Tema: Sjukvård. Belysningsförhållanden på operation. Hillevi Hemphälä Lunds Universitet, LTH, Designvetenskaper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Sjukvård. Belysningsförhållanden på operation. Hillevi Hemphälä Lunds Universitet, LTH, Designvetenskaper"

Transkript

1 Nyhetsbrev Nr 5 Årgång 3, Oktober 2011 Tema: Sjukvård Liksom belysning och ljus är temat sjukvård ett brett begrepp. Vårdmiljön spänner från det mest privata till offentliga miljöer och mötesplatser. Sjukvårdsmiljön har också många funktioner, för personalen är det en arbetsmiljö, för vårdtagarna en miljö för behandling och återhämtning och för besökare och väntande patienter återigen en annan. Ett väntrum kan inte utformas på samma sätt som ett undersökningsrum, inte heller ett vårdrum som en operationssal. Ljus och belysning är en viktig faktor i upplevelsen av miljön, som påverkar oss på många sätt. Forskning har visat att återhämtning efter operation sker smärtfriare om man har ett fönster med utsikt över grönska i sitt vårdrum. Likaså behöver personalen tillgång till dagsljus för att må bättre. Flimmer och bländning kan upplevas som stressande av personer som redan befinner sig i en stressad situation. I detta nyhetsbrev redovisas fyra studier rörande sjukvårdsmiljö med skilda utgångspunkter. Avslutningsvis vill vi också hälsa alla välkomna till Katrineholm den november, då konferensen Future of energy efficient lighting hålls, med både svenska och utländska föreläsare. Har du inte redan anmält dig är sista dagen för registrering den 23 november. Belysningsförhållanden på operation Hillevi Hemphälä Lunds Universitet, LTH, Designvetenskaper Just nu pågår en studie av belysningssituationen i operationssalar. Den visuella arbetsmiljön är avgörande för kvaliteten vid öppen kirurgi, men många operationssalar erbjuder ej optimala ljusförhållanden. Syftet med studien var att utreda ljusförhållanden i operationssalar för allmän kirurgi. Då kirurgi är ett synkrävande yrke behöver den visuella arbetsmiljön vara på topp. Inom CIE och den svenska SIS standarden idag finns inga rekommendationer för belysningsstyrkan i operationssåret, dock finns där en kommentar som lyder till lux. Ursprunget till denna kommer troligen från hur mycket operationslamporna en gång i tiden kunde alstra. Numera är det inte ovanligt att operationslamporna ger uppemot lux, och tillverkarna verkar sälja dem efter devisen Ju mer-desto bättre!. Detta kan orsaka stora problem med kontrastbländning, då det kan ge mycket ljus i det centrala synfältet och betydligt mindre i det omgivande ljuset. Det bör aldrig vara större skillnader hos luminansen inom synfältet än 5:1 mellan arbetsuppgift och omgivning vid öppen kirurgi, vilket är det rekommenderade för synkrävande arbete. Det finns en koppling mellan ögonbesvär och muskuloskeletala besvär, om ögat måste anstränga sig ökar muskelaktiviteten i nacke och axlar. Detta kan i sin tur leda till en ökad kroppsbelastning. Då kirurgerna har en statisk arbetsställning är det viktigt att de inte behöver anstränga sina ögon för att inte öka på belastningen. I en förstudie mättes belysningsstyrkan vilken gav medelvärde på 14 operationssalar för operationssåret (fokusområdet för operationslamporna) på lux i centrum av operationsfältet och lux 20 cm ut från centrum. Medelvärdet för luminans i centrum var cd/m², men enbart cd/m² utanför fokusområdet för op-lamporna. Medelvärdet av allmänbelysningen för belysningsstyrka på op-salarna var lux och luminansen cd/m², vilket ger ett luminansförhållande på 140:1. Kirurger med ögonbesvär hade tre gånger högre grad av muskuloskeletala belastningssymtom, framför allt i höger axel. Luminansens jämnhet inom arbetsområdet var låg och det fanns stora skillnader. Den viktigaste parametern för bättre ljusförhållanden vid öppen kirurgi är en jämnare ljushet i hela operationsfältet. Detta kan också ge en bättre arbetsmiljö för kirurger och kan troligen uppnås genom bättre allmänbelysning på opsalar samt större fokusdiameter på operationslampor. Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för belysningsteknik har sponsrat en fortsatt studie för att undersöka hur eventuella rekommendationer för ett operationsbord egentligen bör formuleras. Ceebel Centrum för energieffektiv belysning

2 Utformningens betydelse för hållbar energianvändning Interaktionen mellan människa och styrning av belysning Belysning står för c:a % av den totala elektriska energianvändningen i offentliga miljöer. Tyvärr styrs belysning i offentliga miljöer ofta mycket statiskt. Huvudsyftet med doktorandarbetet, där Pimkamol Maleetipwan-Mattsson är huvudansvarig, är att identifiera grundläggande designkaraktäristika som främjar ett hållbart beteende i offentliga miljöer. Fokus i studien ligger på utformningen av strömbrytare och hur strömbrytarna visuellt kommunicerar med användarna och understödjer ett energieffektivt beteende. Tidigare studier rörande användares attityder till belysningsstyrning som genomförts ibland annat i Storbritannien, har visat, att när användarna har möjlighet att styra belysningen själva, väljer man oftast att sänka belysningsnivån under den rekommenderade. Många studier har också undersökt vilka karaktäristika det är som har betydelse för användarens acceptans och tillfredställelse i användningen av olika styr- och kontrollsystem för belysning och solskydd. Resultaten visar att man ofta är mer tveksam till helautomatiserade system och de flesta föredrar system där automatiken kan Pimkamol Maleetipwan-Mattsson och Thorbjörn Laike slås från och manuell styrning kan göras. Andra resultat illustrerar betydelsen av användarvänliga gränssnitt. Alltför hög komplexitet i systemet kan resultera i att man avaktiverar systemet och därför förlorar den energivinst man hade fått om det fortfarande var i drift. I den föreliggande studien jämförs förhållandena före en intervention, där befintliga strömbrytare byts ut mot mer användarvänliga och tydliga strömbrytare. Studien genomförs i offentlig sjukhusmiljö och just nu pågår förmätningar av energianvändning med befintliga strömbrytare. Under våren kommer dessa att bytas ut och därefter genomförs nya mätningar både avseende energianvändning och användarnas subjektiva upplevelse. Projektet som finansieras av FORMAS, beräknas vara avslutat 2013 och kommer att ingå som en del i Pimkamol Maleetipwans-Mattssons avhandling. Lysatmosfæren på fremtidens sengestue Lone Stidsen, Aalborg Universitet I Danmark arbejdes der lige nu med at skabe fremtidens hospitaler. I den forbindelse er der et øget fokus på brugere af hospitalet, og de fysiske omgivelsers sansemæssige betydning undersøges og forbedres, så de bedre understøtter brugernes behov. Der skrives bøger som Sansernes Hospital og Helende Arkitektur, og der skues til Evidence Based Designtraditionerne. Vi finder det vigtigt at arbejde videre på den eksisterende viden omkring sansemæssige faktorer som indretning, kunst, lys og akustik. Derfor bearbejder dette ph.d. projekt lyset evne til forbedrer oplevelsen af et ophold på en sengestue, sengestuens lysatmosfære, der kan være positivt medvirkende til patienternes helingsproces og giver et bud på, hvordan et lyskoncept til fremtidens sengestue kan udforme sig. Der eksisterer mellem arkitekter og designere en tavs viden omkring forståelsen af atmosfære og sensoriske kvaliteter i vores omgivelser. De ved, hvad det kræver at designe et interessant og inspirerende miljø. Der synes at være en kløft mellem forskning på området og det design, der udføres i praksis. Derfor er målet for dette projekt at have en praksis orienteret tilgang til forskningen, hvor lyskonceptet begrundes i forskningsbaserede studier. Lysdesignet udføres på Odense Universitets Hospitals afdeling for Ortopædkirurgi, hvor det evalueres af patienterne. Sengestuen er et komplekst rum, da der er mange forskellige brugere med til tider modsat rettede behov for lys. Det er et offentligt rum, men har samtidig referencer til den private sfære. Dansk Standard har udarbejdet retningslinier for kunstig belysning i sygehuse og skriver i stk 2: For den øvrige belysning må lysfarven vælges udfra patienternes behov for en tiltalende "hjemlig" belysning, hvilket i de fleste tilfælde vil betyde en farvetemperatur, der ikke er højere end 3000 K og en rimelig god farvegengivelse med Ra>80.

3 De målbare fakta, der er beskrevet, er selvfølgelig en del af det, vi forbinder med tiltalende og hjemlig. Men vi finder det ikke dækkende for oplevelsen af en hjemlig og tiltalende belysning på de sengestuer, vi har idag. Derfor er det vores hypotese, at der er andre parametre, der påvirker vores oplevelse af lysatmosfæren. Bl.a. vores socio kulturelle baggrund, geografiske placering, lysets horisontale og vertikale placering i rummet samt formgivningen af de lysrum, der dannes på sengestuen. Derfor stiller vi spørgsmål som: Hvordan forstås hjemlig og tiltalende, når det gælder belysning på sengestuen? Er der en forbindelse mellem måden, vi ser dagslyset, og måden vi benytter kunstlyset i vores hjem? Vi har tidligere udarbejdet Modellen Lysatmosfære. Her beskrives de parametre, der har betydning for opnåelse af en tiltalende lysatmosfære på sengestuen. Lyset, Rummet, Brugerne og Tiden. Der skelnes mellem dagslys og kunstigt lys, lysets informationer og effekt som funktion, æstetik eller symbolik. Rumdimensioner, rummets retning, materialer, overflader og genstande i rummet har også betydning oplevelsen. Tiden og tidspunktet for ophold i rummet er også et parameter, man skal forholde sig til. Brugerne kan deles op i kategorier som Patienter, Personale og Pårørende. De har forskellige præferencer og behov. Rummet fungerer som arbejdsrum for personale, og patienter og pårørende er det et soveværelse, en dagligstue, en spisestue og nogle gange endda et toilet. Lyset må derfor kunne understøtte funktioner som læsning, samtaler med personalet eller pårørende, at se TV eller måske at man går til hvile før den anden patient på sengestuen. Atmosfære modellen danner ramme til det koncept, vi har designet og installeret Odense Universitets Hospitals afdeling for ortopædkirurgi. Designet er uddybet og begrundet i delstudier, hvor vi har undersøgt brugernes præferencer relateret til lysatmosfære i danske hjem, samt hvordan lysdesignet kan optimeres ved at definere bruger zoner, så personalet har en fortrinsvis arbejdszone, når de har brug for det, og patienterne en hjemlig zone når de har det behov. Ud fra delstudierne, interviews og personlig oplevelse af sengestuen foreslår vi en horisontal 3 deling af rummet, så der kommer et "højt lysscenarie", et "midter lys scenarie" og et "lavt lysscenarie". Det høje lysscenarie giver en aktivt lys atmosfære. Vi kender den diffuse lysdistribuering fra f.eks. halbelysning og aktivitetsrum, hvor aktiviteter foregår stående, gående osv. Dette lysscenarie er fortrinsvis rettet til personalet, men også for patienter der ønsker et energiboost eller måske skal motiveres til at komme ud af sengen for at gøre deres daglige øvelser. I det midterste lys scenarie kan lyset variere på mange forskellige måder, både i hvor lysrummene er, men også i intensitet og højde. Lyset her har referencer til hjemmets belysning, hvor vi har mange lamper rundt i hjemmet, der kan tændes på forskellig vis. Der er forskellige ønsker alt efter om man spiser, ser TV, læser en bog eller har gæster. Her kan alle brugere i de fleste tilfælde indstille lyset efter behov. Lyset tilgodeser fortrinsvis patienternes behov og ønsker. Det lave lysscenarie danner en lysatmosfære, der opfordrer til afslapning uden aktivitet. Vi kender mest lyset fra naturen, hvor de lange skygger fra aftensolen har en påvirkning på de fleste. Lyset holdes under sengehøjde, da det styres af bevægelsessensorer når dagslyset ikke er til stede. Dermed kan man se, hvor man bevæger sig hen, uden at det forstyrrer andre på sengestuen. Lysdesignet evalueres i øjeblikket med spørgeskemaer, der bruger metoder som Semantisk Differentiale, Likert Skala. Her vurderes patienternes oplevelser af sengestuen. Phd. en og resultaterne om patienternes oplevelse af sengestuen forventes afsluttet i marts. Phd en laves af Lone Mandrup Stidsen og er samfinansieret mellem Philips Lighting DK og Aalborg Universitet. høj midterst lav

4 Påverkas patient och personal av miljön på ett intensivvårdsrum? Sue Harden, Skånes universitetssjukhus (SUS) Allvarligt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är särskilt utsatta för stress, dels genom att de vanligen har en livshotande sjukdom och dels av den miljö de befinner sig i. För en intensivvårdspatient är miljön helt okänd, det finns ingen miljö i samhället som liknar miljön vid en intensivvårdsavdelning. Ett flertal studier visar att miljön kring intensivvårdspatienten påverkar patientens upplevelser mestadels negativt (posttraumatisk stressyndrom). I sambandet mellan sjukdom och hälsa är den läkande miljön en viktig komponent. En läkande miljö Det kräver speciell hänsynsfullhet att skapa en läkande miljö vid en intensivvårdsavdelning. En läkande miljö kan göra skillnad på hur fort en patient återhämtar sig från sjukdom. Ett stort antal forskningsrön har visat att patienter upplever positiva resultat i en miljö som inkluderar naturligt ljus, element från naturen, lugnande färger, meningsfulla och varierande stimuli och en känsla av något vackert. Studierna visar att dessa patienter hade kortare vårdtid, behövde mindre smärtstillande läkemedel och var mindre negativa enligt sjuksköterskornas noteringar än de som inte behandlades i en läkande miljö. Ljud Sjukhusmiljön generar en hög ljudnivå. Dels för att det finns mycket och onödiga ljud från personal, telefoner, patienter, utrustning, larm, transporter etc och dels för att de material som finns i miljön vid sjukhus ofta är hårda och ljudreflekterande med dålig akustik. Stress hos personal och patient kan minskas genom att ljudnivån sänks. Kalendarium Green Tech Day november, Stockholm The Future of Energy Efficient Lighting November 28-30, Katrineholm 2005 undersöktes om personalen påverkades psykosocialt av en god eller dålig akustik på en hjärtintensiv avdelning. Ett formulär lämnades ut i början och i slutet av varje arbetspass till 36 sjuksköterskor, med frågor om arbetsmiljön. Rapportering och personalsamtal upplevdes tystare med ljudabsorberande tak. Personalen upplevde en minskad stress i en ljudabsorberande miljö. Studierna visade således positiva vinster för både patienter och personal med ett ljudabsorberande innertak. Om vårdpersonal upplever minskad stress genom påverkan av miljön på intensivvårdsrummet, blir den även indirekt en bättre vårdare och patienten mår bättre. Ljus Naturligt ljus/ultraviolett ljus ökar läkandeprocessen genom att öka metabolismen, stimulera immunförsvaret, sänka blodtrycket, motverka depression ångest och desorientering samt öka välmåendet. Naturligt ljus medverkar också till att bibehålla känslan för vad som är dag och natt och ger bättre sömn. Det är därför viktigt att anpassa ljuset, ett lugnt och behagligt ljus, med dimmer för kontroll av styrkan, samt anpassa ljuset till Seminarium energieffektiva sjukhus 2 december, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg Ljuset från Lund! En kunskaps- och upplevelsedag om belysningens roll 15 december Stadshallen, Lund dygnsrytmen, ljust på dagen och mörkt på natten, då detta ökar patientens känsla av kontroll och minskar risken för stress. Färg Dagens forskning ger ingen grund för att ge generella rekommendationer angående färgsättning i vårdmiljön. Det krävs mer specifik forskning, vad avser population, medicinsk diagnos och behov samt möjlighet att validera resultaten för att kunna dra slutsatser om färgsättningens betydelse för läkningsprocessen. Däremot visar aktuell forskning att vilken färg som än används skall den vara ljus och mild eftersom detta ger ett lugnande intryck. Interiör En avskalad inredning med en god enkel förvaring med inslag av naturträ rekommenderas. Oreda, lappar som sitter på väggarna, saker som stapplas på varandra, onödiga rullbord och stolar ökar den stress och oro som redan finns i sjukdomstillståndet. Möjlighet till enkelrum, dagsljus och att senatur via ett fönster minskar stress och ökar läkandet. Till slut Det behövs mer forskning om hur patienternas fysiska och psykiska hälsa påverkas av intensivvårdsrummets utformning för att kunna påstå att patienternas upplevelse av hälsa och tillfrisknande ökar av rummets utformning. Det finns studier visar att små kostnadseffektiva viktiga åtgärder så som att byta ut ett innertak från ljudreflekterande till ett ljudabsorberande har hög positiv påverkan på stress hos personal och patienter. För mer information - gå in på Tipsa gärna om aktiviteter till vårt kalendarium via mail

5 Programme of the 3rd conference on energy efficient lighting The Future of Energy Efficient Lighting 28th 30th November 2011 Katrineholm, Sweden Konferensprogram i korthet Monday, November 28. Key note speakers: Dr. Marc Fontoynont, France: SSL and the changed situation for lighting conditions Dr. Tarik Borogovac, US: Development of SSL What s new? Dr. Peter Raynham, UK: Outdoor street lighting Is LED the saviour? Dr. Graciela Tonello, Argentina: Energy efficient outdoor lighting in Argentina Dr. Yandan Lin, P. R. China: The balance between energy efficiency and lighting quality Dr. Takeshi Morita, Japan: Non-visual effects of light at different latitudes Tuesday, November 29. Workshops: Workshop 1: The future development of SSL Workshop 2: The impact of SSL in lighting design Workshop 3: The non-visual impact of new light sources Tuesday, November 29. Presentationer av projekt inom programmet: Dr. Annika Jägerbrand Dr. Maria Johansson Dr. Martin Lundmark Fo chef Tommy Govén CI. Peter Pertola CI. Magnus Bågenholm Dr. Karin Fridell Anter Dr. Per Olof Hedekvist -Beslutsprocesser och planering för energieffektivare väg- och gatubelysning -Utomhus LED-belysning i flerbostadsområden: Effekter för energianvändning samt upplevd trygghet och tillgänglighet -Minskad livslängd av energieffektiv belysning på grund av höga nivåer av elektromagnetiska störningar - Minskad energianvändning i klassrum med ljusstyrning - genom närvarodetektering och utnyttjande av dagsljus -Energieffektiv och hållbar belysning inom Uthållig kommun. Delresultat från avhandlingen: Var i byggprocessen försvinner information och kunskap om belysning? -Minskad miljöpåverkan och ökad energibesparing genom styr- och övervakningssystem för utomhusbelysning -Energibesparing, rumsupplevelse, funktionalitet vid belysningsplanering -Utvärdering av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik Onsdag, november 30. Utvärdering och sammanfattning av programmet samt tankar om framtiden Dr Marie-Claude Dubois Dr Kenneth Asp Dr Thorbjörn Laike Registrering: kan göras på länken Sista dag för registrering, 23 november Ceebel, centrum för energieffektiv belysning, är ett samverkansprojekt mellan Lunds Universitet och Tekniska Högskolan i Jönköping inom ramen för Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet. Syftet är att koordinera, bevaka och presentera forskning om och utveckling av energieffektiv belysning till såväl bransch som vetenskapssamhälle.

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

RegionCity Workshop 4

RegionCity Workshop 4 RegionCity Workshop 4 Förslag från Erik Møller Arkitekter, april 2013 Workshop Kunskap och Kultur Workshop 4 Kunskap och Kultur med fokus på et från våning 3 till våning 9. Uppgiften för A blir att tydliggöra

Läs mer

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2 Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2: Bekvämligheten med ljusstyrning Med Excellum2 ljusstyrningssystem kan din belysningsinstallation fungera optimalt. Du kan styra enskilda eller grupper

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

Belysningsprojekt. Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Hur upptäcka hög energianvändning? Vad initierar ett belysningsprojekt?

Belysningsprojekt. Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Hur upptäcka hög energianvändning? Vad initierar ett belysningsprojekt? Belysningsprojekt Vad initierar ett belysningsprojekt? När bör en anläggning byggas om? Arbetsmiljö? Kostnader/energi? Driftfrågor Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Klagomål Enkät som visar på brister Dialog

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål LJUSETS VÄKTARE Övningens mål De övergripande målen med övningen är att eleverna ska förstå sambandet mellan belysningen i klassrummet och energiförbrukningen att eleverna ska lära sig minska energiförbrukningen

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Behovsprocess på IVA

Behovsprocess på IVA Behovsprocess på IVA 2014-06- 10 Madelene Larsson, SICAHT Eva Douglas, IVA Mikael Aspegren, IVA Jessica Loudd, IVA CharloEe Romare, IVA Eva Bergman OEosson, LtB Intensivvårdsavdelningen! Eva Douglas! Avdelningschef!

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

Bättre komfort och prestanda i operationssalen

Bättre komfort och prestanda i operationssalen Operationslampor Bättre komfort och prestanda i operationssalen DAGKIRURGI OPERATIONSSAL Nya förbättrade MeriLED för kirurgiska ingrepp Ljuset spelar en betydande roll i operationssalen. Ljuset har inte

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Symposium. MediRum. Säröhus 8-9 november 2005. Skapa medicinska rum Ett kreativt symposium

Symposium. MediRum. Säröhus 8-9 november 2005. Skapa medicinska rum Ett kreativt symposium Symposium Säröhus 8-9 november 2005 Skapa medicinska rum Ett kreativt symposium Välkommen till ett symposium som behandlar alla de viktiga momenten i processen att skapa operationsrum och intensivvårdsrum.

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering.

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering. Skånes universitetssjukhus Minneskliniken i Lund Omvårdnadsplan för TRIVSEL Vårdtagare nr 1, född 1922, diagnos ospecifik demens Läkemedel: Datum: Kontaktperson: Bakgrund: Änkeman sedan flera år, har 2

Läs mer

Belastningsergonomi. Mät era högerhänder under föreläsningen. Belastningsergonomi. Människa Teknik Omgivning Organisation.

Belastningsergonomi. Mät era högerhänder under föreläsningen. Belastningsergonomi. Människa Teknik Omgivning Organisation. Belastningsergonomi Mät era högerhänder under föreläsningen Hillevi Hemphälä Avdelningen för Ergonomi Institutionen för designvetenskaper Lunds Universitet Belastningsergonomi Kunskapen om och samspelet

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

Arbeta rätt vid bildskärmen

Arbeta rätt vid bildskärmen Arbeta rätt vid bildskärmen Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu närmare 3 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Energieffektivisering av offentliga byggnader

Energieffektivisering av offentliga byggnader Energieffektivisering av offentliga byggnader Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 december 2009 TALARE FRÅN Mila Hamberg Handläggare Uthållig kommun Akademiska Hus Stockholm AB Peter Westhammar

Läs mer

Nya operationsmiljöer i Karlstad.

Nya operationsmiljöer i Karlstad. 1 Nya operationsmiljöer i Karlstad. Anskaffnings- och utformningsprocessen för medicinsk-teknisk utrustning Bakgrund Siffror Disposition Teknik Op-salar Arbetssätt Tider Anders Melin, SWECO, Karlstad Team:

Läs mer

Radisson Blu Riverside Hotel

Radisson Blu Riverside Hotel M O D E R N I N T E R I Ö R www.inredningsnyheter. se En specialbilaga från Modern Interiör Radisson Blu Riverside Hotel SPEKTAKULÄRT OCH INNOVATIVT IFS KONTOR MICROSOFT Intrum Justitia inreds med grön

Läs mer

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton Om alla företag skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor

Läs mer

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING TALLIN SKAPA EN PERFEKT KÄNSLA Trenden är tydlig vi spenderar allt mer tid i våra badrum och ställer högre krav på att få till den där perfekta känslan. Ska ditt badrum kännas

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Lean Healthcare. Strategiska staben

Lean Healthcare. Strategiska staben Lean Healthcare Strategiska staben En dag på Universitetssjukhuset i Lund 870 inneliggande patienter 2 900 patienter besöker olika mottagningar varav 180 uppsöker akut mottagningen 710 patienter röntgas

Läs mer

Dieselvakt. Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1. Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910

Dieselvakt. Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1. Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910 Dieselvakt Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1 Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910 Innehållförteckning: Innehållförteckning:... 2 Introduktion till Dieselvakt...

Läs mer

Arbetstid & hälsa risker och lösningar

Arbetstid & hälsa risker och lösningar Arbetstid & hälsa risker och lösningar Författare; Göran Kecklund Att arbeta skift och natt innebär stora påfrestningar på hälsan, ökar risken för arbetsskador och felbehandlingar i vården. Skift och nattarbete

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna Årgång 3, nr 3, December 2009 Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet Eller kanske inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det knappt går att hålla räkningen på

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er!

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Din regionala leverantör av utomhusbelysning Vill ni förbättra er utomhusbelysning? Av erfarenhet vet vi att en ny genomtänkt belysning kan

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Flexi garderobe og skohylder

Flexi garderobe og skohylder garderobe og skohylder Denne serie af garderobe- og skohylder i birkekrydsfinér er præcis som navnet antyder: fleksibel og tilpasses til alle behov. Serien er udviklet kontinuerligt i samarbejde med vores

Läs mer

Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling

Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling PRINCIP Huvudaktivitet 3 Hanna Ljungkvist (IVL Svenska Miljöinstitutet) Elin Eriksson (IVL Svenska Miljöinstitutet) Tomas Ekvall (IVL

Läs mer

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED Adelie Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmijön Pulverlackerad

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

MÄNNISKAN OCH LJUSET

MÄNNISKAN OCH LJUSET MÄNNISKAN OCH LJUSET Inom fysiken definierar man ljus som en elektromagnetisk strålning inom ett våglängdsområde som ögat är känsligt för. Det är alltså elektromagnetisk strålning som ger bilder på ögats

Läs mer

Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården

Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården ISM skall verka för att stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt föra ut erfarenheter och kunskaper inom det

Läs mer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer Diskret design K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish gör att skyltar och armaturer kan integreras i alla miljöer.

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Solveig Olausson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr. i psykologi Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Psykiska problem hos

Läs mer

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Presentation 2014-11-11 Peter Åberg, arkitekt MSA White arkitekter AB Hans-Erik Staaf White Åsa Carlestam White Peter Åberg White Operationssal Verksamhetens projektmål

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt?

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Seminariet arrangeras av SESAM Sverige i samarbete

Läs mer

ADHD. Vad vet man om tidsuppfattning och tidshantering hos personer med funktionsnedsättning? Vem kan ha kognitiva svårigheter?

ADHD. Vad vet man om tidsuppfattning och tidshantering hos personer med funktionsnedsättning? Vem kan ha kognitiva svårigheter? Vad vet man om tidsuppfattning och tidshantering hos personer med funktionsnedsättning? Del 2 2013 01 11 Vem kan ha kognitiva svårigheter? Intellektuell Funktionsnedsättning (IF); Utvecklingsstörning ADHD

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet Svend Erik Mathiassen, Charlotte Lewis Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet Svend Erik Mathiassen, Charlotte Lewis Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle Belastning, genus och hälsa i arbetslivet, Charlotte Lewis Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle Rapport 2013:9 1 Kostnader för sjukskrivning / sjukersättning Försäkringskassan 2011

Läs mer

Fritidshem PROGRAM. kunskap i gemenskap. Nordiskt symposium Jönköping 14 15 maj 2014

Fritidshem PROGRAM. kunskap i gemenskap. Nordiskt symposium Jönköping 14 15 maj 2014 Fritidshem kunskap i gemenskap Nordiskt symposium Jönköping 14 15 maj 2014 PROGRAM Fritidshemssymposium 14 15 maj 2014 Jönköping Fritidshem Kunskap i gemenskap Program Onsdag 14 maj 09.00-10.00 Registrering

Läs mer

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar Neonatalavdelningen Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Information till föräldrar 2 Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Målet med den här foldern är att hjälpa

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

!"#$"%&$&'($)*+,%-"./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare

!#$%&$&'($)*+,%-./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare !"#$"%&$&'($)*+,%-"./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare Att flytta till en annan kultur Lämna egna landet Lämna släkt, eventuellt familj Hitta nya gemenskaper Hitta arbete Hitta bostad

Läs mer

Sova kan du göra när du är pensionär

Sova kan du göra när du är pensionär Sova kan du göra när du är pensionär Återhämtning är mer än bara sömn Utan sömn tar kroppen stryk. Det gäller alla. Män, kvinnor, nattugglor, soffpotatisar och elitidrottare. Inte minst gäller det dem

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

Rätt ljus för människa och miljö

Rätt ljus för människa och miljö Rätt ljus för människa och miljö 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Ny undersökning visar Fel belysning på svenska arbetsplatser... 4 Rätt ljus bra för hälsan Ljusforskare Thorbjörn Laike om effekterna av fel belysning...

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Framtidens operationsavdelning

Framtidens operationsavdelning TA MED HELA TEAMET! GÅ 6 BETALA FÖR 5 Framtidens operationsavdelning Ny- och ombyggnation FÖR DIG SOM INTE FICK PLATS SIST Hör världsledande forskare om det senaste inom arkitektur inom vården Ta del av

Läs mer

Sydsvenska Belysningssällskapet

Sydsvenska Belysningssällskapet PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Sydsvenska Belysningssällskapet Tid: Onsdagen den 7 september 2011 Plats: Närvarande: Autoropa, Arlöv Jim Collin Katarina Hennig Rolf Hoppeler Ingvar Eriksson

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv Definition av omgivningskontroll Med omgivningskontroll menas att med annat styrsätt än en vanlig fjärrkontroll eller vanlig trycknapp styra saker i omgivningen

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Dokumentation i vården

Dokumentation i vården Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö 150520 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

Jobbigt för hjärnan och ögat med dåligt utformat IT-stöd

Jobbigt för hjärnan och ögat med dåligt utformat IT-stöd Sida 1 av 5 Det är självklart att man utformar bord och stolar egonomisk rätt, utifrån hur kroppen fungerar. Men det finns stora brister i hur IT fungerar ihop med hjärnans förmåga att minnas, orientera

Läs mer

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning idag, problematik och lösningar l Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning ofta största delen av verksamhetens elanvändning ndning stor sparpotential goda möjligheter m att förbf rbättra

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor 1 CRAMO ADAPTEO HYR FÖR FRAMTIDEN moderna material LJUS INTERIÖR Kraven på dagens lokaler är allt annat än små - och det med rätta.

Läs mer