Tema: Sjukvård. Belysningsförhållanden på operation. Hillevi Hemphälä Lunds Universitet, LTH, Designvetenskaper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Sjukvård. Belysningsförhållanden på operation. Hillevi Hemphälä Lunds Universitet, LTH, Designvetenskaper"

Transkript

1 Nyhetsbrev Nr 5 Årgång 3, Oktober 2011 Tema: Sjukvård Liksom belysning och ljus är temat sjukvård ett brett begrepp. Vårdmiljön spänner från det mest privata till offentliga miljöer och mötesplatser. Sjukvårdsmiljön har också många funktioner, för personalen är det en arbetsmiljö, för vårdtagarna en miljö för behandling och återhämtning och för besökare och väntande patienter återigen en annan. Ett väntrum kan inte utformas på samma sätt som ett undersökningsrum, inte heller ett vårdrum som en operationssal. Ljus och belysning är en viktig faktor i upplevelsen av miljön, som påverkar oss på många sätt. Forskning har visat att återhämtning efter operation sker smärtfriare om man har ett fönster med utsikt över grönska i sitt vårdrum. Likaså behöver personalen tillgång till dagsljus för att må bättre. Flimmer och bländning kan upplevas som stressande av personer som redan befinner sig i en stressad situation. I detta nyhetsbrev redovisas fyra studier rörande sjukvårdsmiljö med skilda utgångspunkter. Avslutningsvis vill vi också hälsa alla välkomna till Katrineholm den november, då konferensen Future of energy efficient lighting hålls, med både svenska och utländska föreläsare. Har du inte redan anmält dig är sista dagen för registrering den 23 november. Belysningsförhållanden på operation Hillevi Hemphälä Lunds Universitet, LTH, Designvetenskaper Just nu pågår en studie av belysningssituationen i operationssalar. Den visuella arbetsmiljön är avgörande för kvaliteten vid öppen kirurgi, men många operationssalar erbjuder ej optimala ljusförhållanden. Syftet med studien var att utreda ljusförhållanden i operationssalar för allmän kirurgi. Då kirurgi är ett synkrävande yrke behöver den visuella arbetsmiljön vara på topp. Inom CIE och den svenska SIS standarden idag finns inga rekommendationer för belysningsstyrkan i operationssåret, dock finns där en kommentar som lyder till lux. Ursprunget till denna kommer troligen från hur mycket operationslamporna en gång i tiden kunde alstra. Numera är det inte ovanligt att operationslamporna ger uppemot lux, och tillverkarna verkar sälja dem efter devisen Ju mer-desto bättre!. Detta kan orsaka stora problem med kontrastbländning, då det kan ge mycket ljus i det centrala synfältet och betydligt mindre i det omgivande ljuset. Det bör aldrig vara större skillnader hos luminansen inom synfältet än 5:1 mellan arbetsuppgift och omgivning vid öppen kirurgi, vilket är det rekommenderade för synkrävande arbete. Det finns en koppling mellan ögonbesvär och muskuloskeletala besvär, om ögat måste anstränga sig ökar muskelaktiviteten i nacke och axlar. Detta kan i sin tur leda till en ökad kroppsbelastning. Då kirurgerna har en statisk arbetsställning är det viktigt att de inte behöver anstränga sina ögon för att inte öka på belastningen. I en förstudie mättes belysningsstyrkan vilken gav medelvärde på 14 operationssalar för operationssåret (fokusområdet för operationslamporna) på lux i centrum av operationsfältet och lux 20 cm ut från centrum. Medelvärdet för luminans i centrum var cd/m², men enbart cd/m² utanför fokusområdet för op-lamporna. Medelvärdet av allmänbelysningen för belysningsstyrka på op-salarna var lux och luminansen cd/m², vilket ger ett luminansförhållande på 140:1. Kirurger med ögonbesvär hade tre gånger högre grad av muskuloskeletala belastningssymtom, framför allt i höger axel. Luminansens jämnhet inom arbetsområdet var låg och det fanns stora skillnader. Den viktigaste parametern för bättre ljusförhållanden vid öppen kirurgi är en jämnare ljushet i hela operationsfältet. Detta kan också ge en bättre arbetsmiljö för kirurger och kan troligen uppnås genom bättre allmänbelysning på opsalar samt större fokusdiameter på operationslampor. Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för belysningsteknik har sponsrat en fortsatt studie för att undersöka hur eventuella rekommendationer för ett operationsbord egentligen bör formuleras. Ceebel Centrum för energieffektiv belysning

2 Utformningens betydelse för hållbar energianvändning Interaktionen mellan människa och styrning av belysning Belysning står för c:a % av den totala elektriska energianvändningen i offentliga miljöer. Tyvärr styrs belysning i offentliga miljöer ofta mycket statiskt. Huvudsyftet med doktorandarbetet, där Pimkamol Maleetipwan-Mattsson är huvudansvarig, är att identifiera grundläggande designkaraktäristika som främjar ett hållbart beteende i offentliga miljöer. Fokus i studien ligger på utformningen av strömbrytare och hur strömbrytarna visuellt kommunicerar med användarna och understödjer ett energieffektivt beteende. Tidigare studier rörande användares attityder till belysningsstyrning som genomförts ibland annat i Storbritannien, har visat, att när användarna har möjlighet att styra belysningen själva, väljer man oftast att sänka belysningsnivån under den rekommenderade. Många studier har också undersökt vilka karaktäristika det är som har betydelse för användarens acceptans och tillfredställelse i användningen av olika styr- och kontrollsystem för belysning och solskydd. Resultaten visar att man ofta är mer tveksam till helautomatiserade system och de flesta föredrar system där automatiken kan Pimkamol Maleetipwan-Mattsson och Thorbjörn Laike slås från och manuell styrning kan göras. Andra resultat illustrerar betydelsen av användarvänliga gränssnitt. Alltför hög komplexitet i systemet kan resultera i att man avaktiverar systemet och därför förlorar den energivinst man hade fått om det fortfarande var i drift. I den föreliggande studien jämförs förhållandena före en intervention, där befintliga strömbrytare byts ut mot mer användarvänliga och tydliga strömbrytare. Studien genomförs i offentlig sjukhusmiljö och just nu pågår förmätningar av energianvändning med befintliga strömbrytare. Under våren kommer dessa att bytas ut och därefter genomförs nya mätningar både avseende energianvändning och användarnas subjektiva upplevelse. Projektet som finansieras av FORMAS, beräknas vara avslutat 2013 och kommer att ingå som en del i Pimkamol Maleetipwans-Mattssons avhandling. Lysatmosfæren på fremtidens sengestue Lone Stidsen, Aalborg Universitet I Danmark arbejdes der lige nu med at skabe fremtidens hospitaler. I den forbindelse er der et øget fokus på brugere af hospitalet, og de fysiske omgivelsers sansemæssige betydning undersøges og forbedres, så de bedre understøtter brugernes behov. Der skrives bøger som Sansernes Hospital og Helende Arkitektur, og der skues til Evidence Based Designtraditionerne. Vi finder det vigtigt at arbejde videre på den eksisterende viden omkring sansemæssige faktorer som indretning, kunst, lys og akustik. Derfor bearbejder dette ph.d. projekt lyset evne til forbedrer oplevelsen af et ophold på en sengestue, sengestuens lysatmosfære, der kan være positivt medvirkende til patienternes helingsproces og giver et bud på, hvordan et lyskoncept til fremtidens sengestue kan udforme sig. Der eksisterer mellem arkitekter og designere en tavs viden omkring forståelsen af atmosfære og sensoriske kvaliteter i vores omgivelser. De ved, hvad det kræver at designe et interessant og inspirerende miljø. Der synes at være en kløft mellem forskning på området og det design, der udføres i praksis. Derfor er målet for dette projekt at have en praksis orienteret tilgang til forskningen, hvor lyskonceptet begrundes i forskningsbaserede studier. Lysdesignet udføres på Odense Universitets Hospitals afdeling for Ortopædkirurgi, hvor det evalueres af patienterne. Sengestuen er et komplekst rum, da der er mange forskellige brugere med til tider modsat rettede behov for lys. Det er et offentligt rum, men har samtidig referencer til den private sfære. Dansk Standard har udarbejdet retningslinier for kunstig belysning i sygehuse og skriver i stk 2: For den øvrige belysning må lysfarven vælges udfra patienternes behov for en tiltalende "hjemlig" belysning, hvilket i de fleste tilfælde vil betyde en farvetemperatur, der ikke er højere end 3000 K og en rimelig god farvegengivelse med Ra>80.

3 De målbare fakta, der er beskrevet, er selvfølgelig en del af det, vi forbinder med tiltalende og hjemlig. Men vi finder det ikke dækkende for oplevelsen af en hjemlig og tiltalende belysning på de sengestuer, vi har idag. Derfor er det vores hypotese, at der er andre parametre, der påvirker vores oplevelse af lysatmosfæren. Bl.a. vores socio kulturelle baggrund, geografiske placering, lysets horisontale og vertikale placering i rummet samt formgivningen af de lysrum, der dannes på sengestuen. Derfor stiller vi spørgsmål som: Hvordan forstås hjemlig og tiltalende, når det gælder belysning på sengestuen? Er der en forbindelse mellem måden, vi ser dagslyset, og måden vi benytter kunstlyset i vores hjem? Vi har tidligere udarbejdet Modellen Lysatmosfære. Her beskrives de parametre, der har betydning for opnåelse af en tiltalende lysatmosfære på sengestuen. Lyset, Rummet, Brugerne og Tiden. Der skelnes mellem dagslys og kunstigt lys, lysets informationer og effekt som funktion, æstetik eller symbolik. Rumdimensioner, rummets retning, materialer, overflader og genstande i rummet har også betydning oplevelsen. Tiden og tidspunktet for ophold i rummet er også et parameter, man skal forholde sig til. Brugerne kan deles op i kategorier som Patienter, Personale og Pårørende. De har forskellige præferencer og behov. Rummet fungerer som arbejdsrum for personale, og patienter og pårørende er det et soveværelse, en dagligstue, en spisestue og nogle gange endda et toilet. Lyset må derfor kunne understøtte funktioner som læsning, samtaler med personalet eller pårørende, at se TV eller måske at man går til hvile før den anden patient på sengestuen. Atmosfære modellen danner ramme til det koncept, vi har designet og installeret Odense Universitets Hospitals afdeling for ortopædkirurgi. Designet er uddybet og begrundet i delstudier, hvor vi har undersøgt brugernes præferencer relateret til lysatmosfære i danske hjem, samt hvordan lysdesignet kan optimeres ved at definere bruger zoner, så personalet har en fortrinsvis arbejdszone, når de har brug for det, og patienterne en hjemlig zone når de har det behov. Ud fra delstudierne, interviews og personlig oplevelse af sengestuen foreslår vi en horisontal 3 deling af rummet, så der kommer et "højt lysscenarie", et "midter lys scenarie" og et "lavt lysscenarie". Det høje lysscenarie giver en aktivt lys atmosfære. Vi kender den diffuse lysdistribuering fra f.eks. halbelysning og aktivitetsrum, hvor aktiviteter foregår stående, gående osv. Dette lysscenarie er fortrinsvis rettet til personalet, men også for patienter der ønsker et energiboost eller måske skal motiveres til at komme ud af sengen for at gøre deres daglige øvelser. I det midterste lys scenarie kan lyset variere på mange forskellige måder, både i hvor lysrummene er, men også i intensitet og højde. Lyset her har referencer til hjemmets belysning, hvor vi har mange lamper rundt i hjemmet, der kan tændes på forskellig vis. Der er forskellige ønsker alt efter om man spiser, ser TV, læser en bog eller har gæster. Her kan alle brugere i de fleste tilfælde indstille lyset efter behov. Lyset tilgodeser fortrinsvis patienternes behov og ønsker. Det lave lysscenarie danner en lysatmosfære, der opfordrer til afslapning uden aktivitet. Vi kender mest lyset fra naturen, hvor de lange skygger fra aftensolen har en påvirkning på de fleste. Lyset holdes under sengehøjde, da det styres af bevægelsessensorer når dagslyset ikke er til stede. Dermed kan man se, hvor man bevæger sig hen, uden at det forstyrrer andre på sengestuen. Lysdesignet evalueres i øjeblikket med spørgeskemaer, der bruger metoder som Semantisk Differentiale, Likert Skala. Her vurderes patienternes oplevelser af sengestuen. Phd. en og resultaterne om patienternes oplevelse af sengestuen forventes afsluttet i marts. Phd en laves af Lone Mandrup Stidsen og er samfinansieret mellem Philips Lighting DK og Aalborg Universitet. høj midterst lav

4 Påverkas patient och personal av miljön på ett intensivvårdsrum? Sue Harden, Skånes universitetssjukhus (SUS) Allvarligt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är särskilt utsatta för stress, dels genom att de vanligen har en livshotande sjukdom och dels av den miljö de befinner sig i. För en intensivvårdspatient är miljön helt okänd, det finns ingen miljö i samhället som liknar miljön vid en intensivvårdsavdelning. Ett flertal studier visar att miljön kring intensivvårdspatienten påverkar patientens upplevelser mestadels negativt (posttraumatisk stressyndrom). I sambandet mellan sjukdom och hälsa är den läkande miljön en viktig komponent. En läkande miljö Det kräver speciell hänsynsfullhet att skapa en läkande miljö vid en intensivvårdsavdelning. En läkande miljö kan göra skillnad på hur fort en patient återhämtar sig från sjukdom. Ett stort antal forskningsrön har visat att patienter upplever positiva resultat i en miljö som inkluderar naturligt ljus, element från naturen, lugnande färger, meningsfulla och varierande stimuli och en känsla av något vackert. Studierna visar att dessa patienter hade kortare vårdtid, behövde mindre smärtstillande läkemedel och var mindre negativa enligt sjuksköterskornas noteringar än de som inte behandlades i en läkande miljö. Ljud Sjukhusmiljön generar en hög ljudnivå. Dels för att det finns mycket och onödiga ljud från personal, telefoner, patienter, utrustning, larm, transporter etc och dels för att de material som finns i miljön vid sjukhus ofta är hårda och ljudreflekterande med dålig akustik. Stress hos personal och patient kan minskas genom att ljudnivån sänks. Kalendarium Green Tech Day november, Stockholm The Future of Energy Efficient Lighting November 28-30, Katrineholm 2005 undersöktes om personalen påverkades psykosocialt av en god eller dålig akustik på en hjärtintensiv avdelning. Ett formulär lämnades ut i början och i slutet av varje arbetspass till 36 sjuksköterskor, med frågor om arbetsmiljön. Rapportering och personalsamtal upplevdes tystare med ljudabsorberande tak. Personalen upplevde en minskad stress i en ljudabsorberande miljö. Studierna visade således positiva vinster för både patienter och personal med ett ljudabsorberande innertak. Om vårdpersonal upplever minskad stress genom påverkan av miljön på intensivvårdsrummet, blir den även indirekt en bättre vårdare och patienten mår bättre. Ljus Naturligt ljus/ultraviolett ljus ökar läkandeprocessen genom att öka metabolismen, stimulera immunförsvaret, sänka blodtrycket, motverka depression ångest och desorientering samt öka välmåendet. Naturligt ljus medverkar också till att bibehålla känslan för vad som är dag och natt och ger bättre sömn. Det är därför viktigt att anpassa ljuset, ett lugnt och behagligt ljus, med dimmer för kontroll av styrkan, samt anpassa ljuset till Seminarium energieffektiva sjukhus 2 december, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg Ljuset från Lund! En kunskaps- och upplevelsedag om belysningens roll 15 december Stadshallen, Lund dygnsrytmen, ljust på dagen och mörkt på natten, då detta ökar patientens känsla av kontroll och minskar risken för stress. Färg Dagens forskning ger ingen grund för att ge generella rekommendationer angående färgsättning i vårdmiljön. Det krävs mer specifik forskning, vad avser population, medicinsk diagnos och behov samt möjlighet att validera resultaten för att kunna dra slutsatser om färgsättningens betydelse för läkningsprocessen. Däremot visar aktuell forskning att vilken färg som än används skall den vara ljus och mild eftersom detta ger ett lugnande intryck. Interiör En avskalad inredning med en god enkel förvaring med inslag av naturträ rekommenderas. Oreda, lappar som sitter på väggarna, saker som stapplas på varandra, onödiga rullbord och stolar ökar den stress och oro som redan finns i sjukdomstillståndet. Möjlighet till enkelrum, dagsljus och att senatur via ett fönster minskar stress och ökar läkandet. Till slut Det behövs mer forskning om hur patienternas fysiska och psykiska hälsa påverkas av intensivvårdsrummets utformning för att kunna påstå att patienternas upplevelse av hälsa och tillfrisknande ökar av rummets utformning. Det finns studier visar att små kostnadseffektiva viktiga åtgärder så som att byta ut ett innertak från ljudreflekterande till ett ljudabsorberande har hög positiv påverkan på stress hos personal och patienter. För mer information - gå in på Tipsa gärna om aktiviteter till vårt kalendarium via mail

5 Programme of the 3rd conference on energy efficient lighting The Future of Energy Efficient Lighting 28th 30th November 2011 Katrineholm, Sweden Konferensprogram i korthet Monday, November 28. Key note speakers: Dr. Marc Fontoynont, France: SSL and the changed situation for lighting conditions Dr. Tarik Borogovac, US: Development of SSL What s new? Dr. Peter Raynham, UK: Outdoor street lighting Is LED the saviour? Dr. Graciela Tonello, Argentina: Energy efficient outdoor lighting in Argentina Dr. Yandan Lin, P. R. China: The balance between energy efficiency and lighting quality Dr. Takeshi Morita, Japan: Non-visual effects of light at different latitudes Tuesday, November 29. Workshops: Workshop 1: The future development of SSL Workshop 2: The impact of SSL in lighting design Workshop 3: The non-visual impact of new light sources Tuesday, November 29. Presentationer av projekt inom programmet: Dr. Annika Jägerbrand Dr. Maria Johansson Dr. Martin Lundmark Fo chef Tommy Govén CI. Peter Pertola CI. Magnus Bågenholm Dr. Karin Fridell Anter Dr. Per Olof Hedekvist -Beslutsprocesser och planering för energieffektivare väg- och gatubelysning -Utomhus LED-belysning i flerbostadsområden: Effekter för energianvändning samt upplevd trygghet och tillgänglighet -Minskad livslängd av energieffektiv belysning på grund av höga nivåer av elektromagnetiska störningar - Minskad energianvändning i klassrum med ljusstyrning - genom närvarodetektering och utnyttjande av dagsljus -Energieffektiv och hållbar belysning inom Uthållig kommun. Delresultat från avhandlingen: Var i byggprocessen försvinner information och kunskap om belysning? -Minskad miljöpåverkan och ökad energibesparing genom styr- och övervakningssystem för utomhusbelysning -Energibesparing, rumsupplevelse, funktionalitet vid belysningsplanering -Utvärdering av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik Onsdag, november 30. Utvärdering och sammanfattning av programmet samt tankar om framtiden Dr Marie-Claude Dubois Dr Kenneth Asp Dr Thorbjörn Laike Registrering: kan göras på länken Sista dag för registrering, 23 november Ceebel, centrum för energieffektiv belysning, är ett samverkansprojekt mellan Lunds Universitet och Tekniska Högskolan i Jönköping inom ramen för Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet. Syftet är att koordinera, bevaka och presentera forskning om och utveckling av energieffektiv belysning till såväl bransch som vetenskapssamhälle.

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Utbildning Högskoleingenjörer i byggteknik Byggnadsutformning med arkitektur Väg och vatten - husbyggnadsteknik Tekniska högskolans utbildningskoncept Hållbart byggande

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Bra belysning för bättre vård

Bra belysning för bättre vård Bra belysning för bättre vård Ta hand om dina ögon Under en arbetsdag måste ditt öga växla tusentals gånger mellan det starka operationsljuset vid patientens mun och belysningen i den omgivande miljön.

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Belysning vid bildskärmsarbete, krav och rekommendationer

Belysning vid bildskärmsarbete, krav och rekommendationer Text Hillevi Hemphälä och Per Nylén Illustration Anette Hedberg Belysning vid bildskärmsarbete, krav och rekommendationer Mer än hälften av alla arbetstagare arbetar dagligen med datorer och behöver därför

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

RegionCity Workshop 4

RegionCity Workshop 4 RegionCity Workshop 4 Förslag från Erik Møller Arkitekter, april 2013 Workshop Kunskap och Kultur Workshop 4 Kunskap och Kultur med fokus på et från våning 3 till våning 9. Uppgiften för A blir att tydliggöra

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Målet för belysningsutveckling har hittills varit att producera mycket

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2 Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2: Bekvämligheten med ljusstyrning Med Excellum2 ljusstyrningssystem kan din belysningsinstallation fungera optimalt. Du kan styra enskilda eller grupper

Läs mer

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar 1 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer 2 Se bra på skärmen fritt från flimmer tydliga tecken bra kontrast 3 Styr utan värk 4 Syna belysningen 5 Anpassa arbetsplatsen

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

Belysningsprojekt. Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Hur upptäcka hög energianvändning? Vad initierar ett belysningsprojekt?

Belysningsprojekt. Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Hur upptäcka hög energianvändning? Vad initierar ett belysningsprojekt? Belysningsprojekt Vad initierar ett belysningsprojekt? När bör en anläggning byggas om? Arbetsmiljö? Kostnader/energi? Driftfrågor Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Klagomål Enkät som visar på brister Dialog

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Strålning Elektromagnetiska spektrumet Synlig strålning IR UV Våglängdsområden 100-280nm UV-C 280-315nm UV-B 315-400nm UV-A 400-780nm 780-1400nm 1400-3000nm

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål LJUSETS VÄKTARE Övningens mål De övergripande målen med övningen är att eleverna ska förstå sambandet mellan belysningen i klassrummet och energiförbrukningen att eleverna ska lära sig minska energiförbrukningen

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Behovsprocess på IVA

Behovsprocess på IVA Behovsprocess på IVA 2014-06- 10 Madelene Larsson, SICAHT Eva Douglas, IVA Mikael Aspegren, IVA Jessica Loudd, IVA CharloEe Romare, IVA Eva Bergman OEosson, LtB Intensivvårdsavdelningen! Eva Douglas! Avdelningschef!

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Mats Benner, presentation för den norska produktivitetskommissionen, 20 augusti 2015 Byggd på två rapporter: Evaluation of The Kristian

Läs mer

Bättre komfort och prestanda i operationssalen

Bättre komfort och prestanda i operationssalen Operationslampor Bättre komfort och prestanda i operationssalen DAGKIRURGI OPERATIONSSAL Nya förbättrade MeriLED för kirurgiska ingrepp Ljuset spelar en betydande roll i operationssalen. Ljuset har inte

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Minskad klimatpåverkan från sjukvården- CLIRE visar vägen

Minskad klimatpåverkan från sjukvården- CLIRE visar vägen Minskad klimatpåverkan från sjukvården- CLIRE visar vägen Tromsö 6 mars 2014 Anna Palminger Region Skåne Region Skåne Region Skåne Fyra övergripande miljömål Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

t h e br i g h t e r si d e of li g h t

t h e br i g h t e r si d e of li g h t 1 9 9 6 t h e br i g h t e r si d e of li g h t Lysande lösningar för vackra miljöer Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats,

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Belastningsergonomi. Mät era högerhänder under föreläsningen. Belastningsergonomi. Människa Teknik Omgivning Organisation.

Belastningsergonomi. Mät era högerhänder under föreläsningen. Belastningsergonomi. Människa Teknik Omgivning Organisation. Belastningsergonomi Mät era högerhänder under föreläsningen Hillevi Hemphälä Avdelningen för Ergonomi Institutionen för designvetenskaper Lunds Universitet Belastningsergonomi Kunskapen om och samspelet

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

Det är viktigt att planera och organisera bildskärmsarbetet så att det medger egen styrning, variation av arbetsuppgifter, återhämtning och pauser.

Det är viktigt att planera och organisera bildskärmsarbetet så att det medger egen styrning, variation av arbetsuppgifter, återhämtning och pauser. 1 Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu cirka 2,5 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och länge vid bildskärm. Den här

Läs mer

Symposium. MediRum. Säröhus 8-9 november 2005. Skapa medicinska rum Ett kreativt symposium

Symposium. MediRum. Säröhus 8-9 november 2005. Skapa medicinska rum Ett kreativt symposium Symposium Säröhus 8-9 november 2005 Skapa medicinska rum Ett kreativt symposium Välkommen till ett symposium som behandlar alla de viktiga momenten i processen att skapa operationsrum och intensivvårdsrum.

Läs mer

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR.

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori, Relation Gemenskap Kommunikation Bön Sång Gud

Läs mer

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak Bra akustik på arbetsplatsen Från golv till tak Välmående och nöjda anställda är A och O i en verksamhet Varje år går miljontals arbetsdagar förlorade på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar,

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

2015-04-01/hf Samlad åtgärdsinformation etapp 1 V- huset april 2015 Avdelningarna i V-huset har angett samlade önskemål om förbättringsåtgärder samt åtgärdande av befintliga fel avseende sex kategorier;

Läs mer

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering.

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering. Skånes universitetssjukhus Minneskliniken i Lund Omvårdnadsplan för TRIVSEL Vårdtagare nr 1, född 1922, diagnos ospecifik demens Läkemedel: Datum: Kontaktperson: Bakgrund: Änkeman sedan flera år, har 2

Läs mer

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED Adelie Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmijön Pulverlackerad

Läs mer

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse 01.06.2015 Hur Sveriges regioner i samverkan med lärosätena och näringslivet kan skapa position, attraktivitet och attraherar talanger ett urval av studier från DAMVAD 6 perspektiv på samverkan och mätning

Läs mer

LAMELLGARDINER. Fönsternischade sedan 1985

LAMELLGARDINER. Fönsternischade sedan 1985 Fönsternischade sedan 1985 LAMELLGARDINER När du bryr dig om detaljerna För att en lamellgardin ska se snygg ut och fungera som den ska krävs det millimeterprecision. Men vid produktionen lägger vi också

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven Paketlösningar för skolbelysning u har Fagerhult tagit fram tre paketlösningar för skolbelysning som gör valet enkelt för dig. Du väljer en av

Läs mer

Personlig ergonomi OH-Serie

Personlig ergonomi OH-Serie Personlig ergonomi OH-Serie Olika kroppsmått. Stående arbete Kvinnan är 159 cm. Mannen är 199 cm. 95% av kvinnorna är längre än kvinnan på bilden. 95% männen är kortare än mannen på bilden. Hon har bordet

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Vårdens arkitektur. Vad händer nu? Tendenser och utmaningar.

Vårdens arkitektur. Vad händer nu? Tendenser och utmaningar. Vårdens arkitektur Vad händer nu? Tendenser och utmaningar. Vård engagerar Vårdens arkitektur engagerar Psykiatrins Hus i Uppsala, Tengbom UNT 2013-05- 11 resp 2013-08- 23 Rush University Medical Center

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET LIVIA WINKLER, ELIN EKMAN CTH VT 2008 INLEDNING Utvecklingen inom neonatalvården går mot att föräldern bli alltmer delaktig i vårdprocessen. Det är viktigt

Läs mer

Radisson Blu Riverside Hotel

Radisson Blu Riverside Hotel M O D E R N I N T E R I Ö R www.inredningsnyheter. se En specialbilaga från Modern Interiör Radisson Blu Riverside Hotel SPEKTAKULÄRT OCH INNOVATIVT IFS KONTOR MICROSOFT Intrum Justitia inreds med grön

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING TALLIN SKAPA EN PERFEKT KÄNSLA Trenden är tydlig vi spenderar allt mer tid i våra badrum och ställer högre krav på att få till den där perfekta känslan. Ska ditt badrum kännas

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Ett forskningsprogram finansierat av Mistra, Vägverket och Vinnova LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Den goda staden kräver goda ljudlandskap 38 db 40 db 42 db 44 db 46 db 48 db 50 db 52 db 54 db 56 38 db

Läs mer

Arbeta rätt vid bildskärmen

Arbeta rätt vid bildskärmen Arbeta rätt vid bildskärmen Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu närmare 3 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och

Läs mer

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen?

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen? Belysning sida 1 I flera av de tidigare delkurserna har det varit tal om ljus. Du har fått klart för dig att växter behöver ljus, men du sitter säkert med en mängd frågor kring det här med ljus. Det blir

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er!

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Din regionala leverantör av utomhusbelysning Vill ni förbättra er utomhusbelysning? Av erfarenhet vet vi att en ny genomtänkt belysning kan

Läs mer

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Lena Kecklund 1 2014-03-16 Branscher och arbetsmetoder Kärnkraft Spårtrafik

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Duette. Vacker inramning för en behaglig atmosfär

Duette. Vacker inramning för en behaglig atmosfär Duette Vacker inramning för en behaglig atmosfär Nyhet! Skönhet och funktionalitet Det fanns en tid när solavskärmning i stort sett bara var persienner. Den tiden är förbi. Nu kan du få solavskärmning

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer Diskret design K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish gör att skyltar och armaturer kan integreras i alla miljöer.

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

Nya operationsmiljöer i Karlstad.

Nya operationsmiljöer i Karlstad. 1 Nya operationsmiljöer i Karlstad. Anskaffnings- och utformningsprocessen för medicinsk-teknisk utrustning Bakgrund Siffror Disposition Teknik Op-salar Arbetssätt Tider Anders Melin, SWECO, Karlstad Team:

Läs mer

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton Om alla företag skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

Dieselvakt. Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1. Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910

Dieselvakt. Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1. Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910 Dieselvakt Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1 Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910 Innehållförteckning: Innehållförteckning:... 2 Introduktion till Dieselvakt...

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna Årgång 3, nr 3, December 2009 Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet Eller kanske inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det knappt går att hålla räkningen på

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Flexi garderobe og skohylder

Flexi garderobe og skohylder garderobe og skohylder Denne serie af garderobe- og skohylder i birkekrydsfinér er præcis som navnet antyder: fleksibel og tilpasses til alle behov. Serien er udviklet kontinuerligt i samarbejde med vores

Läs mer

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal Adminstrativ pålaga? Gör de någon nytta? Hur gör man det på smidigaste sätt? Läkemedelsberättelser gör nytta!

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården

Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården ISM skall verka för att stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt föra ut erfarenheter och kunskaper inom det

Läs mer