Tema: Sjukvård. Belysningsförhållanden på operation. Hillevi Hemphälä Lunds Universitet, LTH, Designvetenskaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Sjukvård. Belysningsförhållanden på operation. Hillevi Hemphälä Lunds Universitet, LTH, Designvetenskaper"

Transkript

1 Nyhetsbrev Nr 5 Årgång 3, Oktober 2011 Tema: Sjukvård Liksom belysning och ljus är temat sjukvård ett brett begrepp. Vårdmiljön spänner från det mest privata till offentliga miljöer och mötesplatser. Sjukvårdsmiljön har också många funktioner, för personalen är det en arbetsmiljö, för vårdtagarna en miljö för behandling och återhämtning och för besökare och väntande patienter återigen en annan. Ett väntrum kan inte utformas på samma sätt som ett undersökningsrum, inte heller ett vårdrum som en operationssal. Ljus och belysning är en viktig faktor i upplevelsen av miljön, som påverkar oss på många sätt. Forskning har visat att återhämtning efter operation sker smärtfriare om man har ett fönster med utsikt över grönska i sitt vårdrum. Likaså behöver personalen tillgång till dagsljus för att må bättre. Flimmer och bländning kan upplevas som stressande av personer som redan befinner sig i en stressad situation. I detta nyhetsbrev redovisas fyra studier rörande sjukvårdsmiljö med skilda utgångspunkter. Avslutningsvis vill vi också hälsa alla välkomna till Katrineholm den november, då konferensen Future of energy efficient lighting hålls, med både svenska och utländska föreläsare. Har du inte redan anmält dig är sista dagen för registrering den 23 november. Belysningsförhållanden på operation Hillevi Hemphälä Lunds Universitet, LTH, Designvetenskaper Just nu pågår en studie av belysningssituationen i operationssalar. Den visuella arbetsmiljön är avgörande för kvaliteten vid öppen kirurgi, men många operationssalar erbjuder ej optimala ljusförhållanden. Syftet med studien var att utreda ljusförhållanden i operationssalar för allmän kirurgi. Då kirurgi är ett synkrävande yrke behöver den visuella arbetsmiljön vara på topp. Inom CIE och den svenska SIS standarden idag finns inga rekommendationer för belysningsstyrkan i operationssåret, dock finns där en kommentar som lyder till lux. Ursprunget till denna kommer troligen från hur mycket operationslamporna en gång i tiden kunde alstra. Numera är det inte ovanligt att operationslamporna ger uppemot lux, och tillverkarna verkar sälja dem efter devisen Ju mer-desto bättre!. Detta kan orsaka stora problem med kontrastbländning, då det kan ge mycket ljus i det centrala synfältet och betydligt mindre i det omgivande ljuset. Det bör aldrig vara större skillnader hos luminansen inom synfältet än 5:1 mellan arbetsuppgift och omgivning vid öppen kirurgi, vilket är det rekommenderade för synkrävande arbete. Det finns en koppling mellan ögonbesvär och muskuloskeletala besvär, om ögat måste anstränga sig ökar muskelaktiviteten i nacke och axlar. Detta kan i sin tur leda till en ökad kroppsbelastning. Då kirurgerna har en statisk arbetsställning är det viktigt att de inte behöver anstränga sina ögon för att inte öka på belastningen. I en förstudie mättes belysningsstyrkan vilken gav medelvärde på 14 operationssalar för operationssåret (fokusområdet för operationslamporna) på lux i centrum av operationsfältet och lux 20 cm ut från centrum. Medelvärdet för luminans i centrum var cd/m², men enbart cd/m² utanför fokusområdet för op-lamporna. Medelvärdet av allmänbelysningen för belysningsstyrka på op-salarna var lux och luminansen cd/m², vilket ger ett luminansförhållande på 140:1. Kirurger med ögonbesvär hade tre gånger högre grad av muskuloskeletala belastningssymtom, framför allt i höger axel. Luminansens jämnhet inom arbetsområdet var låg och det fanns stora skillnader. Den viktigaste parametern för bättre ljusförhållanden vid öppen kirurgi är en jämnare ljushet i hela operationsfältet. Detta kan också ge en bättre arbetsmiljö för kirurger och kan troligen uppnås genom bättre allmänbelysning på opsalar samt större fokusdiameter på operationslampor. Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för belysningsteknik har sponsrat en fortsatt studie för att undersöka hur eventuella rekommendationer för ett operationsbord egentligen bör formuleras. Ceebel Centrum för energieffektiv belysning

2 Utformningens betydelse för hållbar energianvändning Interaktionen mellan människa och styrning av belysning Belysning står för c:a % av den totala elektriska energianvändningen i offentliga miljöer. Tyvärr styrs belysning i offentliga miljöer ofta mycket statiskt. Huvudsyftet med doktorandarbetet, där Pimkamol Maleetipwan-Mattsson är huvudansvarig, är att identifiera grundläggande designkaraktäristika som främjar ett hållbart beteende i offentliga miljöer. Fokus i studien ligger på utformningen av strömbrytare och hur strömbrytarna visuellt kommunicerar med användarna och understödjer ett energieffektivt beteende. Tidigare studier rörande användares attityder till belysningsstyrning som genomförts ibland annat i Storbritannien, har visat, att när användarna har möjlighet att styra belysningen själva, väljer man oftast att sänka belysningsnivån under den rekommenderade. Många studier har också undersökt vilka karaktäristika det är som har betydelse för användarens acceptans och tillfredställelse i användningen av olika styr- och kontrollsystem för belysning och solskydd. Resultaten visar att man ofta är mer tveksam till helautomatiserade system och de flesta föredrar system där automatiken kan Pimkamol Maleetipwan-Mattsson och Thorbjörn Laike slås från och manuell styrning kan göras. Andra resultat illustrerar betydelsen av användarvänliga gränssnitt. Alltför hög komplexitet i systemet kan resultera i att man avaktiverar systemet och därför förlorar den energivinst man hade fått om det fortfarande var i drift. I den föreliggande studien jämförs förhållandena före en intervention, där befintliga strömbrytare byts ut mot mer användarvänliga och tydliga strömbrytare. Studien genomförs i offentlig sjukhusmiljö och just nu pågår förmätningar av energianvändning med befintliga strömbrytare. Under våren kommer dessa att bytas ut och därefter genomförs nya mätningar både avseende energianvändning och användarnas subjektiva upplevelse. Projektet som finansieras av FORMAS, beräknas vara avslutat 2013 och kommer att ingå som en del i Pimkamol Maleetipwans-Mattssons avhandling. Lysatmosfæren på fremtidens sengestue Lone Stidsen, Aalborg Universitet I Danmark arbejdes der lige nu med at skabe fremtidens hospitaler. I den forbindelse er der et øget fokus på brugere af hospitalet, og de fysiske omgivelsers sansemæssige betydning undersøges og forbedres, så de bedre understøtter brugernes behov. Der skrives bøger som Sansernes Hospital og Helende Arkitektur, og der skues til Evidence Based Designtraditionerne. Vi finder det vigtigt at arbejde videre på den eksisterende viden omkring sansemæssige faktorer som indretning, kunst, lys og akustik. Derfor bearbejder dette ph.d. projekt lyset evne til forbedrer oplevelsen af et ophold på en sengestue, sengestuens lysatmosfære, der kan være positivt medvirkende til patienternes helingsproces og giver et bud på, hvordan et lyskoncept til fremtidens sengestue kan udforme sig. Der eksisterer mellem arkitekter og designere en tavs viden omkring forståelsen af atmosfære og sensoriske kvaliteter i vores omgivelser. De ved, hvad det kræver at designe et interessant og inspirerende miljø. Der synes at være en kløft mellem forskning på området og det design, der udføres i praksis. Derfor er målet for dette projekt at have en praksis orienteret tilgang til forskningen, hvor lyskonceptet begrundes i forskningsbaserede studier. Lysdesignet udføres på Odense Universitets Hospitals afdeling for Ortopædkirurgi, hvor det evalueres af patienterne. Sengestuen er et komplekst rum, da der er mange forskellige brugere med til tider modsat rettede behov for lys. Det er et offentligt rum, men har samtidig referencer til den private sfære. Dansk Standard har udarbejdet retningslinier for kunstig belysning i sygehuse og skriver i stk 2: For den øvrige belysning må lysfarven vælges udfra patienternes behov for en tiltalende "hjemlig" belysning, hvilket i de fleste tilfælde vil betyde en farvetemperatur, der ikke er højere end 3000 K og en rimelig god farvegengivelse med Ra>80.

3 De målbare fakta, der er beskrevet, er selvfølgelig en del af det, vi forbinder med tiltalende og hjemlig. Men vi finder det ikke dækkende for oplevelsen af en hjemlig og tiltalende belysning på de sengestuer, vi har idag. Derfor er det vores hypotese, at der er andre parametre, der påvirker vores oplevelse af lysatmosfæren. Bl.a. vores socio kulturelle baggrund, geografiske placering, lysets horisontale og vertikale placering i rummet samt formgivningen af de lysrum, der dannes på sengestuen. Derfor stiller vi spørgsmål som: Hvordan forstås hjemlig og tiltalende, når det gælder belysning på sengestuen? Er der en forbindelse mellem måden, vi ser dagslyset, og måden vi benytter kunstlyset i vores hjem? Vi har tidligere udarbejdet Modellen Lysatmosfære. Her beskrives de parametre, der har betydning for opnåelse af en tiltalende lysatmosfære på sengestuen. Lyset, Rummet, Brugerne og Tiden. Der skelnes mellem dagslys og kunstigt lys, lysets informationer og effekt som funktion, æstetik eller symbolik. Rumdimensioner, rummets retning, materialer, overflader og genstande i rummet har også betydning oplevelsen. Tiden og tidspunktet for ophold i rummet er også et parameter, man skal forholde sig til. Brugerne kan deles op i kategorier som Patienter, Personale og Pårørende. De har forskellige præferencer og behov. Rummet fungerer som arbejdsrum for personale, og patienter og pårørende er det et soveværelse, en dagligstue, en spisestue og nogle gange endda et toilet. Lyset må derfor kunne understøtte funktioner som læsning, samtaler med personalet eller pårørende, at se TV eller måske at man går til hvile før den anden patient på sengestuen. Atmosfære modellen danner ramme til det koncept, vi har designet og installeret Odense Universitets Hospitals afdeling for ortopædkirurgi. Designet er uddybet og begrundet i delstudier, hvor vi har undersøgt brugernes præferencer relateret til lysatmosfære i danske hjem, samt hvordan lysdesignet kan optimeres ved at definere bruger zoner, så personalet har en fortrinsvis arbejdszone, når de har brug for det, og patienterne en hjemlig zone når de har det behov. Ud fra delstudierne, interviews og personlig oplevelse af sengestuen foreslår vi en horisontal 3 deling af rummet, så der kommer et "højt lysscenarie", et "midter lys scenarie" og et "lavt lysscenarie". Det høje lysscenarie giver en aktivt lys atmosfære. Vi kender den diffuse lysdistribuering fra f.eks. halbelysning og aktivitetsrum, hvor aktiviteter foregår stående, gående osv. Dette lysscenarie er fortrinsvis rettet til personalet, men også for patienter der ønsker et energiboost eller måske skal motiveres til at komme ud af sengen for at gøre deres daglige øvelser. I det midterste lys scenarie kan lyset variere på mange forskellige måder, både i hvor lysrummene er, men også i intensitet og højde. Lyset her har referencer til hjemmets belysning, hvor vi har mange lamper rundt i hjemmet, der kan tændes på forskellig vis. Der er forskellige ønsker alt efter om man spiser, ser TV, læser en bog eller har gæster. Her kan alle brugere i de fleste tilfælde indstille lyset efter behov. Lyset tilgodeser fortrinsvis patienternes behov og ønsker. Det lave lysscenarie danner en lysatmosfære, der opfordrer til afslapning uden aktivitet. Vi kender mest lyset fra naturen, hvor de lange skygger fra aftensolen har en påvirkning på de fleste. Lyset holdes under sengehøjde, da det styres af bevægelsessensorer når dagslyset ikke er til stede. Dermed kan man se, hvor man bevæger sig hen, uden at det forstyrrer andre på sengestuen. Lysdesignet evalueres i øjeblikket med spørgeskemaer, der bruger metoder som Semantisk Differentiale, Likert Skala. Her vurderes patienternes oplevelser af sengestuen. Phd. en og resultaterne om patienternes oplevelse af sengestuen forventes afsluttet i marts. Phd en laves af Lone Mandrup Stidsen og er samfinansieret mellem Philips Lighting DK og Aalborg Universitet. høj midterst lav

4 Påverkas patient och personal av miljön på ett intensivvårdsrum? Sue Harden, Skånes universitetssjukhus (SUS) Allvarligt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är särskilt utsatta för stress, dels genom att de vanligen har en livshotande sjukdom och dels av den miljö de befinner sig i. För en intensivvårdspatient är miljön helt okänd, det finns ingen miljö i samhället som liknar miljön vid en intensivvårdsavdelning. Ett flertal studier visar att miljön kring intensivvårdspatienten påverkar patientens upplevelser mestadels negativt (posttraumatisk stressyndrom). I sambandet mellan sjukdom och hälsa är den läkande miljön en viktig komponent. En läkande miljö Det kräver speciell hänsynsfullhet att skapa en läkande miljö vid en intensivvårdsavdelning. En läkande miljö kan göra skillnad på hur fort en patient återhämtar sig från sjukdom. Ett stort antal forskningsrön har visat att patienter upplever positiva resultat i en miljö som inkluderar naturligt ljus, element från naturen, lugnande färger, meningsfulla och varierande stimuli och en känsla av något vackert. Studierna visar att dessa patienter hade kortare vårdtid, behövde mindre smärtstillande läkemedel och var mindre negativa enligt sjuksköterskornas noteringar än de som inte behandlades i en läkande miljö. Ljud Sjukhusmiljön generar en hög ljudnivå. Dels för att det finns mycket och onödiga ljud från personal, telefoner, patienter, utrustning, larm, transporter etc och dels för att de material som finns i miljön vid sjukhus ofta är hårda och ljudreflekterande med dålig akustik. Stress hos personal och patient kan minskas genom att ljudnivån sänks. Kalendarium Green Tech Day november, Stockholm The Future of Energy Efficient Lighting November 28-30, Katrineholm 2005 undersöktes om personalen påverkades psykosocialt av en god eller dålig akustik på en hjärtintensiv avdelning. Ett formulär lämnades ut i början och i slutet av varje arbetspass till 36 sjuksköterskor, med frågor om arbetsmiljön. Rapportering och personalsamtal upplevdes tystare med ljudabsorberande tak. Personalen upplevde en minskad stress i en ljudabsorberande miljö. Studierna visade således positiva vinster för både patienter och personal med ett ljudabsorberande innertak. Om vårdpersonal upplever minskad stress genom påverkan av miljön på intensivvårdsrummet, blir den även indirekt en bättre vårdare och patienten mår bättre. Ljus Naturligt ljus/ultraviolett ljus ökar läkandeprocessen genom att öka metabolismen, stimulera immunförsvaret, sänka blodtrycket, motverka depression ångest och desorientering samt öka välmåendet. Naturligt ljus medverkar också till att bibehålla känslan för vad som är dag och natt och ger bättre sömn. Det är därför viktigt att anpassa ljuset, ett lugnt och behagligt ljus, med dimmer för kontroll av styrkan, samt anpassa ljuset till Seminarium energieffektiva sjukhus 2 december, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg Ljuset från Lund! En kunskaps- och upplevelsedag om belysningens roll 15 december Stadshallen, Lund dygnsrytmen, ljust på dagen och mörkt på natten, då detta ökar patientens känsla av kontroll och minskar risken för stress. Färg Dagens forskning ger ingen grund för att ge generella rekommendationer angående färgsättning i vårdmiljön. Det krävs mer specifik forskning, vad avser population, medicinsk diagnos och behov samt möjlighet att validera resultaten för att kunna dra slutsatser om färgsättningens betydelse för läkningsprocessen. Däremot visar aktuell forskning att vilken färg som än används skall den vara ljus och mild eftersom detta ger ett lugnande intryck. Interiör En avskalad inredning med en god enkel förvaring med inslag av naturträ rekommenderas. Oreda, lappar som sitter på väggarna, saker som stapplas på varandra, onödiga rullbord och stolar ökar den stress och oro som redan finns i sjukdomstillståndet. Möjlighet till enkelrum, dagsljus och att senatur via ett fönster minskar stress och ökar läkandet. Till slut Det behövs mer forskning om hur patienternas fysiska och psykiska hälsa påverkas av intensivvårdsrummets utformning för att kunna påstå att patienternas upplevelse av hälsa och tillfrisknande ökar av rummets utformning. Det finns studier visar att små kostnadseffektiva viktiga åtgärder så som att byta ut ett innertak från ljudreflekterande till ett ljudabsorberande har hög positiv påverkan på stress hos personal och patienter. För mer information - gå in på Tipsa gärna om aktiviteter till vårt kalendarium via mail

5 Programme of the 3rd conference on energy efficient lighting The Future of Energy Efficient Lighting 28th 30th November 2011 Katrineholm, Sweden Konferensprogram i korthet Monday, November 28. Key note speakers: Dr. Marc Fontoynont, France: SSL and the changed situation for lighting conditions Dr. Tarik Borogovac, US: Development of SSL What s new? Dr. Peter Raynham, UK: Outdoor street lighting Is LED the saviour? Dr. Graciela Tonello, Argentina: Energy efficient outdoor lighting in Argentina Dr. Yandan Lin, P. R. China: The balance between energy efficiency and lighting quality Dr. Takeshi Morita, Japan: Non-visual effects of light at different latitudes Tuesday, November 29. Workshops: Workshop 1: The future development of SSL Workshop 2: The impact of SSL in lighting design Workshop 3: The non-visual impact of new light sources Tuesday, November 29. Presentationer av projekt inom programmet: Dr. Annika Jägerbrand Dr. Maria Johansson Dr. Martin Lundmark Fo chef Tommy Govén CI. Peter Pertola CI. Magnus Bågenholm Dr. Karin Fridell Anter Dr. Per Olof Hedekvist -Beslutsprocesser och planering för energieffektivare väg- och gatubelysning -Utomhus LED-belysning i flerbostadsområden: Effekter för energianvändning samt upplevd trygghet och tillgänglighet -Minskad livslängd av energieffektiv belysning på grund av höga nivåer av elektromagnetiska störningar - Minskad energianvändning i klassrum med ljusstyrning - genom närvarodetektering och utnyttjande av dagsljus -Energieffektiv och hållbar belysning inom Uthållig kommun. Delresultat från avhandlingen: Var i byggprocessen försvinner information och kunskap om belysning? -Minskad miljöpåverkan och ökad energibesparing genom styr- och övervakningssystem för utomhusbelysning -Energibesparing, rumsupplevelse, funktionalitet vid belysningsplanering -Utvärdering av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik Onsdag, november 30. Utvärdering och sammanfattning av programmet samt tankar om framtiden Dr Marie-Claude Dubois Dr Kenneth Asp Dr Thorbjörn Laike Registrering: kan göras på länken Sista dag för registrering, 23 november Ceebel, centrum för energieffektiv belysning, är ett samverkansprojekt mellan Lunds Universitet och Tekniska Högskolan i Jönköping inom ramen för Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet. Syftet är att koordinera, bevaka och presentera forskning om och utveckling av energieffektiv belysning till såväl bransch som vetenskapssamhälle.

Ceebels verksamhet idag och i framtiden

Ceebels verksamhet idag och i framtiden Ceebels verksamhet idag och i framtiden SVERIGES ENERGITING 2010 SESSION 19 Cinna Adanko Tekniska Högskolan i Jönköping Nationellt program Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet

Läs mer

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,

Läs mer

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Utbildning Högskoleingenjörer i byggteknik Byggnadsutformning med arkitektur Väg och vatten - husbyggnadsteknik Tekniska högskolans utbildningskoncept Hållbart byggande

Läs mer

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Belysningsplanering SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Planeringsstruktur Analysera Planera Granska Dokumentera Utvärdera Analysera Rummets användning Kapslingsklass Val

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Bra belysning för bättre vård

Bra belysning för bättre vård Bra belysning för bättre vård Ta hand om dina ögon Under en arbetsdag måste ditt öga växla tusentals gånger mellan det starka operationsljuset vid patientens mun och belysningen i den omgivande miljön.

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Synsystemet. Synergonomi. Per Nylén 08-730 97 74 per.nylen@av.se. Visible stars. - ett uråldrigt organ i modern miljö

Synsystemet. Synergonomi. Per Nylén 08-730 97 74 per.nylen@av.se. Visible stars. - ett uråldrigt organ i modern miljö Gas station with hanging globe fixtures Synergonomi FTF Syd:s temadag belysning 2010-10-11 Per Nylén 08-730 97 74 per.nylen@av.se Gas station with hanging globe fixtures Visible stars In the future, seeing

Läs mer

LTH E-huset Ljusdesign, Belysningskriterier Datum: 2010-09-07

LTH E-huset Ljusdesign, Belysningskriterier Datum: 2010-09-07 RUM ATT TRIVAS I Dagsljus och artificiell belysning är aldrig någon neutral förmedlare av omgivningen utan bidrar i hög grad till att utforma de vi ser. Beroende på ljusets intensitet, riktning, färg,

Läs mer

Utomhus LED-belysning i flerbostadsområden. effekter för energianvändning och ljusupplevelse samt upplevd trygghet och tillgänglighet

Utomhus LED-belysning i flerbostadsområden. effekter för energianvändning och ljusupplevelse samt upplevd trygghet och tillgänglighet Utomhus LED-belysning i flerbostadsområden effekter för energianvändning och ljusupplevelse samt upplevd trygghet och tillgänglighet oto: Malin Rosén Projektgrupp Maria Johansson docent i miljöpsykologi,

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Där ljudet möter ljuset skapas komforten Utmaningarna för kontor Öppen kommunikation har förändrat hur vi arbetar. Kontoret är inte längre en plats man går

Läs mer

Minskad energianvändning med hjälp av ny algoritmisk ljusstyrning

Minskad energianvändning med hjälp av ny algoritmisk ljusstyrning Minskad energianvändning med hjälp av ny algoritmisk ljusstyrning Thorbjörn Laike, Lunds Universitet Tommy Govén, Fagerhult AB Peter Raynham, Bartlett, UCL Eren Sansal, Bartlett, UCL Studiens syfte att

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Belysning vid bildskärmsarbete, krav och rekommendationer

Belysning vid bildskärmsarbete, krav och rekommendationer Text Hillevi Hemphälä och Per Nylén Illustration Anette Hedberg Belysning vid bildskärmsarbete, krav och rekommendationer Mer än hälften av alla arbetstagare arbetar dagligen med datorer och behöver därför

Läs mer

Belysning på byggarbetsplatser Utdrag ur AFS 2000:42 12 Belysning skall planeras, utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den

Belysning på byggarbetsplatser Utdrag ur AFS 2000:42 12 Belysning skall planeras, utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den Belysning på byggarbetsplatser Utdrag ur AFS 2000:42 12 Belysning skall planeras, utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Läs mer

Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar?

Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar? Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar? Hur länge har man råd att elda för kråkorna? En modern belysningsanläggning drar bara en femtedel så mycket el som en 10-15

Läs mer

Sladdlampor/Kabellygter

Sladdlampor/Kabellygter Rohrlux handlampor, halogenljus och specialsystem för bl a verkstäder, byggarbetsplatser och laboratorier visar Rohrlux specialistkunnade på ljus. Rohrlux utvecklingsavdelning kounicerar kontinuerligt

Läs mer

Kristina Sahlqvist Arkitekt SIR/MSA telefon 073 352 81 64 Pamela Lindgren Designer MFA, SVID telefon 070 481 07 91

Kristina Sahlqvist Arkitekt SIR/MSA telefon 073 352 81 64 Pamela Lindgren Designer MFA, SVID telefon 070 481 07 91 Kristina Sahlqvist Arkitekt SIR/MSA telefon 073 352 81 64 Pamela Lindgren Designer MFA, SVID telefon 070 481 07 91 Möbler för välbefinnande - samarbete mellan designers och hjärnforskare Projektet är en

Läs mer

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN Håkan Arheden Ordförande for Svensk Förening För Klinisk Fysiologi 07-01-2009 Kære Håkan Arheden Tak for orientering om de svenske tiltag i retning

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

fagerhult health & care

fagerhult health & care fagerhult health & care Fagerhult Health & Care Vi har arbetat med att utveckla belysningssystem och medicinska försörjningsenheter till sjukhus sedan 1968 och är idag marknadsledande i Skandinavien.

Läs mer

V o B Hälsinggården. Framtidens Belysning. Sustainable high tech buildings for senior citizens

V o B Hälsinggården. Framtidens Belysning. Sustainable high tech buildings for senior citizens Framtidens Belysning Agenda Funktionsprogram Tunable White Produkter Energi Drift & Underhåll 2 3 Funktionsprogrammet: Generella krav för belysning Belysningen i varje rum ska ha de egenskaper som regleras

Läs mer

Enkel intelligens sparar miljoner

Enkel intelligens sparar miljoner Nyhetsbrev Nr 4 Årgång 3, Augusti 2011 Tema: Framtidens belysningsteknik Teknikutvecklingen inom belysningsområdet går oerhört snabbt, och möjligheterna till energieffektivitet ökar, inte bara genom att

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

! MÄNNISKAN OCH LJUSET sida!1

! MÄNNISKAN OCH LJUSET sida!1 ! MÄNNISKAN OCH LJUSET sida 1! ! Ljuset är den mest kraftfulla mekanismen för att reglera människans dygnsrytm. Ljuset har förmågan att ge energi, att verka avslappnande, att pigga upp samt öka den kognitiva

Läs mer

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska Innehållsförteckning REFERENSER... 2 INLEDNING... 3 AVFALLSHANTERING... 3 MILJÖ... 3 FARA FÖR BRAND... 3 BEGREPP... 4 UTFASADE GLÖDLAMPOR... 5 HALOGENLAMPOR... 6 LÅGENERGILAMPOR...

Läs mer

En skolmiljö som inspirerar och motiverar

En skolmiljö som inspirerar och motiverar En skolmiljö som inspirerar och motiverar 3 I grunden handlar det om trivsel Första dagen efter sommarlovet. Hela kroppen pirrar av förväntan och nervositet. Att träffa samma lärare och samma kamrater,

Läs mer

Hinderbelysning. Stephanie Sales WSP Ljusdesign

Hinderbelysning. Stephanie Sales WSP Ljusdesign Hinderbelysning Stephanie Sales WSP LJUSDESIGN utför tjänster inom: Belysningsplanering Ljusgestaltning Belysningsteknik Visuell komfort Dagsljusplanering Energieffektivisering Ekonomi, livscykelkostnader

Läs mer

Utredning kring utbildningsinsatser. för ökad kompetens i utformning av energieffektiv belysning för inne och utemiljö

Utredning kring utbildningsinsatser. för ökad kompetens i utformning av energieffektiv belysning för inne och utemiljö Utredning kring utbildningsinsatser för ökad kompetens i utformning av energieffektiv belysning för inne och utemiljö Monica Säter Doktorand Chalmers/Arkitektur Avdelningen för Belysningsvetenskap Det

Läs mer

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering.

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering. Skånes universitetssjukhus Minneskliniken i Lund Omvårdnadsplan för TRIVSEL Vårdtagare nr 1, född 1922, diagnos ospecifik demens Läkemedel: Datum: Kontaktperson: Bakgrund: Änkeman sedan flera år, har 2

Läs mer

SOUND ABSORBERS Frapett creating good atmosphere since 1993

SOUND ABSORBERS Frapett creating good atmosphere since 1993 SOUND ABSORBERS Frapett creating good atmosphere since 1993 HANDLAR DET BARA OM LJUD? Givetvis skall en ljudabsorbent minimera ljudproblem, det vet vi. Men vi vet också att en genomtänkt inredning är så

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

Med användarna i fokus

Med användarna i fokus Framtida utveckling Framtiden för LED-tekniken är givetvis nära sammankopplad med städernas tillväxt, förändring och utveckling. Men förändrade levnadssätt och förväntningar hos städernas invånare, kommer

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

Hur kan vi lyckas med en bra belysningsanläggning genom hela processen, byggstart till färdigt hus!

Hur kan vi lyckas med en bra belysningsanläggning genom hela processen, byggstart till färdigt hus! Hur kan vi lyckas med en bra belysningsanläggning genom hela processen, byggstart till färdigt hus! Belysningssystem med i tidigt skeden. Vilka regler och lagar finns? Vad har beställaren för visioner

Läs mer

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv. Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.eu www.gutmann-exklusiv.eu INVISIBLE Der findes emfang - og så findes

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Där ljudet möter ljuset skapas komforten Utmaningarna för kontor Öppen kommunikation har förändrat hur vi arbetar. Kontoret är inte längre en plats man går

Läs mer

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 63 98 880 033 + 075 + 279 EAN-nummer: 5706445370092/177, 5703317601032 Indhold Dansk brugsanvisning... 3 Funktioner/knapper...

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

OPTIMA. Pilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering.

OPTIMA. Pilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering. OPTIMA Pilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering. Projektnr 32266-1 Projektledare: Karin Fridell Anter, Konstfack I samarbete med Philips,

Läs mer

Vårdmiljöns betydelse för personer med nedsatt kognitiv förmåga

Vårdmiljöns betydelse för personer med nedsatt kognitiv förmåga Vårdmiljöns betydelse för personer med nedsatt kognitiv förmåga Susanna Nordin Skånska demensdagen oktober 2017 Begrepp Vårdmiljö Psykosocial miljö Fysisk miljö Hemmet är den plats där man kan klia sig

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Vårdmiljö som möjlighet för hälsa Helle Wijk Leg Sjuksköterska Docent Helle Wijk Leg. Sjuksköterska Docent Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Vårdmiljö Objektivt Mätbart Färg Ljus Avstånd Nivåskillnader

Läs mer

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Målet för belysningsutveckling har hittills varit att producera mycket

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Nya riktlinjer för belysning LJUS & RUM SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Emil Welin Börje Beronius Innehåll Europeisk och svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 LJUS & RUM - Planeringsguiden Hjälpmedel för

Läs mer

1. Utnyttja dagsljus. 2. Holistisk Ljusdesign ett nytt ljusparadigm som sparar energi. 3. Ljusteknik BAT 4. Styrning

1. Utnyttja dagsljus. 2. Holistisk Ljusdesign ett nytt ljusparadigm som sparar energi. 3. Ljusteknik BAT 4. Styrning Holistisk energieffektiv LJUSDESIGN Den renaste kilowattimmen behöver aldrig produceras! Holistisk energieffektiv LJUSDESIGN Den renaste kilowattimmen behöver aldrig produceras! 1. Utnyttja dagsljus 2.

Läs mer

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Foto: Roger Lundholm, SUS (patientmöte), Kennet Ruona (nya akutmottagningen), Perry Nordeng (flygfoto över Malmös sjukhusområde). Inbjudan till konferens Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011

Läs mer

UTVÄRDERING AV DIMENSIONERINGSMODELLER FÖR INFARTSBELYSNING I TUNNLAR.

UTVÄRDERING AV DIMENSIONERINGSMODELLER FÖR INFARTSBELYSNING I TUNNLAR. Uppdragsnr: 10157530 1 (9) UTVÄRDERING AV DIMENSIONERINGSMODELLER FÖR INFARTSBELYSNING I TUNNLAR. Uppdrag Uppdraget omfattar utredning av modellerna i CIE 88:2004, slöjluminans metoden och L20-metoden.

Läs mer

COGAIN. Network of Excellence on Communication by Gaze Interaction. DART, Sweden 2007 1

COGAIN. Network of Excellence on Communication by Gaze Interaction. DART, Sweden 2007 1 COGAIN Network of Excellence on Communication by Gaze Interaction DART, Sweden 2007 1 Omgivning och ergonomi DART, Västra Götalands läns landsting, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Eva Holmqvist

Läs mer

Gyptone Kant D2. Inspiration och design för nya undertak

Gyptone Kant D2. Inspiration och design för nya undertak Gyptone Kant D2 Inspiration och design för nya undertak Gyptone Kant D2 bildar ett harmoniskt tak som ger ett vackert helhetsintryck. Ett nytt taksystem med dolt bärverkssystem En trivsam känsla Ett tak

Läs mer

Utomhusbelysning och trygghet

Utomhusbelysning och trygghet Utomhusbelysning och trygghet Varför ser man bättre i vitt ljus jämfört med gul- orange ljus? Skillnad mellan glödlampans ljus och ljuset från LED Hur skall man tänka beträffande utomhusbelysning och trygghet

Läs mer

Arbete vid bildskärm. Arbetsmiljöverket 2013 1

Arbete vid bildskärm. Arbetsmiljöverket 2013 1 Arbete vid bildskärm Arbetsmiljöverket 2013 1 Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar Arbetsmiljöverket 2013 2 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer Arbetsmiljöverket 2013 3 Se bra på skärmen Fritt

Läs mer

The Future of Energy Efficient Lighting Programkonferens november 2011

The Future of Energy Efficient Lighting Programkonferens november 2011 The Future of Energy Efficient Lighting Programkonferens 28-30 november 2011 Energieffektiv och hållbar belysning inom Uthållig kommun. Delrapport av licentiat avhandling: Var i byggprocessen försvinner

Läs mer

MesoOptics för topprestanda

MesoOptics för topprestanda UM MesoOptics för topprestanda MesoOptics Mikroteknologi En mikroskopisk struktur garanterar en kontrollerad ljusfördelning. MesoOptics är en innovativ teknologi som skapar särskilt utformade mikrostrukturer

Läs mer

Icke joniserande icke optisk strålning. Belysning. Ljus och belysning

Icke joniserande icke optisk strålning. Belysning. Ljus och belysning Ljus Hur vi upplever vår omvärld är till stor del upp till 80 %, beroende på de synintryck vi tar emot. Ljus är elektromagnetisk strålning liksom radiovågor och röntgenstrålning. Ljus och belysning 10-9

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Program Energieffektivisering för Belysning. Innovation, forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion (IFUDeMI)

Program Energieffektivisering för Belysning. Innovation, forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion (IFUDeMI) Program Energieffektivisering för Belysning Innovation, forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion (IFUDeMI) BAKGRUND Belysning svarar för omkring 10 procent av den totala energianvändningen

Läs mer

RegionCity Workshop 4

RegionCity Workshop 4 RegionCity Workshop 4 Förslag från Erik Møller Arkitekter, april 2013 Workshop Kunskap och Kultur Workshop 4 Kunskap och Kultur med fokus på et från våning 3 till våning 9. Uppgiften för A blir att tydliggöra

Läs mer

Energieffektiv belysning stora mervärden för användare och miljö. Gunnar Eliasson Henrik Clausen Thomas Hermansson

Energieffektiv belysning stora mervärden för användare och miljö. Gunnar Eliasson Henrik Clausen Thomas Hermansson Energieffektiv belysning stora mervärden för användare och miljö Gunnar Eliasson Henrik Clausen Thomas Hermansson Fagerhult Hållbarhetsarbete ur Fagerhults perspektiv Belysning gör skillnad. Vi är specialiserade

Läs mer

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak Bra akustik på arbetsplatsen Från golv till tak Välmående och nöjda anställda är A och O i en verksamhet Varje år går miljontals arbetsdagar förlorade på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar,

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor Skr för erfarna sjuksköterskor

Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor Skr för erfarna sjuksköterskor Erbjuder svenska sjuksköterskor en meriterande karriärmöjlighet med Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling samt en lägsta lön på 25.000 Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor 30.000

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing

Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing Behovet att spara elenergi blir allt mer påtagligt. Klimatfrågan och kraven på minskade utsläpp av växthusgaser och energibesparing är

Läs mer

INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR. Thorbjörn Laike, Lunds Universitet Marianne Küller, Lunds Universitet

INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR. Thorbjörn Laike, Lunds Universitet Marianne Küller, Lunds Universitet INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR Thorbjörn Laike, Lunds Universitet Marianne Küller, Lunds Universitet Syfte Utreda förutsättningarna för att bygga upp en

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Boka innan 20 februari och få 500 kr rabatt! Urban ljussättning och belysning Ekologisk, ekonomisk och estetiskt tilltalande ljussättning Belysning för framtidens städer Talare Att skriva upphandlingar

Läs mer

Förslag till budget för 2011

Förslag till budget för 2011 Förslag till budget för 2011 Budget 2011 Innehål Budgetförutsättningar sida 3 Budgetförutsättningar / Basis for the budget Resultatbudget 1. januari till 31. december 2011 sida 6 Resultatbudget / Profit

Läs mer

Det mest effektiva sättet att få optimal belysning

Det mest effektiva sättet att få optimal belysning U5 Det mest effektiva sättet att få optimal belysning U5_talen_druk.indd 1 01-09-2005 13:58:04 FÄRRE ARMATURER, HÖGRE KOMFORT OCH FLEXIBILITET Bästa reflektorn Armaturer behöver rikta ljuset dit det behövs,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1. Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ingenjör Ingvar Eriksson, ordförande Ljusdesigner PLDA Bertil Göransson, vice ordförande Civilingenjör Daniel Mellstedt, kassör

Läs mer

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Mötet Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Allt verkligt liv är möte Den kände filosofen Martin Buber ägnade sitt liv åt att påvisa den

Läs mer

HINDERBELSYNING. Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16

HINDERBELSYNING. Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16 HINDERBELSYNING Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16 WSP Ljusdesign Vinnare av Svenska Ljuspriset 2008 med Hotell Nääs Fabriker Belysning av interiör och exteriör Anpassning av modern funktion i historisk

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar 1 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer 2 Se bra på skärmen fritt från flimmer tydliga tecken bra kontrast 3 Styr utan värk 4 Syna belysningen 5 Anpassa arbetsplatsen

Läs mer

Energieffektiv hissbelysning

Energieffektiv hissbelysning Energieffektiv hissbelysning Lysdiodsbaserade lågprofilsarmaturer Lysdiodsbaserade Armaturer 90% lägre förbrukning BeBo Utarbetad av Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder AB Örebro, oktober, 2009 Beställargruppen

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Kunskap, teknik, produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart energisystem och effektiv energianvändning i bygg- och bebyggelsesektorn

Läs mer

ORDLISTA - Grundbegrepp inom ljus

ORDLISTA - Grundbegrepp inom ljus ORDLISTA - Grundbegrepp inom ljus Sammanställning av begrepp som kan förekomma vid arbete med belysning. A Adaptation/adaption Adaptiv belysning (Styrning) Allmänbelysning Armatur Armaturverkningsgrad

Läs mer

Projektarbete Belysning

Projektarbete Belysning Projektarbete Belysning Av: Victor Karlsson, Fredrik Patriksson Stjernspetz, Henrik Byström Handledare: Jörgen Lantz HT/VT -06/-07 1 Innehållsförteckning Projektarbete Belysning... 1 1 Inledning... 4 2

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

REVIDERING 2009 utgåva 2

REVIDERING 2009 utgåva 2 REVIDERING 2009 utgåva 2 ETT UPPDRAG INOM BELYSNINGSBRASCHEN DELVIS FINANSIERAT AV STEM REVIDERING 2009 utgåva 2 Utgåva 2-2009 Arbetsgrupp (nuläge) Per Andersson Ecolux Ronnie Eriksson Zumtobel Tommy Govén

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

LAMELLGARDINER. Fönsternischade sedan 1985

LAMELLGARDINER. Fönsternischade sedan 1985 Fönsternischade sedan 1985 LAMELLGARDINER När du bryr dig om detaljerna För att en lamellgardin ska se snygg ut och fungera som den ska krävs det millimeterprecision. Men vid produktionen lägger vi också

Läs mer

/ NYX. Design: Vilhelm Lauritzen Architects

/ NYX. Design: Vilhelm Lauritzen Architects MED FOCUS PÅ VÄGEN / NYX I DEN GREKISKA MYTOLOGIN ÄR NYX NATTENS GUDINNA SOM HÄRSKAR ÖVER MÖRKRET. I DAGENS STAD ÄR NYX GATANS DROTTNING SOM GER OSS ETT BEHAGLIGT LJUS OCH MEDVERKAR TILL EN TRYGG OCH SÄKER

Läs mer

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Strålning Elektromagnetiska spektrumet Synlig strålning IR UV Våglängdsområden 100-280nm UV-C 280-315nm UV-B 315-400nm UV-A 400-780nm 780-1400nm 1400-3000nm

Läs mer

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning CARE DK SE Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning DK Specifikationer Mål: 690 650 (845-960) mm Sædebredde: 450 mm Sædehøjde:

Läs mer

HARDI KURDA. Diagnosmaskinen. The Diagnosis Machine

HARDI KURDA. Diagnosmaskinen. The Diagnosis Machine HARDI KURDA Diagnosmaskinen The Diagnosis Machine FÖRORD Konstenheten i Västra Götalandsregionen har initierat projektet Diagnosmaskinen, en konstnärlig gestaltning som önskar skapa interaktion med patient,

Läs mer

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost produktgrupp utomhusbelysning Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of Vichaya Kiatying-Angsulee

Läs mer

En skolmiljö som inspirerar och motiverar

En skolmiljö som inspirerar och motiverar En skolmiljö som inspirerar och motiverar 3 I grunden handlar det om trivsel Första dagen efter sommarlovet. Hela kroppen pirrar av förväntan och nervositet. Att träffa samma lärare och samma kamrater,

Läs mer

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL)

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL) TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: 98105 + 98YK BRUGERVEJLEDNING MODTAGER (LYD- og LYSDEL) SENDER (RINGETRYK) 1. Modtageren (lyd- og lysdelen) drives af 3 stk. 1,5 V batterier type AA. Senderen

Läs mer

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70 Prismalence är ett Svenskt företag som startade 2003 och har fram till idag levererat över 120 000 armaturer Vi har kunder i 37 länder spridda över alla kontinenter Vi säljer energieffektiv belysning baserad

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

Hur kan forskning komma till nytta i praktiken?

Hur kan forskning komma till nytta i praktiken? Hur kan forskning komma till nytta i praktiken? Axel Wolf Leg. sjuksköterska, Uni.lektor vårdvetenskap Ins=tu=onen för vårdvetenskap och hälsa Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet & Sahlgrenska

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

effektivitet, komfort och enkelhet

effektivitet, komfort och enkelhet UM UM effektivitet, komfort och enkelhet UM-sortimentet innehåller diffusorer med MesoOptics -teknik. Fördelarna med den här tekniken högeffektiv och optimerad ljusfördelning i kombination med en modern

Läs mer