Sammanträde i kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 2 februari 2015, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten (S, M); kl Lokal,Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (C,V, FP) kl. 9.00: Lokal Björken, Elektron Oppositionen (MP); kl Lokal, Elektron Förslag till justerare Ordinarie: Ann-Sofie Lifvenhage (M) Ersättare: Håkan Ekstrand (C) Tid och plats för justering Måndagen den 9 februari 2015, kl Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på samt för läsning digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret. Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Information: ~ Nils-Erik Selin, kommunchef, och Mia Öhrnell, kanslichef, informerar om sammanträdesteknik (30 minuter) ~ Socialchef Marja Kammouna informerar om LSS-boende (15 minuter) ~ Johan Dahlberg, Renhållningsansvarig, informerar om Avfallsplan (15 minuter) ~ Hans Haglund, IT-chef, informerar om Grön IT (30 minuter) ~Föredragning av ärenden från föredragningslistan (30 minuter)

2 Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Offentliga 1-11, Ej offentliga 12 Nr. Diarienummer Ärendemening 1 KS Medborgarförslag - Förbindelse Gnesta S - Gnesta N -beslut 2 KS Medborgarförslag - Förbättrad kompletteringstrafik för ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken - beslut 3 KS Attestantförteckning kommungemensamma poster KS Budget 2015 kommungemensamma poster 5 KS Ramjustering SN Projektering av ett nytt LSS-boende 7 KOT Förändrade besöksregler på återvinningsgården 8 KS Översyn av fritidsgården Chill, organisation och verksamhet - Öppetider på fritidsgården Chill 9 KS Revidering av renhållningsordning 10 KS Redovisning delegationsbeslut kommunstyrelsen 11 KS Anmälningsärenden kommunstyrelsen 12 KS Kommunchefen informerar Johan Rocklind Ordförande Jenny Johansson Sekreterare

3 Samhällsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KS Kommunstyrelsen Yttrande över Medborgarförslag - Förbindelse Gnesta S - Gnesta N Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Avslår förslaget att i dagsläget bygga en ny gång- och cykelförbindelse över/under järnvägen med hänsyn till den höga kostnaden. Sammanfattning En gång- och cykelförbindelse föreslås i Thulegatans förlängning för att binda ihop norra och södra Gnesta. Ett sådant förslag finns i den fördjupade översiktsplanen för Gnesta tätort och detaljplanen för Frösjö Strand ger planmässiga förutsättningar på den norra sidan för en sådan förbindelse. Ett alternativ med en monteringsfärdig bro har undersökts men trafikverket vill inte ha en bro i detta läge eftersom bangården kan komma att byggas om. Alternativet med en tunnel faller idag på den i höga kostnaden Mkr - i förhålllande till nyttan. Möjligheten finns dock att i en framtid bygga en sådan förbindelse. Ärendebeskrivning I medborgarförslaget föreslås att en bro eller tunnel byggs för att underlätta passage över/under järnvägen i Thulegatans förlängning för gående och cyklister. Tunneln som finns idag fungerar dåligt pga ishalka vintertid. Ett utmärkt tillfälle ges när Rekal lämnar sina förhyrda lokaler norr om järnvägen enligt förslagsställaren. Syftet är att bättre binda ihop norra Gnesta med södra Gnesta. Förslaget har kommunicerats med förslagställaren. Förvaltningens synpunkter Idag finns fyra järnvägspassager - Vackerby, Mariefredsvägen, stationen och Bryggeriholmen - varav en betjänar biltrafik mellan den södra och norra delen av Gnesta. Övriga betjänar huvudsakligen gång- och cykeltrafik (Bryggeriholmen tillåter angöring med bil till bostäder och bryggeri och Vackerby fordon för jordbrukets behov). I den fördjupade översiktsplanen från 2008 finns två nya förbindelser. En

4 Samhällsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) bilbro vid Vackerby. Den finns även med i förslaget till planprogram för Norra Gnesta. En ny bro över järnvägen kostnadsuppskattas till storleksordningen 40 Mkr. Trafikverket anser att bron ska bekostas av kommande exploateringar i området. Förvaltningen bedömer att exploateringar i området inte kommer att kunna bära en sådan kostnad, men att möjligheten att anlägga en ny bro över järnvägen i framtiden inte bör byggas bort. Planprogrammet har därför utformats med hänsyn till en framtida bro över järnvägen. Någon GC-föbindelse i Thulegatans förlängning finns inte redovisat i planprogrammet för Norra Gnesta från Den andra förbindelsen i den fördjupade översiktsplanen finns i Thulegatans förlängning och är en gång- och cykelförbindelse helt i enlighet med medborgarförslaget. I samband med utvecklingsarbetet för Gnesta centrum föreslog även ett av arkitektkontoren - Ahlqvist & Almqvist - en förbindelse i detta läge bl a mot bakgrund av att man förslog en ny idrottshall på tomten där Rekal finns idag. En GC-förbindelse i detta läge skulle skapa genare förbindelser mellan Frönäs och västra delen av Gnesta centrum. Detaljplanen för Frösjö strand - som nyligen har tagits fram - ger planmässiga förutsättningar på den norra sidan för en sådan förbindelse den dagen man önskar genomföra en sådan förbindelse. En bro över järnvägen innebär långa ramper för att nå tillräcklig höjd över kontaktledningar och blir därför inte så attraktiv. Byggs den med enbart hissar blir den inte ett så attraktivt alternativ för cyklister. Ett sådan alternativ med en monteringsfärdig bro har undersökts men trafikverket vill inte ha en bro i detta läge eftersom bangården kan komma att byggas om. En tunnel är sannolikt det bästa men innebär höga kostnader. I Nykvarn har en tunnel under järnvägen byggts. Kommunens andel av kostnaden uppgick till 26 Mkr. Den totala kostnaden ligger i intervallet Mkr och den resterande delen finansierade trafikverket. Förvaltningen anser att möjligheten skall finnas kvar men att det i dagsläget är svårt att försvara den höga kostnaden. En stor del av Gnestas tillväxt kommer att ske norr och nordväst om järnvägen. Flest nya bostäder kommer att byggas väster om Mariefredsvägen och då kan man använda Mariefredsvägens tunnel under järnvägen. Nya bostäder tillkommer även öster om Mariefredsvägen men då finns idag redan en gen och bra förbindelse via tunneln vid stationen som dessutom förbinder de viktigaste målpunkterna - resecentrum, butikerna och servicen kring Stora Torget och Strömmentorget med bla Frönäs och det kommande området Frösjö strand. I medborgarförslaget önskas även att sträckan mellan Sjövillan/vandrarhemmet och Frönäs asfalteras. I samband med utbyggnaden av Frösjö strand som har påbörjats kommer en riktig gång- och cykelväg anläggas mellan Frönäs och fram till GC-vgäen som går genom tunneln vid stationen. Förbindelsen mellan norra och södra Gnesta kommer därmed delvis att förbättras genom denna åtgärd. Problemet med ishalka i tunneln har åtgärdats under Ekonomiska konsekvenser Inga. Förslaget medför så höga kostnader att de inte kan motiveras med hänsyn till nyttan.

5 Samhällsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) Juridiska konsekvenser Inga. Checklista för jämställdhet Gena och trygga gång- och cykelförbindelser gynnar jämställdheten. Den höga kostnaden motiverar dock inte en utbyggnad trots att de skulle gynna jämställdheten. Överensstämmelse med kommunens styrdokument Förslaget stämmer överens med fördjupad översiktsplan för Gnesta tätort och detaljplan för Fröjsö strand. Möjligheten finns att i en framtid bygga en den föreslagna förbindelsen. Bilagor 1. Medborgarförslaget Beslutet ska skickas till: ~ Lennart Frisk, Balders Gränd 9, Gnesta Nils Erik Selin Kommunchef Christer Andén Samhällsbyggnadschef

6 welliee INRIDEN e Il E s ra I i ) EtW _E. 1 _ e..n ETE 1 Ner R i II EM 1 Et e P Y r ils b6-1)es -D-41 ts, IL III _N_ V LA e 111 J u 0.tiAkE) E oa$4 L I 4"'"3) alll4r le 9r ke ii - 1 J t Y å S i V r El c'e:k_an-9 A -- cil k_ IM _ Yc...Y iiiill? r A- e m 4- L V' --(7, --7 Ä 52_, mer '174 P i-e) A CS Poe.'2ra R l III,. vys e A 7 '. GAME 0 t Ms INI I e I e Te it4---,9 11/X NUM Ng t in, i'f i - - Y L L ' ' iern Nr GArt j eee e iti iiii.`a_ D 9Ye P V Y ' j4 r 171 _ c LA *N9 Sr-A IIKTera, 0> E E re_d o 1 E / 1 2 LA e T C\ ck0-_ P 'g \H. Q 7D j N N aqy (2_ 3 - L.,,,fi--3 7 e i la -- r i4 ek i /9- ' e eee k. M--(T L23,19A sihij) 111 j&q --c3 L L464 LÄSYiJ L4 ' ,4-YJ,7. ),obli I 1-2,6 II i. -e, Os-X 612}7,9'9 Tel ta (341 im (21,-- ("N 1 r 12_,. - Eld_, \..1. 9i ---

7 MENEMO A liiiiiner4 - MeeiLl EM 11.11,,b EINEM= ~Be IMMEME en I IMRE MINA ~IM MEM ME efflei UNE Effiemem..4 e e P ri memem mem em EM M I EMEEMER "le E weemme, me ME EllimMEEME III III mue PC eimmememmeimeeeeme INOM ii malffleeme EEMBEEMENELEMMew mile WEEMEmEME ummemmemeng ig EMEEmEmErEEME weiggemeem IL MOM EIMMIREEMEMEEIE Elli E EMIR' mummememeeme2 no mem umeneentuereame~.. 14P.-ip, ffleuereeeieemo weeelleemee~~~ REElm emememmemeen EM MEE MUN EEEMEEM E El MMI E N mememm rememi -1 ezaw~ ~JE me E le E EMEINEeff MEI= WEIMEEMUMEEMMEremEMIEEEEEE Ene cie emem EM«d ii A -1,0ht_ dm EME E E MEI 4 49 em«"ell =e MEM EM _OM 6 il MEI 1 E E e e e ~0 el so ME= El E SS A 7". EM Ni- 6 I El A, -71_ i Lennarsk Bafders gränd 9. ~Gm-UJ :918439L j III 4 ~IM EREEEME EEC umeemem EE ME ee e e memagamme MEM wei meemeemem Emu Em. EMEMEE EMEMEm rememegem immeme Eeg E E E ME K ME i E.e_tS k/ia E se mr EfflemEMEEmffleffl E Em eml. EMEMEMEMMEI EEM Effliel MIM MeLlb -e III El =Mame. Effine, MEM E " J E INFIENEEEE =me E u Y oa e\v_:.~ INEMIEME MIN dideeeeereeptp IEEE elmi 0:L EMEEEmem gme E,-- 'e Em meredied NIE: EIMMIR memmememereefflefeemammeme ee EREEme MEIMEmEEmME UMMOREEm i 4: i I- ---r-t- Ememem memmere e ilasta_ kommun_ Mffleffliel ElmEmEMEMEMMeM Mim MEMERE me _Ink: 201k 06L ERNMEMEMMEERIE EMENEEREEE Minr Ill Eme, elleprinagelleemenimeine 46Jilåndläggninw_1_,jj: EM= mee REIEREEmEEEMIEME ile "11! me E MIN E EMUN II milarie"r" E e em EI k& NEM meff EMEEMMEMEEMEMEmEmEEL E magememme IFILIPMENEEMILIFIEINMENE E OM iii.. MEM EEEERE EEMI EM WIE

8 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KS Kommunstyrelsen Medborgarförslag - Förbättrad kompletteringstrafik för ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Frågan om kompletteringstrafik kommer att belysas i den kommunöversyn av busslinjenätet som kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland avser att göra tillsammans med Gnesta kommun Sammanfattning Kompletteringstrafik är den kollektivtrafik som erbjuds i områden som saknar allmän kollektivtrafik med buss eller tåg. Den kommer att behandlas i den översyn busstrafiken som kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland avser att göra tillsammans med Gnesta kommun. Ärendebeskrivning I medborgarförslaget föreslås att kompletteringstrafiken byggs ut. Kompletteringstrafik är den kollektivtrafik som erbjuds i områden som saknar allmän kollektivtrafik med buss eller tåg Skälet är att förbättrad kompletteringstrafik ger att bättre utnyttjande av kollektivtrafiken för landsbygdens befolkning mindre beroende av privata färdmedel, minskad miljöbelastning och bättre anpassning till pendeltågen enligt medborgarförslaget. Förvaltningens synpunkter För ett par år sedan gjordes en total översyn att busslinjenätet i Sörmland. Fokus var då på det linjer som kunder ge ett relativt stor resande. Det nya busslinjenätet togs i drift Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland har sedan utrett hur den särskilda kollektivtrafiken, dvs. färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor kan samordnas och utvecklas. Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland kommer att arbeta med nya kommunöversyner i höst. I det arbetet kommer fokus vara hur man skall lösa resandet för det som inte har tillgång till dagens linjenät utifrån de nya förutsättningar som myndigheten nu har med samordningen av den särskilda kollektivtrafiken. Har finns t ex möjlighet att framöver nyttja fordon ur denna i den allmänna kollektivtrafiken. Gnesta kommun kommer att tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten i samband

9 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) med den planerade översynen se hur kompletteringstrafiken kan utvecklas framöver i Gnesta. Ekonomiska konsekvenser Inga i ett utredningsskede. Juridiska konsekvenser Inga Checklista för jämställdhet Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende men bör göras när den särskilda översynen redovisas. Överensstämmelse med kommunens styrdokument Uppdraget stämmer med målet att "Hela kommunen skall vitaliseras" och målet att "Kommunen ska aktivt arbeta för att vara en föregångskommun i miljöoch hållbarhetsfrågor". Bilagor 1. Medborgarförslaget Beslutet ska skickas till: ~ Lasse Törnsqvist, Sandbrink Ankartorp, Björnlunda Nils Erik Selin Kommunchef Christer Andén Samhällsbyggnadschef

10 Kommunstyrelsen PROTOKOLL 144 Sammanträdesdatum: Ärendenummer: KS Medborgarförslag - Förbättrad kompletteringstrafik för ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken Beslut 1. Ärendet bordläggs till nästa kommunstyrelsesammanträde. Sammanfattning av ärendet Kompletteringstrafik är den kollektivtrafik som erbjuds i områden som saknar allmän kollektivtrafik med buss eller tåg. Den kommer att behandlas i den översyn busstrafiken som kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland avser att göra tillsammans med Gnesta kommun. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse den 7 oktober Medborgarförslaget Tjänsteförslag 1. Frågan om kompletteringstrafik kommer att belysas i den kommunöversyn av busslinjenätet som kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland avser att göra tillsammans med Gnesta kommun Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa kommunstyrelsesammanträde. Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras senare. Ärendet bordläggs. Sändlista: ~ Kommunstyrelsen Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

11 Kommunfullmäktige PROTOKOLL 86 Sammanträdesdatum: Ärendenummer: KS Medborgarförslag - Förbättrad kompletteringstrafik för ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken Beslut 1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för besvarande. Sammanfattning av ärendet Medborgarförslaget inkom den 12 augusti Förslagsställaren föreslår att genom att förbättra kompletteringstrafiken kan komma att medföra utökad rörlighet för landsbygdens befolkning, mindre beroende av privata färdmedel, mindre miljöbelastning samt en anpassning mot den utökade pendeltågstrafiken. Beslutsunderlag 1. Medborgarförslaget Tjänsteförslag 1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för besvarande. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla tjänsteförslaget. Beslutsgång Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag. Sändlista: ~ Kommunstyrelsen Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

12

13

14

15

16

17

18 MEDBORGARFÖRSLAG Gnesta kommun Ink: Dnr För handläggning. Kommunfullmäktige Gnesta Kommun Gnesta Förslag Förbättrad kompletteringstrafik för ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken, utökad rörlighet för landsbygdens befolkning, mindre beroende av privata färdmedel, mindre miljöbelastning och framför allt anpassning mot den nya utökade pendeltågstrafiken. I ett antal kommuner/län såsom t.ex. Kalmar, Jönköping och Blekinge så har man en kompletteringstrafik som åtminstone ser ut att vara utmärkt. De bästa villkoren verkar Blekinge ha, länkar finns bifogat. Mitt förslag är att man ändrar villkoren för befintlig kompletteringstrafik så att man: ger möjlighet till kompletteringstrafik för ALLA (såväl boende som sommargäster) för resor till/från Gnesta och övriga tätorter inom kommunen där det inte finns linjebussar som passar. Detta skulle utöka Gnestas attraktionskraft för sommargäster bl.a. ger möjlighet till kompletteringstrafik till alla ankommande/avgående pendeltåg som det inte finns reguljära linjebussar som passar till. ger möjlighet till kompletteringstrafik även kvällstid funderar på möjlighet till samarbete med kringliggande kommuner (Nyköping, Strängnäs osv.), det finns idag ingen möjlighet att jobba i Nyköping och bo i t.ex. Björnlunda om man slutar senare än och vill åka kollektivt. Samma problem existerar om man bor i Laxne & jobbar i Mariefred, osv. Drar ned på bef. linjetrafik, d.v.s. tar bort de turer som går mer eller mindre tomma och låter dessa ersättas med kompletteringstrafik. Detta bör till viss del kunna finansiera den utökade kompletteringstrafiken. Skyltar och informerar väl om detta till både boende och sommargäster så att det förhoppningsvis utnyttjas mycket! Med andra ord ser till så att Gnesta får en kollektivtrafik även för landsbygden som de facto gör skäl för namnet och utnyttjas! Motivering Landsbygden har rätt till vettiga kommunikationer och detta ligger i linje med de: miljömål önskemål om befolkningstillväxt utvecklingsplaner för landsbygden som både kommun och landsting säger sig ha. Även staten & EU har aviserat samma mål. Från och med september 2014 kommer pendeltågen att gå med 1-timmes tidtabell, vilket är ett stort steg framåt. Tyvärr så är det något som vi landsbygdsbor inte kan utnyttja om vi vill åka kollektivt, eftersom det nästan inte finns någon anslutande linjebuss (utom under högtrafik). Titta gärna på t.ex. de som bor i Hållsta/Ehrendahl/Malmsjöstugan, där finns det inte många turer som passar. Eller de som bor efter väg 223 söder om Björnlunda Utökad rörlighet för bl.a. våra ungdomar. För de ungdomar som bor t.ex. i Skeppet eller Solvik eller liknade platser utanför allfarvägarna så finns ingen möjlighet att ta sig hem efter t.ex. en fotbollsträning om man inte åker med ev. skolskjuts eller föräldrar. Det finns heller ingen möjlighet att ta sig in till Gnesta för att gå på bio eller ungdomsgård. De befintliga linjebussarna passar endast pendeltågen under högtrafik, övriga tider måste man ha eget fordon. Som framgår av bifogad utskrift så går många linjeturer med färre än 5 pass/tur och det kan inte vara optimalt att köra stora linjebussar i stort sett tomma. Och man ska ha klart för sig att många turer går helt tomma. Vad kostnaden för dessa tomma/halv tomma turer är vet jag inte men skulle gärna se, helst utslaget per passagerare. Kostnaden i Blekinge för Närtrafik ca 1.6 MSEK 2013, utslaget per resa ca 170 kr netto (kostnader-intäkter) och deras resor är i genomsnitt 14,7 km (har legat så i flera år). Kostnaden beror på i hur hög grad man kan samordna trafiken, vilka avstånd man tillåter och hur långa dessa avstånd är. Den kompletteringstrafik som gäller för Gnesta idag kan, om man är snäll, kallas för ett skämt:

19 den gäller endast om man bor mer än 2km ifrån busshållplats (kan ej nyttjas av boende i Gnesta eller andra tätorter som vill besöka familj/bekanta på landsbygden) Enl. Länstrafiken så används den i så försvinnande liten grad att man inte ens har statistik på det! I Blekinge så nyttjades den av personer 2013 och första halvåret i år det finns 1 tur på fm & 1 tur på em! Inga kvällsturer, så glöm bion eller restaurangen. Information om behandling av personuppgifter För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att publiceras på intemet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag. För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. Jag samtycker till intemetpublicering Jag samtycker inte till internetpublicering NamntecimIng i46 p 14 Datum Sandbrink Askartorp ajörniunda Lasse Tömqvist Namnförtydligande bit, 1 Statistik från Länstrafiken bil. 2 länkar & kontaktuppgifter

20 Statistik från Länstrafiken Förutsättningar: Detta avser endast linjebussar, då nyttjandet av kompletteringstrafiken är försvinnande liten. Detta år en mätning utförd under 10 vardagar i 2 påföljande veckor i Mars Resande per tur i snitt fås alltså genom att dividera talet med 10 Resanden kan avse hela eller endast delar av sträckan. Rosa-markerade år turer som borde löna sig att köra på annat sätt. 514 Ehrendahl -> Gnesta Gnesta -> Ehrendahl-> Gnesta Nyköping -> Bjömiunda ' Bjömlunda -> Nyköping ; ' ,9 5,3 B 41 Skolbuss Mellantider för denna rundtur: Restid Gnesta -Hållsta -7mIn Restid Gnesta - Ehrendal -20min Tur 102/112/202 är samma. Skolbuss Skolbuss Tur 104/204 är samma Skolbuss b ref Går endast till Blunda, framme Ml% 31,8 Tur 103/105/203 är samma Skolbuss "TO Går endst till Aspa,fir framme K14 &tå Går endast till Blunda, framme ,5 Går endast till B-luhda, framhe ,7 Tur 115/117 är samma 22,1 16,6 Går endatt till 9-lund, är frarnme ,9 Går endast till 9-lund, är framme Går endast till Blund,fir framme Går endast till Aspa, framme Resan Blunda -> Nyköping tar 55min, ytterligare 10 min för Gnesta->Blunda SZ 32,4 4?-2 Ki` 5,8 110/210 samma tur 11,8 Startar i Gnesta Skolbuss 72 Startar i Gnesta /214 samma tur Skolbuss :53in YO:61 5,4 27,7 Startai i Aspa -> Nyköping Startar i Aspa -> Nyköping 543 Laxne -> Gnesta ' DT: 45 gikt," i Startar i läggesta ,9 Tur 103/107 är samma, Skolbuss 34 ROM ' 18

21 Gnesta -> Laxne ,9 Det finns 4 turer som gr Laxne -> Läggesta, dessa är ej 'ned här. Denna ansluter till Läggesta, framme Trosa -> Gnesta Gnesta -> Trosa Sparreholm -> Gnesta Gnesta -> Sparreholm Skolbuss 18,2 Skolbuss 14,5 Skolbuss ,6 12,7 5, si Startar Sfiämhov 10,7 29,2 32,2 Skolbuss 18,1 Startar Stjärnhov Skolbuss 8,5 6,9 9,3 8,4 10,6 12,4 Startar Stjärnhov startar Stjärnhov startar Stjärnhov

22 , , , ,7 5 26,9 Skolbuss 30,6 Skolbuss 20,9 10,4 11,9 6,6 9,1 8,4 759 Nyköping-' E4-> Gnesta Gnesta -> E4 -> Nyköping ,6 27,2 24,4 10,9 15 7,7 Bestållifingstaxi från Lästringe 5,7 832 Tur 104/106 år samma 12,9 7,2 5 6,6 6,7 5,4

23 Länkar Närtrafik i Jönköping Närtrafik Kalmar län http.//www.klt.se/din-resa/resor-inom-kalma r-lan/detta-ar-nartrafik se speciellt landsbygd i slutet på sidan Öppen närtrafik, Blekinge http.fiwww.blekingetratiken.se/var-trafik/oppen_nartrafik

24 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KS Kommunstyrelsen Attestantförteckning kommungemensamma poster 2015 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna attestantförteckning för kommungemensamma poster. Sammanfattning I enlighet med kommunens attestreglemente ska attestantförteckning för kommungemensamma poster årligen godkännas av kommunfullmäktige. Förvaltningens synpunkter I enlighet med kommunens attestreglemente ska attestantförteckning för kommungemensamma poster årligen godkännas av kommunfullmäktige. De kommungemensamma posterna omfattar revision, överförmyndarverksamhet och övriga förtroendevalda samt kommunens skatteintäkter, finansiella poster, pensionskostnader samt övriga kommungemensamma poster som medlemsavgifter och försäkringar. Bilagor 1. Attestantförteckning kommungemensamma poster 2. Attestreglemente Beslutet ska skickas till: ~ Samtliga presidier. Nils Erik Selin Kommunchef Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

25 Vso Vso(T) Obj Obj(T) Granskare Attestant 111 Revision Revision Anders Nordling Sune Åkerlind 112 Överförmyndare Överförmyndare Anders Nordling Fredrik Norberg 113 Övr.förtroendevalda Kommunalråd Anders Nordling Johan Rocklind 113 Övr.förtroendevalda Kommunfullmäktige Anders Nordling Sven Andersson 113 Övr.förtroendevalda Kommunstyrelse Anders Nordling Johan Rocklind 113 Övr.förtroendevalda Samhällsbyggnadsnämnd Anders Nordling Michael Gustafsson 113 Övr.förtroendevalda Vuxen- och omsorgsnämnd Anders Nordling Ingrid Jerneborg-Glimne 113 Övr.förtroendevalda Barn- och utbildningsnämnd Anders Nordling Linda Lundin 113 Övr.förtroendevalda Valnämnd Anders Nordling Lena Lindberg 113 Övr.förtroendevalda Avtal patientnämndsverksamhet Anders Nordling Ingrid Jerneborg-Glimne 113 Övr.förtroendevalda :e vice ordförande KS Anders Nordling Ann-Sofie Lifvenhage 113 Övr.förtroendevalda Oppositionsråd Anders Nordling Håkan Ekstrand 113 Övr.förtroendevalda Gem.nämnder och komm.förbund Anders Nordling Sven Andersson 113 Övr.förtroendevalda Arvodesberedning Anders Nordling Gert Nilsson 113 Övr.förtroendevalda Valberedning Anders Nordling Bruno Jervfors 113 Övr.förtroendevalda Borgerlig vigsel/begravn. Anders Nordling Sven Andersson 113 Övr.förtroendevalda Kommunalt partistöd Anders Nordling Marlene Bernfalk 113 Övr.förtroendevalda Budgetberedning Anders Nordling Marlene Bernfalk 113 Övr.förtroendevalda Reserv Anders Nordling Marlene Bernfalk 113 Övr.förtroendevalda Ungdomsråd Anders Nordling Bo Wingård 113 Övr.förtroendevalda Socialutskott Anders Nordling Ingrid Jerneborg-Glimne 113 Övr.förtroendevalda Pensionärsråd t.o.m Anders Nordling Ingrid Jerneborg-Glimne 113 Övr.förtroendevalda Handikappråd t.o.m Anders Nordling Ingrid Jerneborg-Glimne Pensionärs- och omsorgsråd fr.o.m. 113 Övr.förtroendevalda Anders Nordling Ingrid Jerneborg-Glimne 114 Pensioner Pensioner Anders Nordling Marlene Bernfalk 115 Skatter/Statsbidrag Skatteintäkter Anders Nordling Marlene Bernfalk 115 Skatter/Statsbidrag Statsbidrag Anders Nordling Marlene Bernfalk 116 Räntenetto/Borgensavgift Finans. intäkter Monica Nlsson Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt Konstföreningen Hanna Ahlström Linda Andersson 118 Övr.kommungemensamt Försäkringar Michael Johansson Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt Medlemsavgifter Anders Nordling Marlene Bernfalk

26 Vso Vso(T) Obj Obj(T) Granskare Attestant 118 Övr.kommungemensamt Korslöt Johan Dahlberg Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt Hyror Gnestahem AB Anders Nordling Nils-Erik Selin 118 Övr.kommungemensamt Kommungem adm.kostn Anders Nordling Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt Debiterad kap.kost. Anders Nordling Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt Planerade avskrivningar Anders Nordling Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt Öronmärkningar Anders Nordling Marlene Bernfalk 118 Övr.kommungemensamt För attest. av balanskonton Monica Nlsson Marlene Bernfalk

27 Attestreglemente Antaget KF: , 2 Reviderat KF: , Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit i sig att förvalta och/eller förmedla. 2 Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att tillämpliga attestmoment utföres. Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar till detta reglemente. 3 Alla transaktioner skall attesteras. Attesterna innebär: * beslutsattest: kontroll mot underlag/beställning samt beslut och villkor * mottagningsattest: kontroll mot leverans/prestation * granskningsattest: kontroll av uträkning * in- och utbetalningsattest: kontroll av betalningsflöde 4 Varje nämnd utser årligen befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. När ersättare skall attestera fakturor skall attestanten inkomma med uppgifter under vilken period det gäller. 5 Attestmoment får ej utföras av den som själv ska betala till kommunen och där ta emot transaktionen eller själv ta emot en betalning från kommunen. 6 Varje nämnd ansvarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter.

28 Attestreglemente ANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Reglementet fastslår att attestering skall ske för alla slag av ekonomiska transaktioner: fakturor och externa ersättningar transfereringar till enskilda löner och personalkostnader avgiftsinkomster (både debitering och inbetalning) övriga inkomster placering av likvida medel interna transaktioner och bokföringsorder transaktioner för förvaltade medel transaktioner för förmedlade medel Ekonomikontoret har rätt att vidta rättelser och bokslutstransaktioner som berör alla konton. Berörs annan förvaltning bör samråd ske med den som är beslutsattestant. 2 Reglementet avser kontroll av ekonomiska transaktioner och är alltså en del av nämndens interna kontroll som också ska omfatta t ex en tydlig ansvars- och arbetsfördelning. Ansvaret för intern kontroll kan inte överlåtas på andra, t ex kommunens revisorer. Däremot kan dessa givetvis ha synpunkter på hur arbetet kan utformas och ge råd till nämnden och förvaltningen i dessa frågor. Kommunstyrelsen utfärdar dessa anvisningar samt delegerar beslutanderätten om tolkning av reglementet och dessa anvisningar till kommunens ekonomichef. 3 De olika attestmomenten faller in vid skilda skeden i behandlingen av ett underlag till en transaktion. Ibland är givetvis momenten tidsmässigt mycket nära varandra. Ibland kan inte heller alla de beskrivna kontrollmomenten utföras, t ex mottagningsattest när ingen leverans eller prestation har utförts. Det kan gälla när transaktionen avser ianspråktagande av bankmedel eller andra fördelnings- och förmedlingstransaktioner. Beträffande utbetalningar finns tre attestmoment, beslutsattest, mottagningsattest, granskningsattest. Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att en faktisk beställning har skett av behörig person, att ett beslut har fattats och att villkoren stämmer med det som överenskommits. I beslutsattesten ligger också ansvar för konteringen, att transaktionen ryms inom anslaget och att beställningen skett i överenskommelse med plan, mål eller riktlinjer för verksamheten.

29 Attestreglemente Beslutsattesten görs med namnteckning. Mottagningsattesten är viktig när det gäller köp av varor och tjänster. Attestanten intygar att kommunen fysiskt fått det som beställts, att rätt vara, mängd och kvalitet levererats enligt överenskomna leverans- och betalningsvillkor eller att avtalad tjänst utförts. I kontrollen ingår även att notera och framföra reklamationer, restnoteringar eller andra klagomål till leverantören. Granskningsattesten avser den matematiska kontrollen av att fakturan är rätt uträknad. Den kan utformas på olika sätt, t ex med stickprov eller med särskild kontroll av manuellt utfärdade underlag. Granskningsattesten utförs i regel av samma person som ansvarar för mottagningsattesten. Regelmässig kontroll skall ske av fakturor överstigande 1000 kr om inte särskilda skäl till undantag föreligger. Vad gäller övriga fakturor sker en rimlighetskontroll, kompletterad med stickprovsmässig kontroll. In- och utbetalningsattesten innebär kontroll av betalningsflöde. In- och utbetalningsattest tillämpas vid ekonomikontoret och socialförvaltningen. Inbetalningsattest utförs också av övriga förvaltningar i de fall det förekommer kontantinbetalning till enskild förvaltning. Vid inbetalningar görs kontering samt kontrolleras att inkomna medel stämmer med förekommande underlag. Utbetalningsattesten på ekonomikontoret innefattar att avstämning sker mot leverantörsreskontran och att likvida medel finns till utbetalningen. 4 Nämnden utser beslutsattestanter. Övriga attestmoment utses ej, utan blir en naturlig följd av den ansvars- och arbetsfördelning som råder. Attestuppdrag skall knytas till befattningar/funktioner och inte till personer. Förvaltningschef namnger befattningshavare som har rätt att attestera samt ersättare till dessa. 5 För att undvika en jävssituation får beslutsattest inte utföras av den som själv skall betala eller ta emot betalning från kommunen. Ej heller får enskild utföra beslutsattest avseende faktura som innehåller kostnader som har en nära koppling till den enskildes person. Exempel: Enskilds - lönerapport, reseräkning eller utlägg - hotell- eller restaurangräkning - kontokortsfaktura

30 Attestreglemente - mobiltelefonräkning Ovanstående regel bör tillämpas även i de fall ut/inbetalning berör en person privat närstående till den enskilde. 6 Det är viktigt att den förteckning nämnden upprättar hålls aktuell och finns tillgänglig för användning. Vidare skall förteckning upprättas över namnteckning på de personer som utsetts. Förvaltningsledningen ansvarar för att förteckningen upprättas och hålls aktuell. Underrättelse om beslut angående beslutsattestanter och behörighetsattestanter skall delges samtliga berörda jämte ekonomikontoret. Ekonomikontoret skall sköta ett samlat register avseende beslutsattestanter. 7 Kommunchefen attesterar kommunstyrelsens ordförandes personliga transaktionen Kommunchefen attesterar kommunfullmäktiges ordförandes personliga transaktioner Överförmyndarens och ordförandens för Revisionens personliga transaktioner attesteras av kommunfullmäktiges ordförande. Attestanten intygar att kommunen fysiskt fått det som beställts, att rätt vara, mängd och kvalitet levererats enligt överenskomna leverans- och betalningsvillkor eller att avtalad tjänst utförts Granskning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförandes personliga transaktioner utförs av Revisionen. Kommunstyrelsens ordförande attesterar kommunchefens personliga transaktioner.

31 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KS Kommunstyrelsen Budget 2015 kommungemensamma poster Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna budget 2015 för kommungemensamma poster. Sammanfattning I december 2015 beslutade kommunfullmäktige om budgetramar för Det här ärendet redovisar fördelningen på verksamhetsområdesnivå för de kommungemensamma posterna. I de kommungemensamma posterna finns budget för revision, överförmyndarverksamhet och övriga förtroendevalda. Kommunens kostnader för pensioner, förändring av semesterlöneskuld, avskrivningar, medlemsavgifter och försäkringar är de större kostnadsposter som ingår i de kommungemensamma posterna. Skatter, statsbidrag och utjämningar samt ränteintäkter och borgensavgifter redovisas också bland de kommungemensamma posterna. Bilagor 1. Budget på verksamhetsområdesnivå för kommungemensamma poster Nils Erik Selin Kommunchef Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

32 Budget på verksamhetsområdesnivå för kommungemensamma poster 2015 Kommunstyrelsen

33 2

34 INNEHÅLL 1. UPPDRAG EKONOMI PER VERKSAMHETSOMRÅDE...4 Större poster i budgeten SAMMANFATTNING...5 3

35 4

36 1. Uppdrag De kommungemensamma posterna omfattar budget för följande områden: Revision Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollorgan och ska enligt kommunallagen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt (förvaltningsrevision), att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande (substansgranskning av årsbokslut och årsredovisning), samt att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig (granskning internkontroll). Överförmyndare Kommunen har en överförmyndare med uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är huvudsakligen föräldrabalken som reglerar överförmyndarens verksamhet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över överförmyndaren. Övriga förtroendevalda Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De övergripande målen för den kommunala verksamheten och fördelningen av resurserna beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har 31 ledamöter. Kommunstyrelsen är kommunens högsta förvaltande organ och ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. C 4 Mp 4 Fp 1 V 2 Kd 0 Sd 2 Pensioner Här budgeteras kostnader för pension som är intjänad före 1998, samt överkostnader på pension intjänad efter Skatter och statsbidrag Inkomstutjämningen utjämnar 115 % av mellanskillnaden mellan kommunens skattekraft och medelskattekraften i riket. Kostnadsutjämningen ska utjämna kostnader mellan kommuner som beror på skillnader i ålderssammansättning och andra faktorer som inte är möjliga att påverka. Gnesta kommun använder sig av prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting för att följa skatteunderlagets utveckling. Räntenetto Räntenettot består av inkomsträntor från pensionsportföljen och borgensavgifter. Övrigt kommungemensamt Här budgeteras avskrivningar för de investeringar, som enligt plan förväntas genomföras under kommande budgetår. Här budgeteras också de kapitalkostnader och övriga kostnader taxekollektivet ersätter kommunen med. Budget för kommunens försäkringar och medlemsavgifter ligger också inom verksamhetsområdet. Budget för nettoökningen av semesterlöneskuld, ferielöneskuld samt okompenserad övertid finns också under detta verksamhetsområde. Mandatfördelningen i kommunfullmäktige M 9 S 9

37 2. Ekonomi per verksamhetsområde Utfall 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Revision Överförmyndare Övriga förtroendevalda Pensioner Skatter och Statsbidrag Räntenetto Övr. kommungemensamt Totalt

38 Större poster i budgeten Förtroendavalda Budgeten har anpassats efter arvodesreglemente antaget i november Budgeten omfattar även 400 tkr för budgetberedning. Pensioner Budgeten är lagd utifrån KPA s pensionsprognos december Skatter och statsbidrag Budgeten för skatteintäkterna bygger på prognosen i SKL s senaste cirkulär 15:03. En försämring med 1,3 mkr, jämfört med budgeten som redovisades i rambeslutet för 2015, vilket till största del förklaras av att slutavräkningen för 2015 har reviderats ned. Skatteintäkterna beräknas utifrån befolkningsantalet 1/ , invånare. Senast kända invånarantal var dock högre, personer, vilket är positivt för budget 2016 om siffran står sig. Räntenetto Avkastningen på pensionsplaceringar beräknas uppgå till 2,8 mkr med nuvarande innehav av värdepapper. Kommunen tar ut en borgensavgift på 0,3 % för borgensramen som de kommunala bolagen har, en intäkt på ca 2,2 mkr. Övrigt kommungemensamt De största posterna inom övrigt kommungemensamt 2015 är: Avskrivningar -11,9 mkr Hyror, 6,5 mkr Intäkt för personalomkostnadspåslag, ca 4,1 mkr Återbetalning AFA 5,0 mkr Semesterlöneskuld -1,5 mkr Interna intäkter, 1,4 mkr Medlemsavgifter, -0,8 mkr Försäkringar, - 1 mkr Reserv, -0,7 mkr Återbetalning av AFA-premier Gnesta har haft starka resultat de senaste åren, främst beroende på att AFA-försäkring återbetalat premier återbetalades 7,1 mkr och inför 2014 fick AFA Försäkring styrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att även sänka premien avseende år AFA s styrelse har ännu inte fattat beslut i frågan. Nästa styrelsemöte då ett beslut om eventuell återbetalning kan fattas äger rum i mars Denna preliminära intäktspost ligger med i budgeten för 2015 med 5 mkr. Att få tillskott av engångskaraktär begränsar möjligheterna till att använda det i löpande verksamhet. De används istället för tillfälliga satsningar eller för att förstärka resultatet. Detta kan innebära pedagogiska svårigheter när det finns ett underliggande resursbehov i kommunen som kräver besparingar, när inte resultatet på ett rättvisande sätt speglar den ekonomiska verkligheten. Arbetsgivaravgifter Kommunen betalar lägre arbetsgivaravgifter för dem som är yngre än 26 år eller äldre än 65 år. I ramarna finns detta budgeterat som en intäktspost på 4,1 mkr. Hyror Hyror för externt förhyrda lokaler (Tvålen, Proton och Liljedalshemmet) har flyttas till kommungemensamma poster (6,5 mkr). Reserv I budgeten för kommungemensamma poster finns en central reserv (700 tkr) för att möta lägre skatteintäkter vid en konjunkturförsämring eller större volymökningar i verksamheterna. 3. Sammanfattning Budgeten för kommungemensamma poster innehåller en preliminär intäktspost för återbetalning av AFA-premier på 5 mkr. Det är dock rimligt att tro att det kommer att ske en återbetalning utifrån vad som signalerats från SKL m fl. Kommunens finansiella mål är ett resultat på 1,5 % av skatter och statbidrag,

39 motsvarande ca 8,4 mkr Det budgeterade resultatet är 2,5 mkr för Budget 2016 och framåt kommer påverkas när intäktsposterna för AFA (5 mkr) och budget för lägre sociala avgifter (4,1 mkr) tas bort eller behöver reduceras. 8

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KS Kommunstyrelsen Ramjustering 2015 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna att budget för idrottsanläggningar och badplatser (625 tkr) flyttar från Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen. 2. Godkänna att investeringsbudgeten (14 mkr) och reinvesteringsbudgeten (21,6 mkr) för taxekollektivet flyttar från Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen. Sammanfattning I beslut om ram 2015 låg budget för idrottsanläggningar och badplatser på Samhällsbyggnadsförvaltningen, en budget på totalt 625 tkr. De budgetposterna föreslås överföras till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Drift I beslut om ram 2015 låg budget för idrottsanläggningar och badplatser på Samhällsbyggnadsförvaltningen. De budgetposterna föreslås överföras till kommunstyrelsen enligt tabell nedan. Nämnd Ram 2014 Ram 2015 Kommungemensamma poster KS förvaltning * Samhällsbyggnadsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Vuxen- och omsorgsnämnd Obj Klemmingsbergsbadet 49 Obj Badplatser 161 Obj, Hagstumosse 333

50 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Obj Skillingavallen 41 Obj Björnlunda isbana 25 Obj, Simskola 16 Totalt Investeringar I beslut om investeringsplan för låg investeringsbudget och reinvesteringsbudget för taxekollektiven, VA- och renhållning, på Samhällsbyggnadsnämnden. Dessa poster föreslås flytta till Kommunstyrelsen. Nyinvesteringar KS förvaltning Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden Taxekollektivet (VA/RH) Summa nyinvesteringar Reinvesteringar KS förvaltning Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden Taxekollektivet (VA/RH) Summa reinvesteringar Totalt Bilaga ~ Investeringsplan Nils Erik Selin Kommunchef Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

51

52

53

54

55 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: SN Kommunstyrelsen Projektering av ett nytt LSS-boende Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Vuxen och omsorgsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag om utformning och plcering av gruppboende enligt LSS med sex lägenheter. Sammanfattning Enligt socialförvaltningens kartläggning och behovsutredning har socialnämnden i dagsläget behov av en gruppbostad enligt LSS med sex lägenheter. Tre personer som bor på Dammlöta gruppboende ligger långt utanför centralorten och behöver annat boende. En person är placerad på en privat verksamhet utanför kommunen och kan erbjudas plats på hemkommunen. Därutöver finns två personer som är 21 år eller fyller 21 inom närmaste åren vilka antas behöva flytta hemifrån. Kostnader för ett nytt gruppboende är svårbedömda men driftskostnader kan minskas relativt sett och kvaliteten ökas genom bättre samordning av personal i en gruppbostad med sex lägenheter istället för tre lägenheter. Dessutom kan kostnader minskas genom att erbjuda boende i egen regi istället att köpa platser från privata verksamheter. Personalkostnaden kan variera beroende på omsorgsbehovet. Kostnader för taxiresor och färdtjänstresor beräknas bli betydligt lägre om gruppboendet byggs på centralorten För att möta behovet av gruppboendelägenheter beräknas att socialnämnden behöver en gruppbostad med sex nya lägenheter. Förvaltningens synpunkter Ärendet har beretts och behandlats av socialnämnden. Kommunledningskontoret har inget ytterliga att tillägga i ärendet. Checklista för jämställdhet Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

56 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Bilagor 1. Utdrag ur socialnämndens protokoll den 17 juni 2014, Tjänsteskrivelse den 28 maj Beslutet ska skickas till: ~ Gnestahem ~ Kommunfullmäktige Nils Erik Selin Kommunchef Jenny Johansson Kommunsekreterare

57 Socialnämnden PROTOKOLL 37 Sammanträdesdatum: Ärendenummer: SN Projektering av ett nytt LSS-boende Beslut 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens kartläggning och behovsutredning om bostad med särskild service enligt LSS i Gnesta. 2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för att uppdra socialnämnden att förprojektera gruppboende enligt LSS med sex lägenheter Sammanfattning av ärendet Enligt socialförvaltningens kartläggning och behovsutredning har socialnämnden i dagsläget behov av en gruppbostad enligt LSS med sex lägenheter. Tre personer som bor på Dammlöta gruppboende ligger långt utanför centralorten och behöver annat boende. En person är placerad på en privat verksamhet utanför kommunen och kan erbjudas plats på hemkommunen. Därutöver finns två personer som är 21 år eller fyller 21 inom närmaste åren vilka antas behöva flytta hemifrån. Kostnader för ett nytt gruppboende är svårbedömda men driftskostnader kan minskas relativt sett och kvaliteten ökas genom bättre samordning av personal i en gruppbostad med sex lägenheter istället för tre lägenheter. Dessutom kan kostnader minskas genom att erbjuda boende i egen regi istället att köpa platser från privata verksamheter. Personalkostnaden kan variera beroende på omsorgsbehovet. Kostnader för taxiresor och färdtjänstresor beräknas bli betydligt lägre om gruppboendet byggs på centralorten För att möta behovet av gruppboendelägenheter beräknas att socialnämnden behöver en gruppbostad med sex nya lägenheter. Beslutsunderlag 1. Konsekvensanalys om lokal- och verksamhetsbehov med hänsyn tagen till nytt äldreboende Tjänsteförslag 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens kartläggning och behovsutredning om bostad med särskild service enligt LSS i Gnesta. 2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för att uppdra socialnämnden att förprojektera gruppboende enligt LSS med sex lägenheter Förslag till beslut på sammanträdet Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

58 Socialnämnden PROTOKOLL Ordföranden föreslår att socialnämnden godkänner tjänsteförslaget. Beslutsgång Socialnämnden bifaller ordförandens förslag. Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-02, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

rnl HÅBO KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRÄDE 2013-02-19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 2013-03-04 "'-' KOMMUN

rnl HÅBO KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRÄDE 2013-02-19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 2013-03-04 '-' KOMMUN rnl HÅBO "'-' KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRÄDE 2013-02-19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 2013-03-04 HÅBO KOMMUN KALLELSE 2013-02-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

2011-11-10 2013-11-26 1 (45)

2011-11-10 2013-11-26 1 (45) 2011-11-10 2013-11-26 1 (45) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 26 november, 2013, kl. 09.00-14.30, ajournering mellan 09.55-10.15, 12.05-13.00, 13.50-14.00 Beslutande Ledamöter

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Anders

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 31 Arvodesbestämmelser, månadsarvoden till förtroendevalda samt översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 31 Arvodesbestämmelser, månadsarvoden till förtroendevalda samt översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 Ettårsplan 2015 31 Arvodesbestämmelser, månadsarvoden till förtroendevalda samt översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen 32 Avsteg

Läs mer