inte en utbyggnad trots att de skulle gynna jämställdheten. Överensstämmelse med kommunens styrdokument Förslaget stämmer överens med fördjupad översiktsplan för Gnesta tätort och detaljplan för Fröjsö strand. Möjligheten finns att i en framtid bygga en den föreslagna förbindelsen. Bilagor 1. Medborgarförslaget Beslutet ska skickas till: ~ Lennart Frisk, Balders Gränd 9, Gnesta Nils Erik Selin Kommunchef Christer Andén Samhällsbyggnadschef

6 welliee INRIDEN e Il E s ra I i ) EtW _E. 1 _ e..n ETE 1 Ner R i II EM 1 Et e P Y r ils b6-1)es -D-41 ts, IL III _N_ V LA e 111 J u 0.tiAkE) E oa$4 L I 4"'"3) alll4r le 9r ke ii - 1 J t Y å S i V r El c'e:k_an-9 A -- cil k_ IM _ Yc...Y iiiill? r A- e m 4- L V' --(7, --7 Ä 52_, mer '174 P i-e) A CS Poe.'2ra R l III,. vys e A 7 '. GAME 0 t Ms INI I e I e Te it4---,9 11/X NUM Ng t in, i'f i - - Y L L ' ' iern Nr GArt j eee e iti iiii.`a_ D 9Ye P V Y ' j4 r 171 _ c LA *N9 Sr-A IIKTera, 0> E E re_d o 1 E / 1 2 LA e T C\ ck0-_ P 'g \H. Q 7D j N N aqy (2_ 3 - L.,,,fi--3 7 e i la -- r i4 ek i /9- ' e eee k. M--(T L23,19A sihij) 111 j&q --c3 L L464 LÄSYiJ L4 ' ,4-YJ,7. ),obli I 1-2,6 II i. -e, Os-X 612}7,9'9 Tel ta (341 im (21,-- ("N 1 r 12_,. - Eld_, \..1. 9i ---

7 MENEMO A liiiiiner4 - MeeiLl EM 11.11,,b EINEM= ~Be IMMEME en I IMRE MINA ~IM MEM ME efflei UNE Effiemem..4 e e P ri memem mem em EM M I EMEEMER "le E weemme, me ME EllimMEEME III III mue PC eimmememmeimeeeeme INOM ii malffleeme EEMBEEMENELEMMew mile WEEMEmEME ummemmemeng ig EMEEmEmErEEME weiggemeem IL MOM EIMMIREEMEMEEIE Elli E EMIR' mummememeeme2 no mem umeneentuereame~.. 14P.-ip, ffleuereeeieemo weeelleemee~~~ REElm emememmemeen EM MEE MUN EEEMEEM E El MMI E N mememm rememi -1 ezaw~ ~JE me E le E EMEINEeff MEI= WEIMEEMUMEEMMEremEMIEEEEEE Ene cie emem EM«d ii A -1,0ht_ dm EME E E MEI 4 49 em«"ell =e MEM EM _OM 6 il MEI 1 E E e e e ~0 el so ME= El E SS A 7". EM Ni- 6 I El A, -71_ i Lennarsk Bafders gränd 9. ~Gm-UJ :918439L j III 4 ~IM EREEEME EEC umeemem EE ME ee e e memagamme MEM wei meemeemem Emu Em. EMEMEE EMEMEm rememegem immeme Eeg E E E ME K ME i E.e_tS k/ia E se mr EfflemEMEEmffleffl E Em eml. EMEMEMEMMEI EEM Effliel MIM MeLlb -e III El =Mame. Effine, MEM E " J E INFIENEEEE =me E u Y oa e\v_:.~ INEMIEME MIN dideeeeereeptp IEEE elmi 0:L EMEEEmem gme E,-- 'e Em meredied NIE: EIMMIR memmememereefflefeemammeme ee EREEme MEIMEmEEmME UMMOREEm i 4: i I- ---r-t- Ememem memmere e ilasta_ kommun_ Mffleffliel ElmEmEMEMEMMeM Mim MEMERE me _Ink: 201k 06L ERNMEMEMMEERIE EMENEEREEE Minr Ill Eme, elleprinagelleemenimeine 46Jilåndläggninw_1_,jj: EM= mee REIEREEmEEEMIEME ile "11! me E MIN E EMUN II milarie"r" E e em EI k& NEM meff EMEEMMEMEEMEMEmEmEEL E magememme IFILIPMENEEMILIFIEINMENE E OM iii.. MEM EEEERE EEMI EM WIE

8 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KS Kommunstyrelsen Medborgarförslag - Förbättrad kompletteringstrafik för ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Frågan om kompletteringstrafik kommer att belysas i den kommunöversyn av busslinjenätet som kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland avser att göra tillsammans med Gnesta kommun Sammanfattning Kompletteringstrafik är den kollektivtrafik som erbjuds i områden som saknar allmän kollektivtrafik med buss eller tåg. Den kommer att behandlas i den översyn busstrafiken som kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland avser att göra tillsammans med Gnesta kommun. Ärendebeskrivning I medborgarförslaget föreslås att kompletteringstrafiken byggs ut. Kompletteringstrafik är den kollektivtrafik som erbjuds i områden som saknar allmän kollektivtrafik med buss eller tåg Skälet är att förbättrad kompletteringstrafik ger att bättre utnyttjande av kollektivtrafiken för landsbygdens befolkning mindre beroende av privata färdmedel, minskad miljöbelastning och bättre anpassning till pendeltågen enligt medborgarförslaget. Förvaltningens synpunkter För ett par år sedan gjordes en total översyn att busslinjenätet i Sörmland. Fokus var då på det linjer som kunder ge ett relativt stor resande. Det nya busslinjenätet togs i drift Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland har sedan utrett hur den särskilda kollektivtrafiken, dvs. färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor kan samordnas och utvecklas. Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland kommer att arbeta med nya kommunöversyner i höst. I det arbetet kommer fokus vara hur man skall lösa resandet för det som inte har tillgång till dagens linjenät utifrån de nya förutsättningar som myndigheten nu har med samordningen av den särskilda kollektivtrafiken. Har finns t ex möjlighet att framöver nyttja fordon ur denna i den allmänna kollektivtrafiken. Gnesta kommun kommer att tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten i samband

9 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) med den planerade översynen se hur kompletteringstrafiken kan utvecklas framöver i Gnesta. Ekonomiska konsekvenser Inga i ett utredningsskede. Juridiska konsekvenser Inga Checklista för jämställdhet Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende men bör göras när den särskilda översynen redovisas. Överensstämmelse med kommunens styrdokument Uppdraget stämmer med målet att "Hela kommunen skall vitaliseras" och målet att "Kommunen ska aktivt arbeta för att vara en föregångskommun i miljöoch hållbarhetsfrågor". Bilagor 1. Medborgarförslaget Beslutet ska skickas till: ~ Lasse Törnsqvist, Sandbrink Ankartorp, Björnlunda Nils Erik Selin Kommunchef Christer Andén Samhällsbyggnadschef

10 Kommunstyrelsen PROTOKOLL 144 Sammanträdesdatum: Ärendenummer: KS Medborgarförslag - Förbättrad kompletteringstrafik för ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken Beslut 1. Ärendet bordläggs till nästa kommunstyrelsesammanträde. Sammanfattning av ärendet Kompletteringstrafik är den kollektivtrafik som erbjuds i områden som saknar allmän kollektivtrafik med buss eller tåg. Den kommer att behandlas i den översyn busstrafiken som kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland avser att göra tillsammans med Gnesta kommun. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse den 7 oktober Medborgarförslaget Tjänsteförslag 1. Frågan om kompletteringstrafik kommer att belysas i den kommunöversyn av busslinjenätet som kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland avser att göra tillsammans med Gnesta kommun Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa kommunstyrelsesammanträde. Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras senare. Ärendet bordläggs. Sändlista: ~ Kommunstyrelsen Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

11 Kommunfullmäktige PROTOKOLL 86 Sammanträdesdatum: Ärendenummer: KS Medborgarförslag - Förbättrad kompletteringstrafik för ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken Beslut 1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för besvarande. Sammanfattning av ärendet Medborgarförslaget inkom den 12 augusti Förslagsställaren föreslår att genom att förbättra kompletteringstrafiken kan komma att medföra utökad rörlighet för landsbygdens befolkning, mindre beroende av privata färdmedel, mindre miljöbelastning samt en anpassning mot den utökade pendeltågstrafiken. Beslutsunderlag 1. Medborgarförslaget Tjänsteförslag 1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för besvarande. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla tjänsteförslaget. Beslutsgång Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag. Sändlista: ~ Kommunstyrelsen Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

12

13

14

15

16

17

18 MEDBORGARFÖRSLAG Gnesta kommun Ink: Dnr För handläggning. Kommunfullmäktige Gnesta Kommun Gnesta Förslag Förbättrad kompletteringstrafik för ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken, utökad rörlighet för landsbygdens befolkning, mindre beroende av privata färdmedel, mindre miljöbelastning och framför allt anpassning mot den nya utökade pendeltågstrafiken. I ett antal kommuner/län såsom t.ex. Kalmar, Jönköping och Blekinge så har man en kompletteringstrafik som åtminstone ser ut att vara utmärkt. De bästa villkoren verkar Blekinge ha, länkar finns bifogat. Mitt förslag är att man ändrar villkoren för befintlig kompletteringstrafik så att man: ger möjlighet till kompletteringstrafik för ALLA (såväl boende som sommargäster) för resor till/från Gnesta och övriga tätorter inom kommunen där det inte finns linjebussar som passar. Detta skulle utöka Gnestas attraktionskraft för sommargäster bl.a. ger möjlighet till kompletteringstrafik till alla ankommande/avgående pendeltåg som det inte finns reguljära linjebussar som passar till. ger möjlighet till kompletteringstrafik även kvällstid funderar på möjlighet till samarbete med kringliggande kommuner (Nyköping, Strängnäs osv.), det finns idag ingen möjlighet att jobba i Nyköping och bo i t.ex. Björnlunda om man slutar senare än och vill åka kollektivt. Samma problem existerar om man bor i Laxne & jobbar i Mariefred, osv. Drar ned på bef. linjetrafik, d.v.s. tar bort de turer som går mer eller mindre tomma och låter dessa ersättas med kompletteringstrafik. Detta bör till viss del kunna finansiera den utökade kompletteringstrafiken. Skyltar och informerar väl om detta till både boende och sommargäster så att det förhoppningsvis utnyttjas mycket! Med andra ord ser till så att Gnesta får en kollektivtrafik även för landsbygden som de facto gör skäl för namnet och utnyttjas! Motivering Landsbygden har rätt till vettiga kommunikationer och detta ligger i linje med de: miljömål önskemål om befolkningstillväxt utvecklingsplaner för landsbygden som både kommun och landsting säger sig ha. Även staten & EU har aviserat samma mål. Från och med september 2014 kommer pendeltågen att gå med 1-timmes tidtabell, vilket är ett stort steg framåt. Tyvärr så är det något som vi landsbygdsbor inte kan utnyttja om vi vill åka kollektivt, eftersom det nästan inte finns någon anslutande linjebuss (utom under högtrafik). Titta gärna på t.ex. de som bor i Hållsta/Ehrendahl/Malmsjöstugan, där finns det inte många turer som passar. Eller de som bor efter väg 223 söder om Björnlunda Utökad rörlighet för bl.a. våra ungdomar. För de ungdomar som bor t.ex. i Skeppet eller Solvik eller liknade platser utanför allfarvägarna så finns ingen möjlighet att ta sig hem efter t.ex. en fotbollsträning om man inte åker med ev. skolskjuts eller föräldrar. Det finns heller ingen möjlighet att ta sig in till Gnesta för att gå på bio eller ungdomsgård. De befintliga linjebussarna passar endast pendeltågen under högtrafik, övriga tider måste man ha eget fordon. Som framgår av bifogad utskrift så går många linjeturer med färre än 5 pass/tur och det kan inte vara optimalt att köra stora linjebussar i stort sett tomma. Och man ska ha klart för sig att många turer går helt tomma. Vad kostnaden för dessa tomma/halv tomma turer är vet jag inte men skulle gärna se, helst utslaget per passagerare. Kostnaden i Blekinge för Närtrafik ca 1.6 MSEK 2013, utslaget per resa ca 170 kr netto (kostnader-intäkter) och deras resor är i genomsnitt 14,7 km (har legat så i flera år). Kostnaden beror på i hur hög grad man kan samordna trafiken, vilka avstånd man tillåter och hur långa dessa avstånd är. Den kompletteringstrafik som gäller för Gnesta idag kan, om man är snäll, kallas för ett skämt:

19 den gäller endast om man bor mer än 2km ifrån busshållplats (kan ej nyttjas av boende i Gnesta eller andra tätorter som vill besöka familj/bekanta på landsbygden) Enl. Länstrafiken så används den i så försvinnande liten grad att man inte ens har statistik på det! I Blekinge så nyttjades den av personer 2013 och första halvåret i år det finns 1 tur på fm & 1 tur på em! Inga kvällsturer, så glöm bion eller restaurangen. Information om behandling av personuppgifter För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att publiceras på intemet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag. För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. Jag samtycker till intemetpublicering Jag samtycker inte till internetpublicering NamntecimIng i46 p 14 Datum Sandbrink Askartorp ajörniunda Lasse Tömqvist Namnförtydligande bit, 1 Statistik från Länstrafiken bil. 2 länkar & kontaktuppgifter

20 Statistik från Länstrafiken Förutsättningar: Detta avser endast linjebussar, då nyttjandet av kompletteringstrafiken är försvinnande liten. Detta år en mätning utförd under 10 vardagar i 2 påföljande veckor i Mars Resande per tur i snitt fås alltså genom att dividera talet med 10 Resanden kan avse hela eller endast delar av sträckan. Rosa-markerade år turer som borde löna sig att köra på annat sätt. 514 Ehrendahl -> Gnesta Gnesta -> Ehrendahl-> Gnesta Nyköping -> Bjömiunda ' Bjömlunda -> Nyköping ; ' ,9 5,3 B 41 Skolbuss Mellantider för denna rundtur: Restid Gnesta -Hållsta -7mIn Restid Gnesta - Ehrendal -20min Tur 102/112/202 är samma. Skolbuss Skolbuss Tur 104/204 är samma Skolbuss b ref Går endast till Blunda, framme Ml% 31,8 Tur 103/105/203 är samma Skolbuss "TO Går endst till Aspa,fir framme K14 &tå Går endast till Blunda, framme ,5 Går endast till B-luhda, framhe ,7 Tur 115/117 är samma 22,1 16,6 Går endatt till 9-lund, är frarnme ,9 Går endast till 9-lund, är framme Går endast till Blund,fir framme Går endast till Aspa, framme Resan Blunda -> Nyköping tar 55min, ytterligare 10 min för Gnesta->Blunda SZ 32,4 4?-2 Ki` 5,8 110/210 samma tur 11,8 Startar i Gnesta Skolbuss 72 Startar i Gnesta /214 samma tur Skolbuss :53in YO:61 5,4 27,7 Startai i Aspa -> Nyköping Startar i Aspa -> Nyköping 543 Laxne -> Gnesta ' DT: 45 gikt," i Startar i läggesta ,9 Tur 103/107 är samma, Skolbuss 34 ROM ' 18

21 Gnesta -> Laxne ,9 Det finns 4 turer som gr Laxne -> Läggesta, dessa är ej 'ned här. Denna ansluter till Läggesta, framme Trosa -> Gnesta Gnesta -> Trosa Sparreholm -> Gnesta Gnesta -> Sparreholm Skolbuss 18,2 Skolbuss 14,5 Skolbuss ,6 12,7 5, si Startar Sfiämhov 10,7 29,2 32,2 Skolbuss 18,1 Startar Stjärnhov Skolbuss 8,5 6,9 9,3 8,4 10,6 12,4 Startar Stjärnhov startar Stjärnhov startar Stjärnhov

22 , , , ,7 5 26,9 Skolbuss 30,6 Skolbuss 20,9 10,4 11,9 6,6 9,1 8,4 759 Nyköping-' E4-> Gnesta Gnesta -> E4 -> Nyköping ,6 27,2 24,4 10,9 15 7,7 Bestållifingstaxi från Lästringe 5,7 832 Tur 104/106 år samma 12,9 7,2 5 6,6 6,7 5,4

23 Länkar Närtrafik i Jönköping Närtrafik Kalmar län http.//www.klt.se/din-resa/resor-inom-kalma r-lan/detta-ar-nartrafik se speciellt landsbygd i slutet på sidan Öppen närtrafik, Blekinge http.fiwww.blekingetratiken.se/var-trafik/oppen_nartrafik

24 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KS Kommunstyrelsen Attestantförteckning kommungemensamma poster 2015 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna attestantförteckning för kommungemensamma poster. Sammanfattning I enlighet med kommunens attestreglemente ska attestantförteckning för kommungemensamma poster årligen godkännas av kommunfullmäktige. Förvaltningens synpunkter I enlighet med kommunens attestreglemente ska attestantförteckning för kommungemensamma poster årligen godkännas av kommunfullmäktige. De kommungemensamma posterna omfattar revision, överförmyndarverksamhet och övriga förtroendevalda samt kommunens skatteintäkter, finansiella poster, pensionskostnader samt övriga kommungemensamma poster som medlemsavgifter och försäkringar. Bilagor 1. Attestantförteckning kommungemensamma poster 2. Attestreglemente Beslutet ska skickas till: ~ Samtliga presidier. Nils Erik Selin Kommunchef Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

25 Vso Vso(T) Obj Obj(T) Granskare Attestant 111 Revision Revision Anders Nordling Sune Åkerlind 112 Överförmyndare Överförmyndare Anders Nordling Fredrik Norberg 113 Övr.förtroendevalda Kommunalråd Anders Nordling Johan Rocklind 113 Övr.förtroendevalda Kommunfullmäktige Anders Nordling Sven Andersson 113 Övr.förtroendevalda Kommunstyrelse Anders Nordling Johan Rocklind 113 Övr.förtroendevalda Samhällsbyggnadsnämnd Anders Nordling Michael Gustafsson 113 Övr.förtroendevalda Vuxen- och omsorgsnämnd Anders Nordling Ingrid Jerneborg-Glimne 113 Övr.förtroendevalda Barn- och utbildningsnämnd Anders Nordling Linda Lundin 113 Övr.förtroendevalda Valnämnd Anders Nordling Lena Lindberg 113 Övr.förtroendevalda Avtal patientnämndsverksamhet Anders Nordling Ingrid Jerneborg-Glimne 113 Övr.förtroendevalda :e vice ordförande KS Anders Nordling Ann-Sofie Lifvenhage 113 Övr.förtroendevalda Oppositionsråd Anders Nordling Håkan Ekstrand 113 Övr.förtroendevalda Gem.nämnder och komm.förbund Anders Nordling Sven Andersson 113 Övr.förtroendevalda Arvodesberedning Anders Nordling Gert Nilsson 113 Övr.förtroendevalda Valberedning Anders Nordling Bruno Jervfors 113 Övr.förtroendevalda Borgerlig vigsel/begravn. Anders Nordling Sven Andersson 113 Övr.förtroendevalda Kommunalt partistöd Anders Nordling Marlene Bernfalk 113 Övr.förtroendevalda Budgetberedning Anders Nordling Marlene Bernfalk 113 Övr.förtroendevalda Reserv Anders Nordling Marlene Bernfalk 113 Övr.förtroendevalda Ungdomsråd Anders Nordling Bo Wingård 113 Övr.förtroendevalda Socialutskott Anders Nordling Ingrid Jerneborg-Glimne 113 Övr.förtroendevalda Pensionärsråd t.o.m Anders Nordling Ingrid Jerneborg-Glimne 113 Övr.förtroendevalda Handikappråd t.o.m Anders Nordling Ingrid Jerneborg-Glimne Pensionärs- och omsorgsråd fr.o.m. 113 Övr.förtroendevalda Anders Nordling Ingrid Jerneborg-Glimne 114 Pensioner Pensioner Anders Nordling Marlene Bernfalk 115 Skatter/Statsbidrag Skatteintäkter Anders Nordling Marlene Bernfalk 115 Skatter/Statsbidrag Statsbidrag Anders Nordling Marlene Bernfalk 116 Räntenetto/Borgensavgift Finans. intäkter Monica Nlsson Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt Konstföreningen Hanna Ahlström Linda Andersson 118 Övr.kommungemensamt Försäkringar Michael Johansson Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt Medlemsavgifter Anders Nordling Marlene Bernfalk

26 Vso Vso(T) Obj Obj(T) Granskare Attestant 118 Övr.kommungemensamt Korslöt Johan Dahlberg Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt Hyror Gnestahem AB Anders Nordling Nils-Erik Selin 118 Övr.kommungemensamt Kommungem adm.kostn Anders Nordling Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt Debiterad kap.kost. Anders Nordling Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt Planerade avskrivningar Anders Nordling Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt Öronmärkningar Anders Nordling Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt För attest. av balanskonton Monica Nlsson Marlene Bernfalk

27 Attestreglemente Antaget KF: , 2 Reviderat KF: , Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit i sig att förvalta och/eller förmedla. 2 Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att tillämpliga attestmoment utföres. Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar till detta reglemente. 3 Alla transaktioner skall attesteras. Attesterna innebär: * beslutsattest: kontroll mot underlag/beställning samt beslut och villkor * mottagningsattest: kontroll mot leverans/prestation * granskningsattest: kontroll av uträkning * in- och utbetalningsattest: kontroll av betalningsflöde 4 Varje nämnd utser årligen befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. När ersättare skall attestera fakturor skall attestanten inkomma med uppgifter under vilken period det gäller. 5 Attestmoment får ej utföras av den som själv ska betala till kommunen och där ta emot transaktionen eller själv ta emot en betalning från kommunen. 6 Varje nämnd ansvarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter.

28 Attestreglemente ANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Reglementet fastslår att attestering skall ske för alla slag av ekonomiska transaktioner: fakturor och externa ersättningar transfereringar till enskilda löner och personalkostnader avgiftsinkomster (både debitering och inbetalning) övriga inkomster placering av likvida medel interna transaktioner och bokföringsorder transaktioner för förvaltade medel transaktioner för förmedlade medel Ekonomikontoret har rätt att vidta rättelser och bokslutstransaktioner som berör alla konton. Berörs annan förvaltning bör samråd ske med den som är beslutsattestant. 2 Reglementet avser kontroll av ekonomiska transaktioner och är alltså en del av nämndens interna kontroll som också ska omfatta t ex en tydlig ansvars- och arbetsfördelning. Ansvaret för intern kontroll kan inte överlåtas på andra, t ex kommunens revisorer. Däremot kan dessa givetvis ha synpunkter på hur arbetet kan utformas och ge råd till nämnden och förvaltningen i dessa frågor. Kommunstyrelsen utfärdar dessa anvisningar samt delegerar beslutanderätten om tolkning av reglementet och dessa anvisningar till kommunens ekonomichef. 3 De olika attestmomenten faller in vid skilda skeden i behandlingen av ett underlag till en transaktion. Ibland är givetvis momenten tidsmässigt mycket nära varandra. Ibland kan inte heller alla de beskrivna kontrollmomenten utföras, t ex mottagningsattest när ingen leverans eller prestation har utförts. Det kan gälla när transaktionen avser ianspråktagande av bankmedel eller andra fördelnings- och förmedlingstransaktioner. Beträffande utbetalningar finns tre attestmoment, beslutsattest, mottagningsattest, granskningsattest. Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att en faktisk beställning har skett av behörig person, att ett beslut har fattats och att villkoren stämmer med det som överenskommits. I beslutsattesten ligger också ansvar för konteringen, att transaktionen ryms inom anslaget och att beställningen skett i överenskommelse med plan, mål eller riktlinjer för verksamheten.

29 Attestreglemente Beslutsattesten görs med namnteckning. Mottagningsattesten är viktig när det gäller köp av varor och tjänster. Attestanten intygar att kommunen fysiskt fått det som beställts, att rätt vara, mängd och kvalitet levererats enligt överenskomna leverans- och betalningsvillkor eller att avtalad tjänst utförts. I kontrollen ingår även att notera och framföra reklamationer, restnoteringar eller andra klagomål till leverantören. Granskningsattesten avser den matematiska kontrollen av att fakturan är rätt uträknad. Den kan utformas på olika sätt, t ex med stickprov eller med särskild kontroll av manuellt utfärdade underlag. Granskningsattesten utförs i regel av samma person som ansvarar för mottagningsattesten. Regelmässig kontroll skall ske av fakturor överstigande 1000 kr om inte särskilda skäl till undantag föreligger. Vad gäller övriga fakturor sker en rimlighetskontroll, kompletterad med stickprovsmässig kontroll. In- och utbetalningsattesten innebär kontroll av betalningsflöde. In- och utbetalningsattest tillämpas vid ekonomikontoret och socialförvaltningen. Inbetalningsattest utförs också av övriga förvaltningar i de fall det förekommer kontantinbetalning till enskild förvaltning. Vid inbetalningar görs kontering samt kontrolleras att inkomna medel stämmer med förekommande underlag. Utbetalningsattesten på ekonomikontoret innefattar att avstämning sker mot leverantörsreskontran och att likvida medel finns till utbetalningen. 4 Nämnden utser beslutsattestanter. Övriga attestmoment utses ej, utan blir en naturlig följd av den ansvars- och arbetsfördelning som råder. Attestuppdrag skall knytas till befattningar/funktioner och inte till personer. Förvaltningschef namnger befattningshavare som har rätt att attestera samt ersättare till dessa. 5 För att undvika en jävssituation får beslutsattest inte utföras av den som själv skall betala eller ta emot betalning från kommunen. Ej heller får enskild utföra beslutsattest avseende faktura som innehåller kostnader som har en nära koppling till den enskildes person. Exempel: Enskilds - lönerapport, reseräkning eller utlägg - hotell- eller restaurangräkning - kontokortsfaktura

30 Attestreglemente - mobiltelefonräkning Ovanstående regel bör tillämpas även i de fall ut/inbetalning berör en person privat närstående till den enskilde. 6 Det är viktigt att den förteckning nämnden upprättar hålls aktuell och finns tillgänglig för användning. Vidare skall förteckning upprättas över namnteckning på de personer som utsetts. Förvaltningsledningen ansvarar för att förteckningen upprättas och hålls aktuell. Underrättelse om beslut angående beslutsattestanter och behörighetsattestanter skall delges samtliga berörda jämte ekonomikontoret. Ekonomikontoret skall sköta ett samlat register avseende beslutsattestanter. 7 Kommunchefen attesterar kommunstyrelsens ordförandes personliga transaktionen Kommunchefen attesterar kommunfullmäktiges ordförandes personliga transaktioner Överförmyndarens och ordförandens för Revisionens personliga transaktioner attesteras av kommunfullmäktiges ordförande. Attestanten intygar att kommunen fysiskt fått det som beställts, att rätt vara, mängd och kvalitet levererats enligt överenskomna leverans- och betalningsvillkor eller att avtalad tjänst utförts Granskning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförandes personliga transaktioner utförs av Revisionen. Kommunstyrelsens ordförande attesterar kommunchefens personliga transaktioner.

31 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KS Kommunstyrelsen Budget 2015 kommungemensamma poster Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna budget 2015 för kommungemensamma poster. Sammanfattning I december 2015 beslutade kommunfullmäktige om budgetramar för Det här ärendet redovisar fördelningen på verksamhetsområdesnivå för de kommungemensamma posterna. I de kommungemensamma posterna finns budget för revision, överförmyndarverksamhet och övriga förtroendevalda. Kommunens kostnader för pensioner, förändring av semesterlöneskuld, avskrivningar, medlemsavgifter och försäkringar är de större kostnadsposter som ingår i de kommungemensamma posterna. Skatter, statsbidrag och utjämningar samt ränteintäkter och borgensavgifter redovisas också bland de kommungemensamma posterna. Bilagor 1. Budget på verksamhetsområdesnivå för kommungemensamma poster Nils Erik Selin Kommunchef Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

32 Budget på verksamhetsområdesnivå för kommungemensamma poster 2015 Kommunstyrelsen

33 2

34 INNEHÅLL 1. UPPDRAG EKONOMI PER VERKSAMHETSOMRÅDE...4 Större poster i budgeten SAMMANFATTNING...5 3

35 4

36 1. Uppdrag De kommungemensamma posterna omfattar budget för följande områden: Revision Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollorgan och ska enligt kommunallagen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt (förvaltningsrevision), att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande (substansgranskning av årsbokslut och årsredovisning), samt att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig (granskning internkontroll). Överförmyndare Kommunen har en överförmyndare med uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är huvudsakligen föräldrabalken som reglerar överförmyndarens verksamhet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över överförmyndaren. Övriga förtroendevalda Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De övergripande målen för den kommunala verksamheten och fördelningen av resurserna beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har 31 ledamöter. Kommunstyrelsen är kommunens högsta förvaltande organ och ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. C 4 Mp 4 Fp 1 V 2 Kd 0 Sd 2 Pensioner Här budgeteras kostnader för pension som är intjänad före 1998, samt överkostnader på pension intjänad efter Skatter och statsbidrag Inkomstutjämningen utjämnar 115 % av mellanskillnaden mellan kommunens skattekraft och medelskattekraften i riket. Kostnadsutjämningen ska utjämna kostnader mellan kommuner som beror på skillnader i ålderssammansättning och andra faktorer som inte är möjliga att påverka. Gnesta kommun använder sig av prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting för att följa skatteunderlagets utveckling. Räntenetto Räntenettot består av inkomsträntor från pensionsportföljen och borgensavgifter. Övrigt kommungemensamt Här budgeteras avskrivningar för de investeringar, som enligt plan förväntas genomföras under kommande budgetår. Här budgeteras också de kapitalkostnader och övriga kostnader taxekollektivet ersätter kommunen med. Budget för kommunens försäkringar och medlemsavgifter ligger också inom verksamhetsområdet. Budget för nettoökningen av semesterlöneskuld, ferielöneskuld samt okompenserad övertid finns också under detta verksamhetsområde. Mandatfördelningen i kommunfullmäktige M 9 S 9

37 2. Ekonomi per verksamhetsområde Utfall 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Revision Överförmyndare Övriga förtroendevalda Pensioner Skatter och Statsbidrag Räntenetto Övr. kommungemensamt Totalt

38 Större poster i budgeten Förtroendavalda Budgeten har anpassats efter arvodesreglemente antaget i november Budgeten omfattar även 400 tkr för budgetberedning. Pensioner Budgeten är lagd utifrån KPA s pensionsprognos december Skatter och statsbidrag Budgeten för skatteintäkterna bygger på prognosen i SKL s senaste cirkulär 15:03. En försämring med 1,3 mkr, jämfört med budgeten som redovisades i rambeslutet för 2015, vilket till största del förklaras av att slutavräkningen för 2015 har reviderats ned. Skatteintäkterna beräknas utifrån befolkningsantalet 1/ , invånare. Senast kända invånarantal var dock högre, personer, vilket är positivt för budget 2016 om siffran står sig. Räntenetto Avkastningen på pensionsplaceringar beräknas uppgå till 2,8 mkr med nuvarande innehav av värdepapper. Kommunen tar ut en borgensavgift på 0,3 % för borgensramen som de kommunala bolagen har, en intäkt på ca 2,2 mkr. Övrigt kommungemensamt De största posterna inom övrigt kommungemensamt 2015 är: Avskrivningar -11,9 mkr Hyror, 6,5 mkr Intäkt för personalomkostnadspåslag, ca 4,1 mkr Återbetalning AFA 5,0 mkr Semesterlöneskuld -1,5 mkr Interna intäkter, 1,4 mkr Medlemsavgifter, -0,8 mkr Försäkringar, - 1 mkr Reserv, -0,7 mkr Återbetalning av AFA-premier Gnesta har haft starka resultat de senaste åren, främst beroende på att AFA-försäkring återbetalat premier återbetalades 7,1 mkr och inför 2014 fick AFA Försäkring styrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att även sänka premien avseende år AFA s styrelse har ännu inte fattat beslut i frågan. Nästa styrelsemöte då ett beslut om eventuell återbetalning kan fattas äger rum i mars Denna preliminära intäktspost ligger med i budgeten för 2015 med 5 mkr. Att få tillskott av engångskaraktär begränsar möjligheterna till att använda det i löpande verksamhet. De används istället för tillfälliga satsningar eller för att förstärka resultatet. Detta kan innebära pedagogiska svårigheter när det finns ett underliggande resursbehov i kommunen som kräver besparingar, när inte resultatet på ett rättvisande sätt speglar den ekonomiska verkligheten. Arbetsgivaravgifter Kommunen betalar lägre arbetsgivaravgifter för dem som är yngre än 26 år eller äldre än 65 år. I ramarna finns detta budgeterat som en intäktspost på 4,1 mkr. Hyror Hyror för externt förhyrda lokaler (Tvålen, Proton och Liljedalshemmet) har flyttas till kommungemensamma poster (6,5 mkr). Reserv I budgeten för kommungemensamma poster finns en central reserv (700 tkr) för att möta lägre skatteintäkter vid en konjunkturförsämring eller större volymökningar i verksamheterna. 3. Sammanfattning Budgeten för kommungemensamma poster innehåller en preliminär intäktspost för återbetalning av AFA-premier på 5 mkr. Det är dock rimligt att tro att det kommer att ske en återbetalning utifrån vad som signalerats från SKL m fl. Kommunens finansiella mål är ett resultat på 1,5 % av skatter och statbidrag,

39 motsvarande ca 8,4 mkr Det budgeterade resultatet är 2,5 mkr för Budget 2016 och framåt kommer påverkas när intäktsposterna för AFA (5 mkr) och budget för lägre sociala avgifter (4,1 mkr) tas bort eller behöver reduceras. 8

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KS Kommunstyrelsen Ramjustering 2015 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna att budget för idrottsanläggningar och badplatser (625 tkr) flyttar från Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen. 2. Godkänna att investeringsbudgeten (14 mkr) och reinvesteringsbudgeten (21,6 mkr) för taxekollektivet flyttar från Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen. Sammanfattning I beslut om ram 2015 låg budget för idrottsanläggningar och badplatser på Samhällsbyggnadsförvaltningen, en budget på totalt 625 tkr. De budgetposterna föreslås överföras till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Drift I beslut om ram 2015 låg budget för idrottsanläggningar och badplatser på Samhällsbyggnadsförvaltningen. De budgetposterna föreslås överföras till kommunstyrelsen enligt tabell nedan. Nämnd Ram 2014 Ram 2015 Kommungemensamma poster KS förvaltning * Samhällsbyggnadsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Vuxen- och omsorgsnämnd Obj Klemmingsbergsbadet 49 Obj Badplatser 161 Obj, Hagstumosse 333

50 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Obj Skillingavallen 41 Obj Björnlunda isbana 25 Obj, Simskola 16 Totalt Investeringar I beslut om investeringsplan för låg investeringsbudget och reinvesteringsbudget för taxekollektiven, VA- och renhållning, på Samhällsbyggnadsnämnden. Dessa poster föreslås flytta till Kommunstyrelsen. Nyinvesteringar KS förvaltning Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden Taxekollektivet (VA/RH) Summa nyinvesteringar Reinvesteringar KS förvaltning Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden Taxekollektivet (VA/RH) Summa reinvesteringar Totalt Bilaga ~ Investeringsplan Nils Erik Selin Kommunchef Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

51

52

53

54

55 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: SN Kommunstyrelsen Projektering av ett nytt LSS-boende Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Vuxen och omsorgsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag om utformning och plcering av gruppboende enligt LSS med sex lägenheter. Sammanfattning Enligt socialförvaltningens kartläggning och behovsutredning har socialnämnden i dagsläget behov av en gruppbostad enligt LSS med sex lägenheter. Tre personer som bor på Dammlöta gruppboende ligger långt utanför centralorten och behöver annat boende. En person är placerad på en privat verksamhet utanför kommunen och kan erbjudas plats på hemkommunen. Därutöver finns två personer som är 21 år eller fyller 21 inom närmaste åren vilka antas behöva flytta hemifrån. Kostnader för ett nytt gruppboende är svårbedömda men driftskostnader kan minskas relativt sett och kvaliteten ökas genom bättre samordning av personal i en gruppbostad med sex lägenheter istället för tre lägenheter. Dessutom kan kostnader minskas genom att erbjuda boende i egen regi istället att köpa platser från privata verksamheter. Personalkostnaden kan variera beroende på omsorgsbehovet. Kostnader för taxiresor och färdtjänstresor beräknas bli betydligt lägre om gruppboendet byggs på centralorten För att möta behovet av gruppboendelägenheter beräknas att socialnämnden behöver en gruppbostad med sex nya lägenheter. Förvaltningens synpunkter Ärendet har beretts och behandlats av socialnämnden. Kommunledningskontoret har inget ytterliga att tillägga i ärendet. Checklista för jämställdhet Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

56 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Bilagor 1. Utdrag ur socialnämndens protokoll den 17 juni 2014, Tjänsteskrivelse den 28 maj Beslutet ska skickas till: ~ Gnestahem ~ Kommunfullmäktige Nils Erik Selin Kommunchef Jenny Johansson Kommunsekreterare

57 Socialnämnden PROTOKOLL 37 Sammanträdesdatum: Ärendenummer: SN Projektering av ett nytt LSS-boende Beslut 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens kartläggning och behovsutredning om bostad med särskild service enligt LSS i Gnesta. 2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för att uppdra socialnämnden att förprojektera gruppboende enligt LSS med sex lägenheter Sammanfattning av ärendet Enligt socialförvaltningens kartläggning och behovsutredning har socialnämnden i dagsläget behov av en gruppbostad enligt LSS med sex lägenheter. Tre personer som bor på Dammlöta gruppboende ligger långt utanför centralorten och behöver annat boende. En person är placerad på en privat verksamhet utanför kommunen och kan erbjudas plats på hemkommunen. Därutöver finns två personer som är 21 år eller fyller 21 inom närmaste åren vilka antas behöva flytta hemifrån. Kostnader för ett nytt gruppboende är svårbedömda men driftskostnader kan minskas relativt sett och kvaliteten ökas genom bättre samordning av personal i en gruppbostad med sex lägenheter istället för tre lägenheter. Dessutom kan kostnader minskas genom att erbjuda boende i egen regi istället att köpa platser från privata verksamheter. Personalkostnaden kan variera beroende på omsorgsbehovet. Kostnader för taxiresor och färdtjänstresor beräknas bli betydligt lägre om gruppboendet byggs på centralorten För att möta behovet av gruppboendelägenheter beräknas att socialnämnden behöver en gruppbostad med sex nya lägenheter. Beslutsunderlag 1. Konsekvensanalys om lokal- och verksamhetsbehov med hänsyn tagen till nytt äldreboende Tjänsteförslag 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens kartläggning och behovsutredning om bostad med särskild service enligt LSS i Gnesta. 2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för att uppdra socialnämnden att förprojektera gruppboende enligt LSS med sex lägenheter Förslag till beslut på sammanträdet Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

58 Socialnämnden PROTOKOLL Ordföranden föreslår att socialnämnden godkänner tjänsteförslaget. Beslutsgång Socialnämnden bifaller ordförandens förslag. Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglementet år 2013

Attestreglementet år 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomienheten Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Attestreglementet år 2013 Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2008-05-27 Antaget av kommunfullmäktige 2008-01-30, 18 FFS FB ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN OMFATTNING 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning 1 (8) Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun 1 Reglementets omfattning Detta reglemente gäller för Bergs kommuns ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Attestreglemente. för Kungälvs kommun

Attestreglemente. för Kungälvs kommun Attestreglemente för Kungälvs kommun Reviderad 2013-11-25. Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994 1 Attestreglemente för Kungälvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994,

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Tillämpningsanvisningar. till

Tillämpningsanvisningar. till Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs kommun KS 10 / 2010 KF 10 / 2010 98 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 1. Omfattning 2 2. Ansvarsfördelning 3 3. Attestberättigade 3 4. Attest

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer