KALLELSE Välfärdsnämnden VFN Kallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2015-02-26. Välfärdsnämnden VFN 2015-02-26. Kallelse"

Transkript

1 KALLELSE Välfärdsnämnden VFN Kallelse 1

2 KALLELSE Välfärdsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, , klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: Lena Tebring, Per Pennegård, Bengt Wällstedt - punkt 3 Fredrica Hass-Bergendorff - punkt 4-5 Weronice Rodin, Lars-Göran Nilsson, Patrik Krook - punkt 6 BrittMarie Hansson Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Ärenden 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Information om avtal med Google för att nyttja tjänsten Google Apps för Education (GAFE) kl Information om samarbetet mellan socialtjänst och utbildning 2015/ /219 5 Information om Ratten 2015/202 6 Årsredovisning / Information från konferens i Linköping om utsatta EUmedborgare 2015/45 8 Uppgift om beslutsattestanter och ersättare år / Välfärdsnämndens representanter i kommunala handikapprådet 2015/

3 KALLELSE Välfärdsnämnden 10 Enkätundersökning vid individ- och familjeomsorgen / Redovisning delegeringsbeslut 2015/ Anmälningar VFN 2015/ Övriga frågor 2015/146 3

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Välfärdsnämndens utskott VFNU 36 Dnr VFN 2015/176 Information om avtal med Google för att nyttja tjänsten Google Apps för Education (GAFE) Den 19 juni 2014 informerades dåvarande barn- och utbildningsnämnden, 56, om tjänsten Google Apps for Eduacation (GAFE) som är en molntjänst. Verktyget är mer lätthanterligt för elever och pedagoger att i realtid använda dokument tillsammans (formativ bedömning), jämfört med lärplattformen Fronter. Beslutet om att ingå avtal med Google togs av förvaltningschefen på delegation. Efter det att avtal ingåtts avvaktade förvaltningen att sätta igång då Datainspektionen hade synpunkter på en punkt i avtalstexten och att överprövning hade skett i andra kommuner. Google har ändrat i sin avtalstext och därmed ska Ängelholm sätta igång. Ytterligare dragning i ärendet kommer att ske på välfärdsnämndens sammanträde den 26 februari då också stadsjuristen deltar. Bengt Wällstedt och Per Pennegård redogör för ärendet. Ordföranden tackar för informationen. Just. sign. Utdragsbestyrkande 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden BUN 56 Dnr BUN 2014/179 Information om avtal med Google för att nyttja tjänsten Google Apps för Education (GAFE) Ärendebeskrivning De stora satsningar inom IKT som gjorts de senaste åren inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Ängelholm har medfört att det inkommit nya önskemål från pedagoger om tillgång till tidsenliga och nya verktyg. Ett av de verktyg som mest förekommit i diskussionerna är Googles kostnadsfria molntjänst Google Apps för Education (GAFE). Användningen av tjänsten motiveras bland annat av att skollagen och skolformernas läroplaner föreskriver att eleverna ska tränas i att använda moderna IKT-verktyg och att GAFE är en tjänst som efterfrågas av verksamheten och allmänt anses hålla god kvalitet för ändamålet. Med avtalet säkras också att användningen sker under juridiskt korrekta former och att vi undviker en oorganiserad anslutning till Googles publika tjänster. Verktyget möjliggör samarbete mellan pedagog/elev, pedagog/pedagog och elev/elev samt att det underlättar den formativa bedömningen som enligt styrdokumenten ska prägla verksamheten. Beslutet om att ingå avtal med Google tas av förvaltningschefen på delegation och tillsänds barn- och utbildningsnämnden för information. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 30 maj 2014 Avtal, riskanalys samt juridiskt övervägande Bengt Wällstedt och Per Pennegård redogör för ärendet. Arbetsutskottet var vid sitt sammanträde den 12 juni 2014 inte beslutsmässigt, så ärendet överlämnades direkt till nämnden för beslut. Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen Beslutet expedieras till: FC, Per Pennegård, Bengt Wällstedt Just. sign. Utdragsbestyrkande 5

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Välfärdsnämndens utskott VFNU 53 Dnr VFN 2015/210 Årsredovisning 2014 Ärendebeskrivning Samtliga nämnder ska enligt ekonomiavdelningens anvisningar för bokslut, lämna in årsredovisning för år Underlaget innehåller beskrivning av nämndernas verksamhet under året, ekonomisk analys, framtiden, uppföljning av nämndmålen med analys utifrån övergripande perspektiv, viktiga händelser samt uppföljning av nämndens kvalitetsdeklarationer och uppdrag. Konstateras att delar av socialtjänstens verksamhet från år 2015 organisatoriskt tillhör kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 30 januari 2015 Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2014 Årsredovisning för socialnämnden 2014 Ekonomerna Weronice Rodin, Lars-Göran Nilsson och Patrik Krook redogör för ärendet. Beslut Utskottet föreslår välfärdsnämnden besluta att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag till årsredovisning 2014, att godkänna socialförvaltningens förslag till årsredovisning 2014, samt att beslutet översänds till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: VFN Just. sign. Utdragsbestyrkande 6

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer VFN 2015/210 Ekonom Weronice Rodin Välfärdsnämnd Bokslut och årsredovisning budgetåret 2014, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Ärendebeskrivning Samtliga nämnder ska enligt ekonomiavdelningens anvisningar för bokslut, lämna in årsredovisning för år Underlaget innehåller beskrivning av nämndernas verksamhet under året, ekonomisk analys, framtiden, uppföljning av nämndmålen med analys utifrån övergripande perspektiv, viktiga händelser samt uppföljning av nämndens kvalitetsdeklarationer och uppdrag. Konstateras att delar av socialtjänstens verksamhet från år 2015 organisatoriskt tillhör kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 30 januari 2015 Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2014 Årsredovisning för socialnämnden 2014 Förslag till beslut välfärdsnämnden förslås besluta att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag till årsredovisning 2014, att godkänna socialförvaltningens förslag till årsredovisning 2014, samt att beslutet översänds till kommunstyrelsen. Tony Mufic Chef huvuduppdrag Weronice Rodin Ekonom Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 7

8 ÅRSREDOVISNING 2014 Barn- och utbildningsnämnden Årets verksamhet 2014 var året då Barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter tog ett viktigt steg framåt i samarbetet med högskolor och universitet. De erfarenheter/framgångar som Modellskolan i Strövelstorp bidragit med, där lärare i samverkan med Halmstad högskola, forskar i sin egen praktik, har lett till ytterligare satsningar, där såväl förskola, som grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning, på olika sätt knyter an och stärker den vetenskapliga grunden och den väl beprövade erfarenheten i det dagliga arbetet. I dagsläget bedriver samtliga verksamheter inom förvaltningen ett kvalitetsarbete med utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Som exempel på hur Barn- och utbildningsförvaltningen stärker den vetenskapliga grunden i verksamheten, är den pågående satsningen på utbildning av Lärprocessledare i lokal skolutveckling i samarbete med Göteborgs universitet. Hitintills har ca 120 lärare i förskola grundskola och gymnasium genomgått utbildningen och den är planerad att fortsätta även under Den påbörjade satsningen med hitintills 4 kommunlicentiater som går forskarskola är ett annat exempel. Förvaltningens medforskande medarbetare med utgångspunkt i förskola och skola bidrar på detta sätt till att vidga och fördjupa verksamheternas kunskap och kompetens kring hur man kan utveckla kvaliteten genom en tydlig förankring i just forskning och beprövad erfarenhet. Kvalitet och utveckling skall ses i ett sammanhang. Ett exempel på ett sådant nära sammanhang är när Ängelholms kommuns styrmodell Ratten visade att förskoleverksamheten behövde utveckla sina arbetsformer kring dokumentation, uppföljning och analys av verksamheten. För att kunna möta upp detta behov, deltog förskoleverksamheten sedan i en kurs inom förskolelyftet i samverkan med Malmö högskola. Barn- och utbildningsförvaltningen har fattat beslut om och startat upp arbetet med övningsskolor. Det blir övningsskolor utifrån ett grundskoleperspektiv, som tar emot ett större antal lärarstudenter från högskolorna i syfte att skapa kontinuitet och en god kvalitet för lärarstudenterna och deras verksamhetsförlagda utbildning. Inför 2015 planeras en utvidgning av Ängelholms övningsskolor, som även kommer att omfatta lärarstudenter riktade till förskolan. Det är en styrka att Ängelholms kommun på detta sätt, genom ett nära samarbete med högskolorna, tar ett aktivt ansvar för lärarutbildningens kvalitet och de lärarstuderandes kompetenser inför deras kommande yrkesverksamhet. Ängelholms kommun har dessutom gått med i Ifous från och med november Ifous är ett fristående forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att sprida resultat av aktuell forskning och skolutveckling. Nämndens genomgripande och inkluderande satsning på En dator per elev, nådde sin fullbordan i samband med höstterminens uppstart. Nu har samtliga elever i grundskolan åk 1-9 samt gymnasieskolan en egen dator. Förskolan knyter an till de digitala verktygens möjligheter genom att barnen blir medskapande i sitt lärande via lärplattor. Lärmiljön i Ängelholms kommuns förskola, grund- och gymnasieskola påverkas av denna satsning och utvecklingen går mot ett lärande och en undervisning där de digitala verktygens möjligheter värderas och beaktas i syfte att skapa förutsättningar för alla barns och elevers kunskapsutveckling. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 8

9 2 (3) 2. Ekonomisk analys Barn- och utbildningsnämnden hade 2014 en budgetomslutning på 807,1 mnkr och en positiv budgetavvikelse på XX mnkr. Barn och utbildningsnämnden arbetar för en långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande utifrån givna förutsättningar. Förbättrade resultat kan avläsas i betygsstatisktiken samtidigt som kostnadsnivån per elev både inom grundskola och gymnasieskola ligger lägre än både Skåne och riket. Barn och utbildningsnämnden har lyckats genomföra denna resultatförbättring med en budget i balans. Barn och utbildningsnämnden har de senaste åren valt att i budget bibehålla satsningar i verksamheterna som visat sig vara framgångsrika för ökad måluppfyllse. Nämnden tar också del i de statliga satsningar som görs inom skolområdet. Ängelholms förskolor och skolor ät attraktiva och intäkter för elever från annan kommun blev högre än budgeterat, då antalet elever ökat mer än förväntat (+4,4 mnkr). De senaste två åren är nettotillskottet av interkommunala elever ca 60. Avveckling av de lägre årskurserna under hösten 2014, i den fristående skolan Vittra/Fram, resulterade i att lägre kostnader för ekonomiskt bidrag. Endast 7 av de elever som under vårterminen 2014 gick på Vittra/Fram var kvar i fristående verksamhet under höstterminen. Bidrag till fristående förskolor blev lägre än budgeterat (+4,2 mnkr). Den huvudsakliga orsaken var att hyreskostnad blivit lägre i samband med kommunens överföring av sina lokaler till Ängelholms lokaler AB. Både inom förskole- och fritidshemsverksamheten har barn- och utbildningsnämnden märkt en ökad nyttjandegrad de senaste åren. Troliga orsaker kan vara utökad rätt till allmän förskola men också en ökad medvetenhet om förskolan och dess pedagogiska uppdrag som tydliggörs ytterligare genom läroplanen för förskolan. Den ekonomiska konsekvensen är ökade föräldraintäkter men samtidigt en ökad kostnad i verksamheten. Ökningen är störst i åldersgruppen 1-3 år där andelen barn i förskolan ökat från 81% till 96% sedan år Satsningen på En dator per elev har fortskridit enligt plan och datorer har succesivt köpts in. Antalet elever har varit fler och inköpspriset blev därmed något högre jämfört med den ursprungskalkyl som utgjorde grunden för satsningens budget. En dator per elev innefattar från och med hösten 2014 år 1 till år 3 på gymnasiet, totalt 12 årskurser. Under uppfördes en ny förskola i Skälderviken som togs i drift i början på Även i Hjärnarp har det byggts en ny förskola, som öppnade i januari I Munka-Ljungby har förskolelokaler renoverats och skapat en ny förskola, Munkabyns förskola, som är en sammanslagning av Munkabobarnens förskola och Katthults förskola. Under året har investeringsbudgeten också använts till övriga inventarier inom verksamheten, t ex smartboards, skrivare/kopieringsmaskiner och matsalsmöbler mm. 3. Framtiden Barn- och utbildningsnämnden upphör och bildar tillsammans med individ- och familjeomsorg, verksamhet för funktionshindrade och arbetsmarknadsåtgärder, den nya Välfärdsnämnden med huvuduppdraget Lärande och Familj. Höga förväntningar och nya förutsättningar präglar därmed Ängelholms kommuns helhetsgrepp 9

10 3 (3) kring familj, skola och arbetsmarknad. Tidiga insatser, minskat utanförskap och fortsatt progression i förbättringsarbetet är tydliga utmaningar där arbetet stärks genom samverkan och helhetssyn - utgångspunkterna för Lärande och Familj. Lärande och Familj tar fram en gemensam grund att stå på. Bärande idéer kopplas an till visionen om Kunskapsstaden Ängelholm. Visionen lyfter gemensamma perspektiv som Kunskap Lärande, Helhet och Mångfald/ Internationalisering och behöver tolkas och förstås så att de blir meningsfulla och omfamnas av alla verksamheter inom Lärande och Familj. Kapaciteten kring förbättringsarbetet blir avgörande. Arbetsformer och metoder ses över. Lärande och Familj tar hand om det som fungerat väl inom respektive verksamhet men vågar också ta sig an det som behöver bli bättre. Samarbete och kollegialt lärande med Ängelholmarnas bästa i fokus. 4. Ekonomi, mnkr Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 125,6 125,9 Verksamhetens kostnader 916,0 929,5 varav personalkostnader 520,4 536,9 varav lokaler 116,0 113,8 varav ränta och avskrivningar 4,1 6,8 varav övrigt 275,6 272,6 Verksamhetens nettokostnader 790,4 806,6 Budget 792,8 807,1 Driftbudgetavvikelse 2,4 3,5 Nettoinvesteringar 6,4 9,3 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid ,00 10

11 ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnd Årets verksamhet Från år 2014 infördes en ny organisation för myndighetshandläggning inom socialtjänsten. Förändringen innebar att flertalet av biståndsbesluten inom socialtjänsten samlades organisatoriskt inom samma enhet. Då en ökning av antalet institutionsplaceringar inom individ- och familj kunde noteras under första delen av 2014 beslutades att dessa ärenden inom myndighetsenheten skulle organisatoriskt återgå till sin ursprungliga tillhörighet, d.v.s verkställighetsorganisationen. Detta för att få en tydligare koppling mellan beslut och verkställighet. Inom Individ- och familjeomsorgen har under året en viss ökning av ärendemängden inom försörjningsstödsområdet skett. Även inom myndighetsutövningen har antalet ärenden gällande barn och unga ökat vilket genererar fler insatser och ökade kostnader. Vidare har arbetet med det vräkningsförebyggande arbetet fortsatt med bl.a. en ny samlad organisation för boendestödsinsatser. Alternativa boendelösningar istället för dygnet runt har varit i fokus under året. Kartläggning av vårdkedjor för barn, unga och vuxna har resulterat i omstrukturering inom öppenvården för att bättre uppfylla förutsättningarna för effektivt resursnyttjande. Det finns idag större möjligheter att tillgodose det ökade behovet av insatser i öppna former. Inom integrationsverksamheten har såväl antalet ensamkommande barn som avtalsflyktingar ökat. Inför år 2015 har nytt avtal tecknats med Migrationsverket innebärande att antalet tillgängliga platser för ensamkommande barn ökar från 10 till 28. Inom äldreomsorgen har hemtjänstinsatserna i det ordinära boendet fortsatt att öka (+ 8%). Som ett led i en effektivisering och säkerställande av insatstid har införts ett nytt biståndsbedömningsverktyg (ICF), som ger mer individualiserade beslut och insatstider inom hemtjänsten. Inom särskilt boende har Solhaga varit föremål för granskning av Arbetsmiljöverket och det befarades att boendet p.g.a. av brister i fastigheten skulle behöva stängas. Arbetet med att riskbedöma och att åtgärda arbetsmiljön där fortgår. Vid vårdboende Bokhöjden i Hjärnarp har Adium Oomsorg under året övertagit entreprenörskapet. Hälsostadsprojektet som påbörjades under hösten 2013 och som är ett samverkansprojekt med Regionen har under 2014 fortsatt att utvecklas, bl.a. genom uppstart av ett mobilt vårdteam. Inom funktionsnedsättningsområdet har antalet assistansärenden där kommunen har hela ansvaret ökat dramatiskt under året. Detta beroende på framförallt omprövningar och striktare bedömning av Försäkringskassan men även p.g.a. tillkommande ärenden. Efterfrågan på särskild boendeplats inom funktionsnedsättningsområdet är fortsatt stor och trenden tenderar att öka. Under året har tagits beslut av kommunfullmäktige att ge uppdrag till Ängelholmslokaler att påbörja byggnation av två gruppbostäder i Munka Ljungby. Dessa gruppbostäder kommer i första hand utgöra ersättningsbostäder till boendena på nytorgsgatan och sandvångsgatan. Verksamheten var under året utsatt för en allvarlig händelse vid ett av gruppbostäderna där en personal blev attackerad av en brukare. Händelsen har föranlett översyn av olika rutiner gällande säkerhetaspekter mm. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 11

12 2 (3) 2. Ekonomisk analys För Socialtjänsten i sin helhet redovisas för år 2014 ett negativt resultat uppgående till 17,4 mnkr (-9,9 mnkr år 2013). Socialtjänsten har från verksamhetsårets början befarat ett budgetmässigt underskott, dock har underskottet ökat under senare delen av året. Underskottet kan till stor del hänföras till allt fler beviljade och verkställda timmar gällande hemtjänstinsatser (-13,0 mnkr). Under året kan noteras en ökning med ca 8 % gällande beviljad insatstid för hemtjänst i Ängelholms kommun. Motsvarande ökning kan konstateras i många andra kommuner och kommer med all sannolikhet att fortsätta. Den nya hemtjänstorganisationen har allt mer hittat sina former och redovisar för andra halvåret 2014 kostnader som ligger i nivå med tilldelade resurser. Detta innebär att de framtida problemen för hemtjänsten framförallt kommer att handla om att klara volymökningar. För äldreomsorgens särskilda boenden, vårdboenden och demensboenden, har socialförvalningen lyckats väl med en budget i balans. Inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har under året en dramatisk ökning av personlig assistansärenden där kostnadsansvaret i sin helhet åvilar kommunen. Detta är bl.a. en effekt av försäkringskassans betydligt striktare bedömning gällande brukares behov av assistans. Ökningen av assistansärenden enligt LSS under år 2014 motsvarar ca 7,0 mnkr (ca 12,0 mnkr på årsbasis). Trots denna kostnadsökning klarar verksamheten ett budgetmässigt resultat som ligger i paritet med budget. Detta bl.a. genom en försening av färdigställande av nya gruppboendeplatser. För den samlade individ- och familjeomsorgen redovisas ett resultat strax över budget (-0,9 mnkr). Kostnadsnivån för försörjningsstöd har under året ökat något och visar ett underskott mot budget på -1,6 mnkr. Dock står sig Ängelholm mycket väl jämfört med många andra kommuner. Institutionsvården är som alltid mycket svårbedömd och visar på ett budgetunderskott med ca 2,8 mnkr. Budgetunderskotten inom verksamheten balanseras till stor del upp av positiva överskott gällande boendestödsinsatser samt integrationsverksamheten. Under flera år har socialtjänstens anslag för bostadsanpassningsbidrag varit otillräckligt. Antalet och omfattningen på kommande ärenden är omöjliga att förutse. För år 2014 uppgår underskottet till 2,3 mnkr för denna verksamhet. Övriga poster som belastar socialtjänstens budget negativt år 2014 är en lokaleffektiviseringspost 2,2 mnkr (ursprungligen 3,5 mnkr), förstärkningar av bemanningen inom myndighetsenheten för att säkerställa utredningar gällande barn och ungdomsärenden, extern vård samt mindre intäkter inom äldreomsorgen än beräknat bl.a. genom vakanshållna platser och uteblivna indexuppräkningar. 3. Framtiden Individ och familjeomsorgen kommer i den nya kommunorganisationen ha fortsatt fokus på vidareutveckling av vårdprocesser och hemmaplanslösningar utifrån den enskildes behov liksom kostnadseffektivitet och kvalitet. I den nya organisationen kommer myndighetsdelen avseende individ- och familj resp. LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) att ingå. Inom integrationsverksamheten finns från år 2015 ett nytt avtal med Migrationsverket som innebär att Ängelholms kommun skall tillhandahålla 28 boendeplatser, varav minst 20 alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn. Förutsättningarna för äldreomsorgen kommer under kommande år fortsatt vara en stor utmaning 12

13 3 (3) för kommunen. I enlighet med ovan ekonomiska analys sker i princip en konstant ökning av beviljad hemtjänsttid. Inom särskilt boende finns i dagsläget personer som blivit beviljad plats men där kommunen inte kan verkställa besluten. Det är viktigt att den framtida boendesituationen belyses för att säkra upp att Ängelholms kommunen har boenden som svarar upp mot behoven. Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning är i skriande behov av nya gruppbostäder. Under senare tid har inkommit ett antal nya ansökningar (9) om bostad med särskild serviceboendeplats. I planeringen finns två nya gruppboenden i Munka Ljungby samt ytterligare en gruppbostad. Dock kan dessa boenden bli verklighet först framåt 2016/2017. Ett stort frågetecken för 2015 gäller den allt striktare bedömning som försäkringskassan har påbörjat gällande beviljande av personlig assistans. Om det inte blir någon ändring i de rättsliga processer som pågår gällande assistansärenden där försäkringskassan inte beviljat assistansersättning kommer detta innebära en ytterst tung kostnadspost för Ängelholms kommun under år Ekonomi, mnkr Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 188,2 206,9 Verksamhetens kostnader 894,2 939,1 varav personalkostnader 536,2 546,7 varav lokaler 83,7 77,3 varav ränta och avskrivningar 1,2 1,2 varav övrigt 273,0 313,8 Verksamhetens nettokostnader 706,0 732,1 Budget 696,1 714,7 Driftbudgetavvikelse -9,9-17,4 Nettoinvesteringar 2,3 1,3 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid ,36 13

14 Uppföljning kvalitetsdeklaration 2014 Barn- och utbildningsnämnd Förskola Måluppfyllelse Kommentar Vi erbjuder plats i förskolan inom 3 månader. Vi erbjuder en förskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en förskola med en trygg, pedagogisk verksamhet där barnen hela tiden lär och utvecklas. Utifrån de svar som inkommit via förskole-enkäterna framkommer att barn och föräldrar är nöjda med verksamheten. Förskolornas arbete med barnens lärande kring språk och kommunikation samt matematik, har börjat hitta former som blir en naturlig del av den pedagogiska vardagen i verksamheten. Man har även identifierat behovet av ett fördjupat arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan. Utmaningen framöver är att kunna arbeta med alla ämnesområden som en helhet och kommunicera detta till vårdnadshavarna. Grundskolan Måluppfyllelse Kommentar Vi erbjuder en skola i tydlig digital utveckling med moderna och pedagogiska lärmiljöer. Vi erbjuder en skola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en skola där du utöver engelska, även kan välja att studera franska, spanska eller tyska. Samtliga elever har tillgång till ITutrustning i sin undervisning och satsningen En dator per elev kommer blev fullt utbyggd under ht-14. Grundskolan har visat på en stabil resultatutveckling, där de genomsnittliga meritvärdena återigen ökade jämfört med föregående år. Satsningar på undervisningens innehåll och utformning med utgångspunkt i elevernas lärande, har initierats på nationell- kommunal- och skolnivå. 14

15 Uppföljning kvalitetsdeklaration 2014 Barn- och utbildningsnämnd Gymnasieskola Måluppfyllelse Kommentar Vi erbjuder en gymnasieskola med moderna lokaler och en stark digital utveckling som ger dig möjligheter till spännande lärande och personlig utveckling. Vi erbjuder en gymnasieskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en gymnasieskola där du kan bli behörig till högskolan oavsett vilket program du väljer. Vi erbjuder en gymnasieskola där du får hjälp och stöd med studierna för att du skall kunna nå bättre resultat. Vi erbjuder dig en gymnasieskola med ett välutvecklat elevinflytande i samarbete med den lokala skolledningen och SECO (Sveriges Elevers Centralorganisation). Ängelholms gymnasieskola erbjuder 13 nationella program i moderna och ändamålsenliga lokaler med modern IT-teknologi. För 2014 gäller nya bestämmelser där endast elever med examensbevis uppnår behörighet till högskolestudier. Denna skärpning av bestämmelserna beräknas medföra ökade krav på de förutsättningar undervisningen ger de studerande. Vuxenutbildning Måluppfyllelse Kommentar Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och tillgänglighet. Därför kan vi anpassa utbildningen efter dig som individ. Vi erbjuder en studiemiljö som präglas av omtanke och öppenhet, där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Gymnasial vuxenutbildning erbjuds, där Vård och omsorgsprogrammet bedrivs i egen regi, allmänna ämnen har upphandlats (Folkuniversitetet, Hermods), och där utbytet med närliggande kommuner rörande yrkesutbildning är omfattande. Traditionell lektionsundervisning i allmänna ämnen kan tillgodoses genom Komvux Kärnan i Helsingborg. För SFI(svenska för invandrare) gäller löpande antagning och löpande övergångar mellan olika kursnivåer. 15

16 Uppföljning kvalitetsdeklaration 2014 Barn- och utbildningsnämnd Valfrihet inom ett spann på fem timmar/vecka vad gäller undervisningstid samt kvällsundervisning. Särskild utbildning till undersköterska (elev med annat modersmål) i kombination med yrkessvenska. Särvux verksamhet sker helt utifrån individuell planering. 16

17 8. Uppföljning kvalitetsdeklaration 2014 Socialnämnd Familjerätt Måluppfyllelse Kommentar Vi återkommer inom två arbetsdagar efter att vi blivit kontaktade. Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ett ärende går till samt hur lång väntetid ärendet förväntas ta. Vi erbjuder föräldrar samarbetssamtal vid separation och garanterar tid inom en månad. Vi erbjuder adoptivföräldrar stöd och rådgivning genom öppenvårdsgruppen Älvan. Familjerättsverksamheten har klarat att leva upp till kvalitetsdeklarationen trots stundtals hög arbetsbelastning. Perioderna då arbetsbelastningen varit hög har gruppmedlemmarna delat upp arbetet med att ta hand om nya inkommande samtal. På så sätt har verksamheten säkrat upp såväl den löpande verksamheten som inkommande samtal. Missbruksvård Måluppfyllelse Kommentar Vi har möjlighet till omedelbart agerande om någon riskerar att fara illa av sitt missbruk. Vi erbjuder personligt möte mellan dig och din handläggare inom sju dagar från första kontakt. Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ditt ärende går till. Vi har en utredningstid på maximalt fyra månader. Vi erbjuder stöd och råd till dig som är anhörig till en person med missbruk inom sju dagar från första kontakt. Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Vuxengruppen har under 2014 arbetat för att sökanden inom 5 arbetsdagar ska få komma på besök till en handläggare. Detta har så gott som alltid kunnat tillgodosetts. Verksamheten är tydlig med att informera om hur en utredning går till redan vid första besöket. Det behöver oftast upprepas under utredningstiden. Anhöriga till sökande får alltid erbjudande om stöd och råd. Om en anmälan eller ansökan bedöms som akut har besök eller hembesök erbjudits samma dag. 17

18 8. Uppföljning kvalitetsdeklaration 2014 Socialnämnd Hemvård Måluppfyllelse Kommentar Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig. Vi som arbetar inom hemvården bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Vi erbjuder möjlighet för dig att själv välja utförare av hjälpen enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem i hemvården): kommunens hemvård eller en privat leverantör som godkänts av kommunen. Samtliga kvalitetsdeklarationer inom hemtjänsten anses vara implementerade och kända i verksamheten. Trygghetsjour Måluppfyllelse Kommentar Vi besvarar ditt larm dygnet runt med målet att du ska få hjälp inom trettio minuter efter att du har larmat. Vid larm där vår personal bedömer att du behöver kontakt med distriktsköterska eller läkare hjälper vi dig med kontakten. Vi inom trygghetsjouren bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Delvis uppfyllt Gällande målsättningen att få hjälp inom 30 minuter är detta något som trygghetsjouren inte alltid kan leva upp till. Dock har väntetiden gått ner jämfört med föregående år. Det kan också noteras att alla trygghetslarm samt larmklockor testas en gång per dygn för att garantera funktionen. Särskilt boende Måluppfyllelse Kommentar Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig. Vi erbjuder dig möjlighet att påverka innehållet i verksamheten genom att medverka i husråd tillsammans med personal. Delvis uppfyllt Gällande kvalitetsdeklarationen om möjligheten att påverka innehållet i verksamheten genom medverkan i husråd fungerar inte fullt ut på samtliga särskilda boenden. 18

19 8. Uppföljning kvalitetsdeklaration 2014 Socialnämnd Bostad med särskild service enligt LSS Vi kommer tillsammans med dig att starta arbetet med din genomförandeplan inom en vecka från det att du har flyttat in. Du får möjlighet att en gång i veckan med stöd av personal delta i en egen fritidsaktivitet. Du har givetvis också möjlighet att delta i gruppaktiviteter där det redan ingår personalstöd. Måluppfyllelse Kommentar Varje brukare ges möjlighet till en egen aktivitet per vecka. Uppföljning sker månadsvis. Korttidsvistelse i korttidshem enl LSS Du får under helger och lov möjlighet till planerade och stimulerande utomhusaktiviteter med pedagogiskt stöd av personalen. Måluppfyllelse Kommentar Regelbundet erbjuds olika fritidsaktiviteter där personalen alltid deltar och stödjer ungdomarna. Minst en gång per månad har varje ungdom haft möjlighet att vara med om någon aktivitet. Det erbjuds också aktiviteter varje helg utifrån ungdomarnas förutsättningar. Daglig verksamhet enligt LSS Måluppfyllelse Kommentar Din dagliga verksamhet skapar vi tillsammans med dig utifrån dina individuella önskemål och behov. Minst två gånger per år kommer vi tillsammans med dig att utvärdera din dagliga verksamhet. Utifrån dina förutsättningar garanteras du utmaningar som främjar din fortsatta personliga utveckling. Genomgång av genomförandeplanerna sker 2 ggr per år då man träffas för att går igenom o utvärderar innehållet. Önskemål om arbetsplats beaktas alltid o vi föreslår även byte av plats i utvecklingssyfte. 19

20 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Förvaltningschef: Tony Mufic 7. Uppföljning av nämndmålen Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikatio ner, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Nämndmål Nyckeltal Mål 2014 En mer aktiv medborgardialog. Nolltolerans gällande alla former av diskrimineringar, kränkning, våld och hot. Det hälsofrämjande arbetet bygger på: Ett kontinuerligt värdegrundsarbe te Fysisk aktivitet Barnens och elevernas inflytande, delaktighet och ansvar. All verksamhet bygger på ett barn- och miljöperspektiv. Andelen barn, elever och föräldrar som upplever att de har en aktiv dialog med verksamhetern a. Andelen barn, elever och personal som känner sig trygga i sin verksamhet. Andelen barn och elever som tycker att de får möjlighet till inflytande, delaktighet och får ta ansvar när det gäller sitt eget lärande. Andelen verksamheter som präglas av ett barn- och miljöperspekti v enligt nationella och kommunala styrdokument. Andelen verksamheter som kan visa på minst tre genomförda insatser som stödjer någon/några av de sex perspektiven i Ängelholms kommuns miljöplan. Prognos april (helår) 100% 3 st Prognos helår 25st 2014 Prognos aug (helår) Prognos helår 13 st 2014 Utfall 2014 Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse: 13 st Delvis uppfyllt >Åk 3 95% 91% 91% 91% Delvis uppfyllt >Åk 6 95% 96% 96% 96% >Åk 9 93% 92% 92% 92% Delvis uppfyllt >Åk 3 78% 75% 75% 75% Delvis uppfyllt >Åk 6 71% 72% 72% 72% Delvis uppfyllt >Åk 9 70% 68% 68% 68% Ej uppfyllt 100% 100% 100% 100% From 2014 Nyckeltalet stäms av hösten-14 via fokusinlämn ing i BUF Årshjul. Prognos helår >80% Nyckeltal et stäms av hösten-14 via fokusinlä mning i BUF Årshjul. Prognos helår >80% Nyckeltalet stämdes av till att tangera 80%, vilket gör att vi inte fullt ut når upp till prognostisera de värdet. Delvis uppfyllt Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Redovisning av reviderade eller nytillkomna rutiner som direkt möjliggör insatser i ett tidigt skede. From 2014 Nyckeltalet stäms av i augusti 2014, efter genomförd delrapporter ing i BUN. Nyckeltal et stäms av under hösten 2014, efter genomför d delrappor Nyckeltalet uppfyllt då åtgärder som möjliggör insatser i ett tidigt skede är sammanställ 20

21 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Förvaltningschef: Tony Mufic Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Mål 2014 Prognos april (helår) Prognos aug (helår) tering i BUN. Utfall 2014 da. Måluppfyllelse: Effektiva verksamheter Arbeta för All verksamhet långsiktig skall utifrån givna hållbarhet och förutsättningar ett effektivt och kreativa resursutnyttjan strategier, skapa de i all ett gott arbetsklimat, en planering. trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Förskolan Andelen personal och vårdnadshavar e som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med barnens språk och kommunikatio n Andelen vårdnadshavar e och personal som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med matematik Andelen vårdnadshavar e och personal som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med naturvetenska p och teknik. Personal 100% 98% 98% 98% Delvis uppfyllt Vårdnadshavare > 96% 95% 95% 95% Delvis uppfyllt Personal >99% 97% 97% 97% Delvis uppfyllt Vårdnadshavare >86% 83% 83% 83% Delvis uppfyllt Personal >95% 96% 96% 96% Delvis uppfyllt Vårdnadshavare >86% 89% 89% 89% Grundskolan - andelen elever som når de nationella kunskapskrave n i alla ämnen > ,2% (2012) 85,7% för 2013 Prognos helår 2014 >85,7% Nyckeltalet stäms av hösten ,7% för 2013 Prognos helår 2014 >85,7% Nyckeltal et stäms av hösten ,8% Delvis uppfyllt 21

22 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Förvaltningschef: Tony Mufic Kommunfullmäktiges mål Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstade n, Nämndmål Nyckeltal Mål 2014 Kvalitetssäkrings arbetet bygger på att varje verksamhet upprättar en uppföljningsoch utvärderingsplan Utifrån givna förutsättningar, visar alla verksamheter en budget i balans. All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profileringen av Kunskapsstaden Ängelholm. Fritidshemmet Andelen personal som anser att man bedriver en verksamhet inom fritidshemmet som kompletterar skolans undervisning med en utbildning som möjliggör en högre måluppfyllelse Gymnasieskolan andelen elever som når grundläggande behörighet till högskola studieförbered ande yrkesförbereda nde Vuxenutbildnin gen andelen studerande som fullföljer sin studieplan. Nämnden visar budget i balans. Andelen verksamheter som kan visa på insatser kopplat till de tre perspektiven i mottot för Kunskapsstad en Ängelholm Personal From 2014 Måluppfyllelse: Studieförberedan de 91,5% (2012) Yrkesförberedan de 81,5%(2012 ) Prognos april (helår) Prognos aug (helår) Utfall % 100% 100% En något lägre prognos för 2014än de värden vi har fastställt för Nyckeltalet stäms av hösten > 87% Nyckeltalet stäms av i augusti 2014 Prognosvär de april 85,5% Samtliga verksamhete r har rutiner för hur uppföljning och utvärdering genomförs. En något lägre prognos för 2014 än de värden vi har fastställt för Nyckeltal et stäms av hösten Prognos helår 86,4% Samtliga verksamh eter har rutiner för hur uppföljni ng och utvärderin g genomför s. Studieförbere dande 94% Yrkesförbered ande 77,2%t 86,4% Samtliga verksamheter har rutiner för hur uppföljning och utvärdering genomförs Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 100% 100% 100% 100% > % av verksamhet ernas verksamhet splaner redovisar tydliga kopplingar mellan genomförda 73% av verksamh eternas verksamh etsplaner redovisar tydliga kopplinga r mellan genomför 73% av verksamhetern as verksamhetspl aner redovisar tydliga kopplingar mellan genomförda insatser och 22

23 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Förvaltningschef: Tony Mufic Nämndmål Nyckeltal Mål 2014 Vi vågar! Prognos april (helår) insatser och de tre perspektive n i Vi Vågar! Prognos helår >90% Prognos aug (helår) da insatser och de tre perspektiv en i Vi Vågar! Prognos helår >90% Utfall 2014 de tre perspektiven i Vi Vågar! Prognos helår >90% Kommunfullmäktiges mål idrottsstaden, kunskapsstade n och hälsostaden Måluppfyllelse: Medskapande medarbetare Vara en Alla medarbetare attraktiv ges förutsättningar för inflytande, arbetsgivare delaktighet och så att våra ansvar i medarbetare verksamheten. känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. Andelen medarbetare som upplever att de får ta ansvar för och har ett verkligt inflytande över verksamhetens resultat och utveckling. >2012 Nyckeltalet stäms av då kommunen s medarbetar undersökni ng genomförts hösten -14 Prognos helår nöjd medarbetari ndex >76 (värdet 2012) Nyckeltal et stäms av då kommune ns medarbet arundersö kning genomför ts hösten -14 Prognos helår nöjd medarbet arindex >76 (värdet 2012) Sammanvägt HME index för Barn- och utbildningsför valtningen 2014 blev 81%. För Ängelholms kommun blev HME 78% 7.1 Kommentar måluppfyllelse per perspektiv Medborgarfokus Antalet genomförda medborgardialoger har inte nått fram till det prognostiserade värdet på 25 st. Arbetet kring den nya organisationen, samt att det även varit ett valår kan vara tänkbara förklaringar till utfallet. Värdegrundsarbetet i Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är i huvudsak väl förankrat. Former för barns och elevers ansvar och delaktighet och inflytande måste ständigt utvecklas och spegla den samtid vi lever i för att de skall upplevas som verkningsfulla verktyg i utbildningen. Detta är en utmaning där framför allt de äldre eleverna måste känna och uppleva reella möjligheter till inflytande och ansvarstagande - både när det gäller utbildningssituationen rent generellt och när det gäller det egna lärandet i synnerhet. Skolorna arbetar intensivt med att utveckla former för lärande som involverar och utgår från elevernas delaktighet och ansvar. Digital teknik och Bedömning för lärande är exempel på viktiga ingångar i detta sammanhang. Barn - och utbildningsnämnden och Socialnämnden har fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra och förbättra samverkansformer som gynnar de tidiga insatserna kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. De kommunala familjecentralerna samt kommunens mottagande av ensamkommande barn, är exempel på områden där kvalitetsarbete och rutiner reviderats och utvecklats. Effektiva verksamheter Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med barnens språk och kommunikation, matematik och naturvetenskap och teknik. Utmaningen för förskoleverksamheterna ligger i att kunna arbeta med de olika ämnesområdena som en helhet och kommunicera detta till vårdnadshavarna. 23

24 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Förvaltningschef: Tony Mufic Enligt Skolinspektionens rapport efter genomförd regelbunden tillsyn är Ängelholms kommun en god skolkommun. Vi har stabila resultat, där elevernas genomsnittliga meritvärde återigen ökat jämfört med föregående år. (219,0 för 2012 och 219,7 2014). Verksamheterna präglas av en stark förbättrings- och utvecklingskultur som tar avstamp i den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten. Utmaningen kring skillnaderna i flickors och pojkars resultat är identifierad men behöver ett fortsatt fokus. Frågan ses i ett helhetsperspektiv från bemötande och förväntningar i förskolan till förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling i såväl grundskola som gymnasieskola. Samhällsutveckling Nämndens nyckeltal för perspektivet Samhällsutveckling är direkt kopplat till Kunskapsstaden Ängelholm. För att ytterligare förtydliga innebörden av Kunskapsstaden Ängelholm, har Barn- och utbildningens verksamheter gemensamt tagit fram mottot Vi Vågar! Inför budgetåret 2014 identifierade förvaltningen behovet att fördjupa förankringen av mottot Vi Vågar! i verksamheterna. Mallen för verksamhetsplanen i kommunens styrmodell Ratten, reviderades så att perspektiven för Vi Vågar blev synliggjorda. Förvaltningen kan konstatera att det varit framgångsrikt att nyttja styrningen i Ratten för att uppnå en ökad förankring av mottot i verksamheterna, även om visst arbete fortfarande återstår. En iakttagelse som är värdefull att förhålla sig till även i den nya organisationen då spridning och förankring av utvecklingsprocesser ofta är komplex utmaning. Medskapande medarbetare Inför 2014 års medarbetarundersökning utmanade Barn- och utbildningsförvaltningen sig själv med att ha fortsatt höga förväntningar på våra medarbetares sammanvägda värde för hållbart medarbetarengagemang(hme). Detta var en utmaning då implementeringen av en ny politisk organisation och en ny tjänstemannaorganisation stod för dörren. Barn- och utbildningsförvaltningen valde att utgå från kraften i den nya organisationens centrala begrepp. Samverkan, agila arenor och ett tydligt uttalat medborgarfokus blev tillsammans med förvaltningens egna motto Vi Vågar! tydliga verktyg där medarbetarens ansvar och delaktighet står i centrum. Förvaltningens förväntningar infriades. Värdet för undersökningens sammanvägda hållbarhetsindex 2014 blev 81% jämfört med förra mätningen 2012 som visade 76%. 24

25 Socialnämnden Ordförande: Jan-Olof Sewring (M) Förvaltningschef: Sergio Garay 7. Uppföljning av nämndmålen Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Nämndmål Nyckeltal Mål 2014 Förebyggande arbete för att vidareutveckla en god folkhälsa. Barnperspektivet skall finnas i förgrunden vid all handläggning inom socialtjänstens verksamhetsområde där barn är berörda Effektivt resursutnyttjande med inriktning i första hand på förebyggande arbete och öppna instanser. Öka och utveckla samverkan med såväl interna som externa parter Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan SN och BUN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt instanser i rätt tid. Andel personer där ett aktivt arbete pågår gällande Senior Alert (nutrition, fall, trycksår på särskilda boenden) Andel läkemedelsgenomgångar i hemsjukvården och på särskilda boenden Antal avhysningar med barn upp till 18 år Institutionsplaceringar: Barn- och unga (dygn): Institutionsplaceringar: Vuxna (dygn): Externa korttidsplaceringar (dygn): Antal biståndsärenden i hemtjänsten som överstiger kostnaden för särskilt boende Antal dygnsbelagda korttidsplatser som säljs till utomstående avseende personer som är medicinskt färdigbehandlade (i väntan på vårdplanering). Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansformer som BUN och SN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering Prognos april (helår) Prognos aug (helår) 2014 Måluppfyllelse: 90% <90% Ej uppfyllt 50% 50% 50% 50% Helt uppfyllt Helt uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Helt uppfyllt 800 Målet ej aktuell längre pga hälsostadsprojektet Årlig redovisning Redovis ning sker till årsskiftet Målet ej aktuell längre pga hälsostadsprojektet Helt uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Helt uppfyllt Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, Att anordna ett årligt regionalt engagemang inom handikappidrott Antal årliga engagemang Helt uppfyllt 25

26 Socialnämnden Ordförande: Jan-Olof Sewring (M) Förvaltningschef: Sergio Garay Kommunfullmäktiges mål kunskapsstaden och hälsostade Medskapande medarbetare Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. Nämndmål Nyckeltal Mål 2014 All personal inom socialtjänsten skall ha adekvat utbildning. Medarbetarna känner stor tillfredsställelse och delaktighet i sitt arbete Andel omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen med utbildning Medarbetarnöjdhet (NMI 2012=76) Prognos april (helår) Prognos aug (helår) 2014 Måluppfyllelse: 80% 70% 70% Ej uppfyllt Ej uppfyllt 7.1 Kommentar måluppfyllelse per perspektiv Medborgarfokus Socialnämndens mål att arbeta med förebyggande arbete för att vidareutveckla en god folkhälsa följs bl.a upp genom nyckeltalen Andel personer där ett aktivt arbete pågår gällande Senior Alert. Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förbättra det förebyggande arbetet, registrera riskbedömningar och åtgärder som vidtas för att därmed förbättra vård och omhändertagandet och öka säkerheten för patienter. Målsättningen med att 90% av vårdtagare på särskilda boenden uppnås i dagsläget inte fullt ut. Målet gällande det förebyggande arbetet följs vidare upp genom Andel läkemedelsgenomgångar i hemsjukvården och på särskilda boenden. Målsättningen med minst 50% läkemedelsgenomgångar uppfylls. Ett tredje mål inom fokusområdet berör barnperspektivet som skall finnas i förgrunden vid all handläggning inom socialtjänstens verksamhetsområde där barn är berörda. Bl.a. innebär detta att inga barn skall behöva uppleva någon avhysning från sitt boende. Detta har inte skett i något fall i Ängelholm under det gångna året. Effektiva verksamheter Målet om resursutnyttjande med inriktning i första hand på förebyggande arbete och öppna insatser har präglat all verksamhet inom socialtjänstens ansvarsområde. Dock uppfylls inte de uppsatta nyckeltalen gällande antalet institutionsdagar inom individoch familj. Generellt kan konstateras att det är mycket svårt med denna typen av nyckeltal då kostnaden per dygn för en institutionsplaceringar kan variera kraftigt beroende på vilken typ av placering som gäller. Institutionsvården ökade generellt något 2014 jämfört med Orsaken är med all sannolikhet att 2013 var ett förhållandevis gynnsamt år då det gäller institutionsplaceringar. Målsättningen gällande antalet dygn för korttidsplaceringar har inte lyckats uppfyllas. Framförallt har det under första halvåret 2014 funnits behov av externa korttidsplaceringar. Vidare kan det noteras att det för 2014 är färre personer som överstiger brytpunkten för när det är dyrare med hemtjänstinsatser jämfört med särskilt boende, vilket innebär att detta nyckeltalet uppnås. Samhällsutveckling Inom perspektivet samhällsutveckling har socialnämnden som mål att anordna ett årligt regionalt engagemang inom handikappidrott. Under försommaren anordnades den årliga Funka Fajten där bl.a. Hälsostaden engagerades. Förhoppningen är att kommunerna i Nordvästra Skåne under nästa år tillsammans skall ordna ett gemensamt engagemang. Medskapande medarbetare Ett övergripande mål för socialnämnden har varit att all personal inom socialtjänsten skall ha adekvat utbildning. Inom äldreomsorgen finns ett nyckeltal att andelen omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen med utbildning (lägst undersköterskeutbildning) skall vara minst 80%. Efter den inledande satsningen som genomfördes har andelen omvårdnadspersonal med utbildning ökat. Under år 2013 och 2014 erbjöd socialförvaltningen totalt 62 medarbetare utan formell utbildning, en möjlighet att validera sina kunskaper samt läsa in motsvarande en termin på betald arbetstid. Målet var att medarbetarna skulle fullfölja utbildningen genom distansutbildning på sin fritid. Senaste uppföljningen september 2014, visar att endast 2 medarbetare fullföljde utbildningen. Socialnämndens andra mål gällande fokusområde medskapande medarbetare är att medarbetarna känner en stor tillfredsställelse och delaktighet i sitt arbete. Som riktmärke för detta mål utgör den årliga medarbetarenkäten där bl.a. ett index för medarbetarnöjdhet anges. Som ett mål för detta index har angetts 77 (max 100). I årets enkät når socialnämnden index 75 gällande HME Hållbart medarbetarengagemang. Således uppnås inte riktigt detta mål. Kommunsnittet ligger på

27 Barn- och utbildningsnämnd 9. Uppföljning av nämndens uppdrag Att i samråd med socialnämnden se över familjecentralsverksamheten i syfte att minska antalet till två centraler. Uppdraget skall återrapporteras senast Kommentar: Uppdraget är återrapporterat BUN 2014/77. En utredning är genomförd och i tjänsteutlåtandet presenteras de konsekvenser som kan uppstå vid en reducering av antalet familjecentraler. Att återkomma med utredning om vilka lokaleffektiviseringar man planerar att genomföra de kommande åren. Uppdraget skall återrapporteras senast Kommentar: Uppdraget är återrapporterat BUN 2014/73. I tjänsteutlåtandet redovisas de senaste årens genomförda lokalförändringar och e v kommande förändringar. De framtida förmodade besparingarna som anges i återraporteringen beräknas bli: 2015: 297 tkr/år, 2016: 40 tkr/år och 2017: 697 tkr/år. Att skapa en samsyn med tekniska nämnden och socialnämnden kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast Kommentar: Uppdraget är återrapporterat BUN 2014/74. I tjänsteutlåtandet framgår att det råder samsyn mellan förvaltningarna att andelen ekologiska livsmedel kan ökas från 10% 2014 till 25% 2017 under förutsättning att måltidspriserna som lägst räknas upp med indexpriserna. Redan år 2015 kan andelen ekologiska livsmedel uppgå till 25% om tillförs kostenheten i ökad budget. 27

1. Årets verksamhet. ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnd

1. Årets verksamhet. ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnd ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnd 2014-11-11 1. Årets verksamhet Från år 2014 infördes en ny organisation för myndighetshandläggning inom socialtjänsten. Förändringen innebar att flertalet av biståndsbesluten

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, 2017-05-11, kl. 09:00 13:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Roy Ekstrand

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2015-02-26, kl. 14:00-16.35

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2015-02-26, kl. 14:00-16.35 Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2015-02-26, kl. 14:00-16.35 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Barbro Widell (S) Eva Hårdvall (MP)

Läs mer

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-07 Välfärdsnämndens utskott VFNU 135 Dnr VFN 2016/129 Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj Ärendebeskrivning

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

KALLELSE 2014-02-27. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-02-27. Kallelse

KALLELSE 2014-02-27. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-02-27. Kallelse KALLELSE 2014-02-27 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-02-27 Kallelse 1 KALLELSE 2014-02-27 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-02-27, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22 Kl. 09:00 11.45 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Återrapportering av uppdrag 12 juni Ängelholm Mats Carlström, Eva Lagbo Bergqvist, Malin Danielsson 1 Fokusområdet och organisatoriska områden för studien Förskoleverksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

KALLELSE 2015-01-22. Välfärdsnämnden VFN 2015-01-22. Kallelse

KALLELSE 2015-01-22. Välfärdsnämnden VFN 2015-01-22. Kallelse KALLELSE 2015-01-22 Välfärdsnämnden VFN 2015-01-22 Kallelse 1 KALLELSE 2015-01-22 Välfärdsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2015-01-22, klockan 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-12-03, kl. 09:00-12:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) t.o.m kl.

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 BARN & UNGDOM Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen innehåller barn- och ungdomsnämndens strategiska mål och mål för vår verksamhet 2013. Målen är uppdelade utifrån delarna i kommunens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Enligt föredragningslistan nedan. Sekreterare. Beslutsärenden

Enligt föredragningslistan nedan. Sekreterare. Beslutsärenden KALLELSE 2012-05-31 Kommunstyrelsens personalutskott 1 (1) Plats och tid: Valhall Park, 2012-05-31, klockan 09:00 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Ängelholms skolplan

Ängelholms skolplan ÄNGELHOLMS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ängelholms skolplan 2007-2010 Ängelholms skolplan 2007-2010 Utan kompass ingen riktning och utan sjökort ingen vetskap om vilken riktning man ska ta.

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Nordby förskola Inlämnad av: Gerd Källströmer Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola 2012/2013 Eksjö kommun 2(6) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer